Anda di halaman 1dari 23

MAKALAH DIETETIK LANJUT KOMPLIKASI KEHAMILAN

Disusun Oleh:
KELOMPOK 11 Arnanda Derra BME Dinda Yulian Ardiani Lintan Meihati ! (P27835111003) (P27835111008) (P27835111015)

"EME#$E%&A# "E!E'A$A# %& POL&$E"#&" "E!E'A$A# !(%ABAYA )(%(!A# *&+& 2013,201-

BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG An .a .e/atian i0u (A"&) 0er una untu. /en untu. i0u ha/il2 /elahir.an dan /asa ni6as7 Pen5e0a0 tin a/0ar.an status i1i dan .esehatan i0u2 .3ndisi .esehatan lin .un an serta tin .at 4ela5anan .esehatan teruta/a in5a an .a .e/atian i0u /en an a4 8u a teruta/a dise0a0.an .arena 6a.t3r n3n /edis 5aitu 6a.t3r e.3n3/i2 s3sial 0uda5a2 de/3 ra6i serta 6a.t3r a a/a7 !e0a ai 93nt3h 0an5a. .au/ i0u 5an luar 0iasa sehin .eha/ilan se0a ai 4eristi:a ala/iah 0iasa 4adahal .eha/ilan /eru4a.an 4eristi:a 5an a 4erhatian terhada4 .esehatan i0u ha/il harus di4erhati.an7 in5a .e/atian i0u selain 4ela5anan dan a.ses al %endahn5a 4en etahuan i0u terhada4 .esehatan re4r3du.si dan 4e/eri.saan .esehatan sela/a .eha/ilan 8u a /en8adi se0a0 tin /enda4at.an 4ela5anan .esehatan 5an 0uru.7 ("etut !udha0erata2200;) <3rld 'ealth Or ani1ati3n (<'O) /e/4er.ira.an 5857000 4ere/4uan /enin !e.itar satu 4ere/4uan /enin 000 i0u /enin al setia4 /enit7 (<'O2200-) setia4 hari a.i0at .3/4li.asi .eha/ilan2 4r3ses .elahiran dan a03rsi 5an tida. a/an7 Dari li/a 8uta .elahiran 5an ter8adi di &nd3nesia setia4 tahunn5a2di4er.ira.an 207 al a.i0at .3/4li.asi .eha/ilan atau 4ersalinan7 Den an .e9enderun an le0ih intensi6 untu. /e/4er9e4at la8u se4erti ini2 4en9a4aian tar et MD* untu. /enurun.an A"& a.an sulit 0isa ter:u8ud .e9uali a4a0ila dila.u.an u4a5a 5an 4enurunann5a7 Data /enun8u..an se0a ian 0esar .e/atian ter8adi 4ada /as5ara.at /is.in dan /ere.a 5an tin al 8auh dari %u/ah !a.it7 Pen5e0a0 .e/atian i0u 5an uta/a adalah 4erdarahan2 e.la/4sia2 4artus la/a2 .3/4li.asi a03rsi2 dan in6e.si7 "3ntri0usi dari 4en5e0a0 .e/atian i0u terse0ut /asin =/asin adalah 4erdarahan 28 >2 e.la/4sia 13 >2 a03rsi 5an tida. a/an 11>2 serta se4sis 10 >7 !alah satu 4en5e0a0 .e/atian terse0ut adalah Pree.la/4sia dan e.la/4sia 5an di4er.ira.an /en9a.u4 75=80 > dari 0ersa/a in6e.si dan 4endarahan2 .e/atian /aternal7 .eseluruhan

"e8adian 4ree.la/4si=e.la/4si di.ata.an se0a ai /asalah .esehatan /as5ara.at a4a0ila ?@% PE=E /en9a4ai 12->=128>7 (+us4an @7P2 1A78 dan Arul.u/aran 21AA5)7 A.hirn5a 5an harus diin at dari in63r/asi diatas adalah sesun uhn5a /asalah .e/atian i0u 0u.anlah /asalah i0u sendiri a.an teta4i /eru4a.an /asalah

internasi3nal di/ana setia4 ne ara seharusn5 a /enan ulan i dan /en9e ah .e/atian i0u7

/e/ili.i

tan

un

8a:a0 untu.

1.2. RUMUSAN MASALAH 17 A4a de6inisi dari 4re e.la/4sia dan e.la/4sia2 h54ere/esis raBidaru/ danC 27 )elas.an eti3l3 i 4re e.la/4sia dan e.la/4sia2 h54ere/esis raBidaru/ danC 37 Ba ai/ana e8ala 4re e.la/4sia dan e.la/4sia2 h54ere/esis raBidaru/ danC -7 Ba ai/ana tera4i nutrisi 4ada 4asien terse0ut C

1.3. TUJUAN 17 A ar /ahasis:a /a/4u /en8elas.an a4a itu .3/4li.asi .eha/ilan 27 A ar /ahasis:a /a/4u /en etahui a4a sa8a 5an ter/asu. dala/ .eha/ilan 37 A ar /ahasis:a /a/4u /en etahui 9ara /e/0eri.an tera4i nutrisi 4ada 4asien 5an /en ala/i .3/4li.asi .eha/ilan

1.4. MANFAAT 17 Mahasis:a /en etahui .3/4li.asi .eha/ilan 27 Mahasis:a /a/4u /en etahui a4a sa8a 5an ter/asu. dala/ .3/4li.asi .eha/ilan 37 Mahasis:a /a/4u /en etahui 9ara /e/0eri.an tera4i nutrisi 4ada 4asien 5an /en ala/i .3/4li.asi .eha/ilan

BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pre-Ekla !"#a a. De$#%#"# Pre e.la/4sia serin 8u a dise0ut t3De/ia atau .era9unan2 5aitu .3ndisi i0u ha/il 5an ditandai den an te.anan darah 5an ti0a=ti0a /enin .at disertai .adar 4r3tein tin i didala/ urinn5a7 $er8adi 4e/0en .a.an a.i0at ti/0unan 9airan 4ada .a.i2 tun .ai sulit hilan 2 :a8ahn5a se/0a07 Pen5e0a0n5a 5an te4at 0elu/ dan tan ann5a 5an

di.etahui se9ara 8elas7 #a/un hal ini da4at /en an9a/ n5a:a i0u dan 0a5in5a7 Menurut !4esialis O0stetri dan *ine.3l3 i2 %!PAD *at3t !u0r3t32 Dr7 )udi )anuadi End8un2 !4O*2 Pre=e.la/sia adalah .era9unan 4ada /asa .eha/ilan 5an ditandai den an te.anan darah 5an tin i2 4r3teinuria 5a.ni adan5a 4r3tein dala/ urin u7 serin ter8asi 4ada u2 5an ditandai serta ede/a atau 4e/0en .a.an setelah .eha/ilan 0erusia 20 /in Pre e.la/4asia /eru4a.an salah satu .3/4li.asi 5an

