Anda di halaman 1dari 8

Teknik menjawab Sejarah SPM Kertas 2 Bahagian A : soalan struktur ( 40 markah 1.

. Baca arahan soalan dan peruntukan markah bagi setiap ceraian soalan. 2. Jawab semua soalan ( 4 soalan) 3. Jawapan ringkas dan padat 4. 1 isi = 1 markah. 5. Jika 2 markah mesti mempun!ai 2 isi terutama soalan tentang konsep. ". Boleh #awab lebih daripada ruangan !ang disediakan. $. %iada markah ditolak #ika #awapan salah. &. %iada ' markah. &. (emeriksa han!a mencari #awapan !ang betul saha#a. ). *oalan struktur merupakan soalan bonus untuk calon mengutip markah. +uba men#awab dengan #awapan !ang mudah berdasarkan maklumat soalan. !ontoh soalan struktur 1. %amadun ,esopotamia berkembang daripada petempatan awal -aman .eolitik antara tahun $///05/// *.,. (a) .!atakan "ua buah kera#aan !ang terbentuk dalam tamadun ,esopotamia. (i) 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 (ii)11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 2 2 markah3 #awa$an (buku teks: m%s% &0 (i) *umeria (ii) 4kkad 5r Bab!lon 6assites 4ss!ria +haldea

(b) 4pakah peranan ra#a ,esopotamia7 (i)11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 (ii) 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 (iii)11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 2 3 markah3 #awa$an ( Buku teks : m%s% &' (i) Ketua pentadbir (ii) Ketua tentera (iii) Ketua pendeta ketua agama berkuasa melantik kerabat memegang #awatan di 8iggurat menentukan bentuk pentadbiran 8igurat berkuasa dalam soal tanah memungut cukai menungut hasil hutan berkuasa dalam hal perniagaan

( c) .!atakan "ua 9ungsi 8iggurat !ang terdapat !ang terdapat dalam tamadun ,esopotamia. (i) 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 (ii)11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 2 2 markah 3 #awa$an ( buku teks :m%s% &' (i) (usat ibadat (ii) (usat perdagangan (usat pen!impanan kha8anah .egara (d) 4pakah nama tulisan berbentuk pepaku !ang terdapat dalam tamadun ,esopotamia7

2 1 markah 3 2

#awa$an ( buku teks : m%s%&4 %ulisan +unei9orm

(e) (ada pendapat anda apakah ke#a!aan !ang terhasil daripada pelaksanaan 5ndang0 5ndang :ammurabi7 (i) 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 (ii) 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 2 2 markah 3 #awa$an (buku teks : m%s% &4(&) (i) mengelak kewu#udan permasalahan dalam mas!arakat pelbagai kaum (ii) mewuju"kan perpaduan mengukuhkan sistem organisasi dalam mas!arakat membantu tamadun ,esopotamia bertahan untuk #angka masa pan#ang

Bahagian B :Soalan esei ( *0 markah

1. Baca semua soalan esei dan pilih 3 soalan !ang mampu di#awab semua ceraian soalan. 2. %eliti peruntukan markah untuk setiap ceraian soalan 3. Jawab soalan !ang mudah terlebih dahulu. 4. *ediakan dra9 #awapan !ang ringkas 5. Jawapan mesti berbentuk esei berperenggan dan a!at lengkap ". 6emukakan satu 9akta dalam satu perenggan $. %idak perlu menulis pendahuluan dan kesimpulan &. Beri huraian !ang sesuai untuk 9akta. ). 6emukakan contoh !ang sesuai bagi soalan !ang memerlukan contoh. 1/. ,ulakan #awapan untuk setiap soalan pada muka surat baru 11. Jika berlaku kesalahan 9akta potong a!at itu dengan menggunakan pembaris. 12. 5ntuk soalan perbandingan aspek !ang diperbandingkan hendaklah dikemukakan serentak. Jangan 3

n!atakan #awapan dalam bentuk #adual 13. 1 isi = 1 markah 14. kalau pela#ar ingin cemerlang berikan lebih 9akta dari markah !ang diperuntukkan. 15. ;lakkan men#awab dalam bentuk <(oint 9orm= 1". Berikan perhatian kepada kata tugas

Kata tugas 1. Jelaskan > memberi 9akta dan contoh 2 ?@+3 2. :uraikan > memberi 9akta huraian dan contoh 2 ?@:@+3 3. %erangkan > memberi 9aakta huraian dan contoh 4. .!atakan > senaraikan 9akta saha#a 5. Bincangkan > memberi 9akta huraian dan contoh ". Bandingkan 0 men!atakan persamaan dan perbe8aan $. Be8akan > men!atakan perbe8aan saha#a &. Bagaimanakah > men!atakan langkah@ cara ( 9akta) ). 6emukakan > memberi pendapat atau pandangan sama setu#u atau tidak disokong dengan 9akta huraian contoh@bukti 1/. +eritakan > men!atakan 9akta huraian dan contoh 11. ,engapakah > memberi sebab@ 9aktor@ punca 12. 4pakah > memberi 9akta saha#a

Pan"uan $engurusan masa menjawab kertas &24+,2 4

Bahagian A : Soalan struktur (& jam *oalan 1 A 15 minit *oalan 2 A 15 minit *oalan 3 A 15 minit *oalan 4 A 15 minit

