Anda di halaman 1dari 13

FACULTY OF EDUCATION AND LANGUAGES

ASSIGNMENT TITLE: BBEK1103 PRINCIPLES OF MICROECONOMICS SISTEM EKONOMI

Name: Faizal Rashidie Bin Mahmod Matric number : RF178487001 NRIC: RF178487 Telephone number: 016-2180547 E-mail address: faizalrashidie@gmail.com Tutors name: AZA SHAHNAZ BT. AZMAN Learning Centre: PP Greenhill MEI 2013

JADUAL KANDUNGAN

KANDUNGAN

MUKA SURAT

1.PENGENALAN 2.DEFINISI 3.PENEMUAN 4.CADANGAN 5.KESIMPULAN

3 3 4-11 11 - 12 12 - 13

1.0 Pengenalan Sistem ekonomi merujuk kepada satu set institusi sosial yang berkaitan dengan pengeluaran, pengagihan dan penggunaan barangan dan perkhidmatan dalam sesebuah masyarakat. Sistem ekonomi terdiri dari manusia dan institusi, termasuk hubungan mereka dengan sumber produktif seperti harta yang dimiliki. Sistem ekonomi cuba menyelesaikan masalah ekonomi melalui cara yang sistematik untuk pembahagian sumber yang terhad. Malaysia adalah sebuah negara demokrasi dengan sistem ekonomi yang sangat baik. Malaysia adalah salah satu negara utama dari segi ekonomi dan menjadi satu contoh untuk sistem ekonomi yang kita gunakan. Malaysia adalah salah satu negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini adalah jenis utama sistem ekonomi yang digunakan di kebanyakan negara-negara seperti Amerika Syarikat. Sistem ekonomi campuran termasuk campuran kapitalisme dan sosialisme. Ia menggabungkan kebebasan ekonomi swasta, perancangan ekonomi berpusat dan peraturan kerajaan. Kerajaan memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi serta pengagihan sumber pendapatan negara. Sebagai contoh, kerajaan kita mengumpul cukai dan menyediakan subsidi untuk rakyat Malaysia.

2.0 Definisi Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan seperangkat perlembagaan dalam tuntutan kehidupan, selebihnya dikatakan pula bahawa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan pandangan, pola dan falsafah hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari langkah-langkah atau cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Suatu sistem dapat diibaratkan seperti lingkaranlingkaran kecil yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Lingkaran-lingkaran kecil tersebut merupakan suatu subsistem. Subsistem tersebut saling berinteraksi dan akhirnya membentuk suatu sistem dalam lingkaran besar yang bergerak mengikut aturan yang ada. Berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh semua negara di dunia, hanya dapat diselesaikan berdasarkan sistem ekonomi yang di diami oleh negara masingmasing. Perbezaan
3

penerapan sistem ekonomi dapat terjadi karena perbezaan sistem pemerintahan mahupun perbezaan pemilikan sumber suatu negara.

3.0 Penemuan A) Sistem Ekonomi Tradisional Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun temurun dengan hanya menggunakan alam dan tenaga kerja. Dalam sistem ekonomi ini pengaturan ekonomi dimapankan menurut pola tradisi, yang biasanya sebahagian besar menyangkut kontrol atas tanah sebagai sumber terpenting atau satu-satunya sumber ekonomi (Cornelius Rintih, 1995: 40).

Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Tradisional Sistem Ekonomi tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Teknik produksi dipelajari secara turun temurun dan bersifat sederhana. Hanya sedikit menggunakan modal. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter (barang dengan barang). Belum mengenal pembahagian kerja. Masih terikat tradisi. Tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran.

Kelebihan Sistem Ekonomi Tradisional Sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan sebagai berikut: Tidak terdapat persaingan yang tidak sihat, hubungan antara individu sangat erat. Masyarakat merasa sangat aman, kerana tidak ada beban berat yang harus dipikul. Saling bekerjasama.

