Anda di halaman 1dari 19

Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI

2011

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan Di Malaysia Adalah Satu Usaha Berterusan Ke Arah Memperkembangkan Potensi Individu Secara Menyeluruh Dan Bersepadu Untuk Mewujudkan Insan Yang Seimbang Dan Harmonis Dari Segi Intelek, Rohani, Emosi Dan Jasmani Berdasarkan Kepercayaan Dan Kepatuhan Kepada Tuhan. Usaha Ini Adalah Bagi Melahirkan Rakyat Malaysia Yang Berilmu Pengetahuan, Berakhlak Mulia, Bertanggungjawab Dan Berkeupayaan Mencapai Kesejahteraan Diri Serta Memberi Sumbangan Terhadap Keharmonian Dan Kemakmuran Masyarakat Dan Negara

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan Islam ialah satu usaha untuk menyampaikan ilmu kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat

Panitia PI SMK Putra

Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI

2011

VISI SMK PUTRA

Tingkat Kualiti Akademik, Kokurikulum Serta Pembangunan Sahsiah

VISI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM


Panitia Pendidikan Islam bercita-cita melahirkan pelajar Islam yang komited dengan penghayatan agama, celik Al-Quran dan Jawi ke arah pembentukan individu yang berkualiti dan bersahsiah menjelang dekad yang akan datang.

Panitia PI SMK Putra

Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI

2011

MISI KAMI
Mempelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran ke arah melahirkan pelajar yang berminat serta berkeupayaan memperolehi keputusan yang cemerlang di dalam peperiksaan. Merekabentuk, melaksana dan mempergiat pelbagai aktiviti yang terancang dan sistematik bagi mengatasi literasi Al-Quran kepada semua pelajar. Merancang serta melaksana kaedah dan formula yang berkesan bagi mengatasi kelemahan penulisan dan pembacaan Jawi dalam kalangan pelajar.

Panitia PI SMK Putra

Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI

2011

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM


I). ANALISIS SWOT/C KEKUATAN (STRENGTH S)
S1 - Mempunyai 8 orang guru opsyen Pendidikan Islam yang berpengalaman dan terlatih. S2 - Semua guru Pendidikan Islam mempunyai komitmen yang tinggi terhadap mata pelajaran ini. S3 - 5 orang guru adalah pemeriksa kertas Pendidikan Islam SPM. S4 - Guru dapat mengukuhkan kefahaman pelajar terhadap isi pelajaran dalam sessi amali. S4 - Isi pelajaran pendidikan Islam berkait rapat dengan kehidupan seharian pelajar memberi kemudahan kepada pelajar untuk menguasai mata pelajaran ini.

KELEMAHAN (WEAKNESS W)
W1 - Peratus lulus belum mencapai 100% W2 - Pengajaran dan pembelajaran belum berkesan. W3 - Guru mengejar masa untuk menghabiskan sukatan pelajaran tanpa melihat masalah pelajar. W4 - Guru kurang berkemahiran menggunakan ICT dalam P&P. W5 - Guru kurang menggunakan BBB/BBM semasa sessi P&P. W6 - Pelajar tidak berminat dan kurang bermotivasi. W7 - Pelajar tidak tahu membaca Al-Quran & lemah dalam penulisan Jawi. W8 - Pelajar tidak mengulangkaji tajuk-tajuk tingkatan sebelumnya. W9 - Saiz kelas yang kurang selesa berbanding bilangan pelajar.

PELUANG (OPPORTUNITIES O)
O1 - Guru berpeluang mengikuti kursus yang berkaitan dengan kurikulum & pedagogi. O2 - Pelajar dibekalkan dengan buku teks yang menarik dan praktikal. O3 - Kemudahan riso, bilik tayangan & makmal komputer berinternet disediakan. O4 - Ada peruntukan kewangan untuk matapelajaran. O5 - Bahan rujukan mudah didapati di pasaran. O6 - KPM telah menjadikan PI sebagai mata pelajaran teras yang wajib diambil oleh setiap pelajar Islam. O7 - Bahan P&P dan modul yang pelbagai telah disediakan oleh JPNT dan JAPIM. O8 - Rancangan Pelajaran Tahunan telah diselaraskan memberi kemudahan kepada guru merancang P&P dengan baik. O9 - JAPIM telah menyediakan buku panduan P&P untuk kemudahan guru melaksanakan pengajaran.

