Anda di halaman 1dari 10

1

KRISIS 1962 DAN PENTADBIRAN SOSIALIS DI BURMA - Myanmar merupakan sebuah negara demokratik antara 1948 dan 1962. - Kerajaan telah dipilih melalui pengundian, melaksanakan tanggungja ab berlandaskan perlembagaan, menjalankan pilihanraya kebangsaan !196"# dan menerima keputusannya, dan menghormati segala keputusan yang dibuat oleh Mahkamah $gung. - Kuasa adalah di tangan Anti-Fascist Peoples Freedom League yang menggunakan nama $ung %an untuk mendapatkan sokongan. - &erdapat 18 bulan pentadbiran militari antara 19'8 dan 196", tetapi (eneral )e *in melaksanakan tugas menurut +erlembagaan dan menjalankan pilihanraya pada 196". - +arti politik yang disokong oleh militari tidak berjaya dalam pilihanraya tetapi pihak tentera menerima keputusan tersebut dan kembali ke berek. - Kegagalan era demokratik sememangnya kritikal. Kejatuhan ekonomi dan tekanan akibat dari proses ,urmanisasi merupakan sebab-sebab utama pemberontakan dan keka-auan sosial di ka asan bandar dan luar bandar. - .asuah juga semakin berleluasa akibat in/lasi yang menggugat kehidupan rakyat. - Maka pada Ma- 1962, satu rampasan kuasa tentera yang diketuai oleh (eneral )e *in telah menggulingkan kerajaan 0 )u yang menang dalam pilihanraya. - %ebab utama rampasan ini adalah kerana militari bimbang kerajaan 0 )u akan membenarkan etnik %han dan etnik-etnik minority yang lain untuk menarik diri dari Kesatuan ,urma. - Kebanyakan daripada orang ,urman menyambut baik rampasan kuasa tersebut memandangkan ia menjanjikan berakhirnya rasuah, ketidakstabilan, in/lasi dan keka-auan sosial yang melanda ,urma selama satu setengah dekad. !see transparen-y# - %emasa 196"an dan 191"an, )e *in -uba untuk membentuk satu kerajaan totalitarian yang e/ekti/, me ujudkan legitimasi dengan rakyat Myanmar, dan mengekalkan aotonomi dalam dunia antarabangsa. !-uba mendapat pengiktira/an antarabangsa# Burmese Way To Socialism - %ejurus selepas rampasan kuasa, .e2olutionary 3oun-il yang ditubuhkan telah mengumumkan ideologinya, Burmese Way to Socialism !,*%#. 4 ,urma menuju ke arah sosialisme - 5okumen dikeluarkan pada $pril 1962 - Kerajaan demokratik ala Mar6isme 7 komunis - ,*% 8 bertindak sebagai panduan kepada polisi-polisi kerajaan !pembentukan satu parti 8 ,%++# - ,*% 8 mementingkan hak rakyat berbanding dengan kelas kapitalis 4 berpegang kepada /alsa/ah komunis - +entadbiran sosialisme yang bersi/at kuku besi. - Menurut ,*%, kesatuan ,urma per-aya baha a manusia tidak akan lari dari membuat kejahatan selagi sistem ekonomi kapitalis kekal di mana manusia akan mengambil kesempatan ke atas orang lain. Maka sistem ekonomi sosialis haruslah di ujudkan. - %e-ara umumnya, ,*% menekankan baha a negara adalah bertunjangkan kepada rakyatnya dan bukan ke atas kelas kapitalis mahupun tuan tanah. - ,*% juga amat menentang sistem demokrasi berparlimen, dalam mana ia gagal men-apai perpaduan di ba ah kerajaan 0 )u dahulu. - 5alam pada itu, .e2olutionary 3oun-il telah memansuhkan parti-parti politik bebas9 menghentikan akhbar-akhbar bukan kerajaan dan hanya membenarkan sebuah akhbar sahaja iaitu The Working Peoples Daily. - +emimpin-pemimpin tentera membentuk Burmese Socialist Program Party !,%++# dan memiliknegarakan ekonomi menerusi ran-angan :,urmese *ay to %o-ialism;.

