Anda di halaman 1dari 96

!

e{d

.\'igJ

'fuunld

lfuietr!| fusac

ispd

tlg''/

llgLj

fu.!&s{J l.sd'*I

f.M.@l

E@E

wl

&EE&

.**t/

*ee{i

t*.*]

Pzmny PterKatolikus Egyetem Hittudominyi Kar Lev eIez6 Tagozatnak kiadv anyai

& Hf+

KrnitzMIhIy

ALAPVETO F{ITTAN
Theologia Fundamentalis Lev eIez6 tagozatos jegyzet
formai szabilyaival) (A fti ggelkben a szakdolgozat elksztsnek

Szent Istvn Trrsuiat az Apostoli S zentszkKonyvkiadj a Budapest 1999

PP{'

frytf

frryd

lrysd

l@l

rryd lryl

lryl

lwd

!ryd

|N*

l&sd

lryr*l

$s'*l

SBwI

$erye.l

wid

1..---J

k..._/

LJ

TARTALOM

MI A TEOLOGIA?

A teolgiai tanulmnyok felosztsa

i1 12 TANTRGYBA 13 i5 15 15 15 1'7 18 18 18 19 20
L3

Szovegszerkeszts: Szopk Mrrk

BEVEZETS Az ALAPVET
I.

IilTTAN

rs BN 9 6 3 3 6 1 1r 56
o KrnitzMihly Szent Istvn Trsulat Felels kiad: Dr. Rzsa Huba alelnk Felels szerkeszt: Farkas olivr mb. gazgat Ksztitt L8,2 N5 v terjedelemben Tax-Druck Kft., Taksony Felels vezet6: Kpessy Lszl

Brsl-rercyKEREK A) Kinyilatkoztats az szc)vetsgben . . . . 1. Isten megielenik, knyilvntja magt 2' Isten kinyilvntja dicssgt 3' Isten kinyiJvntja magt a tortnelemben 4. Isten szavval nyilvntja ki magt a,)Isten szava . b) Aprftkszaya . c) Az szovetsgi prfcia B) Kinyilatkoztats azUjsz vetsgben .... l. A ktszcivetsg kapcsolta 2. Az jszvetsgikinyilatkoztats megvalsulsa .. ..; ..; 3. Jzus Krisztus a hirdetett kinyilatkoztats a) Az apostoJok tanrsga b) Szent Pl tantsa c) Szent Jnos tantsa 4. Kinyilatkoztats az emberi tcirtnelemvgn . [[. EoyHzrrnNrs e rrwyu-.l,rrozrersnl A) A zsinatok tantsa a kinyilatkoztatdsrl ... B) A sugalmaais (inspirci) ...., 1. A sugalmazs biblikus gyokerei 2. A sugalmazsrl szl tantsfejldse .... a) Patrisztika sskolasztika b) A T r i d e n t iZ sin a t s h a t sa ..... : .. c) Az'. Vatikni Zsinat . d) AI. Vatikni Zsinat . e) Karl Rahner elmlete C) Aknon 1. hberknon 2. Akeresztny knon D) Ahagyomny .,. 1 . A ha gy o m n yb ib liku sr t e lm e ....... 2. A hagyomny rtelmezse

ELs RSz: KINYILATKoZTATs svar,r,s

. 27 27 28 29
JI 5Z 3Z J+ J+

z3

35 35
Jb Jt)

3'7 38 39
3v

39 40 4L
A1

i,-J

''*J

[**'l'

!i.*.c

[l"*.*

ia*,B"..J

jifu.l*.J

**,,'l,..J

E,.*sl-

l1"."., J

i"*-*l

-*--d.

'.."-*/

{*.**d:

b*./

*c

E) A tekintly ........'.,.''........ 1. Isten pn e tte k i n t l y e ....... 2' Ahtt&z ksah v e k e g y e t rt s e J........ ..... 3' Azeg yhzit an t h i v atat(mag i sz t ri u m) .... 4. ahitlanikijelentsekktelezrvlye III. AxBneszrNyscsAvAllsoK A) A valls 1. A valls fogalma 2. Etimolgia 3. Vallsolia vilgban ,, 4. Avallsmegh at ro z sa. . . . . ......: : 5. Avalls sa m g i a 6' Va1ls skinylatkoztats ,' 7. A mtosz B) Isten megismerse 1. Isten megismerse Jzus Krisztus 1tal 2. Az idvossg tja . 3. Lz egyhz mini tidvossghordoz . szentsg 4, Azi[yhzmint 5' AzEgyhz az iidviissg jele seszkze 6. Az implicit hit C) Anemkeresztnyvallsokkalval kapcsolat 1. A tr. Vatikni Zsinat nyilatkozataavallsokrl: Nostra aetate (1965) . . . . Vatikni Zsinat nyilatkozaa a vallsszabadsgrl: 2, A.. Dignitatis humanae (1965) . 3. valhstozi ta\Ikoz Assisiben (1986. oktber2.|) .. 4. AII" Vatikni Zsinattl napjainkig: A keresztnysgs a tobbl valisok . . 5. Keresztnyekszsidk

43 43 43 44 44 45 45 45 45 46 46 4.7 4.7 48 49 49 50 51 51 52 52 54 54 54 55 55 56

l i:

usoorx
I.

Arnrtwrtscrn.osr 1. A tmahelye a fundament1is teolgin beliil . megkozeltse 2. J z:tts 3' A t rtneti Jzus kutatsa a) A kezdetek ot szakasza , . . . . D) A modern Jzus-lete-kutats FoRRsoK tr. TnrNn.u A) Zsidforrsok ., 1. Josephus Flavius 2. A Talmud B) Apokrifforr sok Tams-evanglium . . C) Pognyforrdsok 1. Plinius Minor (Kr. u.62-LI6 utn) . 2. Comelius Tacitus (Kr. u. 55- 1 17) . . . ' . 3. paius Suetonius(Kr' u.70-160) . . . .. (K r. u . 55- 135) . . . . . 4. Ep ikt tosz

nsk IZUIKRIsZTUS TRTNETI BEMUTATSA

57 57 57 57 58 58 58 60 60 60 oz 64 64 64
o4

BETELJESEDSE s [II. Jzusle, KLDETSE A) Jzus zenete 1. Az Isten uralma fogalom . . . . 2. Isten uralma az oszovetsgben . . 3. Isten orszgnak jellemzi 4. Isten orszgrnak iij etikai normi 5. Isten orszga a mr sa mg.nem vonzsban 6' Jzushatalma Isten orszgban 7' Isten orszgnak kovetkezmnye:a megtrs a) Felhvs a megtrsre az apostolsgrl,' . ,. b) ',Felhvs c) Az evangIiumkemny szava saz Isten orszghoz val tartozs . . . . d) Az evangIiumi let sajtossga B) A Jzust igazol csodk 1. Csoda a Szentrsban a) A csoda kifejezshaszn]ta b) A csoda elfordulsa az o. saz Ujszcivetsgben 2. lzus szabadt cselekedetei a) Sz stett kapcsolata rtkelse b) Jzttscsodatetteinek tcjrtneti aiapjn c) In.ls viszonya a csodkhoz sajt onrtelnezse d) Betegsg sbrn kapcsolata Jzus csodiban 3. Acsodkrtkelse C) Jzuselt madsa 1. Jzus feltmadsrnak lltsa 2. A ht1svtihit eredete 3. Az apostolok hite . a) A jelensek b) Az tires sr 4. Ahrisvtikinyilatkoztats .... rV. A Mpsstsnl szlT rexrs e.xrNynarKozTATsBAN A) Messianizmus az Tszovetsgben 1. Altalnos felfogs 2. A messis nlkiili messianizmus 3. A szemIyes messis, mint az iidvossg kozvettjnek v:rsa . a) A Messis-kirly vagy az iidvcissgkirlyi kozvettje . . b) Aprfta messis, az tidvcissgprftai k zvettje

66 66 oo 66 6"1 69 '71 '72 7Z 12 '73 '74 14 14 74 't5 '76 '16 '76 '78 "19 81 82 82 83 84 85 86 87 90 90 90 9t 91 91 92 92
t)

c) J}IWH szotg1a

B) M es s i s i c me ka zjszve t sg b e n ..... C) A zt i js zv et s g im e ssia n izm u 'r .....

d) Az emberfeletti messis: az Emberfia ....!r .

65 65 66

1. Messisi vrrakozsokJzusidejben 2. A messis (krisztus) cm . . 3' AzEmberfiacm . a) A fogalom srtelmezse b) AzEmberfta az jszovetsgben . c) A bar-nas arrmkifejezs rtelmezsei d) LzEmberfta cm rteImezse . . . 4. A Kiiriosz cm

93 95 96 97 9.7 101 101 101 1o2 l03 110

5ryc

''ttriC

'\yl

:braC

"bryJ

'try{

'lryC

'lt$

lryl

'8ry9

lgl

lry

ry

tyg

-BW

lesd

lPC

ry/

&*.1
r62 164 165 761 168 110 170 r"72 r73 r'73 115 7'75 177

.*J

A Fs ez Asna A) Tort neti gydk e re k '...... 1. A Filippi levl Krisztus himnusza (Fil 2'6-1i) 2. AFi kriszto l g i ah sv te l tti v o n atk o z sa i .......... 3' Atyasg sstenfirisgaz szcivetsgben B) A z A b b a kiny ilatko ztats a a sztnop tikus evan g l i umokb an . I. Az nj ftii kapcsolat 2. Az Atya sz hasznlata Isterrrevonatkozan a jzusi-logionokban 3. Az,,Atya'' megszltsa Jzusimjban ' '.. 4. A ,'Fi '' kinyilatkoztatsa az jszovetsgben
.\ F1RafrA^\,v

:=

,l.. rr>r-:,

b) Avaregressiva nyrijtotta teljes kp

1tz 113 113 r14 115 11'7 117 1I'l 119 119 119 r20 123 t23 r24 r25 125 125 126 126 12'l ),28 r29 129 130 131 132 133 133 133 134 134 135 L3'7 L3'7 r39 141 1.43 r43 145 r48
l)J

HARMADIK nsz. Az E'GYHZ


T

3. ,,Katolikus 4. ,,Apostoii" 5. Az egyhz tovbbi tulajdonsgai B) Van.e lidvssg az Egyltzon kiviil? 1. ,,Extra ecclesiam nu1lasalus" 2. Votum ecclesiae a Az eovhzhnzva1 tartozs C) A Szentlleks7erepeaz Egyhzban 1. Krisztus sa Szentilek mint az egyhz alapjai . 2 . A S zent i le ksa ke r e szt n ykozossg '..: ... 3. Karizmrksszolglatok a) Azegyhzkarizmatikus jel1ege . b) A' szolgiatok felptse FGGELK
^

i. A klasszikus egyhztan 2. Azegyhztan szerepe AzEayuzszLETsE A) AzEgyhtizelt rt n e te saz sz tj v e ts g i e l k pek i. Anposszegyjtse 2, A kivonuls, a m lttal vaI szaKts minti a koz ssgltrehozsa szempontjbl . . . . . 3. A szovetsgIstene 4' Az embeisggel kcitott rij szovetsg B) Egyhzazjszvetsgben .. 1. Az egyhz alaptsa a) A Tizenkett kiviasztsa b) Pter szem1ynek kiemelse c) AzEukari sz ti ai i n n e p l s n e k e l re n d e l s.e ......... 2, Az egyhzalapts llomsai C) Az Egyhtiz megiellsre haszruilt kpeksfogalmak 'l
Tctcn nne

. . . ;. . . . .

Dei Ver bum 2 -6

) u ^--: .^l . -.;Lu U lU l l u UN ^ {.}

..

119 r'79 180


181 I8z 1 83 189 19i 19i I92 I94 198

A II. Vnrl<Nt Zsnars DoKUMENTUMAI . . . . tr. JNos Pt'ppavgoNYILATKozsAI Az pcytlAz twENTsEBB TEoLToUsAI FuNoetugvrLls TEoLGAI szAKDoLGoZATI Trvrx . . A szakdolgozat elksztsnekformai szabIyai 1. Asze.roolcoZATMEcRsNAKFoNTosLpsstsaznivtzscA 2' A ernLIocnFAITTEL 3. A sz,a.xoolooztTlLKsz.sxgxnonIraelsz.qsI-yA.r 4. VlocerorrMAGYARNYELvrnooaLoIra

tr.

m
AI

2. A szovelsgnpe . 3. Krisztus teste 4. AzEgyhz mint piilet siiltetvny 5. Az Egyb'z mint Krisztus jegyese sa mint a j psztor nyja . 6. Ekklszia Az pxxrztotclA ToRTI'IETI FsJI-osE .REronvct ronrr- Nep:ewruc 1. A Tridenti Zsinat . 2. AzI. VatikrniZstlat . 3. A Mystici corporis enciklika 4. A II. Vatikni Zstnat . a) A zsinat cljai l) A Lumen gentium c) Gaudium et spes - a zsinat tantsa a viig saz egyhz kapcsolatrrl . d) A zsinat rtkelse Szszrg{',r,qrtxusEKKLzIoLGIA Az egyhtiz jegyei 2. ..Szent"
t ,,LEJ

lJo

156

156 r5'7 159

iil,

tn_*r

n*,_J

t*-J

, ,,

.l.*'

tr."--"E

l{*.rl

t,*/

.tl

9 .,,

,./

bnJ

f,,

MI A TEOLGIA?

A teolgia Istenrl val beszd.Ez a gorog,,teolgia'' (Oes, theosz = Isten; ).Yos, logosz = beszd, sz) kifejezs szszerinti jelentse is.l Ha Istent valjban csak Isten ismeri, akkor hogyan lehet rla hitelremltan beszlni? Hogyan lehet megrteni a felfoghatatlant? Mivel Isten teremtseteljes harmniba van onmagval, eztfe\tte\ezhediik, hogy maEa a v17gsbenne az ember is rtelmes valsg. Isten titka marad, hogy mirt teremtett, s mirt szlt az embethez, smirt mondta ki onmagt Jzus Krisztusban, immrr 1that sfeifoghat mdon. Az ember or kkrdseire a vlaszt csakis a teremtIsten adhatja me1,ezfi alapveten az ember szvbevan rva az Isten utini vgy, s sajt letcljnak a felsmerse.Erre a feiadatra kpes az ember, nemcsak adottsgai, hanem gondolkodsa rvnis. Az emberisg kezdeteitl fogva a va]lstortnelemben' kezdve a primitv vallsi megnyilatkozsoktl a nagy t rtnelmi vallsok tapaszta7atig,megtalljuk az istenkeress kiilcjnb z fokozatait. Ennek Iegtkletesebb formja a zsid keresztny kinyilatkoztatsban tallhat, melyben nem az ember' hanem Isten szI, mgpedig az ember rdekben.Amikor szl, onmagt adja, saz ember Valamit megismer Istenbl. A vallsok szent kcinyvei ebb,l a megismersb1 tarta|mazzk az igazsg magvait, a legteljesebben azonban a Szentrs, a kinyilatkoztats trja fe1 Isten s az ember legmlyebb s legigazibb kapcsolatt. A keresztny t rtnelem sorn a hv rtelem tovbb gondolta s elemezte az isteni kinyilatkoztats Szentrsban r gztett tantst, sminden kor keresztny gondoikodi hozztettk a maguk megitst a kezdeti is. tenfelfogshoz. Az embernek vgiil is kotelessge Istenr.l szlni, nerncsak azrt, mett nlkii1enem ltezhet, hanem mert mltsga is azt ignyli, hogy Teremtjt szavaival, tetteivel sletvelhir. desse. Az emberisg szzadai ezt az istenkeresst riztk meg, rott vagy latlan formban. A keresztnysgben azEgyhz sziletstl j tt lt. fogva a Szentilekkcizvetlen segtsgvel re az jsz vetsgi Szentrs, majd ennek kcivetkeztben a helyes hit elsajttsa rdekben 2 az gaz tants kifej tse. A teolgia sz szerinti rtelemben Istenrl val beszd. Az egyes teolgiai trgyak azonban nem mindig foglalkoznak kifejezetten Istennel, hanem a kilc'nfle valsgok Istennel val kapcsolatt vizsgIjk. Ez mgnem elegend ahhoz, hogy kifejezett teolgirl beszl. ji'ink. Sok olyan tudomny ltezik, mely Istent, a vailst, st magt a keresztny hitet Vlasztja tfugyul, mgsemteolgia, mert nem a hit szempontjbl tekint rjuk. A teolgia ugyanis a hit tevkenysge, az a hit, me1y megprbrlja megrteni az isteni kinyilatkoztatst (fides quaerens intellectum: megrtst keres hit).
' A teolgia kifejezs nem szerepel a Szentrsban, a hagyomnyban csak a Itr. szzadkzept61 jelenik meg. Az korban a teo1gusok a vilg vgs okait kutattk. Platnnl a teolgia a mtoszok rtelmezst.jelentette(Polireia II.' 378a). Arisztotelszn] a valsg vgs elvt kutat els filozfia ,'teolgiai tudomnyknt'' szerepel. Plu. tukhosznl a teolgus a kultuszhelyek mtoszt ismer pap. A sztoikusok megkiltinb<iztetik a temszeti teolgit a mitikus teolgirl, s beszlnek a politikai teolgirr1 is. vtj. VANYT, L., Theologia craeca. A g r g fiLozJia ada. lka a keresztny theolgidhoz, A Budapesti Pzmny Pter Katolikus Hittudomnyi Akadmia Kiadvnyai, Budapest 1992. 2 Ld. mg Ai'szscHY Z., Beyezets a teoL gi ba' in Teol gai Vzlatok III., SZIT' Budapest 1983, l 7-65. ,

11

A mai nyelvhaszn7at alapjn a teolgia feIttelezi magrrl, hogy tudomny. Akik kizr.jak a kinyi1atkoz"atsrapiil tudomnyossgot. azok is kiilonbsget tesznek egy teolgiai konyv valamint vallsos himnuszok, erkolcsi e1rsok smisztikus'elmlkedsek gyrjtemnye kozott. Ahhoz, hogy egy mteolgia legyen' meghatirozott forrsokrakell utalnia, a kozo1hetsgpontos mdszert keil alkalmaznia, s a sajt l1tsainak megfe1elen igazolhat kritriumokat kell fel1ltania.Tgabb rtelemben a teolgiai rve1snek gy ktsg Kvij1 ,,tudomnyos'' jel1ege van: ,,racionalizIni''prbIja a hitet. De nem az Itelminyi1vnva1sg alapjn mutatja kl igazsgt, hanem olyan egzakt l1tsok kimondsval, melyek igazsga a hit ltal elfelttelezett, s eme lltsok jogossgt kiemelve, azok kapcsolatt magval a hittel vilgoss teszi. A teolgia kiilonb zik mind a termszet, mind a trsadalomtudomnyoktl. A ,,hit tudomnynak'' kt megkiilonboztet jegye a ,,hve, s az ,,rtelmi'' tuIajdonsg, melyek bizonyos fesziiltsgben 1lnak egymssal' elmlyiilt gondolkodsra ksztetve ezzel az egyhzat. A teolgia rendszerbe foglalja a hitr.l szl tantst: A filozfia segtsgvel az emberi gondoikods ritjn jutunk el Istennel s az emberrel kapcsolatos nagy krdsekg' A tants mdszerbe salapelemeibe va1 bevezets utn ko. vetkezik az egyhznak a viigban sa tortnelemben betoltott szerepnek trgyalsa. Ezt segn eI6 az egyhzktezer ves tonetnekbemutatsa' Az egyhztcjrtnelemsajtos rsze az Istenrl s a hitrl szl tantskibontakozsa. A patrolgia sa dogmatortnetaz els hat vszzad tertilettelemzi' A teolgival val foglalkozs elengedhetetlen kritriuma a Szentrs ismerete s rteImezse. Az el6kszij7e1i tantrgyak ateolgaktfgrra, a dogmatikra sa morlisra irnyulnak, mely a hit s az erkcjlcs inyeges krdsevel szisztematikus mdon foglalkozik. A dogmatikabevezet5 ttEya az Alapvet Hittan (Theologia fundamentalis), me1y a rendszeres teolgia tanulmnyozst segti el. A hit gyakorlati megva-lstsnak szempontjait a gyakorlati teo. lgia bontja ki. A teolgiai tanulmnyok felosztsa

^z ^LAPVET

F,EVF'ZETS HITTAN TAI.{Tncyne

A fundamentlis teolgia bevezet teolgiai ttgy, cljahogy a helyes gondolkods segtsgvel1erakja a hit alapjait. Szentrsi megalapozottsgt az 1Pt3'15.b1 veszi: ,,Legyetek mindig kszen, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak krdezi, mi az alapja remnyeteknek''. Feladata a kinyilatkoztats valsgnak s elmletnekbemutatsa: a Szent. rsban,a szent hagyomnyban sa tanthivatale1terjesztsben' Kiiloncjs hangsrilyt fektet a hit lta1 elfogadott kinyilatkoztatsra, sennek feldolgozsrra a hittudomnyban. A funda. mentlis teolgia a hit sszerr]sgt gazolja, s egyrittal ezt megmutatja a nem hvknek is. Tovbbi feladata a valls iltalnostrrgyalsa,,s a hv rlIspont tudomnyos vdelme(apoIogetika). Nagyobb tmi teht a kinyilatkoztats (revelatio), a valls (demonstratio religiosa), Jzus Krisztus szemlynek (demonstratio christiana), s azEgyhz alaptsnak shitelremlt. sgnak bemutatsa (demonstratio catholica)' Mdszerre jellemz, hogy amg azEgyhz tagjainak fejti ki tantst, addig kifel is, a vilg fel is dialgust teremt. Ez a teoigiai tudo. mnyok e1s bevezet rsze,mely hittink megalapozst adja" Az A7apvet6 Hittan az Egyhz szolgilatban a felfoghatatlan Lt megragadsra vilal. kozik. Tevkenysge tvnaz emberi Italapjaira irnyul s annak kimutatsrra,hogy az Is. tenne] val szemlyes prbeszd megszakthatatlanui fennll minden emberben Krisztus megtestesiilse ltal. A fundamentlis teolgia fejldsnek t rtnete: * A prftk ki.ildetstiket ktils sbels rvekkel igazoltk (MTcirv l8,19;Iz 6,1-6). - Jzus Krisztus m kodse sorn istgni tekintlyvel igazolja nmagt s tantst (Lk 1,36;Lk 4,15;24,32;Mt'7 ,28; Jn 5,36;7 ,46) - Az apostolok a Szentrsb1 kiindulva hitelremltan magyarzzk Jzus feltmadst sa hit sszersgt'tjaikat csodrk ksrik (ApCsel 2,14-36). - A u. szzadban a keresztny tants ellenttben kertil a pogny filozfival, a vdakra' hogy a keresztnyekistentelenek,torvnysrtk az apologtkv1aszolnak:Szent Jusztinosz (I. sII. apolgia). - A III. szzad' egyhzi ri a gnosztikus tvedsekkelszemben a hit szablyra (regula fidei) hivatkoznak (Szent Irneusz:Adversus Haereses, Tertullianus: Pergdtl kifugs az eretnekekkelszemben, Alexandriai Kelemen: Paidagogosz). Az els katekta iskoia vezetje az alexandriai sziiletsr rigensz volt' aki szintzist alkotott az kori filozfia, irodalom s a keresztny tants kozott. _ AzY. szzadban Szent Jeromos hber sg rog szovegekb,l lefordtotta a Szentrst la. tin nyelvre, mely ltal a nyugati vilg konnyebben megismerhette a kinyilatkoztats igazsgt (Vulgata). _ A skolasztika korban (IX-Xil. szzad) Aquini Szent Tams logikai vi1gossggal fejti ki a keresztny tants alapelemeit (Summa theologise).

A) Bevezetrszek Fiiozfia Bevezets Krisztus misztriumba Biblikus bevezetsek(: sjszovetsg) Kelet nyelvek ismerete (hber,gorcig, arm) B) Tcjrtneti tudomnyok EgyhztonneJem Patrolgia Dogmat rtnet S zentrstudominy (exegesis) C) A hit megalapozsa Alapvet Hittan (Theologia fundamentalis) D) A hit tudomnya A teolgiaktf6Ea: Dogmatika (theologia dogmatica) Erkolcstan (theologia moralis) E') Gyakoflati teolgia Lelkipsztorkodstan (theo1ogiapastoralis) Egyhzjo g (ius canonicum) Az Egyhaz trrsadalmi tantsa (szocilteolgia)
1a

13

t_

.-_r

fr*--*J

$
- A protestantizmus korban (XVI. szzad) a Tridenti Zsnat vlaszolt a nyugati Egyhzat megoszt rij torekvsek kihvsrra,kijelentve' hogy csak a tanihivatal rtelmezi tvedhetetleni'il a Szentrs tgazsgatt. Me1chior Cano (1509-1560) ,,Teolgiai helyek'' cmrmlve a teolgiai mdszertanbanjelentett elrelpst.A kinyilatkoztats igazsga a kcivetkez he. lyeken talihat meg: Szentrs, szenthagyominy (ltrehoz forrsok)' egyhz' zsinatok, ppa' egybzatyr{k, teoigusok (magyarz forrsok), termszetes sz, filoifusok, az embiri tortnelem (nem sajtos helyek). - A felvilgosods az emberi rte7emeltrbe utst jelentette. A deistrk csak Isten ltt fogadtrk el, tagadva a kinyilatkoztatst sa gondviselst (J. Toland, 76.70_1732;M. Tyndal L656-1733; Voltaire: A vallst hasznosnak tarja, mert az egyszernpetirrnytanilehef vele, de Jzus nila csak egy kivl ember volt; J. J. Rousseau: _ aterma trmszethez,, ',Vissza szeti ember az ide|ja, a nevels, a kultrra 1tal el nem torztott ember; H. S. Reimarus, 1694_I7 68, az apostolokat hamistssal gyanristotta.) _ Az idealizmust I. Kant kpviseli, aki, mivel Isten lteracionIisan nem igazolh.at, ava1lst a puszta sz hatrain beliil kpzeli eI. Az rendszert koveti maid a modernizmus a XIX_XX. sz1,zadban (Hermes, Tyrell, Loisy' Frohschammer, Blonel). A keresztny tgazsgok rtelmes voltt a ttibingeni iskolakpvseli (J. S. Drey sJ. A. Mohler) valamint J. H. Newman mutattik feI. _ A xIX. szzadi biblikus racionalizmus tagadta a bibliai tcjrtnetek hitelessgt, prfciik eredetisgt, Krisztus csodit, fe1tmadst (J. Wellhausen, D. F. Strauss' B. Bauei). _ LzI. Yatikni Zsinat kijelentette, hogy a termszetes sz vilgossgnl Isten mrveibl felismerhet. Egy ttal kihirdette a ppai tvedhetetlensget.Jelenisebb teolgusok az I. Yatjknum utni idben: G. Reinhold, A. Tanquerey, R, Garrigou.Lagrange, Karl Adam. - A xx. szzad apologti: Az rjskolasztika rvelsirendszervel szlttak szembe a modemista torekvsekkel. A legrijabb kor apologtrimr meghalad.tr:k a kontroverz.hitvd teolgia m dszert, s megalapoztrk a II. Vatikni Zsinaton megsztiletett ,,rij teolgit'' (R. Guardini, H. de Lubac, Y. Congar, K. Rahner, R. Latourelle, H. Fries, J. Marilain). Magyar apologtk a XX. szzadban: Az-.ap'ologetika haza kpviseli kiadvnyaikban kcjvettk a kor egyhzi irnyvona1t. A XD(. szzadvgn sa XX. szzad el'ejn a modernizmus sa katolicizmus kapcsolatrl valamirlt a|eszrmazstan s a modern vtlglzetkrdsbtadd fesztiltsgekel prbrltik megoldani. A magyar teolgusokra az apologetikus hitvd berlltottsg vo\t a je1lemz6, r. saikban seladsaikban egyarint (Bita Dezs, Dudek Jnos' Szuszai Antal,Ztlbiczky Ala. drr,Prohszka ottokr, Schiitz Antal, Tth Tihamr, Bangha Bla' Horvth Sndor). Y|tozst a II. Vatikni Zsinat jelentett, melynek dokumentumai alapjrn a fundamentlis teoigia j irnya s szem-lletebontakozott ki (Gl Ferenc, Nyri Tams, Cserhti Jzsef, Szennay Andrs, Tamay Bn1n).

fi il
i

r._ ,--,

qJ

c-"--J

**J

g..

.1

''.'.*''J

L*J

tr_

ELS nsz KIF{YILATKoZrers svnrrs


(Demonstratio religiosa)

I. Bibliai gytikerek
A) Kinyilatkoztatris az szc)vets gben
Az ember nemjuthat el Isten titknak, vagyis ltnek, bels letnek, sterveinek biztos ismeretre,csak annyiban, ha Isten s olyan mrtkben, amennyire .eltrja n|9tt",s?onmagt magL-A!<ereszjny hit biztosan lltja,hogy Isten kinyilvntotta onmagt sterveit a Szentrsban (o- s Ujsz vetsg). Ez a kinyilatkoztats tobbfle formban iortnt. Ezek kcjzil a legfontosabb az ige ltal: ,,Azel6tt Isten a prftik ritjn t bb alkalommal stcjbbfle mdon szlt seinkhez. Ebben a vgs korszakban a Fia ltl beszIthozznk,,(Zs1d 1,1_2). AZsi. dkhoz rt levl szerint Isten teht ,,sz7t'' a rgi id,kben a prftrkonkeiesztiil, s ,,ezekben a napokban'' Fia, Jzus I(risztus ltal. Joggal nevezzika Szntrst,,Istenszavnak''. A Szentrson keresztiil teht ,,igaz,'ismerettink van Istenrl, mivel ez Istentl ered. A to. vbbjakban megvizsgljuk, hogy milyen az azIsten, akit a Szentrs kinyilatkoztat.E16szir bevezet1 gondolatknt az isteni kinyiiatkoztats formt kel megvizsglnunk. 9o1b1 Sziiksges a regronlos-aDD JZuKscBcs legfontosabb lonnana1 formn] 1oozn idzni - lsten Isten ,'szava,,,Isten ,'szava,',Isten aki ,,sz7,' ,,szl', -, hogy eljussunk e togaiom rte]mezshez, melye" annyiszor alkalmaznak Istenre, kir ennek antropomodkiantropomod kicsengsevan. Eiszcjr teht a kinyilatkoztats formit vessztik, ma.idpedig ama kijelents r. telmtkeresstik, hogy Isten a,,prftrk rltaiszIt'' 1. Isten megjelenik, kinyilvntja

magt

A zsid va]ls eredeti tulajdonsga, hogy ,J<inyilatkoztatott valls'', vagyis arra a tnyre alapul' hogy Isten _ akit senki nem tud megltni anlkiil, hogy meg ne hina - kinyilvntotta onmagt s az lta7a sajt kezdemnyezsbl s kegyelmb,t kivjasztott szemiyekketr megismertetteonmagt. Izrael tudatban volt annak, hogy ez a kinyilatkoztats egy.g n". 9rd9m9|t kivitsg, melyet semmilyen ms np nem kapott meg: .Kutasd a rgi idfl<el melyek eltted voltak, attl a naptI kezdve, hogy Isten embert teiemtett a f6ldr, vajon az g egyik hatrtl a msikig tortnt-evalaha ilyen nagy dolog, lehetett-e hallani hasonlrl? Hallotta-e valamelyik npis lngok k zil az l Istent beszni, ahogyan te ha1lottad, slet. ben maradt-e?" (MTcirv 32-33). a) Ltni' lttatni Ennek a kivltsgnak a megjelotsre- melynek az ingyenessge rendklril hangsrilyozott, mivel a kinyilatkoztats mindig s kizrrlag Isten kezdemnyezsnek koszcjnhet -

15

llfrJ

rryi

't,,&.J

l*J

t*J

'l*t

'l*J

'|ry,

'l-,."..._../

lrrJ

Lrrl

T ry d

lnj

tnl

*J

L*/

l*1

az oszovetsg (melynek nincs megfelel szava a mi fogalmunkra)' oly fo. ',kinyi1atkoztats'' ga]makathasznl mint,'lttatni'', ,,me&ie]ennj'', ,,megismenetni'', ,.kinyilatkozni.', ,,felfedezn'i'', ,,felfedni.,,,,ltharv tenni' ami rejtett''.Igy jelenik meg Isten.brmnak Mamre tere. (Ter 18,1), Izsiknak Beersebban (Ter 26,24), Gedeonnak ofra terebintjnl bintjnl (Br 6'12),Mzesnek egy csipkebokor lngja kozepette (Kiv 3,2). Mzessel radsul a sajt nevt is kinyiivntja. Mz,eshez gy szl:,,n vagyok Jahve, brahrimnai<' Izsk',megismerteti'', nak sJrkobnakMindenhat Isten (El.Saddj) nvenjeIentem meg, sa Jahve (JHWH) ne. vet nem nyilatkoztattam ki nekik" (Kiv 6,2). b) AzIJr angyala Mzessel a kinyilatkoztats rij korszaka kezddik. A ptrirkIk kora utn Isten kevsbkozvetlen mdon trja fel magt.Eztltn a Szentrs tovbbra is beszl arrl' hogy Isten ,,megis. merteti'' cinmagt - ,,az Ur kinyilatkoztatja magt az egyiptomiaknak'' mondja Izajs (Iz _' 19 , ,,eejt''' ,,nevt'', ,,tidvcis. '20) de szvesebben a7kalmazzaa megismerteti az 6 ,,kezt', sgt'', pt,' , mnt az 6 ,,szemIyt''. Ezrt J}rwH helyett legtobbszor JHWH angyal',igazs r1 beszlnek.Igy Gedeonnak azUr angya7ajelenikmeg (Br 6,11), de valsgban maga JH. WH. Mert miutn Gedeon elhrrtja,hogy Izraelt meglIentse a midianitk kezb,l, mivel csaldja a legszegnyebb Manasszben s a iegkisebb atyjahzban, azr megersti, s gy v)aszo| neki: ,,Veied leszek, srigy megvered Midint, mintha csak egyetlen egy ember volna'' (Br 6,16). Milyen formban nyilatkoztatja ki magt az Isten? A Szentrs csak nhnyrl beszi. Az e1s6- sa legkzvetlenebb - magnak Istennek a 1tsa, a ,,teofinia''. Az szovetsgben Isten sokszor a ktils rzkekszmra is rzkelhetmdon jeIenik meg. gy rsmertet meg onmag.a ptrirkkkal kapcsolatos legsibb hagyomnyokban: emberi formban jelenik meg Abrmnak (Ter I2,1; 17.1; 18,1: e fejezetben Abrahm kcizbenjrr Szodomrt),Izsr{knak (Ter 26'22) sJrkobnak(Ter 32,23-3I: Jkob kiizd Istennel, aki azrtutastjavissza nevnek feltrrst, hogy rtsre adja, nincs snem is lehet fol tte hatalma senkinek). A kinyilatkoztats folyamatban teht a teofnia formai talakulson ment keresztiii: Isten gyakran JHWH angyalaknt je1enik meg; pldul amikor brm szolgjnak, Hgmak megjelenik, akit Sra eliildcizott,npesutdokatgrveneki (Ter 16,7_9), vagy amikoi megjelenik Gedeonnak sMnoahnak, Smson apjnak anlkiil, hogy a ,,titokzatos,' nevet feltir. n (Br 13). Mskor a teofrnirkhatalmas termszeti jeiensgeken keresztt-il, mint a tzs a vihar, szo1gr1tatjik Isten megjelenst. c) A Snai-hegy Isten kinyilatkoztatsnak sorozatban rendkr,riIi jelentsga Snai-teofnia: ,,Az egsz Snai-hegyet bebortotta a fist, mivel az7]r t zben szllt le r. A fiist rigy szllt fel, mirrt az olvasztkemence ftistje, s az egszhegy hevesen megrendiilt. A trombitaharsogs egyre er. scidcitt.Mzes beszlt s az Ur feleit neki a mennyd rgsben... Az egsz np hallotta a mennyd rgst' a villmlst' a harsonazengst, s 1tta a fi.istolg hegyet, a np flt, remegett,stvol maradt.'' (Kiv 19,18-19; 20,18). Mskor Isten felh,benjeienik meg: .,Az r dicssgemegjelent felh alakjban'' (Kiv 16'10). Ilsnek azonban Isten nem a hegyeket tp, sziklkat sodr hatalmas szlvszben,sem a fldrengsben, sem a tzbentrta fel onmagt, hanem enyhe szellben susogsban''(1Kir 19'1lr_|2). ',az Amikor Isten teoflnikban jelenik me5, az emberek akkor sem lthatjk az 6 alakjt: gy Ills arct kcjntosyel''(lKir 19,13). Nevt sem ismerhetik meg: ,,Mnoah megkr',befdte dezLe azUr angyaltl: Mi a neved? Ha ugyanis beteljesedik a szavad, szeretnnk megtisztel16

ni' AzIJr angyala azt fele1te: Mirt krdezskodol nevem fe11, mikor azt titok fedi?'' (Br 1 3 , 1 6 -1 8 ) . Mzessel kapcsolatban ktkijlonbtiz hagyomnnya] is rendelkeztink. Az egyik szerint Isve1e,s MZes ,,IthatjaazUr arct,' (Szm I2'8):,,Az Ur szem. ten ,,szemt1szembe'' besz1 t1 szemben beszltMzessei, ahogy az ember,a bartjvaI beszl'' (Kiv 33'11). Egy msik hagyomny szerint Mzes imjra, melye az Urhoz intzett: ,,Hadd issam meg dicssgeskimondet,',azUr gy vIaszoi: ,,Megteszem, hogy elvonul eltted egszfnyessgem, dom eltted a JHWH nevet. '., de grcomat nem lthatod' mert nem lthat engem ember gy, maradjon'', majd az Ur hozzLette:,,Nzd, itt mellettem van he1y, l1j ide a szik. hogy 1etben teszlek' skezemmeI befodIra,ha majd elvonul eltted dicssgem,a szikla miyedsbe 1ek' amg elvonulok eltted' Ha vsszavonom a kezemet, htuh1 ltni fogsz, arcomat azonban nem lthatod'' (Kiv 33'18_23). A pftkkalkapcso1atbanazonban a mr emltettels Isten hagyomny szerint Mzes kii1 nleges kivltsggal rendelkezett: valban, a pr ftrknak Italban,,ltomsban'' vagy ,,1omban''sz1t, ,,de nem gy teszek szo1gmma1, Mzessel. mindeniitt otthonos hzarrtban,veie szemt1szembe beszlek''(Szm 12,6-8). A teofnia teht ,,lomban'' is megtortnhet. Az Iorn az kori npek hitviIgban, de Izrae| szmra is az Istennel val kapcso1at kiilonieges eszkoze, amennyiben Isten az 1. mokon kereszttii megismerteti a jcivt (Ter 37'5. 10. 40--41: Jzsef lmai), vagy titkos gazsgot tr fel. Ugyangy Sau1 is panaszkodik, hogy- miutn megtudakolta Istentl, hogy mit kell tenni a fiiiszteusokkal val harc kezdetn,az IJr nem vlaszoit neki ,,sem lmban, sem jeiekkel [vagyis az urimon, egyfajta istenidz amuletten kereszttil], sem pedig a prftk ltal'' (ism 28'6). Saiamon is uralkodsa kezdetn lmban kapja meg Isten ajndkt, a ,,bcjlcsst:t6 szvet,'(1I{Jr3'5' i2)' 2' Isten kinyilvntja dicssgt Isten ms mdon is fe1trrhatja nmagt' mgpedig rigy, hogy megmutatkozik ,'dics,sgben', (kabd)' mely csodatetteiben1that'melyeket a teremtsben vitt vgbe,.s egszenktiIonleges mdon Iztael szmta megvalsult mveiben. Igy az egyiptomi fogsgb1 val sza. (Szm 14,22)'Yaljban, ahogy a szerfok badu1ssalazlzraelitk,,Ittkaz Ur dicssgt,' mondjrk:,,dicssgebetolti az egszfldet'' (Iz6,3). pgszen sajtos mdon, az egyiptomi kivonuls sa pusztban val vndorls ideje alatt az Ur dicssge- fnyesfelh megjelentsvel - elksri lzraelt: ,,Amikor Aron kozcllte ezt az iztae7it"kegsz kozossgvel' sk a puszta fel fordultak, az r dicssge megjelent felh alakjban'' (Kiv 16,10). ,,Mzes feiment a hegyre' a felh betakarta a hegyet s az Ur dicssge leereszkedett a Snai.hegyre. A felh hat napig takarta be. Az zraeltk szemben Isten dicssge olyannak mutatkozott, mint az emszt tiz a hegy csticsn''' (Kiv 24,15-1,7). Amikor Salamon az Itala ptett templomba bevezeti az r szcjvetsgnek ld'jt, melyekben ott voltak' a mzesi ktblk, ,'az Ur dicssge-bet ltotte a templomot'. (iKir 8'11). Igy a templom Isten dicssgnekaz otthonv iett. ,,Aldott legyen az Ur dicssgenyugalmnak helyn!',_ mondja Ezekiel (Ez egy emberhez hasonl lnynek ltsa(I,26),,,mely fnylettmint az 3,12)' akl Isten dicssgt jele npekorben,jllehet amikor ez lthat lesz a temp. rc'' (I,21). Ez az Ur jelenltnek lom legszentebb helyn vgbemen szornyrsgek kcizepette (Ez 8'6)' Isten eihagyja szent|yt:,,az Ur dicssge elhagyta a templom kijszobt'. . ''; s a viros kozpontjbl ,,az Ur dicssge felemelkedett, elhagyta a virost, sazon a hegyen llt meg, ame1y a vrrostl keletre van'' (10'18-22; I|'22-23).,,Izrael Istennek dicssgebevonult ke1etfe76l,,saz,,r dics. sgebevonult a ternplomba a kapun keresztiil, amely keletre nzett.Ekkor a Llek felemelt, bevitt a bels udvarba, s lm a tempiomot betoittteaz Ur dicssge.Es hallottam, hogy va. I7

.- _ t

riit*J

LJ

a,*J

fl _J

gi

qJ

nt

LI

rt

iJ

!-*J'

r"*J

8"*J

E*J

$.,-.-.i'

'L**l'

g"*J

L*J

(*--l

laki a templombl beszlt hozztttl, s a frfiii mg mellettem Jlt''gy sz6lthozzm., emberfia, ez az n trnom heiye, lbam nyomnak helye, ahol Izrae| fiai toiott orcikke lakni akarok'' (43,t . 4_7). 3. Isten kinyilvntja magt a tiirtnelemben

Isten kinyilvntsnak harmadik formja az emberek szmraa ,,tcjrtne]em', 'Ya1jbanIz. rae1teolgija a tortnelmi esemnyekben sajtos lehetsget lt, ameIlyel Isten megismerte. timagt elssorban Izraelnpve7'de ks.bbms nemzetkkel is. gy u'*amghvsva1feltrja tervt,hogy belle nagy npetalkot (Ter 12,2), sleszrrizottainak adjJKnan fldjt: ,,Ezt a fcjldet utdaidnak adom,, (12,7)' Mzes meghvsva1 s af'fuahozva] kiildsvel, hogy felszabadtsa Izrael npt, mint Izrael Istenejelenik meg, vagyis a npek koziil Izraelt kivlaszt Istenknt,akj az 6,,sajt'' np,e, az 6 sajit ut. ,,lert te ',tu1ajdor;a;'. Tstened.szent npevagy, tgedvlasztottkt azr, a te Istined a fold npe.kciztil -,, npa maga nek' Nem azrthajoltIehozztok s vlasztott ki benneteket azr,ert szrmban-f lcitte lltok az osszes npnek,hiszen a legkisebb vagytok minden npk zcltt,hanem mert szeetett benneteket azUr' smegtartja esktijt,amelyet atyitoknak ljJt,azrtvezetettki er6skzzel s szabadtott k a szolgasg hzb|, a frranak, Egyiptom kirlynak a kezb6l,, (MT rv 7,6-8). Ren Latourelle meg1egyzi: ,,Isten kinyilatkoztatsa Istennek npe irnti tevkenysge jutott el a zsidsghoz. Igy a bibliai valls alapveten Isten bionyos tetteiben, rvn steinek az emberi t<irtnelemben-vgrehajtott tevkenysgeibenva.Ihit. Ezet<a tettek alapvet1en azok, meiyek lzraelnek mnt nemzetnek a szriletst meghatrozt k',,3Ezt fejezi kt az izraelita kls t rtneti Credo, melyet az els6 terms felajnlsakor hangzik el: ,,Apm vndorl anm volt, lemerrt Egyiptomba, s ott 1tidegenknt; kevesen kovettk, megis nagy' ers s npes nppv1t. Amikor. aztn az egyiptomiak rosszul bntak veliink, sariyargattak s kemny szolgasgba vetettek miaket, akkor az rhoz, atyink Istenhez kiliottink, s az r meghallgatta k,onydrgstinket,meg1ttanyomorrisgunkat, elnyomatsunkat sszorongatottsgunkat. Az Ur ers kzze7s kinyrjtott karral kivezetett Egyiptombl, nagy rmtiletet tmasztva' jelek scsodk ksretben' Erre a fdldre hozott, snekiiok adta ezi-a te11e7-mzze1 foly orszgot'' (MTc'rv 26,5_9),

barirn) (Kjv 3 i,18). Mzes az aki felmegy' majd lej n a hegyri1, hogy beszmoljon mindar. rl, amit JHWH neki mondott: ,,Mzes ezutn lejott,,kihirdette a npnek az Ur rninden szavt s parancst. Az egsz np egy szwel felelte: az Ur minden szavt megtartjuk, ame1yeket boiznk ntzett.Ezutn Mzes az Ur minden torvnytlerta... utna vette a szcivetsg konyvt s felolvasta a npnek'' (Kiv 24,34.7)' A np egybkntflt kcjzvetlenijl J}IWH szaynakmeghallstl: ,,Igy szltak Mzeshez, te beszlj llozznk, smeghallgatunk. Isten ne szljon hozzrk, nehogy meghalljunk... A nptvol llott, Mzes azonban bement a sott ahoi Isten volt.'' (Kiv 20,19.21). fe1h,be, b) A prftdk szava akik kciztil Mzes az e1s s a legna. Ett6I eltrenIsten a ',prftrk'' 1ta1sz1 nphez, gyobb: ,,Izraelben azonban nem trmadttcibbolyan prfta, mint Mzes, akivel az Ur szem. lassan kibont61szemben tallkozott'' (MTorv 34,10, vo. Szm 12,6_8).Izrael t rtnetben takozott Isten kinyilatkoztatsnak az eszkze, a sz, mely egyre nagyobb jelentsget nyert: hirdet, de legtobbszor fenyegetst s gy a prftk Ital az isteni s.z kegyelmet vagy gretet k vetkezmnyeknt. ,,Ezrt- mondja ozes (6'5) csapsokat a sz vetsghezval h tlensg ezt ltem meg ket ajkam szzatva7,,, - szabdaltam fel ket a prftrk taI, A prftk eszkozok JHWH kezben' hogy tudtrraadjik lzraelnek, amit akar' s egyle tudatosul, hpev JHWH szava mintegy kviilr,] foglalja le sveszi birtokba tet: ,,Igy szlt hozzm az Ur'', mondja Jeremis' amikor Isten elszclr hvja prftai szolgrlatra (Jer 1'4). Ugyanez ismtldik Ezekielnl (3'16)' akire e|jott (3,22), st ,,rm esett az Ur keze'' (8'1)' akinek az Ur megparancsolja' hogy egye meg az Isten szavait tatalmaz konyvtekercset: ,,Megettem..., majd Isten gy szIt, emberfia indulj' s menj el lzrae7hzl.toz' s hirdesd nekik a szavamat', (3,3 ' 4), A szavak, melyeket a kihirdets eltt Ezekielnek a sajt szvbekeli foszlthozzm: emberfia, azoka| a szavagadnia' mly vallsi tapasztalatot fejeznek ki: ''gy kat, amelyekethozzd intzek, irzdmeg szvedben,hallgasd meg szveddel'' (3'10). melyeket Isten Azonban azok a megprbi lmnyek sem hinyoznak a prfta letb,l' t. Jeremis gy szl (2o,8): ,,Az Ur szava mindennap gyalszava prftai ki.ildetsesorn ,i zatonavlt s csrfsgomra''. Eppen ez a tnymutada, hogy a prfta tudatban van annak, hogy a szavak, amelyeket hirdet, nem tle, hanem IstentI szrmaznak sezrtmondja, hogy tz,,J}IWH szja mondta ezt,, (Izt,2o;Jer 15'19). valjban Isten szavaaprftt ''lrngolt! z,,teszi (Jer 20'9), s legyzhetetlenn' olyan erv, amelynek lehetetlen ellenllni. .A prfta Isten szavl1oz tartozik' a prftrlsfeladatval elkiiltjntett szemly. Mgis kifejezi Isten szavt, s a sajt nyelvn, a sajt kultrirjval, a sajt temperamentumval, trsadalmi polgri neveltetsveispolitikai haj1amaivai egyiitt adhelyzetvel, vallsi kpzettsgvel, ja vissza. Igy az Isten szava a prftk ltal ktilonboz hangs lyokat s hangnemeket vesz kevsbkimvelt irodalmi formban. A stlus s a kpek is kiilonbozek: Izajs' fel, t<'bb aki a jeruzslemi arisztokrcirhoz tartozik' nemes kifejezseket, kciltszetet,e,sragyog !pekethasznl; Amosz, atekoaipsztor(1'1)' afogla1kozsb|mertikpeit:',Igy szIazUr, amint a psztor is csak egy szrcsontot vagy fiilhegyet ment meg az oroszln szjbI ugyangy Izrael fiai kclziil is a1ig mentenek meg, akik Szamrriban gyuk mlyn iilnek, fekvhelytikon a prrnkkcizott (3' 12). 1 ) A tcirtnelemszerepe m az egyes prftiknak, ktiltinbozsgtik ellenre \Eyanaz a feladatuk: megismertetni Izrael npvelaz egyelen Isten, JHWH akaratt s terveit, a Trban ogztettszcivetsghez hirdetni' ktizdeni a blvnyimds, az erkolcste1ensg,az igazsgralansg s a val hsget
10

4. Isten szavva| nyilvntja ki magt a) Isten szava Isten tettei lzrael szmra kinyilvntjrk hatalmt, jsgt, szeretett,m a kinyilatkoztats te1jesjelentsgta prftaj ,,sz,' t4a fel. Ezrt az isteni lcinyilatkoztats kiilonleges formja maga a sz. Ez lzrael kivltsgt jelenti, s az Isten ltal adott legrtkesebb ;anakot. ',Szavt kihirdette Jrkobnak, gazsgt s torvnytIzraelnek. Egyetln nppel se tett gy' senki msnak nem hirdette ki tcirvnyeit.''(Zsolt u.r 'L9_2O). Isten teht npnek (dbr) nyilvntja ki magt. rdemes megjegyezni, hogy ',sz''-vaI Isten nem kcjzvetlentil' hanem kcizvett segtsgvel besz Izrae\hez. JIIWIi legunnepely!. sebb' legmeghatrozbbtalkozsanpvel Snai-hegyn t rtnik, a szcivetsgkltspilh;atban, Izrae\ rszrIa Tzparancsolat gyakorlatra v]tsnak gretve| _ a ,,rt sio,, 1ae.
3 Tholo7ie de la RvIation, DDB, Bruges-Puis 1966, 35'

18

rd

[ffJ

l\rJ

ll*,

Lrryl

MYJ

tvtd

tryrl

lsl

lryl

lyl

lst

lryd

ryj

bd

ryJ

lry/

ry,',l

*-l

1*J

szegnyek elnyomsa ellen, J}rWH elssgt tanristani, s rtelmezni a t rtne]emben beavatkozsaivai vgrehott terveit, mellyei az embereket ahozz val megtrsre szltja fel. R. Latourel1e szerint ,,Iztael szmra a io.tnelem JHWH ltal akat s irnytott, cl fel halad- folyamat. A prftai sz nemcsak meghirdeti s cjsztonzi a tortneht, hanem rtelmezi is. A prfta is kora tcjrtnelmben van jelen' annak a tortnelemnek az aktualits. ban, mely szmra felfed Isten akaratt sid.vozt tervt.Az sz vetsgIstene kozbeavat. koz Isten, a prfta pedg szemllve tetteit, megragadja anaak idvo rtelmt s azt hirdeti. Isten szemsz gb1rtelmezia t rtne]met.. Az tidvc;ssg tortnete az isteni beavat' kozsok rte1mezsnek.a_kcjvetse. gy a Mzes ItaI rtelmezetikivonuls esemnyein kereszttil a zsid np JHwH-t mint 1 szemlyes, egyetlen, mindenhat, hrsges istennek ismerte meg' aki tidvc'zti npt,s aztk t sz<jveiigetve1e, hogy ez a kiv7asztott np az iidvcissgkozos mrvbenhrsges legyen (MTorv a,iuz+)' ny rioaon Isten saz 6 fuIajdonsgai, az 6 tetve, nem e]vontan' hanem konkrt mdon jetenik meg a t rtnelemben s a tortnelem']tal. A kinyilatkoztats tizenete beletestesril a tcirtnelembe. Isten megismersben folyamatossg van, de ez a folyamat azokhoz az esemnyekhez kapcsoldik] melyet Isten szava hirdet, megvalst, rtelmez.,,o Mindezazrt t rtnik, amint mosz mondja, mert az Ur nem tesz semmit, anlkri1hogy szndkt e1 ne nlln szolginak, a prftk":"k "' 3 ,7). 2) Hogyan szI a prfta It.azonban fe]merri]egy krds' Aprfta a,,:z'',a,jovend ls'' embere (Jer 18'18); a,,ktild tt'', Isten szaynak 'JLirdetje'': ,,Maga az r kiildott, hogy elmondjam, templom savros e]len, mind amit hallottatok t6lerrr'' (Iet 26,!2)'De hogyan fogadja be Isten izavt? Hogy szlhat egy ember Isten szavval: ,,'gyszI JHWH'', ,,ha iiien ne beszl, hogyan fejezheti ki egy ember brrrnitis' - Az extrinszecizmus elkeriilse: Ennek a problmnak a megoldsra kt veszlyt kelI elkeriilni, az extrinszecizmus s az immanentizmus csapdjt. Az extrinszecizmus e]keriiIsvel azt lltjuk' hogy Isten szava, me]y emberi m6don nyilvnui meg' kviil ri e1a prftt'jllehet o nm egy mint egy 1. tomsban yagy e1y lelki megtapasztalsban hal]ott sz ismtl|e. - Az immanentizmus elkenilse: A prfta azonban nem Isten diktlsa eredmnyekntbeszl. Ezrt sztiksges az imma. nentizmus elkeriiise, kijelentve' hogy amit a prfta mint Isten szavt hirdet' nem ms valjban, mint a prfta lelkivilgnak az alkotsa, egy bels, pratlan vallsi tapaszta1atkovet. keztben. Enlkil teht nem beszlhetiink Isten ki.ilonleges beavatkozsrl. c) Az sz vetsgiprfcia I ) Isten sTava Isten szava valjban nemcsak Istent6I szrmazk, m nem egyszeren az ember tevkenysge Isten kozv.etlen s sajtos beavatkozsa nlktil. Az szovfsgi prfciban ahogy arr1 maguk a prftk is beszmolna\. I9te1tevkenysge elegyedik a prfta tevkenyigvel. Isten egy ltoms sorn, mint Izajs sEzekiel esetbn, a su.jtszavt helyezi a proi.eti4m-

hat a prfta lelkre oly mdon, hogy ligy gondolja s ra, vagys a msod1agosoksg rvn adja vissza szavakban, amit Isten ki akart nyiiatkoztatni, hogy a prfta vatsgosan s igazn ,,Isten szavt'' mondja ki, emberi kifejezsekkel' A prfta a magarszr61tanu1kony"an fogadja a kinyilatkoztat tevkenysget - de nha, mint pldul Jns prfta esetben, (Jn 4,2). Ahogy Isten az lelkbenmkoik' sajtjv teizi sa sajt sza. knyszeredetten vaiva1 fordtja le, kultrirjnak, lelkiiletnek megfeleien, m teijesn tudatban uun, hogy amtmond' nem t.le,hanem Istentl val, nem az 6 szava,hanem Isten. 2) A prfta srymIyemaga sten szava Ami biztostja,-hogy a prftahsgesen adja tovbb Isten szavt, az Isten kegyelmnekereje, amely nem knyszert, hanem atkalmazkodik a prfta temperamentu mhoz' s ahhoz a ktils s bels helyzethez, arniben ppen van. Mindazon1tal a izavak, amelyekke1 a prfta az isteni sugallatot visszaadja, t kletesen megegyeznek azzal, amellyel Isten a np.hez kvn szlni, rigyhogy a prfta szava-sajtossteljes rtelemben Isten szava. Figyelembe kell venni, hogy ajovendolsben elsdleges szerepe van Isten ,,termszetfe1etti'' tevkenysgnek' me1y ktiionbozik Isten teremtmnyeiveI kapcsolatos 1talnos megnyilvnuls!,tl. A.prfciban lnaga Isten hozzalte a prftt' mg mieltt ez beleegyJzst adn: ,,Igy szIthozzttt az Ur: Mieltt megalkottalak anyd mhben, mr ismertelk; mielttrnegsztilettlvolna, flszenteltelek, sprftul rendeltelek a nemzetek javra... Akkor az Ur kiny jtottakezt, megrintette ajkamat s gy szlt hozzm: Nzd, ajkadra adom szavaimat, ma nemzetek s orszgok fl :lltalak, hogy gyomllj srombolj, pusztts s sztszrj, pts stiltess'' (Jer 1'4-5. 9-10). mosz prftamondjionmagrrl: voltam n ''I'em prfta, sem prftnak fia: psztor vo1tam s szjf<omortgyrjtcigettem.Az r azonban e1hvott a nyj me111.Azt mondta nekem az r, menj ;ovnablj-nepemnek lzraelnek'' (m 7,I4_|5).Izaisnak, aki ',tiszttalan ajkri ember''' egy szerrftti2espatzzsalmegrinti ajkt, hogy alka1mas Isten szava hirdetsre (vo. Iz 6,4_1). Csak mikor ajka rir !9-gYen tulq mondja az Ur, menj' ,,mond meg ennek a npnek'' (Iz 6'9). Ezekielnek - akit Isten -"gii.". az izraelitlkhoz ktjld (Ez 23) * az r ezt mondja: ,,Te meg emberfia hallgass arra, amit majd mondok neked, ne lgy lzadoz mint ez aLzad nerrzedk, nyisd ki-a szd, s edd meg, amit adok neked. Akkor lttam, hogy egy kz nyrlt felm, s llm, egy k nyvtekercs volt benne... Kinyitottam aszma, s megetettevelem atekercset'' (p'z2,s-;3,zl. 3) A prfta ,,l,' eszkiz A prfta azonban mgsemegy passzv eszkoz Isten kezben,hanem ,,1eszkz,,, srzi is az ezze\ jt prftai kiildets srilyt, a nphez tntzettfjdatmas esemnyek gondjt (vo. Jer 4'19); ugyanakkor bels fi.izet is rez, meIy a kiildets elfogadsrraosztonzi npejavrra, msrszrlpedig tudatban van annak, hogy latt le',keze aIatt'',vagyis Isten tevkenysge tezlk' Az Istent1 szrmaz ktilonleges fny segtsgvel ltjaa szemlyeket saz esemnye' ket, smond olyan szavakat' melyek tle erednek, srtelmvel foga7mazzameg azokat' de y szI az rygsema sajtja' hanem Isten,akir1 teljes szintesggei studattal mondhatja, ,,g Ur'', vagy: ,,hailjtok azJr szavt,'. Az izraeli prfciban teht - mely az em-berisg valls. tortnetben egyediilli jelensg - termszetfeletti s termszetesegYiitt van. isteni s emberi, a hagyomnyos saz rij' mivel minden prfta a hagyomnyra utlai,amelyben l,sa jcivendt hirdeti oly mdon' hogy Isten mkodik a prfta telkben, pedig rtelmezi s kozvetti az embereknek emberi szavakkal magnak Istennek a szavat. Ami alpvet a prftizmlsban, az a prfta tapaszta]ata, amit - a kegyelem hatsa a]att _ Istenrl s a ra3t lv tevkenysgbl megragad' de az 6 nagysgrl, szentsgr1' kozelsgrl' s gyrittal

o Uo. 36" 20

21

transzcendens voltrl is' Ahogy ez a bels tapasztalat ltrejcin'szimunkra misztrium. Pusztn ennek csodlatos gyiim lcseit ithatjuk, mive1 lzajs, Jeremis, Ezekiel, Ozes knyvei aZ egyetemes vallsos irodalom legmlyebb mvei koztt szerepelnek. 4) A Sz saz rtis kapcsolata Ma1akissa1 a Krisztus eltti az Y ' szzad els felben eltrnik Izraelben az a prftizmus, mely a YITL. szzadban kezdd tt. A kinyila&oztats ettl kezdve alet sz formjt vette fel. Valjban mrr a prftk igehirdetse is rsban maradt fenn, nha maguktl a prftkt1' leggyakrabban azonban tantvnyaiktl. Msrszrl a kirlysg kezdetig a legsibb patriarchlis s mzesi hagyomnyokat lejegyeztk. Mindazonltal csak a fogsg utn gyrjtottkossze srendeztk iratokba Izrael egszvallsos hagyomnyt. Igy a1akult ki a Szent Irs, s Isten szaya a tartssg s az llandsg jegyeit vette fe1' Bizonyfua vesztett dinamikus erejb1,mellyel a prftrknl rendelkezett, m a bcjlcsek rszr6]folyamatos meditci s jraolvass trgya\et.,mely a sziatn isteni sugalmazsri gondolkodsukat gazdagtotta, s ez is ,,Isten szava'' volt. Ugyanaz az Isten teht, aki a mriltban a prftrknakadta tudtul szameg'' bolcsessgve|. vt' most a blcseket ,,ajndkozta ,,AzUt adja a bolcsessget''(P1d 2,6), s raszt1aki minden mrvre(St i'9). A bolcsessg ugyanrigy, mint az lge vagy a sz, a ,,Folsges szjbI szrmazk,,,,,Jkobban lltotta fel strt, clr krsztpedig Izraeiben kcinyvek - aPldabesz(SiI 24,3. 8). Isten sugalmazsa alatt gy sztiletnek a ,'bo1csessgi'' dek k nyve, a Prdiktor konyve, Jzus Sirrk fia konyve' a Blcsessgkonyve, Jb k nyve _, melyek Izrael t rtnete,a t rvny, a szovetsg foIcjtt elmlkednek, s az fnytikben keresnek vlaszt a helln kultrjra ltal felvetett krdsekre,mellyel zrael dtnai mdon nzett szembe' Ugyanekkor gyjtik egybe azt az tit konyvet _ amelyek ma a Dicsetek konyvt (Szer tehillim) vagy ,,Zso7tark nyvet'' (az elnevezsta vons hangszer adta, mellyel a zsoi. alkotjk _, azokat a himnuszokat s liturgikus nekeket, melyeket a jeru. trneketksrtk) zslemi templom istentisztelete sorn hasznltak, s egyrittal imdsgot slzraeltortnete fe. letti meditcit is jelentettek a Tra ajndkrI, mert a vallsos zsd az, ',aki oromt leli Isten torvnyben s az tarvnyrIeimlkedik nappal s jjel'' (Zsolt I,2), ahogy ezt sszvemnek rokre gyonyoraz ciroksgem' aZso7t 118 (119) szerz1je is teszi: ,,Ygzsed mindorcikre'' (111-112. v.); hsgben sge.Ksztetem a szvem' hogy torvnyedb11jen' (I14. v.). van'' clrcimomre rvnyed ,,T sszefoglals: Az szcivetsgi kinyilatkoztatsban - mely Isten <inkozlses megnyiivnulsa az emberek eltt, akik Isten ajndkt s szavt a hit ltal elfogadva vIaszolnak _ in. terperszonlis (szemlyek kozotti) jellege van, mely egyrittal isteni kezdemnyezst's h. rom fzisban valsul meg. - Az els fzis, hogy a ptrirrkrknaksMzesnek Isten ltomsban jelenik meg, sz vetsgetktcitt veliik, s (Mzesnek) torvnyt adott' - A msodik szakaszban JITWH szavt intzi a prftkhoz, hogy azt hri.il adjk a npnek. Isten bemutatja sfettrrjaonmagt teremt szava 1ta7:,,Amint az es sa h lehull az gb61, snem troda vissza, hanem megontozi a foldet, stermv, gytimolcszv teszi, hogy magot adjon a magvetnek skenyeret az hez6lek, ppen rigy lesz a szavammal is, ame|y aj. hanem vgbeviszi akaratomat, seI. kamrl fakad. Nem trvissza hozzm eredmnyteleni], ri,amirtkiildtem'' (Iz 55'10-1 1). ajelr(emz.AzIstent.l jovbolcsessg, mely at r-Aharrnadik szakasztaa,,bci1csessg'' an vezet, s tmogat az zrael szmfua az ilj s meditlsb ptftk olvassban s a vny idkben fe]meriil krdsek megvlaszolsira. Izrael azonban tovbbra is vrja a MzestI meggrtprftt: ,,neked prftt tmaszt az Ur, kcjrodbl, testvreid kciziil' mint engem,6r 22

hallgassatok'' (MTorv 18,15). Ez az gret valsult meg a Nzreti Jzusban'akiben a kinyilatkoztasteljessge ment vgbe' azonban olyan formban, ahogy azt egyeten prfta vagy bolcS sem tudta volna elkpzelni. szcivetsgi

B ) Kinyilatkoztatds az j sz v ets gben


1. A kt sziivetsgkapcsolata a) Fo1yamatossgst rs kinyilatkoz,tats-az szovetsgben kezddik s folyamatosan fejldik, de az 1.k::".1,9ny UJszovetsegben ri eI teljessgt s vgrvnyessgt. Mire vonatkozik a krilonbsg? Itt va1 jelen folyamatossg s tors:folyamatossg, mert ugyanaz az Isten !8{tt ',",'l'' u, oszrivetsgben, mint aki az rijban; tors,mert Isten az rij izcivetsg-bentobb mr nem kozve. ttkon keresztiil ,'szi'' - prftk sbcjlcsek _, hanerrrkozvetlen-til ,,Fia lta-l'', aki ,,dicsskpmsa'',vagyis vele az isteni termszetazonossgban s-9n9]< $sugrzsa s lnyegnek (Zsid 1'1_3). A ktilonbsgannak koszonhet, hogy a Nzireti Jzus tcjrtneti 11 szerilyben'Isten Fia megtestesjlsvel, Isten belpettaz emberi ttjrtnelembe, nem a teoniakiilsdleges, mril formjban hanem valsgban s vgrvnyesformban igaz emberr lett ,,alzatban,,saz emberi termszet gyengesgben. D) A kinyiiatkoztats alanya Ez azt jeIenti, \opv y jszovetsggel a kinyilatkoz tats szerzje (alanya) a Nzrreti Jzus. S ezzelnem ztult le a folyamat: Jzus nemcsak a kinyilatkoztats iranem egyrittal ,,trr. ',aianyai', gli'' ]' {fs |z1yattal zus-.egyszerre kinyi-latkoztat skinyiltkoziats. ppenez a megkti. az Ujszvetsgnek az szovetsggeiszemben. Ez a tulajdonsg*nem ]9n.uo1e1olut1jdonsga torll el az Oszovetsgrtkt, nem lraiadja meg' nem teszi haszontalann a keresztny-trit s |'etwmfua.Devaljban mi a kapcsolat az- saz jsz vetsgk z tt? Az elskeresztny szzadokban heves vita keretbentlte et azEgyhz a markionita-eretneksg tvedst. c) Markion tvedse Markion (TI. szzad) a Pontusz tartomny.beli Szinopben szliletett, gondolkodsmdjt meghatrroztkSzent Plnak a zsid trvnnyels el}ssal kapcsoiato-smegltsai: H _ mondja - az Apostoi elttia torvnyt' mivel ez a bn oka s azigzsgtalansg kiindulpontja, semmi jt nem tartalmazhat. Ezrt nem lehet a j Isten mttve| ezi |zus,akinek Pl a tantvny", azrtjott, hogy eltorolje azt' nem pedig hogy beteljestse.De akior ki a tcirvny Az ,,igaz,,Isten, viaszol Markion. Nem azt mondja, hogy a,,rossz'' Isten a szerz. 2zer-v61e? Valjban az ,,igaz,,Isten rettenetessflelmetes. .1e. Gyakrn goios' .korltolt. Az embereket szmtalan elrssal teszi rabszolgv, akik kpteienek ezik teljestsre. s gy nyerik e] a brintetst, amiatt, hogy nem tudjk nem elkcjvetni.SzerencsreJzus megjeleoe.eult jott az az t,d6,amelyben a j'' Isten megk nyortilt az emberisgen "ls kinyilvntotta nmagt,'pe ki ez a,j'' Isten? 'Markion gy vlaszol: Maga Jzus, e]mberiktlliben. Egy napon, anlktilhogy ismerte volna eredett, sziiletst, kezdti veit,megjelent a Jordn prt;an, es az embereknek a szeretet alapvet parancst tantotta'Mivel a ,1; Istennek semm kcjze az

23

ezrtJzusnem jelenhetettmeg rigy, mint a prftaijovendolsek beteljes,,igaz'' Isten}rez, tje. Markion tantsa kt alappi1irennyugszik: Az oszcjvetsg teljeq elvetse s az Ujszovetsgrszleges elvetse meg1izve Szent P] tzlevelt s a Lukcs evangliumnak az egy' hz ]tali betoldsoktl megszabadtolt yItozatt, mivel P] az egyeLlen tantvny, aki megrizte, megmentette s tovbbadta Jzus gondolatt' Lukcs pedig az tantvnya voIt. A t bbi apostol hamis apostol volt, sa hrrommsik evanglistasem hitelre mlt, mert szorosan kcjtdtek a zsidsghoz- Azszovetsg Istene' a vilg teremtje, de nem Jzus atyja; 6 csak az,,igaz'' Isten, valjban a ,j'' Isten rejtve maradt az ,,igaz,, Isten eltt, annak Jzusban val megjelensig,aki nem asszonyt1 sziletett,s a t rvnyt sem te1jestette be, hanem e]torlte.Ezrt gyokeres ellenttfesziil a mzesi tcirvnysJzus evangliuma kcjzott, d) Az egyhzatyrk tantsa Markion eilen Szent Irneusz (I2o2) sTertuilianus (I60k-z20 utrn)lptek feI' lltva a kt szovetsg egysgt, sazt a gyokeres folyamatot, ami az egyikbl a msikba val tmenet so. rin megvalsult. Szent Irnewz gy azt ltja, hogy a kt szcivetsgegyetlen iidvrend, vagyis az tidvcissg egyetlen tervnek rszei, mely folyamatosan fejldik' Az a7apvet6 egysget az biztostja, hogy egy sugyanaz az Isten nyi1atkozik meg benne, aki Igje ltal a kinyilatkoztats szerzje. Istennek pratlan s folyamatos megnyilatkozsa az emberi trtnelmen keresztiil a teremts, a teofInik, a Mzesnek adott t rvny, a prftrk s a boicsek e1tti megnyilatkozs llomsain keresztiil majd a megtestesi.i]s, a Jzus ltal hirdetett s az apostolok rltal az Egyhznak tadott evanglium kinyilvntsa. ,,A kt szcivetsget''- rja Szent Irneuszsugyanazon csald atyja, a mi Urunk Jzus Krisztus hoztalte, aki egytitt ',egy vo1t Mzessel sAbrahmmal, saki ebben az utols idben elhozta nektink a szabadseot,' (Adversus Haereses 'N ,9,I). A fejldslnyege,hogy az sz vetsgaz eljvend valsgok Isten Igejnek testben val eljovetetre (AH ,,meghirdetse'', az emberisg ,,el6ksztse'' IV'20'5'8)' mg az Ujszovetsg az tidvossgisteni tervnek,,bete1jesiilse'', mely Isten Igjnek megtestesiilsvel valsul meg. Krisztus ajndkval az egsz enrberisg, s nemcsak lzrael, a szolgasg t rvnybla szabadsgrajut (AH Iv jsza'I3,2).Ezrt az - saz vetsg kzti ktilcinbsg abban 1l, mely a hirdetett Krisztus s az odaadott, emberek kozt jelenlv Krisztus kozott van. 2, Lz ljszv etsgikinyilatk oztats megvalsulsa A kinyilatkoztats br az Tszcivetsgben kezddott sfolyamatosan fejIdcitt, mgis teljessgtazUjszovetsgben ri el. Hogyan megy vgbe ez a teljes s vgleges kinyilatkoztats? Valjban kt szakaszt ktilnbciztetiink meg, mely az emberi tcjrtnelemvgnmajd egy harmadikkai zrul. a) A kinylatkoztats srlypontja Isten orszga Az els idszakban Jzus a kinyilatkoztat. Tettek sjelek segtsgvel hajt3a vgre a lcinyilatkoztatst - mint a betegek gygytsa, a megszillottak feiszabadtsa, s az anyagi termszet folcitti cselekedetei - s szavak ltal, melyek az ltaJa vgbevittjeleket s tetteket rtelmezik, magyarzzk' gy pldul Jzus egy kijelentse rtelmezi a megszllott felszabaduist, melynek lnyege, hogy ez annak ajele, hogy Isten orszga elrkezett: ,,Ha nIsten lelkvel ztimki a gonosz lelkeket, akkor mrritt az Isten orszga', (Mt 12,28).

A jzusi kinyilatkoztats kozponti magja teht Isten orszga: ennek eijovetele,termszete, vi1gban va-l lte s fejldse az embereken keresztiil val megvalsulsa. A tomegekhez szI (Mt 13'35): ,,furdetve, ami a vilg teremtstI el volt rejtve''; a tantpldabeszdekben vnyokat azonban beavatja Isten orszga titkaiba (Mk 4'11). Ki.iloncjsena tantvinyoknak kimutatva, hogy Mzes sa prftrk ttja fe1 Izus az szcivetsgi Szentrs rejtett rtelmt, eire megjovendoltk a messs szenvedsts hal1t: ,,Ezeket mondtam nektek, amikor mgveletek voltam. Be kel1 teljesednie riam mindannak, amit rlam Mzes t rvnyben,a s a zsoltrrokban rtak... Ekkor Jzus megnyitotta a tantvnyok rtelmt,hogy prtkban az rsokat, sgy szlt: meg van rva, hogy a Messisnak szenvednie kell, sharmegr[sk madnap fel kell tmadnia a ha1lb61'' (Lk24,4446). b) Az Atya kinyilvntsa Mindazonltal a 1egmlyebbszint egytitt a jzusi kinyi1atkoztatscsricspontjval, Istennek mint Atynak a bemutatsa. Teljesen j kinyilatkoztats, legalbbis az ltala vgbevitt mdon. amit csak kpes megtenni , mert egyedtil - ssenki ms - ismeri az Aryt, mivel a mindent tadott nekem, ssenki sem ismeri a Firit csak az Atya, saz Atyt sem Fi : ''Atym ismeri senki, csak a Firi, saz akinek a Firi kinyilatkoztatja'' (lr[t.11,21),,,Istent nem ltta so. ha senki, az egyszilcittFir nyilatkoztatta ki, aki az Atya cilnvan'' (Jn 1,i 8). gy Jzus kinyil. vantja'hogy Isten a jsgos sminden ember kony r i Atyja, kiilcjncjsen a kicsiknek, a szegnyeknek s a brnos knek. Ok a kivltsgosok, mert nekik, - s nem a bo1cseknek s okosoknak - nyiivnultak meg Isten orszgnak titkai (Mt 11'25). sk az els meghvottak, Isten orszgban. hogy rszestiijenek c) A Firi nmagt is kinyilatkoztatja Amikor Jzus kinyilvntja Istent mint Atyt, egy ttal onmagt is kinyilvntja mint ',Firit'' (MtII'27;2I,31:24,36). Valban, az Atyt (abba),,Atymnak'' hvja. ottaz Atyvaleg. szen kiltinleges kapcsolata van, mely kiilonbozik a tantvnyokt67: ezrt sohasem mondja, hogy Atynk',' hanem mindig ,,az n Atym'', s ,,a ti Atytok'' (Mt 6,26;1 ,2I). Legf6. ''mi kppen azonban a Jnos.evangliumban trja fl magt Jzus mint Fi t, akit szeret.az.Atya, akinek mindent kinyiIvnt, amit tesz, sminden tietet tadott, ,,hogy mindenki rigy tisztelje a Fi t is' ahogy az Atyt tiszteli'' (Jn 5'20_23); nmagt mint az Atya tcikleteskpmst trr. ja fel' hogy akj tltta,Ittaaz Atyt, mert- az Atyban van, saz Atya ,benne(Jn 14,9_10). Jzusnak ezt az onkinyilatkoztatst ersti meg az Ltya a megkeresztelkedse pil1anatban. ,,Te vagy az n szeretettFiam, benned telik kedvem.'' (Mk 1'11)' sa sznev1tozskor: ,,Ez az nszeretett Fiam, t hallgasstok'' (Mk 9'7). Mindazonltal Jzus lltja' hogy az szemlye a ,,test s a vr'' szmra elrhetetlen, vagyis az ember nem kpes t felismerni egyediil termszeteserejvel, csak ha Isten kiilcinleges kegyelme neki feltrja (Mt 16'17). Jzus valban azt mondja, hogy ,,senki sem j het bozzm (hihet bennem),haaz Atya, aki ki.ildott nem vonzza,, (Jn 6,44): ez a ,,vonzs', kegyelmi megvilgosods, melyet Isten ad az ember rtelme s szabad akarata szmra' hogy felismerje Jzusban az Isten Fit, egyszer ktilseje ellenre, mellyel Jzus megnyilvnult az emberek e1tt, slegf.kppenkereszthalila ellenre. d) Izlls ms rnint az szovetsgi prftrk Mint kinyilatkoztatt, Jzus tulajdonsgait megkiilonbcjztetik mindazoktl, akik az szcivetsgbena kinyilatkoztats eszkozei voltak: Mzes, a prftk sa bolcsek. Ezeknek nincs sze. mlyes tantsa, hanem ,,Isten szavt,, hirdetik. gy Mzes, miutin JIrwH szlt hozz Snai.

24

25

flryd'

1a4si

nllrybl

ll*rrls/

ILs,

:ilgl.{*l-

rl,r&rC

fiiqpd

frieled

"[ffJ

qr-d

lli*ry

lr*l/

bJ

1../

l**J

hegyn,,,kihirdettea npnekaz r minden szavt smilden parancst''l(Kiv 24,3), Aprf,!,?,:1h?:'intzettszavaikat gy kezdik: ,,gyszd azUr,, (Ier 6,16)., ,,Halljtok az Ur szavt'' (Iz I,I0), ,.az Ur szzatot ntzetthozzm'' (Ez 16'1). Jzus azonban ppaz e71enkez6jt rlitja: nektek'', l\tst az ,,Amen', nyomatkost szval (,,vaIban, igazn, biz',Mondom tosan'') ersti: ,,Bizony mondom nektek'' (Mt 11'11)' ,'Bizony, bizony mondom nektek'' (Jn 6'47 . 53). Vagyis Jzusnem Isten nevbenbeszI'hanem a sajt nevben,ezzel hangsrilyozva sajt tekintlyt.Valban, nem egy prfta, sem egy rabbi, mg ha Italban gy is szltjk 6t' nem is rigy viselkedik mint a rgi prftk' sem gy mint kortrsai, az rstudk Vagy a torvny tanti, akik tantsaikban arg rabbikra utalnak. l azonban,,tekint11ye1'' Kafarnaumba. Itt szombaton mindjrt elment szi, hallgatit csodlatra ksztetve: ',Betrtek a zsinaggba, stantott.Tantsval mulatba ejtett mindenkit, mert gy tantott,mint akinek hatalma van, nem rigy, mint az rstudk'' (Mk I'2I..22). e) Izus s a mzesi torvny Mzessel sa torvnnyelkapcsolatban Jzusa ,,tekintly''magatartsttan stja,mely megdobbenti smegbotrnkoztatja hallgatit. Magnak koveteli azt a hatalmat sa tekint1yt- a csak Istennek kijI tekintlyt! -, hogy az i.idvcissg j rendjt hirdesse, kijelentve, hogy a t rvny s a prftrkJnosig Trnak (a Tcirvny) csak Keresztel Jnosig volt rtke: ',A tartottak, azta az Isten orszgnak orcjmhre terjed'' (Lk 16'16). Mert kijelenti, hogy az szrivetsg Isten akaratnak nem elgsgeskinyilvntsa, ezrt szoru| r a tcikletestsre' snhny ponton a helyesbtsre,hogy alkalmas \egyen az iidvossg rij rendje szmta, melyet _ mint Messis sIsten Fa _ hozott el az Orsz'g evang1iumnak hirdetsvei,meiy megkezdd tt a betegek gygytsval, a megszllottak felszabadtsval, mely a gonosz fe. letti gyzelmnek jele. Igy Istentl a Mzesnek adott Trval Jzus szembelltja evangliumt: ,,Ha11otttok, hogy a rgiek ezt a parancsot kaptk (Istentl Mzes ltal) ' . . n pedig azt mondom nektek" (Mt 5,21). f) Jzus tiszteletben tartja a Tovnyt Izus egyltaln nem veti el a Trt. Elfogadja a Tzparancsolatot (Dekalgus) - mely a tor. vny szve -, serre utal az ifjrinak , aki az circik let elnyersrl krdezi: ,,Ha el akarsz jutni az orok letre, tartsd meg a parancsokat'' (Mt 19,17). Megfeddi az rstudkat, mivel ,,Isten parancst'' elhanyagotjk, hogy ragaszkodjanak ,,az emberi hagyomnyoklroz'' (Mk 7 '8). Jzus elfogadja a templomot is, a riraga rendjvel egyiitt: csak mint a rgi prftrk,pontostja, hogy a templomban vgbemen kultikus Ldozat nem helyettestheti az erklcsi t rvnyek megtartst, s azt kibkiilt llekkel kell bemutatni (Mt 5'24). Elfogadja a szombat parancst is, de kijel li a helyt a tcibbi parancs kcizcjtt' A felebarti szeretet parancst elabreva]nak tatjaa konfliktusos helyzetekben, s az elsbbsget a szombati pihens figyelmen kvtil ha. gysa rrnis a szeretet mveinek kell adni. Ezrt mondja Jzus, hogy ,,ura a szombatnak is'' (Mk 2,28)' vagyis r tartozik, hogy Isten akaata szerint hogyan kel1 rtelmezniink a szombat megtartst. g) Izus tokletestia tcirvnyt Egyfell'Jzus elfogadja a T rvny erkolcsi normit, jllehet kijavtja' t kletesti azokat, *7't"ta kijelenti, hogy a levitikus, tiszta stiszttalan normk deje vget rt.,Igy,,tisztnak minstett minden telt'' (Mk 7,19)' Mivel em az teszi tiszttalann az embert, ami kvti]r1 szrmaz1k, hanem ami a ,,szvb6l,,j n, vagyis az ember gonoszsga ''beliil'' van. Ha Jzus 26

a szndkra, a belsre helyezve a eeyrszt1 el is fogadja a Tra etikai elrsait, msrszr1 nemcsak egy frjezettasszonnyal val kapcsoa hzassgtors gy ,,tok1etesiti''. t!g'.iryt' e|Ea szndk: ,,Fn pedig azt mondom n$!ek' hogy aki biJtZnvt j"r""ti, elkcivetshez e1 vele (I\4t5'28)' A torvny o' uega asszonyra nz, szvbenmr hzassgtrstkovet kpesek kjfejezni Isten nem voltak miatt kemnysge szv emberi az me\ek pn".ult, 'a' t"'uet s akartt, Isten eredeti elgondolsihoz ke1l visszavezetni.Ezrt Jzus eltorli a i"ti". Isten tlz.sta a felesg eIbocstsra kapott ,,engedmnyt'' (MTrv 24'1) s a hzassgot kezdettervhez viszi vissza, aki azt felbonthatatlannak akata. ) j tartalom' rj rtk az lta. Jzusfeltrja, hogy br a Tra Isten kinyilatkoztatst tartalmazza, mgsem alkalmas helyettesteni, kell rij tcirvnnyel kapott Jzustl Ezrt a rendjhez' o.1 tidvosseg e1hozott ia Izrael ham"ly a,t a tokletess vgs idvtervetvalstja meg, melyet Isten akar, nemcsak tveszi (',Szeresd Uranem minden ember szmiu. ,,j'' trvny' mely a Tra ktt rvnyt at, Istenedet,szved,1elkedmlybl,minden erddel'': MTorv 6,5; ,,Szeresd embertrsadat smagasztos kovetelmnnyelt lti meg. gyJ. mint rnagadat'':Lev 19,18), de rij je1entsse1 szegnysget,az Isten orszgrt vllalt az clnkntes rij rtkeit: zus feltla Isten orszga megbocstst, az Istenne'k saz embereknek sztizessget,az eliensgizeretetet, sa srtsek val cjniadst, egszenaz Ietfel|dozsig, a szegnyek s a szenvedk tmogatst, a te. az evangliumrt,az alzatot, a szeldsget'a kintlyt, mint szo1glatot, az 1et,,e1vesztst'' a kclnyrtiletet. tisztasgt' szvsa tekintet 3. Jzus Krisztus a) Az apostolok tantisga Az rijszovetsgi kinyilatkoztats msodik szakaszban Jzus a Kinyilatkoztatott, a Hirdetett, Jkinyilatkoztats s az tizenet: Nem lehet teht a kinyilatkoztats alanya, ha.,ugyi'.ugu neil csakiJa !rgya. A kinyilatkoztats szerzje a Szentliek, aki Jzus apostolain, azevan. glistkon, szeni-Plon, az apostoli levelek s a Jelensek k nyve szetz1jn keresztiii szl. Valjban ebben a msodik f.zisban is Jzus az, akit a Szentllek ltal inspirlt tanrisgtevi Ita1.az Lelke folyamatosan kinyilvnt. Tanrisgtevi nem tesznek mst, mint elmlytik' magukv teszik s tovbbfejlesztik mindazt' amjtaz Atyrl s tinmagr1, s az emberek hivtsrt, hogy Isten iai 1egyenek, feltrt. Itt teht nem Jzus rij kinyilvntsrl van sz, sa Szentllek vezets,,hirdetett'' megrtett hanem Jzus t*1tett sa maga teljessgben se alatt minden ernberhez eljutatott onkinyilatkoztatsrl van sz' A piink sd napjn rjuk leszllt Szentllek vilgossgnI azok az apostolok stantvnyok' akik Jzussalegyitt1tek, slttk t feltmaottan, a tnyek ,,tanriiknt'',megrtik shirdetik, hogy atyink Istene Izramegvltv emelte, hogy megtrtse Jzust''s ,jobbja fejedelemm,s ,,fetmasztotta (,l'pcset 5,30-3 1). k tarjlkfel' hogy Isten njuk bzta' hogy ''hirelt smegbocsssa *npnek, bneit'' hoey !zus az, akit Isten az |6ksholtak brjul rendelt'', s stanristsk, desska brneibocsnatt'' (Apcsel lo,4z43). nevben hogy ,,aki hisz benne, elnyeri t.apostolok s a tanivnyok feItrjk a npnek,hogy Jzus - a Keresztrefesztett,akit feltmadva lttak - a benne hv emberek megviiltja, az I6ksa holtak bftja. Az iidvcissg j rendjtmutatjikbe, mely egyedtil Jzus Krisztusban ment vgbe,mert ,,nem adatottms ie, u,Zga1attazembereknek, amelyben iidvoztilhetnnek''(ApCsel 4,L2).Pter Korn]iusz r6mai szadosnak kijelenti, hogy Isten lZraelnek az cjr mhrt ,,JzusKrisztus 1tal hirdette' a hirdetett kinyilatkoztats

27

t-J

\-J

lni)

lti

lryd

ted

lryl

lryi

bC

lryl

lryl

ItrC

P/

lryl

(n/

nd

*/

*J

L-J'

aki a mindens.qU,e,,(Ancsel i0'36). Az apostolok ltal adott kinyitr.atkoztatsban Jzus a megvrlt, a br s az t (Kt,iriosz): ez a nv' mety az szovets!l" riient .;aoli a J}1WH tetragram helyett, melyet nem szabad kiejteni; egybknt a MessIs (Ap Cse236s,a szent, az gaz, az letszerz1je (ApCsel 3,14_15). b)SzentP ltant sa A Tizenkett kinyilatkoztatshoz kapcsoldik Szent Pl tantsa. A kinyilatkoztatst Istent,i s Jzus Krisztust1 kapta. Isten kinyilvntotta neki Fit: ,mikoi iz, ayi,.. kegyel. mvel meghvott, hogy kinyilatkoztassa bennem Fit' hogy hiraessem a po!nyoknak''l-Ga1 1'15-16). Jzus Krisztus kinyJvntotta eltte evangliurit, amit il. t,.i'o"t:,,Bztosta*n". Iak benneteket testvrek,hogy az ltalam hildetett evangliumot... '''ugu embert,1 kaptam, vagy tanu]tam,hanem JzusKrisztus kinyilatkoztatsblr' (Gal 1,1 1-12)' 1) Kenzis smegvflts A pli kinyilatkoztats mindenekeltt Jzusra vonatkozik: Szent Pl azt lutJa, hogy Jzus br isteni termszettel rendelkezett, fcildi letesorn a kenzis llapotban ti' vagyls az isteni eijog:Litl megfosztva skiiiresedve, sengedelmeskedett az tyanut a kereszthallig (Fil 2,6_1I). Feltrja ezenhil hal1nalis feltmadsnak .iote.ioroiiui "le."e jellegt, mivei halla ltal Jzus,,megvltss lett'' (1Kor 2,30), vagyis az iidvcissg.oka, mindazok szmta, akjk hisznek benne, s a keresztsg a7talhozzcsat-akoznak. Valb"an ,,Urunk Jzus vtkeinkrthal1t szenvedett, smegigazulsunkrt feltmadt'' (Rm 4,25). 2) Afelmagaszta7s A pli tants tovbb kifejti, hogy Jzus a kereszthallig tart engedelmessge miatt Atyj. tl nyert, ,'otya1 nevet kapott, u.Jly f.il.tt""van minden nvnek'' -(F'ii .,,fe1magaszta1st'' 91 2,9)' vagyts a Kiiriosz (az[Jr) isteni skirlyi cmt'Az Apostol bemutatja, hogy Krisztus az Egyhz feje, mely az 6 este:Isten ,,t az egsz Egyhz fe1v t"tt", az teste'' (Ef 1.22-23\. -"iy 3) d ritok: az isteni terv Szent Pl kinyilatkoztatsa msodsorban az iidvclssgisteni tervre, a misztriumra (a titokra) vonatkozik: ,'mely kezdettl fogva el volt rejtve ai Istenben'' (Ef 3,9), ,,melyrl korbban nem tudtak az emberek gy, ahogy most a Llek a szent apostoloknak s |rottamat nnyilatkoztatta'' (Ef 3'5). Az tidv<issg terve abban 11, hogy nemcsak a zsidk, hanem a pognyok is ,,tr{rs rokosok',, ,'taga az egy testnek'' s rsziei az gIetnekaz evangIiurn ritj7n (Ef 3'6). Valjban a titok, amit Pl kinyilvnt, Kiszfus (KoL 12T, aki hallval sfeltmadsval mnden embernek, zsidnak spognynak az idvoztje, utlt ,,u hit engedelmess. ghez rugaszkodnak'' (Rm l,5-6); ez az a terv, mely szerini Isten kinyilvn-da akaratt, ,,hogy elrkezk az td6k teljessge s Krisztusban mint fben rijra egyest minenL ami a mennyben sa fldcjn van'' (Ef 1,10), Krisztust lltva az j teremls feJnek.

c) Szent Jtnos tantsa t ) I zus a L o go s z kinyilatkoztatsban a jnosi corpus, mely a neKiilcinleges helyet foglal e1 az-rijszovetsgi a hromjnosi levIre sa Jelensek konyvie vonatkoiik' Jnos apos. gyed* ev,angliumra, to7a nz'reti Jzus igazt onazonossgt trja fel: a testtlett Isten lgje, az emberr lett Logosz.-A jnosi kinyilatkoztats a negyedik evanglium prolgusnak versbentalilhat: volt, sIsten volt azlge (t,ogosz)'' (Jn 1'1) saz ,,Ige ,,Kezdetbenvolt az Ige, az Ige IstennI testt lett s kozottrink 1t'' (Jn 1'14)' RendkViil vitatott Logosz kifejezs eredet s Az eredettelkapcsolatban elkpzelhet,hogy inos a palesztin e sznak adottjnos rtele^m. zsidsgtl kolcscjnzi a kifejezst,a JHWH nv elkertilsevgett,Isrcn;s megevezsei kzil, melyek pldul a memra (a sz), yagy a memra Adonj-(az r szava) uagy '.'"m.;u; az a7exandnai zsidsg korb1, kiilonosen a hv zsid Phiintl veszi e fogalmat' ak simeg nem kiil nboztethet egysg,mely a vilg cjsszetartst mra a logosz az Istent,I sir. nytst biztostja; va1y 91rtelmes vilg platni elgondolsbl merti a va1sgos vilg modelljeknt,vagy msik lehetsgknt a logos7 kifejezst a gnzistl kolcsonzi,-rnelybe ezafogalomapneumvalegyi.ittalkotjaarendkviilgyakranhsznltszLizl)8it(,,prr'',ken az egyben). De brmi is legyen a kifejezs qredete, a dcjnt az, amit Jnos'a lo,gbsznak ad,' Evanglumbanez gyakran az ,'Isten szava'', vagy ,,Jzusszava'' rte]emben sierepel, va. gysaz 1'6, tekintl1yelteljes sz rtelmben. Nhny alkalommal a ,,sz', Jzussa1egyezik, gy:a ,,h sgesnek lenni'' az 6 szavhoz (Jn 8,31)' egyetjelent a benne val maradssa1(v . Jn 15,7). 2) Izusa logosz rsokbanngyhelyen a logosz kifejezs magt Jzustjelcili (Jel 19,13; 1Jn 1'1; Jn Ijlq:i 1'1. 14): Jzus a Logosz. Az elsnl (Jel 19,13) Jacques Duponi szennts(1999) nem Jzus bels termszetre, handm a Logosz eszkatoigikus funkcija alapjn az imberi tcjrtne1em vgn Isten pusztt-btintet tulajdonsgira vonatkozik. Ellenben a hrom msik helyen J. zus az IetLogosza (1Jn 1,1), vagyis a Logos7, akl az let., s aki az embereket az Isten ]etben rszesti, vagy egyszeren a Logosz (Jn 1,1"14). 3) A ,,logosz'' az - sjszovetsgben Az 'sz vetsga btilcsessget s a szt ismeri. A bolcsessgIstennlvan: jelen van a teremtsnl, s a vilgrend kialaktsnl (Bolcs 7-8), tant,vezet s ksriaz embereket (Bolcs 9'10-11). A sz teremt, mert Isten,,szi' sminden ltlej n'' (Zso\t32L33],9), skinyilatkoztat, mert Isten elktildi a fdldre, hogy megismertesse az emberekkel ,,gondo1atait''ei ,,rit. jait'', meiyek nem hasonlak az emberekhez(Iz 55,8-1|. m az lszovtsgben a bolcsessg s a sz nem IstentI megkiilonboztetett szemlyek. Jnos szmra azonban a logosz isteni szemly,aki cir kt.l fogva (',kezdetben''),,Istennl'' volt (vagy ,,Istenfelfordult''J, s mgis maga Isten volt' de megkiilonboztetve Istentl (Jnos a lo-gosztmegjel lve anve16 nlkljli theoszt hasznlja [Isten], s amikor Istenre utaI, a nvels ho thoszt a1kalmazza [a.zIsten])' A logosz a teremtst megel6z6en ltezett' i azt irnytotta, mert ,,minden jtata (di' aut ) lett, snlkiile semmi sem lett ami lett'' (Jn 1,3).Az isLni logosz jllehet teremt,
5 Essais sur la chistologie de St.Jean,Bruges

l95l,29-34.

28

29

Volt, s let:,;Benne 1et ugyanakkor azonban lets vilgossg. St azrtvilgossg, r'rrert vo|t az emberek vlgossga'' (Jn 1'4). Mint teremt' a logosz, mind fizikai, mind 1e1. az l'et ki, mind termszetes,mind termszetfolc'tti letet ad, de az let adsa magban foglalja. a viis, mely az anyagi teremtssfleg a szellem lete.Eppen ezrt alogosz lgossg elnyerst az tgazi vilgossg, aki megvilgost minden embert (Jn 1'9).
4\ Az oe tcctt lcff

s sz pedig ez: ,,Istent nem ltta'soha senki, az egysziilon Firi nyi1atkoztatta ki, aki az Atya ]nvan'' (Jn 1'18), emberi szavai stettei ltal. 4. Kinyilatkoztats a) A kinyilatkoztat.s mg kibontsra vr A keresztny kinyilatkoztats majd a harmadik fzisban teljesedik be, az emberi trtne1em vgn'-Ktsgkvtil az egyhz mr a kinyilatkoztats ren jben l; de gy homlyos kinyiiatkoztatsrl van sz' vagyis r19 ne1 teljes, mg nem teljesen fehruIi kinyilatkoztatsrl. E],6szor prfti ltal, majd a Jzus Krisztusban megtestesiilt igje ltal Isten megismertette veli-inkonmaFt siidvozt tervt; m mg mindez homlyban"maradt.VJo.;aban amit Isten az O'. es az UJszovetsgben kinyilvntott, szmunkra a hit trgya: ,"\4gtestben. a hitben '. ltink- a szem-lietmg nem osztlyrszrink'' (2Kor 5,6_7); u rta'ilo lnyilatkoztats idszakban Itink,s nem a'feltirt kinyilatkoztatsban: ,,Ma mg csak ttikoiben, homlyosan ltunk''' ,,mgnem sznr1sznre',(1Kor 13,12). b) A,,mfu sa mg nem'' Teht a kinyilatkoztats teuessgnekvrrakozsban, vagyis a ,,|ts,, virakozsban liink. Avrakozs azonban mir a lts kezdete, mert a hit kegyJ]rne a eresztnyt lendtilettel, dina. mikus fes.ziiltsggel ajnd]<ozzameg a kinyilatkoztaiott valsg inyaa' mely bizonyos mdon el6re lttatja's z|e7tetia hvt. Ezrt rja Szent Pl a Kointusknak, hov mi. Mzessel ellenttben, aki eltakarta arct, ,,fcidetlen arccal ttikrcjzztik vissza az ' a].Jge1;' ltjuk,'a Krisztus arcn felragyogott isteni dicssget''(2Kor 3,18; 4,6). Mikor teljesedik be a kinyilatkoztats? A tortnelem vgn, ,,*'ito. vgbemegy remnyiink boldog beteljesiilse, a nagy Istennek sdvoztnknk Jius Krisztuinak di-cssges eij veteIe''(Tit 2,13): ,,ameRielens'', melyet a,,meg|latrozottid,benvgbevisz a boidog-s egyediili ura1kod, a kirlyok kir7ya saz urak Urai (lTim 6' 14-15). Ez krisztusi kinyi.at. koztats a dicssg ragyogsiban tcjrtnik, n".n p"dig a test gyengesgben, s a kereszt megalzsban, mert annak a kinyilvntsa lesz' amik vaslban"ma agyunk. c) Rszeseds a dicssgben Krisztus teljes kinyiiatkoztatsa keresztny ltiink teljes kinyilatk oztatsais lesz: ,,Meghaltatok s letetek Krisztussal el van rejtve az Istenbe;! Amii<or majd Krisztus, a mi lettink megjelenik, ve1eegytitt ti is'megjelentek dicssgesen.'' (Kol 3,3-+l Milyen dicssgben?Is. ten fianak dicssgben. Vagyis Isten dicssgnek a rszeseknt, s i sznr'l sznre lts. nak a rszeseknt, annak ami , s gy hozz hasonlkk vlunk: ,,szeretteim,most Isten gyermekei vagyunk, de mg nem nylvnval, hogy mik lesztink. azi tudjuk, hogyha megjelnik' hozz leszinkhasonlk, mert ltni fogjuk, amint van'' (lJn 3,2). d) A v gs v Laszt a dcssgesenvis szatr Jzus ad,i a Ki az Isten? Ki Jzus Krisztus' az emberr lett Isten Fia, a testtlett Logosz? Ki a keresztny? Mi az emberi ttjrtnelem rtelme? Kinek van igaza? Jzus Krisztusiak, s azoknak, akik hisznek-benne, vagy azoknak, akik taga jrk s lvetik 6t? Mi az emberi let clja, s mi a szenvedssahallrte1me?EzekreakrdsekreadvLasztazjsz<ivetsgikinyiltkoztats.

az emberi tiirtnelem vgn

lett, (vagyis az emberi termszethez haAz isteni Logosz, a teremt, az letsa fny ,,testt'' emberr) skcizcitttink lt' (sz szerint: ,,feIrlltotta sonl ,,gyengesgbenstrkenysgben'' strt',, Jn 1,14), azazigaz ember lett, belpett az emberi tortnelembe' hogy az emberekkel a fjdalommal shalilal fenyegetett valsgban, megosztva mindent egyitt ije 1etiket, kivve a bnt_ az emberi termszettel.Az emberr lett isteni Logosz a Nzreti Izus..ez a jnosi kiayilatkoztats f gondolata Jzus tcjrtnetiszemlyrl. o a megtestesiilt Logosz s az Isten-embet, az igaz Isten, az Aya egysztilcitt Fa, aki az emberek kozott emberi letet1, sigazsg tolt be'' (Jn 1,14). ltala rszestilhetnek az emberek az igaz eber, akit ',kegyelem kegyelmet rszesi,1lti.ink, a kegyelemben s az igazsgban: ,,Mindannyian az teljessgb.l kegyelemre halmozva. Mert a torvnyt Mzes kozvettette, a kegyelem s az gazsg azonban Jzus Krisztus ltal lett oszt1yrszi.ink''pn 1'16-17). 5) Az Istennl lv Logosz A Nzreti Jzusban testtlett isteni Logosz nemcsak or k logosz, mint a vilg teremtje' fny slet; nemcsak az embetrlett Logosz, akj az igazsg s a kegyelem forrsa, hanem egyrittal az Istennl \vLogosz (Jn 1'i) - s ezrt 6 az ,,egyszuIott Fi''' vagy (az ,'egyemberrlett Logosz. Is. szii]ottIsten''), aki az ,,Atya olnvan'' (Jn 1,18) _ sgy a tokletesen ten saz titknak egyediili kinyiwnitja s magyarzja' 6 ) A Logosz szemlyisge Amennyiben az egyszilott Firi az Atya cilnvan' rigy Jzus ismeri az Atyt, az 6 termszett, szndkait' s akaratt, vgteleni.iltokletes mdon; s6t6 az egyetlen, aki ismeri Istent, akit senki sem ltott, snem is lthat, gy az ktnyt1'atkoztatsa az egyetlen, mely megismetetaz gazsgban mutatja be. Minden ms az emberekkel Isten titkt, s azt teljes s vgrvnyes Istenrl szl kinyilatkoztats vagy hamis, vagy mint Mzes s aprftk't kletlen shinyos. Egyedtjl Jzus Isten hiteles s legfbb kinyilvntja' A Nzrreti Jzusban testtlett 'geaz Atya tkletes kinyilatkoztat Logosza, maga Jzus. Ezrt az szemIye, cselekedetei, szavai, lete,halla sfeltmadsa _ jllehet tortnetileg meghatarozott snyelvileg is kifejezett mdon egy adott kuluirban segy sajtos tortnetikorszakban - ,,rok'' s ,,egye. hordoznak: vagyis mindaz amit Krisztus mondott stett az eltemes'' kinyilatkoztat rtket minden kor minden embere szmra, ,,emberi'' s6 szzadPa\esztinban, \gaz s rvnyes gesztusokban s szavakban nyilvntotta ki nrnagt; de tettei s szavai ,,Isten tette s szavai". 'gyaz evanglium pro1gusban Jnos alztsr7 szl apostoli kinyilatkoztats teljesskimondja avgs6 szt,,.6A vg' get3a, u.ikr a Krii'tos JJ<inyilatkoztat tevkenysgrl

6 LeroungLLe,

R., Thologie de la RvIation,Bruges-Paris

|966'.7.1.