ANCAMAN / CABARAN (THREATS T)


T1 - Pengaruh Rakan Sebaya & media sangat berkesan mempengaruhi sikap & sahsiah pelajar T2 - Percanggahan nilai di luar dan dalam sekolah. T3 - Pelajar lebih menumpukan perhatian kepada mata pelajaran yang berasaskan sains & teknologi. T4 - Ibubapa tidak prihatin terhadap perkembangan diri murid.

Panitia PI SMK Putra

Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI

2011

II).PELAN STRATEGIK
Petunjuk Prestasi Utama (KPI) % pelajar yang lulus Pend. Islam % pelajar mencapai gred A dalam PI Gred Purata MP (GPMP) % pelajar yang lulus Pendidikan Islam % pelajar mencapai gred A dalam PI Gred Purata MP (GPMP) % pelajar yang lulus PAFA Bilangan pencerapan rekod PAFA setahun % pelajar yang boleh membaca Al-quran % pelajar mahir penulisan jawi. Sasaran TOV 77.4 2011 80 2012 85 2013 90 2014 90 2015 100

Bidang

Isu Strategi

Matlamat Strategik

Objektif

Panitia Pendidikan Islam

Tahap pencapaian pelajar dalam matapelajaran Pendidikan Islam belum memuaskan

Meningkatkan prestasi pelajar dalam matapelajaran Pendidikan Islam dari segi kualiti dan kuantiti

1. Meningkatkan pencapaian PI PMR dari segi kualiti dan kuantiti

10.2 3.2 66.2

15 2.3 80

15 2.3 85

20 2.0 90

20 2.0 90

20 2.0 90

2. Meningkatkan pencapaian PI SPM dari segi kualiti dan kuantiti

9 6.56 100

12 5.0 100

14 4.5 100

16 4.3 100

18 4.2 100

20 4.0 100

3. Meningkatkan pencapaian PAFA

4. Meningkatkan penguasaan AlQuran dan Jawi pelajar Panitia PI SMK Putra

40 40

50 50

60 60

70 70

80 80

90 90

Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI

2011

Bidang

Isu Strategi

Matlamat Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi Utama (KPI)


% Program Panitia yang di laksanakan dengan berkesan dalam setahun Bilangan pencerapan seorang guru setahun % guru yang mendapat skor tahap cemerlang dalam pencerapan P & P % program yang mematuhi jadual yang dirancang Bilangan Volume kerja pelajar sebulan Kekerapan pemantauan hasil kerja murid sebulan % tajuk P&P yang dapat diselesaikan Bilangan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) setahun Bilangan Mesyuarat Panitia setahun

Sasaran TOV 2011 2012 2013 2014 2015 70 2 97 80 10 2 80 0 3 100 2 100 85 12 2 100 1 3 100 2 100 90 15 2 100 1 3 100 3 100 95 18 2 100 2 3 100 3 100 100 20 2 100 2 4 100 3 100 100 20 2 100 2 4

Panitia Tahap Pendidikan pencapaian Islam pelajar dalam matapelajaran Pendidikan Islam belum memuaskan

Meningkatkan 5. Meningkatkan prestasi kecekapan pengurusan pelajar dalam panitia matapelajaran Pendidikan Islam dari segi kualiti dan kuantiti

Panitia PI SMK Putra

Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI

2011

III). PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN SWOT/C MATRIKS


STRENGTHS (S) KELEMAHAN (W)

Dalaman

S1 S2 S3 S4

Luaran

S5

Mempunyai 8 orang guru opsyen Pendidikan Islam yang berpengalaman dan terlatih. Semua guru Pendidikan Islam mempunyai komitmen yang tinggi terhadap mata pelajaran ini. 5 orang guru adalah pemeriksa kertas Pendidikan Islam SPM. Guru dapat mengukuhkan kefahaman pelajar terhadap isi pelajaran dalam sesi amali. Isi pelajaran pendidikan Islam berkait rapat dengan kehidupan seharian pelajar memberi kemudahan kepada pelajar untuk menguasai mata pelajaran ini.

