Anda di halaman 1dari 13

PROSIDING NADWAH ULAMA NUSANTARA (NUN) IV, 25-26 NOVEMBER 2011

Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) IV: Ulama Pemacu Transformasi Negara disunting oleh: Azmul Fahimi Kamaruzaman, Ezad Azraai Jamsari, Ermy Azziaty Rozali, Farid Mat Zain, Hakim Zainal, Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad, Maheram Ahmad, Md Nor Abdullah, Napisah Karimah Ismail & Zamri Arifin Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor ISBN 978-983-9368-57-4 (2011), http://www.ukm.my/nun/prosiding%20atas%20talian.htm

Konteks Historiografi Kitab Sharb al-shiqn Karya Hamzah Fansuri


1

Norakmal Azraf Awaluddin, 1Muhammad Akmal Othoman, 1Mohd Haidhar Kamarzaman & 2Azmul Fahimi Kamaruzaman
2

Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor

Abstrak: Kajian ini membincangkan mengenai telaah kritis terhadap kitab Sharb al-shiqn yang dikarang oleh Hamzah Fansuri sekitar abad ke-16. Kitab ini secara umumnya membincangkan mengenai Ilmu Tasawwuf dan khususnya berkaitan asas-asas seorang ahli tasawuf dalam mencari tingkatan tertinggi ilmu Tasawwuf. Disamping itu, kitab ini juga disediakan bagi menerangkan konsep wahdatul wujud yang berlegar dalam kalangan masyarakat Acheh tetapi kefahaman mengenainya masih kabur, maka kitab ini diterbitkan oleh Hamzah Fansuri. Objektif kajian ini adalah untuk menyingkap secara teliti berkaitan Sharb al-shiqn dari sudut pengkajian pemilihan tajuk oleh sang penulis. Manakala objektif yang kedua pula adalah untuk melihat tujuan Hamzah Fansuri mengarangkan kitab Sharb al-shiqn ini kepada masyarakat Nusantara. Manakala dalam menjawab segala objektif-objektif ini, penulis menggunakan metodologi pengkajian perpustakaan secara menyeluruh dengan merujuk secara langsung manuskrip lama Sharb al-shiqn serta pengkajian-pengkajian para sarjana mengenai kitab ini.

PENGENALAN Peranan seorang ulama ternyata sangat penting di dalam sesebuah masyarakat. Mereka bertindak sebagai pakar rujuk dalam semua hal yang berkaitan dengan agama dan bahkan menjadi rujukan dalam hal-hal berkaitan keduniaan juga. Justeru, wadah yang dilihat paling berkesan dan sinonim dalam menyampaikan ilmu salah satunya adalah buku atau penulisan yang berlandaskan kepada pemikiran seseorang ulama atau pemikir. Maka dengan yang demikian, fokus kepada kajian ini adalah sebuah kitab yang sangat sinonim dengan perkembangan ilmu tasawuf di Nusantara iaitu Sharb al-shiqn yang dikarang oleh Hamzah Fansuri. Faktor utama mengapa kitab ini dipilih kerana peranannya yang dilihat telah memberi suasana kefahaman yang tepat mengenai ilmu tasawuf di Nusantara dan khususnya di Acheh, yang mana sebelum ini masyarakat masih tidak memahami terutama yang berkaitan dengan konsep Wahdatul Wujud. Di samping itu, kitab ini dikatakan sebagai sebuah kitab tasawuf pertama yang ditulis dalam bahasa Melayu moden. Keunikan ini yang menjadi penarik kepada penulis untuk mengkaji lebih mendalam dalam landasan sejarah. Untuk membincangkan selanjutnya mengenai kajian ini, penulis telah merangka dua objektif sebagai panduan kepada kajian ini iaitu memfokuskan kepada pengkajian tujuan kitab Sharb al-shiqn. Dalam menjawab objektif ini, penulis terlebih dahulu melihat sejarah kedatangan ilmu tasawuf di Nusantara yang mana jika dilihat

ilmu tasawuf ini menjadi subjek utama yang dibincangkan dalam kitab Sharb al-shiqn, pastinya ada kesinambungan dan kesan dari sejarah tersebut. Di samping, penulis akan merujuk juga catatan dalam Sharb al-shiqn yang terdapat juga pernytaan secara langsung dari sang penulis mengapa kitab ini ditulis. Fokus yang seterusnya dalam kajian ini adalah berkaitan epistemologi Sharb al-shiqn yang mana dalam sub tajuk ini, fokus penulis adalah terma syarab dan al-shiqn yang digunakan oleh Hamzah Fansuri dalam judul karyanya ini. Seterusnya, baru kita mampu untuk menyingkap konteks disebalik penulisan kitab ini dikarang. Biografi: Dalam Ensiklopedi Umum (1973) mengatakan Hamzah Fansuri adalah seorang penyair dan ahli taswauf yang berasal dari Barus, Sumatera. Aliran Hamzah Fansuri dalam ilmu taswauf sangat terpengaruh sehingga ke Tanah Jawa. Hamzah Fansuri banyak terkesan dengan karya-karya serta ketokohan Ibnu Arabi, Al-Hallaj, Al-Djunaid dan jajaludin ar-Rumi kerana nama-nama ini ada disebut dalam kebanyakkan karya Tasawwufnya. Aliran Hamzah Fansuri terkenal dengan teori Wahdatul Wujud di mana fahaman ini sangat ditentang oleh Nuruddin Ar-Raniri. Antara bentuk karangannya yang sangat terkenal adalah Syair Perahu, Syair Burung Pungai, Syair Dagang dan lain-lain (Hasan Shadily 1973: 321). Mengenai tarikh lahir Hamzah Fansuri ia masih diperdebatkan sehingga ke hari ini, Ooi Keat Gin

519

PROSIDING NADWAH ULAMA NUSANTARA (NUN) IV, 25-26 NOVEMBER 2011

(2004) dalam ensklopedianya menyatakan bahawa beliau lahir pada fasa kedua dalam abad ke-16 di bawah kepimpinan serta kesultanan Sultan Alaudin Riayat Shah Ibn Firman Shah (1589-1604) (Ooi Keat Gin. 2004: 560). Drewes dan Brakel (1986) pula berpendapat yang mengatakan bahawa beliau hidup sehingga zaman kesultanan Iskandar Muda (Mahkota Alam) iaitu antara tahun 1607 sehingga 1636 masihi. Berdasarkan penelitian dan kajian jelas mengatakan bahawa beliau meninggal dunia antara sebelum atau pada tahun 1590 masihi (Drewes dan Brakel 1986:3). Manakala Naquib Al-Attas dalam membicarakan mengenai tahun kelahiran Hamzah Fansuri, beliau membawakan beberapa bait syair Hamzah Fansuri yang boleh dijadikan justifikasi kepada isu ini, iaitu
Sjah Alam Radja jang adil Radja Qoetoeb jang sampoerna kami Wali Allah sampoerna wasil Radja arif lagi mukammil Bertambah daulat Sjah Alam Makota pada sekalian Alam Karoenia ilahi Rabb al-alamina Menjadi radja kedoe alam.

Untuk lebih tepat, penulis menyertakan satu bait syair yang menerangkan tempat kelahiran Hamzah Fansuri yang berbunyi:
Hamzah nin asalnya Fansuri Mendapat wujud di tanah Shahrnawi Beroleh khilafat ilmu yang alu Daripada Abd al-Qadir Jilani.

Dari keterangan dan bukti yang dikemukakan sarjana-sarjana di atas dapat penulis tegaskan, bahawa Hamzah Fansuri hidup semasa Sultan Ala al-Din Riayat Syah (1589-1602) atau pada akhir abad ke-16 sampai abad ke-17 dan diperkirakan Hamzah Fansuri meninggal dunia sebelum atau pada 1016/1607 sesuai dengan bukti-bukti yang dikemukan oleh Naquib al-Attas (Naguib al-Attas 1970:70). Lebih tepat lagi A. Hasmy dalam kertas kerjanya mengatakan bahawa pada akhir pemerintahan Sulthan Iskandar Muda Meukuta Alam (wafat 29 Rajab 1046 H = 27 Desember 1636 M.), Syekh Hamzah Fansuri meninggal dunia di Wilayah Singkel, dekat kota kecil Rundeng. Beliau dimakamkan di Kampung Oboh Simpang Kiri Rundeng di Hulu Sungai Singkel. (A. Hasmy 1984:11) Manakala tempat Hamzah Fansuri dilahirkan, kebanyakkan sarjana sepakat beliau berasal dari Fansur bersempena dengan nama dibelakangnya iaitu Fansuri. Fansur adalah sebuah pelabuhan Pantai Barat di Utara Sumatera antara Singkil dan sibolga. Orang luar menggelarkan tempat ini sebagai Fansur tetapi ia sebenarnya Barus dalam bahasa tempatan (Ooi Keat Gin. 2004: 561). Memetik dari dari karya (Naguib al-Attas 1970:5-8), beliau mempunyai pendapat berlainan dengan mengatakan bahawa Hamzah pernah menulis dalam syairnya bahawa beliau lahir di Shahr Nawi (Shah r-i-Nawi) atau Ayutthaya, Thailand. Tetapi disanggah Drewes dan Brakel (1986) yang mengatakan ini hanya teori dan kemungkinan Hamzah Fansuri telah menjelajah atau bermusafir sehingga ke Ayutthaya dan menuntut bersama orang Parsi di sana berbanding mengatakan bahawa ia lahir di sana (Drewes dan Brakel 1986:5).

