Anda di halaman 1dari 4

BIDANC PEMBELAJARAN l:NIL I BERK ITAN DENOAN PERKEMBANOAN D RI

Ni:oi

Maksud N
i

Kolo Kunci Keyakinan wujudnva Tuhan


mematuhi segala suruhan

1.l Kepercayaan kepada

Tuhan

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagal pencipta alam dan mematuhisegala suruhan,Nya be andaskan pegangan agama masing masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.
Sikap bertanggungiawab yang bOleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang iain.

Nya

1.2Amanah

Sikap bertangganggungiawab menimbulkan kepercavaan/


keyakinan
orang!ain memunakan Fnaruah diril meniaga maruah din

1.3Harga Diri

Keupayaan dan keyakinan din agar mampu memuliakan dan meniaga maruah di

da!am kehidupan.

1.4 Bertanggunglawab

Kesanggupan diriseseorang untuk melikui dan rnelaksanakan tugas serta kewaltpan dengan

sempurna.
1.5Hemah tinggi Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian.

memikultugas/keWalipan melaksanakan tugas/kewalipan


beradab sopan berbudi pekerti mulia

1.6To!eransi

Kesanggupan berto:ak ansur sabar dan mengawai diri bag:rnengelakkan berlakuny dan perselisihan faham demi keseJahteraan hidup.

pertelingkahan

bertolak ansur Sabar mengawa!diri

1.7Berdikari

Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.

KebOlehan/keSangupan
melakukan sesuatu
tanpa bergantung kepada orang
iain

1.8Keralinan

USlha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan keCekalan kegigihan dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara.

Usaha vang berterusan Semangat ketekunan/kecekalan/


kegigihan/dedikasi/semangat berdava maiu perasaan cinta yang mendalam
perasaan cinta yang berkekalan

1.9Kasih Savang

Kepekaan dan perasaan cinta yang menda!am serta berkeka!an yang lahir daripada hati yang ikhlas.

1.10Kead an

Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah.

Tindakan/keputusan yang
saksarna

tidak berat sebelah


1.1lRasional Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti vang nyata dan dapat mengamb tindakan berasaskan

pertimbangan vang wajar.

boleh berfikir tindakan berasaskan pertirnbangan

vang wa,ar

'

1.12Kesederhanaan

Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam
pemikiran pertuturan atau perlakuan tanpa mengabalkan kepentingan diri dan orang lain.

bersikap tidak keterlaluan tanpa mengabalkan kepentingan


dir:dan orang lain

DANC PEMBELAJARAN 2:N LAI BERK TAN DENCAN KEKELUARC AN


Kata Kunci
Perasaan cinta/kasih/sayang yang

N oi

Maksud Nilci
Perasaan cintekasih dan Sayang yang mendalam serta berkekalan terhadap keluarga.

2.l Kasih Sayang terhadap keluarga

mendalam
Perasaan cinta/kasih/sayang yang
Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberilavanan secara berkekalan memulia setiap anggota keluarga memberilayanan bersopan

2.2 Hormat dan Taat Kepada AnggOta Keluarga 2.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan

bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni.


Menerima rnenghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan
diwarisi secara turun

adat dan kepercayaan yang

menenma kebiasaan/adat/
kepercayaan

temurun dalam keluarga.

menghorma kebiasaan/adat/
kepercayaan

mengama!kan kebiasaan/adat/
2.4 Tanggun

awab

kepercavaan
Kewalipan vang harus d aksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia meningkatkan imei dan meniaga maruah keluarga.

terhadap Keluarga

kewaJpan terhadap keluarga melahirkan keluarga bahagia/


Jngkatkan imei/menjaga maruah

BIDANC PEMBEL JARAN 3:N LAI BERK TAN DENCAN LAM SEK TAR
Niloi

MakSud Ni:oi
Kesedaran tentang perlunva memelihara dan memu hara alam sekitar untuk rnengekalkan keseimbangan ekosistem. Keadaan saling meme ukan hubungan yang harmonittantara manusia dengan alam sekttar
supaya kualiti kehidupan manusia dan alann terpe hara.

Kolo Kunci
meme hara alam sekitar memulihara a!am sekitar
hubungan yang harmonis antara

3.lMenyayangi dan
Menghargai Alam Sekitar 3.2Keharmonian antara

Manusia dengan Alam


Sekitar

manusia dengan alam sekitar


kualiti kehidupan manusia dan alam
sekeli

3.3Kemapanan Alam
Sekitar 3.4Peka terhadap isu isu

ng terpe!ihara

Pengekalan keseimbangan alam sekita sebagaitanggungiaWab bersama untuk


keSeiahteraan hidup. Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekitar dan berusaha

Pengekalan keseimbangan alam sekitar tanggungiaWab bersama untuk keseJahteraan hidup

Prihatin terhadap persoalan yang


Oerkaitan dengan alam sekitar lberusaha rnenve!esalkannya

Alam Sekitar

menvelesalkannva.

