Anda di halaman 1dari 15

0 1.

0 PENGENALAN Perang Dunia Kedua lebih banyak mengorbankan orang awam berbanding peperangan lain sebelumnya dalam sejarah. Ini disebabkan sebahagiannya pengeboman udara secara besar-besaran terhadap penduduk awam pada skala yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. (Polisi yang dimulakan oleh Luftwaffe erman terhadap Poland! dan kemudiannya dilakukan dengan lebih meluas oleh pihak "erikat terhadap bandar erman#! dan penggunaan teknologi $aman perindustrian untuk membolehkan pembunuhan beramai-ramai orang awam yang tidak diperlukan di kem penghapusan. Perang Dunia Kedua adalah peperangan yang paling meluas dan mengakibatkan paling banyak kerosakan dalam sejarah dunia moden. Perang Dunia Kedua membabitkan kebanyakan negara dunia! dengan pertempuran di beberapa medan utama berlaku secara serentak! dan mengorbankan sekitar %& juta nyawa. Peperangan Dunia Kedua ini kebanyakan mambabitkan antara pihak "erikat ( alliance # 'egara-negara Komenwel (British Commonwealth# ! Perancis! (merika )yarikat! Kesatuan )o*iet! dan +hina yang keseluruhannya dikenali sebagai "erikat ( Allies #, dengan Kuasa Paksi ( Axis Powers #! perikatan antara erman! Itali! dan epun. Kebanyakan pertempuran berlaku di -edan .ropah Perang Dunia Kedua medan Atlantik dan di sekitar .ropah! dan dalam Peperangan Pasifik medan Pasifik di Pasifik dan (sia /imur.

2 2.0 2.1 PERANG DUNIA KEDUA Latar Belakang Perang Dunia Kedua

Perang Dunia Kedua bermula apabila sebutir bom digugurkan di 1iroshima oleh kapal terbang "-2% .nola 3ay (merika )yarikat pada 4 5gos 067%. Dua hari selepas itu! bom kedua digugurkan sekali lagi di bandar 'agasaki epun.Kedua-dua bom yang digugurkan ini telah mencatat sejarah peperangan di epun. Di pihak (merika! peristiwa pengeboman tersebut menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua. )ebaliknya bagi pihak epun peristiwa tersebut merupakan penyeksaan bagi mereka yang terselamat Perang Dunia Kedua merupakan suatu peristiwa penting kerana buat pertama kalinya kuasa udara memainkan peranan utama. -alah! operasi pertempuran pertama dalam Perang Dunia Kedua merupakan serangan bom erman terhadap Poland! sementara operasi pertempuran terakhir adalah serangan bom atom (merika terhadap 'agasaki. Peperangan ini melihat (merika )yarikat keluar daripada dasar polisi pengasingan diri! kemusnahan dan kebangkitan semula erman dan epun sebagai kuasa industri utama! dan kemunculan (merika )yarikat dan Kesatuan )o*iet sebagai kuasa besar dunia. Peperangan ini juga secara langsung membawa kepada penubuhan Pertubuhan "angsa"angsa "ersatu! yang ditubuhkan oleh pihak "erikat yang menang agar pertelingkahan yang sebegitu besar tidak akan berlaku lagi buat selama-lamanya. .

