Anda di halaman 1dari 98

PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PDK)

PRINSIP DAN ETIKA KERJA SOSIAL

Prinsip dan Etika Kerja Sosial


Di dalam kerja sosial, terdapat beberapa prinsip dan

kod etika yang perlu dipatuhi oleh pekerja sosial. Prinsip dan kod etika merupakan salah satu elemen yang penting dalam amalan kerja sosial dan mengawal secara keseluruhan amalan dan peranan dalam bidang ini.

Tanpa prinsip dan kod etika mungkin matlamat

kerja sosial tidak akan dicapai dan profesion ini tidak akan dihormati serta dipercayai oleh umum. Dalam keadaan tertentu, pekerja sosial perlu membuat keputusan dalam intervensi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Profesional
Pekerja sosial perlu mengekalkan sikap professional

terhadap klien. Hubungan pekerja sosial dengan klien haruslah professional. Ini bermakna sebarang hubungan personal tidak boleh wujud.

Pekerja sosial harus bijak dalam menangani setiap

isu dan permasalahan klien agar klien tidak menaruh sebarang perasaan personal kepada pekerja sosial. Terdapat ruang atau batas antara pekerja sosial dengan klien

Memisahkan perasaan personal (personal feeling)

dengan perhubungan professional. Semasa berhubung dengan klien dalam tempoh intervensi berlaku, kita harus berusaha untuk tidak melibatkan perasaan sendiri dalam hubungan kita dengan klien, kita harus mengekalkan hubungan yang professional

2. Kerahsiaan
Prinsip yang seterusnya ialah menghargai

hubungan kerahsiaan dengan klien. Sebagai pekerja sosial, kita perlu ingat bahawa klien yang datang kepada seseorang pekerja sosial dengan kepercayaan yang tinggi, mereka akan menceritakan semua rahsia yang menjadi punca kepada permasalahan mereka. Dalam keadaan ini kita harus menyakinkan mereka bahawa semua maklumat tersebut akan dirahsiakan

Sebagai pekerja sosial, sebarang masalah dan apa

yang dibincangkan dengan klien adalah menjadi tanggungjawab pekerja sosial untuk merahsiakannya. Pekerja sosial memegang amanat setiap rahsia klien dengan penuh rasa tanggungjawab. Namun, jika terdapat isu keselamatan atau mengancam pihak lain, sebagai pekerja sosial perkara ini harus dirujuk kepada pihak atas

3. Komitmen
Antara prinsip dan kod etika kerja sosial ialah

memberikan komitmen tinggi daripada kepentingan individu. Sebagai pekerja sosial, tidak kira dengan siapa kita bekerja, kita harus memberi memberi komitmen yang tinggi. Nilai menjadi semakin penting apabila kita bekerja dengan individu atau kumpulan yang agak dipinggirkan dalam masyarakat. Sebagai contoh, golongan miskin, OKU dan sebagainya.

Pekerja sosial juga perlu mempunyai komitmen yang

tinggi kepada apa sahaja yang dilakukannya. Contohnya, dalam membantu klien pekerja sosial harus bersungguh-sungguh membantu menyelesaikan masalah klien. Pekerja sosial perlu menunjukkan minat yang tinggi kepada setiap masalah klien

Ketepatan masa, ketepatan maklumat atau janji-janji

dengan klien. Ini memberi keyakinan dan kepercayaan yang tinggi kepada klien kepada pekerja sosial. Pekerja sosial seharusnya meletakkan komitmen kepada klien walau siapa pun klien mereka.

Nilai ini amat penting terutamanya apabila bekerja

dengan kumpulan terpinggir di dalam masyarakat seperti pesakit kronik, pengguna dadah, pekerja seks, juvana ataupun penjenayah

Selain itu, komitmen kepada perubahan sosial

merupakan salah satu daripada prinsip dan kod etika kerja sosial. Sebagai seorang pekerja sosial, kita harus menanamkan perasaan untuk memperbaiki kehidupan sosial setiap individu dalam masyarakat. Kajian sosiologi menunjukkan bahawa keadaan ini boleh dicapai dengan melakukan perubahan sosial yang boleh memenuhi keperluan sosial masyarakat.

