Anda di halaman 1dari 24

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 4

MINGGU / TARIKH BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Minggu

NOMBOR DAN OPERASI 1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 100 000

1.1 Nilai nombor.

(i) Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga 100 000 yang diberi dalam perkataan dan angka. (ii) Menamakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor. (iii) Mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. (iv) Menentukan nilai nombor hingga 100 000 dengan menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun.

KREATIVITI & INOVASI : dapat mencari perbezaan maklumat, bekerjasama dalam kumpulan serta berani membuat keputusan BBB: carta nilai tempat dan nilai digit, model tangga, lembaran kerja NILAI: cekap, teliti, kerja berpasukan FOKUS: Membaca dan menulis nombor, nilai tempat, nilai digit, cerakin nombor, banding beza.

Minggu

1.2 Anggaran bagi sesuatu kuantiti.

(i) Menganggar bilangan objek dengan menyatakan kuantiti yang munasabah berdasarkan set rujukan yang diberi.

KREATIVITI & INOVASI : dapat mencerna idea melalui pengalaman dan pemerhatian TMK : menerangkan dengan menggunakan komputer dan LCD BBB: kad gambar, MS Power Point, lembaran kerja NILAI: kreatif, membuat perwakilan, berfikiran terbuka FOKUS: Bundar nombor

Minggu

1.3 Nombor dalam bentuk pola.

(i) Mengelaskan pola bagi urutan nombor yang diberi. (ii) Melengkapkan pola nombor yang diberi.

KREATIVITI & INOVASI : dapat membuat perkaitan nombor dan pola serta perkongsian idea BBB: garis nombor, kad nombor,lembaran kerja NILAI: berdikari,cekap,adil FOKUS: Urutan menaik, urutan menurun

Minggu

1.4 Aplikasi sebarang nombor.

(i) Membundarkan sebarang nombor hingga puluh ribu terdekat. (ii) Mengenal pasti nombor yang boleh mewakili suatu nombor yang telah dibundarkan hingga puluh ribu terdekat.

KEUSAHAWANAN : bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan. TMK : menerangkan dengan menggunakan komputer dan LCD BBB: garis nombor, kad nombor, lembaran kerja NILAI: teliti, cekap, berdikari, bekerjasama FOKUS : Pembundaran nombor-nombor yang terdekat

Minggu

NOMBOR DAN OPERASI 2.0 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 000

2.1 Penambahan sebarang dua hingga empat nombor.

(i) Menambah sebarang dua, tiga dan empat nombor hingga lima digit hasil tambahnya hingga 100 000 dengan menggunakan pelbagai strategi termasuk membuat anggaran.

KREATIVITI & INOVASI : Murid menggunakan kreativiti masing-masing untuk menyelesaikan soalan kuiz. TMK : Menggunakan slaid power point. FOKUS: Membina ayat matematik, menambah dalam bentuk lazim

2.2 Penyelesaian masalah.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan hingga tiga nombor dengan menggunakan pelbagai strategi.

Keusahawanan: Menggunakan soalan yang melibatkan situasi perniagaan dan wang. FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu

2.3 Penggunaan anu dalam penambahan.

(i) Mengenalpasti anu yang melibatkan penambahan dua nombor. (ii) Membentuk ayat matematik yang melibatkan penambahan dua nombor.

TMK: Menggunakan slaid power point, tayangan video dan internet. FOKUS: Mengenalpasti pembolehubah

Minggu

NOMBOR DAN OPERASI 3.0 TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 000

3.1 Penolakan sebarang dua nombor.

(i) Menolak sebarang dua nombor hingga 100 000 dengan menggunakan pelbagai strategi.

KREATIVITI & INOVASI: Penggunaan pelbagai strategi TMK : Penggunaan perisian BBB: guli , papan nombor, lembaran kerja FOKUS: Membina ayat matematik, menolak dalam bentuk lazim

3.2 Penolakan berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor.

(i) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 100 000 menggunakan pelbagai strategi.

