Anda di halaman 1dari 10

NASKAH PRODUKSI BERITA

Production Company Project Title Durasi : BSI : hello News : 30 enit penyiar :Richard aditia

N0
!

VIDEO/ CUE
News "nchor

AUDIO
S#$" "T "$" %&"'"N &"'"N P#ND#N("R%!0)*) BSI + %&# B"$I $"(I B#RS" " S","%RIC-"RD "DITI"%DI D"$" B.$#TIN B#RIT" -#$$/ N#'S%D"$" #DISI -#$$/ N#'S !0 "(.ST.S &"$I INI%S#P#RTI BI"S"N," S"," "&"N #N# "NI P"R" BSI $/1#RS S#&"$I"N%S#$" " 30 #NIT &#D#P"N D#N("N B#RIT" B#RIT" S#P.T"R%P/$ITI&%S/SI"$% D"N &RI IN"$%%,"N( T#R.PD"T#%DI &# "S S#C"R" $.("S%+"&T."$% 2.(" T#RP#RC","% % INI$"- -#$$/ N#'S*

DUR
0*03 0!*33

REMARK
Richard

News "nchor

Bumper ID 1. BSI $/1#RS%%B#RIT" P#RT" " 04*!! %%2"N("N I PI RT- B#R.B"- 3 04*0! 2"DI (#D.N( &/ #RSI"$ 'a5il (u6ernur D&I 2a5arta Basu5i Tjahaja Purnama men7ata5an jan7an 6ermimpi di6awah 5epemimpinan 2o5owi dan dirinya ada ruan7 ter6u5a hijau 8RT-9 yan7 6isa diu6ah menjadi 6an7unan atau 7edun7 yan7 6ersi:at 5omersial% -al ini disampai5an Basu5i saat penyerahan secara sim6olis SPPT3PBB P4 tahun 40!3 5epada waji6 paja5 di 7edun7 Dinas Te5nis Pro;insi D&I 2a5arta%% 2l "6dul uis< (am6ir%% 2a5arta Pusat%%

Richard

1/ wa5il 7u6ernur Nas5ah anchor

'awancara wa5il 7u6ernur

04*0! 3 03*0!

Basu5i tjahja purnama Richard

Bumper id !* &#$"N2.T"N D"RI &"S.S 03*0! P#$#C#-"N S#&S."$ (.R. D"N 3 03*34 .RID DI S "N 44 2"&"RT"%%B#R"N(S.R "$/T

S"N( /&N. (.R. ,"N( B#RINISI"$ T #N,"N(&"$ T#$"- #$"&.&"N P#NC"B.$"N T#R-"D"P " S#$"&. .RIDN," D"$" &/N+#R#NSI P#RS ,"N( DI(#$"R DI S " 44%.T"N &",.% "TR" "N%2"&"RT" TI .R%2. "T%! "R#T 40!3%%(.R. T B"$I& #N.D.-N," # I$I&I -.B.N("N P#RCINT""N D#N("N (.R. $"IN B#RINISI"$ ,R%% 81T9 SIS'I ,"N( DID.(" #N2"DI &/RB"N TIND"&"N B#2"T S"N( (.R. IT. "S.& &# R."N( 2. P" P#RS ,"N( DI (#$"R%%I" TID"& BIS" #N"-"N # /SI S""T (.R. T B"$I& #N.D.-N," # I$I&I -.B.N("N P#RCINT""N D#N("N (.R. $"IN B#RINISI"$ ,R%% Bumper id (STATE) ADA BAIK NYA DINAS PENDIDIKAN HARUS MENINJAU LEBIH JAUH TENTANG KASUS-KASUS SEPERTI INI ,SEPERTI MELAKUKAN PENYULUHAN KE SEKOLAH SEKOLAH ,AGAR MURID LEBIH MERASA AMAN NANTI NYA UNTUK BELAJAR DI BANGKU PENDIDIKAN INDONESIA !* Pempro; D&I 2a5arta terus mela5u5an 6er6a7ai upaya

