Anda di halaman 1dari 4

SASARAN KERJA TAHUNAN (TAHUN 2013)

NAMA NO. K/P FAIL JPNJ BIL : : :

C/11-2245 PETUNJUK PRESTASI (KUANTITI/KUALITI/MASA/KOS)

RINGKASAN AKTIVITI / PROJEK (SENARAI AKTIVITI / PROJEK) SASARAN KERJA UTAMA

A 1.

URUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH Pengurusan 1.1 Menguruskan prasek#$a%. pendaf aran !ur"d-!ur"d &ag" !ur"dKuantiti: A,a$ -es" Persek#$a%an a au ."ka ada !ur"d/&a%an &aru. Kualiti: Lengkap* ersusun dan erk"n" Masa: A,a$ Januar" / ."ka ada per a!&a%an Kuantiti: -e "ap %ar" persek#$a%an Kualiti: Ke$as ersusun* &ers"% dan se$a!a . Mur"d s"%a * ke!as dan /er"a. Masa: A,a$ pag" 01.52 3 4.225

1.2 Menge!ask"n" da a dan !ak$u!a !ur"d prasek#$a%. 1.' Me!&an u guru !e!&ua dan &a%an d" da$a! ke$as.

"n(en #r" pera$a an

1.4 )u "n Pag" ". Me!&uka p"n u* "ngkap Prasek#$a% A$-Fa$a% ser a !e!as "kan ke$as &ersed"a un uk PdP. "". Men+a!&u dan !e!&an u guru !endaf ar ke%ad"ran !ur"d-!ur"d prasek#$a%.

2.

Ke,angan 2.1 Merek#dkan pe!&e$"an &a%an dan pera$a an prasek#$a% 2.2 Merek#dkan per&e$an.aan dan su!&angan +ang d" er"!a un uk prasek#$a% 2.' Me!&an u guru da$a! !engurus akaun dan perkara +ang &erka" an dengan ke,angan prasek#$a%.

Kuantiti: Meng"ku ke e apan sek#$a% Kualiti: Ju!$a% +ang epa * rek#d ke!as dan erk"n" Masa: -e "ap a,a$ &u$an

'.

Pr#gra! '.1 Me$aksanakan ugas da$a! urusan sura !en+ura +ang &erka" an dengan prasek#$a%. '.2 Me!&an u guru !e!&ua $a,a an susu$an ke ru!a% "&u&apa a au pen.aga !ur"d &ag" !ur"d!ur"d +ang &er!asa$a%. '.' Meng%u&ung" agens"-agens" $a"n a au p"%ak $uar +ang &eker.asa!a a au &ag" !endapa kan !ak$u!a &erka" an prasek#$a%

Kuantiti: Meng"ku Keper$uan Kualiti: Me!as "kan Pr#gra! &er.a$an $an/ar Masa: Meng"ku kesesua"an

URUSAN

PENGAJARAN

DAN

PEMBELAJARAN

MURID-MURID PRASEKOLAH 4. Penga.aran 4.1 Me!&an u guru prasek#$a% !eran/ang ak "(" " &"!&"ngan dan asu%an. 4.2 Me!&an u !e!"$"% dan !en+ed"akan &a%an&a%an ser a pera$a an +ang sesua" dengan keper$uan* kesed"aan dan perke!&angan !ur"d!ur"d prasek#$a%. 4.' Me!&an u guru prasek#$a% da$a! pen+ed"aan penga.aran dan pe!&e$a.aran prasek#$a% 5. Pe!&e$a.aran 5.1 Me!&an u !en"!&u$kan suasana +ang se$esa* se$a!a dan !engge!&"rakan &ag" !eransang &"!&"ngan dan asu%an. 5.2 Me!&an u !e,u.udkan dan !eransang na$ur" "ng"n a%u* !"na un uk !ener#ka dan !en.e$a.a% d" ka$angan !ur"d-!ur"d prasek#$a%. 5.' Me!&an u !eransang dan !en"ngka kan !# "(as" !ur"d-!ur"d prasek#$a% supa+a &ersed"a un uk &e$a.ar. 5.4 Me!&an u !enga,as dan !en+ed"akan &a%an&a%an ser a pera$a an +ang sesua" dengan keper$uan* kesed"aan dan perke!&angan !ur"d!ur"d prasek#$a%. 5.5 Me!&er" &an uan kepada !ur"d-!ur"d dan !enda!p"ng" !ereka se!asa !en.a$ankan ak "(" "-ak "(" " %ar"an d" sek#$a% supa+a !ereka dapa !e$"&a kan d"r" se/ara ak "f. Kuantiti: Meng"ku suka an Kualiti: 6a%an sed"a un uk d"gunakan !eng"ku !a a pe$a.aran Masa: -e&e$u! guru prasek#$a% !e!u$akan PdP

Kuantiti: -e!ua !ur"d prasek#$a% A$Fa$a% Kualiti: Mur"d /er"a dan ser#n#k un uk &e$a.ar Masa: -epan.ang ,ak u persek#$a%an

C 1.