Kelemahan Sistem Ekonomi Tradisional Selain memiliki berbagai kelebihan sistem ekonomi tradisional juga memiliki kelemahan, iaitu: Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga produktiviti rendah.
4

Mutu barang hasil produksi masih rendah. Saat ini sudah tidak ada lagi negara yang menganut sistem ekonomi tradisional, namun di beberapa daerah pelosok, seperti suku Badui dalam dan suku Bugis masih menggunakan sistem ini dalam kehidupan seharihari.

B) Sistem Ekonomi Pasaran (Liberal/Bebas/Kapitalis)

Sistem ekonomi pasaran adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Salah satu pemikiran Adam Smith yang dimuat dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation adalah sebagai berikut: Kemakmuran bangsa akan terjamin jika setiap orang diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri apa, berapa, di mana, dan bagaimana melakukan kegiatan ekonomi. Ini dianggap sebagai permulaan munculnya sistem ekonomi pasar / liberal, atau biasa juga sebagai perekonomian kapitalis. Mengikut sistem ini, tata ekonomi yang paling mendukung kesejahteraan bangsa adalah tata ekonomi di mana pemerintahnya memberikan kebebasan kepada perseorangan dan badan-badan swasta untuk menyelenggarakan produksi dan konsumsi menurut pertimbangan sendiri. Jenis dan jumlah produksi, alatan keperluan, bagaimana memuaskan keperluan, dan untuk siapa alatan keperluan ditujukan, semua ditentukan oleh mekanisme pasar. Ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar adalah - Setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal. Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya.

- Aktiviti ekonomi ditujukan untuk memperoleh keperluan. Semua aktiviti ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar. Persaingan dilakukan secara bebas. Peranan modal sangat vital.

Kelebihan Sistem Ekonomi Pasar/Liberal Kebebasan memilih alat -alat produksi dan modal

Dalam sistem ekonomi pasar, faktor-faktor produksi dan kekayaan dimiliki oleh perseorangan atau badan swasta. Mereka mempunyai kebebasan untuk memiliki dan menjalankan usaha dengan modal yang berasal dari mereka sendiri. Keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang ditanggung bergantung pada kemampuan pengusaha dalam mengelola dan mengendalikan usahanya. Kebebasan Berusaha, Memilih Pekerjaan, dan Menentukan Konsumsi

Pihak swasta diberi kebebasan dan keleluasaan untuk mengorganisasikan sumbersumber produksi dan bebas pula menjualnya di pasaran, bahkan mereka juga bebas untuk masuk atau keluar dari suatu industri. Demikian pula, para pelanggan mempunyai kebebasan untuk memilih jenis-jenis barang yang sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya. Pilihan pelanggan itu sangat menentukan jenis jenis barang yang harus dikeluarkan. Terdapat Persaingan di antara Para Pengusaha. Sebagai akibat dari adanya kebebasan tersebut, motif ekonomi dalam sistem ekonomi pasaran selalu dilandaskan pada usaha memaksimumkan tercapainya keinginan atau keuntungan seseorang. Para pengusaha akan memaksimumkan keuntungan, para pembeli akan memaksimumkan perolehan barang-barang yang dibelinya, dan para pekerja akan selalu berusaha memperoleh pendapatan yang maksimum. Keinginan setiap anggota masyarakat untuk memaksimumkan hasil yang diperolehnya dari penggunaan faktor produksi akan menciptakan keperluan yang tinggi dalam kegiatan ekonomi. Faktor lain yang dipandang sebagai faktor penting dalam menciptakan keperluan yang tinggi dalam kegiatan ekonomi adalah persaingan di antara semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi pasaran/liberal akan timbul persaingan karena, Sejumlah besar pembeli dan penjual bertindak tanpa bergantung satu sama lain di pasaran.

Pembeli

dan

penjual

bebas

memasuki

atau

meninggalkan

pasar.

Persaingan akan mendorong para peniaga untuk berusaha sebaik mungkin dan berusaha mencari ilham kerja baru sehingga dapat mengeluarkan dan menjual barang yang sama dengan harga yang lebih murah.