8 Peperangan di .ropah bermula pada 0 )eptember 0686 ! apabila tentera erman menjajah Poland. Pakar sejarah yang lain pula menyebut pencerobohan epun ke negeri +hina pada tahun 0689 sebagai permulaan peperangan! atau pencerobohan epun ke -anchuria pada tahun 0680. Peperangan di .ropah berakhir dengan penyerahan diri oleh erman pada : -ay 067% ! tetapi berterusan di (sia dan Pasifik sehingga 2 )eptember 067%! apabila epun menyerah. Perang Dunia Kedua memakan masa hampir enam tahun dan dianggarkan mengorbankan sejumlah 40 juta orang (tentera dan orang awam#. ;ussia kehilangan jumlah penduduk yang terbesar berbanding negara-negara lain dengan anggaran hampir 2% juta kematian! diikuti oleh +hina dengan 00 juta! dan erman seramai 9 juta. 3.0 PENGLIBATAN AMERIKA KEDUA 3.1 "u#ungan A$erika%&e'un 1ubungan epun-(merika mula dilihat mengalami keretakan apabila (merika memasukkan peruntukan kuasa mengawal imigrasi epun. )ituasi antara kedua buah negara mula memperlihatkan hubungan yang renggang apabila perluasan kuasa (merika dianjurkan oleh orang-orang seperti "rooks (dams dan (lfred /hayer -ahan. 'amun! disebabkan adanya Doktrin -onroe yang menyatakan amerika )yarikat iaitu sebagai simbol demokrasi dan kebebasan menyebabkan (merika terus berpegang kepada dasar tersebut. Doktrin -onroe merupakan suatu dasar yang dibuat semasa pentadbiran Presiden ames -onroe yang merupakan satu polisi berkaitan dengan dasar luar !ARIKAT DALAM PERANG DUNIA

7 (merika )yarikat. Doktrin -onroe menyatakan bahawa dasarnya adalah bertujuan untuk menghadkan kuasa-kuasa .ropah di "ahagian "arat yang dilakukan oleh (merika )yarikat. uga dianggap sebagai asas kepada polisi hubungan antarabangsa (merika )yarikat.0 Penglibatan (merika )yarikat dalam Perang Dunia Kedua dilihat lebih ketara dalam hubungannya dengan negara epun. )ikap berbaik-baik di awal hubungan yang akhirnya memperlihatkan pada dasar kepentingan masing-masing khususnya dalam memperluaskan kuasa dan pengaruh! sehingga meletusnya Perang Dunia yang Kedua. )elepas 2&& tahun (0486-0:%7# epun mengamalkan dasar tutup pintu kepada kuasa luar! akhirnya mengadakan hubungan rasmi dengan (merika )yarikat. )ikap buka pintu epun ini adalh berikutan dengan keperluan pertumbuhan ekonomi epun yang semakin pesat. <alau bagaimanapun! hubungan antara kedua buah negara ini mengalami pasang surutnya kerana keadaan dan situasi antara kedua-dua negara yang berbe$a. Pada masa epun menjalinkan hubungan dengan (merika! epun meneruskan usaha memajukan negara dan memperluaskan kuasa dengan mencontohi barat. Dalam usaha epun ini! satu krisis telah berlaku di antara epun dengan amerika akibat daripada permasalahan yang ditimbulkan oleh 1awaii pada tahun 0:69. Krisis tersebut berlaku apabila kerajaan 1awai ingin menghadkan pengaruh epun dengan cara menghantar rakyat epun balik. )ebagai balasannya! epun telah menghantar kapal perang dan nota bantahan. =saha ini juga adalah merupakan percubaan epun memperluaskan

pengaruhnya di Pasifik. "agaimanapun! rancangan ini terjejas apabila (merika menang dalam peperangan antara )epanyol dan membawa kepada penjajahan filipina.
0

($har 1j. -ad (ros! 2&&7! Sejarah Amerika Syarikat! =ni*ersiti sains -alaysia! hlm. 04%

% Ketegangan bertambah apabila berlakunya mogok jalan keretapi pada -ei 06&9 yang mana telah menjejaskan sejumlah rakyat epun yang berada di (merika. 1ubungan (merika- epun sekali lagi mengalami ketegangan apabila wujudnya ketidakpuasan penduduk +alifornia terhadap rakyat epun yang semakin ramai di +alifornia. Penduduk epun dikatakan seramai 0% &&& orang telah memasuki (merika pada tahun 06&7. 2 Ditambah lagi dengan kemenangan epun dalam Perang ;ussia- epun yang

