Anda di halaman 1dari 3

GAJAH MANDURA KYAI YUDAKOTHI

Hangaglah yayah prayitneng kewuh, galeyahgaleyah denira lumampah saking wantilan prapteng alun-alun negari Mandura, lah punika gajah titihane Prabu Baladewa, awasta gajah Yudokothi. Aja ta lamak gajah yekti ing nguni senopati agung kaleres kadange narendra Naga Prasanta, pramila pantes dadya titihane nata Mandura, krana sang Yudokothi ingkang saget tatajalma punika wus teluk marang Prabu Baladewa duk nalika ngrabaseng yuda mring kahyangan Suralaya.
Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo

Wus sampet busanane Kyai Yudokothi, kethu bludru ules jingga sinulam benang kancana, pinggire rinenda mas sinangling. Ambak mung sak kethu nanging den renggani jamang mas tinundha tiga. Salebrak cindhe sutra warni sindura, kaukup renda katingal abyor kadya panjrahing kartika. Tlale den brongsong bludru warna maneka, biru kuning, ijo abang, wungu sindura, lamun tlale ngadeg kaya teja, yen mlengkung kaya kluwung. Suku pinaringan gentha kekeleng, dhasar swarane wus linaras juru pradangga, kalamun kinarya lumampah katingal krembyah-krembyah. Gathiking gentha kumrompyang swarane pindha swantening gangsa tinabuh glangsaran. Karna kanan kiring den sumpeli apyun, pamrihe dimen tan krungu jumledhoring bedhil kalamun magut payudan. Nadyan mung sak gajah nanging lumuh mangan suket godhong. Pangane tan beda dhaharane Prabu Baladewa. Ngombene sanes toya wantah nanging banyu degan krambil ijo, pramila saben ngombe, degan telung janjang mamprung label den serot mawi tlalene. Wiwit duk suwita prabu Nagaprasanta wus kondhang gajah galak, nanging dupi suwita aneng Mandura, Yudokothi malah hanjiwa brahmacari
Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo

tan purun ngisep manising asmaragama, ingkang kaesti muhung swarganing jiwa mbenjang lamun prapteng pralaya. Dupi wuninga Prabu Baladewa wus tumedhak saking pagelaran, Yudakothi sigra mendhak, sang Baladewa gya cancut taliwanda ngencengaken tali bandhange nulya minggah mring gigiring Yudokothi. Galeyah-galeyah lampahing gajah, humiring sanggya wadya Mandura ingkang tinindhihan rekyana patih Pragota.

Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo