Anda di halaman 1dari 25

& 1.

Pendahuluan Islam mengutamakan kepentingan ke arah mewujudkan masyarakat ideal dan harmoni yang hidup berlandaskan semangat kasih sayang dan kemesraan serta saling berhubungan rapat. Oleh itu syarak telah membenarkan segala perkara yang boleh memantapkan kemesraan hubungan yang erat sesama anggota masyarakat dan segala perkara yang mampu mewujudkan kemesraan dan keharmonian. Hibah menjadi salah satu cara yang berkesan untuk mewujudkan suasana ini kerana amalan ini menyemai budaya saling hormat-menghormati dan berkasih- sayang. Menjadi tabiat manusia untuk merasa kasih terhadap orang yang menghormati dan melayan dirinya dengan baik serta menunjukkan sikap mesra dan hormat terhadapnya. Namun pelaksanaan hibah perlu kepada garisan yang ditetapkan syarak agar ianya menjadi platform terbaik ke arah pembentukan masyarakat yang berlandaskan syariat Islam.

2. Definisi Hibah atau anugerah dari segi bahasa ialah suatu pemberian yang diberikan bukan kerana tanggungjawab tertentu dan pemberian ini memberi manfaat kepada penerima. Berdasarkan kepada makna ini, hibah boleh merujuk kepada benda dan bukan benda Mustofa al-!hin et.al "##$ % &''(). *da pendapat yang mengatakan perkataan hibah ini pada asalnya bermakna tiupan angin yang juga bermaksud suatu pemberian. +endapat lain menyatakan hibah bermakna orang yang bangun daripada tidur, seolah-olah pelakunya bangun daripada tidur dan terkejut menerima pemberian Mustofa al-!hin et.al "##$ % &'$#). Hibah pada istilah syara, ialah suatu ,a-ad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang terhadap hartanya kepada seorang yang lain pada masa hidupnya tanpa ada balasan ,iwad) *mir .usin Mohd Nor et.al "##" % ""/).

" Menurut 0nsiklopedia 1i-h, hibah bermaksud pemilikan terhadap sesuatu pada masa hidup tanpa meminta ganti Muhammad 2awwas 3al,ahji. +enterjemah % M.*bdul Mujieb *s &((( % &'4) 5alaubagaimanapun makna hibah menurut istilah para fu-aha, mempunyai beberapa perincian dalam beberapa ma6hab% &) Ma6hab .anafi +ara ulama pengikut ma6hab hanafi menyatakan hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan balasan *bdul 2ahman al-7a6iri &((' % '/& ). ") Ma6hab Maliki .ibah adalah memberikan milik sesuatu 6at dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga boleh disebut sebagai hadiah *bdul 2ahman al-7a6iri &((' % '/4 ). 4) Ma6hab 8hafi,i .ibah mempunyai " jenis iaitu% a) 9mum mencakupi hadiah, hibah dan sedekah. b) !husus hanya tertentu pada hibah sendiri pemberian yang mempunyai rukunrukun tertentu) *bdul 2ahman al-7a6iri &((' % '/' ) ') Ma6hab .anbali Hibah ialah pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta yang diketahui atau tidak diketahui, harta tersebut ada dan diserahkan dalam keadaan tidak wajib dalam hidup ini serta tanpa balasan *bdul 2ahman al-7a6iri &((' % '/$ ). Berdasarkan pengertian di atas itu, ulama ma6hab bersepakat bahawa hibah itu semata-mata bersifat penyerahan harta kepada orang lain secara sukarela, tanpa mengharapkan imbalan apa pun. +enyerahan itu dilakukan oleh pemilik selama dia masih hidup. :engan demikian, akad hibah itu tidak terkait dengan syarat apa pun. 7ika hibah

4 itu dikenakan ganti rugi dari pihak yang akan menerima hibah, maka hal itu tidak lagi dinamakan hibah, tetapi sudah berubah menjadi akad jual beli. :emikian juga halnya kalau seseorang menghibahkan hartanya yang dia syaratkan baru berlaku setelah dia meninggal dunia, maka hal ini juga tidak dinamakan hibah tetapi dihukumkan wasiat. Hibah seperti dikemukakan di atas adalah hibah dalam pengertian yang khusus. *dapun pengertian yang umum untuk hibah boleh juga mengandungi tindakan hukum hadiah atau sedekah. !edua-duanya merupakan pemberian yang bersifat sukarela dan mengharapkan keredhaan *llah s.w.t semata-mata.

3. Pensyariatan Hibah &) !itab *llah

1
:an berikanlah kepada perempuan-perempuan itu maskahwin-maskahwin mereka sebagai pemberian ;ang wajib. kemudian jika mereka :engan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari maskahwinnya maka makanlah gunakanlah) pemberian yang halal) itu sebagai nikmat ;ang la6at, lagi baik kesudahannya.
4.

Maksudnya di sini apabila isteri-isteri kamu dengan sukarela memberikan kepada kamu sebahagian mahar mereka yang telah kamu berikan kepada mereka kerana menunaikan hak mereka, apa sahaja yang dianugerahkan kepada kamu itu adalah baik dan halal. Makanlah dengan senang hati dan seronok. <idak salah kamu memakannya dan kamu tidak akan dipersalahkan untuk mengambilnya Mustofa al-!hin et.al "##$ % &'$4).


&

*l-3uran, *n-Nisa, ' % '.

