Anda di halaman 1dari 25

Plani i Puns Edukative KLASA: X - C Viti shkollor: 2013 - 2014

Nj msues nuk duhet t ket ndonj t favorizuar, nuk duhet t ndaj t varfrit nga t asurit, m ak inte!igjentt nga inte!igjentt"#

MSUES KU !ES"#$ S%&'(# K# %(('

(rm)ajtja

1. Organizimi i klass
1.

2. Puna me partnert 3. Prmbajtja e planit 4. Plani Analitik 5. T ndryshme

*rganizimi i

k!ass

Fituesi ka gjithmon nj program.Me dije dhe vullnet e zbaton hap pas hapi n jet Msoj t di, msoj t bj, msoj t jetoj s bashku, msoj t egzistoj. T jemi qytetar model n shkoll dhe n komunitet,si shembull pr brezat q pasojn. T prgjegjshm pr cdo detyr dhe prgjegjsi n shkoll, amilje dhe komunitet. T a t pr tu prballur me s idat e jets %ota sht e jona ,!e ta ushtojm At& rruga drejt s' ardhmes ka!on n rmjet dijes""" +

!t!ja e puns edukati"e #

)lli*i:

N fund t vititnxnsit#
1+ T grupohen n nxnsit m t mir t shkolls n aspektin

msimor dhe edukativ.


2+ T arrijn t prekin ndrrat drejt s ardhmes vetm me dije dhe

vullnet kmbnguls n t gjith proesin msimor edukativ.

*)jektivi i shko!!es ,-S*. /- 01 , mesoj te )ej, mesoj te jetoj se )ashku, mesoj te ekzistoj

%, EK"'V' E!UK#"'V ' S-K%((ES

TE KRIJOJME NJE MODEL TE EDUKIMIT ARSIMOR BASHKEKOHOR,PER PERGATITJEN E NXENESVE TE


2

AFTE PER TU INTEGRUAR NE NJE SHOQERI QE NRYSHON ME RITME TE SHPEJTA.

01,-NS1*N1 -34*(1AN

NDIHMOJE KEDO PER TE ZHVILLUAR VLERAT E POTENCIALIN INDIVIDUAL TE BEHET TERESISHT QENIE NJEREZORE,PER TE MOS U SHNDERRUAR NE INSTRUMENT TE EKONOMISE

*)jektivat e unes edukative te k!ases:

Te fo !o"#e $%"e$"e$ e &'%(e %&)(* +)e %*,e e%*,*& 'e $-e$e)+' e).e,'+$ .e /e'e$ )(o,e' f&#+0"e$,&'%(e*$. Te $"o(+$ . o10e#e' %(e )(,&2e' e '3 e 1 e$%& ,0&)e) %*,e * .4 ."e,* e%(e .e $"4 56"+%("e '4 '3 e . Te e0e#+$o"#e #*$6e)&' .& & )3e ,.&)+ ,3 .4 14$ e%(e o1"e,'+/+$ , 3e)o '4 ,0&)4). Te "e$4 o1"e,'+/4 e%(e e&0+)'4 .4 )f+%&' 24 + . e)+$ .&) #1& +#+' '4 #&'* 4).
5

T4 )(f&2+$ $"4 )"e00"4 '4 %e$"e 23'e'& e )+ $e )(,o004 e%(e $4 ,o#*$+'e'. Te ,e#+ $"e ,&0*)(#e + )& #4 '4 0& '4 %(e '4 $+/e0+$ e ,0&)4) $4 'e 6"+'(& % e"'+#e' 24 '4 6"+'(4. +)+# )& #e )(*#e

*)jektivat Kr6esore :

Rruga drejt suksesit kalon nprmjet rregullit e disiplins dhe prvetsimit t dijeve gjat gjithe viteve te Gjimnazait. Realizimi me sukses i t gjitha hapave q do t ndiqen n drejtim t prvetsimit t dijeve dhe nj prqindje e lart kalueshmrie. Nxns shembullor n Shkoll e n Komunitet.

