Anda di halaman 1dari 18

1.

0 PENGENALAN

Dalam era globalisasi, dunia pendidikan manjadi semakin mencabar. Profesion keguruan bukanlah satu kerjaya yang mudah dan di pandang enteng lagi. Jika dulu guru hanya masuk ke kelas dan memuntahkan ilmu kepada murid-murid tapi kini guru dibebani dengan tanggungjawab dalam melahirkan generasi yang berilmu sejajar dengan misi dan visi Wawasan ! !. "leh itu, guru dituntut untuk mengetahui serba serbi termasuklah pengurusan bilik darjah yang effektif. #uru yang mengambil peranan dalam membentuk modal insan yang bermadani untuk $egara, harus bijak dalam mengambil langkah untuk menangani murid-murid dan persekitaran pembelajaran. #uru perlu mengetahui cara untuk mengenal pasti punca utama kepada masalah disiplin yang berlaku dalam bilik darjah. %al ini kerana masalah jenayah yang berlaku di luar sana mampu di bendung dari peringkat awal lagi melalui pendidikan di sekolah. "leh itu, model-model pengurusan bilik darjah seperti &odel &odifikasi 'ingkah laku (kinner, &odel Disiplin )sertif *anter, &odel )kibat +ogikal Dreikuts, &odel Pengurusan ,elompok ,ounin dan &odel 'erapi -ealiti #lasser boleh dijadikan sebagai panduan oleh guruguru dalam mengurus disiplin bilik darjah dengan lebih berkesan. &enurut &arland ./0123, suasana fi4ikal bilik darjah mungkin merupakan 5kawan6 atau 5musuh6 dalam pengajaran. -uang bilik darjah perlu diurus bersesuaian dengan aktiviti pengajaran. 'empat duduk perlu disusun,papan kenyataan dihias dan karel pembelajaran dan rak-rak buku perlu dipasang. Di samping itu, pengurusan bilik darjah juga termasuk menunjukkan sikap positif terhadap sekolah dan pembelajaran secara umum. (eorang guru haruslah sentiasa menunjukkan contoh yang baik kepada anak murid mereka.

2.0 MODEL PENGURUSAN KELOMPOK KOUNIN &odel pengurusan kelompok kounin bergantung kepada pengawasan dan penyeliaan guru yang teliti terhadap aktivit-aktiviti dalam bilik darjah. 7a mencadangkan teknik dan strategi yang

proaktif bagi menggalakkan dan mengekalkan tingkah laku sosial dan akademik yang baik. Diperkenalkan supaya pelajar melibatkan diri dan mengurangkan ganguan dalam kelas dan membuktikan bahawa teknik atau pendekatan yang digunakan oleh guru lebih penting berbanding personaliti guru dalam aspek pengurusan bilik darjah. &odel ini memberi fokus kepada pencegahan disiplin dengan menggunakan strategi dan teknik untuk mengelakan kesalahan tingkah laku pelajar. 7a direka untuk mencegah masalah di peringkat permulaan. ,ounin menyatakan pengurusan kelas yang baik bergantung pada pengurusan kelas yang berkesan.

,ajian ini telah menemukan istilah 5ripple effect6. -ipple effect ialah teguran dan tindakan guru terhadap pelajar yang melakukan kesalahan akan mempengaruhi pelajar lain. 8eliau menjelaskan guru yang efektif adalah guru yang menghalang dari berlakunya masalah pengurusan bilik darjah.

2.1 Kounin Jacob kounin ./01/3 seorang pakar psikologi dari Wayne (tate 9niversity. ,ajian beliau adalah berfokuskan terhadap cara pengurusan bilik darjah dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran mempengaruhi tingkah laku murid di sekolah. Pengurusan tingkah laku di bilik darjah bergantung kepada pengawasan dan penyelian teliti guru didalam bilik darjah. :aktor utama dalam pengurusan tingkah laku di dalam bilik darjah ialah keupayaan guru mengawasi semua perkara yang berlaku didialam bilik darjahnya dan menangani masalah yang berlaku. Perkara ini disebut withitness oleh kounin. ,emahiran lain yang perlu ada ialah keupayaan guru untuk menangani lebih daripada satu situasi dengan serentak. ,ounin juga menggelarkannya sabagai pertindaan .overlapping3. 'eguran atau tindakan guru terhadap seseorang murid yang melakukan kesalahan akan turut memberikan kesan kepada murid-murid lain di dalam bilik darjah. ,esan ini pula disebut sebagai kesan gelombang .ripple effect3. 'indakan ini dapat memberikan iktibar dari teguran tersebut dimana ia akan menjadi gelombang. #uru juga perlu melaksanakan hukuman jika kesalahan yang ditegur itu diulang-ulang. 7ni dapat menunjukkan yang guru tersebut tegas dalam sesuatu perkara. ,ounin juga mencadangkan kelancaran dan pelaksanaan aktiviti didalam bilik darjah.