.eha/ilan2 5an 0iasan5a ter8adi 4ada .eha/ilan le0ih dari 20 /in

3leh adan5a hi4ertensi2 4r3teinuria2 dan ede/a7 "eluhan=.eluhan 5an 0iasa ti/0ul ialah adan5a 4erta/0ahan 0erat 0adan (.arena ede/a)2 /udah ti/0ul .e/erah=/erahan2 /ual2 /untah2 4usin 2 4andan an .a0ur2 n5eri la/0un 2 3li 3uria2 elisah dan .esadaran /enurun7 ?iri .has dari diet ini adalah /e/4erhati.an asu4an ara/ dan 4r3tein7 Pre e.la/4sia adalah .u/4ulan e8ala 5an ti/0ul 4ada i0u ha/il2 0ersalin dan dala/ /asa ni6as 5an terdiri dari trias 5aitu hi4ertensi2 4r3teinuria dan ede/a 5an .adan =.adan di sertai .3nBulusi sa/4ai .3/a2 i0u terse0ut tida. /enun8u..an tanda= tanda .elainan Bas9ular atau hi4ertensi se0elu/n5a (/u9htar2 1AA8) Pre e.la/sia adalah 4en5a.it den an tanda=tanda hi4ertensi2 ede/a2 dan 4r3teinuria 5an ti/0ul .arena .eha/ilan 5an da4at /en5e0a0.an .e/atian 4ada i0u dan 8aninn5a7 Pen5a.it ini 4ada u/u/n5a ter8adi dala/ tri:ulan .e=3 .eha/ilan dan

da4at ter8adi 4ada :a.tu ante4artu/2 intra4artu/2 dan 4as9a 4ersalinan (Pra:ir3hard832 1AAA)7 'i4ertensi (te.anan darah tin i) di dala/ .eha/ilan ter0a i atas 4re=e.la/4sia rin an2 4re=e.la/4sia 0erat2 e.la/4sia2 serta su4eri/43sed hi4ertensi (i0u ha/il 5an se0elu/ .eha/ilann5a sudah /e/ili.i hi4ertensi dan hi4ertensi 0erlan8ut sela/a .eha/ilan)7 $anda dan e8ala 5an ter8adi serta tatala.sana 5an dila.u.an /asin = /asin 4en5a.it di atas tida. sa/a7 &. E'#(l()# Pen5e0a0 4re e.la/4sia sa/4ai saat ini 0elu/ di.etahui den an 4asti7 Ban5a. te3ri= te3ri 5an di.e/u.a.an 3leh 4ara ahli 5an /en930a /eneran .an 4en5e0a0n5a2 3leh .arena itu dise0ut E4en5a.it te3riFG na/un 0elu/ ada 5an /e/0eri.an 8a:a0an 5an /e/uas.an7 $e3ri se.aran 5an di4a.ai se0a ai 4en5e0a0 4ree.la/4sia adalah te3ri Eis.e/ia 4lasentaF7 #a/un te3ri ini 0elu/ da4at /eneran .an se/ua hal 5an 0er.aitan den an 4en5a.it ini (%usta/2 1AA8)7 Ada4un te3ri=te3ri terse0ut adalah G #. Pera% Pr("'a"#kl#% *a% Tr( &(k"a% Pada 4ree.la/4sia dan e.la/4sia dida4at.an .erusa.an 4ada end3tel Bas.uler2 sehin a se.resi Bas3dilatat3r 4r3stasi.lin 3leh sel=sel end3telial 4lasenta 3leh tr3/03sit 0erta/0ah sehin a ti/0ul Bas3.3nstri.si 0er.uran 2 sedan .an 4ada .eha/ilan n3r/al2 4r3stasi.lin /enin .at7 !e.resi tr3/03.san eneralisata dan se.resi ald3ster3n /enurun7 A.i0at 4eru0ahan ini /en5e0a0.an 4en uran an 4er6usi 4lasenta se0an5a. 50>2 hi4ertensi dan 4enurunan B3lu/e 4las/a (Y7 )3.32 2002)7 ##. Pera% Fak'(r I +%(l()#" Pree.la/4sia serin ter8adi 4ada .eha/ilan 4erta/a .arena 4ada .eha/ilan 4erta/a ter8adi 4e/0entu.an 0l39.in anti03dies terhada4 anti en 4lasenta tida. se/4urna7 Pada 4ree.la/4sia ter8adi .3/4le.s i/un hu/3ral dan a.tiBasi .3/4le/en7 'al ini da4at dii.uti den an ter8adin5a 4e/0entu.an 4r3teinuria7 ###. Pera% Fak'(r Ge%e'#k Pree.la/4sia han5a ter8adi 4ada /anusia7 Pree.la/4sia /enin .at 4ada ana. dari i0u 5an /enderita 4ree.la/4sia7 #,. I"ke #k *ar# +'er+" $er8adi .arena 4enurunan aliran darah di uterus ,. De$#"#e%"# kal"#+

Di.etahui 0ah:a .alsiu/ 0er6un si /e/0antu /e/4ertahan.an Bas3dilatasi dari 4e/0uluh darah ()3anne2 200;)7 ,#. D#"$+%)"# *a% ak'#,a"# *ar# e%*('-el#al "erusa.an sel end3tel Bas.uler /aternal /e/ili.i 4eranan 4entin dala/ 4at3 enesis ter8adin5a 4ree.la/4sia7 @i0r3ne.tin dile4as.an 3leh sel end3tel 5an /en ala/i .erusa.an dan /enin .at se9ara si ni6i.an dala/ darah :anita ha/il den an 4ree.la/4sia7 "enai.an .adar 6i0r3ne.tin sudah di/ulai 4ada tri/ester 4erta/a .eha/ilan dan .adar 6i0r3ne.tin a.an /enin .at sesuai den an .e/a8uan .eha/ilan (Dra8at .3ernia:an) Fak'(r R#"#k( . 17 "eha/ilan 4erta/a 27 %i:a5at .eluar a den an 4re=e.la/4sia atau e.la/4sia 37 Pre=e.la/4sia 4ada .eha/ilan se0elu/n5a -7 &0u ha/il den an usia .uran dari 20 tahun atau le0ih dari 35 tahun 57 <anita den an an dan te.anan darah tin ;7 "eha/ilan .e/0ar7 De'ek"# *#%# . 17 Men5arin se/ua .eha/ilan 4ri/i raBida (.eha/ilan 4erta/a)2 i0u /eni.ah dan lan sun ha/il2 dan se/ua i0u ha/il den an risi.3 tin e.la/4sia dan e.la/4sia 27 Pe/eri.saan .eha/ilan se9ara teratur se8a. a:al tri:ulan satu .eha/ilan /. Ge0ala 1. Pre ekla !"#a r#%)a% . a) "enai.an te.anan darah sist3le 1-0 //' sa/4ai .uran dari 1;0 //' G diast3le A0 //' sa/4ai .uran dari 110 //' 0) Pr3teinuria : dida4at.ann5a 4r3tein di dala/ 4e/eri.saan urin (air seni) 9) Ede/a (4eni/0unan 9airan) 4ada 0etis2 4erut2 4un 2. Pre-ekla !"#a Bera' Pre e.la/4sia 0erat adalah suatu .3/4li.asi .eha/ilan 5an ditandai den an ti/0uln5a te.anan darah tin 5an ter8adi se0a ai 0eri.ut i 1;0,110 //' atau le0ih disertai 4r3teinuria u atau le0ih7 Be0era4a tanda dan e8ala dan,atau ede/a 4ada .eha/ilan 20 /in un 2 :a8ah atau tan an i terhada4 4re= uan 6un si 3r an (dia0etes2 4en5a.it in8al2 /i raine2 i)

17 27 37 -7 57 ;7 77 87 A7

$e.anan darah sist3li. H 1;0 //' $e.anan darah diast3li. H 110 //' Penin .atan .adar en1i/ hati dan atau i.terus (.unin ) $r3/03sit I 1007000,//3 Oli uria (8u/lah air seni I -00 /l , 2- 8a/) Pr3teinuria (4r3tein dala/ air seni J 3 #5eri ulu hati *an uan 4en lihatan atau n5eri .e4ala 0a ian de4an 5an 0erat Perdarahan di retina (0a ian /ata) , L)

