Anda di halaman 1dari 12

Bincangkan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Melayu dalam zaman kesultanan Melaka.

01 Pendahuluan Pada abad ke -15 Tanah Melayu diperintah oleh kerajaan sendiri, iaitu

Kesultanan Melayu Melaka yang menguasai sebahagian besar wilayahwilayah di tanah Melayu. Pada zaman kegemilangannya, Kerajaan Melaka menjalin hubungan dengan beberapa buah kuasa asing seperti ter#atat bermula diawal "umatera. suatu hina yang merupakan kuasa besar di !sia ketika itu. "ejarah tamadun Melayu yang abad keempat Masihi di mana #atatan paling awal adalah di dalam bentuk batu surat yang dijumpai di "ungai "iak Politik $eudal Melayu semenjak zaman itu hingga ke zaman ekonomi yang berkisar di sekeliling perdagangan Melaka yang berakhir pada tahun 1511 adalah semata-mata ditunjangi sistem antarabangsa. Perkembangan ekonomi dan keagunang kerajaan Melaka bergantung pada perdagangan dan perkapalannya. Melaka yang strategik di bahagian "elat Melaka telah menjadikannya pusat perdagangan yang penting. Tome Pires menyatakan bahawa pelabuhan Melaka begitu baik kerana kapal-kapal boleh berlabuh dalam semua musim dan perdagangan boleh dijadikan dalam keadaan semua musim dan dijalankan dalam keadaan yang selesa.1 Kedudukan Melaka yang strategik dari segi lokasi, geogra$i dan kedudukannya di tengah-tengah Kepulauan Melayu yang kaya dengan rempah ratus telah menjadikan sebuah pusat perdagangan antarabangsa. Kegiatan perdagangan ini bukan sahaja telah berjaya menjana ekonomi Melaka, malah menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan %slam terkenal di rantau ini. Proses pembangunan ekonomi Melaka selama &'' tahun itu bersemarak di muara-muara sungai di kawasan-kawasan persisir sahaja. Pusat-pusat pertumbuhan Melayu bertabur di kiri kanan Tasek Melayu
1

Ahmad Jelani Halimi, 2006, Perdagangan dan Perkapalan Melayu di Selat Melaka: Penerbit Dewan Bahasa & Pustaka, hlm.22

(yang sekarang dipanggil "elat Melaka), di kawasan persisir "elatan "iam dan Pantai Timor "emenangjung Tanah Melayu, di kawasan pasisir kepulauan Philipines, *orneo dan di seluruh pasisir kepulauan +awa dan "ulawesi.

Pusat-pusat ini dihubungi dengan jaringan perdagangan maritim di antara mereka, yang mana pusat besar di zaman "ri,ijaya adalah Palembang dan *andar Melaka pula menjadi pusat utama di zaman Kesultanan Melaka. -ari Palembang dan *andar Melaka pertukaran barang se#ara entropot dibuat dengan pedagang-pedagang luar, khususnya daripada dan dunia %slam Timor Tengah. hina, %ndia

02.

Kesultanan Melayu Melaka Sebagai Sebuah Kerajaan

graria

dan Maritim Kerajaan-kerajaan awal di !lam Melayu terdiri daripada kerajaan agraria (kerajaan ini terletak di kawasan pedalaman dan sungai-sungai utama yang ekonominya berasaskan pertanian) seperti tanah jajahanya Perak , Pasai dan beberapa kawasan lain. Manakala kerajaan maritim ( kerajaan yang terletak di pesisiran pantai yang memberi tumpuan kepada perdagangan dan kegiatan yang berkaitan dengan laut) seperti di Melaka sendiri. Kebanyakkannya .rang Melayu dahulu adalah petani dan pelaut. Penemuan tinggalan arkeologi di Kuala "elinsing Perak menunjukkan orang Melayu juga adalah ahli pertukangan dan pedagang melalui jalan laut. Mereka hidup dalam kampung tradisi-menanam padi, kelapa dan buah-buahan dan mengamalkan ekonomi sara diri. .leh itu, kegiatan ekonomi masyarakat dalam zaman kesultanan Melayu dibagaikan kepada dua iaitu kerajaan agraria dan maritim .

2.1 2.1.1

Ekonomi

graria

Pertanian dan penternakan

Kegiatan ekonomi

masyarakat Melayu pada zaman kesultanan Melayu

Melaka berteraskan sistem ekonomi sara diri. Keperluan ekonomi petani ini ialah berbentuk se#ukup hidup bagi menyara keperluan keluarga sendiri dengan menekankan kepada keperluan asas. .leh itu, tumpuan utama kegiatan ekonominya ialah kepada usaha-usaha untuk mendapatkan sumber-sumber makanan. / ( !marjit Kaur. 10011 %shak "haari. 1001). "istem kerja, petani yang menggerakkan kerja pertanian berasaskan sistem kekeluargaan. %a tidak melibatkan orang lain. -engan sistem ini sebuah keluarga mengusahakan pertanian mereka sahaja. Mereka tidak melibatkan orang lain. -engan kata lain mereka boleh mengusahakan tanah mereka atau tanah tuan mereka dengan keluarga mereka sahaja. "ebagai kesan daripada konsep ini mereka tidak perlu memikirkan untuk membayar upah kepada orang lain. Melalui #ara ini mereka sekadar memuaskan hati dengan keperluan bagi keluarga mereka. .leh itu, konsep lebihan untuk men#ari untung tidak pernah di$ikirkan. -alam Kesultanan Melaka, apabila Melaka menjadi bandar entreport orang Melayu telah mewujudkan satu sistem ekonomi perdagangan yang teratur dengan terbentuknya sistem #ukai, sistem pasar dan gudang. "istem sosial bersi$at 2$eudal2 iaitu 3aja4"ultan menguasai sumber ekonomi (tanah, tenaga buruh, modal pelaburan, perdagangan dan memungut #ukai). Mereka tergolong dalam kelas atasan dan menengahmenjadi pedagang, ahli pelayaran dan pengusaha lombong bijih timah. Monopoli ekonomi menjadi teras mengekalkan kuasa raja terhadap rakyat. Mereka menguasai jalan perdagangan di sungai-sungai dan menguasai perdagangan import4eksport. !kti,iti pertanian dan penternakan juga dilakukan antaranya menananm buah-buahna seperti durian, lagsat, duku, manggis, pisang, sayur-sayuran dan padi. 5amun begitu Melaka banyak mengmport makanan-makanan utama iaitu beras daripada Pulau-pulau +awa dan burma. Kegiatan ini hanya dilakukan untuk memenuhi keperluan harian sahaja 6.
2

Ruslan ainuddin, Sejarah Malaysia: Penerbit !a"ar Bakti, hlm #6

ainal Abidin Abdul %ahid, Malaysia Warisan dan Perkembangan, Dewan Bahasa dan Pustaka, &uala 'um(ur, 1##6, hlm )0

Kegiatan Pertanian Padi merupakan kegiatan utama yang di usahakan oleh masyarakat Melayu tradisional , yang tinggal di kawasan pendalaman. Padi ditanam hanya untuk kegunaan sendiri dan bukan untuk dijual. Kadang-kala lebihannya ditukarkan dengan barangan keperluan yang lain. Teras pertanian ialah tanaman padi, disamping pelbagai tananam lain seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. *ukti adanya tanaman-tanaman ini dalam masyarakat Melayu pada masa tersebut ada disebut dalam sejarah Melayu. edisi "hellabear iaitu7 "emasa di zaman puteri 8unung 9edang, dikatakan dapat melihat pelbagai jenis buah sebelum sampai ke pondok puteri tersebut. malah menurut Tome Pires juga, parameswara (3aja %skandar) dan 1''' orang pengikutnya telah menabas untuk ditanam pokok dan dibuat dusun. tradisi ini seterusnya telah dipraktikkan di Melaka. Malah tanggapan ini diperkuatkan dengan adanya hukuman ke atas orang yang hasil tanaman sepert sirih, pisang, tebu, pinang dan buah-buahan seperti yang disebut dalam $asal 11./ dalam undang-undang Melaka. se#ara tidak langsung undang-undang ini telah menunjukkan kepada kita betapa banyaknya dusun-dusun berkaitan buah-buahna sehingga adanya juga undang-undang dijalankan yang dengannya:. Penternakan telah dimana

