Anda di halaman 1dari 14

SOALAN MENGIKUT ARAS TAKSONOMI BLOOM MENURUT BLOOM ,B.

S (1979) TERDAPAT ENAM ARAS KEMAHIRAN DALAM DOMAIN KOGNITIF IAITU PENGETAHUAN , KEFAHAMAN, APLIKASI, ANALISIS, SINTESIS DAN PENILAIAN

HURAIAN YANG DIBUAT DI SINI ADALAH UNTUK MELIHAT KEFAHAMAN YANG LEBIH JELAS DARI SEGI MAKSUD SETIAP ARAS,OBJEKTIF YANG HENDAK DICAPAI OLEH GURU,HASIL PEMBELAJARAN MURID YANG DAPAT DICAPAI DAN CONTOH SOALAN YANG PERLU DI GUNAKAN OLEH GURU DAN MURID SEWAKTU PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.

PENGETAHUAN

PENGETAHUAN BERMAKSUD MENGINGATI SEMULA PERKARA YANG SUDAH DIPELAJARI .IA MELIBATKAN MENGINGAT SEMULA FAKTA-FAKTA SPESFIK SEHINGGA TEORI-TEORI YANG SUKAR.

IA MERUPAKAN HASIL PEMBELAJARAN YANG PALING RENDAH DALAM DOMAIN KOGNITIF.

OBJEKTIF PENGAJARAN AM.

MENGETAHUI ISTILAH BIASA .

MENGETAHUI FAKTA SPESFIK .

MENGETAHUI KAEDAH DAN PROSEDUR.

MENGETAHUI KONSEP ASAS.

MENGETAHUI PRINSIP.

HASIL PEMBELAJARAN SPESFIK.

MENTAKRIFKAN

MELABELKAN

MEMADANKAN

MENGGALURKAN

MENYATAKAN

MENGENALPASTI

SENARAIKAN

MENAMAKAN

MENULIS SEMULA

CONTOH SOALAN.

APAKAH DEFINISI.........................

NAMAKAN TIGA...............................

BERIKAN.....................................

NYATAKAN.................................

SIAPA...................

BILA.........................

KEFAHAMAN.

KEFAHAMAN DIMAKSUDKAN DENGAN KEBOLEHAN MEMAHAMI SESUATU PERKARA. KEADAAN INI MUNCUL KETIKA MENTERJEMAHKAN, MENGHURAIKAN DAN MENJANGKAKAN APA YANG MUNGKIN BERLAKU KEPADA SESUATU SUMBER. HASIL PEMBELAJARANNYA MELEBIHI ARAS PENGETAHUAN .

OBJEKTIF PENGAJARAN AM.

MEMAHAMI FAKTA DAN PRINSIP

MENGHURAIKAN BAHAN VERBAL

MENGHURAIKAN CARTA DAN GRAF

MENTERJEMAHKAN GRAF KEPADA BENTUK LAIN

MENELAH KESAN

MENJELASKAN KAEDAH DAN PROSEDUR

HASIL PEMBELAJARAN SPESFIK

MENGHURAIKAN

MEMPERTAHANKAN

MENERANGKAN

MERUMUSKAN

MENULIS SEMULA DALAM BENTUK LAIN

MENELAH

MENUKAR

MEMBEZAKAN

MELANJUTKAN

MEMBERIKAN CONTOH

MERAMALKAN

MENGANGGARKAN

CONTOH SOALAN.

JELASKAN.....................HURAIKAN....................

APA YANG ANDA FAHAMKAN..............................

NYATAKAN DALAM PERKATAAN SENDIRI........................

APAKAH MAKSUDD GAMBAR INI...............................

TULISKAN SERTA RUMUSKAN.......................................

APAKAH YANG MUNGKIN TERJADI...............................

PENGGUNAAAN.

PENGGUNAAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEBOLEHAN MENGGUNAKAN BAHAN-BAHAN YANG TELAH DIPELAJARI DALAM SITUASI YANG BAHARU DAN KONKRIT. KEADAAN INI TERMASUKLAHMENGGUNAKAN PERATURAN , KAEDAH , KONSEP, PRINSIP, UNDANG-UNDANG DAN TEORI.

HASIL PEMBELAJARANYA LEBIH TINGGI DARI KEFAHAMAN.

OBJEKTIF PENGAJARAN AM.

MENGGUNAKAN KONSEP DAN PRINSIP DALAM SITUASI BARU ,

MENGGUNAKAN PERATURAN DAN TEORI SECARA PRAKTIK

MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIK

MEMBENTUK CARTA DAN GRAF

MENUNJUKKAN PENGGUNAAN KAEDAH YANG BETUL

HASIL PEMBELAJARAN SPESFIK.

MENGUBAHKAN

MENUNJUKKAN

MEMINDA

MENGENDALIKAN

MEMGAITKAN

MENGGUNAKAN

MENGIRA

MENEMUI

MENGUBAHSUAI

MENYEDIAKAN

MENYELESAIKAN

MENAKSIR

CONTOH SOALAN.

JIKA ANDA MENGETAHUI A DAN B,BAGAIMANAKAH ANDA MENGETAHUI DAN MENENTUKAN C..........?

MUNGKINKAN ANDA BERTAMBAH BERAT DI BULAN INI......................

TUNJUKKAN TIGA CARA KEGUNAAN LEVER DI RUMAH ANDA................