107 Ede/a (4eni/0unan 9airan) 4ada 4aru 117 "3/a *. Tera!# %+'r#"# 1. T+0+a% *#e' . a) Men9a4ai dan /e/4ertahan.an status i1i 34ti/al 0) Men9a4ai dan /e/4ertahan.an te.anan darah a ar teta4 n3r/al 9) Men9e ah dan /en uran i retensi ara/ dan air,9airan d) Men9a4ai .esei/0an an nitr3 en e) Men8a a a ar 4ena/0ahan 0erat 0adan tida. /ele0ihi n3r/al 6) Men uran i atau /en9e ah ti/0uln5a 6a.t3r resi.3 lain atau 4en5ulit 0aru 4ada saat .eha/ilan atau setelah /elahir.an 2. S1ara' *#e' . a) Ener i dan 1at i1i 5an di0eri.an harus 9u.u47 Dala/ .eadaan 0erat2 /a.anan di0eri.an se9ara 0ertaha4 sesuai den an .e/a/4uan 4asien dala/ /eneri/a /a.anan7 Pena/0ahan ener i tida. /ele0ihi 300 ..al dari /a.anan atau diet se0elu/ ha/il7 0) *ara/ di0eri.an rendah sesuai den an 0erat rin ann5a retensi ara/ atau air7 Pena/0ahan 0erat 0adan diusaha.an di 0a:ah 3 . ,0ulan atau di 0a:ah 1 . ,/in 9) Pr3tein tin u7 i (1 K = 2 r,. 0erat 0adan) al

d) Pe/0erian le/a. sedan 2 se0a ian le/a. 0eru4a le/a. ta. 8enuh tun dan le/a. ta. 8enuh anda7 e) Lita/in 9u.u4G Bita/in ? dan B; di0eri.an sedi.it le0ih tin 6) Mineral 9u.u4 teruta/a .alsiu/ dan .aliu/7 i7

) Bentu. /a.anan disesuai.an den an .e/a/4uan /a.an 4asien h) ?airan di0eri.an 2500/l,hari7 Pada .eadaan 3li 3uria 9airan di0atasi dan disesuai.an den an 9airan 5an .eluar /elalui urin2 /untah2 .erin at2 dan 4erna4asan 3. D#e' Pre ekla !"#a a2 D#e' Pre ekla !"#a I Diet ini di0eri.an 4ada 4asien den an 4ree.la/4sia 0erat (PEB)7 Ma.anan di0eri.an dala/ 0entu. 9air 5an terdiri dari sari 0uah dan susu7 )u/lah 9airan 5an di0eri.an 4alin sedi.it 1500/l sehari 4er 3ral2 dan .e.uran ann5a di0eri.an se9ara 4arenteral7 "arena /a.anan ini .uran /en andun 1at i1i dan ener i2 /a.a han5a di0eri.an 1=2 hari sa8a7 &2 D#e' Pre ekla !"#a II Diet ini di0eri.an .e4ada 4asien 4re e.la/4sia 5an 4en5a.itn5a tida. terlalu 0erat atau se0a ai /a.anan 4eralihan dari diet 4re e.la/4sia &7 Ma.anan di0eri.an dala/ 0entu. sarin atau luna. dan di0eri.an se0a ai Diet %endah *ara/ &7 Dala/ diet ini /a.anan 5an /en andun ener i dan 1at i1i lainn5a7 /2 D#e' Pre ekla !"#a III Diet 4re e.la/4sia &&& di0eri.an .e4ada 4asien den an 4re e.la/4sia rin an (PE%) atau se0a ai 4eralihan dari diet 4re e.la/4sia &&7 Pada diet ini /a.anan /en andun tin i 4r3tein dan rendah ara/7 Ma.anan di0eri.an dala/ 0entu. luna. atau 0iasa7 Pada diet2 8u/lah ener i harus disesuai.an den an .enai.an 0erat 0adan 5an 03leh le0ih dari 1 . ,0ulan7 Pada diet ini /a.anan 5an di0eri.an /en andun 9u.u4 se/ua 1at i1i dan ener i7 e. Pe%a'alak"a%aa !re ekla !"#a Prinsi4 4enatala.sanaan 4re=e.la/4sia adalah : 17 Melindun i i0u dari e6e. 4enin .atan te.anan darah 27 Men9e ah 4r3 resi6itas 4en5a.it /en8adi e.la/4sia 37 Men atasi atau /enurun.an risi.3 8anin (s3lusi3 4lasenta2 4ertu/0uhan 8anin terha/0at2 hi43.sia sa/4ai .e/atian 8anin) di0eri.an 9u.u4

-7 Melahir.an 8anin den an 9ara 5an

4alin

a/an dan 9e4at sese era /un .in

setelah /atur2 atau i/atur 8i.a di.etahui 0ah:a risi.3 8anin atau i0u a.an le0ih 0erat 8i.a 4ersalinan ditunda le0ih la/a7 $u8uan uta/a 4enan anan 4ree.la/4sia adalah /en9e ah ter8adin5a e.la/4sia2 /elahir.an 0a5i tan4a as6i.sia den an s.3r AP*A% 0ai.2 dan /en9e ah /3rtalitas /aternal dan 4erinatal7 E.la/4sia adalah .elainan a.ut 4ada :anita ha/il2 dala/ 4ersalinan atau ni6as2 5an ditandai den an ti/0uln5a .e8an dan , atau .3/a7 !e0elu/n5a :anita ha/il itu /enun8u..an e8ala= e8ala 4re=e.la/4sia (.e8an =.e8an di4asti.an B("A# ti/0ul a.i0at .elainan neur3l3 i. lain)7 Dia n3sis dite a..an 0erdasar.an e8ala= e8ala 4re=e.la/4sia disertai .e8an dan atau .3/a7 $u8uan 4en 30atan : Men henti.an , /en9e ah .e8an 2 /e/4ertahan.an 6un si 3r an Bital2 .3re.si hi43.sia , asid3sis2 .endali.an te.anan darah sa/4ai 0atas a/an2 4en a.hiran .eha/ilan2 serta /en9e ah , /en atasi 4en5ulit2 .hususn5a .risis hi4ertensi2 se0a ai 4enun8an /un .in7 17 Pree.la/4sia rin an &stirahat di te/4at tidur /eru4a.an tera4i uta/a dala/ 4enan anan 4ree.la/4sia rin an7 &stirahat den an 0er0arin 4ada sisi tu0uh /en5e0a0.an aliran darah .e 4lasenta dan aliran darah .e in8al /enin .at2 te.anan Bena 4ada e.stre/itas 0a:ah /enurun dan rea0s3r4si 9airan 0erta/0ah7!elain itu den an istirahat di te/4at tidur /en uran i .e0utuhan B3lu/e darah 5an 0eredar dan 8u a da4at /enurun.an te.anan darah7 A4a0ila 4ree.la/4sia terse0ut tida. /e/0ai. den an 4enan anan .3nserBati62 dala/ hal ini .eha/ilan harus diter/inasi 8i.a /en an9a/ n5a:a /aternal (<i.n83sastr32 200;)7 27 Pree.la/4sia 0erat Pada 4asien 4ree.la/4sia 0erat se era harus di0eri 30at sedati6 .uat untu. /en9e ah ti/0uln5a .e8an 7 A4a0ila sesudah 12 M 2- 8a/ 0aha5a a.ut sudah diatasi2 tinda.an ter0ai. adalah /en henti.an .eha/ilan7 !e0a ai 4en 30atan /en9e ah ti/0uln5a .e8an 2 da4at di0eri.an larutan /a nesiu/ sul6at (M !O-) 20> den an d3sis - ra/ se9ara intraBena l3adin d3se dala/ -=5 /enit7 "e/udian dilan8ut.an den an M !O- -0> se0an5a. 12 ra/ dala/ 500 99 rin er la.tat (%L) atau se.itar 1- tetes,/enit7 $a/0ahan /a nesiu/ sul6at han5a da4at di0eri.an 8i.a diuresis 4asien 0ai.2 re6le.s 4atella untu. /en9a4ai sta0ilisasi .eadaan i0u se34ti/al