Nas5ah anchor

00*00 3 0=*!>

Richard

dalam menan7ani masalah 6anjir di i6u 5ota% Di wilayah 2a5arta .tara%% saat ini pempro; D&I mem:o5us5an penan7anan 6anjir den7an menormalisasi wadu5 Pluit< Penjarin7an% Normalisasi dila5u5an den7an cara pen7eru5an wadu5 dan penerti6an ri6uan 6an7unan36an7unan liar yan7 6erdiri di se5itar wadu5 Pluit% .ntu5 men7etahui per5em6an7an proye5 normalisasi 'adu5 Pluit%% 'a5il (u6ernur D&I 2a5arta Basu5i Tjahaja Purnama 6ersama enteri Perda7an7an dan In;estasi Denmar5 s* Pia /lsen Dyhr 6eserta rom6on7an meninjau 'adu5 Pluit< 2a5arta .tara< in77u 803%039%% Dalam 5unjun7annya rom6on7an melihat3lihat 5ondisi rumah pompa serta 5ondisi wadu5 Pluit%% Saat ini 5endala yan7 masih dila5u5an untu5 menormalisasi wadu5 Pluit adalah masalah pemu5iman liar yan7 6erada di 6antaran%% Se6a6% saat ini se5itar !)*000 6an7unan semi permanen 6erdiri secara ile7al di 6antaran wadu5 terse6ut%% .ntu5 itu Pempro; D&I 2a5arta masih 6erupaya memindah5an war7a yan7 tin77al di se5itar wadu5 5e tempat3tempat

yan7 le6ih laya5%% -al ini seperti diun75ap5an 'a7u6 Basu5i usai men7unjun7i rumah pompa Pluit > 1o 6asu5i tjahja purnama Nas5ah anchor 'awancara 6asu5i tjahja purnama Bumper id 8ST"T#9 ya semo7a den7an ada nya normalisasi di se5itar wadu5 pluit%%ja5arta 6isa ter6e6as dari 6anjir ya 6si lo;ers% B#RIT" &# # P"T%% 0=*!) 3 0=*=> 00*!) 3 0=*0! Basu5i tjahja purnama Richard

Dalam upaya mem6eri5an pelayanan yan7 6ai5 dan nyaman 6a7i war7anya%% sejumlah 5elurahan di D&I 2a5arta menyedia5an ruan7an pelayanan masyara5at melalui pelayanan satu meja* Den7an 6e7itu war7a 6isa le6ih mudah dalam men7urus 5eperluan 6er6a7ai administrasi di &elurahan* Penerapan layanan satu meja ini ju7a 6ertujuan untu5 men7hindari pra5te5 pun7utan liar atau pun calo* Pantauan tim hello news di &elurahan Papan77o< 5ecamatan Tanjun7prio5%% 2a5arta .tara%% &amis 800%009%% di depan pintu masu5 5elurahan tampa5 terpasan7 spandu5 6esar 6ertulis5an Pelayanan asyara5at Tida5 Dipun7ut Biaya% -al ini dima5sud5an a7ar war7a men7etahui 6ahwa pen7urusan sejumlah administrasi 5ependudu5an saat ini 7ratis% 2i5a war7a tida5 puas den7an layanan piha5 5elurahan ma5a war7a dapat men7adu5annya melalui S S%% email atau 5ota5 saran

yan7 telah disedia5an% Sementara itu pem6erla5uan antrian ele5troni5 ju7a telah diterap5an a7ar war7a yan7 antri dapat le6ih terti6% 'ar7a pun menyam6ut 6ai5 den7an adanya ruan7 pelayanan masyara5at yan7 menyerupai 6an5 ini%
? 1o lurah papan7o Nas5ah anchor 'awancara lurah papan7o 8sutarjo9 0=*!) 3 0=*=? sutarjo

Bumper id 8ST"T#9 0>*0> !* "SI- D"RI B#RIT" 3 0)*0= &RI IN"$%% "R"& N," 2.DI /N$IN# %% # B."T (#R"2"2"R"N P/$R#S #TR/ P"D# "N("N 2"&"RT" .T"R"%%

Richard

"N((/T" P/$R#S 2"&"RT" .T"R" B#R-"SI$ #RIN(&.S D#$"P"N T#RS"N(&" P#$"&. 2.DI /N$IN# 2#NIS IC&, /.S# ,"N( B#R&#D/& '"R.N( INT#RN#T DI P"D# "N("N 2"&"RT" .T"R" P"D" S#NIN "$" %4= +#BR."RI 40!3%%S#2. $"- B"R"N( B.&TI ,"N( DI(.N"&"N S""T 2.DI B#R$"N(S.N( T.R.T S#RT" DI" "N&"N%DI "NT"R"N," ."N( T.N"I S#B"N,"& RP*0*0@@*000%4> .NIT &/ P.T#R%! $"PT/P%4= B."- "(N#TIC C"RD%! .NIT -"NDP-/N#%! .NIT /D# %D"N ! &"$&.$"T/R%% #N.R.T &/ P/$ P.2I,"RT/ 2.DI 2#NIS IC&#, /.S# INI # I$I&I / S#T !0 2.T" P#R -"RI%%81T9