membangkitkan semula >....fears of a yellow peril? yang menjadi isu politik penting di +alifornia.8 Peristiwa ini telah menyebabkan undang-undang tanah asing bagi menyekat pihak epun daripada memiliki tanah atau menyewa tanah selama lebih dari tiga tahun dirangka. 1ubungan (merika epun semakin rumit apabila sekali lagi masalah imigran epun menjadi isu besar di (merika. Layanan terhadap imigran epun terus menjadi isu utama antara /okyo dan <ashington. =saha penyelesaian terbantut akibat kejatuhan kerajaan -anchu dan penubuhan ;epublik +hina pada tahun 0600 di +hina. Keadaaan ini seterusnya telah mengubah pandangan (merika kepada pro-+hina dan anti- epun. 1ubungan sebegini antara kedua buah negara terus berlanjutan bilamana epun

melancarkan dasar perluasan kuasa epun seperti yang dilaungkan oleh (merika )yarikat dalam slogan @Manifest Destiny dan epun melaungkan slogan @Lingk ngan

!emakm ran Bersama Asia "im rA. -elalui dasar ini! epun memperoleh bekalan mentah bagi perindustrian berat dan jentera ketenteraannya. epun mula merasakan kepentingan menjalankan perluasan dan mempertahankan kedudukannya di -anchuria! Korea dan +hina.
2 8

#$id.!hlm. 274 #$id.! hlm. 279

4 /entera epun turut menyerang tanah jajahan milik "ritish di -alaya dan "orneo! dan Bilipina yang berada di bawah penguasaan (merika secara serentak! dengan tujuan untuk menguasai telaga minyak D tch %ast #ndies. Pulau kota )ingapura kepunyaan "ritish tewas dalam apa yang disifatkan oleh +hurchill sebagai kekalahan "ritish yang paling memalukan sepanjang $aman. Pada tahun 068&-an epun telah bersekutu dengan erman dan Itali sehingga mewujudkan satu kombinasi yang kuat dan membimbangkan negara-negara .ropah. Dikatakan hanya (merika sahaja yang ingin mencabar epun. Ketika (merika )yarikat dan negara-negara lain menghentikan eksport ke epun! epun membuat keputusan untuk menyerang Pearl 1arbor pada 9 Disember 0670 serentak dengan pengistiharan perang dalam tempoh yang singkat. Disebabkan masalah teknikal! pengistiharan tersebut tidak sempat disampaikan. (ngkatan Pasifik (merika mengalami kerosakan yang teruk! walaupun kapal induknya terselamat kerana ketika serangan ia berada di laut. Pada -ei 0672! tentera laut epun menyerang Port -oresby ! 'ew 3uinea. )ekiranya serangan itu berjaya! ia akan meletakkan mereka dalam jarak untuk menyerang (ustralia. "agaimanapun serangan itu digagalkan oleh pasukan tentera laut "erikat dalam Pertempuran Laut Karang ( Coral Sea#! menjadikannya operasi menentang pelan epun yang pertama berjaya! dan pertempuran tentera laut pertama antara kapal induk sepenuhnya. )ebulan kemudian /entera laut () sekali lagi berjaya menghalang pencerobohan kepulauan -idway dalam Pertempuran -idway! kali ini memusnahkan empat kapal induk epun! yang tidak mampu digantikan oleh industri epun! sekali gus meletakkan pihak epun dalam keadaan bertahan.

9 "agaimanapun! pada ulai /entera epun melakukan serangan darat pada Port -oresby! sepanjang Laluan Kokoda !okoda "rack. Pasukan simpanan (ustralia! ramai yang masih muda dan tidak terlatih! bertempur sebagai pengawal belakang! sehingga mereka digantikan oleh tentera (ustralia biasa yang kembali daripada pertempuran di /imur /engah. . Pada 9 5gos 0672 Pulau 3uadalcanal diserang oleh -arin (merika )yarikat. Pada akhir 5gos dan awal )eptember! ketika pertempuran berlarutan di 3uadalacanal! pasukan (ustralia dan (merika )yarikat bertempur dengan serangan amphibious epun di hujung timur 'ew 3uinea dalam -ilne "ay! kekalahan mutlak pertama tentera darat epun. Pasukan (merika )yarikat mencapai kejayaan di 3uadalcanal pada Bebruari 0678. Pemimpin pihak "erikat telah bersetuju walaupun sebelum kemasukan (merika dalam peperangan bahawa keutamaan perlu diberikan untuk mengalahkan pihak erman.

