Anda di halaman 1dari 18

TH20303 SEJARAH KONFLIK ASIA BARAT SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA PENSYARAH: DG NORIZAH AG KIFLEE@DZULKIFLI BAB 2 : PENUBUHAN NEGARA

ISRAEL 1948

Latar Belakang Bangsa Yahudi Menurut kajian sejarah yang berdasarkan penggalian arkeologi dan lembaran-lembaran kitab suci, awal bangsa Yahudi mempunyai hubungan rapat dengan kisah nabi Ibrahim AS yang berlaku sekitar 38 lalu atau !8 tahun SM" tahun yang

#a$sir Al-%ur&an menunjukkan bahwa Ibrahim AS tinggal di daerah 'alestine yang dikenali sekarang sebagai Al-(halil )*ebron+ dan beliau tinggal di sana bersama ,abi -uth )%S, .!/01-2!+"

Anak nabi Ibrahim adalah nabi Ismail dan nabi Ishak kemudian anak nabi Ishak adalah nabi Yaakub"

kemudian dari keturunan !. anak nabi Yaakub inilah yang dikenali sebagai !. suku Israel" Anak bongsu nabi Yaakub AS adalah nabi Yusu$ AS, yang terkenal dalam sejarah"

setelah ditinggalkan di dalam telaga di padang pasir oleh abang-abangnya, akhirnya menjadi kepala bendahara negeri Mesir"

(emudian ayahnya, nabi Yaakub, serta abang -abangnya mengikut nabi Yusu$ AS ke Mesir dan hidup damai di sana sampai suatu hari 3iraun yang berkuasa memperbudakkan )menjadikan hamba+ keturunan mereka yang dikenalI dengan bani Israel"

(erana kekejaman 3iraun yang tak terkira terhadap bani Israel, Allah S4# telah mengirim nabi Musa AS masa itu, dan memerintahkannya untuk membawa bani Israel keluar dari Mesir"

Musa AS dan kaumnya meninggalkan Mesir, dengan pertolongan mukji5at Allah, sekitar tahun !.6 SM" Mereka tinggal di Semenanjung Sinai dan timur (anaan )'alestine+, dalam Al-%ur&an, nabi Musa memerintahkan 7ani Israel untuk memasuki (anaan, )%ur&an, 6/.!+"

TH20303 SEJARAH KONFLIK ASIA BARAT SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA PENSYARAH: DG NORIZAH AG KIFLEE@DZULKIFLI BAB 2 : PENUBUHAN NEGARA ISRAEL 1948

Setelah nabi Musa AS wa$at, bangsa Israel tetap tinggal di (anaan" Menurut ahli sejarah, nabi 8aud AS menjadi raja Israel dan membangun sebuah kerajaan berpengaruh"

Selama pemerintahan anaknya nabi Sulaiman, batas-batas Israel diperluas dari Sungai ,il di Selatan hingga sungai 9u$rat di negara Siria sekarang di utara" Ini adalah sebuah masa gemilang bagi kerajaan Israel dalam banyak bidang, terutama senibina" 8i 7aitul Ma:dis );erusalem+, nabi Sulaiman membangun sebuah istana dan biara yang luar biasa"

Setelah wa$atnya nabi Sulaiman, Allah S4# mengutus ramai lagi nabi kepada 7ani Israel meskipun dalam banyak hal bani israel tidak mendengar perintah para nabi, membunuh mereka dan mengkhianati Allah"

Setelah kematian nabi Sulaiman, kerajaan bani Israel )yahudi+ berpecah, di utara Israel dengan ibukota Samarria dan 8i Selatan ;uda dengan ibukota 7aitul Ma:dis )Yerrusalem+"

8engan berlalunya waktu, suku yahudi jatuh di bawah Assyurria dan 7abylon atau pergi ke Mesir sebagai pelarian"

(etika raja 'errsia (yros tahun 631 SM mengi5inkan orang Yahudi kembali dari pelarian mereka, banyak orang Yahudi yang tidak kembali, di sinilah mulainya 8iaspora, penyebaran bangsa Yahudi ke seluruh dunia"