KREATIVITI & INOVASI : murid menyelesaikan masalah tolak dengan membuat pengabung jalinan kemahiran matematik dengan displin ilmu yang lain BBB: Lembaran kerja, papan nombor, Perisian, kad situasi. FOKUS: Membina ayat matematik, menolak dalam bentuk lazim

Minggu

3.3 Penyelesaian masalah.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penolakan dua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi.

KEUSAHAWANAN: mengaplikasi pemikiran keusahawanan, BBB: Lembaran kerja, Sempoa, Permainan ICT. FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu

3.4 Pengunaan anu dalam penolakan.

(i) Mengenalpasti anu yang melibatkan penolakan dua nombor. (ii) Membentuk ayat matematik yang melibatkan penolakan dua nombor.

KEUSAHAWANAN : mengaplikasi pemikiran keusahawanan BBB: Lembaran kerja FOKUS: membina ayat matematik, mengenalpasti pembolehubah

Minggu

NOMBOR DAN OPERASI 4.0 DARAB HINGGA 100 000

4.1 Pendaraban dua nombor.

(i) Mendarab sebarang nombor hingga empat digit dengan nombor satu digit dan hasil darabnya hingga 100 000. (ii) Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit dengan nombor dua digit dan hasil darabnya hingga 100 000. (iii) Mendarab sebarang nombor dengan 100 dan 1000, hasil darabnya hingga 100 000. (iv) Mendarab sebarang nombor dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000 dan hasil darabnya hingga 100 000 dengan pelbagai strategi termasuk membuat anggaran.

KREATIVITI & INOVASI : Menghasilkan idea melalui pemerhatian, menyatakan idea secara lisan dan bertulis. NILAI DAN SIKAP : Mengamalkan sikap yang jujur dan adil. BBB: Objek sebenar, abakus, kad gambar dan lembaran kerja. FOKUS : Asas sifir, mendarab dalam bentuk lazim dan kekisi

Minggu

4.2 Penyelesaian masalah.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan pendaraban dua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin dan tidak rutin. NILAI DAN SIKAP : Bekerjasama dalam kumpulandan mengaplikasikan sikap keusahawanan. BBB: Objek sebenar, abakus, carta, kad cerita dan lembaran kerja. FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu

NOMBOR DAN OPERASI 5.0 BAHAGI HINGGA 100 000

5.1 Pembahagian dua nombor.

(i) Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan nombor satu digit, dua digit, 100 dan 1000 menggunakan pelbagai strategi pengiraan.

KREATIVITI & INOVASI : Menghasilkan idea melalui pemerhatian dan menyatakan secara kumpulan. NILAI DAN SIKAP Jujur, adil dan berhati-hati, bekerjasama dalam kumpulan, yakin dan tekun BBB: Benda maujud(2 buah balang dan guli), Jadual Sifir, Jadual Sifir Tetulang Lembatan Kerja, Kad jawapan Kumpulan, Soalan Kuiz bagi Stesen. (Rujuk Modul m/s 90 97) FOKUS: Asas sifir, membahagi dalam bentuk lazim.

Minggu

5.2 Penyelesaian masalah.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan pembahagian dua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi.

KREATIVITI & INOVASI : Menjana idea melalui pemerhatian dan menyatakan idea dengan lisan. NILAI DAN SIKAP : Berani membuat keputusan. BBB: Lembaran kerja, kad katakunci, m/s 98-100. FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu

NOMBOR DAN OPERASI 6.0 OPERASI BERGABUNG

6.1 Penambahan dan penolakan.

(i) Menambah dan menolak sebarang nombor dalam lingkungan 100 000.

KREATIVITI & INOVASI : Mengabungjalin kemahiran matematik NILAI DAN SIKAP: Bertanggungjawab terhadap keputusan yang diperoleh BBB : Kad nombor, Kad Soalan, Kad Manila, Lembaran kerja FOKUS : Membina ayat matematik, melaksanakan operasi secara berturutan / konsisten

Minggu

6.2 Pendaraban dan pembahagian.

(i) Mendarab dan membahagi sebarang nombor dengan nombor satu digit dan dua digit dalam lingkungan 100 000.

