Anda di halaman 1dari 19

Pendahuluan Thailand adalah sebuah negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dan merupakan satusatunya negara yang

tidak pernah dijajah oleh kuasa asing terutamanya dari Barat. Hal ini dijelaskan pada peringkat awal permulaan Dinasti Chakri lagi. Sehingga kini, Dinasti Chakri masih lagi wujud, namun dijalankan atas dasar prinsip raja berperlembagaan. erkara penting ialah berkaitan dengan kebijaksanaan raja-raja yang memerintah Thailand !Siam" seperti #aja $ongkut dan juga #aja Chulalongkorn.% &ebijaksanaan kedua-dua raja ini dilakukan atas sikap yang mahukan kemajuan dalam pelbagai bidang terutamanya pendidikan. $alahan, apabila #aja $ongkut menaiki takhta, beliau telah melaksanakan pemodenan dalam aspek pentadbiran politik, ekonomi dan juga sosial. Hal ini pula diteruskan oleh anaknya iaitu #aja Chulalongkorn. 'amun begitu, dasar pemodenan tidak dapat dijalankan se(ara berterusan apabila pengganti #aja Chulalongkorn iaitu #aja )ajira*udh telah melakukan pemborosan sehingga membebankan negara serta memaksa golongan-golongan tertentu untuk melan(arkan re*olusi walaupun pada ketika ini, ianya masih lagi pada peringkat awal. Setelah itu, apabila #aja )ajira*udh + diganti oleh #aja rajadhipok, beliau telah mula melaksanakan beberapa perubahan terutamanya bagi memulihkan kembali keadaan di Siam terutamanya dalam aspek ekonomi. Hal ini kemudiannya berlangsung dalam keadaan yang tidak terkawal, kerana pada masa ini perasaan untuk melaksanakan re*olusi telah bangkit sepenuhnya pada tahun %,-+. .anya telah dilakukan oleh golongan yang mendapat pendidikan daripada Barat seperti hibun Songkram dan juga ridi hanomyong dan juga terdiri daripada golongan tentera. /adi, ia menanda bermulanya satu pemerintahan baru di Thailand dengan mengamalkan sistem demokrasi berpelembagaan. 'amun begitu, kuasa raja dikekalkan
%

Sepanjang pemerintahan Chulalongkorn, baginda meneruskan perjuangan bapanya. $alahan, pada 0amannya !%121-%,%3" itu dianggap sebagai suatu 0aman yang agung. 4angkah-langkah yang hebat untuk memodenkan bangsanya diambil dan rakyat mengalami kemajuan yang besar. Thawatt $okarapong !Terj. 5an A0aham 5an $ohamad", %,16. Sejarah Revolusi Thai. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka, hlm. 86. + $erupakan utera $ahkota dan orang yang pertama menjalankan sistem perlembagaan kerana baginda berpendidikan 9ngland. .bid, hlm 2%.

berlandaskan perlembagaan. $anakala perdana menteri memegang peranan utama sebagai ketua serta bertindak sebagai penasihat raja. Beliau dibantu oleh menteri-menteri yang dilantik melalui pilihan raya. 5alaupun begitu, sistem perlembagaan yang dilaksanakan di Thailand dilihat mempunyai kelemahan tersendiri malahan perlembagaan ini juga disiapkan dalam keadaan yang tergesa-gesa. Hal ini kerana, semasa pelaksanaannya, meskipun membuat perubahan demi perubahan, kelemahan terus wujud serta menjelaskan akan perjalanan demokrasi di Thailand sebenarnya dalam keadaan yang lemah.

Sistem Monarki Mutlak Sistem pentadbiran berasaskan raja berkuasa mutlak atau monarki telah diamalkan sejak sekian lamanya di negara Thailand. Sistem monarki mutlak bererti sesebuah kerajaan atau negara yang diperintah oleh raja atau sistem pemerintahan beraja. - 'egara Thailand pada awalnya mengamalkan pentadbiran sistem monarki mutlak sehinggalah di bawah pemerintahan #aja )ajira*udh !%,%3-%,+:" apabila sistem monarki mutlak yang diamalkan sejak sekian lama ini mulai terjejas. 8 Hal ini kerana, baginda merupakan lulusan yang mendapat pendidikan di Barat. ;leh itu, pendekatan logik dan idea permodenan khususnya daripada Barat menjadi asas dalam pentadbirannya. ;leh itu, banyak perkara yang pada ketika dahulu menjadi asas pegangan pemerintahan beraja mula terhakis ketika pentadbiran #aja )ajira*udh. Antara yang paling ketara ialah Teori Hak &etuhanan: yang telah diketepikan oleh baginda serta penggunaan nama biasa. 2 Tindakan #aja )ajira*udh menyebabkan sistem pentadbiran monarki di Thailand mulai
8

&amus Dewan 9disi &etiga, +33+. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka, hlm. 1,2. Thawatt $okarapong !Terj. 5an A0aham 5an $ohamad", %,16. Sejarah Revolusi Thai. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka, hlm. 2%. : Teori hak ketuhanan adalah satu teori berkaitan mitos sistem beraja ketuhanan. engenalan teori ini bagi menunjukkan keistimewaan dan kesaktian seseorang raja, ia bertujuan untuk mengangkat martabat seseorang raja dimata rakyat. .bid, hlm. 81. 2 'ama biasa yang digunakan oleh #aja )ajira*udh ketika baginda memerintah ialah #arm 'a &rung Thep. enggunaan nama biasa ini adalah selaras dengan hak warganegara yang dikatakan mempunyai hak sama rata. .bid, hlm. 2+.

terhakis. 5alau bagaimanapun, tindakan #aja )ajira*udh yang mengurangkan hak dan keistimewaan raja sebenarnya telah dimulai sejak pemerintahan $aha $ongkut !%1:%-%121" lagi.6 Hal ini jelas apabila $ongkut telah menghapuskan adat yang melarang rakyat untuk melihat muka raja mereka.1 Di samping itu juga, $ongkut telah meme(ahkan tradisi iaitu keluar mengadakan lawatan untuk menemui rakyat-rakyatnya. 5alau bagaimanapun bagi masyarakat Thailand raja masih dianggap sebagai tuhan dan memiliki keistimewaan yang tersendiri yang tidak boleh disamakan dengan rakyat biasa.