,etidaklancaran aktiviti akan menyumbang kepada perasaan bosan murid yang menyebabkan murid melakukan aktiviti yang salah. 'umpuan utama terhadap pengurusan pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan murid sentiasa mempunyai tugasan dan dilibatkan dengan aktiviti

bilik darjah. (trategi yang pelbagai perlu digunakan untuk menarik perhatian murid dan mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. (ecara keseluruhannya, model ,ounin ini dapat dapat ditakrifkan atau dapat diringkaskan seperti ; &odel ini telah dicipta oleh seorang ahli teoris dalam bidang pengurusan bilik darjah iaitu Jacob ,ounin. 8uku yang berjudul Discipline and #roup &anagement merupakan karya beliau mengenai pengurusan tingkah laku berkesan. 'erkenal dengan 5,onsep -iak6 - apabila seorang murid akur kepada arahan, murid lain juga akan ikut bersama. *iri-ciri teori ini adalah mengenai teori berkaitan disiplin dan pengurusan kumpulan manakala matlamat teori ini pula ialah pengajaran dengan disiplin dapat dicapai .seiring3. 'erdapat perkara-perkara utama dalam model Pengurusan ,elompok ,ounin. Perkara-perkara tersebut ialah; 8ertindih .overlapping3 ; 7a merujuk kepada kebolehan guru menguruskan dua atau lebih aktiviti individu atau kumpulan pada masa yang sama. &erangkumi semua .withitness3; 7a merujuk kepada kebolehan guru membetulkan tingkah laku buruk sebelum ia sampai sesuatau situasi yang tidak boleh dikawal. &omentum .momentum3 ; 7a merujuk kepada kebolehan guru untuk menggunakan pergerakan yang sesuai sepanjang masa pelajaran. ,elancaran .smoothness3 ; *irinya ialah kontinuiti, tanpa sebarang gangguan. :okus kumpulan .group focus3 ; 7aitu memusatkan perhatian semua murid lain daripada respons seorang murid sedang diberikan. &enggalakkan akauntibiliti ;7a merujuk kepada komunikasi kepada semua murid bahawa penyertaan mereka semua sedang diperhatikan dan ditaksir. 2.2 Kelemahan Model

7mplikasi model kounin terhadap tingkah laku bermasalah di dalam kelas adalah seperti berikut; (eorang murid yang melakukan tingkah laku buruk akan mempengaruhi tingkah laku rakan sedarjah yang berada di sekelilingnya. :enomena ini adalah dikenali sebagai kesan riak .ripple effect3. #uru harus sedar semua aktiviti yang berlaku di dalam seluruh bilik darjah dalam setiap masa. ,esedaran ini adalah dikenali sebagai withitness, sesuatu istilah yang dicipta oleh ,ounin. ,ebolehan memberi peralihan yang lancar antara dua aktiviti dan mengekalkan momentum yang konsisten di dalam aktiviti adalah penting untuk pengurusan kumpulan dengan berkesan. #uru hendaklah berusaha mengekalkan kewaspadaan kumpulan dan menjamin setiap individu mempunyai akauntibiliti dalam pembelajaran, dan memastikan pembelajaran optimal berlaku. ,ebosanan murid boleh dielakkan dengan memupuk perasaan kemajuan atau kejayaan,

<

menambah pelbagai aktiviti dalam kurikulum dan alam bilik darjah.

2.3 Defini i di i!lin (ecara umumnya, disiplin boleh didefinisikan sebagai latihan pemikiran dan kelakuan supaya boleh mengawal diri sendiri dan patuh kepada tatatertib. .,amus Dewan edisi keempat, halaman <2=3. (elain itu, *hong +eon ,eow pula menyatakan bahawa disiplin adalah pencegahan dan pemulihan atau secara keterangannnya adalah latihan yang dijangkakan menghasilkan watak yang khusus atau pada tingkah laku. 8eliau juga menyatakan bahawa disiplin juga merupakan

hukuman yang bertujuan membetulkan atau melatih seseorang murid. (eterusnya dalam model pengurusan tingkah laku terdapat tiga perspektif utama yang ditekankan. Perspektif tersebut adalah pertama, pengurusan bilik darjah sebagai satu disiplin. ,edua, pengurusan bilik darjah sebagai satu sistem dan ketiga, pengurusan bilik darjah sebagi satu pengajaran. ,etiga-tiga perspektif ini adalah saling berkaitan dan amatlah ditekan dalam model-model pengurusan disiplin bilik darjah. &enurut ahli-ahli pendidik, terdapat lima model pengurusan disiplin bilik darjah yang boleh dijadikan rujukan kepada guru-guru sekolah. &odel-model tersebut ialah, modifikasi 'ingkah +aku, model Disiplin )sertif *anter, model )kibat +ogikal Dreikurs, model Pen"u#u an Kelom!o$ Kounin dan terapi -ealiti #lasser. (ecara

ringkasnya model &odifikasi 'ingkah +aku dipelopori oleh (kinner. 8eliau mengutarakan model ini adalah berasaskan prinsip bahawa semua tingkah laku boleh dipelajari dan dikekalkan melalui pengukuhan. Pengukuhan ini boleh berbentuk positif atau negatif. 8eliau juga menekankan pengukuhan kontingensi iaitu hubungan antara tingkah laku dan konsekuan yang membawa kepada kawalan tingkah laku secara berkesan. &anakala model Disiplin )sertif *anter pula diutarakan oleh +ee dan &arlene *anter pada tahun /01=. &odel ini menekankan bahawa gaya respon seseorang guru boleh bersifat asertif, tidak asertif serta agresif. (ifat asertif berlaku apabila guru memberi amaran dan menyatakan hukuman kepada murid jika melakukan sesuatu salah laku. (ifat tidak asertif pula meminta guru untuk memarahi dalam nada tegas dan meminta murid menghentikan perbuatan tersebut. Dan terakhirnya, bersifat agresif pula berlaku apabila guru bercakap nada yang paling tegas dan hampir melaksanakan hukuman kepada murid. &odel ini lebih menunjukkan bahawa guru bersikap