Di samping beberapa kelebihan yang telah disebutkan di atas, perekonomian yang menganut sistem ekonomi pasaran/liberal juga memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan. Kelemahan Sistem Ekonomi Pasaran/Liberal Terjadi Persaingan yang Tidak Sihat

Adanya persaingan di antara pengusaha menyebabkan munculnya pengusaha pengusaha yang dapat berkembang dan memiliki modal lebih banyak berbanding pengusaha lain, sehingga pengusaha itu dapat mempengaruhi keadaan pasaran. Akibatnya, timbul monopoli yang merugikan masyarakat. Timbulnya agihan pendapatan dan kekayaan yang sangat tidak sama rata. Sistem ekonomi bebas cenderung akan memberi balas jasa yang sangat besar kepada pihak yang mempunyai kepandaian dan kepintaran tinggi, dan sebaliknya balas jasa yang sangat kecil bagi orang yang tidak memiliki kemampuan dan kepandaian. Pemberian balas jasa seperti itu menyebabkan perbezaan antara golongan dalam masyarakat. Golongan anggota masyarakat mempunyai penghasilan dan kekayaan besar, sedangkan anggota lain hidup dalam kemiskinan. Kebebasan ini menyebabkan terjadinya perbezaan yang besar dalam penghasilan dan kekayaan.

C) Sistem Ekonomi Komando/Terpusat/Sosialis/Komunis

Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana peranan pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan sistem ekonomi. Sistem ini mendasarkan diri pada pandangan (Karl Marx, 1997; 15-16). Masyarakat komunis yang merupakan masyarakat yang tidak ada kelas sosialnya. Pada sistem ini pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan di produk, dengan cara atau kaedah bagaimana barang tersebut dikeluarkan, serta untuk siapa
7

barang tersebut dibuat. Beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi ini adalah Rusia, China, dan Cuba. Ciri-ciri sistem ekonomi komando Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah. Hak milik perseorangan tidak diakui. Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Kebijakan ekonomi diatur sepenuhnya oleh pemerintah.

Kelebihan sistem ekonomi komando Sistem ekonomi komando memiliki kelebihan antara lain: Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya. Pasaran barang dalam negeri berjalan lancar. Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Jarang terjadi krisis ekonomi.

Kelemahan sistem ekonomi komando Sistem ekonomi komando memiliki kelemahan antara lain Mematikan inisiatif individu untuk maju sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya.

D) Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Dalam bentuk ekonomi campuran sumber-sumber ekonomi bangsa, termasuk faktor-faktor produksi dimiliki oleh individu atau kelompok swasta, di samping sumber tertentu yang dikuasai
8

pemerintah pusat, atau pemerintah daerah, atau pemerintah setempat. kerana itu dalam sistem ekonomi campuran dikenal paling tidak dua sektor ekonomi, iaitu sektor swasta dan sektor awam (Cornelis Rintuh, 1995: 41). Sistem ini berkembang dan sekarang dilakukan dengan baik oleh Negara yang sebelumnya penganut sistem ekonomi pasar (Negara industri barat) mahupun oleh Negara yang sebelumnya menganut sistem ekonomi perencanaan yang ketat/terpusat(Uni Soviet). Berlakunya sistem ekonomi pasar yang ketat ternyata menimbulkan depresi ekonomi pada tahun 1930-an. Sistem ekonomi perencanaan yang ketat juga tidak mampu menghilangkan kelas-kelas dalam masyarakat. Berdasarkan pengalaman tersebut banyak Negara menganut sistem ekonomi campuran ini..Sistem ekonomi campuran melahirkan ekonomi bebas, yang memungkinkan persaingan bebas tetapi bukan persaingan yang mematikan, campur tangan pemerintah diperlukan untuk menstabilkan kehidupan ekonomi, mencegah konsentrasi yang terlalu besar di pihak swasta, dan membantu golongan ekonomi lemah.