Revolusi 1932 Membawa kepada Pentadbiran Demokrasi Berperlembagaan erubahan sistem pentadbiran Thailand daripada pentabiran raja berkuasa mutlak kepada pentadbiran demokrasi berperlembagaan didokong oleh beberapa <aktor khususnya aspek ekonomi dan sosial yang menjadi tunjang berlakunya perubahan sistem pentadbiran ini. Dasar pemodenan yang dilakukan oleh $ongkut !%1:%-%121" dan Chulalongkorn !%121-%,%3" khususnya dalam bidang pendidikan se(ara tidak langsung telah membawa satu arus perubahan di dalam pentadbiran kerajaan Thailand. , Hal ini kerana, golongan intelektual tersebut menjadi pemangkin kepada perkembangan idea sistem kerajaan berperlembagaan bagi menggantikan sistem monarki yang diamalkan sebelum ini. Selain itu juga, kebanyakan golongan intelektual yang mendapat pendidikan di Barat ini menjadikan Barat sebagai role model dalam membentuk sistem pentadbiran demokrasi berperlembagaan di Thailand. &etika Thailand di bawah pemerintahan #aja rajadhipok pada 'o*ember %,+:, wujud satu pakatan daripada pegawai tinggi kerajaan untuk menjatuhkan kuasa monopoli raja bagi membentuk kerajaan berperlembagaan.%3 5alau bagaimanapun, usaha tersebut tidak berjaya kerana kurang mendapat sambutan daripada rakyat bawahan. Hal ini berpun(a daripada
6 1

D.=.9. Hall, %,6,. Sejarah Asia Tenggara. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa > ustaka, hlm. %-6. Hussein Ahmad, %,6%. Sejarah Thailand. &ota Bharu7 ustaka Aman ress, hlm. %2%. , &obkua Suwannathat- ian, %,,6. Asia Tenggara Hubungan Tradisional Serantau. Selangor7 Dewan Bahasa dan ustaka, hlm. +-2. %3 Thawatt $okarapong !Terj. 5an A0aham 5an $ohamad", %,16. Sejarah Revolusi Thai. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka, hlm. 62.

kekurangan pendedahan kepada sistem perlembagaan dan tara< pendidikan yang rendah. Selain itu juga, tindakan #aja rajadhipok membentuk kerajaan sendiri setelah menyedari tindakan para pegawai kerajaan yang ingin menjatuhkan sistem monarki mutlak telah berjaya menghalang hasrat tersebut. #aja rajadhipok pada asalnya ingin memperkenalkan sistem pentadbiran

berperlembagaan di Thailand pada awal pentadbirannya. Tetapi hasrat tersebut perlu dilakukan se(ara beransur-ansur. Hal ini kerana, mengikut Ste*ens dan hya Sri 5isan 5aja iaitu pegawai yang bertanggungjawab dalam merangka dra< perlembagaan, bahawa rakyat masih belum bersedia dan memahami sistem perlembagaan tersebut. %% ;leh itu, ran(angan #aja rajadhipok untuk mewujudkan pentadbiran berperlembagaan pada 2 April %,-+

sempena ulang tahun ke-%:3 Dinasti Chakri telah ditangguhkan oleh $ajlis Tertinggi 'egara.%+ 'amun ketika negara Thailand dilanda kemelesetan ekonomi pada tahun %,-3-an perkembangan re*olusi mula berkembang di kalangan rakyat Thailand yang mahukan perubahan pentadbiran. erkembangan ini berpun(a daripada kemelesetan ekonomi iaitu

kesan daripada perbelanjaan boros raja-raja Thailand yang terdahulu. Contohnya ketika pemerintahan #aja )ajira*udh !%,%3-%,+:", negara Thailand mengalami de<isit dalam perbelanjaan negara apabila pada tahun %,%--%,+: perbelanjaan tahunan bertambah lebih daripada :3 peratus sedangkan keuntungan daripada hasil hanyak sebanyak +:? sahaja.%Hal ini menyebabkan ramai pegawai kerajaan dan pegawai tentera telah dibuang kerja bagi mengurangkan perbelanjaan negara. Selain itu, kekurangan pekerjaan dalam pelbagai sektor kesan kemelesetan ekonomi ini menyebabkan golongan intelektual, pegawai-pegawai kerajaan dan rakyat tidak berpuas hati. #entetan daripada peristiwa itu, pada +8 /un %,-+ pentadbiran kerajaan berasaskan sistem raja berkuasa mutlak !monarki" telah berjaya
%% %+

.bid, hlm. 66. .bid, hlm. 6,. %.bid, hlm. 1%.

ditumbangkan dan digantikan dengan sistem pentadbiran demokrasi berperlembagaan.%8 =erakan re*olusi ini didokong oleh golongan intelektual dan pegawai-pegawai kerajaan yang inginkan perubahan pentadbiran. Antara yang menjadi pendokong utama ter(etusnya re*olusi tersebut ialah hanomyong, rayoon hamonmontri, ridi

hibul Songkram dan 4uang Tasui 'iyomseuk

melalui gerakan arti #akyat yang ditubuhkan oleh mereka bagi menge(am keborosan raja, ketidak(ekapan pentadbiran negara, kemelaratan rakyat dan isu pengganguran. %: Tindakan tersebut mendapat sokongan daripada pegawai-pegawai kerajaan dan rakyat Thailand yang inginkan perubahan dalam sistem pentadbiran negara. &ejayaan melakukan re*olusi terhadap sistem pentadbiran negara akhirnya telah diakui apabila pada %3 Disember %,-+, #aja rajadhipok telah mengisytiharkan perlembagaan tetap yang membentuk kerajaan berperlembagaan di Thailand yang seterusnya menamatkan sistem pentadbiran raja berkuasa mutlak yang diamalkan sejak sekian lama.%2