masyarakat rantau melayu membela binatang ternakan seperti 9embu kambing dan ayam itik. Kawasan rumah meraka telah dipagar agar binatang ternakan tersebut tidak memasuki kawasan rumah orang lain.

2.1.2 Hasil Hutan "elain pertanian, zaman kesultanan Melayu Melaka juga dikenali sebagia pusat pengeluaran sumber hutan seperti rempah ratus sejak dahulu lagi. "elain itu, masyarakat Melayu pada zaman kesultanan Melayu melaka juga menanam pokok buah-buahan dan tanaman semapingan lain di dusun mereka untuk menambahkan pengeluaran makanan. !ntara tanaman yang ditanam ilaha jagung, ubi kayu, sayur-sayuran, pinang dan kelapa. Mengikut #atatan orang ina, pada tahun 1:1; telah ada orang

Harun Daud, Sejarah Melayu: Satu Kajian Daripada Aspek Pensejarahan Budaya, Dewan Bahasa dan Pustaka, &uala 'um(ur 1#+#, hlm 1+#

Melayu menanam tebu, #empedak, pisang, nangka, labu, bawang, halia dan tembikai.5 !lam Melayu juga merupakan alam yang mewah dengan sumber semulajadinya. "uber-sumber hutannya telah menjadi sumber untuk dijadikan salah satu barang eksport ke dunia luar. !lam Melayu yang meliputi dengan hutan rimba dan kayu kayan ini telah mengeluarkan barang eksport seperti kayu wangi, damar dan rotan. biasanya pen#aripen#ari sumber ini terdiri daripada orang melayu yang berada di kawasan pedalaman dan mereka ini dikenali sebagai Melayu Proto iaitu seperti "uku "emang dan Temuan. 8olongan ini sudah dapat menyesuaikan diri sepenuhnya dengan kehidupan hutan. setiap kelompok yang tinggal di dalam kawasan ini mengetahui se#ara terperin#i tantang alam sekelilingnya. Malah melalui kajian-kajian yang dibuat ke atas orang-orang asli ini seperti suku Temuan, ssetelah baligh ia akan mengenali beberapa ratus jenis tumbuhan disekelilingnya. jika mereka berpindah, mereka terpaksa membebankan diri dengan belajar jenis tumbuhan yang belum dibiasakan kerana kebanyakan kayu hutan ini hanya dijumpai ditempattempat tertentu dalam jumlah yang terhad.; 2.1.3 Penternakan dan Berburu "elain itu, kegiatan menternak dan memburu binatang, mengumpulkan hasil-hasil hutan dan sebahagian ke#ilnya mengusahakan kerja-kerja kemahiran pertukangan dan kra$tangan. Pada umumnya, masyarakat Melyu tradisional mendirikan kawasan yang sesuai untuk kegiatan ber#u#k tanam dan mengkap ikan, di samping mendapatkan sumber air. Kawasan penempatan seperti ini juga
&

penting

bagi

memudahkan

mereka

berhubung dengan dunia luar. 2.1.4 Perlombongan

Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, bijih timah telah dijadikan eksport utama Melaka dengan di#airkan dan dijadikabn kepingan jingkong. Melaka juga dikatakan telah mengumpulkan emas dari tanah jajahan takluk
, 6