30

31

nJ

"a)

L . , . . " ) tH)

lryd

lyd

leJ

lgi

t*f

lryi

|rd

Y/

lyd

b.l

trd

Ei

t*J

l*)

-J

t_;

F''z a v]'asz azonban mg homrlyba burkoldzik, ez a v7asz mg nem ,Jt'' teljesen tisztn, mert a hit fogadja el. A teljes vLaszta megnyiivnul Jzus Krisztus ad',dicssgben'' ja' Akkor, akik hittek az 6 szavnak, ltni fog1k dicssgben, 's benne s Itala szw61 sznre ltjik majd az Istent: ,,... szolgi hdolnak neki, ltni fogjk arct,.sa hom1okukon lesz a neve" (1e122,34).

II. Egyhzi tants a kinyilatkoztatsrl

pett azoo. teolgusok ellen, akik az emberi rtelem triibecsiilsveLveszIyeztettk az egsziges keresztny fe]f.ogst. A kovetkez kortrs s korbbi teolgusokt tltk el: deorg Hermes (t1831, Ds 2738-2740); Anron Giinther (t1863, Ds zBzS-2831); Jakob Frohschammer(tl893, DS 2850-2861)''0A zsinat msik tulajdonsgaa tekintlyi gondolkodsmd, melynek sorin Isten szemlye valjban httrben marad.1l A zsinat megrsti a tovbb tantja, hogy a hit Isten ingyenes ajndka' Isten tadta az igazshit rtelmessgt' gokat, s feltrta rcik eihatrrozst, mely egyediil a kinyilatkoztats rvn jut tudomsunkra. Azsinat megszilirdtja hitiink alapjait: a kinyilatkoztats azutols apostol hallval lezarl7t, a Szentrs az egyhzi k zossgen beltil aiakult ki' amit a Szenthagyomny rtelmez. A sziiveg elemzse feltrja, hogy a zsinat nem ad pontos meghattozst a kinyilatkoztatsrl. -') A I1. Vatikni Zsinat (1962_1965)

A) A z.sinatok tantdsa a kinyilatkoztatsrl A kinyilatkoztatsrl mind ez ideig egyetlen zsinati dokumentum jelent meg.,a Dei Verbttm, a II. Vatikni Zsinaton, mely a TridenLi s az I. Vatikni Zsinat tantsra t.maszkodik, gy tcjretlen a foiytonossg a korbbi saz rijabb megnyilatkozsok kozott. 1) A Tridenti Zsrnat(L545-1563) 1546' prilis 8'n kelt (IV. sessio) dekrtumnakkiadsval7 a zsinat elismeri a szent k<iny. veket saz apostoli hagyomnyt, melyek a katolikus hit megvailsa szempontjbl etengebhetetleniil fontos vonatkoztatsi pontok. A zsinat mieltt a ,'szent s kanonikus'' kcinyvket felsoroln' a szbeli hagyomny jelentsgt hangsrilyozza mind a hit, mind az erkolcsok szempontjbl' melyet a szent konyvekkel egytitt kell elfogadni s tisztelni. A kinyi1atkoztats fogaimt kifejezetten egyetienegy helyen talljuk meg.8 2 ) I. Y attkn Zsinat ( 1869_1 870) Valjban ez az e|s6zsinat, mely a kinyilatkoztats tmjval kifejezetten foglalkozott. Az 1870. prilis 24-nmegjelent ,,Dei Filius,'kezdet hittani rendelkezsa katoljkus hitr1 egy egsz fejezetet szentel a kinyilatkoztatsnak, meIyben a kinyilatkoztatsL az mberi ii szempontj b l rtelmezt.g A zsinat a modernizmus korban 11, megnyilatkozsaira avdekez magatarts jellemz. Fel|p az ateizmus, a panteizmus, a racionalizmus, a naturalizmus elien, hangsrilyozva Isten transzcendens voltt, mely lnyegbenkiilcinbozik a vilgtl. Az egyhzt tanthivatal feu.

A Ii. Vatikni Zsinat mar nll fejezetet szentelt a kinyilatkoztatsnak. A Dei Verbum dog. matikus konstittici tobb tdolgozs utn nyerte le vgs formjt, mely a Lumen |enti;m (az E gyhzr 1 s z] konstitlici), a zsinat legfontosabb okmnya. vLn Az els tervezet cme: ,'A kinyilatkoztats forrsairl'', melyet azrtnem fogadtak el, nrert a kinyilatkoztats jellegt csak a tantsban hatrozta meg, Jzus szemlye pedig httrbe szoruit. A kovetkez tervezet a ,,Hitlettemny tisztntartsrrl'' cmet viselte. Az rij szoveg a kinyilatkoztatsban aprftk ltal k zvettett Isten szavtltta, me1y Jzus Krisztusban A harmadik v7tozatlett a fszoveg, maga a Dei Verbum, melyet a zsinat 1965. lett teljess. november 18.-n elfogadott, mely a kinyilatkoztatsrl szl teolgiai gondolkods korszakos aikotsa'tz A kinyilatkoztats clja nem informcikrjzls, tlanern e[y kozossg sa szemlyes talkozs ltrehozsa' mert Isten bartaihoz szl, prbeszdet kezdemnyez' A kinyilatkoztats termszetr,l s trgyrri, Jzus Krisztusrl mint a kinyilatkoztats beteljestjrl tt cikkely szl (DV 2-6,Id. Fiiggelk 18o_l81. o.). Ezt kcivetiktjelents szakasz a kinyilatkoztats elfogadsrl valamint annak sz6be1i tovbbadsrir1. A Dei Verbum felosztsa-: Bevezets 7. fejezet: A kinyiJatkoztats 2. fejezet: Az isteni kinyilatkoztats tovbbadsa 3' fejezet: A Szentrs isteni sugalmazottsga sa Szentrs magyuzata 4, fejezet: Az szovetsg 5. fejezet: Az Ujszovetsg 6. fejezet: A Szentrs azBgyItz letben JIlehet a Dei Verbum megfogalmazsalban'az I. Vatikni Zsinatra pt,stlusban mgis rezhet3 a fordulat. A kinyilatkoztats kcizponti kulcsa nemcsak az isteni igazsgok tekintIyi elfogadsa, hanem a Nr4zreti Jzus szemlye. Ebben az rtelemben a szoveg kifejezetten krisztocenrikus, mely egytitt jr egy kclvetkezetes Isten s Szenthromsgkozpontr1 gondol.

7 Ds l501; 1505: ,,Mind az -, mind az jszvetsg sszes konyveinek Isten a szerzje. . . A hitet az erkolcsket rint hagyolnnyokat a Katolikus Egyhz szakadat|an folytonossggal megrizte, s egyinljmborsggal s meg. becsiilssel fogadja eI s tiszteli.'' 8 Ds 1566: ,,Ha valaki felttlen s csalhatatlan bizonyossggal lltan' hogy a mindvgig val llhatatossg ama nagy ajndkt bizonyosan birtokolni fogja, ha csak ezt egy ktilcin kinyilatkoztatsbl (revilatio) tudta meg: a'nath,,Isten minden dolog kezdete s Vge, a teremtett dolgokbI az emberi esz te*.,etes uilagossgval biztosan megismerhet, mert... nmagt s akarata riik vgzseit az emberi nemnek akarta kinyi. latkoztatni'... A kinyilatkoztats felttleniil sztiksges, mivel Isten az ember szmta termszetfltti clt ttz.tt ki.. ." ".il!,',oo.-,o07:

l0 A korbban eltlt fideist s tradicionalista nzeteket vilI Inuis.Eugene-Marie Bautaint (t1867, Ds 28 l l-28 14) s a Augustin Bonnettt (+1879)' Antonio Conte di Rosmini.Serbat (J 1855, Ds 320l_3241) filozfus' teolgus' politolgus tvedseita zsinat utn XIII. Le poszthumusz eltlte. llDS 3 0 0 4 ' vr i . Rm 1 . 20. 12VnN,qI,J., KarlRahnerteolgijasaDeVerbumkeletkezse,inTeol giaXXYII(1994/3) 152-154.

)Z

JJ

fbertd

!M!il

BEgc

bii5rbrl

fi$rd

kiindul alapja.EzrtJzus kodssal. Jzus tortnetiatakja a kinyilatkoztats megrtsnek gondolni a teo1ginbeliil. A kinyilatkoztatsnak egyrittal'trjrtnelemorien. helytis rijra ke11 nern tltttak kel] lenni. Elsdlegesen nem ,,kommunikcib1'', hanem ,;kommrinib1'' 11, tnyszekozlsekbl, hanem szabad, szemlyes megnyflsbl s onkozlsbl, gy sziiksg' mdon a kinyilatkoztats aszem7yek kozotti ta1lkozsokban bontakozik ki, sterm' szer szetszerenhordozzamagn a dialogikus karaktert' mely szban s tettben nyilvnul meg. a zsimegta1lhat.Ennek e1lenre Ezzel az Ige a gyakorlati letnagyobb osszefiiggseiben nat ms helyeken a kinyilatkoztatssal kapcsolatban a szemlyesjelleg helyet ismt a tekin. l(1.'" teiyelvet eme11

B) A sugalmazs (inspirci)
1. A sugalmazs biblikus gyiikerei maga a sugalmazott Szentrs is trrgyalja. A prftk ,,szavtl'' a A sugalmazs krdst prftk rsig folyamatos',fejlds'' l'tbat. Q Az szovetsg tantsa Az iszcjvetsgben Isten szavnak hirdeti a prftk (Iz 6,6_9; Jer 1,8-10; 29,7_9; An .7 (Iz 40,5; 50'10; Jer 1'11k). gt stidvcissget az szavuk Isten szava, mely tletet '12_15), A torvny e16rsaalapjn torvnybe fogialjrk, hogy a np err:JkezzeneITe (Kiv 24'3k' 1; 34'2.7k;MTorv 4,23: Io,4;31,9-13' 24-28). A fogsg utni idszakban Ezdrsnak ke11elfogadtatnia a kezben lv torvnyt mint Isten torvnyt(Ezdr 7,I_26; 7.14; Neh 1'1-8' i:_t a), melyet Jridban sJeruzslemben is kovetni kelI. A lert sz gy az elj vend korok szmra mint tan onll tetet1(Iz 30,8, tovbb Iz 8'16-18; 34,16; Iet 36: A konyvte. kercs). Ebben a formban ezmr a vissza nem vonhat Isten szava (Iz31,2)' b ) Az |Jjszov etsgtantsa Az jszovetsg mg kifejezettebben szl a sugalmazsrl hrrom helyen is. kerestkskutattk a prftk, akik a nektek sznt ketidvossget 1. lPt 1,10-12 ',Eztaz gyelemr1 jcivend ltek. Toprengtek rajta, vajon milyen idpontra, vagy milyen kora mutat Krisztusnak benniik mkiid Le|ke, elre megmondva a Krisztusra vr szenvedseket s a nyomukba lp dicssget.Kinyilatkoztatst kaptak, hogy ne maguknak, lranem nektek legynek szolgiatotokra, zzal aml az evangIium hirdeti most kozoltek veletek az gb6| kiildi'tt Szentllek erejbl.'' A szciveg a prftai sz s a prftai rs megkiilonboztetse nlki.il lltja' hogy mind az szvetsgi pr ftk sza,a, mind az evangliumi igehirdets a Szentllek mve (v. 1 1: Krisz. tus Lelke).

2.zPt 1,16-2|: ',Nertnem kieszelt mesketvettinkalapul, amikor tudtu1adtuk nektek Amikor Jzus Krisztus hatalmt s e1j vetelt, mert hiszen szemlli voltunk fensgnek. az Atyaisten tiszteletetnyilvntott irnta smegdicstette,ez a szzat hallatszott r ugYan1s Fiam, akiben kedvem telik.< vnatkozan a folsgesdicssg hazjbL: ,>Ezaz nszeetett iit az gb6l jov6 szzator.mi is hallottuk, amikor ott voltunk ve1e a szent hegyen. gy a prjovendolseketmgjobban hissziik. Jl teszitek, ha figyeltek rjuk, mint sottbenviltai et lmpsra, amg a nappal fel nem.virrad, sa hajnalcsillag fel nem Iagyog a szvetekben. meg, hogy az'rsnak egyetlenegyjvendiilse sem szrmazik onkI1szoris azt rtstek Hisz sohasem keletkezett jovendcilsemberi akaratbl, hanem mindig nyes rte1mezsb1. csak a Szentllektl sugalmazvabeszItek (Spiritu Sancto inspirarl) - Isten megbzottaiknt - a szer\temberek." Az ,,inspirci'' kifejezs, me1y a iatin fordtsban feltnik, megktiionboztets nlkiii vonatkozik a szbeli s a 1ertszavakra. Termszetesenez a fogalom mg nem alkalmas a ks.bb kidolgozott sugalmazstan alkalmazsra' meiy az isteni szerz s az emberi szerz5 kozti kapcsolatot vizs glj a. 3.2Tm3,74-L.7:,'Te azonban tarts ki amellett, amit tantrltl, s amir.l meggyzdtl' hiszen tudod, kit1 tanultad. Gyerekkorod ta lsmered a Szentrst:ez megadja neked az tmuMinden rs, amit iatst ahhoz, hogy a Krisztui Jzusbavetett hitben eljuss az iidvcissgre' az Isten sugalmazott (rr.aoa ypoQi1 O<nyeuoros, omnis scriptura divinitus inspirata), jI a feddsre, s az gaz letre va] nevelsre' hogy az Isten hasznIhat a tantsra, az rvelse, legyen sminden jra ksz iegyen.'' embere tcjkletes A szoveg kiilonosen is hangs lyt helyez a Szentrs hatsira, mely hats azon a tnyen alapul, hogy ,,isteni mdon'' (0enve uoros) sugailt. Ez a kifejezs egyediil itt fordul el a Bib1i' ban, s a gorog vallsi vilgban ajovendmondkra, jsokra, eksztatikus llapotban ivkre hasznltrk,arnikorazistenillekhatsaalattvoltak. Azigyk:vltottllapototszentrtilettel, enthuziazmussal, eksztzissal fejeztkki, me1y Isten rszrllefoglaita magnak az embert. sa sz kozotti kapcsolat az oszovetsgre vezethet vissza, aho1a fogsg utni idA l1ek d br), s a llek (hbertilr ah) egyitt szerepeit (Jer 3L,33; Ez szakban a sz (hberi| 36,26k;Iz 59,2I; Neh 9,30;Zakl ,12). Az- saz jszovetsg amikor a sugalmazsrl beszI,a legszorosabb kapcsolatot hozza Itreaprftk ltal bitoko1tSzentllek teljessgesaz rsbeli sugalmazs ktjzott' valarnirrt a Szentllekke1 eltelt szemlvek sa szavak, a Szentllekkel eltelt rsmvek kozcjtt. 2. A sugalmazsrl a) Patrisztika sskolasztika folyamn a patrisztika korban az rs mogott Isten Lelkt lttk, s Az egyhz tortnetnek ,gyo:i., a Llek mrkod ti szerzkon keresztiil az olvasban s magyarzban is (rigensz). $ keresztny rk egyonteten eifogadtik' hogy a Szentrs Istentl szrmaztk (Niisszai Szent Gergely, Szent Jeromos). Az eretrrekekkel folytatott vittkban megvdtk a Szentllekltal sugallt szavakmltsgt,elhrttvaavdat, hogy azokpusztn emberi gon. dolatok lennnek (Nazianzoszi Szent Gergely). A Biblia rit nemcsak szerzknek (auctores) tekintik, hanem hangsri|yc:zzk, hogy a kegyelem iltal snem csupn emberi mdon fejtettk (Szent Ambrus). ki tevkenysgtiket a hrfval vagy folyamn az emberi szerz osszevetse rdekesvitt vltott ki a ks,bbiek a munkaeszkozzdr (Aranyszj Szent Jnos, Alexandriai Kiirillosz)' A Szentllek mkodse az evanglistik rltal mg azt is lehetv teszi, hogy Jzus feltmadsrl ms-ms rszletet szl tants fejldse

az egyhz onban, minthogy a kinyilatkoztat kpze|e., '] Gs 18: }A hallal kapcsolatbm csdt mond minden Istentl Vette, lltja, hogi Isten az embert arra teremtette' hogy eljusson egy' a fldi nyomorrisg hatnin t li Keleten, mind Nyugaton ms-ms mdszerhez s eljrrshoz tblyamodtak a kinyi. boldog clba.'' un iz: ',tulina latkoztatott igzsg feltrsban, hogy az isteni tmtst megismerjk s megvalljk.''

35

.l

L, . r

}-J

't*t

!*l

Net

tryJ

tel

,*J 11..,..,,

.B

P
.5 E tr

&9

bd

bl

yl

bry

l.

rJ

*/

.'

7*_J

mondjanak el vagy hagyjanak e1., anikiil azonban, hogy valtlant illtannak (Szent gos. ton). Aquini Szt. Tams a sugalmazs folyamatt egy. A ks kozpkorban a skolasztika dejn feiI egyiitt trgyalta a prftai megvilgosodssal, msfeIl ktilonbsget tesz az elsdleges szerz1 (auctor principalis) s a kivitelez kozott (auctor instrumentalis),lo Ezt a defincit tobb zsinat is megerstette,gya Firenzei Zsinat is (1438_I445),.me1y a Cantate Domino bulljban kijelenti, hogy ugyanaz az egy Isten az o. saz Ujszovetsg szerz1je, mint kezdet ahogy ugyanannak a Szentlleknek a suga1latrabeszltek mindkt szovetsg szentjei. b) A Tridenti Zsinat shatsa A skolasztikus tantssal valjban kialakultak a Tridenti Zsinat utn kifejtett inspircis tan f,bb elemei: 1. A Szentrsszent, mert ahogy a prftaisz, ez is Isten Le1ke hatsb1sztiletett,ezrta szent Isten szava. 2. Amjnt a prftai szban, ugyanrigy a Szentrsban is Isten sz1. A Szentrsb1 beszl. 3. Az emberi szerz1 az isteni szerzvel szemben mintegy alkalmazott eszkzkntjelenik meg, ahogy egy 16kezbenazftszerszm(,,dictante quasipermanus traditae,,, Ds 1501). mely vgila ksbAz inspirl Szentllekrl rezhet az tmenet a ,,dikti Szent11ekre,', bi vitrk kozppontjba kertil. 4' Az jkorban ez utbbi ponttal kapcsolatban a kcjvetkez krdsekmeriiltek fel: _Beszlhertinkmgemberi szerz6r6l,haazfu pusztn azt jegyzi le, amitneki diktlnak? - Beszlhetiink isteni szerzr,l, ha a szovegben bizonytalansgok, st nyilvnval tvedseketiehet kimutatni? Az els protestnsok jra elveszik a mechanikus diktls korbbi elmlett,mg a katolikus teolgusok az emberi szabadsgot rtkelik.Dominigo Banez (1528_1604) domonkos te. bevezeti a verblis sugalmazs gondolatt, me1y olgus az isteni oksg vdelmerdekben szerint Isten Lelke nemcsak a Szentrs tartalmt (res), hanem az egyes szavakat is inspir1ta. A leuveni Leonardus Lessius (Leis) (1554-1623) ezze\ szemben kialaktja az rn.relinspijllehet Isten mindenhatsgt az ember szabadsg megmentse rdekben, rci elmIett, sem Kvnja megsrteni. Rendkviili esetben elfordulhat, hogy Isten s ember egyrittmkodsesorn az emberi szeru1 onllan cselekszik, s a SzentlIek ekkor az Egyhz ltal garanL1ja,hogy ebben a szovegben nincsenek tvedsek'sinspirltnak lehet rtelmezd' (inspra. tio subsequen's). Lessius azonban tagadja, hogy ez konkrten megtortnhet. Ennek el]enre Lessius elmlete elg veszlyes, s mikor elgondolst rijra felhasznItk, az I. Vatikni Zsiannak kpviselit.'5 nat elttte c) Az I. Vatikani Zsinat I. Vatikni Zsinat az els a zsinatok sorban, mely a sugalmazsrl kifejezetten szI a Dei F ilius do gmatikus konstitlici j a ( 1870) msodik fej ezetben:

$.
E

fi H
il
lt

H I

.'Az egyhz nem azrt tatja a Szent,rs k nyveit szentnek sknoninak, mintha pusztn emberi t rekvs szerkesztette volna, s utlag sajt tekintlye Ital hejybenhagyta volna; snem csupn azt,mert a kinyilatkoztatst minden tvedstl mentesen ttalmazzk;hanem azt,met a Szentllek suga]mazsra rtrk' smint ilyenek vannak tadVa az egyhrznak'''l6

$ il

A sz veg egyrszrl eiutastjaa Szentllek hatsa alatt a k nyvek utlagos elismerst mint szent ftst (inspiratio subsequens), valamint az inspirci igazo\st mint a szerz megvst a kinyilatkoztatott igazsgokban val tvedsekti(assistentia ne7ativa, inspiratio concomitans) s hangsrilyt heIyez a Szentllekt1 a szerz,knek juttatott eredeti te]jessgre. Az I. s a II. Vatikni Zsinat kozcitti idszakaszt a tanthivatal s a teolgia vltakoz prharcnak tekinthetjtik' Egyfell a hivatalos dokumentumok tovbbi pontostst tartalmaznak, mint pldul XI[. Le Providentissimus Deus enciklikja (1893) sXII. Piusz Divino ffiante Spiritu koIevele (1943); msfel,l igyekezett egyre jobban figyelembe venni a Szentrs kritikai magyarzatnzLk eredmnyeit, mely a Szentrs kialakulsban egy ossze. tett shosszli folyamatot ltott, mely az ',emberi szerze'kategrijval a sok n1l konyv nagyon leegyszerstettnek bizonyuit. esetben d) A II' Vatikni Zsinat A II. Vatikni Zsinat a Szentrs isteni sugalmaz ottsgrrl s magyarzatrI a Dei verbuin III. fejezete taryyal:
(l1.) A Szentllek sugalmazsra (Spiritu Sanc'to ffiante) van lejegyezve az isteni kinyilatkoz|atS, amelyet a Szentrs szovege tartalmaz s ad el. AZ T- Sjsz vetsg k nyVeir egsz terjedelmtikben, minden rsziikkel egyiitt szentnek s knoninak tartja u Anyaszentegyhz z apostoli hit alapjn, mivel a Szent|lek sugalmazsra (Spiritu Sancto inspirante) vannak lerva (vti. Jn 20,31;2 Tim 3,161 2Pt 1 19-2 1; 3' 15_l6), Isten teht a szerzjik, s ilyenekknt kapta ket az Egyhz. mde a szentknyvek el. ' ksztsre Isten embereket V]asztott. ket haszn]ta fel, hogy sajt kpeisgeiket s erejtiket latba vetve mint valdi szerzt foglaljk rsba mindazt, de csak zt' amit akaIt, mikcizben benniik s ltaluk maga mri'kodott. Mindazt, amit a sugalmazott szerz,k vagyis a szentrk lltanak, a Szentllek lltsnak kell tartani. Ezrt hinniink kell' hogy a Szen|rs kcinyvei biztosan. hrisgesen s tvedsnlkiil tantjk ut az igazs. got, ameIyet Isten a mi iidviissgiinkre le akart ratni a szent iratokban. Ennek alapjrn ,,minden rs' amit u Isten sugalmazott, jl hasznlhat a tantsra, az rvelsre, a feddsre, az igu leie va16 nevelsre, hogy az lsten embere tokletes legyen s m,inden jra hajoljon'' (2Tim 3,16_17 a grgben).

A szciveg a jelenlegi ismeretek alapjn ad cisszefoglalst a sugalmazsI, utalssal az I. Vatikni Zsinat ta megjelent tanthivatali megnyilatkozsokra. Hatrozottan ki1l a teljes sugalmazs mellett, mely a Szentrs sziiletseesetbenszmol az isteni saz emberi egyiittmkodssel, aZ emberi vgessgneknagyobb helyet adva.17M-indenesetre a zsinat az jobban kiemeli, de nem torekedettrij meghatrrozsra. emberi tevkenysget A szoveg rde-

to S.Th. II-III. q. 11 1-I14.: ,,Auctor principalis sacrae Scipturae est Spiritus Sanctus. .. homo, qui fuit auctor inst rumentalis)ac rae S c ipturae.. -" ,' J' Joh,: assistentia negativa (A Szentllek Pusztn a tVedsekelkeriilsre szolgl); D. B, Hanenbrg: inspi. ratio subsequens (azEgyhz utlagos igazolsa hitelesti, hogy a Szentl1ek segtsge nlktil keletkezett rs nem tartalmu tVedst).

'6 DS 3006. t7ltt gondolhatunk Jzsue szavira,mely meglltotta a napot (Jzs lo,12_13), vagy a Kivonuls k nyveinek ama verseire, ahol azt olvassuk' hogy az Ur kemnytette meg a fra szvt,sez tette lehetv a csapsok rovbbi kiter. je sz tst(4 ,2 1 ; 7 ' 3 .1 3 ' | 4. 22;8, | 1. | 5. 28 9, 7. | 2. 34. 35;l0, I . 20. 21:1l, l0; 14, 4. 17) ' t o v b b a D r n 5. b e n t a l l. hat tijrtneti pontatlansgokra. Elfordulhattak a redaktorok 1tal a sz vegek egyestse sorn megbagyott kiiltin. btjz forsokbl szrlaaz eltr adatok. gy a Ter 7,14.ben a vzzi5n 4o napig' Ter 7 ,24.ben pedig mr 150 napig talt' valamit az egyiPtomi csapsok eltfelsorolsa a Kiv 7-1 1.ben, a Jahvista, Elohista s Papi forrsok, a Zsolt 78'44_5 1.ig v agy a Zsolt l 05'28_36 sztivege egyestsnek k szonheten.

36

37

\,.,.1

lLd'l

l}*J

Ur*C

it*d

MaJ

{*J

'[*ll '[ry|

lsl

b*rJ

t',.'.',.''J l*i,

l*ll

l*J

[*l

f'

lr.J

xE{

l-J

folyarnatban az rs sIsme, hogy pozttvmdon rta le a kiny,i'l atkoztatsfeldolgozsnak nlkii]'' tarSzentlis hogy formula, negatv A a szerept." ua1sgnak ,",,'tau.'i,o ',tveds tidvo-ssgiinkrt''. a hogy ,,mi fo\ytatsban, p ozitv tmazzalsten szavt, felolddik a "_A;;';g mely az ,,iidvo. kialaktsban .""."p"t1t.'ott, ogy klzrtk azt a lehetsget, s hogy a ms volna ,,igazsgokkal'', szemberfllitotta zt6 igazs{got,, (obectum *o,"int) lehetsgt}<r. msfeil a tveds s inspirIt, tvedsmentes kt.rszre,egyfe11 Szentrst sokka1 ;"* inspiraiiszre lehessen osztani. Az igazsg,,a mi iidvossgiinkrt'' ;;;;' -;iait s osszelltott oii,,,um formale, vagyis az egsz Szentrst a szmunka megrt voltrl a

sorn Isten rijra A XIX. szzad 6ta a protestns tertileten a sugalmazs rte1mezse kpes emberi szt (F. Schleiermacher sK. Barth). srijra felhasznlja a tvedsre

C) A knon
eredeti rteLmben plct, mIvesszq szablyt jelentett, A knon gcjrog kifejezs (r<o,ut'lu) pedig a helyes gondolkods vagy tantskritriuma. A mvszetre saz irotvitt te]emben dalomra vonatkoztatva a gorcig korban a mintaszer mvekkataigusaknt hasznltk. A ki. haszniJjaaz Ujszrivetsg, mivel a Szent Iratok jelentik azEgytriumsa norma rtelmben normjt (2Kor 10'13_16; Gal 6'16)' melyek osszegyjtse a hzszmrahitnek sletnek y . szzadt7 ltrehozta magt a szentrsi konyvek gyijtemnyt'A knon kifejezs ketts rtelemben szerepel, egy aktv rteiemben, amennyben az gy cisszegyjt tt iratok aZ Egyhz hittslettszabiyozzk, valamlnt egy passlv rtelemben, mely arra utal' hogy ezeket az rsokat az egyhz sugalmazottnak ismeri el. A patrisztikus kor sztrban az apostoli tants kozponti mag1a az igazsg knonja voit, mely a teolgiai gondolkods szmra jelentett normatv kozeget (Alexandriai Kelemen, origensz). A hitnek e szab7ya (regula fidei) alapjn mutatta ki Markin s a gnosztikusok tantsrrl devins s a hitt1 eltr voltukat Tertullianus sSzt. Irneusz.Azegyhzi tanthivatala knon vgsformjt, vagyis a szent iratok iistjt a Tridenti Zsinaton rszletesenmeghatrozta.20 I. A hber knon A hberknon az szovetsgnek mondott Biblirra vonatkozik (DV 14_15). Maguk a zsidk F'zdrs ta a ktinyv formjban lv trvnynek knoni rtket tulajdontottak (Neh 8). A J. zus Sirrk fia k nyve gcircigfordtsnak bevezetje (Kr. 130k.) hrom rszretagolja a hber knont: t rvny (Tra)' prftk (Nebiim) s a tobbi rsok (Ketublm). A ks,bbiidkben a Szentrsketts gyjtemnye, egy zsid segy gcir:g vltozat ltezett, melyek terjedeimekiilcinboztjttegymstl. A hberSzentrs els gcirog nyelvr fordtsaa Septuayinta (Hetvenes fordts).A hberknon vgs megllaptsra a jeruzsIemi templom pusztulsa (Kr. u. 70) utn a Jamniban tartott zsinaton (Kr. u. 90_95) keriilt sor. 2. A keresztny knon Az skeresztnyk zossgazonban a hberknon helyett a Hetvenes gcirogfordtsthasznl. ta, melyet az egyhzatyk is knoninak fogadtak el. Az rijszcivetsgi knon kialakulsban szerepetjtszott.azigehirdets(kriigma),sa tantvnyok mrtkad hitlete. 1. A keresztnykozossgnek nem llt sznd\ban egy rij szovetsget, mint egy sziszte. matikus rst ltrehozni (Dv 17_19). Amit ma Ujszovetsgnek tekinti-ink,az emberi szem. pontbl alkalmi rsok gytjtemnye.

az rijra megersti egyetrtst ,'o"g nem nyi-latkJzik. A i2. s a 13. cikkelyben a zsinat a veszi figyelembe nagymrtkben mely sry1be1, egzegzismai hermeneutikai alapelveive] Isten szava kinyiivnul. is vgi'l 1ta1 mely szempontkat, emberi rej1 n"ru"n

ffi;;ilii,i;f;ili.i',A

tves profnlltsokigazvagy tallhat senti'asua"n

teht a szentrs.magyarz meg (12.),,Isten a szentrsban emberek ltal emberi mdon beszlt. Ha hogy mir is veliink kijzijlni az Isten, akk r figyelmesen meg kell vizsglnia' akarja ltni, hogy mit rt kinyilatkoztat'ni azIsten. akiltak mondani a szentrk, s szavaik ltal mir 1tottjnak (gen'era vgett egyebek kijzt igyelni kell az irodalmi mfajokra is A szentrk oanoetanut'na"rtse a szent szerz ki akart amelyet aztazrt\metkutassa, augy;:, nogy .'ibua, letterara),'.s'iirceg"' k zepene, a maga kornak s kultrir|nak nyelvn' t.oi-enyek fejezni, s ti is r";"z"ti a-*"giuto?ott kell . Mivel pedig a Sntrst ugyanazon-Szentllek segtsgvel az akkori irodalmi lPen o1yan gonddal kell a sizent"sziivegek rtelmrek helyes kihmozsnl -.f4j";;;il;g*l.. olvasni is, .ugyu."'nf,i.' es egysgtis, szmba vve az egszggyhz l hagyomnyt u ."5". i""nirra. n.t*'7t szemmel ,*-i analogiae fidei)... A szentrs-m agyarzatoti11et6s a hithason1sg o (yivae totius ecclesiae traditionis et az Egyhz Is ten igje megnsve| s magyarzen vgs fokon azEgyhaz tletnekvan alvetve, mert el.'' sval isteni prmcsot teljest s isleni szolglatot lt

Azsinatiszovegalapjnmegllapthatjuk,hogyasugalmazsegykezdetisajtostev. t aiztiveg1trehozsig tat. De ezzel egyitt azEgy' rcnvJguor ered, riely "'""nioton jsg meg1ru'snek kszsge,me1y maaz-egyetlen -E.'J^z s hzban jelen ,un u, .gy.,|.n \gazsg egysgte azonban a szabadsE, a fogta1i-o''"". egfsguJ egyilren ls "t", "i'"t"t saz rijdonsgjeilemz' ielelssg e) KarI Rahner elmIete rij bel1tsba helyezi a sugalmaA Szentrs s azBgyhzkapcsolata keretbenKarl Rahner keresztny je11eggeirendelsajtos eleme, r'it kozponti zs fogaImt, ,,'"ry ,-.,.tJ"'"y felttelezi: a kovetkezket kezik.'gy ez a fogalom .i..ik alapja snormja azEgyhz'hitnek minden idi1ren. 1'. Aisegyhihit" onkinyiIatkoztatsa nem.tesz lehetv ms aus"vgrvnyes uu.)or':| 2. !zusKrisztus az {segybzaeleve a ks.bbi idk hite forrsaknt s tentikus kinyilatkoztat aJ.B,atlstln r.e ozta normj aknth at 8. szerz6j.e, oly mdon, hogy ez a hit 3. Isten teht egszerr.i1to, .t"1"-ben az segyhz ks,bbi korokban is. a ellssa tnylegesen runtcio3at forrsnak snormjnak is, s amennyiben Isten az s. a Szentrs Az 6segyhz."gt'ata,o"o etemei ktizottizerepe1 lett a Szentrs ltrehozja megteremteni' akarta .ei;ai,.i'zo1rit"mdon "ucyaly.c/, l's.,, (jrheber)' ak azt inspirlta senaek szerzje (VerJasser)

cl (obiectum formale) llthatezze| ts A pedaggibanismen oktatsi (obiectummateriale)snevelsi zamba. |gber die Schrifinspiration,Herder,Freiburg i957.

p|\v. oDS 1502-1505

38

39

'rl*J

l-tJ

Xtr'l

frrd

-lryi

lryd

lnd

ld

-hI{

lg

ld

f*-,..J

trd

lnl

bd

nl

nl

l-l

2, LzI3jszovetsg nem 11szemben a hberSzentrssal, azt a keresz'tnyekrnint szovetrtelmeztk, s a keresztnykozossgbenltrej tt rsok mellhelyeztk(Dy 16). Szent sget PI az e7s6' aki egy meghatrozott esetre alkalmazva az Ur szavt idz,kiegsz;ve illetve Kriszrus tekint1yve1.2 helyettestve a Szentrs tekntlyt 3. A Szenrrs s azIJr tekintiyhezhozzjtul az postolok' fkppen P1 apostol tekin6k szemlyesen a ide1is knonok. t.Iye.zz k az els idt hiteles rtelmez6i,23 4. Az apostolok tekintlynekelismerse,mely Jzus a1apvet szndknak a hiteles rtelis vonatkozott, magba foglaija az eredeti apostolisg megki.ilonboztetst. mezsre a) Akinyilatkoztats az utols apostol halIva||ezfu'llt sbeteijesedett (DS 3421' negatv formban). b) Az apostolisgban megtallhat az rijsz vetsgi Szentrs felsorolsnak szelektv kri. triuma(az azrs hiteles, meiy mogott egy apostol van). osszekapcsolsa nem pusztahozzads je5. A keresztny rsok slztad. szent rsrnak'o 7entaz jIloz, azjszovetsg rijdonsga irrkbb egy rij ttsmdban 11,amellyel Jzus Bibolvassuk' It1tJzus fnynI 6. Mind a zsid sa keresztnyhit kibontakozsa sorn egyfajta msodlagos irodalomjott ltre,mely nem illeszkedett bele a hivatalos knonba. Vgs soron az apokrifeknek nevezett rsok a hit leterejtbizonytjrik, de szmos nehzsgeteredmnyeznek. Elszor ,,rejtett kcinyvekknt'' fogtk fe1 a sokak szmra nehezen rthet szovegeket, majd ksbb az egy. hzatyk korban az eretnekek adtak j rtelmet a Szentrsban nem szerep1, csak ltaIuk rthet titokzatos mrveknek.

1. A hagyomny biblikus rtelme rti. Aztads meilett azonban A Szentrs a hagyomny alatt a hit tiszta tadsnak tantst naev szerePetj tszk az elfogads. A hagyomnyt mint kincset kell tovbbadni (1Tim 6,20;2 i:.,t,tz.t+),arravisszakel1 emlkezni(vo.Lk22,|9; iKor 11,24k),bjrdetnikell,skialakul egyitt a tiszta a hirdetett anyag s az igehirdet szemlye is ( 1Tim 2,7 ; 2Tirrr 1' 1 1)' s ezzel stan(Rm a mestereknek 4,2) azoknak keli 6,1./ tantani s melyet tants, ;2Tm me1y hit, tknak (Kor 12,18; Ef 4' 1 1; lTim 2,7;2Tm 4,3), akiket tantvnyok skovetk hallgatnak' sgy kpesek lesznek tanulni, megtlni,megk[ilcinb ztetni (1Kor 12,10)' hitvallst tenni (ZKor 9,I3 lTim 6,12, Zsid 3,1; 4,14), tanrisgottenni sa hitet megvdeni(Kol a'6). minderrre, s rendelkezseim szeint - lKor 11,2: ,,Megdicsrlek titeket, mve| emlkezle irtok eI, gy ahogy meghagytam nektek.'' , - 1Kor 11,23k: ',nugyanis az Urtl kaptam, amjtkz Ltem is ve]etek:UrunkJzus elru. lsnak jszak1nfogta a kenyeret, hlt adott, megtorte s gy szlt: Vegytek s egytek, ez az ntestem, melyet rtetekadok. Ezt tegytekaz nemlkezetemre.,, - iKor i5,1-3: ,,Figyelmetekbe ajnlom testvrekaz evanglitmol, amelyet hirdettem nektek,elfugadttok { szil,rdan kitartotok benne. ltala nyeritek el az iidvossget, ha meg. tartjtok, rgy ahogy hirdettem nektek. Msknt hiba lettetek vo|na hivv- Elssorban azt hagyom rtok, amit magam is kaptam''' Itt a hagyomny egy olyan foIyamat, melyben a hagys sa befogad,segyszelTe rvnyesii1, egyiitt Krisztus hallnak s feltmadsnak iizenetvel, mely az evanglium kozponti amit tovbb kel1 adni. t.izenete, Az 1Kor-bl vilgoss viik, hogy a hagyomny nem mertil ki pusztn a hagyomny toaz tadst jelenti annak, aki hisz. Vavbbadsban, hanem Jzus idvozt tevkenysgnek gyis nemcsak egy puszta esemny tovbbadsa, hanem egy esemny hagyomnynak s tovbbadsa' mely enn1fogvaegy esemny s egy hitvalls. izotriolgiai rtelmezsnek Mr az I Kor az egyes szm mellett tobbes szmban is hasznlja a hagyomny kifejezst(v . a hagyomnyokban mar a Szentrsbanelkez11,'2;2Tessz2,L5). A hagyomny sztgazsa az,,Ur szava'' (lKor 7'10) saz,,6 sajt szava'' (lKor ddik. P1 apostol is kiil<inbsgettesz 7 ,12) kozott.. Bir maga a hagyomny foiyamatban 1l, mgis megersti, hogy evangliuma nem emberektl val (Gal 1,11k), sKrisztusra hivatkozik, aki eltt minden emberi rvels szertefoszlik (2Kor 5,16). Br itt is' mint az Ujszcivetsgms helyein, az emberi hagyo. mnyok (Kol 2,8) s az ,,r,, hagyomnya (vo. lKor L1,z3), az ,,Ur'' szava s az ,'apostol szava',,a betszolglata sa Llek szolgrilata(Gal3,44,6) kozott meglv fesziiltsge1leaz igehirdets sza. nrea hagyomny |nyeges clja vilgos: Isten maga akar Krisztus aJta7 vval szlni: kovetsgbenjrunk, maga az Isten int benneteket ltalunk' Krisztus nevben ',Krisztus 5 ,11-6'2.19). kriink:engeszteldjetek ki az Istennel'' (2Kot 5,20 vo. a teljes tisszeftiggst 2. A hagyomny rtelmezse rdekbena hivatalos egyhzi dokuAz egyhzonbeli.il a hagyomny fogal.mnak megrtse mentumok jelentenek eligaztst, amennyiben ezek az Fgyhz gondolkodst egy.egy adott korban ttikrozik. Itt elssorban a Tridenti s a II. Vatikni Zsinatra utalhatunk. A hagyomnykritika azonban a reformci ta a modern kor sajtossga.Ez td6 alatt sikeriilt a ha. megrteni. gyomnyt ltalnossgban sms hagyomnyokkal osszefi.iggsben

D) A hagyomny
A ,,hagyomny', eredetileg antropo1giai fogalom, melyet felhasznlt a ftlozfta, a tortne. iem, a ku]trira, ksbb a2onban a valls s a teolgia is tvette' Mint minden hagyomnyban, rigy a keresztny hagyomnyban is megkiil nboztethet az tadott tartalom s az tads foIyamata, melyben a hagyomny alanyai a hagyomnyt k zl s a hagyornnyt tvev6 szemly. Mg a teolgia ms ga a szcivegek s a keresztny hagyomrny tartalma irnt rdekidnek (egzegzis, dogmatika), vagy azok alanyal irnt (egyhztcirtnet),addig az alapvet hittan a tartalom, a folyamat' a hagyomny alanyai s normi, valamint az gazi keresztny hagyomny kritriuma k<jz tti kapcsolat fennllst vizsglja.

rt lTessz 4,15. ,'Az r tantsaalapjn ugymls ezt mondjuk nektek:''l lKor 7,10; 9,14: ',Az r rendelte, az r parancsa''; v, Lk 9,4; lKor 1|,2325:.n ugyanis az rt l kaptam, amit k ztjltem is veletek',. !2 A pli leveleket egymsnak elktildtk a kziissgek, mg ms katolikus levelek egy szlesebb rtegre vonatkoztak (v . Kol 4,l6; lTessz 5,27;2Kor 1,1; Gal 1,2; Jak 1,1; 1Pt I,|l2Pt 1'l; Jrid l)' s a kultikus istentisztelet alatt (Jel |,3122,18)' olvastk a k zssgptsre r v. Apcsel 2,42; 16'4. A2Pt3 mr beszrmol anl, hogy azBgyhz egy rszbenmfu |Lezettegy cor. '15-16 pus Paulinuln, mely a ',t bbi rsok'' rangjra emelkedett. 24Els,knt a snai.k6dex (IV. szzad) sa Vulgata (v. sz. eleje) helyezi a ,,szent'' jelzt a bibliai ki'nyvek elnevezse e|.

40

4T

Zsinat (1545_i563) 1) A Trident A hagyomnyfolyamata: prftk 2. 3. 4. 5. Jzus Krisztus


apostolok

az evangIium gIete evanglium = forrs

azEgyhz korunkig

az evanglium hirdetse az evangIium tadsa

+
+

rsban

szban

lert konyvekben

stanulmnyozsa, a bels leiki tapasztaiat, valamint a piispoki utdissal egyi.itt mlkedse jfu igehidets alapjn megy vgbe (Dv 8). A Szent lrs s a szent hagyomny (rnindkett egyes szmban) ugyanabbl a fonsbl szatmazik s ugyanarra a clra irnyul. 1. A SzentrsIsten szava, amennyiben a Szentlleksugalmazsra 1ettrsbafoglalva. 2' A Szenthagyomny pedig Isten szavt tartalmazza, melyet Krisztus s a Szentllek bzott az apostolokra saz utdaikra , hogy azt igehirdetsiikkel az igazsg Lelktl megvil(Dv 9). izzk, kifejtsk sterjesszk sostvahsgesen Egyedtil a Szentrsrl szt rigy a zsinat rnint Isten szavirl, a hagyomnyt gyakorlati fo. galmakkal fejezi ki: ,,A hagyomny Isten szavt kcizvetti''(DV 9).

<_

,.--

nem lert hagyomnyban

E) A tekintly
A hit ismerete s hagyomnya az ember Istennek va1 teljes tadsa megvalstsaknt a hit 1nyegalkotrsze. Amennyiben a hit kozossgileg nyilvnul meg, mint Krisztus kovetse, egyhzi hitrlbeszIhettink, meiyet igazolni kell. Ezt azigazo|st a tekintly biztostja. A tekintly elismerse nem zrjakt a szabadsgot, ppenellenkezleg, azrtismerem el valaminek a tekintlyt,meft szabad dontsselrrhagyatkozom egy olyan tevkenysgre,mely a msik tekintlyt.lirnytott. Aki tekintilyel rendeikezik a tcibbiek fol tt, azt az objektv alapjn vaistja meg. Az emberi vgessg azonban kizr1a a mindenhoI, rltalil1etkessg nosan meglv illetkessget'Ezrt aki tekintllyel rendelkezik, annak iigyelni kell, nehogy visszaljen a hatalommal, hanem azt az ember felszabadtsra hasznlja fel. A konszenzus elfogadsa kizrja az ember a1apvet'szabadsgval val visszalst. Ez igazo1dik politikai sjogi, de teolgiai svailsi tertileten is. A teolgia t rtnete ezrthasz. nlta a k vetkez formulikat'.consensus omnium, Consensus 7entium, consensus fidelium, cons ensus P atrum, consnsus theolo Ro rum. 1. Isten npnektekintIye isten npnek tekintlyeaz egyhzban mint tlrsadalmival5gban nyilvnulhat meg, melyet lehet beltilrl, a keresztny hit fnynl, skvii]rl, e hittl fiiggetleniil tekinteni. Az egyhz a hvek kozcissge (communio fidelium), mely Isten szava alatt Jdja rnagt. Ebben az rtelemben Isten npeegyfajta szemIy,trsadalom a tirsadalomban, olyan k zossg,mely Krisztus kovetsben nem hasonulhata vilghoz. A II. Vatikni Zsinat kertilve minden hierarchikus meghatrozst, azEgyhzat Isten npekntmutatja be, melyben minden hvnek megvan a maga sajtos szerepe:,,Istenegsznpe rszt vesz Kisztus prftai kii1detsben elssorban 1hite s tevkeny szeretete 1|a1, azzaI,hogy szleskorben tanribizonysgot tesz rIa sbemutatja Istennek a dicsretldozatt: az t megvail ajkak gyiimolcst (vc;.Zsid 13'15)'' (LG 12)' 2. A,hitrzk sa hvek egyetrtse Isten npehirdetve a vilgnak azdYozt:uzenetet, prftai tettet hajt vgre, s gy azigazsg kozos felfeclezsehozza ltre azt az a1apvet6meggy6z6dst, hogy az ember nem szakadhat el

IzusszjbI ,

az apostolok ltal 1ert konyvekben a Szentllek sugal1atrra

A hagyomny tadsnak kcizpont helyn az evanglium mint forrs 7I'Az tads eszkclzei a szbeli igehirdets, az rottk nyvek, a nem lert ,,hagyomnyok'', melyek a Szentllek su. galmazsa rvnJzusra va1y az apostoloka vezethett vissza. Ksbbi vitk forrsa lett a mivel a zsinat kijelentette, hogy mindkettt Szentrs s a hagyomny prrhuzamba 77t'sa, fogadja el stiszteli'' (Ds 1501). ,,egyenljmborsggal smegbecstilssel A Szentrs s a hagyomny kettssgnekegybevonsval sziiletettme1 az az elgondo. ls, hogy egyiket sa msikat is mintkt anyagl forrst ke1l tekinteni, melyek nagyrszt meg. egyeznek (ktforrs elmlet), illetve nem sziiksges ktilonbsget tenni a tobbes szm ,,hakozott, s ezItaI a ,,hagyomnyok'' folyamatt gyomnyok'' s az egyes szmri ',forrs'' elhanyagolni, jllehet a hagyomnyok konkr,ttartalmnak krdse'tovbbrais fennil. A vita a tr. Vatikni Zsinat eltt s alatt is ltezett,s a Szentrs s a hagyomny kapcso. Iatnak rij megfogalmazst tette lehetv, mely kiilonbsget tett a hagyomny egyhzi kincs melyet 1tovbbadsrnak 1folyamata, ; melyben ott van a szentrs is, az az tkes rendelkeland megrtsiselsajttsi tevkenysgksr-, sa meghatlrozott tatalornnai z gyakorlati s kulturlis egyltzi hagyomnyok kzott Eztjuttatott nagyobb figyeimet a hiteles tanbeli megfogalmazsok tortnetifejldsnek. 2) An. Vatikni Zsinat A II. Vatikni Zsinat a Dei Verbum II. fejezetbenszl az isteni kinyilatkoztats tovbbads161,megktil nboztetve a hagyomnyt az tads folyamattl. A Tridenti Zsirrat tantsbl kiindulva Ieszogezi'hogy az aposto1i igehirdetst, amely a sugalmazott k nyvekben megtaii. hat, szakadatlan folyamatossggal ke1l rizni az d6k vgig (DV 8). A hagyomny ily mivel az Pgyna, a maga tantsban,letmdon azonosthat azBgyhzltvel sIetve\, ben, istentiszteletben folytatja s tadja rninden nemzedknek azt, ami maga s amit hisz. A hagyomrny dinamikus fogalmt akaImazza a zsinat, amikor kijelenti' hogy az apostobontakozik ki lokti szirmazhagyomrty (quae est ab apostolls) a Szentllek segtsgvel a hvek el. teljesebb megrts Az egyre 8). (sub Sancti,Dv Spiritus assistentia azEgyhzban 42

43

az ilazsgtl: A hv,]< cisszessge a Szentllekkenettkapta (lJn 2,2O. 2.7)sgy nem tvedhet meg hitben(LG 12)' Eszerint megllapthat,hogy ltezik oiyan tekint1y' amelyet az ember nem tirgyknt,hanem sajt ltvelbirtokol. A zsinat tattsaalapjn Isten egsz npnek tvedhetetlensgeahittzkbennyilvnul meg (sensusfidei), amikoikife1ezi laJnos egyetrts t (consensus) a bit saz erkcjlcs dolgaiban' Attrzk teht szorosn.kapcsoldik az egyetrtshez (sensus, consensus). A hvek egyetrtse nem sztinteti meg azEgyhz tanti stanuli feladatat, mivel ez kozvetleniil a SzentlIek s a hvek tekintlye ltal mr. kodik. A tanthivatal felelseinek feladata a hit tisztasgrnak rzse, rigy, ahogy mr Pl apostol is figyelmeztetett: ,,A Lelket ki ne oltstok, s a prftai beszdeine vesstek meg, vizsgljatok feltil mindent, a jt tartstok meg, mindenfle rossztl vakodiatok'' (iTessz 5,2U22). 3. Lz egyhzi tanthivatal (magisztrium) A klasszikus latin magisztrium kifejezs annak a szerepts tekintlytjelen|i, aki valamiben ,,mesternek''mutatkozott. Mestere lehetett egy hajnak, a szolgknak' a mvszetnek, valamely fogIalkozsnak vagy egy iskolnak. A k zpkor ta azonban a magisztrium a tantssal kapcso1atos sZerepre stekintlyre vonatkozott. A tanti tekintly hagyomlnyos szimbluma a katedra (,,szk'',vci. Szentszk).Aquini Szent Tams ki tpu;t ki'ilbnbcjzteti meg: a pi'ispciki.lelkipsztori szk (szkesegyhz) s az egyetemi teolgus tanri szk (tanszk). A modern katolikus szhasznlatban amagiszttium kizrrlag a hierarchia tanti tekintlyre s szerepre utal. A kifejezs tegrijabb fejtdsbena magisztriumot nemcsak tant i feladatva] kapcsoIatban emltik, hanem ama szemlyek cisszssgben, akik a katolikus Egyhzban ezt a feladatot elltjk (vagyis a ppa s a ptispokok). A zsinat mindkt rte]emben haszn1ja a fogalmat, s kijelenti' hogy a ppa s a ptispokok tanthivatala hite. ies (autentikus), s ,,az egyhz eleven tanthivataira vanbzva az afeladat, hogy hitelesen magyarzza Isten rott vagy thagyomnyozott igjt''(DV Io). Ezzel egyiitt nem szndkozik tagadni, hogy a teolgusok s az egzegtLk kpesek azzal a tekintllyel rtelmezni az Isten szavt, mely tudsukbl addik. Ez egyrittal azt is jeienti, hogy csak azEgyhz psztorai rszestiltek Kdsztus kildsben, aki az apostolokat a sajt tekintlyvel ktilte tantani' azzal atekjntllyel' hogy aki ket hailgatja, saki 'ket elutastja, Kriszfust hallgatja sutastja el sazt, aki t ktildte (v . Lk 10,16). 4. A hittani kijelentsek kiitelez rvnye A teolgiai minstsek tantsa Melchior z6 kategnk megkiilonbztetsvel. Cano (1509-1560) nyomn alakult ki, a kovetke-

olyan javasalt, ame1yr1a tanthivatalmg nem nyilatkozott vgr5'Theolo?i'ce c-ertum., vnyesmdon, s amelynek tagadsams hitigazsgot veszlyeztetne. 6' Sententiacommunts: Teolgusok 1talmeghatrozotttants,melyet mr hosszri ideje nem vitattak; - sententiapia (kegyes vlemny), - sententia probabilis (valsznvlemny), ' sententia tolerata (megengedett vlemny). Adogma pedig a minstsek99rba1a legmagasabb helyet foglalja el' mely szigorrian jogi ftelembenfelfogott, az egyes hitttelekre vonatkoz kiielents.
, :i, tI 1'

,.,' -- ,* ! j. .: ,T-

III. A keresztnysg sa valldsok


A) A vallas 1. A valls fogalma Sok valls imdja Istent egyes szmban stobbes szmban.25 Mi rijat hoz a keresztnyisten. kp?Ehhez sztiksgesa tovbbiakban a fogalomtisztzs. A val]s a transzcendens Vgs Valsgba, a vilgmindensg sa tc}rtnelem irnytjba vetetthit saz ennek megfelel viselkeds.A valls mint rendszer jelenti az ezzel a viselkedssel osszefrigg tanok, intzmnyek sszablyok rendszernek <iJszessgt.26 A valls sznak nincs pontos megfelIje az rijszcivetsgi gcircig nyelvben, mely sokkal inkbb xybeszl a keresztnysg megjelcilsre(ApCsel 9,2), s br haszn7ja az o1yan szavakat, mint mgis a teszi a hangsrilyt. A latin keresztny rk csak aIy' szzadt| 'jmborsg''' '.hitre'' kezdve hasznljk a ,,valls'' (religio) kifejezst a keresztnysggelkapcso1atban. A keresztnyeka religiokifejezst a keresztnysgrealkalmazva talaktottk annak ielentst. ezentril mr nem az sciktl cjrokolt szoksokat' rtusokat,jmborsgot jelcili, hanem az embert Is. tennelegyest kapcso1atot. 2. F'timolgia jelent kifejezs az eurpai nyelvek nagy rszbenaIatin A ,,religio,, szbI szt_ ''vallst'' mazik. a) Cicero (Kr. e. i06- Kr. e'43) a ,,relegere', igb1 vezeti le a religit (De natura Dyru'yII,28,.72)' Annyit jelent mnt rjraolvass, a (kultikus) elrsok gono, bnu1mnyozsa. (Ennek ellenttprja a ,,negliger'', elhanyagolni rtelemben). Cicro magyarzata-ma szleskcjrben elfogadott, fleg a filolgusok rszrl.

1. De fide divina: A kinyilatkoztatsban meglv gazsg (dogma materiale), 2. De fide divina et catholica: A hit szmrra a tanthivatal ltal kihirdetett kinyilatkoztatott igazsg (do g ma fo rmal e). 3. Fidei proximum: A teolgusok egyontet vlemnye (consensus theologorum) szernt kinylatkoztatottnak tartott igazsg, amelyet azonban az egyhzi tanthivatal mint ilyet nem hirdetett ki. 4. De fide,ecclesiastica: A kinyilatkoztatsban nem szerepl, de ahhoz kapcsold igazsg, melyet a tanthivatal mnt ilyet terjeszt eI'

x. Monotezimus: csak egyetlen Isten vm!; politeizmus: ttibb isten vanl; deizmus: a tvollv Isten (',A gp forog, az alkot pihen,'); panteizmus: Isten s a vilg azonossga. ," V. ELIADE' M. , A szent sa prof n, Eurpa' Budapest 1996,.

44

D) Lactantius (kb.250_325) a ,,religare,' = kcjtdni, kapcsoldni s-zbI eredezteti a kifejezst (Institutionae divinae IV'28). Az ember Istenhez kapcsoldik a vallsban. c) Szent Agoston (354430) az eddg emltettek mellett a ,,re.eli.gere', szta vezeti viszsza (De vera religione), Ez ,' jra.v1asztst'' je1ent' ami a megtrsreutal:.az ember rijra s rjra Is tent v lasztja. 3. Vallsok a vilgban Hagyomnyosan kt nagy vallskategrit ki.iionbtzteti.ink meg: 1. A monoteista vallsokat, mivel az egyetlen Istenbe vetett hittik alapjn clsszetartoznak, melyek a kcivetkezk: _ a keresztnysg(tcibbfleegyha shitvalls tartozik ide: rmai katolikus egyhz, keieti katolikus egyhzak' a reformci egyhzai, saz ortodox egyhz) _ azsidsg -aziszlm 2. A nem-monoteista vallsok: hinduizmus, buddhizmus, konfucianizmus, sintoizmus' taoizmus, szikhizmus, jainizmus, animista tcjrzsi, stradicioniis vailsok. A fbb vallsok szmatlya jelenleg megkcizelt1eg: keresztnyek 1500 milti muzulmnok 900 miui zsidk 16 milli hinduk 720 milli buddhistk 330 milli konfucinusok 300 milli sintoistk 70 milli taoistk 55 milli animistk 200 mlli. 4. A va|Is meghatrozsa A valls krdskoreegyszelTe van jelen a trsadalom, a kultrira s a teolgia szintjn. Jellemz6lehel"r a trsadalomban tapasztaihat megnyilvnulsa, a ncjvekeds, vagy aszekulaizci vagy ppena szekularizci miatt a megszns. Napjainkban azonban a valls visszatr. sr] is beszIhetiink. A kultrirban egy egysgestrsadalmi szimbIumrendszerrel je1enhet meg, vagy pp ellenkez1eg, az Ltalnostl eitr tortnetileg adott kifejezsformban nyilvnul meg. A teolgia a valls sziletsnek igazsgrl szl' s egyrittal a kinyiiatkoztats aiapjn tletet is hoz a vallsos jelensgekr1. Nagyon nebz egyet7enkizrrlagos meghatfuozst alkotni a vallsrl, mely tgabb tmakor 1vn, magba foglalja a vallsok, a vallsos emberek smagnak a vallsossgnak a foga}mait. Kiil nbciz szempontbl kozeltve a val1s lehet: 1) egy adott kultrrban gyokerez mtoszok s rtusok egysge; 2) idelis a|s az egyetlen gazsgra;3) az rtkek s a hata. lom legitimcija; 4) a szemlyes s mindennapi elkcitelezettsgjmbor megnyiivnulsa; 5) szemlyes ylasz az letrtelmre sa vilg kiszrmthatatlansgrra. Figyelembe kell venni, hogy a valls kifejezs alapveten a nyugati gondolkods fogalma. A legtcibb'etnikaiskeleti szmraez a felfogs ismeretlen. A ,,hinduizmus'' e1ne',vallsok', vez-s mr egy modem megfogalmazs, melyet a Nyugat alkalmazott a hindukra, akik inkbb az orok Torvny (szanathana dharma) kifejezst hasznrljk. Egy buddhista sem besz1a vallsri mint gy akorlatr1, hanem Buddh a (ltjr I. 46

A va]Is kifejezs ismeretlen a hber Bibilia szmrra is, meiy inkbb Isten fie1mr,l parancsok (yi.r1ar)megtartsrl, Isten hangjn* (jdra) srI (sma') i 'beszI, 'a Isten sa felebar| szeretetr'I -"gr-'ara szavakat hasznl az .(dhav). Az jsz vetsgki.ilc';boz gi;rc;! istenf]emva1y az imds kifejezsre' Aquini Szent Tams teolgiailag hattozza meg a vallsfogalmat: ,,a valls sajtos rte. lemben az Istenhez val rendelstjelenti, sa valls egyediil Istenhez rendel az embert' .21 A modern korban a vallst f1eg Sigmund Freua-(t856-1939) hatsra a pszicholgia szemszo\b67 tekintettk,sa vallsos leteta tudatalattira vezettk vissza' Az i]lrizi lerombolsrraapszichoana7zismdszert alkalmaztk. C. G. Jung (1875_i-961j az archetpusok (skp) kimutatsvai prblja a tudatalattiban a va]lsos tup.)tautt az egy. ni sa kollektv tudatalatti megktilonbciztetsvel. -guguo.'i' A.valls szereptaz egynre s a tirsadalomra a valIsszociolga eiemezte, mely szmra a va77sa k rnyezet hatsra alakul ki s intzmnyestil a tortnee-t"" Durkheim, re-l" Max Weber, Peter Berger, Nikias Luhmann).28

5. A valls sa mgia Kijlcinbsget kell tenni azonban va1ls s magia tc;zc;tt.Mg a valls nem k ti meg az rtel,met, addig a mgia ers elle.nrzs alatt tartja. A va]lsos'szemly a i"rlsz"trtirtittit szemlyknttekinti' a mgus pedig trgynak. A mgia csak provoklju u Nur*nt,'' ; ;;il.,*;i; veti magt neki. Kt egymstl teljesen eltJr pszicholgiai reakci, mivel a mgia felttelezi,hogy az embert kpessteszi pszichikai eizkc'zc'kkl sorsnak befotysolsrra. A val]s mindig a tirsadalomra.,mg a mgiacsak az egynre irnyul. s'"*.'"tt kultusz sindividulis gyakorlat ll szemben egymJsd. A vailJz istenivei egyesq ig amgia az \et privt bajaira knl orvossgot'.A Valls egy, az embernl nagyobb*gyeteme.s hata]omba ve. tett hiten alapul, a mgia azonban okkuliiudomny s a tit[os .,ot"an* figyelme kcizppontjban. 6. Va||s skinyilatkoztats A legsibb vallsok tudatbail egy isteni beavatkozs megtapasztalsa fedezhet fel. A primitv npeknlaz istensgsegtsgrilhvsa saz tevkeiysg""k ;"gJ;i;nse ]etiikben' alapvet e]eme vaiisuknak. iiteni utni vgy k'il nbciio meg. Sokka1 "Az kzvetlenebb mdon 1thatjuk 'oa"' "yiT"a"ul ezt a fejlettebb uu"ll.okbun, .,'ety r,"ty"t u" i,."o, tevkenysgnek vagy a prftai kinyilatkoztaisnak. Ez az isteni hatalom beavatkozsa az emberi szfrba.

Istenkeresi az embertvagy az embertorekszik Isten fel? gy tnik azonban, hogy az ember alapveten-vallsos (homoreligiosus).3o Azizrae|iprftaiuurra.Jup'tu,t vajls, snem pusztnegy kult rbl n ki. Mzei tcirtnelmi szemiyhez kcjtheteliaduia.^. " ii."o""isg magasztossemelkedett gondolatokattarta7mazlstenrl, ' J"";"di';s vgy ibenne
importat ad Deum; religio ordnat hominem solum ad Deum',, STiII_II 8 1,1. :'{eliq!? ?r?e_rie ," A va]lskritikakpviseli: LudwigFeubach (t1872) akiu'ettsfogajmt, KarlMax (fl'883)pedigazelide8enedst vezette be. Feuerbach mondsa: go'dolu,oI.."n volt, a msodik az sz, a harmadik s lu":::*:. ',Els egyben utols gondolatom z ember'' (A keres'teny.aite"y".g"; Leipzig 1841). A' rdekbenz atezmus eluta"it vallst. Kpviseli: K. Marx, F. Nietzsche (nihi. ,.:Tb3.^'ubadsga hzmus), J. p. Sartre, A. Camus. -inoJniele " V , Orro, R., A szent. Osiris. Budapesr t997. ,. A Tkeresztnykor meggyzdse uolt' t'ogy a llek temszetnl fogva vallsos skeresztny (Tenullianus).

4'l

ha

brd

lryi

tnJ

&s'l

5.*d

t.,....1

8 -l

HI

esemnyekenkeresztiil szilrr.dulmeg. Ezek a tua szeretet saz imdsg utn. A hit tcjrtneti lajdonsgok ersodnek fel s rik el teljessgiiket az evangIiumban s a keres2tnyegyhz' igazsga azonban nem pusztn egy esemnyhez,hanem aNr;fuettI. ban. A keresztnysg hez is kcithet. zem7y zus tortneti.s Az evangliumsaz egyhz' valamint ez ember Jzuskizrlagos kovetelseazigazsgra, szemIy, a megtestestilt a kinyi]atkoztatott vaus pratlansgt erstik. Kozppontja egy 16 Fi , a fe1tmadt Ur, aki a keresztnysggyijtponQa. A keleti vallsoknl, mirrt a hinduizmus sa buddhizmus, ms tpusti kinylatkoztatst tal1unk, mely kcizvet1en s azonnali istentapasztalatot eredmnyez, s ezrt a prftai vallstl megktilonboztetve misztikus vallsnak s nevezhetk. Szent iratajk nem tartaimaznak a tortinkbb az ember fokozatos taiakunelemben vgbement isteni tetteket az ember rdekben, lsa frgyeihet meg az isteni termszetalap;n. A valsg, a vi1gossg, a halhatatlansg em. beri keressefoglalkoztatja az embert. A kinyilatkoztats Isten szabad feltrulkozstjelenti az ember eltt.Ez szinte e1kpzelhetetlen minden vallsban, mive1 az ember onmagtl kptelen Isten abszolrit transzcendens megismersreeljutni. Valamennyi valls rz az isterri beavatkozs bizonyos tapasztalatt, me|y az istenit keres embernek adott vlasz. A kinyilatkoztatott va1ls az, melyben Isten a tortnelemmeghatrozott pontjn kinyilvntja magt egy embernek, aki az alapt' vagy aki jiratosaszentdolgokban.Ilyenpldulakeresztnysg,aziszlm,azsidsg, azooasztiz. mus. A keleti vallsok azonban misztikus rtelemben is kinyilatkoztatottnak mondhatk, amennyiben Isten vagy az abszollittapasztalatt kcizvetlen mdon nyrijtjk. Minden va11sa hiten alapszik, pusztn a hit megnyi1v'nulsi mdjban kiiltjnbznek. A hit alapja Isten koztettek s vetlen trtneti beavatkozsa lehet, mely feltrrjahatalmt, akaratt' s termszett, szavak ltal. Ezt a hitet erstheti a bolcsek, a jovendmondks az s k hagyomnya. A hit magatatsbanjelenik meg. e ketts formjban az Isten eltti abszolrit kszsg 7. Lmtosz A mtosz meghatrrozsnak szndka kiilonboz, sokszor ellenttes rtelmdefincikhoz yezeLett.3lA legtobb valls a mtosz segtsgvel fejezi ki onmagt, strrjafel az ember alap. vet6 vgyt a transzcendens utn. A ritulis gyakorlatok rtelmi rszeknt,vagyis a kultikus cselekmny szbeli magyarzataknt szerepel. A mtosznak elbeszl szerkezete van. Amit elmond, azok megismtelhet esemnyek, a trsaz id hatrain kvtii helyezve, uta]ssa] az emberi ltnhny meghatroz pontjrra.A mtosz kritikjt els.kntPlatn fejtette ki. A ke. resztny hagyomnyban ffunt az egyhzatyk idejn ehhez egy teolgiai kdtikt is iilesztenek. A kozpkor rij jeIentst ad az kon mitolgia istensgeinek, mely nem felttleni.il l1 szembe a keresztnysggel,mivel ezekben Krisztus elkpeit ltjk. A X]J. szzadt61 kezd. ve egszen a renesznszig, a tipolgiai rtelmezsgyakorlata egyre inkbb elterjed. Ltrejcin egy hagyomny, mely a mtoszt az erkcilcsi allegria kifejezseivel telmezl A reformc korban az szovetsg eredeti szcivege irnti rdekldssel az osszehasonlt nyelvszet a mtosz tertiletnis egybevetseket eredmnyezett. AXYT'II. szzadg a mtoszban egy eltorzult biblikus hagyomnyt lttak. A felvilgosods elutastja a mtoszt, me. lyet a papok csalsnak tekint' m a XVI[. szzad vgt6Ia mtosz retorikai elemzst e1szcir az ttjszovetsgi majd az szovetsgi egzegzsreis alkalmazzrk. A bultmanni ksrlet, mely a teolgit filolgira shermenertikrareduklta, egyrittal ennek a hagyomnynak
3I V . Elnoe,

programja32 ersen vitatott.33 A mtosz rij vemllett s avgtis jelenti. ,,Mtoszta1ant'' a val1si je1ensggelegyiitt vizsg|va3a Mircea Eliade, Paul Tillich s poztv rtelmezst rnstTroeltsch vgezte el. Mindazonltal nem 1ehetelfeledni, hogy a keresztnysgsa mtosz nem egymst kiegsztfogalmak'

B) Isten me7ismerSe A teolgia az emberi rtelem hv gondolkodsa Isten titkful, s mirrdarri, amjt Isten onnagrl kinyi1vntott, be1s termszetr6i,s i.idvozt szndkrl. Isten titka vgteleniil vgessgt, smgis,ha csekly mrtkben fe1ilm lja az emberi rtelemkpessgnek is, de e1 a vges rtelem eil, hanem feltrrta onmagt az kpeseljutni Istenhez, aki nem zrkzoL" emberek e1tt. Az istenkeres ember utakat fedez fel, melyek Isten megismershez vezetnek. Ilyen rit a kiindulva, az ember megismerheti Istent, mint a vi1g vilg, melynek rendjb1, szpsgbl A msik rit maga az ember' aki nyitott az igazsg s a szpsg teremtjt s vgs c1jt.35 fel,sa rendelkezik az erkcilcsij rzkve7. Az orcikkvalsg csrjt bordozza magban, mely nem vezetbet5 vissza csupiin az anyaEa,lelke csak Istenben birtokolhatja eredett. A v|Ig s az ember vgs cIjt Istenben tallja meg, akib,l mint cinmagban val ltbl rszestiinek.36 Isten termszetflotti mdon is kinyilvntotta magt, mety mdja strgya szerint is meghaladja az emberi termszet lehetsgeit. A mdot illeten az emberi erfesztsnincs azon a szinten, hogy kapcsolatba lpjen Istennel, shallgasson a szavta. Csak akkor fogadhatja be az isteni kinyilatkoztatst, sadhatja ezt tovbb ms embereknek, ha maga Isten szltja meg t' hogy kinyilvntsa eltte akaratt, terveit' skpess tegye szava meghallsrra. A tIgyat illeten Isten titka teljessgge1elrhetetlen az ember szm,ra, olyannyira, hogy Aquini Szent Tams kijelenti, hogy Isten f lc'tte 11mindannak, amit rla mondunk, vagy gondolunk, hozztve, hogy amikor elrjtik istenismeretiink csricspontjt, akkor mint egy ismeretlent ismerjiik meg Istent.37 Ezrr.az embet az isteni termszetrl stervekrl csak oly mrtk. ben szerezhet ismeretet, amennyire Isten azt feltrrja. Mi pedig annyit tudunk meg Isten titkbl' amennyit a kivlasztott embereken keresztiil misztriumbl s szndkurI az emberisgnek kinyilvntott.

1. Isten megismerse Jzus Krisztus

ItaI

A keresztny hit vallja, hogy Isten kinyiivntotta magt brahrmnak, Mzesnek, a pr6ftrknak s az szcivetsgi bcjlcseknek. Ez azooban egy folyamatos s tokletestsre szorul ki. nyilatkoztats volt. Ez a beteljesedstortntmeg a Nzireti Jzusban, aki sem prfta, sem
J2 BULtvlNN. R.,Jzus Krisztus sa mitolgia,Teolgiailrodalmi Egyesiitet, Budapest | 996. 33Krn.x, G. s., A mtosz, Holnap' Budapest |9%2,207 .276. u vaII si hiede Lmek s es zmk t rtnete I-I I I' osins, Budapest, 199zl-1 996. 35 Rm 1,20: ,'Ami Istenben lthatatlan: riik ereje s isteni mivolta, ma a vilg telemtse ta mlveib,l kvetkeztethetiink.'' 36V. KEK 31_35; GS 18. st STh L q. 1, a. 9, ad 3.: ,,(Deus est) sepra illud quod, de Deo d.icimus, vel cogitamus... infine nostrae caBitationis, Deum tamquam ignotum cognoscimus".

M.,Azr

kvisszatrsmtosza, Eur6pa, Budapest 1993.

48

49

}rlc

lltsri{

]'fu*8e :$$$&9

:}'ss|
s ame. vgbemenisteni beavatkozsok rvn, |cllli meg. vagvis az emberi tortnelemben nevezhettink. Isten iidvozt beavatkozsait az i]". ii',ouo' Zrtelemben ',idvtortnetnek'' ' fejezi ki: brahmmal sa ptrirkkkal, Ms'entras a ,,szovetsgkotsekkef ]'o",jr aamma, saz ozonvz utrnNoval, s vgeredkorbban mg de npvel, l7rael e5 )"'*t "',iJovrcn minden mberrel' amennyiben No az rj emberi tcirzs fejnek tekinthet. '^.",p,ora,* s az inspir1t emberek ltal rtelmezett ,,iidvtortnet''a Nzreti Jzusban ri mtokletessvgrvnyes aki Istnnekaz emberekkel kotott szovetsgt "s.icsponqat, orok Igje.Emiatt, hogy az emberr lett lett "t emberr Isten Jzus mivel meg, aouarsit.1 sember, az embersgtokletessNa'-Jti JzusIsten, az istensgte1jelsgben, iu"'rili, _ az egyetlen rit -, amely ltal az emberek ^ az Kozvettje, ,,t'' egyetlen u,"avossg a niun, kapcsolatba-lJphetnek selnyerhetik az iidvossget. Ezrt Szent Pter az Apostolok ,";;; iidvcissgsenki msban, mert '"i"t"o"t"loen (4'I2j a Nzreti Jzusr1gy szI: ''Nincs Ez a keresz' iidvoztilhetnnek',. amelyben embereknek, az a\att az g nv ms J"* ua^tott va1 ktelkedskizr a hitbl. i' nu kozponti Ilitsa, elynek tagadsa vagy a benne 3, Lz egyhz mint i.idviissghordoz azEgyldzban megy vgbe, A harmadik biztos pont, hogy az iidvossg a maga te1jessgben s a Szentllek ltal piinkosdsorn.ltrehozta, 1ete foldi *"il"t le'"' akart'.annak utp3at s az rjszcivetsgiSzentrsaz . eszkozeit, iidvossg Rbztaaz is megadta. toiiztu"teset embereknek az iidv ssg az kereszttil melyen a szentsgeket, ban tartalmazott Istn szavt, embereket, hanem t"gy"r"'et biztostja. Vilgos azonban, hogy n91 azEgyhz iidvozti az Itala megszenteliEgyhzt, s lteti van. Szentlefkvel az Egyhzban }J".,, u*"nny lbei formilva azt.Igy azEgyhz, mely egyiittal hierarchikusan mkodik,az iidvcjssgeszk-ozv akl az szeyezettlthat kozossg, s Krisztus misztikus Teste - s ennyiben ithatatlan -, tette'' (LG 48)' egyetemes szentsgv n";", e. kegyelmt1thawa Krisztrrs az ,,tidvssg az ty moaonTiogy azEgyhz Krisztusban mintegy szakramentuma,vagyis ,jele s eszkoze (LG 1). saz egszemberisgegysgnek'' gyesiilsnek Isennelval bnssges .ijdvossge lehetsg. A zsinat utni idsiakbn niivekv jelentsge1ettminden ember meg a krds' orszgokbanjelent zsiai s afrikai nek a kiilonboz vallsokban. Elssorban aho1a keresztnysgkomoly kulturlis akadlyokba titkzott, mivel nehezen tudott thatolni vallsi hagyomnyokon. Ha az iidvcjssgnem foglalja magba a keresztnysgl,l "lte'o val lthat tartozst, mi a jelentsc" 1l""- keresztny vall. azEgy|tzhoz sziiksgszer-e Mert ha lthat mdon nem tar|ozik valaki az egyhzhoz, s ez nem jeient sok rtkelsnek? akadIyt aziidvossgre,akkor ez aztjelenti, hogy Isten Krisztus kozvettsvela sajt kultti. rjuk vallsi rtkemiatt tidvozti a pognyokat. Az 1970-es vek vgnmegjelent az a keresztnysg ,,i"nkulturci'' fogalma (egy a keresztnysgt1e1tr helyi kulturban szimblumok tartoz, hagyomnyokhoz vallsi ms hogy me11ilehetvJiette, megjelense), ezeken keresztiil nmagtkozvetteni.Sokan ebben sfrakorlatok elfogadsval Isten kps a fgalomban a keresztny magatartJ febdst lttlk, ms vallsokb 1 szrmaz hvek meg' K-risztusban hogy mikppen 1ehetkibkteni a^Jzus oy.i,,.. A httrben u' u p'obl*a 11, mint Isten s az emberek kc'zotti egyetlen dvozt.benval hit'et (1Tim 2'5)' az emberisg e1ism.ersvei' kiilonboz vallsainak tidv zit rtki

(az Ur).szqmt1 s.zembebebo1cs,de mg Isten bartja sem volt, mint Mzes, akivel J}IWH a Szava,,s Az, aki Istennek magn.ak Fia, Isten lett azemberr hu,'"* (Szm 2,8;, szlt kpes az 6 kjny1lat. csak az misztriumban, ismeri isent legbels.bb slegmlyebb Fi nyi"v"aur foztatasa,u' Ezrtjelent-i ki Szent Jnos: ,,Istent nem ltta soha senki, aZ egyszliiott pediggyr:,,Aze1ttIsZs\dk}lozrt1evl (Jn A 1'18). kl,aktzAtyaolnvan'' Iatkoztatta a vgs ien a proft.* titjn tobb aikalommal s t bbfle mdon szlt seinkhez, ebben abszovgs s teht mint Jzus (Zsid ,,Firi'' I,I-2)''. korszuiban a Fia 1talbeszlthozzttk voltak _ br Isr':i"'oaon nyilvntja ki Isten misztriumt. A prftk, mivel csak emberek tudtk me gtenni. tent1 kiv1asztott szemlyek, ezt neI csak Jzus kinyiA teolga' amennyibe Isien misztriumt kutatja, vgrvnyes T9d9n magatar. tetteivel, csodiva1, Jzus szavaival, amit latkoztatJra alapulhat, vagyis mindarra, s f. tsval, szenvedsvetes atava, s feltmadsval rtelmiinkkel megismertetett, kifiirkszhetetlen titknak Isten megreztetett szmfua kpp a szviink s a szellemiink nruta. gaiagsgbl, me1yet a1apveten mint a szeretet, a jsg s az irgalom misz'triumt s az a mrtk szemlye Jzus szmunkra a megismersben iott tieg."Ezrt Ist"'' titt,out abszoltit noTna. 2. Az iidviissg titja mely folyMai vallsi tapasztalatunk egy olyan vallsi pluralizmusban helyez el benniinket, st, nhugyan megmaradnak vallsok ttjrtnlmi a nagy *! ."'t tonosan novekszik, ]nekmeg,36mely u uu,ni'-u, sa hinduizmus rij ,,breds' nyul.,to,tittit' mint az i'"ia sziiletnek. A aiajat to.tenetl hatraikon trilra mutat - rijabb vallsok svallsi parajelens.gek s ei az .O..foglal llspontot sajtos teolgia ,s s azrij va1lsokkal szemben a keresztny isteni kinyilatkoztats birtokban' valamint Jzus szemly'""gtullhat "'.u:-o'",elte" kapcso]atban' vel smegvIt mvvel keresZtnyteolgia a kinyilatkoztatsb1merti kijelentseit. Az foglalkoz val1sokkal A Timteus levl els megllaptsa*Isten tidvozt akaratanat<egyetemessge, melyrl az 1. smeretre'' gy r: ,,isten^azt aka$a, hogy minden ember iidvo-ziiljon, s e1juss.onaz gazsg boldogsgban' s letben vgteien Isten rszeseds van, sz ,+i, t,iidvssg, amety." kovetkezaz orcik letben.Mindez kegyelem sa termszetfcilotti liapotra val- felemeis liautni A bnbeess koszonhet. termszetnek nJ^u,emberi eu"n.""gv vgre.Vagyis iiy tidvtiiig, vagyis a gygyt kegyelem tvn,az ember kpes fe1emelkedni potban "g]'a ririi mettosag, o[loseg'e''x bitok]sa.Az iidvssg eme szndka oly rteisten lta'l hogy szabalemben ,,egyetemes'',hogy Isten *iaentlt az tidvossgresznt, s arratrvott, hogy vala. rtelemben' is o1yan hatsos az iidvissg oon rogd;t el onajndLozst.Ez gy skegyelme, az iidvossg --Isten a tudja, hogy miknt - megadatik *"nny szndka i'idvozt jelenti, Isten "u"mek hogy azt Ez eszii{zeivel' rendelkeznek az i.idvcissgre 1ut benne nemcsak egy hajlam, hanem relis shatsos akarat. Fia ltal valsr Msodsorban m"ga upit'uquk, hogy Isten egyetemes iidvozt szndkt hogy az emkereszten, a meghalt s szenvedett aki megtestiilt a Nzreti Jezusban, .ju Szent1e]ket, vaneki\.a elkiildje hogy feltmadt, s a hallti, -"g, s a bntt t","ti *"g-t." NzreLi Izust az gyi, t.ogy iszestse ket Isten s a sajt isteni letben,Ezrt tette a i.idvozt tevJzu9.erej1.s csak azok hogy tidvozijv, s egyetemes E-u","ti va. a "gy"tlen ktsgkvtil ,,tortne1emben'' ttlrtnete Az iidv<;ssg riauo"n"''"''ek. tr"ny;;;z
38 BRKLE, z istenkeres ember 88-103 (Az ember keresi az isteni do1gok nyitjt); 104_l 16 (Szembenzs az utni valls). emberi szv nyugtalansgVal); 128-141 (Az iszlm a keresztnysg

50

51

.J

\*J

h*J

,h*J

.il*J

t*J
mint szentsg

t*J

l*l

t .,,..,1

L,,-.r

l*J

1-)

...J

i*J

:*l

' . ''{

L-l

L-,./

4. AzEgyhz

hane'n egy koEz azt jelent,hogy aziidvossg nem pusztin individulis sbels termszetr, Vagyis megy vgbe,lthat skii]s eszkozok (szentsgek) segtsgvel. zossgbeIsejben csak az egyhzban talihat meg - amennyiben Isten kinyilatkoztatsnak s az tidvossg -az iidvossg eszkcjzeinek teljessge.Ezrt sziiksges az Egyszentsgeinek lettemnyese hzhoz yal tartozs, brrmilyen legyen is ennek az odatartozsnak a mdja. Ez azt is jelenti, sa szentsgekben t kti1s1eg kozvetti, hogy az egyhz, amennyiben Krisztus ',szentsge'', sa Krisztustl adott tanrisgttelben,sbelsleg imdaz evangliurni i.izenet hirdetsben Istennl va1 kozbenjrsval azEgyhz mindig be. sgval sa minden ember idvssgrt 1p valamilyen mdon az emberek tidvossgneka megva16su1sba.Liturgikus imjban az kcinyor g, hanem azokrt az emberekrt, akik egyh'z nemcsak a keresztnyek iidv ssgrt szinte szvvel keresik Istent. Igy alakul Jzushoz, akj az Eukarisztiban sajt testts vrt smagira yeszi az egsz vilg bne. ajrnljafel Atyjnak ,,sokakrt''(vagyis ',mindenkirt''), it, hogy kiengesztelje. AzEgyhz arrragarszr61btortjaa hveit _ kri1cjnosena szenved keresztnyeket -, hogy szenvedseiket egyestskKrisztusval, aki ma is szenved a kicsisziiksgeskegyelmet el. nyekben, a szegnyekben,hogy gy a minden ember iidvssghez m vbez kapcsoldik' s a Szentllek nyerjk. AzEgyhz teht az emberek tidvcissgnek v el ho zzj r u7 Kris ztu s me g v lt mv hez, d s mko 5. AzEgyhz az iidvtissg jele seszkiize

Ebben az rtelemben rijra kell gondolni az si meghatrozst:,,Extra ecclesiam nulla salus'' (azEgyhzon kvtil nincs tidv ssg).Ez nemjelenti azt,hogy aki nem tartozik ithatan a tcjrtneti slthat egyhzhoz, aznem idvtjziilhet. Ez csak arra rvnyes,aki meggyzdcitt az iidvosarrl, hogy a katolikus E'gyhz Krisztus igaz egyhza, s az odatafiozs sz'iksges sghez,de elhagyja, vagy tudatosan s cinknyesen visszautastja azEgy.tzhoz val tartozst. Aki azonban nem ismeri azEgyhzat, vagy nincs tudatban azEgyhzhoz va1 tartozs snem rezerkolcsi kotelessget az abbava7 belpsre,a fenti meghatsziksgessgnek, rozstolyan rtelemben keli feJfogni, hogy mindazok akjk tidvoziilnek' az Egyhzhoztartoznak' de ez az odatartozs nem a tcjrtnetilthat, hanem a lelki-szellemi rendben va]sul meg. gy azok, akik iidvcizii]nek lthat vagy lthatatlan mdon _ tortneti vaIsgban (in re) vagy akr vgyban (in voto) vagy.akr csak bennoglaltan _ Isten hatalmas npheztartoznak, mely minden npb1Krisztus Egyhzba gyijti az embereket, amennyiben minden tid. vciztilt Krisztusban val egysgnek ajele seszkcjze. 6. Az implicit hit hogy az tidvossghez sziiksges a termszetfelett A negyedik lpcsfok az a megI7apts, hit, amelyet Isten ingyenesen megad, s amelyre az ember pusztn elksziilhet - a kegyelem A Szentrs saz egyhz tanthivataI szednt a termszetfo- a j megttelre. segtsgvel ltti hit' mely az ember vlasza az onmagr.Krisztusban s Kisztus 1tal kinyilvnt Istennem ]e. - az tidvoztilshez: ,,Htt n1kil nek, felttleni.ilsztiksges - bels sztiksgszersggel het senki sem kedves Isten eltt'' (Zsid 11,6).Ezttmasztjaa7a ,,Quicumque', si hitvailsa: ,,Aki i'idvbztil-ni akar, annak mindenekeltt szi.iksges,hogy a katolikus hitet megtartsa, s ha s srtetlentil, ktsgkvtilcjrokre elvsz'' (DS valaki a hitet nem 6rzimeg teljes egszben, 75). Itt 1hitrl van sz, vagyis a szellem sa szv Istenhez val ragaszkodsrl' aki onma52

mvben, szavban, haliban sfeltmadgiltfujafe| az emberek szmra, Jzus letben, sban. Ez ahit kiilonboz fokokban nyilvnulhat meg. Elkpzelhet, hogy nem az rtelmi-inteljelenik meg, s].ehet,,imp1icit''' melyben nem je. lektuis, hanem az egzisztenci1isszinten a lelkiismeret vetett akfusa, hanem csak s hit kifejezett Istenbe Krisztusba az lenk meg hangjban fejezdik ki az Isten hangjrhoz val bennfoglalt igazods. Aki teht sajt ielkiissaztteszi,amitjnaktart,implicithittel rendelkezikabbanazr. mertnekhangjtkoveti, Krisztusban ke1l hinnie, s telemben,hogyha tudn, s meggy6zdne anl, hogy tidvossghez ez szInaaz Isten akarata, akkor ehhez az akarathoz igazodna, shinne Krisztusban. ngy szemponthoz kell a katolikus teoiginak ragaszkodnia: Is. Az iidvossgkrdsben Jzus az emberek egyet1en s egyetemes megvltja; az iidvozt szndka; egyetemes ten az Istenben sa Krisztusban va] hit sziiksgeaz Egyhz az iidvossgegyetemes szentsge; a lehetsgez a ngy biztos lits azok iidvcissgnek De bkthet ki hogyan tidvossgre. vel, akik ms vallsokhoz t'atoznak,s a vallsuk gazsgalhoz tartjik magukat, nem 1l szndkukban keresztnyekk lenni, s taln szemben is l1nak a keresztnysggel?Ha Isten azt akatja, hogy minden ember iidvoziiIjon a Krisztusba vetett hittel, s Egyhz,hoz val tartozssal, hogyan viszi vgbe iidvzt akaIatt azo\kal szemben' akjk nem hisznek Krisztus. ban,s nem tartoznak azEgyhzhoz? A feltett krdsrekt vasz adhat' az els6 atta az alape\vre ptil,hogy Isten _ vagy mg az egyhz lthat hatrain pontosabbanaz Atya sa Fi szent Lelke - idvoztkegye1mve1 il1is mkodik, elr miden embert, egyestve ,ket Krisztushoz, s lthatatlanul egyhzhoz. Eztersti meg a II. Vatikni Zsinat: ,,E1nyerhetik az cirok iidv ssgetmindazok, akik n. hibjukon kviiI nem ismerik Krisztus evangliumt s Egyhzt, de szinte szvvel keresik Istent, s a kegyelem hatsa alatt arra torekszenek, hogy teljestskakaratt, amelyet lelki. ismereti.ikszavban ismemek fel. Mg azoktl sem tagadja me1 az isteni Gondvisels az iidvossghez sztiksges timogatst, akik nhibjukon Kvtil nem jutottak o1 az Isten kifejezett ismeretre,de - ppen nem az isteni kegyelem nlkiil - iparkodnak becsiiletesen lni (LG 16)' Az iidvcissgnek ez a kegyelme _ tantjaII. Jnos Pl - ,,Krisztusbl rad' az ]dozatnak gyiim lcse sa Szentllek ajndka. Ez minden ember szmra lehetv teszi, hogy sajt (Redemptoris missio 10). A II. Vatiszabadon elrhesseaz tidvcissget'' k zremkodsvel kni Zsinat mjutn a h svti misztrium k zponti jellegt megerstette, kifejti: ,'Mindez nemcsak akeresztnyhvkre vonatkozik, hanem mindenjszndkri emberre is, akinek szvbenlthatatlan mdon m kc'dik a kegyelem..Mive1 Krisztus mindenkirt meghaIt, s mivel az embernek valjban csak egy vgs hivatsa van, mgpedig az isteni, valla.nunk ke11:a Szentllek mindenkinek mdot arra - Isten tudja mikppen -, hogy a H svt titkban rsze. sedjk''(GS 22). Az iidvossg kegyelme teht minden embernek a Szentllek Ital biztostott. Aki vlaszol erre a kegyelemre, az tidvoziil sKrisztus ltal nyeri el az iidvossget, mert az 6t ijdvozt kegyeiem Krisztus kegyelme, melyet szenvedsvel,hailval kirdemelt, sfeltmadott mivoltban a Szentllek ltal kozvetti az embereknek. Krisztus kegyelme termszetfeletti hitet eredmnyez,mely hit azonban mplicit m6don nyilvnul meg, sha lthatatlanul is' akik ijdvoztilnek, br nincsenek tudatban, Krisztus Egyhzba lpnek' mely Isten fel vezet tjuk sorn imjval, Idozataival sa hvek jtetteivel segtiket.

53

vallcsokkalval kapcsolat C) A nemkeresztny :1. A II. Yatikni Zsinat nyilatkozata a vallsokrl: Nostra q'etate (1965)

R vidsge ellenre ez a dokumentum meghatroz esemny lett. Zsinati nyilatkozat az eEyhz torttetbenels alkalommal foglalkozik a nem'keresztny valisokkal. Va1jban tobb millird emberrl van sz, aki nem ismeri' vagy nem ismeri el Krisztust, s az megv1t m vt. m ezek az emberek is tidvcjzilhetnek,ha lelkiismeretiik parancsinak engedelmeskednek. Az Egyhznak azonban pirbeszdet keIl veliik folytatni. A szoveg vgs6 vltozatban a fldet alkot npek egysgreuta1, akik a vallsoktl az emberi ltezsrejtett krdseirevmak vlaszt. A tovbbiakban az emberi tapasztalatot kcivetve az anirnista vagy primitv vausokla tortnik utais. A iegels idkt.I kezdve szmolhatunk a legktiltinbcizbb npeknlaz emberi let esemnyeivel foglalkoz krdsekirnti rdek]dssel,mely gyakran egyittjrr a legfbb istensg,ya1y az atya elismersvel(NA 2). A nyilatkozat a nagy vilgvallsokat rtkeli'melyek koziil az els6 a hinduizmus, ahol az emberek az isteni titkot fiirkszik s aztahitregk gazdagsgval fejtik ki. Elmiytilt meditcival Istenhez menektilnek, szabadulst keresve ltik nyomor sgaibl. A buddhizmus felismeri avltoz vilg elgtelensgt, s egy t<ikletesen szabad llapotra, anirvnratorekszik, mely ltal koveti a megvilgosods legfeis,bb fokrrajuthatrrak el. kifejezdik abban, hogy a katolikus egylz tisztelettel A nagy vallsok sznte rtkelse szemlIi ezeket a magatartsformikat, s mindazt, ami ezekben a vallsokban igaz sszent' de sziinteleni.il hirdeti Krsztust, mert egyediil benne tallja meg az ember a vallsos 1et teijes. (NA 2). sgt A dokumentum ezutn kitr a muzulmn s a zsid vallsra. Az elbbinl az egyhz nagyrabecsiilssel tekint az szlmra, mert k is az 16 s|tez egy Istent imdjrk. Tisztelik Abrahmot, sJzus szzianyjt,Mnt, brr.Jzus istensgt nem fogadjk el (NA 3). A zsidsg esetbena zsinat hangsrilyozza azt a k telket,amely teikileg az Ujszovetsgnpt Az Egyhz t1iik kapta az szcivetsgi kinyilatkozta. cisszekoti Abrahm 1esz,rmazottaiva]', tst, s Kfisztus s apostolai is ehhez anphez tartoztak. Vgtil is a kereszt tette lehetv Izraellei sa tcjbbi nemzettel va1 kiengeszteidst' AzBgyhz szem eltt tartja Pl apostol tantst, mely szerint brr a zsdk tobbsge nem fogadta e| az evang7iumot,Isten mgsem bnja meg kegyelmi adominyait smeghv szavt, sa zsidkat tovbbra is nagyon szereti seik miatt (NA 4). z, AII. Vatikni Zsinat nyilatkozata a vallsszabadsgrI: Dignitatis humanae (19 65)

A vailsszabadsg nemcsak az egynekre, hanem a csoportokra is rtend: ,,Hacsak nem veszlyeztetk a k zrend jogos koveteimnyelt,a r<ti'tissegeket 1ogga]megLletiaz a kivltsg' hogy.-sajj szablyaik sierint igazgassk magukat' oyTtuano. tiszteletet mutassanakbe az isteni fonsgnek, s tagjaikat u ta".o. er"ig"t"'ia'bn segitsot<..., s hogy szabadon tarthassanakosszejoveteleket..." (DH 4) A zsnat szem eltt tartotta azt a tfiyt,hogy fkpp az akkori Szovjetuniban s Kelet" Eurpban a keresztnyekmeg voltak fosztva ett,]a szabadsetl. 3. Va|Iskiizi ta||koz Asssiben (1986. oktber 27) Nagy jelentsgr esemnykntkcinyvelte el a kcjzvlemnytr. Jnos Pt ppa felhvst a vallsi vezetll< fel,az eizmnyek n]ki.ilitallkozo tete.;otieaJouen.-is:-uu,, ltezeLtegy valJsok parlamentje Chic-agban, melyet a presb.iterinu, -r kau"amerikai tolikus egyhz szevezett. A bkrt "gyha"-Ji tartott imanap sorn a valtsk kcjzt nem fzt vagy szinkretizmus jon ltre, hul".'''- mind9nki megizie identitst, hogy imdkozzanak. Elszcjr a vallsok kpviseli ktilc]rihelyeken imakolta]i, "eyii; ";ri"k, |"olg sszej ttek a bazilikban' hogy az egyes csoportok imit meghallgassrk. tr. Jnos 'tinu pi.u t".".'tenyekre val tekintettel pontostotta a sziiks'gesmeglailciibi;ztst az intolerancia Js a reiativizmus kozott. Az,,azrt vagyunk egyiitt, hogy imdkozzunk a tobbi hvvel szemben utastjae] a vallsi tiirelmetlensget (into]erancit)' de pontostani t<ett, nogy ni'"...'"syuues imdsgrI' am a vallsok kcjzti kLilcinbsgmeglire utal, s igy etlieruttint mind?n relativizmust (viszonylagossgot)''.39

ii
I

4. A II. Vatikni Zsinattl napjainkig: A keresztnysg sa ttibbi vallsok A zsinat ta az 7960.as vek vgn felmeriilt a val1sosemberek kcizotti okumenizmus lehetsge.Ennek a lehetsgvei, mely korbban a keresztny egyhzakegystgtorekvsre vonatkozott, vilgszinten 1ehetnekiteijeszten,a'csoportszell"m iote .*"i-k"du"' a pirbeszdet a.keresztny egyhzak sa.nemkeresztny vallsok k'tl ;;;;"" tu'i""'t's kozeledsi sikerek rvn felbuzdulva lehetne eirni prrbeszd ltal a npek k"oi.iier.e', az Istenbe vetetthit.erstst egy olyan vilgban, ahol a hitetlensg mindenfIe form.;val tallkozhatunk. J61lehet ez az e1gondo|s igaz, m keresztny.g.';;;;i;lil;; kozti kozeleds nem kpze1het6e1 egyszer.te,n a keresztnyek egytitimri<ridsnek mintjra, mivel nem rendelkeznek ugyanazza7 a ttirtnetihivatssal, , teszi lehetv' hogy szervesen bepiiljenek ugyanabba az i,idvrendbe. Rr Krisztus "Z,.'".,, mja aztkri, hogy ,,legyenek mindnyja egy, amint Te Atym bennem uuc{: t9_b9nned,rigy legyenek at is !n'riint, hogy gy ethiggye 9-' a:tlg, hogy te ktildtl .n.c9T'' Qn 17 '2I)' az elysgvgya mgis egy szesebb misszit fei,l"]"3: melynek fnynl rthet' hogy iett igyereu" "noi u t","sztnyek k zotti cikumenizmus saitoss gt'.s a vattitr;zi "gy'"Jo" ptbeszZ szt*segesseget. iz egyiket nem lehet rjsszekeverni a msikkal, de egyms.u uon*o"nut, mint egy kt oldaht jriv kozos kcivetelmny.