BIDANC PEMBELAJ RAN 4:N LAI BERK rTAN DENOAN PATR O SME
N ci

Maksud Nilai
rerasaan sayang oan oangga akan negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi
kepentingan diri.

4.lCinta akan Negara

K lo

Kunci

Perasaan sayang/bangga terhadap negara meletakkan kepentingan negara melebihi


kepentingan dir:

4.2Taat setia kepada Raja

Kepatunan dan kesetiaan yang berkekalan kepada RaJa dan Negara.

dan Negara

Kepatuhan yang berkekalan kepada Rala

and Negara

Kesetiean yang berkekalan kepada Raja


4.3Sanggup Berkorban untuk Negara Kerelaan melakukan atau menverahkan sesuatu termasuk nyawa sebagaitanda kebaktian
untuk negara.

dan Negara

kerelaan melakukan/menyerahkan
sesuatu
tanda kebaktian untuk negara

B
Nilai

DANC PEMBELAJARAN 5:N LAI BERK TAN DENOAN H K ASASI MANU5


Maksud N
:

5.lMelindungi hak Kanak

kanak 5.2Menghormati Hak


VVanlta

Membela memben naungan dan memelihara hak kanak mereka vang sernpurna.

Kalo Kunci
kanak bagi meniamin kehidupan
membela hak kanak kanak memberi naungan kepada kanak kanak memelihara hak kanak kanak me ndungi wanita mengiktiraf wanita (Sumbangan kepada kerajjan masyarakat dan negara)

Melindungi dan mengiktirafwanita sebagaiindividu yang boleh memberisumbangan dalam pembangunan keluarga masyarakat dan negara.

5.3Me ndungi Hak Peketta

pekeria dalam pembangunan negara,

Menghorma menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan iaSa dan sumbangan go!ongan

menghormaJ/menghargai
perkhidmatan/jasa/sumbangan

5.4Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya


5.5Melindungi Hak

mengiktiraf sumbangan
Mennberilayanan yang sOpan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak beraSa tersisih dan mengiktirafrnereka sebagaiinsan ciptaan Tuhan.

perkhidmatan

jasa/

memberilayanan bersopan mengiktiraf mereka sebagalinsan ciptaan

Tuhan
Membe!a dan memelihara hakindividu untuk meniadi pengguna vang be imu mendapat perkhidmatarserta barangan yang berkual i dan tidak mudah dieksp10LaJ.
membe!a hak pengguna meme hara hak pengguna berkuanti

Pengguna

mendapat perkhidmatan/barang

B
Ni:oi

DANC PEMBELAJ RAN 6:N L BERKA TAN DENOAN DENOAN DEMOKRAS


Maksud N oi
Menerima dan mematuhi peraturan dan undang undang yang telah ditentukan tanpa rnengira
sesiapa dan di mana seseorang itu berada. Kebebasan berucap dan mengeluarkan buah fikiran dengan batasan tertentu bag:rnenJaga
K lo

6.lMematuhi Peraturan
dan Undang undang

Kunci

menerima peraturan dan undang undang mematuhi peraturan dan undang undang

6.2Kebebasan Bersuara

keselamatan dan ketenteraman.

kebebasan berucap dengan batasan/ Kebebasan mengeluarkan fikiran dengan batasan


kebebasan menganutiagama kebebasan mengamalkan agama Kebebasan melibatkan diri dalam aktiviti

6.3Kebebasan 3eragama
6.4Penglibatan Diri daiam

Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti vang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia.
Kebebasan untuk rnelibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan

Pembangunan Negara

mematuhi peraturan/undang undang dan Pe embangaan Malaysia.

pembangunan negara
mematuhi peraturan undang

undang/Penembangan Malaysia
6.5Sikap Keterbukaan

Bersedia memberi dan menerirna pandangan pembaharuan dan kritikan selaras dengan
kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia.

bersedia member:

pandangan/pembaharuan/kHJkan
bersedia menerima

pandangan/pembaharuan/k Ukan

BIDANC PEMBEL JARAN 7:N L BERK TAN DENOAN KEAMANAN DAN KEHARMON AN
Nilol

Maksud Ni:oi
Hidup berbaik balk antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian

Kala Kunci
Hidup berbaik balk Mengutamakan kedamaian/
keharmonlan hiduD

7.lHidup Bersama Secara

Aman
7.2Sa

hidup tanpa mengira agama bangsa dan budaya.

ng membantu dan
Menghormati

Usaha yang balk dan mennbina vang d ak kan bersama pada peringkatindividu komuniti atau

Berkettasamb
7.3Sa ng

negara untuk mencapaisesuatu matlamat. Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin keseiahteraan seiagat.

Usaha vang baik/membina dilakukan bersama


Menghargai hubungan Memuliakan hubungan

antara Negara