Komited kepada perubahan sosial juga seharusnya

menuntut seorang pekerja sosial menanamkan perasaan untuk memperbaikki kehidupan sosial setiap individu dalam masyarakat terutamanya membela klien yang tidak berkuasa, tertindas dan dirampas haknya oleh pihak tertentu. Menjadi tanggungjawab pekerja sosial dalam membela hak klien yang ditindas dan mengalakkan kerjasama antara masyarakat untuk mengutamakan hak mereka.

4. Berpengetahuan Tinggi dan Pelbagai


Berpengetahuan dalam pelbagai aspek bidang

amat perlu sebagai pekerja sosial kerana segala bantuan yang disalurkan kepada klien memerlukan pengetahuan yang tiada batas. Apabila klien merujuk masalah kepada pekerja sosial, pengetahuan yang diperlukan pekerja sosial amat penting. Berkongsi pengetahuan bersama klien mampu membina hubungan bersama yang positif.

Pekerja sosial juga hendaklah berkongsi dan

memberikan ilmu pengetahuan serta kemahiran yang ada kepada klien. Sebagai pekerja sosial, kita tidak boleh kedekut ilmu, ini bermakna kita hendaklah sentiasa untuk berkongsi pengetahuan dan kemahiran dengan klien andainya perkongsian tersebut boleh meningkatkan peluang penyelesaian masalah yang dihadapi oleh klien

5. Menerima setiap perbezaan klien


Pekerja sosial tidak boleh membezakan setiap klien

yang datang merujuk kepadanya. Ini bermakna, pekerja sosial menerima sesiapa sahaja klien mereka. Contohnya, tiada perbezaan kepada golongan OKU, golongan miskin, kaya, cantik dan sesiapa sahaja. Layanan yang sama rata akan diberikan oleh pekerja sosial.

Seterusnya ialah menghargai perbezaan yang

wujud dalam kalangan individu atau kumpulan. Nilai ini adalah berkaitan dengan sikap prejudis kita terhadap kumpulan atau individu tertentu. Sebagai pekerja sosial, kita harus melihat setiap klien yang datang mempunyai kepentingan dan nilai tersendiri. Contohnya semasa kita bekerja dengan kumpulan OKU.

Di samping itu, berusaha pertingkatkan abiliti

klien bagi menolong diri sendiri. Sebagai seorang pekerja sosial, kita harus sentiasa berfikir untuk mempertingkatkan abiliti klien kita untuk lebih berjaya, satu konsep yang dapat menjamin peningkatan ini ialah kesedaran klien untuk menolong diri sendiri. Kebanyakan klien yang datang kepada pekerja sosial biasanya dalam keadaan helpness atau hopeless.

6. Keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi


Prinsip dan kod etika yang terakhir ialah

memberikan komitmen yang tinggi terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi semua ahli masyarakat. Dalam keadaan tertentu, mungkin kita berhadapan dengan keputusan klien yang boleh menjejaskan ahli masyarakat lain. Sebagai contoh, seorang pesakit mental yang mengalami trauma kerana didera semasa kanakkanak, berkeinginan untuk mendera kanak-kanak lain.

Dalam keadaan ini, kita sebagai pekerja sosial perlu

mempertimbangkan kesejahteraan ahli masyarakat keseluruhannya, mungkin dalam keadaan tertentu, kita perlu mengambil tindakan dengan melibatkan pihak ketiga dan melanggar nilai hubungan kerahsiaan

Tugas dan tanggungjawab

Pekerja PDK

Tanggungjawab Pekerja PDK


1.Bertanggungjawab menyelia /

mengawasi pentadbiran Pusat PDK 2.Bertanggungjawab mengajar dan mendidik serta menjaga keselamatan kanak-kanak di PDK 3.Membuat program lawatan ke rumah

4.Bertanggungjawab menyediakan laporan

yangtelah ditetapkan oleh Jabatan KebajikanMasyarakat 5.Bertindak sebagai orang perantara di antaraPKMD dan ibu bapa kanak-kanak OKU sertakomuniti 6.Sebagai tempat rujukan untuk ibu bapa kanakkanak OKU dan komuniti setempat