43siti6 dan 6re.uensi 4erna6asan le0ih dari 1; .ali,/enit7 O0at ini /e/ili.i e6e. /enenan .an2 /enurun.an te.anan darah dan /enin .at.an diuresis7 !elain /a nesiu/ sul6at2 4asien den an 4ree.la/4sia da4at 8u a di0eri.an .l3r4r3/a1in den an d3sis 50 / se9ara intra/us.ular atau4un dia1e4a/ 20 / se9ara intra/us.ular (<i.n83sastr32 200;) 2.2 Ekla !"#a a. De$#%#"# E.la/4sia adalah .elainan 4ada /asa .eha/ilan2 dala/ 4ersalinan2 atau /asa ni6as 5an ditandai den an ti/0uln5a .e8an (0u.an ti/0ul a.i0at .elainan sara6) dan,atau .3/a di/ana se0elu/n5a sudah /enun8u..an e8ala= e8ala 4re=e.la/4sia7 E.la/4sia adalah e8ala 4ree.la/4sia 0erat 5an disertai den an .e8an t3ni. .l3ni. eneralisata atau /en5eluruh 0ah.an .3/a7 &. E'#(l()# E.la/sia da4at ter8adi a4a0ila 4re=e.la/4sia tida. ditan ani2 sehin resi.3 4redis43sisi tertentu 5an di.enal2 antara lain: 17 !tatus 4ri/i raBida 27 %i:a5at .eluar a 4re=e.la/sia atau e.la/sia 37 Pernah e.la/sia atau 4re=e.la/sia -7 !ua/i 0aru 57 (sia i0u 5an e.stre/ (IJ 35 tahun) ;7 !e8a. a:al /enderita hi4ertensi Bas9ular2 4en5a.it in8al atau aut3i/un 77 Dia0etes Mellitus 87 "eha/ilan anda /. Ge0ala 17 #5eri .e4ala he0at 4ada 0a ian de4an atau 0ela.an .e4ala 5an dii.uti den an 4enin .atan te.anan darah 5an a0n3r/al7 !a.it .e4ala terse0ut terus /enerus dan tida. 0er.uran den an 4e/0erian as4irin atau 30at sa.it .e4ala lain 27 *an uan 4en lihatan 4asien a.an /elihat .ilatan=.ilatan 9aha5a2 4andan an .a0ur2 dan ter.adan 0isa ter8adi .e0utaan se/entara a 4en5e0a0 dari e.la/4sia sa/a den an 4en5a0a0 4re=e.la/4sia7 Ada 0e0era4a 6a9t3r

37 &0u /erasa elisah dan tida. 0isa 0ert3leransi den an suara 0erisi. atau an lainn5a -7 #5eri 4erut 4ada 0a ian ulu hati 5an .adan disertai den an /untah 57 $anda=tanda u/u/ 4re e.la/4sia (hi4ertensi2 ede/a2 dan 4r3teinuria) ;7 "e8an =.e8an dan , atau .3/a

uan

*. Tera!# %+'r#"# (saha 4en9e ahan 4re.la/4sia dan e.la/4sia sudah la/a dila.u.an7 Diantaran5a den an diet rendah ara/ dan .a5a Bita/in ?7 !elain itu2 t3D34eral (Bita/in E2) 0eta 9ar3ten2 /in5a. i.an (ei93sa4en tan3i9 a9id)2 1in. (sen )2 /a nesiu/2 diureti.2 anti hi4ertensi2 as4irin d3sis rendah2 dan .aliu/ di5a.ini /a/4u /en9e ah ter8adin5a 4re.la/4sia dan e.la/4sia7 !a5an n5a u4a5a itu 0elu/ /e:u8ud.an hasil 5an /an6aat 4en /en e/0ira.an7 Bela.an an 8u a diteliti unaan anti=3.sidan se4erti #7 A9et5l ?5stein 5an di0eri.an 0ersa/a i7

den an Bita/in A2 B;2 B122 ?2 E2 dan 0er0a ai /ineral lainn5a7 #a/4a.n5a2 u4a5a itu da4at /enurun.an an .a .e8adian 4re=e.la/4sia 4ada .asus risi.3 tin e. Pe%a'alak"a%aa% ekla !"#a $u8uan uta/a 4enan anan e.la/4sia adalah /ensta0ilisasi 6un si Bital 4enderita den an tera4i su43rti6 hi4ertensi .risis sehin Air:a52 Breathin 2 ?ir9ulati3n (AB?)2 /en endali.an .e8an 2 /en endali.an te.anan darah .hususn5a 8i.a ter8adi a 4enderita /a/4u /elahir.an 8anin den an sela/at 4ada .3ndisi 34ti/al7 Pen endalian .e8an da4at ditera4i den an 4e/0erian /a nesiu/ sul6at 4ada d3sis /uatan (l3adin d3se) - M ; ra/ &L dii.uti 125 M 2 ,8a/ dala/ 100 /l in6us ru/atan &L7 'al ini dila.u.an untu. /en9a4ai e6e. tera4euti. -28 M 82/ ,dl sehin a .adar /a nesiu/ seru/ da4at di4ertahan.an dari e6e. t3.si.7

2.3 H#!ere e"#" Gra,#*ar+ a. De$#%#"# 'i4ere/esis raBidaru/ adalah /untah 5an ter8adi sa/4ai u/ur .eha/ilan 20 /in sehin u2 0e itu he0at di/ana se ala a4a 5an di/a.an dan di/inu/ di/untah.an a /e/4en aruhi .eadaan u/u/ dan 4e.er8aan sehari=hari2 0erat 0adan

/enurun2 dehidrasi7

&. E'#(l()# Pen5e0a0 hi4ere/esis raBidaru/ 0elu/ di.etahui se9ara 4asti2 teta4i ada 0e0era4a 6a.t3r 4r3dis43sisi 5an da4at di8a0ar.an se0a ai 0eri.ut: 1. Fak'(r a*a!'a"# *a% -(r (%al Pada :a.tu ha/il 5an .e.uran an darah le0ih serin ter8adi 'i4ere/esis *raBidaru/ da4at di/asu..an dala/ ruan lin .u4 6a.t3r ada4tasi adalah :anita ha/il den an ane/ia2 :anita 4ri/i raBida 3Berdistensi rahi/2 anda dan ha/il /3lahidatid3sa7 !e0a ian .e9il 4ri/i raBida 0elu/ /a/4u 0erada4tasi terhada4 h3r/3n estr3 en dan .3re3ni. 3nad3tr34in2 sedan .an 4ada ha/il anda dan /3lahidatid3sa 8u/lah h3r/3n 5an di.eluar.an terlalu tin ter8adin5a hi4ere/esis raBidaru/ 2. Fak'(r P"#k(l()#" 'u0un an 6a.t3r 4si.3l3 is den an .e8adian hi4ere/esis raBidaru/ 0elu/ 8elas2 8elas 0esar .e/un .inan 0ah:a :anita 5an /endada. .eha/ilan2 ta.ut un .ehilan an 4e.er8aan2 .ereta.an hu0un an den an sua/i2 ta.ut terhada4 tan hi4ere/esis i dan /en5e0a0.an

