Anda di halaman 1dari 1

KRB 3063 PENGHAYATAN KARYA AGUNG MELAYU Sejarah Melayu dan Ranjau Sepanjang alan adalah dua !

uah "arya agung yang #a$%ng& #a$%ng #e'a"%l% (a#an $a$)era "la$%" dan (a#an $a$)era #*den+ P%l%h $alah $a)u "arya )er$e!u) dan !%n,ang"an "e"ua)an "arya !er"enaan $e!aga% Karya Agung !erda$ar"an ,%r%&,%r% yang !er%"u)a. Pe#%"%ran /#e$ej dan %$%. !. E$)e)%"a dan Kepengarangan ,. N%la% Budaya dan Pandangan H%dup 0+0 Pengenalan 1+0 Pe#%"%ran /2$% dan Me$ej. 3+0 E$)e)%"a dan Kepengarangan 3+0 N%la% Budaya dan Pandangan H%dup 4+0 Ru#u$an Tuga$an %n% $e!enarnya "a#% pernah !ua) $e!elu# %n% ,u#a #ung"%n $*alannya d%u!ah&u!ah $e)%ap $e#e$)er+ Na#un "ehenda" $*alan $e!enarnya adalah ha#p%r $a#a pada $e)%ap $e#e$)er+ Se"%ranya anda $e#ua !era$a pen%ng $e!a! dah )a"dea %dea5 $%!u" #enguru$"an "erja $eh%ngga )%da" ada #a$a un)u" #e#!ua) )uga$an anda !*leh EMA2L )aju" "e pjj#alay$%a6g#a%l+,*# a)au SMS "e 007 863 7147