Peranan Pekerja PDK


1.Mengiktiraf ibu bapa adalah faktor pentingdalam

pendidikan anak-anak 2.Mencerminkan gambaran yang realisitik kepadaibu bapa tentang apa yang hendak dicapai oleh program bagi kanak-kanak OKU 3.Sentiasa memaklumkan ibu bapa berkenaantentang kemajuan yang dicapai oleh anak mereka

4.Menawarkan pelbagai aktiviti pendidikan

kepadaibu bapa dan bahan bacaan yang berkaitandengan kanak-kanak OKU 5.Berusaha untuk mengadakan hubungan yang positif dengan ibu bapa 6. Tunjukkan sifat kasih sayang dan mengambil berat tentang anak-anak mereka 7.Membimbing ibu bapa bagaimana merekadapat menolong anak mereka di rumah

Nilai dalam kerja sosial


sebagai pekerja sosial, kita mestilah mengetahui

nilai-nilai yang menjadi pegangan setiap pekerja sosial. secara umunya, nilai profesion kerja sosial berkisar kepada kepercayaan yang teguh berkenaan hak individu terhadap kebebasan membuat pilihan dan mengambil peluang-peluang yang ada.

Nilai yang ditonjolkan juga berkait rapat dengan

keinginan kepada keadaan kehidupan yang memperkukuhkan kebajikan individu, keperihatinan terhadap cara melayani manusia,hala tuju serta strategi untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Terdapat beberapa nilai yang dipelopori oleh profesion kerja sosial.

Nilai-nilai tersebut amat berguna bagi menentukan

hala tuju para pekerja sosial dalam mengungguli kecermelangan profesionalisme.Keseluruhanya terdapat lima nilai utama yang menjadi panduan kepada pendidikan kerja sosial adalah seperti berikut:

1. Hubungan profesional pekerja sosial bertitik tolak

daripada memartabatkan kemuliaan dan kehormatan individu serta dipertingkatkan melalui proses penglibatan, penerimaan, kerahsiaan,kejujuran dan tanggungjawab terhadap konflik.(Council on Social Work Education/CSWE,1994:139 dalam Hepworth,1997:8).

2. Pekerja sosial menghormati hak individu untuk

mengambil dan membuat keputusan dengan bebas dan juga untuk terlibat secara aktif dalam prosesbantuan(hepworth,1997). 3. Komitmen pekerja sosial dalam membantu sistem klien untuk memperoleh sumber-sumber yang diperlukan (Hepworth,1997).

4. Pekerja sosial berusaha bersungguh-sungguh dan

berjuang menjadikan institusi sosial lebih humane dan responsif kepada keperluan manusia(Hepworth,1997). 5. Pekerja sosial mempamerkan rasa hormat dan penerimaan terhadap keunikan dan ciri-ciri kepelbagaiaan masyasrakat majmuk(Hepworth,1997).

Etika Kerja Sosial

Etika bagi pekerja sosial digubal oleh badan-badan

profesional seperti National Association of Social Worker(NASW), Persatuan Pekerja Sosial Profesional Malaysia(MASW), British Association of Social Workers(BASW) dan International Fedaration of Social Worker (IFSW)untuk memantau, memaklumkan tingkah laku yang sepatutnya bagi ahli (pengamal)profesional terhadap klien, diri sendiri, rakan sekerja agensi dan masyarakat.

National Association of Social Wokers(NASW) di

Amerika Syarikat telah mengenalpasti nilai-nilai dan etika yang dikenali sebagai Kod Etika(Code of Ethics) sesuai bagi kerja sosial. Kod ini memberi skop mengenai tanggungjawab dan tingkah laku yang wajib dipatuhi apabila mengamalkan kerja sosial.

Menurut Kod Etika

NSAW(Zastrow,2004,Appendix(page 604-617) terdapat enam Nilai Teras dan enam Standard Etika sesuai bagi pekerja sosial adalah seperti berikut: Enam Nilai Teras:Perkhimatan(service)-tujuan utama kerja sosial ialah membantu individu yang memerlukan dan menangani masalah sosial.