!tetar t denj n "do moment...

(r)rja e k!asS Nr"i n8nsve gjithsej 35 9emra 21 ,eshkuj 14

G Nr"n8 $ NX",- (41N0'4 B' (3N*.N' N' SA/-/ NX",- (41N0'4 /' 01@*4C3A4
$$

Senatori: Nr"n8. (4*%L-,(ro)!eme $


$$

=v>Senatori: NX'N'S ,- (41N0'4 B' (3N*.N' N' (41@A/ NX'N'S .-/1, NX",- N.' (41N0 (A(3N' NX" ,- $/' (41N0 NX",@'SA/14'S1 N' /' NX'N' NX",/' 0C (41N041/ (A (3N' NX",- (4A(A,%-/,-N0*4NX"/' A40A34 (AS DEF NX",- 9A,1L.B' KAN' (4*N' /' @-/'N NX",- (4*%L-,-03KA/1@$
$ $$

$$

$$

$$

$$

$ $$

$$

=gjedhjet n k!as

Kordinatori i uns edukative r edukimin gjinor dhe shndetsor: NX",- 9A,1L.- B' KAN' 0A'N' NX",/' ,-/A (4*N' 91=1K- ,B14A
$

Kordinatori i uns edukative r edukim atdhetar dhe m)rojtjes s mjedisit: NX",- (4*%L-,- -K*,1K- N' 9A,1L.NX"B' .-/*.N' N' ,1N1,3, .-/1K ;jendja so<ia!e e k!ass dhe karakteristikat
$$ $$

Kordinatori i uns edukative r edukimin me t drejtat dhe !irit e njeriut dhe r a?en dhe to!eran<n: -/."""NX"B' KAN' /-0-NX' ('4 03AAN, 04*;', NX"/' ,%-/34 N' KLAS' 01SA @1/$ $$ NX"N;A 9A,1L.NX" .* /' 1N/-L-K/3AL0ALL3A4
$$

Kordinatori i uns edukative r formimin dhe zhvi!!imin e ersona!itetit dhe edukimin gjuhsor : NX"B' KAN' /-0-NC' /' %4AK/1S1N SAK*LL'N NX" /' ,%-/34 N' KLAS' N.' @1/ $
$

NX" B' KAN' ('4 (S1K*L*;-N NX" N-@*.' SA3,' /' 0*%'/ N' ,'S1,-

Kordinatori i uns edukative r edukimin me ?6tetarin evro iane dhe zhvi!!im t ?ndrueshm:

Rregullorja e klass

Nxnsi!
1 %sht i detyruar t "ij n shk!ll me tekste shk!ll!re dit!re& mjete
msim!re dhe 'ant. !spasja e tyre k!nsider!het shkelje e rregull!res dhe merren kt! masa#

(nie n dijeni e prindit. )argim nga msimi i sh!*ruar me "nien e mungesa"e pa arsye.

2 +,nsit-"ajza dhe djem. nuk lej!hen t mbajn "eshje


ekstra"agante& tualet& byzylyk e bizhuteri. sh!*r!het me kt! masa#

bajtja e tyre

(nie n dijeni e prindit. Prjashtim nga shk!lla pr raste t prsritura.

3 + mjediset e shk!lls ndal!het kateg!rikisht prd!rimi i

/ishezjarre"e& mbajtja e 0elular"e dhe aparate t tjer tele/!nik nga n,nsit. 1!nstatimi i tyre sh!*r!het me mas#

2!rtim-nga msuesi kujdestar.. (rejtje -nga msuesi kujdestar.. Paralajmrim pr prjashtim nga shk!lla. Prjashtim nga shk!lla.

4 +,nsit i ndal!het kateg!rikisht prd!rimi i duhanit& dr!gs&


alk!lit& mbajtja e arm"e t zjarrit dhe t /t!hta. sh!*r!het me masn#

bajtja e tyre

Prjashtim nga shk!lla.