Modern korunk tapasztalata s krdse'hogy a keresztnyeknek mikppen kell viselkedni olyan hv,kkel, akik ms vallsi hagyomnyhoz tartoznak s a trsadalomban hitiik szabad kinyilvntst ignylik. A tr. Vatikni Zsinat nyltan elismerte a vallsszabadsg alapvet jogt:
,'A zsinat kijelenti, hogy u emberi szemlynekjoga van a vallsszabadsghoz. Ez a szabadsg abban ll, hogy minden embernek mentesnek kell lennie a knyszenl akrr egyesek, akifu csoportok, vagy bminemr emberi hatalom rszrl, mgpedig rigy, hogy a Valls tekintetben senki se legyen knytelen lelbismerete ellei} cselekedni, s ne akadlyozzk abbm, hogy jogos hatrok kzt lelkiismerete szerint cselekedjk akrr magnletben, akrr a nyilvnossg e16tt' akr egymagban, akr msokkal trsulva. Kijelenti tovbb a zsinat, hogy a vallsszabadsghoz val jog az emberi szemly mltsgn alapszik, amint ez a mltsg mind az Isten kinyilatkoztatott szavbl, mind pedig magb| az szb61megismerhet,.'' (DH 2)

39 In Documentation Catholique, n. 1929 (7 dcembre 1986), 1066. Ennek folytatsaknt rtelmeet sodik vallsk zi ta|1koz6 Rmban, 1999 oktjberben

a m.

\4

55

hd

r,

t*iJ

:lriC

'tryd

lnJ

trrd

ts

t*d

t|tl

|d

t*a

bJ

t'-i

L-i

t*J

Lt

Ppai Tancsa az 1990.es vekbenrendKvrili frgyelmet szentelt a A Va]1skozi Prrbeszd katolikus egyhz s a vilg nagy vallsai kozti kapcsolatra. 1991-ben,25 vvel a Nostra sigehirdets'' cmmel jelentetett meg rtkelst aetate nytlitkozatkjadsautn ,,Prrbeszd a korbbi legyedszzadmunkjr1.a0 1993-ban zsia' Amerika socenia katolikus egyh. zai kaptak sintszki tjkoztatsta hagyomnyos vallsokkal kapcsolatos lelkipsztori figye1emrl.at 1999-ben a Tancs levelet ktildott a piispoki konferencik elnokeinek a vallJokt.ui t.olytutott prbeszd 1eikisgrl.a2 5. Keresztnyek szsidk A Nostra aetate ny1latkozat mr kifejtette a keresztnysgbels kapcsoiatt az izrae7ita vallssal, s ez a tny a zsidsggal szembeni magatarts vrltozsnak is helyet adott. A kozeleds hatssal vo1t a 1iturgra,a katekzisre s a szorosabb prbeszdre. Ennek megkoronz. sa volt i986-ban II. Jnos Pl ltogatsa a rmai zsinaggban, a}rol az Oszcivetsg kpvise1it ,,idsebb testvreinek''nevezte. Mr a II' Vatikni Zsinat sorrnaz egyhz kifejezte iajniatt az antiszemitizmus sokfle megnyilatkozsval szemben, amely brrmikor s brkttszr67 a zsdk ellen irnyult (NA 4). A 2000' v kozeledtvel a Szentatya fontosnak Isten npe rszr1(TMA tartotta kijelenteni, a br]nbnats a megtrs sziiksgessgt 32-35)' Eit k veten 1998-ban szentszki dokumentumot adnak kj,,EmIkezzink: Megfontolsok a Sorr1'' cmmel. Az anyagot a zsidsggal val kapcsolatok bizottsga ksztette A dokumentum a szzad legnagyobb szgyenneknevezi a hololI. Jnos P] ppa krsre. ttirtnelemsorn a keresztnyek ltal elkovetett bnokrt. kr a caustot' sbocsnatot

MASODIK RESZ llztls KRISZTUS tonrNETI BEMUTATsA


(Demonstratio christiana)

krdse I. A tijrtnetisg
1..A.tma helye a fundamentlis teolgin beliil JzusKrisztus szemlynekvizsglata egy nagyobb egszen beliii heiyezkedik el. A kinyilat. koztats, a keresztny valls mint kinyi1atkoztatott valls alkotjrk ezt az tfogbb horizontot" A klasszjkus apo1ogetika a keresztny valIs igazsgnak bizonyts,ta (demonstratio chris. Jzuscsodit' feltmadst svdi meg ket a tmadsokkal szem. tiana)hozza fel rvknt ben' A csodk jelentettkazokat a je1eket,amelyek a kinyiJatkoztats igazolsira szo1gItak. Az utbbi id,ben a figyelem azonban ajelekfe16l egyrejobban ajel, IzusKrisztus szemlye felfordult. 2. J zus megkiizeltse JzusKris ztus szemlyvelkapcsolatb an az a]bbikrdsek mertilnek fel: Besz1hetiink-eria hitelesen? Mi vo1t a szndka, mit hozott, rij vallst' politikai fordula. tot vagy valami mst? Milyen eszkozokkel kcizelthetjtik megktezer v tvlatbl az esemnyeket? Figyelembe kell venntink, hogy a keztinkben lv Ujszovetsg nem ad egysge tantstJzus szem1yr1. A knoni iratok kilonboz krisztolgikat tarnak fel, kiilonbcjz nyelven beszlnek Krisztusrl, de az r Jzusegyet1enkzos megvallsn beliil. Ezeknek az irnyza. toknak a kiindutpontjai a sajtos kultrirvilg, a Jzusrl szl ismeretek folyamatos fejldse, az igehirdets(kr gma)' valamint a befogad kozossgadottsgai,sebbl fakad rtelmezsei. A palesztina zsid.keresztny, valamint a diaszpra hellenista keresztny kozssgei s a pogny szamazs keresztnyek mind.mind eltr m6don s nyelvezettel fejeztkki Krisztus misztriumt. A zsidsgot Isten tcirtnelmi tettei, a gorcig embert a szemlyek s a dolgok ltefoglalkoztatta. Az evangIiumokatkt mdon vizsgljuk, a vla regressiva (visszatekint mdszer, mely Jzusrl tcjrtnetittekint kpet kvn adni, s a keresztny valls hitelessgtprbija iga. zolni) valamint a via progresslva alapjn (elremutat mdszer, mely a hit szemsz gbl a legitim kutatsok fnyben Mindkt lit az egszb5L a tort. mutatja be Jzus hitelessgt)' neti tnyekbl s az jsz vetsgrsaibl kiindulva vizsgldik. Figyelembe veszi, hogy a keresztnysg rij valis jelenik meg' Kozppontjban egy kezdett1 fogva mint intzmny, szemly11: JzusKrisztus.

qo Prbeszd s igehirdets. Gondolatoks tmutat sok25 vve!aNostraaetate z8'7-386)" n\ Fasztor Is gyelem a hagyomnyos yallsokra, 1993. november 21. (Ev 13) fi al Levl a p rbeszd lelkisgrl,1999. mrcius 3.

ut n' 199l. mjus l9. (Ev 13'

56

5'?

3. A ttjrtneti Jzus kutatsa a) A kezdetek Tulajdonkpp mr az e7s6 szzadokban megjeiennek a keresztnysgtudomnyos el1en.felei. KriszKelzosz' pitonitus i1ozfus 180 koriit rja meg ,,Igaz beszd,' cmtmad mvt (Kata rekonstrulhat. Kelszou) cfolatbl rigensz Mve e]len.a3 keiesztnyek tus s a Kritikjnak alapj nem is annyira vallsi, filozfiai tortnsek,gondolatok cfoiata, hanem a rmai birodalom s az antik c|viLtzc itnt rzett aggds. A keresztnysg szerinte ve. ezrtminden problmrta keresztnyeket teszi felelss. a birodalom \tt, szIyeizteti (2321233-305) mtve az rijplatonikus Porphiiriosz tmads trgyilagos Komolyabb, maradtak fenn). Az evangliumok elelin,,(15 ko.'yu, de csak tcjredkek ,,A keresztnyek pellengrezi.ki. Kritikjnak lnyege azonban aftlozIentmondsait svalszntlensget Csak az valsgos, ami a rendszerembe belefr! fiai elt1et: A birodalom keresztnny vlsa utn tobb nem lehetett tmadni a keresztnysget. Porphtiriosz munkjt pldul betiltottk, de a zsid rgalmak hber nyelven tovbb terjedtek, ezek gyijtemnye aToledot Jesu cmvitairat. b) A modern Jzus.Iete-kutatst szakasza Jzus1' Az angol sfrancia flvilgosods eszmadtk meg a lciksta racion1lista tcirtneti kutatshz. Az orientalistu . s. Reimarus (\694_1.768) rsainak ctja, hogy eikiilntse azt, amlaz apostolok rsaikban elhoznak, attl amit Jzus letbenva1ban mondott. Me. toolgiai kindulpontja az apostolok Krisztus.hte s Jzus igehirdetse kijziitti kiicsak kora zsid vailsnak kontex. ti;nbslttel. Ebb.l kovetkezik, hogy Jzus igehirdetst mig meghatrozza a ,,valdi'' Jzus tusbi lehet megrteni. (E kt alapgondoIat Inyegben kutatst.) egyetlen sor sem jelent meg ezekbl az rsokbl, Lessing adott ki beiReimarus letben (I.7.74-|.7.78). G.E.Lessing (r.729-I./81) gy sszelerszleteketnonim.tijredkekcmmeI Krisztus vallsa s a keresztny valls kt kiilonb z gezte Reimarus kutatsnak lnyegt: o1og. E kritikus belltottsg meltt kt fontos beits is s2tiletett: a szinoptikus evangliumo}ak nagyobb t rtneti rikevan, mint a negyediknek' sa mrki szoveg a msik kt szinoptikus evanglium forrsul szolglt. kpviseli, hogy az evangliumok bavid Frierich StrauB (1808:1874) azt az e\m\etet lnyegbenmtoszokat tartalmaznak, amelyek Jzus tortneti, de mr alig felismerhet aiakr. gy nem hazugsgokknt, tvedsekknt ;at ioi;at be (Leben Jesu, 1835136).A csodrkat ielm.ii, hanem az ,,akaratianul is mesket koltd' mitikus lelkiiletet ltja bennik mkodni. ami a nyugszik, hanem az istenembersgeszmnyn, A hit igazsga nem a bibliai tortneten mtosz ruhjban jelenik meg' 2. A lberiis Jzus-lete-iutatst optimizmus t lt tte el a XIX. szzad msodik felnek Nmetorszgban. Remltk, hogy a legrgibb forrsok irodalomkritikai vizsgIatval hozzfrhet1vv1ik Jzus valdi szemlyisge,ami a keresztny hit megrijtst is eredmnyez. Neves kpvisetje H. J. Holtzmann (1832-1910), aki kidolgozta a ktforrs eimlehetn. tet (Mk s a Q). A iegrgibb s legmegbzhatbb forrs, vagyis a Mrk evanglium alapjn Jfe1izo1ta.Jzusletnek-valdi lefolyst. A Mk 8 alapjn fordulpontot vlt feifedezni Galiieai tartzkodsa sorn fejtdott ki benne a messisi ontuzus szemiyis gfejldsben:
43Vo. Celso, 1l di scorso della veritd, Contro i cristiant, BUR' Milano 1989'

dat, s itt, Fiilcip Cezrejban adta tudtul tantvnyainak messisi-voltt. Ezen biogrfiai adatok koz illesztette be aztn Holtzmann a 1ogionforrs autentikus szavait. 3. Albert Schweitzer (1875_1965) hres mve , Jzus lete kutats tortnete', (Geschichte der Leben-Jesu.Forschutlg, 1913), ami a szizadfordulig bezrlag vzolta az eddigi kutatst' gy foglalta cjssze az eredmnyt: ,,Nincs negatvabb, mint a Jzus kutats eredmnye''' ,,Jzus lete'' inkbb a kiilonboz korszakok racionalizmusrl tanriskodik s nem a valdi Jzusr1' A kutats csdjnek legf,bb oka Schweitzer szerint az, hogy megfe1edkeztek a kcjzeli vgid vrrsrI, Jzus ugyanis egy rij vilg elj ttthirdette: harcba vonult, hogy megkeressea tortneti Jzust, ,,Furcsaplyt futott be a Jzus-kutats: sazt hitte, hogyha megtal1ja, akkor Jzust rigy, ahogy van, tantknts tidvoztknt l emelheti korunkba. A kutats eltpte azokat a szlakat, amelyek Jn,sL vszzadokon t az egyhzi tants szikljhoz kotottk s rii1t, amikor Jzus alakja rijra 1etre kelt, mozogni kezdett sJzus,mint tortnetiember kozeledett felnk. Csakhogy Jzusnem lIt meg mel. iettiink, hanem eIhaladtkorunk mellett svisszatrta sajtjba.'' A szzadkezdetn kt kutat eredmnyei jelents akadIyokat lItottak az el,hogy Jzus s Iett egysgbenlssuk. W. Wrede (1859-1907) azon a vlemnyen gehirdetst volt, hogy a Mark evanglium az esemnyek brzolsa sorn teoIgiai, dogmatikai eifelttele' zsekkel I. Vagyis Mrk sem biztost vals rltst a tortneti Jzusra' J' Wellhausen (1844-1918) ezt a kritikt kiteljesztette mind a hrom szinoptikusra: Mg ha akamnk sem tudnnk elmi Jzust. A kutatsi eredmnyek msik sorozata tovbb erstette a ktelyt. A format rtneti iskola (M. Dibelius, K. L. Schmidt, R. Bultmann) megmutattk, hogy egy szbeli thagyomnyozs eI6z meg az evangliumokat, s ez a hagyomny a szenvedst rkivVe kevsscisszefiigg, on1l rszekb,Il1' A korai keresztny k zossgek iete tnetet sa feivetd hitbeli krdsekgyakran hatssal voltak e szbeli hagyomny megform1s. ft, vagy rijraszerkesztsre. A Jzus.kutatsnakezrtmost miaden egyes hagyomnydarabot rijrake1l vizsglnia, kort st rtnetieredett megllaptva kell ,'rekonstrulni''. R. Bultmann (1884-1976) a kritikus radika]izmusnak ezt' a szitucijt gy jellemezte: ,,Izusletr5ls szemlyrl jformrn semmit sem tudhatunk''. A tortnetiJzust vgrv. nyesen helyettesteniltdzott a krtigmaKrisztusa' Bultmann rgyvlte,hogy a kriigma |ar. iaImazza Jzus t rtnetisgt, de azon tril, ,,hogy'' megtortnt nem juthatunk hil s nem is sziiksges. Bultmann kritikai radikalizmusra azonban megiott a vlasz, 4. E. Ksemann.nal (1906_1998) ny1ikmeg a kutats rij szakasza (1953). Kriigma s hagyomny les szembelltsa nem tarthat, ha figyelembe vessziik azt a nem is olyan csekly autentikus jzusi hagyomnyt, amely a szinoptikusoknl tallhat s a legrgebbi htlsvti hagyomnyt. Ezt teht az az egzegetikus tcjrtnetialap, amire Ksemann Bultmann elleni tiitakoZsa tmaszkodik. Ksemann termSzetesen tisztban vo1t a iiberlis Jzus-lete kutats csdjvel, ezrtszilrdan ragaszkodik Schweitzer s Bultmann 1nyegi felismershez. Jzussaltallkozunk. Ez az egyetlenrla szI va]di for,,Az Ujsztivetsgbena tcjrtneti rs. Persze Jzusnem rigy jelenik meg' ahogy onmagban (an und fiir Sich) volt, hanem mint a benne hiv kcizcissg Ura..,Ez a Jzus oly nagy fontossggal brt a hit szmra, hogy mr a legkorbbi id,]<ben csaknem felszvdott sajt ttrtnetben... El kell hagynunk a liberalizmus tjt, mert megcsalt minket az a remny' hogy kinyomozhatjuk ezt a bioszt s bel1e ki. indulva helyesbthetji.ik az egyhzi dogmt. Aki megingatj a ezL a beltst, az megfoszt az utbbi kt vszzadban vgzett kutatsunk eredmnytl s rtelmtl.'' Csak az skeresz. tnytizenet ltaljutharunk el Jzushoz' A krdsfeltevs teht radiklisan megvltozott. ,,Se vaI]stcjrtnetiieg, se pszicholgiailag, se tortnetileg nem tudjuk besoro1ni(Jzust). Ha vala. kire, akkor r rvnyesa t rtnelmi kontingencia. A t rtneti Jzusra vonatkoz problma ennyiben nem a mi agyszi'ilemnyiink, hanem rejtvny, amit maga ad fel nektink.''

58

59

rry

b9

td

br.d

tJ

lgl

IEJ

rl , .....t

t-J

Ittl

|'d

tryd

l-.-,J

t4

?_. ,

t-a

A Bultmann.iskola ms kpvisel is azon a nzetenvoltak, hogy.az evanglium nag-yobt mennyisgben t'art.a-Lmaz autentikus jzusi hagyomnyt (M. "Dibqtius. J. Jeremias, W. G. Kiimmel). E vitkbl alaku1t kl az implicit-iagy indirekt krtiiolgia f,galma. Az egzegtkegy rszeszerint ugyanis nem valsznri,nogy a toft eti Jzus haszn]t voina fensgcmeket (az Emberfia cm hasznlata krdses).Eizonban nem jelenti azt, hogy 1e kellene mondanunk minden krisztolgiai kijelentsr1. Mr Bultmann ii ,igy fogalmtt' hogy a jzusi igehirdets rejtett krisztolgit tartaimaz. E. Fuchs ezt az implcit ki"sztolgii kiterjesztette Jzus magatartsra is. 'gy mar nenr csak ipsissilna vox-rIbeszIhetrlnk, ha. nem ipsissima facta vagy gesta-rl, s6t ipsissima intentib-r|is. Nemcsak a Jzus messisi cjntudatiravonatkoz krdsa fontos, h'nem Jzus egszmkodse sktildetse bennfoglalt mdon felvilgostst ad arrl, hoqr smilyen fensgcmekjmak ki neki (vagyis ry !1. a ftti'sg az Atya irnti firii magatartsbl kovetkezik). 5. Angolszsz tertileten jott itre az az jfajta szemlletmd, ame1y az eddigi trlnyomrszt teolga szempontok meghatiroZta kutatssal szemben trrsadalomtortneti szempo.'t. bl krdez r lzlls tortnetIe, bevonja a kutatsba a nem knoni forrsokat is, s keresi Jzusheiyta zsidsgon beliil. Ezen a ,,harmadk riton'' beliil is kiilonboz irnyzatok jottek ltre.Egyesek egy Jzus-kphez trnek vissza, a zsidsrg permre ''nem-eszkato1ogikus'' szorult bolcsknt mutatva be Jzust, szinte egy zjid cinikuskent, at<ithellenista hatsok is rtek (J. D. Crossan). A msik irny megmarad a eszkatologikus rtelmezsnl' s a zsidsgb-an prblja lehorgonyozni Jzust, mint amelynek he1-yrelltsban remnykedett (E. P. Sanders).

A legfonto'sabb s legvitatottabb helye ugyancsak a ,,Zsidk t rtnete''cm mvben ta. llhat (XVII'3'3 $63_64). Ez a szakasz az rjn. Testimonium Flavianum, aho] Jzus sa tantvnyok emltsemr nagyobb nehzsget okoz, mivel a kziratmsolsnl keresztny szez6b etolds t vlik:
',Ebben az idben lt Jzus, ez a'b.olcs ember, ha ugyan szabad t embemek nevezni. Ugyanis csodkat mlVelt' s tantotta az embereket' akik szvesen hallgatjrk a" igazsgot, e. .ot. g r1igt megnyert, volt a Krisztus. Es mbr fembereink fiiljelentslr. pilatu.L.".it, '.iaoil, feszttette' most is hvek maIadtak hozz azok, akik addig szrrettk..Mert-harmadnap feltmadt s megielentltiztltitix'.int ahogy Istent1 kiild tt prftk' s sok ms csodlatos dolgot elre megjc]vendciltek f!la"' . megvan a keresz. tnyek feiekezete, mely rIa vette a nevt.'' '. -eg -u

A hrom legnagyobb kziratban ez az tdzet tallhat. Nhrny szakrt teljesen e]veti a szoveg hitelessgt. Ajelenlegi 11spont azonban csak ut1agosvltoztatsokai roe"J H" eltekinti.ink a felttelezett betoldsoktl, akkor a szoveg a sierznek a szoksos stIust "r. s a7ka7mazza'Arr1 szmol be, amit kornak keresztnyeir1 hallott. A szkszlet kimrt s keresztnynyelvezet is megfigyelhet: Jzus egy bolcs eber lenne' vagyrs kevsb egy ko. rabe]i mester. Egy keresztnynehezen tudott Volna gyeszlni azn),. Msrszr1 Jzust csodatevnek riltja 4u!a be, UE' vlJ4rllld' olyannak, arl]crtyel amellyel lzraelben lzraeloen mshol masho.l is ls lehetett lehetett tal]kozni tallkozni. Eev keresztnymsol nehezen tehettehozz az inkbb rosszindulatri, ,,csodatevd' ."uuut...J.mes megemlteni a X' szzadihierapolszi melkita ptispcjk, Agapiosz r videbb, arab vltozatt:
,'Ebben az id-ben volt egy Jzusnak nevezett b ]cs ember' magatatsa helyes volt, s ernyei ismertek. Sok zsid s ms nemzetek is a tantvnyai lettek. Piltus keresztre fesztve hallra tlte.De akik tantvnyai lettek, tovbb hirdertk a tantst. Elbeszltk, hogy keresztre fesztse utn harmadnap megjelent nekik s l. Taln a Messs, akir1 a prftrk csodlatos dolgokat mondtak.''

II. Tiirtneti forrdsok


A) Zsid forrdsok 1.Josephus Flavius
Zsid trtnetr,37-100.ig lt. Szadduceus csaldb1 sztmazott, essznusok kcizcjtt ne. veikedett, vgiil a farizeus prthoz csatlakozott. A 64-ben kezd6d6 felkels alkalmval el. szcir egy galileai csapat v'ezet6je,majd Vespasianus fogsgba esik. Megjso1ja a hadvezr csszfurvIasztst, ezrtjutalmul az j csszt, ma;d utda' Titusz (7_81) udvarba fogadja. Itt veszi fel a csszti csald nevt (Flavius). TJkintlyes, jmdri emberknt rja meg mrveit. Gorcig nyelven rt, mert meg akarta ismertetni hazjt a rmaikkal' Honitrrsai rulnak tatottk, ezrt a zsid forrsok a nevt sem em'ltik. Beszmol a fiatalabb Jakab 62-ben tortnt vrtanrsgrl: ,,A fpap Ananos osszehvta a brsgot, s elvezettette Jakabot, a Krisztusnak nevezett Jzus testvrt s vele egyiitt msokat. Mint a tcirvny megszegit, v. dat emelt elle.ntiksmegkoveztetteket'' (Zsidktortnet. XX' l.). rdekes.hogy Jakabot az evangliumok is az ,,Ur testvrnek'' nevezik (p1'Mk 6'3), Jzusneve pedig ebben az id,ben mrr ,,Krisztus''' mint szemIynv'A zsid szerz tolla hegyn a Krisitus iz a kor zavaros tnyez1it fi}yelembe vve inkbb pejoratv.

Eme vLtozat szerint a zsid szerz nem foglal llst, csak megismtii, amit ha1lott. A hivatalos szoveg Kaiszareai Euszbiosz (265_340) egyhztcirtnetJben tallhat g r g nyelven. Szent Jeromos (342420) pedig latinul hozza Fivius tan sgttelt'a 'JGvl frfiakrl'' cj1r,1ras.!b1. A szr nv91v1.'.$9nika'' is, melyet a XII. szzdban Antichia.1akobita ptnfukja' Szriai MrhIy rt,idzi Josephus tan ;Bttelt.A XvI. szzadt7kezdve vitattk a szoveg hltelessgt. orig.ensz(\85'254), aki o]vasta Josephus mveit,beszmol arrl, hogy a szerz1 nem ismerte fel Jzusban a Krisztust. s mg meg is krdezt, rrogy egy zsid toTnsz hogyan tudott Jzusrl sz1va gy mi: ,,Ha ugyai sza"badt embernek nevez;r'ti', s vo-lt. a Knsztus,,. Egyesek az egszrszt keresztny betoldsnak tartjrk :U rigensz s Euszbiosz k zcjtti idben, msok fenntartjk az egysg}riteibssgt' megint msok csak nhny mondatot vlnekkeresztnvinek. Josephus Jzusrl egyszerrenrigy beszlt,mint Keresztel Jnosrl ,-Elklze1heti]oey rrt Xvm,5'2), vagy mint Jakabri, a Krisztuinak nevezett Jzus testvrr1 !?jd: (uo. XX'9'1)' De ]ehetetlen volt, hogy t egy zsid farizeus, fleg a nemzeti katasztrfa utn' j:l-*legi kziratok mindegyike kereszt-ny, .:Y.15: sltaIban nagy trtne. 51..".::1"o t t1 muveKben ta1lhatk. Maga a szovegrsz is ahtroz az egszhezkapcsoldik, u.i"ly tu'tut. mazza' Ha Euszbiosz beszmoija trilsgosan keresztn1i, Agapios pedig zsid, akkor ez . egyszeren a kt ttirtnsz kiilcjnboz szemlletmdjrira uial. Ma mrr szinte lehetetlen a Josephus 1tal szerkesztett eredeti szoveget helyrelItani.Inkbb cjnIl tudstsoknak'tekinisiik, mint egyetlen eredeti szciveg.uu.ian.ui,,uk ezeket a lthat kii]onbsggelrendelkez szcivegeket'E-gy szovegnek az ,,igasga'',mely a tortneiemben fellelhet, ahhoz a helyzethez tapcsot.ait, ur't otuu,a"t vag"y rjraovassik ezt

60
ot

aszveget.Vagyisegyjelenben,me\yszmtraletetsjelentstad.Valjbanannylereoen alkotst. Vagyis a he'y si p'llanat hozza'Ite az rj szoveg van' ahny hetyzei?.-or"u.u. va. szveg egy Amit gyiimolcse. {.ezn"* otlugoi szeJ.' is u"l" A szoveg ut1ete eredetinek az s ouass,."Tt "gy"* vagy Jgy hats. ualiua,, egy poz'itv rinsnak neveznk' ;;.g;; igazs.gt. Egy kiterjedt trgy ra kovetkezmny". epp.,.,'JJ;;;?b:b;;;;y."al,^q" te1mtvaljbannemtuoju-tr""gt'at.rozoi,hukintivseitlevgjuk,mertsemazlet,sema ktilcjnbozhelyi,1ortnetisszovegnem ,"g,",."iJlA?"?ii*o**-n,elessge trtnelem egy olyan nyelvbn egy @cirog, latin, arab, szr), s talrflt er"t"t osszefiiggsekben is 1l, "t'i i"i"'au ame1y a jeients erejvel ruhztafel. vltozataiban s ,"l'. lo'"phus szovegnek kvetse, ame1y Az egyetlen r"r'"t,og", a kereszvgighaladt hogy ered, "r1., tnybl a a tortnelemb"o er. rortiJ;;j';pp*]abb1 mint a zsidsggal atortnelem' t,Ez yszzadn t" tny irodalom es ttirtenei"m tbb "'i"; mely cmrm,szlesecsetvonsokbl tevdik ossze, a, a ossiehasonltv ',ZsiditoJen"t"'' tortneti osszetaJtst mutatja. Rokieme|ked keresztny krnyezetbeJ'".i"'"**"vsg s'a zsidsg kapcsolatait is rzi, leg. a,keieszt,nysg viden, a Testimonium ,j',Z*'i.Jg" Josephus Jzovege teht Jzusrl vizad,ban' tlzelkt albbis azEgyhztti,te'"iJ'"[ egy hosszr s eltr tort"r amelyben Jzus tortnetisg tanriskodik, de abban #;Jkb";, ^ jZ"."j;'e. *ega1apozdik. Jzust teht a tortnelemben, vagyls nelemben kifejldsben v alsgo san megragadni. Josephus m vnek tiirt""ti n"'a.au an"tuaj"t 2. A Talmud szerint sem a Misna, sem a Talmud nem tarta]maz Ltezkolyan radiklis vlemny, mely rszeket a Nzireti Jzusrl. Az ktsgtelen, ered t"'ta'"."nor autentjkus, kozvetleniil " talilunk, melyben egy kortrs talmudista hosy a Talmudban egyetlen olyan sz'veget.sem ltal htdetett Krisztusra reakeresztnysg a rut* J-il;;;;azaai "i,''r''*Jr.""" Jzusra''' elnak, nem pedig a ,,trtneti a taimudi mve szerint azonban van bizonyos forrsrtke Joseph Klausner* kl;;;;ik"' az a tny, csokkenti helynek.rtekt'': iratoknak, jllehet ,,"'""t ?,1c]r:::Iben "."eia"y rudstshelyett hitvitzT JetleguK van t'ogv .a.gvir"gos tcjrtnelmi zus 7ete ls tantsrl mgis atiat, mrr Br Jzus korban Hilll s Sammj iskoli tal. Ennek kt oka van Klausner szerint. A igen kevs tudstst ,rai""t "'"r'i-dban. beszlnek, s szkszavrian igen csak udistrk a msodik szently kornak ".",,'e,,y"iia szempontjbl siiit<sg van r (p1. Makkabeus azt is csak akkor, ha .gv "itu eldontse fontos annyira *a.'t ot, hogynemtartottk J dsrlsemtudunk."'iili;l;il^bal. utn pusztulsa szently a.mJodik i', ho;' esemnynek Jzus fel1pst,kiilonosen "z t rtnt.

A legnkbb rtkeseka tannaitikusa6forrsok szemben az amrka7 elbeszIseivel'T bb maradt fenn Jzusra vonatkozan. baaita4E a) K]ausner szerint a legkorbbi, a Misnban fennmaradt Jzusra vonatkoz utals a ko. a bizonyos ember< egy hzassgtor nnek torvnyte1engyermeke,' (N4isna vekez: ,,>>Az Jebamot 4,3). A monds valsznrlegJzusravonatkozik. A ,,Peloni'' (az a bizonyos) nevet akkor toldhattk be a TaLmudba az eredeti Jzus helyett, amikor Jzust nem akartik nven jeruzslemi sziirmazsi tblira hivatkozva. rrcvezni' A mondst R. Simon ben Azaidzi, egy lltja Jzus t rvnytelen sz,rmazzsid nevben vo1t, aki egy kortarsa Ke]szosz Aza Ben sat. Rabbi E1iezer ben Hirkanosz ugyancsak a peloni kifejezsthasznlja egy baraitban, meiy szintnJzusraVonatkozik (Jzsua 66b').

b) Egy arm nyelven fennmaradt sz vegben olvashatunk egy Jozsua ben Perachja nev Jannai kirly iildozse el1 Alexandriba menektiltek, rabbi stantvnya, Jzus tortnetr.1. majd visszatrsiik kozben osszektilcjnboztek. Jzsua ben Perachja kitkozta Jzust, aki vgti1megtagadtazsid val1st. hrrom vItozatban maradt meg. Az eredetiben valsznleg nem Jzusrl volt A tcjrtnet sz6, de az egyiptomi menekiils mozzafiata kapcsolatot teremtett az evangliumi Jzus ttirt. nettel, sezrtnevt be lehetett illeszteni a tortnetbe. van (Szanhedrin c) Egy msik baraitnak (Babiloni Ta1mud) mrrnagyobb tortneti rtke 43a.)

Peszacb elestjn vgeztk ki Jzust. 40 napig kiltott gy eltte a kikilt: ,,Jzust, a nzretit megko. vezsre tltk,msrt Valzslst mvelt' Izraelt elcsbtotta s hltlenn tette Istenhez. Aki azonban ment' kortilmnyt tud szmrra, jtijjn, mondja el.,' - De nem talltak ment kortilmny s 40 napi vrrakozs utln Peszach elestjn kivgeztk.

az evang|iumokkal, melyek szerint a hallos tietet Lthatan ez alers is ellenttben 6J7 sietve hoztk meg. Az az adat viszont, hogy Jzust Peszach elestjnvgeztkki, ami pn. tek volt, megegyezik a Jiinos evangliummai (Jn 19,14: ,,Hrisvtelksztileti napja volt'.). csodatet. mgmegjegyezni' hogy a szoveg-szerinta talmudistk.sem tagadtk Jzrrs rdemes teinek tnyt'csak varzslsoknak tartottk azokat. iratokban ,,Ben Pandera'' illetve d) Klausner kapcsolatot ttelezfel Jzus s a rabbini]<us szerint egy zsid szolgl1nynak ,,Ben Pantere'' nven szerepl szemly kozott. A tortnet torvnytelenkapcsolata volt egy Panthera nevrmai katonval (Kelszosz is utal erre). Ebb,l Klausner arra kcivetkeztet, hogy a Kr. u.-i II. szzadban egy ilyen tcirtnet'keringhetetta Jzus Szrz (gorcigiil: parthenosz) Mriritl val zsidsgon beltil. Az egsz elbeszlskcjr sziiietsre l|szik utalni, annak kig nyolsa.

*Jzus.I"te,tantsaskorLinakviszon),aazsid,8.)r()8srmaiforrsokalapjn,Budapest1993 n'uo. 10.

a6 Atannaikazokazsidbtjlcsek,akiknekmondsaifennmaradtakaMisnban.kettekinthetjiikalegelskabbalistklak is. o' Amra (armul: Llszl, kommentt'or): 200_500 koztt lt rabbinikus tantk elnevezse, akik a Misnt s ms hagyomnyokat kommentlva tovbbfejlesztettk a tantst a kor kiirtilmnyeinek megfelellen. Ok alkot. tik meg a babiloni s a palesztinai Talmudot, Valamint szmos midrst. A Talmud kialakulshoz: ld. Ftiggelk (1 7 9 . ol d .). a8 A baraitdk uok a korai rabbinikus tantsok, melyeket nem Vettek fel a Misnba, de ks.bb rsokban megrzdtek. Pl. Toszefta vagy az egyes Talmudok.

62

63

B) Apokrif forrsok
Tams-evanglium A ks,bbiek fo1yamn, 1945.ben Felteheten 140 kortll keletkezett Kelet-Szriban' a kopt ny.elvTams-evangliumot. meg tai1tk mellett $,eiso-ngylptom) i.T;g-H;"al gorog eredetib, amelynek toredkeit aII. szzadbI AI. sznadkozepe ta:a'io'aiJtk teszi' hogy jobban megismerjtik a hel1enizmus le]het-v l.r"iredezs G;;;'k;"ctart,at' lt, szoros zsidsg, amelyben.-Jzus palesztin a Maga hatst a keresztnykozossgekre. -i'"u3"io,'t", szavaiban fellelhet b<ilcs mondsok Jzus laggut. u -enn tartott kapcsolatot (p1. a Bo1csessgkonyve)- A Tams-evanu"it"*'art zsidsg bolcsessgi rsait ttikrtlzik egyszerfogalmazsban adjk glium 114 Jzus-monaa,l-i*t7muz, me1yek kedetleges, tnye rendkviil fontos, mert lelet A tantst. tallirat vissza a szinopti.kus evan!liumokban kiemelhetjik Jzus eredeti vizsglatval az apokrif evangliumbiu !no,"tit.," irt tii-zetes a 3 szinoptikus-evang. gyjtemnye, tantsainak Jzus szavait. A Tams-evangeiiu'i, '""ry it, r'ogy mindenekeldtt aszketikus, a vilggal '"l"P.-g'"', lium a Jzus-szavakat h;;;lj; is"utatja, hogy az els.keresztny nemzedk inkbb mdon ttteImezze ","i^,,^Fli1-,eiy pontos felidzs,re.' irnt rdektdott, mint mkodsnek klj;il';'"i ;;il arab paraszt ss kozben a hegyolegy decemberben i.o,'yutaJiis45j6 Nag-Hammadi sa rgi, meg. Fejszvel szttoi, tilta agyagkorsban dalban, egy 60 cm.ueui."vf.iir kozott' Nemsokrra mr a piaa falubeliek t""a].o,7togatni papirusztet<eic,"?"t brbe kottjtt keltett kcinyveket a nagy feltnst con rrustjkket, majd az egyiptomi \on1119muerei A leletet csak rzik, az Kopt-mrizeumnak. a kaiii Jtadjak feruasarorj darabra darabrl toa"*"t.u ziirichi C. G. Jung irizet35 000 svjci frankrt orszgban kel1 maradnia':J"*' Nag-Hamrnadi konyvtarba 13 kdex 11. megvsro1t. Ez a tekercs u t.,.tot '""aelkezsre fenn, 39 rst pedig egyltaln nem maradt srtet1eni1 rszben otuio,, ;;;.:"''k, 52 rs 1553 T inyom tobbsgben vannak fordtsa. gorig kopt ismertiink, Mindegyik ,i*ig-u ","aed irnyzat, amit mI ks,bbaz Ujszovet. glisztikus s az a keresztny.gnosztikus gyjtottkoss.zeezeket aziato. '"ti"?g"t sgis tmad. szent patolmio.7 tti.tit gyxiekez1 szerzeteiek elrendelte (39. H svti 1evi) Athansziosz Szent rokonszenveztt. kat, me't tarta1mukkat eltemetik ket agyagkorsba ezrt36.7-ben *"g.""'-i'i*e., 9lrejtve az osszes eretnek "u, t megmaradni ez a feibecsiilhetet. vszzadon tizenhat tudott E"zrt temetjben. a kolostor len rgszetilelet. Azevangliumlogionjaikoziinegyvennekmegvana\an91i-mee|elelje,demindegyik' teszi az eredetitl. e1tr1v ben rezhet egyfajta g,,."tlt.'' tenjncia, ami annal

z t n e k e lt e k K r is z t u s h o z , ,' ...me g h atr oz o t t n a p o n s s z e s z o k t a k j n n ia n a p f e lk e lt e e l t t s e 8y m s k teleztk, hanem arra' hogy sem lopst, sem gaztet.int Ist"itik'ek. Esktir,el magukat nem valami bnrek nem hazudtoljk megs ha 1ettmiatt folsz. teket, sem hzassgtoroseket em kvetnek el, adott szavukat majd ismt osszejot. nern taladjk le. Miutn ezt megtettk, hagyomnyuk szerint-elvonultak, ii,';i[ot",, zonsges s rtatlan kenyr.'' (Epist. X' 96) tek, hogy kenyeet Vegyenek magukhoz, am] azonban i

K vetkeztetsek: osszejovete1eik:tant rsz, imdsg' ker"s,t.'ysgsajtos valls, sajtos liturgival. egyiitt van az agaps az eukariszEddig tinneplie. t",'ve, su-or tvltoztatsnak ^""nj. ms tkezsekt1. eukarisztit az eivlasztja *""vun u?u-.,pa '.-Pliniu, fi (superstrszeint a keresztnysg babonasg, mely az istenek megsrtstl
t101.
. \49

2. Cornelius Tacitus (Kr. u.55-117) tesz a gaztetteikr1 gylillt emberekr1, A rmai tzvsztIr az Annales-ben. Emltst a',chrestianos,,.okrl:
meg bn stjkknt, s bizonyos embereket a legke. ,,... hogy lecsi11aptsa a forongst, msokat neVezett a np keresztnyeknek gyetlenebb moon megknoztuto"tt. ,"k"t a gaztetteik miatt gyrllt embereket uralkodsa alatt (chrestianos) nevezte.za nv Christus-tl szsmazik (auctor nominis eias), akit Tibrius (supplcio affectus).p,z.avgzetes babont egy idre elfojtottk Pontius Pilatus p.o"o.u.oi.ug"'tetettki Vrosban (= Rma) is fel1edt' ahol a viugyan, de aztn nemcsak JudJban, a baj erebetnl,hanem mg a (Annales XV' 44). 1! minden sz my sge s szgyenletes szoksa osszegy lik.''

melt van alapt (auctor). Tacitus idejben mr konkrt, strukturlt valls a keresztnysg, a keresztnysg,'religio Rmban zsidktl. a ki'ilonboznek mrr keresztnyek iaeiere Neio i1licita". 3. Gaius Suetonius (Kr. u.70-l'60) (120 kiirtil) a keLevltros lvnbepitlantsa volt a csszri aktrkba. AVita Neronis.ban nem ann-rli. Kutatsai tekinti. kovetinek (superstitio) Lsztnyeket egy rijabb gonosz babona a kereszt' kapcsolata kozvetlen nincs van, tvolabb mr id,ben u"it,i'e, *Int .ulont.ut nyekkel (Vita Neronis, XXVI,2). R:]<et A Vita Claudii.ben a zsidk 49-es r6malzongsrl r. Claudius ekkor kilzte jelenik agittorknt zsid Jzus oka. a lzongs Jzus mbl. Egy Krsztosznak nevezett meg. Sueionius mg osszekeveri a zsidkat a keresztnyekkel. hdborogtak, kiz. ,|Claudius a zsidkat, akik Chresztosz tz7atsa ki)vetkeztbenIlandan te aVrosbl,, (Vita Claudii' XXv' 4). koztitt' hogy Krisztust jelenti-e. Lehet A Chresztosz nv ktjriil vita folyr a tcirtnszek ugyanis rabszolgnak adott szemlynvis (cfuesztosz = megbzhat, hasznrlhat, bartsgos egyre inkbb -rmai .,"*"J,g szemben szolgai tu1ajdonsgok). Ebben a korban azonban is elterjedt a g rog ,,t''.nak ,,ita''-ial val trs illetve felcserlse.Tertullianus szerint cisszerdemes (Liber 3,25). Apg. megielcilse a keresztnyek volt a rmaiaknl ,,chrestiani,, hogy milyen j (khresztosz) azUr,' , vetni az |Pt3,2-3: ',Tapaszta1hatttok,

C) Pogny forrSok 1'.Plinius Minor (Kr. u. 62_7L6 n)

_ zsia,provinca, az |Pt1'1 is emlti Bitinia teri.iletn 111-113koztt. Bitinia helytartja csszrhozinTraianus is. Plinius veliik ezrtf9e1?1.k9'o ek, teres)irry ltek szIlban nagy kiolvashaA lev1bl anl roeklt,,mite,'t t*entann a keresztnyekkel. levelben tzett fei: vesz mr bizonyos strukturltformkat ;;h;g' a keresztnysg

n9 Religio: a ,jus divinum'' alapjn a rmai jog ltal elismert VaI]sl .up"..".itio. a rmai jog nem fogadja el religio-knt' csak isteni megnyilvnulsknt

65 64

;llff

A zsidk kiutastsa tcjrtneti tny,s errl a Szentrs is beszmol (ApCsel 18,3). P1 apostol 52 k. tallkozik Aquillval sPriscillval, akiknek Claudius rendeletmiatt ke'|lettelhagyniuk Rmt. Suetonius mellkesen odavetett megjegyzse mindenesetre altmasztja a szentpli leve1ekbl megllapthat tnyt:a keresztnysgnagyon korin eljutott a fvrrosba. A kiutasts megokolsval Suetonius nem sokat tordik, innen addik a flrerts, mintha Krisztus Rmban 16zavan kelt zsid lett volna Claudius csszrssa alatt' 4. Epikttosz (Kr. u.55-135) Sztoikus filozfus, Hierapolisban sziiietett, Rmban iskolt alaptott, de elztk.A ga1ileaiak (vo' ApCsel 1,1r;2,.7)makacssgirlbeszi(Diss. 4,7,6),50 lehet hogy a keresztnyekre sondol.

a) JFIWH ,,kirly'', ,,aki uralkodik'': aktv uralmt fejezi ki a vilgmindensgben" Iett a te Istened.'' Iz 52,.7:,'kirrlIy Zsolt 96,10_13: kirIyi: ,,mertnzd'kozeledik, jcin, hogy kormnyozza a f<jidet.'' :,'kirly az Ur'' (intronizcis zsoltlr). Zso\t 93,1" b) A,,baszileia t theu,,fordtsa LXX.ben megrzt a fogalom dinamikjt' mely kozmi. setikai e]emmel bvi.il: kus, tcjrtneti Zsolt.74,12_|.7:,'MgisIsten a kirlyom kezdettl fogva' a fldon szabadulst csak o szeez.,, kirly minden Isten filcjtt. '. ov a tenZso\t 95,3-5:,,Mert nagy Isten az r, f 1sges g"', alkotta' ov a-fold, keze teremtette''' Zso1t 96,5b.: ,,.. .azUr azonban az g aLkotja',, a fcjldet,hogy ne inogjon, igazsgosan kormnyozza a npeket.'' 10b: ,,Megszitrdtotta _ azr a fdld kirIya (eszkatologikus vonatkozs, kozmikus kiegszts). Iz 43,I3:,,n vagyok az Isten oroktl fogva n vagyok. Nincs senki' aki elkeriilhetn kezemet." Iz 43,15 ',..'Izraelteremtje a ti kirlyotok.'' Iz 44'6,,Izrael kirlya smegvltja.'' Iz 43,IL_12..,,rajtamKvtil nincsen szabadt...'' -I2: A prfta a j hirthozza' a bke hrt:,'ktlly lett a te Istened.'' Iz 52,,7 Isten uralma egy tekintlyt is jelent, ami megteremti a rend sa jlt feltteleit a fcildon s az gben- a shalom llapottit' JHWH a mennyben mrr gyzott, a foldon pedig folytatja a mely egyiitt jrr j gs j fld'' megjekiizdelmet, vtyaaz,,r napjt'', avgs6 gy6ze1met, '' (Iz 65,1"| iensvel ; 66,2,7 )' Az jsz vetsg a ksbbiek folyamn tteszi a hang-srlyta kirlyrl az orszgta (kirly. sgra). A kirly elnevezstcsak 4 alka]ommal adja az Ujszovetsg Istennek (Mt 5'35; 1Tim I,7"7:,,az orokkvalsg Ura''; 1Tim 6,15: ,'a kirlyok Kirlya saz urak Ura''; Jel i5' 3). 3" Isten orszgnak jellemzi a zsid (l\4k 1'15). Ez jnak tnhetett azid, skozel van az Isten orszL1a', ',Beteljesedett hallgatk szemben. Jzus iizenett ,,hata1omma1''hirdeti. Eszkatolgikus tantsa tizenet, nemcsak doktrinlis tants, v1aszt vifu s elk telezettsget.Jzus szavai azt trikrozik, hogy rij mdon kell meglni az Istennel val kapcsolatot, srij mdon kell tekinteni Istenre. a) Az orszg elkozelgett A bibliai id- s tortnelemfelfogsegyik els jellegzetessge,hogy az id nem pusztn kvantitatv' hanem kvalitatv (a kairosz, a kegyelmi id, nem pedig a kronosz, a mennysg Isten orszga elrkezsemeghirdetsvelkezdi. szmt). Jzus nyi1vnos mkodst ) Isten orszga az or m ideje ,,Beteljesedettaz idd' (Mk I,i5a): Ez az orom ideje, mert a j hrt,az evangliumothirdetik. Jzusnakez a kijelentseegy olyan magyarzat, amely megteremti azt a vallsos lgkrtskcirnyezetet, amelyet igehirdetse fel. ttelez. o/

III. Jzus titja, kiildetsesbeteljesedse


A)Jzus iizenete
1. Az Isten uralma fogalom Jzus iizenetnek k zpontja az Isten uralma kifejezsben tallhat meg. A gcir g fogalom, baszileia t theu (Ister:'orszga,Isten kirlyi uralma) ahber malkut IHWH k:lfejezsb61szar mazik, Ez pedig az szovetsgi akklamci, JHWH a kirly, absztrakt fogalomm val vl. toztatsa. Nem egy meghatrozott teriiletrl van teht sz, hanem Isten khiyi uralmirl. A baszileia dinamikus fogalom. A fogalom az jsz vetsgben kizrriag Jzus szjbI hangzik el. A Mk 1,i5 a Jzusi igehirdets megbatfuoz,lnyegi kijelentse. A szinoptikusoknl kt kifejezs tallhat az isteni uralom meghatirozsra: . mennyek orszga, baszileia tn urann (csak Mtnrl,34 alkalommal), o Isten uralma (Mfuknl' Lukcsnrl, s3 helyen MtnI is szerepel). A mti kifejezs ,,sze1dtett,' vltozat,Isten nevnek kjkenilst szolglja. A ,,mennyek orszga'' elnevezs evangliumnak osszerlltsaidejben vlt gyakoriv, mg a legsibb Targumok uralmt emltik'. Valsznleg Mt az els, aki zsidkeresztny oivasi 'JHWH szm'ra alaktja t ezt a kijelentst. 2. Isten uralma az Osziivetsgben Az Isten uralma fogalommal Jzus egy rgi sz vetsgi elkpzelshez ny7 vissza. Az szcjvetsginkbb Jahvri mint kirlyrl beszl, de a legkorbbi szovegek alkalmazzk a malkut JHWH kifeje,zsts, Isten szuvern uralma rtelmben.
50v

. VERMES, Jzus s a judaiunus

vilga, 11_18'

66

Az rinnep s az orom ideje, mert itt van az orszg, mert Jzus hozta 1,.s ezm;r az atats ideje (Lk 10'2; Mt 9,37: v. Jn 4,35)' Mi az orom oka? Nyilvnva]an Jzusnak a )noscjk inti magatartsb1 fakad. c) Isten Orszga a bncjsk szabadulsa J-usnak a bnosokkel (vmosok s kereskedk) val kapcsolata e1s pillantsra szokatlan Mk 2,15-1"7 ; v . Lk 7,34.36-50: 19,7). a) Magatartsa sokszor botrtnyt okoz. kivltja az rstudk sfarizeusok megvetst. Sr*meghirdetse ti a kor va]lsos embereinek szokst s meggyz1dst, mivel az iidvclssg a btnosokhcizis sz1 (Mk 2,16k; Lk 7,34;Mt 11,9; Lk 15,7'10.24.32;18,10-14; NIt21'3L). A Lk 4'l8k-ban Jzus Iz 61,2-t idzi Isten kegyelmi vrl,de elhagyja bosszrij',Isteniink nak napjt''. b) Izusnak azonban igazolna kell Istennek ezt a szeetett a bnosokfe1,melyet magatartsval kivltott: ezt pIdabeszdeivei sms mondsaiva] teszi. A farizeusok saz rstudk mltatlankodsrraJzus az irgalmassg hrom p1dabeszdvel v]aszo] (,,Erre mondta nekik. '.''): 1. Az elveszett drachma, me7yet az asszony' ha megtalrl, clrvendezik: ,,Isten angyalai is ppey or.ilnekmajd egyetlen megtr btn snek'' (Lk 15,10). 2. Az e7veszettbarny, melyet a psztor megtall (Lk 15,4-5: ,,Nagyobb cjr m lesz a men. nyek orszgban, mint kilencvenki]enc gazon,'; vo, Mt 18, 12_14). 1| a tkozl firi pldabesz dve7zru7, ahol eltrbe ker.ilaz Apa cirome, az innep, 1. !k ezrtLukcs nem teszi hozz,hogy nagyobb orm lesz az gben.Ezft a; Apa Istentszimbo|izlja. Atkozl fiti pszicholgiai mlysgeLukcs sajtjv tesz apldaoszdet,melynek hitelessgt az egzegtk nem tagadjk. Ezttmasztja al a visszaemlkezst segt ismtls. Isten elzetes beavatkozsa megtrsre hv, melynek kcivetkezmnyekppgriJzus Isten bocsnatt. d) Az orszg eljvetele Isten eljclvetelreutal Mirk evangliumnak programmondsa, mely tisszefog1alja Jzus galileai igehirdetst: ,,1sten uralma kozel van,' (VIk 1' 15 =Mt 4,17). Jzustcibbalkalommal is tan Jgot tesz csodivaL s gygytsaival arrl, hogy az Ltalahirdetett orszg vaIban eirkezett' s ez a tnyaz kiildetstis nyilvnval6v teszi: - ,,Ha n Isten ujjval (Mt 12,28:,,Isten lelkvei'') rzom ki a gonosz letkeket, akkor mr k ze1 van bozztok az Isten oszga,' (Lk 11,20). Jzus itt ordogz hatalmt igazolja eilenfeleivel szemben. _ meg a betegeket, shirdesstek:kcjzel van hozzLok az Isten orszga'' (Lk ''Gygytstok 10'9). A hetvenkt tantvny elkiildse sorn a gygyts hatalmt adja t Jzus' mely mrr.1e. le Isten orszga elrkezsnek, mint gygyuls stidvossg. Arra a krdsre,hogy mikorjbn el Isten orszga, azt vIaszolja: ,,Isten orsz-gakcjztetek va8y bennetek van'' (Lk I7,2C*ii|), Jzus azonban valsznrleg rigy rti, hogy benne, aki kcizti'ik van' talilkozhatunk Isten orsz'gval, de visszautastja, hogy ,,gijeiet'' adjon nekik (Mt 16,1). e) Isten orszgnak ingyenessge stermszetfcjl ttisge Az orszg, mint ingyenes s Isten egyetemes ajndka rkezik el. Mt 18,23_35: meny',A nyek orszga hasonlt a kirlyhoz, aki el akarta szrmoltatni szo|git'' (A szvtelen szolga tortnete).A pldabeszd feltrja Isten orszgnak ingyenessgt,amely mege!6z az ember 68

hozzallst. Isten nem kr elzetes felttelt a megbocstsra. K ny rtiletbl bocst meg a szolgnak, selvarja, hogy is gy cselekedjen. Azember Isten magtartsnak a kcivetsre hivatott. Lk 11,4; Mt 6, 2: A Miatydnk a ,,Jijjon el a te orszgod'' felkirltshoz hozzteszi, hogy ,'bocssd. meg vtkeinket, mikppen mi is megbocstunk az el]en.jnkvtkezknek,'. z vonatkozik. Lk-nl: ,'amint mi is megbocstot,,adssg''itt vallsos rtelembena bncikre runk'', Mt azonbqn mg eredetibb: ,'megbocsru nk,,''A tny,hogy Isten ingyenesJn megbocst'az embertl is hason]t vt eIa t bbiek irnyban rvrt rr,.s; Mt 6,rl; 5,23;Lkti,l). Izus magatartsa, meilyel mag-hozhvja a brn ioket sa ua-osotat, r,t"o i'gu1.u., temes szeretetreutal' az egyetlen felttel, hogy mi is kolcsn sen megbocssJunk egy;s. "gy". nak. / Isten orszgban helyrell a teremtseredeti rendie Az eljovend orszg megvlgtja a kcizelre jott Istn teremtst, aki br ideiglenesen, de ltrebozza uraimt a termszeti esemnyeken kereszttil is: ,,Nzztekaz g md,arait, nem vetnek, nem aratnak, csrrbese gyrjtenek, mennyei Atytok tpl|jaket. Nem tobbet rtek ti nluk?'' Mt 6'26:,'Nzzteka mezk liliomait. . . ti e]ssorbanisterrorszgt sannak.igazsgt keresstek,sezeket mind megkapj tokhozz,, Mt 6,33). Az eljcivend orszg leleplezi a telemts torzulsait. Az ordogt1 megszl1ott meggygy. tsa utn zsid eIlenfelei y7a);tdoljak Jzust,hogy a gonosz |e*et re]eaemnek nevben rziki a gonosz lelkeket (Mt22,14-30;Mk3,22_ii;Lk 11,15-23). Jzusazonban a sajtI. tsmdja szerint e fcildi orszg, a stn, a dmonok fejedelmnek cildi uralmval szembe helyezi Isten uralmt, akinek a nevben zord gtit: ,'o ira n Isten lelkvel rzom ki a gonosz lelket, akkor mr itt az Isten orszga'' (Mt |2,28). 4. Isten Orszgnak rij etikai normi

A Jzusltal hirdetett Isten uralma alapvet kiiltinbsgetmutat a sajtosan rabbik ltal rtelmezett,jutalom.etiktl'': - A teljestmnysaz Isten rszrl val szolgltats gondolata. - Az tidvossg kizrrlagos volta lzrael szmia. - A Tra rteimezseaz ,,Atykhagyomnyai'' alapjn (Pirq Abbth). - A tiszta stiszttalan' a szent s a bns szigorri felosztsa. a) Izus szemlye smkcidse fesziiltsget vlt kj kortrsaiban Jzus alapjaiban rzza meg a zsid rabbinftus etikt, mely a t Ivny teljestsn alapult. Jzuskritikusan fordult a fa!1ygok hagyomnya fel, mert azaty'at ngyo"'nnyainak rv. nyestse az'zalfenyegetett(Lk 15,1-2 sa Mk 7,1-13), hogy Isten elirsa fcilhelyezkedik sJzus ezrt szIlszembe eme illtsokkal, sjetenti ki, ,,t<r.,uta semmi sem kerilhet be az emberbe, ami beszennyezhetn. Hanem ami bei"le szirmazik, aztesziaz embert tiszttalan. n. ' . a sok rossz mind be]tilrl szirmazik, s az teszi tiRzttalann az embert''. Jzus l'gazi szndka valj ban az hagyomnyok'' elfogadsnak az elutastsa volt, mely a iab''"T!"l bik sfarizeusok elrsait jelenteife: ,,hagyomnyotok kedvrtkijtssztok az Isten paran. cst'' (Mt 15,6). A szombattal kapcso1atos felfogsa is megbotrnkoztatta egyes haltgatit, amikor kjelentette,hogy ,,a szombat van az emberrt,nerrlaz ember a szombtrt rlvuz't.,.

69

r.J

'ffi

ury

ry

ry

ry
rnelyben ugyanakkor jelen van Isten termszetfdlotti tekintlye is. Jzus rijdonsga skiitcjn. az uraIkod zsid gondolkodstl teht abban 11' boz1sge hogy els az Isien akiata, mely a Mk.7 '9.ben mutatkozik meg a legszembetn,bbmdon: ,,Nagyszerren ki tudjtok jtszni az Istenparancsait, hogy a magatok hagyomnyait megtarthasstok!''. 5. Isten orszga a mr sa mg-nem vonzsban Isten ura]ma s ennek kovetkeztben oszg annak szmra, aki elfogadja, mrjelen van, ^7a jcivben valsul de mgnem beteljestilt formban. Csak meg a maga ttetetes dimenzijban. Ez pedig a vilg vgn.lesz. Isten orszga teht a mdr s a mg'nem fesziiltsgbenvan jelen, de mindig a jovre val tekintettel. Jzus a Mk 1'15.ben az orczg je7en1tr6l beszl (mrrkozel van az Isten orszga). Ms helyek azonban nyltan a tvoli jciv,be helyezik az orszg megjelenst.P1du]az Euchaisztiaala'ptsnak legsibb formja sorin elhangzott jz i szJak szerint: ,,Nem iszom tcib. ba sz6 termsb.i addig, amg majd az rjatnem isiom Isten orszgban'' (Mk 14,22_25). Tovbbi helyeken azonban-egy ktizeli jcivre t<irtnik utals. Vag"yis az orczEmrr-mr lthat kcizelsgbe kertil. A Mrk evangliumban lv,szoveg daffi lzus aztmondja ta. ntvnyainak, hogy: ,,Lesznek, akik nem halnak meg, amg meg o". tat3'atIsten hatalomma] brorszgnakeljcivetetf'(Mk9,1;vci.Lk9,21;ubatt.s,z.l-zs-uanpeolg an|azEmberfa l beszl' aki angyalai dicssgben rkezik, s Jzus itt hozzrc;zi|,iBi"ony mondom nektek: Az itt llk kozril nmeiyek nem halnak meg, amg nem ltjkazEmberfii, amint eijon orszgban'')" Ismtms helyek azt igazoljk, hogy nehz lesz belpni az orszgba (Mk 10,23-25: ,,Milyen nehz bejutni a gazdagoknak Isten orszgbal'') illitve tizrarva"uttraquk magunka onnan' s szinte termszetes,ho.gy idk vgnmegjelen orcik letrl, mint Isten-orszgrrl 1tyaz vanjz,.Nem lehetsgesteht kijtszani az e1yes idzeteketegyms el1en, hogy uannltyit triteles-sgtis igazoljuk, Ezeket valjban kcjvetkez,]<ppen csportosthatjuk: l.. Konzekvens eszkato|gia, mely szerint Jzus nemcsak a tcjzeli orszg hirdetje volt, hanem ltva, hogy ez nem rkezik e1, mellyzdses eszkatologikus szerepl, aki ppen a hallval fogja siettetni az esemnyelrkezst (A. Schweitzer)' rin, megva|su|t eszkatolgia (C.-H. Dodd), mely szerint az orszgmr . ?, itt van a je. ^, lenben. 3, A jiivbeti eszkatolrgia, amit azorrban mg mtosztalantani kell (R. Bultmanri). 4. A megoldst oscar Cullmann (19O2_1999i adja a mr sa mg nem fogalmval, mely egy ttal Isten orszgnak katolikus rtelmezsheziskcjzel r]l. o-sszefoglalva: ValsznIeg az els s a harmadi]<evanglium cmzettjei mr hozzszok' tak Isten orszgnak jelenval.s jovbeti megnyilvnulshoz, mert a ta"ntvnyok szmrra ado^tt imdsgban mr gy szltjrk Istent, az Afyt: ,,Jjj n u t" o.."too'' ytt o,to; r-t 11,2). "t .A.Miatyrink az orszgtt imdkozik, melynek a boldogsgok adjrkmeg a tartalmt. Ezek mindegyike Isten ltsval-birtokisval vgz6dik. a ruiarynt k?rsneka teijesedseppen abban 1l, amit Jzus most tesz, 'nind"., r'u a krsekteljessgvei szemben ez mus'.'eg kovetkeztbei, trmagnyinak trnik is. ppen ajzusi tevkenyJg me! na ideiglenesen is, de e]rkezikIsten uralma.-Istennel val rij kapcsolat kiterjed a testi valgra sa tortnelemre ls. mrvel lsten a teremt is egyben.

kivlthatta az nmagukat igaznak gondol zsidk elgedetlenAmi Jzus igehirdetsben jinriulata' a szegnyek,rszorulrk, kiszoigltatottak fel megnyilvnul azo"."iuk sgt, nem csak'Izrael f]aihoz sz1. Br azi.idvossg hogy pont.1a, amaleiy"gs anax tantas rlai" rhgismeglep,,"aa6a^a..iveszett juhaira'' vonatkoztatja' ;gy a']., h;gy mkijdst, szzados szolgjnak (Mt a.kafarnaumi azt amint tekint"tbe.', e mutatkozik en szabadnak asszony lnynak QvIk1,24-30 Mt 75,22--28)meggy. 8,5-13; Lk 7,1-10) sa szr-fonciai is igazoIja. gytsa b) L jruselvek szembenllnak a kortrrsfelfogssal Isten rdvokoveteisve1 Az orszgmindenki szmra ingyenes snincs arnyban az ember volta. j transzcendens s zt cselef,edetnekvgtelenill (Mt 20,1-16) az r minden munksnak ugyan. A szlmunksorcor szJto pldabeszdben mint neked'' (14' v.). N1ncs teht arrnyossg sznok, annyit is utolsnt u,i uaiu,,,mert naz kozott, az tidvcissgs az ember munkja kozott. i.."' ig[r"' jsga stermszetfelettisge aki mint.szlsgazda a megtiou..eg t"hr*ingy"n.' s Isten iosganat< a-gyi.imolcse, " ..v.ie'sze.ntjr kapcsoidst mutat fe1 a tsok pldabeszd t,'"otiu"1 (t3. v.)]Ez a me1y egy rij 1etrend"t smjt, jutalmazs.e1vrrs a megha1adja .t."", ri,r pldabeszdvel, t[i'ro atapjn. Ez megnyilvnulsa lthat ,'"i"."t letrendjhezvzet,Iitenizeretetnek sz16 iizenete bir orszgrl Isten " jogi gondolkodst-.Jzusnak a fariieusi, i"r:"*' t"iu"'rtja felfogstl: Jzus szm.iio'.'egre elemekei, *e!i'i'ur. rij, skiil nb zik a rabbik taialmazhasoni msok az id6k vgre,a paradimg jelenben tcirtnik, a f"i;;lt. val * '" he7yezik aziidvossgben val rszestilst. csomba -Jzus azonban az i.idvos. '.s j v,be helyezik a test feltmadst, A;;b'ik""gy jelenlv orokkvalsgval s Isten ".,tuto1qgi a y az embertosszekoti gonoory,,31 ,;J;l;l."b" '''ei gretv. iidvossg az vlik gy Jzus szmta pedig ma. A rabbik szmfuaaz uJvcissg Isten orszgnak kovetkezmnye, ga az orczg az iidvcissg. - I,,, az"orszgot, mint az iidv ssg ajndkt mindenkinek felajnlja, aki ksz azt e7fo. odaadott mindent. gua^. E, a,t i"1"tj..J",,. Istene mindint kr, mert mrre1bb vonatkozott, s hanemajovre ajelerue, nem teht orszga Isten A rabbik lta1elgondolt a szeaz ontadsrl' osvnyrI, a sz< yotevza mlnt Jzus,.aki rvertyr, nem volt annyira vagyis aboldogvaJaszts.o|'aszndkabszolritbelstisztasgr1, ;.;''Jg saszizessg sgok ritjrl beszlt. c) Isten orszganem emberi cselekvs eredmnye Az eszkatologikus lakomra senki Isten orszga magnak Istennek szabadon vgbevitt tette. rgy ltta jnak, hogy nektek tz^,zz: aa1a ,,Atytok il"' il 1lj.x o,,.ugar ."g nem trvhatja az orszgot, mint ahogy adom (Lk 22,29k:,,Nektek o,"igot,\, reriJekezik fltte qi (Mt 5,3.10: ,,A Llekben szegHozz ", taltozik ki hogy arrl, s dont adta''), neke ava* a mennyek orszga,,;vo.Lk6,20; nyek ... akik iildozstszenvednek azi{azsgrt,mert ovk ennek az orszgnak az puszt'n ember A" s"'int. akarata szabad abszolrit 10,14), Mk f:.h:q 6,33; Lk 12'31)' kiizMt orszgt'': IstJn jjijn e1 ,,Keres.stek ^ '" "'*ae"a'', "r:o'o"re,r,; t""ni, miknt az okos szizek (Mt 25,1_13) s mint deni rte (Lk L3,24;Mt-',i3l,_f*n"t. a virraszt tzolek (Lk 12,35_37;vo, Mt22'L4). akarattfejez ki. Isten, aki az Az orszgteht kegyelrni adomny, Isten onzetlen tidvozt s mgis teljesen transzcenkozeli o"y^e?:'rezheten o,"g odaidsban nyilvntja atyai kozelsget fejezi kl' s irgalmas az dens. Jzus egsz magitartsa s ml< dse ezt 't0

71

:i
i ti

6. Jzus hatalma kten Orszgban a) ,,Izushatalmasprfta tettbensszban,, (Lk24,Ig),A Jzusrl vai legtfogbb kpet' az Isten orszga hirdetse meIlett kjegszti a kt emmauszi'tantvny tapasztalata (Lk24' kozben gy jellemzk mesteriket:,,A n. 13-35), akik a feltmadt Jzussal val beszlgets ztetilzus hatalmas tettben s szban, Isten s az egsz np eltt'', akitl ,,azt remltiik, hogy meg fogia vitani lztae\t,, . Ez az orszg tokletien felfogsri rulkodik, s egyben arrI, hogy rnit vrtak Jzustl (v . ApCsel 1,6: ,,Uram, mostanban lltod helyre Izrae7 orszhangsrllyos vonsrl is beszrmol:nemcsak szban' haet?,'),bara vrakozs egy kevsb nem tettekben is Isten prftja, s ezrl'a szava hata1omma7(exuszia) nyi1vlul meg. b) Ethez kapcsoidik egyrszr1l a hatalommal val beszd (Mk 7,22: ',Ugy tantott' mint beszl: akinek hatalma van'' = }y'1t1,29Lk 4,32:,,szavnak hatalma volt''. Jzus tekintLlyel van s nem hatalma gy mint akinek tantott, mert mindenkit., ejtett mulatba ,,Tantsval rgy, mint az rstudk.'' rende1kez cselekvs,melyAz ,,exuszia'', az Isten ltal adott tekintllyelskpessggel lyel az jszovetsgben Jzus Krisztus rendelkezik (ak t bb mint prfta)' Sez a hatalom a Fiti teljes hatalmval kapcsolatban keril kifejtsre (Mt I1,2,7:,'Atym mindent tadott ne. kaptam minden hatalmatgensfc'ldon'' sJn 10,18; v . Je1 12'i0). kem'', Mt 28,18: ,,n (exuszia sdinamisz) tuc) Szinte ktil nlegesnek tnikJzus tantsnak ilyen kpessget lajdontani egy olyan korszakban' amelyben 7ezrtn*. tekintettk a prftk idejt' s gy a nem rendelkeztek kcjzvetlen tekint1lyel.Jzus azonban ppenezt tesz .bbik u tantrsukban sa forrsok egyrtelmen,igazol1kazt a csodilkozst, amely az 6 tekintlyt tantst shatalommal va] cselekedeteit kcirilvette. 7. Isten orszgnak a) Felhvs a megtrsre ,}rjetekmeg shiggyetek az evangIiumbanl''(Mk 1'15) figyelembe kei venni a mrki s Mrk eltti teljes Ennek a felhvsnak a megrtshez egy onli hagyomrnytfelfedezni: perikpt' mivel a Mk 1,14_15 verseiben nem lehetsges
,,Jnos elfogatsa utn Jzus Ga1ileba ment s ott hirdette az Isten evangliumt: Beteljesedett az id6 s k zel Van u Isten orszga. Trjetek meg shiggyetek z evangliumbm.''

b),, F elhvtisa7 aposto Is g ra,, Isten nmagrhozhv, de Jzus telies izenetnek Az Isten orszghoz val megtrsben rsze a hiteles tagyomny alapjrn az' evang1ium,a j hr elfogadsa is' mely Krisztus tantvnyytesz. Jzus mennybemenetele eltt azt a parancsot adta apostolainak: ,,Tegyetek tantv. nyomm minden npet'' (Mt 28,r9). A megtrs az Isten fe1hvst koveti. Csak Hrisvt utn beszIa kzossg ,,Jzusevangliumrrl,a ,,Krisztus Jzus'' hirdetsr1 (ApCseI 5,42), vagy egyszer(ien csak a kvetkez kifejezseket hasznrljik:,'hirdetni'' vagy ,,hirdetni Jzust (ApCsel 11,20) s,,Jzust (ApCsei 5'42;8'35), ,,azUr Jzust,' sa feltmist'', vagyis azt a j hrt, hogy Krisztus feltmadt (ApCsel 17'18) s vgtil:hirdetni,,azIJt szavt'' (ApCse1 15,35) vagy csak egyszeren az ,,Igt,,(ApCsel 8'4). Frilop Szamriban egytitt hirdeti j hrt''(ApCsel 8,5.12.35), amely Pier szmra ,,Krisztust'', ,,Isten orszgt'' s ,,Jzus Kornliusz llzban a Jzus Krisztus' aki a mindensg ura, rltal hirdettt bktjelenti (ApCsel 10'36). (lKor 15,1)a Jzusfeltmad.sbavetett hit els kiiejez',Az evanglium'' se (vrj. 1Kor 15'3b_5.6a.7 hrmas si meghatrrozst s aLk27,34 kijelentst: ,,Valban feltmadt azI]r smegielent Simonnak''). Az Istenhez val megtrs azok szmtra akik elfogadj k az Otszgot egytitt jr Jzus Krisztus kovetsvel.A megtrsigi teht Istennek vannak fenntartva t.i*te. igi pedig Izus szmra. A megtrsreval els felhvs az evangliumi e1beszlsekb"n-gyut'ui egyrittjr' mint ehhez kapcsold kovetkez 1ps, ,,a hivats'' vagy a Jzuskovetsie val felhvssa]. c) Az evanglium kemny szaya saz Isten orszghoz val tartozds zusparadox mondsai azeIs6 olvassra mindenkit elgondolkodtattak. Azonban figyelem. be kell venni a kortrs nyelvhasznlatot, a stlus- skifejez eszkoztiket, melyek segisgvel a tantslnyegtradiklisan lehetett megfogaimazni: gondoljtok' hogy bkthozni jottem a fcjldre. Nem bkthozni jottem, hanem kar. ',Ne dot. Azrt jottem, hogy sze-mbeIltsamaz embert apjval, a lenyt anyjval, a menyet anysval'Azembernekatulajdoncsaldjaleszazellensge.Aki apjtvagy anyjtjobbanszereti, mint engem' nem mlt hozzm. Aki nem veszi vllrra u.k"."'"]it s nem kcivet. nem mlt hozzm. Aki.meg akarja tallni lett, eiveszti,aki azonban elveszti rtemlett. az megtallja.'' (Mt 10'34_39) E'zek a versek a vagyok'' kijelentsek krisztotgiai folyamatban tal1hatk, melyek ',En kiilonb z Jzus-mondsokat tartalmaznak a tantvrnyiltfeltteleirl, sa tantvny .'". lyes kapcsolatrrl Jzussal. Az ,,azrtjottem'' formula Jzus egsz tevkenysgnek sajtos szempontot ad. Miutn meghirdette, hogy boldogok a bkessgs zetz1k Qvtrt5,9lsparancsot adott az.ellensgszeretetre (Mt 6'44)' a bke.kard ellentt csakis eszkatologikus vonatkozsban rtelmezhet6.. Az Orszg sJzus kcjvetseszembenillsokat eredmnyez. Nem a tant. vrnyok,hanem msok hordanak kardot ellentik, stildc'zik ket. gy elforulhat' hogy sajt csaldta&iai utastjrkvissza Krisztust, saz iizenett. Lukcsnak is van feljegyzse a Jzus melletti tan sgttel miatt a csaldban meglv fe. sziiltsgrl, itt azonban a kardot a trzhelyettesti selszakad a ,'nem azrtjottem, hogy bkt hozzak,' kijelentstl: jcittem' hqgy tiizet gy jtsak a fdldon. '.'' (I2,4g_53). ii a ,,b. ',Azrt kthozni,' s Mtnl is meglev kifej eziei 'gytniksokkal rgebbiek, smr a rab. ',kard'' binkus irodalomban is megta11hat6k.Lukcs Mtval szemben a sziil-kkel kapcsolatban a kovetkezket mondja: ,,Ha vataki kovetni akar, de nem gyrlciti apjt' anyjt, felsgt, gyer. mekeit, fivreit' s nvreit, st mg sajt magt is, nem lehet tantvnyom''. Jzus nem gylloletetKvn, hanem te1jes elszakadst' Az apostoli meghvs k vetelmnyt hason1m-

ktivetkezmrrye: a megtrs

Lz orszg mr az ajtl7 van' eljcitt. A hrnok kilt, az ,,ige,, mr beliilrl hangzik, sIsten siirgs felsiltsa, mely az iidvssg kcivetelmnye, mindannyiunktl azonnali vIasztvr. sa hitre val stirge. A 15. vers els rsznekiidvhirdetse mir beteljesedett, sa megtrsre t felszitssal folytatdik. Jzus hathats szavnak ez a legm|yebb vallsos jelentse: meg!'' s:Higgyetek az evangliumban!'', a j hrnek. ',Trjetek val felszlts rijdonsga, D ebben mutatkozik meg a Jzus iltal hidetett megtsre sbnbnatraval fe1szlszemben Keresztel Jnos prftai igehirdetsvel,a megtrsre vagyis Isten azonnali s iidvozt hataltsval. Ami Jzusban ms, az orszg kcizelsgre, mra vaI bivatkozs. k vetelmnye egy letirny.v1ts, melyet egy msik, kevsbismert, a A jzusi r}regtrs beszlnek (vo. Iz kifejezs fogalmaz meg, akik a szv megtrsri ltal hasznlt prftk ^6'lo; Mut 3,24), sazlz45'2: ,,T&jetekhozzm smegszabadultok!''

72

73

i&_" ..-...J

rg*J

,lB.*!i

't*,',,r.aJ

B**J

F**,J

8*-J

E*rJ

E-.',,"1

A*"*dl

E.*-l

!*rJ

q""*J

..E.,"/

6'*',,.r

fur'-'.i

E**.d

:d"-,,..-./

*^*{

teszikezt s hhafel nz, nem alkalmas az Isten or. don mutatja be: ,,Aki az eke szavLta (,oz). Nem szabad azonban etfelejtkezni anl, hogy az evangliumban az anostoli szLgLa,, a szentsgre,a kiilhivats Jzus minden kcivetire vonatkozik: Mindenki a t kletessgre, detsrehivatott. d) Az evangIiumi letsaj tossdga Isten orszgnak kcivetelmnyei Krisztus kovetsbena keresztny etika alapjaitjelentik, s ppenaz eredetisge adja a keresztny let sajtossgt' Ebbl az igazsgbl fakadnak az Iskovetelmnyek' a folyamatos megtrsletbenval tn szolg\atrt s orszgrt vIlal';t rij torvnye (v . Mt 5'20) s a ketts szeretet nyolc bo1dogsg melyet a teljes elkotelezettsB, parancs fejezki a legtokletesebben, egszen a jzusi felszltsig: ,'Legyetek tokletesek, amint mennyei Atytok t kletes'' (Mt 5'48).

B) A Jzust igazol csodk


1. Csoda a Szentrsban a) A csoda kifejezs hasznlta A mai nyelvben a csoda ltatban egy rendkvtili, termszeffolrjtti' a termszet kereteit nill. p esemnyt jel l. Vizsgljuk meg elszcir azt a szkszletet, melyet a csoda kifejezsre hasznlunk sazokat a helyeket' ahol a Bibliban csodrrl van sz. A iatin miracult,tm sz, meiynek a szt<ive a csodlkozsra, megdobbensre utal, a Szent. rsban ms rtelemben szerepel'sr A ,jelek s csodrk'' (hberiil: t: Kv Io,I; motim: MTorv 1,I9) szpr, arrnak kifejezsreszolgl, hogy Isten kiiltinieges mdon gondoskodott a, veszlyek koztt is ovirl az egyiptomi kivonuIs idejn. A Kivonuls konyvben s a Msodik Torvnyk<inyvben az elbeszlsszoros kapcsolatban 11Mzes prftai szemIyve|. Ez utbbi ktinyv szeru1je gy fejez be mvt:,,Izraelben azonban nem tmadt tobb o1yan prfta, mint Mzes, ... aki az r parancsra sok jelet s csodt mutatott'' (MTcirv 34,Io-I2). Lz,,az olyan prfta, mint Mzes'' kifejezs szintn r vonatkozik az MTorv vagyis a vgs idk 18' 15.18-ban.Ksbb ez sioIgl majd az,,etjovend prfta''jel lsre, Jzus csak akkor volt teknthe(Mt 11,3). AzI. szzad kulturlis <isszeftiggsben pftja is jeleket scsodkat tesz. Mint Mzes, neio t'it"t. messisi prftnak, ha a maga rszr1 ki is teljesteni kefa vz sa kenyr csodjt (Kiv 13: tkeis a Vcir s.tengeren; Kiv 16,I.I k.: u *anoi). Ksbb az Apostolok Cselekedetei kcizcissgeazt kri Istentl, hogy Jzus messifolytathassa"52 si mrvt trrsul. egy korbban nem tapasztalt, lekicsinyl rtkels L csoda mai telmezshez Ajelazonban,meyyezze|egytittjr, azgyfe\tru\tcselekedetekmlyjelentsreutal,ajelet ad gesztusokra, azokta a ietteke, melyek ltal Isten jeleket ad. Nem annyira a rendkvilisg,Itrint inkbb e felszabadt cselekedetek rtelnea dnt. A csoda cinmagba semmit
1

s magasabb va1sg nyomt nem jelent, s csak akkor figyelemre mlt, ha .e'gYmlvebb mennyegjel (szmeion)s3 szt hasznilja (Jn 2'11 krnarni io,do.,u. Jnos egybkntcsak a utal a helln vilg csomegtiszfulsra nyelvezet m,r a keresztny Ez a csodt. soha s )67, ont"t'""ig megnyilvnulsaival szemben. Korbban azonban Mi{rk gyakran beszl cso. .ii,al, a,, - a diina- szta1 vagy izo srint ermegnyilvnulsokrl (gcjrogiil diinam,eszsa jel9"0. e hafuIom sz az isteni nv helyettestsre iztmazk_, mely ,,dinarnikus'' hatalmat Mindenhat is szolgIt, ahogy ezt Jzus is alkalmazza.ss A hit szemszogb1 te!t Isten, a olv* i"tt""a v-ansz' melyekkel ovit vezeti shatsosan iidvozti.56 1raa.p"aig Istennek a legjelentktelenebb tettei is csodaknt rtelmezhetek elsdleges ere. detritei illeten, idertve az esL s villmlst' A bibliai ember szmira bizonyos szempontb1 minden csodnak szmit a Teremt Isten foiyamatos tevkenysgervn.Mert Isten nemcsak a m itban teremtette a vilgot, hanem a jelenben is teremt svezeti a vilgot. Istennek ezek a rnindennapi tettei sajtos rtelemben egy pillanat csodira is vonatkoznak. Rcivi. .x.' u,1talunk felfogott termizetes megnyilvnuliok kivlan bizonytjk az l hatalmas Radsul ezek a gesztusok kive2etnek a megszokottbl, hogy ezIta| a cljukat is mrkcjdst. jobban je\ezzk. b) A csoda elfordulsa oz o- , az jsz vetsgben Az Tszovetsgben kevs sz esik a csodikrl, mely all kivtel az egyiptomi kivonuls, valamint a Vcircis-tengeren vai tkels s az gb6lhul1ott manna. Semita nyelven szlva, melyet kpek s szimblumok alkotnak, ezekaz elbeszlsek aztfejezik ki' hogy Isten menynyire ekotelezte magt abban, hogy a ttirtnelemfolyamrn egy vilasztott npethozzon ltre. dzek gy szlvn az alaptscsodii, melyek azt mutatjk, hogy az rjvllalkozs Isten iidv zt6 teire utal. Msktiicinben ritkn esik sz csodrl, csak IIls sElizeus prfta tortnearra utalnak, hogy Isten gondoskodik a szegnyekr.l, Ezek a tcirtnetek tnekelbeszlsben. akiket a mindennapi nyomonisg srijt, mint pldul a szreptai ozvegyr5| (lKk 17)' a szriu leprs NmrrrI' akit Elizeus gy gytott meg (1Kir 5). Mg nhny kivteltl eltekintve (Jzs I2,I3; aho1 a nap mgl1,hogy Jzsue feltilkerekedjen ellenfeiein) gyakorlatilag nem tal1kozunk a csodval; mintha lzrael prfti ltal biztostott Isten igje a rendkviilihez vai lenne ezentril a vallsi letltben tartsra. folyamo<ls nlkiil elgsges zek a szempontok azi is je1entsek' mert hasonl a helyzet az jszovetsgben is. Jzus tettei, mint az il,apts csodi jelennek meg, hogy a kor nyelvn mutassik be az Isten akarata mi.nt Mzes, Jzus megfkez a tenger hborgst s kerryeret szerinti j valsg ltrejottt: ptil fel' msrszrl Jzus geszrij kc}zossgaz szemlryn (Mk Az Jn 6). 6,30-52; ad enni tusai megegyeznek Ills s Elizeus tetteivel, hogy Isten s az o hildottnek jsgt rzkeltessk a legkiszolgltatottabbak sbetegek szmra. A csodknak ez a tpusa nyilvnval. keresztiil a mban, az an igazolja, hogy Isten tidvossge Jzus felszabadt tevkenysgn kezdetn: 1et mindennapi kortilmnyei kozott halad. Jzus lzajs prftt idzi mkc'dse

5l Istennagy tettei:MTrv 3,24;csodi: Kiv 15'11. jelek mutatkozzanak,scsodk tijrtn. gygyulsok menjenekvgbe, '' Apcsel-4,30: ,,Nyrijtsdki kezedet,hogy jenek szentszolgd, Jzusnevben.''

53A csodk azrtjelek, mert Jzusra mint Kisztusas z eljcivend Isten orszgira utalnak (v . Jn 2'1B.23;3,2: 4 ,4 8 _ 5 4 .,l d ' mg Mt 12' 38*39; M k 8' 11_l2; 13' 22) . 5a A szinoptikusokn| a dtinameisz a csoda isteni eredetre utal, mert az emberi kpessgeket meghalad ervel megy vgbe (vti.: Mt 1 1,20i Mk 6,2; Lk 10, l3). Jnosnl ez a gondolat az er84 (tettek) kifejezsseljelenik meg, mely Jzusramint az AtyVal kz ssgbenlv Krisztus tetteile utal (v . Jn 5'20; ?'3. 2L;9,3.4). |. Mk 14,62: ,,Ltni fogjtok, hogy az Emberfia ott iil a Mindenhat hatalmnak jobbjn.'' .uecsojsj"t"great |3,22;Lk5,26).Igy rata,thaimaszia,paradokszaszavakvonatkoznak(vti.Mt21,15;Mk a csodk Krisztus idv zt s isteni hatalmnak rendKviili megnyilvnulsa.

'74

75

TJ

[\**i

\*i

\*

t*J

n*"*l

i_*...-i

t*"".*i

t*.-*-t

l*,,*.l

i-t{"

li--4

.*d

lE{

t_l

t .4

,z r Lelke van rajta, mert felkent engem. Elkii1dott' hogy oromhrtvigyek a szegnyeknek shirdessem a foglyoknak a szabadulst, a vakoknak altst, hogy felszabadtsam az :1nyobvelkednek csoda.elbeszlsekben,hogy ezt az iidmottakat.'' (Lk 4,1 8). Az 'evaag1i::mok vozt tevkenysgetelbeszljk.Szmosat tallunk az .A.postolok Cselekedeteiben is, a keresztny npi miliben. Ertelmisgi krcjkben azonban ellenkez1eg, ritkn ta11kozunk vele. Szmukra, mint korbba;-T.aeffirftinak' lsten gjea feltmadt s mindig I lzus nem pedig a rendkvti]i hatst kivtt tettekkel'-oromhrvel vszi vgbe az i'idvossget, k....ztny halgyomnyban Jius feltmdst s.oha.nemneveztk csodnak, mg ha ffi6 a hrisvti esemny egy rij hitvallsra szltott is fel, meIy ovit felszabadt sidvozt tetteinek kovetsreserkentette. A rgiek soha nem vlasztottik el az embert a kcjrnyazett1,a kett '9gy testet alkotott' Amj az egyikre vonatkozott az a msikat is rintette.Enn1fogva a csoda Bibliai nyelvezete szerint }zus gesztusai elrik az embert nyomorrisgban, srintjk a termszetet,melyre iid. teIszabadua pui-ban osszegylttomeget tpllja' ei-a*nsr vzt Let6Hi;'Ijzus lsval egyiitt jr az egszkozmosz megrijulsa is, ahogy ezt PI kifejti aP.m8,22_23-ban' A vi1g s az emberi cselekedete_kTaGEa gyakran, mint ahogy apnzrme,ketts arcot mutatnak. Az ember sa viIg, mely eiszor eredeti dicssgbenjott ltre, a bnkovetkeztben a gonosz erinek teriilete lett. Bn s betegsgegytttjr. Ezrt tortnhetik a betegek gygytsa ordogfzsformban' kiknyszertve a dmoni er6ktvozst. Jzus mint gygyt vagy.csodatev smint cjrdcjgziegyszerre jelenik meg. 2. Jzus szabadt cselekedetei a) Sz stett k]pcsolata Mrrk-evanglism A ngyevaLqliuT 27 !|-r1 szmo] be. Maga a szm is jelen-csodjbl tesz me evangliumi motVum fontossgri. Lukcs szerint Jzus ts, s ezzel tansagot halla utn az emmauszi tantvnyok beszmolnak idegen titirsuknak a Nzretibe vetett remnyiik csaldottsgrl, akit ,,tettben s szban hatalmas prftnak tartottak Isten s az egsz np eltt'' (Lk 24,19). Jzus azonban nemcsak beszlt,hanem.cselekedett-is. Jzus nemcsak hirdette Isten orszgnak kozeli eljovetelt, tranem elszor a lggliiszorultabbakbele az iidvdss,get'Ez a felszabadt cselekedet kapja az evangliumokkonkrt letbe.rta ban a csoda elrrevezst,mivel Jzus Istenre mnt kiindulpontjukra utalva viszi vgbe azokat. Ezek az idvot hoz cselekedetek ktil nboz formban jelennek meg. Igy elfordulhatnak olyan gesztusok, melyek asz,aha.dk cselekedetet hangsrilyozzik: a !'919e:!gv.gytsa s az Vannak emellett olyan tettek,melyek elssorban nem iidvcjzt cselekede. grdog^ri4-sorn. viit.hanem rdentitst akarjk Mzes s l1lsalakjval megvilgtani'.Ms elbesz1sek inkbb egy gondolatot, mint egy lerhat konkrt szont egy sajtos nyelvezet segtsgvel esemnyt akamak eltrbe lltani. Ebben az utbbi esetben a csoda sz nem megfe1e1,mg ha mai nyelviinkben gyakran ossze is keverjiik a nye1v kiilonboz megnyilvnulsi szintjeit. A semita nyelv nem a mi nyelvtink. b) ]zus csodatetteinek trtnetirtkelse a Mt 4,1-11 s a Lk 4,1-13 beszii el' Vegyiink nhny pldt:JzuSpusztai megksrtst A stn Jzust a templom pfuknyra majd ks,bbegy magas hegyre viszi. Jzus a ksrtst s a prbattelt) minden alkalommal Istenre (az atm nyelvben egyetlen sz jelcili a-ksrtst hogy asajiI-ia {lcsods tetteket vigyen vgbe: hvatkozva hirtjael. Jzus itt visszautast.ita, /o

visszautastja, hogy mint ember minden hat4 visszautastja a Eqy{k(ryEe-vItoztatst; e vilg uralmt; s vegtit visszautastfi]hQffi6 ffion1lisszairtastja mat a kezen ot a ha11!1. mivd, az 6 Fia- Ez a hirom ksrts mr az evangliumi elbeszls :gnelEq kezdetn kimondja' hogy mik nem lesznek Jzus csodri. Gygyt geszfusai nem kotik meg sem Isten kezt' sem az emberekt.Jzus erne prbatteleivel kapcsolatban, mely plasztikus nyelven s a semita vilg kpeivei je1enik meg, nincs sz csods elemrl. Ezek a beszmol nem szlnak csodarl. De ez nem teszi lehetetlenn, hogy ne legyenek t<jrtnetietlenek, mennyire tjrirta Jzus 1ett. amennyiben semita mdon fejezik ki, hogy a hatalom ksrtse szenvedett'' (4'15), de pem engedett. AZstd 7evIszerz je szeint: ,,mindenben ksrtst Ms pldk nye1vi kifejezse a csodt megengedhetnek veszi: az eisziiradt fugef pldabeszde (Mk 1I'I2k,20; Lk 2I'29k)' nem beszlve a hal sziba.n talrlt psnzdarabrl (Mt I7,24_2,7),Amint1that,ezekaze1besz1smint,ka@ezikkia csoda }gkrlrs:!' Azok az elbeszlsek,ame1yek Jzus onazonossgira vonatkoznak, szintn figyelmet rdemeInek. Gondoijunk arra a t rtnsre,mfforJB7usT pusztban konil tte 1v tomegnek ad kenyeret, vagy amikor avzen jrvamegfkezi a termszet erit (Mk 6'30_52). bsgesen Ezek a gesztusok Jzust kozvetlen.il mint prfthoz hasonitjk, s mgis valaki nagyobbhanem Isten adott mannt a Snai-hegy fel tart nphoz, mint Mzeshez. Mert tleryl"]\40z9q' hogy a zidk szrazlnek a pusztban. Mzes tolZvar Gt"n-nyitja mGg-TVorcis-tengert, bal keljenek t (Kiv 13'17kk; 16'lkk)' Itt a tortnelems a szimblumok nyelve keveredik, nem az, hogy hogyan tortnhetettez, hanem hogy mi a olyannyira, hogy a rnalolvas krdse p]e!]!ie:.A -keresztnyhit kifejezse szerint Jzus az, aki kenyeret adott stovbbra is adni 6gTi;et @-k".".'tny k z ssgi Szentmise vagy kenyitoi3]liaki r.negfkezia!o: a mlysg vizei jeleztek a semita elkpzels aiapjn. Ezek az elssorban lgg =lit--elyet szimboLikus gesztusok eikertilik a tortnszles figyelmt. Mert nem lehet apriori tagadni ezeket, sem pedig tortnetilegmegrajzolni. Az elbesztsek olvassnrl ne az esemnv szintjre osszpontostsunk, arra, hogy pontos ismeretink legyen a ,,hogyan t rtnt''-rl, hogy tortne!9t''rjunk, mely szmunkra megfelel' Ezen a ponton a szentsvgiil egy ''msik magyarz kt yggglrt kertilhet el: egy{el1 a racionalizmus tvrtj4,mely a lehetetlen tertiletrevonatkoztatja az elbeszlst,anlkiil, hogy szmot vetne annak valsgos rtelmvel, msfel1 a,,fundamentalista'' oIvasst' ahol a szszerinti tortnetisg vdeimbenmeesznik a szimbolikuq vonatkozs. A hktoricizmas keretben vgeredmnybenegy msik tortnetet. jeGnillm6tevsbcsodsa@val.Mindktetbnairedetileg hasznlt nyelvet semmibe veszik, saz elbeszlsszereptfigyelmen kvtil hagyjrk. Ms gygytsi s rdogtz beszmolk a pontosabb tcjrtnetilrutats sztnra alkalma. sabbak. Irodalmi struktrirjuk egyszer, sjelentstik rthet. Sfuron Pter anytisnak, a leprsnak a meggygytsa erre kivl p1da. Nincs ms' Qlgkjgygcszlg$ vagy egy krjelents: ,,Akarom' tisztulj meg'' (Mk 1'29_31.41).Mskor azonban a kor zsid csodatevihez hasonlan ttvnvosabb a gesztus.pldulamikor nvtval sarat csini. megkeni a vak szemta Jn 9,6 S;;nt. m7JJJ7e. a8,22_361a stit<!ilfr s a vak meggy?gytsi|mg krrvb. bak. Lukcs evangliumaMrk rijrarsnlmgcsak nem is hozza. Az rdogrzs elbeszls jellemz felptse mg osszetettebb,mely a kor zsid s gorog rd gzelbeszlseire szakkifejezseket seljrrsmintt tartalmaz. Egyfell gygytsrl, msrszr1 a.gonosz elt. voltsrrl van sz, melyet abban az idben a rossz rtelmbenvett tiszttalan lelkekkel azonostottak (Mk I,23.26).Ezek a gyakor1atoka Jzuskorabeli I. szzdd npivilgba, nem pedig mveltebb farizeusi, vagy essznusk rokbe vezetnek. Vajon Jzus vallsos szrndka nem az volt' hogy elszor a kicsik, a szegnyek' kornak legmegvetettebb emberei szmta elrhet vallst biztostson? Az nyelve s tettei ebbe a npi mili.be heiyezheta el, a miira idegennek trn hiede]mekkel sgyakorlatokkal

1',7

ri

.')r*J

ft*l

oL,"**,J .(*J

i*J

:i*J

{"."r.*",.*"1

ifirri

lr**id

li*ti.cil

!*'l

Lta{

h*!j4

!.**s{

b#

*e

s0rdc'&9' hogy JzusEygy.!r:irk e]fogadjk,. agyarzkegyrtelmren A szentrs-m a kovetrez lltst Az arrnak's7 tekinteiie a bgbbis kirrnyezete ""i';;;;;a','agy indokoljk: szmpontok
"--{{"i l'^_^ Az- evangliumi ta' t..l. a ^ korra. js ordog z cselekedetek j-ellemzek voltak ^ i evdgyt dapjn l4t 9! nrisgok pontosak, letsze-r?ek.e .eny, t'osv-@

ezeket inkbbfelttelezi mg N4k-i-526) u'aty9,', d;;i. ' iiiipirai'i l..':ele.'se konnyeb. ',it mg koreiben a np " segtsg9vel csodrk *"'i gesztusokat, i"r"k s az lrdvozt "*" annak ellenre' hogy alkai.

prftlt. s ezt ben tudtrk azonostani u ko. *",,i,nak tartott vugy ,'1rnessisoknak'' (Mk mlag fe1forea!nak tatottLiket. Ezeket az ,ilprftkn{' s elvrtik' tekintlyi.iket ago"aoffse5o71o.o1tk, 13,22) nevezett prftatffiffiueg" Jzsue a mana esetben,sa s Mzes tig.*:;1::k.y,"t ;;;;;";;W;"je!9!e+9s s"di. tkelssel' Ez tortnt az ApCsel 5,36-ban emltett Voros-tengeren u'u*,n,ffi-..1 tatottamagt sngyszz frfi me11 Teuds esetben:,,N"'*egi|"" iiiep.tt r"uas, sokra sztszrtrksmegsemmistettk',.58 benne, hittek akik plai, szegdcitt. De megciltk, lem'az az egyiptomi "i.t^, is egyiptomival emltett Hasonl tortnt az ,o'pcJir,js-bn -(,,Ht kivezetett a pusztba''), frfi.t nlgyezeszikrrius s sztott, l]Celsi vagy, aki nemrgiben fell"."*o1.5gthat,hogy a csoda lehetsgvel val melyiI Josephus Flavius1zi".i' a korban. abban volt psmersz vlalkozs c)Jzasliszonya alapjn a csod'khoz s(]jt nlt:e.Imezse

s gyakran elA viasz tobbrt Jzus hol helyezte el magt az eff\etortnseket,ismerve? flzkai.vagy a'betegek gondoloi kell pr,a,o,tu:., u-ios8.o'egnyilvnu1sra lentmondsos. jelenmely ebben az rtelemben itt kevsb pszichoszomatit.,, gyogy;"qtapcioiatban, hangsrilyozza. olyan szrnraezt gorog olvasi ts. Mgis megvan vagy a himinden, as}$Zqgcel -",6t,e,amikoilukcs ;*"ly"k mr e1ev-e'k!z{rn'ak gesztusokra k"rr go.'oorni,

az azokkal ,,:uet pp.naz_i&iffiis traiatriat elni megnyilinuls 'gesztusa, -valamint Istenujbezrrni.Jzus.azonban akartrk nma!a szembenimegnyilatkozj.l lpfel a J39rn*'.t} "i.rt"' "*tert (Lk hasonlkppen Jzus l];20) tva1izikia gonosz r"rr"l"i.ed.i;t"t gygytmunkfoly.tatja is a napon ezen amikor i'i."e. ie."?iu i[ur*o,a.aval-sZm6dn' tallja szavaiban Jzus motvuma f a tl,"'cselekedetnek * sBr..ro). %y fi;G''; l'Z']. mutattkbe tevkenysgben orszgt Isten koze1i Mert meg kifejezst. """;;;;J"il.ok'a ki a gonoszlelkeket' akkor mr itt az Istenorszga''). lekel ztjm (Mt L2'28:,,HanIsten

gta ama r""'t.'" at l@eLl".+e- y: i9 ^1 #ffi;i1ig"i t&"' "i"l"l t'i" T:chaladj Ez egy. sz. az utols 7et7esz az beteggg7afui'laffia ,Zi.,i, ii""ll*]-.