Bahagian B : Soalan esei (&jam '0 minit i. 5 minit untuk membaca semua soalan esei dan pilih soalan !ang hendak di#awab ii. $ minit membina rangka #awapan ketiga0tiga soalan iii. 25 minit men#awab soalan 1 iB. 25 minit men#awab soalan 2 B. 25 minit men#awab soalan 3 Bi. 3 minit untuk semakan

Soalan SPM : 200* 5 (a) Jelaskan konep tamadun daripada pandanganA (i) Cslam (ii) Barat 2 2 markah 3 2 2 markah 3

( b) %erangkan empat ciri !ang membawa kepada proses kehidupan !ang lebih bertamadun. 2 & markah3 ( c) %amadun ,esopotamia member sumbangan kepada perkembangan tamadun awal manusia. %erangkan pern!ataan di atas berdasarkan bidang ilmu dan ciptaan. 2 & markah 3

#awa$an 5

5ai

,enurut pandangan Cslam perkataan tamadun berasal daripada bahasa 4rab iaitu daripada perkataan mudun madain dan madana. ,adana bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan Bandar. *elain itu tamadun mestilah merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah. ,engikut pandangan *!ed .aguib al04ttas tamadun ialah pencapaian tahap tatasusila !ang tinggi dan kebuda!aan !ang luhur oleh sesebuah mas!arakat. (andangan beliau disokong oleh Dichard *ulliBan !ang mengakui kepentingan unsure rohaniah dalam konsep tamadun. (buku teks : m%s%4()

5aii

,enurut pandangan Barat pula tamadun mempun!ai makna !ang sama dengan perkataan bahasa inggeris iaitu ciBili8ation atau peradaban. (erkataan ciBili8ation berasal daripada perkataan bahasa Ereek iaitu ciBitas !ang bermaksud Bandar. Bagi mas!arakat Barat tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah terutaman!a dalam hal0hal kebuda!aan seperti penulisan undang0undang keenian dan pembandaran. *elain itu mengikut pandangan Eordon +hilde pencapaian lahiriah merupakan ka!u ukur kema#uan tamadun dalam sesebuah mas!arakat. Begitu #uga Farc! Diberio dan D.4. Buchanan menekankan kepentingan dan pembangunan lahiriah dalam proses perkembangan tamadun% (buku teks : 4()

5b

*alah satu ciri !ang membawa kepada proses kehidupan !ang lebih bertamadun ialah petempatan kekal. 6ehidupan secara menetap membawa kepada corak hidup !ang lebih sistematik. *elain itu ciri tamadun !ang lain ialah kehidupan berorganisasi. 6ehidupan secara berorganisasi ini mampu mengatur cara hidup manusia. *istem mas!arakat tamadun awal selalun!a berbentuk piramid dan bersusun lapis.

Fi samping itu sistem pemerintahan mula dibentuk untuk mengendalikan mas!arakat !ang lebih besar. Da#a selalun!a menggunakan unsur magis dan mendakwa dirin!a wakil tuhan untuk diiktira9 sebagai pemerintah. 6

+iri tamadun !ang terakhir ialah pengkhususan peker#aan. (engkhususan peker#aan kesan daripada peningkatan produktiBiti. Barang atau produk dihasilkan oleh kumpulan tertentu melalui pengkhususan dan kepakaran kumpulan tersebut.(buku teks A m.s."0&)

5c

*umbangan %amadun ,esopotamia dalam bidang ilmu ialah perkembangan sistem pendidikan untuk melahirkan #urutulis. %ugas #urutulis adalah untuk merekod urusan pentadbiran dan perniagaan. *elain itu tamadun ,esopotamia #uga men!umbang kepada perkembangan ilmu astronomi iaitu pencerapan terhadap pergerakan bulan bintang dan matahari. (enguasaan dalam bidang astronomi telah membolehkan mereka menggunakan #alan laut dan mencipta kalendar !ang berasaskan sistem solar !ang mengandungi 12 bulan dalam satu tahun. Fi samping itu perkembangan astronomi #uga telah membawa kepada perkembangan ilmu ,atematik.seperti sistem mengira perpuluhan menambah menolak mendarab dan punca ganda dua !ang kemudiann!a membawa kepada perkembangan ilmu geometeri. *eterusn!a terdapat #uga perkembangan dalam ilmu perubatan. *eban!ak 5// #enis ubat0ubatan termasuk herba dan ramuan perubatan telah dikatologkan dan disampelkan penggunaann!a. ,anakala dalam bidang ciptaan pula tamadun ,esopotamia memperkenalkan 6od 5ndang05ndang :ammurabi .6od ini digubal oleh Da#a :ammurabi. 6od ini berasaskan hak rak!at terhadap keadilan. %amadun ,esopotamia #uga mencipta tulisan !ang dikenali tulisan +unei9orm. *istem tulisan telah melahirkan tradisi kesusasteraan.+ontoh ;pik Eilgamesh dihasilkan. %amadun ,esopotamia #uga Ber#a!a mencipta roda. Doda digunakan dalam menghasilkan kereta kuda. ,ereka #uga mencipta kapal la!ar untuk menguasai #alan laut. Falam seni bina mereka mencipta arca dan tiang batu contoh seni bina 8igurat. (buku teks : &4(&*

TAMAT