Anda di halaman 1dari 16

1.

Pengenalan

Perang saudara Amerika 1861-1865 dikatakan meletus berpunca daripada isu perhambaan yang menjadi persoalan serius di Amerika sejak tahun 1830an lagi. saha menentang keras isu perhambaan ini mula mendapat perhatian apabila pada !anuari 1831" #illiam $loyd %arrison menerbitkan &'he $iberator( yang telah membangkitkan kesedaran )arga Amerika khususnya bahagian terhadap kekejaman dan perhambahan. tara

*eberapa karya tulisan seperti +arriet *eecher ,to)en bertajuk - ncle 'om.s /abin0 turut mendedahkan tentang kekejaman sistem perhambahan. Penduduk di Amerika tara berusaha untuk menghapuskan amalan tersebut

yang dianggap kejam dan tidak berperikemanusiaan. 1amun pemilik kebun di ,elatan Amerika mengganggap perhambahan sebagai hal yang tetap dan tidak perlu pelupusan. 2ni ditambah lagi dengan kadar peningkatan pengeluaran kapas yang semakin meningkat di ,elatan Amerika dan keperluan terhadap tenaga hamba juga amat diperlukan. 3eadaan ini mendorong mereka untuk

mempertahankan dasar yang sedia.

Perang saudara Amerika 1861-1865 ini telah mengorbankan banyak nya)a dan berlangsung selama empat tahun antara tara dengan ,elatan.

4alam tempoh tersebut sebanyak 500.000 orang tentera telah terkorban. 5enurut /arl 4egler" 6usia berjaya membebaskan ,eri7 pada tahun 1861 melalui cara yang aman. 5anakala *ra8il juga berjaya menghapuskan perhambaan pada 1888 tanpa sebarang pertumpahan darah" hanya Amerika ,yarikat sahaja yang terpaksa mengalami perang saudara untuk menghapuskan perhambahan.1

2.

Faktor-faktor yang Menyebabkan Kepada Berlakunya Perang Saudara

Perang ,audara Amerika ,yarikat ini selain diakibatkan oleh isu perkauman dan sistem perhambahan tetapi juga melibatkan beberapa 7aktor lain yang melibatkan ekonomi" politik dan juga sosial.

2.1

Faktor ekonomi. tara dan ,elatan Amerika mempunyai sistem perekonomian yang

berbe8a.

3emakmuran

bahagian

tara

bertumpuhkan

sebagai

pusat

perdagangan" perindustrian dan ke)angan. +asil pengeluaran utama seperti tekstil" pakaian" mesin" barangan kulit dan bulu. 5anakala bahagian ,elatan pula /arl 4egler" 19:0 'he de;elopment o7 an Amerikan /ulture. 1e) !ersey< Prentice +all. 21/" hlm 9=
1

lebih mendominasi hasil pertanian seperti lading kapas" gula" tembakau dan beberapa industri kecil yang lain. +asil pertanian 3apas ini bukan sahaja

digunakan dalam industri kecil tetapi juga membekalkan lebih daripada separuh e>port 1egara. +asil penanaman lain sepeti gandum dan tenusu juga dijual di bahagian tara dan ?ropah.

#alaupun

kemakmuran

ka)asan

,elatan

memperlihatkan

hasil

pengeluaran pertanian yang lumayan tetapi perkembangan sistem perindustrian serta perkembangan ekonomi lebih pesat di utara berbanding ,elatan. Perbe8aan dalam sistem perekonomi ini menyebabkan tara mempunyai

banyak persamaan membentuk satu kesatuan tersendiri. 4emikian juga bahagian ,elatan yang memba)a kepada )ujudnya -,ectionalism pada 1960 di ,elatan0"= 3eadaan ini ditambah lagi dengan rungutan penduduk ,elatan yang merasakan hasil bumi mereka telah dibeli dengan harga murah dan dijual dengan harga mahal di ?ropah oleh pedagang di ka)asan tara.