'

"
&==. Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada *llah, dan hari akhirat, dan 8egala malaikat, dan 8egala kitab, dan sekalian Nabi> dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya, - kepada kaum kerabat, dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang ;ang terlantar :alam perjalanan, dan kepada orangorang ;ang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi> dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan 6akat> dan perbuatan orang-orang ;ang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian> dan ketabahan orangorang ;ang sabar :alam masa kesempitan, dan :alam masa kesakitan, dan juga :alam masa bertempur :alam perjuangan perang 8abil. orang-orang ;ang demikian sifatnya), mereka itulah orang-orang ;ang benar beriman dan mengerjakan kebajikan)> dan mereka itulah juga orang-orang ;ang berta-wa. *yat ini merangkumi pemberian kepada orang yang memerlukan dan yang tidak memerlukannya. +emberian kepada yang memerlukan ialah sedekah dan yang tidak memerlukan ialah hibah atau anugerah Mustofa al-!hin et.al "##$ % &'$4). ". 8unnah Banyak hadis yang menyatakan kesahihan kontrak hibah. *ntara hadis tersebut ialah% i. .adis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim daripada *isyah r.a bahawa dia berkata %

?@ABCD E@FGHI JKGBL MNO PFGH QGRFSE TL ?EUVW MXYI ZVX[ \E ]X^ \E _@YUO ?GH `a GBVbcVd MNFGeOE TL MXYI ZVX[ \E ]X^ \E _@YQ
2asulullah berjiran dengan orang *nsar dan mereka mempunyai manihah anugerah). Mereka memberikan susu kepada 2asulullah s.a.w. dan Baginda memberikannya kepada kami untuk minum. Maksud manihah atau anugerah dalam hadis ini ialah unta atau kambing yang mempunyai susu Mustofa al-!hin et.al "##$ % &'$').
"

*l-3uran, *l-Ba-arah "% &==.

ii.

.adis riwayat al-Bukhari dan Muslim, Nabi s.a.w bersabda %

fGg TYUd @OI GNhQGiO fQGW ?UbAh S jGCXcCOE kGcF GD


l 5ahai wanita muslimat, jangan seorang jiran menghina jirannya walaupun firsin tapak kaki) kambing.m .adis ini bermaksud seseorang jangan memperkecilkan pemberian jirannya sehingga sanggup menolaknya walaupun pemberian itu hanya berupa firsin iaitu tapak kaki kambing bahagian hadapan. +endapat lain mengatakan firsin ialah tulang yang kurang daging. *taupun maksudnya ialah janganlah seseorang itu merasa rendah diri hingga perasaan itu menghalang untuk dia menghadiahkannya kepada jiran. 8ebaliknya hendaklah dia tetap menghulurkannya kerana cara ini mengeratkan kemesraan Mustofa al-!hin et.al "##$ % &'$'-&'$$). iii. .adis riwayat al-Bukhari, Nabi s.a.w. bersabda %

PXebO nEUH Io nEQp qOE r`so @OI PeWt nEUH IE nEQp ]OE PV[u @O
l7ika saya dijemput untuk makan lengan atau betis, nescaya saya akan menerimanya. 7ika saya dihadiahkan dengan lengan atau betis nescaya akan menerimanya.m

4. Ijmak ulama +ara fu-aha Islam pada sepanjang 6aman sependapat bahawa sebarang bentuk hibah adalah digalakkan kerana amalan ini sebahagian daripada budaya bekerjasama Mustofa al-!hin et.al "##$ % &'$$).

4
". 5ahai orang-orang ;ang beriman, janganlah kamu ingat halal membuat sesuka hati mengenai syiar-syiar ugama *llah, dan mengenai bulan-bulan ;ang dihormati, dan mengenai binatang-binatang ;ang dihadiahkan ke Makkah untuk korban), dan mengenai kalong-kalong binatang hadiah itu, dan mengenai orang-orang ;ang menuju ke Baitullah *l-.araam, ;ang bertujuan mencari limpah kurnia dari <uhan mereka dengan jalan perniagaan) dan mencari keredaanNya dengan mengerjakan Ibadat .aji di tanah 8uci)> dan apabila kamu telah selesai dari ihram maka bolehlah kamu berburu. dan jangan sekali-kali kebencian kamu kepada suatu kaum kerana mereka pernah menghalangi kamu dari Masjid *l-.araam itu - mendorong kamu menceroboh. dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan berta-wa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa maksiat) dan pencerobohan. dan berta-walah kepada *llah, kerana 8esungguhnya *llah Maha berat a6ab seksaNya bagi sesiapa ;ang melanggar perintahNya).

4. Rukun Hibah <erdapat tiga rukun bagi hibah iaitu% i. ii. iii. +emberi hibah dan penerima hibah a-idan) 8ighah ijab dan -abul) Barang yang dihibahkan Mengikut ma6hab hanafi hibah mempunyai satu rukun sahaja iaitu sighah. Masalah yang diperselisihkan di sini ialah adakah pernyataan ucapan ijab dan -abul itu perlu atau salah satunya sahaja yang menjadi rukun. 8ebahagian ulama menyatakan bahawa hibah dinilai sah dengan semata-mata adanya pernyataan memberikan ijab) atau ucapan bahawa dia telah memberi. Namun sebahagiannya lagi menyatakan bahawa dalam hibah mesti ada -abul atau maksudnya pernyataan ucapan bahawa seseorang itu menerima hibah tersebut. :engan bersandarkan dalil dapat disimpulkan bahawa ijab dan -abul tidak disyaratkan untuk diucapkan. 8ebagai contoh seandainya ada seseorang berkata kepada
4

*l-3uran, *-Maidah $% ".

