Anda di halaman 1dari 8

Objektif :

AKHLAK, MORAL DAN ETIKA


1. Memahami perbezaan antara akhlak,
moral dan etika
2. Memahami konsep akhlak menurut
pandangan beberapa agama
3. Nilai positif akhlak yang diterima
PN. MASNIZAH MOHD : (mas@ftsm.ukm.my) : E-4-45: tel : 89216671 secara global
http://www.ftsm.ukm.my/jabatan/tp/mas/TM3923.htm
4. Hubungan etika dan undang-undang

TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 1 TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 2

Akhlak
-jenis akhlak
-pandangan agama Kepentingan dan penekanan

Membuat
keputusan Akhlak 1. Wawasan 2020 - dasar pembangunan
etika AKHLAK, yang perlu
negara dan masyarakat
MORAL dimiliki
& 2. UKM –Pelan Strategik ke-5
ETIKA
meningkatkan sahsiah untuk
Etika
kecemerlangan pelajar yang
-relatif
Faktor berilmu, berkualiti dan berbudi.
pembentukan
akhlak
Moral

TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 4

PENGERTIAN AKHLAK

O Akhlak dari segi bahasa didefinisikan sebagai Prof. Dr. Ahmad Amin dalam bukunya ‘Al- Akhlaq’
moral, tabiat, perangai, budi, adab, sifat semulajadi, merumuskan pengertian akhlak sebagai :
maruah, watak, amalan agama atau rupa batin
seseorang
Akhlak ialah suatu ilmu yang menjelaskan erti baik
O Akhlak berasal dari bahasa Arab iaitu Khuluqun
dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya
yang bererti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau
dilakukan oleh setengah manusia kepada yang
tabiat.
lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju
O Definisi ilmu akhlak menurut Prof. Omar Al Toumy oleh manusia dalam perbuatan mereka dan
Al Syaibani pula, ilmu yang mengkaji tentang hakikat menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang
perbuatan berakhlak, sifat kebaikan, kejahatan, harus diperbuat ”
kebenaran, kewajipan, kebahagiaan, hukum dan
tanggungjawab akhlak, motif kelakuan dan asas-asas
teori gagasan akhlak.

TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 5 TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 6

1
Keseluruhannya

Manakala menurut Dr. Miqdad Yalchin akhlak


ialah Akhlak adalah sains yang mengkaji soal kebaikan
dan keburukan serta cara untuk mempraktikkan
“ Prinsip-prinsip dan dasar atau kaedah yang kebaikan dan menolak keburukan.
ditentukan oleh wahyu untuk mengatur Akhlak juga berkait rapat dengan kejiwaan. Oleh
tingkah laku manusia dalam kehidupannya. itu ada yang mentafsirkan akhlak sebagai ilmu
Ia membentuk dan menentukan hubungan yang menyarankan cara-cara membersihkan jiwa
dengan orang lain agar misi kehidupan dengan tumpuan kepada apakah itu kebaikan dan
manusia terlaksana dengan sempurna ” keburukan; apakah kriteria yang dapat menilai
sesuatu itu sebagai baik dan buruk; dan apakah
motif dan nilai di sebalik sesuatu perlakuan
tersebut.

TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 7 TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 8

Jenis Akhlak
Seperti kata pepatah seorang penyair Mesir,
Syauqi Bei
Islam telah membahagikan akhlak kepada dua iaitu
akhlak yang mulia atau akhlak terpuji (Al-Akhlak "hanya saja bangsa itu kekal selama
Mahmudah) dan akhlak yang buruk atau akhlak berakhlak, bila akhlaknya telah lenyap, maka
tercela (Al-Akhlak Mazmumah). lenyap pulalah bangsa itu”

Menurut Imam Ghazali, akhlak yang mulia Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud:
mempunyai empat perkara iaitu bijaksana, "Orang Mukmin yang paling sempurna imannya
memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik, ialah yang paling baik akhlaknya."(Hadith Riwayat
keberanian (menundukkan hawa nafsu) dan bersifat Ahmad).
adil.

TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 9 TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 10

Agama Islam
AKHLAK DARI SUDUT PANDANGAN
BEBERAPA AGAMA
Para Rasulullah dipertanggungjawabkan memikul
tugas membawa akhlak yang mulia-memperbaiki
1. Agama Islam dan mengajar
2. Agama Hindu Akhlak terpuji yang perlu diikuti oleh umat Islam
adalah akhlak Nabi Muhammad s.a.w.
3. Agama Buddha
Menurut hadis riwayat Bukhari “Akhlak Rasulullah
4. Agama Kristian s.a.w. adalah Al-Quran”.
5. Ajaran Confusionisme Menurut hadis riwayat Muslim “Sesempurna iman
seseorang mukmin adalah mereka yang paling
bagus akhlaknya”.

TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 11 TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 12

2
Agama Hindu
Prinsip etika Hindu ialah peraturan agama itu
dipandang sebagai sumber segala kemuliaan akhlak
manusia
Agama Hindu berdasarkan kepada kitab Veda yang
mengandungi dasar-dasar ketuhanan dan prinsip- Etika dalam agama Hindu bergantung kepada
prinsip etika yang wajib dipegang teguh oleh prinsip “Brahma” yang menjadi dasar kepada
pengikutnya. norma yang teratur dan bermatlamat.
Prinsip tersebut ialah sifat patuh dan disiplin dalam Ia bermaksud keadilan, kebaikan, kesucian, benar,
melaksanakan upacara keagamaan. sederhana dan suci.
Tanda-tanda kebaikan dalam agama Hindu ialah Brahma ini menjadi kod etika yang merangkumi
kemerdekaan, kesihatan, kekayaan dan semua aspek kehidupan manusia. Brahma
kebahagiaan. Tanda-tanda kejahatan pula ialah merupakan salah satu matlamat hidup yang mesti
perhambaan, sakit, fakir dan kecelakaan. diikuti berdasarkan kelas dan status seseorang.

TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 13 TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 14

Agama Buddha
Jalan Lapan Lapis Mulia menurut ajaran Buddha ialah
pengetahuan yang baik, pemikiran yang baik,
Pengajaran Buddha diasaskan oleh Siddartha
pertapaan yang baik, perkataan yang baik, keinginan
Gautama. Menurut ajaran Buddha, terdapat
yang baik, kelakuan yang baik, usaha yang baik dan
Empat Kebenaran Mulia atau etika yang
kehidupan yang baik
diperjuangkan iaitu:
1. Hidup manusia penuh penderitaan.
Kerangka dasar ajaran Buddha ialah:
2. Manusia menderita kerana nafsu.
1. Ajaran tentang Sradha (keyakinan).
3. Manusia perlu menghapuskan nafsunya untuk
melepaskan diri daripada penderitaan dan Penganut Buddha harus memiliki keyakinan terhadap
mencapai nirwana. Tuhan, adanya para Buddha, kitab suci dan nirwana.
4. Penderitaan dapat dihapuskan dengan
mengamalkan Jalan Lapan Lapis Mulia.

TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 15 TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 16

2. Ajaran tentang sila (etika).


Sila atau budi pekerti manusia dititikberatkan supaya Agama Kristian
manusia boleh mencapai suatu kebijaksanaan yang
sempurna. Kesempurnaan ini dapat diperoleh dengan
mengamalkan enam jalan sempurna iaitu pemberian Agama Kristian diasaskan oleh Jesus Christ- kitab
dalam bentuk kebendaan dan moral; keseimbangan, Injil.
keteguhan dan kebersihan perbuatan, perkataan dan
pemikiran; pemikiran yang tenang dan seimbang; Ajaran agama Kristian menitikberatkan unsur kasih
semangat yang berkobar-kobar dan penuh perjuangan sayang dan belas kasihan antara sesama manusia.
untuk mencapai tujuan; dan niat untuk mempersatukan
pemikiran. Ajaran asasnya ialah mencintai Tuhan dengan
sepenuh hati dan mencintai jiran seperti mencintai
diri sendiri.
3. Ajaran tentang rituil (bhakti).
Rasa hormat dan sujud kepada sesuatu yang harus
dihormati

TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 17 TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 18

3
Ajaran Confusionisme
Old Testament (Perjanjian Lama) ada menyebutkan
undang-undang yang berupa The Ten
Commandments yang diperkenankan Tuhan melalui Ajaran Confusionisme dibawa oleh Kung Fu Tse,
para nabi bertujuan supaya manusia mengamalkan seorang ahli falsafah China yang terkenal
cara hidup yang baik, di antaranya jgn berzina, membawa nilai-nilai murni dalam ajarannya. Ajaran
menghormati kedua ibubapa, jgn membunuh, etika beliau termasuklah:
mencuri, etc

Old Testament juga menekankan keadilan, 1. Orang yang bijaksana mampu untuk mencapai
kejujuran dan berbuat baik. Dalam New Testament kesempurnaan berbanding dengan orang biasa.
prinsip etika turut ditekankan.
2. Kebijaksanaan boleh dicapai melalui proses berfikir,
Tujuan hidup bukan hanya untuk mengumpul menaakul, menganalisis, meneliti dan belajar
kebendaan, kedudukan dan pangkat kerana itu tidak mencari kebenaran. Hanya kebenaran dapat
kekal. menghasilkan etika yang baik.

TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 19 TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 20

3. Mengasingkan diri dengan tujuan


mengabdikan diri kepada Tuhan. Perbuatan
mengasingkan diri untuk beribadat dianggap
beretika
4. Sentiasa gemarkan majlis ilmu. Sentiasa
menghadiri dan menganjurkan perbincangan
yang berkaitan dengan ilmu secara terbuka. Apakah akhlak yang perlu
5. Membimbing dan menyebarluaskan ilmu dimiliki ?
berkaitan dengan etika kepada ahli
masyarakat.
6. Masyarakat digalakkan mengamalkan etika
yang baik dan mengelakkan etika yang jahat
supaya hidup selesa dan bahagia.

TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 21 TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 22

Pengertian Moral
Moral merupakan persoalan yang praktikal
namun tidak semua persoalan praktikal adalah
FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN AKHLAK MULIA
moral.
Moral membicarakan persoalan yang betul atau
salah, apa yang perlu dilakukan dan ditinggalkan
1. AGAMA atas sebab-sebab tertentu dan dalam keadaan
2. DIRI SENDIRI tertentu.
3. KELUARGA
Pertimbangan moral bergantung kepada
4. PENDIDIKAN
suasana atau keadaan yang membentuk
5. PERSEKITARAN
individu. Misalnya sistem sosial, kelas sosial dan
kepercayaan yang dianuti.

TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 23 TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 24

4
Moral merupakan cara melihat dan menilai sesuatu
Berdasarkan kenyataan Peter Baelz, moral dan
isu berhubung dengan sesuatu tingkah laku
etika mempunyai persamaan.
berdasarkan pandangan jagat dan budaya sesuatu
masyarakat. Moral bersifat praktikal kerana ia merupakan
disiplin yang memberitahu apakah sistem moral
Perbuatan yang serupa dilihat dari sudut yang
yang dihayati oleh sesuatu masyarakat.
berlainan berdasarkan nilai yang dipegang oleh
masyarakat yang berbeza. Dalam aspek ini kerap Manakala etika bersifat teoretikal kerana ia
moral disamakan dengan etika. mengkaji, menganalisis dan mengkritik sistem
moral tersebut.
Peter Baelz dalam bukunya Ethics and Belief
menyatakan bahawa “moral dan etika selalunya Moral merupakan bahan yang dikaji oleh etika
mempunyai makna yang sama. Apakah faedah manakala etika adalah ilmu yang mengkajinya.
membezakan di antara keduanya kerana selalunya
kita gagal untuk membezakannya.”

TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 25 TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 26

Dua perkara asas yang menjadi tumpuan dalam etika


Pengertian Etika ialah akhlak individu seperti takrifan individu yang baik
dan peraturan-peraturan sosial seperti peraturan
mengenai benar atau salah (moraliti) yang
Perkataan etika berasal dari perkataan Inggeris menghadkan tingkah laku individu (Mohamad Mohsin &
ethics. Ethics pula berasal dari perkataan Greek Hamdzun 2002).
ethos bermaksud watak atau budaya.
Sidi Gazalba dalam buku beliau Sistematika Filsafat
Ia merujuk kepada sikap dan adat yang merumuskan bahawa etika ialah teori mengenai laku-
menentukan tingkah laku sesuatu golongan. perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk
dan sejauh mana pula dapat ditentukan oleh akal.
Etika adalah sains menilai dan memahami proses
penilaian. Menurut Abdul Fatah Hassan (2001) pula, etika
menyelidik, memikirkan dan mempertimbangkan
Ia berkaitan dengan perlakuan mentafsirkan
mengenai yang baik dan yang buruk.
sesuatu perbuatan tersebut baik ataupun
sebaliknya. Etika melihat secara universal perbuatan manusia.

TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 27 TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 28

Etika merupakan tingkah laku dan kelakuan


Etika juga merujuk kepada falsafah tingkah laku moral yang dijangka diikuti oleh manusia
manusia yang dilihat dari aspek lahiriah dan batiniah. sejagat manakala ilmu etika merupakan satu
Ini tidak serupa dengan moral yang merupakan disiplin ilmu yang mengkaji tentang moral,
ajaran, kumpulan peraturan dan ketetapan, lisan prinsip moral, kaedah moral dan tindakan serta
atau bertulis mengenai bagaimana manusia perlu kelakuan manusia yang betul.
bertindak supaya menjadi manusia yang baik. Fungsi etika menggariskan beberapa prinsip
Moral memandu manusia tentang cara bagaimana atau ukuran asas untuk menentukan apakah
manusia harus bertingkah laku (tingkah laku baik) tingkah laku yang betul, apakah yang salah,
manakala etika pula mengenai mengapakah manusia apakah tingkah laku yang bertanggungjawab
mesti mengikuti arahan moral tersebut. dan apakah yang tidak.

TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 29 TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 30

5
Adakah Etika dan Moral Itu Sama?
Fokus etika lebih luas mencakupi estetika, etika
profesional, tingkah laku dan logik. Etika
Etika dan moral sering disalahfahami.
mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan
Misalnya, penggodaman bukan masalah etika manusia bagi menyediakan prinsip tanggungjawab
tetapi adalah kesalahan moral untuk dan menilai tindakan yang berkaitan dengan
mendapatkan capaian yang tidak mendapat kemanusiaan.
kebenaran.
Moral merujuk kepada cara berfikir, bertindak dan
Masalah etika adalah berkaitan dengan sesuatu bagaimana mereka harus bertindak, manakala
yang membuahkan hasil yang salah atau etika adalah falsafah moral berkaitan dengan
sesuatu yang tidak adil. masalah betul atau salah.
Ruang lingkup perbincangan etika adalah lebih Moral adalah sebahagian daripada etika.
luas berbanding dengan moral.

TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 31 TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 32

Terdapat pelbagai teori etika dan teori-teori ini


Adakah etika bersifat relatif?
mengandungi penyataan :

Perbuatan
Deskriptif
Teori etika dengan penyataan deskriptif
memberitahu dan menerangkan bagaimana 1. Mencuri
tingkahlaku manusia atau sesuatu masyarakat serta
2. Perempuan tua miskin mencuri kerana anaknya
peraturan etika mereka.
kelaparan
3. Perhambaan
Normatif
4. Pengguguran anak
Teori etika dengan penyataan normatif memberitahu
kita apakah tindakan yang patut dibuat dan apakah 5. Homoseksual dan lesbian
tindakan yang betul.

TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 33 TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 34

Jelas apa yang kita fikir benar tidak semestinya Membuat Keputusan Etika
benar bagi orang lain.
Benar dan salah adalah konsep yang relatif.
Membuat keputusan etika memberi panduan untuk
Ahli etika relatif menolak kebenaran dan membantu seseorang menganalisa keadaan
kesalahan yang universal. Mereka berpendapat dengan melihat dari beberapa sudut iaitu :
tidak wujud moral benar dan salah secara
universal.
1. Hubungan keadaan etika dengan undang-
Benar dan salah adalah relatif bagi sesuatu
undang
masyarakat bergantung kepada budaya dan
pemikiran mereka. 2. Alasan-alasan formal dan informal
3. Berlandaskan prinsip-prinsip, teori etika.

TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 35 TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 36

6
HUBUNGAN KEADAAN ETIKA DENGAN UNDANG-UNDANG Perbezaan antara etika dan undang-undang

Etika Undang-undang
SAH TIDAK SAH 1. Dikuatkuasakan oleh Dikuatkuasakan oleh
I II hati sendiri. Hukuman mahkamah. Hukuman
BERETIKA

melanggar etika ialah melanggar undang-undang


Menamatkan rasa bersalah dalam diri adalah seperti yang
perkhidmatan Menyalin fail penting sendiri diperuntukkan dalam undang-
seseorang milik syarikat undang bertulis negara
2. Menentukan batas Penentuan batas perlakuan
adat, idealisme, adalah jelas. Dianggap
III IV
BERETIKA

keyakinan dan nilai. melakukan jenayah jika


TIDAK

Batas tersebut adalah melampaui batas tersebut.


Tidak menyatakan Membocorkan rahsia relatif dan abstrak Bentuk perlakuan boleh bersifat
sumber rujukan pelanggan mengikut masyarakat. global. Misalnya, mencuri adalah
jenayah dalam semua
masyarakat

TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 37 TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 38

Etika Undang-undang Etika Undang-undang

3. Mematuhi nilai dan kod Mematuhi undang-undang 6. Membatasi perlakuan Tidak meliputi untuk menjadi
etika dapat menghindari tidak bermakna mematuhi baik dan jahat sama ada panduan individu dan
perlanggaran undang-undang etika individu atau kelompok masyarakat yang rencam

4. Bersifat lebih umum dalam Merupakan peraturan 7. Mengambilkira faktor Faktor rohaniah dan kejiwaan
mengawal jenayah minimum untuk mengawal rohaniah seperti hasad tidak diambilkira. Hukuman
jenayah dengki dan lain-lain hanya dijatuhkan akibat
5. Mengembangkan sikap Cukup untuk menentukan penyakit jiwa kesan daripada perlakuan
membezakan antara yang batas etika dan moral hasad dengki yang dizahirkan
baik dan buruk dalam
masyarakat 9. Mengambilkira semua Tidak mengambilkira perkara
faktor termasuk yang yang abstrak seperti engkar,
abstrak khianat dan sebagainya

TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 39 TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 40

Prinsip-Prinsip Teori Etika


ALASAN-ALASAN FORMAL DAN INFORMAL

Prinsip-prinsip etika juga menyumbang dalam


INFORMAL FORMAL membuat keputusan etika. Berdasarkan prinsip
ini individu mempunyai tanggungjawab seperti:
1. Siapakah yang 1. Adakah tindakan ini
merahsiakan melanggar polisi
keadaan? korporat? 1. Memupuk kepercayaan
2. Apakah pendapat 2. Adakah perbuatan ini 2. Memperbaiki moral diri dan berusaha tidak
keluarga? melanggar kod etika mengulangi perbuatan yang tidak bermanfaat
professional?
3. Adakah umum tahu? 3. Menghormati keputusan dan menghargai orang
3. Adakah beliau lain
4. Adakah aktiviti melanggar peraturan
tersebut diiklan syarikat? 4. Berlaku adil, amanah dan jujur
untuk tujuan
5. Membantu mereka yang dalam kesusahan
keuntungan?

TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 41 TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 42

7
Hubungan antara hak dan tanggungjawab

TGJWB ‘A’ HAK ‘A’


Menghasilkan perisian Menerima ganjaran
yang baik sewajarnya

Kesimpulannya ?

HAK ‘B’ TGJWB ‘B’

Mengharapkan produk Membayar harga perisian &


yang berkualiti tidak menggunakan perisian
cetak rompak

TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 43 TM3923 Komputer, Etika & Sosial (2005) 44