KREATIVITI & INOVASI : Menjana idea dengan menggunakan teknik pengiraan yang pelbagai TMK : Menggunakan kalkulator untuk menyemak jawapan NILAI DAN SIKAP: Teliti, fokus dan bertanggungjawab BBB : Kad nombor, Kalkulator, Kad soalan, Lembaran kerja

FOKUS : Membina ayat matematik, melaksanakan operasi secara berturutan / konsisten

Minggu

6.3 Penyelesaian masalah.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan penolakan dengan menggunakan pelbagai strategi. (ii) Menyelesaikan masalah harian melibatkan pendaraban dan pembahagian dengan menggunakan pelbagai strategi.

KREATIVITI & INOVASI : Menjana idea melalui aktiviti kumpulan dan menyatakan idea secara kumpulan TMK: Menggunakan kalkulator untuk menyemak jawapan Tayangan video situasi harian. NILAI DAN SIKAP: Bekerjasama dalam membuat keputusan dan tekun BBB : Lembaran kerja, kad permainan/cerita/situasi, manila kad, kalkulator, video FOKUS : Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu

NOMBOR DAN OPERASI 7.0 Pecahan

7.1 Pecahan tak wajar dan nombor bercampur.

(i) Mengenal, menamakan dan menulis pecahan tak wajar dan nombor bercampur yang penyebutnya hingga 10 dengan menggunakan: (a) objek, (b) gambar rajah. (ii) Menukarkan pecahan tak wajar penyebutnya hingga 10 kepada nombor bercampur dan sebaliknya.

KREATIVITI & INOVASI : menghasilkan pelbagai pecahan tak wajar dan nombor bercampur daripada lipatan kertas. KEUSAHAWANAN: Adil, bekerjasama, tolong-menolong BBB: Kertas A4,pensel warna, lembaran kerja, kad gambar pecahan, gam FOKUS: Mengenal, membaca dan menulis pecahan

Minggu

7.2 Penambahan pecahan.

(i) Menambah hingga tiga pecahan wajar: (a) penyebut sama, (b) penyebut tak sama, hingga 10 dengan menggunakan pelbagai strategi.

KREATIVITI & INOVASI : menjana dan menghasilkan idea melalui aktiviti kumpulan KEUSAHAWANAN: bekerjasama, tolong-menolong BBB: Kertas A4,pensel warna, kad manila, lembaran kerja, kad gambar pecahan, kad aktiviti FOKUS: Menambah pecahan, mencari faktor sepunya

Minggu

7.3 Penolakan pecahan.

(i) Menolak sehingga dua pecahan wajar daripada satu pecahan wajar: (a) penyebut sama, (b) penyebut tak sama, hingga 10 dengan menggunakan pelbagai strategi.

KREATIVITI & INOVASI : menjana dan menghasilkan idea melalui aktiviti kumpulan KEUSAHAWANAN : bekerjasama, tolong-menolong BBB: Kertas A4,pensel warna, kad manila, lembaran kerja, kad aktiviti FOKUS: Menolak pecahan, mencari faktor sepunya

Minggu

7.4 Penambahan dan penolakan pecahan.

(i) Menambah dan menolak pecahan wajar: (a) penyebut sama, (b) penyebut tak sama, hingga 10 dengan menggunakan pelbagai strategi.

KREATIVITI & INOVASI : menambah dan menolak pecahan wajar menggunakan pelbagai strategi KEUSAHAWANAN : bekerjasama, tolong-menolong BBB: Kad aktiviti, kad gambar dan lembaran kerja FOKUS: mencari faktor sepunya

Minggu

7.5 Penyelesaian masalah melibatkan pecahan.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan penolakan dua pecahan wajar dengan menggunakan pelbagai strategi.