8a:a0 se0a ai i0u dan se0a ain5a2 didu a da4at /en8adi 6a.t3r .e8adian raBidaru/7 Den an 4eru0ahan suasana dan /asu. ru/ah sa.it 4enderitan5a da4at 0er.uran sa/4ai /en hilan 7 3. Fak'(r Aler)# Pada .eha/ilan2 di/ana didu a ter8adi inBasi 8arin an Bili .arralis 5an /asu. .edala/ 4eredaran darah i0u2 /a.a 6a.t3r aler i dian ter8adin5a hi4ere/esis raBidaru/7 /. Ge0ala 'i4ere/esis raBidaru/2 /enurut 0erat rin ann5a e8ala da4at di0a i dala/ 3 (ti a) tin .atan 5aitu : 1. T#%)ka'a% I Muntah terus /enerus 5an /e/4en aruhi .eadaan u/u/ 4enderita2 i0u /erasa le/ah2 na6su /a.an tida. ada2 0erat 0adan /enurun dan n5eri 4ada e4i astriu/7 #adi /enin .at se.itar 100 .ali 4er /enit2 te.anan darah sist3l /enurun tur 3r .ulit 0er.uran 2 lidah /en erin dan /ata 9e.un 7 2. T#%)ka'a% II a4 da4at /en5e0a0.an

Penderita ta/4a. le0ih le/ah dan a4atis2 tur 3r .ulit le0ih 0er.uran 2 lidah /en erin dan na/4a. .3t3r2 nadi .e9il dan 9e4at2 suhu .adan M .adan nai. dan /ata sedi.it i.terus7 Berat 0adan /enurun dan /ata /en8adi 9e.un 2 he/3.3nsentrasi2 3li uri dan .3nsti4asi7 Aset3n da4at ter9iu/ dala/ ha:a 4erna4asan2 .arena /e/4un5ai ar3/a 5an .has dan da4at 4ula dite/u.an dala/ .en9in 7

3. T#%)ka'a% III "eadaan u/u/ le0ih 4arah2 /untah 0erhenti2 .esadaran /enurun dan s3/n3len sa/4ai .3/a2 nadi .e9il dan 9e4at2 suhu 0adan /enin .at dan tensi /enurun7 "3/4li.asi 6atal da4at ter8adi 4ada susunan sara6 5an ense6al34ati <e/i9.e2 den an di.enal se0a ai e8ala : nista tnus dan di4l34ia7 "eadaan ini

adalah a.i0at san at .e.uran an 1at /a.anan2 ter/asu. Bita/in B .3/4le.s7 $i/0uln5a i.terus adalah tanda adan5a 4a5ah hati7 *. Tera!# %+'r#"# ?iri .has diet hi4ere/esis adalah 4ene.anan 4e/0erian .ar03hidart .3/4le.s teruta/a 4ada 4a i hari2 serta /en hindari /a.anan 5an 0erle/a. dan 3ren = 3ren an untu. /ene.an rasa /ual dan /untah7 !e0ai.n5a di0eri 8ara. dala/ 4e/0erian /a.an dan /inu/7 T+0+a% *#e' . /en anti 4ersediaan li.3 en tu0uh dan /en 3ntr3l asid3sis se9ara 0eran sur /e/0eri.an /a.anan 0erener i dan 1at i1i 5an 9u.u47 S1ara' *#e' . 17 "ar03hidrat tin i2 5aitu 75=80> dari .e0utuhan ener i t3tal2 Le/a. rendah2 5aitu I 10> dari .e0utuhan ener i t3tal2 Pr3tein sedan 2 5aitu 10=15> dari .e0utuhan ener i t3tal 27 Ma.anan di0eri.an dala/ 0entu. .erin G 4e/0erian 9airan disesuai.an den an .eadaan 4asien2 5aitu 7=10 /eran san elas 4er hari /a.anan /udah 9erna2 tida. dala/ 43rsi .e9il Bila saluran 4en9ernaan2 dan di0eri.an serin

/a.an 4a i dan sian sulit diteri/a2 4e/0erian di34ti/al.an 4ada /a.an /ala/ dan selin an /ala/ Ma.anan se9ara 0eran sur ditin .at.an dala/ 43rsi dan nilai i1i sesuai den an .eadaan dan .e0utuhan i1i 4asien

37 (ntu. /en hindari /untah2 se0ai.n5a /inu/an tida. di0eri.an 0ersa/a /a.an7 -7 Bentu. /a.anan disesuai.an den an .eadaan 4enderita7 57 !e9ara 0eran sur di0eri.an /a.anan 5an /e/enuhi s5arat i1i7 Diet 4ada hi4ere/esis raBidaru/2 5aitu : 1. D#e' H#!ere e"#" I Diet hi4ere/esis & di0eri.an .e4ada 4asien den an hi4ere/esis raBidaru/ 0erat7 Ma.anan han5a terdiri dari r3ti .erin 2 sin .3n 0a.ar atau re0us2 u0i 0a.ar atau re0us2 dan 0uah=0uahan7 ?airan tida. di0eri.an 0ersa/a /a.anan teta4i 1=2 8a/ sesudahn5a7 Ma.anan ini .uran dala/ 1at=1at i1i .e9uali Bita/in ? .arena itu han5a di0eri.an sela/a 0e0era4a hari7 2. D#e' H#!ere e"#" II Diet ini di0eri.an 0ila rasa /ual dan /untah sudah 0er.uran 7 Diet di0eri.an se9ara 0eran sur dan di/ulai den an /e/0eri.an 0ahan /a.anan 5an 0ernilai i1i tin i7 Minu/an tida. di0eri.an 0ersa/aan den an /a.anan7 Pe/ilihan 0ahan /a.anan 5an te4at 4ada taha4 ini da4at /e/enuhi .e0utuhan i1i .e9uali .e0utuhan ener i7 Ma.anan ini rendah dala/ se/ua 1at=1at i1i .e9uali Bita/in A dan D7 3. D#e' H#!ere e"#" III Diet hi4ere/esis &&& di0eri.an .e4ada 4asien hi4ere/esis raBidaru/ rin an7 Diet di0eri.an sesuai .esan u4an 4asien2 dan /inu/an 03leh di0eri.an 0ersa/a /a.anan7 Ma.anan 4ada diet ini /en9u.u4i .e0utuhan ener i dan se/ua 1at i1i7

D#e' H#!ere e"#" I Ener i (..al) Pr3tein ( ) Le/a. ( ) "ar03hidrat ( ) "alsiu/ (/ ) Besi (/ ) Lita/in A (%E) $ia/in (/ ) Lita/in ? (/ ) #atriu/ (/ ) 1100 15 2 25A 100 A25 5-2 025 283 =

D#e' H#!ere e"#" II 1700 57 33 33 300 172A 2202 028 1AA 2;7

D#e' H#!ere e"#" III 2300 73 5A 5A -00 2-23 2270 120 1AA 3;2

Ma.anan 5an dian8ur.an untu. diet hi4ere/esis &2 &&2 dan &&& adalah : %3ti 4an an 2 0is.uit2 9ra9.ers