W1 Peratus lulus belum mencapai 100% W2 Pengajaran dan pembelajaran belum berkesan. W3 Guru mengejar masa untuk menghabiskan sukatan pelajaran tanpa melihat masalah pelajar. W4 Guru kurang berkemahiran menggunakan ICT dalam P&P. W5 Guru kurang menggunakan BBB/BBM semasa P&P. W6 Pelajar tidak berminat dan kurang bermotivasi. W7 Pelajar tidak tahu membaca Al-Quran & lemah dalam penulisan Jawi. W8 Pelajar tidak mengulangkaji tajuk-tajuk tingkatan sebelumnya. W9 Saiz kelas yang kurang selesa berbanding bilangan pelajar.

PELUANG (O) O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 Guru berpeluang mengikuti kursus yang berkaitan dengan kurikulum & pedagogi. Pelajar dibekalkan dengan buku teks yang menarik dan praktikal. Kemudahan riso, bilik tayangan & makmal komputer berinternet disediakan. Ada peruntukan kewangan untuk matapelajaran. Bahan rujukan mudah didapati di pasaran. KPM telah menjadikan PI sebagai mata pelajaran teras yang wajib diambil oleh setiap pelajar Islam. Bahan P&P dan modul yang pelbagai telah disediakan oleh JPNT dan JAPIM. Rancangan Pelajaran Tahunan telah diselaraskan memberi kemudahan kepada guru merancang P&P dengan baik. JAPIM telah menyediakan buku panduan P&P untuk kemudahan guru melaksanakan pengajaran.

S1+S2+S3+O1+O7+O8+O9+W4+W5 1. Melaksanakan program perkongsian kepakaran dalam kalangan guru PI.

S1+S2+W6+W7+O9+T3 3. Menyediakan program pemulihan Al-Quran dan jawi secara intensif.

S4+S5+O2+O6+O7+W6+W8+W9 S1+S2+S3+O4+O7+W1+W7+W9 2. Menyediakan Program khas yang berfokus 4. Memotivasikan pelajar-pelajar untuk meningkatkan minat.

O9

Panitia PI SMK Putra

10

Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI


ANCAMAN / CABARAN (T) T1 Pengaruh Rakan Sebaya & media sangat berkesan mempengaruhi sikap & sahsiah pelajar T2 Percanggahan nilai di luar dan dalam sekolah. T3 Pelajar lebih menumpukan perhatian kepada mata pelajaran yang berasaskan sains & teknologi. T4 Ibubapa tidak prihatin terhadap perkembangan diri murid. T1+T2+T4+ S14 5. Hubungan baik ibubapa dengan sekolah boleh meningkatkan pencapaian akademik.

2011

S1+S7+W1+W2+W6+T1+T2 6. Memperkasa program kerohanian untuk meningkatkan sahsiah pelajar

W8+S2+O3+O5+O7 7. Menyediakan pembelajaran terancang di luar jadual/ waktu persekolahan

IV). SWOT DEDUCTION REARRANGE AND DEVELOPED INTO STRATEGIC AREAS


Strategy 4 6 SWOT deduction rearrange and group Memotivasikan pelajar-pelajar untuk meningkatkan minat Memperkasa program kerohanian untuk meningkatkan sahsiah pelajar 1. Broad area or strategy Menggunakan kepakaran dan bantuan kaunselor / guru-guru lain untuk meningkatkan motivasi pelajar.

2 7

Menyediakan program khas dan berfokus Menyediakan pembelajaran terancang di luar jadual / waktu persekolahan

2.

Bekerjasama dengan pasukan projek PMR dan SPM sekolah untuk meningkatkan prestasi kelas peperiksaan. Menggunakan modul pemulihan sedia ada dan meningkatkan pengurusan rekod pelajar. Kerjasama dari ibu bapa / penjaga untuk mengawal pembelajaran anak.

3 5

Menyediakan program pemulihan Al-Quran dan Jawi secara intensif Hubungan baik ibubapa dengan sekolah boleh meningkatkan pencapaian akademik

3.

4.

Melaksanakan program perkongsian kepakaran dalam kalangan guru Pendidikan Islam

5.