Hamzah Fansuri semasa hayat hidupnya sangat suka menjelajah atau bermusafir keseluruh Nusantara dan Tanah Arab, antaranya Pahang, Ayttuhaya, Mughal India, Mekah, Madinah dan juga Baghdad. Oleh yang demikian dalam menggaskan ilmu wahdatul wujud, beliau sangat terpengaruh dengan pandangan Ibnu Arabi yang berasal dari Sepanyol ketika mana beliau menjelajah ke Mughal India dan juga Parsi sekitar abad ke-16. Hamzah Fansuri ketika mana mengajarkan doktrin wahdatul wujud, beliau berada di Aceh sekitar suku terakhir abad ke-16 yang dianggap sebagai kuasa besar dalam politik dan ketenteraan dan juga pusat Islam yang pesat menggantikan Melaka yang ketika itu ditawan oleh Portugis pada 1511. Hamzah Fansuri banyak dikritik oleh Nuruddin al-Raniri (1658). Beliau mengatakan bahawa Hamzah dan Syamsuddin Sumatrani yang mengajarkan wahdatul wujud adalah sesat dan bertentangan dengan apa yang difahami oleh beliau. Ini adalah kerana di India, wahdatul wujud sangat ditentang oleh ahli aqidah di India dan situasi yang sama dibawa ke Aceh dengan mempengaruhi Sultanah Taj al-Alam Safatudin Shah (1641-1675) untuk membakar dan mengharamkan nama Hamzah Fansuri dan karyanya. Oleh yang demikian, nama dan peranan Hamzah Fansuri banyak tidak kelihatan dalam karya Indonesia seperti Hikayat Acheh (Ooi Keat Gin. 2004: 561-562). Hamzah Fansuri dan Penulisan Sharb Alshiqn: Hamzah Fansuri adalah antara tokoh agama yang muncul pada akhir abad ke-16 dan awal ke-17 yang banyak memberi sumbangan dalam menyebarkan ilmu agama, khususnya ilmu Tasawwuf. Beliau dan beberapa muridnya sememangnya menjadi harapan masyarakat Acheh yang berminat dalam memperoleh penjelasan tentang Tasawwuf Wujudiyyah. Hal ini kerana, telah datang beberapa orang ulama yang cuba berusaha mengajarkan Tasawwuf Wujudiyyah kepada muridmurid mereka di Acheh. Antara ulama-ulama tersebut ialah Syeikh Abu al-Khayr al-Hajar, Syeikh al-Yamani dan Syeikh Muhammad Jilani Ibn Hasan Ibn Muhammad Hamid al-Raniri. Sekalipun mereka telah berusaha bersungguh-sungguh menerangkan masalah Tasawwuf Wujudiyyah, khususnya masalah al-ayan al-thbitah, tetapi ketiga-tiga ulama ini gagal dalam menerangkan dengan kefahaman yang menyeluruh kepada penduduk Acheh, lalu ulamaulama ini pulang ke negeri masing-masing. Berdasarkan hal ini, maka Hamzah Fansuri telah

520

PROSIDING NADWAH ULAMA NUSANTARA (NUN) IV, 25-26 NOVEMBER 2011

menghasilkan kitab Sharb al-shiqn bagi memenuhi tuntutan masyarakat Melayu di Acheh pada saat itu berkenaan masalah Tasawwuf Wujudiyyah. Tambahan lagi, karya ini telah dihasilkan dalam bahasa Melayu supaya para pembacanya yang tidak mengetahui bahasa Arab dan Parsi dapat memahami apa yang ingin disampaikannya dalam karya ini (Kautsar Azhari Noer 2008:165). Sejak dari penerbitan buku Sharb al-shiqn, kefahaman Tasawwuf Wujudiyyah mengalami perkembangan pesat di Acheh, sehingga ke daerahdaerah lain di Nusantara, bukan hanya kerana kesungguhan Hamzah Fansuri dan anak muridnya iaitu Syams al-Din Sumatrani tetapi juga kerana dokongan para sultan yang berkuasa pada masa itu. Dokongan ini dimulai sejak zaman pemerintahan Sultan Alaal-Din (berkuasa 1589-1604) sehingga sultan Iskandar Muda (berkuasa 1607-1636). Adapun penerimaan terhadap ilmu ini menjadi meleset setelah sultan Iskandar Muda mangkat, baginda digantikan oleh Sultan Iskandar Tsani (berkuasa 1636-1641), yang melantik Nur al-Din alRaniri (w.1068/1058m), seorang ulama dari Ranir, Gujerat, sebagai Syaikh al-Islam (mufti) di kesultanan Acheh Darussalam. Sultan Iskandar Tsani dan al-Raniri sangat menentang pengajaran doktrin Wujudiyyah di Acheh (Azyumardi Azra 1995:168). Hamzah al-Fansuri dianggap sebagai pengarang yang sangat produktif menghasilkan karya-karya ilmiah khususnya syair-syairnya sangat banyak. Akan tetapi rentetan dari fatwa Nuruddin alRaniri yang disampaikan kepada Sultan Iskandar Sani (1637-1641) bahawa ajaran Hamzah al-Fansuri, yakni tentang wujudiyah, dianggap sesat, maka karya-karya Hamzah Fansuri dibakar. Akibatnya, yang sampai kepada kita sampai sekarang, tidak banyak. Begitu pula jumlah naskah yang dijumpai amat sedikit. Beberapa karyanya antara lain risalah Tasawwuf Hamzah Fansuri yang dijumpai Cuma ada tiga iaitu Sharb al-shiqn, Asrr al-Arifn dan al-Muntahi (Uka Tjandrasasmita 2008:11). Namun, walaupun cuma tiga sarjana-sarjana tidak jemu untuk mencari dan menyelongkar khazanahkhazanah yang ditinggalkan oleh Hamzah Fansuri. Sebagaimana juga dengan Sharb al-shiqn ini juga, sudah banyak kajian-kajian dan penterjemahannya dilakukan bagi memudahkan masyarakat universal memahami kandungan buku ini, walaupun sasaran awal buku ini dikarang hanya untuk Acheh dan Nusantara. Pada akhir abad ke-17, Sharb al-shiqn diterjemahkan ke dalam Bahasa Jawa bersamaan dengan tersebarnya fahaman wujudiyyah di pulau Jawa. Naskah Sharb al-shiqn versi Jawa kemudiannya dijumpai di Banten, kepunyaan Sultan Abu al-Mahsin Zayn al-Abidin iaitu Raja Banten dari tahun 1690 sampai 1733 Masihi. Versi Jawa ini telah disalin dan disunting serta diterjemahkan ke

dalam bahasa Inggeris oleh Drewes dan Brakel. Versi Sharb dengan judul lain ialah Zinat alMuwahhidin dan Asrar al-syiqn dijumpai dalam koleksi Ali Hasymi di bahagian awalnya. Selain itu di dalam Zinat al-Muwahhidin terdapat banyak kutipan ayat al-Quran dan Hadith yang salah ditulis dan tidak lengkap perkataannya. Kitab Sharb alshiqn mengandungi ringkasan ajaran wahdat alwujud Ibn Arabi, Sadr al-Din al-Qunawi dan Abd alKarim al-Jili, selain tercatat juga cara mencapai marifat, mungkin mengikuti amalan tarekat Qadiriyah yang dianuti oleh Hamzah Fansuri. Kitab ini mempunyai beberapa isu yang diketengahkan (Abdul Hadi 2001:147). Abdul Hadi (2001) di dalam bukunya Tasawuf yang Tertindas mengatakan bahawa naskah Sharb al-shiqn yang ada sekarang ialah koleksi milik Snouck Hurgronje yang ditemukannya di Acheh pada akhir abad ke-19 dan sekarang disimpan di Muzium Perpustakaan Leiden. Manakala teks yang lebih lengkap kemudian dijumpai di Banten dan disimpan ditempat yang sama di Leiden. Pada tahun 1933, Doorenbos (ahli akademik Belanda) menyalin semula risalah ini ke dalam Bahasa Belanda dengan menggunakan keduadua naskah tersebut, kerana teks Acheh tidak lengkap. Hasil penyalinan itu tidak memuaskan hati Syed M. Naquib al-Attas sehingga mendorongnya untuk menyalin dan menyunting lagi serta menterjemahkannya ke dalam bahasa Inggeris (Abdul Hadi 2001:146). Kenapa Sharb Al-shiqn Ditulis?: Mengapa cabang ilmu Tasawwuf yang dipilih oleh Hamzah Fansuri untuk diketengahkan dan bukannya ilmuilmu Islam yang lain? Untuk menjawab persoalan ini, penulis terlebih dahulu menyingkap sejarah Acheh dalam menerima Islam sebagai agama yang rasmi dan dalam pada masa yang sama melihat kelibat ilmu Tasawwuf ini sudah bertapak atau belum. Pada akhirnya nanti, kita dapat,melihat tujuan kitab Sharb al-shiqn ini ditulis dalam masyarakat di Acheh. Sebelum kedatangan pengaruh India ke Nusantara, penduduk Nusantara sudah sekian lama menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, terutamanya pemujaan terhadap nenek moyang. Dengan kehadiran agama Hindu dan Buddha, kepercayaan asli ini tidak berubah, bahkan bersambung dengan wajah baru sehingga menghasilkan suatu bentuk yang disebut sebagai sinkretisme. Sungguhpun pada zahirnya pengaruh Hindu Buddha dapat dilihat pada pembinaan candi, namun fungsi asanya sebagai tempat pemujaan nenek moyang masih tidak berubah. Bagaimanapun kedatangan agama Hindu telah mewujudkan satu pandangan hidup baru yang berasaskan doktrin panteisme atau kesatuan segala maujud. Demikianlah menjelang kedatangan Islam di Nusantara, sudah terdapat dasar pandangan hidup mistik yang bercorak panteisme atau keesaan wujud

