Anda di halaman 1dari 9

KERTAS KERJA

PERTANDINGAN FUTSAL PENDIDIKAN KHAS DAERAH SEGAMAT TAHUN 2012

1.

Pengenalan

Pertandingan Futsal Pendidikan Khas ini diadakan bagi merealisasikan hasrat dan menyahut Moto Perdidikan Khas iaitu Kecermelangan Insan Istimewa Kegemilangan Bersama . Tuntutan untuk menyediakan kesamaratan juga menjadi tanggungjawab dalam memastikan murid murid istimewa diseluruh negara menca!ai taha! yang cemerlang" gemilang dan terbilang. 2. Rasional

Pertandingan Futsal Pendidikan Khas #aerah $egamat diadakan kerana akti%iti ko kurikulum iaitu satu murid satu sukan dan meru!akan satu landasan ke arah kecemerlangan kurikulum" ianya juga memberi !eluang ke!ada murid murid istimewa dari!ada !elbagai kategori mem!ertingkatkan !otensi diri serta bakat dan memu!uk minat murid terhada! akti%iti sukan dan !ermainan. Melalui !ertandingan ini !elajar akan da!at turut serta di dalam !ertandingan sama se!erti !elajar !elajar normal. 3. Matlamat

Pertandingan ini dianjurkan sebagai satu usaha dalam mem!ertingkatkan lagi kejayaan akti%iti akti%iti Pendidikan Khas disam!ing menambahbaik !restasi dan mencungkil !otensi diri murid murid berke!erluan khas serta mendedahkan !elajar ke!ada akti%iti sukan dan !ermainan. 4. Objektif &.' &.( &.& &.) &.+ Mencungkil bakat !elajar khas di dalam akti%iti sukan bola jaring. Memberi !eluang ke!ada !elajar untuk turut serta dalam akti%iti ko kurikulum. Memberi kemahiran dan !engalaman bermain bola jaring ke!ada !elajar !endidikan khas. Membina semangat kesukanan yang !ositi* ke!ada !elajar !endidikan khas. Meningkatkan hubungan silaturahim !elajar !elajar dan guru guru daerah $egamat.

5.

Tarikh / Masa ', -!ril (,'( .$elasa/ 0.&, !agi

6.

Tempat 1elanggang Futsal 2ITM $egamat.

!asaran Pelajar Pendidikan Khas lelaki bermasalah !embelajaran dan !endengaran dari sekolah rendah dan menengah daerah $egamat.

".

#e$angan s%mber &an perbelanjaan $umber kewangan dari!ada 2nit Kokurikulum Pejabat Pendidikan #aerah $egamat" 3ohor.

'nggaran Perbelanjaan Bil '. (. &. +. 7. 0. 8. Perkara Fotostat 5adiah -ir mineral Ink 6 toner 4uncit $ijil $ewa Khemah6 gelanggang 32M9-5 3umlah . 4M / 4M &,.,, 4M &,,.,, 4M (,.,, 4M '+.,, 4M +,.,, 4M ',,.,, 4M (+,.,, 4M 07+.,,

-nggaran !erbelanjaan ini bergantung ke!ada mesyuarat dan ke!erluan semasa.

(.

)a$atank%asa Pertan&ingan *ola )aring !%aian Pen&i&ikan #has Peringkat +aerah !egamat 2,12 )'-'T'.#/'!' 0.+/#

Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi $etiausaha @aib $etiusaha Bendahari

: : : : : : :

;n. <asiran Bin Maskom Pegawai Pelajaran #aerah $egamat ;n. Masnawi Bin $hamsuddin PPP# Pendidikan Khas #aerah $egamat ;n. =ulk*elee Bin ;sa 1uru Besar" $K Batu -nam ;n. =urayusha>man Bin Ismail 1PK K? K, $K Batu -nam ;n. Mohd Fai>al Bin Mohd Isa 1uru Pendidikan Khas" $K Batu -nam Pn. @or 5ayati Binti -hmad Penyelaras Pendidikan Khas" $K Batu -nam ;n. 5asemaruddin bin -bdullah 1uru Pendidikan khas" $K Batu -nam

)'-'T'.#/'!' #1R)' 3awatankuasa Penda*taran62rusetia 3awatankuasa Buku Program 3awatankuasa #okumentasi 3awatankuasa Teknik dan Pertandingan 3awatankuasa Makanan6Tem!ahan Makanan 3awatankuasa $iaraya 3awatankuasa $ijil dan 5adiah 3awatankuasa Kecemasan 3awatankuasa -latan -M 3awatankuasa Kebersihan 3awatankuasa Pemilihan 3awatankuasa Penutu! 3awatankuasa Pengadil Pertandingan *0+'.2 T/2'! .rujuklam!iran& / : : : : : : : : : : : : : $K B-T2 -@-M $K 5A- @-@ $MK P-9?@1 TIM24 $K B-@#-4 P2T4$K B-T2 -@-M $MK P-#2K- T2-@ $K B29?5 K-$-P $K #-T2K A-@ I#4I$ $K 3;M;@T-5 $MK 3;M;@T-5
$K 9KTP P-9?@1 TIM24

3awatankuasa Teknik -latan dan Pensia!an Tem!at.:

$3KB 3;M-@T-5 $K 9KTP M;#?I $K T-4

1,.

