Anda di halaman 1dari 12

PRAKTIKUM 1 KEPEKAAN SARAF PERIFER, KONTRAKSI OTOT DAN TETANI

Disusun oleh : Kelompok 6 ( kel s ! "


1# En$$ % D&i Puspi' s %i *# Alin Anin,i +# Fi%m ns/ h R hm n -# Ross P '%i N# )# Nu%ul M $h2i%oh 6# 3 smin N 4il .# Nu% F seh 4in Moh# Ali 0# A,il h 4in Moh,# S i, (()1*111++(**" (()1*111++(-." (()1*111++(-0" (()1*111++(01" (()1*111++(11" (()1*111++(1)" (()1*111++(10" (()1*111++(11"

FAKU5TAS FARMASI

UNI6ERSITAS AIR5AN77A *(1+


I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Teoritis Susun n s % 2 se8 % 2un$sion l , p ' ,i4 $i men9 ,i ,u / i'u susun n s % 2 mo'o%ik , n susun n s % 2 senso%ik# Se4 $i n 4e%pe% n men9 ,i s % 2 pus ' , n se4 $i n l $i men9 ,i s % 2 pe%i2e%# Nervus ischiadicus me%up k n s l h s 'u s % 2 mo'o%ik som 'ik pe%i2e%# Ne%:us is8hi ,i8us mempun/ i 4e4e% p kson / n$ kelu % , %i 8o%nu n'e%io% me,ull spin lis# Kepek n 'i p kson Ne%:us is8hi ,i8us mun$kin s 9 memiliki 'in$k ' kepek n / n$ 4e%4e, , l m mens % 2i musculus gastrocnemius. Kepek n 'i p kson , %i s % 2 pe%i2e% (ne%:us is8hi ,i8us" , p ' ,i m 'i mel lui

pem4e%i n % n$s n$ n lis'%ik 'un$$ l p , nervus ischiadicus ,en$ n in'ensi' s / n$ 4e%4e, (,imul i , %i in'ensi' s %en, h ke in'ensi' s 'in$$i : % n$s n$ n su4limin l, % n$s n$ n limin l, % n$s n$ n sup% limin l, % n$s n$ n su4m ksim l, % n$s n$ n m ksim l, % n$s n$ n sup% m ksim l"# Respon % n$s n$ n ,i m 'i mel lui kon'% ksi mus8ulus $ s'%o8nemius se%' men$uku% mpli'u,o (keku ' n" kon'% ksi , %i o'o' 'e%se4u'# O'o' ,i% n$s n$ ,en$ n % n$s n$ n m ksim l se8 % 4e%un'un (mul'iple" , n 2%ekuensi ,i'in$$ik n 4e%po'ensi menim4ulk n 4e4e% p $ m4 % n kon'% ksi o'o' / n$ 4e%4e, , sepe%'i muscle twitch, treppe, summation contraction, incomplete tetanic contraction, complete tetanic contraction# Keku ' n kon'% ksi o'o' ,is mpin$ ,ipen$ %uhi oleh n' % l in 'in$k ' kepek n s % 2 / n$ mel / nin/ , 8 % pe% n$s n$ nn/ , , n 2 k'o% pem4e4 n n / n$ ,i4e%ik n kepe, o'o' 'e%se4u'# Pem4e4 n n p , o'o' , p ' ,i4e%ik n p , s ' o'o' kon'% k si ( after loaded" , p ' 9u$ ,i4e%ik n p , s ' se4elum o'o' kon'% ksi ( preloaded"# After loaded , n preloaded mem4e%ik n pen$ %uh / n$ 4e%4e, 'e%h , p keku ' n kon'% ksi , n ke%9 o'o'# B. Masalah

1# ! $ im n kepek n s % 2 pe%i2e% ( ne%:us is8hi ,i8us" , n pen$ %uhn/ 'e%h , p %ek%ui'men se% 4u' o'o' ,en$ n mem4e%ik n % n$s n$ n su4limin l, % n$s n$ n limin l, % n$s n$ n sup% limin l, % n$s n$ n su4m ksim l, % n$s n$ n m ksim l, , n % n$s n $ n sup% m ksim l; *# ! $ im n kon'% ksi 'e' ni (mus8ulus $ s'%o8nemius";