Ruslan ainuddin, Sejarah Malaysia: Penerbit !a"ar Bakti, hlm ## Anda-a, Barbara %... Anda-a, 'e/nard 0 , Sejarah Malaysia, 1a2millan Press, '/nd/n, 1#+2, hlm 11312 ) 4bid, hlm #)

seperti Kelang, "elangor, *ernam, Manjung, *eruas dan kedah. hasil dari sini telah membawa kepada perkembangan masyarakat kerana masyarakatnya telah terdedah dengan akti,iti perdagangan dan telah diperkenalkan dengan dunia luar. 2.2 Kegiatan Maratim besar penduduk Melaka ke#uali yang dibawa oleh

"ebahagian Pires sebagai

Parameswara dari Palembang ialah .rang 9aut yang dipanggil oleh Tome elates ( orang 9aut) yang bergantung hidup mereka pada kegiatan lanun dan perompakan <. Melaka tidak berkembang sebagai sebuah 5egara agrarian, sebaliknya Melaka berkembang sebagai sebuah 5egara perdagangan lautan 0.Penerokaan tanah untuk pembangunan agrarian tidak berlaku se#ara besar-besaran kerana kos melepas di bidang perniagaan maritime adalah lebih tinggi daripada bertani. *erkemungkinan besar orang-orang Melayu tidak mempunyai minat di bidang pertanian, walaupun kelompok-kelompok masyarakat Melayu seperti di !#heh, di Kepulauan +awa dan "ulawesi pada zaman-zaman itu sudah mempunyai kemahiran di dalam bidang pertanian rempah-ratus dan juga padi. +usteru itu, penduduknya lebih bergiat dalam bidang perdagangan dan bukan pertanian. Malah ke penduduk yang laut tidak bergiat dalam perdagangan pun tidak ramai yang bergiat dalam pertanian. Mereka lebih menumpukan perhatian (nelayan) 1'. Kawasan-kawasan pendalaman di daratan hanya merupakan kawasan-kawasan sumber alam tanpa didiami oleh banyak penduduk. kependudukannya adalah bertaburan, +ika ada penduduk pun, sistem (bukan berkelompok se#ara Khazanah dari

perbandaran atau perkampungan) di tepi-tepi sungai.

pendalaman seperti gading gajah, kayu-kayuan, lilin-lebah, rotan, kayu #endana, emas, bijih timah dan rempah ratus diangkut ke pusat-pusat pertumbuhan di muara sungai.

Ahmad Jelani Halimi, 2006, Perdagangan dan Perkapalan Melayu di Selat Melaka: Penerbit Dewan Bahasa & Pustaka, hlm.1) # 4bid., hlm.1) 10 4bid.,hlm. 1)

2.2.1

Menangkap Ikan Ma =uan, mengatakan menangkap ikan (nelayan)

-alam #atatan

merupakan pekerjaan utama orang Melaka. "ebagai #ontoh, sungguhpun beras merupakan bahan utama makanan kepada penduduk 5ustantara, akan tetapi bukanlah dagangan yang penting sebelum abad ke-15. Pelabuhan dan kota-kota awal di 5usantara terletak di kawasan tanah pamah yang boleh menghasilkan beras men#ukupi. 5amun pada abag ke -15, kemun#ulan Melaka telah membawa permintaan terhadap beras meningkat. *andar Melaka telah dibina di sebuah kawasan yang memang sesuai untuk menghasilkan padi akan tetapi Melaka tidak dapat kerana menghasilkan makanan itu se#ukupnya untuk penduduk yang bertambah dengan pesat. Kekurangan bekalan makanan utama ini bukan tiada orang yang hendak mengusahakannya 11. Pada zaman kesultanan Melayu Melaka, beradasarkan sumber Portugis, e>port tunggal hasl laut dari Melaka pada akhir abad ke-15 ialah ikan kering. Kegiatan lain yang dilakukan ialah pemungutan hasil laut menjadi antara kegiatan ekonomi yang penting. =asil laut ini sangat digemari oleh pedangan hina yang dating berdagang ke kepulauan Melayu. Mereka menggunakannya sebagai bahan-bahan istemewa dan ubat-ubatan 1/. tiada kawasan tanaman yang sesuai di sekitar Melaka, tetapi keranan

!.

