Anda di halaman 1dari 4

Generasi Al-Quran yang Unik______________________________________________

E B A H A N

T
B A C A A N

A Z K I R A H

Bagaimana
interaksi anda dengan Al-Quran?
Generasi Al-Quran yang Unik
akwah Islamiyah telah melahirkan satu generasi manusia, generasi

D
sahabat Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam, Ridwanullahi
alaihim, iaitu satu generasi yang paling istimewa dalam sejarah
Islam dan sejarah kemanusiaan. keseluruhannya. Generasi itu tidak
pernah muncul dan timbul lagi sesudah itu, walaupun terdapat juga
beberapa peribadi dan tokoh tertentu di sepanjang sejarah, tetapi

Kalaulah wujudnya peribadi tidaklah lahir satu golongan besar manusia, di satu
Rasulullah SallaLlahu 'alaihi tempat yang tertentu, seperti yang telah muncul di
Wasallam itu menjadi syarat zaman Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam.
mutlak untuk kejayaan Ini adalah satu hakikat yang sememangnya berlaku
dakwah ini, maka sudah dan di sebaliknya terkandung maksud-maksud yang
tertentu yang perlu kita perhatikan dan renungkan
tentu Allah Subha Nahu Wa
dengan bersungguh-sungguh, agar kita dapat
Ta'ala tidak menjadikan menyelami rahsianya.
dakwah ini meliputi seluruh
umat manusia dan tidak Al-Quran yang menjadi sumber dakwah ini masih
dijadikannya (Nabi berada bersama-sama kita. Hadis Rasulullah
Muhammad SallaLlahu SallaLlahu 'alaihi Wasallam dan petunjuk-petunjuk
'alaihi Wasallam) sebagai daripada perjalanan hidup dan sirahnya yang mulia
utusan-Nya yang terakhir, itu juga masih ada di samping kita, seperti yang
serta tidak diserahkan hal ini telah ada bersama-sama dengan generasi yang
(menegakkan Islam) untuk terdahulu itu, tidak terjejas oleh perjalanan sejarah
diurus oleh manusia hingga dan tidak lapuk oleh perkembangan zaman; hanya
ke akhir zaman. diri peribadi Rasulullah SallaLlahu 'alaihi
Wasallam sahaja yang tiada bersama-sama kita
sekarang. Adakah ini rahsianya?
Kalaulah wujudnya peribadi Rasulullah SallaLlahu
'alaihi Wasallam itu menjadi syarat mutlak untuk
Generasi Al-Quran yang Unik______________________________________________