= dua orang puteranya% mBinatang ini saya berikan kepada salah seorang dari engkau berdua. 8iapa di antara kalian yang mahu menerimanya maka binatang itu menjadi miliknyam. :i sini apabila salah seorang mengambilnya , maka sahlah hibahnya *bdul 2ahman al-7a6iri &((' % '/v ). Mengikut aktiwiti transaksi semasa, relewannya rukun ini adalah seperti satu kes yang pernah berlaku mengenai persoalan tentang pelaksanaan hibah. !es ini berlaku di !uala xumpur di mana seorang anak bertanya adakah harta tak alih sebuah rumah) yang dihibahkan hendaklah didaftarkan di atas penerima hibah semasa pemberi hibah ibunya) masih hidup dan apa yang berlaku jika tidak disempurnakan semasa hayatnya serta bagaimana jika hibah itu dibuat ke atas harta yang bercagar dan pelaksanaan tidak dapat di lakukan kerana ianya berkaweat. Berdasarkan rukun-rukun di atas, hibah juga mesti disempurnakan semasa tuan punya harta masih hidup. :engan yang demikian, perjanjian hibah antara penerima hibah dengan pemberi hibah mesti dilaksanakan semasa hayatnya, barulah ianya berkesan. 8ebagai pemberi hibah juga mestilah bebas menguruskan harta tersebut tanpa sebarang sekatan. +indah milik rumah melalui perjanjian hibah tidak boleh dilakukan sekiranya rumah terbabit dijadikan cagaran dan dikaweatkan melainkan cagaran itu ditamatkan dan kaweat ke atas rumah itu ditarik balik. +roses pemindahan harta hibah dilakukan berdasarkan prosedur di bawah 8eksyen "&$ !anun <anah Negara &(v$. 7ika hibah telah dilaksanakan degan sempurna, waris-waris pemberi hibah yang lain tidak boleh menuntut harta yang telah dihibahkan kelak. Isu yang paling penting di sini adalah pemberi hibah mesti memindahkan rumah tersebut kepada penerima semasa hayatnya lagi. 8ekiranya terdapat syarat bahawa rumah tersebut akan dipindahkan kepada penerima hanya selepas kematian pemberi hibah sekalipun, ia dianggap tidak sah daripada hukum syariah. *kibatnya, rumah yang dihibahkan itu akan dibahagikan menurut hukum faraid 9tusan Malaysia "##/ % 4 *pril) 5. Syarat Hibah

8etiap rukun tersebut mempunyai syarat-syarat tersendiri yang dijelaskan dalam beberapa ma6hab% 1) Mazhab Hanafi 9lama bagi ma6hab ini menerangkan bahawa antara syarat-syarat hibah ialah% &) 8yarat bagi rukun tersebut iaitu sighah ") 8yarat yang berkaitan dengan harta atau al-mauhub 4) 8yarat bagi si pemberi atau 5ahib 8yarat bagi sighah adalah melakukan hibah tersebut tidak boleh digantungkan kepada sesuatu yang tidak realiti atau tidak nyata. 8eperti perkataan orang yang memberi% msaya berikan kepadamu rumah ini bila saudaramu balik dari satu perjalana atau apabila langit telah mencurahkan air hujanm. 8yarat seperti adalah tidak sah *bdul 2ahman al-7a6iri &((' % '/=-'// ). 8yarat yang berkaitan dengan barang yang diberikan ialah adalah seperti berikut% i. Barang yang diberikan memang wujud. <idak sah memberikan barang yang belum ada sewaktu akad. 7ika barang tersebut wujud namun ianya dikaitkan dengan sesuatu yang lain maka hukumnya sah. 8eperti seorang pemberi memberi buku yang masih terikat di badan kambing kemudian memotong dan menyerahkannya kepada orang yang diberi. ii. Barang yang diberi hendaklah berupa yang harta yang mempunyai nilai harga. <idak memberi harta yang tidak bernilai seperti bangkai, darah, babi, binatang buruan bumi haram dan lain-lain. iii. iw. Barang yang diberikan hendaklah dapat diterima. Ia tidak akan mempunyai hak memiliki barang pemberian itu kecuali dengan pernyataan telah menerimanya. Barang yang diberikan hendaklah berupa barang yang bercantum yang boleh diberi. 7ika ada orang yang memberi kepada orang lain separuh daripada rumahnya maka hibah sebegini tidak sah.

( w. Barang yang diberikan tidak dikaitkan dengan milik pemberi. 7adi jika si pemberi memberikan sebidang kebun kepada anaknya dengan ketentuan bahawa nilai harga kebun itu masih dimiliki oleh pemberi. Maka hibah seperti ini tidak sah. wi. Barang yang diberikan memang dimiliki oleh pemberi. <idak sah memberikan barang-barang yang mubah seperti air dan rumput &((' % '(#-'(" ) Mengenai syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang memberi wahib) adalah seperti berikut% i. ii. iii. iw. Merdeka. Berakal yang sihat. Bukan orang yang dilarang membelanja harta dan orang gila kerana tidak sah. Baligh. Ia adalah orang yang memiliki benda yang diberikan. *bdul 2ahman al-7a6iri

Bagi orang yang diberi mauhub lahu) tidak disyaratkan seperti di atas *bdul 2ahman al-7a6iri &(('% '/(-'(# ). 2) Mazhab Maliki +ara ulama ma6hab Maliki menyatakan orang yang memberi atau wahib disyaratkan adalah orang yang mempunyai keahlian kelayakan) dan memenuhu beberapa perkara iaitu% i. ii. Bukan orang dilarang membelanjakan harta kerana bodoh atau masih kecil. Bukan orang yang berhutang dengan nilai hutang yang sama dengan seluruh hartanya. 5alaupun hibah orang ini dinilai sah namun ia bergantung kepada kei6inan orang yang dihutangi. iii. iw. w. Bukan orang yang gila dan bukan orang yang sedang mabuk. Bukan orang yang murtad. Bukan seorang isteri yang memberikan harta melebihi sepertiga hartanya. 7ika dilakukan, hendaklah mendapat i6in dari suami. 7ika kurang dari sepertiga hukumnya sah tanpa i6in suami.