KREATIVITI & INOVASI : menghasilkan idea melalui situasi yang diberi TMK : Menggunakan media MS Power Point. KEUSAHAWANAN : Jujur, bekerjasama, tolong-menolong,berani membuat keputusan BBB: Lembaran kerja FOKUS : Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian

Minggu

NOMBOR DAN OPERASI 8.0 PERPULUHAN

8.1 Nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.

(i) Mengenal, menamakan dan menulis perpuluhan menggunakan gambar rajah. (ii) Menyebut dan menulis nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan dalam perkataan dan angka.

KEUSAHAWANAN: Penghargaan terhadap matematik BBB: Perisian komputer, lembaran kerja FOKUS: Menyebut secara lisan dan menulis dengan betul

Minggu

8.2 Nilai nombor perpuluhan.

(i) Menukar pecahan perseribu kepada perpuluhan dan sebaliknya. (ii) Membandingkan nilai dua nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.

KREATIVITI & INOVASI : mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin. Membina model matematik melalui corak dan hubungan. KEUSAHAWANAN: Hormat menghormati BBB: Kad perpuluhan, lembaran kerja, FOKUS: Mengenalpasti nilai tempat, nilai digit bagi nombor perpuluhan

Minggu

8.3 Penambahan nombor perpuluhan.

(i) Menambah dua nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin. KEUSAHAWANAN: Sistematik, menaakul dan berkomunikasi. BBB: Kad nombor, lembaran kerja FOKUS: Susun atur titik perpuluhan / dalam bentuk lazim

Minggu

8.4 Penolakan nombor perpuluhan.

(i) Menolak dua nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.

KEUSAHAWANAN : Boleh dipercayai dan cekap BBB: Perisian komputer, lembaran kerja FOKUS: Susun atur titik perpuluhan / dalam bentuk lazim

Minggu

8.5 Pendaraban nombor perpuluhan.

(i) Mendarab nombor perpuluhan dengan nombor satu digit dan hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan. (ii) Mendarab nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan 10, 100 dan 1000.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin. KEUSAHAWANAN : Kerja berpasukan FOKUS : Kedudukan titik perpuluhan pada hasil darab

Minggu

8.6 Pembahagian nombor perpuluhan.

(i) Membahagi nombor perpuluhan dengan nombor satu digit dan hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan. (ii) Membahagi nombor perpuluhan dengan 10, 100 dan 1000, hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan.

KREATIVITI & INOVASI : mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin. KEUSAHAWANAN: Adil dan berdikari FOKUS: Kedudukan titik perpuluhan pada hasil bahagi.

Minggu

8.7 Penyelesaian masalah nombor perpuluhan.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian.

KREATIVITI & INOVASI : mengaplikasikan kemahiran matematik dalam situasi harian. KEUSAHAWANAN : Perbincangan dan perkongsian idea, penyelesaian masalah dan kreatif. BBB: PPT, CD, lembaran kerja FOKUS: Membina ayat matematik secara lazim. Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu

NOMBOR DAN OPERASI 9.0 PERATUS

9.1 Nilai peratus.

(i) Menukar perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya.

KREATIVITI & INOVASI: mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin. KEUSAHAWANAN: Inovatif, mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran pengurusan perniagaan BBB: Kad perpuluhan, kad peratus, kotak misteri, lembaran kerja FOKUS: Asas pertukaran kepada peratus, asas pertukaran peratus kepada pecahan dan perpuluhan.

Minggu

NOMBOR DAN OPERASI 10.0 WANG HINGGA RM100 000

10.1 Nilai wang hingga RM100 000.

(i) Menyatakan gabungan wang dengan nilai hingga RM100 000 berdasarkan situasi harian. (ii) Membundarkan wang kepada ringgit terdekat.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran Matematik KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan BBB: lembaran kerja, sampel wang

FOKUS: Membaca dan menulis wang, simbol RM pada setiap jawapan.

Minggu

10.2 Penambahan nilai wang.

(i) Menambah hingga tiga nilai wang dan jumlahnya tidak melebihi RM100 000.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran Matematik KEUSAHAWANAN : Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta Nilai : Cekap ,menabung dan jujur. FOKUS: Asas perpuluhan dalam bentuk lazim.