"agaimanapun pasukan (ustralia dan (merika dibawah pimpinan eneral Douglas -ac(rthur mula menyerang jajahan yang tertawan! bermula dengan Pulau 3uadalcanal melawan tentera epun yang bertahan dengan gigih dan bersungguh-sungguh. Pasukan (ustralia dan (merika )yarikat kemudiannya berusaha untuk menawan kembali kawasan yang ditawan epun di sesetengah bahagian di 'ew 3uinea dan D tch %ast #ndies. Pulau )olomon dirampas kembali sepenuhnya pada 0678! 'ew "ritain dan 'ew Ireland pada tahun 0677. Bilipina diserang pada akhir tahun 0677 selepas Pertempuran /eluk Leyte. Pihak "erikat menawan kepulauan berhampiran epun seperti Iwo ima dan 5kinawa meletakkan epun dalam jarak serangan udara dan laut! /okyo diserang dengan bom api dan kemudiannya bom nuklear menghancurkan 1iroshima. Pada : 5gos 067%

: Kesatuan )o*iet mengistiharkan perang ke atas epun! menyerang jajahannya di

-anchuria. Pada 6 5gos 'agasaki di bom dengan bom atom. Pihak epun menyerah kalah pada 07 5gos 067%! dan menandatangani dokumen menyerah diri pada 2 )eptember 067%. Kapal selam () dan pihak "erikat turut menyerang perkapalan

perdagangan epun! dengan itu menafikan perindustrian epun dari mendapatkan bahan mentah! yang merupakan sebab utama epun berperang untuk mendapatkannya.

Keberkesanan cerutan ini meningkat apabila (merika menawan kawasan kepulauan yang berhampiran tanah besar epun. /entera Kebangsaan Kuomintang (&ationalist ! omintang Army# di bawah +hiang Kai-shek dan /entera Komunis +hina (Comm nist Chinese Army# di bawah -ao Cedong kedua-duanya menentang penaklukan epun di +hina! tetapi tidak pernah bersatu menentang epun. Pertikaian antara kuasa Komunis dan Kebangsaan &ationalist

berterusan walaupun perang sudah tamat. Pengeboman ini dilakukan semata-mata bagi menakut-nakutkan ;ussia serta bagi mengelakkan konsesi pasca-perang. Pada masa yang sama! (merika ingin mempamerkan pada ;ussia kekuatannya dalam konflik yang bakal berlaku di antara )o*iet dengan (merika. Dengan menggugurkan bom pada 4 5gos! (merika dapat menentukan epun menyerah kalah kepadanya dan bukannya kepada ;ussia. Pada masa yang sama (merika berpeluang menjelalah epun. Pada dasarnya! selepas (merika )yarikat mengetahui kejayaan percubaan ujian atom di (lamorgodo pada 04 ulai 067%! timbul niat (merika untuk mencubanya di epun kerana sedar mereka mempunyai satu senjata yang amat dashyat dan bukan sahaja

6 untuk mengalahkan epun malah bagi memaksa ;ussia bekerjasama dan tunduk pada (merika. Peringkat awal Perang Dunia Kedua! epun sememangnya mencapai kejayaan dalam misi ketenteraannya. 'amun! pada penghujung 0677! epun mulai lemah yang akhirnya mengakibatkan beberapa tanah jajahan dirampas oleh "ersekutu seperti -anila! Kepulauan -arina termasuk )aipan. (merika )yarikat mula melancarkan siri-siri peperangan ke atas epun mulai 'o*ember 0677 daripada laut! udara maupun darat. Dalam masa sepuluh hari sahaja pengeboman (merika telah memusnahkan 82 batu persegi daripada bandaraya epun.7

3.2

Per(idangan P)(tda$

Pada hakikatnya! deklarasi Postdam ini bertujuan memaksa epun menyerahkan diri tanpa syarat. <alau bagaimanapun epun enggan berbuat demikian kerana melibatkan kedudukan -aharaja. 5rang epun mempercayai bahawa -aharaja itu adalah /uhan! nadi masyarakat dan budayan epun. )edangkan deklarasi tersebut pada dasarnya

mengancam kedudukan maharaja. usteru! satu Persidangan telah di adakan pada 09 hingga 24 ulai 067% oleh pihak "ersekutu yang dinamakan persidangan Postdam yang bertujuan mencari penyelesaian damai.