&# wi. Bukan orang yang sedang menderita sakit mendekati ajal dalam hal memberikan harta yang lebih dari sepertiga namun hibahnya sah dengan i6in ahli waris. Mengenai barang yang diberikan, maka disyaratkan seperti berikut% i. ii. Barang yang diberikan sah untuk dimiliki. Barang yang diberikan itu barang-barang yang dapat dipindahkan dari satu milik ke milik lain menurut pandangan hukum agama *bdul 2ahman al-7a6iri &((' % '("-'(4 ) 3) Mazhab Syafii a) Mengenai pemberi hibah dan penerima hibah aqidan ) +emberi hibah perlu memenuhi syarat-syarat berikut% i. ii. iii. Mestilah pemilik kepada barangan yang dihibahkan. Mestilah layak untuk memberi sumbangan. Mempunyai kuasa penuh untuk menggunakan hartanya. :engan ini tidak sah menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya. .ibah oleh kanakkanak dan orang gila juga tidak sah kerana mereka tidak layak untuk memberi sumbangan dan tidak mempunyai kuasa hak milik selain ia hanya memudaratkan. *tas dasar ini juga, penjaga mereka tidak berhak memberikan barangan mereka sebagai hibah kepada sesiapa bagi pihak mereka. Ini kerana sumbangan ini tidak mempunyai apa-apa keuntungan berbentuk kebendaan. :engan itu hibah hanya memudaratkan dan ini tidak boleh dilakukan oleh penjaga, kerana kuasa jagaan mereka terbatas dalam perkara yang membawa kebaikan kepada orang-orang yang berada di bawah jagaan mereka. Hibah ini juga tidak boleh diberikan oleh orang yang dihalang daripada menggunakan harta mereka seperti seperti orang yang kurang akal atau muflis. 8ementara penerima hibah pula hanya perlu memenuhi satu syarat iaitu berkelayakan untuk menerima hak milik hibah tersebut. :engan itu hibah boleh diterima

&& oleh semua manusia yang dilahirkan. <ermasuklah yang bukan mukallaf seperti kanakkanak dan orang gila. 5alaubagaimanapun penjaga mereka akan menerima hibah tersebut bagi pihak mereka. :engan ini juga, tidak sah hibah diberikan kepada janin kerana ia tidak mempunyai kuasa untuk menentukan hak miliknya Mustofa al-!hin et.al "##$ % &'$(). b) Mengenai sighah yontoh penawaran ijab) ialah pemberi berkata % m 8aya hibahkan kepada anda.m , atau m 8aya pindahkan kepada anda.m atau m8aya serahkan hak milik barangan ini kepada anda tanpa sebarang bayaran .m atau m8aya berikan ia kepada anda. Begitu juga dengan ungkapan % m8aya berikan anda makanan ini.m atau m8aya jadikan baju ini hak anda.m 8esetengah ucapan ini secara langsung merujuk kepada hibah kerana ia menggunakan perkataan tersebut. 8esetengahnya pula diterima sebagai ucapan secara langsung kerana perkataan yang digunakan merujuk kepada pemindahan hakmilik tanpa sebarang gantian yang merujuk kepada makna hibah. !esemua ucapan ini tidak memerlukan kepada niat. <erdapat beberapa ucapan yang tidak merujuk secara langsung atau tidak langsung kepada hibah. !etika itu ucapan itu bergantung kepada niat. yontohnya % m8aya pakaikan baju ini pada andam. 9capan seperti ini secara simbolik merujuk kepada hibah. 7ika disertakan dengan niat, ucapan ini diterima sebagai penawaran ijab). 7ika pemberi berkata dia tidak bermaksud demikian , pengakuan tersebut diterima dan ia hanya merujuk kepada hutang kerana ucapan tersebut juga boleh merujuk kepada hutang dan hibah. yontohnya bagi persetujuan -abul) pula ialah penerima berkata %m 8aya terima.m atau m8aya setuju.m

8yarat bagi sighah ialah% i. +enawaran dan persetujuan ijab dan -abul ) mestilah berkesinambungan iaitu ruang yang dianggap sebagai pemisah menurut amalan yang diguna pakai.

&" ii. <idak bersyarat yontohnya pemberi berkata % m7ika zaid datang, saya akan hibahkan baju ini kepada anda.m Ini kerana hibah ialah suatu penyerahan hak milik. 8ementara penyerahan hak milik tidak boleh dikaitkan degan sesuatu yang tidak tentu wujud atau tidak. :engan itu tidak sah penawaran tersebut. iii. <idak bertempoh. yontohnya pemberi berkata % m8aya hibahkan buku ini kepada anda selama sebulan atau setahun.m Ini kerana syarat ini bercanggah dengan implikasi kontrak iaitu pemindahan hak milik penuh yang berkuatkuasa serta-merta Mustofa al-!hin et.al "##$ % &'$(&'v&). c) Mengenai barang yang dihibahkan. 8yarat-syaratnya ialah% i. 5ujud ketika hibah <idak sah menghibahkan barangan yang tidak wujud ketika penghibahan keran implikasi kontrak hibah ialah pemindahan hak milik secara sertamerta. :alam keadaan pemindahan membabitkan barangan yang tidak wujud, maka hibah tersebut terbatal. ii. Barangan tersebut mestilah barangan yang bernilai. <idak sah menghibahkan bangkai atau darah atau khin6ir atau arak atau haiwan buruan oleh orang berihram atau buruan tanah haram kerana semua barangan ini tidak diakui sebagai barangan bernilai oleh syarak. iii. Mestilah daripada hak milik pemberi

<idak sah menghibahkan sesuatu yang bukan milik pemberi contohnya barangan awam. 8elain itu sah menghibahkan barangan orang lain tanpa kei6inannya kerana penghibahan ialah penyerahan hak milik dan penyerahan yang bukan hak milik adalah mustahil Mustofa al-!hin et.al "##$ % &'v4-&'v'). Menurut ma6hab syafie, terdapat beberapa kaedah dalam keadaan- keadaan yang tertentu %

&4

&) i.

.ibah barangan yang digunakan pada barangan lain atau bercantum dengan barangan lain. :engan ini beberapa perkara perlu dilihat% 7ika barangan tersebut bercantum dengan barang lain yang boleh dipisahkan tanpa menimbulkan sebarang kemudaratan dan tidak berisiko gharar), penghibahan tersebut sah kerana ia boleh dijual. yontohnya pemberi menghibahkan selori tanah atau kain yang tidak akan mengurangkan nilainya jika dipotong.

ii.

7ika barangan tersebut bercantum dan tidak boleh dipisahkan tanpa menimbulkan kemudaratan, contohnya pemberi menghibahkan separuh pedangnya ataupun ia sukar dipisahkan atau berisiko gharar), contohnya pemberi menghibahkan bulu yang ada pada badan kambing, bulu yang dihibahkan dan badan kambing sukar dipisahkan kerana bulu ini perlu dicabut dan ini tidak boleh dilakukan. 8elain itu, mungkin akan tumbuh bulu baru dan akan bercampur dengan bulu lama yang diberikan ketika kontrak hibah dilakukan dan menyebabkan wujud risiko gharar). :alam keadaan ini hibah tersebut tidak sah kerana barangan tidak sah dijual Mustofa al-!hin et.al "##$ % &'v'- &'v$).