Meningkatkan pengurusan dan pembinaan pasukan kerja yang mantap

Panitia PI SMK Putra

11

Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI

2011

V). ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN


Menggunakan skala likert 1 2 3 4 5 Amat Rendah Rendah Sederhana Tinggi Amat tinggi Strategi 1 3 4 4 3 4 4 4 3 4 29 Strategi 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 33 Strategi 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 30 Strategi 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 33 Strategi 5 3 4 3 4 4 3 4 3 4 32

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kriteria Pemilihan Tahap kesukaran proses kerja Kompetensi staf yang bertanggungjawab Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat Kemudahan infrastruktur dan peralatan/kelengkapan Andaian keupayaan mengatasi halangan Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai objektif, matlamat/isu, misi dan visi Akur kepatuhan dengan mandat/arahan Rekod keberkesanan yang lepas Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah Skor Keputusan Ulasan

Strategi 2 menjadi keutamaan untuk perlaksanaan terlebih dahulu kerana darjah peluang yang ada amat tinggi untuk mencapai objektif

VI).SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN


1 2 3 4 5 ST2 ST1 ST3 ST4 ST5 Bekerjasama dengan pasukan projek PMR dan SPM sekolah untuk meningkatkan prestasi kelas peperiksaan. Menggunakan kepakaran dan bantuan kaunselor / guru-guru lain untuk meningkatkan motivasi pelajar. Menggunakan modul pemulihan sedia ada dan meningkatkan pengurusan rekod pelajar. Kerjasama dari ibu bapa / penjaga untuk mengawal pembelajaran anak pada musim cuti persekolahan. Meningkatkan pengurusan panitia dan pembinaan pasukan kerja yang mantap.

Panitia PI SMK Putra

12

Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI

2011

VII). PELAN TAKTIKAL


Strategi 2 Bil Program/ Projek Kelas Tambahan PMR 1 Kelas Tambahan SPM Guru PI SPM Mac - Oktober RM**** Sumbangan PIBG & Dana SPM Pencapaian pelajar dalam SPM meningkat. % pelajar yang lulus PI % pelajar mencapai A GPMP meningkat 80% 12% 5.0 Edaran nota GLA untuk dilengkapkan oleh pelajar Tanggung jawab

Bekerjasama dengan pasukan projek PMR dan SPM sekolah untuk meningkatkan prestasi kelas peperiksaan
Tempoh/ Hari Kos/ Sumber RM *** sumbangan PIBG & Dana PMR Output KPI % pelajar yang lulus PI % pelajar mencapai A GPMP meningkat Sasaran Pelan Kontingensi

Guru PI PMR

Mac - Oktober

Pencapaian pelajar dalam PMR meningkat.

80% 15% 2.3

Edaran nota GLA untuk dilengkapkan oleh pelajar

Bengkel Teknik Menjawab PMR 2 Bengkel Teknik Menjawab SPM

Pn Norhayati

Mac & Ogos

RM 300.00 sumbangan PIBG & Dana PMR

Kemahiran menjawab soalan meningkat

% pelajar yang lulus PI % pelajar mencapai A GPMP meningkat

80% 15% 2.3

Edaran Modul Teknik Menjawab oleh guru

Pn Alani

Mac & Ogos

RM 300.00 sumbangan PIBG & Dana SPM

Kemahiran menjawab soalan meningkat

% pelajar yang lulus PI % pelajar mencapai A GPMP meningkat % pelajar yang menguasai kemahiran dalam semua topik

80% 12% 5.0

Edaran Modul Teknik Menjawab oleh guru

Intensif Elit ASDA 3 Intensif Galus ASLU

PMR : Pn Norhayati SPM : Pn Alani

Sepanjang tahun

Panitia

Penguasaan kemahiran dalam semua topik meningkat

100%

Edaran modul elit kepada pelajar terpilih

PMR : Pn Noriah SPM : Ust Raja

Sepanjang tahun

Panitia

Penguasaan kemahiran dalam topik-topik mudah meningkat

% pelajar yang menguasai kemahiran dalam topik-topik bantu lulus.

100%

Edaran modul Galus kepada pelajar terpilih

Panitia PI SMK Putra

13

Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI

2011

Program Ulangkaji Terancang PMR 4 Program Ulangkaji Terancang SPM Test For Excellence (TFE) PMR 5 Test For Excellence (TFE) SPM

Guru PI PMR

Oktober

Panitia

Pencapaian pelajar dalam PMR meningkat.

