Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN SD NEGERI DERWATI


Jl. DERWATI NO. 40 KEC. RANCASARI Soal UTS Bahasa Indonesia Kelas 3 Semester MATA PELAJARAN KELAS NAMA : I! Ba"alah "erita #eri$%t ini & Kan"il dan B%a'a $a%i &e%asa 'anas. Te%i( sina% )a&aha%i )e)*+a& (an,il )en-adi ha+s. Ia '+n 'e%"i (e s+n"ai )in+). Den"an se)an"a& ia )in+) +n&+( )en"hilan"(an daha"an.a. Tan'a ia sada%i/ &i*a0&i*a (a(in.a di"i"i& *+a.a. Ia &e%(e-+& dan &a(+& se(ali. Kan,il den"an &enan" *e%(a&a 12ahai *+a.a saha*a&(+/ (ala+ (a+ )e%asa la'a%/ -an"an &on"(a& (a.+ .an" (a+ "i"i& 34. B+a.a i&+ &ida( 'ed+li. Ia &e&a' )en""i"i& (a(i san" (an,il. 1Kala+ (a+ in"in )a(anan .an" le5a&/ se*en&a% la"i seo%an" 'e&ani a(an da&in" )e)*a2a (e%*a+ .an" *esa% dan "e)+(. Ka+ *oleh )en.an&a' (e%*a+ i&+ den"an se'+as '+asn.a/66(a&a (an,il )en.a(in(an.4 Be&+l(ah +,a'an)+ i&+7 Tan.a *+a.a %a"+0%a"+.lal+/*+a.a )ele'as(an "i"i&ann.a. Ke)+dian/ (an,il &e%*e*as da%i )a+& dan la%i )as+( h+&an. II! 8. 9. . 4. ;. III! 8. (a)a#lah *ertan'aan di#a)ah ini& Men"a'a (an,il 'e%"i (e s+n"ai7 Sia'a sa-a &o(oh .an" &e%da'a& dala) ,e%i&a di a&as7 Ba"ai)ana si:a& (an,il7 Ba"ai)ana si:a& *+a.a7 A'a(ah B+a.a 'e%,a.a den"an +,a'an (an,il7 Berilah tanda silan+ ,- *ada h%r%. a/ #/ ata% " di de*an 0a)a#an 'an+ *alin+ #enar & Me)*a,a den"an )en""+na(an s+a%a dise*+& )e)*a,a <<< A. indah C. ,e'a& B. n.a%in" Nene( a(an '+lan" (e Ja2a nai( (e%e&a. Ia )en+n""+ di <<< A. s&asi+n C. &e%)inal B. *anda%a Pa%a 'en+)'an" *is )ala) sedan" )en+n""+ di &e%)inal. Ka&a menunggu sa)a a%&in.a den"an<<. A. )en"an&a% C. )enan&i B. )enai(i : Bahasa Indonesia : !Ti"a# Nilai :

9.

4.

Ke*+n *ina&an" Sa:a%i %a)ai !(+n-+n"# o%an". Ka&a dala) (+%+n" seha%+sn.a di&+lis<<< A. di(+n-+n" C. di(+n-+n"(an B. di(+n-+n"i A.ah dan i*+ ha%i ini 'e%"i (e s&asi+n Kali)a& dia&as seha%+sn.a dia(hi%i den"an<. A. Tanda &i&i( !.# C. Tanda (o)a !/# B. Tanda se%+ !3# Te)'a& 'e%"i dan *e%an"(a& (a'al &e%*an" adalah<. A. *anda%a C. 'ela*+han B. &e%)inal Bia%'+n )ala) ha%i/ do(&e% i&+ selal+ )ene%i)a 'asien. Pasien sa)a a%&in.a den"an<.. A. 'en.a(i& C. o%an" sa(i& B. i)+nisasii Ka)i nai( 'esa2a& @a%+da<.*anda%a Soe(a%no0$a&&a )en+-+ Medan. Ka&a .an" &e'a& +n&+( )elen"(a'i (ali)a& di a&as adalah<.. A. 'ada C. da%i B. (e Se&ia' ha%i J+)6a& (elas &i"a selal+ !*e%sih# lin"(+n"an se(olah. Ka&a dala) (+%+n" seha%+sn.a di&+lis<. A. *e%sih C. *e%sih(an B. )e)*e%sih(an Wa*ah 'en.a(i& dia%e )en.e%an" Desa S+(a)anah. Dia%e adalah 'en.a(i&<. A. 'e%+& C. hid+n" B. )a&a

;.

=.

>.

?.

A.

80.

IB. 8. 9. . 4.

Isilah titi$1titi$ di#a)ah ini den+an sin+$at dan 0elas & Mas.a%a(a& ha%+s )en-a"a !*e%sih# lin"(+n"an. Ka&a dala) (+%+n" seha%+sn.a<<<<<. Se&ia' ha%i )+%id (elas &i"a !%a'i# (elas. Ka&a dala) (+%+n" seha%+sn.a<<<<<. Bad+ ana( .an" %in"an &an"an. A%&i ringan tangan &an"an adalah<<.. Bad%i &ida( nai( (elas. Bad%i )alas *ela-a%. Ka&a .an" &e'a& +n&+( )en"h+*+n"(an (ali)a& dia&as adalah<<<. ;. . Te)'a& 'e)*e%hen&ian (e%e&a a'i dise*+&<<<..