'ada tahun 03 SM ;uda dan Israel jatuh ke tangan orang <omawi dan tahun 2 SM berjaya menghancurkan pemberontakan Yerusalem dan menghancurkan biara dan ;uda"

Awal terbentuknya Israel Setelah itu orang Yahudi hidup dalam pelarian, sehingga 5aman khila$ah =thmaniyyah barulah orang Yahudi dapat merasakan kehidupan yang damai dengan membayar pajak perlindungan kepada kerajaan >thmaniyah" Akhir abad ke !1, ditunjangi oleh Jewish Colonization Assocation 7aron *irsch, Yahudi dari 9ropah #imur berpindah ke Argentina dan membentuk (olonialisme pertanian, untuk kembali ke 'alestine bermula tahun !88!" 2

TH20303 SEJARAH KONFLIK ASIA BARAT SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA PENSYARAH: DG NORIZAH AG KIFLEE@DZULKIFLI BAB 2 : PENUBUHAN NEGARA ISRAEL 1948

Tanah Rahmat 7agi kedua-dua pihak Islam dan Yahudi, tanah yang didiami oleh 'alestin dan Israel sekarang merupakan tanah yang istimewa, yang telah ditentukan oleh Allah sejak ribuan tahun lampau" 7agi umat Islam, di tanah inilah terbinanya Masjidil A:sa, iaitu masjid ketiga paling mulia di dunia ini, setelah Masjidil *aram dan Masjid ,abawi" 7agi penganut Yahudi pula, tanah tersebut merupakan ?#anah Yang 8ijanjikan #uhan@ kepada mereka" 8i situlah nenek moyang mereka berasal )7ani Israel+, dan di situlah kampung halaman mereka" Mereka percaya, di tanah itulah terletaknya 7ukit Aion, dan situlah tertanamnya Temple of Solomon, iaitu kuil suci mereka" Atas kedua-dua sebab inilah, tanah tersebut menjadi rebutan antara Muslim dan Yahudi sejak dari dahulu, hinggalah membawa kepada pertumpahan darah sekarang" (ristian juga, menganggap tanah tersebut sebagai tanah suci" 8i #emple o$ ,a5areth, yang terletak di tanah tersebut, merupakan tempat kelahiran ,abi Isa" 8i tanah itulah ,abi Isa menyampaikan ajarannya, dan di tanah itu jugalah ,abi Isa disalib" Sejarah Awal Sebenarnya sejarah bani Israel wujud sedari 5aman ,abi Ibrahim lagi" ,amun, kita susuri sedari kependudukan 7ani Israel itu di Mesir, sepertimana yang diutuskan ,abi Musa a"s kepada mereka" (ita tahu melalui al%uran, bahawa 3iraun dan tenteranya mengejar ,abi Musa dan kaumnya sehingga ke -aut Merah, di mana ketika itu ,abi Musa menggunakan mukji5atnya membelah dan menyeberangi lautan tersebut" Setelah itulah ,abi Musa dan kaumnya 7ani Israel mendiami tanah 'alestin tersebut" (ita boleh baca sendiri dalam al%uran, betapa kaum ini semakin

TH20303 SEJARAH KONFLIK ASIA BARAT SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA PENSYARAH: DG NORIZAH AG KIFLEE@DZULKIFLI BAB 2 : PENUBUHAN NEGARA ISRAEL 1948

lama semakin ?besar kepala@, meminta yang pelbagai dari ,abi Musa dan sebagainya" (ita juga boleh lihat kisah #alut dan ;alut yang berlaku setelah kewa$atan ,abi Musa, sebagaimana yang diceritakan di dalam al%uran di surah al7a:arah" Setelah #alut menawan kembali tanah palestin tersebut dari kekuasaan ;alut, tampuk pemerintahan 'alestin disambung pula oleh ,abi 8aud" Seterusnya disambung oleh ,abi Sulaiman, dengan bala tenteranya dan kegemilangan kerajaannya )termasuk haiwan, jin dan angin+" 'alestin dimiliki oleh 7ani Israel, sehinggalah lebih kurang 0 tahun sebelum kelahiran ,abi Isa" 'ada tempoh ini, kerajaan <om menekan kependudukan 7ani Israel di tanah 'alestin tersebut, sehinggalah akhirnya tanah 'alestin dijarah oleh tentera <om dan kaum 7ani Israel diusir keluar lalu" -alu tersebarlah kaum 7ani Israel, atau dikenali sekarang sebagai Yahudi, ke serata dunia" Sejak dari itu, tanah 'alestin menjadi milik kerajaan <om" Sehinggalah setelah kelahiran ,abi Isa, seterusnya kewujudan agama (ristian" -ebih kurang pada tahun 3 Masihi, kerajaan <om di bawah pemerintahan <aja Bonstantine yang menjadikan Bonstantinople sebagai pusat pemerintahan, mengalami (ristianisasi" Sejak dari tempoh tersebut, kerajaan <om menguasai 'alestin"