C. Tujuan 1# Men$ m 'i , n mempel 9 %i kepek n s % 2 pe%i2e% ( nervus ischiadicus" , n pen$ %uhn/ 'e%h , p %ek%ui'men se% 4u' o'o' ,en$ n mem4e%ik n % n$s n$ n su4limin l, % n$s n$ n limin l, % n$s n$ n sup% limin l, % n$s n$ n su4m ksim l, % n$s n$ n m ksim l, , n % n$s n $ n sup% m ksim l# *# Men$ m 'i , n mempel 9 %i kon'% ksi 'e' ni (musculus gastrocnemius)

II. METODE KE !A A. Alat 1# Kimo$% 2 *# Ke%' s pen8 ' ': Ke%' s ini ,i%ek 'k n p , ,%um , %i kimo$% 2 +# S' 'i2, l ' penulis , n sek%up pen/ n$$ # -# Temp ' 4e4 n , n 4e4 n# )# P p n 2iks si , n 9 %um 2iks si# 6# Al '<9 %um penusuk# .# S'imul 'o% lis'%ik# 0# Pipe' , n !en n$# B. Bahan

1# K ' k / n$ su, h ,i%us k me,ul spin lisn/ , 'u9u nn/ sup / k ' k 'i, k me% s s ki' , n un'uk men$hil n$k n pen$ %uh SSP# *# 5 %u' n %in$e%, un'uk mem4 s hi sup / 'i, k men$e%in$#

B. Cara Kerja B.". KEPEKAAN #A A$ PE I$E Un'uk men$ m 'i , n mempel 9 %i kepek n s % 2 pe%i2e% (s % 2 is8hi ,i8us" l kuk n l n$k h= l n$k h se4 $ i 4e%iku': 1# *# +# Si pk n se,i n s % 2 is8hi ,i8us , n mus8ulus $ s'%o8nemius# T h nl h penulis kon'% ksi o'o' ,en$ n sek%up pen/ n$$ # !e%ik n % n$s n$ n 'un$$ l (,en$ n men$$un k n elek'%o, pe% n$s n$ s'imul 'o% lis'%ik" p , ne%:us is8hi ,i8us ,imu li ,en$ n in'ensi' s % n$s n$ n / n$ minim l, sel n9u'n/ men ikk n in'ensi' s % n$s n$ n se8 % 4e%' h p ,en$ n in'%e%: l & k'u > +( ,e'ik# ??Se'i p k li men m4 h in'ensi' s % n$s n$ n, ,%um kimo$% 2 ,ipu' % > (,) 8m sup / $ m4 % , %i l ' penulis p , ke%' s kimo$% 2 'i, k 'ump n$ 'in,ih# -# Pe%h 'ik n p / n$ 'e%$ m4 % oleh penulis p , ke%' s kimo$% 2# Den$ n melih ' h sil / n$ 'e%$ m4 % p , ke%' s kimo$% 2, 'en'uk n 4es % % n$s n$ n : Su4limin l 5umin l Sup% limin l Su4m ksim l M ksim l

sup% m ksim l

B.% KONT AK#I TETANI Un'uk men$ m 'i , n mempel 9 %i kon'% ksi 'e' ni, l kuk n l n$k h=l n$k h se4 $ i 4e%iku' : 1# Si pk n se,i n s % 2 o'o' k ' k *# A'u%l h pem s n$ n ele8'%o,e pe% n$s n$ , n 'in, k n l in sepe%'i p , pe%8o4 n kepek n s % 2 pe%i2e%# +# @ %il h 4es %n/ % n$s n$ n m ksim l -# 5 kuk n % n$s n$ n mul'iple ,en$ n 2%ekuensi %en, h sel m +=) ,e'ik# Se'e%usn/ n ikk n 2%ekuensi men9 ,i sem kin 'in$$i, sehin$$ ,i, p 'k n kon'% ksi 'e' ni lu%us# A n$ n lup mem4e%i is'i% h ' 'i p k li se4elum mem4e% % n$s n$ n 4e%iku'n/ # III. HA#IL PE COBAAN A. Ta&el Data Ke'ekaan #ara( Peri(er KEPEKAAN #A A$ PE I$E AN)#AN)AN *+olt, KONT AK#I *-., (,) *,1 (,. (,0 1 * + ) 6 . 0 +,* +,* +,) +,. +,+,0 +,1 -,+ -,( -,+