5 +,nsit duhet t mbajn pastr mjedisin e klass dhe t shk!lls

dhe u ndal!het kateg!rikisht shkarra"itja e mure"e& dyer"e dhe banka"e& thyerja e tyre dhe 'd! shprd!rim tjetr. + raste thyerje dhe shprd!rimi i ta"!lina"e dhe karrike"e d! t merren kt! masa# 3hdmtimi n "ler leksh.

Paralajmrim pr prjashtim nga shk!lla. Prjashtim nga shk!lla. E

4 1ur n,nsi pl!ts!n 35 mungesa pa arsye& paralajmr!het pr


prjashtim nga shk!lla. 1ur pl!ts!n 45 mungesa pa arsye& prjasht!het nga shk!lla. + t dy rastet& "ihet n dijeni prindi.

6 + rastin e mungess n msim& n,nsi duhet t para*itet n


shk!ll i sh!*ruar nga prindi& pr t justi/ikuar mungesat-rap!rt ap! arsye pers!nale.. + rast t kundrt mungesat d! t k!nsider!hen pa arsye.

7 +,nsit nuk duhet t ushtr!jn dhun /izike& psik!l!gjike n shk!ll


dhe t m!s pajt!hen me aktet e pakulturuara.

8 +,nsit nuk duhet t /lasin me z t lart gjat !r"e t msimit si


dhe gjat pushime"e t shkurtra n k!rrid!re. k!nstatuara jan# 2!rtim9 (rejtje9 :he kur kt! nuk sjellin prmirsime n sjellje& pr masa t tjera& mblidhet 1shilli i :isiplins * mund t arrij deri n masn# Prjashtim nga shk!lla. asat pr rastet e

$F

*rganizimi i gru eve si as interesit ;ru i i uns edukative r edukimin atdhetar dhe at t m)rojtjes s mjedisit ;ru i i uns edukative r formimin dhe zhvi!!imin e ersona!itetit dhe edukimin gjuhsor

;ru i i uns edukative r edukimin me t drejtat dhe !irit e njeriut dhe r a?en dhe to!eran<n

;ru i i uns edukative r edukimin gjinor dhe shndetsor:

$$

;ru i i uns edukative r edukimin me ?6tetarin evro iane dhe zhvi!!im t ?ndrueshm

(una me artnert Partnert: Prindr. senati. /ordi. 0sikolo1ia.*2ek2a.% ) *)jektivat: (rindr: T njihen prindrit me pr!blemet e klass si dhe rrugt e k!ntributiti t gjith k!munitetit pr mbar"ajtjen e puns n shk!ll si dhe pr nj edukim *ytetar sa m t mir t /mij"e t tyre. T e"ident!het r!li i kshillit t prindr"e n /!r0imin e bashkpunimit t k!munitetit me shk!lln. T rritet pjesmarrja e k!munitetit pr rregullimin dhe mirmbajtjen e ambjente"e t klass dhe shk!lls. Senati: T e"idnet!het r!li i senatit n zgjidhjen e pr!bleme"e t n,ns"e. T rritet bashkpunimi senat ;grupe klase& pr !rganizimin e "eprimtari"e t ndryshme t m!shs. T sht!het bashkpunimi senat ; n,ns n kushtet e in/!rmimit sa m t mir pr karriern. $+

%ordi: T ms!j brezat me seri!zitetin dhe prgjegjsin * ka ky b!rd n mbar"ajtjen e tyre * t jen t sigurt se gjith'ka sht e hapur& e "zhgueshme dhe e matshme n dem!kra0i. T ndik!j me mnyra t ndryshme k!munikimi me k!munitetin e klass pr zgjidhjen e pr!blem"e t ndryshme * sh/a*en n kt "it shk!ll!r. (siko!ogia: T rritet bashkpunimi me t sid!m!s n kt "it t maturs ku streset dhe dilemat e tyre jan m t shumta e nj /jal e dikujt tjetr mund t luaj r!l "endimtar n jetn e tyre. ,jekja: T sht!het bashkpunimi dhe maturantt t njihen sa m mir me smundjet e m!shs& *!/shin kt! psik!l!gjike& bi!l!gjike& /izi!l!gjike etj9 oj?: T ms!jn '<jan O=2 dhe t nj!hin r!lin e tyre n nj sh!*ri dem!kratike n mnyr * n t ardhmen t jet dhe "et siprmarrs t till n ndihm t zh"illimit t gjithanshm t "endit t tyre& pr nj dem!kra0i sa m t pl!t (!ani Ana!itik I (artnert J

$2

Nr" 1. 2. 3.