% pelajar yang lulus PI % pelajar mencapai A GPMP meningkat % pelajar yang lulus PI % pelajar mencapai A GPMP meningkat % pelajar yang lulus PI % pelajar mencapai A GPMP meningkat % pelajar yang lulus PI % pelajar mencapai A GPMP meningkat

80% 15% 2.3 80% 12% 5.0 80% 15% 2.3 80% 12% 5.0

Guru menyemak modul pelajar yang belum lengkap

Guru PI SPM

Oktober

Panitia

Pencapaian pelajar dalam SPM meningkat. Kemahiran menjawab soalan dan pencapaian peperiksaan PMR meningkat Kemahiran menjawab soalan dan pencapaian peperiksaan SPM meningkat Prestasi pelajar kelas bukan peperiksaan (Ting 1, 2 & 4) meningkat

Guru menyemak modul pelajar yang belum lengkap

Guru PI PMR

Selepas peperiksaan percubaan Selepas peperiksaan percubaan

Panitia

Latih tubi menjawab soalan yang dijalankan oleh guru

Guru PI SPM

Panitia

Latih tubi menjawab soalan yang dijalankan oleh guru

Cakna Cemerlang

Pn Zuriati

Sepanjang Tahun

Peruntukan Dana Cakna Cemerlang

% pelajar yang lulus PI % pelajar mencapai A GPMP meningkat

80% 15% 2.3

Bekerjasama dengan pasukan Cakna Cemerlang sekolah

Strategi 4 Bil Program/ Projek Parent Teacher Academic Consultation (PTAC) Tanggung jawab

ST4 - Kerjasama dari ibu bapa / penjaga untuk mengawal pembelajaran anak pada musim cuti persekolahan.
Tempoh/ Hari Januari hingga Oktober Kos/ Sumber Output Pelajar melaksanakan tugasan dengan baik sumbangan PIBG & Dana PMR/SPM Pelajar mengemukakan masalah yang dihadapi KPI Pencapaian akademik pelajar meningkat % penglibatan ibu bapa Sasaran Rujuk Pelan Strategik Pelan Kontingensi Menggunakan khidmat pasukan motivasi sekolah untuk mengadakan pertemuan khas dengan pelajar

Pn Zuriati

100%

Panitia PI SMK Putra

14

Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI

2011

Strategi 1 Bil Program/ Projek Tanggung jawab

ST1 - Menggunakan kepakaran dan bantuan kaunselor / guru-guru lain untuk meningkatkan motivasi pelajar.
Tempoh/ Hari Kos/ Sumber Panitia Unit Kaunseling Output Motivasi pelajar dan teknik pembelajaran berkesan meningkat KPI Pencapaian akademik pelajar meningkat % pelajar yang terlibat Bilangan tempoh masa Pencapaian akademik pelajar meningkat % pelajar yang terlibat Bilangan tempoh masa Sasaran Rujuk Pelan Strategik 100% 2 kali sebulan Rujuk Pelan Strategik 100% 2 kali sebulan Pelan Kontingensi Menggunakan khidmat pasukan motivasi sekolah untuk mengatur bengkel Teknik Belajar Menggunakan khidmat pasukan motivasi sekolah untuk mengadakan pertemuan khas dengan pelajar

Teknik Belajar

Pn Alani

2x sebulan

Slot Motivasi

Pn Zuriati

2x sebulan

Panitia Unit Kaunseling

Motivasi pelajar dan teknik pembelajaran berkesan meningkat

Bil

Strategi 3 Program/ Projek Kem Bestari Solat

ST3 - Menggunakan modul pemulihan sedia ada dan meningkatkan pengurusan rekod pelajar.
Tanggung jawab En Mohd Kahar Tempoh/ Hari Mac & Okt Kos/ Sumber Peruntukan PIBG Unit Dakwah Output Pelajar dapat menguasai bacaan dan amalan solat dengan baik KPI % pelajar pandai solat Bilangan tempoh masa % pelajar mahir jawi meningkat. Kekerapan kemas kini rekod jawi Bilangan tempoh masa % pelajar celik Al-Quran Kekerapan pelaksanaan Bilangan tempoh masa Sasaran 100% 2 kali setahun 70% Setiap minggu 40 minit seminggu Guru mengedarkan modul jawi Pelan Kontingensi Guru melaksanakan ujian amali solat semasa P&P Edaran bacaan solat