") .ibah bahagian yang tidak ditentukan musya,) 8ebagai contoh, seseorang yang mempunyai bahagian yang tidak ditentukan dalam satu barangan dan bahagian ini dihibahkan kepada seseorang. yontoh lain, seorang pemilik menghibahkan miliknya kepada dua orang atau lebih. .ibah ini dibenarkan dan sah kerana barangan ini boleh dijualbeli. :engan ini, penerima menerima barangan tersebut keseluruhannya dan dia memperolehi bahagian yang dihibahkan kepadanya, sementara bakinya diletakkan dalam amanahnya Mustofa al-!hin et.al "##$ % &'vv). 4) Mazhab Hanbali 9lama ma6hab .anbali menyatakan bahawa orang yang memberi disyaratkan merupakan orang yang boleh membelanjakan harta.

&' +enerima hibah pula hendaklah merupakan orang yang mempunyai hak membelanjakan harta. <idak sah hukum jika anak kecil menerima hibah walaupun telah mumaiyyi6. Barang yang dihibahkan pula hendaklah diketahui dengan jelas. !erana itu tidak sah memberikan barang yang tidak diketahui sebagaimana penjelasan terdahulu. Barang tersebut juga wujud semasa berlakunya akad hibah. 8elain itu juga barang tersebut hendaklah yang sah dijual *bdul 2ahman al-7a6iri &((' % '(( ). 8ecara keseluruhannya disini dapatlah disimpulkan bahawa setiap ulama walaupun dari pelbagai ma6hab bersepakat dalam menetapkan syarat-syarat pada setiap rukun. 5alaubagaimanapun terdapat sedikit perbe6aan pendapat antara mereka dalam menghukumkan setiap keadaan. Namun penulis percaya bahawa setiap syarat yang telah ditetapkan oleh mereka adalah berpandukan garis hukum yang berlandaskan syariat Islam.

. !elebihan Mekanis"a .1 Dari se#i te$ri% +ara cendikiawan muslim dan pengkaji-pengkaji menegaskan bahawa hibah dan segala jenis derma dan bantuan mempunyai peranan yang besar dalam pembentukan masyarakat. &. Memelihara mangsa bencana dan mangsa bala

iaitu orang yang menghadapi jalan buntu dalam menyelesaikan masalah mereka berupa bencana dan bala yang menimpa. 2asulullah s.a.w. bersabda% { 8eseorang Islam itu saudara bagi orang Islam yang lainnya, tidaklah boleh dianiaya dan tidak boleh dibiarkan atau diserah kepada musuh). 8iapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka *llah s.w.t. akan menunaikan hajatnya, dan siapa yang melepaskan suatu bala daripada bala-bala dunia daripada seseorang Islam pastilah *llah s.w.t akan melepaskan dengan sebabnya akan suatu bala daripada bala-bala hari kiamat dan siapa yang menutup keaiban seorang

&$ Islam yang lain pastilah *llah s.w.t akan menutupkan keaibannya di hari !iamat{. albukhari dan muslim). ". Memberi makan kepada orang yang lapar, pakaian kepada orang tidak

mempunyai pakaian dan memberi minum kepada orang yang kehausan 2asulullah s.a.w bersabda% {Mana-mana orang Islam memberi pakai kepada seorang Islam akan sehelai baju pakaian) bagi yang tiada pakaian, nescaya *llah s.w.t akan memakainya dengan pakaian hijau yang indah) di syurga. Mana-mana orang Islam memberi makan kepada seorang Islam yang lapar, nescaya *llah s.w.t akan memberi makanan daripada buahbuahan syurga. :an mana-mana orang Islam yang memberi minum kepada seorang Islam yang dahaga nescaya *llah s.w.t. akan menuangkannya minuman danpada pati arak yang dicampur dengan kasturi. minuman enak dan asli tanpa memabukkan) abu-dawud) 4. Membina masjid-masjid serta membelanjakan untuk mengimarah dan memeliharanya serta berbelanja kerana menguruskan urusan masjid merupakan salah satu keutamaan disebabkan masjid merupakan rumah-rumah *llah s.w.t. di muka bumi serta merupakan sesuci-suci tanah serta bangunan) yang paling dikasihi *llah s.w.t dan. 2asulullah s.a.w bersabda% {8esiapa yang membina masjid, pasti *llah s.w.t akan membina untuknya sebuah mahligai atau istana di syurga kelak. ..2.Muslim) '. Menyebarkan ilmu agama) membantu ulama, pendakwah dan penghafal--uran 2asulullah 8*5 bersabda% {8esungguhnya antara kemuliaan penghargaan) *llah s.w.t ialah :ia memuliakan seseorang Islam yang telah beruban matang), memuliakan penghafal al--uran tanpa dia melebihkan-lebihkan sehingga meninggalkan kerja-kerja utama) serta melaksanakan kandungannya, dan :ia memuliakan pemerintah yang adil yang melaksanakan hukum-hukum *llah). $. Menyara dan membiayai anak-anak yatim. 1irman *llah s.aw,

maksudnya% Oleh itu, adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. ad-dhuha%() 2asullah 8.*.5. bersabda% {8aya dan penyara anak yatim sewaktu) di dalam

&v syurga adalah seperti kedudukan diantara dua ini beliau mengisyaratkan dengan dua jari beliau iaitu jari telunjuk dan jari tengah amat dekat sekali% dapat memasuki syurga dan dekat dengan Nabi){ |..2 *t-<ermid6i} v. Memelihara orang fakir dan miskin terutama keluarga terdekat, berdasarkan sabda Nabi s.a.w% { 8ada-ah kepada orang miskin itu ialah satu sada-ah % sedangkan sada-ah kepada keluarga yang miskin) ialah dua sada-ah% suatu sada-ah biasa) dan suatu hubungan keluarga) | ..2 *n-Nasaa~iy} =. Berbuat baik kepada jiran. 7iran ialah tetangga sekitar kediaman kita> terutamanya jiran yang fakir> kerana sesungguhnya mereka ialah orang yang paling berhak mendapat kebaikan, berdasarkan sabda Nabi s.a.w%{8iapa yang tetap beriman kepada *llah dan .ari *khirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya sesudah keluarga) |..2 Muslim} 7uga 2asulullah s.a.w telah bersabda %{<idaklah wajar seseorang dapat hidup kenyang tanpa jirannya.{ |..2 *hmad} .j .usaini .amdan. "##/ % http%wwwenche.blogspot.com).

