Anda di halaman 1dari 2

Bincangkan peranan pendidikan dewasa dalam membentuk sumber manusia atau masyarakat pembelajaran.

Pada amnya, pembelajaran dewasa bermaksud proses pembelajaran yang sistematik dengan tujuan mengubah pengetahuan, sikap, nilai dan kemahiran.The General Conference of UN !C" mendefinisikan pembelajaran dewasa sebagai proses pendidikan terancang di mana indi#idu yang dianggap dewasa oleh masyarakat membangun kebolehan, memperkayakan pengetahuan, memperbaiki kemahiran teknikal ataupun mengubahnya dalam arah baru bagi mengubah pengetahuan, sikap, nilai dan kemahiran dalam perspektif pembangunan persendirian dan penglibatan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya.$aripada konsep ini, dapat dilihat dengan jelas bahawa matlamat pembelajaran dewasa adalah selaras dengan konteks pembangunan sumber manusia daripada segi latihan, pendidikan dan pembangunan. %elalui &merican !ociety for Trainning and $e#elopment pula adalah penggunaaan bersepadu akti#iti'akti#iti latihan dan pembangunan, pembangunan organisasi serta kerjaya bagi memperbaiki keberkesanan indi#idu, kumpulan dan organisasi.Pembangunan sumber manusia meliputi( ). Pembangunan indi#idu *. Pembangunan kerjaya +. Pembangunan organisasi ,onsep sumber manusia yang dikemukan oleh Nadler -)./01 menunjukkan dengan jelas pembangunan sumber manusia saling mempengaruhi perancangan dan penggunaan sumber manusia.Nadler mengemukakan model ini bagi menunjukkan bahawa akti#iti utama pembangunan indi#idu iaitu latihan, pendidikan dan pembangunan dapat menambah atau pun memperbaiki pengetahuan, kemahiran, sikap dan tingkah laku pekerja dalam melakukan tugasnya.2ni secara tidak langsung memberi langsung memberikesan pada pengurusan sumber manusia dalam aspek perancangan dan penggunaan.!ama ada dapat mengubah pengetahuan, sikap, nilai dan kemahiran pekerja tinggi atau rendah, ia dapat mempengaruhi pemilihan pekerja !ecara amnya, pengurusan sumber manusia meliputi bantuan kepada para pekerja di dalam organisasi daripada segi ganjaran, perhubungan dengan kesatuan pekerja dan penilaian prestasi.Pembangunan sumber manusia pula meliputi aspek'aspek latihan, pendidikan dan pembangunan diri pekerja.,etiga'tiga komponen ini adalah akti#iti pembelajaran sistematik bagi pekerja meningkatkan kemahiran,pengetahuan,dan sikap dalam merealisasikan matlamat memajukan diri dan menghasilkan pekerja'pekerja yang berpengetahuan.,ebanyakan

pengurusan organisasi besar mula mengurus organisasi mereka dengan berpandukan idea knowledge management.&kti#iti'akti#iti pembelajaran sistematik yang dikemukakan dalam sumber manusia adalah merujuk pada pembelajaran dewasa dengan tujuan membawa perubahan pada pengetahuan, sikap, kemahiran dan tingkah laku.$alam konteks %alaysia, matlamat negara pada masadepan iaitu mewujudkan k'ekonomi."leh itu, cara paling baik bagi mewujudkan pekerja'pekerja berpengetahuan adalah melalui aki#iti'akti#iti latihan, pendidikan, dan pembangunan yang merupakan proses pemelajaran dewasa.Contohnya, German'%alaysia 2nstitute adalah projek gabungan kerajaan %alaysia dan 3erman dalam usaha menghasilkan pekerja'pekerja yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi dengan mereka bentuk program latihan bagi organisasi'oganisasi yang memerlukan latihan teknikal.!elain daripada itu, indi#idu'indi#idu juga perlu berusaha mendapatkan kemahirn dan pengetahuan baru dalam menempuh alaf baru yang berasakan teknologi digital melalui akti#iti'akti#iti pembelajaran terancang.