,uaji Shtator /etor Nntor

/ematika .P4 !&,'+#+ + . +o +'e'e/e .4 /+'+$ )(,o00o 7897:789;. .Z6"e%("& e ,4)(+00+' '4 . +$%4 /e. Ve$%o)"& #e '& e ,o$' +1*'+' '4 ,o#*$+'e'+' .4 )(,o004$. .A$&0+54 e .4 .& +#+' %(e e!* +)4 )4 $-4$4)/e '4 ,4)&" ,0&)e $4 <%o &).e,'. .T&,+# #e .)+,o0o6e$ #1+ &$,'(+$ e '4 2e$+' #&'* &$' %(e *64' .4 '4 0& 6*& )' e)+$. .De1&'= )(,o00& %(e #"e%+)+.S+ '& #+ 4#1&"#4 &'4. .O 6&$+5+#+ + '&,+#+' +$fo #*e) .4 '4 #1300* #e e5*0'&'e )& #4 '4 #+ & )+#e)'+ +$ e .& 4. .A$&0+54 .4 .& +#+ #e 'e#4= >T4 0*f'o"#4 .4 $"4 #1300"e )& #4 '4 #+ 4 '4 )+#e)' +' '4 .& 4?. .T&,+# #e #"e,e$ e )(,o004) #e 'e#4= >N%+,+#+ + )'+0e/e "e'4)o e $4 "e'4$ 'o$ 4?. .T&,+# #e . +$% +', , 3e'& +$ e 1o %+' '4 )(,o004) %(e #e .4 f&24)*e) '4 $"4 OJQ, #e 'e#4= >Ro0+ + 1o %+' %(eOJQ $4 $%4 6"e6"4)+#+$ e #&'* &$'4/e .4 '4 .4 56"e%(* *64' e "e'4) $4 .4 .*'("e %(e #e +$'e e)&' e ,o#*$+'e'+'. .Ve. +#'& + #e 'e#4= >Ro0+ + $4$4) %(e #4)*e)+' $4 #+ 4e%*,+#+$ e f4#+"4). .Fe)'+# + .4 1&)(,4'. .A$&0+54 .4 .& +#+= .@A#*$% '4 14"#4 .4 'A* 24$4 #4 . &$4 e .4 '4 $6 +'* e5*0'&'e' %(e '4 )(o,4/e 24 "&$4 '4 .*$4)*& .4 & )3e '4 . o10e#e/e f&#+0"& e. .A,'+/+'e' #e 'e#4= >P o/+#e' .o ' o,&)+# .o )A$& )f+%o"$4 %o'?. .T&,+# #e .e%&6o64 $4 *$+/e )+'e'e .4 ,4)(+00+# ,& +e e. A$&00+54 e P*$4) #4)+#o e Be%*,&'+/e .4 /+'+$ )(,o00o 7897:789; T &"'+#+ + . o10e#e/e 'e $% 3)(#e $e . &6 'e #1300"e) )e /+'+ )(,o00o Kshi!!i i rindrve

4. 5.

0hjetor .anar

4.

Shkurt

6. 7.

,ars (ri!!

8. 10.

,aj Bershor

K4)(+00+ + P +$%4 /e

Bo %+ + K0&)4)

$5

N 1 2 5

Emri mbiemri

Det yra Kry An tar An

N 1 2 5

Emri mbiemri

Det yra Kry Nn kry An

>enat!r ? klases , ;0
*)jektivat e uns me kshi!!in e rindrve T ndihmojn pozitivisht n krijimin e personalitetit t fmijve duke drejtuar debatin n klas. T ndrgjegjsojn dhe t tjert pr nj ambient sa m t ngroht dhe tolerant n familje. T nxitin nj debat t lir dhe t sinqert midis prindrve dhe msuesve. T rrisin prgjegjshmrin ndaj do veprimi pozitiv apo negative te fmijt t ksaj klase.