Keadilan sosial (social justice)-mengubah

ketidakadilan di dalam masyarakat.Misalnya,di dalam masalah kemiskinan, pengganguguran, dan diskriminasi. Maruah dan harga diri individu(digniti and worth of the person)-menghormati dan menghargai budaya dan ektnik klien

Kepentingan perhubungan kemanusiaan

(importance of human relationships)-pekerja sosial mengenalpasti dan memahami tentang kepentingan hubungan antara manusia. Integriti(luhur akhlak) (intergrity)-Pekerja sosial harus jujur dan penuh bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas . Ia mestilah seiring dengan matlamat, nilai-nilai, prinsip-prinsip etika dan praktik kerja sosial.Kecekapan(competence)- Pekerja sosial perlu cekap di dalam bidang yang diamalkan dan sentiasa cuba memperbaiki dan memperkayakanya

Enam Standard Etika:


1. Tanggungjawab pekerja sosial terhadap klien. Memberi komitmen kepada klien seperti tugas

utama memastikan kesejahteraan klien, menghormati penentuan kendiri klien,mendapat persetujuan klien berdasarkan maklumat dan kefahaman yang jelas, kecekapan, memahami budaya klien,elakan konflik kepentingan,hak privasi dan maklumat sulit klien dihormati, akses kepada maklumat dan rekod,

tidak mempunyai hubungan seksual dan fizikal

dengan klien, tiada ganguan seksual,tidak menggunakan bahasa yang kesat dan menghina klien, bertanggungungjawab menjaga kepentingan klien yang tidak mampu membuat keputusan, memastikan tiada gangguan semasa memberi perkhidmatan dan menamatkan perkhidmatan

2. Tanggungjawab pekerja sosial terhadap rakan

setugas.Menghormati, kerahsiaan, perbalahan di antara rakan setugas, Perundingan ,merujuk kepada perkhidmatan-perkhidmatan yang sesuai, elakan hubungan seksual,membatu ketidakcekapan rakan setugas dan sebagainya.

3. Tanggungjawab pekerja sosial di tempat kerja. penyeliaan dan perundingan,

pendidikan dan latihan,


penilaian prestasi kerja, rekod klien,

petukaran klien,
pendidikan lanjutan bagi staf dan pembangunan

staf, komitmen kepada majikan dan pengurusan masalah pertelingkahan pekerja dan majikan.

4. Tanggungjawab pekerja sosial sebagai ahli

profesional.Cekap tiada diskriminasi, menjaga tingkahlaku, jujur dan telus, menangani ketidakupayaan, jelas dan telus tentang status diri dan mengiktiraf sumbangan.

5. Tanggungjawab pekerja sosial terhadap profesion

kerja sosial. Integriti profesion, penilaian dan penyelidikan.

TEORI SOSIAL

Pengenalan
Teori ini melihat perkembangan kanak-kanak dalam

konteks sistem yang membentuk perhubungan atau alam sekitar. Teori Bronfenbrenner mentakrifkan "lapisan" alam sekitar yang kompleks, masing-masing mempunyai kesan ke atas perkembangan kanak-kanak. Baru-baru ini, teori Bronfenbrenner telah dinamakan semula sebagai "teori sistem bioecological" untuk menekankan bahawa biologi persekitaran utama kanak-kanak sendiri yang mengisi perkembangan itu.

Interaksi adalah antara faktor-faktor biologi dalam

kematangan kanak-kanak, persekitaran keluarga / masyarakat yang terdekat, dan bahan landskap masyarakat dan menjurus kepada perkembangan. Perubahan atau konflik dalam lapisan mana-mana satu akan riak seluruh lapisan lain. Untuk mengkaji perkembangan kanak-kanak itu, kita perlu melihat bukan sahaja pada kanak-kanak dan persekitaran serta-merta, tetapi juga pada interaksi alam sekitar yang lebih besar juga.

Teori ekologikal telah diperkembangkan oleh Urie

Bronfenbrenner (1917) adalah teori yang menekankan pengaruh persekitaran ke atas perkembangan individu. Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979,1989) menjelaskan bahawa perkembangan kanak-kanak adalah sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut.