6.6 Palmer and !oel /olton" 1998. A +istory or the 5odern #orld. ,A< 5c %ra)-+ill Publishing /ompany" hal 538 .

2.2

Faktor Sosial

,istem perhambaan yang sudah menjadi kebiasaan dan rutin di bahagian ,elatan sebaliknya di bahagian tara tindakan ini merupakan satu bentuk

kekejaman dan perlu dihapuskan. Perasaan anti-perhambahan telah lama )ujud di tara. ,ekumpulan -Abolitionists0 atau anti perhambahan berusaha untuk

menjadikan satu realiti.

1amun" di ka)asan ,elatan" perhambahan merupakan hal yang sebati dengan kehidupan sehari-hari" sesuatu yang sudah lama )ujud dan tidak memerlukan perubahan apalagi pelupusan. 5ereka menuduh hubungan antara majikan dengan buruh di tara lebih kejam kerana hanya menguntungkan para

pemilih modal. 4i ,elatan" kekayaan peladang terletak pada hamba yang dimiliki" ini memandangkan seekar tanah hanya bernilai @A hingga @A0" manakala nilai seorang hamba ialah antara @1"=00 hingga @1"500. 3

2.3
3

Pergolakan Politik.

6ebekah 6.$iebmen and %ertude A. Boung" op.cit.hlm 383

Pergolakan politik turut menjadi isu kepada berlakunya perang saudara di Amerika. 2ni berkaitan dengan negara-negara yang bergabung dengan 3esatuan Amerika ,yarikat seperti 1e) 5e>ico" tah dan 3ansas. Para pimpinan ,elatan

mengharapkan agar negeri-negeri tersebut memungkinkan perhambahaan di)ujudkan tetapi percubaan ini ditentang keras oleh para pemimpin utara.

Pada tahun 1960" Abraham $incoln dipilih sebagai Presiden Amerika syarikat yang ke 16 telah menjadi isu kebimbangan bahagian ,elatan. Pergolakan politik semakin sengit apabila /arolina ,elatan menyatakan baha)a 1egara bahagian tersebut akan mengundurkan diri daripada 3esatuan Amerika ,yarikat sekiranya Abraham $incoln dipilih menjadi presiden Amerika ,yarikat yang baru. 4alam pidato perlantikan Abraham $incon pada A 5ac 1861" beliau telah menyatakan baha)a dari sudut hukum pengunduran diri semua 1egara bahagian ,elatan adalah batal.

Abraham

$incon gagal meyakinkan ,elatan rakannya di kongres

baha)a perlantikannya sebagai presiden bukan bermaksud untuk bermusuhan atau berperang" kompromi yang berjaya dicapai pada tahun 18=0 dan 1950 telah menemui kegagalan dan tindakan keras pihak ,elatan dengan menduduki Cort ,umter" di /harlesto" persisir /arolina ,elatan akhirnya telah memba)a kepada tercetusnya Perang ,audara Amerika ,yarikat. 3. Kesan Perang Saudara Amerika 1 !1-1 !"

Peperangan selama empat tahun antara bahagian

tara dan ,elatan Amerika

telah mengorbankan seramai 600.000 nya)a. 3eadaan ini bukan sahaja mencetuskan kerugian di pihak kesatuan Amerika ,endiri tetapi juga telah menjejaskan politik" ekonomi dan sosial Amerika. munnya peperangan ini telah

berjaya menyatu padukan Amerika dan menghapuskan perhambahaan yang memberi pulangan yang baik kepada kemakmuran kepada tara tetapi

sebaliknya di pihak ,elatan mengalami kesan yang teruk akibat peperangan tersebut. 3eadaan yang terjejas teruk ini telah mendorong Abraham $incoln untuk mengadakan Program 6ekontruksi sebelum tamatnya perang saudara memandang &then 1ation )as a 7ar di77erent one but the )ar ended than )hen it began.(A

3.1

Kesan Politik

*eberapa perubahan sistem politik berlaku selepas berakhirnya perang saudara tersebut. Presiden Amerika pada ketika itu Abraham $incoln telah mengamalkan sikap rekonstruksi yang bersi7at moderat. 'erdapat tiga bahagian dalam rekronstruks" bahagian pertama mengambalikan kon7redensi ke pangkuan union. 3edua integrasi bekas hamba dalam masyarakat yang berkuasa5. Amerika dan ketiga politik

4 5

3eith #.Dlson op.cit.lm 89 %erald $ein)nad" op./it." hlm =80 6

1amun ramai negara)an Amerika ,yarikat yang berpendapat baha)a kesatuan Amerika ,yarikat sukar dipulihkan kembali. +anya pihak yang kalah sajaha yang dapat menentukan sikapE apakah mereka ingin menyatakan rasa setia kembali kepada 1egara kesatuan Amerika yang bersi7at 7ederalis. Abraham $incon mengamalkan sikap pulih kembali yang bersi7at sederhana agar dapat me)ujudkan sikap setia sepenuhnya 1egara bekas pembangkang kepada kesatuan Amerika ,yarikat.