2
Apa yang berlaku di Burma selepas 1962? - %elepas rampasan kuasa 1962, sasaran untama )e *in dan .e2olutionary 3oun-il !.3# 8 uni2ersiti. - +eraturan adalah lebih ketat !e.g asrama dikun-i pada jam 8pm untuk menghalang pelajar dari keluar mela at ka an atau berborak di kedai kopi.# - <ni tidak menghalang pelajar pada 1 (ulai 1962, pelajar buat mesyuarat dlm de an 0ni2ersiti .angoon dan kemudiannya keluar berdemonstrasi. +olis anti-rusuhan merempuh masuk ke dalam kampus dan menguasai =student union>. ?ebih 1"" pelajar terbunuh alaupun kerajaan menyatakan hanya 1' sahaja mati. - &indakan )e *in meningkatkan keben-ian terhadap regim. %eorang pelajar uni2ersiti, 0 +yone 3ho menyatakan, :@ou didn>t /ind a lot o/ students that ere really politi-al at that stage. ,ut be-ause o/ the killing and all, that rally made students start thinking. $nd /rom then on, e2ery month there ould be a book o/ poems. $nd e2ery 1 th A(umyB, people ould ear bla-k Ain -ommeration o/ the killingsB. < on>t say all strudents, but Cuite a /e ; !Dink, pg E1# - 0ni2ersiti ditutup 4 bulan. - Menerusi .3, Feneral )e *in -uba mengubah politik dan masyarakat ,urma. - &anah dan kekayaan akan diagihkan semula, aset-aset orang asing akan diambilalih, ahliahli poliik lama dan kapitalis digantikan dengan ahli tentera tab/ taat kepada )e *in. - )e *in memulakan usaha ini dengan menggantikan GH 2,""" pekerja pentadbiran perkhidmatan a am dengan pega ai-pega ai tentera. - Majlis keselamatan dan majlis pentadbiran di ujudkan pada peringkat bahagian, bandanr dan kampung. - )egeri-negeri etnik telah hilang hate!er autonomy they ha!e apabila majlis-majlis keselamatan dan pentadbiran juga di ujudkan di ka asan mereka. - +ada tahun 196E, regim militari mengumumkan ia akan mengadakan rundingan damai di .angoon dengan semua kumpulan yang mahu berunding mereka memberi jaminan keselamatan pergi-balik di .angoon. - .amai akil daripada kumpulan etnik yang bersenjata dan pemimpin komunis datang ke .angoon tetapi regim telah bertindak keras terhadap mereka minta pihak komunis hentikan perjuangan bersenjata mereka, regim juga tidak mahu menimbangkan permintaan golongan etnik nasionalis untuk mendapatkan autonomi berlebihan. - $pabila perundingan ini gagal pada )o2ember 196E, pelajar dan rakyat menuntut demokrasi sekali lagi uni2ersiti tutup lagi dibuka setahun kemudian. - %ementara itu, pertubuhan bebas juga mula menghadapi tekanan termasuk kelab-kelab perpustakaan banyak yang diminta untuk ditutup. - $pabila .3 memperluaskan kuasanya, kebanyakan pertubuhan dan ne spapers sama ada telah diserap oleh kerajaan atau dipaksa ditutup. %emua penerbitan harus melalui ja atankuasa penapisan. %ekolah-sekolah persendirian dimiliknegarakan dan kurikulum bahasa ,urma di ba ah ka alan kerajaan diimplementasikan di seluruh negara. - .amai mubaligh asing, sarjana dan yayasan2 barat dipaksa keluar dari ,urma dan kemasukan orang asing ke ,urma juga dika al ketat. - !%emasa Iaman radikal 12 tahun yang a al, hubungan dengan pihak asing dihalang. Jisa-2isa pelan-ong hanya dihadkan selama 24 jam, dan arta an- arta an akhbar asing tidak dibenarkan dan kebanyakan bantuan luar diputuskan.# - Kkonomi mengalami kemerosotan apabila system pengagihan barangan menjadi ku-arka-ir yang memba a kepada peningkatan dalam kegiatan pasaran gelap, dan pengeluaran hasil pertanian jatuh.