Perlembagaan Thailand 1932 ada %3 Disember %,-+, satu perlembagaan telah digubal yang memperlihatkan ia didominasi oleh ridi hanomyong.%6 erlembagaan ini digubal atas dasar tolak ansur antara arti #akyat dan #aja. #aja dalam perlembagaan ini dilihat hanya sebagai satu simbol kepada &erajaan Thai. #aja berperanan sebagai ketua legislati<, ekskuti< dan kehakiman, berkuasa dalam dikri diraja, mengisytiharkan undang-undang dalam peperangan, ketua tentera, menandatangani perjanjian dengan negeri luar dan memberi pengampunan.%1 'amun begitu, baginda masih
%8

Abu Talib Ahmad, %,1,. Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara. ulau inang7 enerbit @ni*ersiti Sains $alaysia, hlm. %-1. %: 5an Abdul #ahman 4ati<, et. al, +33%. Sejarah Perkembangan Tamadun Dunia. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka, hlm. -1,. %2 .bid, hlm. -,3. %6 ridi hanomyong ialah ketua kepada A#e*olusi %,-+B yang telah menamatkan demokrasi mutlak di Thailand. erlembagaan baru ini juga dikenali sebagai Ratthathammanun. $i(heal &elly Connors, +33-. Democracy and National dentity in Thailand. 'ew Cork7 #outledgeCur0on, hlm. -+. %1 Thawatt $okarapong !Terj. 5an A0aham 5an $ohamad", %,16. Sejarah Revolusi Thai. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka, hlm. %3-.

tertakluk pada perlembagaan. Hal ini dilihat pada Artikel + !#aja berhak menggunakan kuasa sesuai dengan peruntukkan perlembagaan". Artikel :6 !$enentukan setiap @ndang-undang iaitu erisytiharan Diraja dan erintah Diraja". Hal ini juga mewujudkan kelemahan apabila mem<okuskan kepada penyediaan asas politik berasaskan kepentingan arti #akyat sewaktu peralihan politik. Seandainya dilihat pada perlembagaan yang didra<kan ini, jawatankuasa yang diwujudkan adalah daripada golongan yang rapat dengan #aja rajadhipok. Hanya ridi hanomyong sahaja yang daripada golongan penganjur kudeta. 5alaupun kawalan diraja sedikit sahaja diberikan dalam erlembagaan Tetap, namun kewibawaan raja banyak erlembagaan Tetap telah menggugurkan sebarang

dikekalkan. Dalam Artikel - dalam

hukuman jenayah terhadap raja yang dianggap su(i dan tidak diganggu gugat sedangkan erlembagaan Sementara menjatuhkan perbi(araan oleh erhimpunan terhadap sebarang

jenayah. ;leh itu, raja tidak dapat dihukum dalam keadaan mana sekalipun. #aja juga seperti yang dilihat sebagai pemegang teras agama dan kekuasaan negara dalam bentuk legislati<, eksekuti< dan perundangan hendaklah berjalan atas nama raja. Dalam keadaan ini, erlembagaan Tetap menunjukkan persamaan yang nyata dengan sistem berparlimen Barat.%, Di samping itu, dalam erlembagaan Tetap ini, perbe0aan wujud dengan erlembagaan

Sementara melalui hal yang berkaitan undang-undang hak asasi. .a dijelaskan dalam Artikel %+ yang mengisytiharkan bahawa semua rakyat adalah sama di sisi undang-undang tanpa mengira perbe0aan kelas sosial.+3 Tambahan pula, dalam Artikel %- dan %8 menjelaskan tentang warganegara yang diberi hak dan jaminan kebebasan beragama dan kebebasan sepenuhnya untuk mendapat tempat yang tinggi, harta benda, bersuara, menulis, menerbit, pendidikan, mesyuarat awam, berpersatuan atau kebebasan bekerja.

%, +3

.bid, hlm. %3:. $i(heal &elly Connors, +33-. Democracy and National dentity in Thailand. 'ew Cork7 #outledgeCur0on, hlm. 83.

Diperhatikan dalam

erlembagaan Tetap ini, berbanding dengan

erlembagaan

Sementara, ianya tidak memberikan sebarang perubahan kepada keadaan golongan raja. erlembagaan Tetap hanya untuk menggembirakan hati raja serta menjaga maruah beliau. Dokumen erlembagaan itu hanya menyediakan asas politik kepentingan arti #akyat pada waktu peralihan politik kerana terdapat peruntukan bagi ahli kategori kedua daripada perhimpunan akan dipilih oleh mereka yang telah mempunyai kuasa untuk memilih. Di sebalik asas undang-undang ini, arti #akyat gagal meletakkannya sebagai sebuah parti

pemerintah kerana terdapat beberapa kesukaran yang terpaksa ditempuhinya dari segi kuasa politik yang wujud.+% Sehingga memaksa kepada penggulingan kuasa oleh golongan tentera dan kemun(ulan pelbagai *ersi demokrasi.

Bentuk bentuk Demokrasi Di Thailand 1932 !ingga 19"# an Di Thailand, apabila berlakunya re*olusi dan pembentukan kerajaan baru berasaskan demokrasi berperlembagaan, ianya telah membawa kepada situasi yang berbe0a terhadap pemimpin-pemimpin atasan. Se(ara ringkasnya, terdapat tiga <asa besar dalam demokrasi di Thailand iaitu7Demokrasi *ersi arti #akyat %,-+-%,:6 Demokrasi *ersi Pa! "hun atau Des#otic Paternalism %,:1-%,6Demokrasi Berpandu atau Prachathi#athai "reung Bai %,61-%,11 &etiga-tiga bentuk demokrasi yang mempunyai *ersi berlainan tidak dapat dilaksanakan mengikut <alsa<ah demokrasi sebenar seperti yang dikembangkan oleh /ohn 4o(ke, /ean /a(Due #ousseau atau /ohn Stuart $ill. Hal ini dijelaskan dalam pelaksanaan demokrasi mengikut peringkat.
+%

Thawatt $okarapong !Terj. 5an A0aham 5an $ohamad", %,16. Sejarah Revolusi Thai. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka, hlm. %36.