URUSAN PENYEDIAAN MAKANAN, MENGEMAS/MEMBERSIH Pen+ed"aan Makanan 1.1 Men+ed"akan dan !eng%"dangkan !akanan dan !"nu!an +ang &ers"%* &er7a dan se"!&ang &ag" !ur"d-!ur"d prasek#$a%. 1.2 Men+ed"akan sarapan pag" dan kudapan ,ak u re%a 1.' Men+ed"akan &a%an !asakan !eng"ku !enu %ar" es#k Kuantiti: -e "ap !ur"d prasek#$a% A$-Fa$a% Kualiti: Makanan +ang se"!&ang dan &er7a . Masa: -e "ap pag" %ar" persek#$a%an

8.

Menge!as/Me!&ers"% 8.1 Menge!as dan !e!&ers"%kan perkakas seper " p"nggan* p"r"ng* !angkuk* /a,an* /erek* pera$a an dapur* pe " a"s dan se&aga"n+a.

Kuantiti: -e "ap pera$a an dan ka,asan Kualiti:

8.2 Menga ur kerus" dan !e.a ser a !e!&an u guru !en+usun a$a dan &a%an penga.aran d" da$a! ke$as. 8.' Men+ed"akan dan !enge!askan &"$"k dar.a% dan &"$"k-&"$"k a au ruang +ang $a"n se&e$u! dan se$epas ke$as er!asuk !en+apu* !en/er"akan dan !en.aga ke&ers"%an &"$"k dar.a% dan ruangruang $a"n. 8.4 Men+apu dan !e!&ers"%kan ka,asan $uar ke$as 0$#ngkang/kak" $"!a/ a!an per!a"nan dan pera$a ann+a5

-e!ua da$a! keadaan &ers"%* ersusun dan ke!as Masa: -e$epas d"gunakan dan se$esa" ,ak u persek#$a%an.

D 4.

URUSAN MENJAGA HAL EH

AL MURID Kuantiti: -e "ap %ar" Kualiti: -en "asa ke!as dan &ersed"a Masa: -epan.ang !asa

Keke!asan 4.1 6erusa%a un uk !en.ad" /#n #% e$adan +ang &a"k kepada !ur"d-!ur"d dar" seg" "ngka% $aku* u ur &a%asa dan keke!asan d"r". 4.2 Me$a+an karena% !ur"d-!ur"d prasek#$a% dan !en#$#ng !e!as "kan !ur"d-!ur"d sen "asa &erkeadaan &ers"%. 4.' Me!&an u !ur"d-!ur"d ke andas sek"ran+a per$u dan !e!&an u !e!er%a "kan !ur"d-!ur"d sen "asa da$a! keadaan &ers"% dan s"%a .

9.

Kese$a!a an 9.1 Men+a!&u keda angan !ur"d-!ur"d se!asa !eng%ad"r" ke$as dan .uga !e!as "kan !ur"d!ur"d ke$uar ke$as da$a! keadaan se$a!a . 9.2 Me!&an u guru prasek#$a% !en.aga kese$a!a an a$a an dan ke!uda%an prasek#$a% d" da$a! dan d" $uar ke$as. 9.' Me!&an u !enga,as" !ur"d-!ur"d prasek#$a% se!asa ke "adaan guru prasek#$a%. 9.4 Me!as "kan se!ua su"s e$ek r"k* p"$" a"r dan sa$uran gas d" u up der a !engun/" ke$as dan a!an per!a"nan se$epas d"gunakan dan se&e$u! pu$ang.

Kuantiti: -e!ua !ur"d dan !eng"ku keadaan Kualiti: -e!ua da$a! keadaan se$a!a dan er.a!"n Masa: -epan.ang ,ak u persek#$a%an

E 12.

HAL-HAL LAIN Peng$"&a an 12.1 -e "ausa%a -"s e! Mak$u!a <%,a$ Mur"d -K 6uk" Ma%k# a. Mur"d :n" ;a$ Kuantiti: Meg"ku keper$uan Kualiti: =ugas d"$aksanakan dengan

12.2 AJK Mak!a$ 6a%asa/6"$"k K#!pu er -K6M 12.' AJK 6adan Ke&a."kan >uru dan Kak" angan 06K>K5 -ek#$a% Ke&angsaan 6uk" Ma%k# a. 12.4 Meng"ku " Pr#gra! Penu ur Ja " 0Fe&ruar" 2211 3 -ep e!&er 221'5 11. Ara%an Pen ad&"r 11.1 Men.a$ankan ugas +ang d"ara%kan #$e% >PK 1* >PK ;<M* >PK KOKO da$a! urusan pengurusan dan pen ad&"ran. 11.2 Men.a$ankan ugas +ang d"ara%kan #$e% guru &esar dar" se!asa ke se!asa. )u.uk -enara" =ugasan ;ar"an PPM d" 6uku L#g Pe!&an u Pengurusan Mur"d Prasek#$a% dan Kad 6"ru. =anda angan P?@

se!purna Masa: -epan.ang =a%un

Kuantiti: Meng"ku ara%an +g d" &er" Kualiti: =ugas d"$aksanakan dengan se!purna Masa: Apa&"$a k%"d!a d"per$ukan

=ar"k%: 22 Og#s 221'