#alaupun Abraham $incon ditembak mati pada oleh !ohn #ilkes *ooth pada 1A April 1865" program rekonstruksi di sambung oleh 'imbalan Presiden" Andre) !ohnson. !ohnson menjalankan program ini hanya dengan sedikit perubahan berbanding program pemulihan yang asal. *eliau telah melantik seorang go;ernor di setiap 1egara kon7ederasi dan mengembalikan hak politik kepada sebahagian besar penduduk ,elatan dengan menggunakan kuasa presiden.

,elepas perang saudara" usaha untuk menggabungkan semua negaranegara kesatuan Amerika ,yarikat dipulihkan. 3on;ensyen dijalankan bagi memastikan setiap bekas negara bekas kon7ederasi dapat memansukan ordinan pemisah" menolak hutang perang dan menggubal perlembangan negara bahagian baru dan melantik gorbenor dan masjlis menggubal undang-undang untuk mengesahkan -'he 'hirteenth Amendment0. +anya pada tahun 1868 di ba)ah Akta 6ekonstruksi" kongres mengakui dan memasukkan semula

Arkansas" 1orth /arolina" ,outh /arolina" $ousiana" %erogia" Alabama dan Clorida ke dalam nion.6

*agi mengelakkan diskriminasi ke atas bekas negara kon7ederasi ini. 3ongres telah meluluskan ci;il rights bill dan mendirikan Creeman.s *ureau baru untuk mengelakkan diskriminasi terhadap 1egro oleh legislatures ,elatan. 4an di ikuti oleh Courteenth Amendment yang menyatakan baha)a <- All persons born or naturalised in the united states and subject to jurisdiction thereo7" are citi8ens o7 the united states and o7 then states is )hich they resides0. : 3ebanyakan negara kon7ederasi kecuali 'ennesee enggan mengesahkan pindahan FCourteenth AmendmentG. 5elalui Akta 6ekonstruksi 5arch 186:"

negara ,elatan telah dibahagikan kepada lima daerah di ba)ah pentadbiran militari.

#alaupun beberapa akta telah dipersetujui namun keganasan masih berleluasa di bahagian ,elatan kerana penduduk bimbang apabila mereka melihat keganasan di $ousiana" ,outh /arolina dan 5ississippi dikuasai oleh 1egro.8 Pemerintahan tara kemudiannya ditamatkan apabila tentera utara

negara dikeluarkan dari ka)asan bekas kon7ederasi. 9

%erlad $ein)and" op.cit"hal =81 3eith #.Dlson" op.cit" hlm 9= 8 ,ejarah Amerika ,yarikat 5odul 1-A" A8har +j. 5ad Aros" hlm1A8. 9 3eith #.Dlson" op.cit" hlm 93
6 7

3esan peperangan ini telah merugikan pihak yang kalah dan mereka terpaksa menerima resolusi yang ditetapkan oleh kerajaan tara. 1amun

demikain" perang saudara ini secara langsung telah membangkitkan semangat nasionalisma yang baru dan kuasa kerajaan berpusat meningkat sejak perlaksanaan -Courteenth Amendment0. Hans

3.2

Kesan #konomi

*ahagian ,elatan Amerika terjejas teruk akibat perang saudara tersebut. ,elain dari kemusnahan 7i8ikal" ,elatan juga mengalami kerugian ke)angan. ,emua bonds dan )ang kon7ederasi tidak bernilai lagi. Pembebasan hamba telah membebankan peladang yang selama ini bergantung kepada tenaga hamba. 2ni di tambah pula oleh kerajaan pusat yang mengenakan cukai yang tinggi ke atas kapas yang bermakna. @68 juta mengali dari ,elatan. 10.

