Anda di halaman 1dari 3

SOALAN 3 ( 20 markah)

Sedap Food Berhad (SFB) terlibat dalam industri pemprosesan makanan. Buat permulaan
SFB hanya mengeluarkan satu produk sahaja untuk diedarkan di sekitar Lembah Kelang.
SFB mengamalkan sistem pengekosan sebenar bagi mengakaunkan kos-kos
pengeluarannya. Berikut adalah maklumat SFB bagi tahun kewangan berakhir 31
Disember 1999.

Harga jualan sebungkus RM60


Kos berubah sebungjus (500 gram) :
Bahan langsung RM7
Buruh langsung 10
Overhead kilang berubah 5
Jualan dan pentadbiran berubah 3

Kos tetap sebulan :


Kos overhead kilang tetap RM315,000
Kos jualan dan pentadbiran 245,000

Maklumat bagi dua pertama operasi SFB adalah seperti berikut :

Unit Pengeluaran Unit Jualan


Januari 17,500 15,000
Febuari 17,500 20,000

Pengarah Urusan SFB telah menemui anda dan menunjukkan penyata pendapatn bagi
bulan Januari dan Febuari seperti berikut :

Sedap Food Berhad


Penyata Pendapatan
Bagi Tempoh Berakhir ………

31 Januari 28 Febuari
Hasil jualan RM900,000 RM1,200,000
Kos barang dijual :
Inventori awal 0 100,000
Kos barang dikilang 700,000 700,000
Kos barang sedia untuk dijual 700,000 800,000
Inventori akhir (100,000) 0
Kos barang dijual 600,000 800,000
Margin kasar 300,000 400,000
Belanja jualan dan pentadbiran 290,000 305,000
Pendapatan bersih RM10,000 RM95,000
Beliau meminta penjelasan kenapa SFB masih memperolehi keuntungan dalam bulan
Januari walaupun unit jualan bulan tersebut adalah kurang daripada titik pulang modal
yang dikiranya iaitu sebanyak 16,000 unit.

DIKEHENDAKI :

a. Kirakan kos bagi sebungkus produk menggunakan kaedah pengekosan marginal dan
pengekosan serapan. (4
markah)
b. Sediakan penyata pendapatan bagi bulan Januari dan Febuari menggunakan kaedah
pengekosan marginal. (8 markah)
c. Kirakan perbezaan untung di bawah kedua-dua kaedah. Tunjukkan bagaimana
perbezaan tersebut boleh diselaraskan (dibuktikan). (4
markah)
d. Jelaskan kepada pengarah urusan SFB apa yang berlaku di bulan Januari yang
menyebabkan kaedah pengekosan serapan menunjukkan keuntungan walaupun tahap
jualan adalah kurang daripada titik pulang modal. (4 markah)

( a. RM22 & RM40 , b. -RM35,000 & RM140,000 , c. –RM45,000 & RM45,000 )

SOALAN 4 ( 20 markah)

A. Angsana Berhad (AB) merupakan pengedar produk haruman diri menggunakan


jenama Mawar. Berikut adalah maklumat bagi kos dan jualan produk bagi Mawar

Mawar
Unit dijual setahun 10,000
Harga jualan seunit RM20.00
Kos belian produk seunit RM8.00

Kos jualan dan pentadbiran :


Gaji dan komisyen RM25,000 (5% adalah kos berubah)
Pengedaran RM18,000 (30% adalah berubah)
Sewa RM16,000

DIKEHENDAKI :

a. Dengan berpandukan maklumat seperti di atas :


i. Kirakan berapakah unit Mawar pada titik pulang modal.
(5 ½ markah)
ii. Kirakan titik pulang modal dalam ringgit.
(1 ½ markah)

b. Kirakan margin keselamatan dalam ringgit dan peratus. (3 markah)


( ai. 14,184 unit & 9,456 unit , aii. RM420,792 , b. –RM64,792 & -0.18% )

SOALAN 1

Juanita Company perlu memutuskan samada hendak mengeluarkan sendiri atau membeli
salah satu komponen cip elektrik yang digunakan dalam pengeluaran produk lampu
dinding.
Kos pengeluaran cip elektrik berkenaan pada tahap pengeluaran 50,000 unit adalah seperti berikut :
Jumlah Kos Kos Seunit

RM RM
Bahan mentah langsung 60,000 1.20
Buruh langsung 30,000 0.60
OHK berubah 15,000 0.30
OHK tetap 10,000 0.20
Jumlah 115,000 2.30

Syarikat boleh membeli cip elektrik tersebut daripada seorang pembekal pada harga
RM2.25. Jika syarikat mengambil keputusan membeli ia dapat mengelakkan semua kos
berubah dan separuh daripada jumlah kos tetap.

Dikehendaki :

a. Kirakan kos relevan seunit.


b. Adakah syarikat perlu membuat atau membeli cip elektrik tersebut. Buktikan jawapan
anda dengan pengiraan yang sesuai.
c. Adakah jawapan anda berubah jika peralatan yang digunakan bagi mengeluarkan cip
berkenaan boleh digunakan untuk menjalankan aktiviti lain yang boleh memberikan
pendapatan tambahan sebanyak RM25,000.
( a. RM2.20 , bKeluar sendiri jimat RM2,500., c. Beli kerana kos belian lebih rendah sebanyak
RM22,500. )