!3arat4s3arat 'm Pertan&ingan C.' C.( Terbuka ke!ada murid !endidikan khas lelaki bermasalah !embelajaran dan !endengaran Kategori C.(.' 32@I?4 C.(.( $;@?4 ') tahun kebawah '+ D 'C tahun

11.

Perat%ran #ejohanan ''.' undang undang !ermainan ''.'.' Pertandingan ini akan dijalankan mengikut 2ndang 2ndang Futsal se!ertimana yang telah diteta!kan oleh Persatuan Bola $e!ak Malaysia .F-M/ dan Persatuan Bola $e!ak -ntarabangsa .FIF-/ semasa. $egala perkara 3ang ti&ak &in3atakan dalam !eraturan !ertandingan ini akan di!utuskan mengikut Peraturan -m 3awatankuasa Teknikal Pertandingan. ''.( ''.& 3enis Pertandingan ''.(.' Pertandingan secara ber!asukan . 0 orang se!asukan/ $istem !ertandingan ''.&.' Pertandingan liga ''.&.' $e!aruh akhir 6 akhir !ertandingan kalah mati. ''.) Masa !ermainan ''.).' Masa bermain ialah ') minit rehat ( minit. $ukuan ' 0 minit 4ehat ( minit $ukuan ( 0 minit

''.).' $ekiranya terda!at seri !ada !erlawanan kalah mati tendangan !analti akan dijalankan . & orang !emain/. ''.+ Bara menentukan ke!utusan ''.+.' Bara memberi mata Menang $eri Kalah ''.7 Pakaian & ' ,

''.+.( $ekiranya menang tan!a bertanding mata & dengan jaringan & ,.

''.7.' $etia! !asukan mesti mem!unyai ( set !akaian serangam .jersi/. ''.7.( 3ika kedua dua !asukan memakai baju yang sama warna" !asukan yang tercatat dahulu dalam jadual !ertandingan hendaklah menukar warna bajunya bagi !ermainan itu. ''.0 Kelewatan ''.0.' 5anya '+ minit sahaja akan diberikan ke!ada !asukan yang lewat dan sele!as itu !ihak lawannya akan diberi kemengan !ercuma dengan & mata dengan bilangan gol ialah ( , ''.8 Bantahan ''.8.' $ekiranya sele!as tamat !erlawanan !asukan itu ingin membuat bantahan" sertakan bathan bertulis yang ditandatangani oleh Pengurus Pasukan hendaklah diserahkan ke!ada $etiausaha Pengelola atau wakilnya tidak lewat dari!ada ', minit sele!as !erlawanan dengan bayaran 4M ',,.,, .4inggit Malaysia $atu 4atus $ahaja/. Aang itu tidak akan dikembalikan jika dida!ati bantahan itu tidak berjaya. 12. Tentatif Pertan&ingan : : : : : : : Penda*taran !ara !eserta Taklimat Pertandingan !engadil dan !eserta Permainan !eringkat liga Ke!utusan !eringkat liga Permainan !eringkat suku akhir6se!eruh akhir Permainan !eringkat akhir Penyam!aian hadiah 6sijil

0.&, !agi 8.,, !agi 8.&, !agi ''.,, !agi ''.'+ !agi '(.'+ !agi '.,, tengahari

13.

Pen%t%p

$ecara keseluruhannya"dihara! !ertandingan *utsal !endidikan khas daerah $egamat tahun (,'( ini akan berlangsung dengan meriah" bersemangat kesukanan dan dengan jayanya. Pertandingan ini juga sekali gus berjaya memilih !eserta yang akan mewakili

$egamat ke !eringkat @egeri 3ohor seterusnya mewakili negeri untuk !ertandingan !eringkat Kebangsaan tahun (,'(.

#isediakan oleh"

#isahkan oleh"

............................................ .Mohd Fai>al Bin Isa/

.......................................... . =urayusha>man Bin Ismail / 1PK K?K? $K Batu -nam" $egamat

#iluluskan oleh" ................................................ ;n =ulk*elee Bin ;sa 1uru Besar


$K Batu -nam $egamat

BORANG PENDAFTARAN

P;4T-@#I@1-@ F2T$-9 P;@#I#IK-@ K5-$ #-;4-5 $;1-M-T (,'(

@-M- $;K?9-5 @-M- P;@1242$ P-$2K-@ @-M- 1242 P;@1I4I@1 Bil '. ( &. ) + 7. 0. @ama Murid

: : : @o. 3ersi @o. ?K2 T;9: T;9: @o. $B6 KP

$aya akui segala maklumat yang diberikan adalah benar dan !ihak kami berjanji akan mematuhi segala syarat syarat !ertandingan yang telah diteta!kan. #isediakan ?leh: #isahkan ?leh:

. Tarikh:

. Tarikh:

No perlawanan : PERTANDINGAN FUTSAL PENDIDIKAN KHAS DEARAH SEGAMAT 2012 FUTSAL BORANG PERTANDINGAN SEKOLAH KATEGORI PENGURUS wARNA JERSI JURULATIH PEMAIN UTAMA BIL NAMA 1 2 3 4 5 PEMAIN SIMPANAN BIL NAMA 1 2 Tan a!an"anPen"#r#$ : ________________________________ ( ) : : : : : ______________________________________ __________________ ______________________________________ 1. ________________ ______________________________________

NO JERSI

POSISI

KAD OKU

NO JERSI

POSISI

KAD OKU