521

PROSIDING NADWAH ULAMA NUSANTARA (NUN) IV, 25-26 NOVEMBER 2011

(Wahdat al-Wujud). Jadi sesungguhnya kepercayaan asli terus wujud dan tidak berubah fungsinya, namun tidak dapat dinafikan juga betapa besarnya pengaruh Hindu dalam pembentukan suatu pandangan hidup baru yang kesannya sangat mendalam dan abadi. Inilah realiti mistik yang wujud dan diamalkan menjelang perkembangan Tasawwuf Islam di Nusantara. (Abdul Rahman 1990:145) Catatan terawal perkembangan Tasawwuf falsafah di nusantara ialah pada tahun 1165 masihi apabila seorang tokoh Tasawwuf bernama Syekh Abdullah Arif yang datang dari tanah arab untuk menyebarkan agama Islam di Samudera yang pada masa itu diperintah oleh maharaja Nur al-Din (11551210). Sebagai seorang ahli sufi, beliau banyak menulis kitab ajaran Tasawwuf, tetapi yang dapat ditemui cuma kitab berbahasa arab yang berjudul Bahr al-Lahut. Dalam kitab ini beliau telah mengupas secara mendalam tentang kejadian Nur Muhammad yang berasal dari pengaruh Syiah. Kitab ini juga dikatakan menyamai ajaran al-Hallaj dan juga Ibn Arabi yang muncul kemudian (Hawash Abdullah 1980:12-13). Berdasarkan kepada dua pernyataan di atas jelas memperlihatkan kepada kita bahawa pemahaman Tasawwuf atau mistik ini sudah lama terpasak dalam pemikiran bangsa Nusantara yang masih beragama animisme, seterusnya fahaman mistik ini disuci dan dibersihkan dari unsur-unsur yang khurafat dengan kedatangan Islam ke Nusantara iaitu tahun 1165. Makanya di sini, penulis sangat yakin bahawa Nusantara telah lama menerima fahaman Tasawwuf ini sejak dari penyembahan animisme sehingga kedatangan Islam di Pasai. Para pengkaji sejarah Islam Nusantara telah merakamkan bahawa permasalahan yang berkaitan dengan ajaran Tasawwuf telah pun tersebar dan dibincangkan dalam masyarakat Islam rantau ini semenjak abad ke-13 lagi. Menurut Profesor Anthony H.Johns, pada zaman Kerajaan Pasai isi kandungan kitab al-Insan al-Kamil yang dikarang oleh Abd al-Karim alJili telah pun dipelajari, paling tidaknya di dalam kalangan orang-orang istana. Pengajaran Tasawwuf al-Jili ini dapat dikesan melalui satu masalah yang timbul di Melaka iaitu tentang kekal atau tidaknya penghuni syurga atau neraka. Melalui Tun Bija wangsa, masalah itu telah disampaikan ke Pasai untuk mendapatkan jawapannya. Jawapan balas yang dihantar ke Melaka ialah berdasarkan al-Quran yang menegaskan bahawa kedua-dua penghuni syurga dan neraka adalah kekal di dalamnya. Jawapan ini dikatakan membayangkan pengaruh al-Jili (Abdul Rahman 1990:149-50). Dengan jawapan yang telah dikirimkan ke Melaka itu, sudah tentu Tasawwuf al-Jili juga turut tersebar ke Melaka. Menurut Paul Wheatley (1964:136-137), Tasawwuf al-Jili mula tersebar di Melaka pada masa pemerintahan Sultan Mansur Syah (1456-1477). Bagaimanapun, jika dilihat

secara saksama, maka satu andaian boleh diberikan bahawa satu bentuk Tasawwuf yang bersifat falsafi sama ada ia Tasawwuf al-Jili atau lainnya telah pun berada di Melaka lebih awal lagi. Ini dilihat dari segi bentuk pertanyaan yang telah dikemukakan ke Kerajaan Pasai oleh Kerajaan Melaka. Soalan tersebut, walaupun kelihatannya berkaitan dengan isu akidah, namun Kerajaan Melaka nampaknya lebih berminat untuk mengetahui jawapan soalan itu daripada sudut yang lain. Sekiranya, jawapan kepada soalan itu adalah jawapan yang straight forward, sudah tentu boleh ditemui di Melaka sahaja. Tetapi soalan itu dikirimkan kerana maksud-maksud tertentu yang perlu diambil kira. Pertama, Kerajaan Pasai diketahui menerima Islam lebih awal daripada Kerajaan Melaka. Kedua, terdapat kecenderungan antara kerajaan-kerajaan yang wujud ketika itu untuk soalah-olahnya menguji antara satu sama lain. Justeru itu, soalan yang dikirimkan ke Pasai sebenarnya bukan menuntut jawapan yang berdasarkan al-Quran yang telah sedia jelas, tetapi jawapan yang bersifat esoterik atau tasawwufi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka boleh dikatakan bahawa Tasawwuf al-Jili di Melaka bukan bersumberkan Pasai, tetapi ia telah pun wujud lebih awal. Bahkan boleh juga dikatakan bahawa Tasawwuf Ibn`Arabi juga mungkin telah dikenali di Melaka ketika itu. Ini kerana Melaka juga dicatatkan sebagai tempat pengajian Islam yang penting selepas Pasai, di samping sebagai pelabuhan penting zaman itu bagi pedagang-pedagang Muslim. Ini terbukti dari kenyataan bahawa salah seorang Wali Songo, Sunan Bonang dikatakan pernah datang ke Melaka dalam musafir ilmiahnya sedangkan beliau adalah tokoh yang diriwayatkan hidup pada awal abad keempat belas (Faudzinaim 2004:201). Selepas kejatuhan Kerajaan Melaka pada tahun 1511, pusat perdagangan dan pengajian ilmu-ilmu Islam telah berpindah ke Acheh dengan kebangkitan semula Kerajaan Acheh. Pemikiran Tasawwuf telah mencapai zaman kemuncaknya dan telah menjadi ajaran rasmi di istana dan juga masyarakat umum, walaupun pemikiran ini sangat menyimpang dari ajaran Islam. Sesuai dengan latar belakang otokhtoni yang sedia terdapat sebelum kedatangan Islam lagi, sudah pasti Tasawwuf falsafah dan tarekat lebih berpengaruh di Aceh. Bahkan kerana pengaruh Tasawwuf ini sangat mendalam sehinggakan ada sarjana yang membuat kesimpulan bahawa faktor pembangunan Tasawwuf falsafah ini lah yang seharusnya menjadi kriteria antara zaman lama dengan zaman baru di Nusantara. Kemunculan Tasawwuf falsafah di Acheh dikatakan bermula dengan kehadiran tokoh-tokoh aliran ini dari Arab, Parsi dan India pada zaman pemerintahan Sultan Alaiddin Mansur Syah (1581-1587). Pada zaman ini tibanya juga Shaykh Abu al-Khayr ibn Hajar dari Mekah yang membawa bersama-samanya kitab yang bertajuk Saif al-Qati` yang mengandungi ajaran Wahdat al-Wujud. Selain itu juga kedatangan

522

PROSIDING NADWAH ULAMA NUSANTARA (NUN) IV, 25-26 NOVEMBER 2011

Shaykh Muhammad Yaman ke Acheh yang dikatakan mempunyai fahaman bertentangan dengan Shaykh Abu al-Khayr telah menyebabkan terjadinya perdebatan antara kedua-duanya mengenai konsep al-A`yan al-Thabitah yang terdapat dalam ajaran Wahdat al-Wujud. Setelah itu datang pula Shaykh Muhammad Jailani ibn Hasanji ibn Muhammad Hamid dari Gujerat, India pada tahun 1583 masihi. Kehadiran beliau juga disambut dengan positif oleh Kerajaan Acheh sehingga mendapat kedudukan yang baik dan diterima mengajar di sana. Namun, kehadiran beliau dalam sebuah masyarakat yang telah terdedah kepada pengajaranpengajaran Tasawwuf Wahdat al-Wujud menyebabkan beliau tidak dapat lari dari kekeliruan yang terjadi hasil dari peninggalan dua tokoh yang terdahulu daripadanya. Beliau juga cuba menyelesaikan hal tersebut, namun tidak juga berjaya sehingga ar-Raniri mencatatkan bahawa Muhammad terpaksa mengambil keputusan untuk meninggalkan Acheh dan pergi ke Mekah kerana ketidakmampuannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada penghujung abad keenam belas dan seterusnya, muncul pula tokoh-tokoh dari Acheh yang mula memperkatakan tentang Tasawwuf Wahdat al-Wujud. Berdasarkan keadaan ini, lahirlah seorang tokoh seperti Hamzah Fansuri dan Shamsuddin Sumatrani yang diharapkan oleh masyarakat yang berminat memperoleh penjelasan tentang Wujudiyyah. Kedua-dua tokoh ini merupakan pendokong kepada ajaran Tasawwuf falsafi yang berbaur Wahdat al-Wujud. Ada pendapat mengatakan bahawa hubungan kedua-dua tokoh ini bukanlah antara guru dan murid seperti yang banyak disuarakan kerana tidak terdapatnya bukti yang pasti bahawa Shamsuddin pernah belajar dari Hamzah. Apa yang pasti, kedua-dua mereka menganut fahaman yang sama walaupun terdapat perbezaan ketara antara mereka. Kronologi-kronolgi sejarah yang dikemukakan pada akhirnya telah menyerlahkan kedatangan dan kemunculan Hamzah Fansuri adalah sebagai penerang dan pembimbing yang baik dalam menjelaskan semula fahaman wahdatul wujud melalui karya-karya sufistiknya dan khususnya Sharb al-shiqn yang mana fahaman ini gagal dipersembahkan dengan baik kepada penduduk Acheh sehingga mendatangkan kesalahfahaman mengenai topik wahdatul wujud ini. Ini disokong oleh pendapat Abdul Hadi dalam artikel jurnalnya, beliau mengatakan pada akhir abad ke-16 masihi perkembangan sastera sufi mulai menapak semasa kemuncak dalam tradisi intelektual Melayu. Pada masa inilah muncul tokoh terkemuka Hamzah Fansuri, disusuli kemunculan banyak penyair sufi yang merupakan murid-muidnya. Sebagian besar karya-karya yang mereka hasilkan tidak membubuhkan nama pengarang atau anonim seperti karangan-karangan Abdul Jamal dan Hasan Fansuri. Misalnya Syair Perahu (tiga versi), Syair