!0

1o 5ompol pujiyarto Nas5ah anchor

'awancara 5ompol pujiyarto Bumper id 2.DI /N$IN# # "N( "R"& B"R. B"R. INI%%"&"N T#T"PI 2"N("N .D"- T#R(I.R ," BSI $/1#RS%%/&# S"," "SI- P.N," B#B#R"P" B#RIT" $"(I .NT.& BSI $/1#RS SI "&%%S/ ST", T.N# T#R.S DI ,/.R N#'S S/$.TI/N P"RTN#R%%hello N#'S

0)*0= 3 !0*=0 !0*=@ 3 !!*4!

&ompol Pujiyarto RiA5y

!!

!4

Nas5ah anchor

Bumper id se7ment 4 B"$I& $"(I DI !0)*) BSI + !!*3@ %% "SI- B#RS" " S"," Richard 3 aditia putra DI B.$#TIN B#RIT" !4*0! -#$$/ N#'S%%,/.R N#'S S/$.TI/N P"RTN#R%%S#P#RTI 2"N2I S"," T"DI BSI $/1#RS%%-#$$/ N#'S "SI- P.N," B#RIT" B#RIT"%%,"N( P"T.T .NT.& P"R" BSI $/1#RS SI "&%% !* /&# &"$I INI (una mendu5un7 pro7ram 2a5arta Bersih yan7 dicanan75an (u6ernur D&I 2a5arta 2o5owi%% war7a di RT 0! hin77a RT !0%% R' !>%% &elurahan Cililitan< &ecamatan &ramatjati%% 2a5arta Timur%% men77elar 5erja 6a5ti di lin75un7an setempat%% in77u 8)%09% selain mem6ersih5an sampah yan7 6ersera5an di jalan3 jalan lin75un7an%% se6a7ian war7a lainnya 6erinisiati: menam6al lu6an7 jalan%% serta memper6ai5i penutup saluran air%Bam6an7 salah seoran7 war7a men7ata5an%% 5e7iatan ini rutin di la5u5an tanpa menun77u surat edaran dari 5elurahan 7una mewujud5an lin75un7an yan7 6ersih dan

RiA5y

asri%le6ih lanjut dirinya 6erharap a7ar le6ih 6anya5 war7a yan7 i5ut terli6at dalam menja7a 5ee6ersihan lin75un7an% !3 1o 6am6an7 'awancara 6am6an7 !4*04 3 !3*30 Bam6an7

!0

Nas5ah anchor

Bumper id Bsi lo;ers andai saja semua !3*3= war7a 2a5arta sadar a5an 3 lin75un7an seperti war7a di !0*3) cililitan%%pasti ja5arta 6ersih dan ter6e6as dari polusi% S#$"N2.TN," (u6ernur D&I 2a5arta 2o5owi< secara resmi mem6u5a 5e7iatan usyawarah Besar 8 u6es9 5e31I Badan usyawarah 8Bamus9 Betawi di "srama -aji Pondo5 (ede< 2a5arta Timur< Sa6tu 84%39* Dalam 5esempatan terse6ut (u6ernur D&I 2a5arta 2o5owi men7ata5an seni dan 6udaya 6etawi a5an terus dilestari5an< salah satunya melalui arsite5tur 6an7unan 7edun7 6ernuansa Betawi< pelajaran di se5olah dan pem6an7unan sentra3sentra 6udaya Betawi* 'awancara den7an 7u6ernur d5i ja5arta jo5o widodo !0*3? 3 !=*00

Richard

!=

1o 7u6ernur ja5arta jo5o widodo Nas5ah anchor

2o5owi

!>

Bumper id Semo7a den7an adanya !=*0? musyawarah 6etawi<pemimpin 3 !>*00 2a5arta 6isa melestari5an 6udaya B 6udaya 5esenian 6etawi yan7 sudah terpuru5

