Anda di halaman 1dari 11

LAPORAN PENDAHULUAN PADA KLIEN DENGAN OTITIS MEDIA A. DEFINISI Otitis media ialah inflamasi telinga tengah S!

"den dan #e$il% &''&( h.)*'+. !titis media a,-t adalah .e/adangan a,-t se0agian ata- sel-/-h .e/i!ste-m telinga tengah Ka.ita sele,ta ,ed!,te/an( &''&+. Otitis media a,-t ialah /adang a,-t telinga tengah %ang te/1adi te/-tama .ada 0a%i ata- ana, %ang 0iasan%a didah-l-i !leh infe,si sal-/an nafas 0agian atas S$h"a/t2 &''3( h.434+. 5. ETIOLOGI Pen%e0a0 !titis media a,-t men-/-t 6!ng et al &''7( h.83) ialah St/e.t!$!$$-s .ne-m!niae dan Haem!.hil-s infl-en2ae. Sedang,an .en%e0a0 da/i n!ninfe,si-s tida, di,etah-i( mes,i.-n se/ing te/1adi ,a/ena te/s-m0atn%a t-0a e-stasi-s a,i0at edema %ang te/1adi .ada ISPA( /initis ale/gi,( ata- hi.e/t/!fi aden!id. Me/!,!, .asif 1-ga men1adi fa,t!/ .en%e0a0 !titis media. Selain itmen-/-t M-s$a/i &''9( h.&&' !titis media te/1adi ,a/ena me,anisme .e/tahanan h-m!/al %ang 0el-m matang sehingga mening,at,an te/1adin%a infe,si( .em0e/ian s-s- 0a%i dengan 0!t!l .ada .!sisi te/lentang a,an mem-dah,an te/,-m.-ln%a s-s- f!/m-la di /!ngga fa/ing( .em0esa/an 1a/ingan limf!id %ang mengham0at .em0-,aan t-0a e-sta$hii. P!sisi t-0a e-sta$hii %ang .ende, dan h!/is!ntal( .e/,em0angan sal-/an ,a/tilag! %ang 0-/-, sehingga t-0a e-sta$hii te/0-,a le0ih a"al. #. PATOFISIOLOGI Otitis media te/1adi a,i0at disf-ngsi t-0a e-stasi-s. T-0a te/se0-t( %ang mengh-0-ng,an telinga tengah dengan nas!fa/ing( n!/maln%a te/t-t-. dan data/ %ang men$egah !/ganisme da/i /!ngga fa/ing memas-,i telinga tengah. L-0ang te/se0-t mem-ng,in,an te/1adin%a d/ainase se,/et %ang dihasil,an !leh m-,!sa telinga tengah dan mem-ng,in,an te/1adin%a ,eseim0angan anta/a telinga tengah dan ling,-ngan l-a/. D/ainase %ang te/gangg- men%e0a0,an /etensi se,/et di

dalam telinga tengah. Uda/a( tida, da.at ,e l-a/ melal-i t-0a %ang te/s-m0at( sehingga dise/a. ,e dalam si/,-lasi %ang men%e0a0,an te,anan negatif di dalam telinga tengah. :i,a t-0a te/se0-t te/0-,a( .e/0edaan te,anan ini men%e0a0,an 0a,te/i mas-, ,e /-ang telinga tengah( tem.at !/ganisme $e.at 0e/./!life/asi dan menem0-s m-,!sa 6!ng et al &''7( h.833+.

D. PATH6A;S

%eaksi antigen antibodi

Faktor penyebab Disfungsi tuba eustashii, Ex pada pasien ISPA Ter!adi tekanan negative Pada telinga tengah "bstruksi se#ret pada Telinga tengah Penekanan pada tulang* tulang Telinga tengah + alieus, Penekanan pada &e bran ti pani &e bran ti pani ruptur "talg ia Nyeri akut

Bakteri patogen Invasi pada Telinga tengah Berte u dengan antigen

$eukosit

$eukosit ati Sekret purulen "bstruksi pada Telinga Pendengar an enururn Gangguan persepsi Sensori,