Kedatangan Islam 'alestin kekal di bawah milik kerajaan <om sehinggalah kelahiran ,abi kita Muhammad s"a"w" Setelah <asulullah berjaya menubuhkan 9mpayar Islam, beliau wa$at pada 03. Masihi" Seterusnya empayar Islam semakin berkembang, dan 'alestin berjaya ditawan dari kerajaan <om pada tahun 038 Masihi" Maka sedari itulah 'alestin menjadi milik Islam, sebagai tanah suci yang ketiga selepas Makkah dan Madinah"

TH20303 SEJARAH KONFLIK ASIA BARAT SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA PENSYARAH: DG NORIZAH AG KIFLEE@DZULKIFLI BAB 2 : PENUBUHAN NEGARA ISRAEL 1948

Sepanjang dari tempoh tersebut, kerajaan <om yang telah menjalani (ristianisasi, mengalami pelbagai perubahan dari sudut struktur pemerintahan"

7angsa-bangsa asal 9ropah seperti Cikings, Magyar dan sebagainya dikristiankan, dan pemerintahan dikuasai oleh golongan Bhurch"

Sejak dari !

Masihi, tentera (ristian telah melakukan pelbagai usaha

menawan kembali 'alestin" 'ada tahun ! 03, 'ope AleDander II memberikan ?$atwa@ mengerahkan penganut (ristian untuk berjuang mendapatkan kembali 'alestin, dan barangsiapa yang berjuang diberikan status kemuliaan dan pengampunan tertinggi" Itulah yang dikenali sebagai 'erang Salib )Brusades+" Akhirnya pada tahun ! 11, tentera Salib berjaya menawan 'alestin, dan menguasai tanah suci tersebut selama hampir . tahun"

Menawan Semula Setelah 'alestin ditawan, kerajaan Islam yang sedia ada kon$lik dalaman pada ketika itu, semakin hilang semangat" (eadaan berlanjutan sehinggalah lahirnya seorang pemimpin agung, yang dikenali sebagai Salahuddin Al Ayyubi" Salahuddin Al Ayyubi, menyatukan masyarakat Arab yang ketika itu berpecah belah akibat perbe5aan ma5hab dan aliran, seterusnya membawa tentera Islam menyerang kembali 'alestin" Akhirnya, pada sekitar tahun !!82, ibunegara 'alestin berjaya ditawan, dan pada tahun !.1! kubu terakhir tentera Salib di tanah suci tersebut berjaya dimusnahkan" 5

TH20303 SEJARAH KONFLIK ASIA BARAT SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA PENSYARAH: DG NORIZAH AG KIFLEE@DZULKIFLI BAB 2 : PENUBUHAN NEGARA ISRAEL 1948

Sejak itulah tanah suci 'alestin kekal di bawah pemerintahan Islam dengan aman damai"

Malahan, penduduk asal 'alestin iaitu YahudiE7ani Israel dibenarkan pulang ke kampung halaman mereka, walaupun masih ramai yang bermastautin di luar" (erajaan Islam berkembang meluas, hinggalah masuk ke era pemerintahan #urki =thmaniyyah"

Aaman #urki =thmaniyyah mengalami kejatuhan sejak dari abad ke-!1 lagi" 'roses modenisasi semakin berlaku, dan kebergantungan terhadap kuasa barat semakin wujud" (risis-krisis dan kon$lik dalaman melemahkan lagi kekuasaan empayar #urki =thmaniyyah"