Jzls teht nem elgedettmegazzal, hogy meghirdesse ljlgn jlg4$Jtak az eijovetelt sannk kozeli voltt (Mt 4' 17), hanem valsgosan is bevezette. e csoaa a szatadJhs ee Antipsz jelenltben elvrt rendkviili esev vlik, 9:'*^'".',utt^<oz1't m'eg 1eg!s' mnyben (Lk2I8_9: ,,Amikor Herdes rrteglttaJzust nagyon megortilt. Rgta szerette Sokat volna ltni, mert sokat hallott fel1e' s remlte,hogy valami csodt tesz a jelenltben. de nem mItattafe1e1etre''). aggatta, Ezek a csodk azonban nmagukban ellentmondsosaLMr a MTcirv 13,2_6 felhvta erre a figyelmet: ,'Ha prfta vagy rlomlt tmad korcjdben, s jelt mutat vagy csodt tesz elt. ted... kozben azonban azt mondja, kovessink ms isteneket... ne hallgass az ityer' prfta vagy 1omlt szayra,,. A dont teht nem ezeknek a csodiknak meglte vagy hinya, hanem a jelentstiF' mely s9\te]9nv1ik,.ha-blvinyinids& vonatkozik. Jzus maga is t. vol tudta magt tartani a csoda ltvnyossgtl. Azonban ppen a csodik azok, melyek igamsrszrl viszont mindig ellentmondsosak maradnak. zoljak t iidvozt tevkenysgben, Jzus egyfel1 mint Isten hiteles prftia mutatkozik be, m Keresztel Jnos mgis megkrdezteti:,,Te vagy-e az eljovend, vagy rfist vrjunk?''' s Jzus gy vlaszol: ,,Menjetek s adjtok tudtul amit hallotok s lttok: Vakok ltnak, sntrkjrnak' leprsok megtisztulnak, stiketek hallanak' halottak feltmadnak, a szegnyeknek pedig hirdetik az evangliumot'' (Mt 11'2_5)' Msfeii azonban vilgosan ltja' hogy a csodk onmaguk.b4nj]eqe4d. a d sgazdag a pokolbl kri mnyeznek hiLet. A szegny Lznl szl pldabeszdben #,.,-iv testvreihez, s]zus tthozzteszi:,'Ha MIstenllhoEktildjon el vdaklt mg]etben zesre s a prftkra nem hallgatnak, ha a halottak koztil tmad fel valaki' annak sem hisz. kivltsgos helyei. v. nek'' (Lk 16,31). Kafarnaum sBetszaida, tidvozt tevkenysgnek gtil is elutastjkt (Mt |I,2v24)' Jzus szerint a csgda lehet megtvesztis: ,,AJkrisztusok slprftrk Ipnek fel' jeleket scsodikat mlvelnek, hogyha lehet, mg a vlasztottakat is (Mk 13'z2)' Innen rthet,hogy Jzusmirt utastjavissza az rstudk krflrevezessk', srea csodatteit: ,,A gonosz shzassgtor nemzedkjelet kvn, de nem kap mst, csak prftt,aki elmeriilt a habokban. Jns prfta jelt'' (Mt |2,39), ama npies elbeszls halrlt mint az elleltrnondq.ie-1.ejmutatja be. Eztt Az evanglistik szemben Jzus a sa.it viigos, hogy a hatalmi gesztusok visszautastsa onmagnak jobb kifejezsre'a msik benmennyire paradox. NzretQe4 nenrjelz csod{t, mert honfitr. ne val hitnek sztcjnzsre, sai nem hisznek benne (Mk 6'5-6). Szenvedse sorn Herdes eltt is, aki komikusan kigrihogy valami csodt tesz je1enltben''ffi!i7s ezzeI ezt VJg533u'Lq'rq nyo!?i}il?ite, le most a kereszt. dt :,al' A k",".'t"'' ldokolva pedig az rstudk ezt kiat]ffiszlljon r1 a szemiink |ttra, s akkor hisziink'' (Mk 15'3 1-32). Ahogy lttuk, a csoda a kor cissze. fiiggsbenJzus prftai azonossga kinyilvntsnak a sziiksges eszkoze, de egyrittal veszlyes vllalkozs. Ezek a gesztusok a csoda igzete fel terelhetik a figyelmet, b" Jzust, amit viszont alapjaiban kifogsolt, de egyrittal mgis 1sgbe:ro'pJ+fu+l]']:." ILva Istennel val firii kapcsolatt. sb n kapssplata Jzus csodiban

ilil:Lil'i'"'y oo*Jj;''Tili" ::lo1"1"li",T1T]::;':J*;flijx *:11Ji1#:. Jzus,mint kortrsai s,szmoi a betegsgsa brnkcizotti osszefiiggssei,a betegsgvals. ';;cyk -i"41;i' i;H:J':#,ukffiilHji^f+ffiir.T,':{"l;.:'1,}r::ir":-"."-"::*:l,"'1*:#J'*:i:lJj:ixl'.::.""'j. Faddus lovascSapaga, s a bnltal srtiltllek tnyvel.A b n szakadst okoz az embernek onmagvai, a vi' enrbertsikeriilt flrevezetnie..
sz"*renyve.'te-."ktel sok ."a'?..L.tiei" :j':ffjiffi';fffi#.dH"E'i;".""*ie"v;".'ie.J"d':::::''"*:*::i:'j:;::::i:*:;ii,"1iJ'1T?:l. ;"-1.]^T;;;aiij ssok embertelfogtak' Maga Theuds is fog. lggal, msokkal sIstennei val kapcsolatban.A Mk ez"k.u.Jtuutott.J ;;g.;' tot kiild tt elleniik' !o\ 91b:'.t.3.cltek "Jeruzslem}j:l1.::; sfejt ,ag|" r."rur.' aztn|eejeztk
Et, s.^z.egyszeu lrvtJ ulvrrJv!! |u ::pj:^T.i.:""".luLl4' -^- _," a

57 Jud' 1'8'93-..d:Y'..: s, Hist. Flaviu Josephus i:"djlij.Tq::T^.

d) Betegs8 n1f:::*:;,."':: ;;,f;.5:H j:::j"j'"#j#'x".''T]: xx'i'il''.l.]ir|$.ra"' J:;..lil.;,'ij

;;;;'ilfisji:::"":r**:;':l;i !#",#;"jilH:j'#;' .ff:lilji: ,*-'".t?! ; }Jj"Ti11*:sx,. sgeomlanak Jeruz'"il?T'li'i:,-.,"'^-^a ia nekft, hgy egyet]enszavra .<Anttlkivonult Jeruzslemb1s megt vezeti be a Vrosba. Mikor Felix ^^:a -kon

is.io*"ry':*."l]:::..d"T::'*n.,::*}#;*tr 3",i#}il:ffi:;|iffiffia;gylpi"muor
"*;f,,re,J,uu-

;i;#;i;;;;q. i1'?t[lii.''!ifi::;:,";ftil kimenekiilt ];'.l:.1,lt*li:::.::i:il:l":.1ij:l1."^;"#off;"..:ix'u Az egyiptomi ejtett. foglyul :#.:."J:!;1i',Jff.J:i#il#i,.;ff;;;.;;;


a csatbl s eltrnt''

Z,I_I2'ben szerep1kafamaumi bna meggy gytsban a beteg megeygyit4sgg gviitt i r a brgbocsinattal. Es Jzus ezt a kapcsolatot mgis megkrdjelezi. Tantvnyai krdik t1e a vakon sztiletettel kapcsolatbun: ,'N4"ster ki vtkezett,ez vagy a sziilei, hogy vakon sztiletett? sJzus vlaszo1: Sem ez nem vtkezeLt,sem a szriiei'' (Jn 9'2_3). Mai megfogalmazssal azt mondhatnnk, hogy Jzus szekulariz1ta a szban forg jelensget.

78

79

T*_J--

f-

f-

kiesdeklse Az istenekkegynek 1) Pogly csodatettek: aPqgnyn.*.cyt lehetsBe hite.lestsn:| mgpontosabb A jzusr gygygeszrusok Abban az idQsszehgson]ts. vilgban*ino"oti ismert,,csodkka1''-val mondotthelln isteneiben,a Capitolium tridben mrrsokan nem t'itt"t ltue a b1oda1offtrgy6ffirryos ellenkezleg, formlis.s s kultuszuk ridegg t. iau"". i.nr'agosan tvo1inaktntek, ".: kcizeiibbek voltak; npszerbbek, sokka1 e]!9ll9d!9!' egyre,inkbb k"i;;?,ig!g*,t es zisz gorog istene, a bor Diontisziosz, ffi"pios", s-zslauan pidul ilyi-stens6gek jelszava a mitkustar' Snnban.'Az,ygy9s9&:g.Y-4gy' Atargatisz 3,'"."pl'" Bgviptomban, Aszklpiosztvagy ms nuott.meljiikki e gygytTiJtenek}-oztil ;il;"''nu"dLt.ir"i""es Epidauroszbanvolt. Egy eiteriil Pe1.o.ponnszoszon a akinekiempioa .[" eJffi"p.szt, alacsony boltvei alatt a templom gy |szakt fiird saz ldozatbemuiatsutn a beteg e tovbbadjaaz orparancsait s iizenett, Isten gygy{t a megha1ja ltiitott hogy lmban sinnen szirtekintettek, hordozinak "l, ;;;;k'^.. Aely teli uol|tilvofuai^Jti.y"t-let hlatblt (ex voto) vagy feliratot 80 mint Tobb szimb1uma. gygy. s"mtaposz EhJr3zms'lozzke1l ','u"it ftvaksg,n"r,e7t"it'"sseg,epilepszia,kopaszsgiigyben.@ fedeztek az isten felttlen lritetkoveRadsui kerti1iek. soba naglon ezekgygytsok h;;' il;;t' szrkmarkriakat! a s grinyoldkat a r'igbti''tette i"r., . 'onian megnyilvnulsa Istenkegyelmnek 2) Jzuscsodi: ktil nbcizik Jzusgygytgesztusa.-Azegyik oldalon a Ezektla cso,dktlmesszemenen a msik oldalon pedig a dicssgre, t,4'uil;;"'"yilvnuls,a, a gygyt-!9li9n-legnagyobb nyilvnosak. nem pedig egy gesztusaicgy!3glcgts' re'u'. Ii-*oef.tiii ",ut.uago-ad, vguJ.A jljjcT.r'Jcselekvsre' melyek teljesenit i#pr;*ffi;rmb;;;"'":k rte1mt gesztusainak ltifrra heiembereke1, a tr1sgsan a.o*"g&"t, Kerti1i svenesek. csak al. halt meg, nem kislny mond: ennyit ,,A ;;.;"til];;""a*"teo"ni,ut #ffi= a mondapontostja elveszi Mrk szovegt, Lukcj amikor Mindaznltal s,s9). rrnlt fordul a bete''iti; ,,Tudtk,hogy meghalt''(Lk 8,53).Jzusan1ktil hangsrlyozsra: i"l-u (Mk 6,56).Egyszer hogy megrintsk "*o" keresn,7s'engedi, dicssgt a'sajt ;;kil;;h;'y mit ,'Ne flj,ciak higgy' (Mk 5'36); ,,Mit akarsztlem, szavakkalfotytatvettir prte.szdet: odig jkiil-ho'' t!s!Z'!,s.li9lr2i9tt}qten..Egszen ua.*itet" tegyet?'' (Lk 18'4o)' . ! ''n" *'azt k @h i t ti k e t: ' f i a c s a k j e l e k e t scso diikat a istenek gazdagi.igyfeleit1, nem lttok. nem hisztek,,(Jn 4,48).ltt tvol vagyua$ffia 1anjtl' kirnyezet hamis csillogsr1

3. A csodk rtkelse a) A knoni saz apokrif evang1iumok tcjrekvse kell fe[ismemi abban, fkpp tv$$igQklfs esetben, BLzonyfuaaz evanglistktorekvst hogy megprbLjk a Mrk 1tal megrztt.esemnveket kiss felnagiltan.i. Nehz hely. zetben vannak, mivel egyfell Jzust szeretnk dicsteni legfbb hatalmval, msfei,l szEz az molniuk kell a csodrk nlktil vgbemental4l{r3l, mely valjban egy ,,e11encsoda',. nmeapo1ogetikus bvts a ksbbiek folyaman a Jzusnak tulajdontott csodae1beszlsek melyek nem is keriiltek lyiknek,rendkvtilisgteredm9:Y:',: olva13pgkrilzovegekben, nevezett mr Jzus gyermekbele az jszovetsgbe. Egy ks,bbi, Jakab sevdffiumnak korrl szmol be: Egy fiatal firi zavar$_m.{flJ[k-ffi26& a kis Jzust, aki azon nyomban visszjra villmmal les jtja. Az effle csoda-stlus fennmaradsa azonban vgeredmnyben fordtja a keresztny hitet. b) Izus sajt felfogsa Ezek a-rrjlzsokazonban egyltaln nem csok.kg4!! az evangliurnitanrisgrtkt. a maga els koilo$3gban. Merthanesrl';fiJmgesztusainak a rendkvti1is?Fi]fr.an"* -'uan. EzekJlez a gesztusokhoz lnls Isten nevben valban ti9vtizitQ EEukjre'g4P'sL vagy-ppn ellenkezIeg. a gonosz erejnekcsokkentsre szoigtl gygyt s ordog z hatalmat trst. Sajt tekintlle alapjn gygytja meg a betegeket: ,,AREofr-tisztulj meg'' (Mk 1'41); ,,Kislny parancsoIom kelj ftil'' (Mk 5'a1); ,,Nmassiiket llek,parancsolom ne. ked, menj ki bel1e s ne trj vissza tclbbet bel!'' (Mk 9'25).Ezutn az.{-!gv(Dg! izlkki az ordogoket, nem pedig kornak zsid ordogrizi mintjra, Salamon nevben(Mk 9'38-39). Egyszval Jzus tekintllyel tant, anlktil, hogy az rstudk hagyomnyaira hivatkozna (Mk 1,2.7)' s sajt elhatrozsbl gygyt. Szolglata ezttnem csak egyszeren Isten or. jelenti, hanem annak az embemek a tevkenysgt, szgnak olyannyira vrt reghirdetst aki a legszegnyebbek fizikai slelki felszabadtsrnmunkrlkodik. cJ A csoda a tortneti-kritikai vizsgldsok fnyben Trjtinkvissza az eredeti krdshez: poziJzusvitt vgbecsodkat? A vlasz termszetesen tv svilgos, m az adatok elhelyezsnek felttelvel, valamint a semita nyelv sa t rtneti kutatsra jel1emz6 metodolgiai mdszer figyelembe vtelvel.A csoda egyrszr1 lgqn rilta]vgbevitteesztus - a hit szembenteht isteni eredete van' spp_Za trtnsz kptelen a megragadsra' Mg rszletes dokumentcival is a tudomny embere csak egy cso' dlatos, szinte ktrtelmr esemny lersra vllalkozhat. A t tnSz sajt tertiletn sem a csoda lltsra(mert a maga szintjn nem mondhatja ki, hogy az Istentl szrmazik), sem annak tagadsrra(mert eleve Istent sem zrhatja ki) nem vllalkozhat, feltve, ha csalst vl felfedezni. Msrszrl azonban az evangliumi elbeszlsek egymstl val eltrsiiks a meglv npies elkpzelsekkel egyiitt arr61 nyilvnval tnyr1 tanriskodnak, hogy ,ijvi mint a sajtjban-is.Jzusgyevtknlmutatkozott be tidv zt cselekedetben +Tg*+ fe1szabadt szavaiva] esvetrtsben.

esfennmaradthlatblk megriztk a Kr. e. 4. Szzad csods e Az enidauroszi Eszkulapiosz szentlyben utni sztils: terhessg .'."uvtili gygyulsok egyike az ijtVes latt. Arnint onnan ".'',i7"r.xiiJ._a.n7u""",h", voli, konyorogveJtt istenhez,sott aludt jszakaa boltV ".e"'"l.. aki a1ighogy *99'i!'"-tj.t! T9gmosakodott a fons' selhagytau s'"'tety t"Li.' "gv o""i "ai," letet' kiipett >Ne a tbla Kl6 a fvetkez hlatblt ksztette: nl s visszafutott anyjhoz' Elnyene-zt a kegyelmet, hasbanmg itt nem aludt,sisten vist vighordtarerht nagysgn,banem I.."n t,u.ur,oaT.,,l|ajt"''*"r...llreo 66' 46. Supplment i"t "t pai|in,in Cahiers vangile, ae",t, a" szaadta egszsgt.,,,, -i,lck,. "iin"*

80

81

[.J

I, l

il**J

t*,*l

A!'**J

r,_.,.,*J 3,rr..*l

*.*l

t !&,r.-l

l.*q'd

lsgud

3E4d

xtd

rc

tnd

tn

&f{

bd.

b*Ej.

C) Jzusfeltdmadsa (a Pentareu chus) 49In-99g9I r@ ae inr.rriou]ltt?ffi ' a !9mz9qu.!]s1qI9!!I9.vagy a gygyulsra rtve. A bolcsessgi s apokaiiptikus irodalomAz szovetsgi feltmads.gondolatkozFontia a !9r$n]tI.j9$p.ret.etthlt.Izrael, csak las. san rtettemeg Isten nagy tettei alapjn' hogy teremt erejben,igazsgossgban sszeretetben vgtil legy1zi a hallt. Isten lnyeghez tartozik, hogy letre keiti a holtakat: ,,Az r ad jaaha11t 'az te te t, l e tas z taz a\i | g b a s f e1 ho zo nn n@ megteremtette az embert' akkor majd a Eg]g]!g]ls'e]gEg*glthg (Ez2.7;2Mak7,23). A keresztny tizenet alapvet kijelentse, hogy Isten onmagt Jzus Krisztus szemlyben vgrvnyesen stcjrtnetben kinyilvntotta.Ez azQnki4y]1at1Q44!s a II. Vatikni Zsinat tantsa szerint (DV 4) JztlsKrisztus lallyat dicssges feltrmgggsyals a $zent]lek elkijldsvel ment vgbe. A Keresztreiiztett feltmadsaiZoban-nemciat aoi6 es:"--:.* l.ilmrilhatatian mdon trta fel a hromszemly egy Ittent' hanem az tldt'tissgtcirtnet s jelentette. Miutrn a Dei Verbum az els6 Hrisvttal s az e|s6 Ptinkosddel lgElesgqes$ vgbement isteni kinyilatkoztats ielentsgtelismeri, megadja ennek az isteni kinyilatkoztatsnak iidvcizt jelentsgtis: ,,Isteni tanrisgttellel ersti meg, hogy veli'ink van az Isten, s ezitai megszabadt minket a brin meg a hall scjttsgb1, s orok ]etretmaszt fol'' (DV4). A fundamentIis teolgia szempontjbl ez a kijelents legalbbis ngy alapvet krdst vet fel: - Mire gondoltak az els keresztnyek Jzus feltmadsnak llitsval? _ Hogyan jutottak el arra az ismeretre shitre' hogy feltmadt a halottak kzijl? _ Mikppen jelenti a keresztre fesztett Jzus feltmadsa a Szenthromsgos Isten vgs onkiny ilatko z tats? - Hogyan tudjuk ma igazolni a hrisvtihitet? 1. Jzus feltmadsnak lltsa A feltmadsba vetett hitet az iszovetsg csak fokozatosan bonLja-Bi. A Mzes ot konyve

uo-

left egyszer e kemEdyff ;'Eii;n adstaz apot aii titu sEffi 21. D L2,|4) ltal ismert egyetemes s dicssges feltmads esemnyekntrte|meztk, -g^. mely a
t rtnelemv1ffi fog vgbemenni. --Pr jsvetsgi szerzktfIemdon kciveti ezt az si hagyomnyt. Jzus felta tb_--bl madst az dicssges s vgleges talakulsakntfogjk fel (vo. 1Kor 15,20-58: Lk 24-26; LpCseI 13'34; lPt 1'11). Msodsorban annak is tudatban vannak, hogy feltmad. sa a vgs segyetemes feItmadskezdete (1Kor 15.20;Kot 1,18). 2. A hlisvthit eredete

Qagy az o FiO a halottak kcjzil(Rm 10,9; lTessz 1,10), vagy ms helyeken arr l szl, hogyJzus ''{eltn]a-df (vo. 1Kor 15,4;Mk 16'6), mely azt jelzi, hogy az ,,isteni latalom i. a feltmaszts. Az alapvet llts ana vonatkozott, hogy lezFiigy-EiEilia.ml'' mEnr-Vgb vagy hogy a.tarutvnyok egy.tij onrudatrashitletre,,tmad14!.. (amikoriudomsul T6-dott' vetteK'nogy JezusnaK lgaza volt lstennel szemben)' s hogy ez a keresztre feszte|t Jzusa ha11LlapotbI szemiyesen jutott el egy rij s orcjk letre.Termszetesen a prepau|inus formulk eiismerik, hogy Jzus feltmad,sa az Isten eltti taiakulsunk s ,"megigazuisunk'' cljbl tortnt (Rm 4,25). Ezt amellett teszi, hogy a feltmads lltsa e|ssorban arra utalt, ami magval Jzussaltortnt. Teljesen viigos, hogy az els keresztnyeknem egyszeren egy holttest feltmasztsaknt mutattk be Jzus feltmadst _ az letbeval egyszer visszatrssel(2Makk 7) -, melyre utalst tallunk Jairus lenynak (Mk 5,35-43) feltmasztsban vagy Herdes f1elmbenKeresztel Jnos visszatrsvel kapcsolatban (Mk 6,16). Az eIs keresztnyeka trbeIi, ,,vertiklis'' s,,alulrl felfet,'irnyul modellben gondo1kodtak (inkbb mint a ,,horizontIis''vagy id,bel 'modell alapjn, melyben Krisztust f,ereszr re fesztettk,eltemettk, harmadnapon feltimadt, s nhny szemlynek s csoportnak megjelent)' s dicstettkaz Isten dicssgbe,,felemelt'' s,,felvett''Jzust(Fit 2,6.1 1; 1Tim 3,16)'Ez a liturgikus skolti stlusa felmagasztalsrl azt jelzi,,ahogy az elskeresztnyek rigy gondoltk el Kris?tus feltmadst, mint az dicssges svgs tatakul.slt.Tvo1

A.legels beszmol'a.PIfuostoltl)dzett krigmatikus |4gyomny!l (iKor I5'3b_5)' azTftralffi szo-tousfua fonnulmztja JZust a halot. tak koziil (Gal 1,l; 1Tessz 1,9-10)' tovbb az Apostolok Cselekedetei kezdetn tallhat (ApCsel 2'22-.24'32_33.36) sa tobbi rijszovetsgiszerz6t6l Pter-beszdekkifejezseibl hogy Jzus hallbl val feItmads;dzetthagyomnyanyagbl (Lk?4,34).Ezbizonytja, kezdeteire megy vissza. Hogyan lehetsgesosszefoglalni azt a nak lltsa a keresztnysg tortalmi kifejtst' mely a Kr. u. 30 s50 kcjzotti id6b61 sznnazik' abbl a jelents kt vt;lzec;{esidszakbl. melyben Pr],s t k vetve a t bbi rijsz vetsgi rk lejegyeztk mveiket? . Az.els keresztnvek hatrozottan lltottk' hogy Jzus Krisztus az j;1gni ha!4]p4q'91e15i. ,WJ@ * l;;. A plgpaulilct hagyo*ariy tl6nBt szlt, aki@"tt.le'"st

\
6| A prepaulinus kifejezs azokla a gondolati vagy kifejezsbeli egysgekre vonatkozik' melyeket Szent Pl leveleiben hasznI, m egy korbbi idszakbl (antiokhiai ktz ssg) erednek. Ugyanezzel ajelensggel Szent Pter leveleiben is tallkozunk, s akkor prepetrintls hagyomnyrl beszlhetink.

Jzusnyilvnos mkodse sorn a sait szemlyben stevkenys8ben kapcsolta ossze. ten ulalm4nak ielent siovit(Mk 1,15;Mt 6,10; 8,1L; 12,28;Lk 12,8-9; 17,20-21).Isten orszgnak hirdetsbenszemlyi tekintlyvellpett fel a mzesi tcirvnnyeLszemben (Mk 1^0.'9; rvt 5,2148). Meglep ontudattal cselekedett a szombati rD'ugalom rtelmezsnl is (Mk 3'1_5)' s meghatrozta,.hogy ezen a napon mit szabd tenni s mit nem (Mk 2,28). Ugyanakkor ezt.a rendkVi.i]i tekjnlilyLf,Zeretette]ies mdon gyakorolta, nmagt a! !!js emberek irnti isteni megbocstssal s az tavtiiiies gondoskodsval azonostua-@ 2,15.1.7;Lk7,48,15,11:fll{ffi;. SzavilsEnl7iaknt fogta fel, a jelenltt pedig Isten tidv ssgnek. Ehhez mghozz keli venni piratlanfi i ontudatt (Mt. 11,27) Istennel szemben, akit meglep benssggel (Mk 14,36)' vaiamint rnessisi kij]. ''s!E!g'nevezett mely B:resztre fesz!le]elvgz1dott'a me.ssisiignyekvdivd1Mk 15'26). .4etstudatt. A vailsi s a politikai hatalom ltal kereszthal]ra tltJzus lttsai ktsgess tettkama kijelentst, hogy szemlyben az tidv ssgsaz isteni kinyilatkoztat's vog"sformjt ne el. Lthatlag e]hagyatva (Mk 15,34)' s Istentl megtkozottan halt meg (Gal 3,13; lKor I A Jzuskorabeli zsidk nem mindegyike gondolta, hogy a kereszthal7az Istent.lvai '23). megtkozst is jelent. De Szent Pl sa qumrni tekercsek alapjn (Templom-tek ercs 64,12) ismeretes, hogy ez vo]t a leggyaLizalosabb hall (Josephus Flavius), mely az Istent1 val elhagyatottsgot jelentette, g'T!,!x,.Eesztsi.Jrnsq]9f-e']9z9!9yg smIsJrtagiprftr\ ki(Lk 1334: Mt 23'35). vgzsvel

82

83

1-**J--L!.*.J

['*'*r

4.ef

L'.**d

L*Ed

ll.*l

ls.tc

lsry*i|

@E{

bEgnl

IEJ

L-*f

[,*f

*f

t-t

LJ'

ll " A r

utn? gy sfeltrmadsa helyzeteK'i:1q. keresztrefesztse Milyen volt a tantvnyok hogy..q pontig glismenk, bizonyos ogy 1yilvnosmr,]<tjd=ese,4au.egy i s:,:l,-(l:* trnik' fj alrnassorst(Mk 8'3l_33l 9'32; az .bmbelanak ffian elogadniuk b')irjoll"1"* pe. g|f'utottak.-Pter a le-taztatsig, maradtak Jzussai ib.:s.+s l. A fditanwnvoK,"akjk nyilvinvalo.. Jzus messis, hamis s karomkod mint tlve a.a ;i; ;";;;-;;K;;. Ary mnak'' hait meg, akit ugya1a]d<or-,,szeetett ,* ;. r,i..' megtkozottan ;f .ffiffi vagyis (Lk.24.,L3-z4), is megitsunkka] mai egybecseng tanrsg hvott.Az evangIium vetett s Istenbe i"rogi.i t'i"i'-" e*IglJzusa !$,"9\gsergc9L"@14['"ery ielentette"
3. Az apostolok hite a tantvnyok felttelezsekis szilettek, hogy elkpzelhet bizonyos folyamatossg a q:nimqsl8-S az a tantvnyok hogy felttelezi, z hitben. -olyan iusvt eltti sHrisvt utni e1jutottakana a meellaptsJa' hogy Jizuspak jgaz1 v9lt' s most Atyotoaa' segtsgvel volt a zsi. jva1 kell liie. ogy a ieltmads rritere el.;rrsvanat' taniwnyoknak s-ziiksgiik val isteni;piiesztsrl vrtanrik i dk rltalnos felfogsra. a prftk saz eizkatoiogikus

a volt sziksges saz tires sr felfedezse '""nvif.Jn kifejezsrevonatkoztak, me1yek akkor kils pszicholgi.a jelensek csat a su"o. raa.' gazsgot, S arra jutottak, hogy ne. valdi szi .,,ito' fetfedeztff Jezdsfii lni. -""i"tlgu"' i kiIstennIkell meg a he\elkpzelsekaz apostolok hitnek folyamatossgrl nem lijk A fent eIltett |Litja, hogy k nem azrthittek lyiitet, elsso rban aztt,mert a prepaulinu.s hagyomny azt reiabilit1t pioretu lenne, hanem mert volt a Messis' a feltmadt Jzusban, .",, "gy papi s eszkatolgiai elemet tatai' Lz szovetsgimesslsi vrakozsok nagyon sok kirIyi'

-IilI utni magamondott amitJzus a.ostantsral ?ffi*.i ffiil;;ffid#' Emberfirl e" a, t4,zs>, orszgti-9l'L(Mk :' jj4g!@cse*t amikorpltoau hogy:,qq*g*gffi"Qltudjuk, -".','y"t szerint,nlm g';-. 10,53.34} vo.8,31; r (Mk 9,31; tantvnyok htisvti hitek felleszt-

ffi;:."il""'-;

Irrvvlrrva\' -"-.;;t"tt;essis elgondolni egy keresztre

.'sa:. :::::'\"::^^1, ol:acalt az abszolrit ennek^lehetv nerrrtette iJi*""'li. i"uioi|i"{ p-a korbbizsid hitfetfogsuk

+';]';dy i;;,"f :''il"T"::i* ]T11*: iyj-:::*: ii3tt*]*?.";;ilJ;'k'; "l.P1j*;Y:nl"*:*::i::1:::3:*1'": Mrrpedig pp ez volt, akit az els kefeltmadst. Malp.::].s
rij lltsnak a magy arzatt.

azsidk i7Za"t,

Jzusfeltmadsrl. Kelszosz ideje ta eltejedtnzetvolt' hogy Jzustantvnyai egysze. en a Diontisziosz'Izisz vagy ozirisz istensgmod:]]i4A44rnaztk ha]ott mesteriikre, me. l ty ek m i ndent a va ssza l.lr 'e sl.d "9 5 ,a zm lya t e r m ke n ysg g e ile . :---*-------<--t= gyZi -hallre-t.li szthullst. Nem is olyan nehz eme elbeszlseksa Jzus esemny iskoz tti kilt li'ilonbsge-tfelfedezni. Jzussal ellenttben(akit a tantvnyok szem1yesen hogy a fitdmvelsvilgbl szrmaz istensgek valamertek) nincsiRiik-6r-lgondolni' ha is lteztek volna. A tantvnyok tovbb azt a Jzusthirdettk' akiggyszer s mindenkorra a tavaszba rfeltmadt a halottak k ziil' s nemcsak akkor tr vissza venknt,amikor a t1 T7ff3giil nagyon nehz lenne felttelezni' hogy a tantvnyok a pgg![gs v1lgbl szrmaz istensgeket ismerhettk. Az e]'s6 szzadi Palesztinban gyakorlatilag nincs nYoIua Ezrt e'felttelezett hiedelem nem osztonozhettea taa -, meshal sfeltmad istensseknek. r Y--fr -ti-,,,,-, -' allltasara. nrtvanvOKat J eZUS I eltamaOaSanaK kell ragaszkodni: elszor szmolKt ponton is az rijszovetsgih svtihit bemutatsihoz nunkkel]azza1,hogyatantvnyokgIat@1,msodszorfigye1embe ke1l venntink az tires sr negatv smegerst ie.Lt (9'35-.11 ellenttben jszovetsgiforrsaA II' szzadi apokrf Pter-evangliummal '45) tan irl. Eppen ellenkezIeg, a ink soha nem szlnak Jzus feltmadsa vals t rtnetnek prepaulinus hagyomny (1Kor 15'3b_5), maga Pl (1Kor 15'6-8)' a ngyevanglium,s azok a hagyomnyrtegek, melyekb,l az evang1iumszerz i mertettek (Lk24,34), azt igazol1k' hogy a feltmadt s 1Jzus rr.regielen!bizonyosszemlyeknekscsoportoknak, e]szor a ,,tizenkettnek',ya1y a,,tizenegynek'', ahogy Lukcs nagyobb pontossggal batrozza meg a jelensek (Lk24,33) Jrdsrulsa utina tantvnyok kozossgt. Ezek a forrsok e]trnek helye alapjn (Galitea?, Jeruzsiem' vagy annak k rnyke?)'vagy nhnyesetben nem is je. -lolnek meg helyet (1Kor 15,8). A forrsok a kovetkez pontokon trneke1egymstl: a) vagy Pter (lKor 15,5; Lk 34,24) vagy Mria Magdolna az els6 szemly' aki !s9c!1!e a fe1tmadt.Jzust. b) mi hangzott el a ta]Ikozsok a1att(Mt 28'16-20; Lk24,3649; Jn2o'l9-23). Ezekbl a kiilonboz forrsokbi szmos kiilon jelens igazolst is megtalljuk (Mrria Magdolna, PtersPl) valamint csoportokt(ktilonosen a tizenegy). E jelensekrltaljutott el az apostoiok tudomsra, hogy Jzus feltmadt a halottak kciztil. a) A jelensek

-l-"ig"i'"tes"'""g:ng"dh.".tg.1i:*2?1::?,:::*."A?'"' i;';."ffiffi y*,":.: u.g g aB v'"". i'; ffi ffi ]ma r. ?-l.:**",l:T !T.,' 1.'3,:?; "ook j:::x afeltmadsa $;jf i..;#il[;;;nb;"";"sr11..iJ1,9 ]ci'":l1:.1".yt'?''.} "li: fe(keresztre hal1t sejtefte;rszakos
;;#;;;i."# jffi;"?Nea':t; to,::-:4) nem

s (Jzus) dicssges szemly egy TLVLLLvLJ Msodsorban .lvlabuub'Iudr wJ vrsa.je1].emz6 nar"mns-cit"'ads .'"y se egszen rsgiyitu 1-#***.* hP6v ette ezl az, ]talnos feltmadst

feltma9-+nakte.::i::1y.T*:.:; ygs

.- ^ .^ -!+ -,A^ -,^ 1 , a-t.ntvnyok termszett. dicssgess ,"iiJ'l,-'"* fe1tmaasanak. -Ezrthirdettek:egy 'eszkato1ogikus lry9t9t!9!L'9gE$B,*B,-zJ:!.pr;mit j:. zsid hitv1g,,t|ot, '"* az eljovend ltalnos feltmads '". ;;;;e 0Zu9 ai"soegeses vgs feltnildst-ffit e76vte|ezst. VgiilharmadszortveslenneahrisvtijelenseketegyszerenmintaJzusigazsgrartan k 1ta' vetelmezni,melyet nem fellnekne.az rijszvetsgi rzapostolokvotemenye1 a kereszttmenetele bks viszony1ag htnek rt atantv1myoi z u".,tott1"r"ns"k''"k. valsgnak. a meg felel nem utni hitre, ,".iiiit,e'"tottl t'itua a hrisvt mely szerint'azapostoloke1k.. t"r;"'"n i'jy"r'n"",ti"i1 hagyhatjuk, Azt az ]Itstp"aig a1apjn szljanak elbesz1sek hailott istensgr1 eitmadt s sztiltek arra, hogy a mega1t

Hogyan mentek vgbe ezek a jelensek? P),,az evangliumok sms forrsok alapjn a kotortntek. neJn;:!r]FE+qp-J l$ vetkez megllaptsokat hozhatjuk. n iete-n-esek 'e]-'it jelentsgt ezek a kiny'ila|koztatsesemnyei.melyek J7[ETszkatolgiai s krisztolgiai setrjk fel, sajtos misszira hvva a cmzetteket'eey pratlan snemcsak bels tapasztaIat gtigvel,hanem-Ei6gE6ti1s slthat mJon. jeleqt mee ellelfglPn.em f 1di szolglatnak,i{11apo^tva| A'[eltmadott Jj:?us,ellenttben . inek VEyEvfr]Il-kn4:. Akiknek megjelent' azok mrir hvl<voltak vagy ppenennek koall. Szent Pl emeZT6n-reJ-t( a'. Az egyetlen' br rszlegeskivtei eme rlta|nosts ta1iko;a-E-Idltmadotta1a damaszkuszi riton. A hrom lersbl kettnl az rititrsak hailjk a hangot (ApCseI 9,1)' vagy Itjk az gi fnyt tApCs1 22'9), de egyetlen esetben sem ltjr{kmagt Jzust.Ezrt nem mint a hrisvtkozvetlen tanrii vannak jelen, hanem mint Pl drmai tapasztalatnak k{ils tan i. szemlyestaIlkozsrl a fei. Szent Pl beszmol a kinyilatkoztats be1s termszetr.l' tmadottal (Gal 1,12-16), aki onmagt rtatel, mint aki mLraz idk vgi (1Kor 15'20.23. 45) vgrvnyes 1etet li, mint Krisztus, smint az Isten Fia (1Kor 15,3b-5; Ga] 1'12. 16). A feltmadott Krisztus je]enseinkeresztiil hvtameg Plt skiildte (1Kor 9,1; Gal 1'11-17)
: --! -

84

85

a t bbi apostolhoz hasonlan (M.28,16_20) az igehirdetsre'Egyesek gy prbJjrkrtelmezni af\tmads utrnijelenseket, mint a ksd6rkGztyef iehets{es iapasztalatanak (J nzo;zg) igazolja, kezdeteit.Am az jszovetsg a jelensekmegismtettElgll"n tirmszett melyek Pril meghvsva] (1Kor l5,8) vgei?rntR7lostolok csoportjrinat< aooti.;etene. sek sajtos termszetemegegyezik a vgs tanrisgttelreval kiildsikkel,hogy a&ltmadt 5risztus teljesen azongs a folrl.i Jt'?us.sal's az hrsvtiigehirdetsre val kiildsik7ltal aiaptja meg pgyhzt. Ebben nem tmaszkodnak msok tanrjsgttelIe, mivel k maguk lttk a feltimadott Kriszfust shittek benne. Vgiil az szovetsg nagy prftinak tapasztalatval el1enttben a feltmads utni tallkozsok nemcsak a!B!\(az isteni sz), hanem a lts tertiletreis tartoznak. A feltrmadsok alapveten tthatak voltak (1Kor 9,1; 15,5-8; Mk 16.7;Mt 28,17;.In.2o,I8)' inkbb mint hailhatak b) Az iires sr 1zJjs7ovetsgbenaz iires sr nem a feltmads igazolsa,Izus feltmadst is megerL6,1-8;,Jn 2O,L_2). JzuJffinek hinyt.-ffiG-magyarzhattk, hogy ii61E. !L@k vagy mshova vittk (Mt 28,I|_I5; Jn 20,2. 13. 15). Am a pozitv jelek alapjn (a feltmadott Jzusjelensei) a nyitott s i.ires sr msodlagos s negaifi.]I-eicsak megerstettkfeltmadsnak v aI6sgt. Egyesek szerint a Mk 16'1-8 sa tobbi beszmol az tir'es.srrlnem adnak snem is szndkoztaklzlls srjnak helyzetr5L valsgos feivilgostst adni. Ezek csak egyszerfantziadris mdjai lennnek annak, ahogy az egyhz a feltmadsba vetett hitt hideti, mely a feltmads ftb kijelentseib.l s ezt ktiveten a megfesztett Jzus jelenseib1 l1 (1Kor 15'3_8). Ez a legendius kidolgozs a Pl apostol ltal adott jelens-beszmo] s Mrrk evangliumnaka lezrsa kcizotti 10-15 vbenment volna vgbe.Am a kthagyomny alapos elemzse (a jcl9!5!9ks azJlires sr)olyan ki.ilonbsgekettrrnakfel, melyek alapjn le. hetetlen aztIltaru, hogy az utbbi hagyomny az e1s6b6I szrmazna. Az lKor 15,3b-8 fontosabb elemei nemcsak egyszeien visszatmek Mk 16,1-8-ba' hanem a mrki elbeszis olyan pontokat is tatalmaz,amtrI az 1Kor 15,3b-8 nem tud semmit. A jelensekhagyom. oan torteneulegaz ures srrl AIapvet etiogadhatsga szerint az tires sr elbeszlsts'rte]mezhet tnynektekinthetjtik. Mind a Mrk mogott l1 hagyomny, mind a Jiinos.evangIium arrl tanriskodnak, hogy egy (Mria Magdolna) vagy tobb asszony Jzus srjt felfedve stestt.l iiresen tallta. A feltrmadst vitat vlemny fe7telezte, hogy a sr mr korbban iresvolt. Termszetesen a keresztnysgclienrebt feihasznltik a test hinyt a 9sa1sigazolsra (Mt 28,1i-l5). Amirl vitatkoznak, nem az i.ires sr meglte, hanem annak_ililqE:.]imizonytkunk arr1' hogy az els idkben a keresztnyek azt gondoltrk volna, hogy Jzus srja tarta7mazta volna maradvnyait. Az ,,iressr'' elbeszlsekbena kozponti tmaa megbzhatsgl'gazolsa.f,7a ezt a\erst csak az els keresztnyek alkottk, akkor az iires sr felfedezstatantvnyoknak nem pedig nknek tulajdontottikvolna. Az els6 szzadj Palesztinban a5k nem szmtottak hitelQs taaz tettuotna, tliaz tires srfelfeae@ojg!4s. A legtermszetesebb nyoknak' hanem frfiaknak rulajdontottrk volna. A ldrtnetet kitallk ne:o alkalma"tak *:= yglna eleve g\ely! jelent szempontokat. Mindezt fgyelembe vve az ires sr tnynek elfogadsa a rendelkezstinkre 1l adatokat mgnagyobb sszhangba hozza.lzls iires srja megersti mindazt, amirI az els keresztnyek a jelensektan itl rtesiiltek(Lk24,34; Jn 20'18). Br

4. A hrisvtikinyilatkoztats
Hogyan jutottak el a keresztnyek Jzus feltmadsrnak az ismeretre? A IJ'. szzadi Ke]s?qsz \i91sn!seit-e]utastottk,akl azt lltotta, hogy a jelensek lanri ha]]ucin1tak. teltamads jelensek A utru termszetts cljt konkrtan s rszlete16E-ffii.TiiliilF*

nyozni. Ehhez mghozz,ke|l szrntaru., u|qgy lsotlrlepi*lala'ok

jelent a tort ene.[T g+:*gry=f +; Ez tm nelil b1iu t.;.te,'"iilEfr iie aki ebben jciv.ben a hatirozott r:::::)':,'::*:"!9'11 :.]..ten 919' k<jzeledikhozznk'me1yetJzusnakaholtakkzrilua@.;.""-' 'kn'ril'1t{<o.zP!sa

mint a.gg!gl. u-3g9!9{lgjgT i. lscc A keresztrefesztnJzus feltmad. '' ertelmet sa toVaDDl sdcjntmeghatirozst jelentett vallsukban. melynek az els kereiztnyek tanrii voltak,.tstenkinyilatkoztatsnak ,$:9&]!430a,'u' Vagyis a feltmads esemnytl1es a.;ere@ I:^q::'":i1i. i|TF.T lyeketa Jelenk trnakfel) a Erjsvti misztnumoqt eljutunka hrgmszemIyr .tmaffi Istenon.

I.:Y:j:.*)sriressrja lenseinek feifedei66EfrilffimBBse.ELtahitet

a; j m;;il;;'"';;j;

u r.tia*uat jeJzus

(a izent]leksaz

nya-s az3g slgl.sa+ffg!"n"l.egylq.i$olskijln uan. eredet,ik a-6ez6-m-ut valj-

feltmasztotta Jzusts yele egyiitt !g!ke!s-&ll!aaszt(Rm"8,11; tror o,r+; 2Kor 4,t4; Ga] 1'1;lTessz 1,9-10;4,74).Yagy fi'ii"e"agy.ega v;,Pl ui."'",'t.oy"ti]tal feltrts imdott Istent mint a feltmads Istent hatfuozm.p' A kinyilatkoztatsnak e hrisvti misztriumbl kciietkezik a hitnek minden ms valsga. A kereszt ktsgkviil a keresztnysg tegkarakterisztjkusabb jele' Prl a keresztre fesztett Krisztusban foglalja ossze evangliumt (-iKor 1,18-24). Enne< ellenremgsemragaszko. djkhozz:,,Ha Krisztus nem trmadt fel, hibaval a ti hitetek,'.(lKor 15,1}-;;a;;;. mondja: ,,Ha Krisztus nem tmadt fel, Isten hamis tanriinak is bizonyulu'J. A k"."."t." f"folytatsa neuu nem tarnaret lstent. nem valstan meg tidv ssgrinket, ::':.^'jPg*#-: Ietreaz w!,zat' Kfisztus, ha lehet mondani' mindent k-inyilatkoztatott. Isten :.-::*.,n::"" onKnyllatkoztatsa h svl yasrrgqps a rtele csricspontjt. A ki. .*9!l!]ek.Q'1i9yg!9]b9'' nyiiatkoztats megvilgiiottereii.arta t<]ii2Gpcsolatt Istennel, akit gy nevez: ,,Abba, Arym''. Ez rthetv teszi, hogy Jzus lete Isten Finak emberi lete Volt. A hallbI val feltmadsval Krisztus Isten Finak bizonyult (Rm 1,3-4). EzrtP.l szmraa fettmadott Jzussal val talLkozs a Firjval val krilonleges szemlyes kinyilatkoztatst jelenti (Gal1,16). Az*]g.t:rgs4e+ygts a hrsvtikinyla&oztats rtelmben Krisztusra az r ehevezst , nasznalt2rl(,aki va]ban az steni ltben s fcinsgbenttesiilt. -R6diffiozTt levl egy prepauIinus formult 6nz''yt91y az i'idvcissget Jius feltrmadsnak sr voltnak lsval k<jtiossze: -"gufel',Ha szddalvallod, hogy J,us a,,,s szvedbenhiszed, hogy Isten timasztottaa hallbl, tidvoztilsz'' (Rm 10,9). A Filippiekhez rt levIben Pilgy si ke. l:.,'.T{ hj-::,.'., alka-]maz, mely az egszvilgegyetmet hvja a felmagasztalt Jzus mint rstenr Ur tmdsra: ,,Meg.alztama8t s engedelmeskedett mindhallig, mgpedig a ke. reszthalig. E2rt Isten felmagasztalta, s oly nevet adott neki, mely ffiicitte uan minden nvnek, hogy Jzus nevre hajoljon meg minden trda mennyben, a r<iac;n s az alvilgban, sminden nyelv hirdesse az Atyaisten dicssgre,hogy Jzus Krisztus az r'' (Fil 2'8-_11).' Az'e-v.a.ng1iu{n.o.k hriqvgti'beszmoli elbeszl formban szltanak fel a feltmadott Jakt tmmir lgleq-hgBtr4ban sisteni identitsban mutatkozik be. Mt evilE5rnBg9ELa'

:i.i!1".t"Y"+rfT!!:fi!"J';"

l9i:."!].*:" bl minden ms k vetkezik. Szent Pl Jzus fetrmadst(egytitt a minkkel) Isten bemutat-^*j::"::"":"'::*:i kozsrnak sajtos keresztny rtjaknt tartja szmon. A felt-madsrl val tveds alapvet-

valj ban t.t"@oty-

86

8'7

i_

\*J

'L---'J

\*,

L;,,'""8

Lq**J

l*J

l*J

r***f

&r**t

Lg*irJ

,,-,,,,rf

i*f

L!.,-d

LJ

L-/

__-l_Ji--l

gliumnak utols fejezetbenMria Magdolna s a msik Mrria a sr elhagysa utn tal1koznak Jzussul' ,'t!q14i.k']!!lMt 28'9). A lzesgclgpg1ol Galilea hegyn a vele val .a. Ilkozskor, amikor meglttk imdtk t (Mt 28' 17). A negyedik evangliumban.csak a h s. vti esemnyekben ismerhet fe1 Jzus igazikJlte, Szent Tams megfogalmazsban: ,.n Uram, nIstenem''. A feltrmads szi.iksgesJzuslelies kinyiiatkoztatshoz'hogy t Urnak ismerjk el s imdjk. A !ere94(rry-|L!1 lnyege ppen annak a j- hmek a-elfogadsban sa Szentllek erejb.lhatottakeresztre fesztettk, mely szerint Isten Fia ri-gtestesiilt, 11t, ibl feltmadt.'gy a Szenthromsgrl sz1 tants Krisztus feltmadsn keresztiil Isten belertve a teremts' a zsd6 np meghv]i onkinyilatkoz]Latsar rJdEi (ert6zetesen a piinkcisd, sa vgs idk misztriumait ii). hEgreTrees1fueresztre feszts, V{e." 9zg!thIg*'Ebemutatsaknt rtelmezi Jzus megkeresztelkedst.A Szentllek ga1ambformjb an Ie sz 11r , sh an g h al l ats z 1k az f f i et t . Fi a n] . bo ' -Isten nem jeTenik meg nEilIe-Ikkedvem'' (Mk 1,10-1 1). A feltmadskor a hiromszemly snem tr1afelmagt hasonl mdon.

n etetutn'. @va 1su l me g (F i l 2, 11), m g aS z e n tl 1ek m ega dja a I ehetsgetaz embereknek, hogy Jzustmint isteni Urat tiszteljk( lKor l2'T)' KUIO g]!gng1sE-gs!!!us-9sa' Atti a pillanattl kezdve, amikor lgy Klsztu'LkildQ.ssY J SzentlIekkozott (2 Kor 3,17; Rm 8'9-11)' sehol .R a Szentllek s&k fuidiTTe*et. Lukcs sksbb Jnos vilsos kiil Az els6 szz44! \eresztnyei ezekkel a kifejezsekkel a nagypntek s a hrsvtvasrrnap knyilatkoztatst tapasztaltL melyekben Isten vgrvnyes esemr'yi[6-gahJi&6{ meg.Ez a kinyilatkoztats mr nmagban is valami hrromsgot tartalmazott, ahogy ezt P. ffiI fe1 az Isten, enne[ mi mlna, ter postol piinkosdi beszdeis elismeri: ,'Ezt a JzustJffii jobbja felemelte, kirasztotta az AtytI meggrt ,,ugyook. ,+zut7n]-Eo-!|ZT6 Eii Szentlelket, ahogy ltjtok shalljtok'' (ApCsel 2'33). bizonyuljunk. A keresztItt ktsgkVrilvatosnak kell lenni, nehogy t<jrtnetietlennek nyeknek a ks.bbi szzadsk szmos problmjval kellett vo1na szembeszllni, mg eljutottak volna Krisztus istensgrls a Szentllek identitsarl szl biztos tantsra, Mindezek ellenre mir a keresztnysgkezdetn megtalljuk azt a vilgos gondoiatot, hogy az Atya, a Firi s a Szentllek emberi trtnelmiinkben feltrtlk magukat, fkpp Nagypnteken s a Hrisvt vasiimap s az eztkovet esemnyekben. Idig azt lttuk, hogy a keresztre fesztett Isten titkrra.Most azt keli tgondolni' Jzus feltmadsa mikpp vilgtott r vgrvnyesen hogy Hrisvt mily mdon kozvettett vagy iegalbbis vilgtott meg ms kinyilatkoztatott az egyhz alaptst s szentsgi lett'amikor igazsgokat, mint pldul a vilg teremtst, kezdetben s legksbb a niceai zsinat hitva1lsban megielent mint bevezetse s magyarzata a kcizpont| igazsgnak, hogy,,feltmadt''. A fundamentrilis teoigia feladata, hogy bemutassa a hrisvti misztriumot, mely Isten tecinkinyilatkoztatsnak cslcspontja steljessge.A-teolgus'ok a \q-r'.eg3!:gy5g.gy.okeIeit kintik&linduklpontnak, mely kezdetet adott a hrisvti tanrik rszrl a keresztre fe]7ftItJzus feltmadsa hirdetsnek.Az eis keresztnyek tudatban voltak, hogy qegkeresztelkedtek a Hrsv!rnba!gqlsu4rr-(Rm 6'3-11). Az Eukarisztia a feltmadt Urt'g]tqt r mads hirdetteJgs ljiivetele vrsban ( l Kor I | ,23_26) ' Mindezzel cisszhangban a Tl az isteni nkinyilatkoztats k zponti magja, a hiL gazatainak ktilcinb zsgben. A fundamentlis teotgia miutn megvizsg|ta a t rtneti s apologetikai valamint az idetatoz dogmatikai szempontokat' a hrisvti hit igazolsra vllalkozik: ,,Vajon rtelmes cse88

A prepaulinusformuiikIstent(Rm 10'9) vagy az +ly4i$9$ (GaI 1'1) mutatjkbe, aki a halottakkoziil. Jzusnak mint isniIffii< az imdsa a mnnybeme. rctta'@]ust

zott.F;irt6es#fr"ii-"t<a fe1tma-d.mszfr 6TE)| mnt ffi?tttitdi a Szentlelketmint aZ (In20,22). adjaa szent1elket atantvnyaira,,lehelve'' Atyagrett(Lk24,49),yagy

lekedet hinni Jzus Krisztusban aki feltmadt a halottak koztil?'' Racionlflisan lehet ieazolni ezt al:jtet? A htisvti hitr.1 va1 gondolkodst kt tnyez1 hattozza meg. Nhrnyan (!vesen)azt serqbsli rte}miin\ hasznlat soha nern kGlh.sa.. E9qd9!tk.'hogy aJtj*npti ]ve]s zPll]' sem.nozzatennlvalamit e hit lgazolsihoz.Igy a hitet rtelmt.ink jelentseknt fognnk fe!, s ezze! egyutt tagadnnk lsten ingyenes ajndkta szabadon vllalt elfogadsra.Ez a vlas zts n]n-v@]fi gye1em6e, ho gy .Iste@ho gy a |*i:" nllDell oontesnez a nlnetosegel mePadla. Az Istenl kegyeleln s azemberi rteleminkbb egy tittm k o d mi n t iE-y m s s al sz em ben- 1 er.]c_ --Eg'maiFn ehzs-g azellenttes oIdalr1ilnazik, azoktol akik fel akaririk szabadtani a hitet a tortnelem ail' k Jzusfeltmadsa igazsgnak kedvez ffiao" a;r '|zqglk legelik a feltmadt Jzus jelenseinek' az iires sr felfedezsnek a bizonytkait, a kereszdinamikus fejldst s ms t rtnelmi termszet tnysg kiemelked szempontokat. Az ellenvetstik nem egykcinnyen sznikmeg' mert hogyan kpesek lehetsg megllaptsok vagy az effle tortnetikutatsok vlekedseiigazolni a hit biztos sfelttlen dontst. Roviden' gnmagukban a! 4-ngti kiielq{E$*ngrrlspglq\ityenintsthiteleslgni, de amintlt. ni 'ogJuk'az %y!efltqJ9!9!, amelyek igazoiirk a hr9vtihitet..magukbi6Eia1ik, de nem szortkoznak az els szzad kieme]ked tcirtnetitnyeire. Jzus feltmadsnak ktznIag tortnetiriton vaI megkdzeltse veszIyeziet,hogy eifeledkeztink an], hogy ez tcibb minI egy kutatsra Vagy lgazalqs (vagy cfoiatru) u4!9 g!!be]!JQnq9g. pusztn_ffi-riel. miink megnyugtat'sa. A |eltrmadsigazsga s alTffidi Jzusban va| hit e)fogadsa sokkal tbb mint egy tisztn rtelmi eszmefuttats a mrlt meghatrrozott esemnyei foi1'tt. A !!y!t.!{.t.il1p a tan vallomsok s a hitvalls elfogadsn (,,harmadnapra feitmadt:'), hogy qlkotelqzeltsgrgosztcjnozzon.(',hiszek az egy rban, Jzus Krisztusbu"''),jg!i.49!1ra (,,virom a holtak feltmadst saz cirok letet''). . Hogyan rudjuk igazotni teht szabad skegyelemtl ihletett vlasztsunka t, azokyl,asztst akik ,,nem lttak s mgis hisznek'' (Jn20,29) a feltmadt Krisztusban? Eigri azoknak, akik lttak shittek (feltmads apostoli tan i), -egyet ielen.t a J?ussal ktil ni-ges tapasztalat 1tal B!lkoz9tt szemlyek vallomsilrak elfoeadsvat, melyEsffin csak nikik jutott, s ezrtfelilmrilja a lehetsgestapasztalatok szintjt' meiyiket csak egyszerren megistntelhettink, s amelyek ltalunk igazolhatak' Az apostoli tanrisg elfogadsa magban foglalja a termszetrl feltett alapvet krdsekreadott vlaszokat is, vagyis emberi lttinkje1enist s jovjt. Egy bizonyos rtelemben ez a ketts megkcizeltsa h svti hit igazolsrra mr megjelenik az lKor 15.ben. A fejezet a hitelre mlt tan k feisorolsvai kezddik, autnJt megielent a feltmadt Jzus (1Kor 15,5-1 1). A fejezet nagyobb rszben ezutn azzal akrdssei fogialkozik, hogy mitjelent szmunkra, akiknek a hal1lal is szembe kell nzni, a feltmads. Ez a jelents tny hiteit ad a hrisvti hit igazsgnak. s ',he|iilrl'' is kimutathat. Szriksgtink van a . A htisvti hit igazolsa teht ,.kvii1rQ.l.' \o7znk eljutott nvilvnos s to+neti tanriF meghallgatsira,Ttertfl Pltl, Mrria Mag. dolntl s ms eredeti tanriktl szrmaz beszimotkra. Egyrittat keresni.ink kell a ,,beli.il!,]'' szrrmaz ieieket, felismerve azokat a mdokat, melyek ltal a feltmadt JzusbailI6 hit egzisztenciIisan megfelel 1egmlyebbtapasztalatainknak sremnyeinknek. Ez ad rteImet, remnyt sszeletetet a halllal szemben, a benntinket fenyeget abszurditsra sgyrl letre. Egyfe11 a tcjrtnetitan k tisztelete megmenti a hrisvti hitet a pusztn rtelmi szintre val lesz|Itsrl, msrszr,l a jelenlegi tapasztalatunk tiszteiete megment attl az illzitI' hogy ietiink shittink alapjait egyedril tortnetitnyekre ptsiikfel. Amikor a Credo-t imdkozzuk a feltmadott rba vetett koz s hittei, az a hrisvti np vagyunk' meljG$titt innepli s tapasztalja meg a feltmadott r.ietentetet amg rijra el nem ion.

89

LBb{I

llv|til

t*il

L**xl

k*Hn{

-e,-r-.+4

bsg"4

'L**Ed

lsqs4

'|ffi

IV A messiSrl szl tants a kinyilatkoztatsban


A messanizmus sz a szrmazlk, me7y az egyes sz vetsgi' ?+ijtal'-(fe's9n9'kifejezsbl ntertestamentrius, raEbinikusTffiegk haiznlatban kiilc'nboz .1etentessetrendelkezik. Itt a messiis fogalom legalapvetbb jeientsreszortkozunk, mely ely a minkn1 aiapveten jobb vl1gvrsnakhagyomnyba ilieszkedik bele, a minkta ototofiaag teljeien ei. tr mdon, legalbbis egyes prftrkltomsban, mely nem mindig to'toait ember, e'gy prfta, egy kirIy, vagy ms szem|yhez.Ezrt a mejsisi problra "gy rendkvuic;sszetett, snehz meghatrozni, mi a messianizmus lnyege, smj nerrraz. Ha a messianizmus einevezs egy ember nevbl szrmazk, akkor a messisi krdskc'ra bgalmrhoz ',messias'' kapcsoldik, de megjelenhet elvontabb formban is, kizrIag u" 1st",tiu't cselekedet-

gorognpeke1gondolsa,-h1em11!P]T|i,*Fhu.:1n"-i.ffi

4) Ez.a Tessisi hagyomny ktszorosan cisszefiigg gondolatot foglal magban: a) JHWH eljovend rkezse b) az o orszPa. Mindkett a zstd, sz vetsg t rtnelemszemlletre uta1. Neqr qiklikus, mlnt a keleti

Mindenesetre a messianizmus alapvet uffi 4r"T9!'tb9L "t"'" messlasl remnY.vagvis a-szentrsi

kijelentsekrealapul remny,mely szeriii nupon u .6i-ny faRes- elytitt tegetesznek, brmiy.n i"gy",' is az ama,*r' keresztiil "gy ez az gjj.le-@egvalsul. Ezt a kt szempontot egyszerre kelI figyelembe venni' amikor az jszcivetsggel . kapcso. iatban beszltink messianizmusrI, a k vetkez hrrom elv szerint: 1. a kortrsak (tantvnyok) messisi gondolatai, vrakozsai 2. a kozcissg teolgijnak fejldstkivlt hatsok, s 3. Jzus magatartsa alapjn.

sz vetsg.s'az fsten npe 6Eao.m kcjrb.i. ppen ezrt a sz vetsg rogau dinamikusabb lesz, elmlyiil smessisi jelleget kap.
2. A messis nlkiili messianizmus a zsid t rtnelem 1.<s|52a\4q4!ban '1)Ez a me.ssi.4nizmrrs jelent meg, Izrael sJrdabuksa utn, s mindig erre tcirtnikvisszautals]ErrtTil]ett aliarnos tuj;ao*agout azonban meg6rzi. JHWH vgs eljvetele' a szemlyesmessis nre;ez.tr.r|o;,d.il" niktil megjeIentk az,,Isten orszga'' zsoltrrokban(4.7 , ,96-100). Ezet a zsolro.;; u lehatrolt szm esetet mutadiik be, melyben JHWH elj veteie d.6;;ti.n, rigyszotvan rtitdi kozvett beavatkozsa n1kti valsul-"..i,i mes. A 47. zso|tr ennek iskolapldjasva|siin.i1.* mint kir|yr| kronotgiai JH*"-.rl, rendbenaze1shimnusz.Azsidteokratikusauu*".ffiis1ehette. kinteni, m a liturgia szmta is hasznlhat: a zsidtuig ia az ,i1,e, 1n^,i-i).,o,ol megkez. dsekorimdkozva htszerszIaltatta meg a ktirtr. 3. A szemIyesmessis, mint az idviissg kiizvettjnek vrsa A szemlye' messis ki.ilonbcjzaiakjai shagyomnyai kcjzott a kcjvetkez felfogsokat lehet mr az oszcivetsggelkapcsolatbn is megatroznr: 1. A dYldi messis kirlv vagy az iidv ssgkirlyi kcjzvettje. Ez a1egetterjedtebb, de nem az egyetlen aiak. A messis, va1y az iidvossgprftaik zvettje. i. Hg* J. A {l|ryH-'5za]e3Jamessis vagy az iidv ssgpapi kozvettje. 4. Az ember fcj]cjtti messis, Emberfia, apokaliptffikirlv. csessg''szemlyre cisszpontost.

az'jdvozt tgy0qy+.ilE"t*: A bfr|'kus i;t";;;'aJ.

koztatva'mghogyha a szemlyes oonte.1gyrH inte't"als"ilil#'u; g!]94a jelenben megyis vgbe 5) Az ltalnosanfelfogottmessianizmusteht,egy vgskorszak s ajelen fesztiltsge, a hit mozgsval esik egybe. Ennek az elrelthatat|n iseni tervnJ:;;;. liszt nz ereil vT i;1e1 .il' u kcizott sz vetsgben' mely nem pusztn egy ktoldat szerzds, _rdqalom lep9 hanem a1egf6bbQ1rszr1 a h]st[saz. rete selk<jte]Jettsge: a ne3 rszr1 pedig

"il"ia'"'%J";nou., kilp a

A) Messianizmus az oszlvetsgben
1. ltalnos fe|fogs 1).A messianizmusa hber haeYomnyban nem egys.ges, Iranem s$39!9g&cc19Q. Van egy sajtos,egy ltalnos tisszetevje,svn-egyspecifikus eleme.Ai?ii6G!/messis nlkii]i a msodikki'ilonbcjz 'rlmdon egy individulis;,'m P+*ip}@torkollik, Azetedetlsalapveta'Ikote]emlstenktilonlegestidvcizt@
az iidvossg vgs korsza\nak az elindtja clglgrs:3e 'a9yosEc.f z) z'; J1L az iilLalanos araanoiETgond etgonoolas i?s az' az' hogy.J!!]vH hogylHwFl vezeti vezetiaz az o npt (JHWH (JHWH tvonul) npt tvonul)s sbeavatbeavatzher a ilirtnelcm mp.ot|.o "L---. :!:... 's"gtGFt Lj',^...^r jiijjon hvsva], hogy e. uruuuJurt 1'---=- rttrPell, vr JvJJvLt "val :.:1i#|l

"."rt"3'T$l hsg hitbensvrsban l.Az esetek tobbsgben u ktl1ti.'1"g"s beavatkozs vrsa ajcivre vonatkozik: Isten transzcendens, elre nem ithat, yes eljq. egy rij orszgot aiaptani. Ez elhozza majd, az igazsgotes a ueioi Yeq* {nWH T.ucu {oq az '0 hata]mt pedig mindenki elismeri: ez|esz az orszg, JHWH uratmi1iz 52J: ',Klrllv lett a te Istened'';Zso1t96,.t,10: ,,Adjatok az mak npk tcirzsei,adjatok az ;"illi.;.. tet shatalmat... kirly azUr' tgazsgosan kormrnyozia anpeker'; v<i.Bcilcs 16,7: ,,mindenek megmentje''). 3) Az orszgnak mindig van kollektv szempontja is:a szab?$t. r.negvlt jsgnak megnyilvnulsa npeirnt. A 1egtc'kletesebB';mnet a m ltban a ry]asa" Isten Htlsvt(paszkha) volt. A kora zsid eredetr rtustJIIWH s az angyala 4tmenqrelnek emE*Gikafiaz-tk az egyiptomi b'Y9rrds idejn(peszach _ tmenet;vtj. Kiv 12,TT:T3: ',En vgigvonulok azon az jszaknEgyiptomon'').
90

# W mely a szovetsghezval

Az,eniiilettT y tpus meileET milid a_"tffi

i,ugyo*nykapcsolata a,,Boi-

a) A Messis-kirIy vagy az t.idvcissg kirlyi k zvettje 1) A messis kirlyrl szl any'agngy csoportba oszthat: az n. protoevangelium' az b. rahrmnak adott gret, Jkob ]dsai, Blm orrikuluma. 2) Azelj vendmessis.kirty Qyrroras*lsaruezr$lT:rt.TWElBlvettese' aki vallsi spolitikai szeffibot tetrehii tetEiffis orszgot. Fellp JHW.H sIzrael ellen-

91

i* J

t.

,t

KJ

t*J

[***.t

i*.-J

[,*..f

l*.s$J

tgrc.$J

l'**J

ne--.l

,,**rl fu*'&l &***,l g"*.-/e*--l

fu*J

t--.l

L^"ui

gel: 25 m.7_12:,,MegsziJrrdtom kirlys gt''; Iz 9,5-6:,,Gyermek sziletik nekiink, s az v1ira kerii1 az uralom. gy fogjk hvni: Csodlatos Tancsad, Ers Isten, rok Atya, Bke Fejedelme. Messzire kiterjed majd hatalma s a bkneknem lesz majd vge Dvid tr njn s kirlysgban, melyet megerst s megszilrdt a jog s tgazsg7ta1,,; Iz II,19 ,,Vessz kl majdlzj torzsokb.I,shajts sarjacl majd gy kerbl... A ftjld rigy tele lesz az r ismeretvel, mint ahogy betoltik avizeka tenget''; Iz"|,I4: (Az Emmanuel ktinyv): ,,Azr maga ad nektek jelet: igen, a Szrz fogant sfirit sziil' sEmmanuelnek nevezi e1''; Mik 5'1-5: ,,De te Betlehem' Efrata, br a legkisebb vagy Juda nemzetsgeikozt, mgis bel1ed sztiletik majd nekem aki uraikodni foglzrael felett...''; Zso\t2:,,Fiam vagy, ma adtam neked letet. Krd tlem, s roksgiil adom neked a npe. ket, birtokodul a fcjld hatrait...''; Zso1t,71:Zsolt 88; Zsolt 110: mondta azlJr az nuramnak: i.iljjobbomra sminden 'uA'zt ellensgedetlbad a| teszem zsmoiyul''. Zakaris 9,9-ben mint a bkessg kirlya jelenik meg: ,,Ujjongj, Sion Lenyal Zeng1 neket Jeruzslem Lenya! Nzd, k zeleg kirlyod, gaz s gyzedelmes, alzatos, szmiron j, szamr htn, szamrnak csikaj n'' ; Salamon zsoltraiban (diban)62azonban mint harcos kirrily trnik fel' Itt azonban ideigienes uralkod, aki a t rtnelem vgn JHWH kezbehelyez mindent. b) A prfta messis, az idvossgprftai kzvettje

sgeivel szemben,smegalaptja azi9azsg sbkeoszgt, sJxWH_Eg!9]9L\iterjeszti ftj]dre: az.9csz Izrael gyjut hatalomlaa tcjbbinp folott.Ennek a feIfog{snak'az alapszc'./e.

,Anemzetekvi1gossgas'az-i.idvrjssc]rk.A49cg1kjsa@az r leltmasztia, felmagasztalja ssokakat a osszetett szemiy: br-megdicsiil' de nem"eEer1gesztebs1il.^ kiry, inkbb prfta s megvrlt, amikor ]. sokakrt. Es ppen ezrt nevezik papi meisnak. A szveg mindazonil. dozatu] adja lett ta1nem emlti a messis cmet" A ngyevanglium saz jszr;vets-g ms helyei (ApCsel, I_zPt) sokszor utalnak a ngy nekre. A qumrni himrruszok szenje az Iz 6I,I_i-re val utalssal az r szolgjrk mondja magt. Ilyen hivatkozs tortnikLk 4,18-21-ben is. d) Az emberfeletti messis: az Emberfia 1, Az Emberfia zsoltr srtelmezse Az Emberfia alak mint messis csak ksn jelenik meg Izrael t rtnetben' a Dn 7,13-18ban, melyet Dniel k nyvnek arm rszbe illesztettek.
nztem, egyszer csak trnokat lltottak fel, s az scireg leiilt. Ruhja fehr volt mint a h, fejn .9Amint mint a.gyadri. Trnja lobog lngbl volt, kerekei pedlg izzo tangbot. " \i:jT':": eredt belle s folyt -T]zfoty tovbb. Ezerszer ezren szolgltafneki, s zezerszer tzezren lltak eltte. Itletet taltottak s felnyitottk a k nyveket. |3.Luam u ye|i ltomsban, hogy me az g felhin valaki kzeledik' olyan volt, mint az Emberia. , Amrkor az osreghez &t, szne e| vezettk. '", Hatalmat, mltsgot skir]ysgot adott neki. [A l4. v. k lti jrarte]mezssel folytatdik:] '." Minden npnek s nemzetnek s nyelvnek neki kellett szolglni. hatalma r k hatalom Volt, mely nem enyszik el soha, s kirlysga nem megy veszend'be.''

.l,)Az elj vend prfta messis vagy a karizmval sisteni megvilgo''B9fla'ldilcinJeges stssal cselekszik, hogy az iidvossg szavt sJHWH tisztelettvgrvnyesen elmozdtsa. 2) Ez a hagyomny nem annyira elterjedt mint az e76z6, mgis ers gycikerr, a Msorlik . T<jrvnykonfv alapjn, ahol Mzes hirdeti Izraelnek: ,,Neked prftt tmaszt az r korod. bl, testvreid kciztil mint engem... r ha11gassatok...Plftt tmasztok nekik testvreik korbl, mint tged;neki adom ajkra szavaimat, s mindent tudtukra ad, amit parancsolok nekik..." (MTorv I 8, 15-19). E szciveg zsid s keresztny rtelmezse messisi jovendolst lt ebben a helyben (ApCsel 3,22;7,3.7).Itt egy olyan prfttI van sz, aki a prftrksorban a legkiemelked,bb helyet foglalja el s a legtcikletesebbmdon teljesti ktildetst'A Msodik T rvnykonyv eme helye alapjn fejldtitt ki a messis-prfta (Mal 3,23_24: Ills visszatrse) hagyomnya, m egyes kutatk megktilcinboztetik a prftt a messistl. c) JHWH szolg ja .JHWH szolgja rendkvil sok krdstvett fei. Nem biztos, hogy lzraelben teljes mrtkben messisi alakknt kezeitk volna. A ,,ngyszolga'' nek Deutero-Izaisnl tallhat: 42,L-9; 49,14: 50,4-1 1I 52,13-53,12)

\
62 4znvte|en kltemny (v. 1Kir 5,12).

APniel 7,9.13-benszereplsoreg(anapokoregje) magaazlsten,akitkori|veszazt. . ietre osszegyrlt mennyei udvar. A 9,lO-ben szerepltnok-s gcjvipek rrrwu-ri b tumai. "t,'l 7 'I1: Az tletetosszekc![i a negyedik vadillat ltomsval, amelyet megtiltek stzreve. tettek. 7,12: A tobbi hrromvadllat is elvesztettehatalmt... 7,L3a: ,'A felhtkel'' vagy ,,az g feIhin,' (I-XX): Az ,,gfelhi'' az Emberfia.isteni jelleget hangsrilyozzk,br vannak akik csak J}IWH szmrrataijk ezt feni,-joltehet egyes kutarjszovetsgi idben nem volt korltozott az aka\mazsa (vo. 1Tessi 4,17, Jel !}..':ll!3" 10,1;11,12). 7'13b: ,'olyan volt mint egy Emberfia''. A szclveg nem beszl az Emberfirrl, sem pedig az Emberfia eljcivetelr1.A ltnok eltt egy ember iinak 1tvnyall. Ez pedig ngyoi meghatrozott lnyt rejthet magban (vo. Ez I,26: ,,Azgboltozai f.ilott p"ig, '""y "gy u i";tit fcilott volt, mintha zafrklett volna, olyan, mint egy trn, ezen a trnfn eg fen, a ma. gasban egy emberhez hasonl lny''). Az Emberfia mennyei lnyknttinik fe1' sokkal kozelebb rl1Istenhez, mint az emberek. Ov }z,,eszkatoiogikus'' uralom' melyet a mennyei udvar jelenltben adnak t neki (ezrt kertilt a 18. v. betoldsra, meiy Ierja annak egyeiemessg1 s circikkval voltt), s u hutolommal s az orszggal a vjg!.l!g9!.h4!4i!qi1t ii-elnyerte.

sztivetsgi (pszeudo).salmoni

92

93

iL*J

itrd

r$l

le

tm

1ts9

Ystl

',,,Y-

Try

Teryl

1r*{

bry

ry

'ffi

L*ss{

Effi

t@

a Jzus elfitti suttni idben 2. Az Emberrta a szentrson kviilif'sid ha8yon!fuyb'an, a) Hnokh k nyve

B) Messicsicmekaz jSzovetsgben
nevet sglgret alkalmaz, melyek az els ke. Az iszovetsg amikor Jlzusrl beszl {obbfle evangliumi hagyomnyokat foleg6166.krisztol6a6R.i. ,a'-z ,"i'ffigek kozatosan rtk le, ezekben a k-nyvekben meg kell tanulnuk keresni az il1et evanglista krisztolgijt. Ez ktilonosen igaz Jnosra nzve,akit a patrisztikus korban a Teolgus-jelzrtelmeztkJzus szava. vel i1iett&. gyangy ms LijszoveT$s zerzkis kti1c]nflekppen it s tetteit, mg inkbb hil]lt s feltrmadst. Beszihettink teht .Pl apostol krisz. tolgijrl is, ame1yi!i.s rij formt olt els leveleit,l kezdve a tle ered hagyomnyig. Ismt ms krisztolgit talFnk aZsid levlben, az 1. Pter-leviben,a Jelensek knyv. br ezek az rsok eltr kidolgozottsgot a 2. Pter.levlben, ben' Jakab sJrids 1eve1ben mutatnak. Sehol sem tal1unk azonban egy kimert trakttust a 'Krisztus azUt, a kzvett sa megv|t' tmrl''.63

fr:i'"'i,."Tffi;e::;;ffi;:#,"il *,,::* ":y!?::"^::.T^':::::::f.;:::l:Tl"* mr*jele*lo 11''; ffi?ev '"#;ilJ'c';f'y"b1 1"c;'+':-1:::::::i:'u-::x'': Ej i';.ollffi"';uo"i''il;i'^( ii'.'::,:-rr'y:,'']];/J-'ti. iY"T::T:L::il:: konyvets3, iortnelem '1\
(l-Jo)'

at, talth vben okh kony sek az etipHn ?, P:P:::T :, -2"y:. tr::::tr Kiilonosen rtke
A pelua ut rD4 'u uN r w r aJYv vl ll'vv- - - . kony ve i (9 1 _ 1 0 5 ),i d e e l g h amar e l h e -

iiz_l),A
tbbi

?9.)',|^'i'l":T:' . 1 1'. ..,211 Hn^kh konvvnek konyvnek Hnokh i:,l,?;:i:'fxT:?i il?*;i;i";!'6;'i';6;giJt-il;93,11-14)'


Qumrnban tailtk meg. 'szt

ilT:l'';ffiJ#i'i.;;.jd;;-Jpp

saigyhz foglalta ezt le sadott rij rtel' buta]s a dnieli e,,,u.,ritu,.*i.iet eppen:e'zus jov szempontjbI. mezstennek az elnevezsnek az eszkiologikus b) A qumrni messianizmus

tilb. nincs iratokban a sbbi.zsid hogy n.* etenrv-,

messianizmus egyik legfontosabb fonst agym: Josephus Flaviuson kviil a Jzus korabeli j"tent meg a messiiJ szemlyrl, amelybl Qumrn rni iratoNjetentik. Szmos puutiu"io tsmert: hrmat ts I. az tronimessis vagy papl mess1as; 2. a dvdmessis, alvetve az elsnek; 3. a Prfta; (4.svgiilvanegyezekt|kiilijnboz,azlgazsgTarrtja,aszektaalaptjnakala$a). abban 11,hogy a hagyomnyos d.vidi3agyis A qumrni messianizmus kiilcinlegessge g), akinek (P aPi k zo ss ;z Jo!-LLa P l g:!gi: ;;| p y Izr ae1' tl i(kirlyi) *J**41d;t *. u"tu.". .i nt u Ko,o,,g EsjgdgJffiT* 135) Elezr s Barzsd ilpels id6;1ffiu. sben.Ez a felfogs ratf;i]oa.odik ffi6fba ketts vezetsben. tartaimaz jelzt a vgs6.:upoy,u A fejlds ktlltinboziomsait ":i1.T:"-1|""',':sokat kezbe ke-

i,ut."ou"gJJ-ii*;''"k," uiyeiry;@'-,es Damaszkuszi ry:.!I!*Tx*nak v!!!. A msik kettvelegyijttszerepl

;:;y in*jnogv a r!e!szemililt 98,ue l'il; Ez emlkezturffi6?i.Q.9,1l):a-Prfta. szovegben alak a legrgibb messisi harmadik Lapcsoi"^6l*F" lrelyrellts* tet az 1Mak 4,46-raa megszentsgtelenle:L:enrp]gru*rl alapjna 4QTest sze. l8,l8-19 ua,a,affia#-'arosaffi.fr.MTt,.u a prfLa ideire vrJkozsoknakegyik legelevenebbalakja vo1t rint. A Prftrorvarojtivenoies a messisi kozott is' a szamaritnusok s zsidk ia"ie,,, ..utu*inta iji.'",'J| is, Velkizedek fpapi s "' Egy msik jel".,to. urJ., H u*.'intn"g hatottaz jsz<ivetsgre szemlye. mennyei szabqdt

kezdeti krisztolgija szm. t.u* "G.nfi tsokJekik, hogy ki volt Jzus az els kcjzossg -&o helyezik el a Nzreti Jzus szemlyt,az aIap' a cmek a sziilet valls tortnetbe ra.Ezek tt, amennyiben alakjt a feladatok, a funkcik s a legkiemelked1bb szerepek alapjn hatroztameg a legsibb kcizossg, vagy ahogy O maga adta tovbb, az rij vallsossgs az tidvossg rij horizontjnak igkorben,onmaga bemutatst. Nevet kapni annyit jelent' mint uiraLlau-hatalommal fglruhz+i valakit (Je1 19,12: ,,Neve alqptnak kiilonleges ,,hata1g}at'''turva'').Minden vallsalaptsi elbeszlsben.az fel-i--an csodatev mgikus klajdontanak,mely egyi.ittj* .Ey megviIgostssal,csod-tevssel, EzbzonyraIem az egyetlen' ami miatt megjelennek k fiilotte els tantvnyok pssggel. rvnyesnekkell elfogadskovetk' ms az elismerse, sms az' hogy az 6 rte7mezst s magyarzatnak kiilcjnbcizsge gyakran alkothatja egy ni. m eme hatalom megrt.snek sziilet val1s sajtos tulajdonsgait' s hordhatja magn annak a kornyez kuluirnak a jegytamelyben sziiletik. A zsido'kcirnyezet, melyben a keresztnykozossgkialakult, nagy ielentsgetad a va11Isten a ,,hata1mas'''s v_ dicssg, az megnyilvnui ,,,1ratalomntk',: si kofietben egyetlen dicssg' ami neki van ferlntartva. E9I".3!y szhasznr]athilva1isban fenntaresvetlen lsten' a mindenhatALya.'gondolatt. totta..azs Isten .,uralmhoz.',mely iogalombl szrmazik nagyon-sz6iosan*_6t6dik Ez az e.]]]r=e|s jegyt1' az ,nlstenorszga'' alapvetkifejezs,Ez nem viaszthatel.a monot-ejzqrus.sajtos me Tren=Iiili egyetemes teremtt sa vilg uritmutatja be: a totIis lttotlis teremtse. (.i,,tu, felmaffitals;lQ$6b kfrssQb"n a jI-IwH.nak. mint rnak fenntartott megszltsok fokozatos tu]ajdontsnkeresztiil halad (Adonj-Kiiriosz), ahogy maga a Ktiriosz vagy az Adonj cm legmlyebb tartalma megjelenik azarm,,Ma!,'megszIts. ,' 1 ,. -- i. hb[f.a zsid kozos. anIki.il. Dan.melv oeKesen ment t Krisztus uralmnak a meg|elolsre, -, mdon vitatta volna. Mindez az alm nyelvet beszIzsid-ke. sglthat vagy rzkelhet reJztnykozossgen be1iil ment vgbe, s nemcsak a gorcigtil beszl zsid vagy prozeiita a Jzuskorabeli saz els kozssgeknyelvi szcsoporton beliil. Nem vonhatjuk ktsgbe szekapcso1dst.

x..;'

nevezziik azokat a Jj1u9 a]i-kraadott elnevezseket,melyet az3!1!-,.Fensgcmeknek''

tt K ri szt@ a;attag tul ajdonto

t s j elentosfu-

63Yi,- szentr s s krisztoL?ia,464.l.

95

il

94

nemvilgos,hogyJzus Ebbl azonban a,r',,s ,, a Krisztus''. si homolgika ,Jzus J.'zgs,nmagt? levezte Hogyan cmeket, a onmagrakozi"tr"ntir hasznlta-e Az n"""t"t koyezetben val felismerse? cz, jzusi "f"r"a;;.; a Lehetsges-e .trtneti csak a sajt tortneti kcirnyezettikben s cmek nevek lezus,'at'aaoh felfogs (elnevezs),a a jzggL}ac]is: Braer.rstinkvonala a Jzusrlsz1 hagyomnybl rekonstruihatoar. teszik, de nem rthetv amelyek gy kereket a azokat t"l mnvhoz vezet,hogy itt i"J""'t Chagyomnyra' szl Jzusrl a k;t krisztolgirktmenett iiiffi;"#;;;;#;; amellyel azt.az..ntudatot, s magatatst Jzus ."".i,,, lunk, hogy lehetsg meg anlkiila hagyomnynl-"g,ugadjuf Ezt nem te-hetnnk rend-e1k-ezeit. sa kiildetsrI onmae|l megdztek szmunkra. identitsrrl (logionok) ffi ffii'";j"a"r"'i'"lu'ondsok a hit sibb, skevsb onmagukban. A kifonott t.i."torogiiii.;"i;a;k "". "atot3'at melyka hail sa feltmadshirdefolyamatosset' .jlyil;;;;h"o,a,i',ur.}i.;idsi trjafel kt ,okku|.;ibb1p'"puotinu9*yg alapjn.Ezt afelttelezst alapulnak tsn elneEzek Jzus a Messis. "ev a Ji^ml-5iilolze' lEszrocz.nagyis sszefoglal es aapveto a mennye1 Megegyeznek vissza. r<zoss{-traiiaat-vezetet1k keresztny vezsbena melyhez a ksbbiteoketts nyeivezetvei, letnek rotoi tiav"tizi,to sJzus i"l'""g*;'. saz Ige megpreegzisztencijt Firi A hozzillesztett: is leiai gondolkodsegy trarmadikat .int-3 regressiva: via kiindu1 feliilrl ni"i v;a analitica sa ;;''i;..;;;ili;.r elismeri, folyamatossgnak t.irtneti te116ds i'latt krisztolgia ridai s l";iil;:;pl' lenne' rtelmetlen " eredete nogy nettittit a kresztnysg olvannYiraosszetartoznak]

Antiochia gorog viJgb 1 szrmazk, aho1 lthat volt, hogy Jzus tanjtvnyai kiilonboznek a zsid szoksoktl, s szreveh'etmdon egy kiilon csoportot alkotnak, nem pusztn a zsiszere. zsnagga egy eretnek ga. k. ''r'I19z'us-&9]e!9{., ahol a nv mr szeml3.]ynv.knt nel' AzAposlolok Cselekedetei sP levelei, szentrsi hivatkozsokkai akeresztny izenet [ozpon-gondilalrvT&7rffiogyI?zGa-Itrisztus,vagyisamessis' t. Messisi vrakozsok Jzus idejben Nem lehet tagadni, hogy ne lettek vo1na Jzus korban messisvr remnyek. Ezt a meg1v forrsok is igazoljrk _ nemcsak az evangliumok. A messiJi cm egy vilgosan meghatrozhat kulturlis httrbl rtelmezhet. Kikerii1hogy Jzus milyen.magatartst vett fel a rnessisi vrrakozsgkkal s'zenlbql.. hetetlen a krds, politikai jelentse is felrnertil, mely nemcsak megktilnbozteti a g rg ennek Termszetesen szsid kultrirvilgot, vallsi spolitikai tertiletet' hanem szt is vlasztja azokat. A messisi vrakozsokkal szemben a politikai jeIents a korabeli gondolkods elfogadsban vagy visszautastsban 11t.Az az ttatlan magyarzat sem ad megoldst, mely szerint Jzus a legkevsbsem rdekldott politikai krdsekirnt. 2. A messis (krisztus) cm

meglev azTszovetsgben "''.i.?'"".i.,iil"ileJJ;;;Jg?;;Ziii.t,i,'eajuk mefazokat | hagyJmnnyal r^, .";; k ;;; ?; uu''u 3zq,,Pbsly4"'* T:.|1 melyeknek cmeket, fe4n.!4'1asokxat
cmet,amelynektrasznlatvat {!zys hitelessggel csak Jzusajk,q,.'","p"i| g.t*+ pfuatlan to.rtneti J'.*' mely a hagyomanyeiemeknt :i,1'ffiffiiga:q

A D.UQi (ha massiah), g rog fordtsban o 1pLo.rs: a Felkent, azr dvdifelkentje, kiilde. tsreielszentelt, k d tt, ,,akinek el keli jonnie''. Az elnevezs arra az eszkatologikus kivet. a ,,dvidi kirly'' s J}IWH felkentje szema kirlysg eltnsvel tsremegy ui.s"{6Jy folytatst. a fogsg utni kozcissg ltja 1yben is elindul. ';"ffi'iiu,,i,r'uoo1,ithzn1attelemezzklme1ybenJzusmagatartsat. sem, mely az el. tyvaTls m"lyt.l a pli teolgia fejldse a) Nem eihanyagolhat a Krisztus cm politikai rnya1atrIszl krds ;f;i;M";'yei a keresz. sztiksges megrtsiikhz hogy osszetett' oty rrulvo*a,,yu cimer< hangs lyt kpott. Jzus messisi kcivetelseegy ltala 1tktilonleges felben els szzad A krisztolgiai s6 ismerete. salkalmazsrtak a krisziolgia folyamatosfejldsnek rehozott rij megkozeltsimdot tr fel. A messisi gondolat nem volt egysgestsem aZ ten.* [""a"nek, szovetsgben, sem aZ els szzadkezdetn, Az evangliumok szerint ppenJzus adott egy a kifejezsnek' egysges rte1met b) Az evang|iumok arra is emlkeztetnek,hogy az apostolok felfogst thatotta a I(g}L C ) Az tijsztivetS 8i mess i(lnizmus rakozsa' meliet 'a Mesternek sziintelentil ki kellett gaztania (Jakab sJnos krseJzus messisi trnja mellett, vri. Mk 9,33k; 10'35). Mg Jzus halla s fe1tmadsa "r:Bno sznezet.6 orszg-.elkpzelse (ApCsel utin is megmaradt az apostolokban a ra!si{!d!ai Isten orszgrl szl igehirdetse mi. Jzusrrak hogy mutatjrk, az elbeszliek I,6).Ezek lPt49(ebbl levelekben Katolikus }ffi3ffi.l*.;iliil;b;;;iizsiaoy.,lben; lyen osszetett kornyezetben hangzott el. Nem tnik rigy, hogy Jzus kizrt volna minden tr.""cai;^J;;fi sadalmi kapcsoldst, s Isten orszgt Salamon zsoltrai mintjra egy tvoli j v.be heiJJuta1ssal35alkalommalszerepel:Mk-n1 mely a reformci teolgijhoz is r:J-'Ji#-';fi lyezte voln. Egy tisztn szellemi nem tnik pontosnak. Jzus nem tekinwe trtnett g megdr6z6 a keresztnys 7; Mi-nt l6; Lk-nl 12 elfordu]s. liapcsolhat' 'I4$zce&gnj.srjzgc, felkent sze. tvitt rtelemben elnevezs, a,/<eresztny'' ;;il;'k mely eleve mentes lett Volna minden politikai utalst], hirdetett, il''.;. J ;;"*#" orszgot toitnelmietlen koKrisztus smint latin kifejezs i1-' -^l'l },l'rar erer]etre Llffi.uzsban' bir .izeneteaz emberek ielen lettakarta megvltoztatni, mely nemcsak vallsi erkolcsi, ""^rr "'o" kereszt1'1,26) (ApCse1 ilzus ,,ta''wnyait'' *1ii';JTi]'i,fi#ffi";iii9b""?;;;a.i .-.. ,,^1A r^#^aet hanem civil letiikket is dsszefiiggott. ppen ezrtvlt yeszlyessa-be!dgqbb!9k99d sze^^^-^*L^mben. c) Jzus mennybemenetelekor a ,,Mikor jon e1Isten orszga?,' krdsnyoma fellelhet az vagyis jovelnevezs' i.ji'i#'";#oiii' ini|;?;;ffiyhiitartoznak'*Ezegy kvii]l evangliumokba'' ls (Lt 11,2O: ,,A farizeusok megkrdeztktle, hogy mikor jon el az Isten o,'.{gu,' ;19, 1 1 : ,,Mve1mr kozeljrrtak Jeruzslemh ez, azthjttk, hogy Isten orszga hamasrl'';2I,.1:,,Mester mikor fognak ezek bekovetkezni?''). Az orszg val1sosre. rosan-megval 4, i6: 1Pt keresztny''; il v. Apcsel 26,28: ,,Agrippa Plhoz fordult: Kis hja,hogy r nem veszel, hogy legyek mnye a-zsidkeresztny korokben osszekeveredett a nemzet messisi felszabadtsval.

az\Jjszovets'esue1^s]!||*TT*j::l*:1-1fr:*l.ff;y.%tti"ii:} ntchi&plz':z

affii8''' kiilii9":ay.lt:::|l*:.:.],::":"l":j"::i1P*1: ZZiiii>".',Zii *.-b^1.::::i:P[Fl:j".'f #il;;;l'*o'og*?gtfu i"'lli*:. -ff 'T'"ilffi 1"1il":*'l:::l::lt,::?.

xill'."'l.t;ily"1"fiffil"i. n,r-i ?g1:i"P;15il'1?jTJ,"u11;] ?,"ull!'nif#l".oar*i'"ili iJifflf; !i::uaY! ?:1.'!:*:**:,x'.""3:'x:T''l


,,'" o!iiiiJ;:;;;;y;;:.n^";;;;'i", '"."egy"tj", ezzel a nweI''' hanemdicstsemegl's|en|

97

96

&*J

b5

'

ury

uyH

IH

ry

ryt

Pe1lba val menekiilst kveten' a A ksbbiek folyamn, a jeruzslemi katasztrfa e1,1 ug *o1As telj esen ]elkiv vJt. pe(Lk 24'2L: ,'AzL re1n1tiik A kt emmauszl tanitvny is hasonl mdon gondolkodott iegalbbisLukcsforrsaal,r'"gymegfogja,,Jtai,raett'').Ebbenakoyezetben,vagy emlke, me1yre lzus y1asza adja a mega tantvnyok ttirelmetlensgnek iu .J--dt s a.korti1mnyeket'' (ApCsel idpontokat az isme4etef oldst: ,,Nem rtok tartoz, oly senki sem fudja, mgaz g an. i''-8' ;b. a Mk L3'32logion;av"J:,,Am,ta napot vagy rt Atya). sem, st a Firi sem, csak az gyalai .';) .. 2L|. L ^-^:-+^+:A1. messis prfa egy msik formjt is bemutatjk u A-evangliumok vgyako"';b; eljovetele,utni prfta a megilzte -".,i. idszak ta alakjban. Az intertestamentirius valamint I1isprfta visszatrs. zst.,s'ezt sszekapcsolta a MTorv 18,15-18 gretvel, (Mal 3,23).65A qumrni leietek a papi s a kirlyi.messis mel]ett n"t'meg1.,iraetsve1 1esz hasonl (MTorv u",'a]'Jt egy prftrI' ."y szovegosszefiggsszerint Wzesng

18,15-1 8)valsul meg, melyhez s.zEbben az rtelemben a messisi vrakozs inkbb 1elki skon kvtil Simeon sAnna prfta anyjn Jzus Mria, kapcsolhat. is szemly * a po1itik"uu,,getumi (szemtanrik: vo. it i'jsl' akik inkbb ahiv val1sos emberekhez, mint asszony kifejezetten hoz. anlktil, hogy ktlzel, lltak lekiilethez u i-l"""'ot inkbb hoz tartoztak,s zjuk tartoztak voina. gyakoroltk, de ez nem jelenti, Keresztel Jnos s tantvnyai abnbnat keresztsgt mg ha a messisi Emelgondolst, messiskirly noly i"i.1".".' meghaladtrk vol,,a a dvidi (Mt II,3-6: ,,Te vagy az eljovend, krdseikben meg ez mutatkozik Eppen is. berfit vrtrk vagy mst vrjunk?''; vo.Lk7 '19_23). sorn' nyilvnos mkodse 7t N"m ttin,,y eg! olyan messisi alakot azonostani Jzussal csa1dja a mg kezdetn mrkodse vagy 7ett, rejtett u"i n^,gy"ato'a9ui *.i.rigy"r-" a hrrom 91in99tikus evanglium szr;Lis megnyilvnu"negatrv kijeletseket, melyekre kezdetn;1i* Jzus mkodsnek hogy egyetrtenek, abban u"ouun is utal. Az evangIiumok

ffi

a vrsgikotelkkel szembelltja z,zo_zt1' A tovbbiakb^" va't evanglista eiie.I., vagyts npre, az rij testvrisga1ape1vrij meiiisi uitago'',.tilas-az " csdadji. i"us ,:; *"ssiasi Itt valjban egy homlyos uta-anym''. s teljesti Isten akaratt, az ltestvrem ;;. ',Ak' eredmnyezett mr b91s. sokkhatst fe11pse Jzus hogy iJoy'", tjrtn;; a lst tallunk arra messisi kiilcselekedetekben, a zekben meg iae^nfitu,inl't tt,*v"""tou",, is. Jzus ',"a megvalstsra. detsnek amely beszd trrgya volt, iehetsges-koveti tsztban voltak Jzus dvidi szrmazsval' forradalmi kivite1ezst, messianizmus a kizirta rnely is, regtoieu"r va]lsos de csaldjrnak mert nem trnkovonsaibl' Jzus hinyoznak " n"*,,,ina"n politikai siempontot. Ezek vete1. MindazonltalJzusnakakortrsvrrakozsokk ziilhatrrozottanv1asztaniakel1ett,mierejvel hatottak, mely fovel mint rabbi sproretu lep"tt f"I. Megfogalmazsai azrijdonsg a nyomt fedezhetjiik vlasztsnak eredeti nailgaitlJzus kozatosan vlaszts ete aitiiona mely valjban a tantvnyokhoz e1beszlsekben, .^ro a megksrtsrl iel "uungeriumi hatalom foldi-politikai eiutastsnak intzettszemlyes magyarzat.l,lt +,t-t t a messisi kell besvgrehajtst. E.bben az ,rtelemben sl{ifejezi Isten akarata keresst rtelmezse

."'..l*?:'f ii?i,L,,"*,..'u 'TnT*xf-xll*il:':r

vedslenne ezt a ,,fuga mundi,' (vilgtl val menekiils)alapjn rtkelni. Itt minden arra uta1,hogy Jzus tudatos seredeti mdon viselkedett a korabeli messis feifogsokkal szemben. .l s a Lk ,19_23 (,,Te vagy az eljovend.') , A Mt 1i,3_6 (Keresztel Jnos ktild ttsge) alegkzzeIfoghatbban mutatjk a Jzushoz legkozelebb 11 messis-vir elkpzelseket. Ez igazolsa annak az elkpzeisnek, hogy Keresztel Jnos jmbor kcjreiben is tplltak messisi remnyeket,akik szmiraaz ,,gijovend'66kifejezs a messis megjelolsriszolgIt' Felttelezhet, hogy Jzus magatartsban s szavaiban voltak olyan-vonsok, melyek a1apjailehettek a messssa1 kapcsolatos krdseknek. Ms vonatkozsban pedig ppen ellenkez.leg, elhatroldott a messrs.prfta varakozsok e1kpze1seit61. Valsznleg a Keresztel Jnos 1talelgondolt messisi a1akhoz1lt kcjzelebb (Emberfia). g) A |zreti z,sinagEban tortntmessisi fetlps(Lk 4'16-21) a legiinneplyesebb s pratla bemutatsa J;;TDT.1etsnek. Ez egy szibad' s felszabadt missianizmus, mely talaktja ahv6 lett, melynek nyoma lesz a tirsadalom megv7tozsban, de nem hasonlthat egy politikai forradalmi mozgaiom messianizmushoz, sem a vilgtl elszakadt letform,hoz. Az ,,akinek el ke11jonnie,' forma bizonytalansga ellenre is a kiilonboz remnyek cisszefog1alsa. Jzus messisi.igehirdetseaz,,rr''-re alapul: ,,Azrtjottem'', ,,nem azrt1ottem,,, ,,azrt kti1dettem@ste1jeisggelhinyziku',l'l,ame1ygytrsada1mi utals lenne' s magba fogialn egy npvezr,egy messis-kirly kifejezetten politikai cl/ jt. Messisi kij1detsben Jzus ebb1 a szempontbl mindig ,,egyediil'' jelenik;eg...-. Ha a prftai messis ignye nem lett volna elfogadott Jzus korban, akkor Kereszte16 J. nosnak sem tettkvolna fel a krdst, aki a hatalomtl val gyclkeres e1szakadst hirdette (Lk 3'15b: np fesziltenvrakozott. Mindnyjan azon toprengtek magukban, vajon nem J''A nos.e a Krisztus?''). Ez a lehetsgis azt igazolja, hogy ltalnossgban nem lehet Jzus halIratlst azza].az egyetlen tnnyel magyarznt' hogy elismerte, hogy a Krisztus, mely fogaiorh a messisra mint D-vid Finak vrsra vonatkozott. A zsid tortnelem egybknt jogosnak fogadott el politikai-messis ignyeket' mely a politika s a val1s szintjrrmozgott. Jzus azonban a messisi krdssei szemben teljesen szabadnak mutatkozik' snem enged magt a ktilcinboz e1kpzelsek ltal kategorizlni. A Jn 6,1.5 gazoljaa Mzeshez ha. sonl vgs prfta vrst ebben az id,ben (A kenyrszaports utn ,,szrevette, hogy meg akarjk tenni kirlynak''). Jzus tudta, h,9gy &r9g!9!9J4!ossa']ez,tult aprftrkideje (Mt 11'9_11; Lk7'26-28) s az a1I]E!.akinek a visszatrst vrtk (Mt 17,10-13; Mk 9,9-13). De aki az Isten orszgbaii a legkisebb, mgaz is nagyobb a Keresztelnl, sI]ls utn mr csak egy messis j het prftai mdon.67 h) A legutbbi id1cig a kutatk azt gondoltik, hogy nincs megfeiel rv arra, hogy Jzus mgletesorn visszautastotta volna a Krisztus, vagyis a Messis cmet.De a megfelel iga. zols is hinyzk ahhoz, hogy ezt tinmagnak tulajdontotta volna. Valban, a szinoptikusoknl sohasem szerepel Jzusajkn, csupn csak egyetlen alkalommal, akkor is csak kozvetett mdon, egyes szm harmadik szemlyben:,,Tantnakse hivasstok magatokat,mert egy a ti tanttok' a Krisztus'' vagy Pterhitvallsa utn, megparancsolva, hogy senkinek ne mondjk el, hogy ,, a Krsztus''.

,i!]ii'i

J&ii"u.ot

det. donts' melletti messianizmus "ry u3ry-e. tanszcenens

6 A vulgatbm: Mal4'5

uo V . Dn 7,I3 Zso|t l 17,26(a LXX szerint). u' v . Mk 12'6: Utoljra t ktildte el hozzjuk.'' ,,Mircsak egyetlenfia maradt'akit nagyon szeretett.

98

99

l'*5

L.' ,.J

'l**'

i*ri

i'^i

'i'',d*^ii

bfl-l,d

ird*t|i

lnsryl

tlryd

ir*|

EH,i

x{

.*f

t{

l*d.

-.d]

{-l

1" kr!;n!gs eInevezstmindig msp{ emltik. Mgpedig olyan helyeken' ahol egy hitvalls vagy ehhez hasonJ szerepel,mint pldul a messisi elbeszlsek esetben Jzusmegke. resztelkedse (teolgiailag rtelmezett,de tcirtnetiesemny: Mk 1,9-1 1)' a sznevliltozs (Mk 9'2-8; Mt 17'1-13; Lk9'28-36)' melyek az els kciz<jssg teolgijban renilkviii fontosak a messisi fogalom fejldse szempontjbl, Lukcs s Mt bevezet fejezeteivel egyiitt. 2. P@ba n(M t16, 16; Mk 8, 29; L k 9, 20)i ro d ai mi 1a gi s m eghat,roz, mert a szinoptikusoknl kt rszre osztja Jzus igehirdetst sbevezeti az Emberfi.a mondsokat. A szenved messis sa dicssges Kisztus kapcsoldsa megjelenik a sz. nev|tozs tortnetben a JlrWH szolgja kppel. Mr itt megmutatkozk Jzus piratlan s bizonyos rtelemben vett botrnkoztat eredetisge.68 A kereszt botrinya a prftai vonst hangsrilyozta a messisi elgondolsban' melynek e1. terjedsea messis mint Dvid kirly kortrrs e1kpzelsvel 1lt szemben. Van azonban egy rejtettfolyamatossg a zsid gondolkodsban, snemcsak Deutero.IzajsnI,valjban napjainkig' mely a Messis sorst osszekcjti a szemiyes vagy szemlytelen messiis fogalomm a], Izra-eL.i ldozcjtt n pnek tpnneti sors v a]. 3"* evan1listrik.beszil"hnk ; messisi vitrrl a Dvid Fia cmmel kapcsolatban' melynek eredetisgeJzus messisi voltban trrulfel. A trtneti kiindulpont Jzus ordrigz6hatalmnak a megkrdjelezse aIvk3,22_30-ban (Lk 11,14-28;Mt 12'2245, ahol a Dvid Fa cm szerepel, vagy a!ztls ajktahelyezett krds,arrl hogy miknt lehet a messis Dvid fi4 ha t D-yld-urqnak mondja: IvIk 12,35-37;ML22,4|46;Lk20,4144). Jzust mr FakBffitimeus Dvid Finak mondja, mely elbeszlstMrk a vita vgrehelyez| Izus jeruzslemi m kodsnekzradkaknt. Jzus elszakad a Dvid Fia zsid politikai fogalomtl, mely a jeruzslemi bevonuls alkalmval a tomegben megnyilvnult (Mk 11'9_10)' sf,kpphatalmt illeten ett.l e1trmes. sis fogaImat mutat' Jzus vlasznak a kerett a kcjvetkez esemnyek alkotjrk: A kereskea templombl Mk 11'15-18), melyrl a zsidk utbb krdezik (Mk 1I,2.|-33: dk kizse hatalom birtokban teszed ezeket? Ki adta neked ezt a hatalmat, hogy ilyeneket te',Milyen gyI?,,),az erre adott vilasz a gyilkos szlmvesekrI szt pldabeszdben(Mk 12,1_12)' azadpnz(Mk 12'13-17,aholaz''Adjtokmegacsszimakamia csszr,, Jzusnaknem kozvetlen politikai messisi ignytmutatja). A problmt a Mk i2,35-37 szolgltat1a, mely a ,,Dvid Fia aki r'' messisi cm krdst veti fel. A szlmvesekr.l szl pldabeszds a Hymnus Jubilationis (Mt |I,25_27; Lk I0,2L_24), ahol Jzus hatalmt azonosnak mondja az Atyva|, a szinoptikusok legemelkedettebb teolgiai megfogalmazsa. i) Azt nem tagadhatjuk' hogy az evangliumok egyontetenbeszmolnak arrl, hogy J. zus engedi' hogy neki tulajdontsk a messis cmet, brr ez az 6 szjb]l nem hangzik el. Ez egy ktil n1egesvons azok szmta, akik misztikus cmkntprbltrk Jzusra ruhzni a kcjmert ha ez igaz lenne, akkor mirt egysges a hagyomny abban, hogy Jzus zossg rszr1, vagyok a Messis',. Igy Jzusparancsa' hogy messisi voltrl ne besoha nem mondja: ''En szljenek' nem volt tarthat. De a bultmanni gondolat sem elfogadhat, hogy Jzus valaki msra gondol, mint Messisra (az Emberfira). Jzust t1tk el, snem mst.