(rm)ajtja e (!anit Linjat: 3hvilli*i i kon4iden5s dhe 0r12e12sis Nn!injat: Eduki*i i karriers Kush jam un. llimet# planet pr jetn. $endimarrja. %akime me personalitete S4id n2 rre6iku 7"ra4iki*i8

Eduki*i ekono*ik &'sht globalizmi. (arrja e vendimeve )inan*iare.

+egjisla*ioni shqiptar mbi tra)ikimin. ,iskutim rastesh t tra)ikimit. Njohja me organizmat q ndihmojn n raste tra)ikimi.

$7

''+ 3hvilli*i i stileve 2etsore t shndetsh*e dhe t */ro2tura Nn!injat: " n2ohsh shndetin+ Shndeti dhe sjellja. -aktort e rrezikshm t shndetit. Eduki*i */i t ush9:ern+ 1 .shqimet e shndetshme. /denti)ikimi i asortimenteve q kan pak !nd!r. Parandali*in e alkolit dhe dro1s+ 0resioni i bashkmoshatarve. +lojet e drogs dhe ligjit. !uhani+ Parandali*i+ Rreziqet e duhanit. Seksualiteti+ 1hvillimi seksual. Parandali*i i SS". -'V;#'!S+

0arandalimi i duhanit.

Stresi dhe *ena<hi*i i ti2 /denti)ikimi i streseve. %eknikat pr t kontrolluar stresin.

Shtator: ,uaji 1 Konfiden<s dhe (rgjegjsis

(!ta j!n pr )igjin dhe t :rejtat t!na


"EM# E VEP$'M"#$'S %, EK"'V#" PE$S%&' %SE =$UP' P$= E= S !#"# 7#>#"'8 #V#

'

P +'"& e $-e$)e/e. N"o("& #e e6*00o e$ e )(,o004), ,* +,*0e$ e e 'e 6"+#$&5+' %(e 56"e%("e' e ,e)(+00+' 'e ,0&)e) %(e 'e . +$%e /e.

T4 e/+%e$'o"$4 !+0& 4)('4 e6*00o "& e e e )(,o004) %(e !+0&' "&$4 $% 3)(+#e' $4 '4. T4 $%4 6"e6"4)o(e$ $-.)e #o)51&'+#+ + e6*00o e) .4 14$ $"4 /e. +# '4 %4$*e)(4#.

Msuesi ku2destar

$:

''

Je#+ G"+#$&5+)'4...D*(e' '4 )f+%o"#4 /4)('+ 4)+'4 e '4 e$%+# % e"' 4$% &/e. K3 /+' .4 14(e' $6& #+"4 & (&.&, .o (&.+ + .& 4 4)('4 #4 /e$%+#'& +.

T4 $%4 6"e6"4)o(e$ )e .*$& .4 '4 ,&.* 4$% 4$ .4 '4 !+04$ ,&$4 .*$*& ,&2 /+'e, f+00o$ 24 $4 %+'4$ e .& 4.

=ru0i i 0uns edukative 0r 4or*i*in dhe 6hvilli*in e 0ersonalitetit ++

/etori: ,uaji i Letrsis dhe Arteve

+j libr pr brezat pasardhs& thesari m i 'muar n jet ...