(hali$ah pada masa tersebut hanyalah pada nama9mpayar Islam semakin lemah, di bawah kekuasaan barat seperti 7ritain dan 'erancis"

Perang Dunia Pertama Akhirnya, pada tahun !1!F, tercetusnya perang dunia pertama" 'erang dunia pertama terdiri daripada . kuasa besar, iaitu 'akatan 7ertiga 7ritain'erancis-<ussia menentang 'akatan 'usat iaitu ;erman dan AustriaE*ungary" Setelah perang berterusan, negara-negara lain seperti Amerika Syarikat dan Italy menyertai 'akatan 7ertiga, manakala (erajaan #urki =thmaniyah pula menyertai 'akatan 'usat" 7erada di bawah 'akatan 'usat, kerajaan #urki =thmaniyyah diserang hebat oleh 'akatan 7ertiga 7ritain-'erancis-<ussia" (erajaan Islam #imur diserang dan ditawan oleh 7ritain" (erajaan Islam 7arat yang menjangkaui sehingga ke Algeria, Sudan dan negara-negara utara A$rika, dikuasai oleh 'erancis" (erajaan Islam juga diserang dari utara, oleh <ussia, menyaksikan <ussia menawan kawasan utara kerajaan Islam"

TH20303 SEJARAH KONFLIK ASIA BARAT SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA PENSYARAH: DG NORIZAH AG KIFLEE@DZULKIFLI BAB 2 : PENUBUHAN NEGARA ISRAEL 1948

'erlu diberi perhatian, pada ketika ini, masih belum wujud negara bangsa, kerajaan Islam adalah disatukan di bawah satu pemerintahan khali$ah, manakala setiap kawasan pula ditadbir oleh gabenor masing-masing"

Per e!ahan "egara Arab 'ada ketika tempoh inilah, kerajaan #urki =thmaniyyah mengalami kon$lik yang semakin hebat" 7ritain melalui perisiknya yang dikenali sebagai -awrence o$ Arabia, menyuburkan semangat nasionalisma di negara-negara Arab" 'ejuang kebangsaanEnasionalisma Arab pula menyerang kerajaan #urki =thmaniyyah" 'emerintah Arab ketika itu, 9mir 3aisal !, berpaling tadah dan memihak kepada 7ritain" Sejak dari itulah kerajaan Arab menjadi tali barut 7ritain" 'ada tahun !1!6, 7ritain mula menduduki kawasan Ira:" Akhirnya pada !1!2, 7ritain menduduki semula kawasan 'alestin" #entera 7ritain, diketuai General Allenby, memasuki 'alestin pada 1 8isember !1!2 lalu memberi ucapan H ?hari ini, perang salib sudah berakhir@" 'ada !1!2, 7ritain mengisytiharkan 8eklarasi 7al$our, iaitu perjanjian antara kerajaan 7ritain dengan ketua persatuan Yahudi 7ritain ketika itu, yang mana antaranya menjanjikan tanah 'alestin kepada Yahudi" 'enempatan Yahudi di 'alestin meningkat, dari 6 , hampir mencecah !"F juta" 4akil dari Yahudi ketika deklarasi tersebut, merupakan seorang Yahudi bernama Bhaim 4ei55mann" 4ei55man juga merupakan seorang saintis, malahan saintis pertama yang menghasilkan bahan kimia acetone, seterusnya acetone digunakan sebagai cordite, iaitu sejenis bahan letupan yang menyumbang besar kepada kejayaan 7ritain dalam perang tersebut" sebelum itu kepada

mencecah setengah juta, manakala penduduk Islam 'alestin ketika itu

TH20303 SEJARAH KONFLIK ASIA BARAT SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA PENSYARAH: DG NORIZAH AG KIFLEE@DZULKIFLI BAB 2 : PENUBUHAN NEGARA ISRAEL 1948

4ei55man mendesak setiausaha luar 7ritain ketika itu, Arthur 7al$our, supaya diadakan 8eklarasi tersebut" (erana terhutang budi ke atas sumbangan 4ei55man, kerajaan 7ritain bersetuju"