Pada masa kini, sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang dipakai oleh kebanyakan negara. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem organisasi ekonomi yang diguna dengan mengikut pemerintah dalam menentukan cara-cara mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Akan tetapi, campur tangan tersebut tidak sampai menghapuskan sama sekali kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan pihak swasta, yang diatur menurut prinsip-prinsip kegiatan ekonomi dalam perekonomian pasaran. Melalui penyertaan dan campur tangannya, pemerintah mengharapkan agar susunan produksi nasional sesuai dengan keperluan masyarakat, faktor-faktor produksi dapat digunakan sesuai dengan tempatnya dan efisien, agihan pendapatan menjadi lebih sama rata, dan tercipta perkembangan ekonomi yang mantap di masa depan. Tujuan-tujuan itu dapat dicapai oleh pemerintah dengan cara berikut. Pemerintah Secara Langsung Ikut Serta Dalam Kegiatan-kegiatan Ekonomi

Campur tangan itu dilakukan dengan mendirikan perusahaan-perusahaan negara yang menyediakan barang atau jasa-jasa yang penting ertinya bagi kehidupan masyarakat, misalnya perusahaan air minum, perusahaan perkhidmatan dan perusahaan

pengangkutan. Pemerintah Melakukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Pada hakikatnya, kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang dijalankan bank pusat untuk mengawasi jumlah wang yang beredar. Kebijakan fizikal adalah tindakan
9

pemerintah di bidang pajakan dan pengeluarannya. Kedua kebijakan itu digunakan pemerintah untuk mencapai keadaan yang ideal untuk setiap ekonomi, iaitu tingkatkan peluang kerja tanpa inflasi. Kedua kebijakan tersebut juga dapat digunakan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih cepat dan untuk memperbaiki cara agihan pendapatan kepada masyarakat. Pemerintah Membuat Peraturan-peraturan

Dengan adanya peraturan-peraturan, kegiatan ekonomi dapat dilakukan dengan lebih teratur, sehingga mekanisme pasaran dapat berfungsi dengan lebih sempurna. Di samping itu, peraturan-peraturan dapat menghilangkan atau mengurangkan persaingan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi. Walaupun banyak negara atau hampir semua negara menganut sistem ekonomi campuran, tidak bererti bahawa sistem ekonomi tiap negara sama antara satu dengan yang lainnya. Perbezaan-perbezaan tetap ada kerana negara mengambil dengan pendekatan yang berbeza-beza terhadap salah satu keperluan dari sistem ekonomi pasar atau komando. Kebanyakan negara-negara menerapkan sistem ekonomi campuran seperti Perancis, Malaysia dan Indonesia. Ciri dari sistem ekonomi campuran adalah: Merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasaran dan berpusat Barang modal dan sumber daya yang dikuasai oleh pemerintah Pemerintah dapat melakukan penukaran dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta Peranan pemerintah dan sektor swasta seimbang.

Kebaikan dari sistem ekonomi campuran: Menumbuhkan inisiatif dan kreativiti masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi. Munculnya persaingan untuk maju. Barang yang dihasilkan bermutu tinggi, karena barang yang tidak bermutu tidak akan laku di pasaran.

10

Bijak dan efektif tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari keuntungan.

Kelemahan dari sistem ekonomi campuran : Sukar melakukan pendapatan yang sama rata. Cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal. Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat.