E
+ersatuan2 perdagangan persendirian dikatakan sebagai illegal dan parti-parti politik yang lama ujud diminta untuk dibubarkan. %atu sahaja parti politik yang sah 8 parti kerajaan ,%++. +ada asalnya ,%++ hanya terhad kepada golongan militari dan pentadbiran, tetapi kemudiannya diluaskan kepada pertubuhan2 di ba ah ka alan kerajaan. 5apat dikatakan baha a satu-satunya saluran untuk melibatkan diri dalam kehidupan si2ik adalah menerusi organisasi yang ditaja kerajaan yang bertujuan khususnya untuk mengekalkan pentadbiran militari. *alaupun (eneral )e *in berharap dapat memperolehi sokongan massa dengan dasar nasionalisasi dan re/ormasi tanahnya, namun dasar2 ini telah memba a kepada kemalapetakaan ekonomi. 0ntuk me ujudkan satu pentadbiran yang sah 7 legitimate, beliau telah mengambil keputusan menyusun semula kerajaannya. ,eliau dan 19 orang pega ai senior telah meletak ja atan daripada militari pada 1912 dan menggunakan gelaran =-i2illian> !orang a am#. ,eliau juga mengumumkan baha a regim akan menggubal perlembagaan baru dan me ujudkan sistem satu parti dengan pilihanraya dalam +eople>s $ssembly !pyithu hlutta # dan majlis tempatan. %e-ara teori, sistem satu parti ini akan memberikan rakyat suara dalam mengurus haleh al negara. %atu perlembagaan baru diimplementasikan pada E (anuari 1914, dalam mana kuasa melalui re/erendum dan pengundian satu party daripada .e2olutionary 3oun-il digantikan kepada satu +eople>s $ssembly !+erhimpunan $ am#, di ba ah arahan )e *in dan bekas-bekas pemimpin tentera yang lain. 5emonstrasi pelajar masih lagi kerap kali berlaku !1962, 1969, 191", 1914, 191', 1916, 1911#. $ntara yang paling teruk 8 5isember 1914 - ketika 0 &hant, seorang ahli politik yang terkenal semasa era demokratik ,urma dan merupakan bekas %etiausaha $gung +,,, meninggal dunia dan kembali ke Myanmar pada tahun 1914 untuk dikebumikan. .usuhan pelajar berlaku kerana tindakan )e *in bersabit dengan /uneral 0 &hant. +elajar minta )e *in digulingkan. %ebenarnya )e *in dengki dengan 0 &hant !jadi setiausaha agung +,, pada 196"an. )e *in memba a memba a ,urma ke arah isolasi dan keruntuhan ekonomi, 0 &hant pula banyak menerima pengiktira/an antarabangsa kerana sumbangan dalam menangani krisis politik semasa era +erang 5ingin. $pabila 0 &hant meninggal dunia di )e @ork, dan mayatnya diterbangkan balik ke .angoon, (eneral )e *in melarang pega ai kerajaan menunggu mayattersebut di lapangan terbang, dan beliau akan dikebumikan sebagai rakyat biasa. &etapi apabila beliau dikebumikan di Kyaikasan, beribu-ribu orang ,urma datang meletakkan bunga dan memberikan penghormatan terakhir. Marah dengan tindakan regim ini, beberapa orang pelajar uni2eristi mengambil tindakan sendiri mereka berarak ke Kyaikkasan pada ' 5isember. Mereka memaksa sami berikan mayat 0-&hant dan diba a ke 5e an Kon2okesyen mereka bina makam 0 &hant di tapak bangunan pelajar yang lama. Kerajaan bertindak balas. E""" orang ditangkap di uni2ersiti termasuk sami.

Tindak"alas regim BSPP terhadap pela#ar - meningkatkan pemantauan dan menghadkan kontek antara pelajar

4
o o o pro/esor perlu bertanggungja ab dengan akti2iti politik pelajar !pro/esor perlu masuk -ampur untuk jaga periuk nasi mereka, halang pelajar masuk dalam akti2iti anti-kerajaan# meningkatkan jumlah military intelligen-e di kalangan pelajar pertengahan 191"an, regim me ujudkan kolej-kolej negeri untuk memisahkan pelajar uni2ersiti. +elajar-pelajar dari luar bandar perlu menghabiskan 2 tahun di kolej negeri barulah ke kampus di .angoon dan Mandalay bagi 2 tahun terakhir mereka. !kononnya apabila di tahun akhir, mereka lebih menumpukan kepada kareer masa depan mereka dan tidak /ikirkan tentang politik# kelas ideologi politik di ajibkan pelajar digalakkan menyertai ,%++.