*erbe8a bahagian

tara Amerika" pepesatan pembangunan ekonominya

semakin ketara. Semasa perang saudara permintaan terhadap pakaian" selimut" kasut dan kelengkapan tentera telah menambah. 2ni telah me)ujudkan permintaan yang tinggi terhadap pasaran tersebut.

10

!ohn A. %arrantyu. Dp./it hlm A38

3.2

Kesan Sosial tara tetapi terdapat beberapa anasir yang

#alaupun kemenangan di pihak

)ujud di kalangan penduduk kulit putih di ,elatan. 3aum hamba telah dibebaskan selepas perang" masa tetapi masa depan mereka tidak menentu. ,esetengah tempat di bahagian ,elatan khususnya orang-orang kulit hitam masih tidak mempunyai hak kebebasan seperti orang kulit putih. *anyak larangan dan peraturan yang telah dikenakan kepada mereka. +ak orang 1egro masih dina7ikan. Dleh itu mereka berusaha untuk melupuskan hak kaum sebagai )arganegara Amerika ,yarikat. Perlembagaan mahupun dalam 6ang ndang-

undang +ak Asasi. Peluang yang saksama tersebut tidak dianggap sebagai satu keperluan sehinggalah selepas Perang ,audara Amerika tamat" apabila pihak 3on7ederasi dilihat dengan jelas tidak mahu memberi layanan yang adil dan se)ajarnya terhadap para hamba abdi yang baru dibebaskan.

,ehubungan itu" anggota 3ongres telah memberi reaksi dengan merangka dan meluluskan Pindaan 3e-1A dalam Perlembagaan 1egara yang mana pindaan tersebut melarang mana-mana negeri daripada mena7ikan hak seseorang )arganegara" bukan sahaja dalam hak mendapatkan proses undangundang yang sepatutnya" tetapi juga perlindungan yang saksama daripada undang-undang tersebut. 1amun hak seperti yang dinyatakan tidak memberi sebarang kesan kepada masyarakat kulit putih.

10

5ereka juga telah menggubal undang-undang yang dikenali sebagai *lack /odes pada akhir 1965. ndang-undang ini bertujuan untuk melupuskan

pelbagai hak kulit hitam sebagai )arganegara Amerika ,yarikat termasuk hak mengundi dalam apa-apa pilihan raya dan hak untuk menjadi juri. 4isamping itu juga" bagi menakutkan orang 1egro mereka telah juga telah menubuhkan -2n;isible ?mpire o7 ,outh0 atau dikenali sebagai 3u 3lu> 3lan. 1asib hamba ini semakin teruk dengan 1A pindahan undang-undang F'he Courteenth

Amendement G di mana ketua hakim" 6obert * telah menyuarakan pandangnya terhadap hak kaum 1egro. #alaupun Pindaan ke-1A ini telah menjadi sebahagian daripada Perlembagaan 1egara pada tahun 1868" namun hanya selepas hampir 90 tahun berlalu" barulah interpretasi terhadap maksud &perlindungan yang saksama( ini betul-betul berkembang dan didedahkan kepada masyarakat.

4alam masa yang sama di bahagian ,elatan" bekas hamba abdi masih terikat kepada sektor pertanian tetapi sistem sedia ada masih mena7ikan hak mereka untuk memiliki tanah sendiri. ?koran daripada masalah ini" ramai yang meninggalkan 5ississipi" Alabama" $ouisana dan %eorgia untuk bekerja di kilang utara dan *arat. 'etapi masi menemui kegagalan. 113eadaan ini telah mendorong mereka untuk bergiat dalam bidang perniagaan.

,emasa Abraham $incoln" berada dipertengahan Perang ,audara yang berdarah" beliau memanggil Amerika ,yarikat
11

&harapan yang terakhir dan

,ejarah Amerika ,yarikat 5odul 1-A" A8har +j. 5ad Aros" hlm151. 11

terbaik di dunia"( beliau tidak bermaksud baha)a negara itu atau pun penduduknya mempunyai moral yang lebih unggul dari yang lain. ,ebaliknya" harapan sebuah kerajaan yang bebas bergantung kepada bagaimana ia melindungi hak rakyat di mana ianya seharus dipelihara supaya demokrasi itu sendiri dapat bertapak dan berkembang. 1amun selepas berakhirnya perang hak tersebut tidak dapat dicapai.