4.0 Cadangan Untuk mengatasi masalah ekonomi setiap masyarakat mempunyai cara yang berbeza sesuai dengan sistem ekonomi masing-masing. Cara suatu masyarakat mengatur kehidupan ekonominya disebut sistem ekonomi atau tatacara ekonomi. Ada pula yang mengertikan bahawa sistem ekonomi merupakan keseluruhan lembaga ekonomi dipergunakan oleh suatu negara dalam melakukan kegiatan ekonominya. Lembaga ekonomi yang dimaksudkan di sini adalah berupa pedoman, langkah-langkah yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ekonomi yang bersifat tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, arahan pemerintah. Ada yang bersifat tidak tertulis seperti kebiasaan, adat istiadat. Jadi perlembagaan ini meliputi cara kerja, mekanisme hubungan hukum, peraturan-peraturan perekonomian, dan norma-norma lain yang tertulis mahupun tidak tertulis yang berkaitan dengan kegiatan ekonominya. Suatu sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri karena berkaitan dengan pandangan hidup masyarakatnya. Jadi sistem ekonomi merupakan bahagian dari kesatuan ideology kehidupan bermasyarakat pada suatu negara. Sistem ekonomi yang diguna oleh sesuatu negara biasanya bersifat khas. Untuk membezakannya dengan system ekonomi yang diterapkan oleh negara lain, boleh digunakan sudut pandangan yang meyakinkan. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah dapat mengatur, mengawasi, menstabilkan dan memajukan ekonomi nasional secara keseluruhan, dengan mendorong inisiatif swasta. Secara garis panduan, melibatkan pemerintah dalam kehidupan ekonomi, dapat dibezakan dalam
11

beberapa bentuk. Contohnya, membuat peraturan-peraturan, dengan tujuan pokok agar kegiatankegiatan ekonomi dilakukan oleh para pelaku ekonomi berjalan secara wajar dan merugikan masyarakat. Misalnya, peraturan mengenai upah minimum ditetapkan agar para pekerja diberi upah yang wajar dan layak sehingga dapat mencakupi berbagai keperluan yang utama. Peraturan mengenai lokasi pengembangan dibuat, agar industri-industri yang dididik tidak mengganggu masyarakat di sekitarnya dengan berbagai polisi yang dihasilkannya. Menjalankan berbagai kebijaksanaan ekonomi, antara lain kebijaksanaan fiscal dan moneter. Secara langsung menjalankan berbagai ekonomi, sehingga dapat memaksimumkan keuntungan social. Kegiatan ekonominya yang dilakukan pihak swasta pada umumnya dapat menghasilkan keuntungan yang besar sekali bagi individu yang bersangkutan, misalnya dengan menetapkan harga tidak wajar. Kerana itulah pemerintah ikut campur secara langsung, dengan mendirikan perusahaan-perusahaan Negara untuk bidang-bidang yang vital dan berkaitan dengan hajat hidup kebanyakan masyarakat. Ikut campur pemerintah tersebut, diharapkan dapat memaksimumkan keuntungan sosial.

5.0 Kesimpulan Apa pada yang nyata, situasi ekonomi kali ini berbeza dan jauh lebih meruncing jika sepuluh tahun yang lalu. Namun hakikatnya, situasi dibandingkan kali ini

ekonomi

masih mampu ditangani dengan perancangan dan program yang berkesan dansistematik serta das ar dasar kerajaan yang bertepatan yang dilancarkan untukmembantu keadaan gawat sekarang ini. Selain itu, amatlah diperlukan dilakukan kajian yang terperinci

terhadap keperluan dan kepentingan yang terjejas teruk. Amatlah diharapkan juga agar semua pihak samasama bertindak pantas serta menjalankan tanggungjawab masing-

masing dengan sikap yang lebih komited, optimis dengan memberikan maklum balas yang bijak dan tepat agar segala masalah negara ini dapat diatasi dan ditempuhi dengan jayanya. Untuk memastikan kejayaan kelak, pembangunan modal insan sedia ada dan dasar pembangunan mapan (sustainability) serta asas-asas pertumbuhan ekonomi perlu diperkukuhkan lagi. Budaya persaingan yang sihat serta kerangka mental yang sentiasa ingin mencapai kecemerlangan perlu dipupuk dan disemarakkan di bangku sekolah lagi. Memandangkan kita telah melangkah masuk ambang dekad baru dan tahun baru, Hijrah dan Masihi, Malaysia mungkin tiada jalan lain selain
12

menangani isu-isu di atas dengan penuh tabah dan keyakinan. Masyarakat kita perlu bersedia untuk berhijrah kepada pendekatan pembangunan yang baru bagi pembangunan sosial yang lebih makmur, berimbang dan mapan .

13