Buah se ar dan sari 0uah Minu/an 03t3l rin an (939a 93la2 6anta2 li/un)2 sir342 .aldu ta. 0erle/a.2 teh dan .34i en9er7

Ma.anan 5an tida. dian8ur.an untu. diet hi4ere/esis &2 &&2 &&& adalah /a.anan 5an u/u/n5a /eran san saluran 4en9ernaan dan 0er0u/0u ta8a/7 Bahan /a.anan 5an /en andun al.3h3l2 .34i2 dan 5an /en adun 1at ta/0ahan (4en a:et2 4e:arna2 dan 0ahan 4en5eda4) 8u a tida. dian8ur.an7 ?airan 4arenteral Beri.an 9airan=4arenteral 5an 9u.u4 ele.tr3lit2 .ar03hidrat dan 4r3tein den an *lu.3sa 5> dala/ 9airan ara/ 6isi3l3 i. se0an5a. 2=3 liter 4er hari7 Bila 4erlu da4at dita/0ah "aliu/ dan Bita/in2 .hususn5a Bita/in B .3/4le.s dan Bita/in ?7 Bila ada .e.uran an 4r3tein2 da4at di0eri.an 4ula asa/ a/in3 se9ara intra Bena7 Pe/0a ian 0ahan /a.anan sehari diet hi4ere/esi & 3ak'+ Pu.ul 08700 Pu.ul 10700 Pu.ul 12700 Ba-a% Maka%a% %3ti 4an an )a/ Air 8eru. *ula 4asir %3ti 4an an )a/ Pe4a5a *ula 4asir Air 8eru. *ula 4asir Pe4a5a %3ti 4an an )a/ Pisan *ula 4asir Air 8eru. *ula 4asir J+ la2 iris 1 sd/ 1 ls 1 sd/ 2 iris 1 sd/ 2 4t sd 1 sd/ 1 ls 1 sd/ 1 4t sd 2 iris 1 sd/ 1 0h sd 1 sd/ 1 ls 1 sd/

Pu.ul 1-700 Pu.ul 1;700 Pu.ul 18700

Pu.ul 20700

Pe/0a ian 0ahan /a.anan sehari diet hi4ere/esis && N &&& Ba-a% aka%a% %3ti $elur a5a/ Mar arine )a/ Buah Pu.ul 10700 *ula 4asir Bis9uit Beras Da in !a5uran Buah Min5a. Buah Pu.ul 1;700 *ula 4asir Bis9uit A ar !usu Beras A5a/ $e/4e !a5uran Buah D#e' -#!ere e"#" II D#e' -#!ere e"#" III Bera' 4)2 Ur' Bera'4)2 +r' -0 2 iris -0 2 iris 50 1 0tr 50 1 0tr 5 K sd/ 10 1sd/ 10 1 sd/ 10 1 sd/ 1 4t sd 1 4t sd 100 100 4e4a5a 4e4a5a 10 1 ad/ 10 1 ad/ = = 20 2 0h 75 1 ls nasi 100 1 K ls nasi 50 1 4t sd 50 1 4t sd 75 O ls 50 K 0h 0sr 100 1 4t sd 100 1 4t sd = = 5 K sd/ 1 4t sd 1 4t sd 100 100 4e4e5a 4e4a5a 10 1 sd/ 20 2 sd/ 20 2 0h 20 2 0h = = 2 K sd/ = = 200 1 75 1 ls nasi 100 K ls nasi 50 1 4t sd 50 1 4t sd 25 1 4t sd 50 2 4t sd 75 P ls 75 O ls 1 4t sd 1 4t sd 100 100 4e4e5a 4a4a5a

3ak'+

Pa i

!ian

Mala/

Min5a. %3ti Mar arine Pu.ul 20700 )a/ *ula 4asir

= -0 5 10 10

= 2 iris K sd/ 1 sd/ 1 sd/

5 -0 10 10 10

K sd/ 2 iris 1 sd/ 1 sd/ 1 sd/

e. Ta'alak"a%a $atala.sana hi4ere/esis raBidaru/ san at 0era a/ ter antun dari 0eratn5a e8ala 5an ter8adi7 $atala.sana dini da4at 0er4en aruh 0ai. 4ada 4asien7 "eti.a /enatala.sana i0u den an '*2 4en9e ahan serta .3re.si .e.uran an nutrisi adalah 4ri3ritas uta/a a ar i0u dan 0a5i teta4 dala/ .eadaan sehat7

Pasien da4at dira:at .arena /ual dan /untah 5an 0erle0ihan disertai .3re.si untu. an uan ele.tr3lit dan 9airan7 Pe/0erian nutrisi 3ral (/elalui /ulut) da4at di0eri.an 4ada 4asien se9ara 4erlahan=lahan2 di/ulai den an /a.anan 9air2 .e/udian /enin .at /en8adi /a.anan 4adat dala/ 43rsi .e9il 5an .a5a a.an .ar03hidrat7 !aran=saran 5an di0eri.an 4ada i0u 5an /en ala/i '* adalah: 17 Men5aran.an i0u ha/il untu. /en u0ah 43la /a.an /en8adi le0ih serin den an 43rsi .e9il 27 Men an8ur.an untu. /a.an r3ti .erin atau 0is.uit dan teh han at dan /en hindari /a.anan 0er/in5a. serta 0er0au le/a. 37 )i.a den an 9ara diatas tida. ada 4er0ai.an /a.a i0u ha/il terse0ut di0eri 30at 4enenan 2 Bita/in B1 dan B;2 dan anti/untah -7 Pera:atan di %u/ah sa.it 0ila .eadaan se/a.in /e/0uru. 57 ?airan in6us 5an 9u.u4 ele.tr3lit2 .ar03hidrat dan 4r3tein7 Bila 4erlu dita/0ah.an Bita/in B .3/4le.s2 Bita/in ?2 dan .aliu/ ;7 $era4i 4si.3l3 is a4a0ila 4enan anan den an 4e/0erian 30at dan nutrisi 5an ade.uat tida. /e/0eri.an res43n 2.4 A%e #a !a*a I&+ -a #l a. De$#%#"# Ane/ia adalah suatu .eadaan di/ana .adar hae/3 l30in dala/ darah di 0a:ah n3r/al7 'al ini 0isa dise0a0.an 3leh .uran n5a 1at i1i untu. 4e/0entu.an darah2 se4erti .e.uran an 1at 0esi2 asa/ 63lat2 atau4un Bita/in B127 Ane/ia 5an 4alin serin ter8adi teruta/a 4ada i0u ha/il adalah ane/ia .arena .e.uran an 1at 0esi (@e) atau 0isa dise0ut den an ane/ia i1i 0esi (A*B)7 &. E'#(l()# &0u ha/il u/u/n5a /en ala/i de4lesi 0esi sehin a han5a /e/0eri sedi.it 0esi .e4ada 8anin 5an di0utuh.an untu. /eta03lis/e 0esi 5an n3r/al7 "enai.an B3lu/e darah sela/a .eha/ilan a.an /enin .at.an .e0utuhan 1at 0esi (@e)7 )u/lah @e 4ada 0a5i 0aru lahir .ira=.ira 300 / dan 8u/lah 5an di4erlu.an i0u untu. /en9e ah ane/ia a.i0at /enin .atn5a B3lu/e darah adalah 500 / 7 !ela/a .eha/ilan se3ran i0u ha/il /en5i/4an 1at 0esi .uran le0ih 1000 / ter/asu. untu. .e4erluan 8anin2 4lasenta2 dan hae/3 l30in i0u sendiri7 "e0utuhan 1at 0esi