'ada mulanya, 7ritain menawarkan tanah di =ganda kepada 4ei5mann, namun 4ei5mann menolak dan mahukan 'alestin" 8ikatakan, 4ei5mann bertanya kepada 7al$our,

?9ncik 7al$our, katakanlah saya menawarkan 'aris dan -ondon kepada encik, yang mana satukah yang encik mahukanI@ ?#etapi, kami sememangnya sudah memiliki -ondonJ@ ?7etul itu, tetapi ketika -ondon masih lagi sebuah kawasan paya, kami telahpun memiliki tanah 'alestinJ@ Akhirnya, 7ritish membenarkan kaum Yahudi berhijrah ke tanah 'alestin" 'ada tahun !1!1, 9mir 3aisal I ketika itu pula menandatangani perjanjian antara beliau dengan Bhaim 4ei55mann, menyatakan sokongan sepenuhnya beliau dan kerajaan Arab kepada 8eklarasi 7al$our" Akhirnya pada tahun !1!1, berakhirnya 'erang 8unia 'ertama" (erajaan Islam #urki =thmaniyyah menerima tamparan hebat setelah kehilangan kawasan-kawasannya yang luas, termasuklah 'alestin" 7ritish dan 'erancis mula menjalankan kolonisasi di tanah-tanah jajahannya" 8ari situ wujudlah negara bangsa, apabila sempadan-sempadan digariskan memisahkan sempadan agama" Kejatuhan Turki #thmaniyyah$ 'ada tahun !1!8, tentera kolonial 7ritain menduduki pusat pemerintahan #urki =thmaniyyah, iaitu Istanbul" 'ada tahun !1.., setelah tamat 'erang 8unia 'ertama, sebuah 'ersidangan -ausanne diadakan, yang antaranya mempunyai beberapa tuntutan seperti H

TH20303 SEJARAH KONFLIK ASIA BARAT SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA PENSYARAH: DG NORIZAH AG KIFLEE@DZULKIFLI BAB 2 : PENUBUHAN NEGARA ISRAEL 1948

sistem khali$ah ditamatkan, khali$ah mestilah dibuang negeri, harta khali$ah dirampas, dan kerajaan turki baru akan ditubuhkan atas dasar sekular" Ya, persidangan tersebut menjanjikan kemerdekaan ke atas negara #urki" Seorang ahli 'arlimen #urki pernah bertanya kepada -ord Bur5on, ketua perunding pihak pakatan ketika itu H ?(enapa hanya #urki dimerdekakan, sedangkan negara-negara Arab yang lain masih di bawah pemerintahan kolonialI@ -ord Bur5on menjawab H ?*akikatnya #urki telah dimusnahkan dan tidak akan bangkit lagi, kerana kita telah menghancurkan kekuatannya H (hali$ah dan Islam" 8alangnya utamanya, Musta$a (amal Attartuk" 8ia mengeluarkan ugutan ke atas kabinet turki ketika itu, lalu merombak parlimen sedia ada yang tidak bersetuju dengan persidangan tersebut" 'arlimen kedua yang ditubuhkan juga tidak bersetuju dengan persidangan tersebut" Akhirnya, Musta$a (amal Attartuk mengadakan konspirasi politik lalu merampas tampuk pemerintahan" 3 Mac !1.F, kerajaan khali$ah secara rasminya ditamatkan" 'ada pagi hari tersebut juga, khali$ah terakhir, khali$ah Abdul Mejid II, diusir keluar dan dibuang negeri" Musta$a (amal Attartuk mengambil mengambil takhta, dan proses pengsekularan bermula" %&l&!aust (eadaan berterusan, sehinggalah naiknya seorang pemerintah ;erman ketika itu, iaitu Adol$ *itler" (etika tercetusnya perang dunia kedua oleh beberapa sebab, *itler melaksanakan pelan pemusnahan kaum yang dikenali sebagai Action T4" 'elan ini merencanakan pembunuhan euthanasia beramai-ramai ke atas golongan tertentu, majoritinya Yahudi" Setelah tamat 'erang 8unia (edua, dianggarkan seramai hampir 0 juta Yahudi di seluruh 9ropah mati dibunuh"