1 1( 1* 1-

-,6 -,) +,0 +,)

!es % % n$s n$ n su4limin l !es % % n$s n$ n limin l !es % % n$s n$ n sup% limin l !es % % n$s n$ n su4m ksim l !es % % n$s n$ n m ksim l !es % % $s n$ n sup% m ksim l B. Ta&el Data Kontraksi Tetani

: B (,) : (,) : (,. : 1( : 1* : 1-

KONT AK#I #UMA#I/KONT AK#I TETANI $rekuensi angsangan Kontraksi Kontraksi *kali01etik, 1 C < ,e'ik * C < ,e'ik + C < ,e'ik ) C < ,e'ik 1( C < ,e'ik *) C < ,e'ik )( C < ,e'ik 1(( C < ,e'ik #UMA#I *20/, = = = = = > > > TETANI *20/, = = = = > > > >

33 Keterangan 4 2 (A1a, , n

/ (Ti1ak A1a,

I+.

PEMBAHA#AN

". Ke'ekaan #ara( Peri(er P , pe%8o4 n ini 'in$k ' in'ensi' s % n$s n$ n , p ' ,ilih ' , %i 4es %n/ kon'% ksi o'o' gastrocnemius, k %en s % 2 Ischiadicus men$ ,un$ se% '=se% ' s % 2 mo'o%ik / n$ se4 n,in$ ,en$ n 4es %n/ m k o'o' 'i, k k n memelih % o'o' gastrocnemius, sesin$$ % n$s n$ n p , s % 2 ischiadicus k n men$ ki4 'k n kon'% ksi , %i o'o' gastrocnemius / n$ ku ' , n kon'% ksin/ o'o' 4e%kon'% ksi# Aik mem4e%ik n %espon# P , pe%8o4 n ini ki' me% n$s n$ s % 2 ,en$ n in'ensi' s / n$ p lin$ %en, h l lu ,in ikk n, sehin$$ in'ensi' s % n$s n$ n 'e%4 $i men9 ,i: D R n$s n$ n su4limin l , l h % n$s n$ n 'e%ke8il / n$ ,i4e%ik n 4elum , s 'u mo'o% uni' / n$ 4e%e ksi 'e%h , p % n$s n$ n 'e%se4u' , l m 4en'uk kon'% ksi# D l m p% k'ikum k mi, 4es % % n$s n$ n su4limin ln/ , l h B (#) Dim n 4elum 'e%9 ,i kon'% ksi# Ini menun9ukk n 4 h& k ' k / n$ k mi u9i 8o4 k n 4elum men$ l mi , n/ % n$s n$ n / n$ men$ li%, sehin$$ 4elum , kon'% ksi o'o' , %i k ' k# D R n$s n$ n limin l , l h % n$s n$ n 'e%ke8il / n$ ,i4e%ik n , n mul i 'e%9 ,i kon'% ksi o'o' 'e%ke8il pe%' m k li# D l m p% k'ikum k mi, 4es % % n$s n$ n limin ln/ , l h (,) :ol' ,en$ n 4es % kon'% ksi *,1 8m# Ini , l h s ' pe%' m k li k ' k mem4e%ik n %espon 4e%up kon'% ksi o'o' kep , % n$s n$ n / n$ k mi 4e%ik n# E l ini men n, k n 4 h& s 'u uni' s % 2 mo'o%ik p , k ' k i'u 'el h 4e%kon'% ksi# D R n$s n$ n sup% limin l , l h % n$s n$ n 'e%ke8il / n$ ,i4e%ik n , p ' men/e4 4k n 'e%9 ,in/ kon'% ksi 'e%ke8il / n$ le4ih 4es % , %ip , limin l# D l m p% k'ikum k mi 4es % % n$s n$ n sup% limin ln/ men$ l mi ken ik n# D R n$s n$ n su4m ksim l , l h % n$s n$ n 'e%ke8il / n$ ,i4e%ik n sehin$$ 'e%9 ,i kon'% ksi / n$ 4es %n/ men,ek 'i nil i m ksim ln/ # D %i h sil p% 'ikum k mi, ,i, p 'k n % n$s n$ n se4es % 1( :ol' ,en$ n kon'% ksi -,) 8m# , l h (,. :ol' ,en$ n kon'% ksi +,* 8m# E l ini men n, k n 4 h& ke%' s kimo$% 2 se% 4u' s % 2 l in 9u$ mul i 4e%kon'% ksi sehin$$ h sil kon'% ksi p , s'imulus 'i, k men8 p i % n$s n$ n# O'o' memiliki s'imulus m4 n$ / i'u :ol' se lis'%ik minimum / n$ men/e4 4k n m4 n$ 4 ' sn/