3ordon Daniels! Before 'iroshima ( "he Bom$ing of )apan *+,, - . 'istory today! Dol.82! 06:2

0& )usulan daripada itu pada 0: un 067%! satu mesyuarat telah diadakan di antara /ruman dan penasihat-penasihat tenteranya. Dalam mesyuarat ini! Pembantu )etiausaha Perang ohn -c +loy menghujahkan bahawa epun harus dibenarkan untuk mengekalkan -aharajanya dan harus diberi amaran mengenai bom atom supaya dapat membawa kepada penyerahan yang lebih awal dan tidak membahayakan.% Pada 2: un 067% satu nota daripada )etiausaha angkatan Laut ;alph baard telah diberikan kepada s)etiausaha Perang )timson. Dalam nota tersebut! "ard menyatakan fakta-fakta yang dihujahkan oleh -c +loy dan mencadangkan agar epun diberitahu bahawa ;ussia akan menyertai peperangan menentang mereka. Dalam pada itu juga! )timson turut menghantar nota kepada Presiden /ruman mengenai perkara berkenaan. Dalam nota tersebut! beliau turut mencadang sekiranya jaminan diberi mengenai kedudukan -aharaja! sudah pasti epun akan menyerah kalah lebih awal dan

pemusnahan dapat dielakkan. /egasnya lagi! keengganan (merika memasukkan jaminan kedudukan -aharaja sebagai satu kesalahan taktik diplomasi yang amat besar. )timson enggan membiarkan dendam peperangan mempengaruhi pemikirannya dan tidak mahu menanggung beban moral akibat kemusnahan yang dibawa oleh pengguguran bom atom. 'amun! (merika masih mempertahankan serangan bom atom tersebut.Dengan kata lain! keengganan (merika mengiktiraf kepentingan institusi -aharaja epun

hanyalah satu taktik peperangan semata. -aka tidak hairanlah pihak epun juga enggan menyerah kalah tanpa syarat dan seterusnya peristiwa pengeboman. "agaimanapun! selepas pengeboman! (merika telah berubah pendirian berkenaan isu -aharaja.4

% 4

Len 3io*annitti and Bred Breed! "he Decision to Drop "he Bom$! hlm. 087 - 084 ($har 1j. -ad (ros! 2&&7! Sejarah Amerika Syarikat! =ni*ersiti sains -alaysia! hlm. 2%% - 2%4

00 3.3 Medan A*rika dan Ti$ur Tenga+ A*ri,an and Middle Ea(tern T+eater

Dalam masa yang sama! berlakunya Kempen (frika =tara yang bermula pada tahun 067&! apabila sepasukan kecil tentera "ritish di -esir menghalang kemaraan tentera Itali daripada Libya. Kemaraan ini dihentikan pada tahun 0670 ketika pasukan erman di bawah .rwin ;ommel mendarat di Libya. /ambahan lagi! pada un 0670 /entera (ustralia dan pasukan "erikat melanggar )yria dan Lebanon! menawan Damascus pada 09 un. Pasukan (ustralia dan "ritish menangkis kesemua serangan sehinggalah diganti! tetapi serangan pihak Pusat yang baru menawan bandar tersebut dan menghalau /entera ke Lapan ( %ighth Army # kebelakang sehingga ke perbatasan di .l (lamein . Pertempuran .l (lamein Pertama berlaku antara 0 ulai sehingga 29 ulai 0672 . Pihak erman telah mara ketitik pertahanan terakhir sebelum bandar (leEandria dan /erusan )ue$. "agaimanapun mereka mendahului saluran bekalan! dan pertahanan "ritish dan Komenwel mematahkan serangan mereka. Pertempuran .l (lamein Kedua berlaku antara 28 5ktober dan 8 'o*ember 0672 selepas "ernard -ontgomery menggantikan +laude (uchinleck sebagai komander /entera Kelapan ( %ighth Army #. Pasukan Komonwel +ommonwealth forces mula menyerang dan memusnahkan (frika Korps. ;ommel dipaksa berundur! dan kali ini tidak berhenti berundur sehingga sampai ke /unisia. -engiringi kejayaan ini! pada : 'o*ember 0672! tentera (merika dan "ritish mendarat di -orocco dan (lgeria dalam 5perasi 5bor ( /peration "orch #. Pasukan tempatan Perancis Dichy membuat penentangan terhad sebelum menyertai pihak "erikat. (khirnya pasukan erman dan Itali terkepit dari kemaraan berkembar dari (lgeria dan