o o

Kra ,%++ !1914-1988# - $pabila perlembagaan sedang digubal, pihak kerajaan ada mengumumkan baha a rakyat boleh memberikan -adangan. - &etapi apabila beberapa orang 3hin tekah menulis surat men-adangkan di ujudkan sistem persekutuan dan sistem multi-party, mereka telah ditangkap. - Kesannya ke atas negeri 3hinLo $hli persatuan pemuda 3hin yang telah menandatangani namanya dalam surat yang meminta di ujudkan kesatuan persekutuan, beliau terpaksa spent 1" months dalam pengasingan !solotary -on/inement# o %eorang major 3hin dalam &atmada !tentera# dipenjarakan 2 tahun o %eorang pembantu kesihatan a am berbangsa 3hin dipenjarakan beberapa bulan dan apabila dibebaskan, beliau diarahkan agar tidak bekerja di 3hin %tate lagi. - +ada 191E, ada re/erendum nasional dalam mana rakyat diminta untuk mengundi samada mahu perlembagaan baru untuk me ujudkan satu kesatuan di ba ah sistem satu parti. !9"M sokongan dengan 9'M pengundi# - $dakah akyat gembira dengan idea pembentukan satu parti iniN - $dakah pengundi etnik minoriti menyokong unitary stateN - .amai rakyat ,urma yang menyatakan mereka tidak begitu memahami apa yang dimaksudkan dengan sistem baru ini tetapi sekurang-kurangnya kononnya ada kemungkinan lebih besar penglibatan rakyat dalam sistem ini. - *alau bagimanapun terdapat juga intimidasi dan -ubaan merosakkan kotak undi yang dikatakan telah membantu kepada keputusan yang memberangsangkan ini. - 5engan pembentukan sistem satu parti ini, )e *in berharap dapat menggunakan ,%++ untuk mengukuhkan lagi sokongan kakitangan a am dan yang lain terhadap regim militarinya. - +ada 191"an, keahlian parti terbuka kepada semua dan jika tidak menyertai buruk padahnya. - %elepas suku abad, regim )e *in akhirnya berada dalam keadaan stati-. +emberontakanpemberontakan yang berlaku telah berjaya ditolak ke sempadan dan tidak ada jiran yang mengan-am se-ara akti/ kemerdekaan negara, tetapi ekonomi jatuh sekali lagi. - <ni menyebabkan kerajaan mengambil tindakan memohon status =negara paling mundur> dari +ertubuhan ,angsa-bangsa ,ersatu dan memulakan liberalisasi pasaran agar dapat memperbaiki ekonomi domestik. - +ada musim luruh 1981, kejatuhan nilai mata ang se-ara mendadak telah menyebabkan rakyat kehilangan ang simpanan mereka, mengakibatkan berlakunya rusuhan antikerajaan.

'
+ada Ma- 1988, pelajar dapat peluang untuk tunjuk perasaan. ,erlakunya pergaduhan di kedai kopi di antara pelajar uni2ersiti dan pemuda2 tempatan pada 12 Ma- 1988. pemuda yang memulakan pergaduhan adalah anak pega ai ,%++ dan dia terus dilepaskan. +elajar berkumpul di luar polis stesen dan protes seorang pelajar dibunuh +elajar marah sebab juru-akap regim menuduh pelajar2 yang memulakannya. ,erlaku demonstrasi di <nstitut &eknologi .angoon dan .angoon 0ni2ersity. +ada masa yang sama, yakni pada (ulai 1988, surat-surat yang mengkritik kerajaan yang didedahkan kepada orang a am dari seorang bekas rakan militari )e *in bernama ,rigadier $ung Fyi, dan peningkatan dalam penentangan dari golongan pelajar telah mengakibatkan tindakbalas yang ganas. ,erikutan dengan rusuhan anti-kerajaan pada Ma- dan (un 1988 yang bertujuan untuk menjatuhkan )e *in, )e *in se-ara rasminya bersara dari politik dan men-adangkan agar satu system pelbagai parti mungkin lebih baik bagi negara ,urma. 5alam satu persidangan bermula pada 2E (ulai, )e *in mengumumkan perletakan ja atan beliau. ,eliau digantikan oleh (eneral %ein ? in !penyokong )e *in#.

Masalah politik (id olo!"# $ D %o&st'asi 19(( ,erikutan persaraan )e *in pada (ulai 1988, Myanmar terpaksa menghadapi masalah politik domestik selama tiga bulan. Ketua polis rusuhan menguasai kerajaan dan akibat daripada penentangan, rompakan, dan tindakbalas polis telah meninggalkan lebih kurang '"" hingga 1,""" orang mati di @angon dan beberapa ribu lagi mati di tempat-tempat lain di seluruh negara. 5engan demonstrasi yang berlaku di seluruh negara, pada 12 Ogos 1988, (eneral %ein ? in digantikan. Kepimpinan kemudiannya diberikan kepada rakan pihak militari dari orang a am, yakni Maung Maung !pada 19 Ogos 1988#, yang telah men-uba untuk menenangkan serta menghalang peningkatan dalam penentangan terhadap pentadbiran tentera. %atu perikatan telah di ujudkan di antara ,rigadier $ung Fyi, (eneral &in 0, bekas menteri pertahanan, dan 5a $ung %an %uu Kyi. $pabila didapati baha a sebahagian daripada tentera bersenjata mungkin akan menyertai perikatan ini, pihak militari melan-arkan satu 'a%pasa& k)asa terhadap kerajaan yang dibentuknya sendiri. +ada 18 %eptember 1988, Menteri +ertahanan, (eneral %a Maung telah mengumumkan pembentukan Stat La* a&d O'd ' R sto'atio& +o)&,il (SLOR+# yang berjanji akan mengekalkan undang-undang dan orde9 memperbaiki system pengangkutan dan komunikasi, memastikan keperluan asas rakyat seperti makanan dan tempat perlindungan terpelihara9 dan menjalankan pilihanraya pelbagai parti yang bebas dan adil. 5alam usaha men-apai objekti/nya yang pertama tadi, ia telah mengambil masa beberapa bulan dan menyebabkan '6" nya a telah terkorban berdasarkan kepada laporan kerajaan9 alaupun sumber-sumber luar menyatakan kehilangan nya a adalah sebanyak 1,""" orang.