Minggu

10.3 Penolakan nilai wang.

(i) Menolak hingga dua nilai wang daripada sebarang nilai wang hingga RM100 000.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran Matematik KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta Nilai : Bersyukur ,menabung dan jujur. FOKUS: Asas perpuluhan dalam bentuk lazim.

Minggu

10.4 Penambahan dan penolakan nilai wang.

(i) Menambah dan menolak nilai wang hingga RM100 000.

KREATIVITI & INOVASI: Mengaplikasikan kemahiran Matematik KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta FOKUS: Asas perpuluhan dalam bentuk lazim.

Minggu

10.5 Pendaraban nilai wang.

(i) Mendarab nilai wang dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000 dalam lingkungan RM100 000.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran Matematik KEUSAHAWANAN : Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta FOKUS: Susun atur titik perpuluhan

Minggu

10.6 Pembahagian nilai wang.

(i) Membahagi nilai wang dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000 dalam lingkungan RM100 000.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran Matematik KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta FOKUS: Susun atur titik perpuluhan

Minggu

10.7 Penyelesaian masalah.

(i) Menyelesaikan masalah harian termasuk transaksi barangan dan perkhidmatan yang melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian wang.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran Matematik KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan dan pengurusan perniagaan TMK: PPT BBB: Lembaran kerja,sampel wang, borang pesanan,PPT FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian

Minggu

10.8 Mata wang asing.

(i) Mengenal mata wang negara-negara ASEAN dan mata wang negara utama dunia. (ii) Menyatakan nilai wang RM1 dengan nilai mata wang negara lain.

KREATIVITI & INOVASI : Membuat penggabungjalinan dengan disiplin ilmu yang lain KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pengetahuan perniagaan TMK : PPT BBB: Lembaran kerja,sampel mata wang asing, carta, PPT Nilai : Cekap ,menghargai dan bersyukur. FOKUS: Asas darab dan bahagi dalam perpuluhan.

Minggu

10.9 Instrumen pembayaran.

(i) Mengenal pelbagai instrumen pembayaran.

KREATIVITI & INOVASI : Membuat penggabungjalinan dengan disiplin ilmu yang lain KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan BBB: Contoh-contoh instrumen, kad imbasan, lembaran kerja Nilai : Tidak boros ,menabung dan jujur. FOKUS: Kaedah pembayaran

Minggu

NOMBOR DAN OPERASI 11.0 MASA DAN WAKTU

11.1 Perkaitan dalam masa.

(i) Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan: (a) hari dan jam, (b) minggu dan hari, (c) tahun dan bulan.

TMK: Menggunakan bahan-bahan yang berunsurkan teknologi kepada murid. KREATIVITI DAN INOVASI: menghasilkan idea-idea dan mengaitkan idea tersebut secara lisan atau bertulis. BBB:Video, Model Jam, Kalender, NILAI: Bersyukur, menghargai masa FOKUS: Penukaran unit masa

Minggu

11.2 Penambahan melibatkan masa.

(i) Menambah hingga tiga masa melibatkan: (a) hari dan jam, (b) minggu dan hari, (c) tahun dan bulan, tanpa dan dengan penukaran unit.

KREATIVITI & INOVASI : menghasilkan idea-idea dan mengaitkan idea tersebut secara lisan atau bertulis. BBB: Jam, carta, kalender, lembaran kerja. NILAI: Menghormati masa rakan, bersyukur

FOKUS: Penukaran unit, proses pengumpulan semula unit masa.

Minggu

11.3 Penolakan melibatkan masa.

(i) Menolak hingga dua masa daripada satu masa melibatkan: (a) hari dan jam, (b) minggu dan hari, (c) tahun dan bulan, tanpa dan dengan penukaran unit.

KREATIVITI & INOVASI : menghasilkan idea-idea dan mengaitkan idea tersebut secara lisan atau bertulis. KEUSAHAWANAN : Mampu bersaing secara positif semasa aktiviti berkumpulan. BBB: Jam, carta, kalender,lembaran kerja NILAI: Bersyukur dengan masa yang diberi, bekerjasama denagn rakan semasa aktivti berkumpulan. FOKUS: Penukaran unit, proses pengumpulan semula unit masa.

