Anda di halaman 1dari 7

ANGGARAN BELANJA MENGURUS PROGRAM KOKURIKULUM DAN SUKAN SEKOLAH KEBANGSAAN SEPAGAYA, LAHAD DATU 2010

BIL NAMA PROGRAM/AKTIVITI ANGGARA N KOS SUMBER KEWANGAN TARIKH JANGKAA N CATATAN

1. 2.

Karnival Olahraga Perbelanjaan Pasukan ek!lah "b!la se#ak$ bala#an %an #a%ang$ b!la &a'#ar$ b!la jaring( Kursus Pengurusan /ail %an Penilaian K!kurikulu' Kursus Ka1a& Kaki ehari Ber#engaka# Perkhe'ahan 3ala' )ni& "2 uni& beruni4!r' 5 RM120.00( Bulan Ke-ergasan " ukan un&uk se'ua( Minggu ukan %an Per'ainan "Per&an%ingan an&ara ru'ah sukan( 9ari Kelab "Per&an%ingan an&ara kelab/ #ersa&uan( :alen& I%en&i4i-a&i!n ":I3( Perkhe'ahan Per%ana Pr!gra' :unas Ge'ilang "Ke' Baka&$ klinik$ la1a&an$ #ersahaba&an( JUMLAH

RM1600.0 0 RM1200.0 0

PCG/PIBG )*+

Jan Jan, Ma-

..

RM .00.00 RM .00.00 RM 1.2.00 RM 620.00 RM .00.00 RM 000.00 RM 120.00 RM 100.00 RM1200.0 0 RM 600.00 RM7372.0 0

PCG

Mei

0. 2. 6.

PCG PCG )*+

Mei Mei Jun

6. 7.

PCG PCG

Julai Julai

8. 10. 11. 12.

PCG PCG PCG/ )*+/PI BG PCG/ )*+/PI BG

Julai Og!s Ok&!ber Ok&!ber

AGIHAN SUMBER KEWANGAN 2010 BI ; 1. )MB<R K<*+=G+= PCG 200! J)M;+9 *+=G RM21"0. 00

PERLAKSANAAN PROGRAM KOKURIKULUM +K:I>I:I / PROGR+M +=GG+R+ = KO RM1277.0 0 RM 000.00 RM 1.2.00 RM .00.00 RM21"0. 00 RM 120.00 RM .00.00 RM 100.00 RM 120.00 RM 200.00 RM .00.00 RM1#00. 00 RM 200.00 RM 620.00 RM12#0. 00 RM1200.0 0 RM 220.00 Baki? RM1226.00 C+:+:+=

1. Karnival Olahraga 2010 2. Minggu ukan %an Per'ainan .. ehari Ber#engaka# 0. Kursus Ka1a& Kaki JUMLAH

2.

PCG 2010

RM1#00. 00

1. 9ari Kelab 2. Bulan Ke-ergasan .. :I3 0. Pr!gra' :unas Ge'ilang 2. Perkhe'ahan Per%ana 2010 6. Kursus Pengurusan /ail %an Penilaian Pe'arkahan JUMLAH

..

YURAN KOKURIKUL UM 2010 $SUWA%

RM1313. 00

1. Perkhe'ahan Per%ana 2010 2. Perkhe'ahan %ala' uni& "2 uni& 5 RM120.00( JUMLAH 1. Perbelanjaan Pasukan ek!lah 2. Pr!jek :unas Ge'ilang JUMLAH

Baki? RM62.00

0.

YURAN SUKAN 2010 $SUWA%

RM2"7". 00

2.

PIBG

RM

1. Perkhe'ahan Per%ana2010

RM1&#0. 00 RM 200.00

2. Pr!jek :unas Ge'ilang .. Karnival Olahraga JUMLAH

RM 200.00 RM .00.00 RM1000. 00

ANGGARAN JUMLAH PENGGUNAAN KESELURUHAN RM73"0.00

ANGGARAN BELANJA MENGURUS PROGRAM KOKURIKULUM DAN SUKAN SEKOLAH KEBANGSAAN KUNAK I, KUNAK 2011
BI L 1. NAMA PROGRAM/AKTIVITI Perbelanjaan Pasukan ek!lah "b!la se#ak$ $ b!la &a'#ar$ b!la jaring$bala#an %an #a%ang( Perbelanjaan Pasukan ek!lah "a-&i!n s!ng$ ber-eri&a$ M:@$ k!'#ang( Kursus Pengurusan %an Penilaian K!kurikulu' "G( Meren&as 3esa Per&an%ingan 3ala'an se&ia# uni& "18 uni& 5 RM20.00( ukan&ara Kursus Pengurusan Kelab %an Persa&uan "M( Kursus Ke&ua Pla&un II B Organisasi "M( Kursus +sas Ka1a& Kaki "G( Perkhe'ahan 3ala' )ni& "2 uni& beruni4!r' 5 ANGGARA N KOS RM1200.0 0 SUMBER KEWANGAN )*+ BULAN Jan, +#ril CATATAN Majlis ukan

2.

RM 700.00 RM 200.00 RM 200.00 RM 820.00 RM .00.00 RM 600.00 RM 600.00 RM 200.00 RM 200.00

)*+

Jan,+#ril

) K!

.. 0. 2. 6. 6. 7. 8. 10.

Auran/PIBG/ ek!lah )*+ PCG/Auran )*+ PCG PCG Auran/ ek!lah PCG/Auran

/eb MaMa-,+#ril +#ril +#ril Mei Mei Mei

JK K!kurikulu' Majlis ukan Ke&ua Penasiha& Majlis ukan JK K!kurikulu' PenCelaras )ni& Beruni4!r' PenCelaras )ni& Beruni4!r' Ke&ua Penasiha&

11. 12. 1.. 10. 12.