i0u ha/il se.itar -; / ,hari2 5an 0isa di4enuhi dari /a.anan 5an di.3nsu/si sehari=hari dita/0ah den an su4le/en 1at 0esi7 !elain .arena se9ara 6isi3l3 is i0u ha/il /e/erlu.an 1at 0esi le0ih 0an5a.2 A*B 4ada i0u ha/il 0isa dise0a0.an 3leh : 17 "andun an 1at 0esi dari /a.anan 5an .e0utuhan7 27 Menin .atn5a e.s.resi 1at 0esi dari tu0uh2 5an da4at dise0a0.an 3leh : ?a9in an (teruta/a 9a9in ta/0an )7 &n6e.si 9a9in ta/0an /en5e0a0.an 4erdarahan 4ada dindin usus2 /es.i4un sedi.it teta4i ter8adi terus=/enerus 5an /en a.i0at.an hilan n5a darah atau 1at 0esi7 37 Malaria 4ada 4enderita A*B2 da4at /e/4er0erat .eadaan ane/ian5a7 -7 Adan5a 4en5a.it /enahun se4erti $B?7 /. Ge0ala Ane/ia /eru4a.an /asalah .esehatan den an 4reBalensi tertin ha/il7 *e8ala a:al ane/ia 0eru4a 0adan le/ah2 an i 4ada i0u uan 9ita rasa 5an 0era.i0at di.3nsu/si tida. /en9u.u4i

4ada 0er.uran n5a na4su /a.an2 /en antu.2 .uran ener i2 .3nsentrasi /enurun2 sa.it .e4ala2 /udah terin6e.si 4en5a.it2 /ata 0er.unan =.unan 2 .el34a. /ata2 0i0ir2 dan .u.u ta/4a. 4u9at2 0entu. .u.u se4erti send3.7 *. Tera!# N+'r#"# Penan ulan an A*B 4ada i0u ha/il da4at 0eru4a tera4i nutrisi2 5a.ni den an 4e/0erian ta0let 0esi serta 4enin .atan .ualitas /a.anan sehari=hari7 &0u ha/il 0iasan5a tida. han5a /enda4at.an 4re4arat 0esi teta4i 8u a asa/ 63lat7 D3sis 4e/0erian 4re4arat asa/ 63lat se0an5a. 500 Q dan 1at 0esi se0an5a. 120 / 7 Pe/0erian 1at 0esi se0an5a. 30 / ,hari a.an /enin .at.an .adar hae/3 l30in se0esar 023 dl, r,/in ter4erin9i : 17 Menin .at.an .3nsu/si /a.anan 0er i1i7 Perhati.an .3/43sisi hidan an setia4 .ali /a.an dan /a.an /a.anan 5an 0an5a. /en andun 1at 0esi dari 0ahan /a.anan he:ani (da in 2 i.an2 a5a/2 hati2 telur) dan dari 0ahan /a.anan na0ati (sa5uran 0er:arna hi8au tua2 .a9an =.a9an an2 te/4e)7 Perlu 8u a /a.an sa5uran dan 0uah=0uahan 5an u atau dala/ 10 hari7 ulan an ane/ia se9ara le0ih Beri.ut ini u4a5a 4en9e ahan dan 4enan

0an5a. /en andun Bita/in ? (daun .atu.2 daun sin .3n 2 0a5a/2 8a/0u2 t3/at2 8eru.2 dan nanas) .arena 0er/an6aat untu. /enin .at.an 4en5era4an 1at 0esi dala/ usus7 Makanan yang berasal dari nabati meskipun kaya akan zat besi, namun hanya sedikit yang bisa diserap dengan baik oleh usus. 27 Mena/0ah inta.e 1at 0esi .e dala/ tu0uh den an /inu/ ta0let ta/0ah darah (ta0let 0esi,su4le/en 1at 0esi)7 Be0era4a hal 5an harus di4erhati.an dala/ /en 3nsu/si su4le/en 1at 0esi 5aitu : a7 Minu/ su4le/en 1at 0esi den an air 4utih2 8an an /inu/ den an /en una.an air teh2 susu2 atau .34i .arena da4at /en ha/0at a /an6aatn5a /en8adi /en5era4an 1at 0esi 3leh tu0uh sehin 0er.uran 7 07 "adan =.adan da4at ter8adi e8ala rin an 5an tida. /e/0aha5a.an se4erti 4erut terasa tida. ena.2 /ual=/ual2 susah 0uan air 0esar2 dan tin8a 0er:arna hita/7 97 (ntu. /en uran i e8ala sa/4in an2 /inu/ su4le/en 1at 0esi setelah /a.an /ala/2 /en8elan tidur7 A.an le0ih 0ai. setelah /e/inu/ su4le/en 1at 0esi disertai /a.an 0uah=0uahan se4erti 4isan 2 8eru.2 4e4a5a2 dll7 d7 !i/4an ta0let 0esi di te/4at 5an .erin 2 terhindar dari sinar /atahari se9ara lan sun 2 8auh.an dari 8an .auan ana.=ana.2 dan setelah di0u.a harus ditutu4 .e/0ali den an ra4at7 $a0let 0esi 5an telah 0eru0ah :arna se0ai.n5a tida. di/inu/ (:arna asli : /erah darah)7 e7 !u4le/en 1at 0esi tida. /en5e0a0.an te.anan darah tin .e0an5a.an darah7 37 Men 30ati 4en5a.it 5an /en5e0a0.an atau /e/4er0erat ane/ia se4erti : 9a9in an2 /alaria2 dan 4en5a.it $B?7 i atau

BAB III PENUTUP


3.1 Ke"# !+la% Berdasar.an 4e/0ahasan 5an telah di4a4ar.an se0elu/n5a2 /a.a .esi/4ulan 5an da4at di.e/u.a.an dala/ /a.alah ini adalah se0a ai 0eri.ut: 17 Pre=e.la/4sia serin 8u a dise0ut t3De/ia atau .era9unan2 5aitu .3ndisi i0u ha/il 5an ditandai den an te.anan darah 5an ti0a=ti0a /enin .at disertai .adar 4r3tein tin 27 37 i didala/ urinn5a7 $er8adi 4e/0en .a.an a.i0at ti/0unan 9airan 4ada .a.i2 tun .ai dan tan ann5a 5an sulit hilan 2 :a8ahn5a se/0a07 Biasan5a tanda=tanda 4re=e.la/4sia ti/0ul dala/ urutan: 4ertu/0uhan 0erat 0adan 5an 0erle0ihan2 dii.uti 3ede/a2 hi4ertensi2 dan a.irn5a 4r3teinuria7 Pen5e0a0 4re=e.la/4sia 0elu/ di.etahui se9ara 8elas7 Ban5a. te3ri=te3ri 5an di.e/u.a.an 3leh 4ara ahli 5an /en930a /eneran .an 4en5e0a0n5a2 3leh .arena itu dise0ut E4en5a.it te3riFG na/un 0elu/ ada 5an /e/0eri.an 8a:a0an 5an /e/uas.an7 $e3ri se.aran 5an di4a.ai se0a ai 4en5e0a0 4ree.la/4sia adalah te3ri Eis.e/ia 4lasentaF7 -7 $u8uan uta/a 4enan anan 4ree.la/4sia adalah /en9e ah ter8adin5a e.la/4sia2 /elahir.an 0a5i tan4a as6i.sia den an s.3r AP*A% 0ai.2 dan /en9e ah /3rtalitas /aternal dan 4erinatal7 57 E.la/sia adalah .e8an 5an diala/i 3leh i0u ha/il 4ada usia .eha/ilan 8=A 0ulan7 E.la/sia dise0a0.an 3leh 0e0era4a 6a.t3r di antaran5a .era9unan 4ada saat /en .3nsu/si 30at=30atan dan 4en5a.it darah tin i 5an diderita 3leh i0u ha/il7 !elain 6a.t3r /edisa terse0ut2 e.la/sia 0isa dise0a0.an 8u a 3leh 6a.t3r 4si.is dari san i0u 5aitu2 6a.t3r trau/a atau .eta.utan saat .eha/ilan se0elu/n5a7 ;7 'i4ere/esis raBidaru/ adalah /untah 5an ter8adi sa/4ai u/ur .eha/ilan 20 /in sehin 77 u2 0e itu he0at di/ana se ala a4a 5an di/a.an dan di/inu/ di/untah.an a /e/4en aruhi .eadaan u/u/7 'i4ere/esis raBidaru/ dise0a0.an leh raBidaru/ ada 3 e8ala dan diet 5an dian8ur.an