Dalam konteks ini, interaksi antara kanak-kanak

dengan persekitaran kanak-kanak itu dipercayai boleh mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Merujuk kepada konsep di dalam teori ini, sama ada kita menyedarinya atau tidak kanak-kanak yang merupakan individu yang berada dalam ruang lingkup.

Teori mikro (berpusat di tengah) boleh dipengaruhi

oleh faktor persekitaran. Dalam teori ini menyatakan bahawa proses perkembangan dan pertumbuhan yang terangkum dalam sistem persekitaran itu mementingkan interaksi antara satu sama lain. Menurut Bronfenbrenner terdapat 5 sistem yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak

1. Mikrosistem
ini adalah lapisan yang paling dekat dengan kanak-

kanak dan mengandungi struktur yang kanakkanak mempunyai kawan secara langsung. Mikrosistem juga merangkumi hubungan dan interaksi kanak-kanak telah dengan serta-merta dalam persekitaran (Berk, 2000). Struktur dalam Mikrosistem termasuk keluarga, sekolah, kejiranan, atau persekitaran penjagaan kanak-kanak. Pada peringkat ini, hubungan mempunyai kesan dalam dua arah - kedua-duanya jauh dari kanakkanak dan ke arah kanak-kanak itu

Mikrosistem juga melibatkan persekitaran yang

terdekat di mana kanak-kanak mempunyai interaksi secara langsung dengan orang dalam persekitaran. Contohnya interaksi kanak-kanak di dalam keluarga iaitu dengan ibu bapa dan adik beradik. Interaksi antara rakan, jiran serta guru terlibat dalam proses perkembangan kanak-kanak

Walau bagaimanapun ibu bapa kanak-kanak boleh

menjejaskan kepercayaan dan tingkah laku namun kanak-kanak itu juga memberi kesan kepada tingkah laku dan kepercayaan ibu bapa. Pengaruh Bronfenbrenner dwi-arah ini menunjukkan bagaimana ia berlaku dalam kalangan semua tahap alam sekitar.

Di peringkat Mikrosistem, pengaruh dwi-arah amat

kuat dan mempunyai kesan terbesar ke atas kanakkanak. Dalam hal ini, interaksi di peringkat luar masih boleh memberi kesan kepada struktur dalaman.

Keluarga terutamanya ibu bapa merupakan agen

sosialisasi paling penting dalam kehidupan seseorang kanak-kanak itu dan sebagai individu terdekat atau berhampiran dengan kehidupan seorang kanak-kanak, mereka mempunyai pengaruh besar ke atas tingkah laku kanak-kanak.

Sebagai contoh, kajian di dalam dan di luar negara

menunjukkan bahawa faktor persekitaran seperti penglibatan ibu bapa secara aktif mempunyai kesan langsung ke atas semua aspek perkembangan kanakkanak (Mac Naughtori, 2005).

Seorang ahli antropologi, George Peter Murdock

menakrifkan bahawa keluarga adalah satu kelompok sosial yang tinggal di bawah satu bumbung, mempunyai kerjasama dalam kegiatan ekonomi dan menambah zuriat.

Faktor kepincangan keluarga dan taraf sosio-

ekonomi sesebuah keluarga akan mencorak kehidupan seorang kanak-kanak. Kegagalan ibu bapa sendiri untuk membetulkan kepincangan anak-anak mereka akan menyebabkan anak-anak ini tidak lagi menghormati mereka.

Dalam kajian yang Iain pula, Ting (2005) mendapati

tahap penglibatan ibu bapa luar bandar berada pada tahap yang rendah. Tidak hairan jika sebelum ini Berger (1995) melalui kajiannya menyatakan wujudnya kepelbagaian model peranan ibu bapa untuk membantu proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah.

institusi keluarga memainkan peranan yang penting

sebagai pembentuk sahsiah anak-anak. Ibu bapa haruslah membimbing, memahami dan menyelami kehendak jiwa remaja serta berfikiran terbuka. Ini akan mendorong kepada kewujudan suasana harmonis

2. Mesosystem
Lapisan ini menyediakan sambungan antara struktur

Mikrosistem (Berk, 2000) kanak-kanak. Contoh: sambungan antara guru dan kanak-kanak dengan ibu bapanya, di antara institusi keagamaan dan kejiranan dan sebagainya. Mesosistem merupakan perhubungan antara mikrosistem dengan mikrosistem yang lain.