Gemilang Jawi

Pn Zuriati

Jan Okt 1x seminggu

Peruntukan Panitia

Pelajar menguasai teknik asas penulisan jawi dengan baik

Bestari Al-Quran

En M. Sukri Yunus

Jan Okt 1x seminggu

Peruntukan Panitia

Pelajar dapat membaca ayat tilawah dan hafazan dengan fasih dan lancar

70% Setiap minggu 40 minit seminggu

Guru menggunakan 10 minit p&p untuk membaca ayat hafazan

Panitia PI SMK Putra

15

Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI

2011

Strategi 5 Bil Program/ Projek Tanggung jawab Ketua Panitia Tempoh/ Hari

ST5 - Meningkatkan pengurusan panitia dan pembinaan pasukan kerja yang mantap Kos/ Sumber Output GPI dapat berkongsi maklumat terkini tentang sebarang perubahan dalam sukatan pelajaran, teknik pengajaran, kaedah penilaian serta menimbulkan semangat kerja berpasukan KPI Bilangan perjumpaan setahun. % kehadiran guru Sasaran 3 kali/tahun Pelan Kontingensi Mengadakan perbincangan professional di bilik guru

Mesyuarat panitia / perjumpaan

Jan, Ogos, Okt

Panitia

100%

Mengemaskini fail panitia

Ketua Panitia

Sepanjang Tahun

Panitia

Maklumat dan rekod pencapaian pelajar sentiasa dikemaskini

Kekerapan kemaskini %

Setiap bulan 100% -

Penyediaan modul pelajar

PMR : Pn Norhayati SPM : Pn Alani

Sepanjang tahun

Panitia

Modul mengikut tahap pelajar sentiasa mencukupi

Kekerapan riso % penggunaan modul

Setiap bulan 100%

Semakan Buku Kerja & Latihan Pelajar

Ketua Panitia

Mac Oktober

Semua volume kerja pelajar disemak dan direkodkan

Bilangan semakan % volume kerja direkodkan

Setiap bulan 100%

Guru sentiasa menyemak hasil kerja pelajar dari semasa ke semasa. Bekerjasama dengan JK LDP Sekolah untuk melaksanakan LADAP

Bengkel/Kursus Dalaman

Pn Alani

Mac

Peruntukan LDP

Pengetahuan, kemahiran dan komitmen guru meningkat untuk melaksanakan tugas

Bilangan program setahun % kehadiran guru

2 kali setahun 100%

Panitia PI SMK Putra

16

Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI

2011
Pelan Kontingensi Bekerjasama dengan Projek PMR & SPM

Strategi 6
Bil Program/ Projek Tanggung jawab Tempoh/ Hari

Memperkasa program kerohanian untuk meningkatkan sahsiah pelajar


Kos/ Sumber Output Pelajar bersedia menghadapi peperiksaan awam dgn bertawakal kepada Allah setelah berusaha bersungguh-sungguh. KPI Pencapaian akademik pelajar meningkat % pelajar yang terlibat Bilangan tempoh masa Sasaran Rujuk Pelan Strategik 100% 2 kali/tahun

Solat Hajat

YM Raja Nordin

Oktober

Peruntukan PIBG & Dana PMR/SPM

Hafazan :
MAJLIS TILAWAH ALQURAN & FESTIVAL NASYID EN M.SUKRI Tilawah : PN ZURIATI Nasyid : PN NORIAH Syarahan : PN ALANI

Feb April

Panitia & KOKO

Dua orang wakil bagi setiap kategori pertandingan dapat dikenal pasti bagi mewakili sekolah dalam Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah.

Bilangan penyertaan pelajar % pelajar yang mendapat tempat

15 100%

Satu pasukan nasyid dapat


ditubuhkan bagi mewakili sekolah dalam Festival Nasyid peringkat daerah Besut RM1000 Peruntukan program keagamaan & KOKO RM220 Peruntukan Program Keagamaan & KOKO RM1000 Peruntukan Program Keagamaan & KOKO

Melatih peserta pelapis untuk tahun berikutnya.

Maulidur Rasul

Pn Zuriati

13 17 Februari

% program terlaksana mengikut jadual. % penglibatan guru & pelajar

100% 100%

Bekerjasama dengan GPK KOKO untuk merancang aktiviti

Isra Mikraj

YM Raja Nordin

Jun

Semua pelajar, guru dan kakitangan SMK Putra dapat menghayati & memperingati hari kebesaran Islam.