&engeluarka n ediator peradangan

,antaran suara tergangguan

&erangsang prostaglandi n 'e I$ ( I$ ) Suhu tubuh eningkat De a Hiperter mi

E. MANIFESTASI KLINIS Manifestasi ,linis !titis media men-/-t 6!ng et al &''7( h.833 < 4. Te/1adi setelah infe,si .e/nafasan atas &. Otalgia sa,it telinga+ ). Demam 3. Ra0as .-/-len !t!/ea+ m-ng,in ada( m-ng,in tida,. Manifestasi ,linis .ada 0a%i ata- ana, %ang masih ,e$il < 4. Menangis &. Re"el( gelisah( sensitif ). Ke$ende/-ngan mengg!s!,( memegang( ata- mena/i, telinga %ang sa,it 3. Menggeleng=geleng,an ,e.ala 9. S-lit -nt-, mem0e/i ,en%amanan .ada ana, >. Kehilangan nafs- ma,an Manifestasi ,linis .ada ana, %ang le0ih 0esa/ < 4. &. ). 3. 9. >. Menangis dan?ata- meng-ng,a.,an .e/asaan tida, n%aman I/ita0ilitas Leta/gi Kehilangan nafs- ma,an Limfaden!.ati se/@i,al ante/i!/ Pada .eme/i,saan !t!s,!.i men-n1-,,an mem0/an -t-h %ang tam.a, me/ah te/ang dan men!n1!l( tan.a te/lihat t!n1!lan t-lang dan /efle,s /ingan. F. KOMPLIKASI K!m.li,asi men-/-t S!"den dan #e$il% &''&( h. )*& ialah < 4. R-.t-/ mem0/an tim.ani dengan !t!/ea &. T-li ,!nd-,tif 1ang,a .ende, ). T-li .e/manen ata- 1ang,a .an1ang 3. Meningitis 9. Mast!iditis

>. A0ses !ta, *. K!lesteat!ma %ang dida.at sa,-s telinga tengah te/isi e.itel ata- ,e/atin+ G. PEMERIKSAAN FISIK 4. Tanda=tanda @ital < S-h- dan R/ 0iasan%a nai, &. Peme/i,saan fisi, f!,-s a. Hid-ng < Ins.e,si Pal.asi 0. Telinga < Ins.e,si Pal.asi < mem0/an t%m.ani dan da-n telinga tam.a, ,eme/ahan( adan%a se,/et .ada $analis a-dit!/i-s e,ste/na. < telinga te/a0a hangat. < 0iasan%a adan%a se,/et %ang men-n1-,,an ,lien mengalami ISPA( hid-ng tam.a, ,eme/ahan. < adan%a .em0eng,a,an m-,!sa hid-ng

H. PEMERIKSAAN PENUN:ANG Peme/i,saan .en-n1ang men-/-t M-s$a/i &''9( h.&&' ialah < 4. Tim.an!g/am -nt-, meng-,-/ ,eses-aian dan ,e,a,-an mem0/an tim.ani. &. K-lt-/ dan -1i sensiti@itas han%a da.at dila,-,an 0ila dila,-,an tim.an!sentesis as.i/asi 1a/-m da/i telinga tengah melal-i mem0/an tim.ani+. U1i sensiti@itas dan ,-lt-/ da.at dila,-,an -nt-, mengidentifi,asi !/ganisme .ada se,/et telinga. ). Peng-1ian a-di!met/i, menghasil,an data dasa/ ata- mendete,si setia. ,ehilangan .endenga/an se,-nde/ a,i0at infe,si 0e/-lang. I. PENATALAKSANAAN 4. Penatala,sanaan medis men-/-t D!"shen et al &''&( h.438. Penatala,sanaan stadi-mn%a < a. Stadi-m !,l-si t-0a 4+ 5e/i,an anti0i!ti, selama * ha/i < OMA dises-ai,an dengan hasil .eme/i,saan dan