R n$s n$ n m ksim l , l h % n$s n$ n 'e%ke8il / n$ men$ ki4 'k n semu se% 4u' s % 2 mem4e%ik n %e ksi , n men$h silk n kon'% ksi o'o' 'e%4es %# D %i h sil p% 'ikum k mi 4es % % n$s n$ nn/ , l h 1* :ol' ,en$ n kon'% ksi o'o' se4es % +,0 8m#

R n$s n$ n sup% m ksim l , l h % n$s n$ n 'e%ke8il / n$ ,i4e%ik n , p ' men$h silk n kon'% ksi o'o' se4es % kon'% ksi o'o' m ksim l# E l ini ,ik %en k n selu%uh se% 4u' s % 2 , l m pe%8o4 n ini su, h k'i2 / kni 4e%kon'% ksi s ' % n$s n$ n m ksim l# N mun , l m p , 1- :ol' ,en$ n p% k'ikum k mi % n$s n$ n sup% m ksim l 4es % % n$s n$ nn/ men$h silk n kon'% ksi o'o' se4es % *,) 8m# P , pe%8o4 n ini ki' 'i, k men$$un k n 4e4 n un'uk mempen$ %uhi kon'% ksi, sehin$$ h sil kon'% ksi / n$ ,i, p 'k n 8ep '# Ak n 'e' pi p 4il ki' mel kuk n pe%8o4 n ,en$ n mem4e%i 4e4 n, m k ke8ep ' n kon'% ksi o'o' k n menu%un se8 % p%o$%esi2 sei%in$ ,en$ n pen m4 h n 4e4 n# !es % 4e4 n menin$k ' s mp i s m ,en$ n keku ' n m ksimum / n$ , p ' ,il kuk n o'o' 'e%se4u'# Keku ' n m ksimum o'o' , p ' ,i' n, i ,en$ n, ke'ik kon'% ksi o'o' k n men9 ,i nol ' u 'i, k 'e%9 ,i kon'% ksi o'o' s m sek li# E l ini ,ik %en k n 4e4 n / n$ ,i4e%ik n p , o'o' keku ' nn/ 4e%l & n n % h ,en$ n / n$ men$$e% kk n kon'% ksi o'o'# %. Kontraksi Tetani Kon'% ksi 'e' ni me%up k n h sil , %i o'o' / n$ ,i% n$s n$ 4e%ul n$=ul n$, s mp i % n$s n$ n 4e%iku'n/ 'e%9 ,i se4elum 2 se %el ks si seles i# Kon'% ksi 'e' ni ,i4 $i men9 ,i ,u / kni kon'% ksi 'e' ni 4e%$e%i$i ,en$ n kon'% ksi 'e' ni lu%us# Kon'% ksi 'e' ni 4e%$e%i$i ,i, p 'k n, 4il in'ensi' s 2%ekuensi le4ih ke8il sehin$$ o'o' m sih , p ' 4e%el ks si / n$ kemu,i n ,is m4un$ ,en$ n kon'% ksi l $i# Se, n$k n kon'% ksi 'e' ni lu%us ,i, p 'k n, 4il in'ensi' s / n$ le4ih 4es % , n 8ep ' sehin$$ 'i, k mem4e%i kesemp ' n un'uk 4e%el ks si#

kon'% ksi o'o' se4es % +,) 8m, h l ini 'i, k s m ,en$ n % n$s n$ n m ksim l p , ) :ol' / n$