Dagang, Ikat-ikatan Bahr al-Nisa`, Syair Alif, dan lain-lain. Melalui karya-karyanya tersebut para sufi Melayu membentuk mazhab tersendiri dalam penulisan puisi kerohanian dan menggunakan media syair, sajak empat baris yang mereka ciptakan sendiri dengan menggabungkan puitik pantun Melayu dan rubai Parsi (Abdul Hadi 2008: 184). Oleh yang demikian, kita dapat lihat peranan yang dimainkan oleh Hamzah Fansuri bersama anak-anak muridnya serta ulama pada ketika itu cuba menghasilkan pelbagai mekanisme penerangan mengenai ilmu Tasawwuf kepada masyarakat. Hamzah Fansuri dalam menerangkan mengenai isu ini, beliau menggunakan bahasa sebagai alat yang berkesan bagi memahamkan masyarakat mengenai ilmu Tasawwuf, kerana masyarakat pada ketika itu ada kekangan yang kuat dalam menguasai bahasa Arab. Oleh yang demikian Hamzah Fansuri berpesan dan memberitahu permasalahan ini dalam Sharb alshiqn bahawa karya ini ditulis untuk memenuhi tuntutan masyarakat Melayu di Acheh pada saat itu, yakni memberikan jawapan terhadap pertanyaanpertanyaan musykil tentang Ayan al-Thbitah yang temasuk dalam masalah Tasawwuf Wujudiyah. Dalam meruntuhkan kekangan tersebut, beliau menulis dengan bahasa Melayu supaya para pembacanya yang tidak mengetahui bahasa Arab dan Parsi dapat memahami dengan lebih jelas. Kerana setelah diselidiki, kesukaran penduduk Acheh untuk memahami pengajaran Tasawwuf yang dibawakan oleh ketiga-tiga sheikh dari tanah Arab dahulu disebabkan kekangan bahasa. Dibawah adalah pernyataan dari beliau di dalam kitab Sharb al-shiqn.
Bismillah al-rahmn al-rahm, alhamdulillhi rab bi al-lamn wal qibatu li al-muttaqn wa al-altu wa al-salmu ala raslii muhammadin wa lii wa ahbii ajman, ketahui bahawa fakir dhaif Hamzah Fansuri hendak menyatakan jalan kepada Allah Subhnau wa Tala dan marifat Allah dengan bahasa Jawi dalam kitab ini insyaallah Taala supaya segala hamba Allah yang tiada tahu akan bahasa Arab dan bahasa Parsi supaya dapat membaca akan dia. (Hamzah Fansuri t.th: 11)

Selain itu juga Hamzah Fansuri turut mengatakan secara tersirat sebelumnya masih tiada kitab Tasawwuf yang ditulis dalam bahasa Melayu. Kitab-kitab yang ada masih dalam bahasa Arab dan Parsi. Dua ulama Arab dan seorang ulama Gujerat yang telah disebutkan di atas semasa berlaku kekeliruan mengenai hal wujudiyah dalam kalangan masyarakat Acheh, mereka bertiga tidak langsung menguasai bahasa Melayu, apatahlagi untuk menulis dalam bahasa Melayu. Melalui karya Sharb alshiqn ini, Hamzah Fansuri terbukti bukan hanya seorang ulama Tasawwuf, tetapi juga perintis penulisan kitab keagamaan dan ilmiah di tanah Melayu secara sistematik dari segi bahasa dan gaya penulisannya (Kauthar Azhari Noer 2008: 165). Seterusnya dalam akhir kalam Sharb alshiqn, Hamzah Fansuri menjelaskan tujuan lain

523

PROSIDING NADWAH ULAMA NUSANTARA (NUN) IV, 25-26 NOVEMBER 2011

kitab ini ditulis supaya tidak ada kesukaran bagi manusia untuk mencari ilmu, kerana dalam kitab ini ilmu dan amalan baik disatukan dan diamalkan (Naguib al-Attas 1970:328). Oleh yang demikian, kitab ini secara tidak langsung sesuai ditujukan untuk mereka yang baru mulai bertapak dalam jalan Tasawwuf. Penghuraiannya sangat ringkas dan tidak terlalu rumit. Bahasanya jelas (Afif Ansori 2004: 7475). Sebagaimana prosa terakhirnya sebelum mengangkat kalam bicara, Hamzah Fansuri berpesan iaitu:
Adapun kitab ini tujuh bab diperbuat Darwish Hamzah permainan orang berahi supaya jangan sukar hamba Allah mencari ilmu kerana dalam kitab ini ilmu dan amal banyak termazkur yakni dijelaskan. (Hamzah Fansuri t.th: 36)

Secara ringkasnya, tujuan Hamzah Fansuri menulis buku dapat penulis katakan ada dua sebab iaitu yang pertama adalah sebagai penerangan yang ringkas tapi padat dalam memberi kefahaman kepada penduduk di Acheh mengenai ilmu Tasawwuf terutama berkaitan isu wahdatul wujud yang masih tidak difahami oleh masyarakat sehinggalah kedatangan kitab ini. Bagi Hamzah Fansuri, ketidak fahaman utama yang terjadi adalah kerana kekangan bahasa yang tidak difahami oleh masyarakat ketika mana kedatangan ketiga-tiga guru Tasawwuf yang datang dari tanah Arab dan India. Oleh yang demikian, Hamzah Fansuri mengambil inisiatif yang bijak dengan menulis buku ini dalam bahasa Melayu sekaligus mengangkat bahawa kitab ini adalah penulisan kitab Tasawwuf pertama yang ditulis dalam bahasa melayu (Uka Tjandrasasmita 2008:12). Tujuan kedua pula dinyatakan secara ringkas tetapi menyeluruh oleh Hamzah Fansuri dalam baris-baris terakhir dalam Sharb al-shiqn sebelum beliau mengangkat pena penulisannya iaitu supaya kitab ini menjadi satu buku yang memudahkan dan tidak menyukarkan manusia mendalami ilmu yang seterusnya disepadukan serta diterjemahkan dengan amalan. Inilah antara sumbangan beliau dalam penulisan karya Islam di alam Melayu yang memberi impak nilai yang sangat berkesan kepada masyarakat pada ketika itu. Kandungan Kitab Sharb Al-shiqn: Hamzah Fansuri memulakan pendahuluannya dalam kitab ini dengan menyatakan tujuan beliau menghasilkan Sharb al-shiqn iaitu untuk menjelaskan dan menunjukkan bagaimana cara untuk mendekati Allah dan mengenali-Nya. Kitab ini bukanlah satu huraian yang panjang tetapi ia hanyalah sekadar penjelasan yang ringkas tapi padat. Beliau juga memberitahu mengapa kitab ini dihasilkan dalam bahasa Jawi, kerana supaya masyarakat di Aceh pada ketika itu dapat membaca dan memahaminya seperti mana yang beliau katakan: Ketahui bahawa fakir daif Hamzah Fansuri hendak menyatakan jalan kepada Allah Subhnau wa Tala dan marifat Allah dengan bahasa Jawi

dalam kitab ini insyaallah supaya segala hamba Allah yang tiada tahu akan bahasa Arab dan bahasa Farisi supaya dapat membicarakan dia. (Hamzah Fansuri t.th: 11) Selain menerangkan tujuan Hamzah Fansuri menulis kitab ini dalam bahasa jawi di bahagian pendahuluannya, beliau juga ada berpesan etika dalam memahami dan mempelajari ilmu Tasawwuf itu memerlukan bimbingan guru (mursyid) yang sempurna iaitu yang benar-benar arif dalam hal ini kerana makrifah Allah itu adalah sesuatu yang musykil dan juga menjadi perkara rahsia bagi nabi Muhammad S.A.W dan sukar bagi orang awam untuk memahaminya. Walau bagaimanapun Hamzah Fansuri menjelaskan lagi bahawa persoalan mengenai marifat Allah seharusnya dituntut oleh umat Islam. Selain itu, beberapa ayat al-Quran dan hadis telah diletakkan pada bahagian pendahuluan ini sebagai seruan kepada manusia dalam menuntut ilmu dan dalam mengenal Allah. Bab pertama dalam kitab ini membicarakan mengenai ilmu syariat di bawah tajuk Bb al-Awwal f Bayn Amli al-Syarat. Hamzah Fansuri memahami syariat itu berdasarkan sabda nabi Muhammad S.A.W yang menyuruh ummat-Nya berbuat baik dan melarang berbuat jahat dan ini adalah kata-kata yang bukan menurut hawa nafsu baginda tetapi ia adalah perintah dari Allah S.W.T. Beliau menjelaskan lagi bahawa nabi Muhammad telah menyampaikan ajarannya mengenai mengenal Allah bahawa Allah itu adalah esa, tidak beranak dan diperanakkan, tidak bersekutu atau berbangsa, tidak menyerupai sesuatu dan tidak bertempat. Syariat itu dimulakan dengan mempercayai dan melaksanakan rukun Islam iaitu, mengucap dua kalimah syahadat, sembahyang fardu, memberi zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan fardhu haji bagi mereka yang berkemampuan. Kemudainnya, kita hendaklah membuktikan keimanan dengan mempercayai bahawa nabi Muhammad adalah pesuruh Allah dan segala seruan dan perbuatan-Nya adalah benar. Hal ini kerana nabi Muhammad yang dicipta dan diutuskan oleh Allah adalah berbeza dari makhluk-makhluk-Nya yang lain. Bagi mereka yang mahu mendekatkan diri dan mengenal Allah hendaklah mengikut segala perbuatan nabi Muhammad kerana baginda dalam mengabdikan diri-Nya terhadap Allah berdasarkan kepada syariat, Tarekat dan hakikat dan sekiranya seseorang itu tidak menurut segala perbuatan baginda maka dia adalah nqis (kekurangan) atau dengan kata lain dia masih lagi tidak sempurna dan sesat. Hamzah Fansuri telah meletakkan beberapa contoh seseorang itu melaksanakan syariat Allah seperti mengerjakan sembahyang dan puasa fardu, makan makanan yang halal dan meninggalkan yang haram, berkata benar, tidak tamak, tidak bersifat dengki, tidak meminum tuak (arak), mengumpat, riyak dan seumpamanya. Cebisan dari prosanya dalam kitab ini seperti:

524

PROSIDING NADWAH ULAMA NUSANTARA (NUN) IV, 25-26 NOVEMBER 2011


Adapun perkara syariat sendirinya pertama syahadat dan sembahyang fardu memberi zakat dan puasa fardu jika ada berawadah pergi naik haji kelimanya ini syariat Nabi allallu alaii wasallam adapun syariat tiga perkara sawatu syariat barang dilihatnya tiada dilarangnya sawatu syariat yang disuruhnya sawatu syariat yang diperbuat Nabi allallu alaii wasallam seperkara bagi kita membawa iman akan Nabi allallu alaii wasallam bahwa ia pesuruh Allah Taala (Hamzah Fansuri t.th: 15)