Bila Aung San Suu Kyi muncul? $ al demonstrasi, beliau tidak terlibat. $yahnya mati ketika 2 tahun. &inggal di luar ,urma se aktu remaja. Kmaknya dilantik sebagai duta ke <ndia, jadi keluarga pindah ke 5elhi.

6
,elajar uni2ersiti di Kngland dan berkah in dengan Mi-hael $ris. %ekali sekala balik ,urma untuk la at tetapi tinggal di Kngland bersama suami dan 2 anak lelakinya. +ada tahun 1988, kebetulan beliau berada di .angoon menjaga ibunya yang sakit ketika demonstrasi bermula. Mulanya tinggal di rumah tetapi setelah didesak, barulah keluarkan kenyataan agar di ujudkan satu komiti bebas untuk me ujudkan pilihanraya pelbagai parti. ,eliau ambil keputusan buat spee-h di %h edagon +agoda pada 26 Ogos P juta penduduk tiba, -urious7ingin tahu untuk melihat anak pemimpin tersayang mereka. Keanggunannya 7 si/atnya yang tenang 7 kepetahannya ber-akap telah memukau 7 memikat hati rakyat menyeru agar rakyat perjuangkan demokrasi dengan -ara aman. %erta merta beliau menjadi key $igure dalam perjuangan demokrasi, alaupun beliau belum lagi menjadi ahli mana-mana kumpulan.

M &!apa d %o&st'asi p la-a' $ p -)a&! d %ok'asi tidak . '-a"a pada 19((/// i) ii# iii# i2# demonstrasi berlaku se-ara spontan tidak ada kepimpinan nasional yang boleh menyatukan semua bekalan makanan tidak -ukup !/ood shortages#, publi- ser2i-es stopped, rakyat penat menyebabkan militari boleh ambil alih tidak ada atau kurang penglibatan organisasi 7 pertubuhan etnik bersenjata jeneral dapat memperolehi ketaatsetiaan daripada tentera mereka.

K sa& 19(( - Mempunyai kesan psikologi yang mendalam ke atas mereka yang terlibat. %ebelum 1988, yang diben-i adalah polis dan agen2 intelligen-e tetepai setelah pembunuhan pelajar dan sami, militari juga diben-i. - .akyat yang membesar dengan tanggapan pentadbiran otoritarian ini akan berterusan sampai bila2 kini mula memper-ayai baha a politik negara boleh berubah. - $kti2is dari pelbagai generasi kin boleh berhubung dan mengetengahkan satu a asan baru bagi negara mereka. - Kkoran daripada itu, harapan rakyat meningkat baha a demonstrasi boleh di ujudkan semula. Piliha&'a"a 1990 - %elepas rampasan kuasa 1988, pega ai %?O.3 mengumumkan parti-parti politik boleh menda/tar. @ang pertama adalah )ational ?eague /or 5emo-ra-y !)?5# pimpinan $ung %an %uu Kyi, 0 &in Oo dan $ung Fyi pada 2179788. - $kti2iti kempen dibataskan dan kedua-dua pemimpin tertinggi kumpulan pembangkang yang utama, )ational ?eague /or 5emo-ra-y !)?5#, telah dikeluarkan9 pada (ulai 1989 5a $ung %an %uu Kyi telah diletakkan di ba ah =house arrest> dan (eneral &in 0 dimuatkan ke dalam penjara. - )?5 memenangi pilihanraya Mei 199" dengan satu kemenangan yang amat besar, mengambil 8"M daripada kerusi dengan 6"M jumlah undian, berbanding dengan parti yang disokong oleh %?O.3 !Myanmar %o-ialist +rogram +arty 4 kini )ational 0nion +arty#, yang mendapat 2M daripada kerusi dengan 2'M jumlah undian. - $pabila pihak yang menang -uba membentuk kerajaan mereka, %?O.3 bertindak balas dengan menangkap kebanyakan mereka dan mengisytiharkan baha a kerajaan a am tidak boleh di ujudkan sehinggalah satu perlembagaan baru telah digubal.