02 Libya oleh pihak "erikat. -ara dari kedua-dua belah timur dan barat! pasukan "erikat mengundurkan <ehrmacht sepenuhnya dari (frika dan pada 08 -ay 0678! baki pasukan Paksi di (frika =tara menyerah diri. 2%&!&&& tahanan ditahan, sama ramai seperti di )talingrad . (frika =tara digunakan sebagai batu loncatan untuk melanggar )icily dan Itali pada tahun 0678. "erbe$a dengan Perang Dunia I! dalam Perang Dunia II di mana kemenangan kepada pihak "arat! bayaran gantirugi tidak dikenakan kepada pihak yang kalah. )ebaliknya! dalam satu pelan yang dirangka oleh )etiausaha (merika )yarikat! 3eorge -arshall! FProgram Pemulihan .konomiF ( %conomic 0eco1ery Program #! lebih terkenal dengan nama Marshall Plan! mengkehendaki Kongres (merika )yarikat untuk memperuntukkan berjuta dollar untuk pembinaan semula .ropah. 5leh kerana Leag e of &ations jelas gagal menghalang peperangan! maka satu badan dunia baru telah dibentuk. (khirnya pada tahun 067% tertubuhnya Pertubuhan "angsa-bangsa "ersatu. "ahagian .ropah yang ditakluk atau dikuasai )o*iet =nion tidak memperoleh apa-apa keuntungan daripada Pelan -arshall. Dalam Perjanjian Perdamaian Paris ( Paris Peace "reaties #! 0679 Paris Peace /reaty ! musuh )o*iet =nion seperti 1ungary! Binland and ;omania dikehendaki membayar pampasan perang sebanyak G8&&!&&&!&&& setiap satu (dalam nilaian dolar 068:# kepada =)); dan negara satelitnya. Itali dikehendaki membayar G84&!&&&!&&&! dikongsi kebanyakannya antara 3reece! Hugosla*ia dan )o*iet =nion. Dalam kawasan diduduki oleh )o*iet =nion pada penghujung perang! regim boneka diletakkan! walaupun dibantah oleh kerajaan buangan dan pihak "erikat yang

08 lain. erman dibahagikan kepada empat $on jajahan! dengan $on (merika! "ritish! dan Perancis dikelompokkan sebagai erman "arat dan $on ;ussia sebagai negara satelite ;ussia! dikenali sebagai erman /imur. (ustria sekali lagi dikeluarkan daripada erman dan ia juga dipecahkan kepada empat $on jajahan! tetapi $on ;ussia akhirnya disatukan menjadi negara (ustria. Dalam kata +hurchill! F/irai "esi telah turun membelah .ropahF. )eterusnya ini mendorong commitment dari pihak (merika untuk membantu melindungi .ropah "arat! pembentukan '(/5 dan Perang DIngin. Dalam gantirugi! menurut syarat Persidangan Halta ( 2alta Conference #! lebih dua juta tahanan askar ;ussia yang jatuh di tangan pasukan (merika dan "ritish! mengakibatkan kematian sebahagian besar daripada mereka. Penyelidikan dan pembangunan yang terbabit dengan Projek -anhattan bertujuan agar dapat mereka bentuk senjata nuklear yang boleh digunakan dengan cepat memberi kesan besar kepada masyarakat saintifik! antara lain membentuk jaringan makmal kebangsaan di (merika )yarikat.