Seterusnya dalam bab kedua pula berkaitan ilmu Tariqat iaitu Bb al-Thni f Bayn Amli alTarqat yang membicarakan mengenai amalanamalan atau perbuatan tariqat. Hamzah Fansuri menyatakan bahawa tariqat adalah permulaan dalam mencapai hakikat. Amalan tariqat hendaklah dimulakan dengan taubat nasuha dari segala dosadosa yang lepas. Beliau menyandarkannya kepada dua dalil al-Quran iaitu ayat dari surah al-Tahrim ayat 8 dan surah al-Baqarah ayat 222 yang secara kesimpulannya kedua-dua ayat ini menyatakan bahawa seseorang yang melakukan dosa hendaklah bertaubat dengan taubat nasuha dan mereka yang bertaubat adalah orang yang menyucikan diri serta akan dikasihi Allah. Seterusnya seseorang itu hendaklah meninggalkan dunia iaitu jangan terlalu mencari harta di dunia melebihi daripada untuk kegunaan hidup. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah S.A.W yang menyatakan bahawa meninggalkan dunia merupakan ketua segala ibadat dan mengasihi dunia akan membawa kepada kejahatan. Kemudiannya, seseorang yang berada dalam amalan tariqat hendaklah melakukannya dengan bersungguh-sungguh dan sentiasa mendampingi dengan mereka yang lebih berilmu. Seseorang itu juga hendaklah mematuhi perintah dan meninggalkan larangan Allah disamping usahausaha lain seperti memperbanyakkan sembahyang sunnat rawatib, tahajjud, duha, bertasbih dan berzikir memuji Allah, membaca al-Quran, mengamalkan puasa-puasa sunnat, mengurangkan makan dan minum, mengurangkan tidur dan mengurangkan berkata-kata perkara yang lagha. Selain itu seseorang itu hendaklah berserah kepada Allah dalam setiap perkara dan mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Hal ini menyentuh kepada persoalan syirik yang dilakukan oleh mereka yang meminta dan mengharapkan bantuan selain dari Allah sehinngga sampai ke tahap merendahkan martabat Allah. Cebisan dari prosanya dalam kitab ini seperti:
Adapun permulaan Tarekat taubat seperti taubat nasuha daripada segala dosa yang mi. Yakni hai segala mereka yang membawa iman taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha yakni setelah sudah taubat jangan kembali lagi. Dan taraka al-duny yakni jangan menaruh harta dunia banyak lebih daripada dimakan dan diperkayan. (Hamzah Fansuri t.th:16)

mengambil sebuah hadis, yang menyatakan bahawa syariat merupakan perkataan nabi, tariqat itu perbuatan baginda dan hakikat itu pertingkah baginda. Ketiga-tiga unsur ini seperti yang dikatakan pada bab pertama ianya merupakan pakaian nabi. Untuk mencapai hakikat seseorang itu hendaklah mengenal Allah terlebih dahulu. Menurut Hamzah Fansuri ahli hakikat ada dua jenis: Golongan yang beristeri, mempunyai anak, berumah tangga dan bekerja yang hatinya sentiasa melekat pada pekerjaan dan urusan rumah tangganya kerana golongan ini sentiasa mengingati Allah. Jika seorang ahli hakikat berhasil memenuhi kewajipan ini maka pandangannya tidak akan tertutup dari yang hakiki. Ahli hakikat yang bersungguh-sungguh dalam menyembah Allah dan menyintai Allah serta mengenal-Nya dengan baik. Mereka yang dapat mencapai hakikat sebenarnya akan sentiasa memikirkan tentang Allah dan tidak akan lari dari pandangan atau bayang-bayang Allah. Setiap apa yang ada di alam semesta ini akan bersatu dalam diri ahli hakikat. Maka konsep Fa ainama tuwallu fa tamma wajulla yang diambil dari firman Allah akan nyata dalam dirinya. (Hamzah Fansuri t.th: 19) Bab keempat iaitu Bb al-Rbi f Bayn Marifatillhi Tala, membicarakan mengenai ilmu Makrifah atau mengenal Allah. Tahap akhir ilmu suluk itu adalah marifat. Marifat ialah rahsia Nabi. Menurut Hamzah Fansuri tidak sah sembahyang ahli suluk tanpa marifat. Marifat ialah mengenal Allah dengan sebenarnya, mengenal bahawa Allah tiada terhingga dan berkesudahan, esa dan bukannya dua, kekal tiada fana, tiada putus, tiada missal dan sekutu, tiada bertempat, tiada bermasa dan tiada akhir. Hamzah Fansuri mengemukakan bahawa Tuhan itu hampir atau dekat kepada kita dengan Zat-Nya dan Ilmu-Nya, tetapi terlalu musykil bagi manusia untuk mengetahui dekat pada-Nya. Dekat kepada-Nya tidak sama dengan dekat dalam masa, tempat dan sifat. (Hamzah Fansuri t.th:21) Bab kelima iaitu Bb al-Khmis f Bayn Tajalliyti Dhti al-Bri Tala merupakan bab yang penting di mana ia membicarakan mengenai zat-zat Tuhan yang maha tinggi dan menguraikan prinsip-prinsip ontologi wujudiyah iaitu mengenali tajalli zat Tuhan. Hamzah Fansuri menterjemahkan tajalli sebagai kenyataan, penunjukan atau kemunculan, maksudnya penampakan pengetahuan Tuhan melalui penciptaan alam semesta dan isinya. Penciptaan secara menurun tersusun dari lima martabat, iaitu dari atas ke bawah, dari yang tinggi ke rendah sesuai dengan peringkat keruhanian dan luas sempit sifat-Nya, dari yang umum kepada yang khusus. Zat Tuhan disebut la taayyun, iaitu tiada nyata. Disebut la taayyun kerana akal fikiran,

Bab ketiga iaitu Bb al-Thlith f Bayn Amli al-Haqqat membicarakan mengenai amalan-amalan dan perbuatan ilmu Hakikat. Dalam menjelaskan perjalanan menuju hakikat, Hamzah Fansuri telah

525

PROSIDING NADWAH ULAMA NUSANTARA (NUN) IV, 25-26 NOVEMBER 2011

perkataan, pengetahuan dan marifat manusia tidak akan sampai kepada-Nya. Taayyun Zat Tuhan terbahagi kepada empat martabat: Taayyun awwal. Kenyataan Tuhan dalam peringkat pertama, yang terdiri dari Ilmu (pengetahuan), Wujud (ada), Syuhud (melihat, menyaksikan) dan Nur (cahaya). Dengan adanya pengetahuan maka dengan sendiri-Nya Tuhan itu Alim (mengetahui atau maha tahu) dan Malim (yang diketahui). Oleh kerana dia itu wujud maka dengan sendirinya Dia ialah yang ada atau yang mengadakan. Kerana cahaya dengan sendirinya Dia adalah yang menerangkan (oleh cahaya-Nya). Taayyun thni atau dikenali juga dengan taayyun maklum. Kenyataan Tuhan dalam peringkat kedua, iaitu kenyataan menjadi yang dikenal atau yang diketahui. Pengetahuan atau ilmu Tuhan menyatakan diri dalam bentuk yang dikenal atau yang diketahui. Pengetahuan Tuhan yang dikenal disebut al-ayan al-tsbitah, iaitu kenyataan segala sesuatu. Al-ayan al-tsbitah juga disebut suwr al-ilmiyyah, iaitu bentuk yang dikenal, atau al-haqqat al-asyya, iaitu hakikat segala sesuatu di alam semesta dan ruh idfi iaitu ruh yang terpaut. Taayyun thlits iaitu kenyataan Tuhan dalam peringkat ketiga ini terdiri dari ruh-ruh manusia dan makhluk-makhluk. Taayyun rbi dan khmis. Kenyataan Tuhan dalam peringkat keempat dan kelima ialah penciptaan alam semesta, makhluk-makhluk, termasuk manusia. Penciptaan ini tiada berkesudahan dan tiada terhingga. Ilmu, Wujud, Syuhud dan Nur tidak bercerai dengan semua taayyun, kerana tanpa keempatnya itu yang memiliki taayyun tidak dapat bertaayyun. Maka ahli suluk menyatakan bahawa wujud alam yang merupakan pemberian-Nya ialah wujud Tuhan juga kerana kewujudan alam itu merupakan penampakan dari ada-Nya. Kewujudan alam sungguh pun kita melihat berwujud sebenarnya tidak berwujud, kerana wujud alam itu berasal dari wujud mutaayyin iaitu wujud dia yang menentukan segala wujud sesuatu, iaitu makhluk-makhluk-Nya. (Hamzah Fansuri t.th:26) Bab keenam iaitu Bb al-Sdis f Bayn Siftilla Subhnau wa Tala, menguraikan tentang sifat-sifat Tuhan. Hamzah Fansuri menyebutkan sifat Allah yang qadim itu terdiri daripada tujuh sifat iaitu Hayyat, Ilm, Iradah, Qudrat, Kalam, Sami dan Baar. Ketujuh-tujuh sifat ini mesti ada, sekiranya tidak lengkap maka Tuhan itu lemah. Kemudiannya beliau menyataka sifat hak Allah pula yang terdiri dari dua sifat iaitu Jamal dan Jalal. Setiap apa yang ada dan berlaku di alam semesta ini terletak dibawah kedua-dua sifat ini.