/ema e ve rimtaris *)jektivat (ersoni ose ;ru i rgjegjs .ava 0ata IafatiJ

#ktivitet *e te*n: ?+n %2R213 ... 1

T4 /0e e)o"$e f+6* e$ e Ne$e TEREZES: %*,e e


,o$)+%e *& &'4 )+ '(e)& '4 1 e5&/e%(e ."e)4 e e%*,+#+' '4 !%o 1 e5+. T4 e%*,o"#4 'e n8"iden se humanizmi i saj eshte thesar i v6er n jetn e se<i!it rej nesh"

,suesi kujdestar ;ru i i uns edukative r edukimin e ersona!itetit

kreanari per te gjithe brezat e sh*ipetare"e . 3K%/$/%2%

T4 $%4 6"e6"4)o(e$ r t
11

U$+fo #& %(e o & + %3 e6*00& 24 $*, #*$% 'A+ 04#4 ,* 4 .& + 5&1&'*& .

z)atur rregu!!uoren s )rendshme si n k!as eshe n shko!!" T4 ,*.'o"$4 se rregu!!i sht )aza r nj )ashkjetes t shndosh demokratike e a?sore"

,suesi kujdestar

$G

111

#nali6 e arrit2eve n as0ektin *si*or edukativ n klasn @A #

T4 e/+%e$'o"#4 arritjet dhe


do)sit r tDi ara rir situatave n vazhdimsi" ,suesi kujdestar

Nntor: .emi Atdhetar

1renar * jemi bijt e >h*ipes & pasardhs t denj t >knderbeut....


/ema e ve rimtaris *)jektivat (ersoni ose ;ru i rgjegjs 0ata IafatiJ .ava

A,'+/+'e' #e 'e#4=
1

@ =emi bij t >knderbeut ....@


E),* )+o$ $e K *"e

T4 e/+%e$'o"$4 v!erat
atriotike e kom)tare t atdheut ton"

,suesi kujdestar dhe n8enesit

11

Aktivitet: Kongresi i ,anastirit#

T4 $"o(+$ historin e
o u!!it sh?i tar dhe heroizmin e tij r t ardhur n kto dit ? ata jetojn sot"

,suesi historis ;ru i i uns edukatidukimin atdhetar ;ru i i uns edukative r edukimin me ?6tetarin evro iane dhe zhvi!!im t ?ndrueshm

T4 e/+%e$'o"$4
111 $% 3)(+#e' $e .e +*%(& (rekim sheku!!in ndr6she, festime ne 'e $% 3)(#e %(e 'e kuader te $F$ vjetorit te avaresise /0e e)o"$e .&/& e)+$e e )(2+.e +)e

$H

2ytetar m!del n 'd! m!ment& j! "etm n,ns shembull!r


/ema e ve rimtaris *)jektivat (ersoni ose ;ru i rgjegjs 0ata IafatiJ .ava

T4 e/+%e$'o"$4
1 Strategji er te frenuar semundjen A1@-A10S shka?et e infektimit dhe te m)rohemi nga ajo ,suesi kujdestar (siko!ogja e shko!!es, mjeku" ;ru i i uns edukative r edukimin me t drejtat dhe !irit e njeriut dhe r a?en dhe to!eran<n ,suesi kujdestar Kordinatort

T4 $%4 6"e6"4)o(e$
er te ndimuar ersonat e rekur Aktivitet: 111

T4 ,*.'o"$4 se a
to!eran< nuk mund t kemi kurr nj )ashkjetes a?sore dhe nj sho?ri t rmasave demokratike"

T jemi tolerant pr t qen antar t denj t nj bote t qytetruar A,'+/+'e' me temn: estojme !ris"lindjet d"e vitin e ri

T4 /0e 4)o"$4
rndsin e nj feste n for<imin e unitetit dhe t sho?ris s t6re"

111

0hjetor : ,uaji i B6tetaris

$E

+ 'd! m!ment duhet t "lers!jm se ku jemi dhe ku syn!jm9


/ema e ve rimtaris *)jektivat (ersoni ose ;ru i rgjegjs 0ata IafatiJ .ava

+ 'd! m!ment duhet t "lers!jm se ku kemi arritur dhe duhet t shk!jm...

T4 e/+%e$'o"$4 <i!a sht rndsia e t ?enit i r ikt n t gjitha sh enzimet ?ofshin finan<iare a o kohore" T4 )(o(+$ e&6+#e' e

,suesi kujdestar

@e rimtari me temn 11

#$llimet e mia d"e planet pr jetn.