i$ Demokrasi versi Parti Rak%at 1932 19&' #e*olusi yang di(etuskan oleh ridi hanomyong dan juga hibun Songkram ini telah

membawa perubahan kepada sistem sosio-politik dan pentadbiran Thailand, yakni daripada sistem raja berkuasa mutlak kepada raja berperlembagaan. Tindakan pemimpin arti #akyat dilihat mempunyai niat yang mulia terutamanya untuk memperkenalkan demokrasi dengan kepulangan kuasa kepada rakyat Thai. Terdapat enam prinsip <alsa<ah politik arti rakyat

yang dikeluarkan seperti mendaulatkan bangsa, keamanan dalam dan luar negeri, kebebasan dalam politik, perniagaan dan memberikan peluang pekerjaan, melaksanakan ran(angan ekonomi nasional, kebebasan untuk bersuara, serta membangunkan bidang pendidikan. ++ =olongan pemimpin muda seperti hibun Songkram dan ridi hanomyong berpendapat

yang peranan raja berperlembagaan adalah terhad kepada peranan ketua negara yang menjalankan tugas-tugas yang tidak bersi<at politik seperti upa(ara-upa(ara keagamaan atau <ungsi-<ungsi rasmi. .a juga bertindak sebagai lambang negara dan dengan itu, baginda tiada pilihan dengan bertindak atas arahan penasihat kerajaan sahaja. &onsep demokrasi pula diubahsuai berdasarkan kepentingan parti tersebut. Hakikat menyedari bahawa, pada tahun %,-3-an hingga %,83-an, kebanyakan rakyat Thai adalah kurang terpelajar dan tidak <aham akan konsep terhadap demokrasi. Beberapa hal perundangan diperkenalkan dalam perlembagaan yang menjamin kuasa arti #akyat serta

penyokongnya. &eadaan ini telah mengurangkan kuasa dan pengaruh institusi raja dan sekaligus meningkatkan kuasa, pengaruh dan sokongan masyarakat terhadap arti #akyat. 'amun begitu, wujud keretakan hubungan antara parti #akyat dengan golongan istana yang sekaligus menjejaskan pentadbiran.+- Hal ini ditambah pula dengan sistem pentadbiran se(ara kuku besi yang menggunakan kelebihan untuk melantik lebih ramai ahli dalam parlimen.

++

Donald 9. 'ue(hterlein, %,2:. Thailand and The Struggle $or Southeast Asia. 'ew Cork7 Cornell @ni*ersity ress, hlm. ----8. +$i(heal &elly Connors, +33-. Democracy and National dentity in Thailand. 'ew Cork7 #outledgeCur0on, hlm. 8-.

Begitu juga dengan konsep %eno#hobia nationalisme yang mula diamalkan pada penghujung %,-3-an, terutamanya kepada orang-orang Cina di Thailand. +8 .su-isu sebegini membuatkan demokrasi *ersi arti #akyat tidak bertahan lama apabila pada tahun %,:6, golongan tentera yang diketuai oleh Sarit Thanarat telah merampas kuasa dan menggulingkan erdana $enteri hibun Songkram.+: ii$ Demokrasi versi Paw Khun atau Despotic Paternalism 19&" 19'3 Sistem demokrasi ini telah dilaksanakan oleh Sarit Thanarat bagi menggantikan demokrasi berasaskan Barat dan a(uan arti #akyat. Didapati bahawa, demokrasi ini juga dianggap

sebagai *ersi agama Buddha. .a berkaitan kemodenan, perkembangan, susunan sosial dan kebahagiaan seperti yang diinginkan oleh pemerintah dan rakyat. +2 ada masa ini, kerajaan Thailand telah dikuasai oleh golongan tentera. Bagi Sarit, beliau menjalankan dasar pemodenan ke atas Thailand mengikut pentadbiran demokrasi yang berlandaskan (iri-(iri tempatan, adat resam, tradisi sosio budaya dan dapat diamalkan oleh rakyat. Demokrasi ini menolak kesemua bentuk a(uan daripada arti #akyat yang berasaskan konsep parlimen

mempunyai kuasa terunggul dalam aspek legislati<. Sebaliknya, kuasa ini diberi kepada eksekuti<. Corak yang dilaksanakan oleh Sarit ini sebenarnya mengikut perkembangan serta situasi yang telah wujud semasa pemerintahan erdana $enteri hibun Songgram.

entadbiran yang dijalankan oleh Sarit ini juga berasaskan enlightened Des#otisme yang memberikan kebaikan untuk semua. $alahan, beliau mengikut (ara-(ara agama Buddha, iaitu manusia patut hidup bersama dengan belas kasihan serta bersatu padu. &eadaan ini menandakan tidak perlu kewujudan parti pembangkang yang dilihat hanya membawa
+8

.anya dianggap sebagai isu yang berterusan sehingga kini kepada orang Cina dengan dikenali sebagai Ratthaniyom. .bid, hlm. 8%. +: Shigeharu Tanabe and Charles E. &eyes, +33+& 'ultural 'risis and Social (emory) (odernity and dentity in Thailand and *aos& 'ew Cork7 #outledgeCur0on, hlm. %6. +2 Seperti memperlihatkan kesesuaian ajaran Buddha yang dikaitkan dengan politik dan sosial bahawa perkembangan positi< wujud di tengah-tengah kekurangan peredaran kehidupan dan kematian. Thanet Aphornsu*an, Post 'old+,ar Political deologies in Thailand. &ertas &erja. Bangkok7 Thammasat @ni*ersiti, +33-, hlm. 6.