Setiap yang baik daripada jamal dan setiap yang buruk daripada Jalal. Contohnya, kafir dan neraka daripada Jalal, manakala Islam dan Syurga daripada Jamal. (Hamzah Fansuri t.th:29-30) Bab terakhir bab ketujuh iaitu Bb al-sbi f Bayn al-Ishqi wa al-Syukr. Bab ini membicarakan mengenai isyq dan syukr, dua gagasan kerohanian yang merupakan tema utama sufistik sebagaimana yang telah dikemukakan dalam bab pertama. Isyq ialah keadaan rohani (hal) yang menurut Hamzah Fansuri merupakan peringkat yang tinggi dalam ilmu suluk, kerana ia merupakan anugerah Tuhan. Ciri atau tanda seorang asyik (pecinta) adalah tidak takut kepada mati. Mati disini bukanlah membunuh diri dengan senjata atau racun, melainkan menyerah diri kepada Tuhan, tajrid dan tafrid. Tajrid ialah terlepas dari rasa keterpautan kepada rumah, harta, kekayaan, raja dan menteri, iaitu meninggalkan rendah diri (hawa nafsu). Tafrid ertinya tiada bercampur, tunggal dengan Tuhannya, iaitu menafikan dirinya dan mengisbatkan diri kepada Tuhan. Inilah hakikat dari l ila illalla wahdau l syarkala. Mengisbatkan diri rendah dan menafikan diri sejati adalah perbuatan syirik. Asyik pula tidak takut neraka dan tidak mengharap pahala syurga dan tidak menaruh rahsia cintanya kepada kekasih. Seperti al-Hallaj yang tidak dapat menyembunyikan rasa cintanya kepada Dia, berkata, Ana al-Haq (aku adalah yang benar). Jika seseorang itu belum asyik dan mabuk serta belum mencapai marifat yang mendalam, dia tidak boleh mengucapkan Ana al-Haq seperti al-Hallaj. (Hamzah Fansuri t.th:32-35). Epistemologi Sharb Al-shiqn: Sebagaimana yang diketahui kitab ini diperkirakan ditulis sekitar akhir abad ke-16, ketika mana Acheh berlangsungnya perdebatan sengit tentang falsafah wujudiyah yang melibatkan para ahli Tasawwuf, mutakallimin dan fuqaha terkemuka pada waktu tersebut. Oleh yang demikian, kitab ini ditujukan untuk mereka yakni penduduk Aceh yang masih tidak dapat lagi memahami konsep wujudiah dalam terma ilmu Tasawwuf sepenuhnya, selain penggunaan kitab ini kepada mereka atau ahli tasawuf yang mahu menceburkan diri dalam bidang ilmu Tasawwuf. Penghuraiannya sangat ringkas dan tidak terlalu rumit. Bahasanya juga sangat jelas (Afif ansori 2004: 74-75). Walaupun kitab ini menggunakan tajuk bahasa Arab, namun isi kandungan di dalamnya adalah sepenuhnya bahasa melayu jawi, penggunaan tajuk berbahasa arab menurut Drewes dan Brakel (1986) adalah kerana pengaruh yang diterima oleh Hamzah Fansuri dketika mana beliau menuntut dan bermusafir ke semenanjung Arab dan juga Ayuttahya (Thailand) (Drewes dan Brakel 1986:173). Menurut Uka Tjandrasasmita (2008) dalam artikel jurnalnya mengatakan bahawa Kitab Sharb al-shiqn (Minuman Orang Berahi),

526

PROSIDING NADWAH ULAMA NUSANTARA (NUN) IV, 25-26 NOVEMBER 2011

dianggap karyanya yang pertama dan sekaligus sebagai risalah Tasawwuf paling awal yang ditulis dalam bahasa Melayu (Uka Tjandrasasmita 2008:12). Ini lah keistimewaan Sharb al-shiqn yang diangkat sebagai prosa melayu Tasawwuf yang pertama dihasilkan di wilayah Nusantara. Oleh yeng demikian, pastinya Hamzah fansuri menerusi karyanya ini sebagai permulaan penulisan bahasa melayu moden pernah direkodkan berbanding karyakarya lain. Ini adalah persoalan yang sentiasa bermain dalam pemikiran seorang pengkaji tamadun. Kenapa nama dan tajuk sesebuah kitab ini dipilih? Pastinya tajuk yang dipilih menggambarkan secara umum kandungan yang terdapat dalam karya tersebut. Di samping dengan tajuk yang dipilih mampu menarik perhatian dan tumpuan masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut apa yang ada disebalik tajuk atau nama. Oleh yang demikian pepatah apa ada pada nama itu seharusnya tidak dipandang ringan sekiranya berada dalam landasan kajian tamadun. Semua aspek perlu dikaji, supaya kita mengetahui sejarah, latar belakang dan juga sasaran. Inilah itemitem asas yang ingin penulis terjemahkan dalam sub topik yang kedua ini. Simbolik yang sering digunakan oleh penyair Tasawwuf dalam teks mereka adalah anggur atau arak. Citra simbolik anggur secara umumnya menggambarkan pengetahuan rohani dan penjual anggur sebagai pembimbing kerohanian. Manakala mabuk menggambarkan keghairahan mistik (wajd) dan keghairahan bukan mistik (sukr). Antara sebab ramai penyair menggunakan simbol ini dan termasuklah Hamzah Fansuri. Pertama, untuk menarik perhatian pembaca terhadap sajak-sajak mereka. Kedua, mungkin mereka (penyair) merasakan ada hubungan antara minuman anggur dan mabuk. Ketiga, jika citra anggur itu ditransformasikan kepada simbol yang fana maka dengan sendirinya anggur menjadi ubat penghilang duka. Untuk membezakan antara arak bagi golongan sufi dan bukan sufi, Jalaluddin Rumi mengatakan bahawa Arak buah anggur adalah minuman orang nasrani, arak anggurnya al-Hallaj adalah minuman orang yang membaca yassin (Abdul Hadi 2001: 94). Sebagaimana yang diberitahu Syed Naquib alAttas bahawa Hamzah fansuri ketika mana menulis mengenai ilmu Tasawwuf ini banyak menggunakan teknik terma dan juga simbol sebagaimana pengaruh ahli-ahli sufi yang lain. Ini adalah sangat penting dalam penulisan sufistik. Kemungkinan jika membacanya kali pertama akan mengelirukan apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penulis termasuklah Hamzah Fansuri yang secara tidak langsung telah mengelirukan Nuruddin Raniri. Sebagai contoh penggunaan pokok. Pembaca akan menganggap ini adalah sekadar objek luaran, tetapi sufi menggunakan pokok ini sebagai abstrak yang mengandungi istilah psikologi seperti perasaan dan

juga emosi berbanding memandangnya sekadar rasional mengatakan itu adalah pokok yang keras (al-Attas 1963: 24). Dalam pada itu, kesalahfahaman terhadap simbol ini akan memberi impak kefahaman yang sama-sekali meleset. Oleh itu ketelitian dalam memahami simbol ini adalah penting supaya tidak mendatangkan makna yang salah sebagaimana yang ingin diberitahu oleh pengarang sesebuah buku Tasawwuf (al-Attas 1963: 24). Begitujuga makna Sharb al-shiqn perlu dinilai dengan mendalam bagi mendapatkan makna yang sebenar menurut ilmu Tasawwuf. Bukan sahaja kekeliruan makna terjadi kepada Hamzah Fansuri dalam menyampaikan ilmu Tasawwufnya, tetapi juga tokoh-tokoh terdahulu sebelumnya lagi sehingga dari kalangan mereka digelar murtad dek kerana tidak memahami simbol sufistik seperti Ibnu Arabi, Al-Hallaj dan lain-lain. Pastinya penggunaan terma-terma ini ada kaitannya dengan pengaruh yang dimainkan oleh tokoh sufi tradisi Islam. Sememangnya terma Sharb al-shiqn ini mempunyai pengaruh dari tokoh-tohoh sufi Islam terdahulu seperi Ibn Arabi, al-Jili dan al-Hallaj. Antara tokoh lain yang mempengaruhinya adalah Abu Yazid al-Bistami, Junayd, Al-Hallaj, Ghazali, Rumi, Samsu Tabriz, Iraqi, Maghribi, Jami dan lain-lain. Ini adalah kerana Hamzah Fansuri sering merantau ke Timur Tengah dan juga kepulauan Indonesia, sebagaimana yang ditulis oleh beliau dalam bait syairnya (al-Attas 1966: 43):
Hamzah fansuri didalam mekah Menchari Tuhan di baytul kabah Di barus ke kudus terlalu payah Akhirnya dapat di dalam rumah

Oleh yang demikian, dalam menghuraikan epistemologi Sharb al-shiqn ini seharusnya seseorang pengkaji itu mendalami terlebih dahulu penulisan simbolik-simbolik dalam ilmu Tasawuf kerana ditakuti akan membawa makna yang salah dan sekaligus tidak mendapat apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penulis sesebuah kitab Tasawuf. Pastinya penggunaan simbolik ini jelas mempunyai pengaruhnya dari Tasawuf di Timur Tengah kerana masodir asal kepada ilmu ini adalah dari sana sebagaimana asalnya Islam itu sendiri. Dalam menelaah hubungan ini, Hamzah Fansuri tidak ketinggalan dalam menggunakan konsep simbolik-simbolik Tasawuf kerana inilah imej Tasawuf di samping pengaruh-pengaruh tokoh Tasawuf sebagaimana yang diterangkan di atas. Oleh yang demikian, dalam mengkaji epistemologi Sharb al-shiqn ini, penulis memecahkan terma ini kepada dua iaitu Sharb dan juga al-shiqn kerana ini akan memudahkan penulis untuk menghuraikan disebalik terma-terma ini menurut bahasa dan juga penafsiran simbol sufi tasawuf. Sharab didatangkan dalam Bahasa Arab yang bermaksud minuman. Manakala dalam Lisan al-