DI#KU#I !A5ABAN PE TAN6AAN KEPEKAAN SARAF PERIFER 1# Ael sk n pe%4e, n n' % rangsangan li.inal , n nilai a.&angF A & 4 n: a. angsangan li.inal : % n$s n$ n 'e%ke8il / n$ menim4ulk n po'ensi l ksi

( men$$ m4 %k n kon'% ksi o'o' 'e%ke8il " k %en men/e4 4k n o'o' 4e%kon'% ksi # &. Nilai a.&ang ksi# ( 7 non$ h l )* "# *.

men8 p i nil i

m4 n$ sehin$$

: Nil i minim l / n$ ,i4u'uhk n un'uk menim4ulk n po'ensi l

Ael sk n pe%4e, n n' % rangsangan .aksi.al , n su'ra.aksi.alF

A & 4 n: a. angsangan .aksi.al , l h % n$s n$ n o'o' / n$ p lin$ 4es % ' u p lin$ 'in$$i nil in/ # Kon'% ksi m ksimum 'e%9 ,i 4il 'e%, p ' 'ump n$ 'in,ih m ksimum n' % 2il men' k'in , n 9em4 ' n pen/e4% n$ n 2il men' m/osin# (7u/'on, 111."# &. angsangan su'ra.aksi.al , l h % n$s n$ n o'o' / n$ memiliki 4es % / n$ s m ,en$ n kon'% ksi m ksim l# E l ini ,ise4 4k n k %en semu s % 2 'el h ,i k'i2k n, sehin$$ 'i, k 4is memiliki 4es % n / n$ le4ih 4es % l $i# Per&e1aan rangsangan .aksi.al , n rangsangan su'ra.aksi.al 'e%le' k p , 4es %n/ in'ensi' s % n$s n$ n, k n 'e' pi p , keku ' n ' u 4es %n/ kon'% ksi / n$ ,i'im4ulk n 'i, k , pe%4e, n# +# Ael sk n hu4un$ n n' % hukum GAll or NoneH ,en$ n 'eristi7a/'eristi7a 'a1a 'er-o&aan ini. A & 4 n:

O'o' mempun/ i hukum GAll o% none l &H hukum 4e%l ku un'uk 1 se% 4u' o'o', %'in/ 4il 1 se% 4u' o'o' ,i% n$s n$, m k k n 4e%kon'% ksi 4il % n$s n$n/ le4ih 4es % , %i nil i m4 n$ k n % n$s n$, o'o' 'i, k 4e%kon'% ksi 4il nil i % n$s n$n/ le4ih ke8il , %i m4 n$ % n$s n$# Ke'ik o'o' ,i% n$s n$ m ksim l m k keselu%uh n se% 4u' s % 2 k n l n$sun$ k'i2 sehin$$ 4e%kon'% ksi l n$sun$ selu%uhn/ # P , o'o' % n$k 'i, k 'e%9 ,i hukum ini, h l ini ,i4uk'ik n ,en$ n % n$s n$ n limin l sehin$$ % n$s n$ n m ksim l / n$ menun9ukk n n$k 4e%4e, = 4e, # Eukum ini h n/ , p ' 4eke%9 p , o'o' polos , n o'o' 9 n'un$ s 9 # A ,i p , pe%8o4 n ini, 9ik nil i % n$s n$ p , o'o' k ' k 'i, k le4ih 4es % , %i nil i m4 n$ % n$s n$n/ m k 'i, k k n 'e%9 ,i kon'% ksi KONTRAKSI TETANI 1# Ap k n pe%4e, n n' % 'e' ni , n sum si ; Sumasi me%up k n pen9uml h n kon'% ksi ke,u' n o'o' un'uk menin$k 'k n in'ensi' s keselu%uh n kon'% ksi o'o'# P , umumn/ sum si 'e%9 ,i mel lui * 8 % / i'u: ,en$ n menin$k 'k n 9uml h uni' mo'o%ik / n$ 4e%kon'% ksi se8 % 4e%s m =s m , / i'u sum si se% 4u' mul'ipel , n ,en$ n menin$k 'k n 2%ekuensi kon'% ksi / n$ se%in$ ,ise4u' sum si 2%ekuensi , n , p ' menim4ulk n 'e' ni# Tetani , l h kon'% ksi / n$ 'e%9 ,i 9ik 2%ekuensi s'imulus menin$k ' mele4ihi 4 ' s %el ks si o'o', ,im n kon'% ksi k n 4e%$ 4un$ men9 ,i kon'% ksi / n$ p n9 n$ , n ku '# Te' ni se4 $i n ,ise4 4k n k %en si2 '=si2 ' li ' o'o' , n se4 $i n , %i ken/ ' n 4 h& ke , n k'i:i' s se% ' o'o' puls 'il / n$ 4 n/ k 4e%$ 4un$ men9 ,i ke , n k'i: si kon'inu / n$ l m # *# K p n ,i, p 'k n kon'% ksi 'e' ni 4e%$e%i$i , n k p n 'e' ni lu%us ; Kontraksi tetani , l h kon'% ksi / n$ 'e%9 ,i 9ik 2%ekuensi s'imulus menin$k ' mele4ihi 4 ' s %el ks si o'o', ,im n kon'% ksi k n 4e%$ 4un$ men9 ,i kon'% ksi / n$ p n9 n$ , n ku '# Te' ni se4 $i n ,ise4 4k n k %en si2 '=si2 ' li ' o'o' , n se4 $i n , %i ken/ ' n 4 h& ke , n k'i:i' s se% ' o'o' puls 'il / n$ 4 n/ k 4e%$ 4un$ men9 ,i ke , n k'i: si kon'inu / n$ l m # Te' ni , ,u m 8 m: # Tetani bergerigi, ,i, p 'k n 4il in'ensi' s 2%ekuensi le4ih ke8il sehin$$ o'o' m sih , p ' 4e%el ks si / n$ kemu,i n ,is m4un$ ,en$ n kon'% ksi l $i#