1
%ebilangan daripada akil- akil yang diundi telah melarikan diri ke sempadan &hai dan membentuk satu kerajaan alternati/ yang dikenali sebagai )ational 3oalition Fo2ernment o/ the 0nion o/ ,urma di kem utama pergerakan penentangan Karen.

Mengapa %?O.3 boleh menganggap parti mereka 8 )0+ !)ational 0nity +arty# boleh menang sedangkan demonstrasi baru sahaja berlaku berikutan penangkapan pemimpin2 )?5N i# .egim, seperti mana2 diktatorship militari, hanya melihat atau mendengar apa yang mereka ingin per-aya. O2er estimated skongan mereka !tentera dan bekas tentera# ii# Menggalakkan banyak parti yang boleh mem-ahbelahkan pengundi pro-demokrasi iii# Mereka menangkap pen-abar2 mereka i2# Menghadkan akti2iti kempen pihak la an. &ekanan daripada pihak antarabangsa ke atas %?O.3 semakin mendalam pada Oktober 1991, apabila $ung %an %uu Kyi dianugerahkan )obel +ea-e +riIe !$nugerah Keamanan )obel# kerana komitmennya kepada perubahan tanpa keganasan. !international symbol o/ demo-ra-y# &ekanan pihak tentera semakin longgar pada tahun-tahun berikutnya. (eneral &han %h e menggantikan (eneral %a Maung sebagai pengerusi %?O.3, perdana menteri, dan menteri pertahanan pada 2E $pril 1992. +erdana Menteri ,urma terakhir yang melalui proses pilihanraya, yakni 0 )u, telah dibebaskan dari penjara, bersama-sama dengan beberapa tahanan politik yang lain. $ung %an %uu Kyi dibenarkan untuk mendapat la atan dari ahli keluarganya pada 1992 dan dua tahun kemudian oleh seorang ahli kongres, seorang pega ai 0), dan seorang arta an $merika. Menjelang musim luruh 1994, %uu Kyi mengadakan perbin-angan dengan dua pemimpin utama %?O.3, jeneral &han %h e dan Khin )yunt. *alau bagaimanapun, memandangkan beliau tidak ingin menerima perlindungan politik dari Myanmar, penahanan beliau berterusan melimpasi had yang ditetapkan oleh undangundang, yang kemudiannya diubah oleh kerajaan. +ada Ogos 199', $ung %an %uu Kyi akhirnya dibebaskan daripada =tahanan rumah> dan dibenarkan untuk kekal di @angon, di mana beliau mengadakan pertemuan dengan beribu-ribu rakyat ,urma dan orang asing di luar pintu pagar rumahnya.

Masalah t&ik +emberontakan etnik, yang meletus di negeri-negeri Ka-hin dan %han sejurus selepas rampasan kuasa tentera 1962, terus mena/ikan penguasaan kerajaan terhadap ka asanka asan utama, termasuk %egitiga Kmas Myanmar !pembekal utama pasaran -andu dunia#. +emberontakan Karen beralih ke sempadan &hai di mana ia mengambil peluang dari perdagangan pasaran gelap. +emberontakan dari +arti Komunis ,urma berpindah dari tengah +egu @oma ke sempadan timur laut 3hina, di mana ia mendapat sokongan rasmi dari 3hina. $pabila sokongan ini ditarik balik pada akhir 198"an, kepimpinan Myanmar yang semakin tua terpaksa bergantung kepada askar-askar etnik minority, yang akhirnya bangun menentang kerana ingin menjalankan perdagangan -andu mereka sendiri dan akhirnya bersetuju untuk mengadakan gen-atan senjata dengan kerajaan pusat. +ada 1981, )e *in menyerahkan ja atan presidennya kepada %an @u, seorang jeneral yang telah bersara, alaupun )e *in meneruskan ja atannya sebagai pengerusi ,urma %o-ialist +rogram +arty.

%atu undang-undang ke arganegaraan yang baru diimplementasikan se-ara perlahanlahan pada tahun 198"an, dengan menggelarkan =asso-iate -itiIens> kepada masyarakat di mana nenek-moyang mereka bukan daripada =kaum asli> Myanmar. %asaran utama mereka adalah komuniti %ino-,urman dan <ndo-,urman. Folongan ini dibenarkan untuk mengundi tetapi tidak dibenarkan untuk dipilih dalam pilihanraya, dan tidak boleh memegang ja atan pada peringkat-peringkat tertentu dalam kerajaan.