kejayaan dakwah ini, maka sudah tentu maka beliau menjawab; (yang
Allah Subha Nahu Wa Ta'ala tidak bermaksud); "Akhlak baginda itu ialah Al-
menjadikan dakwah ini meliputi seluruh Quran." [Riwayat An-Nasai]
umat manusia dan tidak dijadikannya
(Nabi Muhammad SallaLlahu 'alaihi Bukanlah disebabkan ketiadaan tamadun
Wasallam) sebagai utusan-Nya yang dan kebudayaan duniawi pada zaman
terakhir, serta tidak diserahkan hal ini tersebut yang menyebabkan generasi
(menegakkan Islam) untuk diurus oleh pertama itu hanya mencedok daripada Al-
manusia hingga ke akhir zaman. Tetapi Quran sahaja sebagai sumber didikan
Allah Subha Nahu Wa Ta'ala telah mereka, tetapi ialah justeru penyusunan
mewafatkan Rasulullah SallaLlahu 'alaihi yang telah ditentukan dan program yang
Wasallam setelah 23 tahun baginda telah diatur oleh Allah Subha Nahu Wa
menjalankan tugas berdakwah dan Ta'ala. Dalil yang terang tentang hal ini
menyampaikan perutusan Ilahi, dan Allah ialah kemurkaan Rasulullah SallaLlahu
Subha Nahu Wa Ta'ala telah memberi 'alaihi Wasallam ketika melihat Sayyidina
jaminan untuk memelihara Al-Quran dan Umar Al-Khattab r.a. memegang sehelai
menegaskan akan memelihara agama-Nya kitab Taurat. Sabda baginda; "Demi Allah,
hingga hari kiamat. Ini adalah kerana sekiranya Nabi Musa masih hidup
Allah mengetahui bahawa dakwah ini bersama-sama kamu sekarang, tidak ada
boleh tegak selepas zaman Rasulullah pilihan baginya melainkan mesti mengikut
SallaLlahu 'alaihi Wasallam dan juga ajaranku." [Riwayat Abu Ya'la]
boleh membuahkan hasil yang baik
Dengan demikian, ketiadaan peribadi Tetapi apakah yang berlaku kemudiannya?
Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam itu Sumber panduan bagi generasi kemudian
tidak boleh dijadikan alasan di atas rupanya telah bercampur baur! Sumber
kegagalan dakwah di zaman ini. mereka telah dicemari oleh falsafah
Yunani (Greek), cara berfikir dan
Maka, kita perlu menyelidiki sebab lain logiknya, dongeng-dongeng Parsi dan
yang menjadi punca kegagalan itu. Mari pandangan hidupnya, cerita-cerita Israiliat
kita lihat kepada sumber pengambilan Yahudi dan juga telah dimasuki oleh saki
generasi pertama itu. Kemudian kita lihat baki peninggalan tamadun zaman lampau.
pula kepada program dan jalan yang telah Inilah faktor utama yang menyebabkan
dilalui mereka, barangkali ada sesuatu generasi berikutnya berlainan sama sekali
yang berlainan dan berbeza. dengan generasi yang pertama yang
unggul itu.
Sumber pokok yang dicedok oleh Di sana ada satu lagi faktor asas selain
generasi pertama itu ialah Al-Quran, daripada percampuran sumber, iaitu
dan HANYA Al-Quran sahaja. Hadis berbezanya cara menerima pengajaran
Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam antara generasi para sahabat Rasulullah
dan petunjuk-petunjuk beliau adalah SallaLlahu 'alaihi Wasallam dengan
merupakan penafsiran kepada sumber generasi-generasi kemudiannya.
utama itu. Ketika Saidatina Aisyah Generasi pertama para sahabat Rasulullah
Radhiallahu'anha ditanya mengenai SallaLlahu 'alaihi Wasallam tidak
kelakuan, perangai dan perjalanan hidup mendekatkan diri mereka dengan Al-
Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam,
Quran dengan tujuan mencari pelajaran kesilapan perasaan dan perjalanan hidup,
dan bahan bacaan, bukan juga dengan supaya mereka sentiasa merasa terikat
tujuan mencari hiburan dan berpanglipur dengan Allah Subha Nahu Wa Ta'ala setiap
lara. Tiada seorang pun daripada mereka masa dan dalam semua keadaan dan
yang belajar Al-Quran dengan tujuan suasana. Al-Quran diturunkan secara
menambah bekal dan bahan ilmu semata- beransur-ansur bagi mengajar mereka
mata untuk ilmu dan bukan juga dengan mengenal Allah Subha Nahu Wa Ta'ala
maksud menambah bahan ilmu dan melalui sifat-sifatNya dan juga melalui
akademi untuk mengisi dada mereka bukti-bukti perkembangan dan perubahan
sahaja. Tidak juga dipelajari Al-Quran alam. Dengan demikian, mereka akan
untuk mencari pengetahuan tambahan merasakan bahawa diri mereka sentiasa
ataupun arahan tambahan dalam satu terikat kepada Allah Subha Nahu Wa
majlis pengajian atau suatu majlis Ta'ala dan tertakluk kepada pemerhatian
taklimat. Tetapi dipelajari Al-Quran itu Ilahi. Pada ketika itu, mereka merasakan
dengan maksud hendak belajar tentang bahawa mereka sedang hidup di bawah
arahan dan perintah Allah dalam pengawasan Allah Subha Nahu Wa Ta'ala
urusan hidup peribadinya dan hidup secara langsung.
masyarakat mereka. Dan dia belajar
untuk dilaksanakan serta merta, seperti Di sana ada satu lagi faktor yang mesti
seorang perajurit yang menerima arahan. diperhati dan dicatat dengan sebenar-
benarnya.
Dasar "belajar untuk melaksanakan terus"
merupakan faktor utama membentuk Seorang yang telah menganut Islam itu
generasi pertama dahulu, manakala dasar sebenarnya telah melucutkan daripada
"belajar untuk membuat kajian dan bahan dirinya segala sesuatu dari zaman
panglipur lara" merupakan faktor penting lampaunya di alam jahiliyah. Dia
yang melahirkan generasi-generasi merasakan ketika dia mula menganut
kemudian. Dan tidak syak lagi bahawa Islam bahawa dia memulakan episod baru
faktor kedua inilah yang merupakan sebab di dalam hidupnya; memisahkan dirinya
utama mengapa generasi-generasi yang sejauh-jauhnya daripada hidupnya yang
terkemudian berlainan sama sekali dengan lampau di zaman jahiliyah. Dia merasakan
generasi pertama para sahabat Rasulullah bahawa segala sesuatu di zaman jahiliyah
SallaLlahu 'alaihi Wasallam. dahulu adalah kotor dan tidak sesuai
dengan ajaran Islam. Dengan perasaan
Al-Quran ini tidak diturunkan sekaligus, inilah dia menerima hidayah dan petunjuk
malah ia diturunkan mengikut keperluan- Islam yang baru itu. Sekiranya pada
keperluan yang sentiasa berubah, ketika-ketika yang tertentu, dia terdorong
mengikut perkembangan fikiran dan oleh nafsunya, atau merasa tertarik dengan
pandangan hidup serta suasana tertentu kebiasaannya yang lama, atau merasa
dan peristiwa khusus dan untuk lemah di dalam menjalankan tugas dan
membongkar isi hati manusia, untuk kewajipan keIslamannya, nescaya dia akan
menggambarkan urusan yang mereka merasa amat bersalah dan berdosa, dan
hadapi, dan menggariskan program kerja dari lubuk hatinya merasakan perlu untuk
mereka, juga untuk memperbetulkan
membersihkan dirinya daripada apa yang
berlaku; lalu berusaha sedaya upaya untuk
mengikuti panduan yang digariskan oleh
Al-Quran.

Rujukan: Petunjuk Sepanjang Jalan, Syed


Qutb