0e0era4a 6a.t3r2 5aitu: 6a.t3r ada4tasi dan h3r/3nal2 6a.t3r 4si.3l3 is2 dan aler i7 *e8ala 4ada hi4ere/esis disesuai.an den an tin .atann5a2 5aitu diit hi4ere/esis hi4ere/esis raBidaru/ &&2 dan diit hi4ere/esis raBidaru/ &&&7 raBidaru/ &2 diit

87

Ane/ia adalah suatu .eadaan di/ana .adar hae/3 l30in dala/ darah di 0a:ah n3r/al7 Ane/ia 5an 4alin serin ter8adi teruta/a 4ada i0u ha/il adalah ane/ia .arena .e.uran an 1at 0esi (@e) atau 0isa dise0ut den an ane/ia i1i 0esi (A*B)7

A7

Penan

ulan an A*B 4ada i0u ha/il da4at 0eru4a tera4i nutrisi2 5a.ni den an

4e/0erian ta0let 0esi serta 4enin .atan .ualitas /a.anan sehari=hari7 3.2 Sara% "a/i /en5adari 0ah:a 4en5usuna /a.alah ini san atlah .uran dari .ese/4urnaan2 /a.a dari itu .a/i /en ahara4.an .riti. dan saran 5an 4en5usunan /a.alah selan8utn5a da4at le0ih 0ai.7 /e/0an un a ar dala/

GLOSARIUM

O0stetri (.e0idanan) adalah s4esialisasi /edis 5an

0er.enaan den an 4era:atan u setelah /elahir.an

:anita sela/a .eha/ilan2 /elahir.an2 dan sela/a -=8 /in .e/0ali .e .3ndisi 0iasa /ere.a)7

(/asa ni6as2 4eri3de di /ana 3r an=3r an re4r3du.si 4ulih dari .eha/ilan dan *ine.3l3 i adalah s4esialisasi /edis 5an 0erhu0un an den an 4era:atan .esehatan 0a i 4ere/4uan2 .hususn5a dia n3sis dan 4en 30atan an 4ere/4uan7 Ante4artu/ adalah 4erdarahan 4erBa ina/ 4ada .eha/ilan diatas 28 /in /a.a serin dise0ut atau di 3l3n .an 4erdarahan 4ada tri/ester .eti a7 &ntra4artu/ adalah /asa 4ersalinan Pr3stasi.lin adalah suatu inhi0it3r .uat a re asi tr3/03sit dan 8u a /a/4u dan 8u a /a/4u /e/e9ah.an u/4alan= u/4alan tr3/03sit @i0r3ne.tin adalah 4r3tein e.strasel 5an dite/u.an ter.andun di dala/ sela4ut .etu0an 8anin2 desidua2 dan 9airan a/ni3n 5an 0er6un si se0a ai 4ere.at antara sela4ut .etu0an dan desidua7 %in er La.tat adalah larutan steril dari "alsiu/ .l3rida2 "aliu/ .l3rida2 #atriu/ .l3rida dan #atriu/ la.tat dala/ Air untu. in8e.si7 Desidua (decidua) adalah se0uah /e/0ran /u.3sa 5an /enstruasi7 /ela4isi rahi/ u atau u le0ih7 "arena 4erdarahan ante4artu/ ter8adi 4ada u/ur .eha/ilan di atas 28 /in uan 5an /e/4en aruhi

(end3/etriu/)2 5an 0eru0ah sela/a .eha/ilan dan diluruh.an 4ada saat ni6as atau

DAFTAR PUSTAKA
Al/atsier2 !unita7200-7 Penuntun Diet Edisi Baru7 )a.arta : *ra/edia Pusta.a (ta/a7 An3ni/7 Dian Husada Gizi Dalam Kespro 7 htt4:,,di5ahrateh4erti:i70l3 s43t793/,4,4rinsi4= diet=4ada=hi4ere/esis7ht/l diunduh 4ada tan -#!ere e"#"5 diunduh 4ada tan al 12 !e4te/0er 2013 An3ni/7 20117 Diet Hiperemesis7 -''!.55"r#le"'ar#/-a&#e.6(r*!re""./( 527115785245*#e'al 12 !e4te/0er 2013 An3ni/7 20127 Penatalaksanaan Hiperemesis Gravidarum7 htt4:,,:id3d3= sar3n370l3 s43t793/,2010,12,4enatala.sanaan=hi4ere/esis= raBidaru/7ht/l diunduh 4ada tan An al 12 !e4te/0er 2013 raeni2 #3Bi %aha5u7 20127 Gizi Ibu Hamil Dengan Hiperemesis Gravidarum7 htt4:,,:::n3Birra70l3 s43t793/,2012,0-, i1i=i0u=ha/il=den an=hi4ere/esis7ht/l diunduh 4ada tan al 12 !e4te/0er 2013 %ah/a:atti @attah2 20137 EMakalah pre eklamsia dan eklamsiaF (3n=line) htt4:,,rah/a:ati6attah70l3 s43t793/,2013,02,/a.alah=4ree.la/sia=dan= e.la/sia7ht/l7 Dia.ses t l 12 !e4te/0er 2013 !herl5 Mar aretta2 20127 EAsuhan Manajemen Kebidanan Dengan EklampsiaF (3n=line) htt4:,,sherl5/ar aretta70l3 s43t793/,2012,0-,asuhan=/ana8e/en=.e0idanan= den an7ht/l7 Dia.ses t l 1- !e4te/0er 2013 !ulist53nin sih2 'ari5ani7 20117 *i1i (ntu. "esehatan &0u dan Ana.7Y3 5a.arta : *raha &l/u <indi !unarti2 20137 teknologi pangan!komplikasi kehamilan dan penatalaksanaann"a# (3n=line) htt4:,,:indisunarti70l3 s43t793/,2013,02,.3/4li.asi=.eha/ilan= danR157ht/l7 Dia.ses t l 12 !e4te/0er 2013 +i55an2 20127 EMateri kuliah!EklamsiaF (3n=line) htt4:,,1i55an= /ateri.uliah.es3si70l3 s43t793/,2012,11,e.la/sia7ht/l7 Dia.ses t l 1- !e4te/0er 2013