Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh/ Hari Masa !e"as #i". $e"a%ar Mata $e"a%aran #i'ang Ta%*k +tan'ar' !an'*ngan +tan'ar' $e be"a%aran

: : : : : : : : : : :

22 Oktober 2012 ( Isnin ) 12.15 12.45 pagi ( 30 1 !o it en 2& orang $en'i'ikan Is"a $e"a%aran (a)i +*k* !ata Terb*ka ,.3 - Mengena". e ba/a 'an en*"is s*k* kata terb*ka. ,.3.2 Me ba/a 'an en*"is s*k* kata terb*ka 'engan bet*". init )

,.3.3 Men*"is s*k* kata terb*ka 'engan bet*". ,.3.4 Me bina perkataan 'aripa'a s*k* kata terb*ka 'engan bet*".

$engetah*an +e'ia 2'a 3"e an Merentas !*rik*"* #ahan #ant* #e"a%ar (###)

: : : : : :

M*ri' se"a"*

en0eb*t h*r*1-h*r*1 %a)i 'an perkataan-

perkataan s*k* kata terb*ka. 1. !e*saha)anan 2. Tekno"ogi 1. !a' H*r*1 2. !a' +*k* !ata 3. #ekas 0ang berisi g*"a-g*"a 4. 5e baran !er%a/5atihan ak"* at 3. !reati1 'an Ino4ati1

5angkah/ Masa $en'ah*"*an ( 1 init ) -

Isi $e"a%aran Me beri sa"a #a/aan a" 8atihah

2kti4iti $enga%aran $e be"a%aran 2kti4iti 7*r* 1. 7*r* e beri sa"a . 2. 7*r* e inta *ri' e ba/a 'oa/a" 1atihah 2kti4iti M*ri' 1. M*ri' en%a)ab sa"a . 2. M*ri' e ba/a a" 8atihah bersa a g*r*.

6atatan

!e ahiran Me ba/a 9an engha1a:

+et In'*ksi ( 3 init )

#ekas ( berisi g*"a-g*"a )

1. 7*r* e inta seorang *ri' e b*ka 'an en*t*p bekas 0ang berisi g*"ag*"a beberapa ka"i. 2. 7*r* bertan0a kepa'a ke"as apa 0ang 'ib*at o"eh ka)an ereka. 3. 7*r* engaitkan soa"an 'engan ta%*k pe be"a%aran pa'a hari ini.

1. +eorang *ri' 'i inta 'atang ke ha'apan *nt*k e b*ka 'an en*t*p bekas.

###: #ekas berisi g*"a-g*"a (/ok"at)

2. M*ri' en%a)ab pertan0aan g*r*.

!e ahiran Men0oa"

3. M*ri' en'engar penerangan g*r*.

$erke bangan

!a' H*r*1

5angkah 1 ( & init )

1. 7*r* en*n%*kkan h*r*1h*r*1 kepa'a *ri'.

1. M*ri' en0eb*t h*r*1 0ang 'it*n%*kkan o"eh g*r* se/ara bera aira ai. 2. M*ri' en/ari h*r*1 'an en/ant* h*r*1 en%a'i s*k* kata

###: !a' H*r*1

2. 7*r* e inta *ri' en/ari h*r*1 'an en/ant* h*r*1 en%a'i s*k* kata

3M!: !reati1 'an Ino4ati1

5angkah 2 ( ; init )

!a' +*k* !ata

1. 7*r* e inta beberapa orang *ri' en/ant* ka' s*k* kata terb*ka en%a'i perkataan. 2. 7*r* e inta *ri' en0eb*t 'an enge%a s*k* kata 0ang 'i/ant* bera aira ai 3. 7*r* e inta *ri' ke ha'apan e ba/a perkataan s*k* kata terb*ka se/ara in'i4i'* 'an 'iik*ti o"eh ke"as.

1. #eberapa *ri' en/ant* s*k* kata en%a'i perkataan.

###: !a' +*k* !ata

2. M*ri' e ba/a perkataan 'ari s*k* kata 0ang 'i/ant* se/ara bera aira ai. !e ahiran: $eng*"angan

3. M*ri' ke ha'apan e ba/a perkataan 'ari sek* kata terb*ka se/ara in'i4i'* 'an 'iik*ti o"eh ke"as

5angkah 3 ( & init )

2kti4iti en*"is: 5e baran !er%a

1. 7*r* enge'ar "e baran ker%a 'an e inta e ba/a arahan serta en%a)ab "atihan terseb*t.

1.M*ri' eneri a "e baran ker%a 0ang 'ie'arkan. e aha i arahan 'an en%a)ab soa"an 0ang 'ike *kakan.

###: 5e baran !er%a

$en*t*p ( 3 init )

<* *san ="ang seb*t perkataan 'ari s*k* kata terb*ka 0ang 'ipe"a%ari.

1. 7*r* e inta *ri' e ba/a se *"a s*k* kata terb*ka 0ang 'ia%ar se/ara bera aira ai. 2. 7*r* er* *skan ta%*k 0ang 'ipe"a%ari.

1. M*ri' en0eb*t 'an e ba/a s*k* kata se/ara bera aira ai.

!e ahiran $eng*"angan

2.M*ri' en'engar r* *san g*r*.

!e ahiran +oa" (a)ab

Anda mungkin juga menyukai