>

authoritarian dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (eterusnya adalah berkaitan dengan model )kibat +ogikal Dreikurs atau dikenali juga sebagai &odel Disiplin (osial. &odel ini telah diajukan oleh Dreikurs. &odel ini menekankan empat prinsip asas iaitu manusia ingin dimiliki atau menjadi anggota sesuatu kelompok, semua tingkah laku adalah bersebab, manusia boleh membuat keputusan dan realiti dipersepsikan oleh manusia. 8agi model Pengurusan ,elompok ,ounin yang diutarakan oleh Jacob ,ounin pula berasaskan konsep ?kesan riak@. ,onsep ini bermaksud bahawa apabila guru menegur seorang murid, murid yang lain turut berhenti daripada melakukan sesuatu salah laku. )ntara teknik yang dicadangkan oleh beliau adalah seperti with-itness, bertindan-tindih, kelicinan, momentum, dan kepekaan kelompok. )khirnya adalah melibatkan 'erapi -ealiti #lasser yang dipelopori oleh #lasser pada tahun /0=2. &odel ini ditukar kepada teori kawalan dan kemudiannya kepada teori pilihan. Prinsip-prinsip yang ditekankan adalah dengan menyatakan bahawa setiap individu bertanggungjawab atas tingkah laku masing-masing serta berupaya untuk berubah dan hidup secara berkesan jika bimbingan dan sokongan diberikan. (elain itu, prinsip model ini juga mengkehendaki setiap individu bertingkah laku mengikut cara tertentu mengikut kehendak masing-masing.

2.% A a $e&e#$e anan ,ounin menekankan kepada pengawasan dan penyelian yang teliti guru dalam pengurusan bilik darjah

2.' (a$)o# dalam men"u#u $an )in"$ah la$u 'erdapat beberapa faktor pengurusan tingkah laku yang diketengahkan oleh kounin. :aktor yang pertama ialah, kebolehan guru untuk mengawal semua perkara yang berlaku dalam bilik darjag pada setiap masa. ,edua, cara guru menangani masalah sebelum menjadi masalah disiplin. ,etiga, kesedaran dan kepekaan guru dalam mengawasi pergerakan dalam bilik darjah. Dan keempat, dapat menangani lebih daripada satu situasi,. &enurut kajian kounin, terdapat tiga ciri daripada kesan gelombang secara aktif iaitu jelas, tegas dan serius. &enurut

kounin lagi, teguran yang diberikan kepada murid mestilah jelas. #uru harus nyatakan teguran dengan spesifik bukan secara umum sebagai contoh ; %aikal, berhenti bercakap dengan adamA buka muka surat /1 dan buat latihan )B. &emberi teguran terhadap salah laku murid dengan

memberikan akibat kepada salah laku tersebut dalam arahan. *ontoh, (uraya duduk ditempat awak, atau pun cikgu akan potong markah kumpulan awak 2 markah. #uru perlu menjalankan akibat yang telah dinyatakan sekirannya murid masih melakukan salah laku tersebut. (eterusnya, arahan guruu haruslah tegas dan bernada serius. *ontoh, saya mahu awak lakukan sekarangA. (eterusnya guru harus mengawasi persekitaran bilik darjah pada setiap masa, selain itu, pilih masa yang sesuai untuk memberi teguran dan jangan melengah-lengahkan teguran. ,ounin juga mencadangkan kelancaran dan pelaksanaan ajtiviti dalam bilik darjah. )ktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tidak lancar, tertangguh, arahan yang tidak jelas menyumbang kepada maslah pembelajaran murid di dalam bilik darjah. ,ounin juga menyatakan dengan jelas bahawa guru harus mengelak daripada tersekat-sekat dalam proses pengajaran dan pembelajaran.. *ontohnya, pengajaran meleret-leret sehingga keluar daripada sukatan sebenar. ,edua, memberikan arahan-arahan yang tidak wajar atau tidak difahami. ,etiga, selalu menukar-nukar tugasan. Penyebab kepada gangguan kelancaran pengajaran dan pembelajaran adalah penerangan yang meleret dan fragmentasi. Dalam penerangan yang meleret, guru terus menerangkan dan mengulang perkara-perkara yang telah lama difahami oleh murid-murid. :ragmentasi, guru memecahkan kepada beberapa bahagian kecil aktiviti pengajaran dan pembelajaran, sedangkan hal ini dapat dijalankan menyeluruh oleh murid. ,ounin juga memberikan tumpuan utama terhadap pengurusan pengajaran dan pembelajaran. &enggunakan strategi yang pelbagai untuk menarik perhatian murid seperti ; guru perlu mendapatkan perhatian yang sepenuhnya daripada murid sebelum memberikan arahan atau membuat penerangan, guru melibatkan murid dengan aktif dalam aktiviti-aktiviti yang berpusatkan murid. Dan, selalu memanggil murid untuk memberikan maklum balas, menjawab soalan, membuatkan demonstrasi atau memberikan penerangan.