4#

Tetani lurus, ,i, p 'k n 4il in'ensi' s / n$ le4ih 4es % , n 8ep ' sehin$$ 'i, k

mem4e%i kesemp ' n un'uk 4e%el ks si# +# Ap k h / n$ 'e%9 ,i 4il % n$s n$ n mul'iple ini ,i4e%ik n 'e%us , l m & k'u / n$ l m ; Aik % n$s n$ n mul'iple ,i4e%ik n se8 % 4e%un'un (, %i 2%ekuensi %en, h hin$$

2%ekuensi 'in$$i" 'e%us mene%us , l m & k'u / n$ l m , o'o' / n$ ,i% n$s n$ k n 4e%kon'% ksi ,en$ n pol : P , & ln/ (s ' m sih ,i4e%i 2%ekuensi %en, h" o'o' $ s'%o8nemius k ' k (mel lui

kimo$% 2" men$$ m4 %k n pol kon'% ksi sum si# Sem kin 'in$$i 2%ekuensi, sem kin 'in$$i pul 2%ekuensi $elom4 n$ sum si / n$ ,i4en'uk oleh kimo$% 2, n mun k %en 'in$$in/ 2%ekuensi % n$s n$ n 'e%se4u', o'o' $ s'%o8nemius / n$ ,i% n$s n$ 9 ,i 'i, k memiliki kesemp ' n un'uk men/eles ik n 2 se %epol %is si# P , $% 2ik k n 'e%lukis $elom4 n$ sum si / n$ pe%io,e %epol %is sin/ 'i, k men8 p i %es'in$ mem4% n po'ensi l# S mp i p , 'e' ni8 8on'% 8'ion (kon'% ksi 'e' ni lu%us"# khi%n/ p , 2%ekuensi 'e%'en'u $elom4 n$ 8omple'e sum si k n men$hil n$ , n mun8ul $ %is lu%us / n$ men n, k n mun8uln/

DA$TA PU#TAKA 7 non$, IF#*((). Review of Medical Physiology. **n, ,i'ion#, Apple'on J 5 n$e A Simon J S8us'e% @o#, 5os Al'os, @ li2o%ni # 7u/'on, A@# An, E ll, AE#*((6# e!t"oo# of Medical Physiology. .'h e,i'ion#, I#!# S un,e%s @o#, Phil ,elphi # She%&oo,, 5# *((-# $uman Phisiology% &rom cells to 'ystem# )'h e,i'ion# Thomson 5e %nin$ in8#