527

PROSIDING NADWAH ULAMA NUSANTARA (NUN) IV, 25-26 NOVEMBER 2011

Arab karangan Ibnu Manzur mengatakan Sharab bermaksud apa yang diminum apa-apa jenis minuman dalam apa jua keadaan. Dan apabila penggunaan Sharab itu pasti disertakan dengan arak atau yang memabuk. Sebagaimana hadith Rasulullah: man Shariba al-khamr fi dunnya, lam yashrab fi al-khirah (Ibnu Manzur : 2222). Sebagaimana yang ditulis oleh Amatullah Armstrong dalam dalam sufi terminology (al-Qamus al-Sufi) the Mystical Language of Islam mengatakan Sharb ini adalah minuman (Amatullah 1995: 214). Penggunaan kalimah Sharb juga dapat di sama ertikan dengan kalimah arak atau anggur yang sangat lazim digunakan oleh para penyair sufi. Simbolik anggur secara umum menggambarkan pengetahuan kerohanian, dan penjual anggur atau arak adalah pembimbing kerohanian. Kedai anggur melambangkan tempat anggur cinta ilahi dijual (Nurbakhsh 1984: 149). Manakala berdasarkan kepada konteks kitab ini, setelah dikaji secara mendalam penulis menganalogikan perkataan minuman ini dengan alat atau instrumen yang digunakan dalam ilmu Tasawwuf. Oleh itu dalam mempelajari ilmu Tasawwuf, Hamzah Fansuri meletakkan ada empat alat yang mesti dicapai sebelum meduduki peringkat tertinggi dalam ilmu Tasawwuf. Alat-alat tersebut adalah Syariah, Tarekat, Hakikat dan Marifat. Inilah yang dikatakan Sharb oleh Hamzah fansuri dalam kitabnya ini. Apa yang dikatakan Syariah adalah permulaan bagi tarekat. Seseorang yang ingin mencapai tarekat tidak boleh sama sekali tidak mengamalkan syariah. Intisari kepada keruhanian syariah adalah kewajipan berbuat kebajikan di dunia dan menjauhkan diri dari segala perbuatan jahat. Manakala Tarekat pula adalah melakukan taubat nasuha iaitu taubat dari segala dosa masa lalu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan serupa. Seorang yang berada dalam tahap ini tidak memikirkan sama sekali kekayaan dunia dan tidak meminta selain daripada Allah. Dalam menerangkan alat Hakikat pula, Hamzah Fansuri mengemukakan hadith qudsi yang menyatakan bahawa syariah merupakan perkataan Nabi dan tarekat itu adalah perbuatan Baginda dan hakekat itu adalah pertelingkah Nabi. Oleh itu, Nabi mengemukakan dua jenis pada tahap Hakikat ini iaitu: Mereka yang bekerja, beristeri dan berharta tetapi hatinya tidak langsung lekat di dalamnya. Akan tetapi hatinya hanya lekat kepada Allah sahaja. Jika menggunakan alat ini akan menghasilkan pandangannya tidak tertutup dari yang hakiki. Alat hakekat ini akan berkehendakkan ahlinya hanya menyembah Allah dan cinta kepada Allah dan mengenal Allah dengan baik.

Manakala alat terakhir yang digunakan dalam mencapai tahap tertinggi dalam ilmu Tasawwuf adalah alat Marifat. Pada alat terkahir ini, menurut Hamzah Fansuri tidak sah sembahyang ahli suluk tanpa Marifat. Iaitu bermaksud mengenal Allah dengan sebenarnaya, mengenal Allah bahawa dia tidak berkesudahan, esa bukan dua, kekal tiada fana, tiada putus, tiada misal dan sekutu, tiada bertempat, tiada masa dan tiada akhir. Tujuannya untuk mendekatkan manusia kepada Tuhannya. Hamzah menegaskan bahawa Allah itu sememangnya dekat dengan kita tetapi manusia terhalang dengan tidak menggunakan alat-alat yang disarankan bahkan jahil akannya (Abdul Hadi 2001:147-148). Inilah alat-alat atau Sharb yang diberikan oleh Hamzah Fansuri yang mampu untuk memberikan jalan pencapaian kepada tahap tertinggi dalam ilmu Tasawwuf. Apakah tahap tertinggi dalam ilmu Tasawwuf yang sentiasa diwar-warkan oleh Hamzah Fansuri dalam karyanya ini? Jawapannya terletak di dalam bahagian kedua pecahan yang penulis lakukan iaitu shiqn atau dalam bahasa melayunya adalah bermaksud orang pemabuk, pencinta dan pengkhayal. Dalam Lisanu Arab, shiqn berasal dari kata yang bermaksud cinta yang memberahikan sehingga melimpah ruah dan sinonim dengan perkataan taajub dan cinta kepada kekasih. Selalunya shiq ini selalu dilazimkan dengan hawa atau nafsu, disamping shiq juga merujuk kepada jatuh ke dalam lembah nafsu yang kuat dan bersangatan. (Ibnu Manzur : 2958). Manakala dalam ilmu Tasawwuf shiq dimaksudkan dengan pencinta. Taraf ini adalah seseorang yang mencari Allah dengan kerinduan yang sangatan dan berpanjangan, tidak pernah membiarkan dirinya sesat dalam mencari kekasihnya. Pencinta yang sempurna adalah mencintai Allah sebagaimana di meletakkan Allah pada dirinya (Amatullah 1995: 23). shiqn di mana kata dasarnya adalah isyq juga membawa maksud berahi. Syed Naquib al-Attas menterjemahkannya dengan love of God. Dalam terminologi kaum sufi tahap syiq memiliki peranan penting sebagai puncak pengalaman beragama, bahkan Tuhan sendiri adalah cinta. Hal ini dapat dilihat melalui Fakhruddin Iraqi, yang mengubah dengan puitis kata-kata dalam syahadat, menjadi l ilhailla alisyq iaitu tiada Tuhan melainkan Cinta (M. Afif 2004: 114). Maka dengan yang demikian, dalam menerangkan apa dia yang digelar shiqn ini, Hamzah Fansuri meletakkannya di bab yang terakhir iaitu bab ke-7 dalam karyanya sesuai dengan matlamat akhir dalam ilmu Tasawwuf adalah mencapai taraf shiqn. Ishq ialah keadaan ruhani yang berada ditingkat paling tinggi dalam ilmu Tasawwuf kerana ia adalah anugerah dari Allah. Hamzah Fansuri juga mencirikan orang pemabuk (shiqn) ini adalah tidak takut mati. Mati yang dimaksudkan oleh Hamzah Fansuri adalah

528

PROSIDING NADWAH ULAMA NUSANTARA (NUN) IV, 25-26 NOVEMBER 2011

menyerahkan diri kepada Allah. Lebih dalam lagi Hamzah Fansuri mengatakan mati itu adalah Tasawwuf kerana dengan Tasawwuf orang itu akan meninggalkan segala apa-apa kemewahan yang dia ada (Tajrid) dan tujuannya untuk mengisbatkan diri dengan Tuhan (Tafrid). Orang yang shiq tidak takut neraka dan tidak mengharap pahala syurga dan tidak menaruh rahsia cintanya kepada Kekasih. Hamzah Fansuri menegaskan seorang yang belum shiq dan mabuk serta belum Marifat, dia tidak boleh mengucapkan Ana Al-Haqq seperti Al-Hallaj (Abdul Hadi 2001:152). sebagaimana dalam prosanya:
ketahui bahawa pangkat berahi terlalu tinggi daripada segala pangkat kerana berahi tiada dapat diperbuat melainkan anugerah Allah Taala juga adapun alamat orang berahi tiada takut akan mati apabila kehendak orang berahi (Hamzah Fansuri t.th:33)

Berdasarkan kepada penjelasan di atas, penulis berpendapat, terma Sharb dan shiqn adalah dua istilah yang sangat berkaitan serta berhubungan antara satu dengan yang lain dan ketepatan Hamzah Fansuri menggabungkan kedua-duanya adalah jelas kerana motif karya ini ditulis untuk mengenengahkan ilmu Tasawwuf. Maka dengan yang demikian, bagi mendalami ilmu Tasawwuf itu memerlukan alat yang mampu membawa seseorang ahli suluk kepada satu titik dapat menyatukan makhluk dengan khaliknya iaitu Tuhan. Pada peringkat ini, hanya satu perasaan yang mampu dirasai iaitu shiq atau keasyikan bercinta dengan Kekasih. Bagi penulis, tanpa Sharb atau alat, seseorang ahli suluk tidak akan mencapai tahap tertinggi dalam ilmu Tasawwuf iaitu shiq. Justeru itu, tajuk yang diletakkan oleh Hamzah Fansuri menyerlahkan kebijaksanaannya dalam menarik perhatian masyarakat dalam mendalami ilmu Tasawwuf. Konteks Penulisan Sharb Al-shiqn: Seperti mana yang dijelaskan sebelum ini tujuan Hamzah Fansuri menulis kitab ini adalah untuk menyelesaikan polemik ilmu Tasawuf terutama mengenai konsep al-Ayan al-Thasbitah atau Wahdat al-Wujud yang berlaku di sekitar masyarakat Acheh pada ketika itu. Dalam membincangkan konteks di sebalik penulisan Sharb al-shiqn ini, dapat kita garapkan bahawa disebalik tumpuan utama kitab ini dihasilkan ialah untuk membentuk seseorang marifah kepada Tuhan berdasarkan ajaran Islam yang sebenar dalam setiap aspek kehidupan dalam masa yang sama memahami konsep tasawuf itu sendiri. Dapat digambarkan bahawa perkembangan ilmu tasawuf di Acheh pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 masih lagi bercampur baur dengan pengaruh agama Hindu yang mempengaruhi budaya hidup dan unsur kerohanian masyarakat Acheh. Berdasarkan syair-syair yang dihasilkan ada hubung kaitnya dengan karya Sharb al-shiqn yang