% program terlaksana mengikut jadual. % penglibatan guru & pelajar % program terlaksana mengikut jadual. % penglibatan guru & pelajar

100% 100%

Bekerjasama dengan GPK KOKO untuk merancang aktiviti Bekerjasama dengan GPK KOKO untuk merancang aktiviti

100% 100%

Ihya Ramadhan

En M. Sukri

Ogos

Panitia PI SMK Putra

17

Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI

2011

CADANGAN PELAKSANAAN STRATEGI 2


Bil Program/ Projek Tanggung jawab 1 Kelas Tambahan PMR & SPM Guru PI

CADANGAN PELAKSANAAN
Guru menggunakan waktu kelas tambahan untuk menghabiskan sukatan pelajaran seawal mungkin. TARGET : BULAN JULAI Jadual kelas tambahan adalah tertakluk kepada jadual projek PMR & SPM Sila rujuk penyelaras projek. Slot ceramah selama 1 hari. Guru menjemput penceramah dari luar/ mana-mana guru yang berkebolehan. ASDA : Ajar Sampai Dapat A Pelajar yang terlibat adalah dari kalangan pelajar Elit sahaja (Ting 3A & 5 IB.SINA) Guru menggunakan modul khusus untuk skor A. Cadangan Modul Skor A : 1. Modul Tajwid 2. Modul Hafazan 3. Modul Jawi ASLU : Ajar Sampai Lulus Memberi latihan intensif kepada pelajar yang gagal agar dapat mencapai tahap paling minima untuk lulus PI. Sasaran : Pelajar yang gagal subjek PI. Guru menyediakan modul bantu lulus yang bersesuaian. Cth : Bahagian ADAB & IBADAT. Cadangan Modul ASLU : 1. Modul Skima Umum 2. Modul ITK

Pelan Kontingensi

Edaran nota GLA untuk dilengkapkan oleh pelajar sebagai ganti kelas P&P

Bengkel Teknik Menjawab

PMR :Pn Norhayati SPM : Pn Alani

Edaran Modul Teknik Menjawab oleh guru

Intensif Elit ASDA

PMR : Pn Norhayati SPM : Pn Alani

Edaran modul elit kepada pelajar terpilih

Intensif Galus ASLU

PMR : Pn Noriah SPM : Ust Raja

Edaran modul Galus kepada pelajar

Program Ulangkaji Terancang

Guru PI PMR & SPM

Dilaksanakan selepas peperiksaan percubaan. Target tempoh : 2 minggu Teknik Ulangkaji : bergantung kepada kreativiti guru. Guru menyediakan modul ulangkaji.

Edaran Modul yang belum dilaksanakan oleh pelajar.

Panitia PI SMK Putra

18

Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI

2011

5 Test For Excellence (TFE) Guru PI PMR & SPM

Pelajar dilatih menjawab soalan-soalan peperiksaan sebenar /percubaan secara terancang & berulang. (simulasi peperiksaan) Guru menyediakan soalan-soalan yang bersesuaian. Target : sekurang-kurangnya 5-10 set soalan. Dilaksanakan selepas pep.percubaan. & Selepas ulangkaji.

Latih tubi menjawab soalan yang dijalankan oleh guru

Cakna Cemerlang

Pn Zuriati

Guru merangka program khusus untuk pelajar 1,2,4. Contoh program : Kelas Tambahan / Projek Folio PI / Projek Nota Minda.

Guru merujuk penyelaras Program Cakna Cemerlang bagi merancang aktiviti.

CADANGAN PELAKSANAAN STRATEGI 3


Bil Program/ Projek Tanggung jawab CADANGAN PELAKSANAAN Pelajar terpilih diberi latihan intensif selama 1-2 hari. Pengisian Kem : Rujuk kertas cadangan Unit Dakwah. Pelajar terpilih akan dibimbing sehingga menguasai bacaan wajib dalam solat dan bermotivasi untuk menunaikan solat di rumah. Pelan Kontingensi

Kem Bestari Solat

En Mohd Kahar

Guru melaksanakan ujian amali solat semasa P&P. Edaran bacaan solat . Bekerjasama dengan Unit Dakwah.

Gemilang Jawi

Pn Zuriati

Program fokus untuk ting 1 & 2. Guru memastikan semua pelajar Ting 1 & 2 menguasai modul Jawi tahap 1 & 2. Guru merekodkan pencapaian jawi pelajar dalam buku rekod pelajar. Pencerapan buku rekod PAFA akan dijalankan dari semasa ke semasa.