Epp ellenkez1eg, Jzus cjlmagrta g-ondolt.a.Felkent'(Khrisztosz), az Eljovend ,,krisztolgiai'' rtelmezsve1, a 1mikor dicssges EmEffiic'sszekapcsoia JHVIH szenved, de majd Felmagasztalt szolgjval. A racionalistik ebb-enaz cjsszeiett kpben a keresztny tozssgrtelmezstltjk.De mirt tagadnnk meg Jzustl ezt a kreativitst, melyet t akarunk ruhzni, akrrpszicholgiailag vagy szociolgiailag is kevsbtarthat mdon a kcizcissgre.Az egyn teremt, nem pedig az anonim tmeg. Nincs rtelme ezt Jzustl megtagadni messisi elkpzelsekkeIszemben, melyeli az evangliumokban is eitr 1\9't. mdon s krilcjnboz kategrirkkal jelen. EnIkiil gy .'em 1{ez6lzust mutatnak be, akinek .vannak korhoz nincs kapcsoldsi po-ntja,vagy pedig teljisen felolddott krnyezetben, s lesz bei1e egy szocilis-forradalmi Krisztus, egy prfeta vgy egy misztikus 'siao-szkatologikus jelleg apokaliptikus.spiritulis Jzus. j) vgiil mindeniitt, ahol Jzus kozvetlen reakcija szerepel a sajtos ,,Krisztus'' vagy Dvid Fia cmre, bizonyos tvolsgtartstsa cm korbelijelentsevel tap"sotatuu., vatoss. got tan st. Ez teszi 1ehetv,hogy Jzus a kortrs politikai 1elkesedst61 kritikus .fdlssaltvol tartsa magt, mintha azt mondan: ,,igaiatok van, ha azt mondjtok, n vagyJk a de J<ris1tus'' nem gy, ahogy ti gondoljtok' mert-az norszgom nem ebbl az orszgbi- va1''.Ezt ksbb Piltus eltt kifejezetten em]tiis (Jn i8,36). 'ital krt haIlgatst tvesen rtelmeztk,,messisi titokknt'', melyre utals tcirt. ..{J9zus nik Ptervallomsa (Mk 8,30), a sznev]tozs (Mk 9,9; Mt 17,9),es nen"y csoda valamint rd gzs utn. Jzus fenntartsa az elterjedt messisi elkpzeliek alapjn nemcsak a mes. sis-kirly, hanem a messis-prfta alakjfua is vonatkozotf. Az els,ben Jzus a kifejezetten poIitikai felhangot akarta kiz.rni, a msodikban vszont nem volt elg elem Isten orszga s Jzus tevkenysge megjelentsre, akj nemcsak meghirdetje' hanm beteljestjeis volt ennek az orszgnak. 3. Az Emberfia cm a) Afogalom srtelme7se ul15r1) jelentse v1yanaz mint a bE+-adaru(hber: trl$ j]), ar!9s'y#+|arm: ^ mely gy a beszlt nyelvben mint rott szrivegEkben ltalban emue't j';qT:*: I^l'l]i E.5)' ami azonban nem zirjaki, hogy ne jelenthetne egy adott embert <uz i,t. |"1 l)o; i"', .7',I3_l8 DT alapjn mir megvizsgrltuk, hogy az apokaliptikus s ezoterikus hagyo.A mny miknt hasznita messisi rtelemben ezt a fogalmit. A;1 azonban nincs egysges vlemny, hogy az intertestamentirius h'agyomny okat &z6 evangliumi szovegeki mg. el6z6 idszakban volt.e egysges Emberfi kp. b) Az Emberfia az jsztvetsgben 1) Ezt a cmettobbnyire az evangIumokhasznljk Jzusra' 82 atkalommai fordul e16: 69szer a szinoptikusokban, 13--szorJnosnl' A prhuzamos helyeket nem szmtva 52 f6 .tety tallhat, mely minden forrst kpvisel, mivel valamennyi szinoptikusnl s Jnosn1 is jelen van. A cm teljesen hinyzik Pnl, ahol az,,rj''s,,utois a*m'' helyettesti.

6EB. Sesboii sze.rint Beszlgettrsaitl gyakran halljuk az egyes evang. ,Jzus soha nem alkalma Zza naga. liumi jelenetekben, de valszn' hogy t bbnyire az esemnyt rljraolvas keresztny k z ssg hitvallst fejezi ki. Mtp|da| ktsgkviil hozztoldotta Pter cezriai hitvallshoz (\4t 16'16)' s a szerkeszts szintjn sajtosan keresztny rtelemmel ruhzta fel,', Kniztus pedaggi ja 38-39.

69vo. Art. EmberJia, in Heec, Biblia Lexikon34z-347

i00

101

$ ---,i

lriia

r5j

}rJ

i\ri

',\ar/

lLrt|

lel

tl9

rry

\u*

2) Az evangliumok csak.|i1y53i}{a helyezik az Emberfia cmet.?9Mar e2 a.tnyis meg. cfolja azokai az ellenttesTGffinytet, rnelyek z-.frB-erfiacmben a legkorbbi arm alkotst ltjk. nzrt. adtk volna egyedil Jzus ajnyelvr palesztin keresztny kcizossg71 kra, hogy az ,,n,'-thelyettestse, gy kapott volna teolgiai rtket,vagyis ltalnos rtelemben vett krsztolgiai cmet. Msok azonban azt gondolji{k, hogy a kcizossg utalt gy r, amennyiben csak 3. szemlyben hasznlta eszkatoigiai rteimezssel. Am egy tsztn arlr.lkzcissg nem lett volna kpes (iingvisztkai1ag) rnegrizni a gor g kifejezst vallsos tarta1om nlkril, csak egyszerenaznazonossgnaka kifejezsre. A kutatk abbanjelenieg megegyeznek, hogy Jzus az Emberirt egyes szm 3. szemlyben onmagra rtettea drnieli a1ak eszkatologikus fe]adatkorvel, mint a sajt jovend kibontakozst. Az Emberfirra val utals ki'ilonosen azokon a helyeken azonosthat a jzusi hasznlatta]'ahol az e felhin ion maideJ. szerint azokat a helyeket sem lehet a hitelessgall kivonni, Ugyanakkor szmos egzegta nemcsak a dnieli alakkal, hanem a szoiga tevkenysgvel melyek az Emberfia feiadatk<jrt is kpcsolatba hozzk. Az Emberfia cmnek ilyen magas messisi tuta3dnsgoRi V-al retruhzsa, me1y inkbb Istenhez viszi kcjzelebb mennyei-kirrlyi lnyknt egyetemes-apokamint az emberekhez, sok tudsbl ktelyt vIt ki, akik szerint Liptikus bri tevkenysgvel, Jzus fiIozfia steolgiai rvek miatt nem rendelkezhetett iiyen onnelmezssel. A filolgia el1envetsek utlagos redakcis betoldst vlnek egyik vagy msik szovegben, m ez egyltaln nem jelents rv, mivel ezmegvltoztatta Volna a szoveg eredeti jelentst. c) A bar-nas arm kifejezs rtelmezsei Amt Hnokh pIdabeszdeinekaz sisgtilleti, nem igazolhat a krdsjelentsge, amit Ltalban neki tulajdontanak. Jzus termszetesseredeti mdon tudott hivatkozni Dnielre, anlkilhogy ebben mstl fiiggc]tt volna. Ebben az id.ben valban jelen volt egy eszkatologikus irnyultsg sapokaliptikus hats. A ftiggsg nem elegend magyarza az eredeti kifejezs rtelmezsre.Ezrtnem rthet ama nem kevs szmr kutat elkpzelse' akjk eleve megfosztjk az Emberfia fogalmat messisi s eszkatologikus jelentstl (Vemes G. Nem tekinthettink e1 att1 a messisi za), minden esetben tagadva ennek a cmnek az rtkt. kontextustl, ameiynek keretbenmeg1'elenikJzus lete. taln Megfontolsra mltak J. Jeremias ttele, aki az Emberfia mondsok egy rszr1, lltja ahitelessget (azokrl, melyekben a titulus gloriaejelenik meg). t lzottan leszktve, Vgkcivetkeztetse,hogy Jzus p1jovend6 feIadatval kapcsolatban {?on9}fr'o1Fma:gt az mslk szmlyr1 uan--sz,hanem Jzus onEmlerfia cmmel, meggyaze,L.uffi"m. Neilgy ki annak, akit vrtak, s nem lehet msra kovetkeztetni, akinek az e16futra htlaend lerine (az Emberfirra).Jzus egyes szm 3. szemlybenbeszl,mert ez azt fejezi ki, amiv majd vlik, ha megdicstil.

d) Az Emberfia cm rtelmezse t ) R"do-l B "Lue!,l :I!!J,"9Zes:Bu]tmann hiirom csoportba sorolja az Emberfi.ari szl evangiiumi heiyeket: 1. Ide tartoznak azok a mondsok, ahol Jzus az Fmberfia egyszerre alzatos smagasztos +.s.=..+-.-J.*' feladatirl beszl: -_:-ME-2;10: meg, hogy az Emberfinak van hatalma a fcildon a brnok megbo. ',Tudjtok cstsra,, (A bnameggygytsa sa bnbocsthatalom). -Mk2,28:,,42 Emberfia ura a szombatnak is". - Mt 8'20: rkknak vackuk van' az g madarainak fszkiik, de az Emberfinak nincs ''A hova fejtlehajtania,'' - Jn 1,51: fogjtok, hogy megnyflik az g,s az Isten angyalai fol s le szl1nak az ',Ltni EmDertra rolott . 2. A msodik c soportba azok a mondsok tartoznak, ahol az Emberfia elre megjvendcili hal eire megi vend li azt' amit a prftk megjovendoltek, vagyis szolgjnak kiildetst.Ide tartozik az Emberfia szenvedsneks felma g.1s 1 l.e.!14 z tal-s nak hromszoros megjovendtjlse: - Mk 8'31: ,,Ezutn arrl beszlt nekik, hogy az Emberfinak sokat kell szenvednie, a v. nek, a fpapok saz rstudk elvetik, megcilik, de harmadnapra fcjltmad''. - Mk 9'3i: ,,Megmondta nekik, hogy azBmberflt az emberek kezre adjk, megolik' de aa)n' hogy meg lik, harmadnapra feltmad.'' _ Mk 10'33: ,,lme, foImegyiink Jeruzsrlembe s az Emberfit tadjrk a fpapoknak s rstudknak. HalIra tlik stadjrk a pognyoknak. Kicsrifoljrk, lekopdosik, megostolozzrks meg lik, de harmadnapra feltmad''. - Mt 20'28: ,,Az Emberfia nem azrtjcitt' hogy neki szolgljanak' hanem hogy 6 szolgl. jon msoknak, s odaadja lett Vltsgul sokakrt''(Mk 10,45: vagyis a bnoscjkrt' ezzel igazolv a Deutero.Izaj s JHWH szoIgjar1 mondott jovendcilst). Bultmann szmra a msgdik csoportba tartoz mondsok nem hitelesek, hanem egyfajta vaticinia ex eyentu (slat a beteljesi'iltesemnyb1), vagyis ahsiEni kjzossg an . zus ajkira a teo1giai lltsokat. 3. A harmadik csoport azokat az Emberfia mondsokat tarta|rnazza',a.rnelyek a Dn 7,13k alapjn u'.9j43to]gg'kg'J"essis alakjt rzik. Mk 8,38: ,,Az Emberfia'.. majd eljon Atyja

dcssgbT2Tfu yalokkal..'

70J. Guiuet szerint z Emtlerfia titokzatos kfejezse megvilgtja szmunkra, hogyan gondolkodot| JzuS nma. grI: ,,gy ltszik,rlzus ebben az alakban tallta meg ktildetsnek s ltnek legfontosabb kifej ezst,, , Jsus de. v arus av rc et s am o rt , Pris l99l', 151. 7l Penot' Ch.' JsuS et l,hStoire,Pais 1919,265:,,Amikor z EmberfiaktfejezstJzus ajkra adjk, hogy magt gy nevezze, az tm nyelv keresztny koziissg megdijbbent mdon emlkszik vissza Jzus ,,n''-jre,mgpedig olyan gyakorisggal, hogy ezt csak uza| dbbenettel magyarizhaduk, amit Jzus tantvnyaiban kivltott'''

oss7e97s: Bultmann csak az Ebr.]iu hglsadik_gqgportot fogadja elJritelesnek, azonban itt Jzus nem magrl' hanem valaki msrl beszl egyes szm 3. szem-Eiyben Bultmann rvelsei gyakran nem megalapozottak, megilaptsai ltalnostanak, s gyakran ideolgiai eltlet. kntjelennek meg. Alispontjnak gyengesgeegyrittal aftlozfia sa teolgia hatrrtis je. lenti s nem sikeril kiszortania a koztissg hitt Jzusban mint Feltmadottban (Ktiriosz s Khrisztosz), melyet a folyamatos hagyomny |gazol. Az Emberfia cm azonban ppen azrt maradt meg a hagyomny felfogsban' metcsak segyediil Jzus ajkn szerepelt,sa vg. s szerkeszti kozcissg szll';rra ez a cm mr nem volt hasznlatban, svalszn]ee kevsb volt rthet.

,2Az jszt;vetsT teo!gija, osiris, Budapest 1998, 1l5-l 18.

r02

103

L.,

,.f

\- J

L'

L*-J

\i

1. .

t*--F

t*.t"

l*i

Ler".$

|$,*,t

ts,*.,i

(-,.r*,f

{.r,,,.-"i

L*i'

(*l'

t**d'

(*f

Ahogy azonban ms jzusi kifejezsek esetben- az Emberfia cmen.-kviil- a kozossg hitnek hagyomnyt az 6 tekintIyre, hatalmira, egy szban s tettben hatalmas prftira vezeti vissza, ami nem egy ismeretlen Jzusra uta1' vagy egy anonim teremt kozossg ltal feiiilm lt szemlyre, egy eszkatologikus zsid alakra, mintha a sz vegektl eltren mindez egy msik Messisra vonatkozna. Bultmarrn mrrkiindulsban trilrtkelte azt a teljes kpet,melyet az evangliumok bizto. stanak a kozossg sztntalzllsrl, amelynek nem a bjrdetett Krisztus, hanem az igehirdet

ffi"ffi::u

tnyez6. Sok evangliumi rsznek azonban csaka hrisvt elttiJzu?lEibe

Mrpedig hogyha Bultmann szerint semmi tortnetinem llapthat meg Jzusrl, ami cjnellentmonds, ha az orczg meghirdetsn Kvtii eifogadja nmely Emberfia kijelents t rtnetisgt, akkor egy kcizossghogyan alakthatnaki egy olyan hagyomny felfogst svetthetne vissza egyes k zl'seketa mriltba (a 2. csoport 'mondsai) srizhet meg msokat ( 1. s a 3. csoport mondsai), a Jzustl kiilonboz Emberfia egyediilll emlkt,akit egyedtil fogad eI mesternek s alaptjnak? Bultmann felttelezseit megbatrozza a racionalista gondolkods, mely egy nvtelen s npies-yrfugryuQgQ kritiktlan sromantikus rlszociolgiai elvn nyugszik. Nem rthe. t' hogy--ffi=-sztus m&.Gzdettl fogva mirt nem rendelkezhetett ilyen mly cinfelfogssal s mirt ne hivatkozhatott volna a dnieli Emberfira jovend faladatrrak teljestsben. Bu]tmann a teremt k(;zossg,J1tsval rthetetlenn teszi a keresztnysg, s magnak a kriszto1ginak eredett,mely nlkti1nincs is keresztnysg. A hrom mondscsoport, amellett hogy elfogadja, hogy Jzus nagymrtkben tudatban volt aIapt voltnak, ahogy errl a meglv szcivegek beszmolnak' alapjaiban mgsem vethet el, br vgtil a mitikus teremtsvagy avaticinium ex eventu eltlettel teljes elkpzel. shezkapcsoldik. csoport mondsait {1etevgefel hasznlhatta Jzus, amikor mennyei Atyja s orAz -els szgnakffiyi]atkoztatsval sajtos tudatos ktildetstteljestveaz Emberfia mondsokkal az orszg eszkatolgiai vonatkozsaira hvhatta fel a figyelmet s sajt maga fe1adatrra mint ennek megalaptjra. Ha nem zrrjuk ki eleve, hogy az isteni atyasg rij felfogsval rendelkezett (kontinuits sdiszkontinuits elve sms forrsok tobbszoros igazotsa) s mint va1lsalaptnak sajtos idv zt tevkenysgelehetett' k zvetetten beszlve egy eszkatolgiai feladat, az n. messisi titok ltal, inkbb vatos sfolyamatos kinyi.latkoztatsknt tnikfel, s egy olyan bcilcs pedaggit mutat, meIy ltal kozcis megjelolssel, de nem cmknt,mindenki esv rabbii ismel fel benne- de tobb annl. e *a"soit monaa-s.6port",.feircvffiegysges, nem ]ehet egyszerrenvaticinia ex eventukntkezelni. Nem rthet,hogy Jzus, aki elre ltta studta sorst, ltva az oszgrI sz1 iizenetnek s szemlynek ntivekv elutastst, ne tudta voLna eire megmondani letartztatst s szenvedst,a szo|ga alakjnak leginkbb jellegzetes szempontjt, ppen mert nem volt ltalnosan elfogadott messisi a|ak. Eppen a diszkontinuits nrutatja az evang1iumban szerepl Jzus eredetisgt, amikor az Emberfia sa szenved szolga szemlytciszszevonja. Milyen logika alapjn tulajdontja P1nak vagy Jnosnak a teremt eredetis7et' mely ppen a tortneti Jzus fIreismerse's rszestelnyben egy fe|ttelezett anonim s kritikt1ankozcissget,megtagadva ezt J nlstI. A Bultmann rItalhasznlt egzegetikai tpusri rveJsek a nem hiteles rszekkel kapcsolat. ban nem elgsgesekahhoz, hogy belliik egy ltalrnos smegktilonb ztetett kcivetkeztetst levonjunk. gy nem rtheta kromkods vdja s hallratlsesem, nem elgsgesvalaki ms... messianizmusnak a mesvallsa.
, .\_--;-. '=---:.j-

3 2 ) Q:grc"t*a"ni4elye zseZ o.- Cu].lmann f,bb moglIaptsai a kovetkezt : 1. A bar.nasa a zsdsgban megszem)yestett rtelemben szerepelhetett'a gorog vltozat pontatlan, mert trilsgosan szszerinti. 2. A ks zsidsgban a dnieli Emberfit szemlyes aIakknt rtelmeztk,teht szemlyes megviJt volt az Anthroposz pogny gondolat kcizvetlen behatsa nlktil. Radsul a szerz1re nincs semmi ktjzvetlen befolysa az Admr61sz1 zsid elkpzelsekneksem. A.'"pglql'ten-kepqsa: ezrtrthet6, hogy mirt nevezik a ,,qr'9st}ypi koz'-vetLl'',em' Ezdrs s Hnokh eszkatolgiai szempontbl kTti trleg e,x .bemek''.'Dnie.l, hffipedig az els ember oldalrl, melynek nincs dont jelent.sge.Brr az Ebed"^{."^elyt' JHWH iu. lajd-onsgai (Jahve szolgja: szolga, vilasztott, igaz, a nemzetek vilgossga) nem mindig 1tik fel a szenved szolga alakjt. A zsidsgban megmarad az els tkletesember eleondo. lsa, aki azonban vtkezett. Ez lehetetlenn teszi, hogy dmot a mennyei eriberrel azonostsuk, amint ez a K zel-Keleten igen elterjedt. Cullmann az Emberfia fogalom kt formjt ktilonbozteti meg: o) Eul:k!ks:4!"tt mennyei l-ryy, aki csak az idk vgnfog megielenni, mint eszkatologi@.ffinokh s4 Ezdr a|akj. b) M-:!s:]!t-eryu9j-9-b"r, akit az idk kezdetnek els emberveI azonostanak (Philn ' rnyalarri Krtigmata Petri). Ez az elgondols azonban teljesen-hi{4y7ik az :'.. "-9l:^''.t+:j uJsz9yElseqDE. EffiImann a kcjvetkez,kppen vlaszol a nmet egzegtk k<izcittelterjedt gondolatra: Trilsgosan egysze lenne azt Iltani, hogy az evangiistrk adtk az Bmberfia cmet Jzus ajkara, a keresztnykozossg teolgija a1apjn'Egyetlen tnymegcfolja ezt a Vlekedst: Jzus megjel lse mint Emberfia nem volt hasznlatban a korai kereszinysgben. Ha az evanglistk vezettk be az Emberfia cmet, mirt csak Jzus szI rla. k azonban soha nem nevezik gy Jzus', snem adjrkezt a cmet neki' Ez teljesen megmagyarzhatat1an lenne, ha k lennnek az elsk, akik ezt Jzus ajkrra helyezik. Va16jban 6k-a,t az em]ket 6iztk meg' ahogy Jzus nevezte m3gt. Mirt nem mondta pldul Pter a cezteaiFilippiben a kcizcissgi hit alapjrn, hogy ,,Te vagy a Krisztus, az Emberfia''? Cullmann itt az elio apostoli igehirdetsbe megy vssza, nem pedig az evangliumok ksbbi osszelltira. Az tiiszcjvetsgi Emberfia szovegek kt kategriba sorolhatk: a) Azok a helyek, amelyekben Jzusjovaeli es7katoloBikusm vlre sondo1:Ez az azqm. berfia,akinek.39!9u'9'-''.Sezegy:olyunesz*-atooffiotjtzafensgcm,mely megegyEffiTf,-Fnokh s Ezdrs szcivegeivel. Jius az Emberda dnieli fosalmnak megfelelen beszl, akinek el kell jonnie az gfdh6in, de kiegszti aZsalt 11p-ne]kaz 'Era'' val vonatkozsval, aki Isten jo-bbjn til. Atapvetfelada{aztIet\esz' melyet u.ffivetsggyakran Istennek tulajdont.75 b) AzBmberfta fcjldi kiildetsrevonatkoz idzetek, f.kppaz Ebed JHWH rszek (Jahve szolgja), melyekben az tIet a legszorosabban kapcsoldik a szolga engesztel m vhez (Mk 10'45; 8'31). Ezek a megalzkodst s az ,,azfi jcittem''-kifejezsekb1 ismert preegzisztencij t fejezik ki.

199O,L23-].76(2.fejezet:',JzusazEmberfia''). ^ V' Lk ]7 ,22k: Mt 24,2.1 ' 37: Mk 8,38 s ktil n<isenMk 14,62, valamint ennek prrhuzamos helyei Mt 26,64: ,,M-agad mondtad, de mondom nektek'': Ez a kijelents nem a Messisra, hanem z Emierfirra vonatkozik. '' 1Tessz 3,13l Rm 3,5; 14,i0: v. Jn 5,27: ,,Hatalmat ado|t neki' hogy tletet tartson, mert hiszen az EmberFra".

,3.Azjszt)vetsgkri*ztol8ija,Budapest

104

105

''u...-ltr{-iiris

i|

gd

lflj

liiLil

1*.u

tryi$

1sryt

'ifN.

lry{

9j

Hl

**i{

ffiHrl

'ffi1

#l

.*.-

(vti .T'"p^;".J#i renau.'1i3G*os"g va..Ezaz sszekapcsoraJe'* ououtaox eszka. csak Jzus hogy megbo".at,a.'ut r,"talma'').Nem aaiamaszthat, 2,10: ,,A bnk cm vi. a1kalmazott letre A fldi o*#ria"n'''o{* ",EmserfirJl. to'oeikus rtelemben 6tvte7i9, a Szolga magatartsnak .'"';-, hasznlia,annyibanakatmazza azt anegonmagra "r""""ue aze-l?'fr^..i*J lzus Amennyire II,24',12,28:

hogy az Egbedacmet 4. !zusrijdonsga abban 11,

egyestetteaPz9nvjd szolea alakj-vt

:i;;iil

i.ie"r 1i"oilaT st isteni tua]kalmaa?a,e)ze| egyntt jt-eg,yT:nnlei Arnikor !zus ezta cmet nmagra megnhet. Kortarsai adottsgt. gyeng"s-f emberi laidonsg is. De egyrittaI ta,n,,uaz vagy fosaigm1ak'helyettest ."l-,"*inI.t tk'a bar-nasa s az EbedJHWH osszevons.. s az egsz iidvkpviseli, egyn egy A kollektivizmust korporatv szemlyisg *il;". to.tn"t"* erre az e1gondoi.lx?*o"n'a cmet, besz7azonban a ,,msodik,, vagy ,,Utols 5. P1 jl1ehet nem en
uuj;J]o;,"'ogikus a magasba Kr19z11rs jelleg: lTessz 4,i7 (,,A,feihkon ... e'ragadtatunk az g felhin Krisztus hogy afelfogs:t, meo,,l ait Itt nincs uta1s e1,,). ^;;i:;,";eg's jut el.

syz6dst'r'ogvpnd;;w;;;oszqlyu'.9"-'+ry4*?::(].o"*. orszga). mritt a71sten at<or gono'' rat"r<et,

"":1*.5TffifTxTJT:t?i#'?"ioi;i. egyrittal Preegzisztens. megjellse pli hrrom l;'15o.5,:2-2!;,!::,?f:],'-:*2lii..!#::f" :Ti'"ix"j# aJ:a!y1!zo.]gf .'ffil"-' 'i;il; ;il=:;Ler' {1$*i L|wJ aL ".,.:".^^:."ffi;'::':r*i:::."',|""*"'x',ili'#u1 eLIeLeLeLl, ,'..]ii";;""#t'ffi Cullmann ;:,,'idk,akikkapcsolatban 6" pi'h#inffi l1takmag,'hel1en'jstK' nzk, vagyis a go'9c 1ldu!l' 2?::?:"Eoa1ret qhel]enista keresztnyeket tiik.

a:::y99b.,!,5T alszrll ember aki a.ii,""noy"i Jzusban, atortneti ':f.'*{J:*1flxi,..].1...i32:ili:fffi ".*J'"guo'"tt

ffi:#ffiid"'|1;i:f,.^**":::::::.tl."5",l1; l.;.l'?11'"i ffi #ffiffi ;)I"i:li."*:f':iii"j'.r#'#;J j:|"-::^:]:P:,','"T""Jj:]1l..#"


;ffi,i;ffi#'x1-#:'t' mlytette. tovbb ""dil;e;l]':| P p"digeztgondoiatot ffii)-kif";;;;;;.
Emberfia foeadel, melyeka Jn 1,51kivtelvel,az ',2{:##,':{#t,::"::#:r;"ogion. az"'m. korn mr aho1 hgyomnyban, zzk,sr*j"'uor l"eu *"gJr"nn"t a tartalma cmet
tekintettk: fogalmatcmknt berfia "'I eljon a felhkon'' k13:a. ,,Ltjtok u, E*b".i., amint jobbjn''. Mindenhathatalmnak Mkl4,62:,Iat,'i roatJr.,ffi"'-p.p"1.1o1tur eljovetelekor'..''; Emberfinak ,Az etjoveteie''; ,'t'24,2.7-31a.yt: ,,,,..az,'u"manx ..'' megielensekor. Emberfinak ,,Az Emberfiais"' a-z "^yU ll,Z+-26:,,. .' rigyjon el azon napo.L 1 . nemJon el ,,...amgaz Emberfia Mt 10,23: az Emberfia''. gben N !,'t,,$*itoi "tjo" dicss az Emberrnakegyetlennapjt.. .'' Lk L.7 ,22.3O:,,io"""/i"k;;;;;;.*t1e.95,yt"i

af ldon?... hjtet talr{l-e eljon, inakszneel'tt''. 'i',.J';.:,3;t;"]'-#:frbg.'*jn::];jT{o;*" t,'z,'zsi,,lvegllhassatokazmberf az Emberfia fblott''.


Jn 1.51: ,'. . . lsten *d;i;ifl. s leszllnak

illeti, nem lehet ket egy tombben kezelni' mg ha az Em2" Ami a sz vegek hitelessgt a Mt 24,30a berfara vonatkoz iegsibb halgyomnyrtegetkpviselik is. Kt hely azonban: az n dicssgben (,,Amikor e1j 25,31 a Mt s Eberfia1e1e'') az |,,e*ito. feltnik u,]g"n hogy u"ETg* mberfia'') bizonyos ktsgekettmaszt. A legkevesebb ami kimutathat, egybeesett cm Krisztusra alkalmazia Pl apostolnl korbbi. Hasznlatnak elhagysa j"'""'i* hogy gy elkeri.iljk a veszIyt, az atmr! a eT :n'avffia[t6rsset, ''."t rtelmezzk.Haszl1ata csak Logy a gorog neoitk a cmet e.-redei-megje1o1sknt "J4*X9; .] gasio7ter"sztny kozossgben (ApCset ,56: ,,Ltom, hogy nyitva az g,s aZ h'mbeija ott **ujt fenn' ahol lehetet1en vo1t flrerteni.Mindenesetre a Jzussal ffii't.":obbj;)1l mely a nyelv a]apjn megosztJa a armui beszl kztssgbl kell kiindu1ni. Ez az rvels, hogy a cm az arm s a gorg trnik, rigy inkbb e1g6!Ey6ft; mir nem Ed-de6Eaa nyelvr kozossg szmira is rthet salkalmazhat voit. v3. Arra a krsre'hogy Jzus maga hasznlh atta.e ezt a cmet, nem 1eheteleve igenl utalnak laszt adni, mive1 a tovbiakban szavii, melyek az sisgjegyeit viselik, kifejezetten be. Dniel 7. fejezetre'Valamennyi hagyomnyrtegbenJzus egyes s1am.3 szemlyben az Emberfirl. Eszerint ktc;nusgettesz nmaga s az Emberfia kozott. Bz azonban sz7 nem ad magyarzatot arra, hogy az Emberfia cm megjeicil9n9k az eredete a kozossgben lenne, mertiz mta Jzusazonostsa az Emberfival mr befejezett tny. A megktilonboztets mindenesetre jeizs a hrisvt eltt nyelvtani hasznilatra. Ehhez mg hozzfug|1e ,hogy azEmberfia elforduisi helyein soha nem esik sz egyidejrleg a feltima. jelzs annak sisg. dsr1 sa parrisii,arot. Mive1 egyitt nem szerepelnek, ez is egy ks,bbi j tt ltre. Jzus a kt utn hrisvt megktilonbztetse re, minthogy a fs!lLada! s a [aruszia vgs gyzelrnnek szinonimit. esemnyt [ti]sq.ktitijry]}i2lejj'fu"Tsten +. ngy ms*?rvi6T zerint a gor gtil besz76egyhz mrr Pl idejben keriilte az Emberfia cmasznlatt, s ezrtnem is1ahhat meg egyetlenegy korai hitvallsi formulban sem. hogy a kozossg o1y gyorsan elhagyta a ho h iosz't anthropL cmet, Hogyan tortn}retett, be a hitmeghatrozsokba, mindazonltal annak"ilentmondsossga"miatt, s nem i11es2tette ugyanakkor a'kifejezst egyedtil Jzusra terjedst, a me-gkonnyti s ezze adja, Jzus ajkira korlto]zza- Err csak egyetln vlsz lehetsges: a cm.kez9ett,].fogva elvlaszthatatlanul l @ 1 . ez r t Vo l t vlt ozt a t h a t a t la n sse n kin e m m e r t e e ] t or ln i.E z aztJeienu, nogy az emoerfival kapcsolatos apokaliptikus kijelentsek, melyek a legsibb tegetkpviselik' alapveten Jzusra vezethet1kvissza. 5;Kt1dnos, hogy az Isten orszga s az Emberfia a szinoptikusoknl koze1tegymshoz, Yielhauer az Emberfia eredmnye. de nem olvad ossi: a kapcsolat szrkesztitevkenysg zsidsgban kozekorabeli a Jzus mr azonban Ezek cm alkalmazstjogtalannak tartja. a!o1 Isten orsiga az eszkatologikus vrakosokat jelentettemeg, mg t"t"t ahol "gy-ashoz, egy ezoterikus eszkatolgia jelszava vo1t.Ezt ltjuk Mrrk szerkesztsben, az ,,embr', de Pter il','s nyitu'r"os igehirdetse sorn f1eg.pldabeszdekbenbeszlt Isten orsZgr1' vailomstl kezve az Emberfia crnkjzrIag tantvnyai krben hangzik e1. kihall' Ez aitokzatossg, ame1y Mk 8,27-te1 tezddik egyetien egyszer, a.ftancs eltti t rtneti egy mint hasznilata Emberfia az aztfe\tte\ezi,hogy gat,isna szakad me!' Mindez nem E''let u tantvnyof,hozntzettlogionokra korltozdott, s az egyszerr kozelts meiy mdon a kcivetkez egyestshez remnyek ktiri.ili Emberfia az s orsz! hirdetse i"toi|"i .magyarzhat: azonban "' Iiten orsz&a a qy-{y4!os|'!cebitdet-e.s kozponti magtra, az fusbda
..-.-ff-ezotenKus uzenet. "

77 HE' Iv,22. in Euszebiosz, Hegeszipposz' vij. HbEV; ltni azEmberfr el az Istenorszga'';22.v.: ,jnnek napok, amikor szeretntek ,,^. 's V . Lk I.7,?O: -ior.;on napjt''. nak egyetlen

16NeutestamentlicheTheologie'Giitersloh1977'?45-262(23$DerMenschensohn)'

1 , , . .,j
'rl r. :

107

106

liriliilil

rt,__J

l*-J

t- . .1

t _. . I

"*l

i,**l

f*l

tg.Ed

$***j

lffJ

Ii*J

tit(

lzl(

6" Honnan szLmazlkteht az E'mberfia cm? Az e.vangliumok err1lnem beszlnek, i]tavolna. Nem tarthat a: a liinosan iemert!9kJetle!*-zik. Nem tnik rigy, hogfr.*alktta vlemnyBE--m, hogy az,'osember'' elgondolsbl erednek. Mr maguk az irniak is elvetet. tk a Gajmart,, tzist. Forrsa a Dn 7 ,l3-ma1 kezd6d6 zsid apokaliptikban keresend' Jeremias annak el1enre, hogy Qumrnban nem tairltk meg az etip Hnokh pldab-9|zdeit (3.141. fej.),"" mgis ezttat1a,,fforrsnak'', mely jelenlegi formjt akkor nyerte el, amikor a prtusok megszlltrk Palesztint (Kr. e. 40-39).81 7. Jeremis szrevteleinekkritikja Amellett, hogy eltlet nIki.ilkozelti meg a cm vzsgatt, az Ltala hitelesnek e1ismert Iogionok szmt trlsgosan korltozza. Nincs olyan kotelez rv, mely alapkritriumnak tekinten annak a ketts hagyomnynak az eltvoltst, mely az Emberfia cmet ,,n''.knt msodlagosnak taltja' elfogadhatnak szmtja viszont az ellenkezjt a szovegkritika normi aiapjn' miutn mr elfogadta,hogy az Emberfia cm nem sztiksgszeren a hrisvtutni kozssg alkotsa' shogy Jzus messisi rtelembenhasznlta a kifejezst. gy nik Jeremist ttiisgosan meghatrozza az a szndk, hogy az Emberfia cmben egyoldalrian egy kijelentsek szrrmaznak, s ,,terminus gloriae''-t lsson, ahonnan az egyes szm 3' szemly az Iz 53-ban szerepl cmben pedig ppeneilenkezleg egy ,,terminus passionis''-t. ',szolga'' Izus azonban kozvetlentil Dn 7,13-ra hivatkozik, gazo|va,hogy tij formban vaistja meg a dnieli ltomst.
.10., , ? r^a a1 . . \ Ri

- Vajon az egyltz mirt volt olyan gondos, amikor az Emberfia cmet csak Jzus ajkra heiyezte, ha ez (a bultmanni iskola szerint) mr az , krisztolgijt jelenten, nem pedig Krisztust? - A keresztnyek mirt lettek volna kevsbk rtiltekintek aLk 12,8 monds megtartsban (,,Mondom nektek' hogy aki tanrisgot tesz mellettem az emberek e\6tt, aztmajd az Em. berfia is magnak valljaazlsten angyalai eltt''), ahol Jzus rigy rnikkiilonbsgt tesz n. maga s az Emberfia kcizcitt, ha kveti szm!a(amint ezt a bultmanninusok gondoljrk) nincs kijlonbsg Jzus saz Emberfia koz tt? 3. A katolikus egzegtik R. Pesch s R. Schnackenburg szerkesztsvel kiadon kcjzcjs mrvtikbeno" az Emberfia cm trgyalsakor kitmek a mondsok hitelessgtrint krdsekre. tssze gzs: Az Emberfia mondsok t rtnetisgnek a tagadsa szmos szerz rszr61egytitt jrr az n. keleti ,,mennyei emberrel'' val sszekpcsolssal. W. Bousset s Reitzenstein lltjrk,llogy az Emberfia cm az Anthroposz mtoszbl ered. Az Emberfia teht a keleten elterjedt Mennyei s s Embert veszi el' melynek gycikere a Gajmart mtoszban keresend' Ez utbbi a mazdeus hagyomnyban a j isten (Ahura Maz. da) ltal teemtettEls Ember, akit a rossz isten vagy rossz hatalom (Arhiman) megol. Azonban nem sikeriil neki az 1tet6 magot megsemmistenie, melybl az els emberpr szriletik. Ugyanez megy vgbe a szintn megolt elsszilcitt ,,bikval'', melytl az tLattIetered. A ks,bbi gnosztikus s manicheus ktjrokben Gajmart sztriolgiai karakterrel rendelkezett, isteni lnyknt,mint az emberisg mennyei pldakpe'A g'onosz eri megoltk, de mennyei rszei szszrdtak az emberi vi1gban s ezek az emberekbe kerilve jv tettk ket, s benni.ik van a halhatatlansg magja, amennyiben arra t rekednek, hogy a rnennyei emberrel, aki egyben ijdvoziilt stidvozt, azonosuljanak. Bultmann ehhez hozzteszi, hogy az Emberfia mondsok hrom oszt1ybl' az els s a harmadik hiteles, m itt J{zus nem nmagrl, hanem valaki msrl besz1(egyes szm 3. szemlyben),a msodik csoport azonbanvaticinia ex eyentu,a hrsvt utni kersztny hit visszavettse a hrisvt eltti mondsokra s esemnyekre' A kiilonbtjz kivetts terik L. Feuerbacht1 sztrmaznaks a legklasszikusabb pozitivizmus redukcionizmust ielentik. 5 ) Etl?vetsek rz Emberfia cm hitelessgt ta|adk vlemn1sire ' 1.' Az Emberfia cm nem eredhet az Anthroposzffi6 6-6l]fri}Emberfia nem az emberi. sgtranszcendels modellje, nincs kozmogniai feladata, nem egyszelTe tidvciztilt s i.idvcjzt, hanem csak 4yzl(. 2. Nem lehet a mitikus hit gyiim lcse sem' sem pedig az artrnk zossg (akik gi]r gtiI be. szltek)krisztolgiai krecija: a cm valban Qsak Jzus ajkn szerepel, mg a legsibb szcivegek Messisnak sUmak nevezik, nem pedig Emberinak, mely hitiik kifejezsrekevs. b volt vilgos salka|mas. Vgiil hinyzik a legrgebbihitforurulkbl is. 3 . A c m i nk bb Jzu se e d e t isg m ?sa Ja h ve szolg ja r i.1 eleondolst hozza |ke'

rl

4) Az Emberfla mondsok hiteless.gt egy ntet en lltk (E' Schweitier, E. i-ohmeferJ. H.j'{*--trelll. D ils?s msok.) 1. Szerintiik Jzus azrthasznrlta ezt a fensgcmet,mert titokzatos voltt - br ez lj krdseket is felvetett - megfelelen kifejezte., Ez a szndkl.that Jn l2,34-ben: ,,Ugy hallottuk a t rvnyb1, hogy a Messis orokk megmarad. Hogyan mondhatod ht' hogy az Emberfit folemelik? Ki az az Emberfia?''. Itt azonban Jzus szhasznlata nem szortkozik pusztn egy ,,terminus gloriae,'-re. Mindazon1tala Dn 7 szovegosszefiiggse, meiy a Jn I2'28-ig kovethet (,,Atym dicstsd meg nevedet''),nem zrja ki a megdicstilstmjval a szenvedst'meiyet Isten ,,szentjei''elszen. vednek. Az Emberfia teht hasonl szovegosszefiiggsben, d" J-ebyq;zojg!.I mgis eltr* talst is magban foglalja. Ezt gyakran figye1men*EVIEffi'lk, m a szolga jelentsgnek elkeriilhetetlen.E2 teljes megrtshez Az Emberfia a1apgondolata azonban a kirlyi megdicsiils, a kiizdelem' de nem zar1aki az e16zetesszenveds tmit sem. 2. P' N. Longeneckere vlaszol Vielhauer ellenvetseire, aki fenntartja, hogy Jzus a tlle hasznlta az Emberfia cmet, mellyel eljovend kiilonb z apokaliptikus szemly jetzsre feladatirautal' Longenecker megltsai skrdseialapveten a bultmanni iskola tziseire is megfelel vlaszt adnak.

mdonje1enft@rely

utbbinak af6 tmjaa sinveds,.1eEiha:1itta* retmagD:

79v.Gajmartrl:Et-Ieos,M.'Vcill sihiedelmekseszmktrtnete11,osiris,Budapest1995,250_253. 80n Apokrifek (Tkeresztny rk 2),szerk. Vany6 Lszl, SZIT, Budapest 1980' 6 1 -65. 8' V. Hnokh knyve 56,5J,inim.73_74. 82|z 53,II_12:,'|{Majd ha vget r lelknek gycitrelme ltni fogja a vilgossgot s megelgeds tIti. Szenved|zEzt oszt|yrszil sokakat adok svel sokakat megigazultt tesz Szolgm, mivel gonoszsgaikat magra vi1la|ta. neki, s a hata]nasok lesznek a zskminya, amin letthallra adta s gonosztevk k z soroltk, noha sokak vr keit hordozta, s k zben imdkozon a brntjsijkrt''. 8?The Christolo?y of Early Jewsh Christianity, SBT, London 1970.

v Jesus und der Menschensohn, Herder, Freiburg l975' A szerzk salvo errore fejtikki megltsaikat a Fomgeschichte mdszervel, br a trtneti rthetsg (via regressiva) k vetelmnyeit nem veszik figyelembe. Sajt nmet irodalmukat nem elemzik a hitelessg kritriumai alapjn, s nem tnek ki az mgol nyelvteriile|re sem, s nem szllnak szembe ms szerzt ellenvetseivel.

108

109

ffi

rl

rll

kifejezs, mndannyiszor Jzus ajkn' 4. Az evangItumokbangyakran szerep-1Emberfia a kezdeti kalmazta s onmagrra hogyizus tnnyel ? \o,"o'.eg csak azzala ez kapcsolatban: mondsokka1 ^ugy:;*nut Jzus a idkt1 fogvameg1izte tJiasatan ikatekzisben Longenecker welseama.lltsokut1m1.'n,,leremias, n'r'eg"il_. ;fe""n l r"g.ysou nem talltak megfekozossg alkotta vob ezt a cme, kal szemben, melyek ,,"al,arm vo1t a palesztinai.zsid-keresztny k. e'nlkeie1en e.r-edetisJgenet kifejezes A le1 cfolatra. vrtanrisgnak si lbeszlsben s a Caesareai zossgben, fettnik I'ff;-;;il;'s o sz s zove g el ben' g zipp es H g6 zott Le 7tal sz Eus zt io urriui.u. Jzus-ajkn, hogy koveti fokozatosan felismerjk 5' Az Emberfiu "i..".,uufii kifejeietten vallsos.messisi k.ildetst az nemforradalmi, .". i.i.yipo1itikai, hanem hatsa). (ami nem jelenti, hogy ne lenne trsadalmi cmet Jzus f ldi.politikai messi. A fentebb idzett racionJi.tu ,'"'"or., akik az Emberfia hogy mirt csak Jzus ajv1aszo1ni, arra tptelenek anisztikus kovetelseire sem aTa'hogy mirt 11 ""^,t""..iat, beszlnek, ha rla kn szerepel ez a cir',"';;;;;kfiii'ia"1'"it, cmmel. szembe a kevsbhasznlt Kriszfus s a harmadik csoportban Jzus nem c!n. 6. Ami Bultmann te"""iiirr"n, aki szerint az els .uga , otbesz l, mg am s o d i k b an e z tte s z i , fi l l s g o s a nm es t er s ges a v a t i c i ni a ex ev ent u rezhet1.Nem vilgos, hogyha Jprin"iio. megllaptssal egyiitt, meiyet<uenideolgiai volt messisi voltnak' mirt ne alkalzus, legalbbi, p".,"onuii,eitetemuen,*rudtba; smirt ne mondhatta meg volna mazhattavo1na magrraJut'u"."rga:o megv1t6^kti1detst

egyhza meIlett r]]. A Ktiriosz kifejezst a LXX-es szentrsfordtsbanIsten meg;elcilsre alkalmaztrk s a legels rijsz vetsgi iratokban, a pli leveiekben kizrlag Kriszssal kapcsolatban fordul el. a) A' kiriosz fogalom a g rog vilgban A keresztny hasznlat gy kere elssorban arra a gor g kifejezsre utal, mely va]lsi s orofn rteiemben egyarnt.megtalIhat a helln gonaotaastao. s'".upls,t, i'i'i;;;;.];J, ,,ktiriosznak s kririrnak'' nevezi.k a npi s misztriumvallsokban A kiiriosz ab. "!y*a"t. az istensg fogalmval egytitt. Az els paleJztinai zsidkeresztdn} i'#=*T-*.:]::.,:n Kozosseg lS talalkozott ennek a sznak ezzel. a hasznlatval, de azt tudatosan Jzusra alkamazta: ,,Beszlnek istenekr61 az gens a foldcjn, mivel sok isteniik s uruk van, nekiink mgis egy az Isteni.ink, az Atya, akitl rninden szrmazik, s akirt mi is vagyunk' egy az Urunk, Jzus Krisztus, aki ltal mind.envan, s mi magunkis ataa va!yunr<''(lKor 8,5-6)' A mindennapi letben a p.arancsol rr,birtokos szin-onimjakntpu"t.ao . megszltsknt hasznltk. b) A k rioszfogalom a zsidsgban A zsidk Isten nevt (J}IWH) nem ejtettkki, s igazolhatan az Adoni kifejezssel helyettestettk. Ez a szoks bizonyra mr a Septuaginta fordts eton megvoii} Kr. u. I. szzadban mfu igazo1hat. Az Adonj teht az r rtelembenptolta Isten net. g A r giil besz1zsid diaszpra mr a LXX-ban is alkalmazza a profn hasznlat mellett, Isrrre vonatt oztatya. Josephus Flaviusnl c.t Y sz vetsgi idzrckbensimdsgokbuniumtto'unt. vele, mg ltalban Istent nem emlti ho Ktiriosz (az r) kifeiezssel. c) Az rfogalom az atmu| beszl k zossgben

tut ,L2,39;Lk 11'30) a teir'"gy3an1o!1 i:-fu:lT1'1*. H=:4* elre megdicsiilst? elhogy Jzus igazoljk, (lil; il',zz-as;Lk2219-z: sa legsibbe,,ka.isztit.,s-r.'; mint Jahve szolgja, aki a hal1 bocsnatt, brnik az ri,, yg:gb4P'pkae f;;"d;-h orcs&@Bn uralkodik'(Iz.53,I0_l2). utn felmagasztalva tnikhihetnek,trogy nhnyvtizedalatt (ma mr 7. Vgii1pszicholgiaffiis kevss volna ily paradoxmdon a szi. ltrejoheteti tziseit) mindenki infantilisnek .|qj? Rdil;s mtosz'',ha nem lett s IstenJzus. hb".g"ortoaas szmtaaz,Emuer gorrianmonoteista me1ymeglv kapaszkod' tortneti biztos oryP volna Jzusajkn s*^g.*.,'al* "gv id rovidsge' eltelt Az fejldst. a i"p"-i"i^.t6oi ni"a"i'"" i"i'"to"e i"tt"''n"t a hitnek mely szimos hirdetse, icsisgtants erk magas ily az igazolsok scfolatok lehetsge, a ]egsibb gorog felfogssal, s zsid volia kortrs seilettes ffit#"nj#'j"l"1f";;il, mr nem cm szmra mely a mdja, gy;"'oia'a"ux 9z.E,m|erfia il;;;.g;a;;;_ elfogartelmezsek reduktv triligosan. a racionalists ezek " volt hasznlatban, mesJzus szolgja "r"^"r. Jahve s Emberfia az hogy el' fogadjuk nem tracsak nehzzteszit' dsl kjmutathat. vilgosan ssgben kefusitnykoz trii az sisi ontudatba.vetett "1s
4. A Kiiriosz cm

elnevezssel,8smely az 1segybz sz,mra Ktiltjn ke1l fogalakoznunk a Kiiriosz krisztolgiai Jzus .az Ut, Jzus a kjje1entsre--uta1: alapvt a Krisztusba vetett hit ;;g;;1 jete.'ffi$ Jzus a azt -il.k utni ko"ti,,J r'iw,sb.an Kiiriosz. A Kiiriosz fogalor a hrisvt a jelenbe ugyanakkor kijelents a Ez mennyben az Atya jobbji.uir' &;ro."-" ^.dicsse"et. s a benne hv egynileg s ii tmesoraffisthet. is helyezi kije1entst, is l,saz Itala alaptott "k';;'.*d' tovbbra Isten' Jzus hogy koztissgileg is.imdsgaila' t'i":*r'*i,
l

!::.t9llhat' 1''.*eikYq Irunt UITa vonatkozik, hitvallsi formban. Mg azonban a ki.iriosz auizotrit rte1emben emlti Jzust, addig- a ,,Maranatha'' a tcirtnelem beteljesedstvrja, s a esigynaz hvja Urt, hogy jcijjcin el.86
d) Azr megszlts az segyhzban

A tantvnyok smaga Jzus is armul beszltek, s gy termszetes,hogy az els keresztny csoport nyelve szintn az arm volt' A Szentr"sban is iennm*uat nr',an]i uim fogalom, pdul a A ,,mar'' vagy ,,mari'' az ,,i'rtelembn hasznjatos, kir',Maranatha''-fe1kiltis. lyoknak, csszroknak jr ki, a ,,mari, mari';pedig egszenkiil nleges megtiszt9ltetgtjelen. tett..Ez azonban mg nem ttikrozte az els6 ke.eiztJnyek t'ite.. afogyffirog kiiriosz egy ltalnos jelentsb1juton eI az ab.szo]rit r jelentsig,-u Eyanez a fejls Es tmenet tapasztalhat a ,,mari'' arm elnevezsnl.A kultikus aram nimegszlis, m.ly a, IKor 76,22.

kontextusban a kiiriosz-kijelentselir<cizepponqLan ]l Jzusra,

A ktiriosz elnevezscsak Jzushalla utn nyerte el teljes rtelmt' mert ez a KLiriosz Jszusz szprr mr hrisvt utni' s egyrittal a jelenlegi funkciiia vonatkozik. Ezt hangsrlyo zzaPter
& v'o. Je] 22,20:,,Jcijj el Uram Jzus',;Didakh X, 6: ,,Jjj n a kegyelem smLljon el a vilg. Hozsanna Dvid Is. tennek. Aki szent, jtijjtin, aki nem, az trjen meg! tvtaan trrat gJiou aea; l"i." r;' l. DiZ apostotischen vdter, Tiibingen 1992,14.

85Art. r, in Haa g, Bbliai Lexikon, 1875-1 878'

110

111

les{t

Mu-t

brl

'-c

i*J

_t

LJ

L-r

apostol pinkc}sdi beszdben: ,,Tudj'ameg htlzrael egszhza teljes bizonyossggal, hogy az Isten aztaJzust, aki ti keresztrefesztettetek Urls Messisstette''. Jzus ezt a cmet az Atynak vai felttlen effi1messge alapjrn nyrte el, s ppen ezrtmagasztalta fel: ',Engede1meskedettmindhallig, mgpedig u ke."szihuilig. Ezrt isten olyan nevet adott neki, mely filcitte van minden npnek''. Jzus foldi letben, brr utal aztJr kjfejezs nmagra val alkalmazsra, valsznrles mgsem toltotte meg abszoIrtrtelemmel: _ Mk 12,35: ,,Mond azIJr az nuramnak, i.ilj az njobbomra. '. Ha maga Dvid urnak mondja, hogyan lehet akkor a fia?" - Mk 1 1,3: ,,Az rnak van r sziiksge (azaz a szamircsikra)''. _}v{.t.7 jut be mjndenki a mennyek orszgba,aki mondja nekem: Uram, uram''. '21:,,Nem * Jn l 3, l3: ,,Ti Mesternek sUrnak hvtok, s jl teszitek' mert az vagyok.'. Az els6 keresztny szhasznlat v sznLeg az antiochiai kciz ssegben alakuit ki, s a ktiriosz elnevezs abszolrthasznlata Palesztintl tvo1odva ersodik rieg. Korbban azon. ban mir a hrisvt utni hitvallsokban szerepel, jeicilve ezze|az eredet heliit, a feltmadt Jzus megtapasztalst: ,,nUram sn Istenem';. A szemlyes imdsgformrkban is megielenik Krisztusnak mint rnak a messzltsa: _ 2Kor 12,8:,,Hrromszor krtemaz IJrat.'.,, _ lTessz 3,l2: ,,Gyaraptson s gazdagtson az r a szeretetben egyms s mindenki . ir nt.. . '' _2Tessz3,2:,,Azrazonbanhsges...bztlnkazrban... azrvez&eljeszveteket,,' _ 2Tessz 3, 16: ,,A bkessg IJta. . , az r legyen mindnyjatokka1''. -2Tessz 3'18: ,,A mi Urunk, Jzus Krisztus kegyelme legyen mindnyjatokka1''. Jzus nevnek az emltseszintnelterjedt az Istenhez intzettimdss sorn: _ ln 4'I3:,,Brmit krteka nevemben, megteszem nektek''. - Jn 15' 16: ,,Mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben krtek t6le''. - In )'6,24k: nem krtetek semmit a nevemben, krjetek skaptok, hogy or mcit<ik 'Eddig teljes legyen'' Az 6segyhz Maranatha imdsgnak ktjelentse maradt fenn. Az egyk egy fetszlts, mg a msik egy kijelents . A ma.ranatha: fu r eljcjn.s a maranath"].loii Urunk. Vagyisaz "i reljc;n azidugn, iffiij zrrs tanjtotta: jjon eI a te orszgod'. (Mt 6,10). Lzr cmetterjedst etosegitettethit'Mos-leaM'-.'i"' ''J vallsi formik: - Rm 10,9: ,,Ha teht szddal vallod, hogy Jzls azltlr..,,' -Fil'2,9:,,Isten folmagasztalta snevet adott neki''. _ lKor 12,3: ,,Senki sem mondhatja,Jzusaz r, csak a Szentllek ltal''.

Az evangliumok azonban ms, a ks.bbiteolgirhoz kozetll cmeket rs adnak Jzus. nak, Itt foglalkozunk majd az ,,IstenFia'', legf1tppen azonban a ,,Firi'' abszolrtrtelemben jelentsvel,

vett

melyutbbieBTdbffi-eves'ue c;siietett e.

"uujffi

o],1'u, a,a.

A)T

rtneti gykerek

1. A Filippi |ev|Rrisztus himnusza (Fil 2,6-11) Sztiksges e*y Visszatekin!.5ujat4s] melynek sorn megl'apthatjuk, hogy a 30-ban ke. rcsztre fesztett.smeghalt Nzrreti Jzusi nhny vvel sdb ;;;j;; n"*",ak rnak sKrisztusnak ismerte el, hanem isteni termszeunek, anogy eai"i,?"r Filippiekhez rt levelnek pre.paulinus himnusza val1ia. Pl apostol tobb alkalommal-volt.Filippiben, va]sznrleg49-50-ben kezdhette ei igehirdetst. A vr{rost148-ban foglaitk el a rmaiak, s egy hres csata is, Kr'e. 42.ben, melyben octavius sAntonius legy1zte Burust sCassiust, nevezetesstette. K'r.e. 30 k rtjl Augustus csszr katonai ko16nit ltestett Colonia Iulia Augusta Philippensis nven, mely elnyerte a rmai polgrrjogot is. Ez a rmai kolnia mg Prlpostor loJ;?u"' 1' oae,o,,, aki egy kis zsid ktjz ssgettalrlt itt' melyet egy Ldia nvr] prozelita veietett, ati vuibszi,',n eg az els6 ?-:|zony volt, aki eur-pai.fold-on befogadta az evngliumot s mgkereszte*eaett szmos filippi-beIi trrsval. i akottrk az els keresztny k*ozcissg"t E;;;b;.. A Filippi levl hitelessgta legt bb egzegt efogadji, arrot a'trres trimnusz (Carmen C hris ti ) talIhat, a 2'6_1 7 -ben:
6 mint Isten, (Istenprm jtiban [u popQfi leo] volt [ ncipyuu], s) az Istennel val egyenlsget nem urtotta olyan dologna!, amelyhez f<'lttlentilragaszkodnia keli, t'un" ."oigui iakot tjlttt, kiri."ii' tette magt, s hasonl lett.z.emberekhez. Kiilsejt tekintv.e olym lett, mini"gy.3.u". 'u",ia'."n,"gi, s engedelmeskedett mindhllig' mgpedig a klreszthalrlig. 6 p'e.t i.t"i r.,j"g"''"r", s olyan nevet adott neki, mely fl(itteIvan minden nvnek, ohogy Jzus.nvr'e hajoljon meg mi"naen trd a mennyben, a ''".8y fldcin s az a|vlgban,Il s minden nyelv hirdessez Atyaisten dlcsosgrq J;;- Krisztus az r.

u A Fi

sazAbba

Jzus tudatosan vllalta az iidvossg prftai s papi kozvetti szerept' s a vrt messis feladatt, de az eljcivend Emberfia az eszkatologikus br skiriy transzcendens rtelmben, amelyhez hozzvette a megvlt szenvedst is' Valjban Jzus adott lokst a kiilcinbc'z messisi alakok egyestsnek, melyet a hrisvt utni kcizcissga feltmads tapasztalat. nak fnynl tovbbgondol. 112

tencja, kenzis, felmagasztals: ezek P:l apostol msleveleiben is regtJilatoak), mely egy kcizossgben meglv s imdkoiott (nekelt) mly krisztol.giai p.e.pautinusii:::l'' Ha az lKor 15,3b-5 a Jzusfettmadsba vetett hit krdst vetettefel mr a Kr. u. 34-es vt1kezdve' akkor ez a himnusz Jzus tortneti alakjr1 krdez t, r'o!y ircnt.;elent meg ily rendkvtii gyorsan az Isten ,,mennyei Fiban'. vetett hit. Nehezti a krdsfeltevst'aza tny,hogy az korban nem ta]lunk ehhez hason]t, mg a theiosz anr (isteni ember) elgondolsbaniem' mely ett1 tnyegben ttllcinbozik. A h]1nus1 bizonyosan prepaulinus eredetr.A mrrkorbban hsznlt saz 1Kor 15,3b_5' ben tallhat prepaulinus hitvallsra alkalmazott kritriumok I. Pl-apostol vilgos szndka, hogy egy korbbi valsgot"l^pj";;;i;pthatjuk: .igy*-Zoia . rnr hasznlat. A szcivegclsszefiiggiua rin:i.'it' hogy a hrinusz nem a lev1lelegyitt |nl:::}'""usszal. KeletKezett.

gyis Jzus Istennel val egyenlsgt egyhromiazslEszio1.';

A kilcinlegessg abban r11, hogy ilyen r vid id alatt. vagyis a keresztre esztetthalla utn kb. 25 wel' rt 1evlm6r tartalmazza az,'is.teru termesitpreegzrsziens r]]tst. va-

,a;ib;'ffi;

113

2. A szoveg egy sajtos, ritmikus formval rendelkezik (paraleilismus membrorum), mely mg ajelen fordtsban is rezhet6, 3. A himnusz kivehet a levlbl, sonmagban is megll, br a Fil 2,5a s 12 kozcitt mg1evlszerkezetben. is torsmarad a pontosan fe1ptett 4. A himnusz nyelvezee nem pli kifejezseket taItalmaz (meiyek mdosts nlktiliek; tain egyetlen hozzttelvan: ,,mgpedig a keresztha1Iig''). oly ritka s pfuatlarl fogalmakka1 tallkozunk' meIyek eitrnekP1 aposto1teo1gijtI.A himnusz szerint a preegzisztens rendelkezett (v pop$11 0eo)' mely mr kcjzel 1l a termszet fogalomhoz, Jzus isteni 1ttel de azzaL nem azonos. gy tnik, hogy ennek a himnusznak liturgikus hasznlata volt, s taln mfu egy korbbi Ievlrszt is kpezte's ks,bbkapcsoltk a jelenlegihez. A himnusz egy pognysgbl kezdetrevezethet vissza P] megtIt kcizossgbenjott ltre,sgy a flippiek megtrsnek apostol 49-50-ben tett els misszis tja alkalmval, de az sem kizrt, hogy mg rgebbi,s ebben az esetben az antiochiai kozossgb1 szrmaz1k' AnIkil,hogy a ks.bbiteolgiai vitkban elmeriilnnk kijelenthetjiik, hogy ebben az si prepaulinus himnuszban mar egy viszonylag rett, m1ykifejezds krisztolgia jelenik meg, me1y minsti azelskeresztny k zssget.Ezazt is jelenti, hogy akris4q!gra&.l.1dsenemcsak a nagy teolgusoknak' Plnak il]etve ks,bbJ'nosnak koszonhet, hanem annak a mly teolgia gondolkodsra kpes koz ssgnek, me1]il6ps voit kiaiaktani s megilzilitts az lKor 15-ben talrlhat si hagyomnyt. Megt1gyelhet ?z el7en6rztt hitkifejezsek gazdagsga, melyek egybkntknnyen feleeljuthadsbe rneriilnek. Eppen itt tehetjiik fel a krdst:vajon a via regressiva segtsgvel tunk.e Jzus szinoptikus hagyomnynak kiindulpontjloz, melyet gyakran hrisvtutni alkotsnak gondolnak' Egyid,ben a hrsvthezkapcso1d ,,kreativits'' gondolata is felmertilt, m eltte Jzus igehirdetse s kinyilatkoztatsa alapjn mg nem johetett ltre egy htsvt eltti gcirog kifejezsekkel l koz ssg. 2. A Fi krisztolgia hrisvt eltti vonatkozsai

a) AP\s Jinosltal kifejtett krisztolgia nem szemlyesa]kots,vagyis a szinoptlkusokkal egY folYamatos elmlyiilsr,l szemEi-idmbeszlhetiink ''!e.9'tol''. Eppen ellenkezl.el'' szaemlkezve ogatmazza meg teoIgijt, mely a hit kozs alapjn ilva a hv kozossgt1 kapja legmlyebb lcifejezseit" azonban kimutathat, hogy a kozcissgi tapasztalat nem A fenomenolgia segtsgvel csokkenti Krisztus sa Szentllek szem1yesmegtapasztalst, melyet Pi ''kinyilatkoztats. hogy a tapasztaiatok saz ismeretek novekedsvelhonak'' nevez, s ppen ezItal thet6, gyan alakul ki a kozossg,melyben a maga szintjnmindenki rszesiil. Az elIenrzs nlkiili koz ssgetfenyegeti a mtoszban val elmertils veszlye, a teolgi. ai kreativits leg|elentsebb idszakban, s ezrt fogalmaztik meg ai evangliumokat, me. lyek a gnzisba val sztszrds veszlyvelszemben a tortnetiemlkezsgyokereihez jelentik. val visszatrst sa pli hagyomny eIlenrzse A Fil 2,6_11 himnuszig val fejlds is csak a kozcissg aiatt johetett ltr . szemben kimutathat, hogy Plnl saz tt Isten fia cme1kpze(ssel b) Apognysgblj k<izossgeibenez az elnevezs nem, vagy ritkn szerepel (mindcissze 15 alkalommal, mg a ktiriosz I84-szer, nem beszlve a khrisztosz elfordulsi helyeirl).

vansz'*iiyifeltmads;a'sztaiaiuotkiindulvaul''..'t.taffifu**..

Azonban a kozossg ltal korbban alkotott formuikkaI egyi'itt megtalljuk az Isten Fit, sztriolgiai rtelemben, mellyel Pl az ltala hirdetett evangLiumtirgyt mutatja be (Rm 1,3.4.9 ; G a l 1 ,1 5 -1 6 ; 4 ,4 ) . Itt azonban nem az Isten Fit' hanem az,, r.iar'hasznlja, ezzeladvaabszolrit rtelmeta ,,Firinak'' az ,,Isten Fia'' Italnos felfogsa ffeIFE'. cj Vajon honnan szirmaznak ezek a meghatirozsok? Ta1an Pl apostol h svti vagy a htisvt utni pre.paulinus k zossg tapasztalatnak s hitnek teolgiai kifejtsei? Vgy olyan teolgiai s krsztolgiai fogalmakrl van sz, melyeket hrisvt elttieknek tekinthittink, Jzus kozponti iizenetnek' meIy a mennyei Atya kinyilatkoztatsa? Ha kimutathat Jzus pratlan volta az Atyja megszltsban, akkor ezzei logikusan egytittjr a Firi meghatlrozs,aki egy bels abszol t kapcsolat hordozja. Ms szavakkal: - Jzusnak Isten orszgrl szl tortneti iizenetnekkozppontjbanaz 6 fuj,i,,vallsa'' trul fe1, vagyis Istennek mint Abbnak, kedves Atynak a jzusi kinyilatkoztatSTtil6flleges sftjn. - De egyrittai megfigyeihet Jzus magatartsaaz Abba fel,az orszg hatalomma] val k i ny i l a t k o zt a t sb a n ,a b b a n a b m svt e lt t ie Ie m "e kke le g yiit t Ist e n kozelbe, mint az iidvossg k zppontjba lltja onmagt, mellyel egytitt jrr az Abbval va_ 1 paratlan kapcsolat tudatossga. - Ennek az ismeretnek abszoltit megfelelje nem lehetettms, mint a Firi' m a racionaliz. mus ezt megtagadja Jzustl. BIki megalkothatta vagy a k zcissgnekkigondolhatta, kivve Jzust? De mirt? Ezt tcirtneti.filolgiai rvekkel nem igazolhatjuk. _ Vajon kimutathat-e, hogy az Abba kinyilarkoztatsa s Jzus vratlan magatartsa t. nyn t l vannak-e nyomai ennek a kifejezett cjntudatrrak,hogy a,,Firi'', mely abizolrit fogalom ersebb az ,,Isten Fia'' megnevezsnl,mely kontextusa nem mindig fejezi ki ezt azbszoirtkapcsolatot. - A Fi'i sz abszolrit alkalmazsa vezet a vgs kidolgozshoz, az ,,IstenFia,' fogalom gorog abszolutizlstoz, egszen a nagy zsinatokig, snem fordtva. - Nagyon jelents a folyamatossg a legsibb siegismertebb rijszovetsgimeghatrozsok s az Abba s a ,,Fir'' cmek kozott a szinoptikus hagyomnyban. A Filippi lev1hirr,nusza pre-paulinus jellegvel mtrigazolta ezt az e16zeteshagyomnyt sazt a folyamatossgot, mely a kutats kiinduisi pontjaknt szerepelhet. 3. Atyasg sistenfirisg az sziivetsgben a) Isteni atyasg az szovetsgbenE7 A knani termkenysgiistenek s satyk elnevezsvel kapcsolatban a legsibb hber szcivegekben bizonyos fenntarts van JahvnakAtyaknt val megszitsval' A rabbinista irodalomban csat nonairy*n-elffiuonuffi,ik Isteire, csgldi kornyezetben vlszont elterjedt. A jahvista hitben Isten atyakntval elgondolsa meg, mivet az atya szi egy bi''"-pnit utalna az istensggel, s ez1ta| csokkenten a teremtmnys-a te'..nt-f-o=opgi1kaPcP!as zot tavolsasot.""

81yo. Ar.. Abba, in Hnlc, Bibliai Lexikon, I, s Isten myai tulajdonsgaira ajahvista vallsban csak hasonlatokban sa rokonsg meghatrozott kaPcsolataival tortnik utals. vo. Art. Anya, in Heec, Bibliai Lexikon' 7z1_75.

r1,4

115

ft_-

l-, J

I.

r .,i

i* * J

1 , " .I ... r._..J

**]

lBs$r$l

&-*irr/

L-J

...J

I--4

t-/

[*r

f_

.r

D) Az istenfiri sg az szovetsgben saz intertestamentrius idben Bevezet me8Jegyzsek egszenaz Ujszohogy az,,Isten Fia'" cm a zsid szovegekben ktesrtelm, 1) Emltetti.ik, vetsgben val megjelensig. A legsibb szovegekben is arrnyrra szleskora hasznlata, ameggyz1 igazols,ta, s ahol neki tulajhogy egymagban nem elg Kriszfus istensgnek jelentheti a messist. Csak sajtos szovegsszefiggscsak nagy iltalnossgban dontjrk, krdseekkor is fennil]. ben lehet transzcendens rtelembenfelfogni, m a tcjrtnetisg Az szovetsgben s az intertestamentirius idszakban, tisszefuggsben a szent szovet' sgbenmeghatrozott isteni atyasg elismersvel,az ,'Isten fi.a'' vonatkozhatott lzrael egsz annak kirilyaira, sszviik rtatlansga miattiigazakra (pi. Zsolt 2,7.' ,,Ftamvagy te''; npre, zsolt89,27..,'Atym vagy, Istenem stidvcim sziklja'''; Boics 2,16: ''Atyjnak nevezi az Istent.''; Bo1cs 5,5: ,,Isten fiaikoz soroltrk'' stb'), s iltalnossgban au0,s}'v{!ye!t hvhatta Istent, smint Isten ftatartoztaka vlasztott nphez. .-zTTIe#ibb szinoptikus hagyomnyban az,,Isten fia'' kijelentst nem a kslbbi zsinatok ,,termszets 1nyegszerint val'' elgondolsban hasznljrk, sem a pli sjnosi teolgia rtelmben,de Bultmann skcivetinek kijeIentse sem illja meg a helyt metodolgiailag, hogy a f ldi Jzus ajkn az,,Isten Fia'' cm csak a palesztin kciz ssg alkalmazsa, melyre erteljesen hatott a gnzis vagy a kultikus msztriumok befolysa. Lz arm s a g rcig keresztny kzossg idbeli s nyelvi teljes sztvlasztsa s annak az,,Isten Fia'' kifejezsnek egyediil g rog vagy keleti rtelmet lehetne ad. feltte7ezse,hogy ni, mra meghaladott vlt. 3) Teljesen kitiktlan azt gondolni, hogy az Isten fia elnevezs csak a helln fIsteneks a keleti vallsok isteniainak hatsra jelenik meg, s nem lenne eredetileg is a zsid apokaliptika hagyomnyban sazl. szzad zsidsg kcjzskulturhtterben. Az anonim teremt kozcjssgmtosza egyltaln nem tarthat. 4) Az ,'Isten Fia'' cm jelen van a Szentrsi saz intertestamentrius irodalomban, sezzel szmolni kell' Akik azt lltjrik, hogy Jzusnak nem volt messisi ontudata, melyben gorcig s is, hogy az oszovetsg s az keleti hatst v1nekfelfedeznt, ez egyttal annak a felttelezse intertestamentirius irodalom nem ad alkalmat a teljes rtelembe vett Isten Fia fogalom szmra, mely rettformjban az jszovetsgben sa zsinatokon jelenik meg. A gor<igeredet ellen szi azonban az any,hogy az ,,IstenFia'' cm soha nem keri.-ilkapcsolatba az ilyen felfogsri isteni emberrel . SzijveBelemzs /) Isten Fia az szovetsgben rvnyesaz e1s6 szzadrais' meiyben az jszovetsg megjelenik, hogy ,,Isten Fia'' a kir1y (2Sm.7'14 innen szrmaztk:Zso|t2,.7;89,21; v . 110'3)' Egyesek szerint e sziivegeknek nehz messisi rtelmet adni, mert trlsgosan is kcitdnek a tortnelmi kirlysghoz. Az szovetsgben sohasem jelenik meg az isteni lesztmazs gondolata, a szigorri hber monoteizmus miatt. Izrael s aziztae|itk gyakran Jahve lraiknt szerepelnek jogi' adoptv nelemben' _ Ez a hagyomny a Kiv 4,22 (,,Iztaelaz nelssztil tt fiam'') s a Jer 31,9-re (''Atyjv 1ettem Izraelnek' s Efraim elsszi.ilcjtt fiam'') vezethet vissza, ahol J}TWH lzraelt elssztilott s kedves fi{nak nevezi, meiy kimagaslik a nemzetek kozi.il (Jer 3'19); akit Egyiptombl hvott oz 11,1. Hasonlat kpen mondjrkIstent lzrael Istennek(MTorv 32,6: ', Nem Atyd sTeremtd?''; 18: ,,Isten,aki letetadott neked''; Jer 3,4:,,En Atym, ifjrikorom bizalmas baItja'').

- Jeients rsz a Msod.ik Torvnyk nyv I4,7: ,,Azr a ti Istenetek fiar vagytok.', (Vo. ahol aziztae\itk JHWH 1nyai sfiai. E szovegekt,lf.ig. '"i'j:.,Z"::?.,.9:1'-].,-'oz2,7';' gfneK a7 Uszvetsg tobbi utalsai a bolcsessgi s az intertestamentirius irodalombl (Bolcs 9,7: ,, Te szemeltl ki nped kiralyv, tiail es hnyaid tira3av.;;;' Js ez vonatkozik Istenre,aki'irgalmas Atyaknt fordul fiai fel (Salamon Zsolt 17,2,a lu s,t+;. A Jud 9,4ben a zsidk Isten ,,kedvesfiai''. - A megszits ritkn szerepel onll szemlyek esetben'm az Isten ,,ia,'elnevezst soha nem talrljuk szemlynvknt, mint ms npeknet. - Nmely kutatk lltjk, hogy az Isten fia cmet soha nem alkalmaztrk a messisra a zsolt 2,"I s a Sm 7,14 elleni sem. Ez azonban nem igazolhat, mivet ahogy lttuk, jelen van a dvidi messis alakiban. Qumrnban 2) Isten Fia sa messis kapcsolata Jzus korban az Isten fia fogalom a messis szinonimjaknt is megjelent s messisi kontextusban is lehetett rtelmezni, mint egy sajtos cmet:-Izrael kirlyra s Dvid firra val J}rWH-i atyasg sajtos fogalma melleti. A msodik zsoltrt ki.il.dn,k4p*;;.;;j rtelemben fogta feI a zsid irodalom, meiyben JHW.H gy sz|" u.ayr'"'il,eiam vagy' ma adtam neked letet.', (ide kapcsolhat a Salamon zsdt. 112q. Jzrrs az Atyt Abbnak szltja, mety vele a sajtos . ,,Firi'' kapcsolatot alaktjaki. Csak n. hny helyen mutatkozik be, mint Fir, de sehol ."- hi.d.ti hogy ,'IstenFia,,. -ug.i.l,

B ) Az Abba kinyilatkoztatsa a szinoptikus evangIiumokban


7. Aztj firii kapcsolat Az Isten orczgrI szl.istenitizenet alapvetjellegzetessgeaz Istennel val rj kapcsolat kinyilvntsa, melyet Krisztus hozott skovetei tanitvnyail: a frii vallst, mely dcinten kiilcjnbozik a Jzus ltal tokletestettszcivetsg Istenirekkinyilatkoztatstl. Jzus egysgestia ,""."-t"tet, rn.lyhezbozz. lrct{D-9ze{gte!p:Il-g9!9!I-sten su'".ui kapcsolhat Isten orszffinak tizenet! kTZ!-ontban az Atya, sJzusnak az Atyvalval saj. tos kapcso1at kinyiiatkoztatsval.

2. Az Atya sz hasznIata Istenre vonatkozan a jzusi-logionokban a) Joachim Jeremias.kiilclnbsget tesz a Jzus ajkrl elhangz Istent atynakje1o1 kifejezs s a megszltsokban Istent ,,abba''-kntszerepeltet fogatm ttizc;tt (,ram'')' Az e1s kifejezs179-szer fordul el, melyekben az Atyaiz jelen l..""""i[",p.solatban: MrknI 4-szer, Lukcsnl l5-szor' Mtnl 4l-ser,Jnosnl 109-izer, -"j osszesen ).-/o-szer.Ezaz sz hasznlatnak han.gsrilyozst jeioli Isten megjetolsre.A ''Atya'' Atya,, ese. ''mennyei tben(vo. Mtnl: a mennyek orszga) a palesztin keres7tnytozc;sseg semitizmusa ismerhet fel kateketikai s 1iturgikuss'z"-pontok alapjn. hasznlata ralb-zg!$cgl ,'j:!:n,: liturgikus sima ".Atya lonnq}lkra korltozdli<' E,DDol azonban nem az kdveil<ezik' hogy Jzusezt soha nem haszn|ta IstenneI kapcsolatban, ppen ellenkez1eg, az Istenre vonatkoztatva feltnik Ary1megs1qs Jzus imjban.

1 16 ,r.t,U

11'/

D) A logionok hirom tpusa kiilcinboztethet meg: - Isten a h Patr (,'az Atya,,, az n vagy a li szemlyes nvmsok hozzttele nlkiil) _ Jzus,mint a,,mi Atynkrl'' besz] - Jzus Istent ,,Atym''-nak szlda (melyhez kapcsoldnak az ,,Emberfia Atyja.' megnevezsek'VC'. Mk 8,38;Mt16,27)" c) A szemlyes nvms nlktil Atya fleg Jnosnl szerepel, s ez egy ksi hasznlatra uta1. meg A Mt 28,i9 keresztelsiformulja a liturgikus kiterjedstmutatja (,,Kereszte1jetek mindenkit az Arya sa Firi sa Szentllek nevre!''), sa lex orandi II az 5 pLi hely haszn. iata mogott is (lKor 8,6: ,,Az Atya, akit1 minden szfumazk.,,; Rm 6,4: ,,Krisztus az Atya feltmadt a halibl.''; Kol 1,19: ''Ugy tetszettaz Atynak...''; Ef 2'18: ,,Szabad dicssgb1 utunk van az egy Llekben az Atyhoz.'' 3,I4:,,Meghajtom trdemet az Atyael6tt., ')' Jeremivont |vIk 13,32logion: ,,mga Firi sem'', meIy a parusziira vonatkozik, amit s ltal ktsgbe de nem gondol a betoldsnak tart' szmolva a palesztin sgorog koz ssgekktil nbsgvel, ketts nyelvhaszniat jelentsgre. d] A ti Atytok. ot hiteles monds sorolhat e kijelents mog (a prhuzamos helyek nl. -ktii;:-- Mk 11,25: ,,...hogy mennyei Atytok is megbocstja bneiteket''; - Mt 5,48: ,,... amint mennyei Atytok tokletes''; - Mt 6,32:,,mennyei Atytok rudja.. .''; .Lk |2,32:,'Atytok rigy lttajnak...''; -Mt23,9:,,Egy a ti Atytok' a mennyei''. Jzus Istenr1 szlva tantvnyainak a ,,ti Atytok'' formult hasznlta, de nem meggy6z6 hogy a kvtilrllk}roz az egyszerbb ,,giya,' klfe1ezsthasznlta volna (kivve az a vLemny, ssohasem a ,pAtytok'' megszltst. shasonlatok esett), a pldabeszdek Fontos megjegyezni, hogy Jzus sohasem Iltotta magt egy szintre msokkal az Atya sz hasznIatakor, mety t Isten eltt az emberekhez soro1ta volna. Taln jobban rthet ez az mely a Miatynk els szavai: egyediil itt szerepel Jzus ajkn, egyetlen kivtel em-ltsvel, az imdsgban nem a,,ti'', hanem a,,mi'' szerepel rma,,ti Atytokl'' szl tantsban, e) A-zn Atym. Az evangliumok legjellegzetesebb kifejezsei azok, melyek Jzus prrattjk az Aty v aL,az,, Aty m,, me g s z lts sal. l an kapc soffita Azidzhet helyek nem gyakoriak, m kapcsoldnak a Jzus ltal adott kinyilatkoztats gondoitval, melry az Atytl kapott sajt hatalmra vonatkozik. A Hymnus Jubilationis a k zponti logion (Mt II,27: ,'Igen Atym''; Vtj. Lk 10,21:,,Dicstelek Atym''), mely mellett a szinoptikusokban ms ehhez hasonl mondsokat is tallunk. - Mt 16'17: ,,Nem test svr nyilatkoztattakj' ezt neked, hanem az nmennyei Atym.'' isd ksbb). -MkL3,32:,,... csak az Ltya.,,(kifejtst - Lk22,29:,,Nektek adom az orszgot' rnint ahogy Atym nekem adta.'' A k vetkez helyeket J. Jeremias nem tartja hiteleseknek: - Mt 15,13: ,,T vestiil kitpnekminden novnyt,melyet nem mennyei Atym iiltetett.'' * Mt 18,19: ,,Ha ketten koziletekvalamiben egyetrtenek a fcjldtjn' stigy krik' megkap. jk mennyei Atymtl.'' - Mt 25'34:,,Gyertek Atym ldottai.. .'' Atymat, s nem klildene 12lgt an-Mt26,53: ,,yaly azt hiszem, hogy nem krhetnm gy a1n7 is tcibbet.. .'' A jzusi szhaszniilat kiiionleges esetnlllunk, mivel az ,,Atym,' kifejezsnek-nlps Atym'' a21GnGffi - $z Ita1 n o s je1 ent s m e1 1 et t J zus a jk na z, , n val pratTan segyedtilll kapcsolatt fejezi ki.

3. .Az,,Atya,, megszItsa Jzus imjban a) Iz,lsnak,az Atyval vaI megkiilonb ztetett kapcsolata, melyet az Atym-logion igazolt, egy msik megszltsban is megerstst nyer, mgpedigaz Atya hasznlatban.E logionok htelessgeaz eredeti Jzus-beszdek hitelessge alapjn kimutathat. Isten Atyaknt val megszltsa nem ta1lhat meg a ks judaizmusban sem, csak nhny he1yena diaszpra poszt-kanonikus irodaImban. Az riiszo.vetsg korban Istent ktf1e mdon szltottk meg: (Atynk. Kirlyunk)' dE nm-itezeLl az Atym megszlts' 4=n5]$Ike{u. b) Az Atya kifejezs rszleteselemzse:Ha volt szokatlan Jzusnakaz Istenhez val for. du1sban,akkor ez ppenaz,,Atym'' megszlts hasznlata volt, mely nem vo1thaszn1atban az ,,Abba'' arm forma alapjn. Az ,,Abba'' arm sz azonban csak hirom alkalommal fordut el az jszovetsgben (Mk 14'36: Atym'..''; Rm 8,15: ,,A fogadott irisglelkt nyerttekel, ltala szltjuk: ''Abba, Abba, Atya!''; GaI4,6:, Fia lelktrasztottaa szviinkbe az Isten, aki t gy szltja: Abba, Atya'') a hagyomnyos magyarz, gcirog trsban:'ABBo, norqp. Ennek a formulnak abszoirit ktilonlegessge a perikpk hitelessgnek kritriumai aIapjn vizsglhatk. Az atm kifejezs megrzse a p1i k zossg hasznlata sorn osszevethet a rmai, nem ltala alaptottkozossggel's egyrittalaz segyhzban val elterjedst is bizonytja'E megszlts pratlan volta Jzusimjnak a visszhangja' mgha az jszovetsgben egyediil a Mk 14'36-ban is taIlhat, az olajfk-hegyn a Getszemni kertben. Mgis, mrra hagyomnyos v1tozat7anformu]t adja vissza a gcirog, s az,,Atym'' kijelentsek htterben a kt forma vltakozsttapasztalhatjuk" J. Jeremias egy idben az jellegt hangsrilyozta, mely a kisgyermekkor ',Abba'' infantiiis nye\vezethez tartozott, rmks,bbvltozta'ot' viemnyn, igazoba az idsebb firik csaldi nyelvhasznlatt is.89 Azonban ez a csaldias forma a ks,bbi Targum9o szeint az Istennel val kapcsolatban kenilend. Jeremias szeint az,,Abba'' haszn]atbl mg nem kcjvetkeztethettink Jzussal kapcsolatban az Istenfia krisztolgira yagy apeegzisztencrra, mely viszonylag korn megjelent az 6.segyhzban' Az trul fel Jzus ktjldetsnekutol''Abb''-ban s titka, hogy tudatban volt feihatalmazsnak a kinyilatkoztats tovbbadsra, mivel t 11.27). 4. A ,,Fi|i', kinyilatkoztatsa az Ujsziivetsgben a) Elzmnyek I) Az,'Atya,'kinyilatkoztatsval egyittmegy vgbe a Firi kinylatkoztatsars. A,'via re. gressiva'' segtsgvel a Jzus istensgt meghatroz abszolrtFiri cmb1indulunk ki, mely fIeg a Jnos evangliumbanszerepel, s amely Pl apostol kijelentseivelegytitt a keresztny kinyiiatkoztats csricst jelenti. Krisztus Isten voltt legteljesebben visszatiikroz si homolgia: az ,,Urunk Jzus Krisz. tus'', ahol azUr a Ki.iriosz, vagyis az Isten' a ks,bbik<iz ssgnekvagy a dogmatikai fejldsnekolyan alkotsa, melynek a folyamatossgt a szinoptikus hagyomnyokban s a Nzrreti Jzushiteies szavaiban ltjuk, me|y az '4'', mivoltnak tudatbannyilvnul meg.

8eJenEv(as, J., Neutestamenttiche Theologie, Giitersloh 1971,73:,,Er hat mit Gott geredet, wie ein Kind mit seinem Vater". 'o TgMal 2,10

1lR

119

\*J

\*J

t*"r'

l*.i*J

t"@d

tir*d

[*xg*|

t*-*J

t.P**J

Mc

R. Schnackenburg elismeri, hogy a negyedik evanglium a tortnetkritikai kutats sriiyos krdseitvet fel. Igaz,hogy ez az evanglium mindenekeltt egy tidv zt iizenet, de mgis a tcjrtnelemNzreti Jzusa megtestesiilsnekhite alapjn u. A tortnelemmel val kapNem az e1yes tnyek, rnint inkbb azok httere' csolata nem'azonos a tobbi evang1iumval. rdekli. Mindazonrltal szmos id shelymeghatrrozsa pontostja a szinopkuitrirtrtnete tikusok elbesz1seit.9' li prratlankapcsolatot. F1eg a pli s a jnosi teolgiban, sajt liturgijukBs d6ffiatR{uk--

Fia cm, fejezte ki 19c].9tuT-r'4!Ej9u Fi*I91 sorn azIsten hagyomny 2)A keresztny

gyokernek? Itt meri.i1 fel a kontiVajon.mgfelel-eaz IstenFia fogalomeredet idfr&--ben.


nuits sdiszkontinuits a hit kifejezseivel kapcsolatban' Voltak, akik torstfeltteleztek,az koz tt' melyet a hit tovbbadsban a ketts nyelv eredmnyezett. arm sa gor g kciz<issg

b) A via regressiva ny jtoxa teljes kp nyrijtja' m emellett kvril a keresztny kinyilatkoztats teljessgt A Jnos evanglium ktsg mrrtartalmazzk atanszcendens s Pl apostol levelei az rijszvetsgirsok keletkezsnl praIan rtelembenfelfogott Krisztusba mint Isten Fiba vetett hitnek a lnyegt'sazta teljes kpet,meiy a keresztnysgszmra ks.bbis meghatirozv vlt. Ktizponti helyet fogial el Jzus Krisztus alakja mint Isten Fia, Felkent, aki,,Isten azIstent6l'' (vo. a Credo kije1ent$st). Jinos a ,,firi'' fogalmat (abszolrit rtelemben)gyakrabban hozza, mint az ,,IstenFit,, sezistensgreutal. Ezeknek a mondsoknak s sz vegcisszefiiggseknek tortzel ktsgkvi.il azonban nehz igazolni. Pl apostol abszol t rtelemben hasznlja a Fi t, ltalban netisgt a hagyomnybl rcikolt hitvallsok alapjrn' melyeket himnuszokban, ldsokban, homolgirkban slevelei buzdtsaibaa ad tovbb. Ezekben lt}rat az a folyamatossg, amely visszamen kapcsolatot jelent a szinoptikus hagyomnnyai. 1) A Jnos evanglium 1. A kiindulpontot a prolgus adja meg az egszmt sznta.. ,,zlge Isten volt...',, aki Jzus Krisztus (Jn 1'1). Az evangIume1s6zaradkajelenti a befejezkeretet:,,Ezeket fciljeByeztem, hogy higgytek: Jzus a Messis, az Isten Fia, s hogy a hit 1tal leteteklegyen ben. ne" (Jn 20,30). hangsriJa1os tlbb helyen bemutatja srisztus Istennel v4l azonossgt, amikor istensgt tc'rtel' mert:..*fs.entis Atyjnak nevezte, s gy |yozzi_,-'A zsidk mg inkbb az |etre egyenlv tettena1t'azIstennel'' (Jn 5,18); ',En s az Atya egy vagyurrk''(Jn 10,30); ,,A zsidk... meg akartik kovezni''. azrt,hogy ember ltedre Istenn teszed magadat'' (Jn a Piltus eltti igazols: ,,Nektink torvnyi.ink van' S e tor. 10,31.33); s a fpapok rszr67 vny szerint meg kell halnia, mert Isten Fiv tette magt!'' (Jn 19'7). . A Jnos evangiium majdnem egsz ot dik fejezete (v. 16-30) Jzusnak az Atyva7va7 egyenlsgtmutatja: amit az Atya tesz, aztteszi aFii; az Atya foltmasztja a halottakat, s a Firi is; gy tiszteiji'ik a Fi t, mirrt az Atyt; a Firinak lete van nmagban, mint az Atynak; s a dicssget (v o. I n 10'22-39). az Aty a tadta neki az tletet 2. A Jnos evangliumban (|,L2; 11,52 valamint leveleiben) amikor az istenfrrisgrl be. szI a tekna kifeiezst hasznilja G$n-gy.eqne.\9i)' mg Krisztus esetben a hiiiou szerepei rfi )-e2.-...<iri!

9' V . Jn 1,28: ,bz Betniban t rtnt' a Jordnon tril, ahol Jnos keresztelt''; 1'29: ,'Vlrsnap; . .''; 1,35: 'Msnap megint ott llt Jnos kt tantvnyval''; 1,39: ,,A tizedik ra kriil jhatott''; 1'40: ''A kett kziil... z egyik Andrs volt',; l,41: ,'R.eggel tallkozott testvrvel, Simonnal''; 1,43: ,'Msnap Galilea fel tatva tallkozott Filppel'' (hogy csak z els fejezet adatait emltstik). , 'v . lJn 3 '1 . 2 . i0 ; 2Jn 1,4. 13.

3. Az ,,En'' szemlyes nvms Jzus ajkn akkor nyer rendkvtili fontossgot, amikor ab. szol t rte1embenhasznlja. Az ,,nvagyok'' cinmaga meghatrozsa azokkal a szavakkal, amelyekkel JHWH mutatkozott be Mzesnek az g csipkebokorban (Kiv 3,I4). Ezrt mondhatja Jzus:,,mieltt brahm lett. nvagyok, (Jn 8,58); ,,Ha nem hiszitek, hogy nvagyok, meghaltok brncjtokben'' (Jn 8,24); ,,Amikor majd folemelik az Emberfit, megtudjtok, hogy vagyok'' (Jn 8'28). Ezze|Jzus ugyanazt az elismerst ignyli magnak' mint amel. 1yel Jahvt elismertk (Iz 43,10: ,,Hogy az emberek megtudjk s higgyenek nekem s a napon majd megrtik,hogy nmagam mondom: hogy nvagyok''; 52'6: megrtsk, ',Azon me,itt vagyok!''). /,)Pl apostol levelei Pl leveleibjn Krisztus istensgevilgosan megnyilvnul, elssorban a Filippi levl him-----<-7 -,.>.=' (2'_ -t i : .,lsterrn-TT] egyenlsgt nem tartottazskmnynak''). A Kol 1' l5-17: nusz-b-n ,, a lthatatlan Isten kpmsa, minden teremtmny elsszi.ilotte' mert benne teremtett minvan mindennl,sminden benne 11 fcjnn'';sa Kol 2,9-10: ,,Benne lakik tesdent.. ' e1,bb egszteljessge'.. ti formban az istensg A Zsidkhoz rt levlben pedigaz istensg teljes rtelmbentrul fe] Fili'' pratlan ki''a nyilatkoztatsa: ,,Ebben a vgs korszakban a Fia (u ui-Q' Firiban) ltal beszlt hozzrtk',. 2) A szinoptikus evangliumotbanJ.zus 3Jts q-4g4ye'!-{bba:kLtiel"gT l.up..sj=91utft trja fe|' Jzus tudja, hogy a mennyei Atyval egyedtilril kapcsolata van: _ Az,,n Atym'' sa,,ti Atytok'' megktilrinboztets. egyetlen egyszer szerepel Jzus ajkn, amikor - A szinoptikusokban a ''grr-A!y!k,'csak imd.kozni tantjahveit, ahol valsznleg az bba sz szerepelt. _ onmagrrl szlva kizrlag,,n Atymat'' emlt, msokhoz pedig atytokkal'' fordul ''ti (Jn 20,11: ,,Folmegyek Atymhoz s a ti Atytokhoz, Istenemhez s a ti Istenetekhez''; Mt Atym...,Igen Atym,... Atym mindent tadottnekem,,;Mt"7,2L: 1,25_26:,,Dicstelek ,'... aki teljestimennyei Atym akaratt'';Mt 18'35: ,,Igy tesz mennyei Atytok is veletek, ha mirrdegyitek meg nem bocst szvbl embertrsnak''). Mk - o az egyetlen Fiq(Mk 12'6: ,,Mrrcsak egyetlen fia maradt, akit nagyon szeretett,'; 13,32: napot vagy rt senki sem tudja, az g algyatai. sem' st rnga Firi sem, csak az ',Azt Atya''), s gy ktilonb zik mindenkit,l, mert az istenfi sga egyedtil az AtytI frigg, aki a kezbe helyezte az tletet'a brnok megbocstst, az Atya s az 6 i.idvtervneka kinyilat. koztatst. 3 ),jlymnus Jubilationis" 1. A szinoptikusoknl a ,,Firi'' sz abszolrthasznlatval szoros kapcsolat aiakul ki a jnosi hagyomnnyal, melyek Jzusnak az Abbval val szemlyes vonatkozst mutatjk be: - Mt 11,25_30: ,,Dicstelek, Atym, g sfcild Ura, hogy az okosak sa bcjicsek ell e1rejtetted ezeket s a kicsinyeknek kinyilatkoztattad. Igen, Atym, gy tetszett neked. Atym mindent tadott nekem, ssenki sem ismeri a Fi t, csak az Atya, s az Atyt sem ismeri senki, csak a Firi, s az, akinek a Firi kinyilatkoztatja. Gyertek hozzm mindnyjan, akik elfradta--tok, s akik terhet hordoztok - n megk<innytlek titeket. Vegytek magatokra igmat, s ta- ] s megtalljtok lelketek nyugalmt. Az ] nuljatok tlem, mert szeld vagyok salzatos szv, nigm des'saz nterhem konny.', '] - Lk 10,21: ,,Dicstelek, Atyrm' gsftlld Ura, hogy elrejtetted ezeket a bcjlcsek soko--sak ell, skinyilvntottad a kicsinyeknek. Igen, Atym, gy tetszett neked. Mindent tadott nekem Atym. Senkj sem tudja, hogy ki a Firi, csak az Atya, shogy ki az Atya, azt csak a Fili vagy akinek a Firi ki akarja nyilatkoztatni."

r20

L2I

&**J

tutC

MS

tudr!

b*C

fic

lryd

lgrr

lry{

.*l

Wf

lry'

ry

ffi

ml

ffi81

Pt{l

t-..{

2. A himnusz felptse akik Isten szere_ Jztlsaz els rszbena kicsinyeknek adott kinyilatkoztats felett ujjong, lvezik. tett nekem'' ers kijelents, melyhez szoro- A msodik rszben szerepel a ,,mindent tadott egy kiz,rLagos s benssges ismerete A Firi san kapcsoldik a ,,Fir'' "u,"r.i'i''^1ata. senki. Az Egyszii1citt Firi nyiJatkoztatta soha ltta ("a nem l" i-,rs.-,j,..o, ;;;;;;;"'t koz.itt'mert

I{A.RMADIK nsz AZF;GYIdIAZ


(Demonstratio catholica)

msokismerete a Firi s teht *".;l. nlos ktilonbsg.van il":il;.^;;iji ".''ak Atyt. az rreg ismerik mrtkben ktizolt ltai , .. uto_t'uiut a Firi u*" felszlts. a hitretrtnik s u ui"ao*'u, az odafigyelsre rszben - A harmadik
r ?l I ll

Mie1tt azp,gyhzrI sz1 fejtegetstelkezdennk, sziiksges az a fogalomtisztzs, melynek segtsgJveihite1esen sz1hatunk a felvetett tmrl. ,,Egyhzon'' nem a keresztnysget rtjtik.*Az gyb,znem egy tants' sem pedig a Jzus Krisztusri sz1 tantsok cisszessge. LiEgyhza szemlyek Jkotjk' ak]k nyilvn ktilonboz tantsokat vallanak, s ett,l kiilon. gyakorolboznJk ms trsadalmi csopoitoktl. Az egybzat alkot szemlyek elfogadjk s ezrt azBgyhz nem a'keresztny valls, mivel a valls a1apvet. jk Jzus Krisztus tarttst, "en a tantsok s a rtusok, nem pedig a szemlyek egysge. Az ,,egyhz,, tovbb nem azonos az egyhzihierarchivai sem. Az Egyhznem a ppa snem u qry|. Ez a hvek koz tt is elterj*t lzet teljesen tves,brrjllehet a felelssgnek vannak fokozatai, mgsem azonosthat az Egyhz a vezet1 szemlyekkel' Az egyhzat azok alkotjk, akiket megkereszteltek, smegvalljk Jzus Krisztusba vetett hittiket."Az Egyhz minderr keresztny ',gyii1ekezete'', akik kozott a jogok s a k telessgek uraikodik. zBgyhz teht az a vallsi csald, amelyhez mi keresztalapvet "gyo'tsg" vetett hit kozcissgnektagjai. E csaldhoz va1t5tartozssal a a Krisztusba .'yi. t*toi,'nk, legszorosabb kapcsolatbatr llunk az alaptval Jzus Krisztussal, smindazokkal akik hisz,,"-kb"nn". Ezek nem termszetes,hanem termszetfdl tti kapcsoIatok, mert mindazok, akik Jzus nevben hisznek, ,'nem vrb1stestbl, sem ember akaratbl, hanem Istenbl szi.ilettek" (Jn 1,i3).

l. A kiasszikus egyhztan
A k]asszikus apologetikus ekklziolgia viszonylag korai alkots, meiy' a demonstratio catholica nv aatt jelent meg. Valjban aXYI. szizai nagy nyugati egyhzszakads vrltotta ki ltrejijttt,nrivel ktilonbtlz egyhz kcizcissgek gyakran egymssal is szembeillva

svomnvos rvelsiforma alakult ki, meiyeket tnaknevezunk' clja a tortnelmi folyamatossg s osszefiiggs '=rvnfm;ra;ttt;:XTittii..6fit'nyts alapjn egyedtil a rmai katolikus egyhzrl kimu"tiS|ffiE{f'ttirftfrti3s-iT"okumentumok E.gyhaz, mely egy, lthat' folyamatos s keresztny fennll mindig ez a el, s mondhatunk hierarchjkus mdon van jelen a trrsadaiomban.A bizonyts kimutatta, hogy az EgyhzatJ. a ppasg va. zus akarta sformlisjogi aktussal megalaptotta a szentsgek e]rendelsvel, lamint az apostolkollgium megalkotsval. Ennek az tnak az egyszerbb vitozata a via primatus, *"ty no*u ptispoknk,Pter legitim utdjnak fsge a1n.J1} mutatja ki a rmai p,gyhz tgazsgt, s eltekint a t rtnetifoiya1rlatossg ms szempontjaitl. ' "i.vto\ot,,,m: AzEgyhz alaptulajdonsae'ail*' ismertet jegyeinek rtja,ngy megkti.

hj*om*l-l: lersban kiltottk ki"magukatKrisztus igazi egyhznak.Az egyhztmakor

a szemEbb.I szent'5atplrt<lq q lp.::!-oJi. 1 nbdfitB"ffiet.(notaeiccleff).it;iTii"T' mely egyetlefi|ffi6ffii1e1keziR*frgy-jtossggal, az Egyhz katolikus u.*il pontbl .1ta1
Krisztus igaziEgyhilzesz, mert Jzus alapt szndkfuayezetbet vissza e ngy 1nyegi tulajdonJag. e.-iouui keresztny egyhzak s kzossgek (evanglikus, reformtus,
rz )

1_-,_J

1_.*"*l L*-*_,! !*.!