Minggu

11.4 Pendaraban melibatkan masa.

(i) Mendarab melibatkan: (a) hari dan jam, (b) minggu dan hari, (c) tahun dan bulan, dengan nombor satu digit tanpa dan dengan penukaran unit.

KREATIVITI & INOVASI : menghasilkan idea-idea dan mengaitkan idea tersebut secara lisan atau bertulis. KEUSAHAWANAN: Menghargai masa, menepati masa BBB: Carta masa, Jam, Lembaran Kerja NILAI: Bersyukur, menghargai masa FOKUS: Penukaran unit, proses pengumpulan semula unit masa.

Minggu

11.5 Pembahagian melibatkan masa.

(i) Membahagi melibatkan: (a) hari dan jam, (b) minggu dan hari, (c) tahun dan bulan, dengan nombor satu digit tanpa dan dengan penukaran unit.

KREATIVITI & INOVASI : Menggunakan pelbagai strategi untuk menyelesaikan masalah. BBB: Kalendar, Jam, Jadual Sifir, Lembaran Kerja NILAI: Menepati masa, bekerjasama FOKUS: Penukaran unit, proses pengumpulan semula unit masa.

Minggu

11.6 Penyelesaian masalah melibatkan masa dan waktu.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban danpembahagian masa dan waktu.

KREATIVITI & INOVASI : Menggunakan pelbagai strategi untuk menyelesaikan masalah. BBB: Power Point, Lembaran Kerja NILAI: Bersyukur, Menghargai masa FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu

SUKATAN DAN GEOMETRI 12.0 PANJANG

12.1 Unit panjang.

(i) Mengenal unit panjang: (a) milimeter (mm), (b) kilometer (km). (ii) Menyatakan hubungan melibatkan: (a) sentimeter dan milimeter, (b) kilometer dan meter, dan sebaliknya.

KEUSAHAWANAN : Mengaplikasi pemikiran keusahawanan SIKAP & NILAI: Prihatin BBB: Pembaris panjang, Pita Pengukur FOKUS: Membaca skala

Minggu

12.2 Mengukur dan menganggar panjang.

(i) Mengukur objek dalam unit milimeter. (ii) Menganggar jarak dalam kilometer.

KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran pengurusan perniagaan NILAI: Jujur, Sabar BBB: Objek, Pita Pengukur FOKUS: Boleh mengukur objek dalam pelbagai unit, boleh menganggar ukuran objek dalam pelbagai unit.

Minggu

12.3 Penambahan panjang.

(i) Menambah hingga tiga ukuran panjang melibatkan: (a) sentimeter dan milimeter, (b) kilometer dan meter, tanpa dan dengan penukaran unit.

TMK: Menggunakan LCD SIKAP & NILAI: Patuh, Hemah tinggi BBB: CD interaktif FOKUS: Penukaran unit

Minggu

12.4 Penolakan panjang.

(i) Menolak hingga dua ukuran panjang daripada satu ukuran panjang melibatkan: (a) sentimeter dan milimeter, (b) kilometer dan meter, tanpa dan dengan penukaran unit.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran matematik untuk pengukuran dalam situasi harian SIKAP & NILAI: Jujur, Berdikari, Sabar BBB: Objek, Pembaris/pita pengukur, Lembaran kerja FOKUS: Penukaran unit

Minggu

12.5 Pendaraban panjang.

(i) Mendarab ukuran panjang melibatkan: (a) sentimeter dan milimeter, (b) kilometer dan meter, dengan nombor satu digit tanpa dan dengan penukaran unit.

KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea melalui pemerhatian serta menyatakan idea secara lisan dan bertulis NILAI: Keadilan dan kejujuran BBB: Carta, Jadual Pertukaran Unit, Kad Cerita FOKUS: Penukaran unit

Minggu

12.6 Pembahagian panjang.

(i) Membahagi panjang melibatkan: (a) sentimeter dan milimeter, (b) kilometer dan meter, dengan nombor satu digit tanpa dan dengan penukaran unit.

KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea melalui pemerhatian serta menyatakan idea secara lisan dan bertulis NILAI: Keadilan dan kejujuran BBB: Carta, Jadual Pertukaran Unit, Kad Cerita FOKUS: Penukaran unit

Minggu

12.7 Penyelesaian masalah melibatkan panjang.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian panjang.

KREATIVITI DAN INOVASI: Mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin dan bukan rutin. NILAI: Berdisiplin, Tertib BBB: Kad Cerita, Lembaran Kerja, Carta FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu SUKATAN DAN GEOMETRI 13.0 JISIM 13.1 Operasi bergabung melibatkan jisim. (i) Menambah dan menolak jisim melibatkan kilogram dan gram, tanpa dan dengan penukaran unit. (ii) Mendarab dan membahagi jisim melibatkan kilogram dan gram, tanpa dan dengan penukaran unit. KREATIVITI & INOVASI : murid mengaplikasikan kemahiran matematik dalam pengukuran jisim. KEUSAHAWANAN: Mengamalkan nilai, moral dan etika baik dalam keusahawanan seperti bekerjasama. BBB: Objek sebenar, penimbang, lembaran kerja. FOKUS : Penukaran unit

Minggu

13.2 Penyelesaian masalah melibatkan jisim.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi bergabung berkaitan jisim.

KREATIVITI & INOVASI : mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin dan tidak rutin. TMK : penggunaan VLE dalam soalan penyelesaian masalah BBB: Kad imbasan operasi tolak, tambah, darab dan bahagi, lembaran kerja FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu

SUKATAN DAN GEOMETRI 14.0 ISIPADU CECAIR

14.1 Operasi bergabung melibatkan isi padu cecair.

(i) Menambah dan menolak isi padu cecair melibatkan liter dan mililiter, tanpa dan dengan penukaran unit. (ii) Mendarab dan membahagi isi padu cecair melibatkan liter dan mililiter, tanpa dan dengan penukaran unit.

KREATIVITI & INOVASI : murid mengaplikasikan kemahiran matematik dalam pengukuran isipadu cecair. KEUSAHAWANAN: Mengamalkan nilai, moral dan etika baik dalam keusahawanan seperti bekerjasama. BBB: Bikar, silinder penyukat, botol air mineral, air berwarna, lembaran kerja, jag,gelas.

FOKUS: Penukaran unit

Minggu

14.2 Penyelesaian masalah melibatkan isi padu cecair.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi bergabung berkaitan isi padu cecair.

KREATIVITI & INOVASI: mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin dan tidak rutin. TMK : penggunaan VLE dalam soalan penyelesaian masalah BBB: Kad imbasan operasi tolak, tambah, darab dan bahagi, lembaran kerja FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu

SUKATAN DAN GEOMETRI 15.0 RUANG

15.1 Sudut. (i)

Mengenal dan menamakan sudut tegak, sudut tirus dan sudut cakah pada bentuk segiempat tepat, segiempat sama dan segitiga.

KREATIVITI & INOVASI: Melakar sudut-sudut. KEUSAHAWANAN: Bekerjasama, tolong-menolong TMK: Ms Power Point BBB: Kad gambar, pen maker, pembaris, gam, kertas warna, kertas mahjong, lembaran kerja. FOKUS: Mengenalpasti jenis sudut

Minggu

15.2 Garis selari dan garis serenjang.

(i)

Mengenal dan menamakan: (a) garis selari, (b) garis serenjang, pada bentuk asas dua dimensi.

KREATIVITI & INOVASI : Melakar garis selari dan serenjang. KEUSAHAWANAN: Sabar, rasional, bekerjasama dan berani membuat keputusan.