Masalah d &!a& !olo&!a& sa%i Qubungan %?O.3 dengan ,uddhist Sangha !pertubuhan sami-sami# juga tidak senang, memandangkan pihak pongyi !sami# telah memainkan peranan dalam pemberontakan tahun 1988 dan turut membantu mentadbir bandar Mandalay. ,eberapa tahun kemudian, pongyi di Mandalay memprotes pentadbiran tentera dengan -ara menolak sedekah atau dermaan daripada golongan tentera. %?O.3 bertindakbalas dengan menekan otoriti %angha untuk mendisiplinkan sami-sami muda. %?O.3 juga terpaksa berhadapan dengan insurgensi etnik yang berterusan di sempadansempadan Myanmar. Feneral Khin )yunt telah merundingkan perjanjian-perjanjian gen-atan senjata yang berasingan9 pertama sekali dengan puak bukit yang kebanyakannya orang 3ina, dan kemudiannya dengan etnik Ka-hin, melalui -ara melihat angkatan bersenjata mereka sebagai satu kumpulan militia yang berasingan dan dengan -ara memberikan bantuan pembangunan ekonomi serta bersikap toleransi terhadap akti2iti-akti2iti perdagangan mereka di sempadan !termasuk perdagangan -andu#. +ihak Karen pula akhirnya kehilangan sokongan tidak rasmi yang diberikan oleh &hailand terhadap gerakan kemerdekaan yang diperjuangkan oleh Karen. $kibatnya, tentera Myanmar dapat menguasai pengkalan utama Karen di Mannerpla pada musim bunga 199'. %ejak itu, kedua-dua pihak telah melakukan pelbagai per-ubaan dalam merundingkan satu penyelesaian untuk men-apai keamanan, tetapi pada a al 1998, pertempuran berterusan di antara pemberontak Karen dan tentera Myanmar. Ketua ty-oon opium7-andu, Khun %a, pula kekal penguasaannya ke atas sebahagian daripada bahagian timur negeri %han. %ehinggalah pada 5isember 199', apabila terpaksa berhadapan dengan tuduhan dadah daripada $merika %yarikat dan kurangnya hubungan perniagaan melalui &hailand, barulah beliau menyerah diri kepada tentera Myanmar. Khun %a akhirnya -apai satu persetujuan dengan %?O.3 dan bersara di @angon. %ementara itu, satu kon2ensyen kebangsaan yang dipilih oleh %?O.3 untuk mendera/kan satu perlembagaan baru mula bertemu pada (anuari 199E. Kon2ensyen tersebut menerima arahan daripada %?O.3 untuk memberikan pihak militari peranan yang dominan dalam mana-mana bakal kerajaan, seperti apa yang ujud dalam perlembagaan <ndonesia. *alau bagaimanapun, tugas kon2ensyen ini digantung beberapa kali. +ada akhir 199', parti $ung %an %uu Kyi iaitu )?5 keluar daripada kon2ensyen, dan menuduh baha a kon2ensyen tersebut bergerak bukan berlandaskan kepada prinsipprinsip demokratik.

9
+ada 1996, )ational 3on2ention ini tergantung begitu sahaja. &idak ada perlembagaan yang timbul sejak Mei 1998. Ketegangan antara %?O.3 dan pihak )?5 memun-ak pada Mei 1996 apabila %?O.3 menangkap lebih daripada 2"" delegasi yang ingin menyertai satu kongres parti )?5. <nsiden yang sama berlaku pada Mei 1991, apabila %?O.3 sekali lagi menangkap ahliahli )?5 untuk menghalang satu mesyuarat yang akan diadakan sempena mengingati pilihanraya 199". +ada 1' )o2ember 1991 %?O.3 dibubarkan dan dengan pantasnya digantikan dengan %tate +ea-e and 5e2elopment 3oun-il !%+53#, alaupun kepemimpinan atasan kekal sama. +ada 1999, suami %uu Kyi, Mi-hael $ris, meninggal dunia di ?ondon kerana penyakit barah. +ihak otoriti Myanmar tidak membenarkan beliau untuk mela at isterinya buat kali terakhir di @angon. %uu Kyi pula tidak mahu meninggalkan negara kerana bimbang kerajaan Myanmar akan mena/ikan kemasukan semula beliau ke Myanmar. %uu Kyi ditahan di rumahnya pada %eptember 2""" apabila beliau buat per-ubaan untuk tra2el7keluar dari @angon melalui keretapi dan seterusnya melanggar arahan kerajaan yang telah ban %uu Kyi daripada tra2el.