Richard

5arna 5arna di ma5an Aaman !) Nas5ah anchor &"B"R B"I& .NT.& '"R(" D&I !>*44 2"&"RT" 3 !* '"&I$ (.B#RN.R 2"&"RT" !)*00 B"S.&I C"-"," P.RN" " "&"N S#(#R" #N("S.R"NSI&"N S#$.R.- '"R(" 2"&"RT"%%D"$" '"&T. D#&"T INI % P# PR/1 D&I 2"&"RT" "&"N #N"ND"T"N"N("NI N"S&"D#N("N PT "S.R"NSI &#S#-"T"N %.NT.& P#N("D""N "S.R"NSI &#S#-"T"N B"(I '"R("%%B"S.&I T2"-"2" P.RN" " #N("T"&"N -"$ INI S#B"("I $"N(&"P#$"&S"N""N " "N"T .ND"N(3 .ND"N( N/ /R 40 T"-.N 40!! T#NT"N( B"D"N P#N,#$#N(("R" 2" IN"N S/SI"$ 8BP2S9%%$#BI$"N2.T B"S.&I #N("T"&"N B#RD"S"R&"N P#R-IT.N("N PR# I P#R /R"N(%DIT#T"P&"N S#B#S"R RP 43*000 "T". $#BI- B#S"R D"RI P#R-IT.N("N #NT#RI &#."N("N %,"N( DIB#RI&"N &#P"D" PT "S&#S ,"N( -"N," RP !=*000%% -"$ INI DIS" P"I&"N B"S.&I DI (#D.N( B"$"I&/T" D&I 2"&"RT"%S#NIN 4= +#BR."RI 40!3%% !@ 1o wa5li 7u6ernur 6asu5i cahya purnama Nas5ah 'awancara den7an wa5il 7u6ernur 6asu5i cahya purnama !)*0> 3 !?*!) Basu5i cahya purnama Richard

40

Bumper id D&I 2"&"RT" S"N("T$"- C/C/&

!?*4=

Richard

anchor

#N2"DI PI/N#R D"RI "S.R"NSI 3 2I'" "S,"R"&"T DI IND/N#SI"%% 40*3? &"R#N" %%S#IRIN( B#R2"$"N N," #R" /D#RN S#P#RTI INI %%TIN(&"T R#SI&/ 2I'" #$" B.N( TIN((I BSI $/1#RS%%D"N P# #RINT"- P.N #N("NTISIP"SI "("R R#SI&/ T#RS#B.T B#R&.R"N( D# I &."$IT"S -ID.P ,( $#BIB"I&%% !* DI B#RIT" T#R"&-IR Pempro; D&I 2a5arta secara perlahan mulai melatih war7a pen7huni Rusunawa arunda< 2a5arta .tara untu5 mandiri* Setelah se6elumnya di6eri5an 6antuan :asilitas perlen75apan rumah tan77a dan wira usaha< mulai 6eso5< 2umat 84@%49< 6antuan ma5anan untu5 pen7huni Rusunawa arunda dihenti5an* Pantauan 6eritaja5arta* com< &amis 84?%49< 6antuan ma5anan 6erupa nasi 6un75us masih di6eri5an* .ntu5 memenuhi 5onsumsi ma5anan 6a7i pen7huni Rusunawa setiap harinya disiap5an ?003 !*000 6un75us nasi dan lau53pau5nya* Dalam masa transisi ini Pemerintah &ota "dministrasi 2a5arta .tara 6erinisiati: mem6eri5an 6ahan ma5anan siap olah 5epada war7a pen7huni Rusunawa arunda yan7 diserah5an lan7sun7 'ali5ota 2a5arta .tara Bam6an7 Su7iyono* 'awancara wali5ota ja5arta utara 6am6an7 su7iyono Bumper id 40*3? 3 4@*0= Bam6an7 su7iyono

4!

1o wali5ota ja5arta utara

44

Nas5ah anchor

30 #NIT S.D"-%S"," #N# "NI &"'"N &"'"N P#ND#N("R -#$$/ N#'S S#&"$I"N %S" P"I DISINI P#R2. P""N &IT" &"$I INI%D"N SIN(&"T &"T" RIC-"RD "DITI" 2.(" S#$.R.- TI ,( B#RT.("S%P" IT .ND.R DIRI% B#R2. P" &# B"$I DI #DISI -#$$/ N#'S%$"IN N,"%,/.R N#'S S/$.TI/N P"RNTN#R %%-#$$/ N#'S end

30*00 3 30*!>

Richard