3.0 *ANDING *E+A ,EORI DISIPLIN KOUNIN DAN GLASSER

PENGURUSAN KELOMPOK - .KOUNIN/

,ERAPI REALI,I - . 0ILLIAM GLASSER/

Diasaskan oleh Jacob ,ounin &odel ini hubung kait dengan pengurusan efektif dan pengajaran efektif.

Diasaskan oleh William #lasser. ,onsepnya ; individu tingkah laku tidak diingini tidak perlu pembelaan, tetapi harus belajar untuk berkelakuan yang boleh diterima dan produktif.

&enekan

organisasi

dan

perancangan

&enekan setiap individu perlu memenuhi keperluan dan kehendak sendiri tanpa ganggu atau menjangkaui keperluan dan kehendak individu lain.

adalah kunci kepada pengurusan bilik darjah yang baik. %aruslah seiring dengan tindakan yang proaktif guru dan penglibatan aktif murid. )da 2 faktor

:aktor yang menjadi asas dalam teori #lasser /. 8erfokus kepada semasa bagi elakkan bincang perkara lalu.

/.

Dalam jangkauan .withitness3 (erentak .overlapping3

. #alakkan individu untuk hakimi diri mereka sendiri dengan pertanyaan.

< Pergerakan .momentum3 <. > ,elancaran .smopthness3 2 ,epekaan kumpulan .group alerting3 )plikasinya ; / #uru peka dengan keadaan dalam bilik darjah dan memerhati masalah yang berlaku di kalangan murid. ,eupayaan guru tangani masalah di dalam dan luar bilik darjah yang ganggu sesi PnP semasa. < )plikasinya ; / Pelajar dilihat sebagai berpotensi bukanya perosak. #uru yakinkan pelajar bagi tambah kualiti hidup. #uru sediakan suasana belajar yang menyeronokkan. Perancangan spesifik bagi bantu

melaksanakan dan menilai kemajuan diri.

> #uru mewujudkan hubungan baik dengan < #uru mesti buat persediaan supaya proses PnP lancar > #uru tidak ganggu murid semasa laku aktiviti tetapi bantu secara individu yang pelajar bantu mereka bertanggungjawab terhadap diri mereka sendiri.

bermasalah. 2 'erangkan masalah jika pelajar tidak faham tanpa perasaan marah dan menyakitkan hati dan terus kembali pengajaran dengan cepat. = &eninjau hasil kerja murid. 1 &inta murid bagi respons terhadap sesatu perkara.

%.0 KEPEL*AGAIAN DALAM PENGA1ARAN

(trategi seterusnya yang boleh digunakan bagi membantu guru dalam menangani masalah disiplin dan mengawal tingkah laku yan tidak diingini di dalam bilik darah ialah guru menggunakan kepelbagaian dalam pengajaran. &urid-murid akan berasa seronok untuk belajar dan tidak bosan. %al ini kerana menurut #lasser, masalah tingkah laku di dalam bilik darjah berlaku akibat daripada murid-murid berasa bosan. Pengajaran yang membosankan, tiada kepelbagaian akan medorong kepada berlakunya salah laku murid. "leh yang demikian, guru harus merancang sebelum beliau masuk ke bilik darjah. &anurut ,ounin, perancangan pengajaran mestilah mengambil kira setiap murid di dalam kelas iaitu minat, kebolehan, prestasi, keupayaan, perkembangan dan pengetahuan sedia ada murid-murid. (etiap aktiviti perlu menyeronokkan murid dan mencabar. Perancangan yang rapi ini akan melancarkan dan melicinkan proses PCP dan memastikan semua murid terlibat dalam aktiviti PCP. )pabila guru masuk ke kelas tanpa perancangan yang rapi, mungkin ada murid yang tercicir kerana tidak dapat mengikuti pengajaran. 'anpa perancangan yang rapi juga memberi kemungkinan bahawa

masa murid tidak didisi dengan aktiviti dan guru tidak tahu untuk berbuat apa dengan muridmurid. ,eadaan ini boleh menjadi tidak terkawal dan seterusnya membawa kepada timbulnya masalah disiplin. &enurut ,ounin, guru yang memopunyai momentum pengajaran yang baik akan membantu murid untuk bersedia melibatkan diri dalam aktiviti PCP. &omentum bagi ,ounin merujuk kepada keadaan iaitu guru memulakan pengajaran dengan menarik perhatian murid, meneruskan pengajaran dengan lancar, melakukan peralihan antara aktiviti pengajaran dan