Sebarang perkara yang berlaku dalam satu

mikrosistem dapat mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. Sebagai contoh, keadaan di rumah dapat mempengaruhi tingkah laku dan personaliti seseorang individu ketika berada di sekolah.

Individu yang mempunyai masalah di rumah akan

membawa masalah tersebut ke sekolah. Hal ini akan menyebabkan emosi mereka terganggu dan implikasinya ialah masalah tersebut akan menjejaskan pelajaran mereka.

3. Eksosistem
Lapisan ini mentakrifkan sistem sosial yang lebih

besar di mana kanak-kanak itu tidak berfungsi langsung. Dalam struktur ini pembangunan kesan lapisan kanak-kanak dengan berinteraksi dengan beberapa struktur di Mikrosistemnya (Berk, 2000). Contohnya Jadual tempat kerja ibu atau bapa atau sumber keluarga yang berasaskan komuniti.

Eksosistem merupakan pengalaman dengan

persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanakkanak atau orang dewasa yang terlibat dengan kanak-kanak tersebut. Maksudnya di sini, pengalaman individu tersebut akan turut mempengaruhi orang lain.

Sebagai contoh, persekitaran sekolah pasar raya.

Keadaan pengurusan, kemudahan dan peraturan-

peraturan yang dikuatkuasakan di tempat-tempat membeli belah secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak tersebut.

4. Makrosistem
Lapisan ini boleh dianggap sebagai lapisan paling

luar dalam persekitaran kanak-kanak. Walaupun tidak menjadi rangka kerja tertentu, lapisan ini terdiri daripada nilai-nilai adat, budaya, dan undang-undang (Berk, 2000). Kesan daripada prinsip-prinsip yang lebih besar yang ditakrifkan oleh makrosistem mempunyai pengaruh yang meluas di seluruh interaksi semua lapisan lain.

Contohnya, jika sesuatu kepercayaan bahawa budaya

ibu bapa perlu bertanggungjawab semata-mata untuk membesarkan anak-anak mereka, berkemungkinan budaya itu kurang untuk menyediakan sumber-sumber bagi membantu ibu bapa. Ini, seterusnya memberi kesan kepada struktur kefungsian ibu bapa.

Kebolehan atau ketidakupayaan ibu bapa untuk

menjalankan tanggungjawab itu boleh menjejaskan perkembangan anak-anak mereka dalam konteks Mikrosistem.

Makrosistem juga melibatkan perkembangan

individu yang dipangaruhi oleh norma-norma, nilai dan amalan masyarakat. Misalnya dalam sesetengah masyarakat, peranan jantina amat dititikberatkan (Santrock, 2008). Di sesetengah negara pula, kaum lelaki diberi peranan dan tanggungjawab yang lebih dominan di mana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaan yang penting berbanding kaum perempuan.

Hal ini kerana perempuan dianggap sebagai kaum

yang lemah dan tidak layak mendapat pendidikan yang setaraf dengan kaum lelaki. Bagi ibu bapa yang masih lagi berada dalam pemikiran konservatif, mereka mengganggap pendidikan tidak penting kepada anak perempuan kerana tugas wanita hanyalah di dapur sahaja

5. Kronosistem
Sistem ini merangkumi dimensi masa kerana ia

berkaitan dengan persekitaran kanak-kanak. Unsur-unsur dalam sistem ini boleh berlaku sama ada luaran, seperti sewaktu kematian ibu bapa, atau dalaman seperti perubahan fisiologi yang berlaku dengan penuaan seseorang kanak-kanak.

Apabila kanak-kanak menjadi lebih tua, cara mereka

bertindak balas adalah berbeza kepada perubahan alam sekitar dan mungkin lebih berupaya untuk menentukan bagaimana perubahan itu akan mempengaruhi mereka.