'4 '"e 4/e .4 56"e%("e' e '3 e .4 &'4 24 &'& %*&$ '4 14(e$ $4 '4 & %(#e$ %(e '4 f+00o"$4 '4 +)(+,o"$4 56"e%("e' e '3 e $4)e &'o $*, .4 )('&'e$ #e ,& &,'e +$.

;ru i i uns edukative r formimin dhe zhvi!!imin e ersona!itetit""" ;ru i i uns edukative r edukimin me t drejtat dhe !irit e njeriut

111

Ana!iz e gjendjes s r arimit dhe frekuentimit r t )r )i!an<in e vetes"

T4 $%4 6"e6"4)o(e$
se Kdo munges e )r dhe Kdo not negative sht hum)je e )i!an<it"

.anar : ,uaji i %i!an<it

+F

An jam A+%& m 'm! pr at * jam ...


/ema e ve rimtaris *)jektivat (ersoni ose ;ru i rgjegjs 0ata IafatiJ .ava

B&)(,41+)e%+#= 1

>U$4 "&# UNC, #4 <#o .4 &'4 24 "&# ...?

Aktivitet: 11

T4 ,*.'o"$4 rndsin e t ?enit vetvetja dhe jo imitues i t tjerve" T4 0*f'o"$4 r t for<uar ersona!itetin e t6re dhe r t ku tuar sa m mir kon<e tin e individua!itetit" T4 e/+%e$'o"$4 .&)o"&' $e6&'+/e '4 % o64), %*(&$+', &0,o0+'... T4 $%4 6"e6"4)o(e$
)e 2e'4)+& %(e ,4$&24)+& & +(e$ /e'4# #e .*$4 %(e "o #e) #.+ "e) )4 ' * +' #e 04$%4 $& ,o'+,e.

,suesi kujdestar ,jekja e shko!!s (siko!ogia

D o6& / e' ,%*(&$+ '4 )(,* 'o$ "e'4$ ...

;ru i i uns edukative r edukimin gjinor dhe shndetsor

T4 +%e$'+f+,o"$4
111 Ana!iz e arritjeve n fund t m)6!!jes s semestrit t ar" %o14)+'4 e )(f&2* & $4 ."e)4$ e .& 4 '4 /+'+'. T4 #& +$ #&)& .4 '4 e0e#+$+*& <%o f&!'o 24 $%+,o$ $e6&'+/+)(' $4 & +'"e' e '3 e. ;ru i i uns edukative r edukimin e Karriers

Shkurt : ,uaji i 1denditetit

+$

,ars : ,uaji i ,suesit

B:he dritCe dituris prpara d! t na shpjer9@


/ema e ve rimtaris *)jektivat (ersoni ose ;ru i rgjegjs 0ata IafatiJ .ava

/akim me mesuesen, shkrimtaren %"%a!!i<i 1

/ evidentojn ro!in e msuesve n jetn e t6re" T4 & 6*#e$'o"$4 se Kadare sht sh rehur:

>%"e drit&e dituris prpara do t na s"pjer'

(ta t urtt )jer n d"embje* t t"jes"tt )jer n mad"s"ti. T4 /0e 4)o"$4 ro!in e

,suesi kujdestar Kordinatort

11

Fe)'o"#4 #e $4$&'= >N4 . e( +$ '4$% <%o %(+#1"e (& o", $4 , &(4' e '* )+ 5o6 % +'(4 o"...?

nns si )az e gjeneruese ,suesi e )rezave dhe zi vu!!kani i kujdestar ashuar i dashuris r ta" N8enesit e k!ases T4 ,*.'o"$4 se nna sht thesari m i Kmuar"""

111

?Sa 2e*i t a4t t vendosi* 0r t ardh*en ton+B

T4 ,*.'o"$4 %(e
v!ersojn ro!in e kshi!!uesit t karriers"

Nndrejtori ? merret me kshi!!imin e karriers"