Sistem Ekonomi Perdagangan dan Perka"alan

"elain sistem sara diri, ekonomi komersial juga turut mempengaruhi kegiatan masyarakat Melayu di ?aman Kesultanan Melayu Melaka. Kegiatan perdagangan di 8ugusan Tanah Melayu telah berkembang pesat sebelum awal abad ke-15 M. Perkembangan perdagangan telah menyebabkan kemun#ulan beberapa politi perdagangan di !lam Melayu. "ebagai #ontoh, Tun-"un, Tou- hu-9i, Tan-Tan, Pan-Pan, 9ang-@a-=siu, hih-Tu, 9o-@ueh, Ko-9o dan sebagainya. Mengikut sumber-sumber negeri hina seperti 9iang-shu, hui-#hu dan sebagainya, politi perdagangan ini hina. "ebagai mempunyai hubungan pedagangan yang $ormal dengan
11

Ahmad Jelani Halimi, 2006, Perdagangan dan Perkapalan Melayu di Selat Melaka: Penerbit Dewan Bahasa & Pustaka, hlm. 1) 12 Ruslan ainuddin, Sejarah Malaysia: Penerbit !a"ar Bakti, hlm 10$

#ontoh, 9ang-@a-=siu menukar barangan mereka yang terdiri daripada gading gajah, tanduk badak sumbu, kayu gaharu dan kapur barus dengan pedagang porselin. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, pelabuhan Melaka terus menjadi pusat perdagangan antarabangsa. Pedagang dari seluruh dunia telah datang ke sini dan bertemu dengan pedagang tempatan atau pedagang lain. 9ebih dua kurun yang lalu, beberapa empayar telah menegakkan pusat dan wilayah pemerintahan mereka di sepanjang "elat Melaka A satu petanda kepentingan strategik selat tersebut sejak zaman berzaman. B9aluan 3empahC yang merentasi "elat Melaka telah memainkan peranan penting dalam melahirkan Kesultanan Melaka yang dikenali sebagai empayar yang terulung di !sia Tenggara dalam kurun ke 15. Menjelang kurun ke 1;, kuasa-kuasa besar Dropah terlibat di dalam perebutan kuasa bagi mengawal "elat Melaka dengan meningkatnya kesedaran terhadap kepentingan selat itu sebagai laluan maritim yang strategik. Portugis dan *elanda terlibat di dalam peperangan sepanjang kurun ke 1& bagi menguasai selat tersebut dan pelabuhan-pelabuhan di sepanjang perairannya16. Kedudukan geogra$i merupakan $aktor penting yang membawa kepada perkembangan dalam masyarakat dalam alam Melayu ini. %a terletak dipersimpangan dua jalan laut yang penting iaitu barat dan timur. 3antau ini telah disambungkan dengan benua #hina dan india oleh dua angin monsun utama iaitu angin Monsun *arat -aya dan angin Monsun Timur 9aut. "ejak Melaka didirikan pada 1:'', gagasan kepulauan Melayu merupakan sebahagian daripada jaringan perdagangan yang kompleks yang merentang daripada benua !$rika ke benua ratus tahun1:. "elat Melaka pula telah diumpamakan sebagai 2kerongkong yang harus ditempuhi oleh semua lalulintas asing sama ada darat atau laut ke mana-mana
1$

hina yang mempunyai barang seperti beras, sutera dan

hina sejak beratus-

gugusan2

selat

ini

juga

berpotensi

menjadi

tempat

!akta di dalam (eren55an ini di(etik dari kertasker"a berta"uk An Integrated Management Regime !r the Straits ! Mala""a# -an5 dibentan5kan /leh &a(t 6B7 1at 8aib 0asin, !ell/w &anan, 141A di Persidan5an 1en5enai 9elat 1elaka : 1embina 9atu Persekitaran &eselamatan &/m(rehensi: di &uala 'um(ur, 11 ;kt/ber 200*. 1* Anda-a, Barbara %... Anda-a, 'e/nard 0 , Sejarah Malaysia, 1a2millan Press, '/nd/n, 1#+2, hlm 11