Kronosistem juga merupakan perubahan keadaan

dalam suatu tempoh masa. Misalnya, kanak-kanak pada masa kini lebih berfokus kepada permainan berteknologi selaras dengan arus perubahan serta pembangunan sesebuah negara seperti permainan internet, memuat turun maklumat melalui internet dan sebagainya

Berbeza dengan kanak-kanak pada zaman dahulu,

mereka hanya bermain permainan yang bersumberkan alam sekitar seperti wau, gasing dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, pembangunan sesebuah negara memberi implikasi yang besar kepada perkembangan kanak-kanak dari banyak aspek. Kanak-kanak akan menjadi lebih maju ke hadapan serta berpandangan jauh.

Namun begitu, setiap benda terdapat juga kesan

negatifnya iaitu kanak-kanak tidak bergaul dengan masyarakat luar kerana hidupnya adalah bersama komputer. Selain itu, anasir-anasir negatif juga semakin meningkat andainya pembangunan sesebuah negara semakin maju

Implikasi bagi amalan


Bronfenbrenner melihat ketidakstabilan dan

ketidaktentuan hidup keluarga kami telah membiarkan ekonomi kita mewujudkan sebagai sesuatu yang paling berkuat kuasa pemusnah kepada pembangunan kanak-kanak (Addison, 1992). Kanak-kanak tidak mempunyai pemalar interaksi bersama dengan orang dewasa yang penting yang perlu untuk pembangunan.

Menurut teori ekologi, jika hubungan dalam

Microsystems serta-merta memecahkan, kanakkanak itu tidak akan mempunyai alat untuk meneroka bahagian-bahagian lain dalam persekitaran. Kekurangan ini menunjukkan diri mereka terutamanya dalam remaja sebagai tingkah laku anti-sosial, kurang disiplin diri, dan ketidakupayaan untuk menyediakan diri arah (Addison, 1992)

Teori ini mempunyai implikasi yang buruk bagi

amalan pengajaran. Mengetahui tentang pecahan yang berlaku di dalam rumah kanak-kanak, adakah mungkin untuk sistem pendidikan kita membuat sesuatu untuk kekurangan ini?

sekolah-sekolah dan guru-guru perlu menyediakan

hubungan yang stabil, jangka panjang. Namun, Bronfenbrenner percaya bahawa hubungan utama perlu dengan seseorang yang boleh memberikan rasa penyayang yang bertujuan untuk bertahan seumur hidup.

Hubungan ini perlu dipupuk oleh orang atau

orang-orang di dalam sfera pengaruh kanak-kanak serta-merta. Sekolah-sekolah dan guru-guru memenuhi peranan sekunder yang penting, tetapi tidak boleh memberi kerumitan interaksi yang boleh disediakan oleh orang dewasa yang rendah. Bagi komuniti pendidikan untuk cuba memainkan peranan utama adalah untuk membantu masyarakat kita terus penafian terhadap isu sebenar.

Pelajar-pelajar masalah dan muka keluarga adalah

disebabkan oleh konflik antara tempat kerja dan kehidupan keluarga - tidak antara keluarga dan sekolah. Sekolah dan guru-guru perlu berusaha untuk menyokong hubungan yang rendah dan untuk mewujudkan persekitaran yang mengalu-alukan dan memelihara hubungan keluarga. Kita boleh berbuat demikian dan berusaha untuk merealisasikan ideal Bronfenbrenner penciptaan dasar awam yang memudahkan konflik kerja / keluarga (Henderson, 1995).