perpe(ahan. Dua prinsip penting dalam Demokrasi Pa! "hun ini ialah agama Buddha dan juga sistem pentadbiran kuno Siam yakni semasa abad ke-%8. Selain Sarit, terdapat dua lagi pemimpin yang memimpin Thailand berdasarkan prinsip ini iaitu Thanom &ittika(horn dan raphat Charusatien yang kedua-duanya merupakan tentera. 'amun, sistem ini berakhir apabila pada tahun %,6-, berlaku pemberontakan para pelajar di seluruh negara sehinggakan &erajaan Demokrasi Pa! "hun telah digulingkan yang pada masa itu diperintah oleh Thanom raphat.+6 iii$ Demokrasi Berpandu atau Prachathipathai Kreung Bai 19'" 19"" Dalam pentadbiran yang berasaskan demokrasi ini, ianya dilakukan dengan menerapkan gabungan antara golongan tentera dan juga golongan elit bukan tentera yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Dijelaskan pada masa ini, Thailand telah mengembalikan keadaan kepada demokrasi asal. Terutamanya selepas pilihanraya %,1-.+1 Berdasarkan erlembagaan %,61, bentuk pelaksanaan demokrasi adalah seperti berikut yang antaranya7arlimen mempunyai dua dewan iaitu Dewan Senat dan Dewan #akyat. erdana $enteri tidak semestinya ahli parlimen, namun mesti mempunyai majoriti dalam Dewan #akyat. Semua menteri kabinet tidak boleh memegang dua jawatan dalam satu masa yakni jawatan politik dan juga perkhidmatan dalam kerajaan. Hal ini sebenarnya dapat dilihat apabila, golongan yang berpengaruh adalah kelompok tentera, tambahan pula parti-parti politik yang wujud ini bersi<at sederhana. &eadaan ini dijelaskan apabila bekas &etua Tentera Diraja Thailand, /eneral rem Tinsulanond telah

dipilih menjadi erdana $enteri Thailand walaupun beliau tidak pernah bertanding dalam

+6

ada 2 ;ktober %,6-, %% uni*ersiti telah melan(arkan bantahan serta pemberontakan terhadap perlembagaan serta undang-undang ketenteraan yang dilaksanakan oleh kerajaan pimpinan Thanom raphat. 5illiam Bradley, et. al., %,61. Thailand- Domino By De.ault/ The 0123 'ou# 4 m#lications $or 5&S& Policy ,ith An 6#ilogue 7n The 7ctober 0122 'ou#. ;hio @ni*ersity7 Center Eor .nternational Studies, hlm. 8. +1 Su(hitra unyaratabandhu-Bhakdi, %,18. FThailand in %,1-7 Demo(ra(y Thai StyleG, Asian Survey, /ST;#, Eebruari, /il. +8, no. +, hlm. %16-%,8.

%3

mana-mana pilihan raya.+, /elas, dalam demokrasi *ersi ala berpandu ini, walaupun terdapat wakil rakyat yang berkongsi kuasa dengan golongan tentera, kuasa sebenar masih lagi berada dalam tangan tentera. Hanya setelah rem Tinsulanond meletak jawatan pada tahun %,11, baru kerajaan yang baru ini wujud dan menjelaskan kepada keadaan sebenarnya demokrasi serta peranan parlimen.

(elemahan )malan Sistem Demokrasi i$ (elemahan Perlembagaan &elemahan daripada sudut perlembagaan ini dapat dilihat daripada sudut penindasan yang dilakukan kepada orang .slam di Selatan Thai dan kedudukan orang China di Thailand. .ni dapat dilihat pada dasar demokrasi *ersi arti #akyat iaitu sekitar tahun %,-+ sehingga %,:6. ada 0aman pemerintahan hibun Songram telah diwujudkan satu siri #athaniyom. Satu siri Ratthaniyom etika kebudayaaan telah dikeluarkan oleh kerajaan dasar ini menuntut agar semua rakyat Thailand menghormati bendera, mengetahui lagu kebangsaan !di(ipta oleh 5i(hitwathakarn" dan tidak meggunakan dialek tempatan sebaliknya dan menggunakan bahasa Siam. olisi anti China dibentuk dalam u(apan pada %,-1. hibul telah mengubal dasar Ratthaniyom atau dasar adat resam Siam. Di bawah dasar ini, kesemua penduduk di negara itu tanpa mengira kaum dan agama dikehendaki memakai pakaian potongan 9ropah, bertopi, makan dengan sudu dan menggunakan meja sebagai tempat makan.-3 Bagi memastikan dasar itu berjaya, hibul memulakan ran(angannya dalam tahun %,-,. &etujuh-tujuh dikri itu adalah mengenai (ara untuk menanamkan semangat (intakan negara dalam kalangan rakyat negara itu. Sejajar dengan semangat itu, nama negara
+,

Beliau menyertai politik pada tahun %,:,. Beliau juga merupakan jawatankuasa mendra< perlembagaan. $enjadi senator pada tahun %,21-6%, %,6+-6- anggota parlimen dan dalam %,62 dia menjadi anggota majlis penasihat erdana $enteri Tanin &rai*iHien. Bawah erdana $enteri &riangsak Chomanan dia ialah Timbalan $enteri Dalam 'egeri dalam tahun %,66 hingga 61 dan $enteri ertahanan pada tahun %,6, hingga %,1%. http7IIen.wikipedia.orgIwikiI remJTinsulanonda. -3 'ik Anuar 'ik $ahmud, %,,,. Sejarah Perjuangan (elayu Patani %61:-%,:8. Bangi7 enerbit @ni*ersiti &ebangsaan $alaysia, hlm. :%.

%%

itu telah ditukar, daripada FSiamG kepada FThailandG. -% &empen Ratthaniyom itu adalah di bawah pengawasan hibul sendiri dengan dibantu oleh 4uang )i(hit )adhakam, &etua

engarah /abatan Seni Halus dan juga seorang menteri tanpa /abatan.-+ Bersesuaian dengan semangat yang berkembang ketika itu, kerajaan Thailand juga berusaha untuk mengawal kehidupan keagamaan penduduk-penduduk ketika itu. Tujuannya adalah untuk menyamakan semangat kasihkan negara itu dengan agama Buddha. .ni adalah satu-satunya langkah kerajaan pada ketika itu yang menyakitkan hati orang-orang $elayu. ;rang-orang $elayu Selatan Thailand tidak dibenarkan menggunakan nama $elayu serta mempelajari agama .slam. Sebab-sebab lain yang men(etuskan kemarahan orang $elayu ialah tindakan hibul menghapuskan undang-undang .slam sejak Chulalongkorn