pembelajaran dengan cekap dan membuat penutup dengan menyimpulkan pengajaran pada hari itu dengan berkesan. "leh itu dalam membanteras berlakunya salah laku di dalam bilik darjah, guru perlu manggunakan kaedah atau teknik mengajar yang baru, efektif dan yang dapat merangsang minat murid. )ktiviti yang pelbagai bukan sahaja dapat merangsang minat murid tetapi mewujudkan situasi di mana murid-murid tertunggu-tunggu untuk melihat aktiviti berikutnya. (ebagai contoh untuk memulakan pengajaran, boleh mengguna pelbagai kaedah sebagi set induksi bagi menarik minat murid seperti menggunakan tayangan gambar, video dan lakonan dan discrepant event . selalu digunakan dalam subjek sains3. ,aedah dan aktiviti yang sama setiap hari tidak

memotivasikan atau meransang keinginan murid untuk terus belajar. (elain itu, perkara yang dipelajari harus bermakna kepada murid agar mereka dapat memahami kepentingan topiktersebut dalam kehidupan mereka. )ktiviti yang membosankan dan tidak bermakna akan menimbulkan keresahan dalam kalangan murid dan seterusnya menimbulkan tingkah laku yang tidak diingini. "leh sebab itulah, sekali lagi saya tekankan disini, agar guru menggunakan teknik serta kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai. #uru boleh merujuk teori-teori pembelajaran seperti pembelajaran behavioris, sosial dan sosial kognitif, pembelajaran penemuan 8runer, konstruktivisme,dan humanisme dalam membentuk teknik dan kaedahkaedah pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan dan pelbagai.

'.0 MASALA2 DAN 2ALANGAN PENGURUSAN *ILIK DAR1A2 8ilik darjah merupakan tempat yang paling penting proses pengajaran dan pembelajaran. %al ini kerana murid banyak menghabiskan masa di dalam bilik darjah untuk menimba ilmu. (ecara rasmi, bilik darjah boleh ditakrifkan sebagai sebuah bilik di mana sekumpulan murid diajar oleh

seorang guru. ,emahiran guru dalam memanipulasi sai4 dan ruang bilik darjah akan menjadikan ruang yang sedia ada relevan dan menarik untuk keperluan pelajar. Pengurusan bilik darjah merupakan salah satu elemen yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran kerana ianya dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk terus berjaya dalam pelajaran. $amun terdapat

beberapa masalah dan halangan yang sering mengganggu dalam pengurusan bilik darjah. &asalah dan halangan ini dapat dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu masalah disiplin, tingkah laku, komunikasi dan interaksi. Disamping itu terdapat beberapa faktor yang menjadi halangan kepada pengurusan disiplin bilik darjah iaitu hubungan ibu bapa, pengaruh rakan sebaya, keadaan persekitaran bilik darjah, masalah perkembangan murid dan salah laku yang tidak dijangka. 8erikut pecahan atau huraian tentang masalah disiplin yang bersifat disruptif seperti tidak memberikan perhatian, menganggu rakan, bercakap, makan dan tidur didalam kelas, keluar dari bilik darjah tanpa kebenaran, lewat masuk kelas, tidak membawa buku latihanEteks, menunjukkan sikap biadap terhadap guru, membuli, melepak, berlari, menjerit di koridor. 'ermasuk juga dalam kategori kesalahan disiplin ialah masalah masalah kekemasan diri contohnya tidak memakai lencana, tanda nama, stoking, kuku panjang, warna rambut dan pelajar lelaki berambut panjang.(elain dari disiplin, soal tingkah laku di dalam bilik darjah juga merupakan masalah dan halangan dalam pengurusan bilik darjah. &enurut Sh#i"le3 .Le4in 5 Nolan6 200%/ apa jua tingkah laku yang mengganggu pengajaran guru atau bersifat tidak selamat dari segi psikologi mahupun fi4ikal ditakrifkan sebagai tingkah laku distruptif. Justeru perbuatan seperti kurang memberikan perhatian, hiperaktif, pendiam, sensitif, apati .tidak kisah kepada arahan guru3, sikap melengahkan dan sambil lewa, gemar bercakap, menganggu rakan, membuli, berbohong, menipu, menimbulkan kekecohan dalam bilik darjah, kurang sopan, mencuri, merosakkan harta benda dan mudah marah dan agrasif. &anakala

tingkah laku distruktif pula ialah permusuhan nyata, vandalisme, kumpulan liar, klik atau geng. &asalah gangguan atau halangan dalam komunikasi antara pelajar dengan guru juga berlaku mungkin disebabkan suasana kelas yang bising menyebabkan pelajar sukar mendengar pelajaran yang disampaikan. 'erdapat juga pelajar yang kurang berminat terhadap sesuatu subjek telah menyebabkan pelajar itu mempunyai pemikiran tertutup terhadap subjek tersebut. Pelajar enggan mendengar pengajaran guru dan mengehadkan aktiviti pembelajaran terhadap subjek tersebut.

/!

*ontohnya pelajar itu tidak suka kepasa subjek (ains.