TH20303 SEJARAH KONFLIK ASIA BARAT SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA PENSYARAH: DG NORIZAH AG KIFLEE@DZULKIFLI BAB 2 : PENUBUHAN NEGARA ISRAEL 1948

Setelah mengalami kerugian yang besar, 7ritain berundur dari 'alestin dan tanah-tanah jajahannya yang lain pada !1F8"

Penglibatan Amerika Syarikat Amerika Syarikat, selaku kuasa besar dunia setelah 'erang 8unia (edua, memainkan peranan penting dalam penubuhan negara Israel" 'ada asalnya, Israel tidaklah wujud sebagai sebuah negara yang hakiki" Setelah holocaust yang dilakukan oleh *itler tamat, jumlah penduduk Yahudi yang ada adalah sedikit, serta mereka hidup dalam kesusahan dan ketakutan" 'ada ketika itulah, 'ersatuan Yahudi Amerika mengutuskan tuntutan kepada 'residen =S ketika itu, *arry #ruman" 'ada ,oKember !1F2, tuntutan tersebut dibawa ke persidangan '77 lalu '77 mendeklarasi pemisahan 'alestin" 'ada !0 May !1F8, kerajaan sementara Israel ditubuhkan di 'alestin, dengan sokongan dari '77" 'residen *arry #ruman menyokong sepenuhnya penubuhan Israel, maka wujudlah penempatan Israel di tanah 'alestin sehingga kini" 'residen Israel yang pertama H Bhaim 4ei5mann"

KR'"'L'(I )**+,)-./ Gelombang pertama penghijrahan pendatang haram Yahudi dari 9ropah ke 'alestin"

10

TH20303 SEJARAH KONFLIK ASIA BARAT SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA PENSYARAH: DG NORIZAH AG KIFLEE@DZULKIFLI BAB 2 : PENUBUHAN NEGARA ISRAEL 1948

)*-0

(ongres Aionis pertama bertemu di 7asel, Swit5erland" (ongres tersebut dilancarkan untuk menempatkan lebih ramai Yahudi di bumi 'alestin" 8i dalam kongres yang sama, >rganisasi Aionis sedunia )4orld Aionist >rgani5ation+ ditubuhkan"

)-./,)-)/

Gelombang penghijrahan kedua pendatang haram Yahudi"

11

TH20303 SEJARAH KONFLIK ASIA BARAT SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA PENSYARAH: DG NORIZAH AG KIFLEE@DZULKIFLI BAB 2 : PENUBUHAN NEGARA ISRAEL 1948

)-)0 2 November Menteri -uar 9ngland, -ord Arthur ;ames 7al$our, mengutus surat )yang kemudiannya dikenali sebagai 8eklarasi 7al$our+ kepada -ord 9dmund de <othschild bagi menyokong usaha penubuhan negara Yahudi di bumi 'alestin"

12

TH20303 SEJARAH KONFLIK ASIA BARAT SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA PENSYARAH: DG NORIZAH AG KIFLEE@DZULKIFLI BAB 2 : PENUBUHAN NEGARA ISRAEL 1948

7endera 9ngland 7endera Israel 1918 9 Disember #entera 7ritish menjajah 'alestin"

1920 24 April

'ersidangan San <emo telah memberi kuasa kepada 9ngland ke atas 'alestin" <akyat 'alestin cuba bangkit bagi menentang penjajahan"

1936-39

1947 29 November 'ertubuhan 7angsa-bangsa 7ersatu )'77+, melalui ;awatankuasa (has mengenai 'alestin telah mencadangkan supaya negara 'alestin dipecahkan menjadi dua negara, sebahagian bagi rakyat berketurunan Arab 'alestin dan sebahagian lagi bagi pendatang haram Yahudi )<esolusi !8! perhimpunan agung '77+" Manakala 7aitul Ma:dis )atau Al-%uds atau ;erusalem+ dan daerah di sekitarnya dijadikan kawasan antarabangsa, tanpa berbincang terlebih dahulu dengan pihak 'alestin"