melaksanakan re<ormasi pentadbiran, urusan kekeluargaan berhubung nikah kahwin dan harta pusaka telah dike(ualikan daripada undang-undang Thailand dan diserahkan kepada majlis agama .slam tempatan untuk menguruskannya. Tetapi semasa pemerintahan penge(ualian ini telah dihapuskan. Dalam tahun %,88, jawatan &adhi telah dihapuskan. &esemua masalah yang berkait dengan soal nikah-(erai dan harta pusaka telah diuruskan berasaskan undang-undang Si*il. Semasa ribun Songkram menjadi erdana $enteri sejak Disember %,-1, langkah-langkah hibul,

yang tegas telah diambil untuk menanamkan semangat nasionalisme. -Selepas re*olusi, usaha-usaha dijalankan untuk menyekat kepentingan orang Cina di Thailand. ;rang-orang Cina tidak bebas keluar masuk lagi. Setiap orang Cina yang masuk ke Thailand dikenakan (ukai %33 baht. erusahaan-perusahaan orang Cina dikenakan (ukai yang tinggi dan +2 jawatan dalam perkhidmatan kerajaan diharamkan bagi orang Cina. Sekolahsekolah dan akhbar-akhbar Cina juga ditutup.

-% -+

http7IIen.wikipedia.orgIwikiI hibun-Songkhram .bid. -'ik Anuar 'ik $ahmud, %,,,. Sejarah Perjuangan (elayu Patani %61:-%,:8. Bangi7 enerbit @ni*ersiti &ebangsaan $alaysia, hlm. :3.

%+

Seterusnya dalam usaha untuk mengelakkan ekonomi dikuasai oleh orang-orang asing, kerajaan telah menjalankan beberapa langkah ke arah melaksanakan nasionalisme ekonomi. &erajaan mula melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi seperti pengeluaran getah, kilang memproses getah, minyak dan kertas serta perkhidmatan keretapi.-8 &erajaan juga telah memberi subsidi kepada orang-orang Thailand dan syarikat-syarikat dalam kegiatan ekonomi. $ereka digalakkan untuk melibatkan diri dalam perdagangan dan perusahaan. Arahan telah dikeluarkan supaya syarikat-syarikat asing memiliki 63? modal dan 6:? kakitangan Siam. &erajaan juga telah mengambil alih perusahaan asing untuk diserahkan kepada syarikatsyarikat milik rakyat tempatan. Contohnya perusahaan kayu jati yang selama ini dikuasai oleh Syarikat British FBombay Burma Trading 'om#anyG !BBTC" telah diambil alih dan diserahkan kepada syarikat Thailand-:. 4angkah-langkah diskriminasi juga dijalankan di mana perusahaan-perusahaan orang asing dikenakan (ukai yang lebih tinggi daripada perusahaan milik tempatan. ii$ *ampur Tangan Pihak Tentera olitik Demokrasi di Thailand adalah sebagai jalan hidup yang tidak dilihat dalam kalangan rakyat. 'amun begitu, apa yang boleh dilihat dalam pengamalan sistem demokrasi di Thailand telah di(ampur tangan oleh pihak tentera. Hal ini telah menyebabkan kepada wujudnya satu pelaksanaan undang-undang sangat tegas. Sebagai (ontohnya selepas re*olusi, golongan tentera memainkan peranan penting dalam pentadbiran Thailand. erdana $enteri yang dilantik terdiri daripada pegawai-pegawai tentera. Antara mereka ialah $anapakorn !%,-+", hya Bahol !%,--", hya

hibun Songkram !%,-1", &huang Aiphaiwong

!%,88", Seni ramoj !%,8:" dan lain-lain lagi. -2 erbalahan sering berlaku terutamanya di

-8

Thawatt $okarapong !Terj. 5an A0aham 5an $ohamad", %,16. Sejarah Revolusi Thai. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka, hlm. %%:. -: Abu Talib Ahmad, %,1,. Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara. ulau inang7 enerbit @ni*ersiti Sains $alaysia, hlm. %-,. -2 http7IIwww.geo(ities.(omI(ominglu(kyIsejarah asia.html.

%-

antara pegawai-pegawai awam dan tentera. perbalahan pertama berlaku antara $enteri hya $anapakorn dengan ridi hanomyong kerana ran(angan ekonomi. ridi dianggap ber(orak komunis. Akibatnya, ridi telah dibuang negeri.

erdana

hya

$anapakorn telah berusaha untuk menjadi seorang diktator. Dengan kerjasama rajadhipok, beliau telah menggantung Dewan erundangan Thai. emerintahan hya $anapakorn yang bertentangan dengan prinsip demokrasi telah mendapat tentangan ramai. Akibatnya, satu re*olusi kedua telah berlaku pada +3 /un %,-- di bawah pimpinan hya Bahol. #e*olusi tersebut telah berjaya menggulingkan kerajaan hya $anapakorn dan hya Bahol dilantik sebagai erdana $enteri baru. Beliau telah memanggil pulang ridi dan melantiknya sebagai $enteri Hal 9hwal 4uar 'egeri.-6 emerintahan hya Bahol yang menjejaskan kepentingan golongan bangsawan telah mendapat tentangan golongan tersebut. Akibatnya, satu re*olusi golongan bangsawan yang dipimpin oleh bekas $enteri ertahanan utera Bo*aradej telah berlaku pada %+ ;ktober %,--. 5alau bagaimanapun, re*olusi tersebut berjaya dipatahkan oleh tentera pimpinan berparlimen, hibun Songkram. Dalam usaha untuk mewujudkan demokrasi

ilihan raya umum pertama telah diadakan pada %- 'o*ember %,--. Dalam ro- ridi telah men(apai kemenangan. erbalahan

pilihan raya tersebut, golongan

kemudiannya berlaku antara hibun Songkram dengan ridi hanomyong kerana ran(angan ekonomi ridi dianggap terlalu radikal. 5alau bagaimanapun, perbalahan itu berjaya

diredakan oleh erdana $enteri, hya Bahol. #aja rajadhipok yang masih berselisih <aham dengan kerajaan hya Bahol telah

meletakkan jawatan pada +% $a( %,-:. Baginda digantikan oleh anak saudaranya Anando $ahidol yang berumur %3 tahun dan masih menuntut di Swit0erland. Akibatnya, sebuah A/emaah emangku #ajaB yang terdiri daripada tiga anggota telah dibentuk. ilihan raya

umum kedua diadakan pada tahun %,-6. Dalam pilihan raya tersebut, parti pimpinan hya Bahol telah men(apai kemenangan dan beliau sekali lagi dilantik menjadi erdana $enteri.
-6