,elain masalah pena7ian hak" hampir sebahagian besar hamba abdi ini tidak memiliki pendidikan yang baik. 1amun selepas rekonstruksi" kerajaan telah memberikan pendidikan percuma kepada semua golongan masyarakat di Amerika dan ini telah menguntungkan kulit 1egro. 5enjelang 18::" terdapat 600.000 orang 1egro menghadiri sekolah kerajaan yang dibiayai oleh peladang putih yang kaya.1=

3.$

Ke%u&udan era ekonomi Baru 'tara

12

%erald $ein)and" op.cit"hlm.301 12

*erakhirnya perang saudara telah memberikan satu tempoh kemakmuran khususnya di bahagian utara Amerika. *ahagian ini telah mengalami pertumbuhan pembangunan yang pesat. 3ebanyakan industri perkembangannya telah mengalami peningkatan bukan sahaja kepada pembangunan ekonomi tetapi juga perkhidmatan 7i8ikal. 4ari tahun 1860 hingga 18:0" bilangan kilang di Amerika bertambah sebanyak 80H" landasan-landasan keretapi telah bertambah sejauh =="000 batu. ,ektor pembersihan minyak telah membangun sehingga menjadi salah satu industri yang terpenting dan Amerika ,yarikat telah menjadi salah satu pengeluar utama dalam pengeluaran besi dan keluli di dunia.

*ermula selepas perang saudara" A.,. telah menerima berjuta pendatang ke *andar rayanya hingga menyebabkan keadaan menjadi sesak dan padat. Purata kedatangan orang-orang Amerika yang baru dalam tempoh 10 tahun selepas Perang ,audara Amerika ,yarikat ialah 10"000 orang setiap tahun. 6amai pekerja-pekerja diluar *andar berhijrah ke *andar. Peluang-peluang yang diberi tidak terbatas untuk kekayaan terbuka kepada semua ahli perniagaan. 3eadaan ini telah menyebabkan jurang perbe8aan yang ketara diantara dengan ,elatan. tara

$.

P#(')'P

13

,ecara umumnya perang ,audara Amerika ini telah memberi satu na7as baru khusunya golongan 1egro. *ahagian tara Amerika menerima banyak 7aedah

hasil peperangan tersebut dan secara langsung meningkatkan per kapita ekonominya. 1amun demikian" berbe8a halnya di bahagian ,elatan" mereka menerima nasib yang teruk sehingga menjejaskan bukan sahaja aspek 7i8ikal tetapi keruntuhan nilai ekonominya. +arapan masyarakat 1egro untuk hidup seperti rakyat Amerika yang lain pada prinsipnya sahaja. 5ereka masih tidak diberi layanan se)ajarnya. *eberapa akta yang menindas mereka masih berleluasa di bahagian selatan.

14

*2*$2D%6AC2

A8har +j 5ad Aros" =00:" ,ejarah Amerika ,yarikat" Pusat Pengajian !arak !auh" ,5.

%erald $ein)and" 19:5" 'he Paegent o7 Amerika +istory" 2nc.

,A< Allyn and *acon

+erbert $. Peacock" 19:6" Sejarah Eropah Moden" 3uala $umpur< 4e)an *ahasa dan Pustaka

6.6 Palmer and !oel /olton" 1998. A +istory or the 5odern #orld. ,A< 5c %ra)-+ill Publishing /ompany

15

2,2 3A14 1%A1

5 3A , 6A'

1.

P?1%?1A$A1

=.

CA3'D6-CA3'D6 BA1% 5?1B?*A*3A1 3?PA4A *?6$A3 1BA P?6A1% ,A 4A6A =.1 =.= =.3 =.A Caktor ?konomi Caktor ,osial Pergolakan ,osial Caktor Politik A5?623A 1861-1865

= = A

3.

3?,A1 P?6A1% ,A 3"1 3.= 3.3 3.A


3esan

4A6A

Politik

3esan ?konomi 3esan ,osial 3e)ujudan ?ra ?konomi *aru tara

A.

P?1 ' P

16