Guru mengedarkan modul jawi Projek Jawi dilaksanakan dalam Persatuan Pendidikan Islam.

Bestari Al-Quran

En M. Sukri Yunus

Guru mengenal pasti pelajar yang tidak menguasai bacaan Al-Quran & menentukan pelajar berada dalam kumpulan mengikut tahap. Pelajar dibimbing membaca Al-Quran mengikut tahap masing-masing. Guru merekodkan pencapaian pelajar dalam buku rekod pelajar.

Guru menggunakan 10 minit p&p untuk membaca ayat hafazan

Panitia PI SMK Putra

19

Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI

2011

VIII). PELAN OPERASI


Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos : : : : : : Intensif Elit & Galus (ASDA & ASLU) Meningkatkan pencapaian pelajar dalam mp Pendidikan Islam Meningkatkan penguasaan pelajar dalam semua topik (ASDA) & topik mampu lulus (ASLU) Bulan Jan hingga Oktober Pelajar Tingkatan 3 & 5 -

Langkah 1 2 3 4 5 6 7 8

Proses Kerja Taklimat kepada semua guru Pemberitahuan kepada pelajar Penyediaan bahan Pelaksanaan Program Mengenal pasti pelajar Membina modul yang bersesuaian Merancang pelbagai kaedah berkesan Penilaian dan pelaporan program

Tanggungjawab Ketua Panitia Guru MP Guru mata pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia

KPI Bilangan taklimat Bilangan pemberitahuan Bilangan tempoh masa Bilangan tempoh masa Bilangan tempoh masa Bilangan tempoh masa Bilangan tempoh masa Bilangan penilaian Bilangan tempoh masa

Sasaran 1 hari 1 hari Berterusan (Jan hingga Oktober) Jan-Feb Berterusan Berterusan 1 kali 1 minggu setelah tamat program

Status/Pelan Kontigensi Edaran memo Pembelajaran/ perbincangan dalam kumpulan Rujuk analisa TOV Gunapakai modul sedia ada -

Catatan : Pelan operasi di atas adalah sebagai contoh. Pelan operasi secara keseluruhan tidak disertakan bersama buku program ini. Sila rujuk fail panitia.

Panitia PI SMK Putra

20

Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI

2011

CARTA GANTT AKTIVITI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2011


BIL AKTIVITI PENGURUSAN PANITIA JAN FEB MAC APR BULAN MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT CATATAN

1.

Mesyuarat Panitia Mengemaskini rancangan dan rekod pengajaran Perjumpaan ahli-ahli panitia Pengagihan tugas & merangka aktiviti tahunan panitia MAJLIS TILAWAH AL-QURAN & FESTIVAL NASYID KURSUS DALAMAN KEM IBADAT SOLAT PROGRAM CELIK AL-QURAN PROGRAM GEMILANG JAWI PROJEK KECEMERLANGAN PMR & SPM

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X

2. 3. 4. 4. 6.

X X X

X X X X X

7.

Perjumpaan Pelajar Target PMR & SPM Kelas Tambahan/Intensif Elit & Galus/Program Ulangkaji Terancang/TFE

Panitia PI SMK Putra

21

Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI

2011

BIL
8.

AKTIVITI BENGKEL PENYEDIAAN BBM SAMBUTAN HARI KEBESARAN ISLAM

JAN

FEB

MAC

APR X

BULAN MEI JUN

JUL

OGOS

SEPT

OKT X

CATATAN

9.

Sambutan Maal Hijrah Sambutan Maulidur Rasul Sambutan Isra Mikraj Program Ihya Ramadhan Semakan Buku Nota & Latihan Pelajar

X X X
X X X X X X TOV OTI TRIAL SPM X X X TRIAL PMR X OTI PMR SPM X X

10. 11.

Semakan rekod PAFA & rekod pencapaian alQuran PEPERIKSAAN DALAMAN

12.

PEPERIKSAAN AWAM Mengemaskini Analisa Keputusan Peperiksaan SEMINAR TEKNIK MENJAWAB SOALAN PMR & SPM TEKNIK BELAJAR SLOT MOTIVASI SOLAT HAJAT

13. 14. 15. 16.

X X X X X

X X X X
22

Panitia PI SMK Putra