TMK: Ms Words BBB: Bentangan kotak, gunting, pen maker, pembaris, set geometri, lembaran kerja. FOKUS: Mengenalpasti jenis garisan

Minggu

15.3 Perimeter (i) dan luas. (ii)

Menentukan perimeter segiempat tepat, segiempat sama, segitiga dan poligon. Menentukan luas segiempat tepat, segiempat sama dan segitiga menggunakan petak segiempat sama dan rumus.

KREATIVITI & INOVASI : Menghasilkan idea melalui pemerhatian dan mengaplikasikan kemahiran matematik untuk pengukuran. KEUSAHAWANAN: Berdikari, sabar, tolong-menolong, prihatin. TMK: Gunakan aplikasi video dan geometri. BBB: Tangram, Kad arahan, Kad imbasan, kertas graf, pembaris, pensel warna, lembaran kerja. FOKUS: Rumus perimeter dan luas, penggunaan unit bagi perimeter dan luas.

Minggu

15.4 Isi padu (i) pepejal.

Menentukan isi padu kubus dan kuboid menggunakan kubus unit 1 sentimeter padu dan rumus.

KREATIVITI & INOVASI : Menghasilkan idea melalui pemerhatian dan menyatakan idea secara lisan. KEUSAHAWANAN: Bekerjasama, berhemah tinggi, sabar, tolong-menolong

TMK: Gunakan MS Power Point

BBB: Bentuk kubus dan kuboid, kad imbasan, Lembaran kerja. FOKUS: Rumus isi padu, penggunaan unit bagi isipadu

Minggu

PERKAITAN DAN ALGEBRA 16.0 KOORDINAT

16.1 Koordinat pada sukuan pertama.

(i) Menyatakan perbendaharaan kata bagi menjelaskan maksud paksi mengufuk dan paksi mencancang. (ii) Menamakan objek berdasarkan kedudukan pada paksi mengufuk dan paksi mencancang di atas kertas berpetak. (iii) Menentu dan menyatakan kedudukan objek pada paksi mengufuk dan paksi mencancang di atas kertas berpetak.

KREATIVITI & INOVASI : Menyenaraikan kegunaan koordinat dalam kehidupan seharian. Contoh: Jadual waktu kelas, kedudukan kelas dalam bangunan. TMK : Menggunakan media seperti Microsoft OfficePower Point untuk menentukan paksi dan koordinat objek (Animation). NILAI : Sistematik, bekerjasama. BBB: Kertas surih, kertas berpetak FOKUS: Mengenalpasti paksi

Minggu

17.0 NISBAH DAN KADARAN

17.1 Kadaran.

(i) Menentukan suatu nilai menggunakan kaedah unitari dalam situasi harian.

KREATIVITI & INOVASI : Menghasilkan idea melalui pemerhatian dan menyatakan idea secara lisan. NILAI MURNI: Keadilan, rasional BBB: Kad bergambar, objek maujud FOKUS: Mengenalpasti kaedah unitari, kenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu

STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN 18.0 PERWAKILAN DATA

18.1 Data.

(i) Membaca dan mendapat maklumat daripada: (a) piktograf, (b) carta palang, (c) carta pai. (ii) Membandingkan maklumat daripada: (a) piktograf, (b) carta palang, (c) carta pai.

KREATIVITI & INOVASI: Memilih gambar rajah yang sesuai untuk mewakilkan data pada piktograf. Mempelbagaikan penggunaan warna pada carta palang dan carta pai. TMK : Menggunakan media seperti Microsoft Office Excel untuk membina carta palang dan carta pai. NILAI MURNI: Sistematik, hormat menghormati, kerja berkumpulan BBB: Kad gambar, slide Power Point FOKUS: Membaca graf, menterjemah maklumat graf.

NOTA : (Negeri kumpulan B hujung minggu Sabtu & Ahad) Minggu persekolahan Cuti pertengahan penggal 1 Cuti pertengahan tahun Cuti pertengahan penggal 2 Cuti akhir tahun = 42 minggu = 22 Mac 30 Mac 2014 = 28 Mei 15 Jun 2014 = 13 Sept 21 sept 2014 = 22 Nov 2014