.2 !elebihan "ekanis"a dari se#i a&likasi se"asa adalah % a) .arta yang telah dihibah akan terkeluar dari harta pusaka. *pabila seseorang meninggal dunia maka harta yang ditinggalkan akan diklasifikasikan sebagai harta pusaka. 8ebelum harta itu dibahagi, mahkamah akan

&= meneliti sama ada si mati ada membuat dokumen hibah atau tidak. 7ika si mati membuat dokumen hibah, maka harta yang dihibahkan akan terkeluar dari harta pusaka. b) .arta yang telah dihibah tidak boleh dituntut oleh ahli waris yang lain. .ibah adalah satu akad yang sangat kuat untuk seorang memberi harta kepada orang lain. .arta yang telah dihibahkan secara automatiknya menjadi harta penerima hibah. 5aris penghibahan tidak berhak untuk menuntut harta yang telah dihibah kerana harta itu telah menjadi milik penerima hibah. c) +ewarisan harta dapat dibuat dengan pantas. :engan adanya dokomen pengisytiharan hibah, maka pemindahan harta dapat dibuat dengan pantas kerana harta yang telah dihibahkan tidak perlu melalui proses perundangan harta pusaka. Oleh yang demikian harta yang telah dihibahkan bukan milik penghibah. *pabila penghibah meninggal dunia maka harta tersebut terkeluar dari harta pusaka. .3 '$nt$h &r$duk dala" &elaksanaan Hibah di Malaysia % 5asiyyah 8hoppe adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh &## oleh orang Islam dan pengkhususannya adalah di dalam perancangan dan pengurusan harta pusaka secara 8yariah. :engan bantuan panel 8yariah yang setiap seorangnya memiliki pengalaman dan pengetahuan lebih dari "# tahun di dalam bidang 1i-h Mawarith, 8yariah, Muamalat, 9ndang-undang siwil dan 9ndang-undang 8yariah, kesemua operasi dan pembentukan produk 5asiyyah 8hoppe menuruti sepenuhnya kaedah 8yariah. 5assiyyah 8hoppe melihat kepada keperluan pelanggan secara holistik. +elanggan akan ditanya mengenai keperluan dan hasrat mereka serta jenis set yang mereka miliki. +elanggan kemudiannya akan dicadangkan mengenai strategi dan instrumen syariah yang perlu disediakan seperti hibah, harta sepencarian, wasiat Islam, amanah dan sebagainya.

&/ 5asiyyah 8hoppe telah membuktikan perkhidmatannya dengan memperoleh perintah penghakiman hibah dari Mahkamah 8yariah *lor 8etar, !uala xumpur, 8hah *lam, !uala <erengganu, 7ohor Bahru, Muar dan Melaka. +erintah penghakiman ini membuktikan bahawa .ibah 5asiyyah 8hoppe berkesan dan berkuatkuasa dari segi undang-undang. 8elain itu, 5asiyyah 8hoppe juga telah berjaya menyelesaikan '= kes harta pusaka yang secara puratanya memakan masa antara ' hingga v bulan untuk diselesaikan. !es harta pusaka terpantas diselesaikan oleh 5asiyyah 8hoppe dalam tempoh 4 bulan sahaja. 5asiyyah 8hoppe berdaftar dengan !ementerian +embangunan 9sahawan dan !operasi M0y:) sebagai 1rancaisor. Ini menjadikan 5asiyyah 8hoppe satunya-satunya syarikat di dalam industri yang beroperasi di atas platform fraincais di Malaysia sekaligus membuktikan bahawa perkhidmatan 8yarikat disokong dan diyakini oleh kerajaan www.wasiyyahshoppe.com.my). (. Perbandin#an Siste" .ibah merujuk kepada pemindahan hak milik barangan yang dihibahkan kepada penerima hibah. Manakala penerima pula tidak perlu membalas dengan barangan yang seumpamanya. :engan ini hibah berbe6a dengan jual beli yang merupakan suatu proses pemindahan hak milik untuk sesuatu gantian. 8elain itu, pemindahan hak milik juga berlaku ketika masih hidup. :engan ini hibah berbe6a dengan wasiat yang juga merupakan pemindahan hak milik bukan untuk sesuatu gantian tetapi dilaksanakan selepas kematian. .ibah juga berbe6a dengan 6akat yang merupakan suatu proses pemindahan hak milik yang diwajibkan ke atas pembayar 6akat sementara hibah ialah pemindahan hak milik secara sukarela.