RM100.00( Pr!gra' :unas Ge'ilang "Klinik Bala#an %an Pa%ang( Minggu Kelab "Per&an%ingan an&ara kelab/ #ersa&uan( Per&an%ingan Per'ainan Ru'ah,Ru'ah ukan Bulan Ke-ergasan :e'asCa Bala#an %an Pa%ang :alen& I%en&i4i-a&i!n ":I3( Perkhe'ahan Per%ana

RM 200.00 RM 200.00 RM1000.0 0 RM 200.00 RM.000.0 0 RM 200.00 RM2200.0 0

PCG PCG )*+ PCG )*+, RM2200.00 PIBG, RM 200.00 PCG PCG, RM2000.00 )*+,RM .00.00 PIBG, RM 200.00 PCG Auran AK, RM 600.00 )*+, RM .00.00 PIBG, RM .00.00 AK, RM2000.00 PIBG, RM .00.00

Mei Jun Jun Julai Julai

PK K!$ Majlis ukan$ KP BDP PenCelaras Kelab/Persa&ua n Majlis ukan/ Pengurus R Majlis ukan / KP PJPK Majlis ukan

16. 16.

e#&e'ber e#&e'ber

Majlis ukan/ KP PJPK PenCelaras )ni& Beruni4!r'

17. 18. 20.

Minggu ukan %an Per'ainan "an&ara kelab/kelas( Kursus +sas Kejurula&ihan "G( Pr!gra' :unas Ge'ilang "Ke' Baka&$ klinik$ la1a&an$ #ersahaba&an( Karnival ukan Je'#u&an

RM 600.00 RM 200.00 RM1200.0 0

Ok&!ber Ok&!ber Ok&!ber

PenCelaras ukan/Per'ain an PK K!$ ) ukan Majlis ukan / Jurula&ih

21.

RM2.00.0 0

Ok&!ber

Majlis ukan/J)

JUMLAH

RM20,1#0. 00

AGIHAN SUMBER KEWANGAN 2011


BI L 1. SUMBER KEWANGAN PCG KOKURIKUL UM 2010 JUMLAH WANG RM3720. 00

PELAKSANAAN PROGRAM KOKURIKULUM


ANGGAR AN KOS RM1200.0 0 RM1200.0 0 RM 1020.00 BULA N CATAT AN

AKTIVITI / PROGRAM 1. Karnival Bala#an %an Pa%ang 2011 2. Pr!jek :unas Ge'ilang, ;a1a&an$ #er&an%ingan$ la&ihan$ ala&an ..Kursus Penilaian Pe'arkahan K!kurikulu' "M(

Baki? RM0

JUMLAH 2. PCG KOKURIKUL UM 2011 RM7200. 00 1. Per&an%ingan 3ala'an "RM20.00 5 18 uni&( 2. Kursus Pengurusan Kelab .. Kursus Ke&ua Pla&un II 0. Perkhe'ahan 3ala' )ni& "RM100.00 5 2 uni&( 2. Klinik Bala#an D Pa%ang 6. Minggu Kelab D Persa&uan 6.Bulan Ke-ergasan 7.:I3 8.Perkhe'ahan Per%ana 10.Minggu ukan D Per'ainan JUMLAH

RM3720. 00 RM 820.00 RM 600.00 RM 600.00 RM 200.00 RM 200.00 RM 200.00 RM 200.00 RM 200.00 RM1000.0 0 RM 600.00 RM"##0. 00 RM 1200.00 RM 700.00 RM2300. 00 RM 200.00 RM2200.0 0 RM .00.00 RM1200.0 0 RM&'00. 00 RM 1000.00 RM1000.0 0 RM2000.0 0 RM&000. 00 RM 200.00

Ma-, +#r +#r Mei Mei Mei Jun Julai e#& e#& Ok&!be r

Baki? RM620. 00

..

YURAN KOKURIKUL UM 2011 $SUWA% YURAN SUKAN 2011 $SUWA%

RM2&00. 00

1. Perkhe'ahan Per%ana 2011 2. Perbelanjaan Pasukan ek!lah JUMLAH

e#& Jan,+#r

Baki? RM100. 00

0.

RM&'00. 00

1.Meren&as 3esa 2.:e'asCa Bala#an D Pa%ang 2011 .. ukan&ara 0.Perbelanjaan Pasukan ek!lah JUMLAH

+#ril Julai +#ril Jan,+#r

Baki? RM0

2.

YURAN KHAS 200!(2010

RM"&'&. #0

1.Pr!jek :unas Ge'ilang, Ke' Baka&$ Klinik$ la&ihan$ #ersahaba&an 2.Per&an%ingan Per'ainan Ru'ah, Ru'ah ukan ..Karnival ukan Je'#u&an JUMLAH

Mei, MaJun Ok&!be r Baki? RM0

6.

PIBG

RM1000. 00

1. :e'asCa Bala#an D Pa%ang 2011

Julai Ok&!be

2.Karnival ukan Je'#u&an .. Pr!jek :unas Ge'ilang JUMLAH 6. LAIN(LAIN $Y)*+,, -)./+,0+, % RM1#00. 00 1.Kursus Pengurusan %an Penilaian K!kurikulu' "G( 2.Kursus +sas Ka1a& Kaki "G( ..Kursus +sas Kejurula&ihan "G( JUMLAH

RM .00.00 RM 200.00 RM1000. 00 RM 200.00 RM 200.00 RM 200.00 RM1#00. 00

r Mei, Ma-

/ebrua ri Mei Ok&!be r

ANGGARAN JUMLAH PENGGUNAAN KESELURUHAN RM20,1#0.00