T ka&a& a&ta'a.a&!sa &ekanan daripada pihak antarabangsa untuk melakukan re/ormasi kebanyakannya datang daripada Kesatuan Kropah dan $merika %yarikat, di mana kedua-duanya telah mengenakan sekatan ekonomi yang sederhana terhadap Myanmar, dan mengenakan halangan-halangan untuk melan-ong kepada pega ai-pega ai kerajaan. %ebaliknya pula, negara-negara jiran tidak mahu mengutuk %+53 atas alasan baha a ini akan men-ampuri hal-eh al domestik negara tersebut. Myanmar diberi status pemerhati $%K$) pada 1996. *alau bagaimanapun, rekod hak asasi manusia yang semakin buruk menyebabkan Kesatuan Kropah dan 0% telah membidas tindakan $%K$). &ekanan terus diberikan oleh kedua-dua badan tersebut ke atas $%K$) supaya tidak mengiktira/ kedudukan Myanmar sebagai anggota penuh pertubuhan $%K$). *alau bagaimanapun, $%K$) tetap berdikari dan terus berkeras untuk menerima Myanmar pada 1991 dengan dasar baha a prinsip :-onstru-ti2e engagement; adalah lebih sesuai daripada sekatan dan pemulauan !-oersi2e diploma-y#. +ada 1991, Myanmar menyertai $%K$) dan ahli-ahli lain berpegang kepada polisi =-onstru-ti2e engagement> !penglibatan membina# dalam usahanya untuk memujuk %+53 agar lebih bersikap akomodasi terhadap aspirasi rakyat, dan untuk men-apai kompromi politik dengan $ung %an %uu Kyi. %ehubungan dengan itu juga, $%K$) juga mula membidas tindakan negara-negara barat untuk -uba mempromosikan prinsip hak asasi manusia dan demokrasi liberal sebagai suatu yang bersi/at sejagat dan patut diamalkan oleh semua negara bangsa padahal pandangan pemimpin-pemimpin $%K$) adalah baha a masyarakat timur mempunyai budaya politik yang tersendiri dan amalan-amalan demokrasi yang dikenali sebagai =gaya $sia> atau =Cuasi demo-ra-y>. )amun demikian, sejurus selepas penerimaan Myanmar pada (un 1991, tidak lama selepas itu, negara-negara $sia &enggara telah menghadapi krisis mata ang yang hebat bermula dengan serangan dan kejatuhan mata ang ,aht &hailand dan seterusnya merebak ke seluruh $sia &enggara.

1"
Kemungkinan ujudnya satu teori konspirasi di mana pihak barat ingin mengajar pemimpin-pemimpin $sean kerana tindakan mereka yang mengingkari kehendak masyarakat antarabangsa. *alau apapun, pada pihak regim militari pula, tindakan mereka memasuki $%K$) telah memberikan legitimasi antarabangsa yang amat diinginkan dan diperlukan oleh regim. %ejarah Myanmar terus menghantuinya dan satu masa depan yang stabil serta makmur adalah bergantung kepada ke ujudan satu system politik yang dapat mengendalikan aspirasi pelbagai kumpulan etnik yang ada. &engok keadaan espe-ially no %uu Kyi dibebaskan.

Ta%at1 -

*alau bagaimanapun, pada akhir 1999, kedua-dua %+53 dan %uu Kyi masih tidak dapat men-ari kata sepakat. Kesatuan Kropah dan $merika %yarikat telah juga menuduh Myanmar terlibat se-ara akti/ dalam perdagangan narkotik menerusi kerjasamanya dengan raja-raja dadah seperi Khun %a. %Pada &anuari '(()* +hun Sa* pemimpin tentera Shan ,ong Tai %trup -. /0*0001 ti"a pada satu persetu#uan dengan SL234 dan menyerah sen#ata. Beliau tinggal di 5angon di "a ah penguasaan kera#aan* dan di"enarkan terli"at dalam perniagaan yang sah* Amerika Syarikat telah meminta agar "eliau didak a kerana "eliau merupakan pemimpin utama operasi opium6heroin ter"esar di rantau Asia Tenggara. Tetapi SL234 pula gem"ira dengan penyerahan diri yang telah di"uat oleh +hun Sa kerana kadar kematian tinggi dalam pertempuran dengan +hun Sa* dan ini tidak "oleh diterima oleh militari dalam #angkamasa pan#ang7 dan "erkurangnya hostilities telah meningkatkan moral tentera. Tam"ahan #uga* pega ai militari ,yanmar sendiri mengaku "aha a trup/ +hun Sa mempunyai kele"ihan sen#ata le"ih tinggi daripada tentera ,yanmar sendiri. Selain itu pela"uran daripada "ekas ketua narkotik ini telah mem"erikan suntikan "esar kepada ekonomi 5angon.1

Anda mungkin juga menyukai