Anda di halaman 1dari 12

NURSERY SAWIT

Pengenalan
Tapak semaian adalah salah satu faktor yang penting bagi setiap ladang yang ingin ditubuhkan. Tujuan utama penubuhan tapak semaian ini adalah bertujuan untuk memudahkan pihak ladang memantau perkembangan anak benih dan memastikan setiap benih tersebut berada dalam keadaan yang baik sebelum menjalankan proses penanaman di ladang. Dengan ini hasil akan dapat ditingkatkan sekiranya pemilihan anak benih dibuat dengan teliti dan mengikut syarat yang telah ditetapkan.

Kepentingan tapak semaian


1. Kerja-kerja pemilihan ( culling ) dapat dibuat dengan lebih teliti dan teratur 2. upaya pertumbuhan anak benih dapat diseragamkan

!. Dapat memudahkan kerja-kerja pemantauan bagi pihak ladang.

Pemilihan tapak
"agi setiap tapak semaian yang ingin ditubuhkan terdapat beberapa aspek yang perlu diambil kira sebelum proses pemilihan tapak dijalankan# antaranya$1. Ka%asan tersebut mestilah rata dan berdekatan dengan punca air bagi tujuan pengairan 2. Ka%asan tersebut mestilah jauh dari ancaman banjir !. &empunyai sistem saliran dan perparitan yang baik '. Ka%asan yang sentiasa terdedah kepada sinaran cahaya matahari dan tidak terlindung (. Ka%asan ini juga haruslah dekat dengan ka%asan ladang agar senang semasa proses penanaman dijalankan serta dapat menjimatkan kos. ). &empunyai ka%alan keselamatan yang baik supaya dapat mencegah daripada kecurian serta ancaman daripada hai%an perosak.

Page 1

Pemilihan tapak semaian


1. Dua *eringkat + Double tage iaitu $1. *re ,ursery 2. &ain ,ursery Pre Nursery ai- polybag 1(cm . 2!cm. "eg yang telah diisi serta disusun didalam petak la-imnya disusun mengikut kaedah 1/ beg . 2// beg supaya kerja-kerja menyiram# merumput dan kerjakerja penakaian anak benih senang dijalankan. etiap petak yang disyorkan adalah sebanyak 2/// benih. 0ni bertujuan bagi memudahkan kerja-kerja pengiraan dijalankan. &anakala jaluran susunan beg pula adalah mengikut arah timur barat. 1arak antara jaluran beg pula hendaklah dipisahkan dengan satu lorong selebar /.)m. elain itu tempoh bagi setiap semaian adalah sekurang-kurangnya selama ! bulan. *roses penakaian benih pula perlulah dilakukan sekurangkurangnya 2 kali se%aktu didalam peringkat ini yakni sebanyak 1/2. 0ni adalah bertujuan untuk memastikan benih yang sedia ada adalah bermutu dan mengikut pia%aian yang ditetapkan. 1uga bagi mengelakkan kerugian yang akan dialami pada peringkat seterusnya.

Contoh gambara ah Pre!nursery

"ain Nursery

Page 2

ai- polybag berukuran !( cm . (1 cm. Tempoh tanaman pula adalah 12 hingga 13 bulan. 1arak tanaman pula adalah /.4m . /.4m . /.4m dan berbentuk segitiga. ebanyak 1/#/// anak benih sa%it akan dapat disemai setelah ditolak sistem jalan. &anakala bagi proses penakaian pula# sebanyak 1/2 akan diambil kira pada peringkat ini. 5ontoh gambarajah bagi susunan polybag ( main nursery )

Contoh gambara ah "ain Nursery

Page 3

Keluasan tapak semaian


Katakan baha%a ka%asan baru yang akan dibuka adalah sebanyak 2// hektar. 1adi keperluan bagi anak benih yang akan di gunakan untuk ka%asan yang berkeluasan 2// hektar adalah$Formula: Keluasan ka%asan yang akan dibangunkan # 1um. *okok bagi 1 hektar ( *6 ) 7 1um. *okok 8ang diperlukan Kemudian# 1um. *okok 8ang diperlukan . !(2 ( 2/2 supplying 9 1(2 culling ) 7 1um. *enambahan pokok :alu$ 1um. *enambahan pokok 9 1um. *okok yang di perlukan
Keluasan kawasan= 200 ha Jum. Pokok Bagi 1 Ha = 148/ha Jadi:200 ha 2!"00 148/ ha = 2!"00 #okok 3$% = 103"0 #okok

2!"00 & 103"0 = 3!!"0 #okok

&anakala keluasan yang di perlukan bagi pembentukan nursery adalah$Dengan menggunakan jarak pokok /.41m . /./1m . /.41m# maka 1 hektar dapat menyediakan 12#(// pokok. 1adi$3!!"0 / 12$00 = 3.1! ha 'ang di#e(lukan & kemudahan )alan dan sali(an se(*a kolam *akungan = 4 ha

Page 4

Proses penye$iaan tapak semaian

"eberapa proses perlu di ikuti terlebih dahulu sebelum menyediakan tapak semaian diantaranya ialah$-

1. &embajak 2. *embinaan 1alan pertanian dan susunatur semaian !. '. istem pengairan dan saliran yang baik istem penyiraman yang bagus.