&( Berdasarkan takrif yang telah dijelaskan, terdapat persamaan antara hibah dengan hadiah dan sedekah iaitu kedua-dua amalan ini bermaksud memindahkan hak milik sesuatu barangan bukan untuk sesuatu gantian pada masa hayat dan secara sukarela. 5alaubagaimanapun terdapat perbe6aan antara ketiga-tiga amalan ini daripada segi makna dan hukum. .ibah berdasarkan takrif adalah lebih bersifat umum, ia berlaku sama ada antara si kaya kepada si miskin atau sebaliknya, ia dilakukan untuk beroleh pahala atau tidak, atau barangan yang dihibahkan dipindahkan kepada penerima atau pun tidak. 8ementara sedekah pada 6ahirnya ialah pemindahan hak milik kepada orang yang memerlukan. Biasanya dilakukan sebagai usaha mendekatkan diri kepada *llah dan beroleh pahala. .adiah pula pada 6ahirnya ialah pemindahan hak milik kepada orang yang mahu didekati dan dikasihi. Biasanya membabitkan pemindahan barangan yang dihadiahkan kepada penerima. +erbe6aan antara sedekah dan hadiah dapat difahami melalui sabda 2asulullah s.a.w. ketika baginda meminta diberi makan yang baginda lihat sedang dimasak. xalu baginda diberitahu % m:aging ini diberikan sebagai sedekah untuk Barirahm. Namun baginda bersabda %

D`s GBO @sI a`^ GNVX[ @s


m:aging ini sedekah baginya dan saya ia hadiahim. Maknanya niat ketika memberi berbe6a-be6a dan dengan itu nama dan hukum turut berbe6a. *tas dasar inilah Nabi s.a.w menerima makan makanan yang dihadiahkan tetapi baginda tidak makan makanan yang disedekah. *l-Bukhari dan Muslim lafa6nya daripada Muslim) meriwayatkan daripada *bu .urairah r.a %

"# Setiap kali Nabi s.a.w dihidangkan makanan, baginda akan bertanya mengenainya. Jika dijawab ia adalah hadiah, baginda akan makan dan jika dijawab ia adalah sedekah, baginda tidak akan memakannya. :alam kontrak hibah perlu wujud penawaran dan persetujuan ijab dan -abul ), tetapi perkara ini tidak wujud dalam sedekah atau hadiah Mustofa al-!hin et.al "##$ % &'$#-&'$&) Berkenaan dengan sedekah, banyak riwayat yang menyebut bahawa 2asulullah s.a.w. dan para sahabat banyak bersedekah tetapi tidak disebutkan bahawa wujud penawaran dan persetujuan ijab dan -abul) antara orang yang bersedekah dan orang yang menerima sedekah. Berkenaan dengan hadiah pula, disahkan bahawa beberapa orang sahabat 2asulullah s.a.w sentiasa berusaha memberikan hadiah mereka ketika giliran 2asulullah s.a.w. bersama *isyah r.a. Namun demikian tiada riwayat yang mengatakan wujud penawaran dan persetujuan antara mereka dengan *isyah r.a. atau antara mereka dengan baginda s.a.w. Mustofa al-!hin et.al "##$ % &'$") .ibah juga berbe6a dengan pemberian gift) dalam undang-undang Inggeris di mana pemilikan pemberian dalam undang-undang Inggeris lebih meluas pengertiannya yang mencakupi semua jenis pindah milik. Manakala hibah lebih sempit dan mempunyai konsep peraturan yang khusus *mir .usin Mohd Nor et.al "##" % ""/)

). *entuk Hibah Mengenai bentuk ini undang-undang meletakkan syarat untuk kesahihan sesuatu hibah iaitu hendaklah dilakukan dalam bentuk dokumen rasmi. Ini disebut dalam perkara '$v, fi-h perundangan Islam.

"&

&. .ibah hendaklah dibuat dalam bentuk dokumen rasmi. 7ika tidak maka hibah itu tidak sah selagi ia tidak berlaku di bawah nama bertopengkan) kontrak yang lain. ". 8ungguhpun demikian, dalam kes harta alih hibah boleh berlaku dengan cara penerimaan sahaja tanpa perlu kepada dokumen rasmi. 8ebab disyaratkan dokumen rasmi adalah untuk memberi peringatan kepada orang yang melakukan hibah bahawa tindakannya merupakan satu perkara besar di mana dia melakukan suatu kontrak secara bebas melepaskan hartanya tanpa ganjaran. +erkara '$/ mengatakan tentang janji memberi hibah. 7anji untuk memberi hibah tidak dipakai kecuali dengan dokumen rasmi. 5alaupun hibah rasmi berkait dengan peraturan umum dan balasannya adalah batal tetapi undang-undang memberi pilihan kepada pemberi hibah melaksanakannya. +erkara '$= memperuntukkan, ,jika pemberi hibah atau warisnya memilih untuk melaksanakan hibah yang batal kerana kecacatan bentuknya maka mereka tidak harus meminta kembali apa yang telah mereka serahkan. :aripada peruntukan ini jelas menunjukkan tindakan melaksana hibah yang dibuat atas dasar pilihan yang dilakukan oleh pemberi hibah atau warisnya menghasilkan natijah yang sama seperti hibah rasmi. :engan sebah ini undang-undang telah mengadakan satu jenis hibah lain yang baru yang berbentuk umum iaitu pelaksanaan boleh dipilih. +elaksanaan secara pilihan ini lebih banyak menjaga pemberi hibah berbanding dengan hibah rasmi 5ahbah al-zuhaili. +enterjemah % Md. *khir .j ;aacob &(($ % 4"") +elaksanaan pilihan merangkumi hibah harta tak alih dan harta alih.

5alaubagaimanapun penggubah undang-undang mengatakan bahawa pelaksanaannya paling penting dan paling banyak dilakukan dalam kehidupan harian ialah hibah harta alih yang berlaku secara serah-terima atau secara tangan.