ANALILSIS

ANALISIS DIKAITKAN DENGAN KEBOLEHAN MEMECAHKAN SESUATU KEPADA BAHAGIAN-BAHAGIAN SUPAYA STRUKTUR ORGANISASINYA DAPAT DIFAHAMI INI TERMASUKLAH MENGENALPASTI BAHAGIAN ,

ANALISIS PERHUBUNGANNYA DAN PRINSIP-PRINSIP YANG MENJELASKAN ORGANISASINYA. IA MERUPAKAN ARAS INTELEKS YANG TINGGI KERANA IA MEMERLUKAN KEFAHAMAN KANDUNGAN DAN STRUKTUR SESUATU PERKARA.

OBJEKTIF PENGAJARAN AM.

MENGENALI ANDAIAN YANG TIDAK DINYATAKAN

MENGENALI KESILAPAN LOGIK DALAM PENAAKULAN

MEMBEZAKAN FAKTA DAN INFEREN

MENILAI RELEVAN DATA

ANALISIS STRUKTUR ORGANISASI SESUATU HASIL (SENI)

HASIL PEMBELAJARAN SPESIFIK.

MENCERAKINKAN

MENGASINGKAN

MEMILIH

MENYEDIAKAN GAMBARAJAH

MEMBEZAKAN

MENJELASKAN DENGAN CONTOH

MEMBAHAGIKAN

MENUNJUKKAN

MEMBANDINGKAN

CONTOH SOALAN.

MENGAPA ORANG ESKIMO MEMPUNYAI BANYAK PERKATAAN

YANG BERKAITAN DENGAN SALJI............

APAKAH YANG MENYEBABKAN ANDA BERFIKIR

TERSANGAT PANAS DI SIBERIA PADA MUSIM PANAS......

APAKAH BUKTI YANG MENUNJUKKAN AIR BATU LEBIH RINGAN DARIPADA AIR...............................

APAKAH TUJUAN , LENCONGAN DAN ANGGAPAN BURUK PENULIS ..............

SINTESIS

SINTESIS DIKAITKAN DENGAN KEBOLEHAN MENCANTUMKAN BAHAGIANBAHAGIAN KEPADA SATU BENTUK BARU . IA MUNGKIN MELIBATKAN PENGHASILAN SATU KOMUNIKASI YANG UNIK (TEMA ATAU UCAPAN ) DAN RANCANGAN OPERASI. IA DIKAITKAN DENGAN KREATIVITI DAN PENEKANAN KEPADA PENGHASILAN CORAK BARU ATAU STRUKTUR BARU.

OBJEKTIF PENGAJARAN AM.

MENULIS SESUATU TEMA

MEMBERIKAN SESUATU UCAPAN

MENULIS KERJA KREATIF

MENCADANGKAN SESUATU PENDANGAN

MENCADANGKAN PERANCANGAN MENYELESAIKAN MASALAH

MEMBENTUK SKEMA KLASIFIKASI

HASIL PEMBELAJARAN SPESIFIK.

MENGGABUNGKAN

MENGGUBAH

MEREKA

MERANCANGKAN

MENGUMPULKAN

MENCIPTA

MENGELOLAKAN

MERUMUSKAN

MENULIS

MENCIPTA

MEMBENTUK SEMULA

MENGATUR SEMULA

CONTOH SOALAN.

APAKAH MUNGKIN TERJADI JIKA SESEORANG TUA KESEORANGAN.................

BAGAIMANA KITA BOLEH MENGATASI KADAR KEMATIAN YANG TINGGI

DI KALANGAN KANAK-KANAK..........

APAKAH YANG AKAN TERJADI JIKA LIPUTAN AIR BATU DI KUTUB UTARA

MENJADI CAIR................

TULISKAN SATU SAJAK ....................

PENILAIAN

PENILAIAN DIKAITKAN DENGAN KEBOLEHAN MEMBUAT PERTIMBANGAN SESUATU SUMBER (KENYATAAN, NOVEL, PUISI LAPURAN PENYELIDIKAN DAN LAIN-LAIN) UNTUK SESUATU TUJUAN.PERTIMBANGAN BERDASARKAN KEPADA SESUATU KRITERIA IA ADALAH ARAS YANG TERTINGGI DALAM DOMAIN KOGNITIF.

OBJEKTIF PENGAJARAN AM.

MENIMBANGKAN KETAAKULAN LOGIK SESUATU TULISAN

MENIMBANGKAN KECUKUPAN RUMUSAN DISOKONG OLEH DATA

MENIMBANGKAN NILAI SESUATU KERJA (SENI) DENGAN MENGGUNAKAN KRITERIA DALAMAN /LUARAN.

HASIL PEMBELAJARAN SPESIFIK.

MENILAIKAN

MENYIMPULKAN

MENGUPAS

MEMBUAT JUSTIFIKASI

MEMBANDINGKAN

MENUNJUKKAN PERBEZAAN

MEMBEZAKAN

MENTAFSIRKAN

MENYOKONG

MENGULAS

CONTOH SOALAN

YANG MANA SATU TERBAIK? MENGAPA?

ADAKAH ANDA BERSETUJU........? MENGAPA?

MENGAPA ANDA BERFIKIR BUAH-BUAHAN TEMPATAN LEBIH BAIK

DARIPADA BUAH-BUAHAN LUAR NEGARA..........?