#uru sains mempunyai

masalah kerana terpaksa menanamkan minat kepada setiap pelajar untuk mendapatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. (elain itu masalah bahasa juga menyumbang masalah komunikasi. *ontohnya seorang guru &elayu mengajar di sekolah kebanyakan pelajarnya majoriti *ina atau 7ndia. Pelajar tersebut tidak dapat memahami bahasa &elayu yang digunakan oleh guru dengan sepenuhnya. Pembelajaran dan pengajaran juga tidak dapat berlangsung dengan efektif sekiranya terdapat masalah dalam cara mewujudkan interaksi yang berkesan dalam bilik darjah. 7nteraksi boleh berlaku antara objek atau organisma yang tidak bertindak balas. (ebagai contoh, bila guru berkomunikasi secara lisan atau melalui media, interaksi berlaku. (eorang pelajar berkomunikasi bersama guru manakala dia hanya berinteraksi dengan sebuah komputer. Pelajar mengalami masalah takut untuk berbincang dalam bilik darjah atau pun mereka tidak berminat dengan topik perbincangan guru. (elain itu guru tidak dapat memadankan bahan F bahan pelajaran yang sesuai dengan umur kognitif para pelajar. #uru terlalu mengikut sukatan pelajaran dan mengabaikan tahap pembelajaran &asteri. 7ni ialah kerana bahan pembelajaran terlalu sukar, pelajar tidak dapat menyertai dalam proses interaksi yang efektif dalam proses pembelajaran dan pengajaran. &asalah lain yang dihadapi di dalam bilik darjah ialah suasana bilik darjah yang kurang selesa. ,eadaan bilik darjah yang tidak terurus, kerusi meja yang banyak dan nampak berselerak, cahaya yang tidak mencukupi, panas, bekalan elektrik tidak ada atau sudah tidak berfungsi menimbulkan ketidakselesaan kepada pelajar menyebabkan mereka gelisah. "leh sebab itu, mereka tidak dapat menumpukan perhatian kepada pelajaran sepenuhnya dan ini memungkinkan berlaku gangguan kepada pengajaran dan pembelajaran. (elain itu, bilangan pelajar yang terlalu ramai juga merupakan faktor yang mendorong kepada masalah di dalam bilik darjah. #uru tidak akan dapat mengawal kelasnya dengan baik apabila bilangan pelajar

terlalu ramai lebih-lebih lagi terdapat berbagai-bagai tahap kebolehan pelajar. )da pelajar yang lemah, sederhana dan tinggi tahap kebolehan menerima apa yang diajar oleh guru. #uru tidak mampu melayan semua karenah pelajar di dalam kelas tersebut. Jadi, pelajar yang tertinggal atau tidak berminat mengikuti pengajaran guru akan melakukan aktiviti-aktiviti yang mengganggu pengajaran dan pembelajaran. *ontohnya membuat bising, mengganggu rakan dan bergerak ke

//

sana sini. 7.0 KONSEP *ILIK DAR1A2 (emasa di sekolah, para guru menghabiskan sebahagian besar masa mereka di dalam bilik darjah. Pernahkah kita terfikir apa itu sebenarnya bilik darjahB 8esar kemungkinan ada yang akan mengatakan bahawa bilik darjah ialah bilik buru mengajar dan murid belajar. Ga, itulah gambaran paling mudah tentang bilik darjah. 7a merupakan tempat proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. (ecara rasmi, bilik darjah boleh ditakrifkan sebagai sebuah bilik di

mana sekumpulan murid diajar oleh seorang guru. &enurut )kta Pendidikan, murid atau pelajar merupakan seseorang yang menerima pendidikan atau latihan. (ebaliknya, guru bermakna seseorang yang; &engajar murid-murid di sekolah atau di institusi pendidikan atau menyediakan bahan pelajaran atau menanda skrip jawapan di sesebuah sekolah gaya pos.

8.0 AMALAN PENGURUSAN DALAM *ILIK DAR1A2 8.1 Me#an9an" (eseorang guru perlu merancang perjalanan sesi pengajaran dan pembelajaran atau sesuatu aktiviti yang dijalankan di dalam bilik darjah. Dalam membuat perancangan pengajaran guru akan menentukan tajuk pelajaran, objektif yang hendak dicapai, serta jenis bahan pengajaran dan alat bantu mengajar yang akan digunakan bagi menghidupkan suasana pengajaran dan pembelajaran. (elain perancangan pengajaran, guru juga merancang disiplin dan pengurusan bilik darjah yang baik agar pengajaran dan pembelajaran dapat berlangsung dalam keadaan yang tenteram. #uru perlu memikirkan cara-cara untuk mengurangkan masalah disiplin seperti menggalakkan aktiviti yang bermakna serta menyeronokkan. )ktiviti-aktiviti baru boleh menimbulkan unsur suspens dan mengagumkan. (ebagai kesimpulan, bolehlah dikatakan bahawa kejayaan atau kegagalan satu-satu pelajaran atau kegiatan di dalam bilik darjah amat bergantung kepada perancangan teliti yang dibuat oleh seseorang guru.