dihasilkan. Secara keseluruhannya Hamzah Fansuri mengkritik bahawa ramai dikalangan pengamal tasawuf di sekitar Nusantara tidak memahami konsep tasawuf dan melakukannya dengan amalan yang salah. Sebagai contoh ramai ahli tasawuf pergi ke hutan dan beruzlah di sana untuk mencari Tuhan. Sedangkan dalam usaha mencari Tuhan, ia dapat dilakukan di mana sahaja asalkan seseorang itu sanggup mengikuti disiplin dan ibadah ajaran Islam itu secara tertib dan rajin. Amalan tasawuf yang dilakukan secara salah ini, bukan sahaja berlaku dalam kalangan masyarakat Acheh sahaja, malah ia juga dilakukan oleh pemerintah pada ketika itu iaitu Sultan Iskandar Muda. Menurut Braginsky (1992), Sultan Iskandar Muda (1607-1636) sering bermeditasi sebagai menyambut munculnya bulan purnama dimana amalan ini adalah pengaruh dari agama Hindu. Hal ini telah ditegur oleh Hamzah Fansuri sebagai amalan yang salah di sisi Islam, namun begitu beliau telah mendapat murka oleh Sultan Iskandar Muda. Mula dari itu Hamzah Fansuri dan pengikutnya mula menjauhkan diri dari Istana dan sering mengkritik amalan tasawuf yang sudah tercemar (Abdul Hadi 2001: 125). Peristiwa ini juga turut diakui oleh Syed M. Naquib al-Attas (1970). Beliau menyatakan bahawa keadaan ketika itu sebagai suasana keliru terhadap ajaran dan pandangan hidup ahli tasawuf. Keadaan ini bukanlah satu spekulasi tetapi sememangnya benar-benar berlaku sebagai contoh dari segi praktikal amalan pertapaan dan yoga dimasukkan dalam praktikal ilmu tasawuf. Hal ini sama keadaan tasawuf yang berlaku di India. Contoh pengaruh Hindu dapat juga dilihat pada nama-nama sesuatu tempat di Acheh seperti Dar al-Kamal (Kediaman Sempurna), Dar al-Shafa (Kediaman Suci), Pulau Rahmat, Kota Khalwat dan Teluk Isyqidar (Teluk Berahi). (Naquib al-Attas 1970: 16-17). Berhubung masalah di atas, dapat dipastikan bahawa kedatangan Hamzah Fansuri ke Acheh adalah untuk memurnikan semula ajaran ilmu tasawuf yang sudah menyimpang dari landasan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, Hamzah Fansuri memberi penekanan terhadap syariah dalam bahagian terawal karya Sharb al-shiqn di mana syariah itu menjadi asas paling utama bagi seorang Islam untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Antara perkara syariat yang mesti dipatuhi itu seperti yang dijelaskan sebelum ini iaitu syahadah, solat, puasa, zakat dan menunaikan haji bag yang mampu, serta beriman kepada Nabi Muhammad s.a.w. Jelas apabila perkara syariah ini dipegang dengan kukuh, ia akan menjadi sebagai satu tarikat dan seterusnya membawa kepada hakikat untuk mengenal Tuhan. Tambah beliau lagi, ayat-ayat Tuhan ada di alam semesta dan di dalam diri manusia untuk direnungkan. Sesungguhnya Tuhan tidak jauh, malah lebih dekat dibandingkan dengan urat leher manusia. Jalan untuk mencapai rahsia ini ialah

529

PROSIDING NADWAH ULAMA NUSANTARA (NUN) IV, 25-26 NOVEMBER 2011

melakukan penyucian diri dengan bermujahadah iaitu melaksanakan ibadah dengan penuh kesungguhan dan kecintaan yang mendalam kepada Tuhan. Cara seperti ini dapat dilakukan bila-bila masa dan di mana sahaja tanpa menunggu bulan purnama atau bertapa di dalam hutan seperti yang terdapat di dalam agama Hindu. Dengan ini, dapat dijelaskan bahawa konteks disebalik keseluruhan penulisan Sharb al-shiqn ini bukan sahaja tertumpu kepada memberi kefahaman yang menyeluruh kepada penduduk Acheh terhadap ilmu tasawuf terutama yang berkaitan isu al-Ayan al-Thabitah dan Wahdat alWujud, tetapi Hamzah Fansuri juga cuba memberikan kefahaman yang sebenar terhadap masyarakat Acheh mengenai ilmu tasawuf menurut ajaran Islam yang sebenar dalam usaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan dalam pada masa yang sama membuang segala unsur-unsur agama lain ke dalam ilmu ni yang jelas ada bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri.. KESIMPULAN Seperti mana yang telah dijelaskan sebelum ini Hamzah Fansuri merupakan tokoh ulama pada abad ke-16, bukan sahaja dalam bidang agama malahan juga dalam bidang kesusasteraan yang dapat dilihat dalam hasil karya-karyanya. Banyak hasil karyakaryanya yang telah dikaji secara lansung oleh kalangan ilmuwan yang berminat dengan pemikiran mengenai Tasawwuf dan juga keunikan karya yang dihasilkan seperti syair-syair sufi. Seperti mana yang telah dilakukan oleh penulis kajian mengenai salah sebuah karya Hamzah Fansuri yang terawal iaitu kitab Sharb al-shiqn merupakan satu usaha dalam menerangkan mengenai pemikiran, saranan dan nasihat Hamzah Fansuri dalam jihad mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun begitu, kajian ini hanya menumpukan kepada dua objektif utama iaitu mengapa Hamzah Fansuri menggunakan tajuk Sharb al-shiqn (minuman yang orang yang berahi) sebagai tajuk karya yang dihasilkan serta tujuan beliau menghasilkan karya ini. Terma Sharb al-shiqn yang digunakan oleh Hamzah Fansuri adalah kerana pengaruhnya daripada tokoh-tokoh Tasawwuf tradisional yang seringkali menggunakan istilahistilah yang begitu rumit (complicated) dan simbolik sufi untuk menarik perhatian pembaca dalam sesuatu karya yang dihasilkan seperti perkataan minuman yang diselarikan maksudnya sebagai anggur dan arak, manakala perkataan berahi diselarikan maksudnya sebagai orang yang sedang mabuk dengan minuman anggur atau arak. Apabila dikaji secara teliti melalui karya yang dihasilkan oleh Hamzah Fansuri ini, maka dapat difahami bahawa maksud gabungan dua perkataan ini, Sharb alshiqn sebagai satu perasaan cinta yang begitu

kuat terhadap Tuhan melalui cara-cara tertentu untuk berada di sisi Tuhan. Seterusnya, karya yang mengandungi tujuh bab ini adalah usaha Hamzah Fansuri dalam menjelaskan mengenai cara mendekatkan diri kepada Tuhan yang menyentuh perbincangan mengenai syariat, hakikat, tarikat, martabat, sifat dan zat Tuhan. Hal ini sesuailah dengan matlamatnya menghasilkan karya ini untuk menyelesaikan masalah kefahaman Tasawwuf falsafah dalam perbincangan mengenai Wahdatul wujud dalam kalangan masyarakat Acheh pada waktu itu yang masih kabur dan tidak dimengertikan. Isinya yang ringkas dan padat ini telah membawa pengaruh ilmu Tasawwuf menjadi luas dan diterima secara menyeluruh oleh masyarakat Acheh khususnya dan Nusantara umumnya. Di samping penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua france sangat berjaya menarik perhatian masyarakat. Sumbangan karya Sharb alshiqn ini kepada perkembangan ilmu tasaswuf abad ke-16 sangat bernilai dan hebat sehingga membawakan pencerahan ilmu ini dan khususnya berkaitan Wahdatul wujud. RUJUKAN Hamzah Fansuri. T.th. Sharb al-shiqn. Perpustakaan Tun Sri Lanang. Hasan Shadily (ed.). 1973. Ensklopedi Umum. Yogyakarta: Penerbit Kanisus Ibnu Manzur. 1119. Lisn al-Arab. Al-Qahirah: Dar al-Maarif. Abdul Hadi W.M. 2001. Tasawuf Yang Tertindas Kajian Hermeneutik Terhadap Karya-Karya Hamzah Fansuri. Jakarta: Penerbit Paramadina. Abdul Hadi W.M. 2008. Karya Melayu Bercorak Tasawuf dan Klasifikasinya. Dlm. Jurnal Lektur Keagamaan. Vol 6. No. 2. Jakarta: Departemen Agama RI, Gedung Bayt al-Quran & Museum Istiqlal Abdul Rahman Hj Abdullah. 1990. Pemikiran Umat Islam di Nusantara: Sejarah dan Perkembangannya Hingga abad ke-19. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. A Hasjmy. Hamzah Fansuri Sastrawan Sufi Abad Xvii. Dlm. Hamzah Fansuri Penyair Sufi Acheh. Pyt. Abdul Hadi W.M. & L.K. Ara. 1984. LOTKALA. Amatullah Armstrong. 1995. Sufi Terminology (AlQamus Al-Sufi) The Mystical Language Of Islam. Kuala Lumpur: A.S Noordeen Drewes G.W.J & Brakel L.F. 1986. The Poems of Hamzah Fansuri. Belanda: Foris Publications Holland. Faudzinaim Hj. Badaruddin. 2004. Menelusuri Akar Martabat Tujuh: Sebuah Ajaran Tasawuf Falsafi Nusantara. Dlm. International Seminar On Islamic Thoughts Proceedings. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

530

PROSIDING NADWAH ULAMA NUSANTARA (NUN) IV, 25-26 NOVEMBER 2011

Hasawh Abdullah. 1980. Perkembangan ilmu Tasawuf dan Tokoh-Tokohnya di Nusantara. Surabaya: Al-Ikhlas. Kautsar Azhari Noer. Pengaruh Wahdat al-Wujud dalam Pemikiran Islam di Nusantara. Dlm. IsuIsu Dalam Dakwah Tarekat Tasawuf&Ajaran Sesat di Malaysia. 2008. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. M. Afif Anshori. 2004. Tasawuf Falsafi Syeikh Hamzah Fansuri. Yogyakarta: Gelombang Pasang. Nurbakhsh Javad. 1984. Sufi Symbolism. Jld. 1. London: Khaniqahi-Nimatullahi Publications. Ooi Keat Gin. 2004. Sotheast Asia: A Historical Ensyclopedia From Angkor Wat to East Timor. Amerika Syarikat: ABC-CLIO Inc.

Syed Muhammad Naguib Al-Attas. 1963. Some Aspects Of Sufism As Understood And Practiced Among The Malays. Singapore: Malaysian Sociological Research Institute ltd. Syed Muhammad Naguib Al-Attas. 1970. The Mysticism of Hamzah Fansuri. Kuala Lumpur: University Malaya Press. Syed Muhammad Naguib Al-Attas. 1966. Raniri and The Wujudiyyah of 17th Century Acheh. Singapura: Monographs of The Malaysian Branch Royal Asiatic Society. Uka Tjandrasasmita. Penggunaan Tulisan Jawi di Indonesia Setelah Kedatangan Islam. Dlm. Jurnal Lektur Keagamaan. Vol 6. No. 1. 2008. Jakarta: Departemen Agama RI, Gedung Bayt alQuran & Museum Istiqlal

531