Dalam ruang ketenteraan! Perang Dunia II menandakan kedatangan kuasa udara! kebanyakannya menggantikan kapal perang. Ketika bandul terus berhayun dalam persaingan tanpa akhir ini! kuasa udara menjadi rakan kongsi penuh dalam sebarang tindakan ketenteraan. Perang Dunia II juga merupakan kemuncak kepada jumlah tentera yang ramai. <alaupun jumlah tentera yang ramai berkuali rendah muncul semula (ketika

07 Perperangan Korea dan dalam beberapa pertikaian negara (frika#! selepas kemenangan ini kuasa besar bergantung kepada tentera yang kecil tetapi terlatih dan bersenjata lengkap. )elepas perang! ramai pemerintah erman berpangkat tinggi dibicarakan kerana jenayah perang! termasuk juga pembunuhan beramai-ramai ( 'oloca st # dilaksanakan kebanyakan di bawah kawasan Kerajaan eneral ( 3eneral 3o1ernment #! dalam

perbicaraan 'uremberg. )erupa juga pemimpin epun dibicarakan dalam Perbicaraan enayah Perang /okyo ( "okyo 4ar Crime "rial #. Dinegara lain! terutamanya di Binland! pihak "erikat bertegas untuk mendakwa pemimpin politik untuk dibicarakan dalam Fperbicaraan tanggungjawab perangF war5responsi$ility trials - contohnya. bukan kerana jenayah perang. Kekalahan epun! dan penjajahannya oleh tentera (merika ( American 6orces #! mendorong kepada epun gaya barat yang lebih menyeluruh dari apa yang mungkin berlaku jika sebaliknya. epun mengikut lebih dekat demokrasi cara "arat dan!

disebabkan kekalahannya di tangan =)(! berusaha untuk meniru (merika )yarikat. =saha besar-besaran kebangsaan ini menghasilkan keanjaiban ekonomi dan kebangkitan epun untuk menjadi kuasa ekonomi kedua terbesar di dunia. -.0 PENUTUP Perang Dunia II lebih banyak mengorbankan orang awam berbanding peperangan lain sebelumnya dalam sejarah. Ini disebabkan sebahagiannya pengeboman udara secara besar-besaran terhadap penduduk awam pada skala yang tidak pernah dilakukan

0% sebelumnya dan penggunaan teknologi $aman perindustrian untuk membolehkan pembunuhan beramai-ramai orang awam yang tidak diperlukan di kem penghapusan. Keseluruhannya! Perang Dunia II mengakibatkan %& juta kematian (sekitar dua peratus penduduk dunia#. )ecara keseluruhannya! jelas bahawa kuasa dan pengaruh serta kerakusan perluasan kuasa merupakan antara faktor utama wujudnya Perang Dunia Kedua. Kepentingan di pihak epun ke atas hubungannya dengan (merika )yarikat dan begitu juga dengan (merika yang juga sama-sama mempunyai kepentingannya dengan negara epun menyebabkan wujudnya hubungan persahabatan antara kedua buah negara pada awalnya. "agaimanapun! faktor kuasa dan konflik dalaman serta luaran akhirnya membawa kepada peperangan ke atas dua-dua negara tersebut. (merika )yarikat bukan sahaja memainkan peranannya dalam melibatkan diri dalam peperangan di epun dalam Perang Dunia Kedua malahan di negara .ropah lain juga. "agaimanapun! tidak dinafikan peranan yang lebih besar lebih ketara dilihat dengan negara epun yang akhirnya dilihat sebagai satu penyelesaian yang amat merugikan antara negara-negara yang terbabit dalam pperang tersebut! bilamana mengakibatkan terkorbannya jumlah penduduk yang ramai.