++

(ri!!: ,uaji Shndet r t gjith#

+atyra dhe ; kujdesi pr it 9 >hndeti dhe =eta ky bin!m pandar 9


.ava.ava /ema e ve /ema rimtaris e ve rimtaris *)jektivat *)jektivat (ersoni ose (ersoni ose ;ru i ;ru i rgjegjs rgjegjs 0ata IafatiJ 0ata IafatiJ

,suesi B&)(,41+)e%+#= T4 e/+%e$'o"$4 ro!in e %io!ogjis Nat6rs shndetit dhe r ndikimi suksesin i saj e >N&'3 & %(e $%+,+#+ + )&" $e ;ru i i -dukimit B&)(,41+)e%+#= n.etn ndrrave" ton " "e'4$ 'o$4...? r,suesi ,jedisin""" >S(4$%e'+ %(e Je'& B ,3 1+$o# T4 $%4 6"e6"4)o(e$ se kujdestar )az e nj jete t + .&$%& 4...? shndosh sht nj tru i shndosh"

11

@e rimtari: Sa dhe si kujdesemi Ne r mjedisin """# 9ami!ja, the!)i i edukimit %ashk)isedim: %ukurit nat6rore t vendit tim"""#

T4 T4 /0e $%44)o"$4 6"e6"4)o(e$ '4 '"e 4'


n %(e ro!in $4?&%(4 !uan '4 njeriu .& 4ne f&#+0"e$. mjedis"

11 111

T4 #e$&-(o"$4 T4 /0e 4)o"$4 1*,*%(e +'4 , +'+<+5#+$, )*,)e)+$


$&'3 o e '4 .&)+ /e$%+' 'o$4 %4)('+#+$, "e'& '4 .4 1&00 #e '4 %3"&. /0e 4)+#+$ %(e

@1 111

(!otesimi i formu!arit Ana!iz: er k!asen e X1" Ku jemi me s6nimet tonaL#

Te /0e e)o"$e
.0o'e)+#+$ e fo #*0& +' T4 e/+%e$'o"$4 )e ,* .e"&$4 ,0&)e$ -+ .e 0e$%e' #e ee&0+5+#+$ e #e 56"e%("e )3$+#e/e 'e /4$&.

;ru i i edukimit r mjedisin" ,suesi kujdestar Kr6etari i kshi!!it t ,suesi rindrve gjeografie ;ru i edukimit atdhetar ,suesi ,suesi kujdestar Kujdestar ;ru i i -dukimit r Karriern"""

,aj : ,uaji i Nat6rs

+2

Bershor: N (rag t ,aturs Shtetrore

atura >htetr!re dhe s/idat * na !/r!n nuk na trembin 9


/ema e ve rimtaris *)jektivat (ersoni ose ;ru i rgjegjs 0ata IafatiJ .ava

T4 $%4 6"e6"4)o(e$ )e .& $"4 #"e%+) '4


)*,)e))(4# )A,& $-4$4+e '4 )*,)e))(#e, e $&'3 & 4)('4 1&5& e "e'4).

11

Ana!iz: ,)6!!ja e @itit Shko!!or """#

n ro!in ? !uan una sistematike n roKesin msimor"

,sues kujdestar

+5

$+"F:"+F$2

T4 $%4 6"e6"4)o(e$

F: "F: "+F$2

B&)(,41+)e%+#= ?M&'* & S('e'4 o e %(e )f+%&' 24 $& of o$ $*, $& ' e#1+$..

T4 e/+%e$'o"$4 )e $"e +* 4)('4 )+ $"4 0*0e 24 ,&0o$ $4 %+)& f&5& e &'& '&$+ "&$4 $4 f&54$ e , +"+#+' '4 f *'e/e.

,suesi kujdestar ;ru i r edukimin e karriers

/ /jera """"

T Tjera ....
/ema e ve rimtaris *)jektivat (ersoni ose ;ru i rgjegjs 0ata IafatiJ .ava 1 11 111 1@ +7

(ergatiti : Soni!a Kajo!!i