Anda di halaman 1dari 2

&

DEFINISI DEFINISI TANDA TANDA BAHAYA BAHAYA KEHAMILAN KEHAMILAN

TUJUAN TUJUAN
Gan##%an "e*)eb%" dapa" "e*$ad )e,a*a

mendadak( dan b a)anya " dak dapa" d pe*k *akan )ebe!%mnya& Ka*ena "%( " ap b% ham !( ke!%a*#a dan ma)ya*aka" pe*!% men#e"ah% dan men#ena! "anda bahaya& T%$%annya( a#a* dapa" )e#e*a men,a* pe*"+!+n#an ke b dan( d+k"e*( a"a% !an#)%n# ke *%mah )ak "( %n"%k menye!ama"kan $ -a b% dan bay yan# d kand%n#nya

Disusun Oleh RUKAMAH

Tanda

bahaya

pada b% a"a%

keham !an ada!ah "anda #e$a!a yan# men%n$%kkan bay yan# d kand%n#nnya da!am

PROGRAM STUDI PROFESI NERS STIKES AN NUR PURWODADI 2013

keadaan bahaya& ' !a ada "anda bahaya( b a)anya b% pe*!% TANDA TANDA BAHAYA BAHAYA KEHAMILAN KEHAMILAN mendapa" pe*"+!+n#an )e#e*a d *%mah )ak "&

10&Demam " n## pada ma)a n 7a) 1& Ib% " dak ma% makan dan m%n"ah "e*%)

0& Ge*akan $an n be*k%*an# a"a% " dak ada 1& Ke!a nan !e"ak $an n 2& 'e*a" badan b% ham ! " dak na k 3& Pe*da*ahan 2& Ke"%ban pe,ah )ebe!%m -ak"%nya 3KPSW4

.& 'en#kak "an#an/-a$ah( p%) n#( dan dapa" d k%" ke$an# 5& Pe*)a! nan !ama 6& Penyak " b% yan# be*pen#a*%h "e*hadap keham !an

Anda mungkin juga menyukai