Anda di halaman 1dari 5

KRB 3053

KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH PJJ


[PANDUAN KERJA KURSUS]

HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir kursus, pelajar seharusnya boleh; 1. Mendalami kandungan Sukatan pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang terkini dalam setiap aspek. 2. Mengenalpasti teori dan pendekatan pengajaran yang menjadi asas dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 3. Mengetahui dan mengaplikasi kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai untuk dijalankan di sekolah. . Membina ran!angan mengajar mingguan dan harian yang sesuai dan menarik berdasarkan huraian sukatan pelajaran yang dipilih. ". Menguasai unsur dalam pengajaran seperi penggabungjalinan, penyerapan, pemulihan, pengayaan, pengujian dan penilaian dan !ara#!ara diaplikasi. ARAHAN 1. $ursus $%& 3'23 ini mengandungi tiga (3) tugasan dan Peperiksaan *khir + Makropengajaran (Pembinaan %PH) -sei .lmiah /orum Peperiksaan *khir 2. 2', 2', 2', ',

0ugasan yang telah dija1ab dengan sempurna perlu dihantar dalam bentuk so2t#!opy (upload ke My3uru3) atau4dan hard#!opy kepada Pensyarah bagi kumpulan masing#masing. ( Nota: Bagaimana tugasan diserahkan adalah bergantung kepada pensyarah yang berkenaan)

KATEGORI TUGASAN PECAHAN TUGASAN MAKROPENGAJARAN MAKROPENGAJARAN PANDUAN MARKAH

Pelajar dikehendaki membina %an!angan Pengajaran


Harian (%PH) untuk satu sesi makropengajaran selama 3'# ' minit. 0opik pengajaran adalah berdasarkan Sukatan Pelajaran &ahasa Melayu $&S% atau $SS% yang diajar di sekolah anda. &ahan bantu mengajar (&&M) dan soalan#soalan penilaian juga mesti disediakan. Dalam %an!angan Pengajaran Harian+ menetapkan hasil pembelajaran untuk sesi pengajaran dengan mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan ke2ahaman sedia ada murid. menetapkan akti5iti pembelajaran yang akan dijalankan semasa sesi pengajaran. Menyatakan+ o apa pembelajaran dan pendekatan pengajaran yang akan digunakan;

2'

PECAHAN TUGASAN

PANDUAN

MARKAH

o apa isu#isu 4 halangan yang dapat diatasi oleh


o pendekatan pembelajaran itu; pengurusan persekitaran pembelajaran bagi memastikan pembelajaran yang berkesan berlaku dengan selamat dan e2ekti2.

menetapkan !ara#!ara menilai pembelajaran.

ESEI ILMIAH

Menyediakan esei ilmiah berdasarkan tajuk yang diberikan oleh pensyarah e#learning masing#masing.

2'

(NANTI SAYA EMAILKAN KEMUDIAN)


FORUM

1. Pensyarah kumpulan masing#masing akan memuat naik (upload) " soalan untuk dibin!angkan se!ara ilmiah dalam kalangan ahli kumpulan kuliah masing#masing di dalam portal My3uru 3(3roup /orum). 2. Setiap pelajar M-S0. menja1ab setiap soalan dengan mengemukakan 3 isi penting dan tidak kurang daripada 1"' patah perkataan bagi setiap ja1apan. 3. Selain dari menja1ab soalan tersebut, setiap pelajar juga perlu membuat komentar terhadap sekurang#kurangnya ja1apan yang dikemukakan oleh rakan sekumpulan yang lain bagi setiap soalan yang dikemukakan. . Pelajar perlu peka dengan tarikh#tarikh yang ditetapkan. $ele1atan untuk menja1ab dan memberi komentar mengikut tarikh yang ditetapkan akan menjejaskan markah kerja kursus yang disediakan. ". 0ajuk -#/orum tertakluk kepada pensyarah kumpulan kuliah. (YANG INI ABAIKAN ) Peperiksaan adalah dalam bentuk 2' soalan 6bjekti2 *neka Pilihan dan 2 soalan -sei .lmiah berdasarkan modul yang disediakan. ( ABAIKAN )
JUMLAH

2'

PEPERIKSAAN AKHIR

'

100

PEMARKAHAN

RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS

PPGPJJ SEMESTER 1 SESI 2013/2014


KRB 3053: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK :

DISEDIAKAN OLEH NAMA MUHD FARID BIN BORHANUDIN NO. MATRIK D20102042183

PUSAT PEMBELAJARAN: EL UPSI 4

NAMA TUTOR E LEARNING:EN!IK OMAR HISHAM BIN MOHD BAHARIN TARIKH SERAH: 20 OKTOBER 2013