Ia adalah demi kepentingan seluruh masyarakat

kita melobi untuk dasar-dasar politik dan ekonomi yang menyokong pentingnya peranan ibu bapa dalam pembangunan anak-anak mereka. Bronfenbrenner juga akan bersetuju bahawa kita harus memupuk sikap masyarakat bahawa nilai kerja yang dilakukan bagi pihak kanak-kanak di semua peringkat: ibu bapa, guru-guru, keluarga besar, mentor, penyelia kerja, penggubal undangundang

Dalam pendekatan sistem bioecological-

Bronfenbrenner, badan merupakan sebahagian daripada Microsystems. Kesannya terhadap bahagian-bahagian lain Microsystems yang mungkin jelas kepada kebanyakan kita. Badan adalah sistem sokongan hidup, sistem mobiliti, dan bahawa dengan yang kita melihat dan berinteraksi dengan alam sekitar

Terdapat ciri-ciri beberapa badan yang boleh

mempengaruhi pembangunan di cara yang berbeza. Pertama dan luas kesihatan am badan. kesihatan Seseorang adalah ditentukan oleh berapa kesan pelbagai subsistem dalam fungsi badan dan pengaruh faktor-faktor alam sekitar.

Kerumitan badan manusia adalah di luar

perbincangan di sini; dari gen untuk tindak balas biokimia pada peringkat selular, daripada enzim untuk protein, dan dari tulang pada kulit, kita koleksi menakjubkan sebatian dan struktur.

Jika semua sistem kami bekerja bersama-sama dan

berkesan, kami boleh mengatakan bahawa kita berada dalam kesihatan yang baik. Malangnya, ini adalah situasi yang agak jarang berlaku

Sejak badan adalah sistem sokongan kehidupan kita,

ia hanya masuk akal bahawa kita cuba untuk melindungi daripada kemudaratan dan simpan dalam perintah kerja yang baik walaupun ancaman yang tidak terkira banyaknya yang kita ada untuk mengatasi.

Sains perubatan moden terus mencari cara yang

lebih baik untuk membantu kami dalam hal ini pertempuran, tetapi terdapat beberapa perkara asas yang kita semua perlu lakukan untuk mengekalkan badan kita dalam keadaan sihat, kita boleh. Dalam kategori yang luas penyelenggaraan kesihatan; pemakanan, senaman, dan pencegahan

Kesan pendidikan semua ini melibatkan keupayaan

badan kita untuk membantu kami dalam usaha kami ilmu pengetahuan. Tiap-tiap satu daripada bahaya di atas, gangguan, atau penyakit boleh mempunyai kesan ke atas pembangunan kanak-kanak dan keupayaan kanakkanak untuk belajar.

Kekurangan pemakanan boleh menyumbang kepada

masalah pembelajaran. hormon perubahan dalam remaja terkenal kerana menyebabkan gangguan dalam proses pembelajaran. Pendek kata, apa-apa yang berlaku kepada badan mempengaruhi minda dan keupayaan untuk memproses data

Microsystems Bronfenbrenner domain pertama

emosi, orang-orang yang dijumpai dalam keluarga adalah penting untuk perkembangan kanak-kanak. Sebagai kanak-kanak matang julat emosi tumbuh termasuk pengaruh persekitaran berkembang. Di sini, budaya dan lain-lain daya luaran boleh mempengaruhi perkembangan emosi seperti takut orang yang tidak dikenali, malu, dan cinta romantis

Teori Pembelajaran Sosial

Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari

melalui peniruan Orang diperhatikan sebagai model Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan Terdapat 4 unsur utama iaitu : perhatian mengingat reproduksi peneguhan

Prinsip pelaksanaan
Menentu dan menggunakan model yang sesuai

dengan perbezaan individu dalam pembelajaran sosial Memastikan proses pemerhatian dilakukan mengikut prosedur Memupuk kecekapan meniru dan reproduksi dengan latihan secara sistematik daripada mudah kepada kompleksdan demonstrasi berulang-ulang Memupuk konsep kendiri positif supaya pelajar memperoleh kayakinan terhadap tingkah laku yang ditirunya

Ciri-ciri teori
Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan

peniruan Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, misalan dan teladan Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demonstrasi guru sebagai model Proses pembelajaran meliputi pemerhatian, peringatan,peniruan dan tingkah laku atau gerak balas yang sesuai, diakhiri dengan peneguhan positif

Implikasi teori
Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik

agar dapat menjadi role model kepada pelajar Demonstrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar dapat meniru dengan cepat Guru boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang sebagai model Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan stimulasi

Anda mungkin juga menyukai