LJ

't*B

[**J

t*-l

.- .'', l

L*J

tL*J.

t^*i

L*ll.

r- fr

-*]T

anglikn s ortodox) csak bizonyos elemeket mutatnak fel ebbl a teljessgbl, s.ebb1 ko. vetkez1egnem. 3. Via emuitic.q; A tapasztalat rida valjban a via notarum fejlettebb formja' melyet az I. Vatikni Zsinat idejn. Bizonyos bmulatos, mI v. A.-Deihnps bborda]k.ot'o-tt.ineg majdnem csodaszerjeleknek kell igazolnia, hogy a rmai katolikusEgyhzat Isten akarta. I1ynjel a keresztnysggyors elterjedse a Rmai Birodalomban a kezdeti nehzsgeks iidtiztetsekellenre, s a szentek letnek pIdja, mely rijra meg rjra kzzelfoghatan megjelenik elttink. L l. vatikani Zsinateztgy fogalmazta meg..,,...azEgyhz a maga csodlatos elterjedse, kivl szentsges minden jban val kifogyhatatlan termkenysge,katolikus egysge s rendiletlen maradandsgaltal magban is egy nagy s tjrcjkrjs indtk a hvsre,s megd nthetet1enbizonytka isteni kiildetsnek''(DS 30i 3). 2. Lz egyhztan szerepe sa nem kert'ilhetjiik ki a krdst, Akir benne liink az egyhzban, akr kvtjlr,] szemlljk, sbenr adott fe]eletetsem, hogy szmunkra mit jelent azEgyhz. Az emberisgtortnett, kisebb.nagyobb csoportok, kcizcissgekkialakulsa, elmri1sajel. ne a trsadalmak tortnett Iemz. Ezek kclzil azonban egyediil az egyhz bizonyult o1yan kcizcissgnek'mely nemcsak egy korszakra, nhny vszzadra, hanem immr ktezer v ta meghattozza tagjainak, a kozossg kiesztnyeknek, Eurpa s vgs solon a vilg arculatt' Mintegy mode11rth v\t azaIatta hosszri t alatt, melyet a jzusi alaptstl a trI. vezred kiiszcibig megtett. Az alapvethittan mint teolgia a hit teriiletn mozog' Az ismeret sa tuds eszkozeit felhasznlv az rtelem teriletngazolja az elfogadott s meg1thitet' A Kdsztusban adott keres. Csak azt kinyilatkoztats.esemnnyel val tallkozs sorn egyre mlyebb megrtst ismerhetjtik meg, amivel mrrtalilkoztunk, ha az belpett szemlyes tapasztalatunk horizontjba' Alieresztny kinyilatkoztatssal val els talIkozs mir a hit ltal adott kezdet megrist fogial magba. A hit soha nincs rtelem nlkiil, mert gy nem lenne i'gazihit, snem iensaz akarat Istenhez rendelse,aki feltrja onmagt.93 ne telj|sen emleri tett. A hit az rte\em Az rtelemmr kezdettl je1en van a hitben. A fundamentlis teolgia' mint a hit tudomnya, ha komolyan veszi magt, tuds a hitben' tuds a hitb1 studs a hitrl. Lz alapvet hittan mdszeres s szisztematikus mdon trja fel az isteni kinyilatkoztatsHz EgyhztI szl tlakttusnak kt szempontot kell figyesa1 val |1{kozs megrtst. lembe vennie, mgpedig az Egyhz s a kinyilatkoztats (dogmatikai szempont) s annak hitelremltsga alapjn (apologetikus szempont) mindig a hit kifejezett vagy lehets8ls horizontjban. Mindkt szempont a II' Vatikni Zsinat tantsbl kiindulva igaz,olhat. Erdekldstink kozppontjban nem az E;g;f.bnl sz1 teljes tants kifejtse 11,hanem kapcsolatnak kimutatsa a kinyilatkoztatssal, valamint hihetsgi feltteIeinek. az igazolsatr7F,gyhzkapcsolata a kinyilatkoztatssa1 nem pusztn funkcionrlis. Mieltt azEgyhzte. trnnka kinyilatkoztatssal szemben, felmertil az eredetres alapjira vonatvkenysgre Itt lthat, hogy azEgyhz lte Krisztusnak s a Szentlleknek koszonhet. koz i<rds. LzEgyhz teht gyokereit a kinyilatkoztats meghatiroz esemnybentallja meg, melynek egyben szerves rszeis.

Az gy megalaptott s1trehozottegy.hz az emberisg t rtnetben a kinyilatkoztats 1 s foiyamatos tovbbadsra hivatott. tnazonossga nem vlaszthat el a misszitl, mert ppenKrisztussa] sa Szentllekkel val meghatlroz kapcsolata ignyli, hogy tanrisgot tegyen a vilgban az evanglium igazsgnak szavr]. Az Egyhz identitsa s kr.ildetse nemcsak az igehirdetsben ismerhet fel, hanem akkor is, amikor li azt' amit hirdet. AzEgyhzhite]remltsga lszl gondoIkods figyelembe veszi teht a dogmatikus s apologetikus eljrst, melynek szndkamegismerni azEgyhz valsgt sbemutatnazonossgnak s kiildetsnek hiteiessgt.Enlkiii lehetetlen lenne elfogadhatv tenni az Egyhzat, melynek jelentse s meggy6z6 ereje a Krisztus.esemnnyel va1 ta]rlkozsban trrulfel. AzEgyhzl,steni identitst smisszijt csakis a hv rtelem ,,szeme,' kpes felfe. dezni, mely azrtmerthv, nem kevsbrtelmes:a hit kszsgvel egy mlyebb megismersttesz 1ehetvIstennek a tcjrtnelembenmegtapasztalhat titkrl.

I. Az Egyhz szijletse
A rgi apoIogetika krdsegy hangzott: A]aptott-e egyhzat Jzus? Eldcintsreaz rijszci. vetsgi helyek elszigetelt felsorakoztatsa volt a vIasz. A mai tortnetkritjkai egzegzis fnyben azonban egyre kevsbmeggy6z6 ez amdszer. Hogy helyes vLaszt tudjunk adni, elbb biblikus szempontbl tisztzni kell, mit is rtaz jszovetsg az egyhzon. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy szem eltt tatsuk az szovetsgi Isten npe fogalmat' minthogy szo-. ros kapcsolatban Il az rijszovetsgi Egyhz gondolatvai.

A) Az Egyhz el6tlrtnete saz szc)vetsgi elkpek


,,Az Egyhz elkpei megvoltak mrr a vilg kezdettll;megtcirtntcsodlatos elksztse Izraelnpnek t rtnetben s az szovetsgben'' (LG 2). Jzus koveti kezdettl fogva tudatban voltak, a vlasztott nphez val tartozs jelentsgnek's nmagukat brahm sa ptrirkk leszttmazottatnak tekintettk. ,,Krisztus egyhzaelismeri' hogy hitnek sviasztottsgnak gy kerei a ptrirrkkig, Mzesig s a prftrkig nyrlnak le, Isten tidvossget szerz5 titokzatos terve alapjn' Valtja, hogy Kisztus hvei, akik pedig valamennyien bra. hm fiai a hitiik folytn, hogy e ptrirrka meghvottsgban benne vannak' s vgtil, hogy a vlasztott np kivonulsa a rabszolgasg f ldjr1' magrnakaz egyhznak az iidvossgtjelzi elre mly rtelm mdon'' (NA 4). 1. A np iisszegyjtse Isten mindig olyan Istennekbizonyult az szovetsgi tanlisg szerint, aki npet gy jtmag. nak. A vlasztott np szmira ez azonban nemcsak kiilsdleges politikai tett. A fogsg idejn ktiloncjsen is hangsrilyoss vrlik az rij exodus, Izrael rijbli osszegyrjtse.Ez a gondolat azonban sokkal rgebbi, sokkaI lnyegibb valsgot feje zkl. zrae| npp vLst a Biblia na-

e3 Ds 3008. 124

r25

'nssg-

ilndf,

flttsil

lsry

e|nt9

iryryl

|l9 l

|eg

r9g'

|ry

Pi.l

ry

Bry

ml

b.l

i t,iii: ##,Ji;.il,fr:ltffi -:rJ,TTiffi i.f "i',:hJ*"':;it$i'tr\: :; ;ir&*"u";u"."l"JJJ"i4a"fffi ffi :t'*;ri3;n1t#triilT:!iiii*sf tortnet auittiai tent iI##il,K*?J:?ilhto,*u"oluua.xl"*j"t1,"."iu":'e.'^t :"j] lffi ffi :*-xi..*ffi:Hx'#*'i'.xff *ih?'f r.tf:lJffjffi a#Hf
tailiskodik. ragaszkodsrl ;t ffi;ittent,7sge,or e' *Gei,t,eiiai
2.Akivonuls,amrilttalvalszaktsmintiakiiziissgltrehozsaszempontjbl egyni meg. sa hit pldakpe.A Ter ITj: |'y:::'rm brahm hagyomnyosan a hit atyja

jzonc.eia,,il;T;;lA"sv*"sa"v:;i1,,";;5;;i,ffi ;iff;; ;;;il;ie 'f;:ffLt"rff mr arro m a Ter |I,2.7-32-ben f. Urgtetfildjre belp np megEgyiptombl' a pusztai"nps az

|a"ffi. . r"r".eg"x"t skivezette ket a kldeai van fi.tbrahmot, uJ"""vi:,uu,?',i;:" ..vette *tiuttiu,hogy itt csaldi kivonulsrl qi"g:" bl. Kivndoroltak Knalb^;;15i-v). magatarts' ssg koz r.","*}'v"'3.ror' urur,am ","ib.nhu sz, nem pedig egyni
bal. a zsidk kivonulsvJ

rltr#Th?tH*f##*'iii|iffi 'H:fJi.:"ix!"##l*,[lt.;?:ii fo. A ks.bbiek ev]asztsiva'. ffi: t".o..ee il;;# ki1onboztetsu"*, " '",l?!"'?,,|;"' #:i1 'JT:J.,:Li"H*ffi:r;1?trl1il""#ruflit*'l.:H"ffi..".-;:$:il:ffi
latban" Istene 3. A szvetsg

_ Kronolgiai, mely a szovetsgkifejezst hasznl szc!vegek sisgrehivatkozik, vagyis hogy a biblikus k rnyezetben mikor kezdtk e1haszn;lni ezt a fogalmat. a) L bert fogalom hasznlatnak problmja abbl az elgondolsbI addik, hogy minden esetben ugyanazt a valsgotjelenti, s nem felttelezi, hogy a szentrsi szerzk eltrjelentssel hasznIjk. Felmenil teht a krds,hogy vajon a szovetsgbi}aterlis, vagyis kt egyenrtki szemly kozotti paktumra vonatkozik-e vagy egy szintn bilaterrilis, de az er6. sebb rltaldikt]t felttelek kovetkeztben ltrej tt egyezsgre,vagy hogy ez mindkt f\' szm.ra,vagy csak az egyiknek jelent kotelezettsget.Igy mr vilgos a fogalom osszetett volta. Ezt a krdstsokszor tvesen cjsszekeverik az etimolgiai elemzssel, hogy vajon a bert a,,k tni'' igbl' vagy pedig a,,kozcjtt''prepozcibl' vagy a ,,vgni'' igb1(mely a sz vet. (a szovetsget sgetjelkpez5trgyra utal), vagy az sugalt tevkenysg alap',enn1,'igbl jn)' vagy vgtil a igb1 szrmazik. Ha elfogadjuk, hogy a berr kril n''itni''' ',v1asztani'' boz6 val:gokat is jelenthet, akkor a felmeril krdseket konnyebben megoldhatjuk. b) Az Urnak a npvel kapcsolatos szovetsg-fogalomeredett kutat vizsgldsnak cse. kly jeientsge van. Itt eredetkntfeimeriil Izrael sajt lete,pldul Lbn sJikob szrjvetsgkotsben, vagy az kori Kcizp-Kelet l1amainak szcivetsgkotsben (hettitrk,asszrok, babiIoniak, arameusok esetben),amelyek mintul szolglhattak Izraelnek az Istenvel kcitcitt szovetsghez.Brrmi is legyen a fogalom kiindu] pontja, az Tszovetsgben tallhat sz vetsg-meplattozs olyan tulajdonsgokat rejt magban, melyeket a kinyitatkoztatson beliil. s nem azon kviil kell rtelmezni. c) Vgiil az izraelt szovetsgfogalmak sisgnekproblmja cisszefigg a szcivegek sisgvei. Egyesek gy vIik, hogy nhny szveg, vagy a nekik mintul szolgl eredeti szovegek' pldul Snai.szcjvetsgesetben,rendkvtil siek. Msok azonban a monarchia vgs deuteronomisztkus beavatkozsnak tekintik a sz vetsg teolgiai kategrijnak megjelenst. Kozbiils megoldsknt mertilt fel, hogy a szovetsgfogaima ozessal megjelent aYIII- szzad folyamn, m ksbb tovbbfejlesztettk. Ez utbbi elgondolssal egyetrtve elmondhatjuk' hogy iegaibbis a VIII. szzad msodik feltl ez a kategria Izrael teolgia nyelvezetnekszerves rszt alkotja. 4. Az emberisggel kiitiitt rij sziivetsg

Egymsikmoaa|TT^1uoi!!?9:::*:r:l:::?1";T5:j#"iT#:'ill"".:"lT:.::i;
vlaszatyal tot kapcsol

".5#T*.:T'*'i#Ji"ffiJ;".-*ii'i :::::l**".*}""?ilf,[k"J:"i:t ilffi;'1*|.9=}"1;*{r:m::*J'*i'5*-.^"iff iiltl'jx;':'triffi l'"?: iia',^i.nj i,l j':1*:-n::::;;:fJ"ff#i::n. }HT"1?ii;T'';:?..^H,ffi


l?:$ff::Jff""?'",x9lH'j:ii'j:?';:'; "b";
"*nru;,f,fj;if'ffi1*::Jlem
a nuseg es a lrulFuwhullly4up*-ita \lv legyen. sajtos kapcsolatban e. a szabadt Is. mely kiieje. "a" , .'^-^r }r o hv krizosss felptsbe' '.

kife.1emely felptsbe, toztisseg trivo

mive1 fo'yamatossgukat, id,beli jelenti fe1tt1eni.ii

Az emberr lett Isten Fia, a Nzrreti Jzus mvnek kovetkeztLrenegy rij szvetsg,Istennek egy rij npe aiakult ki, ami maga az egyhz, Az rij szcivetsgnem sziintette meg a kezdetit, az eredetit, az szovetsget, hanem tokletestette, smindkettt beteljestette.
,'Akiket az r k Atya eleve ismert, azokat eleve ma rendelte, hogy Finak kpmst ltsk magukra' gy lesz elssziltt a Sok testvktjzott (RTm s'zg)' s elbatrozta zt is, bogy Krisztusban hv-ket szent egyhzban hvja cissze. Az egyhz el5kpei megvoltak mr a vilg kezdett1, megtortnt csodlatos elk. sztse Izrael npnek tijrtnetbens az sz vetsgben, alaptsa pedig a vgs idben; nyilvnossg el lpett a szentllek kiradsakor, s a trtnelem vgnri el dicssges teljessgt''' (LG 2)

beszlhettink *,J$::fflT}'l::",Yt''"u'"'L, Mzes,D'vid Jozijanevvelkapc.solatban s kcithetk. Mob helyeihez vagy Ezek a si'"i1',lgv'""'.'"]'T^q:'|;ffi; llom. utols szovetsgrl. Le;,;t^ttortnetnek
kezdeteitI johet az embrisg sz,ba A szovetsg lehetnek: megkzeltsei ttiliinb"oz r"g"r"'?"""t kifejezsie. A szovetsg .,i"o""t'egt. ts/vgs,' ' r."o'"t.jgj' - Filolgiui, a bert pontosjelentsrl gyakoroithat. szcivetsgteolgirra saz szovetsgi eredetr.l 'u.l,o.,un".,, a szove[sg \ srrl.
9 4 V 'R zs A'H. 'A zizraelitahonfoglal sulat, BudaPest 1995' skr dseamodembibti ku sku tatsttjkr b e n ,Sz e n tJ e r omosB i b l i ata-

Isten Krisztus szemlybenazegsz emberisg idvtjztse rdekbenfelhasznlja, kiterjeszti stokletesti azIzraellet k tott rgi szovetsget.hogy ezt elrje,Isten ,,kivlasztotta az izraelita npet, tulajdon npv tette, szovetsget k t tt vele, s fokozatosan felksztette: kinyilatkoztatva neki onmagt s feltett szndkt - ppen e np tortnetben- s azt sajt szolglatra szenteite. Mindez azonban csak eltsztje volt a Kriszrusban megkotend rij stcikletesszcivetsgnek,s annak a teljesebb kinyilatkoztatsnak, amely mr magra a megtestesi-iltlgre vrrt.'' (LG 9)

126

1.2'7

t-j-._-i

uJ

L*J

t_. 1

1". ,.J

l*J

't*.".J

l,@-l

t**J

h*l

l**-1

,{

Isten j npigazoljk,Isten orszgnakhirdetsvel eyan+liumok Jzus,ahogy ezt ^z valsgot, mely utn az eddigi Isten a titokzatos ";;;iiTia,""t,.utupiuit"tt"tile:-azt materilis,politikai, nacionalista trlsgosan es urato,ztt'melyb1 azonban -onz "Zo"''*a'!1,t. fogalmatalkotott. s
tjra egyhzt,hogy hirdette a j hrt, azr, hogy elrkezett ,,Hz r !zls azolban azzal indtottael Ez ai id, smr kTzel.az Isten orszga.<95 os"t-".t1.sed"tt ot?Jggerfi.i"' osioor< az rsokban """ag" s jeienltben trul f l az emberekeltt. Az Ur igiugyanis tetteibei azonbanx'i."tu-'.iiJn"n' az orszg sKrisztus kicsiny nyjhoz csatakik hittel hallgatjrk Ji"i'"tnek a fldbe:96 a magr'o', *" hasonltanak kicsrzik a mag sszrba sztjkik sajt erejb.l azutn be; fogadjk u rizgot magat, azok lakoznak, fldre: Ha naz Isten je""* is ait bizonytjk,h ogy zotszg mr elrkezett,"a id"j;;;i ;;;;" ".Ju[t"i vaniozztokazlstenorszga.9sF1egazonbanKriszuiivalztjmr.'ugooo,,i"rx"t"t,ut.to.*a't.oi"t nyilvnul meg ez azOrczg: u|t jitt, hogy szolglfi.ak szemlyben I,;fia"nJJ. d'fr.; "-b". sokakIt.99'' (LG 5) vltsgul jon, es ooaaajaetett hatartozs meghatozsval, melynI nem az brahmi leszrrmazs, Lz orszghozval szovetsg giLja a rgi megvil vgrvny-esen Jzus ner azAtya kiildottb"n uao hit'szrmt, j szo-

stsrk' hogy.Isten feitmasztotta a hallbl' s hogy aki benne hisz' elnyeri nevbenbrnei bocsnatt.100 Itt valban igazolni kell, hogy Jru,s egyhzat akart alaptni, s vglil azt, hogy nem te. kinthettink eI az egyhznak legszorosabb kapcsolattl Krisztussai. Nem tudunk rmutatni arra a pillanatra' meiy hirdetn, hogy Jzus formlisan ekkor alaptotta az egybzat. Nem tekinthettint el Jzus Krisztus halLtl s feltmadstl, valamirrt a Szentllek ajndktl sem. Kapcsolata azEgyhzzal nemcsak a Nzrreti Jzusra,vagy a megdicsiilt Krisztusra vonatkozik, hanem elvlaszthatatlanul Jzus Krisztusra. Az 1Krisztus nem szakthat e1 aNzretiJzustl, sezrLazEgyhzKrisztussalvalkapcsolataegyszerrejelentiazeredetet s a fiiggsget. Ebben az rtelemben neVezi a II. Vatikni Zsinat azBgyhz alaptjnak

(LG s).

l. Azegybz alaptsa Vajon a tortneti kritriumok alapjrn elmondhatjuk.e, hogy Jzus valban egyhzat akart.e alaptani? Volt-e i1yen kifejezett szndka? Az Ujszovetsg Jzus mely szavaira s tetteire hivatkozik, hogy kifejezze istenemberi szndkt az egyhz a\aptsra? E'nnek igazolsra a fundamentilis teo1gia a szentrs tcjrtneti sirodalomkritikai mdszereit alkalmazza' me_ lyek segtsgvelmegllapthatk azok az llomsok' fejldsi szakaszok, amelyek Isten egyb,znak kialakulst jeilemzik. Az egyhz mindenkori meggyzdse, hogy Jzus nem. csak az Egyhz alapja (DS 114),hanem magaEgyhzat' akart alaptani, stnylegesenmeg is alaptotta. AzEgybaz Jzus szabad dontsb.l sziiletett (Ds 3302k) s annak az ajndknak koszonheti ltt, amelyet Krisztus leteodaadsval a kereszten vgbevitt. A II. Vatikni Zsinat ilyen rvekb1kiindulva nevezte Jzus Krisztust az egyhz alaptjnak (LG 5). Jzus szavai s tettei hatrozottanjelzik egy, az szvetsgi kozossgt1 krilcjnboz csopon, az egyhz ltrehozst. Szndkt a 12 apostol kiv]asztsa, k<'ziltik Ptervezeti szerepnek kijelolse' valamint az Eukarisztia alaptsajelzi, melyeket egyarnt a kozossget ltrehoz cselekedetknt 1ehe't rtelmezn. a) A Tizenkett kivlasztsa AzIjr lzus kozossgnekszervezetet adott, ani az orczgvgleges betetjesiilsigmeg fog maradni. Ez mindenekeltt a tizenkett kivilasztst jelenti, Pterrel mint vezetjiikkel, akik Izrael 12 torzstjelentik meg, sk lesznek azjleruzsLem alapkvei is. A 12 sa t bbi tantvny rszesednek Krisztus kiildetsben, hatalmban, de sorsban is. Krisztus ezekkel a tettekkel elksztettesfelptette egyhzt.l0l A tzenktapostol kivlasztst mind a ngy evangliumban megtalrljuk. A jzusi cseie. kedetet imdsg elzi meg' majd nv szerint, miutn felment a hegyre, maghoz hvja az 7ta1a apostoloknak nevezett tizenkt tantvnyt.A legplasztikusabban a Mk 3,13-19-ban talljuk a kozossgalaptsi szndk megnyilvrnulst:

leli. Jzusitt nyilvnva1anegy aftlld minden-npt7t e7ez az oszi,g l"r""ie.e,, j feltte1ek selemekjelen'"i' ellenttben to1a.u'uiva] a mert ""?g"i i:a''r " a fogakiradsnak, "*u"'i'Jg"t, a Szentliek hatalmnak' bnbocst n"t .f;"g.e",,sa Firi elism?ise, jelgjti.,a megalkotsa npnek rij Isten gyanakkor ]]eP n^n.i..ag"^t u" o saz Ujszoa sz:|rltj'I "ffogfi'u. tortnetnek Az idvcissg eltorlt. tartalmi korbbi szovetsg -az rllnak'Ez .'. u k.i".i, szhasznlatbanis megnyilv. fogalmai arap.,"tegysgben vetsg szavakban kifejiditt hber az szclvetsgben kulcsszavai t".ioga rijszovetseg ;;|;i;;^" egyhzaz U npnek, Isten Jzus hogy vilgos, is t az ffilja *"g gytit"ruk fogals tminak "i.niii.'gx az Tszovetsg adott gazdagodst tovaubi}ejioa!.t e' nak ltrehozsval szintenegyarnt) rartalmi s etikai intezmnyi, ritulis, (doktrin1is, ;il"k

B) Egyhz az UjSztjvetsgben
azEgyhtz a legszorosabban sszetartozott. z e!s6 szuzadkeresztnyei szmra Jzus s alakultki az az elgondols, mely ktisorn modernizmus a f1kent s korokban r.".ouui kijeakit Isten azrt ."u.au"".,ott, t,,ogy le"o. u m"s*ias kozossge, .; a prft"kltal szentestett sz vetsget-Ez a kozossg az Abrah6m,MJ;; tok1etestse hogy minden 9Tb.".t a.Nzrreii Jzus ko. u mra vgs hatrrrig' *.o-ti":etfo1ytatja, . "ge'' hogy hirdessk a npnek stan is rendelte, El Isten tij nepe""t ugjvegyen. zossgnek,

(1857-1940) is..91'deflrertett u,Yjyna,ua,axAlfre!I.|'isy s i'l.Jg". *." Jzus koz ssg keresztny jcittaz egybz,, . Az e1s s hirdette Isten.rszgt i"'ie.".p:a": ,,Jzus kildcjttaz emberekhez, hogy

n tM k 1 , 1 5 ; v . M t 4 ,17. 96 V' Mk 4'14. 9 v..M.k4,26-29' e"Lk 11,20;v . Mt 12'28 etMk 10,45.

'e ApCsel 10,39-43 'otKEK165.

u.J

\*.. *' i

.y

' rlT

yryc

bkJ

lryd

{ru"r

J'

lryt/"

lryl"

|ry

ffi

A vlasztottak csatlakoztak hozz. Tiz.en. ,,Jzus felment a hegyre s maghoz hvta akiket kivlasztott. eIkiildje ket hirdeuii az evangli''. kettt Vlasztott ki 1tlztettov tte ket), hogy trsai legyenek s hogy F;zt a tizenkettt vlasztotta ki: Simont, akinek mot. Hatalmat adott nekik, hogy krzhessk ezeket e]nevezte Boanergeszeknek, vagy. -.o'aogot."i. Jakab testvrt; a Pter neve adta; Jakabot, Zeb-eus fit; Jnost, Alfeus fit; Tdt' a knai is a mennydrgs fiainak; Andrst' Filijp t Bertalant, Mtt' Tamst; Jakabot' Simont. s az iskariti Jrdst, aki ksbb elrrulta.''

folyamaton Ha a hrisvti esemnyek kovetkeztben Jzus tantvnyai mly talakuisi hivatalos felhatalmazott Jzustl magtl kiildetsnek s uzenetnek Jzlls mentek is t, t tekinthet el.az kpviseli. Ak teht Jzus tantst s magt Jzust akarja megismerni,'nem gazdag szjmboesvhztl' melYnek legitim vezet'i aZ apostolok. A 12-es szm tartalomban vezetnek viszmelynek gyokerei lzrael kozcjssghez az.egszlijszovetsgben, ii.k, torzsszovetsge, ",,-. e1nevezett firl 12 Jakob utal mely zm, szent sza. Nemcsak "{y',"i"n iinneplyes hanem a m ltra utai, mgpedig rigy' hogy tvezet a jelenbe a tizenkt-apostol kiegszmegv']a.qztsva1 Mty{s apostoi a 11 uin meniyberienJele Jzus meghvsva]. (Apcsel ti ajriaas ongyilkossga lial megtiresedett helyet, hogy teljes legyen a.I2-es szm az rijizovetsg ms rsaiban is tallkozunk, mely megersti a r,15.26)' A 12.es szInIal jzusi kozoss galapt szndkot, sannak folyamatossgt. konyvben 1(Jak 1,1). A Je1ensek Jakab koszonti a I2 tzset,amely a sztszrtsgban (Jel'.7 I4,L_5); |2xl2xezer ezer,vagys I44 '4-8; a megjeloltek majd a megdicsiiltekszma l2csillagb1 llkorona van (Jel 12,1); a mennyei Jeruzslem, asszony ejn a napEa oltcizcitt Izrael a Szent Viros mrete L2 eLer stdium,l2 kapuja van, tizenkt angy ' 6r ', a kapukon tizenkt fi'ai 1'2 trzsnek a neve, a viros fa]nak tienkt alapkove van s rajtuk aBany apostolinak tzenktneve (Jel 2|,9-|4). kiemelse b) Pter szemlynek zza',!o.gy re fogja pteni Pterszemlyedont jelentsggelbr,mivel Jzusgreteit-hordo is. A Kfa (gorogiitr megv]toztatsa'u' je7zi-eghvsa nevnek s .vie,at. Kime1t voitt pZi.osz=peter) nevet Simon azniapja Jzustl, mer| iesz az a szikJa, melyre egyhzt pfeje s vezet1je teni fogja (Mi 16,18), azaz az ltal alaptand kozossgnek ktils lth-a.t9 ptibzt (Mt lesz. Aiv.utals a Hegyibeszdet iezrr hasonlatra is: a btjlcs ember sziklra ./,24-25). nvknt. nern szerepelt a Petrosz sem a Kfa, sem idkben A keresztnysgeltti Jzussal kapcsolat. e siu1iuun csak Jahvra"vonatkoztatva szerepelt a szik]a megjeltils.103 a puiztban (1Kor 10,4) szerepel' u.'"gt"tt (ApCsel 4,II; IPt2,4-8) s'j:]H:ry:'' tu,, Amint az r rendeikezse alapjn Pter e" upJ,tut-lisii elejn mindig Pter neve 11.10o egymshoz a rmai e. u ttiu'ti apostol egyetien aposto"likollgiumot alkot' rigy kapcsoldnak

piispok, Szent Pterutda meg a piispokok, az apostolok utdai. Az r egyediil Simont tette Leina.uk6sz1kJ1v, neki adta t a ku1csokat (Mt i6,18_19) s t rendelte az egsz ny) psztorul (In21',I5_|.7)''o. Pter tagja annak a hrmas csoportnak (Pter, Jakab s Jnos)' 'akiket Jzus kii1n is maghoz hv, hogy hitiiket erstse (szneviltozs: Mk 9,2; Jairus IeMk 5,37; Ge|szemni kert: Mk 14,33). A ksbbiek folyamn a jerunynak fe1tmasztsa: ,arc^, egyhzletbenszintn elsknt em]tik Ptert, az aki beszl a tobbiek le,vben.106 A ppa Rma piisp ke s Szent Pter utda, rok slthat seieme az egysgnek, rnind a pusp$tot., mind a hvt sokasgban. A rmai ppa tisztsge folytn Krisztus heIyettese iviiarius Christi) saz egszegyhz psztora.lo7 c) Az Eukarisztia nneplsnekelrendelse

Az Eukarisztia elrendelse sajtos mdon fejezi ki Jzus egyh.zalapti szndkt 1Mk elttelrendeli, hogy emlke. 11,23)'Jzusszenvedse L4,22k;Mt26,26k;Lk22,I4k;lKor zeit tinnepe1jkmeg tantvnyai. Szeretettjegyeste, azF,gyhzra bzta hallnak s feltAz emlkezni ige hber megfelelje (-r:t) nemcsak gondolatban madsnak em1keztt.108 Az,,eztcselekedjtekazemfkezevalvisszaem]kezstjelent,hanemrelismegjelentst. rendelkezssel Jzus ltrehozta azt a kultikus kzcissget,vagyis az temre'' (1Kor II,24)1.09 e1yhza1, me1y ennek az ldozatnak a bemutatsi4ra mindenkor hivatott. A vr, amely ,,soka. krt kiontatik'i vonatkozik azokra is, akik majd konkrtan el is fogadjk, akikben kifejti 1 hatst. Lz$gyhz saz Eukarisztia kcjzott rendKviil szoros a kapcsolat, metaz Eukarisztia hozzaltre azEgyhzat, sazEgyhz mutatja be az Eukarisztit.

ro2Jn l,4z:,,Jzus remelte tekintett s gy szlt |tozz:Te Simon vagy, Jnos fia, de Kfa' azazPte Lesz ttaljelezte e il. i.t"n kivlaitst s egy kiilnleges r1j szerepetjelentett, s egy a neved,,. Az rij nv uoa.u.'.aig

Izrael). Jkobbl Ter32,28_29: Lio.nj r'iuuta.ai trer t7,5:brariblbrahm;

Istent aki ,o. Mtijrv 32,4.. csak tesz, t k1etes'';32,18: ,,Nem condo]til^t bb-teremt szikldra, ,,K6sz1k]aamit j;}Sm22,2:,,s'itt'i-' ms kszirt Isteniinkijn s mentsviram azr''',22,32:,,Van adott neked, elfeletted' 1ete! Zsolt 18,3: aaoi az en sziklavram''; 23,3: ,,zrae| sziklja mondta nekem'' l il'l'r'"gy"" iii"ii': , ,)'.1.}ri* "" 18,32:,,Kiaszikla,hanemamiIstentink?'';Iz?8'16:,,Nzztek,egykovet ,'Istenem, szik|m'hozzildm"n"tiit;l 44,8: ,,Vm.e ms Isten rajtam kViil? Es van-e helyezek el a Sionor5 egy e.tet"l.l"gr|.ttivet,-egy ers alapkovet''; ms szikla? Nem tudok rla!'' adta...''; Mt 10'2: ,,A tizenkt apostol a tizenkettt vlasztotta ki: Simont, akinek a Pternevet '* Mk 3,16: ,,Ezt s kivi]asztott . nven Pter...''; Lk 6,i2: ,,odahvta maghoz tantvnyait, neve a kvetkez: az els si*i' akit Pternek hvott.. '''. kztiluk tizenkettt, s elnevezte &et apostoloknak: Simont,

biztostott Ptemek a t bb apostol felett, meghvsakor csak '05 KEK 880-88 1' Jzus kezett.] fogva els,bbsget (Mk 1'29). Pter neki adott rij nevet (Jn \,42)' Per anysinak bzt kezdett61 fogva szllsknt hasznlta jt (Mr 1'7',?4), kicsinyhitrsgt brkjban tnt (Lk i,:). csoaat tesz, hogy Pter s sajt templomad !]7".." hitt (Lk megfdai (Mt 14,28), Ptert kiildi az utols vacsora elksztsre(Lk 22,8), fogja megersteni testvrei meg elszijr (Lk (Mk nekijelenik 14,37), korholja (Jn 13,6)' aluszkonysgt a lbmosst kezdi zz'it-zz),peeml 24,34). -r or 4 o.." ' 1 ,1 3 : ,,F lm e n t e k u e m e le t it e r e m b e , a h o le 8y t it t s z o k t a k le n n i:, , P t e r s J n o s , I a k a b s A n d r s . . . ' ' ; 3'1,2: ,Fter 2't4: ,,iater atovbi tizenegy Ksretben el.lpett''; ?"37: ,,Megkrdeztk Ptert, s a t bbi apostolt...''; ana megy, ueszeet intzett a nphez.'.''; 5,15: ,,A betegeket kivirtk z utcra, hordgyra fektettk ket, hogyha engedelmesked. legalbb az rrnykarje egyiket-msika'; 5,29: ,,Pter s az apostolok gy vlaszoltak: Inkbb kell is eljutot|'; 10,5: ni-Istennek, mint az emberekn ek',: 9,32:,'Pter mindenhov elment, gy a Liddban l hvkhz (Gal 1'18): Joppba, s hivassd el Simont, ms nvgn Ptert''. Pl tantst Ptenel is egyezteti ''ktirq ".t"."t"t Pterrel',i de az antiochiai eset sorn megfeddi t: Jeruzslembe, hogy megismerkedjem ,,pot."nt.* (Gal 2, t 1)' Elismeri Pter primtust: ,,Jakab, Kfs s Jnos' akiket os. ,,Szembeszlltam Vele mert okot dom rr' iloooknak tekintettek, feiismertk az osztlyrsZemiil jutott kegyelmet', (Ga|2'9). 1" KEK8Bz. toE KEK 1323. vacsora jelentst: ,,Bizony mondom nektek, hogy nem iszom t bb a sz.l 'o" Mt s Mrk msknt fejezi ki a mostantl nem istermsb1addig,amigmajd aiti1at nem iszom Isten orszgban,' (Mk 14,25); ,,Mondom nektek: (ML26,29) Jnos pedig zomasz6|6 teresb,l addig, amg ma1dazi:jat nem iszom veletek Atym orszgban'' elasztettk (Jn a Jzusnak a kafarnaumi zsinagg.-ban mondoit szavuI'hozza, melyek az eukarisztia alaptst 6,5 l): Krisztus az gb6I a|szI\t lo kenyrnek nevezi tinmagt.

130

131

t -J

\*t

\*J

l*J

t**J

l*J

1 .".r t'**.J

lt*l

h*,*i

l---l

h**,E/

.6"*J

U***l

[*.*r']

(*...4'

l___l

2. Az egyhaalapts llomsai Jzus egszlete s tevkenysge hozzaltfte az egyhz alaptst, mely mintegy egsz felttelezi, hallban ltneka gyiimiilcse. Az egyhz alaptsa lzus egszridvozt mvt felEzrtJzus tevkenysgben e]kiildst. sfeltmasban, ugyanrigy mint a Szent11ek alaptshoz az egyhz melyek e1emeket, s kibontakoz e\6kszt6 fedezhettink bizonyos vezetnek. gy Ilapthatjuk meg, hogy Jzus mit mondott s tett hrisvt e\6tt'az egyhz alapvet elemeivel kapcsolatban, me1yekcsak hrisvtutn nyilvnulnak meg a maguk teljessggyokereznek. Az egyhz alaptsnak egyes llomsai ben, de mr a foldi Jzus letben A hv keresztny az dinamikus fejldssel vezetnek e\ az els6 kzossgmegsziiletsig. ltja ebben Atya 1,dvozt6 tervt, a Firi megvlt munkjt, s a Szentllek tevkenysgt LG2-5\. gy lehet teht osszefoglalan lerni egyes elemeket, llomsokat, az egyhz alaptsnak fo1yamatban:110 1. Az Isten nprevonatkoz szivetsgi gretek,melyek111megriztk tidvzt erejiket sjelen vannak Jzus igehirdetsben. sa benne val hitre. 2. lzus felhvsa a megtrsre 3. A tizenkt apostol meghvsa sintzmnyestse. 4. Pternevnk megvltoztatsa, az apostolok kcjzotti kiiltinleges szerepnek kiemelse skiildetse. valamint a zsid np s Jzus tantvnyai kozcjtti 5. Krisztus e]utastsa Izrael rszrrI szakads. 6. Jzus tortneti cselekedete az utols vacsorn, szabadon vl1alt szenvedse s halr]a. sh svtutn a sajtos egyhzi 7 ' Az.rJt feltmadsa rvna tanitvtnyok rijraegyestse letbeval bevezetse' 8. A Szentllek elktildse ltal azEgyhz ltrejon mint Isten alkotsa. 9. A tantvnyok ki.ildetsea pognyok fel s a pognyokbl ltrejott egyhz megala. otsa. 10. Vgs szakts az gaz lzlae1 sa zsidsg kztt. Ezeket a fzisokat nem 1ehet teljesen elkiilonteni egymstI' ugyanis egyetlen egysget alkotnak, s az egyhz alaptst is gy lehet tortnelmi folyamatknt a kinyilatkoztats tort. rtelmezn' az e1yhz sziletseknt netnek egszben

C) Az Egyhz

megjel

lsre hasznlt 1. Isten npe

kpek sfogalmak

Az egyhzfogalom fejldsnek ktsg Kviil az Isten npe gondolat szolglt alapu]. A korai keresztnysg azonban mdosult formban vette t. A zsid apokaliptikban Isten valdi n. pe tobbmr nem azonos Izrael jogi rtelemben vett npsz vetsgvel, hanem a kivlasztottak kozcissgtjeienti' akik kozott akr istenfl pognyok is tallhatk. Szent Pl ezt a ko_ vetkez szavakkal fejezi ki: a testi szrmazs szerinti utdok Isten gyermekei, ''...nem hanem az gret gyermekeit nevezik utdnak'' (Rm 8'9). A Iegkorbbi keresztny kozcissgteht a megvriltottak seregnek tartotta magt, akiket Isten az eszkatologikus vgid.ben az eljovend orszgra tekintettel vilasztott ki s gyjtott ossze Isten npe szent maradkul. Ezt bizonytja, hogy Pl a jeruzsilemi keresztnyket 'szenteknek,nevezi (Rm 15,25.26.31; 1Kor 16,I;2Kot 8,4; 9,1. 12) sa szmtameismeretlen rmai gyiilekezetet is gy szltja meg (Rm I,7a).1|2 Jnos Jelenseiis megrzi az elnevezst(Jel 5,8; 8'3;22,1I) valamint a ,,meghvottaks kivlasztottak'' megjelolst (Jel

1-7,r4).

Az 1' Pter levl annak tanrija, hogy a hellenizilt zsidkeresztnysg miknt alaktotta t a szent maradk saz eszkatologikus vlasztott np gondolatt. A levI szerz61e mr nem meri egyszer en nevezni a keresztnyeket: Isten szent, sezrtftjldon 1npnek ',szenteknek'' is annak keI] lennie (1'15). A kivlaszts magtl rtetden Jzus Krisztusban megy vgbe

(s,1 0).

2. A sziivetsgnpe A vgideji vlasztott nppel szoros kapcsolatban lill a Jer 31'31-re visszanyril ,'rij szovetsg''s az eszkatologikus szcivetsg npnek gondolata. Az szovetsgrijdonsga az j ennak (korszak) felel meg. Az utols vacsorn Jzus a kcjvetkezket mondja: ,,Ez az nvrem,a szcivetsg, amelyet sokakrtkiontanak'' (Mk 14'24)' A szoveg.valsznleg prepaulinus eredetr, de nem biztbs, hogy a palesztinai kozcissgt1ered. A szcivetsgrevonatkoz szayakaz eukarisztia alapt. sakor hangzanake|, ezze\ is kiemelve az egyhz alaptottjellegt. Azl1j szvetsg npenem sajt akaratbl gylik cissze, hanem Isten hvja meg ket szuvern mdon megteremiett ko. zossgnek k telkeibe. Pl is felhasznlja a sz vetsggondolatt a zsinaggval folytatott vitjban, szembeillltva a rgits az jat (2Kor 3,4-18; Gal 3,15k; 4,2Ik): Az rij szcivetsg kiilcinbsg nlktil cjssze. gy'jti a zsidkat sa poginyokat, mg a rgi, csak lzraellel megkot tt szovetsg megsziintet. Ve tovbb l az rijban.

L|0 y , Themata selecta de ecclesiologia, nEY 9,167.7_1679. ll' A II. vatikni Zsinal maga is megillapt kil nb z l1omsokat az egyhz ltrej.jttben: egyhz elkpei ',,Az vgs idkben. Az egyhz megvoltak m avi1gkezdett6|, eldiszlse Izrael pnek t rtnetben,alaptsa a vgnri el d! a|aitsban avgs iben ttlrtnt; nyilvnossg el lpett a szentllek kirradsakor s a ttnelem cssges kiterjedst'' ('G 2),

l!2 A qumrni essznusk zossg is a npszendeinek (1QM 6,5) s szent frfiaknak (1QS 5,13;8,17) tarda magt. A szentsg itt azonbm a kultikus tisztasgotjelctli, mg a keresztny elkpzelsb'l ez teljessggel hinyzik.

t32

IJJ

'

j-pgf

-5ryl

'i;ilsilil

\StBd

'!,*4

"f,,,ru'ilI

l'uiu

J.

ly&rtr|'l

!ssg|

.li@d

ldriitd

lwl

ld{'!&*4

el

Hii

l#iii.i?

3. Krisztus teste jelenik meg. EbbI azons at61efiigg iroda1omban A Kriszfus testegondolatcsak Prlnl Mr a prepau'inushakpet' a ezt meg vna hagyom. ban nemleheta.,a kc;vetke"z't]ilj,T"ey "'k"..a teste.' (1Kor 10,16b-17: kife]ezs is Eyo\iyanyagban ^.e,^ih;a-,,r,i,"',,,

AzEf 2,19_22 saz tPt2,4k igen iigyesen koti ossze az Isten npeekklziolgiai modelljta szent ptiletvel:
jijvevnyek' hanem a szentek polgrtlfusai s Isten csaldjnak tag',Ezrt mfu nem Va8ytok idegenek s jai. Apostolokra s prftkra alaPozott ptilet vagytok, s a szegletk maga Krisztus Jzus. o tartja.jssze az egsz piiletet, bel.]e n ki az Ur szent temploma. Ti is benne ptiltk egybe a Llek kozremlktjdsvel az Isten hajlkv.'' IPt2,4k: jrultatok' az l ka z, amelyet - bir az emberek elVetettek - Isten kivIasztott s megbecsiilt, ',A}ihez s magatok is, mint 1kcivek, piiljetek lelki hzz, szent papsgg, hogy Istennek tetsz lelki ldozatokat ajnljatok fel Jzus Krisztus ltal.''

E2.19-22:

."o Rm 8'9). pyury9!j+!-Les::: de mint kellfelfogni' rszei, szemlY 'r:,".#$1,i,b"li,..l"*ben ,p95 eredetileg yi;J"'ii, noey ?1gy"9 hogy teht "E;6;il-to'"lltus' A kp Jieoeteet a7sid gnzis-llhat. rthet,
aki a Krisztus ',"u", u,."il]";il.;;,""l' saz eizkatologikus dualizmusban rtilveite.ezl""'"r"... e gno"isuun az skeresztnyseg meg, amely mr nem tagia a test marad]ka.menekiii emberisffi;,:^k;gy s a megrom.lott a kzmosz,a rgien a megkeza Ltek szerintinpnek; ".il;';aij|"pg1a.5"*oten: a semmibe. ielo1ddjk visszatora fnlbe, nem d7ai;J;.1mava Krisztus s a keresztnyek az e]kpze\st. ppen Szent Pl t",.oe."",".";;"i'k;il'.zt hanem j 1tre, n l ulkoto tue.;t ssz"ssgb K..;.;;;;i".iet azonosakltiikben. az Efezusilevl mr rigy besziKrisza Ko.l9sszei?s i;h"gy ,;;"; Ezt hangsrilyo fordtva. alvetett"k . |,I8;2,L9;Ef L22k;4,1,5k;5,23. pri. tusrl,mint aki e testf.j;' ;;;;feki biztostjaa koz ssg ettpzets u sza. szemlyek 30).Teolgiai1ugt"nat3Jrlnto,:fiogv ,'r'i,"to,-i"'ti; vallsos nem tti"o,.ee.n.;.ev".iilet, mrustazepyesx".",",J./"i "toi.]h Krisztus e8y Lesm"g'"ioz isteni alapts. ,ii;;;l";i","t"u"est r,*"* bad szovetkeze.., ,'bele''(1Kor 2,L3;Gal,'?,*"... k9res1in.r ;"" a, '- d;;;n"i'"k kppel..gy a Krs "gye" par tiss'etoti az organizmus.gondolatot nboz fel. kiil mina"nki nanm e testberi'Zt"tlr' nem veszti el individuti, tt.,-u*ikor kap hivatst a kozossgben. u"lor.esre ^"i"t 4, Lz&gyhzmint ptiletsiiltetvny

E kt modell osszekapcsoldsa szemlletesen tikrozi az egyllzfoga1om fejldst akezdeti 1lapottl, a vgs id kivlasztottaitl a ,,vilgon beliili egyhz'' gondolatig. A kcizcisvrnia, mert tud' sghiszi, hogy a Hallbi tment az Eletbe smir nem kell Ura rkezsre ja' hogy ve1e van s meghvta az szolgiratra.Isten nagy tetteit hirdetve pedig a kozossg is munklkodik. felptsn Az piilet motvumhoz kapcsoldik a Krisztus rrrint alapk (1Kor 3'11) vagy z rk6 (,,szeg1etk.' Et 2'20) gondolata is. Az Efezusi lev7szerz5je mersz kppel 1'amikor Krisz. tust szegletknek nevezi, amely osszetartja az piiletet, lehetv LyeezItal,hogy az apostolok s prftk alkossk az piilet alapjt; gy azonban vilgosan szembeszil az entlziaszta egyhzrtelmezsse],mely nem kapcsoldik az apostoli iizenethez. motvumval tallkozunk, az evangliumi haMg a levelekben elssorban az ptmrry gyomnyban az iiltetvny kpe 11az eltrben,Ez azzalis cisszeftigg, hogy mrr az szovetalkalmazsa (Iz 5'lk; Ez L7 A mustrrmag, sgi id,ben kialakult ennek pIdabeszdszerr '1k)' a magtl novekv vets(4,26-32), a szntfoldbe elvetett, s kilonbcjz helyre hullott gabonamagok (4'3_8. 13_20)' a konkolyrl s a brizrl (Mt 13'24-30) sz1 pIdabeszdek kpviselik ezt a hagyomnyirrinyt.

is al. AvlasztottnprevonatkoztatottZael(Jko!)hzae7nevezsegszenszoksosazszosrombolskpt az pts u/e.prit"t, 5. LzEgyhz mint Krsztus jegyese sa mint a j psztor nyja 2s*.il''];{tJ:).o" (Kv 16,31; amikor vetsgben a korai kersztnys!, ;24,6).'EtiIlez,".uiiuj.o"o,t a""p."li"i'i,s kaimazza azIls nem azonnali. rlep""ie.t" t'u* zponlta.Az tmenet Ezek a kpek az iszovetsgben sa zsid k rnyezetben gyokereznek, a nyj sa psztor esevagyts az Istennpefogalrnat u"i,o,' ['u inkbb mgahzi kozossget' tlet tbenelgcsak a zsoitirokrautalni (Zsolt 100'3; zso]rt 119,1./6;Zsolt23;Zsolt.78,52;Zsolt Az |Pt4,17.ben^, ,l",""'Jiii-mejuizaad6 80,2). Az tijsz vetsgi idszakbl ered szovegek kcjziil egyediil a Jn 10'1-30 bontja ki b-

6t?"jiii,-j"iii'o'E".l?,it;Sa, tup"sotuttun ltvel ss akaromket, nem iil."..,,' z+ii,l,rJ,,f,il1pteni

,;. (Jer 1,10:''..)il; 'eaiotssei mr teljesenvi-le" 1il'';'51 esetiben.pedig vagy,o,,ibol,,i;eliiltetni *",' ".Jit.*Ja''l;l. ti *"g i.tennek szntfciidje,Istenpilete ,,... gos e kt kpviig..'"k;;;.;?a;. A npmaga az .o.q''",iao a kpeket. ezekeI' statikusan a]ka\mazza vhagyomny lnyegben az.e,szkatoloBikus tIet' Az uugy r".'.o"r:at. ;ofr.*u az iiltetvny' pi.ilet, ""u1

a.ko199; hagyomnyban azsid mir titl*wlfrt?l[,T'TJ'ix?%lffi'..i.*du1nak sszefondik uT +:1aiiilt"t.

Hx"# ,e"o,,kpeztteht^'"i#;;'i!o1*9!:i"t'*'*:*;ltru":#xiif p is (Lk 6,47-49..s esetben ezt a


ahogy jut eltrbe' ,"jiJ oJrau"szd 15'2; A korakereszt^y,egu"n"ii."o,,i-,,,ai'oiou*ikus^foeaiomhaszn]at r4,12.Ij.26;' Rm |4,1'9; jele' ,,opites,]Tj.i;l;];io'T.I,s,ri"o); elfordulo annak E.z srn sz. ntivekedsrlvan i.tepjteser}r fp#j;a' ktjziiss! A 5'11). keresztnyek a 1Tessz g""j"r^" kezdalbbhagyni. hogya kozvetl""ti'b.k'";"ti;"i?"il;'uxur.a,
il;';j;;k 134 a vilgban. .k"zdtek berendezkedni

vebben a kpet, de a kcjltszetsa kpzmvszetvszzadokon t tpllkozik bel.le. A hellenista misztika hatsai is rezhet,ka szcivegen (14-i5a v.). A beszd tmja inkbb krisz. tolgiai, de ekklziolgiailag is rte7mezhet:,,Nem ragadja ki ket a kezembl senki'' (28. v.); nyj lesz segy psztor''(16. v.). ''Egy A ,,Krisztus jegyese'' motvumnak is vannak szcivetsgi gyokerei. Az oz I-3 ahzassg pIdjn mutatja be Izraei s Isten kapcsolatt, s ez a metaforika bukkan fel' az Iz 50,7: 54,1k;62,4k-ben is, vaiamint rszletesen kifejtve Ez 16-ban. Azt is szem eltt kel tatanuk, hogy az antik vilgban Isten s ember kapcsolatt sokszor a frfi.ni kapcsolat analgijra ahol Krisztus a v1egny, fel, gy a Mk 2,19k; Mt 25,1 sJel I9,7.9;21'2.9 esetben, fogtrk orga kozcissg szelepe nem emelkedik ki, nem ke1l kii]onosebb teoigiatortneti elzmnye. ket keresni. A 2Kor 11,1-3 s Ef 5,2I_23 a ]egfontosabb pldt a frfi-n motVum alkalmazsra ,('.;isztuss azEgyhz viszonyban. A korintusiakhozttlevI a tvtantktl vdi a kereszta;.ry kozossget, akik mint Evt a kgy, elcsbthatjk 6ket az egyszerri keresztny igazsg-

r35

't*J

LJ

1-*J

LJ

t*J

t*J

l*J

t*d

l*J

l*."l

lli,gd

L***J

L.*1

b,*-J

&-..r*t

"-J."

',*rt.

L-J,

lr

ve",etni arp1ottaka1 Az esktiti. Pl azonban e\Jegyezteket Krisztuss aL,shozzts fogia fe1irnyul' Az Efezusi-levl a tgst 911 lasok ,iutotogiku5 lg1e"ljes'eds ";.t"p" "r'a, kapcsolja size a frfi-n viszonyt. A megvlts teht a mennyei Krisztus .oiiJu-aua gy a zsid gnzisbl ered kp a keresztny hatsrrak.megfele;.gy"'iil.; tolaiiagiaiva. a megvltalakja' hanem csak az on1en mdosult:Mg azeredJmtoszbu''.'". '"".epelt h.elyre11t ,,test''' mely 1esiillyedt alakjban emberr'' a gjait ,,tkletes *"i.-"g"a., --E"ii,[aeba, a szent mennyegzn eiegyesiil f mint adie a keresztny kpben Kriszfus veszett tagjaival. 6. Ekklszia egy-enlt1en eloszlsban. A sz 114 alka1ommal fordul el az jszovetsgben, de nagyon (16' 18; 18,17 [ktszer])' haromszor cjsizesen hasznlja' Mt kzil egveaiil a A t bbi rsban: a leggyakrabban' vele 1 ''r";p,rlr"-"t aposjol Pl meg. nem,je1enik egyr1ta1n Jnosn jn.ban 3-szor, sa Jak 1-szer, Jel-ben 2o.szot. a 3 levelelib1 KatoLLus {'iait.,eii-szer, Eredetileg nem kapKtilootj.",' nehzaz ekklszia fogalom teolgiatortneti besorolsa. mr a keresztny szzadvgre az e\s6 d" ."., a felsorolt egyhzkpek "g-yikh"' ".orooir. egyhz megszo kot.tneve. ""B, igb1 vezethet Ie, vagyts u, ikklszia etimolgiai1ag az ,,kihvni'' (ek-kale) gorilg jtszik komoiy szeepet jelents mg,sem a ,,meghvottak osszessgi' je11i, ez az eredeti a szavazsra joa he1lenizmusban s gorcigben A k]asszikus hasznlaban, a'ij,Zo,.t,egi az ekklszia.Ez jelentsv.e^l rendelkezett megszilrdult g..iirt ouuurerfiak npgylsnek efezusiak trv. ut'oJ 19,39-b.en, ApCsel az meg t.,u"iia"tmutatkozik tatalrn Y i porititui jelleg gytilekezetre *pyaesrl esik emlts.Tgabb rte]embenminden nyilvr{nos szrlhzban risszegyltiz"* haszn1hat az ekklsziakifejezs' e-z apcset 19j2.bel az efezusi t meg alkotja az ekklszi't. gatott . qahal JHWH, ,,Jahve npa. L)o(-b*u'' azbkklszia a hber qahal fordtsa, pontosabban a ho.sr az els kereszfogadhatjuk nem mr ma aionban Azt kiejezs. 91. ";i;yiii"k""ete'' vettk t sa1kalmaztk magukra az ekklszia elnevezst. a Lk-bl tei"T.ev",",en t bb kozossgre vonatko""nta azBgy|.tz egszQtnemnevezi ekklszi nak,ha mgis aPalesztina tertiletnkviiJo. azok sajigytiiekezetei. gy teht valszn,hogy azt, "ir tereszienit haszn1hatik elszr az ekklszia elnevezst, kjfejezvn tl-ju**'t.'."i vette gondolatot a ezt s vele terminusukat toly ,,,ugutut tartjk a vldi Izraelnek. Pl az alaptott keresztny kozssgekre. ats avmu,ta az /itala (Kirche, church, kerk stb') Megjegyzs: A szak-eurpai nyelvek e'gyhzatjel i szavai jelentett (kiegsztmeiy-eredeilegaz|Jrhoztartozt tt;riak-b1c";l"$i;"d;ek, bIszrmaz" ino,t^tozh,z),Alatinkultiirkorbelazekklszi veazoir|o-val,vagyis els tagja sz egyhz A..lacy.T igreja). glise, a elrrevezsek(ecclesia, chiesa, iglesia, nak '*o; js hznen( rtelmezhet.113 ,lszent jeIz;iszerepr ,'ici,'"ntetjelent ,,"gv'', a "i"tit"g

II. Az ekklziol gia ti)rtnetifejld se a reformdci kortl napjainkig

Az 1054-ben bekovetkezettszakads Kelet sNyugat koz tt nem jelentett valsgos tantsbeli szakadst, sem a hagyomnyos ekklziolgiai modellek elutastst. Valjban egyet. len ekk]zioigirl beszlhettink,mg akkor is, ha a keleti teolgusok a karizmatikus sa li. turgikus elemekre' a latinok pedig az intzmnyesszempontra helyeztek nagyobb hangs'.ilyt. A reformcival azonban egszenrij helyzet llt el. Luther nemcsak RmtI szakadt el, hanem teolgijban is j megltsokat vezetett be' Az iidvossg egyediil Isten tevkenysge rvnrhet el, minden emberi hozzjtuls nlkiil. dm bneutrnolyannyira megromlott az emberi telmszet sa szabad akarat, hogy kptelen elmozdtani sajt tidvossgt'Ebben az rllapotbancsak a hit iidvozthet (solafides). Ez az i.idv ssgfelfogsaz ekklziolgiban is rijat eredmnyezett, mive1 a korbbi szomatikus^hierarchikus, intzmnyes modellek helyte a kr g.maflklis elgondols lpett. Az iidvossg eszkozei kozott els hely illeti meg Isten szavt. o mondja ki i'idvossginket, de csak akkor iidvciztili-ink, ha alzattal elfogadjuk szavt. LzEgyhz teht azokbl piil fel, akik bizalommal befogadtrk Isten szavt, nem pedig azokbl, akik ilyen vagy olyanjt cselekedtek (imdsg, alamizsna, zarndoklatok, onsa. nyargats). A rmai egyhz strukt rjnak, melry az tidvtissgetkvnta kozvetteni' itt nincs rtelme, folosleges teht a ppa, a piisptik k, a papok, a szerzetesek, a szentek, az ereklyk, a brics k. A szentsgek koziiI is csak kettt volt rdemesmegtartani' a keresztsget s az rvacsort' Szerepiik azonban nem az tidvossg eszkcizszerkozvettse,hanem csak szimblumok, melyek azt jelzk, ami mr megtortnt.Luther szmra nem a ceremnia vagy a mat. ria a fontos a keresztsg illetve az Urvacsora esetben, hanem azok a szavak, melyekkel Isten tidvozt grett hirdetik' Azt azonban Luther sem tagadja, hogy Isten saz emberek kcjzcittvan egy k zvert, maga Krisztus, de valjban az emberi formt felvett Isten, hogy tidvcizt tgjt e|hozza az emberisgnek.Ezrt Luther szerint a megvJtott emberisgsmegvItja kcjzott nincs sztiksg kozvettre' A lutheri egyhzstruktrira.fogalomkszlete a minimumra szortkozik' nla minden megviltott ugyanazon a szinten helyezkedik el: mirrdenki pp, mindenki prfta, rnin. denki kirly. A lthat Egybaz,Isten j npetalakul lthatatlan srejt6z6Egyhzz. A protestns reformci kovetkeztben a katolikus teolgusok a korbbi ekklziolgia falai koz visszavonulva igyekeztek Ilsaikat vdeni, slassan azEgyhzr7 szl rij tantst kidolgozni. 1. A Tridenti Zsinat A reformci ltal kivltott krdsekmegvr]aszolsiira a Szentrs sa hagyomny fnyben a Tridenti Zsinat villalkozott. A Szentrs, az egybzatyk s az egyhzdoktorok tantsira hivatkozva fogalmazta meg vlemnyt Luther radiklis teolgiai sekklziolgia ltsmd. jval szemben, mely a sola fides (a jtettek kizarsa) a sola scriptura (a hagyomny kizrrsa) jelknt val rtelmezse) a sola signa (a szentsgek sa solus Mediator (Isten saz emberek kozcjtti kozvettk kizirsa) elveire pijlt. A Zsinat a katolikus Egyhz hagyomnyos tantst erstettemeg, vagyis a Luther ItalkJzrt vonatkozsokat - hagyomny, jtettek, a szentsgek eszkzhatsa, saz Istentl vlasztott kozvettk - megsziiirdtotta A Luther ital felvetett srlyos ekklziolgiai P1oblmrkra a zsinati atyk mgsem dolgoz. tak k egy azEgyhzrI sz1 ]talnos tantst.Am ha kifejezett mdon a zsinat nem is fo-

kiad, Budapest |96.7 '7..128. L'3 A magyar nyelv tr1neti.etimolt5giai szt ra, Akadmiai

136

13'7

thatotta egy rijfajta egygalmazott meg rendszeles ekklziolgit, mgis teljes mrtkben meg a kifejezseket. fogalmaztk szndikval a tisztnlts s A vdekezs .;;E;;;il,;; bzszem7Iet. tagozdott *'",isteni alaptsri intzmnyrea kiils s lthat hierarchikusan s f1eg a tiidenti Ka. dokumentumokban A zsnad uta's. ;;;'k ;".pontjbl ; ; de mgis valsgosan egyfajta tridenti ekklzio1gia rajzo1dik I,[u,u,uo,ierrnfog1altan' ki. adott megoldst,'keriilve a katoli. A zsinat tudatosan a reformci ltaI ltlejott helyzetre Az rij kor 1tal felvetett szndkt. ozsnak meghtrr kor teljes s vgrvnyes tus tanitas tants ezenkvii] nem lutheri A maradt. srilyos gondof touuieg" a zsinat hatrrt=rtiletn problmavilgb1. Szellerni szemlyes.lelki hanem ki, indult tiearogi^;avaslatlokbl iao.'ut.ot, melyhez ksbb tarsult az egyeradiklisabb egy. nyugtalansg jellemezte u" "i.o egyhz hangsri7y.ozsa,a hierarchikus (a 1tiratat1an elyhaztanuan teoretrkus hzkritika, mely papsgnak.abszolutizlsa) s hvek.egyetemes s a G' rotepp a ppasg tgadsa, ; a vi. s a1rirendelse 'u autonmija k<izcissgek o..u to3 egybaitaiaa""1u,""gy.,keresztny lgi hatalomnak) fejezdott ki. (ecclesia 'invisibilis) keriigmatikus modelljre vilaszul a zsiA iutheri lthatatlan .;;;i, teste mo(civitas, soc.ietas), \at'az1gy1,z1thatstemutatott r.1la Ezek a np 'sK';sztus akarja kifejezni, (tagok) kapcso1att a h?vek (fej) s r'i'ztus .o"u"L A szomatikus delljei. je1entsgt. Amikor a ki azukarisztia szentsgnek amikor az egyhz evt" 'i^'enufejti hit, hacsak nem trsu1 hozz arehivatkozik: ,,A elutastja' elet ,a"ia,' "-" ^ tokletesen Krisztussa1, sem nem tesz az testnek16 mnv s a szeretet, ** ;;;g';t -d"u'" tagtrvt'',L5 aKatekizmusban is'1L'6 Bfu azintzmnyespolitikai modell jelen van a zsinati szovegekben mely ,,keresztny trsasg'', a viez mig ietl.m"o,uu. intJjrto,zunk a,.Egyhzfogalmvai, vo. 110' 117)' Az egyhnat megkiilonbozszetszJroJitirivo nein. 1.0'5; 1gmndensgu"n (n. 1o5), gyzelmes's akuzd.egyhzta osztjkfel, i)ii"i,eoeati ."iit *a. trslasgoktl es. 113) skatolicitst (n. 114). ti:"x* egyh jegyeit,ktilijnoJeJis szentsgt.(n. egy gyakorlatralrny. A zsinati reform o"ut."a inden ktsg"etkjzranelssorban haszrrlva a salus animarum kifejezst a kor mely tarta1maznak, ekklziolgit toti1mplicit utn keriilt kiadsra, a kvet. .u*te,iotogiaia. A Tridinti Zsinat hitvallsban' me1y a zsinat |: Egyhzr az tItrat giatt ozis me kez6 ---l."J,,,, egyhz anyjnak s katolikus e. postonomaEg'yhzat elismerem az osszes ful:9:,lp" utdjnak sJzus apostolok az }ter, Szent peaig, papan.at a rmai tantjnak, fogadok sesl(Liszom'.''.' Kriszius helytartjnak igaz engedelmessget jelzt, helyettestye a romafV. Piusz-zsinai utniiizotts*ga elhagyia az egyhz egysge nitas-szal. tants megfogalmazsa, Br a zsinat cljaitI tvol llt azBgy]rtzrlszl szisztematikus amely bennfogialtan je. gsuI' felfo egyhztani eg|'eg". msis beszlhettink a zsinati atyrk leni'an a kozosen eifogadott dokumentumokban' segyhzmo. A Tridenti zsi,tutt,isig"s marad a katolikus hagyomnyhoz,nyelvezetben idzi mint Szent Tamst, mivel dell felfogsban. Szent Agostont azonban ,n"g''*iobb.'r

A zsinat egy ttal elismerte a reformtorok nem vontk ktsgbeSzent Agoston tekint1yt. a biblikus s krisztocentrikus irnyultsgot. Elutastva a reformciban meg|v rtkeket: Luther biblikus exkluzivizmust, a szentrst tette meg tantsakozppontjul. 2. LzI. Vatikni Zsinat A nagy zsinatok trtnetittekintsesorn megrIlapthatjuk'hogy az egyhztan az I. Vatikkozppontjba.A nagyobb tmakortjk' ni ZJnatig (1869-187o) nem kertilt az rdek]ds mint a Sze]nthiromsg'Jzus Krisztus szemlye' a Szentllek, az iidvossg sa kegye1em termszete, a szentsge[ csak rintettka jelentsebb ekklziolgiai szempontokat' Az I. Vatikn Zsinattal kezddik me1 az a fo1yamat, amelyben azEgyhz tudatosan megfogalmazza s feladatait. A zsinat cjsszehvsa pasztorlis mr1kodst cinmagt, termszett'felpitst, jrult nz6p7ntb1a naturalizmuira s a racionalizmusra adott viaszknt rtkelhet.Eh}rez az egyhzi torvnyhozs sziiksges k:igaztsa, me|y az utols okumenikus zsinat ta eltelt haro'mszzadban vilgban vgbement mly vltozsokra vlaszolt. A tervbe vett mdostsoknak csak kis rszevalsult meg, mivel az olasz llam 1870-benRmban eifoglalta a Va-

tiknt. egyhzi tantst nem tartal. a) A De ecclesa Christi tervezetlls semmilyen tvedhetet1en Brr a zsinati atyk jelents rtelmezhetj{ik. llomsaknt egyhztortnet az mazott, mgis dokumentumnak ks,bbi ppk tantsa szmta mgis forrsrtk ,"^ s,u,u,7k '''"g,-u idszakban. Le XIII. ftppen bizonyult, IX. Piusz (i846-1878) szndkaalapjn 1talnosekk-lzioA isinati tervzetektcibbsge \giai mya\attal rendelkeztu. l pe ecclesia Christi egy egyhz tantS tervezett megfogal. mazsa, nem hivatalos dokumentum, nem is tartalmaz tvedhetetlen ekklziolgt. Mgis megllaptsokat tarta1maz, mr rtkes jelents, mert az Egyhz megfogalmazsa sztm,ta melyek a ks,bbieliiolyamn a II. Vatikni Zsinat szkszlett is gazdagtottk.Ezrt az ,ljelents llomsa' tortnetnek tala-kidoIgozott egyhzkp az e'Y'tJzio\gia Tz rov]d te1eziba |!.az osszegz teruezet' melyekben tomcjlerl megfogalmazva tallhatk a kiilonfl temar A f.bb pontok mn abevezetsben szerepelnek: az Egyhz termszete, tulajdonsga s hatalma. Az Egyhz termszetnekmeghatirozsa sorn a tervezet elIlagyja"a.I'ridlntinum utni teolgia szrnra oly kedves trsasg (societas) fogalmat, s zssal helyettesti. a klasszikusab b tes t me Bbatao b) Lz els6 fejezet cme: AzBgybz Krisztus rnisztikus teste' Tcimorigazolst adja en. nek a meghatiozsnak, amikor azt' lltja, hogy az a szentsg, me1y Krisztus kovetit egy testbe ss7egyrjti, s amellyel ezt a testet a fejhez, Jzus Krisztushoz koti' a keresztsg. . A tervezei a iovbbiakban bemutatja a ,,misztikus test,'fbb sajtossgait. Ez egy igaz, t rtelemben sze. ailegorikus kletes, letki s termszetf l tti trsasg' A trsasg itt nemcsak nem megharepe1,hanem birtokolja egy trsasg valsgos tulajdonsgait is. Ezt a tirsasgot trozatlanul vugy s,.,vei.t1entil hagyta magrraKrisztus, hanem mivel tIe kapta ltt,gyaz Nemcsak egyszerrien akarat:bIJiorvnyei a1apjn, birtokolja ltmdjt s felptst. egy msik k z ssgtagja vagy rsze,hanem onmagban olyannyira tokletes,hogy kiil nb6'ik ,nind"'' ms trrssgtol, ugyanakkor foljiik is emelkedik. Az egyhz lthat trsasg. sszetevt emel ki: a tanthivatal A 1that elemek koziil itervezet hrom ,,struktur1is''

Valsg. l,4 A tr. vatikni Zsinat majd ismt megersti, amikor lesziigezi, hogy nem szabad sztvlasztani' kt ssget (LG 8). nut t"tint"nl a lthat gyiilekezetet, s a kegyelmi kiiz ..-i" 1547' jm. 13.). D. i531 (SessioI,7: Ha!fuozat a megigazulsrl, 116 V. Sessio VI,15: Hatozat a megigazulsrl, 1'547.1an.13. 'l 7 v . DS 1 8 6 8 .

ns Mmsi,

sacrorn m conciliorum

nova et anplisstma

collectio, vol. 49, 1961-, col. 617 -619

139 138

l"''l

L*J

L*J

L*.J

L_*,",1

[**J

tr.*J

l&.-J

l--",-"*t

b**d

L$8..1'

Lr.-.,.,1 fun'-J

l"-,.--"j

t**l

L*J,

i*J.

L.J

Lii

(hittani), a szolr1lat (szentsgek), s a hvek kormnyzsa; s rtelemszeen az eeyhz egszlthat teste, meiyhez nemcsak az igazak sa predestinltak, hanem a b ncjsok is hozztatoznak, hogy eb}rez a testhez a hit megvallsa s a kozossg ltal kapcsoldjanak. melyekkel lthat mdon is tallkozunk azegysg,a szentAzegyhz tobbi jel1egzetessge, sa hatalom. a tvedhetetlensg sg,az psg, Ateryezet egyik legkiemelked,bb megllaptsa,hogy azEgyhz sziiksges az iidvossgre. Mgpedig azt,met a keresztny vallst csak azEgyhzban. a Krisztus lta1 alaptott Egyhzban lehet gyakorolni. Akik teht semmilyen mdon nem tartoznak sem az Egyhz testhez,sem az Egyhzlekhez, azok kvtil llnakaz egyhzon s az tidvcissglehetsgn trnik fel e gondolatokban, az egyhzhoz val tartozs is. Bellarmin Szent Rbert rteime2se hrmas meghatrozsval: az azonos hit megvallsa, az azonos szentsgekben val rszeseds, s az egyhzi vezetknek val engedelmessg.Ez az akalmazs vonatkozik a katekumenekre is, akjk csak az egytzlelkhez' de mg nem a testheztartoznak. Az egyhz teste slelke megktilonboztets nem vonult be a tanthivatali megnyilatkozsokba, megmaradt az iskols teolgia szintjn. A misztikus test tmja ellenben gyakori a zsinati tervezetben. Ezzel egytitt nagy teret szenteltek azEgy|tz lthat szentsgnek:
,,Mive| ez Krisztus igazi egyhua, kijelentjiik, hogy a lthat s nyilvnval tIsasg, amelyrl beszliink, az isteni gretek s kijnyriiletek egyhza' melyet Krisztus kivlasztott s annyi eljogokkal s kivltsggal ell' tott. '., ez a trsasg tinmagbm ll fem s teljes egszet alkot, sragyog egysge azt az oszt.at7ffisoszthatatlan testet mutatja fel, mely maga Krisztus misztikus teste."rre

3. A Mystici corporis enciklika A Mystici corpois (1943. jrinius 29.) enciklika keletkezsnek sztiksgt krilonfie tanbeli eitrsek vltottk ki. Az enciklika azonban nemcsak a rszletkrdiekre tr ki, hanem a,megadott tirgy teljessgt akarja bemutatnt'122 Ezze\a tanthivatal el,remutat fejldsr,l tesz tan sgot. Az encikiika e]s mondata: ,,A Krisztus misztikus testrl szl tants, mely maga azEgyhz. . .'' A bevezetsvgn pedig rijra pontostjaXII. Piusz (1939-1958): ,,Hogy Jzs Krisztus igazl egyhzt meghatrozzuk, amely sze.'ikatolkus, apostoli, rmai, nemiailunk nemesebb, kivlbb s vgtil is istenibb kifejezst, mint amely JBzus Krisztus misztikus tes. tekntrlltja.'' meghatrozs jelents kci.vetkezmnyeket foglal magba. Elssorban vilgos utst .E adja az egyhz iehetsgesmeghatirozsnak. Az enciklikikorban szmos ksrletsztiletett az egy,hz megjelcilsre..Amiszti.kus test kifejezs azonban alkalmasnak tnt, hogy egyetlen fogalomba srtse az ekklzio1giai dogma kiilcjnb z elemeit. Az encik]ika nem a sko]asztikus'tlet(genus sdifrerentia specifica) alapjn mond vlemnyt egy,,termszetfol tti tirsasgrl'', hanem sokkal inkbb ,,tematikus'' mdon kozeltett' rl'g az egyhzat, vagyis a tobb irrnyba mutat, biblikus tma fejIdsekntragadta meg.''3 Az egyhz bemutatst nehz visszaadni, ezrt a misztikuJtest trgyalsakor ms fogalmakkal egsztikki, hogy a titok ithatsgt is kifejezzk. A hangsrily, mely itt a ,,szent,-ka. tolikus' apostoli srmai''-n van, vilgosan tlda a misztikus test ithato taratteret. gy mr az encik]ika elejn Xtr. Piusz.a szentpli tants nyomdokain halad. A test gondo1ataiit egy s osztatlan egysgetjelent,l2a melyet szewesnk is nevezhetiink G.rr. 5). Minden r&z az egsz t kletessgt szolgja, melyb1 a sajt ttjkletessgt mint tag nyeri. A test nem egyes rszeiben'hanem az'ep:szben valsul meg. Ez a kapcsolat a, $yi*i egysg ets megvalsulsa, mely az eg'szet's'z.olg1 letegysge.Mivefa test l, mi''den egyes tag 1 kapcsolatokkal rendelkezik a trjbbi fel. Mivel ezeki kapcsolatok az 7et egysgek a figgvnyei, s annak szolglatba4 llnak (minden tag ad skap), felttleni.ilszkseges a rend?ogalma. A rend pedig szolidriss teszi a tagokat. Itt nem tehetetlen tagok merev iendjrl van sz, mint pldul ahzat alkot elemek, hanem a rszek kcizcitt vgbemen tevkysg s osztozs harmnijrl (Nr. 4)' Az enciklika a kormnyzs egysgestszerepre is uta1]az ,,organikus'' a ,,hierarchikusra'' mutat, sez mr Pl apostolniis ieien van (lKor 12,28). Ennek a testnek az |etea szentsgekbll ered, melyet legfkppen iz Eukarisitia tpll (Nr. 5). Az egyhz teht olyan testkntjelenik meg, melynek tagjai az emberek. Ebben a testben az organikus s a hierarchikus kapcsolatok elvlaszthatatlanok egymstl, oty mdon, hogy a test, pusztn azrtmett test, a lthatsgot slthat szervezetet is magban foglalja. A-test nemcsak a kegyelem valsga, hanem a kegyelem eszkcizeinek egysgJis. Nincs teht szi.iksgarra, hogy a misztikus testet s az egyhzat megkit<inbtizt"ssiik. rclvid utals t rtnik azegyhzhoz val tartozsra az inkorpordcikj^ ,Az-en9ikl$avgn (Nr. 54). A test fogalom rtelmbenaz inkorporci az egyhzhoz va] ieljes tartofejezssel zstfelttelez. iAki nem tartozik a lthat szetvezethez, nem tagja Krisztus teste szeves egy-

A misztikus test tmja megfelel mdon fejezi.ki az egsz egyhzat, az egyhzi titok egszt,s nemcsak annak lthatatlan osszefiiggseit. Eppen ezrtaz el6kszt6 tervezet szovegben azEgyhz sa misztikus test megeByez fogalmak. melyet ks,bb Pter utdj. c) Krisztus misztikus testnekvelejrja a tvedhetetlensg, nak szemlyes karizmjaknt hatroztak meg. A ppa nem az egyhzon kvtil, vagy az egy. nem lehet t egy msik fejnek' vagy Krisztus helyett tekinteni. A phz folott 1v6szem7y, pa valjban a misztikus test tagja, nem pedig feje, a hierarchikus rendben minstett s elsdleges szerepe van, s ppezrlazegszszervezetszmra ktl nleges karizmkat kapott a Szentllektl, melyek egyike a tvedhetetlensg' Az I. Vati]<ni Zsinat politikai okok miatt csak kt konstitricit tudott megvitatni s elfoA Dei Filius a panteizmussal, a materializmusgadnt' a Dei Filius-tlzo s^ Pastor aeternus.t,L2 sal sa modern racionalizmussal szllt szembe, kifejtve az Istenrl, a kinyila&oztatsrl s a hitrl szl kato[kus tantst, mely majdnem egy egsz vszzadra meghatirozta a fundametlis teolgia kiindulpontjt. A Pastor aeternus Pter utdjnak, a rmai ppnak t. vedhetetlensgrl sz67 konstitrici. Br az egyhz beis dogmatikus tantst trrja fel' smegnyilvnulst. mgis megvilgt1a ezltal az eEybz sajtos lett

"' Mansi vol-5 1.col. 541a-b. l,0 Ds 3000_3045:III. sessio, 1870.prilis 24: A ,,Dei Filius,,kezdetd hittmi rendelkezs a katolikus hitr l. jrlius 18: A ,,Pastor aetemus', kezdet hittani rendelkezsKrisztus egy. ',' DS 3050-3075: rV. sessio, 1870. hzar]'. 1,2A legels dokumentum, mdly azBgyhzat mint titokzatostestetjelenti meg, az VIII. Bon\fcppa Unam (1302.nov. 18.' Ds 870). Sanctambutl.ja

'. Msok azonban nem tardk elfogadhatnak a Kr"isztus teste elnevezst azEgyhz meghalrozsra az gos. toni felfogs miatt, mely a trsadalmi s lthat egyhz dimenzijt kiiirestette. a],KrisztuJt"ste,, egy e|neveis a tbbi kz tt s semmi ms. r24Ld. lKor 12,12-2.6.,R6m 12.4-g.

740

141

lU-,J

ry

ry-

PI

ryryP ry

ry

ry
-

: -

r:j

senek,deszndkbanvagynemtudatostottkvrnsgval1ryrs1t|}<ustesttrezrendelhet eredmnyeit nem veszik figyelembe, melyek kiilcinbsgettesznek a kifejezett trsadalom sa rtelmezmegki.ilonbtjztetsnek ui.o',ir,a"t saz inkorporccrr i,ii,",i,, sa let-szeretetkcizott' A szerves egysg sa rendbeli egykozcissg,a struktr.ira-intzmny ,,Z,-i"",iie miatt makacssga (akit hajlthatatlan "*et "ii,,a F*;;; i;;;9i tuy:.o1{tuan k zott nagyon a kapcsolat. vagyis a vitlis sa strukturlis kotelk k zott. sg szoros levlben: rt rsekhez adjameg a bostoni 4.nnv 1953.februar '""aot,nr."ti"ostettei<; ,,Hogyvalakielnyerjeazoroki.idvossget,nemmindigkvntatikmeg,hogyvalsgosan hogy kvnsgasv. mgkvntatik, mint ta8 az egyhz,",,en",*ii,,eu, i"Legalbbis 4. A II. Vatikni Zsinat hozz.,'|25 *uus'"?n. rgaszkodjk jutsi mozgalmakra meg egyhzi on az egylenvekv hogy vlaszolj )CI. Piusz szindka' a) A zsinat cljai nevevilgosanaz.egyhzlthatsgra, hangsuty A egyarnt. gyakorlati ethajlsokra sa kapcsoszolosan esik. e'legyetem tels misztriuma ;","'"";;;.,iiii'uui]iesre kvti1 a II. Vatrk. A kato[kus ekklziolgia megrijulsnak leg1elentsebb esemnye ktsg tidvrendjhez'kiilijnosen a hierarchikus funkcihoz. *"g,",i",tir?.enek kegyelem e ldik Zsinat volt, az ekklziolgia zsinata, mjvel c1ja az egyhz titknak e1m1ytse bels terni oregyhz az ;.;"sti a ,,KrisztusTeste'' pli megnevezst, Xtr. Piusz ktsgkvtil sa vilggal va1 kapcsolatt illeten: mszett tnyleszerint me1y lltst, az ait "1;;G; magyatzza ganikus,trsadalmi,r.o.poitiuvalsgt. Ez ,,Ez a zsina'az egyhz zsinata volt az egyhzrI. Egy egyhztani zsinat, a tmk olyan e t".olikus"ok,,KrisztusTestneK'tagjai.Ms megkoze1tsben koncentrcijval, mely mind ez ideig egyetlen zsinaton, mg az I. Vatiknumon sem val. E;:;";'',*,;""j"."r. tekinaz letmd msodsorban '"i u r."gv"r.'nbefogadsa alapjrn. sult mes. '-" iaeseiminsg tovbblteolgijrnak "r.o.o.uun az ellenreformci * a gondo-at rie' i"ik, ;:";fi;;iia"'i;a. Az I. Vatikni Zsinat ta kibontakozott ekk1zio]6giai meg juls eredmnyei eltr mttil' mgis X11.Piusz e1keriilia tri1zsokat' se, amint azt a bel1armini%""itZp"r'":r'J11"h", don jutottak el a II. Vatikni Zsinatig (1962_1965). Az egyhz teste sleike megkiilonbcizteszemlIete. sriiybanv an az egyhz,,do1ogi'' tsteljessggel hinyzik a zsinati tantsbl. Nem talIkozunkezzel sem az els6 De ecclesa

Amikor a ppk az egyhzrl mint trsasgrl beszLnek,a kortrs filozfia sszociolgia

J."ra.;il;tanthivata]:y}?.:*f .;'f !^',',^o:::,:::\?: ';;,::"{i"';u;a:;".ffi *:Y9:1*1.:1^:1.,':::j',*:"; ;{;7lJ,|",i. *i1t'^.5]l1'': u,Eg1azt',Krisztus ;fi;ff,#- j;;ffi;.i ^g

i:':Z:4#:;;.;'i*;',]gv* i"5Jj1'"' u.urn*'1|j?^"1",1..'.*l?.::T3ji?i;*fll'1l ili":ffi afi :':af', il'r "En,'7,iu :ilil;ff".':'*xil'."i*"il"#"' 'l'i{$":1\.j9:i"::l^lp::;:""?]?:i;5fJ*?T'ffij1;:i::ti?ffi:HJi:pi;;i;!;'"*,'j"Y.Tg1T:::"1":',:]-i:'j:'.ff:fi:*?.l1. Atantht. i:ffiffjil."'1ffiTiliffit#a,Hi;'';;d;.i:::i."g13?:|i:T:,,:'st.
"#

konstitrici-tervezetben, sem pedig a tovbbiakban, egszen a vgs szcivegig. Mg a dokumentumok jegyzeteiben sem tnikfel, melyre az I. Vatikni Zsinat adott pldt, sem az az o te'(.lur """." Egyhz isteni alaptsa, sem pedig az egyhzhoz val tartozs sorn nem meriil fel. Elmondrendje. a lthat felptettsgnek s .hat "lna t"' abb T'1i;;;;;:;;i hatjuk' hogy az iskols teolgiban befutott hosszri plyt kcjveten, s XIII. Le valamint ,,Egyhz,,. Ez a Test *.1., o].l]qczfh'2t1an a firnkco'_ ll^}L^XII. Piusz a1kalmi tanthivatali megnyilatkozsain tril, ez a megktil nboztets nen nyert elismerst. Az ,,Fgyhz a vilgban'' konstitrici is inkbb az tidvossg tortneteszempontjbl rjale az egyhzat (LG 24). Ez az e1s6 elgondols mr a legkorbbi tervezetben jelen van' Amikor 1959. janurr 25.n XX[I. Jnos ppa a rmai Falakon kviili Szent Pl-bazilikban tudtul adta szrndktegy kumenjf<us zsinat osszehvsra ' az a meglepetserejvelha. tott. Sokan azt gondoltk ' hogy az I. Vatikni Zsiaaton kihirdetett ppai tvedhetetlensg i'"1s'.i',2,,?:T?!}!i *:,Y""f::::; 1ffi; a;.!9ry.91 alapvet test A misztikus utn a rmai katolikus Egyhz mr nem tat tobb zsinatot.lz7 A ppa egy rij piink sdrI beevangliurn rk,ltet sisteni energiszlt, 196 1.es karcsonyi osszehv bultraszerint ",az cl lebegett eltte: it a modern vilg erejbe onteni''. Hrmas kvrnta kpes a hit egyediil melyet r [:::H""1T';#;,il.i';ff, "'i"i " il."t'"tosleti'oraozo.1a, - Hz egyhz megrijtsa (aggiornamenro) _ tanbeli sfegyelmi tisztasg. felismerni. megvalstsa. - A keresztnyekegysgnek dimelz^i.1i,:ry.::'"::*':i'::? a szakramentlis elkerilte ]il'u"#ii*uu.u1figyelmt - Nyits a vilg fel. Az elnevezst- a II. Vatikni Zsinat - a Superno Dei nutu c. moru proprio-ban szemlye. sen XXI[. Jnos adta 1960. j nius 5.n.Ezzelhivatalosan lezrtaaz I. Vatikni Zsinatot. volt, mindegyik kthnaA zsinat 1962_1965 kozott zajlott le, melynek sorn 4 i.ilsszak ll''Jx"""#i*##gi;;ka1"e'""t'"rnatkozik,hanemegyediilKrisztuspos idtartammal. A trgyals nemcsak a zsinat - meIy azonnal tobbsgreskisebbsgre sza' i,lil."'Jff i"t.i t" gy"m"1 hoz emberit?:::,",t:: kadt - s a ppa kozott folyt, hanem e kett, s a Rmai K ria kozott' mely a szovegteveze: ". tek ltrehozja volt. 1962. oktber 11.n a ,,Gaudet Mater Ecclesia'' kezdet( nyit utal szebeszdbenXXIII. Jnos a II. Vatikni Zsinatot elhelyezi a zsinatok trtnetben, nemszerepel jelenlv tants

kifejez:: Teste'' oly gyakori A teolgiban rtkels: |"Y::T:'1.1:5uli"Ti; ',Krisztus

;ilti\lzlulo"i:',::!:\::*:,:*::*Y:*T:*:' ,;#2';;;:#,i';:fd;;ffi

x,#?:o:q:::*:i:lffiJ'l;!*/'i;,.;*;1.,i.r,4:x*:::*::-*i""?'j*Tii'}j;:"#:
*"'"aei{Elu:.1:*,::':':"",:'*'T'""*ilffi *fi'i#;i3JT:i,:T#".:1;;ffi j"; ;:i#;";i;;;;,l;i'_,rui."1]^::1Y:-*"l,r:;1."#}:if [ffi3.".,:'.:ff 'B iv;f i,:i':-'.'X'""tffiHH"ffi -:+i::",yr:^'.?!;*"Y.Y^"#::X"j:ll1i*:'X:
,;..f,'#'ji:i"T;:#i'"":ili';'J n:T':::':2::::T::j':ij:] alkalmazst r.t*"it"s
magisztrium szcivegben.

i.tora.teolgiban ^,2;;"y;;:,';;?;;;;i;;i;J"'k.:''.:::l".^l*l'-.",.",::::::}:":}'::f,3:Ij;:; i"pJ;gy ;ffi?-:ffi'*""il"l; -

16 DS 3870. 1

ttu RAHNEp, K., Das neue Bild der Kirche, in Geist und Leben (1966) 4. |27 aki meglepd tt, n magam voltam - senki nem adott ene ijsztnzst, hogy egyetemes zsinatot hv. ,,Az e1's6, jak ssze.'' (Giovanni XXIJI, Il Giomale dell,anima e altri scritti di pietd' a'ctra di L.F. cAPo\T-Ll, Roma 1989, 616.); ,,A gondolat a Mindenhatt| jtt'' (Supemo Dei nutu, 5 giugno 1960: cra et documenta, Series I, vol. I' 93).

r43
^. )

L_

.J

I._

t_J

LI

A Szent Pter tr sa Bazilika alap. rajzakivan i11usztrlja a II' Vatik. ni Zsinatnak azEgyhzrI rt dogmatikus konstitricijnak tmit. (A rmai szmmaI jelzett helyek a dokumentum egyes fejezeteinek felelnek meg.)

m1yesinspircijfua, sfelvzolja a zsinat hrmas irnyt, mely korbban mr megfogalmazdott: - A zsinatnak j szellemet ke1l hoznia. _ A keresztny tantst j keretek k z ke1l helyezni. - A zsinat pasztorlis kiidetse a keresztnyek saz egszemberi csald teljes egysge. b) A Lunzengentium A sz veg a k vetkez szavakkal kezddik: gentium cum sit Christus''. Mieltt azon',Lumen ban a zsinati atyrknak megktildtk volna, egy alapvet vrltozst eszkozoltek. Egyestettk azEgyhz titka utni rszben az Isten npr1 s a harmadik fejezetben a laikusokrl szl fejtegetseket. gy teht nyilvnval 1ett'hogy Isten npe a psztorok s a laikusok egyiitt, s csak ebben a k rben rtelmezhetk a karizmk s a ktilonfle szoIglatok. Az Italnos rszben, a npr1szI kifejts az egyhz minden tagjra vonatkozik, 1egyen azpsztor,Iaikus' szerzetes. Ezutrn meriilt fel az igny a szerzetessgrl val kiilon fejezet sztnra. 'gy a ngy fe1ezetbl mris hat lett. Ehhez a ketthoz kapcsoljrk tovbb a zarndok egyhz eszkatologikus jellegt, segyestilst a mennyei egyhzzal (LG 48-51)' valamint Isten anyja a Boldogsgos SzzMrria szerept Krisztus s azEgyhz rnisztriumban (LG 52_69). 1964. novembet 2I-n kertilt iinneplyes elfogadsra s kihirdetsre azEgyhzrl szI dogmatikus konstihci a Lumen 7entium. Ez a jelents dokumentum vtizedekre megszabta az ekkJziolgia kutatsok irnyt, melybl mint kimerthetetlen forrsb l azta is mertenek teolgusok s hvek egyarnt. Mivel az F,gyhzrlszl cinreflexi Rmban s a Vatikn. ban sziiletett meg a jelenlegi formban, ezrt a Lumen gentiuru egyes fejezeteit igyekezttink a katolikus E,gyhzat kiilsejben is reprezentl Szent Pter tr s Bazilika rszeinek megfe. leltetrri. Az pttetkis hosszri vszizadokon t terveztk, alaktottk az egyhz k zpontjnak helyet ad egytittest, ezrt termszetszerleg addott az egyhzbelsd letnekirnyt mu. tat dokumentum sa kiils lthat Bazilika strprhuzamba litsa.128 I' Lz egyhz misztriuma119 Krisztus fnybentekintve a Szenthromsg iidvozt terv. nek teljes megvalsulsa (az Atya elgondolsa a Firj tevkenysgben a Szentllek 1ta1), mely az emberisgge1 k tott vgs szcivetsg, mj'ntIsten orszgnak kezdete' Krisztus Teste' sszetett istenemberi valsg, egyszene lthat s lthatatlan.l30(A szently, mely Jzus Krisztusra, a vilg, a npekvilgossgra utal.)

Az egyhz hierarchikus alkot. mnya s fkppen a piispoki rend A vilgi hvllc Az egyhzban mindenki meg van hva az letszentsgre vI. A szerzetesek eszkatoVIL A za ndok.egytrz logikus je1tege s egyestils a mennyei egyhzza| \l[I[. Isten anyja, aBoldogsgos szz Miria Krisztus s az Egyhz misztriumban

ilr.

n. Isten npe

I. Az egyhz misztriuma

l2E A Szent Pter bazilikrrl s tr1 ld. bvebben: KRSCHBAUM, E.,Azapostolfejedelmek srjai, SZ]T, Budapest 1987; MEDvIGY, M., A vatikini Pter-baziLifuik letrajza, A Magyar Kegyes Tantrend kiadsa, Budapest 19 9 8 . ''' LG 1: Az egyhz s az emberisg szmfua az igazi vilgossg Jzus Krisztus (Lumen gentium cun sit Chrstws). Az egyhz Kisztusban mint szeu ls g (sacramentum) jelenik meg, vagyis jele s eszk ze Istennek az embenekkel val egyesiilsnek s az emberek egyms ktlzti egysgnek. LG 6: A zsinat nem ad defincit z egyhzrl' a merev fogalom helyett - s jszovetsgi kpeket rszest el,nyben, mint aZ akoi' a temftjld' ptmny-hz, csald, templom stb. LG 7: Az egyhaz mint Krisztus misztikus teste gondolatnak kifejtse. LG 8: Tartalmazza a Mystici Corporisbl tvett rszeket az egyhz lthat s kegyelmi valsgrl. Itt szerepel az a kijelents, hogy Krisztus egyhza a katolikus egyhzban 1| fenn (subsistit). Am keretn kvtil is megtallhatk a megszentelds eszkiizei. l3oLuther szembelltotta a lthat sa lthatatlan egyhizat' s az elst emberi alkotsnak tekintette. Klvin szerint az egyhz azon|lvek tfusasga, akiket Isten az rok lehe rendelt s vlasztott' Leibniz kilnbsgettett Isten temp. loma sz emberek temploma kztt. A LG 8 az egyha si tantst ersti meg, mely szerint Krisztus lthat szer. vezettsgben alaptotta meg egyhzy mely a mennyei egyhazzal egyetlen sszetett valsgot alkot. A lthat egy. hz |ege|s6 emltse Antiochiai Szent Ignc egyik levelben szerepel, melyben anl szl hogy a diaknusok' a pispiik, a presbiterek nlkiil nem lehet egyha l beszlni (Ep. ad Trall. IT1.I: T 3,|73).

r45

hvek kiiil. Az rsten npe az egyhzra mint Isten rij nprevonatkozik, belertve a a piisp koket, u ppofut s a vilgi hvket. Ezt a npetjeletoiio,a kategirii, a pp"at, a"rg1Izra,mely Krisztus lta7bevezetett rij sz vetsgben teljesedett ki, a rot"tt" -"g ,iegtu{aava,hanem,egyetemes s m\ebb mdon megrijtva s^folytatva.l3lIsten !i. n",'-' A z egyhz az ijdFia az 6 npZnJk tudtusajt mJisisi, papi, prftai, skir1yi feladatait.132 misszis hi_ hivatott,-melyet np befogadsira v(issgegyete.,'", ,,.n.,g", mely minden vatstfel' (A szentyt& megtettrit az eIcsarnokig Isten vndorl nptjelkpezt,kieghajjt sztye az elcsarnok mennyeieti freskjval, mely Szent Ptert s az egyhz de nem fenyegetik, hullrmok nha tortneiemben, a halad folytonosan haj a Ez arzo1ja' el.) si1lyed II. a.z egytrz hierarchikus alkotmnya s a piispiiki rend azt.ti.ikIozi' hogy az e*yhz mint Istn nepe 1nyegesstruktrirjt alaptjtIkapta. A-z apostolokra saz utdaikra kollbzta az egyhz vezetii'.' A kt lefbb iekintlyt a legfbb ps'ztot sa piispoki en]sohasem s a rmai-ppval, fejvel egytitt , gium birtJkolta. A ptispokok kollgiuma jllehet ez a hatalom [tir, legrouu s telj;s tlatalommal rndelkezik az egsz egy|tz felett, rmappabeteegyezsvelgyakorolhat. Az egyes piispok k feladata egyhzme. (Ha ",jc' skormnyzs a papok s a diaknusok segtsgvel. gyikben a taniiai, szimpi.ispoki rendet a Bernini ksztette -"g.'''t"l. 16.71-ben szokkrit a baloldali .mu",' llunk' bolizlja.) ms tagjaival lnyegi'egysgnekorvendenek, Iv. A Yilgi hvkj}lehet Isten npnek mely mltslukra s a kegyelemre vonatkozik, mgis vannak sajtos feladataik, melyek sszavaikkal a vilg mega vigba vai1evkenysgtit hangsl]ryozzk,tan s'.a,gtte1i.ikke] A vilg hvk kapcsolatait a hierar. szentSe, irnytsa s kulturlis izoIgLata rvn.l3a chival gy"*"-ki alzat de nyltsg jel\emezze. A lelkipsztorok a vilgi hvektI hasznos

szempontokat s ismereteket szerezhetnek az id6k vltozsainak kitett dolgok megtlmegrts sben' Az engede1messgb1'tiszteletbl, de f1eg szeletetb1 fakad.kolcsons jeI)'emezzekJpcso1atukati'., 1A jobbo1dali szokkrit - 1607-b.t - a vilgi hvket jelenti neg.) i.. tz egyhzban mindenki meg van trva az letszentsgre. s ez az Isten akarata szerrnt megszenteldst jelenti. A szentsg 1ehetsgesmert Isten megadja mindenkinek az erjhez 1i.l36 szt.iisges rteimet skegyelmet. A rnisztikus test lete a folyaat-os tkletesedsben emlkeztet.) (A tremelkedseaz 1etszentsgre vI. A szerzetesek sajtos ddon mlrtatjk me1 az letszentsgnekkiilonfle formi. siinneplyes tisztasg, engedelmessg)k vetsvel Az evang1iumitancsok (szegnysg, greteikie1 tland shivatalos tanrii a termszetfolotti 1ethivatsnak.'.' 1A trkozepn 11 si obeliszk, Nr egykori cirkuszb1, a szerzetesek letmdjrautal.) VII. A zarndokeehz eszkatologikus jellege s egyesiilse a mennyei egyhzza| fe]'. tfuja az elyhzbanmeg1ev tet ig azsEoti kapcsolatt Isten orszgval sa mennyei egyhzaz-orszgtLs a mennyei egyhztlis, anlkiil, hogy el .ui' x,u|ndokegyhikti1.tjnbozik 1enne vlasztva tli.ik. Az egyhz valjban a fejldsben 1v Isten orszga. A fldi egyhz s a mennyei egyhz pedig ugyanannak a valsgnak kt arca. A szentek kz ssge e kt e1yhzl.egysgben gyokerezik, mely Kisztusban, az rnisztikus testbenegyetien egysget alkot.'.-(e kolonndokon lv szentek szobrai a mennyei egyhzat s a fldi egyhz j elkpezik.) zetfo1ottisgt terms saz egyhzmisztriumban azt VIil. Isten u''yju notdogsgos SzizMriaKrisztus a titokzatos kapcsolatot trrja}ei, amelyben Mria egyszerre anyja s\ny1 az egyhznak. KiIsten rj npnekvonatkozsban. Egyedtilll az tidv-issgtortnetben, v1tsgos helyen r11 az egybz ragyog lr4.ra az emberek iidv ssgrt. Mrria*szerep az Ige megtestesi.ilsben pIdja, mirt az iiteni indenhatsggal egyiittmkodve egyediiillan fogadta s hozta hvja a hveket' rigy ahogy az egyhz egyiittmrilcodik Krisztussal slete i,tlig,aKrisztust, Az iidvtjzt m egyediil Krisztuson alapszik, aki Isten akik az misztikus testta1<otjk.