(. &emagar ka%asan tapak semaian ). &engisi dan menyusun polybeg yang diperlukan ;. &enanam biji benih

Penyelenggaraan Nursery

Page $

' jenis kerja yang biasa dilakukan bagi kerja- kerja penyelenggaraan ini. Diantaranya ialah$1. &enyiram 2. &erumpai !. Ka%alan musuh dan penyakit '. &embaja. "enyiram etiap pokok hendaklah disiram sebanyak 2 kali dalam sehari dimana sebelah pagi dan di sebelah petang sahaja. Dilarang sama sekali menyiram di%aktu tengahari dan pastikan setiap kali siraman pokok mendapat 1(/ mm air sepokok. "erumpai% Dilakukan sebulan sekali dan hanya bagi ka%asan diantara polybag dengan polybag sahaja. ekiranya terdapat rumpai didalam polybag# hanya tangan sahaja digunakan bagi tujuan merumpai. 0ni bertujuan bagi mengelakkan setiap anak benih terhindar daripada mengalami keracunan. Ka&alan "usuh 'an Penyakit% Dilakukan 1 minggu sekali. &enggunakan campuran racun kulat dan serangga 5ontohnya$Thiram 9 &alathion Thiram 9 <ogor *oliram 9 Tamaron

Diantara serangan musuh dan penyakit yang selalu dihadapi ialah$&usuh Tanda penyakit

Page "

6ama+ kutu ( red spider mite ) "ena ( =phids ) "elalang Koya Tikus

Daun berbintik Daun kuning + kering Daun cacat dimakan + bantut Daun kering &akan pangkal pokok

Pemba aan "aja ditabur disekeliling pokok didalam polybeg tetapi jangan terlalu rapat dengan pangkal pokok. Dilakukan sekali sebulan. &enggunakan baja kimia yang mengandungi semua -at permakanan yang utama ( ,# *# K# &g ) serta larut secara perlahan adalah amat digalakkan. 5ontohnya# =groblen# Kokei# ,urseryace# >oodace dan sebagainya.

Page +

Disini ada menyediakan contoh jadual bagi program pembajaan untuk pre nursery dan juga main nursery. "inggu ' ( ) ; 3 4 (enis )a a ?rea ,*K 8ello% ( 1($1($)$' ) ,*K 8ello% ( 1($1($)$' ) ,*K 8ello% ( 1($1($)$' ) ,*K 8ello% ( 1($1($)$' ) ,*K 8ello% ( 1($1($)$' ) Sukatan ;gm 1(gm 1(gm 13gm 2!gm 2!gm

1adual pembajaan bagi &ain ,ursery "asa * selepas $itanam + 2 &inggu ' &inggu 3 &inggu 12 &inggu 1) &inggu 2/ &inggu 2' &inggu 23 &inggu !2 &inggu !) &inggu '/ &inggu (enis )a a ,*K 8ello% ( 1($1($)$' ) ,*K 8ello% ( 1($1($)$' ) ,*K 8ello% ( 1($1($)$' ) ,*K 8ello% ( 1($1($)$' ) ,*K 8ello% ( 1($1($)$' ) ,*K 8ello% ( 1($1($)$' ) ,*K "lue ( 12$12$1;$2 ) ,*K "lue ( 12$12$1;$2 ) ,*K "lue ( 12$12$1;$2 ) ,*K "lue ( 12$12$1;$2 ) ,*K "lue ( 12$12$1;$2 ) Ka$ar Sepokok * gm + ; ; 1' 1' 1' 1' 21 21 21 21 23

Penakaian pokok * CU,,IN- +

Page 8

"ertujuan bagi menyediakan anak benih yang bermutu tinggi dan terbaik sahaja yang akan ditanam diladang bagi memastikan pengeluaran hasil yang diingini serta penggunaan tanah yang lebih efektif. Terdapat beberapa peringkat yang digunakan ketika proses penakaian dijalankan. =ntaranya ialah$1. *ermilihan pertama dibuat pada pokok yang berusia ! bulan sebelum dipindahkan ke semaian besar ( &ain ,ursery ) 2. @pemilihan dijalankan setiap ! bulan ketika pokok berusia ) bulan# 4 bulan# dan 12 bulan. !. *emilihan terakhir dibuat sebelum anak pokok dipindahkan ke lading. '. Kesemua pokok yang telah di culling haruslah dimusnahkan.

Pre Nursery.!

Page !

Contoh gambarajah pokok yang harus di takai ( culling )

"ain nursery

Page 10

Contoh gambarajah pokok yang harus di takai ( culling )

RUJUKAN

Page 11

"ANUA, 'AN PR/SE'UR /PERASI PER,A'AN-AN


A"ANA0 SA0A" PA0AN- )ER0A'

Page 12