.bid&

%8

erbalahan kemudiannya berlaku antara

hya Bahol dengan golongan tentera pimpinan erundangan, hya

hibun Songkram. Akibat daripada undi tidak per(aya dalam Dewan

Bahol terpaksa meletak jawatan pada Disember %,-1 dan digantikan oleh hibun Songkram sebagai erdana $enteri baru. Tambahan pula dasar pemerintahan golongan tentera ini sangat tegas telah menyebabkan golongan rakyat telah berasa tertindas. iii$ (elemahan Pemimpin Adalah sukar untuk mengajar Thailand tentang sistem demokrasi kerana sehingga rakyatnya masih kabur tentang pengertiannya. Sebalik daripada itu, sikap kerajaan yang tidak memberikan pemodenan kepada rakyatnya di bawah sistem demokrasi telah menyebabkan rakyat tidak dapat menerima konsep demokrasi ini dalam pentadbiran. -1 Hal ini dapat dilihat melalui sejarah rampasan kuasa yang berlaku dalam politik Thailand. $isalnya pada tahun %,:6, berlaku rampasan kuasa oleh /eneral Sarit Thanarat dan ote Srasin telah dilantik

menjadi erdana $enteri. Disebalik kelemahan pentadbiran ketenteraan ini, telah membawa kepada ketidakpuasan rakyat. $isalnya pada ;kteber %,6-, telah berlaku pemberontakan pelajar se(ara besar-beasaran terhadap tiga pemerintahan 0alim. Eield $arshall Thanom &ittikai(horn, anaknya kolonel 'arong &ittika(horn dan mentuanya Eield $arshall raphas yang memerintah Thailand dengan melampau antara %,23 sehingga %,63-an. -, &uasa politik tertinggi dikuasai oleh &hna #at yang menjadi pemerintah Thailand. Dalam perlembagaan disebutkan rakyat mempunyai hak iaitu kebebasan ber(akap, menulis, membuat propaganda, mengadakan kursus dan pertubuhan.83 'amun, ia tidak mengakui hak membentuk parti politik sehingga membuatkan rakyat tidak mampu untuk mempertahankan hak mereka. &erajaan juga telah mengeluarkan akta yang dinamakan sebagai A rara(h Banyat ongkan #attamanonB !Akta $elindungi erlembagaan" yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghadkan hak-hak rakyat yang diberikan oleh perlembagaan
-1 -,

&raiyudt Dhiratayakinarut, %,6:. Thailand+Pro.ile 0128. Thailand7 #oad Bangkok, hlm. ,,. http7IIwww.wikipwedia.orgIwikiIrampasanJkuasaJdiJthai. 83 &raiyudt Dhiratayakinarut, %,6:. Thailand+Pro.ile 0128. Thailand7 #oad Bangkok, hlm. ,1.

%:

dan untuk menyekat dari adanya kritikan terhadap kerajaan dan perlembagaan. Tindakan ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat kerana tidak diberikan hak untuk bersuara. 8% &eadaan ini juga dianggap sebagai tidak demokratik dan ber(anggah dengan tujuan kudeta dan semangat perlembagaan. iv$ Pemusatan (uasa Amalan demokrasi yang diamalkan di Thailand lebih kepada pengamalan kepada pemusatan kuasa. .ni dapat dilihat menerusi 0aman pemerintahan hibun Songkram. $isalnya melalui dasar nasionalisme yang ingin diwujudkan di Thailand, hibun telah melakukan pemusatan kuasa dengan lebih bersi<at se(ara kuku besi. .ni dapat dilihat menerusi, pengenalan kepada demokrasi di Thailand yang diamalkan se(ara sistem barat. hibun ingin menyatukan seluruh rakyat Thailand di bawah satu agama, bahasa dan budaya. Hal ini telah menyebabkan rakyat berasa terkongkong. Sesungguhnya selepas #e*olusi %,-+, kerajaan baru Thailand ini telah mewujudkan sebuah integrasi nasional. Dasar yang diperkenalkan jelas kelihatan dalam semua aspek. Dalam usaha kerajaan Thai untuk menyeragamkan sekolah-sekolah kerajaan, mereka sebenarnya telah mula melan(arkan Dasar .ntegrasi endidikan 'asional Thai pada tahun %,+% lagi iaitu Akta elajaran %,+%. Dalam akta ini ia ia mewajibkan semua kanak-kanak belajar di sekolah kerajaan yang menawarkan pendidikan sekular yang menjadi medium pembinaan negara bangsa dan ia diajar dalam bahasa Thai.8+ .si kandungan dalam akta ini juga ialah mewajibkan anak-anak orang .slam belajar di sekolah-sekolah kerajaan. engajaran di sekolah ini semestinya dalam bahasa Siam. Sama ada se(ara langsung atau tidak langsung, pelaksanaan akta ini bertujuan untuk menghapuskan atau menyekat anak-anak orang .slam daripada belajar dalam bahasa $elayu.

8% 8+

.bid, hlm. %33. Syed Serajul .slam, +33:. The Politics o. slamic dentity in Southeast Asia. Singapore7 Thompson 4earning, hlm. 1,.