8.2 Men"u#u #uru juga boleh bertindak sebagai seorang pegurus yang cekap.7ni penting bagi mewujudkan keadaan yang tenteram, kerana keadaan yang tenteram adalah selesa untuk pembelajaran. (ebagai pengurus guru akan memastikan segala kegiatan harian seperti menanda kedatangan dan mengedar serta mengumpul buku-buku latihan dijalankan dengan teratur. (ebagai pengurus, guru juga menentukan bahawa susunan meja dan kerusi adalah sesuai bagi murid-muridnya. &asalah seperti halangan kepada penglihatan murid-murid yang lain hendaklah dielakkan. Penyusunan tempat duduk murid-murid mengikut kumpulan akan memudahkan interaksi antara guru dengan murid serta antara murid dengan murid. (elaku pengurus yang baik, guru hendaklah mendengar masalah murid dan sentiasa memotivasikan orang yang dijaganya. Dia hendaklah berusaha untuk menggerakkan muridnya supaya mereka terdorong untuk belajar dengan lebih tekun lagi. Pengurus yang cekap la4imnya berjaya membentuk disiplin kendiri individu-individu di bawah jagaannya. "leh itu, sebagai pengurus guru juga berusaha untuk menimbulkan disiplin kendri di kalangan murid-muridnya. (ituasi ini akan meningkatkan lagi mutu pengajaran-pembelajaran. 8.3 Men"elola (elain mengajar, peranan guru sebagai pengelola tidak kurang juga pentingnya. (ebagai pengelola, guru menjalankan tugas-tugas berikut di dalam bilik darjah; Pertama, memastikan penyusunan kerusi meja adalah sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran. ,edua menyediakan keadaan bilik darjah yang menggalakkan penyertaan murid-murid. ,etiga, memastikan segala bahan, peralatan serta kelengkapan mencukupi. ,eempat, menyediakan kumpulan-kumpulan yang senang mengambil bahagian dalam perbincangan seperti sesi buzz dan sumbangsaran. ,elima, memastikan masalah disiplin tidak timbul agar pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. ,eenam, menyediakan jenis penilaian dan melaksanakannya untuk mendapatkan hasil yang sah serta boleh dipercayai. (ebagai pengelola yang cekap, guru akan berjaya menyediakan suasana bagi menjamin pengajaran-pembelajaran berlaku dengan berkesan.

8.% Men"a#ah

/<

Dalam pengurusan bilik darjah, para guru tidak dapat lari dari memimpin dan memberi arahan. #uru perlu menonjolkan dirinya sebagai seorang pengarah yang berjaya dan berkesan bagi memastikan bilik darjah yang dijalankan proses pengajaran dan pembelajaran benar-benar memberi erti kepada muridmurid yang diajarnya. :ield . !!>3 menyamakan peranan guru dengan peranan kapten sebuah kapal. &enurut beliau, bilik darjah boleh disamakan dengan sebuah kapal di mana guru adalah juru kemudi yang memimpin sekumpulan murid-murid yang mempunyai pelbagai personaliti. ,ejayaan kepimpinan guru akan menentukan kejayaan sesebuah organisasi kecil yang dipimpinnya.

8.' Men"a:al ,ebolehan atau kemahiran mengawal yang dimiliki oleh guru turut memberi peranan yang besar dalam menjayakan misi mencapai target atau objektif pembelajaran. ,eupayaan seorang guru untuk mengawal bilik darjahnya dari sebarang salah laku disiplin adalah satu kejayaan yang tidak kurang hebatnya. 'idak sedikit usaha yang dijalankan bagi mengawal bilik darjah benar-benar kondusif dan selesa bagi sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. Pembelajaran yang bermakna selalu dikaitkan dengan kualiti kepimpinan guru sarna ada berjaya mengawal dan mendorong, bertindak sebagai perujuk dan berkebolehan mempengaruhi pelajar untuk berusaha mencapai sesuatu objektif umpamanya objektif pembelajaran. #uru juga dikaitkan dengan orang yang berkebolehan merancang, memberi arahan, mengawal perjalanan proses dan membentuk strategi bagi mencapai tujuan. "leh itu, guru harus berkebolehan dan berupaya menukar tindakan atau sikap agar sesuatu matlamat tercapai.

;.0 PERANAN GURU DALAM PENGURUSAN *ILIK DAR1A2 Di dalam mengurus bilik darjah seseorang guru berperanan besar bagi memastikan suasana bilik darjahnya bersifat kondusif dan selesa sesuai untuk dijalankan proses pengajaran dan pembelajaran. &enurut He )h &eng ./0023, peranan guru adalah begitu rumit. Dia perlu mewujudkan suasana yang penuh kemesraan dan dan kasih sayang di dalam bilik darjah. (eorang murid memerlukan kasih sayang. (eseorang guru yang cekap pengajarannya tetapi tidak berupaya