Isten ildviizt tevkenysgnekk zvettse az egsz emberisg s minden '3' LG 9: Az elyhz |hat szentsge egyes ember szmra. ".rrz azonban lnyegben s 16 16. A hvek egyetemes papsga s a hierarchikus papsg egymshoz van rendelve, papsg gyakorlsa a szentmj'se ldozatban val rszvtelkor lesz okozatban kiiltinb znek egy*stl..ai"gy"t"mes cselekmnyben. A szentmiseIdozat az i"r;"i **. itt br nem eg}io.man, de a tivek is rsueimek a liturgikus sensus fide. u'agy az egsz npben .g," k","."tny let fon7ia s csricspontja. LG 12: Itt szefepel a supematuralis ejezi ki' hogy a hvt sszessge a Szentllek ltal nem tvedhet rrieglv termszetfeletti biLzk'."ly ""t idvssgiik vesz|ybe hitjben. LG 14: A katolikus hvk ira nem tartanak ki a szeritetben, b r az egyhzbanvannak, fijldn vndorl egyhz sziksges az iid. t.".tltt,".. A zsinat itt megerSti s a hagyomny alapjn tmtja, hogy a anemkatolikus hvkkel. LG 16: Akik utlssJgr". LG 15: Az egyiIzat sokfle kalpcsolat kti ssze (co'niunctum esse) Isten nphez. LG 17: meg ,Lm fogadtk el evangliumot, i<tllonfele fokozatokban kapcsoldnak.(ardinantur) re es6 tszt. Kriiztus min-den tantvnya ktiieles vl]alni a hittejeszt tevkenysg ... LG 18: Jzus Krisztus Ptert a t.jbbi apostol irehelyezte, az szemlyben hatrozta meg a hit s a ktz ssg szentsgnekteljessgt a piispkszen. egysgnek orok s lthat ltest elvt s alapjt. LG 7|'., Azegyhzirend 25: A piispkijk kiiln.kiiln nincsenek fel. tJte5 t'o'tl. LG 23..A rszegyhzak az egyetes egyhz kpmsai. LG csalatkozhatatlmul hirdetik Kisztus ine,,|u u csalhatatlansg iijogval, 'P1ter utdial val igysgben mgis tatalma depoSitum). A ptispki tmtst. Ez a csa]atkozhatauang ajdig ter.;ed,ameddig az isteni kinyilatkoztats szl, me1yek teolgiai s jo'i termszetet karok jelentsgrl s szerepri a Cris,s Dominus (38) hatrozat in La documentation catholique, 1998, i.otou II. Jns Pl ppa pontostotta apostoli levelben (Apostolos suos, N" 2188, 751-:759). lJ4 LG 31. Isten hvja ket' hogy szerepiik a kovsz legyen, mintegy beliiirl szenteljk meg a vilgot. LG 33: A az egy.hzat azokon a helyeken, s olyan vilgiaknak ftpp u t"tuaut1i, hogylelenlvv s ht-erv tegyk imdsguk, apostoli az egyhz a filld sja. LG 34: Mlr]den. m"*1j*' krii"lmnyek kzott, ahol ".Jiot"i'", testi-lelki pihensiik' ha a Szentllek t lti be' kezdemyezsiik, hitvestrsi s csaldi letik,m]ndennapi munkjuk, ltal Istennek kedves lelki ldozatt vlnak'.. s6t az 1etterhei is, ha tiirelmesen hordozzrk azokat, Jzi:s Klisztus sajtos hivatsuk van: egyms eltt s gy' t igy s'"nt.tit u vilgot Istennek. LG 35: A hzastrsaknak a csaldban emJkeik eltt legyenek tanrli a hitnek sKrisztus szeretetnek.

mint minden keresztny hvnek is, joguk van hozz, hogy felszenteIt psztoraiktl '.. LG 37: A vilgi hvtnek, .. olykor kotelessgiik bsgesen kapjan a{az egyhaz lelki j avaibl. . ' Psztoraik eltttlfuhassik fel sztiksgleteiket. psztorok szvesen hasznl. is, h;gy vlemnyt nyilvnthassanak az egyba javt illet dolgokban... A felszentelt hagyjanak nekik szabadia[ re otos tansukat, bizalommal ruhzinak rjuk tiszts8eket az egyhz szo]'g!|at6ra, ;got Steret a cselekvsben, st btortsk ket, hogy kezdemnyezzenek is. '136 feladataiban s letLG 4l. Minden keresztny hv naprl naprajobban megszenteldik sajtos helyzetben, kezbl, s egyiittmlkodik kriilmnyei kzott, st ppen mind"'"k ltal, ha ittet fogad mindent a mennyei Atya az isteni akarattl. l.'LG 45: Azegy|tz a szeuetessget egyhzjogiIag eliSmert llapotknt tiszteli, liturgikus szertutsval pedig gondolja, hogy a szerzetesek nfelajnazt is bizonytja, hJgy az valban tsten-ner JientJlt llapot. LG 46: Senki se az emberektl' vagy haszontalann vlnak a fldi hazban. Mert ha olykor kciz. sot tou"tl"'teu"ielidegened'ek szere|etben slel. Vetleniil nem is tmogatji kortrsaikat, mlyebb rtelemben mgis ott llnak mellettiik -Kri*fu.s (apostoli buzdts), SZIT, Budapest 1996; V'xnrqet' mrkodnlk veltik' Vo. II. Jnos |' vito ,,,'"",n'a kr"g "cv,jn (I998l34) 66.78. az egyhzban, 1n TeotgiaX)iXII J,', i 49: r:a 'z,z"t"sseg telke ltal ai tidvssg egyetemes szentsgvtette sajt testt,ami azegyhz.LG 16 43. Kiisztuiltet Az hve z Lelknek birtokban oiszeolvad z egyhzba, s egymshoz kapcsoldik .benne. x,i."t', 'uiu"nnyi elszenderiilt testvreknek egysge a legkevsb sem szakad meg, st ersebb rjton levknek s u.K'i,,tu. bk.jben k zelebb visz benntinket iesz a lelki javak k z ssgben. LG 50: Amiknt az ton levl'k keresztny kzssge Teljesen helynval te. Kdsztushoz, r1gy kapcsol iisze minket a szentekkel polt bizalmas kapcsolat Kfisztussal.. ' s kivl jtevinket' s retttik mlt ht, hogy szereisuk |tet, Jzus Krisztus butait s trsrtikseit, testvreinket hlt adjunk Istennek.

146

r4'7

[*J

t*J

:l*.,)

'lr"".*tJ

-1"**J t-*'-l

t*.,J

**J

[*'"-*j

!*,t-{,sd

!{,!gl,{/

t**.*1

*-.r*l

l..'...r:]

:i*s*r,

[*-+l

l--J

L*J

L--J:

saz emberek kozott az egyetlen kcjzvett. A Boldogsgos Sz z azltal, hogy Krisztust a virdesvalsgosan egyiittmk d tt fival tidvcissgink Ignakadta,megosztotta vele lett val stotta meg, mekben.Mrria azrtis pldakpeaz egyhznak, met azt a tokletessget |yet.az eByhz ny jt gyermekeinek. A zsinat megesti a Mria tisztelet jogosultsgt s hasznossgt, mely termszetesen nem lehet egytermszet az egyedtil az Istennek ki(A kt oszlopsor kozotti jrr imdssa1.139 Mgis pratlan sa szentek tisztelete fdl tt i1.140 nyitott rsz mintegy befogad, kitrt karra, Mria anyai szelepre ernlkeztet, aki az egyt.'z . \14t anyJa.l-c) Gaudium et spes - a zsinat tantsa a vil'g saz egyhz kapcsolatrl Az el<klziolgia sajt horizontjban nemcsak az egyhzat szemlli, hanem mindazt a valvele, amennyiben az egyhz az i.idv ssg sgot, amely bizonyos mdon kapcsolatban r11 egyetemes szentsge,Isten npe, Krisztus teste, az orszg kezdete. Emiatt az ekkJziolgia tertiletre nemcsak a szemiyek (az egsz emberisg), szimblumok, rtusok, strukt rk, szo1gIatok, torvnyek' isten rij npneksajtos rtkeitartoznak, hanem szervezetek,intzmnyek, tevkenysgek, dolgok s rtkek,rviden mindaz az emberi s vilgi valsg, amelyhez Krisztus szavnak fnyvelskegyelmnek erejvel ppenaz egyhz kcizvettsvalsgnak, melyek az egyb.zilletkessgi vel hozta el a vilgossgot.l42 Ennek a tobbrteg kcjrn kvi]re esnek, de melyeken keresztiil mgis az iidvcissg szentsgekntmkodik, a zsinat a vilg nevet adta:
,,A zsinat az emberek vilgt veszi szemiigyre, az emberek nagy csaldjt, s azt a vall letet mindenes. ttil, amelyben az ember l; a vilgon vizsglja, az emberisg trtnetneksznpadt, ahol minden az ember szolgalmrl, kudacairl s sikereirl beszl. Ana a vilgra tekint, melyet a keresztnyek hite szerint szeretetbl alkotott s tart fenn a Teremt. Vilgunk a bn szolgasgba siillyedt ugyan' de oman a Gonosz hatalmt megtrve kiszabadtotta a kereszte fesztett s feltmadt Krisztus, hogy Isten terve szerint talakul. jon s elrje teljessgt.'' (GS 2)

,9 ,,F6|eg ut hajtjuk, hogy vilgosan kidomborodjk, M,tta az|Jr alzatos szolgllenya. teljesen Istentdl s Krisztustr5l, egyetlen Kzvettnktl s Megvltnktl fiigg''' vI. Pl beszde a III. iilsszak lezrsakor (1964. no. vember 21-), in EV 1,315*. lnoLG 60: Mria anyai fe|adata az emberekre vonatkoz lag semmikppen qem homlyostja e1, nem is cskkenti Krisztusnak egyetlen kzvett szerept, hmem ppen u erejt mutatja meg. A Boldogsgos Szz minden hatsa hmem az isteni tetszsb1 z emberekre az tidvtissg rendjben nem valmi bels sztiksgszerrsgbl szumuik, ered s Krisztus trilcsordul rzelmeibl fakad. Krisztus kzvetti szerepn alapul, teljesen tle ftigg, s minden batkonysgt bel le merti. A hvknek Krisztussal val egyesiilst pedig egyrlraln nem akadlyozza, hanem el. mozdtja. LG 65: Az egyhz a Boldogsgos Szrz szemlyben mir elrkezett a t kletessgre... A keresztnyek mg csak t rekszenek a bn legyzsre s az letszentsgben val n vekedsre, Mrira emelik teht szemiiket, minthogy az ernyek p1djaknttiind Hik a kivlasztottak egsz k.iztissge eltt. 1otA tr. valiknum idejn, 1964. november 24.n VI. PI ppa a szent Pter builikban Mrit z egyhaz nyj6nak nyilvntotta. A ,,Mater Ecclesiae', invocatio uta szerepel a loretti litnibm (Ezt pontostot1a II. Jnos Pl). anyjnak mondta, hanem a teljes Krisztus' a f s a tgok anyjnak, aki Mrit nemcsak a Megvlt szenigoston Krisztus tagjainak a\y:a (rn^ter membrorum Christi), in De S' Virg, 6'6. Mria teht mint az egyhz anyja nem az egyhz fei'ett 1|, hanem az egyhzban. la" Figyelemre m1t6ak XII. Piusz erfesztsei, melyet a kor lelkiilett tekintetbe vve egy jobb vilgrt tett: Civilt Cattolica'', Roma 1954. v. LoMBARDI, R., Po XII. Per un mondo migliore,Edizioni,,La

Az gy.felfogott vilg rendkviil osszetett valsg, az egyI.tz sa teolgia szmira is, mgpedig amiatt: met tanulmnyozsa az rtelem feladata' mely gyakran az egyhzzd's . ] a teolgival el1enkez6 nzeteketfejt ki; -. mert ezt a valsgot ms trrsadalmak, ,,npek'' (Isten npntril is), foglaljik el, nem gyakran az egyhzza7 <jsszenem fr c1okkal, _ mert a vllg a kult ra ltal kialaktott szles mrtk,az emberi szabad kezdemnyezs gyiimolcse, ezrt a folyamatos fejlds stalakuls llapotban van. - mert mindaz a va7sg, m9{ a vilgban megtalilhai, s ktiloncjsen a kultrira, a mysterium iniquitatls, a bnhatalmtl van migj"lolv, s nehzz teszi, holy bels jsgrl nyilatkozzunk. ", a keresztny ridv ssgetkiilonboz mdon kpzelik el a teo1gusok, a katolikus l,-'u"l teolgusok kriltinbcjznek a plotestns felfogstl. A katolikus egyhz a maga vilgfogalmt azokbI a kiilcjnbciz valsgokbl merti, me' lyek azt meghatrozzk: az emberi szemly, a trirsadalom, a csald' a teimszet' a kiiejten cseiekvs (kultrira, nevels, munka, hboni stb.) a vllalt rtkek(tudomny, technika, halads' jlt' igazsg, bke)' A I. Vatikni Zsinat mindezt a Gauiium ii ,p"', az egyhz s a mai vilg viszonyrr1 sz1 lelkipsztori konstitriciban hozta nyilvnoss'gra. A ''ielkipsztori okmnynak'' is nevezett dokumentum kt agy rszb\6ll1. Az els, ,,Az egyhz s az ember hivatsa'' alapvet krdsekkelfoglalkozi.-A msodik nhny ktilcincjsenget krdsttrgya\, Mindki rszt bsges rtmutts vezeti be, az embernek a mai u{"-g9- val helyzetr1. A bevezet fejtegets'kben a Gaudiu,p,,7*^as eiemzst valst meg: a kortirs vilg jellegzetessgeinek, egyenltlensgeinek, "t s vtsghelyzetnek elemzst. A mai vilg rulajdonsgai koztil kiemeli-mly vr{ltozsait, ptt*ui' tsadatmi, faji ellentmondsait. A vltozsok koztil a dokumentum-kiemeli a tuaomany es a techno16gia fejldst:,,a technika ton van afel,hogy talaktsa a fcjld arculatt, o. a vilgr meghdtsrrat r'' (Gs 5); azokat az j sjoli trrsadalmi kommunikcis eszkozoket, -a. melyek planetiris szinten biztostjk a-szociaLiicjt, azokat az rtelmi s strukturlis vitozsokat, melyek gyakran a hagyomnyos rtkeket svailsokat krdjelezik-meg.la3 Az arnytalansgok elemzsbqna krilonb z'szintr egye;ltlensgJket s ellentmondsokatelemzi: a szemlyi, a nemzedki, a faji, a nemzeti sliemzetkc'zi zemben]]sokat (GS 8). A krzishelyzetek feltrsban a zsinat z rtkek,a t rvnyek sa hagyomnyok vlsigt eml.ti:innt ered a sok srlyos-zavar a magatatsban,st mg; helyes csleiekvs kciriil is (GS 7). A'kortrs vilgnak elemzse sorn aisinat rmutat a baJok gy-okerre, melyet az ember szvbenkell keresni:

ra3 Joseph Ratzi nger az egyhzhelyzetnek elemzsben kifejti: ,,A kiiliinb zsgek s kultrirkontrasztok mellett '. vilgszerte uniformizl s egyest ramlatok hatnak. technika s a mdia ltrihozz k a vil | egysgnek lgkrt is. Ate|evzi ma a vilg legnyomon1sgosabb szcigletbe is behatol, s egy meghitozott ideolgit sugroz, s a technika is mindeniitt jelen van'. . Ezzel szembe ll egy identitsvdete-, ' kultrirrk fokozottab. ban vdekeznek ezen unifomizls ellen, s keresik a mguk eredeti alculatt. "gyes -etyt"'Ez mutatliozik meg abbm, hogy ez a mindeniitt elrenyomul unifomits s te'chn'ikai vilgkult ra birod,alma ennek ellenre sem tudja ltrehozni az emberisg mlyebb egysgt. az ember bels rtJgeit rinten. Ez jelenti u egyhz bonyolultabb, s bizo. .Te]ly nyos szempontbl mg fontosabb'helyzett''; in A fld s ja. Keresztnysg s Katoh;; Egyhliz a7 ezredford,uln, SZIT, Budapest 1997 , I05 Q<emels K. M.).

148

149

ffi

!W

ry

ry

ry

ry

ry

yry

!ry

ry

-Sok ,'Azokazegyenslyhibk,melyekkelamodern'vilgki.iszkijdik'tu]ajdonkppenazza|a7'a1apvet6bb ellenttpr ugyanis magban amely az ember s zben gyokerezik. egyensr'yhiinnyal fiiggenek sszj,

'

tZnyt"tJn to"trtik.Nem egyrl *"l-ig;;iani yovzza eDyszee* nem jJf,inligi"i."'i."i"t."i azt, amit nem akarna tenni, amit pedig szeretne' radsul mivel is szmtalan ez pedig a trrsada.lombm van, n.agauut. ","nao o.i-"gr'asonlsban. u.i, igy teszi meg.Az ember azok, akik e|. l sem.iuthatnak vilgos f!Iismersig ro.a.u. b"n.t u *e,iui helyzetnek srilyosellentt nyomor nem engedi, hogy enl gondol. nJhezed r;ut a uugy meriiltek a gyakorlati "''v"."j'.i'egm felvetik,vagy |okoltv^a lesz'ek olyanok,akik a vilg.jeienLgifejldst Mgrsegyretobb'en kodianak. mi az rtelmea szenvedsnek' i k;rdseket: [;ffi;;a.' erii?i? zoti Lkenysgg"r "-u".r drga rron halads eii".re-szmolni ke1l;mit rnekaz oly a rossznak, a hallnak,;;;;-la"i."'i.den vrhat t1e?mi kovetkezik e f ldi let mit s t.rsadalomnak, fu;;;h;;.".i".u szezetgyze|mek? utn?''(GS 10) Krisztus ad a keresztny iizene| fnyben. szavval, mely

teremtm-n-Yrij'me3'#i:#,trfr:l1:'1ffi*iJ':[,i 7l,-t"l*", aZ.e^b"ib.ntu,a re "gv."*.."i eey..;i" *""taaorlttalmnak segy magasabb le is kell mondana" pedig egszen

egyhz hrisgben Istenhez is, az emberhez is nem keriilheti el' hogy fjdalommal b de teljes hat',Az rozottsggal nemet ne mondjon ezekrc az rtalmas tantsokra s cselekedetekrc, amelyek ellenkeznek az sszel s az ltalnos emberi tapasztalattal' az embeft pedig megfosztjrk velesziiletett emberi mltsg tl .' ' (G S 2 I )

vagy szociolgiai tanulmrnyt vmi a zsinattl, Foiosleges lenne egy filozfiai, t<jrtneti' melyre nem is vllalkozik. A tovbbiakban inkbb annak a magatartsnak a panormjt v. mdon rvelhetiink az ateizmussal szemben. zolja fe1, mel1yel egszsges
,,Az ateizmus ellenszert egyrszt a megfelelkppen eladott tanlstl, msrszt az egyhznak illetve tagjainak kifogstalan lett1kell vni. ' . Az ateistkat udvaiasan felkri' hogy tmulmnyozzrk elfogu. latlmul Krisztus evangliumt.'' (GS 21)

Ezekrea zsinat konkrt vlaszt megtiszttani, talalotani s gazaz igazsg szava, a'.i.,ut ijiJ. * 9pp19qv.1t^:'i<iigaztani, dae ta nia szem ly, ac s al d ap o l i ti k ai k o z o s s g , k o 1 t . i . u, a m unk a , a t er m s zet , a b k e, az-tgazsg stb. kortili emberi szav akat. szem1y zsinat nsy f tmt vizsgl. ,,Az emberi Az 1ta1nosabu:"rr"e"i. 'a."u"" a a vilgban''' ,,az elyh:z ,'* mltsgt,', ,,u" "mt.)"t",kenysgt a zsinat teolgiai antropolgia sz"-u","t'tisseget'', zeayr1lsz1va szere*tamai vilgban''' A;;;;... emeli ki magasztos foga1om, rjrartkelsvel ;;g;;;;;*[io,tatn.lu]os ;; #;" skolasztikus s a modern eu'anyagolta ae mltsgt, mely kedves ;;;;"";iiiii,iau"uf, sziintelenti1 Is; i.Z^a.;.^1e1rtse smegvalstsa onmagt' teolgia teriiletn. Ah!"i.h;y olyan hiba, meiy Istenre vonemcsak ateizmus az ezrt innie, ten pldjt kell flgyelembe et Ezert az alkalmas helyen illeszti be a Gaudium natkozik, hanem srilyos* .erri u, embert. spes az ateizmusrl szl fejtegetseit.
, , A zat eizm us t kor unklegsr ilyosabb'tnY.eitizkellsor sn ag yon komol yan me g ke l l vi z sg l n i tagadjk . hatrozottan Nmelyek n"szn1tra:t6. j"r"n'jg"t" oln i Az ateizmus sz egymstl na'yon kiilnbzo rtelmet. ,". tudhat meg r1a; . .. vannak' akik ."..J emb?t az hogy vlik, rgy msok Istent; 'eryltatn mdszenel iparkodnak mindent meg. lennek tlntetik fel a krdsi; sokan kizrlag-termszettudomnyos az embeannyiNmetyek igazsg.

tigy beszl' hogy a msodik A Gaudium et spes egyk legszebb rsze, amikor az enberI isteni szemly megtestesiilst LltjaeI:
,,Az ember misztriuma csak a megtestesiltlge misztiriumban vilgosodik meg igzn. dm z els ember ugyanis elkpe volt az eljovendnek, azaz Krisztusnak. Krisztus az j dm, az Atya misztrium. nak s szeretetnek kinyilatkoztatsval. Megmutatja az embemek magt az embert s feltrja eltte nagy. szerri hivatst... Az emberi lermszet benntink is roppmt mltsgra emelkedett azza|,hogy Krisztus azt magira ltijtte anlkiil, hogy megsemmistette volna. Igen, o, az Isten Fia, valamikppen minden emberrel egyestilt, amikor testt lett. Emberi kzzel dolgozott, emberi rtelemmel gondolkozott, emberi akarattal cselekedett, s emberi szvvel szeretet.'' (GS 22)

."g"afu, r'"gvili."lt.t"iieu"n magyafitnivagyp;;;"""k;;e"g-, msokelgondolnak nyterejt; uuror.it^"'r""'"iti]lett hogy ezltalaz Istenben ra felmagaszta]jk, Vannakolyanokis, akiketnem Istene. **glium u"o"elutastanak' amit Istent..]S egy maguknak "" 19) (GS krdsek.'' kapcsolatos ilg"rto"t"..,ut Istennel -

Azsinatugyanakkorbangsrilyozza,hogyahvknekisfelelssgeyanazaeizrnuskia]akulsban"
nbz ok' s7 rmazka ezek koz vve nem sje]en.sg,hmem tbb kiil a ke. ,,Az ar'elzmus a maga egszben r.it maguk ellen. sok helyitt e|ssorban ujra*t"""t u ;l?i;;*,..*"iy". kel] szmtanunk az ateizmus ltrejttben.'' (GS 19) t"t'et ie."iit n'';.*"o resztny valls. A -. ""*,tis ".*

A politikai trsada]mat a zsinat a szemly beilleszkedse szempontjbl sziiksgesnek tartja. A trsadalom azrt fontos, met az egyn nem elg nmagnak. A trsadalom ilyen igazolsa magval t'ozza azt a veszlyt, hogy msokat a magunk rdekei szmLrapusztn eszkoznek tekintjiik. Ebb.i az onz tirsadalom.feIfogsbl szmazjk az individualista er. kcjlcs. Az egoista rte1mezssel szemben a Zsinat egy szerves ltsmdot knl: a misztikus test tantst. Minden ember egy na1y szevezet rsze,egy npes csald tagja, Isten orszg. nak polgrra. Az egyn elme1etele szi.iksgesaz egsz szervezet., az egsz csald szmra. Ez a trsadaiom.felfogs altruista etikt ignyel, mely mr megkozelti a keresztny erkolcs. tant (GS 21-30). Az ember tevkenysgea vilgban cm fejezetben a zsinat a kovetkez hrom krdst rinti: Mi az telme.s az rtkea f.adozsnak? Hogyan ke1l haszni1nunk vagy a kozossgek torekvsei? mindezeket a javakat? Milyen cl fel tartanak az egyLek (GS 33) Az emberi tevkenysgonmagban pozitv jei1egr' amennyiben megfelel Isten terveinek s az ember ignyeinek: ,'Megfelel Isten elgondolsa, aki a vilgot az embelTe bzta, ellen. fejlesztsre; salkalmas az ember termszetekcivetelmnyeinek, aki sziiletse pil. 6tzsre, lanatban mg csak az egyne sa trrsadalomrabzott megvalstsra vi{r terv"''
nem teszi ,ket ktjzijnysekk sorstr. keresztny tizenet nem vonja el z embereket a vilg ptst6l, ',A saik irnt, ppen ellenkezleg, mg szigonibban k telezi ket, hogy avilg javra munklkodjana}. ponda ember. is, de clja is az O ugyanis amikor dolgozik nemcsak Az emberi tevkenysg kiindul a trgyakat s a trsadalmat alakda t, hanem sajt magt is tkletesti. Sok mindent megtanul, fejleszti kpessgeit, kilp nmagbl, st onmaga frl emelkedik. Ez a gyarapodsa, hajl megfontoljuk' sokkal nagyobb rtk,mint a maga kijriil felhalmozd vagyon. Az ember Mltal rtkes'ami maga, nem pedig azltal, amije van. Ezrt a technikai haladsnl ttibbet mindaz, amit z emberek a nagyobb igazsgossg s szlesebb kor testvrisgs a trsadalmi viszonyok emberibb rendje rdekbentesznek. A technikai halads ugyanis csak z anyagi alapot adhatja meg az ember felemelkedshez, egymagban zonban semmikppen sem valsda meg azt. Ennek ktjvetkeztben az emberi tevkenysg alapszab,\ya az, hogy Isten tervhez s aktatboz guodva' legyen sszhangban az emberisg valdi rdekvel, s tegye tehetv az ember mint egyed s mint a tlrsadalom tagja szmra teljes hiVatsnak szolglatt s bettjltst.''(Gs 34-35)

az emben au ftggs az Istentl val mindenf1e eifogal i u,, u, lltit, hogy Isten haszontalan' J""iyn{,-i^tudja szemben ateizmussal regyenis I.::.T-1 li:::o"ouo mltatlan. u#*irv" ^'' st rtaimaslenneaz ";;z|:;;;Z;^' huma. e, gyatorlatiteizmustnevezteHenri de L.obac sgavagy hibj*.a *"".'.""."iit", nistaateizmusnak.Azsin^tyJtejti,hogyu""*b",I.t"nnlkiilsazta}adsvalnagyonsti. lyos krt okoz onmagnak.

AmaimodernateizmuscJ.'ryT:-'i:1T1*i:*'#iT::LT5ffi ?311'[.J}il:I

i5 1

Il

Lr

L*J

LJ

I.r

t-*J

1*t

l**J

n_J

l**J

t*J

t.*..1 *"J

1*J

1-*J

L*i

[**ll

t*J

t*J

t ,*"t

Ugyanebbenafejezetbenakultrirvalkapcsolatosalapvetszempontoka,ttxgyaljaazst.sg kti1onosen a ku1turlis tevken; nai.eryetet a miodik ie."u"n fog majd elm1yteni; autonmij t hangsrilyozza
ugymis, hogy minden dolognak megvan a maga llaga, \gazsiLga' ,,ppen a teremts tnybl ktivetkezik a ijat rendje: ez"ket z embemek tisztelnie kel1 azzal, s. .gu* to*e'y.i' u u;at sjsga, megvannak dszereit.'' (GS 36) m sajtos mrvszetek s tudomnyk t,oy "ii.-";"u

A csa1dr1a Zsinat a modern vilg felfogsval szemben (hedonista,utilitarista) a keresztny szempontot hangs lyozza.. Ahzassg eszkoz (szentsg)a hzastrsak megszenteld. A megszensa gyermekek nemzsesnevelseltal Isten orszgnak a terjesztsre. sr, teldst azonban nemcsak a hagyomnyos mdon szemlli, hanem ki'terjeszti a kolcsonos is. A szeretetetnemcsak az cjr m, hanem az onmegtartztatsolda. sa hzasletre szeretet're 1r1is szem1li(GS 47_49). A gyermekek szmnak tervezseis a sztil,k felelssge (GS az idszakos 50). Ajelenlegi kutatsok alapjn az egyetlen elismert md a csaidtervezsre onmegtartztats.le .q.t-ultrira e\fimozditsnak szentelt fejezet a hit sa kultrira szembelltsa helyett az iid. vossg hirdetse sa kultrira szmos kapcsoldsi pontjt emeli ki.
magt, ,,Isren a kiilonbtiz korok sajtos kultLirjhoz igazodva szlott, midn npnek kinyilatkoztatta amg csak teljesen meg nem nyilatkozott testet ijltott Fiban. Hasonlkppen u egyhz is, amely vltoz ktirii.'lmnyekk z tt l. s az ik folyamn felhaszni]ta a kiilnfle kulnrik vvmnyait, hogy igehirdetse ltal m.inden np krben terjessze s kifejtse Kisztus iizenett, tanulmnyozza s mlyebben megrtse azt, s a liturgia cse1ekmnyeiben meg a hvt sokfle k zssgnek letbenjobban szemlltesse. Az egy' s elvlaszthatat]anul egyetlen fajhoz vagy nemzethez' egyetlen saj. hz nincs hozzkitvekizarlagosan tos letformhoz, egyetlen si vagy rij szokshoz sem, minthogy mindenkor s minden fldrsz valamennyi nphez szl kildetse.Ragaszkodik a maga hagyomnyaihoz, de egyszersmind tuda|ban van egyetemes kiiidetsnek' egybe tud fondni a ki,ilijnfle kultrirkkal, ez pedig mind az egyhzat, mind a kultrirkat gaz' dagda.'' (GS 58)

rvnmeg tud valstani , a zs7nat A termszetrl s mindarrl amit az embe a kultrira pozitv.soptilrusta ltsmdot egy manicheus s m lt platonikus .eltle1eit, a dolgokat Adm buksa mi'""gn"r". ,"it'-ai " go,'dolat tail itt visszhangra). ey' *g a m ltban saz elszakads magatarta1emonds "Jt^ s'azgyhi 1atti att a bnlehetasgetont rofiottrrat melyeket az ember rendelkezsre 1tja, eszkoziit Isten benniik zsnai a most tantotta, st pozilv.magatartssal felhasznlja azobocst, hogy iidvossge s megszentelse rdekben fe]hasznlva azt sajtjavuka S ajnlja' kat' A hveknek a teremtssela16 egyiittmrkodst hogy jrulja1ak ho1katolikusokat, a a zsinat .uzzetLotttiafel emberiessgiik kitet;esitsre rsz utols fejezetAz e1s . (Gs 37.43.57) z ak,l7tta,a technika e, u t'atuaa, fejldshez s feladatait tatgyalja' misszijt egyhz az zsinat a vilgban' amai ben, az egyhzszerepe lte tulajdonsgnak. A vi. ;t ffi*,,,un mgfelelnek az-tidvssgegyetemsszentsgi il tidvozt s eszkasziiksgszerr1en az egyhznak sorn tJvtenysge vd6 |;,';Jji"" hogy Kriszhivatott, arra lelke, ilrsadalom embri az van, smint to"ua," s tologikus c1ja egyhz mind az egyneknek (Gs Az 4o). csaiaiianaalak.uljon.t jution es isten fusban meg (Gs 42). A vi1g tidvoztseskeresztnyi szellemmnd a kozcissgnek feiaJanlj; '"git.ege, a'zsinat rijra elveszi s aI. ,*.E,"nponton feltoltse val mel '.iiagit'iu'ot'" sa messisi ktildets egyhz "r.o.J.tiiu az amikor alapelveket, ka7mazza a Lumen g",,,i^iin6e;Ltt feladatnak gya. messisi szemlyek ni"itette, hogy mg a fe1szentelt ;;;Ee;aila'gy^r'" megszentelsrevo.s felpts9r9 gqia1ak a:nnak e'gs7re, t i.i."tit"i". tJ'"iorcpp uaig a vilgi hvk haionl szerepe kife1a vi1g fel fordul. "".r."'it,
rvnytafijlditrsadalomle. ,,Avilgielevejlkimvel1elkiismeretrehrrulafeladat,hogyazistenit higgyk azonban, p"pi"ix'ol vszont a lelki vilgossgoi s ert kell vrrniuk N tnek irnytjv is azon nyom. "#i' rtenek, s az sszes felmertil esetleg srilyos krdsekben i'"gy r"rr.i.pa"it..ait'mindnirz ez 1enne a papok kii1detse.-V,l1aljakcsak a vilgi h ban gyakorlati ."gorae.i tuan* ajnlani, vagy hogy a tanthivatal eligazt szavai. i engedelmesnhgyelve vk a maguk szerepei t"r"szteny!lcsessggel ra.'' GS 43)

jelents megjegyzst tesz: ,,Az egyhz s a vilg A negyedik fejezet vgna zsinat egy szTa vilgtroz, hanem hallgatja is a vi-lg k";;;;i;,; ;itir\eszad,'|Ezrt az egyhanemcs.1k vilgti. is a kap hanem ad' nemcsak e[yhz szvil. Lz
,,AzegyhLz.'.gzdagodhatsgzdagszik'nemminthaaKrisztustladottalkotmnyblvalamihinyoz. na,hanemhogyaztmgjobbanmeg1smerje,Klrc1ezze,sszerencssebbenalkalmazzakorunkban'Gazda. ko. megismeri, jobban kifejezi, s megfelelbben alkalmazza ulkot*nyt godsa az, hogy e"t maga kzssgben' "" -?lyebben tapsztatja azia sokfe segtsgel, am9tv9.t ${ a runkhoz. x, viszik az emberi "eyn,hil;tie*el kap brnlyen'rend s ran-grelrnbertl. Akik elbbre akr egyes nuinut u.'"*Jtyben politikai let akaz[azasgi, valamint a nemzeti va'y nemzetkzi u,tutto.ai., kzssg iigyet' u nem fiig. ",uri, .lgluto-t t"s"'"k u egyhzi ktjzssgnek is, amely ten.azok lsten .".u" ,'".ini."* "."iely getlen'a kvtilr1 jv hatsoktl.'' (GS 44)

Mg a zsinat egyrszrjl a kultrira autonmijt hirdeti (Gs 59)' msrszrIaz egyh.r,tagJait1' fkpp a vilgi hvekrl, ers kulturlis elkc'telezettsgetignyel. Megismerni a fizikai termszetet' torvnyeit, hogy a technika fejlesztsvelerforrsait kihasznljuk' ez a kmia' fej1dsa technika s a fizika specia1istira tartozik. Az ember fizikai, ielki felptsnek, sgygytsnak megismersea bio1gia' a pszichoIgia, a betegsgeinek nek' nevelsnek, pedig a trsadalom szimblumainak' szokvgii1 pedaggia saz orvostudomny teriiietre, iainak, struktrrinak, intzmnyeinek, torvnyeinek, rtkeinekmegismesea politikban, a kultur1is antropolgban, a szociolgiban s az etikban jrtasakra tartozik. Am a keugyanakkor Isten orszgresztnyazon hi1.hogy e vilg polgra, egy sajtos nemzet tag.1a' s a tagja. Mindkt ter leten jirtas (hit srtenak is a polgra, s az (tj szovetsgnpne\ lem;, rendelt<ezik Isten npe rij kultrirjnak lrryeges eIemeivel (hitvalls, szentsgek, a kritika, atszta helyes mrtkkelaz tIet, szolglatok, az rjparancs, az abszolrit rtkek), sajt npe s nemzeti kultrrja viszonylatban. S mivel a ts, gygyts, tcikletests, szekulaLrizmus vilgban, az rijtk fkppen laikusok, ezrt ovk a feladat, hogy a fdld npeib1 egyestskezt1 kultrirt Isten rij npe kulnrjval. Lnyegben ebben l1 messisi feladatuk kii1onssee.

2.Amsodiknagyrsztazsinataktilonosengetkrdseknekszentelte,ngyaiapvet VonatkozSban. tt rintve: a csald, a kuiilira, a munka sa bke 752

l{ A keresztny szmra a hizassg nem puszrn a msik fl kiteljestsre utal, hanem mind a hzassg s a htiszzastrsi kapcsolat gyermekek nemzsre irnyul. Itt azonban felmert-il a sztiletsszablyozs krdse, melynek tessgtelen eszkz l s az etet kiottisval val megoldst a zsinat elveti, met nem lehet ellentmonds az isteni ttjl' ppa t vnyJk kzott. Korbbi ppai megnyilatkozs XI. Piusztl a Casti Conubii (1930). Ks,bb vI. Pi (Hltmanae Vitae, 1968).Tovbb tr. Jnos Pl Familiaris consort'o (1981). .n"kIkt u gy"..ekvuaisrl a nA krds[6n.l, de fappen a Humanae yitae ltal felvetett problmrrl, megjelensnek 30. vforduljrn 51_59. A z e n me tsajtvi ssz h an g o k a t is m e r t e t ic ik k b e n S o v o r u n I A o e u ' F o r d u la s z l, in T e o l g ia 33( | 999/ \ - 2) ciklik fogadtats kpet ny jt egyhz s viIg kapcsolatnak valsgos helyzetrl.

t5 3

ir*Jffi

TM

ry

lsl

$ryPl

Mi

nn!&

tff&&!!

lsMr

ffi

tiniqsrtli(

irii'ffii1

nregrtenigondolkods' ,,Ahvktehtalegszorosabbegysgbenljenekkortreaikkal,ipakodjanak j.tudomnyok st^.nok, kult'irbarr."g.utko'ii.-Az mdjukat srzesviragu.ti' "!'"rrerni erk 1ccselsa keresztny ".i"ii i.*.."."t.r kapcsoljk size ateresztny' valamintaz,ijr"rt"a"zcl"iirtai'iy".. nluk a tatson lpst m1gatrts erklcsi komoly i.a gyakorlsa dls a hogy hitigazsgok tanitasavJ lesznek mindent az gykpesek technikval. halad 'u.'i'nt"t"ntil termszettudom"y"".jer.!,"*aggut (GS 62) srtelnezni.'' megbrlni egJs'seges t."resztenyrzYke| e1emeknt mutatja be, melynek clja Ami a munkt i].leti, a Zsinat Isten tervnek lnyeges A z-sinat en.lkeztet arra' megvalstsa. az emberi elmenetel s az ember teljes hivatsnak s Isten orszgfua, ezrt a trsadalomra e.y^e' az vonatkoz.hat tobbrtk: .""t" n"v fenntartsn s t k. a szemly munka " van''A tirsadalmi s sztrio1giai rtk .'ery"., is szerepet jtszik. elnyersben 1et az cjrtik s fej1d;ben a trsadalom letesedsn ui1

minden mS npszmra; a bke szentsge, Isten j npea messisi orszg elvtelezse je1eshatsos eszkcize.
cselekedve az igazsgo!< ,.Eppen ezrtminden keresztnynekszl a stirget felhvs' ho8y >szeetetben (Ef4'15) fogjanak ssze minden igun bkeszeret embenel' s egyiitt esdjk ki s valstsrkmeg a b. k ' (G S 7 8 )

Alapvet felttel ez, hogy ltrejojj n a bke' me1yhez ,,felttieniil sztiksges a szilrrd aka. rat, amely tiszteletben tartja a msikat, meg az idegen npeket,meg azok mltsgt' ssziingy a bke a szeretetnek is a gyimolcse. Az teleniil 1valsgg teszi a testvrisget... a szeretet,amely nem nzi, hogy mit nem kvn mr azi9azsgossg.,, Abban a vilgtrrsadalmi helyzetben, melyet aZ emberisg az elm lt szzadban elrt,a bvagy nemzet,hanem nemzetkozi s vilgszinten ke tobbmr nem helyi tigy, nhny np , , Az e m b e r am a ga m u n kj va ||t a ] ba n elt a rt j a nmag t, sV it, kapcsolatotte re mtte stvre ive ], az van jelentsge s a hborris eszkcizokkei, melyet az atomtechnolgia felhalmozott, let S a te. t kletestheti munkatrsaknt s Isten gyakorolhat, emberekkel,s.'olgarui"kru"n,, igaz, ","t"tet"r smegrzsvIt az egszemberisgszmra (GS 79_83). A bkeelrsre ha1lkrdsv felajnlottmunkjval bekapcsoldik JzusKriszst meggyo'oJ-ii't' r'"g az emberIste-nnek remtst, ruszabadsgra alapore a zsinat a minden ember azonos mltsgra,kcjlcs nos tiszteletre, ktkezidolgoz volt, kimagasl6 mltsgga1 i ,gv".i. i"ut' t'ogy Nrzrretben tus megvlt osszefiigg krdzott nemzetkozi rend bevezetsnekeszkozt ajrnlja' A bke krdsvel (GS 67) -.:"eu". hzta fel a munkt.'' sek megoldsra termszetes mdon alkalmazhatak aaok a mr kialakujt tallkozk' elfoglalt melyeknek minden szinten jelentsget ke1l tulajdontani (Gs 82' 84). a munknak a koItrs EazdasEi-tsar]lmi letben A zsinat hosszan foglalkozik nagymrtk hat' a termels fvn fejlds Egyrittal azt is figyelembe kell venni, hogy nem lehet magukra hagyni azokat az egynetudomnyos-technik-ai szerepvel. A munka nem csokkenket, akik az (lj kezdemnyezseketelindtjak' hanem mindig btortani, elsteni, trnogatni 1ehetsgt rte eI.-Mindazon7tal a trrsadaimi kiilonbozsgek tony;aga"* jlt nem a munka gytimolcse, hanem Sziiksges' hogy a megrtsrzelmeivel kcizeledjenek a npek egymshoz, s lekell .]<et. eltenkezIJg, novekedtek: sokak szmiira a t"k,uem emberi szem7yhez mltat1an 1et s ai akit testvrek gyenek kszek egyms elengedhetetlenmegsegtsre, hogy a kevsb szerencss ltal valosult meg, a dolgozk kizsatmanyoisa hogy minden np tisztelje ietk kozott lhessenek. Fontos' is emberhez m1t rtilmnyek munkakorii1mnyekkozotthagynak.Hogyeztamhetetlengazdasgi-tsadalmiegyenlthitt, szoksait, s szeretettel legyen mindenki irnt. Csakis a msikat, a msik vlemnyt, hangs'.i1yozza, hogy a gazdasg fejldst hiteles mdon u megsziintessiit, i"".Zg* "'Tnut egyn, vagy csoportok onegy nemzetkozi szeyezete|", mely az ember sfe1pteni eme feltte1ekkel1ehettok1etesteni aZ e;ber ellenrzse alatt kel1 iartani, vagyis nem nhny "'i'a'g ktilonboz sztiksgeire minden teriileten vlaszol, hozzjarul a kozj megvalstshoz, k n y r e k e l l h a g y n i ,."*pu ."'a n a polit ika ielit va gyn h n yhatalmasne mze td ontsre , ha. egyarnt a legmely piiletneka bkea legfbb tartoszIopa (Gs B5-B8)' mlnden npcsoportbl nemzetkzi s nemzeti szinten nem a lehetselizerint
1l szervezet irnytsa. Az Sszetett problmk megoldsra' nugyout szmkpviselkbl minden trsadalmi er kozvetlen lettrintik,.iziiksges melyek minden nemzet gidi'ag, ha ez nem jr egyiitt a munk. bizonyu1nak, ru''ontalannak beavatkozsa, melyek uion-uun cs 64-66)}4s. kpzsvel (yo. technikai s szakmal megfelel sok kiiziissg eredett s cIjt' megvilgtja a politikai u Joto*""t"* A negyedik r";"""tu",'
,,Az egyhznak mindenkppenjelen ke1l lennie a nemzeteket rfog ktjzijssgbens, hogy tmogassa s ijsztnzze az egytittmk dst aZ emberek koztitt.. ' Mindez biztosabban elrhet, ha emberi skeresztnyi felelssgiik tudatban maguk a hvek igyekeznek ersteni k myezetiikben a nemzetkzi szervezetekkel val6 kszsges egytittm kdS eszmjt. Az iIrisg vallsi s llampolgri nevelsben kiilcin is fordtsa. nak ene gondot."

ami igaz,-j sszptaIlhat az emberi es up"iutat ai egyhaial.,melynek feladata,ho-gy (v. Gs 76). emelje rtkrendbe magasabb k - zoisgben,azt.eEy sznta.A bkea messisi id1' Isten ora bketmjnak nz utto i'";"""ir"t "*inat trsadalomlegf.bbrtke. embei mnden ui,a"aeu' o" egyrittal ",iga,^k

d) A zsinat rtkelse A zsinat mindenekeltt egy ekklziolgiai fordulatot hajtott vgre. Az egyhz titknak tr' gyalsnI lemondott az eddgi piramisszer hierarchikus bemutatsrl, selsd1eges fontossgot kapott az Isten npe, meiy rszesiil az ltalnos papsg s a karizmk adomnyaiban. Krisztusra s a Szentllekre val uta1skiegyens lyozott tesz ezt az egyhzkpet. A fordulat lnyege, a tokletes trrsasg(societas perecta)kpt6la kcizossg,a communio-egyhztan fe1val hal.adsban fog1a1hat6cjssze. A zsinat utni vitk folyamrn kideriilt, hogy az egyhzrI sz1 konstitlicit kt vezrgondolat hatja t, amit ltalbanjuridikus'hierarchikus i11etvemint kommuni ekk1ziolgiakntjellemeznek. A kt egyhzfelfogs besorolst iile. ten nincs egysgesnzet.Amita az 1985-os RendKvtili Ptispoki Szindus a komm nit mint a zsinat oroksgthatrozta meg, azta azok is kommrjnir1 beszlnek, akik a juA szin dus el ridikus.hierarchikus modell koveti, m egy kommrini hierarchia rtelmben. akatamagt hatrrolniegy helytelenilrtelmezett ,,Istennpe''teo1gitl' melyet msok pelnyben, mint az ekklzro1giaalapfogalmt. pen a kommlini helyet Iszestettek 155

ly, , Ab k e n em egyszerren z'h ogyn in csen h borr1. Ne mme rlloe naze lle ntte se rkp usztae gye ns helyesensszabatosanaz ,,igazsgmVnek'' A bkt nak llapota. N""' "a.j.itr'uq"'rn"i"ontenyu.atom. szmra Alaptja az Isten a gytimtilcse,amelyeta tirsadalom kell mondanunk(t,ii,. i""ir'rendnei kell megvalstaniuk..' A foldi gondolt el, s a mind iot.t"sebbigazsgossgraszomjaz embereknek Firi a bkefejedel. rad. A t.stet.ij1ttt bkemsa sered*env"-r,"to' ueie1ennve|y az Aiyaistenbl segy testbenlltva uJi.it"t. ti miden embertistennel,segy npben me ugyanis keres'.n"ir" aT,J pedig feltmadSnakdicssgben ""g" meg a gyri1letet; helyre valamenny'unTgl.g.., ^i"li testuen,olte. (GS a sleretet lelktasztoi sztaz emberekszvbe.'' 78)

( l98 l. lX. 14). \n,Y . Inborem exercens enc1k|]ka a szocilis krdsrl

154

[-*J

[_,._]

il*J

r..*J

LJ

r*'J

r*.J

i__,J

r*^l

i-,*t

a**l

a"*-i

L*S

*J

K*J

.*""-*/ t**-*-l

7, t,

e1kotelezte magtaz okumenikus prbeszdre. Ennek els A zsinat emellett egyrtelmen gyiimlcse a megfigyeli.k skonzultorok diszkrt egyittmkdsevolt a knyes pontok esetben.Tizenegy vszzada cikumenkus zsinatot csak a katolikus Egyltz trtott, mgis azt r1a6 zi hivatsnak, ho gy az egyhzak kcizotti komm nit helyrelltsa.

I I I. S zi sztematiku s ekklzio l gia


A) Az egyhzjegyei
A nicea-konstantinpolyi hitvalls ekklziolgiai meghatrozsa egy eredeti, sokkal rovidebb formula kidolgozsnak eredmnye, mely egyszerena szent egy|tzban val hitet foglalta magba.147 Akezdeti formula a ,,hiszek a Szentllekben, a szent egyhzban,,, mellyel kcjzvetve tcirtnikaz egyhz megvallsa, s szentnek minsti' Itogy jelezze ezze7 a Szentilektl vat eredett,vagy utaljon ugyanannak a Szentlleknek berrne val jelenltre.Ezlltn illesztettk hozz akato|ktls je|z6t' mely az egszre,az egyetemese utal, nem pedig a helyi hogy ezzeIkizrjk Krisztus igazi E;zt egsztettk ki az ,,egy,, 1elz6v-elr,|a9 rszegybzakta.',aE egyhzainak a sokflesgt,majdaz,,apostoli''-va1 ,|50jelezve,hogy azgaziegyhz kozvetleniIaz apostoloktl szirmazik. Az gazi egyhz azonostsnak krdsemr az apostoli kortl megjeient, mivel Krisztus kijveti csoportokra bom]ottak. A megolds, melyet az cikumenikus zsinatok hatrozatai folyamatosan kidolgoztak, ama alapvet tulajdonsgok felsorolsa volt' melyek megkiilnbzegyhzaktl. A legrovidebb tetikkiilsteg lthat mdon azigaziegy|lzata,,hzassgtore, felsorols angy je1z6ttarta1mazza:egy, szent, katolikus sapostoli. Ezek jegyek snemcsak 151 egy szerien tulaj dons g ok. Amennyiben jelzst adnak, lthatv sigazolhatv , jegyezhetv teszik az igaz egyh. zat, slehetv teszi a krisztusk vetknek, hogy rszesedjkkegyelmb1' hogy felfedezze, melyik az misztikus teste, Isten rj npe' Krisztus igazi jegyese. Ezek a tulajdonsgok az igazi egyltz eiismersnekigazolst nem annyira isteni' szellemi, termszetfoltti srejtett eredetbl vezetik le, melyek felptik az egyhzat (ez a.it trgya)' hanem lthatan, kviilr,] mindenki szeme eltt megnyilvnul mdon, mint ennek a titokzatos ernynek a hatst.

Ezeket a jeleket Krisztus adja egyhznak, de csak a hit kpes felismerni, hogy az egyhz elrhet mdon ezeket honnan merti. Mivei aionbin lthatak, az emberi rtelem szmra is eredett'152 isteni az egy\lz gazoljk -. Hu ta.'o"r1iit. jegy hinyzik' nem beszlhetiink Krisztus gazi egyhzrl, mert ezek ]utn terjedt nyeges, etszjcittrtttan jegyei az egyh,znak'Brr a ngyjegy f.leg a reformci ka. e mint notae ecclesia", ,oktil inkbb kizalagos rtelembenkertilt elfogadsra' a rmai els hitvallsaz hogy vessziik, frgyelembe Ha azonban szmtakedvezen. Egyhz toiikus ok tigy ayugati, mint a keleti egyhz kciz s oroksge, akkor, bir megtartva a hitvallsbeu tut<tiitii segtet az egyhzfoga\or.'rnul kap"soIatban is, mgis szi.iksgesaz egyhz lnyegi kiindulni. fogalmbl lajdonsgiinak kozos slegitim, alapvet 1.,,Egy" legdrmaibb kihvs aXXI. szzadot megkezd keresz. Az egyhz jegyei ktjzil az egysga 'fejzett_szandka, hogy: ,,legyenek mindnyjan.eqy''' lll Krisztus lJ"vJrl ',,^,t*u' A kozpkorban VItr. onifc ppa az egybzat Krisztus ',varratian kcjntosnek'''"" I7,29.,53 rte1mezte. Ma, amikor megkoze1tleg 300 keresztny felekezet ltezik, akik azBgyhzak okumeni. ennek a Katolikus Egyhz nem tagja), mitppen lehet meglkus Tancshoz tartoznaklss (*s ni e nyilvnval sztszaktottsgbana keresztnyek igazi egysgt?
bb keresztnY kiiziissg ignyli az emberekl, ,,Krisztus Urunk csak egyetlen egyhzat alaptott, mgis t igazi iirisgt. VIamennyien az r tantvnyainak valljrk magukat' holy e smerjk, mint re"i" r'is'ti. Ez a meg. de ltonb.oz<eppen vlekednek skii]i'n utakon jmak, mintha maga Kriszfus lenne megosztva. a legszentebb osztottsg ktsgkviil euenemond Krisztus akaratnak, botrnkoztatja a vilgot s krostja iigyet, az evmglium hirdetstminden embemek.'' (tIR l)

latkumenikus (oikumen): a lakott fiildetjelenti, ebben azestben azt az osszejvetelt, amely a piispkk egys. gt ttjm rti, Az ortodoxok csak az 1054 eltti zsinatokat nevezik tjkumenikusnak. l4'DS l0: Hippolytus Romanus az Apostoli Hagyomny latin szvegben: ,,Hiszed-e a szent egyhzat?''; v . DS 22. 25. I i. 13. 14. 76. 1',7. 16 V. Ds L2. 15 19. 23. 27. 29' 30. t4e DS 46. 5 l. \ 150 DS 4g. 60. 15'A tula;donsg(propiet6) azegyhn karakterisztikus s lnyegi elemeit tlrj fel, mely mindig titokzatos szempontot trgyal, nmagban pedig a hit trrgya. A jegy (nota) o|yan tulajdonsg' mely megrzi misztrium.jelle. egyhz igazi valsga szmaa. Az egyh,z jeleit a csodkgt, mgis egy lthat kpessg az egszen egyediilll hoz, kifejezetten Krisztus feltmadshoz hasonlthauk, melyekj llehet titokzatos' de mgis istensgnekjele.

Az egy jelz csak a 381-es konstantinpolyi zsinat ta ketilt a hitvallsba, miveI addigra t &eztk annak hangs 1yozst, hogy Kfisztus csak egyetlen egyhzat a7ap. eget sZt<seg tott. Az I. Vatikrni Zsinat szerint aiegybz egysgemiatt rnaga a hihetsg nagy scirok motvuma(Ds 3013). Ez az egyhz: vgs mintakpe sltrehoz elve a sze. - Forrst tekintve egy: Az egyhz egysgnek mlyek egysge,a Szenthromsg Egyistenben (UR 2). Is-"a.tapo;t tekintve egy: Mt I{risztus keresztldozatval minden embert kibktett tennel, egy pb"n segy testben helyrelltva egysgiiket (Gs 78). titokzatos ltelve. i teremti eg,ysgnek - Lelke rvn is .g' e Szentllek u, "gyu;a, (UR 2). meg a hvek kozotti egysget,s von be Krisztus benssges egys'cb.:is egyhzmgis*rendkv.fllgazdagkiilonbozsggel rendelkezik, melyet Isten ajn, u, szemben a szemetyet<sJkasgu tesz v;ltozitoss (LG 13). A kiil<jnbcjzsgnem r11 dkai s"gy skkal inkb-b a bnsannak kovetkezmnyei je1ent fenyegetst,hogy a kii"" "gv.Jg.r,''u megosztst hoz ltre. lilnbozsgb1
l 5 2v. K E K 8 1 1 _812. l53A Jn 10,16: val6 meghvs minden npre vonatkozik. .egy nyjlesz s egy psztor'' alapjn az egysgre rs4DS 970. l55Genfi kozponttal mk dik (wol td Councl of Churches),336 tagsavan t bb mint.120 orszgbi. ,56 v . Poi.rrmcre covlssio.Ne Bts|lce, Untd e diversitd' nel chiesa, Libreria Editrice Vaticarra' 1991;

CULLMAN, a.' L,unit par ladiversit, Cerf, Paris 1986.

156

157

ll!'*J

,n

ry

rn

,n

ry

a hrmas lthat kotelkersti:l57 Az egysgethagyomnyosan _ vinculum slmbolicumi az apostolokti tvett egyetlen hit megvallsa; - vinculum liturgcum: a szentsgekkoz s tinneplse; - vittculum hierarchicum: az apostoli utdls. A Lumen 7entium 8. cikkelyben a zsinat Krisztus egyetlen egyhz6,:l szL: fenn (subsistit in), vagyis a Pter utda meg a ve. ,,Ez az egyh,za katolikus egyhzbarl' r11 le koz ssgben1ptisp kcik ltal kormnyzott egyhzban,'' A dogmatikus konstitrci teht azt llda, hogy Krisztus egyhza a katolikus Egyhz, A ,,van'; ige egy egyszer azonossgot foglalna magban Krisztus egyhza s a katolikus E'gxhzktizott, mely nem trint meggyznek a zsinat rszt6l,meiy vallja, hogy.. ,,az egyhz svezetn kvil is megta1lhat a megszentelds sok eszkoze s sok igazsg,,. Ezrt mellyel bizonyos tvolsgot (subsistit ln) cserltk, a ,,van,'(esr)igttudatosana ,,fenn11''-ra tanristottak K'is"tus egyhzlak a katolikus Egyhzzal val kjzrIagos azonostst ilAsubsistitin formulval a zsinatmgis pozitv mdon jelezte, hogy mi kilcinbozteleten.158 ti meg a katoIikus Egyhzatms keresztny kcizossgektI.Az Unitatis redintegratio 3' cik. kelye szerint csak a katolikus Egyhzban tallhatk meg teljesen az iidvossg eszkozei: ,,A kutolikos egyhz lthat keretein kviil szp szmban skiemelked mdon meglehetnek azok az alkot elemek vagy javak, amelyeknek egytittese ptis Itetimagt az egyhzat: azIstenrott igje, a kegyelmi let, a hit, a remny, a szeretet s a Szent]lek tobbi bens ajndka, de ltha. alkotelemek is. Mindez Krisztusti vali' 6hozz vezet, s jo15al tartoK'i."to, egyetlen egyhzhoz... Ktilonvlt testvreink azonban sem egyenknt, sem k<i. '-ik vagy egyhzanknt nem Ivezik azt az eBysget'amelLye7 lzus Krisztus akarta zcissgenknt mindazokat, akiket egyetlen testbe srij Ietresztilt tijj' feltmadsban r^"gul,dko"ni .'"it.,". Az egysget hangoztatja a szentrs s az egyhz tiszteletremlt hagyomnya' Az iidvossg eizkozeit hinytalanui ugyanis csak Krisztus katolikus Egyhzban, az iidvcis. egyetemes eszkozben rhetjiik e1.'' sg _A'iubsstit in azonban mgis vilgoss teszi, hogy a katolikus Egyhzban meglv teljes. sgeaziidv ssgeszkozeinek nem tallhat meg ms keresztny kozossgekben. -Lz egysgseeik zott elssorban a keresztnyek megosztsa szerepel, mely a bnkovet' kezmye. Azegyhz egysge va1sgos de sebzett egysg'.lland gygytsra, vdelemre A zsinat testvri tiszteiettel s stokltestsrJizorut, iartssga sziintetenil fenyegetett.159 szeretettel ole1i t a t bbi keresztnyeket, mivel a megszentelds sok eszkoze s sok igazsg megtallhat az egyhlz szervezetnkviil is (UR 3, LG 8). Krisztus le1ke felhasznJja ezeket a k zossgeket aztidvcissg eszkoziil, m hatkonysguk ppen a kegyelemnek sigazsgered, amely a katolikus Egybzravalbzva. nak abbl a teljessgb1 A zsinati sihaszni]at kilonbsget tesz egyhz s egyh,zkoz ssgek kozott. Kiil ncj. sen az UR 21. cikkelye, me|y az egyhz kozossg fogalmval azokat a keresztny kozossgeket rja le' melyei< nem riztk me1 az egy\tzt rend szentsgneks ennek kcivetkezt. rigy, ahogy azt a katolikus hit felfogja. Je1ents ben az Eukarisztia szentsgnekteljessgt

ekklziolgiai megllapts,hogy az a va1sg, mellye1jogosan hasznljuk az egyhz kifeje. zst egy keresztny k z ssg lersira, vgeredmnyben az Eukarisztia bemutatsnak kcjszcinhet''60 A subsistit inige az egysg fel is jelents lpsekettesz. A I'umen gentium kifejti, hogy az az egysg,melyet Krisztus Egyhznak akart adni, a katolikus Egyhzban 1l fenn, mgpedig elveszthetetlentil. A subsistit ln kijelentssel a katolikus Egyhz nemcsak a kiilonbs. get, hanem egyrittal minden keresztny egysgt is szolglja. A II. Vatiknum amikor kifeje. zetten |7tja'hogy ez az egysg a katolikus egyhzban 11fenn, akkor bennfoglattan aziis kijelenti, hogy a katolikus egyhzon kvril is megtaiIhatk a kelesztnyek kozotti egysg kii. lcjnboz fokozatai. A vgs egysg nem rhet el pusztn emberi eszkoz kkel, ehhe7 szliksges az imdsg sa megtrs cjkumenikus 1e1k[ilete.161 Az okumenizmus rvntorekvs ny]k arra, hogy a reIis de mg tok1et1en kommrnibt eljussunk a tokletes kommrini ia, mely iehetv teszi az eukarisztia kozos tinnep1st.162
',A testvIies szellemben legyzhetk a teljes egyhzkztlssg Litjban lI akadlyok, s ezen az ton fog lassmknt sszegy lni minden keresztny az egyetlen euktrisztia inneplsre az egy segyetlen egyhz egyi sgbe.Ezt az elysEeL Krisztus kezdett,l fogva megadta egyhiznak, hissztik, trogy a kiolikus gyn'azo.' elveszthetetlenj] megvan, s remljiik, hogy gyarapodni fog naprl napra, avllgGgezetig.'' (UR a)

2. rrSzent,, A nicea-konstantinpolyi hitvallsban felsorolt ngy jegy kcjztil a szentsg(kadis, yto) az e\s6, mely megjelenik a hitvallsi formulikban. Az eis keresztnykoi ssgtucaiosan reflekt]t erre, sks.bbfoglalkozott csak a kcjzcjssg katolicitsval i apostolisgval. Tudatban volt annak, hogy Isten lzraellel kcitott sz vetsgnek rkose, miy maga foglalta e npszent vo1tt.t63 Izrael npea JHWH kultusz miatt sJITWH kegyehe kovetkeztbenis szent volt. Az egyhz mint az rij sz vetsgalanya' vlasztott nemzetsg' kiriy papsg, szent nelTlzet'tulajdonul kivlasztott np(1Pt2,9), Isten temploma, akiben Iiten teit tatit< 1lxor 3'16)' s a brnyjegyese (Jel 14,1)' Az apostoli kozossg megtapasztaltaa gonosz, a brns a szenvedlyek f lotti gyzelmet, s tagjai kc'z tt a szeretet, az circjm,a szabadsg s a bke igkort.Tudja, hogy szent sfeddhetetlen, mert Krisztus szentelte meg (Ef 5'25k)-,s hogy ez

15?Ez a hrmas t.eloszts mintegy utals a keresztny ember hirmas kiildetsre (munus triplex) s a XII. Piusz hitre, s ppa |taI a Mystici corporis enc1k1tbanmegfogaln azol| egyhzhoziltozs feltteleire: a keresztsgre, a a Pter utdval val egysgre @S 3802)' javaslatok kijz tt szerepelt L58 Az est7azt, a subsiitit in pozitv s nyitott rtelemmel rendelkezik. A mdostsi catholica,,ormula is. A vgs a: ,,subsistit inte}ro modo in Ecciesia cathoiicn,', ,,iure divini subsistit in Ecclesia Ez a megfogalmazS kerti]i a vltozat jelents: Krisztus egyer|en egyhza megvalsul a'katolikus Egyhzban. szervez'etn Kvi1l is megtallhati kizrlajossgot, hiszen a szveg folytatrsa is ene utal: ,,br [a katolikus Egyhz) a megszentelds sok eszkze s sok igazrg''. signes du salut, Descle & Cie' Tournai 1971, l06. ''''V. LnToultLtr''F'., Le Chrtst e} l,gtise

160 A II. Vatikni Zsinat eukarisztikus ekklziolgijt BRUNo Fonre dolgozta ki: In chiesa ne!!,Eucaristia, M. D'auria Editore, Napoli |9.75, Rdtzin1erbboros is a szentmise k zS inneplsbenltjaazegyhz egysgnek biztostkt, in A fald s ja. Keresztnys7 s Katolikus Egyhciz az ezredforduli, SZIT' Buapest iilz, to{; to. meg Lusec, H. DE, CorPus mysticum, L,Eucharistie et l'glise au moyen .8e, Aubier, Paris 1949" t6l Ha az egysget idvtijrtneti s eszkatolgiai szempontbl ietintjiit, akkor ugyanolym slilyos Vtsg helyre! ltsnak pusztn csak emberi eszkrizkiin alapul kierszakolsa, mint elvesztse. Vij. wnogNt.lopgp.. S.. Ekklziolgia, A Dogmatika kzikonyve, Budapest 1997 II. r17 " ' |62 A szentpli tm[s szerinl: Krisztuireste azegyhtu(Ko| |,?4l Ef l,23). Azegyhz,Krisztus mtsztikus teste, Krisztus eukaIisztikus testbl l. v . FRrEs, H.' L,Eucharistie et l,unit de l'gtke,_L'g|ise. Questiones actuelles. Cerf' Pris 1966' 105_t30; MARFIoT.I, D., Chiesa ed eucaristia, in I]niversaltd de Cristianesimo' a cura di M. FARRUcLq,, San Paolo 1996,2-16-279. 163 v . Lev 1 I,45.. ,,nazr vezettelek ki benneteket Egyiptombl, hogy Istenetek legyek: Legyetek szentek, mivel s is szent vagyok''; ld. mg Lev |9,2;20,71Szm 15,40. Ez vissmgzik az .isztlveisgnsibanis: ,,Mint ah. ogy szent, aki meghVott benneteket, legyetek ti is szentek brmilyen kciri-ilmnyek k zott, m;rt meg van rva: >szentek legyetek, amint n is szent vagyok<.'' (1Pt 1,15-16); v . Pl hasonlkppen az isteni akratbl s Isten tantsbI vezeri Ie az egyhz tagjaink szentsgt:,'Tudjtok' hogy milyen utastiokat adtunk nektek Urunk Jzus ltaj' Az az Isten akarata, hogy szentek legyetek'' (lTessz 4,2-3).

158

159

't*-*-J

rt. - . . . , {

egyedtil Jzus Kriszius vre 1ta] Isten kegyelmnek kcjsz nhet (Rrn 3,24k; Ef 2,5; Tit ) 14' 7'7\ Pil apostoi,,szenteknek'nevezi a helyi egyllz tagjait. A Rmaiakhoz rt levelben gy kezdi koszclntst: ,,iidv zlom Rmban minLokat, akiket az Isten .,"."t, . u ,"ent.g?," meghvott'' (Rm 1,7); a korintusiaknak pedig: ,,Isten korintu,i a Krisztus J. zusban megszentelteknek, a meghvott sznteknek'' (lKor r,zl. "gyt'""*' e.irippietrrez rrt levelben acssztl,zbl val ,,szentek'' kszontst tolmcsotia 1n +,zz1. Z!iou.o' rt ]evlben kijelenti, hogy ,,JzusKrisztus testnekfelld ozsa ltalegyszer . megszentel. dtink'' (Zsid jeruz.,sj1:mikcizcissgnek "'i"o"ntoou juttatott gJ/.jtss"r tapcsoiatuan P1 a ,,szen. lo'lol. A tek'' megsegtsrlbeszl (2Kor 8,4). A II. Vatikni Zsnat tantsa szerint jllehet az egyhz tokletlen' de mgis valsgos szentsgetbrtokol (I-G 48).164 Az egyhi eme szents! etsoategesen nthrromsgos Isten mkcidsnek kcjszonhet, mivel az egyhz feladja, hogy ;;J'.lZg eszkoze legyen.
,,Hissziik, hogy fogyatkozhatatlanul szgntz egyhz' amelynek misztriumt elter.|eszti a szent zsinat. Krisztus ugyanis az Isten Fia, akit az Atyva|sa'Szentllekiel egyediil .,"nm"t iinn"pltink, menyasszo. nyaknt szeetiaz egyhzat, nmagtadia rte, hogy megszenteljeJ; (LG 39) Az egyhz szent voltval' kapcsolatban rnegki.ilnbtiztethediik az eredet szentsgt (onto1giai szentsg), mely azt j.elenti' hogy Kriszius szentnek s izepltelennek alkotta az e'yhzat, az egyhz mjnden tagjt megvrotta a br]nt.l,s a Szentliek ltaLegersti az apos-

a szentsgnek van egy aktv s egy passzv oldala' Az aktv oldal a Krisztusti kapott szentsgre utal: a bnok megbocstsira, a Szenthlromsg isteni letbens szeretetben val rszvtelre,az evangliumra' a szentsgekre,a szolglatokra, az rij parancsra. A passzv vonatkozs Isten rij npnektagjait rinti, akik nmagukban elk teiezettsgtikkel auuq,et n az letszentsget'ami.kor folyamatosan elszakadnak a bntl,s egszen1stennek szente1ik magl$a.t.'Az elst objektv szentsgnek,a msikat szubjektv szentignek is nevezzik. A tr. Vatikni Zsnat a szubjektv szentsgrehelyezi a hangsrilyt, arra hvja tagjait, hogy egyni 1etszentsgriket, amennyire lehetsges,igaztsrkaz objektv szentsghez.
gyermekeinek az ajndkba kaPott megszenteldst Isten segtsgvel, letm jukkal kell megta',Isten taniuk s tkletestenitik. Az apostol inti tet' hogy rigy ljenek, >a}rogy u a szentekhez illik< (Ef 5,3), ltsk magukra, >rmintIstennek szent s kedves vrlasztottjai a szvbl fiiad irgalmassgot, ajsgot' z alZatossgot, a szeldsget, s a tiirelmet(< (Kot 3' 12)... Mindenki eltt vilgos ieht, hogy bmiiyerr rend'rangr keresztny ember meg van hva a teljes rthkeesztny letre, s a tokletes szeretetre' de az is nyilvnval, bogy ez az |etszentsga fi'ldi trsadalomban is elmozdtja az emberhez mltbb letmdot. A hvk a tkletessg elnyerse vget vessk latba eriket' amelyeket-Krisztus ajndkozsnak mrtke szeint kaptak, hogy az 6 nyomban haladva, hozz hmonulva, i mindenben meltarwa z Atya akaatt. szvvel-llekkel szenteljk magukat isten megdicstsnek s a felebart szolgflanak. gy gyLapszik isten npnek letszentsge, amint ezt az egyhz trtnetbenoly sok szentn"t?l"t" rugyog* bizonyda.'' (LC 40)

toloknak adott bnbocst hatalomltal (v . In 20,22-23), h"'y ;riliegmarad3.on. a szentsg teht nem az egyhz tag|ainak, hanemIstenneka mi:

Ez

is szerette az egyhuat s olldozta magt rte' hogy a keresztsgben ''Krisztus istenr szavval megtiszttva megszentelje. Ragyogv az egyhbat, amelyn sem s,"pl]."*.in", sem egyb effle +*i Elli nincsen, hanem szent s szepltele n.,' (E 5,25-i)

Az egyb'znak ezt az alapszentsgt biztostja a benne mrkd SzentlIek, Krisztus kegyelme, tantsa' lturgija, torvnyei, rtkei e. u" I't.o.nept alkot tagjai' ?z:rve??t?, Az egyhz szent, mert a szentek gytilekezete (communio sanctoru,|.'ss -._, Ez a szentsgaz empirikus.rendben is megvalsul, sgy az gaz egyhzsa.1tos jegye lesz. ' Az.egyhz szentsgtaz a fo|yamatos erkolisi csoda is i,-gazou,*"y *i""n emberi intzs.zemben felptsnek transzcendens voltrra utal. Analg itelemben Krisztus 1eT*v:l tre va\ hivatkozssal az eg.y'hzlete is egszbencsoda. Az vatik7num azt Ittotta, |o.e! ,?, ||Yhaz ..a maga csodlatos elterjedie, kivrl szentsg"... tutorit"s egysge rvn indtk a hitre'' (DS 3013). eredet szentsge az etika szenlsgben nyilvnul meg, vagyis a megvltott szentek le. '.Az tben' A szent letre val tclrekvsJzus tantsnak a1apotiil."u, ''Tir.o. a t kletessg pldjul mennyei Atyjt lltja hallgati el: ,,Legyeteli teht tcikletesek, amrnt mennyei Atytok t kletes'' (Mt 5,48)' Lzegyhz erklcsi tiJztasga abban nyilvnui meg, hogy min. dig kpes a megtisztulsra. Ezt azonban nem emberi erk61csisgb, h";;; az evanglium. bi meti. Az letszentsgkotelezettsge Isten irntuk valo nrseju k vetkezik. Ennek

A teolgusok azonban az egyhz szent volta mellett Iltjk, Ltogy az egyhaz bfintjs s. Fkppen a protestns teolgusok Luthertl kezdve a]kalmaztrk aigyhana a diaiektikus a]apelvet, mely szerint az egyhz egyszelTe igaz s biinos (simul istus et peccator).L66 Ktilcinbsget kell azonban tenni az egyhz s az egyhziak szentsgekcizcjtt. A bncis jelz az egy\lzza| kapcsolatban csakis akkor lenne hasznilhat, ha vdsgnak szktett rteln. ben gyakorlatlag a hvek ithat kcizcjssgvel lenne azonos. Ez azonban nem lehetsges, mivel.az egyhz nem pusztn societas fidelium' s \em szakthat el lelkti, mety Krlsitui kegyeime, sem fejt.l,mely maga Krisztus, s alapvet ltrehoz oktl (causa effiiiens principale), aki a Szent]lek. Az egyhz elvlaszthatatlan a Szenthromsggal va1Lozossgt1, s mint Krisztus teste. s a Szentllek temploma rszesedik az isteni et"tta. ezrt megszentelt, szent sa szentsgforrsa. Aki azt egyhz 1tagjaknt 1, a szentsggyiim lcseit termi. Krisztus koveti, akik az egyhz tagjai, foldi letiik sorn ki vannak t-v.a gonosz , a vt1g s a test tmadsainak, ezrtistenkpisgrik,Krisztusba lt<jzstik, s a Szentlekbenlaksuf nem mindig biztos s vgleges, ezt elveszthetik, eltvolodhatnak Istentl, anlkiiI azoiban, hogy lthatan elszakadnnak azegyb,ztL Azegyhzgy gyakran felveheti abncis egyhz kpt'a valsgban azonban nem az egyhahoz, Krisztus isthez,a Szentllek templ-omhoz tartozik a brn' Aki bneellenre megtartja a hitet, tagja marad testnekstemplornnak falai kozott marad. Az egyhz azonban nmagban, sajt szemlyben mindig srtet1eniil szent marad.167

xxIII\Jnos szndka a.II. VatikIni Zsinat megnyits val azegybzeredeti szpsgnekbemutatisa volt: *lg trjuk el' az egyhzat *,Io et sine rug. s azoknak, .tit iaiint elszakadtak' ezt ',Teljes.ragygsban 'in" mondjuk, nzztek testvrek' ezxrisztus egyhza''; in In documentation catholique,56 (6. sept. 1959), col. 165 1099. v. VANYT,. L ., Az apunIi h-in-alkis"(symbo"- ;po;;i;,"m) ,,a s4ntek k ziissge,,.cikkelynek rteImezse az eqyfuizaty knl, inTeoIt5giaXXXI (1997h4\ 6o_7s.

|66 Az egyhzra vonatkoztatva az e1yhzatyk is ismerik a c6ta meretrix' s a ,,szajha'' kpeket. ',szfiz,, V . BALTHASR, H. U. v., Casta Meretrix, in Sporca Verbi, Einsiedeln 1961,}cBjO'',I]., Wer isi die Kirche?, Freiburg 1965, 55-136 (Die heilige Hure); SCHNETDER ,8., Bemerkungen zur Kritik an der' Kirche, Con in Welr (Fs.K' Rahner), Freiburg 1964; R{HNER, K., Die Kirche der siind.er, srz t+o (tgts-+'l) t63-r:,,7; Die Kirche der Heiligen, sZ 157 (1955_56) 81_91; Siindige Kirche nach dcn Dekreten d,es Zweiten Vatikanischen Kon7ik, Schriften zur Theologie, VI, Einsiedeln 1965. 167Vti'DuLugs, A.,Tarujstson-eb nb mtotazegyfuiz?,MiregXXXV(1999/l)43-53.AmtiltszzadbanXvI. Gergely mg kjzrtaa megrijuls sztiksgessgt(Mirari vos,l832' augusztus 15.' Nr. 6.). A folymatos megtsz. fuls gnytViszont a I]. Vatikni Zsinat egyrtelm megfogalmazta.

160

r61

rsac

t&rlej

ryla

r.B@l

r!&|d

istrd

rr'9{

ri{ssl

rya

try

ry*fl

grgu

l{{{ry

l@

ffil

ffit

Ed.

Az rijsz vetsgi hasonlatok is reztetik,hogy Isten orszgban a tiszta*g s a bnkettssgejelen van.b zas konkoly, hasznos shaszontalanhalak' okos sbalga szizek.Azegyhi tagtrailehetnek b nosok (bnbntk)'de maga az egyhz nem, alpvet szentsge 1tal.
szent, irtatlan' szepltelen, b nt nem ismert, hmem azrtjott, hogy a np brneit kiengesztelje, ',Krisztus az egyhz viszont' mely brn s ket foglal magba, egyszerre szent is, s folytonos megtisztulsra is szorul tjtjrja sziintelen.'' a b]nbnatnak s meg julsnak (,,ecclesia sancta simul et semper pLlificanda,'), (LG 8)

3.,,Katolikus" A katolikus jelz (rca0oXLrcs < rccr0Xou< rcoO' \oy = egsz szerinti, egSzet tfog)168 A katolicits vaIjban mtr az szo. Krisztus egyhaznak egyetemessgrltanrskodik.169 vetsgbenis megnyilvnul, mert brahmnak adott gretszerint utdaiban nyer Ldst afld minden nemzete (Ter 12,3). Isten elszor mindig csak kevesekkel tesz kivtelt, s gy t rtnik kiterjesztette az egszvilgra (Mt ez az j szcivetsgbenis, Krisztus azonban megvlt mvt 28,19). Az egybznak egyetemesnek kell iennie trben,id,ben smlys.gben. z egyhz,mert nem ismer ftildrajzi korltokat.l7o a) T rben-gyetemes _ Mk 16,15: ,,Menjetek eI az egszvilgra shirdesstekaz evangliumotminden teremtmnynek''. - Mt 28,19: ,,Menjetek teht, tegytektantvinyomm mind a npeket',. Lz egyhztortnelem a tanrija Krisztus evangIiuma terjedsnek. b) Idben is egyetemesnek kell lennie Krisztus egyhznak, minden kor minden embere a pldja a Gau. szmra minden kciriitmny kozcjtt van iizenete. Ennek az rzkenysgnek dium et spes, azEgyhz sa mai vilg viszonyrr|szl lelkipsztori konstitrici. Az idit jeleit figyeli, hogy vlaszt tudjon adni a mai vilg ltal felvetett krdsekre. c) Miysgbenpedig az egyhz katolicizmusa nemcsak a foldet, a tcirtnelmet,hanem az melyeket az d6k sorn az em. egsz embert is tfrcgja s thatja azokat az emberi rtkeket, berisg alkotott. Nyitott minden kultrira fel (inkulturdci), gyhogy Isten orszgnak ki.terjedse fokozatosan megvalsul.
,Jsten rij npbeminden ember meghvst kap, kvetkezskpp eztanpet, noha mindig egy s egyetlen, ki kell terjeszni az egszviirgra' s minden trtneti korszakra, hogy megval suljon az Isten akarta cl: kezdetben egynek alkotta meg az emberi termszetet, Vgtll elhatrozta' hogy egybegytjti sztszrdott gyermekeit... Eszerint afij1d tjsszes nemzeteiben Isten egyetlen npe van, minthogy ez a np valameny. nyiiikbl toborozza tagjait: egy, a jellege szerint nem fijldi, hanem mennyei ofizg polgait. .. Az egyetejegye magnak az Urnak z ajrndka.Ennek birtokban az egyhzhat. messgnek ez az Isten nptkest. hatsan s sziinet nlkiil ana t rekszik, hogy Krisztusnak f6sge a|hozza ossze az egsz emberisget, an. nak minden rtkvel az le1knek egysgben... Az Isten npnek ebbe a katolikus egysgbe teht' amely elre jelzi s elmozdtja a2 egyetemes bkt' minden ember megvan hva. Kiilijnfle mdon de ehhez az egysghez tartoznak, vagy ehbez vannak rendelve m.ind a katolikus hvk, mind Krisztus ms h. vei, mind pidig ltalban az sszes emberek, akiket az Isten kegyelme meghvott az iidviissgre.'' (LG 13)

Az egyhz nemcsak azrt katolikus' melt jelenleg a vilgon miodentitt s nagy szmban megtallhat. Piinkosd reggele ta mir katolikus' jlIehet egy kis teremben voltak Lgy tt tagju, de az is maradt az arinus krzis idejn is, s akkor is katolikus lesz, ha a jov,bin mainem minden hvtelveszti. Lnyegben a katoiicits nem a geogrfia sa szmok teriiletre tatozik. Hagaz is, hogy sziiksgszerenel kell teljednie trben, s-mindannyiunk szeme eltt meg kell nyilvnulnia, mgsem any?Ei, hanem lelki termszet. gy, ahogy a szentsg, a katolicits is az egyhzbels valsga.l71 mvben a legszorosabb kapcsoSzent Cyprianus a De catholicae ecclesiae unitate cm egysg skatolicits k zott:l72 Iatothozza 1tre
az egyhu, mely termkenysge rvnegyre messzebb terjed a npek koz tt, a nap szmos sugar. ''Egy hoz hasonlan, melyek mgis egyetlen fnyes fonsbl fakadnak. A fnak is tbb ga vm, de csak egyetlen ttjrzse' A fonrisbl is ttbb g fakad, eredetiik azonbal csak egy. Prblj meg egyetlen sugarat is kitpni a fnyes fonsbl, a fny egysge nem tri a szakadst, vgd el a patakot a fonstl' s z kiszrad. Ugyan. gy azI)r egyhua fnyt1 radva az egsz vikigra rasztja suguait; egyetlen ragyogsa, mely anlkiil rad mindenfel' hogy teste egysge megosztst szenvedne. Agait az egsz fldre kiterjeszti bsgesen, s gaz. dag folyamait egyre bvebben rasztja. Es mgis egyetlen egy a gykr, egyetlen a fons, egyetlen az anya gyermekei szmnak folyamatos gyarapodsa ltal.''

A katolikus egyhz eredetileg minden vita nlkiiI az egszet,a helyi egyhzakkal szemben az ossze1yllzat jelentette. A hitvallsban szerepl eccesia catholica ma sem jelent va1ami,113 Iele Ie teKezetl eEy nazat.'' Brr a katolikus sz nem talrlhat meg az Ujszvetsgben, els alkalommal Anriochia Szent Ignc Szmirnaiakhoz rt levelben fordul el: ,,Ahol Jzus Krisztus, ott a katolj.kus egy. hz.,,a A katolikus jegyb61 kcjzvetlentil szrmaz1k a misszis tulajdonsg' A misszi az egytz feladata, hogy Krisztust minden embehez, sminden embert Krisztushoz vigyen. Az egyhz egyfel61 meghvott (az ekklszia kifejezs is erre utal), msfel1 kiildijtt (melyre az apostol sz utal). Az egyhz Krisztustl kiildtt' hogy az tidvossg izenett az egszvilgnak hirdesse. Az 6 szemlye kciriil Qsszegyjt tt j Isten npe kcitelessgea Szentllek irnytsa alatt, hogy kiterjedjen stcilelje az egsz emberisget.Akik hisznek benne' azoknak Jzus hivata1osmegbzst ad, hogy menjenek el az egszvilgra... (Mt 28' 19).
foldcrn zarndokl egyhz termszelnl t'ogva mlsszis belltottsgti,hiszen a Fi ',A a Szentllek kijldetsb,]szirmazik az Atyaisten elhatarozsa szerint.,' (AG 2) elkti]dsb|s

Az egyhz rnisszis tulajdonsga teht Isten akaratbI sztmazk, aki azt akarja, hogy minden ember iidvoziiljon s az igazsg ismeretre eljusson (lTim 2'4), teht csak egy Isten Van s egy kcjzvett Isten s az emberek kozotti az ember Krisztus Jzus, ,,aki vltsgul adta (ApCsel magt mindenkirt'' (1Tim 2,5), s ,,nincs ms nv, ame1yben tidvciziilhetrrnk'' 4,12). Az egyIl,zkezdettl tudatban volt, hogy misszis kozossg: ,,Nem hallgathatunk arr1 amit lttunk s hallottunk'' (ApCsel 4'20). Isten meg akarta ismertetni, hogy milyen fon-

l@ V. BEER' M., A olyamn, Budapest 1967. (Licentia dolgo. ,,katolikus,, sz rtelmezsea teol4ia trtnete zat, P zmly Pter Hittudomnyi Akadmia) i.o V. pev, K.' A katoliiizmus !nyege, SZT, Budapest 1936; op Lunec, H., Catholicisme, Paris 1938; H. Il. v., Katholisch, Johmnes, Einsiedeln 1975'. Bllrnlsen, l70A katolikussal megegyezjelents az tikumenikus sz6.

t"t Lusrc, H., Catholicisme, Cerf, Paris 1.9831 ,26. 172 Cyprianus, De cath. ecct. unitate, 5: PL 4,5 16_5 18l ld. mg: Cyrillus, Catech' XYTI7,23-25, n PG 33,1043_ (Magyarul: Jeruzslemi Szent Ktirillosz risszes mvei, 2|9--220,). 1047 l73A protestnsok gyakran ezt az egsz jelentst rtelmezik rszknt, frakciknr, amikor a rmai katolikus egyh'zza| azonostjk, v.j. BARTH, Kis dogmatika, ||5. lla lgnatius, Ep. ad Smyrn.' 8,2 (magyanrl: , :,tso.); v . KoczKA' F., A7 apostoli egyhtiz egysgszelleme, kilns tekintetteI Antiochiai Szent Igntc Leveleire, Rkospalota l943.

162

toJ

r - .,,i

i ". - I

!*" J

j., . ""..1

8, . ". .J

8", .i

a," "-*"J

.*.-'j

-J

i**J

e**J

i:

t*-i,

sgesgazdagsgot rejt a pognyok szmraez a titok: ,,Krisztus bennetek a megdicstils re. mnye'' (KoL 1,27). Az e7s6keresztny kozossg megtapaszta]ta' hogy az3vaigelizcirl kegyelem, kharisz (Ef 3'8)' d9 ugyanakkor szolgrilat skolessg(diai4nia; Rm 15'16). Mive| az egyhz errnyire bels mdon misszionrius, termszeinl fogva, mindazok, akik tagiai lesznek, e1nyerik azt a hivatst. egybaz a magaegszben misszionriusi hivats hordozja, saz evanglium hirdetse Istennp' ,"\z nek alapvet ktitetessge. hvaz lKrisztus tag;a, '. Mnden s k'telessege elytittmrktidni Krisztustes. gyaraptsban tnek seltPjesztsben, hogyezt a testet mie]bbelvigy1i a tJiessegig. Ezrt az egyhz milden-gyermeke legyen teljes tuda!{baa annak. hogyfelelsa vilgrt]ipolja magban az igazikatolikus
mrvt.''(AG 35'3

kiildets, amelyetKrisztus bzottraz apostolokra, a vilg vgig fog taltani'hiszen az ''Ez,az isteni _ melyetnekik kell tovbbadniuk evmglium' - mindenidre alapja*.gy'|,a,g;",Tetnek. nzert gondoskodtak az apostolok utdok rendelsrl ebben a hierarchikuian tugott ta..aguun..', megrragytk ugyanis ut6dainak,hogy iigyeljene]< az.98sz nvjra"melyben a Szentllk helye"."".l k"t, t.."n bznakgazgatsrra. Rendeltek teht ilyen frfiakat, "gys gy intzkedtek, hogya ezek is meghalnak, ms kiprblt frfiakvegykt t1iik a szolglatot.Az egyhzbnaz ls idtl kezdve kiemelked? helyet fog. lal-el azoknak a tisztsge, akik a piisp ki rendrefelsintelve az apostoli magvets folytati, a kezdet ta foly,utdJs 1tal...az apostoloki.ltal rendelt ptispcikcik, valamini ezek utdai, napjainkig az egsz . egszen ' vilgon kozismertt teszik smegrzk az apostoii hagyomnyt.''(LG 2o1,,

Esq s segtse az evangelici

A misszis tevkenysgben a legfontosabb Isten igjnekkifejezett hirdetse, s annak a tan stsa,hogy mit jelent Kfisztus k<ivetinek lenni.1]5 4.,,Apostoli"
t"

wbM

E93cl.cl|.|

Az apostolisg mintaz egyhz jegye, azt jelenti, hogy Isten rij npekcizvetientil az apostoloktl (rino'ro)'o9)176 ered, mindabban, ami lnyegeg hozLtirtozik: hitvallsok, rtusok, szentsgek' tcirvnyek' szolgilatok, trrsadalmi felptettsg, smindez a szukcesszi s a ha. legitim fo]ytonossgban. Az apostolisg tehtz a lnyegi tulajdonsg, melynek .gyomny kosznheten az egyhz.-megrzi azon egysgprincpiumainak iznossgt, milyekt az apostolok ltal Krisztustl kapott. A Nicea-konstantinpolyi Zsinat hitvai1Ja ta, mly alap. vetjegyknt ismerte fel sval]61a az egyhz apostotsgt' akovetkez| zsinatok tovbbra is megerstettk ezt a kijelentst. A 2000 veshagyomnyra visszatekintve a II' Vatikni Zsinat megerstette az apostolisgrl sz1 tantst, s az egyhz hierarchikus felptsnek alapjul tette:
,'Ez azsiaat, az1. Vatikini Zsinat nyomdokaiba lpve vele egyiitt tmtja s kijelenti, hogy Jzus Kriszhrs u triik psztor egyhzat p:crt, amikor ligy kiildte apostolait, ahogy- t tutai. e Atya; azt akarta, hogy az apostolok utdai' azaz a piisp,kk' egyhrzban psztorok legyenk egszen a tiirtn;lem befejezsigl;' (LG 18)

Az egyhazalapja teht a tizenktapostol, akiket Jzusszemlyesenkivlasztott steslii]etknt sze*ezett meg, s 'lre Ptert helyezte. ket ktildte el azivanglium hirdetsre'mr ftildi lete sorrn, feltmadsa utin pedig tadta nekik hatalmt, hog| minden nep"t tu''iiuanyv tegyenek, megszenteljenek skorminyozzrk ket (vtj. LG 19j

* ,,1i e9^21"c{ja apostoloktl kapott tantst: a kinyilatkoztats karizmja , doctrina 'az apostolica (2Tim 1,13-14). _ A ptispcikk testiiletbenfolytatdik az apostoli tants:a tan sgttelkarizmja, succes. sio apostolica (ApCsel 20,28). Tcirtnetileg az egyhzra alkalmazott apostoli je1z6 aII-III. szzad egyhzi ri ]tal ter, jedt el; Irenusz, Tertullianus, rigensz, Cyprianus alkalmaztk mint d-6nt kritriumot az apostoiisgot Krisztus igazt egyhza s az eretnekek megktilonb ztetsre. Teolrgiai szempontbl'az egyhz apostolisEamegegyezlk az tidvossgisteni tervvel, mely kldsek s kcizvettsekalapjn fejtette ki hatst. Az emberisg tidv-dssge nem egyszeren Isten feitilrl val beavatkozsa, vagy ktilon-kiitcjn mindenkihiz eljuttaft fe1sz6is, hanem ez a Firi elkt'i]dsvel lett teljes, aki pedig az apostolokat kiildte' 1cpedig tantvnyaat. Antropol. giailag az apostolisg olyan emberi igny, mely az egyhz^tortneti strsadalmi dimenzijra utal. Az letben is egymsra utaltak az emberek, egyhzban szintn egyms szolgi a keresztnyek. Sziiksg van rzkelhet,valsgos kcizvet]ire, hogy eljussunk Istennel va1 egyesilstinkig'Jzus Krisztusban, a7. testtlett lgjben.uagattritet is msoktl kapjuk, az'9\t0! a szemlyektl' akik elszor fogadtrk be, J maga a hit-iogikus hagyomnyozst, tovbbadst k vet, mely az egyik szemlytl a msikig.',u.-1 tud.lun nyil.nul mg' Az apostoli je7z6 az egsz egyl:rztavonatkozik, eztaz egyhzminen tagja rszesedik a .. k'ildetsben, a keresztny hivats ugyanis termszeteszerint apostoli hivats.'8
|11 A1LG tmtsa tveszi z apostoli szukcesszirl szl legsibb apostoli tmtst, mety Rmai Szt. Kelemen Korintusi levelben tallhat: ,,Az apostolokat Jzus Krisztus rendelte szmunkra, hogy hirdssk az evmgliumot, Jzus Krisztust pedig az Isten kiildte el. Krisztus u Istentl' az apostolok Jzus Krisztustrjl' de mindkett annak rendje Szerint az Isten aktratbl volt....-Miutn hirdettk az igt, eit'Urkat lltonak mindentitt, kiket prbra tet. tek a.Llekben, a pisp k ket s a diaknusokat, azok szmaakik hinni fognak.''' C|em, Ep. ad Cor.: 4i.44: i 3,130-1.32. t|8z.[n Limban dtumenikus.sZnten foglalkozott az egyhz apostoli szolglataval azEgyhzak !uJ: (JKumenrkus Lanacsa: Baptism, Eucharist, Ministies (BEM), in Limai Dokumintzm, ^'..,]15j5 Theologiai SzemtJitSS6) t9 3 -2 ).1 .

2r-14\.

Az apostolisg kritriuma hrmas rtelemben rvnyesaz egyhzta: apostoiokra alaptott k zossg: az a|apts kaizmja,-origo apostolica (Ef 2,20; Iel ^.-. |z

r7sKEK 849-856l7 Az els pli levelekjelentik a legsibb sz vegeket, ahol az apostol kifejezs elfordul: 1Tessz 2,7; Ga] 1,1. l 7. -' 19; lKor 1,.j':'4,9:9,1 stb. Itt eedeti]eg az apostolnak nem kellett felttlentii itnia az Urat, meghat&oz volt a foga|om sznrau apostoli hivatal, vagyis az a tny' hogy az apostolokat Krisztus hatalmzta fel oromhr tovbbadsira. Az evag\umokban Jzus kiildetsvel sszefiiggsben van sz apostolokrl' s fleg a tizenkett kollgiu. mra vonatkozik (Mt 10'2r Mk 6,30; Lk 6,13 sApCsel 1,2.26; de en6| lt.u Lk 11,9 s a"Jn 13,l6). Az tmJnet a funkcibl a megnevezsre a rnissii nak leger sebben elktelezett aniiochiai k z ssgben t rtnt. "d9.1n:g Szigorm vve csak a tizenkett sP]. u apostolok, de kesobb az evmgliumot hirdetl is apostoll vlnak: vri. lTessz 2,7; Apcsel 14,4. 14;'JelZ,2.

r64

loJ

ry

ry

ry

ry

Bry

vryl

Wd

rryd

uryN

Bsc

bw{

l$e&d

bs{${

@,1

fri{

5. Az egyhz tovbbi tulajdonsgai a ) In defec ti b iliras (fogyatkozhatatlansg) Azegyhz fogyatkozhatatIansga azid6kvgigval fennmaradst jelenti Krisztus grete alap1n: ,,Menjetek teht, tegytek tantvinyomm mind a npeket... s n veletek vagyok (Mt28'20)' sa Pternek adott gret: minden nap a vilg vgLg,' ,,Te Pter vagy, erre a sziklra ptemegybzamat' s az alvilg kapui sem vesznek rajta ert,' (Mt 16'18) (itt nem tortnik emlts az id6portr7).119 b ) Infallib ilitas (tvedhetetlensg) Az egybz Krisztus tantsnaktovbbadsban srtelmezsben nincs kitve tvedsnek. Ez nem aztjelenti, hogy bnnIktili' hanem hogy hmarad a Llekhez. Ez aktvan a tanthivatalban tapasztalhat, passzvan a hvek ltal' akik elfogadjk sltalajrjk az idvcissg ttjt:
,,A hvk sszessge a szenttlek kenett kapta, s gy nem tvedhet meg hitben. Ezt a kivltsgos tulaj. donsgt akkor nyilvnda ki' az egsz npben meglv termszetfeletti hitrzk birtokbm, amikor, kezdve a piispt'ktl, a 1egjelentktelenebb Vilgi hv6kig' kifejezi ltalnos egyetrtst a hit s erklcs dolgaiban. Az Istgn npe a szent tant hivatal vezetse alatt s hrsgesen re hagyatkozva mir nem emberi tantsban rszesiil, hanem valban Isten igjtkaPj a: gy azza7 a hitrzkkel' amelyet az igzsg lelke hoz ltre, s tart bre benne, elveszthetetlenil birtokolja a hitet, mely egyszer s mindenkona sz6l tiniksge a szentekrrek, abba he. lyes tlettelegyre mlyebben behatol, s zt mindig nagyobb teljessggel runyestiletben.''(LG l2)

Ebben rszesednek a prispok k, akik a Szentllek vilgossgrn \ magyarzzkahitet' sa rmai ppval kciz ssgben. tantanak rI-c zjj' s ua' kiilon-kti.i n nin"#*t fe]ruhzvaa tvedhetetlens g kaizmj'val, mgispjter utorivart z ssebe, r'. r'iie, *ttircs do1gban ugyanazthirdetik, tvedhetetlentii adjk tovbb Krisztus t*ita,at'
taalma (depositum),ezt pedig szentil meg kell rizni, shrsgesen ti kelI reit]eni. J;.k;;i;;;il;JaT;; a rmai ppban, a ptisptiki kollgium -ez " vgrunyesen vaiahanyszor *"!nuia?o" e. kihirdet egy hitta. Y*:.:.,'::i'*Iytan, ni Vagy erk lcsi igazsgot, mint az sszes keresztnyek legfib p;;,';;;;ffi;;;;; aki megerstitestv. reit a hitben (Lk22,32)... Az egyhznaklge.t c.a.uttozfratatl.affiil!j;.p k k testiiletben amikor Pterutdval egyiittgyakorotJategouu is, raniti tisztt. .. Arnidn ledig akr i rmai piisp k, akr a piisptjki tesililet vele egyiitt hatro, .'. ;iffi;##nak az alapjn tedeszti el; ehhez pedig mindenki ktelescs"tl.[";,i j; i;;"dni.'' 'uga"J; -,g;gy,e..L,' (LG 25) ''A csa]atkozhatatlansg addig te{ed, ameddig az isteni kinyilatkoztats

B) Van.e tidvssgaz Egyhdzon kvi)l?


Amikor az Egyhz a II. Vatikni Zsinaton ms valisokkal kapcsolatban meghatifuozza nmagt az tidvssg szempontjbl, akkor eljut ahhoz a megrllaptsh oz,hogy ezek kcjzel r]l. nak az tidvcisss Istenhz sJzus rrisztustan "gnyiruZ*rt.uJgj"i"ja' ozt6 szeretethez (LG.tO.-ey teht vi]gos, hogy az tia'"..eg azoknak is me-g lett grve s azok is elnyerhetik, akik nem tartozna]< int'iie"y". *j an az egy]tzhoz' [m az LG 74-ben azt talljuk' hogy az egyhz.szriksges u" a"ti.,g.e (,,Ecclesiam... necessariam esse ad -a]kalmazza' salutem,,)' A zsinat br tveszi a*rgitan. tsi, az! egyeaur a tatotitusot.u akik tudatban vannak az egyhz szerep*nek: t81
''Egyediil Krisztus a kcizvettsaz idVssgUa, pedi8 szmunka jelenvalv lesz testben, ami az egyhz. T maga vitasis-1i r'ogy sztsg"s a hit sa keresztsg (v.Mk 16,l r; Jn 3,5),sezzel ppenazt is hanss lvozta,iiq.1'atu' hogy az egyhi.is sziiksiges,'hisz"n u t"."."tieg* ,J'i t az egyhzba lpnekbe N". tio'urn-Jt"iiffi;, ".;.o" a]<]k n9m Zgyhazba,vagy nem akarnak megmaradni - "*6". benne,noha jl tudjrk, "k"."k.#lp"; h;;y I*" le"". x.i.|tu.7i.^i-""a*.ug sziksges intzmnynek alaptotta meg a katoliku i+1 '.gyi-ut,-(Lc Az egyhz hagyomnyos tantsVal megegyezen nemcsak a lthat egyhzhatrain kvtilieknek lesz lehetsge az iidv<issgre, rrine azegyhzonb.ltili iiJ;;a is elveszthet: ,,Az viszont nem iidvtjztil,aki bepiilugyan az egyhzba'de nem tat ki a szeretetben. s gy nnt<<megmaradugyanazegyhzkebelbe-n,,s",ez.nntn,az""b;;;;Iacl;;".". 'teste sze.