1948 9 April

'asukan pengganas bawah tanah Yahudi yang dikenali

13

TH20303 SEJARAH KONFLIK ASIA BARAT SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA PENSYARAH: DG NORIZAH AG KIFLEE@DZULKIFLI BAB 2 : PENUBUHAN NEGARA ISRAEL 1948

sebagai kumpulan Irgun dan Stern Gang melakukan pembunuhan kejam ke atas .6F rakyat 'alestin di perkampungan 8eir Yassin berdekatan 7aitul Ma:dis"

14 Mei

Mandat 9ngland ke atas 'alestin berakhir secara rasminya" Yahudi Aionis serta-merta mengishtiharkan penubuhan negara Israel" Amerika Syarikat menawarkan hubungan diplomatik penuh bagi mengiktira$ negara haram Israel"

14

TH20303 SEJARAH KONFLIK ASIA BARAT SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA PENSYARAH: DG NORIZAH AG KIFLEE@DZULKIFLI BAB 2 : PENUBUHAN NEGARA ISRAEL 1948

1949

'ada penghujung tahun !1F8, Israel meluaskan penjajahannya ke atas 28L daripada tanah 'alestin" Akibat dari rampasan tersebut 26 , orang 'alestin menjadi pelarian dan hidup dalam keadaan yang sangat dai$" Sebelum tahun !1F2, Yahudi hanya berjaya memiliki 2L tanah 'alestin" Israel melancarkan serangan ke atas beberapa negara Arab" 'eperangan ini dikenali sebagai M'erang 9nam *ari"& Israel mendapat bantuan kewangan dan persenjataan dari Amerika Syarikat" 8i dalam peperangan tersebut, Israel telah menawan #imur 7aitul Ma:dis, #ebing 7arat dan Ga5a" Akibatnya, 6 , lagi warga 'alestin dihalau dari kampug halaman mereka"

1967 5 Jun

I"1'2 Lebih 3 4#TA RAKYAT PAL5STI" T5LA% M5"4ADI P5LARIA" S5M5"4AK TA%#" )-/*6

7umi 'alestin mula dicerobohi oleh kuasa-kuasa asing pada 2.! SM" (uasa asing pertama ialah orang-orang Assyria yang telah memusnahkan kerajaan Israel sahaja kerana orang-orang Yahudi dalam kerajaan ;udah sempat melarikan diri" Semejak itu, berlaku satu siri penjajahan di 'alestin secara berturut-turut oleh 9mpayar 7abylon, 'arsi, Yunani, <om, 7y5antine, Arab, =thmanyyiah, 7ritish dan kini oleh bangsa Yahudi pula )Sa$ran,!128/81+"

'ada tahun 0F #M, kadar cukai yang tinggi, kon$lik dalaman dan semangat nasionalisme telah menyebabkan bangsa Yahudi bangun memberontak menentang kerajaan <om selama tujuh tahun"

15

TH20303 SEJARAH KONFLIK ASIA BARAT SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA PENSYARAH: DG NORIZAH AG KIFLEE@DZULKIFLI BAB 2 : PENUBUHAN NEGARA ISRAEL 1948

'emberontakan yang berlaku lagi pada tahun !!6 dan !3. telah menghancurkan bangsa Yahudi sendiri apabila mereka dihamba-abdikan dan 7aitulma:dis pula dimusnahkan oleh kerajan <om" 7angsa Yahudi mula tersebar ke seluruh dunia meliputi semua negara-negara #imur #engah, A$rika =tara, 9ropah, negaranegara 7alkan dan Asia (ecil"

3enomena ini dikenali sebagai The Jewish Diaspora" Mereka tetap mengekalkan identiti dan bera5am untuk bersatu semula dan berpegang kuat kepada ajaran (itab #aurah, upacara agama dengan berkiblatkan 7atiulma:dis, budaya berpengetahuan serta konsepsi bersama mengenai sejarah dan takdir mereka yang berpusat kepada idea Galuth dan Geullah"

(edua-dua idea ini berpunca daripada ;ewish 8iaspora di mana Galuth bererti ?7uangan@ dan Geullah bererti ?7ebas daripada 7uangan dan (embali ke #anah Asal@ iaitu negara yang dijanjikan oleh #uhan mereka kepada ,abi Ibrahim a"s"

Mereka masih menunggu kelahiran seorang rasul the messiah untuk menyatu dan memimpin mereka mereka di Israel ) Sa$ran, !121/1-!3+" Kemun!ulan 7i&nisme