pengumpulan -isinilah

dan

pemunggahan

barang-barang peranannya

dari

kapal-kapal 15. sebuah pusat

Melaka

menampakkan

sebagai

entrepot. *arang-barang yang dibawa ke Melaka untuk didagangkan akan ditinggalkan dan diniagakan diMelaka oleh penduduk tempatan keserata pelusuk kawasan perdagangan. Manakala barang-barang dagangan dari kawasan pedalaman dikumpulkan melalui jalan sungai yang banyak dikedua-dua selat Melaka membawa kepada pantai selat Melaka. +aluran-jaluran sungai ini menjadi alat komunikasi antara kawasan pedalaman dengan laut. Kapal-kapal dapat berlindung daripada angin lautan yang luas di selat Melaka serta merupakan tempat teduh berbanding diperlabuhan "umatera iaitu Pasai. Keadaan selat ini disamakan dengan tasik ditengah lautan. Kadangkala terdapat angin ribut ken#ang yang disebut Eribut "umateraE oleh pelaut-pelaut Dropah namun ianya hanya terbatas kepada kawasan antara "elangor dan singapura. Malah ianya bermusim dan boleh diramalkan bila ianya berlaku. "elat ini berkeadaan tenang dimana ianya memudahkan akti,itiperdaganggan dijalankan pada masa tersebut. !kti,iti perdagangan merupakan warisan dan penerusan tradisi kegiatan ekonomi peribumi yang telah berjalan sejak kerajaan Melayu 9angkasuka dan "ri,ijaya iaitu dari abad ke & hingga ke 16. Kegiatan perdagangan antara penduduk peribumi dengan pedagang asing yang menetap dan berdagang di Melaka telah melahirkan masyarakat ber#orak kosmopolitan. Perkembangan ini dipengaruhi juga oleh banyaknya bahan-bahan mentah tempatan yang diperlukan oleh pedagang-pedagang asing. Kemakmuran Melaka hanyalah semata-mata berasaskan perdagangan antarabangsa di mana kumpulan politik itu sendiri menjadi pedagang utama. perkapalan serta Fndang-undang maritime yang mengawal perjalanan perdagangan entrepot dan perdagangan persisir

merupakan sistem undang-undang utama di dalam empayar-empayar Melayu ini. -isebaliknya, tiada langsung undan-undang mengenai bidang pertanian yang ter#atit. sahaju. Pertanian hanya merupakan se#tor sekunder Malah bahan-bahan makanan banyak diimport dari 5egara-

negara luar seperti "iam dan *urma.


1,

4bid, hlm 20321

Teras ekonomi Melayu yang berbentuk perdagangan antarabangsa ini menyusuri teknologi perkapalan dan pengetahuan pelayaran yang meluas dan mendalam. Tome Pires yang menulis di abad 1;, men#atatkan bahawa perahu-perahu layar Melayu yang membawa barangan niaga adalah lebih e$$isien dari segi ruang dan kelajuannya daripada kapal-kapal perdagangan Dropah pada masa itu. dengan tanah. Melayu negaranya. .rientasi ekonomi orang-orang Melau pada masa itu adalah menjurus kepada perkumpulan (group oriented) kerana pengumpulan modal yang banyak diperlui, yang tidak dapat ditangani oleh indi,idu. 9agi pula perjalanan kapal yang jauh dan berbahaya, mengenakan tahap risiko yang tinggi baik keatas modal maupun nyawa. -engan berkongsi s#ara pengumpulan modal dan tenaga, risiko ini diratakan, dan juga keselamatan diri lebih senang dipertahankan. 8ejala organisasi sosial ini merupakan putik-putik koperatisasi didalam ekonomi perdagangan bangsa Melayu. -i dalam pada itu orientasi kumpulan-kumpulan perdagangan ini ialah si$at memandang keluar dan dengan semangat kembara yang membakar sekaligus menyemarakkan perdagangannya. =asil daripada penyemarakan perdagangan ini bahasa suku Melayu dan agama %slam disebarkan ke seluruh persisir 5usantara. Keupayaan penyemarakan ini digandingkan dengan keupayaan saudagar-saudagar Melayu menguasai bahasa suku-suku lain di kawasan pasisir 5usantara dan juga kawasankawasan pasisir benua hina dan %ndia. diabadikan di dalam istilah 9autan menjadi sama penting GtanahairH untuk memanggil -an pentingnya lautan didalam kehidupan ekonomi