Az tidvcissgrevezet tnak teht biztosnak kel1 lenni; ha az egybz tvedne, nem lenne Krisztus egyhza. A tvedhetetlensgteht az egyhz k zcissge szmra adott karizma, mely akkor rvnyestil,ha az egyhznak ere sztiksge Van. Krisztus megkoveteli, hogy az emberek fenntarts nlki.il higgyenek (,,Aki nem hisz, elkrrhozik'', Mk 15'17)' s aze1yhzakktildetse sorn tvedhetetlensget biztostott: ti',Aki teket hallgat, engem hallgat, s aki titeket megvet, engem vet meg" (Lk 10,16). Az apostolok meggy6z6dsttikozik az effIekijelentsek: ,,A Szentllek is, mi is rigy lttuk jnak...'' (ApCsel 15'28); Pl tkozzaazt, aki ms evangliumothirdet (Gal 1'9)' Timteushoz rt le. velben az eqyhzat azigazsE oszlopnak sbiztos alapjnak nevezi (lTim 3,16). 1870.jtlius I8-nazeredetirsztvevke1y tizednektvozsautrraz I. VatikniZsinaton rsztvev atyrk kt ellenszavazattal etfogadtrk a ppa tvedhetetlensgnek dogmjt, mely azonban csak a hit saz erkcilcs krdseirevonatkozik:
,'A rmai ppa, amikor tant i szkr6|(ex cathedra) besz|' azaz amlko az ijsszes keresztnyek psztornak s tantjnak a feladatt teljestve legfels,bb apostoli akaratnak nyilvntlsva| meghatrozza' hogy egy hitbeli, vagy erklcsi tantst az eByetemes egyhznak tartania kell, minthogy Isten mellette ll, amint ezt neki Szent Pter szem|yn t meggrte, azzal a tvedheetlensggelbr, amellyel z isteni megvlt a hitre, vagy az erklcstlkre vonatkoz tants meghatrozsra nzve egyhzt elksztiltt akata tenni; ezrt a r6mai ppa ilyen hatrozatainem az egyhzbe|eegyezse miatt, hanem nmagukbm megm' sthatatlanok ex s ese' non autem ex consensu ecclesiae irreomabiles esse)', (DS 3074)l80 |19Yo. Pastor aeternls kezdet hinani rendelkezs Krisztus egyhzrl (1870. jrilius 18.): Az egyhznak ,,sztik. sgszerrenllandan meg kell maradnia'' (DS 3056). (disciplina generaln), s a szentt avat. 'El A tvedhetetlensg vonatkozik dogmatikai hitttelek kinyilvntsa sokra (a boldogg avatsta ezmg nem vonatkozik, mivel z nem az eEsz eEyhzra, hanem csak egyes szemlyek. Ie, teriiletekre tartozik). A tvedhetetlensggyakorlsa megnyilvnulhat a tants elterjesztsben, ktsgesesetekben annak magyarzatl:an, illetve a hamis tantr{s elvetsben. A SzentlIek segtsge ktiltin<jsen is t;mogatja a tvedhetetlen megnyilatkozsokat, vij. Jn 14'26: Szentllek megtant benneteket mindeme''; Jn 16,13: ',A elvezet titeket a teljes igazsgra''. A kt legutbbi ex cathedra megnyilatkozs: 1854. A Boldog. ,,Az\gusgLe|ke sgos Szz Mria szepltelen fogmtatsnak s 1950. Szz Mria mennybevtele hitttelnek kihirdese.

'''t#;#}L'#f#nat 1..Az,,egyhzon

tantsban megtalrljuk aztaktutst, amelyvrltako zva rvnye-

kvtil nincs tidvcissg''formula, mely Cyprianus ta axima. 2. A vgykeresztsg tantsa (votum icctesiie).

1 6 l V .N e mz e tk

z i T e o l g ia iB iz o t t s g '

k e r e s 7, t n y s g s a v a lk is o k , S Z lT , B u d a p e s t 1998' 30- 3l.

166

r6'7

-.i

t--_--,J

E .

1.

.l

. ..1

8... .. ..]

ir, . , ". 1

! -

a,-,. 1

i-.. .-, I

i_. ... --/

n"-J

tt

1.,,Extra ecclesiam nulla salus" a nem-keresztnyeksnem.KaAz egyhzza|kapcsolatban rijra meg iijra feivetdik a krds van annak a tantsnak, mely szetortnete sszetett s Hossi.i illeten. iia"<issgt ioritot ad viil .,l.,cs ridvti.sg, s ennek hinyos ismerete.knnyen firertsekre ,^t.iiiivru,on egyetlen'megvttja, aki az iid. alkalmat. A kinyilatkoztats szerint Krisztus az emberisg nt e)yhzat alaptott,hogy rajta kereszttil az. emberek eljussanak ,"tir..eg". "s"ttl""tJ Ez a krisztoigiai nzpont '.,"g ule-",.t* uu hit,", s az 6 rievuen megkeresztelkedjenek. s azggyhzat, de Krisztust ismerik nem akik azokai, az tivossgbl azonban nem ztjat<l melyeket mdokon, azon iidvoziilhetnek, szintn keresik Istent s a jt ak;jak tenni. lk is Ez a tants rszesii1jenek. akaratban tidvozt akarja,.hogy ;"il i;;;" ismer s illeten, "!y"t".". kiilonbcizik i^"e;1E,{e1emnyektl az egyhzon kviiliek,lehetsgt ;i;';1". nem ismer a keresztnysget Eurpa a keresztny mie1tt is kiii f" ;;;ter., ;j;;k "oi"o mert br megkapcso1atba keriilt volna, hogy az egyhzolkviiliek bnosek, ;;;;;p"kk"l fe1t. A bnossg visszautastottr{k. *gis az iivoJsgr", egyhizsztiksgessgt t#'k az fialapos ha rthet, akkor csak tanisvalgyiitt kvii rincs"iidvssg ,.i)i'" tantsok azonban ",.einzon hagyomnyos Ms fe]ldsenek. ttirtneti a tfits szeiielunk gj"tm"t illet a szkemben1lnak az egyhzolkviili kegyeiem s a vgykeresztsg-lehetsgt a'Kisztus 1tal hozott iidv szrnkt milliit eberek onknyesen mely rtelmezssel, tett amijelent az elm1et tte7mezsben, segts.get zsiiattr,ttannagy u. vattani -gy-amitoi az tidvossg s a ktrhozat krdst '"eJ1. ti, u ,""*etyes b n to? akik 'tyt "*"ti a ieollusok egy rszefehteiezi azok brnossgt' .iZiyt*o"ti,,*.,t igy*a,,u. ag u,.gyi,uryks vannat, a;Llerrtegi rtelmezsinkbb az egyhzon kvtil l1k rtatlansstvIelmez| ". kezddik az egyltzhoz val tartozs szempontjbl az idvtissgkrds;;;;;..zal az tidvozis lehetsgtegyedjil az egyhz tagtra\,szmtratartotta mely net,egtlse, (t5321533)' aklvel nzeteiersti Szent goston tani.wanya, Ruspei Ful8entius i"i',,,,,b,ta remnybenrvel: egyesiils val az etipokkal s a koptokka ZsirIlat(1442) a Firenzei lehet rszeseaz cirok letnek' kivve hogyha le,ki nincs a kaio1ikus .gyfu,bun... nem hacsak nem maradt . ..Senki sem i.idvclzi1het, csat1akoztak. az e e16tt ttliilefejezs "gyi,'o, (Ds 1351)183 val egysgben.. a vele s Egyhz"oitalmban "fik"s ;;;; ...ri. de kiilnosen VIII. Boc".ga y p{pa a Dictatus Papae (1075) szijvesgyrjtemnyben' hogy az egyLtz s vlemnyt, azt a tepvii7l bulljilan it:oz) nif,c ppa lJnam sanctam az tidvoJsg a legszorosabban tisszetartozik: szent, katoljkus s higgyi.ik s.valljuk ,,Hitink stirgetsearra ksztet mindket, hogy '.9y,, ,.. az ud. bnbocsnat; sem nincs' upotot Egyhzat... rajta kviil se.iiauoiseg """.ti"u mindenkppn sziksgs, hogy minden emberi teremtmny legyen alvetve a r. "o..e'" mai ppnak.'' (Ds 8?o.875)1E4

A IV. Laterni Zstnat (I2l5) lltsa: ,,EBy a hvek egyetemes Egyhza, amelyen kviil (Ds 8o2).l3sKorbban a Szent Athanasziosz f1e hitvalls is egyltaln senki sem t.jdvcjziil'' hason'l kifejezsekkel 1: ,,Aki iidvoziilni akar, annak mindenekeltt sziiksges,hogy a kato. 1ikus hitet megtartsa'' (DS 75). Hasonlkppen nyi1atkozik a Tridenti Zsinat hitvallsi zraaz igaz katolikus hitet, amelyen kviil senki sem iidvoziilhet..''' (Ds 18?0). dka:,,-..ez' A Syllabus (1864. december 8.) az iidvossgge1kapcsolatos kcizombossgettIiel (DS 2916-2918).186 Ezze\ szemben az jszovetsgi rsoktl kezdve a hivatalos egyhzi megnyilatkozsokig egy msik tants is szerepel, mely az idvossglehetsgtminden ember szmra fenntaltja,seztnemrendelikiza Lagazegyhztagsghoz:Isten,,.'.aztakarja'hogymindenernber idvcizi.iljon seljusson azgazsgismeretre''(1Tim 2,4).1e Szent kenusz megersti,hogy Isten azoknak is iidvoztje 1ehet, akik aztittI tvoi sziilettek,tts !7 apostoli igehirdetsfeltrsa cmi mlvben pedig kifejti' hogy a Logosz lthatatlan jelenlte elt it mindent az egszvilgban.l89IX. Piusz 1854-b1 szrmaz al1okricija az els szigorribb ttelta kcj. vetkezkppen prblta feloldani : ,,Hiti.ink szerint ugyan tartanunk kell azt, hogy az apostoli rmai Egyhzon kviil senki sem iidv ziilhet, de mgis ugyanrigy biztosnak kell tartanunk, hogy akik az i.gaz val]s nemtudst szenvedik, ha az lektizdhetetlen' emiatt a dolog miatt semmilyen brin nem terheli ket azUr szneeltt.'' (DS 2865 bev.) A ppa mindkt ttelt fenntartja, amikor tovbbra is azt Iltja, hogy az egyhzon Kviil nincs iidvossg, st mg a rmai pptI elszakadt hv,ket is kizrja az tidv ssgbl (DS 2867)' msrszt tantja,hogy aki a legyzhetetlen tudatlansg mellett hallgat a szvbe rt tcjrEz a vIasz azonban nem kielgt, miveI pusztn egy vnyre, rszesiilhet az orok 1etben.190 egy negatv kiindulpontbl kozelti meg az tidvossg alapjt' s gy hinybl' egy tvedsb1' amegbatrozs nem megfelel az tidvossg valsgnak elfogadsira, mely kegyelem sfe. le1ssg. horizontot nyitott A XII. Piusz ppa ltai kiadott Mystici corporis enciklika (1943) 'ij vagyis a r. az egyhz tantsban,jl1ehet Krisztus misztikus testtazonostotta a konkrt, mai katoljkus Egyhzzal. A korlevlben a nem-katoiikus keresztnyekegyh,zhoz val kapkiindulva csoldsa pozitv fogalmakkal (desideriutn inscium, votum) snem egy tvedsb1 keriil kifejtsre. A Szent officium Cushing bostoni rsekhez rt levelben ez a votum vgil votLlmimplicitumknrszerepel (Ds 3870).',l A kortirs teolgia az ,,exta ecclesiam nulia salus'' kijelentst nem perszonlis, hanem instrumentlis princpiumknt fogja fel, mivel nem akarja, s nem is tudja megtlni' hogy juts eszkzre. Le. ellenbnrmutat az i.idvssgre mely szemlyekjutnak el az tidv ssgre,

eva. ,,, Ep.73,2: ,,. ,.salus extra ecclesiam non esf'1De uni' cath. ecc|. 6: ,,qui extra ecclesiam oris fuerit [non] Nave 3,5: PG 12'84lk. drt,,. Atzis eredete Trigenszre is visszavezethet: In Jesu elvetette 183A kizr6 aximt utejezJ"n a tanthivatal 1949. augusztus 8.n rt lewlben, mikor Ennek "r.et" mely minden nem kaiolikust k\zsna u tir k iidvssgb1. e,telmezst, u extra ecclesiam,utto,ot,.i,iry Feeney jezs.itat tgs:. februr 4.n nv szerint kik.jzijstettk. kpviselojtonrd u re|mezsneka * ni u Ecclesia ab AbeI s a votumr|szi tants kijelentseit. taf ."r".. ngvJ"u" il;G;;;i*6.ig" ""n tartoznak. v . Nemzetk zi Teolgiai Bizots^g, Keresz. Az Ecclesia ab Abel-bez" *"g';;;i.;"..keresztnyek tnysgsavallsok, SZIT, Budapest 1998' 32' . a p pai primtusrl, Catholica le A bui1a rtkelst v.'. ScHirz, K ., Egy egyfuizt rtnszrendhagy gondotatai 1'996/2, 164-119 (Magyarul: Mrleg 33 (199.7/3), 29|-292).

rw Ecclesia, extra quam nullus omnino salvatur",,flna estftdeliumuniversalis lE6IX. Piusz ltal eltlttvedsek: emberek brmely valls gyakorlsa ltal fltatllhatjk az r k iidVossg. ',Az Ie vezet utat' s elnyerhetik az tidvossget'' (Nr. 16) l ,'Legalbb j remnysggel kell lenniink mindazok iidvcissgt (Nr. 17); ,,A protostantizmus nem egyb, mint kiilnbcjz alak. illeten' akik nincsenek Krisztus igaziEgybuban'' ja ugyanzon igz, keresztny vallsnak, amelyben md vm r pp,gy tetszeni Istennek, mint a katolikus Egyhzban" (Nr. 18). 16'Ld. mg: 1Tim 4' 10: frradunk sktizdink, mert bzunk az l Istenben, aki minden embemek' elssor. ,*A.zrt ban a hvnek, advozt6je,,. tE8 Adv. Haer.fI,4. tEeDemonstr. 34. ''p V . Rm 1,20: ,,Ami benne lthatatlan, ir k ereje s isteni mivolta, ana a vilg teremtse ta mveib"l k vetkeztetherink.'' 19lA levl kivlt oka Leonard Feeney nzete vo1t, aki szlssges llspontot kpviselt ebben a krdsben.

168

169

i'

lt.*J

**.d

r"ri
de vallst nem gyakorl katolikus' - megkereszte1t, s - ex]omlnu,icativa\kikozostettek (ha a kikozostett megrzi a hitvalls, a szentsgek a kormnyzat egysgta katoiikus egyhzzaI, akkor benne marad annak teljes kcizcissgben)' - nitj"iott"t (hajuk osszekti 6ket az egyhzza1).L96 (hittagadk. kiA rgi hagyomny a nem tokletes egyhnhoz val tatozst is kidolgozta nem tr t<ozosit]ettetltreretiiusok, skizmatikusJk), rma II. Vatikni Zsinat ennek fokozataira a s a el ,,lthatatlan kertili gy ,,lth.at'' Tudatosan megvalsulsra. teljes ki, hanem csak lthat rsz.!ynaz,, fogalmakt' A bn s az egyetlen egyhzhoz tartozik, s nemcsak annak az esse in megkiilonbciztets a hagyomnyos rezhet Itt mdon. iidvos hlz; beptii de nem s a beteg tag metaforjval is Ecclesii s az esse de Ecclesia kozott, mely az egszsges keresztnyek s a nem katolikusok helyzetrl az ncorporatio (begondolkodik. Az ,,incorpotagozds) s coniunctio (kapcsolds) fogalmak segtsgvel utal. A ,,coniunctum esse,' (LG 15) llapotrra ,i,t,, (l-c u) a katolikus i'iuo "kkte'lotgai jelli' A teljes nyitoti fogaimval a nem-katolikusnak a kto kus Egyh zhoz vl!'kapcsolatt _ meg, azokra -jeienik 1that s lelki egynazta;sag, a plene incorporari, mely kt szinten vonatkozik:
az egyh'z e8sz rendjt s z iidv ssgnek ,,Akik Krisztus Lelkt hordozzik magukban, elfogadjk s u egyhzik az egyhzban ltestettminden eszkZt. A hitvalls, a szentsgek, az egyhzkomnyzat aki az egyh^zar zossi! kotelk.i ltal, vagyis lthat szervezettsgn t kapcsoldnak ssze Krisztussal, appn s a piisp k k n t kormnyozza.'' (LG 14)

ame'ylta1, qz s ,gyWz Krisztus ?:T,#,:,::'.1?#ilffJiT#,tJ:1,?*,*:r;',Zus


2' Votum ecclesiae Amennyiresiahit,hogyakeresztsgsazegyhzsziiksgessgesaziidvossgre'olyannyi. tdvossgrJ lett meghva Jzus Krisztusban ra rsi az a tants i., h"g;;;;il""*;

,;illi:ci?ffiii[fffj"'u*x*t*"u:-m'*.;iT:1iffi ;:i#fi :.T"',::


halt ;;;ffii niil katekumenknt kifejtve, me1y a kea tsostoia sztlkusvotu-io",o*,,ti*'tst tanthivatat flaminis).A

'{:*st::{iit*a;ffi '*ffi'#ll^l:il";:f*li:'1"&iffi"i;ii:::13'"'x%
),'i,,{"^ "t"an tette(DS 3869),har is lehetv

ar.^f"a.r.;;&;...t'megkeresite1et1eie*"te* megjelenthet. (baptismum ::,i"*.'';.:.'HfJ'^hlv;m.'ianu, t""au" beszlnek vgykeresztsgtI zsinat a katolikus

p;"..'J.';';:***l*'6f*;-#-a;";;;;ffi #;1!i*:.',"'1p,#'.:t: Z"i'^,,X^x"nr":"ir*-1,.,,*,,ntt,it"*L^,i#i$B1ffff


-"T::".:ii#::# rj:"::::::;";x'H#i-nHf,2,?,2ii;}9,'T.|T""i,^s.Y*ori,1^levelben.Acseafides caritass a perfecta kifeje'"x,,i, .iil,,,to.,t,t"i"t'gszerint
melyek lekedetek, *,#tT{!,:J*ezik, jrja,|t."',Y'' tjtk veti,mint aki sajtIettjt emb91. hogyminden ^;;j*r-"rti'."'"]'"iei, sa szeretetre''. i"tt'i"a,.a ,,hitre I?;; '""iy I, alatt g '' t az litbl',,sbrrhot ara su gyelmnek ke eietten x'i".'i'. o"ti"t i;;il";; ":
3. Lz egyhLzh'oz val tartozs Lz hagyomnyosan hrom rszre osztottk egyhztagsg szempontjbl a kzikcjnyvekl9s mennyei Tagjai, akjk mr Krisztus rvna -?'fti!,.,^es egyhz (ecclesia triumphans)' mir tidvziitek, de mg (cclesia patiens). Tag1at,akik lnyegben "T:ff::#3[H,n' mi)itans1. Tagji akik a folden lnek: - a kegyelm fllapotban 1vk' l katoiikus, jilehet Krisztustl tvolodik' -;,il;"

Az els helyen szerepl 1e1kikritrium, mely az egyhzhoz val tartozst biztostja azok jogi szempontbl kozeltette szmra, akik Krisztus ie1ktbirtokoljrk, bizonyos rtelemben r.,rj dimenzit nyitott mam-eg:llptsa hierarchijnak zgazsgok fleEaz egyhztagsgot. ga"lt u"ktoliku"suto,agnu,t aeghatarozsban is (UR 11). Am hogy mennyire fontos szerepe, mutatja a Lumen ,entium szovegnekfoiytatsa: Szent1lek
taIt ki a-szeletetben' s gy teste szerint ,,Az viszont nem iidvoz 1' aki bepiil ugyan n egyhzba, de nem ozonban nem.'' (LG 14)t'7 megmarad ugyan u egyhz iebelbn, .ziu" '"e.ni

(ecclesia is neveztek kozd6egyhznak 'T:Tff*"J':'"'"#.,!xb,^pere'grinans),melyet

Az egyhz koz ssgbe val teljes ta.rtozs teht nem jrhat egyiitt arrogancval, harnis vagy biztonsggal" nyugalommal , Ns keresztn!. tozossegkkel kapcsolatban a coniunctum esse (kapcsoldik) s az ordinari (rende1drtitite;ezesJt mutatjrk a katolikus Egyhazhoz val tartozs kiilonboz szintis megvannak, a nem-katolikus kapcsoldsa a kato3eit. e nittintsgek elienre, melyek ma mgpedig ama keresztny kozssgen keresztiil, nyert, iikus Egyhzza| pozitv rtkelst ahol az*egyes keiesztny rszesiilt a keresztny letben, s tovbbra is kitart mellette. Ha klresztnyrl megllapthat, hogy kapcsoldsi lehetsge van a katolikus egyba. u' "ui.to. "gy". e kozossggel vt kapcsolds jelensgtis fel ketl ismerni, mgpedig az egyhz 'ur,
gy a nem.keresztny 196 Az egyhz mint M iidvtissg egyetemes szentsge, minden ember iidvssgre irnyu1, vallsok tagjai szmira is d nt tnyez. Egyiz az istent.l kinyilatkoztatott igazsgoknak s ijsszes kegyelemeszkz knek ','vo. R 4: ,,A katolikus tiindijklik teljes fny. gazdag birtokosa, iagjai mgseminek ezekbl kell buzgsggal. Emialt M eEyhz aca nem. Isten orszgnka terjedst'';ld. mg 6en, sJm kulonvlt ttvreink eltt, sem ltalbm a vilg eltt, sez htrltatja GS 19: sokszor a hvl'klek,,val1si, erkdlcsi s trsadalmi lettik fogyatkos''.

;gy;"-aka:1'1an az M;;_; o"ili'i;i.. .::,,t#:iippenaz egyhz lta|t"g.* . 2o1 43' 19 Einsiedeln-Kln r,i;::, s.{rn;::t: " craz^91Jr;mae \9253'325-34L ' e n D S1 5 2 4 . 1 5 4 3 . theolo|taefundametalts, apologettcae.siv'e

l'"HenrideLubacszerintnemaztkellmondani,hogyazegyhzonkviilazemberek.elkrkoznak'hanemhogy van az emiidvijssg, mely ltala mr ton

l", V. MlcHeLlt sctr, A',Elementa Viennae 19]51 387_393(De membis (De membris |92722,599_605 1De membrisEcclesnecr.uiij,.ii.^"l"oic.,rn,.bsi,fui,;,;*tis, Ecclesae):TelQwnry' ^,'',ii"},|ii,,iii,a)",i,itii'"p*,'iiJi".".i-n"mae Ecclesiae).

t'71

1"70

L,,

.,i

L-.,..

--l

cmmegajnlsvai.Aztmenetazokumenizmusr1sz1dekrtumbanta1lhatmegmely keresztnyek: 1v .'..i* iii*a katolikus egyhzonkvtil

iliju1lilfii:::!1in:ff*1.ll'x!T.!i:i.rlb]",i.{,:i,;i'4ilj.rf*i.Y#':ix1'J"-.J.|,#}"j ';; L"g:T',Tu?I"Hilit*Ill#"'ffi l[".*,1xix.;*ry"l-:';'lHon*"gt"t,.t. ::.'#'.y.#ffi :t:;':*ma-:n:fl'trt,x'",:ilJ:J


n"tu"otu"ato,u"",l""ij,i'"J,;;;;-"';k.cy.;".".-e' egv"it"n Krisitus "gvnazero".'' iili.X,|llrl""illg;.;i':j:;::i"egJl.""il*."ik l::t6it:, i5;ru
(UR3) eg;yhzhoz utn a Lumen gentium ismerteti az Az egyhztagsg feltteleinek ismertetse ait: szempontj uui'""re, @ rdnatio)19E
,'Azokakikmgnemfogadtkelazevangliumot,ktiltinflefokozatokban,kapc'soldnak(ordinanur) i.."n, akik homlyos kpekben keresik.az-isme

mert a Llek el!<szti A Szentllek a forrsa az egyhz megszentel mvnek, az embereket, Krisztushoz hvja ket, s az Eukarisztia ltal megjelenti szmukra Krisztus misztriuml Az egyhz feje Kriszfus, aki kirrasztja lelkt a tagokba, eziltal letben tartja s meg. szenteli egyhzt. A Szentllek mrr korbban is m kodott a vilgban, de ptinkosd napjn mindorokre a tantvnyokkal maradt. Ekkor kezddott e\ ,,az egyl:'z ideje''. Az Apostolok evangliumnak, rzkelheten mutatCselekedetei, melyet jogga1 nevezhetiink a Szent11ek ja a Llek munkjnak eredmnyt, me1y folytatdk az egyhzban, az apostolok ut. daiban.20o A L1ek ajndkai kozii1 kieme1kedik az apostoloknak adott kegyelem. Az feladaruk az egyhz ptse, Kieme1kednek a tagok k ziil' de a felelssgiik is nagyobb. 1. Krisztus sa Szentllek mint az egyhz alapjai A II. Vatikni Zsinat ekklziolgijval szemben az ortodox teolgusok gyakran vetik fei, hogy a zslnat az egyhzat krisztolgiai fogalmakkaI hattozta meg, s csak ksbb szl a Szent1lek szerepr1.A zsinat br kimutatta a SzentlIek fontossgt az ekklziolgit ille. az egyhzat, miutn ten, de azt mint az egyhz lelkt fogta fel' vagyis olyan ert' meiy 1teti mint Krisztus teste ltrejott. gy a Llek kevsbjtszik dont szerepet az egyhz alapts. ban, mely alapveten Krisztus mve. az egyhzalapts sorn: nemcsak egy A zsinat kiemeli Krisztus ketts tevkenysgt ,'trsadalmi egysg'' alaptrija, hanem egyrittal az egylzt testnek folyamatos alapja is. startja fenn sziinteleniil (LG 8). Nem lehet tehtazegyhzi kozossg ala. Krisztus a1aptotta ptst pusztn tortnetikezdetreszkteni. Mgis mi a Szentllek sajtos szerepe az egyhn alaptsban? Hrom szempontot lehet kiemelni. A Szentllek megszenteli azgybzat,2ol6 az egyhz saz egyhzakkommrinija,2o2 s vezeti eI az egyhzat eszkatolgiai beteljesiilshez'2o3 2. A Szentt|eksa keresztny ktiz ssg Az egyhaz tortnelme folyamn a legszorosabban kapcsoldik a Szentliekhez mint meghaso az Urrl vai tanrisgtroz e|yhez.Jelen van szi.iletsnl, rszt vesz ntivekedsben, helye, de nem rendelkezhet fcil<jtttelbiztostka. Az egyhz a Szentilek prratlanmkcidsi te, mive1 a Llek ott fii, ahol akar (Jn 3'8). Az skeresztnysg tudatban volt a Szentllekjelenltnek s tag|ai kozotti tevkenys. gnek. Ez nemcsak rendkviti formrkban nyilvrnult meg, hanem a keresztny let alapyet is. Az egszkozossg Isten eszkatologikus Lelkvel telt eI (1Kor s lland esemnyeknt 3,16k)' s emellett valamennyi tagja kii1 n is (lKor 6,19). Isten imdsa Llekben simdsg.

1i

"*iir6llii$6g";5ffi ;x #il::'"*J:; i*i:fib"s#*J..#lffi '{:r#.H.ffi


uot -

*ti.r.*'ffig;J'iff;.iifi';Iit.5;l] li*:'.-"-ilq:f keg-ye1em ""i..""'"t r"I' ffi:j*.;;;;;;;;;,d.- epp"i.n"* ilt"ni


kviilnemJulott-N..'.-.':::''.'::::^.:::"**;"l"""r."ar azt ':'.,ffiHT:T#:i.Ji;;'' - tallhatunk, akik nhibjukon z^embereknl pedigmindezeknl e. igazat _ iparkodn* ;::ffi.J;;;.ili]en'ilo, T":"T:": Istenadominynak nlkiil (praeparato nt uil*ngeriu*.u. val elksztiletk *a,t.1u' '?i;gii'". ?;ii":,!",r",:l hogyv embert, egyes minden ui m"guilgost

szerepeaz E7yhzban C) A Szentllek


irrk-lbegy jobb cseleknem ad iij hitttelt, egyhzkp" A II" Vatikani Zsinat|t.a7megrijtott (LG 48)' mivel Isten s'e,,tsge pavsmdot.,*zegy.zj.*",u;;il; "7iJ'o''e* "gy.t..s '.'b..'. (SC 5). ,,Munkjt Ksztus siidvozt ##?; .d" a' n """a"n szeretete (AG 5). Csakis gy vgz|,' osztnzsre es rancsra,a Szentllekkegyelmnek Y","t*en"t kpesarra,hogyaztst"n',valbenssg"'"gv".t.jJ*eksazegsiemberisgegysgnek az iidvossget oJ|e, lthat sza]<ramentuma legyen (LG iy i, "ivna,, *"ry r,,"n szntsge (LG 9). e1*i19." emberszmra az#;;"d";i,ja szerz egysgnek, meg az igehirip"tta; ;"tt, ekkor kez'rldtjtt "p:* Azegyhzu s'.ntrJ.rj,#uJ." tempiomv. Isten 1 j;: elyhzataz ffi;'^.d;",1i;.;i.az sa keresztny dets, elBong"'.Ti'T1Y"iljifl::l"#},::'^":::,:::":Zx,i:;";" l98 AqurniSzentTams tesz ittutalst A zsinat .* egyhzban. a'' vannak invirtute szerinr csaklehetsg Tl.;-o;l;;1 2i;;,,;i,i,,,|,xl.,,.,jii!^,Zi'p,t",,p,lirer.

i*-t"it",,,,fu^",,"o",";,:1:,,9,ff,:i:"nr:.#,;:;:,r: ,n,,:iT.":fri1",fr !*::i,,*#:r;lr*,i-.,,^1.ecrejTt:e!P .j';;;yl*"ry".I"t.-nrLa;


e' V.), Nilmberg 7961,55'4. gen der Abend1nal."t,"' tu"*ie

ffi,,J.ffi:::.",T]J,#|""?'#;ilT.T:fr:'*i;,i':'.ffi^!'j':.:''J,!jl?!F'!.;-it-j'ffilT.:ffi:I
lek orszga.

#:::;:'i:::;|:z:;::i:ii,,nf;mxlr;.a.*'u*:i.i:r"l*:l'".ffi.:.:x#:#::ki:"i!;""P:"
L12

20o Y o. Dominum et vivificantem 25 (A Szentllek s az egy|tz ideje). !0l LG 4: ,,Ptinkosdkor a Szentllek kiildetse kezddott' hogy |egyen u egyhz lland megszentelje.'' 202 A Szentllek a szenthrromsgi kapcsolatokban s u egyhn vonatkozsbm is a komm ni fonsa. A szent. Ez a|evezets egyrttal a nyugati llek ugyanaz a szenthromsgi kommr1niban mint a keresztnyek kzi5ssgben. teo1gia Vezrgondolata. 203 A zsinat kevsb Vette figyelembe az apostoli szukcesszi ekklziolgiai jellegt, mely egy ttal az egsz egy. hzi krz ssg alkot eleme. A Szenlek szerepe, hogy a ttjrtnelemben bevigye az orszg vgidre vonatkoz adottsgait (ApCseI2,17). Joachim a Fiore e|gondo|sa szerint is az Atya s a Fi uralma utn kvetkezik a Szentl-

1"73

-t

ry

ryry ryry| ryt

ryrys liry{c

lrE8|il

l&d

lgisil

e$sel

tdissrEtl

kwryE

l4M{l

&s*s*ql

Stir3.llh4

Sr*frtl",

Ht{&!

k'i-.

ban(Jn4,23),valamlnta,,lelki,'ldozatbemutatsa(lPt2,5)aSzent1lekbdogadsnak me1yegyrittalaz3gyhlzhozval t'Jy" *ugu a kereszisg, mutatja.Ennek tnyt "kb;;. feittele. elengedhetetlen rrrtozs sorn. s tevkenysge annakfe1ptse szeepe A Szent1lek dimenzi. Heribert Mihlen ^i-si|,*."a""megnyiivnul pneumatikuJ a tutajao"nsga ,tJ,T";:{:;:;;il[k'"' Iigyaz egyhzelsdlegesffiegi alkotja:,'A Llek az lenne szemlyisgt ;tfi u^"iy u, e'"{yhz kevsb .Ez azonban emberigben,' t<ii."tu' az egyhz szmra,*,.,,u*ii u" rge 9e1o1t jott szemitre nem rszr6l r.gh r.r'tir az isteni szemlyek fosadhat,mivel tortnetil^eg kevs,, szerint rtelmezli ezt a meghatrczst,ppenezrt ;;* b .t"" : ;; ;; i;'"ffi Szent hasznljk. formrrlt Lelke Flyhz i"rau* v7 e, b haszn1hato. a te. ugyanazokat egybzban az "ev;^iy.t a.Jientllek hogy ti'""i".:a, i. gYakranhasznal:" Agoston,oo testben. ;;?;;';;g":il; tatjael' mini amiket a Llek az emberi az egyhzban s a Szentilekszerept Aquini Szent Tams i"ryi"E ezt a gondolatot, szerepvel, betoltott testben emberi az az atl'aligiaalapjn."e"gyJ";.k +r:? lleknek egyhzlelke,'. az a u,L"^.g|no-gy ,,Szentllek .^.:^: . ;;;;;6il .gy t"te, egy test van' tagjai mgiskiilonbozazt ltjuk, il;i,;;;;b".u"n ,,Amj.knt pedig,amelyezt a IIek tagjii vannak, EEy;Z)i#* *' o" ku.-onbtiz nek,rigya kato1ikus a SzentL1ek.''205 u test mely az egsz ".t"it.ett"ti, mint a lelket afiztkattestben' dgvtaalat..g a Szentlelket, )iiiil,* -"" tokletessge., slegnagyobb Iegvgs is tvette. tanthivatal az egy.hz A oatrisztikus.. u .*oi,li]t". t'.ugvo'"a"y.tormuljt az egyhz Krisztus trogyna tijeten[i, t."'a|ttt r" Xfr,:;;;;fu*"^ a "n"it.rirc;auan XII' Pusra Mystici cory9rjs kcirlevelben -""i l"k (Ds ::za). feje, akkor annaklelke "'s;; (DS 3808).vJ .Pl ppaEvanglii mlajdontja u reren"3"iriinz}':,a.*ag"r.t Sient'leknek hogy az si kijelentst' up*tori"tu"aitsban, siintn-meger6stj nuntiandi (L975) kezdei az egyhzleke:. a Szentllek
bir',rtetimegahvekkelJzustantsnaksigazsgainakmlyebbrtelmt.Mintuegyhzkezdetn' tovabta.1.*: ha hagyjk, hogy a Szentllek utlt ma is munklkoaix _ .tjbl a Szentllek kivteles kornak trsai gy - "u*leuuot Napjainkban -.lnl'&u^"' |"t... u""".." e. Vegye tokba j-.;?"iJ"""ily, -onn"t"i e'ntrrja.Boldogsgot ad, ha valaki az ir. s"""trs vagyunk' Ujbl mr magukat vezettetni.A Szentl"r'"gy",i-" a1arjrk

, Az 1960.as vek szekularizcis idszaka utn (mely az Isten ha1lateolglvai rtee1te. tpontjt)' szinte elemi ervel tor fel az igny a Sient1lek tevkenysgnek megtapasztalstraaz egyhzban. VI. Pl ppa felhvta p'ilpotot e. a teo1gusok figyeimt, hogy jobban tanulmnyozzk a Szentllek mrkcjdst os annat< mdjt u' "u"ung"ti,a.tun. 3. Karizmk a) Az egyh z karizmatikus jellege A karizma kifejezs a g rog nyeIvb1 szrmazik (1rpLopo),jelentse ajndk, adomny. A fogalom gyakran szerepel PL apostol leveleiben, 3i rajta *i.'ttii i,oxmveibe is bekerril. A karizma ]talnosigban vonatkozhat baimilyen ^' "!yna,i az isteni "o"^a'y?, -elyet .1sg adhat az embernek. Teolgiai rtelemben a karizma olyan tenrrsi.roi.;ui e. ingyenes ajndk, nTt-yet az egyn a k java:ra, az egyl-lz,IGisztus mis|titus teste ptsre .9::.c kap. Szent Plnl ngy he1y^en.ta1iju[ meg a karizrik fesorolst' azonosak s nem teljesek (1Kor 12,8-1o;|B_3O; Rm 12,6-8;Ef 4'11). A' -;]';il;.azonostsa a rendelkezsreii elemek hinyban akadlyokta i.itkozik (nyelvek "g';;;;;k adomnya, csodatev hatalom, a llekkel nekls adomnya 1tror i+,ts];. a iegietentoseou trizm.at rigy tnik az apostol, a prfta, abuzdts, a szellemek megkrilcinb iietse, a kormnyzikpessg s a szolgilat adomnya. A karizmk esetben mindig Isten a kezdemnyez, az ajnd'koz s nem az ember. Az adomnyok kc'ztil kimagaslik aZ apostoloknak juttatott kegyelem, saz.o tet<intelyiik al helyezi a Szentllek a karizmrk hordozit is.2o7 A nem-k".",itny enthuziaszta maga akarja eldznt' gyakran mestersgesen,az cjnkvtileti Ilapotot' *"ry az emberi s a-zisteni gyokeres ktilonbsgt.'o' A keresznysgbe "iy,iiilgszunteti Isten soha nem azonosulhat az emberrel, eksztzisban sem. Az emberi ";;"*1';; szmlyuegt"l*'tii kiilonbozik a titokzatos isteni ert,l.209 A karizma jetlegzetess8ei a termszerfolottisg (a Szent]lekkiilonleges beavatkozsa r. , vn elnyert kegyelem); vIasz az egyhzi let eg"yesignyeire; a kc;zntsag (a karizma nem kizirlag szem'lyese]meneteI, han u, Jg,. Ju,*u.'org|' "^ A Lumen 4entium a karizmkri szl tantsi nar "gyia, i''eud ij*.ioor .i"t" zdi (,,Az egy. hz titka'') ltalnossgban, kimutatva, hogy nem msod1agos, r'n"* i.t"nl; npnek alap. vet jellegzetessgr1van sz. Az egy'h{i teljes ltben [*i"-utituin"*"sui. egyes esemnyeiben. Valjban az egyhz bels1eg karizmatikus, u-"nnylt." ii."tus kegyelmnek megszemlyestje, aki hirmas messisi (kirr]yi' pupi7' p.otetai) rszesti 'mltsgban mindazokat' akjk Krisztusba mgozdnak.,,, Az egjhztarizmtitus, miveia Szentllek mkcjdsemegnyilvnulsnak,minden szintjnjeien van: pasztorlis mk dsben' a megszentels kiilcjnbcjz fajtj! e-:fokozatri adomnyainak segtsgvel; kiildetsnekgyakorlsban s az egsz egyllzi let kialaktsban zokkal u".uito. ubo.""y"p.^r, me1yeket kiterjeszt az egylz vezetsre saz egyes hvre egyarnt.
2t7Y, LG 7| 1Kor 14; LG t2: ,,Valdisgukat sclszer felhasznlsukat illeten (ti. a kalzmk) azokla ttrtozIk az t|et, akik eliiljrrk az egyhzban, s kiknek kiil nskppen feladatuk nem a Liek kiolrsa' hanem az, hogy viz;"8*.|janak'felti) mindelt sa jt tartsk meg (lTesszs,tz' 1'z9-. o..'P1..l9'endo]sek, Pithia, Kasszandra' Kiibel kultuszok' ,"" |'1 voltatok, a nma blvnyokhoz hajszoltak benneteket' ;,. ]:o:^'...'.^mIkorpognyok ,'lsten szent npeKrisztus prftai kiildersben is rszt visz... a hvek sszessgea Szentliek kene.n, iu#.',.

sszolglatok

'

?ia1i.'*^t ngyelni, t.Ie i;o^". en'ed' u. nytsnak a' eung"tizl munkban nyiiatkozik "5l 'jJ.' szerep" nt d ietben e}yhz eEsz leknek az fel benss kszti "*'.jbJ"i.,",ban hiretsre, az evanglium iint r*unmoju. meg.'. A Szentll"r. "'".gjrr". (EN 75) "' szavt''' tidvtissg z befogad]k hogy leg"aszveket,

napja ta megszentelis munklnak,, levezi aSzent]elket'aki Piinkosd u. P1 ,,legf,bb e'tltiaz isteni Iet. tagjt valamennyi u'ui'gba, az egyhzat,..;Iffi e.'u"u"""ti megielenti az egyhzban kpesek melyekkel kegyi1meket, tel, smegadjaszmukraazo[aia turorrreges kifejteni. tevkenysgtiket sa vi1g6an a Szentlelket,ahogy az emberi testbefo. befogac{ja u"e,t1Tiii;;:i;;'y Az egyhzeppen van Nemcsakje1en ;., A S"J""t.li;k;Li 3ey!111vgs oka srtelme. gadjaa sajtielkt. lakik. mint templomban az egyhzban Zi J,eynaitu,,hanem

]I ff*:n::;ir#. tss4.is.

Budapesl Seneca' a Tzparancsolatrl, s a Miatynkrl a Hiszekegyrl, 'T,1,.,,uuou,ok

zo u ilI. S ent . . I3 '2 , qc . 2' ad I

7'74

115

rl!

t". .,, .$

!. ..- .. .i

t,- , ,!

1 ...

1 ....,.i

); ". . . 1

i-"

L**l

E] '

,"i

,i

;' *^i

'

r-- ,,.ii

Lzegyhzkarizmatikus,mivelIstenkegyelmt1jon]rxe(kharisz),stermszetesadottakik az Ism."g",",^ety..lto.1". 'l." egybztagsaiazok, a kegyelemherv", i."e" ssknt Az egy. letkegyelmben' " isteni az fl rszejednek e' u S"trer"t ;5i.a;ffJi".'""a' egynek az' s szerepe tagok a ahol rs, szevezet zossgi hz azonbanugyanakkor -t.toouo"o' -k ignyeiszerinta ke. ;' ili;;""."tbe'eegyezsvel a kozossg ;;g*;;i' o'lt megjelensekben egyedi megfelel magatartsnak r'ivek e' svelema feladatok "g, levele: els n "-i,i"i.] e.'etelteti ezt - Snt P] Korintusiakhoz
kapja, hoev haszniion vele. Az egyik ugyanis a blcsessg Llek megnyilvnulsaitmindenki azrt ,7A. a,harmadik a hitet kapja ugyanattl a L]ekt.l, adomny u tuds a-msit ajndkttap.ia u I-eretta' ugymabbm a Llekben.Van, aki csodas'zinten uoo-nyat gygyita. ugyanabbana Ll"*o". "Jyi"a'u jut osztlyrsziil. kpessge a szellemek elbrlsnak tev hatalmatkap, van, akinek a prftlsnaklagy Mindezt azonbanegy s nyeri el ajndkul. *Jelmezst pai!-u oy"lu"x' Ms kiilnfle (1Kor 12,7.1|) '"gl 'y"r'"i" t"t.iesi sznt osztvakinek.kinek.'' ugyanaza Llekm,1u"ti, Az e g y h z k ts z e m p on t bliska rizm a t iku s.M in den ek:e\ttazahe ly, (stazahiisitt nagy ajndka posztszisz),ur'or,,'"g.,;i u' "*t"'i.egnek adottkrisztusi kegyelem hv - kivtelnlkiil Minden karizmrkat. kttln1eges szmr9a tug ,s"".'trer"i L)ii ',7, hrom alapvetkarizmt kap: a prftait(mely az evanrvn va1tagoz{ds - a Kfisztusba tesz), sa papt(mely (mety Istenorszgnakorokosv a kiriyit tesz), hrvivjv e1ium Sokkal kivlbban tesz). eszkzv tallkois r.i"' e.-i'i1aekozotti ..*a;;d"'i'eg, betoltkben. szolglatot felszentelt a a-kai'zmzik ezek meg ;; dbb"" taatrit de leginkbb ap ftaimkijds. A Szentllek.,ur*".','yii11"'sisi feladatbantevkeny, feladatokka' yz,meghatnclzott a kormn s pup,ag u rurif pa,uu*l?i.Ji". ben rzkelhe.o fe1tte1ek. i1yen alvetve prfcia-nincs a t.otott, a hierarchho'es a r"tz'entert strlukirhoz. A prfta '"orga?tr.o" vagy.intzmnyes a-hierarchiai tt,toait nem nek' amennyiben keretekenkvii1is sokszor a hiv"aialosvagy intzmnyi szcstjve.A Szentllek a Szentl1ek trsadalmi brmily hyomottak, az u gyengeg a tudatlanok, hangjt:u' ura"uto*ut, ha1latja vagy hatalommal nem cmmel semmilyen uug,no9r' reut ;;;.ily iuej;i, orvu,, 1tit hogy trnjt kimozdtsa, ket, hogy a hatalm.as.ok e szefieiet fehasznrlja dicsekedhetner<. val vezetsben' fel fildje gret npnek"z rj Isten a vallsi osztottozze ^hogy joaz elnyomottak "*"tol... a gyengk, fellpjenek hogy kiterjesszelsten (ilyen volt ^t.'atrait, irgalomnak az u .""'"t"rn"k s ;'d;p* a j9s{qnar<, s legyenex *"'' ",',ii^v. gairt, Avilai Terz,a fatimai ltnokok' oldulAssisi Ferenc,cta'irvaux-inernt, Siennai Katalin, anya...). Terz szentelimeg, Vze. keresztiil spapi szo1glatokkal nemcsaka szensgeken ,'A Szentllekaz Istennpt skestiernyekkel,hanemajndkait'tetszseszerintjuttatvaki'*qi"\'(1Kor12,11)'sajtoske. skszsgess fokozatak z tt. Ezeikel a kegyelmekkei a]kalmass gyelmeketls oszt ."j;;.h"|.n]Jen -rge.L9*n' tovbbptse i"i"datok vllalsra az egyhz megrijhodsa's teszi ket kiil nfr".".t??. (1Kor 12'17).'' t'ogv t'asznljon veli.ik< ahogyan az rsba. ail.:"?r"t ^ikait mindenki -e.ilupju' amennyiberr. emberi testi, id.beii, igazolegyhzteljes egszben theandrikus valsg:

Az egyhz miniszterilis (szolglati, szerves shierarchikus) struktrrval rendelkezik, vagyis egy lthat s tobb elembl \1 szeryezettel, ahol az egyes rszeknek sajtos smegktilonbilztetett szerepiik van. A szolglatot, a segtsgnyrijtst s a vezetstellt feladatok a ppasgra, a prispoksgre, a papsgra sa diakntusra tatoznak. A Szent]leke szo1g1atok szmra kiilonleges kegyelmeket juttat.2'1A szolglati egysgminden egyes tagjnak megfe. lel egy pneumatikus e1em vagy egy karizma, mely tevkennytev6 ajndk. Ebb1 kovetkezik' hogy a karizmrk sszolgilatok egymst tjrjak segymst fetttelezik. Alap kiinduIsi pont, hogy az egyhz strukturlis s karizmatj]<usfelptse kzcjttnem lehet ellentmonds. Fesziltsgek,konfliktusok a szolglati feiadathoz jrru1karizmrk s a szabad karizmrk kozott e]fordulhatnak. b) A sao l g tIat o k fe Ip t se Az egyl;lzi szolgIat megfelel Jzus Letknek, egszen addig, amg nem a hatalomra s a tudsra pril, hanem a diaknira, mnt szo1g1atra.272 Az egyes hivatalok megllaptsa nem mindig problmamentes, ha az egyhz mai szervezett sszevetjiik a szentrsi adatoke9 az segyhz meghatroz Ietvel. A krdssrilya mg nagyobb lesz, ha aZ egyes egy\{ hzak s^e^gyhrzi k zossgek kozotti ktilonbsgre tekinftink. Itt a minsgi rangsor kiindulhat a k1rus,213 mely szent rend (hierarchia), s az ,,egyhzinp,', a laikusoklXoo'1 kcizotti megki]cjnbciztetst1, egszen az effIeelnevezsek teljes elutastsig a tisztrn testvri kcjztji. sgben. Az egyhzi hivatalok visszavezetse az jsz vetsgenkvtili formkra alapvet t. veds' mivel (1) a mrilt egyszerrennem ismte1het6; (2) az jszovetsg nem elre ksz hivatalokat vett t, hanem a kormnyzs sa k zossg egymst kclvet pldit; (3) nem lehetsgesmagra Jzusra visszav ezetni az egyhza1apt6szrndkn kvil a hivatal sa kormny. zs konkrt formit. A katoLikus s az ortodox egyhzban a hivatalok struktrirja az episzkoptus, a presbitertus s a diakontus hrrmasfokozatra piil' Ezek az a1apvet6fogalmak mr az rijizcivetsg. ben is megjelennek: _ nlorconos (episzkoposz;fe1iigyel, piisp k): ApCsel 20,18; Fil 1,1;Tit I'7; IPt2,25, - np<opre pos (preszbiiterosz,c}reg, pap): ApCsel 1I,30; 14,23; 15,2. 4. 22; 16,4; 2O,I.7; 2 1 ' 1 B ; 1 T i m 5 ' I 7 ' 1 9 ; T it 1 ,5 k;Ja k 5 ,1 4 ; 1 P t 5 '1 . 5 ; 2 Jn 1 ; 3 Jn 1 . (diakonosz,szolga, diaknus):Fil 1,1; 1Tim 3,8. 12. -6tcrcoyos Ezekaz elnevezsekazegyhz kezdeti idejbenegyi.ittszelepelnek az apostol, a prfta,a tant, az evanglista, a psztor megjelolsekkel. Ezek azonban mg nehezen kiilonthetk el egymstl. Figyelembe kell venni a zsidkeresztny (a zsinaggai rend mintjrra)s a pli pognykeresztny (az apostol tekintlye alatt a szabadsg s a karizmk bsge) kcimyeiet. ben kialakul kozcissgeket.Igy az i|J,i kozossg tvette a zsid csa]d mintjt, mely az regeket (presbiterek) a hagyomny s a kcizssgi szervezet kpviselinek tekintette. Az episzkoposzl<lfejezsnek a keresztnysgenKviili eredete van, mely az adminisztratv egys. gek feltigyeljt jelenti. A keresztny hasznlat pontos kezdete nem meghatirozhat, A monepiszkoptus igazotsa ehhez kapcsoldik. Ennek 1tfej tttszocioigiai (intzmnyes),gya-

slthatat1an.Jzus hat sJukt t igenver, s am"''viu"" isteni, lelkiltermsztfolotti,.orok alakul ki a kapcsolata legmlyebb a egyhzbal az lta| Krisztus s a Szentller **ai*" hierarchi(intzmnyes, dimenzi Szenthiroms gtak az".*t".isegg"r. Mgis a-strukturilis (mely isteniv teszi) kozott dimenzi pneumatikus s egyzat) kus, mely lthatv teszi az sllek sem test lp,""tnu! 1lo9y a test nem ltezik a llek nlktil, a legszorosabb sem a szervezet a kegyeszevezet, a "gy,eg kegyelem fef toehato nlkiil, rigy u, "gyna,ii;,sem lem'nlkiil' mert a struktrira eleve kegyelmi strukfilra.

Az

2l! LG 4: ',A Szentllek elltja s irnytja a kiilonfle hierarchikus s karizmatikus adomlyokkal''. .'. v(i' RAUBER. K.-J., Az egyhzzal a j vbe a Szentllekvezetsvel, (|gg8/1_2) I_g. in TeolgiaXXXil <irtikrsztjelent. Tsz vetsgi kifejezissel (2Tr 4,2O;9,29) 'lJ A klrus (r\r]po5) z jsz vetsgbenclrciksger. az'eFsz keresztny np Isten tjrkIsze (lPt 5,3; Ign. Ef 11,2). Sajtos mdon gy neveztk a lelki szolglatban val rszesedst is (ApCsel l,l7). A klrus szorosabb flfogsban val fejldse rigensznl a laikus llapottl val megkiilonb ztetsknt z egyhzban llmd szolgatot teljest kIe vonatkozik (1n Jer. 1 l,3).

r76

I'7'1

l8$ils!.|

ll$ee|

lsatlcrii{l'l

t!{sre/

&&rl.rrfl

t&ie&q

Ilgrds{

lrye$4

lw$

Me{

hatul

korlati (az eretneksg s a szakadsok veszlye) vagy teolgiai (monoteizmus, s ecclesia irnyba mutat fejlds, mely domestica) motvumok hatfuoztkmeg' A hirmas felpts a zsid papsg rendje (fpap, pap, lee76szoraz els Kelemen levlbenjelenik meg (96k.)'214 vita) s az jszovetsgi rend (pi.ispok, pap, diaknus) szemben1lst mutatja. Az apostolok utni idszakra val tmenetet az utdls fo1yamatos lncolata jellemzi. peJzus Krisztust az evangliumot, hogyhirdessk rendelte szmunka, Jzus Krisztus ',Az apostolokat mnakrendje szerint demindkett Jzus Krisztustl' az apostolok azIstentl, kiildteel.Krisztus dig az Isten feltmadsval birtokukbajuKriszfus s UrunkJzus a parancsolatokat, l volt'tvettk az.Isten akaratb

FGGEr,x

tott a teljessg, gy Isten igjben megersdtek s a Szentllek teljes birtoklsval elmentek, hogy hirdes. sk az evangliumot, az Isten orszgt' mely el fog rkezni. Miuln a ktiltjnbz vidkeken s vrrosokban hirdettk az igt, el 1j&kat lltottak mindeniitt, kiket prbrra tettek a Llekben, a piispkket s a diaknusokat, azok szm;ra akik hinni fognak. s ez nem volt rjdonsg, mert a rgi id6kben is rtak mI a piisp. kijkr.l s a diaknusokr l. Az s ugyanis ilyenkppen beszl rluk: >piispt'k ket lltok nekik az igazsgossgban, diaknusokat pedig a hitben<.''(1C|em 42,|-5)2|5

A zsid forrdsok
Tra - a Mzesnek adott torvny

A kildetsvertikr]is irnyi: Isten -+ Jzus Krisztus .+ apostolok .+ ptispokok s diak. nusok" A ,,piispop-pap-diaknus'' hrmas etsz r Antiochiai Szent lgncnl jelenik meg (t110)' aki gyakran beszl piisp kr1 (egyes szmban), presbitriumrl, vagy presbiterekI,l s diaknusokr1,2r6 s ezze\ vagy a monachikus''' va1y az e1yhzi kozcissg kormnyzsnak szinodrilis-kollgirlis kormnyzstfejezi ki. A vertiklis rend itt horizontlis rydon jelenik meg' mely az apostolok kozoJsgtkciveten a piisp k k koilgiumbl ered.218 Halakha
a tciruny tszeni elgondolsa

Szbeli hagyomny

rotttorvny Szentrs

Haggada elbeszls

Midrs kutats, magyarzat

aram

Misna tants

Targum Midrs.szerr Targum a kuhtss szpri elbeszls tallkozsa

Gemara maqyarzat

Talmud
2r4I clem 40, 1-5 : Ti. 3,129-130. VI.1 .

polyc. phil. preascriptum lll$it;t"t;t'"ti; Krr,t;rrau.rr,2k; vrtr,l;>gr,2; 4: r,7; LO,2;smym. trr,1;vrr,2;


a

,/
Paiesztinai Babiloni

,|1 Az egyhzi k z ssg lnpiispk ll, aki papjain keresztiil vezeti a rbzottakat. 2l8A ptiip<jkt]k kollegialitst az LG 22 fejti ki, mely egy ttal a kapcsolat s a kzcissgek egysgnek, a communio ecclZsiirumnak a kifejezse. Benne vlik lthatv ugyanakkor az egy'tlz egysgnek s bels felptsnek konkrt fomja.

178

1'79

Dei Verbum2-6
A KINYILATKOZTATAS sze te) ( .A kiny ilatko zt at.s te rm onma. 2. Itennek amaga jsgban sbolcsessgbengy tetszett' hogy kinyilatkoztatja Krisztus, gi, s tudtunkra a3 atiatanak szent titki, mely szerint az embereknek Jzus rsze megtestestilt Ige aria a Szentllekben tjuk nyIlk az Atyhoz, s az isteni termszet bartaihoz sei ie'sznek' E lnyilatkoztatssal a lthattlan isten szeretetnekbsgbl mint a sajt k ztlssgszl az emberekhz, strsalog ve1iink, hogy meghvja ket sbefogadja li: Isten te. e n''yitu*oztatsrendje elymssalben-sIeg sszeftigg tettekb,l sszavakbl je1zett valsgokat; s a szavakkal a tantst s megerstik tiaut.;.teo"ti tettei k'ltlytlvirtltj< Az Istenrl a szavakpedig hirdetk u t"ttk"t, smgvilgtjk a benntik rejl misztriumot' fol' aki ragyog igazsgKrisztusban mlysges kinyilatkoz=tatoti gy tivcissgrl e' "" "*u.* az egszkinyiltkoztats k zvettje steljessge. s e) (Az evang lium elkszit ' llandan tanris. tt.i, aki az Ige 1tal b;emt start fnn mindent, a teremtett dolgokban tidvossg titjt' a termszetflotti nyitni akarta meg kodik az embereknek nmagrl, s mert Bnbeesstikutn nmagt. kinyilvntotta fofva kezdett,l trl sszti1einkn"ek mindezeken s sziinteleniil gondjt rmnyt ntotte be1ji.ik, n* u megvlts gretveyaziidvossg l]hatatosan kitartanak i,is"tie az .b",i,g,'"k' hogy mindazot'x .i.o[ letet adjon, akik nagy l"-ry9tskeresik ui tiduo'.g"t. A maga idejben meghvta Abrahmot. hogy is"lou* a ptrirkk u-tnMzeien ja prftrkrltalaratantott,hogy egyediil t Bt"gv"'."rvet vrjk a hogy s brnak, igazsgos s A.{Tuk gondvisel Istennek, igaz es ;;.,f i et| tjt. *"gige't rur.gvltt; sgy ksztetteeI a szzadok folyamn az evanglium (K risztus telj ess tette a kiny iIatko ztat'st) ' .+. az utols napokMi.,t,, sokszor s sokflekppen szlt Isten a prftrkban,,,ezekben aki megvilgost Ig{ orok az tudniillik Fit, ugyanis ban a Firiban szlthozzttk''. Bttiitte nekik Isten titkait. Jzus etmondja s lakozzk kozciit emberek az hogy embert, minden Krisztus, a megtesteJtiltge, az,,emberekhez kiild tt ember'' teht ,,Isten |c]. *""dii'':: EzrO - aklt' ha ,i{n"" iis,i u odvo,t vet, melyet az Atyabzott r,hogy megtegye-. szavaiva] s megnyilvnulsval, jtenltvl s minden egsz uuuti tat, az Atytis ltja.va1 dicssges foltmateiteive1,je1eive s csodrival,*fkntpedig hallva1 s a hal1bl teszi a kinyilatkozueteljestvntokietess dsval, vgti| azlgazsgLelknek ett(titae-sevet hogy kiszabadtson minket a ii-q el isieni tansggl ersti meg azt, hogy veliink az Isten, s foltmasszon az rk letre. hall sa bnstittsgbl n1llrk el' s mr semmiA krisztusi idwend teht mint r1js vgleges szivetsg sohasem .,ijnyiivanos kinyilatkoztatst nem kell vmunk a mi Urunk Jzus Krisztus dicssges elfere jovetelig. az ember szan,,vltud<oztat Istennek,,a hit engedelmessgvel''tartozlunk, mellyel a kinyilatmeghdol teljesen akaratval s tinmalat, ,,rb:tmvel badon Istenre bzza egsz Ehhez ahithez sztiksg van koztat Isten eltt'' stjnkntelfogadja a kapott kinyila&oztatst. aki az ember szvt segt6kegyelmie s a Sientilei< bens segtsgre, i.i"n "e"lo"6, 180 (A hit) .'^s."'

megndtjasIstenhez trti, az rteiem szemtmegnyitja, smindenkinek mega ja az ,,igazsg elfogadsnak s hitnek'dessgt''. A Szentjiek foiyton ttjkietestihrtinket adomnyai ltal, hogy egyre mlyebben megrtsi:k a kjnyilatkoztatst. (A kiny il at ko zta tds tr gy a s sziiks g es s g e) 6. Az isteni kinyilatkoztatsban liten d"nmagts akaratrnak az emberek ridv ssgre vonatkoz cjrok dcjntseitakarta kinyiJvntani s"k z lnl, ,,mespeJie;;;;;;:i"gy rszt adjon azokbl az isteni javakbl, melyek az emberi rtelem rtiirofoiepJss;3;;i"."" meghaladjk''. A Szent Zsinat vallja, hogy ,,Istent,mindenek |talapjts cljt, az emberi sz termszetes vilgossgval a teremtett dolgokbl biztosan meg^iehet m''i;; t*.it:", hogy az isteni kinyilatkoztatsnak kell tulajdonni ,,hogy mindaz , ami azisteni dotiotuil az emberi rteIem szmra cinmagban nem elrhetetlen]az emberi nem je1en arrupoitun i. mrndenki szmira akadiiytalanu1,bizonyossggal sminden tVeds niktil .egism".r'"to.''

A II. Vatkni Zsinat sdokumentumai


A zsinat 4 sessija: I. 1962. okl 1 1.t.1 dec. 8-is II. I 963. szept. 2g-t6ldec. 41ie m. 1964.szept. 14-t1 nov. 2t]ie ry. 1965.szept. l4-tl dec. 8.ig Konstitricik: 1. ,,Lumen gentium'' - Dogmatikai konstit ci azEgyhzrl (L964. 11.2I.) Verbum'' - Dogmatikai konstitrici az isteni kinyilatkoztatsrl (1965' 11. 18.) ?. -P"i 3. ,,SacrosantumConcilium,'- Konstitrici a Szent Liturgirl (1963. 12' 04,) + ',.G3t'di91 et spes'' - Le1kipsztori konstitrici az E{yhz Bs a mai vilag viszonyirl (1965. 12.'7.) Hatrozatok: 5. ,,Christus Dominus'' -,Hatrozata ptispcikciklelkipsztori hivata]rl (l965. 1o. 28.) 6. ,,Presbyterorumordinis'' _Hataroiata papi szolglatri s|etr6| (|965. 12.7.) 7. ,,Optatam totius,'- Hatrozat a papnevl&rd (i965. 10. 28.) 8. ,,Perfectaecaritatis'' - Hatrrozaia szerzetesiletkorszerr mgrijtsrl (1965" 10. 28') 9. ,,Apostolicam actrrositatem'' -Hatrozata vilgi hvek apostok'a;l (1965. 11. 18.) 10. gentes'' _Hattozat azEgyhz misszis tvkenysg ret G96-s. Iz" l .) ''Ad 1 1. ,,orientalium ecclesiarum'' _ Fiatrozat a keleti katoluJ"gvt'i'"t.oiitsea. n. zt '1 12. ,,Unitatis redintegratio''_Hat"rozataz kumenizmu'.1( 16,6'. 11. i 3.,,In ter miri ftc a _ Hatat o zat a tj koztat eszkz kr.l (1 9 63 . 12. 4\ 'ij

181

f'. !

rl

l**"

l* .,-,

t-

i*-

L,*r

i*-'

..,'

Nyilatkozatok: 14.,,Gravissimumeducationis,'-Nyilatkozatakeresztnynevelsr,l(1965.10.28.) LzEgyhz s a nemkeresztny vailsok viszonyrl - iivil",t"'", 15.,,Nostra aetate,,

Incanntionis mysterium. B:]19 u 2000. v Nagy Jubi1eumnak meghirdetsr1. 1998.XI.29. Levl a m vszekhez1999. Iv' 4. Levl az id6s emberekhez, 1999"X. I.

(196s. 10.28.) (1965. 12.7.) a va1lsszabadserl '. Nyilatkozat humanae,,'5'g'ii^ii' II. Jnos Pt p pa megnyilatkozdsai (1979-1999)

Az egyh zjelentfisebbteol gusai


Agoston (Aurelius Augustinus)' Szent (354-430). ., a keresztnysg taln legnagyobb hatst kifejt teolgusa,-a ,,kegyelem doktora'', Tagastban(Numidiaj ,l"t"t,. Nyugtalan' hnyattatott'latalsga idejn a kozmolgiai duaiizmust vall manicheizmus hve volt, majd neves rtorkntMilnban rszben Szent Ambrus hatsra *"!t".".'t"tedett (387), s Hippban papp (391), majd ptispokk szenteltk (396). Hatalmu.?1"t.u" meghatrozta a teolgia szinte minden teriletnek fejidst.Kiilcinsen kegyelemtana, szenthiromsgta. .1ynt!ar9msrigrl),-t.ottnelemteoigi ja (Isten vdrosa) ekkJziolgia;a fejten ki Zri!.|+ si hatst. onletrajza' a Vallomdsok j m(fjt teremtett. Albert, Nagy Szent (1200 kiiriit-1280). Domonkos rendi skolasztikus teolgus, Aquini ^ Szent Tams taniraKcilnben. A Nyugaton az arabok (filolgiailag gyut'* kozvettsvel ismertt vl Arisztotelsz els jelent6s rteimezie.a tEorogl" |ontutlan) J..a profn tud'omnyok viszonynak tisztzsn fradozoti; szmos termszettudomnyos munka s nagyszabs teolgiai mvek(Summa theologiae) szeru1je, Ambrus, Szent (333/334_397). A Trierben sziiletett A.-t magas beosztsri hivatalnokknt 374-ben Miln ptispokvv]asztottk. Piispokknt aw' szaZi"gvr'7'p"rit*jnak leg. nagyobb tekintlyrszem1yisge volt. Mveinek nagy rsze a szenist magyarzza; aru_ kaiai dogmt vdelmez (A Szintttekr1 Gratianus cstisztirhoz, A megtestesi)lsrI), e11kai trgylj' (De officiis) s kateketikai tmj,' (A szentsgekr.l)rsai me[Jtt a liturgia terti1etn hozott reformjai (himnuszok) rvnvli jelentss. Anzelm, Canterbury Szent (1033/34-1109). A ,,skolasztika atyja,,1060-banbencsszerzetes lett, ks,bb aptknt a B-9c-1kolostort nagy hatsri teolgi tozpo"na emelte, majd Canterbury rsekv vlasztottrk. A gondolkodi sa hit viszonit (Moiotogion). Isten ltnek probimj t (Proslogion - Isten z, akinl nagyo,bbat nem l"r*t ni; ez az n. onistenrv) taglal rsai m ellett az engeszt;sl kcizppontba r."y""."gu]tstana "rg.'J"r !9'-qi"i is (Mirt lett Isten emberr) meghatroztaa skolasztikus teotogia kibontakozst. Athanasziosz, Alexandriai Szent (kb. 29s-373). Rszt vett az Atyas a Fir egylnyegsgt kjmond Nikaiai Zslnaton (325), majd Alexandria ptispokeknt a nikaiar dogma elsznt vdelmezje volt az azt tagad ariinusokkai szemben. sim^rizetset s,:ryosuitott p spciksge alatt elssorban a megviltstanra lrangsrilyt helyez mvei rvn1e, i r,l) elksztette a szenthrromsgi dogma kimonst, d" u .'"'""t".iij ^"g,",test,iLs. kibontakozst is elmozdtotta. Ba|thasar' Hans Urs von (1905-1988). A tanrri tevkenysget soha nem vgz6, 7ete utols harminc vtegy k nyvkiad vezetjeknt Bzelben totta.-t a dicssg ktegrija kcjrsz,ervezd teolgiai eszttikja (HerrIickeit), a vilg sIsten tcirtnelmjne arariaijeilegn alapul ,,megvltstan a,, (Theodramatik), azirodalo'm, az.gyna,aiysxmvei, a miszti-

Redemptor homllrls enciklika a Megvltroi .|979.II7.4. 9, X. 16. r 1 9.7 C atec hes i t r adenda e apostoli buzdIs a hitoktats 1980. XI, 30. AtyaistenrI irgalmas Diyes in misericordiaencik]ika'az 14. Ix. 1981. encik1ika a szociis krdsrl ;;;;;;;;;,,ens I98I.XT.22. a csaldrl buzdts apostoli Familiaris consortio 1983. I. 6. Ailerite portas Red.emptori szerivibulla . II. 1 1. 1984. a szenvedsrl i,n, aa",is enciklika gr|l 19 84. 17.25, a szerzetess encikilika d-onum o,r, ip ti ai n u uti"tnatrl sbnbocsnatrl 1984. XII. 2. " et paeniteni}i"n"inir." .i;;;i Reconciliatio m' 3 1. ;";p", apostoli \evIaz ifjrsgri 1985. .Sb;;;;;;p""rli 1985. VI. 2. .,,"iHik szent Ciiilrot sSzent Metdrl 18. v. 1986. Szentllekrl Dominurrl et Vivfi'cantemenciklika a

25" TI. fu1 L98.7'. ii, i' pr,ier enciklikaa S zzany , ^iot,iuao XII. 30' 1987. krdsrl "^i rei socialis u enciklika "E;;;;;;; '"oiilis 1988. I. 25' elcik.Jtkaaz oroszok megtr'srl

1988. vlu. 15. ^""dum Mulieris dignitatemaposto\i buzdtsa nkrl vilgi Krisztus-hv,krI 1988. XII. 30' a l""ai,a' apostot Christifideleslo;c; 15.

1988.Vm. aposiJiil;J' Szeni Jzsefr,i Redemptoriscusros 1990.V[I. 15. egy'etemekrl katolikus a Ecclesiaeupo..Jrl Ex corde '"n"rt"zs 7' xII. 1990. misszikrl a *jssio enciklika "i"^i,-i' .-;;,;;"' 1991.V. i. annus enc:itJkaa szocilis krdsrl papsgr1''1992'III.25. a buzdts dabo vobis apostoli Pastores az erklcsaiapjairl 1993.VIII. 6. w,-i"i'ipt,"a*"n"ikliku 1994.II.2. a csaldrL levl apostoli Gratissimamsaze szentvrl1994.XI. 10. r.tivetkez zooo-u"n upo.torii"\,?r millennio Tertio Karcsony!a''1994 Gyermekeknekrtlevl ^6I 1995. II.25. e enciklik a az 7ett i n tt via " "^ 1995.vI. 9' Levan.\cnek encilika t995.y.25. [Jtunumsiz Nagycsiitrt ki levtapapokhoz1996.ban l996. III.25. letr,l a megszentelt' buzdts a.posoti vita consecratakezaen [CIC] sa Kelet rri.g"4,}z,Egyb'zTorvnykcinyvet Ad tuendamfi,,*, 18. V. 1998 -,;;;;;;i tCCEo]). ro'onykonyvt 'una'ur. V.21. motuproprio..1998. ii"|itermszete, ,;;;;k, i""i,ieii,,,"iit.t 1 . V. 3 . 8 1 9 9 g szente1srl. i.;i"]ii"' a aV as,mp-me ii,?" 1998.D(. 14. ^"ai. ratio. ElciYJjku u t'ii e' u" skapJsohtnaktermszetrl. Fides et 182

183

{__J

I_t

r ii,i

il

i-.ilLj

t*J

ri*^r

^*.j]

t*__

.,

kus hagyomny korbe vg mrvei, Szentrs-kozponili' a Szenthromsg titkt a teolgia egsznekszvbehe|yez gondolkodsa s a teljes eurpai kultrirnak a teolgiba tortn mltn tekirrthediik aXX' szzad egyik legnagyobb teolgusnak. itegrlsa rvn Baszileiosz, Nagy Szent (kb. 330-379). A kappadkiai Kaiszareiban sziiletett, Niisszai Szent Gergeiy testvre.Athnban vgzett tanuimnyai utn hazatrve megragadja a szetzetesi 1etforma, amelyet az ltala alaptott monasztkus koz ssg rvnjelentsen megrijt ptispcikeknt (370) 1keresztny (Nagy aszketikon). Ka:szateia kivl szervezkpessg kozcissgltrehozsn frradozik. Teolgija a nikaiai hit vdelmtszolglja' s jelents szere. pe van a szenthromsgi teolgia tertiletn (A Szentllekr6l), ameenyben eredeti mdon y esz a vonatkoz szakkifejezsek kidolgozsban. tsztBellarmin Szent Rbert (1542_1'627),l\ jezsuita rend egyik legnagyobb teolgusa. Rteolgia professzora' Controyermban a potestantizmus tteleit cfolni hivatott lnitvtLz siae cm mve a XIX' szzad vgigalapvet apoiogetikud rs volt. Elssorban az egyi..lz lthat dimenzijt emeti ki; hrrom ,,kotelk'' egyesti ezt.,azigaz hit megvallsa, a szents. gek kcizossgesa ppa elismerse. Bernt, Clairvaux-i Szent (1090/91'-1153). Clairvaux ciszterci kolostornak alaptja' a ciszterci rend egyik legielentsebb szemlyisge.Brr lankadat1anul tevkenyked, egyhzpolitikai1ag is jelents szerzetes, ugyanakkor szigorri aszkzist folytat, kontempIatv s az gynivallsi tapasztalatokraalapoz, Isten saz ember egyesiilstlerni igyekv monasztikus teolgit csticsra emel teolgus' jeBonaventura, Szent (1217 kiiriil-l274).Ferences teolgus, a iatal rend terjedsvel rendfnok. A ,,szerifi doktor'' mveiben sszekaplentkez problmik megoldsra t<}rekv cso1dik monasztikus s a skolasztikus teolgia (A IIek tja Istenhez), s kcjrvonalazdnak benntik a ks,bbiferences teolgia lnyegi elemei (Isten lehajl szeretete, Krisztus szegnyny vlsa, a kereszt mint Isten szeretetneklegf,bb jele). Bultmann, Rudolf (1s84-]'976). Az Istenrl val beszdlehetsgeinekfeltarst s az jsz vetsg tizenetnek a modern ember rltal megrthet nyelvre t rtn lefordtst clul nirizo marlurgi evanglikus teolgus az jsz vetsg ,,mtoszta1antsrnak''s Martin Heidegger egisitencia-elemzsnek felhasznlsval ksreltemeg a keresztnysgmint az embeigzisztencilisan megragad ,,esemny''bemutatst. Egzegetikai-dogmatikai (katolikus szepontbl tcibbszor usiuro) llsfoglalsai(Azjszdvetsg teotgidja; Jnos evan. gliuma) rvna szzad egyiklegvitatottabb, de egyben egyik legnagyobb hatst kifejt teolgusv vlt" Cajetan de Yio, Thomas (1469_1534). Domonkos rendi teo16gus, a meg jul Szent Tams-Jrtelmezs legielentsebb alakja. tfog, a tomizmus fejldstnagymrtkbenmeghatiroz kommentri-rt Szent Tams Summ-j6hoz. Luther egyik els vitapatnere' aki a reformtor rsainak behat tanulmnyozsa alapjn |ete vggpontos vlaszokat igyekszik adni a reformci kihvsra. Cano, Melbhior (1.509-1560). A Trienti Zsinaton kifejtett tevkenysgvelnagy tekintlyt nyert, a fundamentlis teolgia atyjnak szrnit domonkos rendi spanyol teolgus f, vszzadokon t meghatroz jelentsgrteolgiai mdszertant sismeretelmletet ^i," 1 84

kidolgoz Teolgiai helyek amelynek clja a teolgiai vitik sorin atkalmazhat rvek forrsuI szolgil,,tekintlyek'' mdsieres nr;tese. Congar, Yves-Marie (190.L1995). A francia domonkos teolgus elssorban az ekklziolgia s az okumenizmus teriletn fejtett ki dont jelentsga;"-;k"'y.get. A rendkvtil termkeny, kivteles olvasottsgr C. ihagyomny es a retor utatsgt hangsr|yozza (Iga7 s hamis ,?'?,!: az egyha ii1' teo1giat "gy-as pedig rt"",il;il;" meg is valstja ezt (Hiszek a Szentllekben), Cullmann, Oscar (1902-1999). A bibliai s a g r g ltrtelmezs . ki.ilonbsgeinek elemzsenyomn a bibliai id..fogalom kittintetett jelen1o,elet na,,gs,ityoztu. a reltmadst a tcireszkatologikus k zppontjnak tekin"tette.u,nty a kErestenysJtet a !:""l:T (a feitrmads bekcivetkezett) es ,'mg nem'' (a vgid ',mrr,, mg ;;j kettsge rvn fesziiltsgben tartja. 'fu".; Cyprianus' Karthgri-Szent (f258). A keresztnyiildozsek sorin hitiiket megtagadk. ' kapcsolatban felmertil kal krdsekre, valamint az,eretnekek iltal kiszolgltatott keresztsg problmira vlaszolni trirekv' karthgi piispcik gostonig u Ny"guii"fi"1entsebb teolgusa vo]t. Az egyhdz egysgrdlrt mrvbena ptispcit<tet t''"tt emeli ki' "iya.;"oto.eget *h1,ho"r'"'irj | |t1ss$yozza, hogy a Krisztus egy darabbl s ztI e|szakadtak r]talkiszolgltatott keresztsg ivnytelen. "6tt "gyt' Duns Scotus, Joannes (1265-ktiriil-1308). A doctor subtilisMnt tiszteLtferences teolgus fmve a Petrus Lombardus Szentencidi-hoz rt komment,a'ju. oo-,'_o*odsa fordulatot eredmnyezett ' a kcizpkori teolgban s metafizikban, rijs|eraen J*J."'," A-risztotetszt. Vallotta, hogy tvrria mentes*volt u" at.,"ie aanffi d,;;; ;;;;";;;; Gergcly, Nagy Szent (540 kiiriil-604). Lemondva vilgi a karrierrl a nemesi szirnrazs ^ fiatalon szerzetes G. lett, -s sztilei palot1atkoloston alaltotta. slo-uen papav vr1asztottk. Kiteljedt teolgiai tevkenysgeutzataugr"rtlpa.'t*i?il,i; #ban rllt. Spiritulis elemekben'.gazdag Szentlrs.]rtelmezsien nagy szerepet jtszanak az ekk1ziolgiai vonatkozsok (Moralia in lob). Gergely, Nazianzoszi Szent (f390). Baszileiosszal k zosen vEzettathni tanulmnyai utn csatlakozott bartja aszketikus kcizssghez. majd piispkk szentelt G. foly|'ralg. tonosan kitrt ugyan az egyhzpolltikai felaatok er1.' migis tnstantinpolyi, a nikaiai ortodoxit kovet csoport Vezetst. "ruarr"rti " Teolgiai Konstantinpolyban eladott beszdei a nikaiai dogma ragyog kifejtstnyrijtjrk.Beszdein kivti szmos tevete s kciltemnye ismert. Gergely, Niisszai Szent (335 kiiriil-394 k riil). G. Baszileiosz s Nazianzoszi Gergely mellett a h.1rma.diknagy kappadkiai teolgus. A gcir g mr:veltsget eredeti mdon felhasznil mrveiben jelents eredmnyeket rel szenth?roIisgi teol;ia;;.iil*' (A lnyeg sa hy!,::!T?|u kiilrinbsgr1),tfog rtekezstr a feltmad sri (A llekr.t s a feltma. dtsrl), kiilcjnboz eretneksgekkJt vitzks nagyszabs.i u,,t.opotogiaii";t l". Igen jelents szerepe volt a Szentllek istensgt kimond ionstantinpotyi Zsinaton (381). I-rneusz,Lyoni Szent (f202 kiiriit). Kis-zsiban sziiletett, . majd presbiter Ga1liban. Az els kimagasl mrvet htrahagy keresztny teolgus, aki a keresztny hitet idegen elemek-

185

h-' #* r l r u r y r y ry ry W 1 ry

ryi
l l

try

ury

hlr

lPtn

lry

fgury

fusge. e@s]

&WM

k*rci'

az T- s rJiszoletsg kozti (Az eretneksgek.elten) kel osszemos gnszticizmus sal vtzva jjt,a,'fs,ityo'z. r!r!ztu9.1z. j dm folytonossgot, Krisztus i'i"''Zgei Js embersgt annak eredeti helyrerilltja onnrasbag mjthogy formrlja sheiyrerllt,a;.;;;i";.^,sq (s kevsuoutti'tnet irnyult6gri, a Szentusra tmaszkod (anakephalai'zi 77apott hagyomnynak. hiteles egyhz az vin szerepe kitiintetett b filozofikus) gondolkodsban (349 kiiriil-407)' Antiochiban sztiletett, tanuLminyai utn Jnos, Aranyszjri Szent papp, ksbb.pedig Konstantinpoly vekig remete uort, *ujJui.szat.ve sziilvrosba konfliktusa tmadt a csszi kn"t er"tvitel.piisp e ."J'y piispokv szenteitk. 'i'''o, letmve 11) besz.dekb1 (nagyrszt n"au"iir terjedeimes fi;il;j:;;i..",rxjt. rint, s Isten leereszkedsnek szempontokat kapcsolatos letvitellel szmos, a keresztny gondo1att l1tjakcizppontba.

Origensz (l253/254). A teo1gia tcjrtnetre felmrhetetleniiI nagy hatst gyakorl, sajt kortl napjainkig heves vitk keresztttizben li alexandrlai teologus elsknt az alexandriai rn. katekta iskola vezetje voit, majd Kaiszareiban alaktott ki hasonl jelleg intz. mnyt' A keresztny tants tfog bemutatst m egksrlAz alapelvekrl cmri koiai rsban' apolgij ban (Kelszosz ellen) s szmos' a Szentrst magya::z mvben a gorog filozfit messzemenen felhaszniva fejti ki ,,felttelezsnek'' .nt, u keresztnysge-n bel ltil.egszen Lijszer, tobb esetben ks.bberetneksgknt eltitnzeteit. A Szentis i1ugyurzatra vonatkoz, rendszerbe fog1atelgondolsai prratlanuljelentsek' Maximosz' Hitvall Szent (580-662). A biznci teolgia egyik 1egnagyobbalakja. A ko. rabel krisztolgiai eretneksgekkel szemben kovetkezetesen vdelmezte s kifejteite az ortodox tanjtst' amirt vrtanrisgotkellett szenvednie. A gorcig filozfia sa teolgiai' illetve aszektikus-spiritulis hagyomrny otvcizsveia kiJinomult gondolkodsr teolgus s elm1ytilt misztikus M. nagyszabsri, ksbbi korok szrmra mrvad szintzist hozott l e. Newman, John llenry (1801-1890). oxfordban vgzett tanulmnyai utiln az anglikn egyhz papjv szenteltk. Az egyhz helyes rtelmezsnekfeltrrsa rdekben ,n,"rt dogmatrirtneti kutatsai nyomn megtrt a katoiikus egyhzhoz. Teolgiai szempontb e1ssorban dogmatcirtnetimunki, s a hit akfusnak elemzst ny jt Eisz a hitbeli ep7a. dds ny elv tan'rl cmtmv ejelents. Ncolaus Cusanus (L40l-1,464). A nagyszabsri egyhzpolitikai feladatokat is ellt b. boros termszettudomnyos,knonjogi, a vallsok egysgr1 targyat (De pace fidei) s k tetlen formj a bevett iskols rtekezsektl eltr formjri, (rszben.rijpltonikus) ' misztikus hagyomnyt integr filozfiai.teolgiai mvek szrz6je. Legismertbb Tuds , tudatlansg cmm ve az isteni vgtelensgmegismerhetetlensgas a hrmnia gondolata kor szervezdik Rahner, KarI (190zt-1984). Az cjnltan, eredeti mdon gondolkod jezsuita teolgus rendszert ugyan nem dolgozott ki, rovidebb-hosszabb tanulmnyai mgis gysges gondolkodst tiikroznek. Az cinmagtJzus Kriszusban iidvossgetadknt kinyi1atkoziat stens a kinyilatkoztatsra rendeit (Az Ige hallgatja) ember viszonyt trrgyaiv megllaptja, hogy a kett a teolgia szmta elvaszthatatlan: a teolgia antropolgi' Szleshorizontot rajzo1, magragad, tcimor, a krdsekalapjig lehatoi, nyflt szellemis g rsaa XX. szza te. olgijnak legjavt alkotjk (A hit alapjai). Surez, Francisco (Ls48-1617), A legnagyobbjezsuita teolgusnak tekintett S. nagyrszt Aquini Tams Summ-jrra tmaszkod, de a mvet szuvern mdon felhasznl fi]ozfiai m ve (Disputationes metaphysicae) meL7ett a kegyelem saz emberi szabadsg viszonya ktirtii kibontakoz kegyelemtani vita, a megtestesils oknak krdses a (spanyoi hagyom. nyokat folytatva) a (np-)jog megalapozsnak problmjakapcsn kifejteti nzeteive]-hatott az utkorra. Tams, Aquini Szent(1225/26_\274). A npolyi egyetemen ismerkedik meg Arisztotelsszel, aki meghatrozvvlk gondolkodsa szmra. A domonkos rend tagjknt nagyhatsr tanrritevkenysgetfejt ki, shozzszI a kor nagy vitihoz. Arisztoteliz ft'\ozfti1a kategriinak tvte7vel s rtelmezsvel Summa theologiae s Summa contra gentiles cm f mveiben a katolikus teolgia egszrenzve belthatatlan jelentsg, mig tcibb

Jnos,DamaszkusziSzent(kb.650-149?).E1kelgorg-szrcsaldbansziiletettDa. kolosior sierzetese volt. Jelentsge elmaszkuszban. A JeruzsIern meiletti Szent Szabasz bemutatsn a}ay;:!'ez ismeret fors.vilgos ssorban a teolgiai h^gy;;"y ; eg6rzsl, legkitrnbb cisszefoglalst egybzatykteo1gijnak az ['tt tottet rsa cimjfmve ny jtja. Jeromos,Szerlt(347ktiriil-419).Rmbanvgzet-tanulmnyaiutnaszketikusletet lett' siatagbun. Rmba visszatrve Damasus ppa titkra t"lvt^t"it q"ileiban e' u ''i.iui alaptott. Legisrrrertebb alkotsa is kolostort majd Betlehemben,telep;;;.]", ^r'te, szvege. Emuett;elentsek gorog nye1vl a Vulgata, a hber oszo.vetsg latinra'fordtott s a bibliai konyvekhez rt kom. fordtai, kszilt (kivlt ongenJ."j.*.i""i.a teolgusok -: mentarJal. Jusztinosz,Szent(T165).Agorogfiloz9fiamindengvalmegsmerkedJ.vgiilakePrbeszd a zsid Trif nnal cmmve tert"a""t" r"i .".;;;';e-gbJ'' "a6ai 'I1ozanat''. igyeksztk a,ke1esztnysgigazs. jedelmes szovetsg .;;;g";;;yarzata,at 'i*azolni Apolgit is rt (apologta). cf.ol v7dakat a t<eres"ztZ-ni,seg"iJto'uueh et. Emellett kt, jelents, hogy J. a grog filozfibl mer,"''?ra, titon.uto" {sfuanzveigen riJ;;. gazsgbemutatsra. a keresztny is felhasznl l"tt "l"mek"i Konstaninpolyi Zsinaton (381) a nikaiai Kirillosz, Jeruzslemi Szent (kb. 313-387). A (a liturgia az i.idvtrt. u"""to t"}i ir"lai'. rq,t,.zisei1lrureia-rtelmezstik ortodoxia "gyitdogmatikai elkpzelseik s a szentslekrl szl szakaszaik (misztaggikus net utnzsa), ka tekzisek) rvnviltak jelentss. Le,NagySzent(t461).A440.benppvvJaszottl.egyrsztanpvndorls,mskershezkapcso1d-isztolgiai vita kovetkezt. lge tls'et"inek rszt a megtestes{i1t ki nagyszabsri lelkipsztori tevkenysgt' to"ou.r":tette ben igen nehz kortimJ"y"t vo1t a-jelents krisztoigiai dogmt kimond hatssal nagy rsa cm( Flavianuszhoz LevI j Rma primtust. tovbb gszirdtotta Kalkhdni Zsnatra (+ 1). ]rae Lub ac,Ilenride(1 . 896- ]. 991). Je z s u i tate o l g u s , bbo r o s , v ezetF,lssorban , . s ze epet j t s zo t t a teolgiatormeg"szovegezsben' II. Vatikrni Zsinarkiizponti oot,,"ntu*anak cmi, Termszetfeletti g* eredeti go"ndolatjkat fejt kj: tneti mvek viszony. termszetfeletti a s ",.,,e3.',"ia"aa"" termszet a dogmatortneti tlrgyr#;;1"p;;t.je1entsg tekintetben. naf pontosabb megrtse i8 6

187

.E - t

[.*''-.i

1i"' -J

.d''

- l

['.. .J

rr.

. -'-il

EI

k F un dam entks teol giai SzakdoIgozati tm

ki. dolgoz i.^ii.5)ji'r"^nt

szempontblnormatvnakszn|mdonfejtikiateolgianagykrdseit,ss'intnmeg-

egy. stermszettudsknt (1881_1955).,A.teo1gusknt evo1rci Teilhard de Chardin, Pierre fejlds, mozgs, rand m"o,"? u szemben je. arntkiemelkedojezsuitJ szea"tes uete,ljesefsj1]e'j3r (Az emberi egyre *";; j. b iilzintekre juwa vgs Spirituhordozza,amely pont maga Krisztus. urtoto ue.tet3esito Ienss).Eza kozmosz ".,r".p"".lat nk. e] trnak misztikust -"e. k'";.;lesen mly fi '?;.

[. A fundamentlis teo1gia toltnete 1. Apologeitka a keresztnykorban. 2. Akozpkol hitviti' 3. A reformci kihvsa. 4. A De Fllirzs konstitlici (I. Vatkinni Zsinat). 5. ADei Verbum konstitrici (II. Vatikni Zsinat)' II. a) kinyiiatkoztats 1. Az szovetsgikinyilatkoztats t rtnete. kinyilatkoztats bemutatsa(evangliumok,a jnosi logosz-tan, Szent 2. Lz jszovet-sgi P1 levelei, pasztorilis levelek, zsid levi, katolikus levelek). 3' A teolgia ttirtnete sorn a kinyilatkoztatsrl szl tants elemzse (pi. egyhz. atyrknl, kzpkorban, Tridenti Zsinaton, felvilgosods kora, a modernizmus idszakban, I. Vatikni Zsinat' II' Vatikni Zsinat idejn). 4. A Szentrs szerepe az egyhz megnyiiatkozsaiban. ', az egyhzatyknl, a re5. A hagyomny szerepe az els keresztny kozcissg letben, formci idejn sa II' Vatikni Zsinaton. a fI. Vatikni Zsinaton). 6. A sugalmazs (a Szentrsban, rtelmezse 7. A hit szablynak (regula fidei) az keresztny korban. 8' A hit saz rtelem kapcsolata (racionalizmus' ideizmus' Fides et ratio). 9' A humanizmus s az ateizmus jelensge a hit szempontjbl. 10. A szekularizct foIyamata srtelmezse. 1 1. Az inkulturci szerepe az egyltz letben. b) vallsok 1. A vallsossg kialakulsa: 2. A vallsi hiedelmek seszmk elemzse (Mircea Eliade). az szvetsgben, az jszcivet. (a vallst rtnetben, 3. A,,szent'' foga1mnak rtelmezse sgben). 4. A-nagy vilgvallsok s a keresztnysgosszehasonltsa (hinduizmus, buddhizmus' iszlrm). 5. Vallskritika (kor, fe1vilgosods' jkor). 6. A katolicizmus sa nem.keresztnyvallsok (Nostra aetate). (Dignitatis humanae). 7. A vallsszabadsg a II. Vatikni Zsinat rtelmezsben val1sokban. nagy kvi.il a egyhzon az krdse Az i.idvossg 8. III. Jzus Krisztus szemlye 1. A kriszto1giai cmet elemzse (Dvid Fia, prfta, Emberfia, Istenfia, r, Messis, a Firi). 2. Csodk @z - sjszcivetsgben, a szentrsi csodrk s az kori csodik ijsszehasonltma)' sa, a csodk rtelmezse 3. Jzuspere. az iidvtrtnet legnagyobb esemnye (a knoni rsok elemz4.Jzus ieltmadsa rnin' se ). 189

t 88

ewlaa!

ffi

ffi

Itffi

ffi

ryE

ryry

ry

&4BHrl E

&wd

twel

beMi

!dq@g

ll;@l

&s**!.

ljlry

zpkor,.15.Istenorszgasazegyhzkapcsolatnaknelmezse(keresztnykor,k kor)" kozssg. sa qumrnr 6.Izus beszmolkJezusrol. 7. Az koi' nem-keresztny szzad)bemutatsa. (Xx_Xx . ,t*e"*i Jzus.kutati (Ernst Renan, Rudolf Bultmann, Vermes le"o,-*"jr.i))r*."t?'."t*ezse 9. A modern Gza,Atbert Nolan, Kar1Herbst). .IY ' AzEgyhz elemzse. |. Aigyhz aiaptsnak vltozsai a tortnelemben. z. tz e[ynazup (egy' szent,katoljkus, apostoli). 3. hz egyhz jegyernekrtelmezse elemzse. konstitricijnak ge,tiutikezdeti 4. A II. VatiknZ,,ni,-", fordulata, az Vatikni.Zsinat II. a fu*J"* s.fddse, 5' Az okumenik". *;;;;;* , az egybzakkdzeledse). e, r*a.'nak torekvs ffiil;iltiil;""ip, a tvedhetetlensg jelent6sge .kozpkorban, 6. A pteritisztsgG'.;i.k"lil, a ppk a ppai hivata1r1' rielmezse tanisnak Zsinat Vatikni II. a az I. Vatikni Zsinaton, rij elkpzelsek)' 1.Az}gyhzminttktelestrsasg(aTridentisazI.VatikniZsinattantsa). teste. 8. AzEgyltz mint Ksztus a (II.Vatikni Zsinat defincija). s' r,."n"unoorlnpe 10' A kommrini mint egyhzrtelmezs. e\emzse). 11...t,eyha,a mai vilgban (a Gaudium et sp_es R edemptori s missi o). 7),'e, e|cvta,misszis litila".e." (Ad gentes, ajndkai. s a S zentllek v alsga' t, e\vna,intzmnyi iz.'. (magisterium)' garancija hit a mint tanthivtd I+.-x, egyhzmodellekbemutatsa. 15.Az "ta.i V. A teolgusok sletmrveik a) katolikusok JohnHenrYNewman (1801-1890)' Henri de Lubac (189G-1991)' Yves Congar(1904-)' Karl Rahner(1904-i984)' Hans Urs von Balthasar(1905-1988)' Teiihardde Chardin(1881-1955)' b') Dotestns ( 1768-l 834) iri"a.i.tt Schteiermacher 1 976)' ( i 884Rudolf Bultmann Karl Barth (1886-1968)' Paul Tillich (1886-1965)' DietrichBonhoeffer(1906-1945)'

A szakdolgozat elk szt s n ek fo rmai szabdlyai


l. A szakdolgozat megrsdnakfontos lpsei sa zdrvizsga
1. A tma kivlasztsa (a klasszikus tmiknImaradva, a fundamet1is teoleia esetben a fentebbi listbl ]ehet vlasztani). A k ve&ez tmakcjrokbl lehet vlasztani: sjszo. vetsgi szentrstudomny, Fundamentrlis teolgia_Dogmatika, Erko1cstan-Gyakor|ati 1e1kipsztorkodstan' 2. Irodalomjegyzk iisszelltsa (konyvtarhasznlat; a Sajt tmnkhoztafioz konyvek is rendelkeznek bsges bibliogrfival' ezeket hasznljukl, szakfolyiratok ttekintse). 3. Yz|at elksztses beny jtsa a szaktanrnak nyomtatott formban (a szmtgp hasznlata kcitelez, semmikpp sem kzrs!). Csak tanszkvezet fogadhat el szakdo1goztot. (Fogadrjukrl a tanulmrinyi osztlyon 1ehetrdektdni.) 4. Kidolgozs (gyelve a tudomnyos stlusra,nem essztrunk. Pontos irodalomjegyzk am elejn).Aszak.dolgozatsajtja,hogyegyadotttmtafellelhetlegfrissebbteoigiai irodalom a1apjn tudomnyos mdszerrel bemutat, vlemnyek iitkoztetsvel s a sjt konk] zi ievonsval. Valjban ez angyvelvgzse jelent, utn egyfajta,,mestermvet'' mely igazolja a teolgia egy adott gban val jrrtassgot. 5. Dolgozat sszelltrsnak formai kritriumai: felrssal, jobb sarokban nv s " Kemny fedIlap, kzpre ,,SZAKDOLG2ZAT" vszm o Els be1s lap o Tartalom, sorrendje kovetkez: Bibliogrfia, Bevezets, I., n., m. stb. fejezetek, ezeken beltil 1.2. 3. stb. alfejezetek,Befejezs. . Bibliogrfia, pontokba szedve sa kcjvetkez alapjrnrendszerezve: sztrak' lexiko. nok; tanulmnyok; cikkek; je gyzetek; forrsmvek;r vidtsek. e Lbjelyzetek: Lap aljn (vagy vgjegyzet), az idzs mdja (td. a tovbbiakban). oldalszmok a lap tetejn kozpen' o Bibliai idzetek helyeinek rovidtse a SZIT riltal kiadott 1973-as szentrskiads aIapjn. c Zs-inati dokumentumok r vidtse:ld. II. Vatikni Zsinat tantsa'' cm kiadvnyt ''A (pl.: Lumen gentium = LG, stb.). o A Bibiiogrrfia, a Bevezets s a Befejezs valamint a rmai szmmal elltott fejezetek rij lapon kezddjenek. . A szakdolgozat terjedelme 40-60 oldal kozott, A,/4-esoldaion, 1,5-os sorkozzel 12-es karakterrel (Times New Roman bettpussal). 6. A dolgozat tisztzsa, bemutatsa a szaktanrnl" 7' Elfogads esetnbekots,leads 2 pldnybana Tanulmnyi osztlyon, ahol a konzu. lens tanr alrsval azrvtzsgt tevk kcjzkeriil a hallgat. 8. A szakdo|gozat leadsa azrvtzsga eltt egy hnappal" Az abszolutrium megszense utn 5 ven beliil lehet zrvizsgt tenni. 9. A zrvizsga id,pontjrl ezutn ktild rsos rtestst a Tanulmnyi osztrily' (Aki diplomval rendeikezik, annak fizetsi kote1ezettsgevan'. zatvizsgadj+oktev1. Az els_ dip1omsnak ingyenes. Aztvizsgn a tantrgyismtls trtse mindenkire vonatkozik, s tantrgyanknt trtses. )

r90

191

L_ B

I_ t

t_I

{- - B

'

L -.8

is.vizsgzni kell a megadott tto. A zfuvlzsgn a v|asztott tmakiir prja anyagbl az aziv1zsgn szakdo1gozatt, rta Teo1gibi pl. Fundamentlis t"ler<alapjn, tehlt aK Doematikbl is vizs grzik. ,i,sga idtartam 2x15 perc. |I. ^,^r 12.Avgsjegyaszakdolgozatje-gyneksazrvizsgaktjegynektlagb1tevdik ssze. "".|i.sjrinius hnapokzend,i,sga egy vben hromszor lehetsges:november, februar tortnik' a ziri.innepsgen vgn v az csakis azonban tvtele annak ban. Diplomaoota, ",

5' Ismteltidzse egy mrnek a) Ha egy mrvet kcjzvetleniil ( !) egyms utn tobbsztjr idztink, elegend azUo.(_ ugyan. ott) [+ idzett he|y]. Pl.: l8RatztNcsR, J', A fc)ld sja. Keresztnysg s Katolikus Egyhz az ezreclforduln, SZm, Budapesr 1996,28. ^ '' IJo. [=a fentebbi mazonos olda-lal '0 Uo. 54. [=a fentebbi mr54. oldala] Ha egy mri szerepel a bibtiogrrfiban s gyakran idzz.t.k, elegend' ha a tobbedik id.b) zsnimrr csak a szerz vezetknevt, a mr cmt (nem is ketl ielttieniil a te1jes cm) + oldalszmot hozzuk. Arnikor viszont a dolgozaton beli.il el,szr idzznka mvet 1vagy eser leg hosszabb kihagys utn ismt), rjuk ki az sszes adatot scsak utna hasznljuk Jit a rtividtsi lehetsget. Pl.: Rarzn*crR, f ld sja 49.

2. A bibliogrfiai ttel
s.vgsbibliogrija Alapvet tjkozdst nyjtezajelen konyv, amelynek |bjegyzetei is minstIusra es egyu lehetsgeire valamint a szakkiinyvek alka1mazsra az dzs takntszolg1. .- nll mr 1. (utrnapont), cm (d1t betrkkel) Vezetknv (lehet kiskapitlissat), keresztnv riividtve helye + ve. kiads kiad, betrkkel], 11 zfujeben, + lsorozati adaiok, Pl.: Karnak disszertSouozuet, A, A Pzmny Pter Katolikus E1yetem Hit!yd?!:!nyi Aron kiad' Buda. Mrrton 9), Budapestinensia cii ( I863-t99.]) (studTheologica pest 1993. 2. Kotetben meglelent tanulmny adatok]' Vezetknv, keresztnv riividtve, cm (d1t), iu+cim (dqt) 1 [sorozati neve, kiad, kiads helye+ve' oldaltartomny szerk./kiad.+ szerkeszt(k)ftiad'(k) (a tanulmny terjedelme a koteten beliil). Pl.: in Teolgus ToRK, I., vI. P(1.tekklziolgijnak sarkaLatos pontja: a kollegialits, P.' MlI. B.-En.o' Frr-,q'' szerk' 15), Budapestinensia az Epyhzban (Studia Theololic 395404. 1995, Budapest kiad, Aron ton 3. Cikk cme (d.lt) + vfolyam Vezetknv, keresztnv riiv., a cikk cme (dlt), in + a folyrat szm]) + oldaltartomny (a cikk hnyadik beliil ven adott ve[az megielens +(a sz,m,a terjedelme). P1.: (1998134) 66-.78' VRNAI, J., A szerzetessgaz egyhzban, ilTeolgia xxxu megadsa a kiads v utn 4. Konkrt hely(ek) idzse esetnazoldalszm, oldaltartomny nlkiil!): hozzttek (old.' p. egyb s kvetkezik, vesszvel elvlasztva Pl,: ... BudaPest 1993,12. ... BudaPest L995, 24-25'

192

193