Am.isilin < De"asa 9'' mg 3 A seha/iB Ana, &9 mg?Kg55 3 A seha/i ata Am!,sisilin < De"asa 9'' mg ) A seha/iB Ana, 4' mg?Kg55 ) A seha/i ata E/it/!misin < De"asa 9'' mg 3 A seha/iB Ana, 4' mg?Kg55 3 A seha/i &+ O0at tetes hid-ng nasal de,!ngestan )+ Antihistamin 0ila ada tanda=tanda ale/gi 3+ Anti.i/eti, 0. Stadi-m hi.e/emis 4+ 5e/i,an anti0i!ti, selama 4' C 43 ha/i < Am.isilin < De"asa 9'' mg 3 A seha/iB Ana, &9 mg?Kg55 3 A seha/i ata Am!,sisilin < De"asa 9'' mg ) A seha/iB Ana, 4' mg?Kg55 ) A seha/i ata E/it/!misin < De"asa 9'' mg 3 A seha/iB Ana, 4' mg?Kg55 3 A seha/i &+ O0at tetes hid-ng nasal de,!ngestan ma,simal 9 ha/i )+ Antihistamin 0ila ada tanda=tanda ale/gi 3+ Anti.i/eti,( analgeti, dan .eng!0atan simt!matis lainn%a $. Stadi-m s-.-/asi 4+ Sege/a /a"at a.a0ila ada fasilitas .e/a"atan. &+ 5e/i,an anti0i!ti,a am.isilin ata- am!,sisilin d!sis tinggi .a/ente/al selama ) ha/i. A.a0ila ada .e/0ai,an dilan1-t,an dengan .em0e/ian anti0i!ti, .e/!/al selama 43 ha/i. )+ 5ila tida, ada fasilitas .e/a"atan sege/a /-1-, ,e d!,te/ s.esialis THT -nt-, dila,-,an mi/ing!t!mi. &. Penatala,sanaan ,e.e/a"atan men-/-t M-s$a/i &''9( h.&&4 ialah < a. Ka1i ana, te/hada. demam dan ting,at n%e/i( dan ,a1i adan%a ,!m.li,asi %ang m-ng,in te/1adi.

0. T-/-n,an demam dengan mem0e/i,an anti.i/eti, ses-ai indi,asi dan le.as .a,ainan ana, %ang 0e/le0ihan. $. Reda,an n%e/i dengan mem0e/i,an analgesi, ses-ai indi,asi( ta"a/,an ma,anan l-na, .ada ana, -nt-, mem0ant- meng-/angi meng-n%ah ma,anan( dan 0e/i,an ,!m./es .anas ata- ,!m./es hangat l!,al .ada telinga %ang sa,it. d. Fasilitas d/ainase dengan mem0a/ing,an ana, .ada .!sisi telinga %ang sa,it te/gant-ng. e. #egah ,e/-sa,an ,-lit dengan men1aga telinga e,ste/nal ,e/ing dan 0e/sih. f. 5e/i,an .en%-l-han .ada .asien dan ,el-a/ga < 4+ :elas,an d!sis( te,ni, .em0e/ian( dan ,em-ng,inan efe, sam.ing !0at. &+ Te,an,an .entingn%a men%elesai,an sel-/-h 0agian .eng!0atan anti0i!ti, )+ Identifi,asi tanda=tanda ,ehilangan .endenga/an dan mene,an,an .entingn%a -1i a-di!l!gi,( 1i,a di.e/l-,an. 3+ Dis,-si,an tinda,an=tinda,an .en$egahan( se.e/ti mem0e/i ana, .!sisi tega, .ada "a,t- ma,an( menghem0-s -da/a hid-ng dengan .e/lahan( .e/mainan meni-.. 9+ Te,an,an .e/sisten. :. PENDIDIKAN KESEHATAN Pendidi,an ,esehatan tentang .en$egahan infe,si telinga men-/-/t A/s%ad( ES( D Is,anda/(N &''3+ anta/a lain < 4. Keti,a memandi,an ana,( -saha,an telinga ana, dit-t-. dengan .en-t-. telinga aga/ ai/ tida, mas-, ,e dalan telinga &. Sege/a ,e/ing,an telinga ana, ,eti,a selesai memandi,an. Unt-, mengel-a/,an ai/ da/i liang telinga( mi/ing,an ,e.ala dengan .!sisi telinga .e/l-n%a -nt-, .e/a"atan tinda, lan1-t setelah men%elesai,an te/a.i anti0i!ti, -nt-, meme/i,sa adan%a infe,si