"" 9ndang-undang juga mengharuskan pengecualian daripada pensyaratan rasmi melalui hibah yang berlaku disebalik nama sesuatu kontrak pertukaran. .ibah seperti ini tidak perlu kepada dokumen rasmi. *hli-ahli fi-h mempunyai dua aliran tentang sudut bentuk hibah ini iaitu% a. Ma6hab Maliki dan .anbali selain barang yang disukat dan ditimbang) *liran ini berpendapat memadai dengan asas kerelaan di dalam hibah. Bagi mereka sesuatu hibah menjadi sah dengan berpindah milik semata-mata dengan penerimaan barang oleh orang yang diberi hibah. +erbuatan menerima serah-terima) adalah menjadi syarat disisi ulama, Ma6hab Maliki untuk menjadikan hibah itu sempurna dan la6im. 7ika tidak ada penerimaan barang maka hibah itu tidak la6im biarpun ia adalah sah. b. Ma6hab .anafi, 8yafi,i dan Imam *hmad dalam kes hibah barang yang disukat dan ditimbang) *liran ini mementingkan bentuk hibah. Mereka mengatakan bahawa keadaan sematamata tidak memberi kesan disisi undang-undang. 7adi sesuatu hibah walaupun berbentuk dengan berlakunya ijab dan -abul tetapi tidak mengikat pemberi hibah dan tidak bertukar milik kecuali dengan penerimaan serah-terima). :engan sebab itu pelaksanaan hibah yang dibuat secara pilihan sendiri oleh pemberi hibah adalah menjadi roh hibah pada pandangan aliran ini. *dapun dengan semata-mata bertemu dua kehendak maka ia tidak membentuk hibah dalam maknanya yang sebenar. Malah itu hanya merupakan janji untuk memberi hibah. Ia tidak mengikat pemberi hibah. :engan pelaksanaan janji ini yang dibuat oleh pemberi hibah atas pilihannya, maka hibah itu tertegak dan menghasilkan kesannya. !esannya yang paling penting ialah pemindahan milik barang atau harta berkenaan itu kepada orang yang dihibahkan kepadanya.

"4 *lasan bagi aliran ini ialah memberi penghormatan kepada sifat dermawan hibah itu sendiri yang mesti dibe6akan dengan kontrak-kontrak pemilikan yang lain 5ahbah al-zuhaili. +enterjemah % Md. *khir .j ;aacob &(($ % 4""). ).1 !$ntrak Hibah 9ndang-undang siwil dengan perkara '$'-'=" memperuntukkan hukum-hukum kontrak hibah yang diambil daripada buku al-Ahwal al-Syakhsiyyah oleh 3adri Basya. 5alau bagaimanapun ada sedikit perubahan berkaitan dengan penarikan balik hibah di mana undang-undang membataskan hak ini kepada adanya keu6uran yang boleh diterima +erkara 'v/). 9ndang-undang menyatakan misalan kepada keu6uran yang boleh diterima dalam perkara 'v(. :i samping itu dikenakan juga hukum-hukum larangan penarikan balik kembali hibah daripada fi-h .anafi +erkara '=#). :emikianlah kontrak hibah memperolehi kekuatannya seperti yang diakui oleh jumhur ahli fi-h Ma6hab Maliki, 8yafi,i dan .anbali) yang menganggap kontrak hibah sebagai kontrak yang la6im yang tidak harus ditarik balik kecuali dalam kes hibah yang diberikan oleh seorang bapa kepada anaknya. Ini berlainan dengan pendapat Ma6hab .anafi yang menganggap hibah sebagai kontrak yang tidak la6im yang boleh difasakh dan boleh ditarik balik 5ahbah al-zuhaili.+enterjemah % Md *khir .j ;aacob &(($ % 4"4-4"')

+. !esi"&ulan 8ebagai rumusannya di sini .ibah yang diertikan sebagai memberi pertolongan sama ada dalam aspek harta benda, tenaga, dan fikiran merupakan wadah bagi jalinan yang baik antara indiwidu dan masyarakat. 7alinan ini pasti menghasilkan suasana yang harmoni

"' dalam kehidupan masyarakat seharian. !eprihatinan golongan yang memiliki harta kekayaan ke atas golongan yang miskin akan memupuk semangat kemesraan dan saling menghormati. olongan yang miskin pastinya tidak akan berasa terpinggir dan iri hati terhadap golongan kaya. 8ituasi sedemikian juga dapat menangani pelbagai gejala sosial yang berbahaya ke atas ketamadunan masyarakat. :alam Islam, golongan yang tidak berkemampuan dari segi harta benda masih mampu bersedekah. Mereka bolehlah menyumbang tenaga dan fikiran ke atas pembangunan prasarana sosial seperti bergotong-royong membina masjid dan jambatan, serta membersihkan kawasan perkuburan dan longkang. Begitu juga mereka boleh menyebarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat seperti mengajar al-3uran, seni mempertahankan diri, kemahiran bahasa, dan kemahiran hidup. 8ecara tidak langsung sebuah masyarakat yang hidup dalam suasana harmoni pasti melahirkan kekuatan dan keunggulan dalam pelbagai aspek seperti politik, ekonomi, dan keselamatan sejagat. 8esebuah masyarakat yang memiliki nilai-nilai begini pasti akan dikagumi dan digeruni masyarakat lain. Islam telah mendorong umat menuju kecemerlangan dan merealisasikan masyarakat yang bertamadun menerusi penghibahan.

Ru,ukan *l-3uran. *li *sy-8yarbaji, Mustofa *l-Bugho Mustofa *l-!hin. "##$. Kitab Fikah Syafie. 7il. v. !uala xumpur% +ustaka 8*x*M 8dn.Bhd. a!hab

"$ *bdul Basir Mohamad, *mir .usin Mohd Nor, Mohd Nasran Mohamad zaini Nasohah. "##". Falsafah "er#ndangan $slam. 8elangor % Mah6um Book 8erwices *bdul 2ahman *l-7a6iri. &(('. Fiqh %mpat 8emarang. Muhammad 2awwas 3al,ahji. +enterjemah % M.*bdul Mujieb *8. &(((. %nsikl&pedi Fiqih, 'mar bin Khathab r.a. 0disi &. 7akarta% +< 2aja rafindo +ersada. 5ahbah al-zuhaili. +enterjemah% Md *khir .j.;aacob.&(($. Fiqh "er#ndangan $slam. 7il.I. !uala xumpur% :ewan Bahasa dan +ustaka. .j..usaini .amdan. "##/. +enghayatan +elaksanaan .ibah atas talian) http%wwwenche.blogspot.com"##/#/penghayatan-pelaksanaan-hibahbahagian html. "# Oktober "##/). http%www.sistersinislam.org.myinde.phpoptioncomcontenttaskwiewid"==I temid"&' &= Oktober "##/). http%www.wasiyyahshoppe.com.myportalinde.phpoptioncomcontenttaskw iewid4/Itemid(" "# Oktober "##/). a!hab. 7il.I. 8elangor% *sy-8yifa,