/>

menunjukkan kemesraan dan kasih sayang masih tidak dapat memenangi hati murid-muridnya. (eseorang guru perlu mempelajari atau mengenali tentang murid yang ada di dalam bilik darjahnya. 7a bukan sekadar mengetahui nama muridnya sahaja tetapi lebih dari itu ia perlu mengetahui latar belakang muridnya, tahu siapa ibubapa mereka serta mengenali mereka. Dengan memiliki maklumat ini, akan memudahkan bagi guru untuk merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. #uru juga merancang persekitaran bilik darjah dan rutin harian bagi tempoh satu-satu sesi pengajaran dan pembelajaran. Persekitaran fi4ikal bilik darjah mestilah menarik dan kondusif. 9sah dipandang remeh soal lampu atau kipas yang tidak berfungsi, kerana ia sedikit sebanyak akan mengganggu tumpuan murid untuk menerima pelajaran. 8egitu juga dengan hiasan bilik darjah dan soal kebersihan perlu diberi perhatian. Dan lebih penting ialah susunan atau susun atur bilik darjah mestilah sesuai kerana ia akan mempengaruhi keberkesanan pengajaran guru. ,ecekapan guru dalam mengurus penggunaan rutin di dalam bilik darjah akan menjamin kelancaran aktiviti-aktiviti seperti menanda jadual kedatangan, menyemak keadaan fi4ikal bilik darjah, mengeluar dan menyimpan bahan bantu mengajar, mengutip dan memulangkan buku latihan, mengutip yuran, menyediakan berbagai rekod, menguruskan (kim Pinjaman 8uku 'eks, -ancangan &akan 'ambahan dan sebagainya. Dengan adanya rutin ini, segala aktiviti di dalam bilik darjah akan dijalankan dengan lebih teratur. Proses pembelajaran tidak akan terganggu dan proses pengajaran akan dapat disampaikan dengan lebih berkesan. 8agi menjamin pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di dalam bilik darjahnya, seseorang guru hendaklah merancang objektif serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran. #uru, sebagai perancang hendaklah memikirkan objektif satu-satu pelajaran serta kaedah pengajaran yang akan digunakan. #uru hendaklah mengambil kira kebolehan dan minat murid-murid ketika membuat perancangan pengajaran. Di peringkat ini, guru juga merancang tentang cara menilai muridnya sama ada menggunakan ujian, lembaran kerja atau pun projek. &alah guru juga berperanan sebagai pegawai perhubungan awam semasa di dalam kelas apabila berkomunikasi dengan ibu bapa atau penjaga murid yang datang untuk bertanya tentang pencapaian anak-anak mereka. #uru perlu melayan ibu bapa atau penjaga murid sebagai pelanggan yang inginkan maklumat tentang pencapaian anak-anak mereka selepas

/2

sesuatu ujian atau peperiksaan diadakan. 'erkini, guru perlu merefleksi akan amalan pengajaran dan pembelajaran yang telah mereka jalankan bagi mencari kelemahan untuk diperbaiki dan

dipertingkatkan lagi supaya hasilnya benar- benar menepati objektif yang telah ditetapkan.

0.! ,H(7&P9+)$ Pengurusan bilik darjah yang baik tidak akan berlaku tanpa perancangan. (etiap aktiviti pengajaran akan berlaku dengan lancar sekiranya bilik darjah mempunyai aktiviti pembelajaran yang tidak ada gangguan tingkah laku yang tidak menyenangkan. Jelaslah bahawa pengurusan bilik darjah merupakan tugas penting yang memerlukan pengetahuan, kemahiran, kesabaran dan komitmen yang optimum bagi memperoleh kesan yang maksimum. %arus diingat bahawa guru perlu mendapat maklumat secukupnya tentang bilik darjah dan pelajar-pelajarnya terlebih dahulu sebelum menjejakkan buat pertama kali ke dalam bilik darjah berkenaan. Persediaan JH-7(

.Jasmani, Hmosi, -ohani, 7ntelek, (osialisasi3 guru yang lengkap akan membolehkan pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan jaya, ceria dan cemerlang. ,epimpinan bilik darjah yang diamalkan oleh guru bukan sahaja boleh menentukan pencapaian matlamat sebuah bilik darjah malah memberi kesan ke atas semua individu yang ada dalam bilik darjah tersebut. #uru harus bertindak termasuk merefleksi diriI cuba melaksanakan pembelajaran secara kolaboratif dan penyelesaian masalah dalam menuju ke arah kepimpinan bilik darjah yang berkesan. 'imbul satu persoalan di sini; Patutkah kepimpinan bilik darjah ini diperluas dan dikembangkan di kalangan guru untuk menjayakan program pendidikan kitaB 7ni adalah persoalan yang belum dijawab lagi, yang membuka ruang yang luas kepada setiap individu guru untuk membuat kajian lanjut.

/=

10.0 RU1UKAN

)hmad Jabidi )bdul -a4ak, Jurnal Pendidikan 31 (2006) 3 - 19 3, Ciri Iklim "erkesan# Im$likasin%a &erhada$ '!ti(asi Pembela)aran, / D- &asalah !!2, 9niversiti &alaya.

ek!lah

Pendidikan

*hew :ong Peng C )bdul Jalil "thman, !!D, Pen*abaian +emahiran 'enden*ar dan "ertutur dalam "ilik ,ar)ah di ek!lah 'enen*ah; Punca, &asalah dan ,esannya di &alaysia.

Dr. -agbir ,aur Joginder (ingh .Phd3, !/ Panduan Ilmu Pendidikan -ntuk ,P.I Peda*!*i, ,umpulan 8udiman (dn 8hd.

&ohd %asani Dali C Mohamad 1ohdi Salleh . !!03. /Pen*urusan "ilik ,ar)ah6. Dalam $oraini 7dis dan (huki "sman, Pengajaran dan Pembalajaran; 'eori dan Praktis. ,uala +umpur;

/1

11.0

LAMPIRAN

1a9o& Kounin .1<81/ eo#an" !a$a# ! i$olo"i da#i 0a3ne S)a)e Uni4e# i)3

/D