Anda di halaman 1dari 4

..............................

Assalamualaikum dan salam sejahtera.Dalam memperkembangkan pengaruh Islamisasi dalam politik seterusnya membawa perubahan dalam aspek undangundang.Pengaruh Islam dalam bidang perundngan di Nusantara menampilkan Melaka sebagai contoh yang paling popular.Ini memandangkan undang-undang Islam yang dilaksanakan di Melaka turut dipakai diseluruh negeri-negeri di Sumatera.Ia juga telah diindoktrinasikan oleh erajaan Acheh yang berkuasa setelah kejatuhan Melaka ke tangan Portugis pada !"!!.

#ndang-undang Melaka telah disusun lengkap oleh Sidi Ahmad pada $aman kesultanan Melaka.#ndang-#ndang Melaka %##M& atau 'ukum anun Melaka %' M& mengandungi peraturan serta hukum hakam dalam bidang jenayah( muamalah( kekeluargaan( keterangan dan acara serta tanggungjawab raja-raja dan pembesar negeri dalam pemerintahan.#ndang-undang melaka adalah merupakan undang-undang induk yang meliputi undang-undang lain dalam negeri.)eberapa pengkaji )arat seperti *.+ +o,, dan Al,red P +ubin mengatakan pada dasarnya #ndang-undang Melaka adalah berasaskan undang-undang Islam di samping berpegang kepada hukum akal dan hukum adat.

Terdapat banyak unsur dan pengaruh agama Islam dapat dilihat terkandung dalam teks karya agung Sejarah Melayu. Nilai-nilai ilmu berunsurkan Islam banyak diterapkan dalam karya agung ini bagi menunjukkan betapa besarnya pengaruh Islam telah dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat pada masa itu. Contohnya unsur-unsur Islam yang terdapat dalam adat istiadat dan perundangan yang diamalkan kerajaan Melaka seperti upacara akad nikah kahwin, perayaan-perayaan hari kebesaran Islam seperti menyambut ari !aya "idil #itri dan ari !aya $orban, adat-adat seperti berkhatan dan sebagainya. Contohnya% &' maka bendahara segera naik menyambut sultan, naik ia ke usungan, maka berangkatlah ke masjid, maka seperti perintah tersebut dahulu itu. (Sulalatus al-Salatin )**+%,-. "malan wasiat menjadi suatu amalan kepada raja-raja Melaka yang mangkat meninggalkan wasiat kepada pembesar negeri dan putera mahkota. Misalnya, wasiat kepada !aja "hmad. /uga wasiat Sultan "lauddin !iayat Syah kepada Sultan Mahmud. Melalui wasiat ini ia terselit serta kaya dengan unsur-unsur pengajaran dan nasihat yang bersumberkan al-0uran dan hadis. Istana digambarkan sebagai pusat pengajian ilmu-ilmu Islam. Contohnya % 1asai sebagai pusat bermu2akarah mengenai ilmu 3i4ah menikut ma2hab Sha3ie Istana merupakan pusat pengajaran Islam di mana sultan dan pembesar turut belajar dan menuntut ilmu. 5lamaulama, guru-guru agama dan pendakwh berkumpl di istana. Contohnya Maulana Sadar /ahan dari /eddah mengajar di Melaka. Maulana 6uso3 mengajar tasawu3. $itab-kitab agama seperti $itab 7arul Ma2lum dibawa ke Melaka oleh Maulana "bu 8akar dan diajar di istana Melaka. Sultan Mansur Syah turut belajar kitab itu. 5tusan Melaka ke 1asai menyelesaikan masalahmasalah berkaitan ilmu Islam kerana di 1asai ramai ulama-ulama berkumpul bermu2akarah tentang ilmu-ilmu keislaman.