'ada asasnya, bangsa Yahudi ingin kembali ke 'alestin atas dasar agama dan kemanusiaan sahaja" 4alau bagaimanapun pada penghujung abad ke-1 apabila wujud beberapa orang Yahudi di 9ropah 7arat yang beroleh status sosial dan politik, mereka mula berminat untuk kembali ke 'alestin bagi mendirikan sebuah negara bangsa )(houri, !12!/3+"

'erjuangan ingin kembali ke tanah air sendiri )Yearing $or <eturn+ ini telah mengambil bentuk dalam satu ideologi yang dinamakan ideologi Aionisme pada awal abad ke-. "

16

Badangan penubuhan negara khas untuk orang-orang Yahudi telah dibuat TH20303 SEJARAH KONFLIK ASIA BARAT SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA
PENSYARAH: DG NORIZAH AG KIFLEE@DZULKIFLI oleh seorang wartawan *ungari, #heodore *ert5l yang merupakan pengasas BAB 2 : PENUBUHAN NEGARA ISRAEL 1948

gerakan Aionis di dalam gagasannya yang kemudiannya dibukukan di dalam Die Judem Stat ),egara Israel+ pada !810 " Sempena 0 tahun ,akbah )malapetaka+ pembentukan ,egara *aram Israel sejak !6hb Mei !1F8+" Istilah ,akbah mungkin adalah satu perkataan yang agak asing bagi sebahagian rakyat Malaysia melainkan buat mereka yang benar-benar prihatin mengenai isu umat Islam antarabangsa terutamanya di 'alestin" ,A(7A* bermaksud malapetaka atau bencana besar" Manakala ,akbah 'alestin merujuk kepada penubuhan ,egara *aram Israel yang telah diistiharkan secara resminya pada !6hb Mei !1F8" 'eristiwa ini berlaku selepas terlaksananya kependudukan dan penjajahan haram oleh rejim Yahudi Aionis ke atas tanah dan penduduk asal ,egara 'alestin secara sistematik dengan bantuan 7ritish dan '77" #arikh penting tersebut adalah detik hitam buat penduduk asal bumi 'alestin, orang-orang Arab dan dunia Islam secara keseluruhannya" ,egara 'alestin yang selama ini telah dinaungi kedamaian dan keadilan untuk ribuan tahun itu semakin merasai keperitan, kepedihan dan derita yang berpanjangan apabila mereka berada di bawah jajahan dan kongkongan Yahudi Aionis sejak enam dekad yang lalu" Pen!etus enubuhan negara Yahudi Badangan penubuhan negara khas untuk orang-orang Yahudi telah dibuat oleh seorang wartawan *ungari, #heodore *ert5l yang merupakan pengasas gerakan Aionis di dalam gagasannya yang kemudiannya dibukukan di dalam Die Judem Stat ),egara Israel+ pada !810" (ewujudan 'ertubuhan Aionis Antarabangsa )4A>+ melalui persidangannya yang pertama di 7asle, Swit5erland pada .2-.1hb >gos !812 di bawah pimpinannya telah membuka era aktiKiti politik Aionis, mengorak langkah kepada pembentukan ,egara Aionis di 'alestin" Pemangkin endudukan haram Yahudi di bumi Palestin 7ritish yang merupakan sekutu kuat gerakan Aionis telah sentiasa menyebelahi mereka dengan mengisytiharkan 8eklarasi 7al$our pada .hb ,oKember !1!2 apabila kerajaan 7ritish telah memberi jaminan untuk mewujudkan sebuah negara khusus untuk bangsa Yahudi di 'alestin" Ini merupakan usaha yang paling jahat dalam sejarah peradaban dunia kerana 17 dengan jelas ianya mencabuli perjanjian antarabangsa" 8engan angkuhnya deklarasi ini telah menidakkan hak dan aspirasi penduduk

TH20303 SEJARAH KONFLIK ASIA BARAT SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA PENSYARAH: DG NORIZAH AG KIFLEE@DZULKIFLI BAB 2 : PENUBUHAN NEGARA ISRAEL 1948

18