menghada. ,e 0a"ah. Saat mela,-,an hal it-( ta/i, $-.ing telinga ,e a/ah 0e/la"anan -nt-, menge/ing,an ai/ ). :angan $!0a=$!0a mem0e/sih,an ,!t!/an telinga ,a/ena f-ngsin%a -nt-, melind-ngi telinga tengah. :i,a anda melihat ,!t!tan telinga ana, s-dah men-m.-,( se0ai,n%a tetes,an baby oil seha/i d-a ,ali. Dalam 0e0e/a.a ha/i ,!t!/an %ang ada di telinga a,an ,el-a/ dengan sendi/in%a. 3. Liang telinga dan gendang teliga adalah 0agian %ang sensitif. Unt-, it1anganlah meng!/e,=ng!/e, telinga dengan cotton bud( .eniti ata- dengan 0enda lainn%a ,a/ena a,an mem0-at 0agian telinga te/se0-t te/l-,a. K. NURSING #ARE PLAN 4. N%e/i a,-t 0e/h-0-ngan dengan inflamasi .ada telinga tengah dan /-.t-/n%a mem0/ane t%m.ani. T-1-an < Setelah dila,-,an tinda,an ,e.e/a"atan selama &A&3 1am( /asa n%e/i da.at te/,!nt/!l dengan ,/ite/ia hasil < a. S,ala n%e/i 4=) 0. E,s./esi "a1ah /ile,s

INTERVENSI Ka1i ,a/a,te/isti, n%e/i

RASIONAL Menent-,an ting,at ,e.a/ahan dan inte/@ensi le0ih lan1-t.

An1-/,an ,lien -nt-, tida, meng!/e, telinga

Da.at mem.e/!leh infe,si?/-.t-/e mem0/ane t%m.ani

K!m./es dingin .ada 0agian mast!id.

K!m./es da.at meng-/angi /asa n%e/i.

&. Hi.e/te/mi 0e/h-0-ngan dengan ./!ses inflamasi

T-1-an < Setelah dila,-,an tinda,an ,e.e/a"atan selama &A&3 1am ,lien men%ata,an tida, demam lagi dengan ,/ite/ia hasil < a- S-h- )>(*#=)*# 0. Tida, te/1adi tanda=tanda dehid/asi. RASIONAL Mengetah-i .e/-0ahan s-hse0el-m dan ses-dah dila,-,an inte/@ensi K!m./es hangat .ada li.atan= li.atan dan ,ening K!m./es .ada li.atan( $!nt!hn%a < ,etia,( le0ih $e.at men-/-n,an .anas ,a/ena .!/i= .!/i di dae/ah te/se0-t 0esa/. An1-/,an .asien -nt-, min-m le0ih E &(9=) L?ha/i Men$eah dehid/asi se0agai efe, demam.

INTERVENSI U,-/ s-h- > 1am se,ali

). Gangg-an .e/se.si sens!/i a-dit!/i 0e/h-0-ngan dengan gangg-an hanta/an 0-n%i .ada !/gan .endenga/an. T-1-an < Setelah dila,-,an tinda,an ,e.e/a"atan selama &A&3 1am f-ngsi inde/a .endenga/an ,lien ,em0ali n!/mal dengan ,/ite/ia hasil < a. Gangg-an .endenga/an da.at te/atasi 0. Klien tida, mengalami ham0atan ,!m-ni,asi. INTERVENSI Ka1i ting,at gangg-an .endenga/an Keti,a 0e/,!m-ni,asi dengan ,lien -saha,an dnegan s-a/a ,e/as ta.i .elan. K!la0!/asi dalam mela,-,an mi/ing!t!mi?tim.an!t!mi. RASIONAL Mengetah-i ting,at gangg-an dan menent-,an inte/@ensi Dengan ,!m-ni,asi ,e/as ta.i .elan diha/a.,an da.at le0ih dite/ima ,lien. Tim.an!t!mi 0e/t-1-an -nt-, mela,-,an d/ainase se$/et da/i

telinga tengah ,e telinga l-a/.

DAFTAR PUSTAKA

A/s%ad( ES( D Is,anda/(N &''3( Buku Ajar Ilmu Penyakit Telinga Hidung Tenggorokan( FKUI( :a,a/ta. 5et2( #L &''&( Buku saku keperawatan pediatri( EG#( :a,a/ta. D!"shen et al &''&( Petunjuk lengkap untuk orang tua( PT. Ra1a G/afind! Pe/sada( :a,a/ta. M-s$a/i( ME &''9( Pand-an 0ela1a/< ,e.e/a"atan .ediat/i,( EG#( :a,a/ta. S$h"a/t2( M &''3( Pedoman klinis pediatri( EG#( :a,a/ta. 6!ng( DL et al &''7( 5-,- a1a/ ,e.e/a"atan .ediat/i,( EG#( :a,a/ta