$onsep nilai merujuk kepada darjat, kualiti , mutu dan tara3 ($amus 7ewan ,9:):.. Nilai dan etika masyarakat Melayu mempunyai perkaitan rapat dengan perkara yang dianggap sebagai mempunyai nilai yang tinggi dari segi kebenaran,kebaikan dan keindahan.( Seri ;anang /aya et.al,9:)<. .Nilai-nilai tersebut sinonim dengan agama Islam yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Melayu seluruh Nusantara. 1ada pendapat saya,sememangnya benar banyak nilai ilmu hasil pengaruh Islam yang dapat diserapkan dalam masyarakat Melayu meliputi penggunaan bahasa dan istilah-istilah arab=penggunaan kata "rab,pengaruh gaya hidup Islam,unsurunsur Islam dan sebagainya. 7i dalam Sejarah Melayu ,cetera yang kesebelas , halaman -> ? --='Telah berapa lamanya !aja $ecil 8esar di atas kerajaan, maka baginda bermimpi pada suatu malam, berpandangan dengan keelokan !asullulah sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda !asullulah pada !aja $ecil 8esar,@ 5cap olehmu kalimah syahadat.@Maka dituruti oleh !aja $ecil 8esar''. Setelah hari siang, ' maka dilihat baginda kalamnya pun seperti sudah dikhatan. /elas di sini dalam Sejarah Melayu ada diserapkan nilai ilmu ke dalam masyarakat Melayu tentang kedatangan Islam. Islam berkembang semasa pemerintahan !aja $ecil 8esar di negeri Melaka. Setelah segala mimpinya menjadi kenyataan , segala perubahan telah dibuat berlandaskan Islam. Terutamanya dari segi pentadbirannya seperti gelaran !aja telah bertukar kepada Sultan . Malahan , adat indu telah bertukar dengan cara Islam . 8egitu juga dalam Sejarah Melayu (cetera yang kesebelas. ada menceritakan tentang sembahyang terawih dalam bulan !amadan dan juga berhari raya. Semuanya tentang nilai ilmu keislaman yang menjadi budaya hidup masyarakat Melayu.
/ika dilihat sepintas lalu banyak nilai ilmu dapat diserapkan ke dalam masyarakat Melayu hasil daripada pengaruh Islam. Sebagai contoh,dalam karya agung Sejarah Melayu terkandung beberapa tulisan tentang ilmu 3alsa3ah (didaktik,tasawu3,akhlak., ilmu agama (3ardhu ain,ilmu ta3sir,ilmu tilawah,ilmu usuluddin.,ilmu sejarah,ilmu 3e4ah (syariah,ilmu hukum.,ilmu bahasa (etimologi,sara3,nahu.,ilmu perubatan tradisional dan pelbagai ilmu lagi. 8uku-buku tersebut berkaitan dengan ilmu agama, 3alsa3ah, 3i4ah, sejarah, bahasa dan sebagainya. $itab yang sering disebutkan ialah al-0uran al-"2im dan pelbagai Surahnya. Contohnya-contohnya adalah seperti berikut,

... Maka belayar pula nakhoda Ismail. 8erapa lamanya maka sampai kepada sebuah negeri pula Thobri (;amri. namanya. Maka orang Thobri itu pun masuk Islam. Maka ka3ir pun naik ke darat membawa al-0urAan. Maka disuruhnya baca pada orang Thobri itu surat itu. Seorang pun tiada dapat membaca dia.

(Sulalatus Salatin Sejarah Melayu, hal. -,.

"lkisah maka tersebutlah perkataan seorang pendita, Maulana "bu Ishak namanya, terlalu 3aham pada ilmu tasau3... Maka dikarangnya sebuah kitab dengan dua bahasa, suatu bahasa 2at, kedua bahasa si3at= dinamainya 7uriAl-ma2lum.

Antara karya agung Melayu adalah Bustan Al-Salatin telah dikarang pada tahun 1963 di Acheh oleh seorang ulama terkenal iaiatu Syeikh Nuruddin Al-Raniri . arya ini mempunyai nilai keagamaan yang tinggi dan penga!aran moral yang "aik. Misalnya Nuruddin menceritakan "aha#a Sultan $skandar Muda telah "ermimpi tentang air persiraman puterinya dan $skandar %hani. Sultan $skandar Muda telah "ermimpi pada malam hari $snin& 1' (amadilakhir iaitu turun se"uah mahligai daripada cahaya dengan perhiasannya "erisi air mandi di"a#a oleh malaikat dari langit. Malaikatlah yang memandikan kedua-dua pasangan muda itu. eesokannya Sultan $skandar Muda menitahkan "aha#a mereka tidak perlu lagi dimandikan oleh Syeikh Syamsuddin dan adi Malik al-Adil. Berdasarkan contoh ini menun!ukkan pengaruh cerita daripada mimpi itu mem"ayangkan pengaruh keislaman telah #u!ud. Bukan setakat mimpi terse"ut tetapi meli"atkan penggunaan nama-nama dan gelaran yang digunakan untuk ra!a dan pem"esar turut menggam"arkan pengaruh $slam. Negeri-negeri Acheh sendiri ialah Acheh )ar al-Salam sedangkan negeri-negeri Melayu lain "elum lagi menggunakan nama $slam. *engaruh $slam tidak hanya pada hal penting dalam sesuatu upacara seperti "erarak mengelilingi mas!id Bait Ar-Rahman & upacara menyam"ut "ulan puasa dan hari raya& upacara "erkaitan kemangkatan& perkah#inan dan lain-lain. Ada !uga dise"utkan "aha#a Sultan Alaudin telah mengarahkan supaya tenteranya memakai !u"ah dan menyimpan !anggut. Sultan $skandar %hani pula le"ih tegas men!alankan hukuman $slam dengan menguatkan larangan "er!udi& minum arak dan men!ilat "esi. *em"inaan mas!id& pem"inaan "atu nisan untuk ra!a !uga merupakan satu acara yang dilakukan dengan penuh istiadat. *enandaan #aktu mengikut #aktu sem"ahyang seperti +ohor dan Asar !elas adalah unsur $slam. ,nsur yang digunakan untuk menggam"arkan masyarakat yang di"ayangkan oleh Nuruddin adalah $slam yang telah se"ati dengan cara hidup $slam. *engaruh $slam !uga kuat se#aktu karya ini ditulis. $slam telah "ertapak lama di Acheh dan men!adi pegangan masyarakatnya. )engan demikian !elaslah "aha#a apa"ila kita mem"aca Bustan Al-Salatin& kita mem"aca se"uah karya sastera Melayu "erkonsepkan $slam. arya ini sarat dengan nilai ilmu pengaruh agama $slam dan terse"ar di seluruh nusantara.
1engaruh Islam dan masyarakat Melayu seperti yang digambarkan dalam karya agung dapat dilihat dari dua aspek iaitu pengaruh bahasa dan pengaruh gaya hidup masyarakat. !aja "li aji misalnya banyak menggunakan bahasa "rab dalam penulisannya seperti penggunaan mu4addimah dalam penulisan 8ustan al- $atibin iaitu "Fifadhilati al-'ilmu wa 'l-'aqlu" yang bermaksud pendahuluan ini menyatakan tentang kelebihan ilmu dan akal.