%2

Selain itu juga, demokrasi yang dilakukan ber(irikan agama Buddha Thai sekitar tahun %,:1-%,6-, juga mengamalkan konsep pemusatan kuasa. Hal ini dapat dilihat menerusi pemgamalan kuasa yang dilakukan se(ara kuku besi.8- .ni dapat dilihat misalnya, semua kuasa adalah dalam tangan kuasa eksekuti< yang termasuk juga kuasa menjatuhkan hukuman mati bila-bila perlu.Demokrasi ini telah memberikan kuasa yang penuh kepada pemimpin kerana merupakan lambang semua rakyat. v$ *ampur tangan kuasa dira+a Campur tangan dilihat pada rajadhipok yang mengambil langkah-langkah yang lebih tegas ke arah mengatasi masalah ekonomi. Baginda telah mengurangkan gaji serta kakitangan, menyekat kenaikan pangkat serta gaji dan membubarkan F asukan Harimau 4iarG. 88 Hal ini berlaku pada peringkat awal yakni sebelum re*olusi. 'amun begitu, langkah-langkah yang dijalankan tersebut mendapat tentangan terutamanya daripada mereka yang terjejas kepentingannya. Selain itu, langkah-langkah tersebut dianggap sebagai kelemahan pentadbiran rajadhipok. =olongan yang menentang pemerintahan rajadhipok ialah pegawai-pegawai

awam dan tentera bukan golongan bangsawan mereka yang mendapat pelajaran Barat di seberang laut telah terdedah kepada idea-idea Barat seperti demokrasi, liberal dan sosialisme, komunisme, kerajaan berpelembagaan dan sebagainya. $ereka yang mendapat pelajaran di /erman dan eran(is dianggap lebih radikal. Campur tangan diraja juga berlaku melalui golongan tentera. Hal ini kerana, hubungan kekuasaan di antara pihak raja dengan golongan tentera amatlah rapat. /adi, setiap rampasan kuasa yang berlaku adalah atas restu raja. /adi didapati bahawa, setiap kali berlaku rampasan kuasa atau kudeta maka pihak diraja akan memberikan kerjasama yang penuh kepada golongan tentera. erkara ini berlaku sekiranya terdapat kelemahan dalam pentadbiran.
8-

88

&raiyudt Dhiratayakinarut, %,6:. Thailand+Pro.ile 0128. Thailand7 #oad Bangkok, hlm. ,,. http7IIwww.geo(ities.(omI(ominglu(kyIsejarah asia.html

%6

(esimpulan erubahan sistem pentadbiran raja berkuasa mutlak !monarki" yang diamalkan sekian lama kepada sistem raja berperlembagaan telah membawa satu perubahan kepada (orak pemerintahan di Thailand. engenalan sistem pemerintahan baru ini telah membawa satu

perubahan kepada masyarakat Thailand khususnya aspek politik, ekonomi dan sosial. 5alau bagaimanapun, pengenalan sistem demokrasi berperlembagaan tidak berjaya sepenuhnya. Hal ini kerana, masyarakat Thailand tidak mendapat pendedahan sepenuhnya berkaitan sistem pentadbiran demokrasi berperlembagaan. Selain itu juga kelemahan sistem pentadbiran ini juga turut berpun(a daripada sikap dan kelemahan para pemimpin dalam memastikan sistem pentadbiran demokrasi berperlembagaan menjadi pemangkin utama dalam (orak pentadbiran negara Thailand.

Bibliogra,i i$ Buku

Abu Talib Ahmad. %,1,. Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara. ulau inang7 enerbit @ni*ersiti Sains $alaysia. Bradley, 5. et. al. %,61. Thailand- Domino By De.ault/ The 0123 'ou# 4 m#lications $or 5&S& Policy ,ith An 6#ilogue 7n The 7ctober 0122 'ou# . ;hio @ni*ersity7 Center Eor .nternational Studies. Connors, $. &. +33-. Democracy and National dentity in Thailand. 'ew Cork7 #outledgeCur0on.

%1

Hall, D. =. 9. %,6,. Sejarah Asia Tenggara. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa > ustaka. Hussein Ahmad. %,6%. Sejarah Thailand. &ota Bharu7 ustaka Aman ress. &amus Dewan !9disi &etiga". +33+. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka. &obkua, Suwannathat- ian.%,,6. Asia Tenggara Hubungan Tradisional Serantau. Selangor7 Dewan Bahasa dan ustaka. &raiyudt, Dhiratayakinarut. %,6:. Thailand+Pro.ile 0128. Thailand7 #oad Bangkok. 'ik Anuar 'ik $ahmud. %,,,. Sejarah Perjuangan (elayu Patani %61:-%,:8. Bangi7 enerbit @ni*ersiti &ebangsaan $alaysia. 'ue(hterlein, D. 9. %,2:. Thailand and The Struggle $or Southeast Asia. 'ew Cork7 Cornell @ni*ersity ress. Su(hitra, unyaratabandhu-Bhakdi. %,18. FThailand in %,1-7 Demo(ra(y Thai StyleG, Asian Survey, /ST;#, Eebruari, /il. +8, no. +. Tanabe, S. dan &eyes, C.E. +33+& 'ultural 'risis and Social (emory) (odernity and dentity in Thailand and *aos& 'ew Cork7 #outledgeCur0o. Thanet, Aphornsu*an. Post 'old+,ar Political deologies in Thailand. &ertas &erja. Bangkok7 Thammasat @ni*ersiti. +33-. Thawatt, $okarapong !Terj. 5an A0aham 5an $ohamad". %,16. Sejarah Revolusi Thai. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka. Syed Serajul .slam. +33:. The Politics o. slamic dentity in Southeast Asia. Singapore7 Thompson 4earning. 5an Abdul #ahman 4ati<, et. al. +33%. Sejarah Perkembangan Tamadun Dunia. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka.

ii$ Ru+ukan )tas Talian http7IIen.wikipedia.orgIwikiI remJTinsulanonda !3+I38I+336". http7IIen.wikipedia.orgIwikiI hibun-Songkhram !3+I38I+336". http7IIwww.geo(ities.(omI(ominglu(kyIsejarah asia.html !3+I38I+336". http7IIwww.wikipwedia.orgIwikiIrampasanJkuasaJdiJthai !3+I38I+336". http7IIwww.geo(ities.(omI(ominglu(kyIsejarah asia.html !3+I38I+336".

%,

Anda mungkin juga menyukai