Kekuatan ekonomi Melaka bukti kepada hakikat ini. !hli sejarah ina, %- ing, yang bermastutin di Palembang pada abad &, selama /5 tahun, mengabadikan #atitan kekayaan ini dengan menggelarkan bumi Melayu sebagai Btanah emasC. Maharaja-Maharaja ina menghadiahkan payung kuning kepada maharaja-maharaja Melayu baik di Palembang

10

maupun di Melaka sebagai melambangkan pengakuan kekuatan ekonomi Melayu pada masa itu. Kemakmuran Melaka yang berhasil daripada perdagangan antarabangsa itu, tidak dapat ditandingi oleh mana-mana empayar di zaman-zaman mereka. Palembang dan *andar Melaka di#atitkan sebagai *andar-bandar yang mengandungi lebih 1'',''' penduduk dan Kerajaankerajaannya pada masa itu menyara tidak kurang daripada /',''' bala tentera tetap (standing army) masing-masing. konkrit daripada keadaan sekarang yang Piawaian pertukaran bersandarkan kepada dagangan di masa itu adalah disandarkan kepada emas. %ni adalah lebih keyakingan umum ke atas nilai wang masing-masing 5egara.

11

0#.

$umusan

Masyarakat !lam-Melayu telah didedahkan dengan budaya luar yang dibawa masuk ke rantau ini dengan pelbagai #ara.@ang jelasnya unsur yang diserap masuk ke dalam masyarakat telah membawa kepada perkembangan sejarah masyarakat alam Melayu. Kemewahan,kekayaan dan kedudukan geogra$inya telah banyak mempengaruhi perkembangan ini dan saling berkaitan antara satu sama lain. +ika kedudukan geogra$i strategik tetapi tidak diikuti dengan kekayaan sumber alam dan bahan mentah mustahil perkembangan sejarah masyarakat !lam Melayu ketika itu dapat berlaku.%a mestilah berjalan serentak terutamanya dalam melahirkan satu rantau yang unggul. +usteru, di zaman-zaman kegemilangannya adalah merupakan bangsa pedagang antarabangsa, bukan bangsa tani. -ari skima e,olusi masyarakat kearah tahap kemajuan, boleh dikatakan bahawa bangsa Melayu telah men#apai tahap kemajuan yang tinggi semenjak 15'' tahun dulu lagi. "eguntang. atatan sejarah Melayu tidak pernah memasuki kegemilangan Tetapi sebaliknya #atatan mengenai kesemarakan industri agrarian, selain daripada huma Ian Dmpuk dan Ian Malini di *ukit tenunan Melayu, peleburan besi (bangsa Melayulah bangsa pertama men#ipta teknologi melebur bijih besi) untuk pengeluaran barangan, pengeluaran barangan kayu yang termasuk pembinaan kapal dan pengeluaran barang-barang emas dan perak banyak terdapat di dalam buku-buku merupakan domestik. sejarah bidang dan riwayat-riyawat Melayu. Pertanian untuk hanya pengeluaran non-tradables penggunaan

12