1engaruh gaya hidup Islam juga terserlah dalam 8ustan al-$atibin. Ia bekisar tentang insan yang merupakan salah satu makhluk yang istimewa dan memiliki 3i2ikal, akal, rohani, 3itrah dan kuasa untuk memilih. Contohnya %

" Syahdan jika demikian nyatalah apabila tiada ilmu dan akal, alamat tiadalah ia mencium bau kemuliaan dan sangatlah jinak kehinaan pada tiap-tiap pintu itu."

7alam Sulalatus salatin pula, penulis cenderung mengaitkan unsur-unsur murni yang terdapat dalam ajaran Islam dengan penceritaan seperti sejarah kedatangan Islam di 1asai dan Melaka, penyebutan dan penonjolan tokoh-tokoh Islam serta adat istiadat dan perundangan. "da unsur Islam yang dimitoskan namun ianya bertujuan untuk mengagungkan Islam. Ini jelas dengan permulaan atau mukadimah yang menulis perkataan 8ismillahirrahmannir - rahim.

7alam karya moden seperti !anjau Sepanjang /alan pula, penulis mempamerkan ilmu agama ini dalam ayat permulaan seperti berikut %

" Mati hidup dan susah senang dipegang oleh uhan. !ipegang oleh "llah "##awajalla."

"malan bersolat antara ;ahuma dan keluarganya juga dipaparkan oleh Shahnon "hmad. "yat di atas juga diulang beberapa kali dalam karya agung ini untuk menunjukkan pegangan agama yang telah tersemat dalam kehidupan watak. Sesungguhnya kedatangan Islam di Tanah Melayu telah menanam dan menyemai banyak ilmu dalam kehidupan masyarakat dan menjadi amalan hingga kini dan diterjemahkan dalam karya-karya agung oleh penulisnya.

Sedikit in-o tentang hikayat Nur Muhamad..ikayat ini "ertu!uan untuk menceritakan kemuliaan Rasullullah SA/ se"agai insan kamil di sisi Allah S/%. 0 Hikayat Nur Muhammad mencerminkan si-at Rasullullah yang mulia dan ini disokong dengan gam"aran muk!i1at dalam Inilah Hikayat Peri Menyatakan Mukjizat Nabi .

)alam Hikayat Raja Khandaq pula memaparkan tentang kemenangan Rasullullah dalam peperangan. Selain !alan cerita yang "ersandarkan kepada nas-nas& ia !uga ada memasukkan unsur rekaan dan khayalan "agi menarik minat penganut $slam untuk menghayati karya sastera ini. 2am"aran tentang si-at pem"entukan diri melalui mu!ahadah dan ketaatan Rasullullah yang tidak "er"elah "agi terhadap perintah Allah S/% serta ke"i!aksanaan Baginda dalam menyampaikan dak#ah $slamiah men!adikan Baginda se"agai contoh ter"aik kepada seluruh umat $slam.