Anda di halaman 1dari 46

Isu Etika Guru Perlukah Sepak?

1.0 Pengenalan Perkembangan arus globalisasi telah menjadikan profession keguruan turut mengalami perubahan. Semakin hari bidang keguruan menjadi semakin mencabar. Pada era ini tugasan sebagai seorang guru bukan sahaja terhad kepada mengajar dan mendidik sahaja namun bidang tugas sebagai seorang guru semakin meluas selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Profesion keguruan merupakan salah satu bentuk perkhidmatan sosial yang mencabar dan sering kali menjadi tumpuan media massa dan juga masyarakat yang memberi tanggapan dan dakwaan yang kurang menyenangkan mengenai profesion ini. Daripada kaca mata sesetengah pihak, sekolah diibaratkan sebagai sebuah organisasi yang dihujani dengan pelbagai bebanan tugas yang ada kalanya bentuk tugasan ini sebagai bukan satu tugasan yang terancang tetapi sesuatu yang tidak terduga. Hal ini akan menyebabkan reputasi profesion perguruan yang selama ini sentiasa dipandang tinggi dan mulia akan terjejas. Selain itu, bidang keguruan tidak pernah sunyi daripada isu isu yang melibatkan warga guru itu sendiri. !alahan bidang ini juga dilihat sebagai pilihan terakhir bagi sesetengah orang. Sehingga terdapat graduan yang ditanya tentang pemilihan kerjaya mereka, ramai yang memberikan jawapan yang hampir sama iaitu bidang keguruan adalah pilihan terakhir yang akan dipilih oleh mereka bagi mengelakkan diri daripada menganggur. "idang keguruan sering dilihat oleh masyarakat sebagai profesion kelas pertengahan yang telah jauh ditinggalkan oleh profesion profesion yang lain seperti kedoktoran, perundangan, kejuruteraan mahupun bidang perakaunan. !asyarakat menganggap tugasan sebagai seorang guru bukanlah suatu tugasan yang sukar, dan mereka percaya bahawa sesiapa sahaja boleh menggantikan tugasa seorang guru. !ereka berpendapat tugas sebagai guru hanyalah masuk ke kelas, dan menyampaikan ilmu kepada murid. #amun realitinya tugasan bukalah seperti yang mereka anggapkan. $uru perlu mengawal tingkah

laku murid yang mempunyai ragam yang berbe%a, selain mereka perlu menyampaikan isi pengajaran yang bersesuaian dengan tahap pencapaian dan pemahaman murid. Di samping itu terdapat juga pendapat yang beranggapan bahawa bidang tugas guru tertumpu kepada bidang perkeranian seperti menaip dan mengisi borang yang berkaitan dengan maklumat murid. "ebanan kerja ini sekiranya tidak diuruskan dengan baik oleh guru akan mengakibatkan guru guru menghadapi tekanan kerja yang akhirnya memberi kesan yang buruk kepada guru, murid murid dan juga pihak sekolah. &leh itu, semua pihak harus membuka mata bagi melihat profesion perguruan bukanlah satu pilihan terakhir yang terpaksa dipilih bagi mengelakkan diri daripada menganggur. $uru merupakan indi'idu yang menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid murid di sekolah. "agi memastikan murid murid mendapatkan ilmu yang perlu mereka kuasai, guru guru perlu melengkapkan diri mereka dengan kemahiran kemahiran, kaedah serta teknik teknik pengajaran yang bersesuaian dengan tahap murid murid mereka agar murid murid mampu mengembangkan kebolehan yang terpendam di dalam diri mereka. &leh itu, dari semasa ke semasa guru perlu meningkatkan profesionalisme diri masing masing. $uru perlu mengamalkan sikap profesional dalam profesion mereka. Sebagai seorang yang profesional, mereka harus mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dihormati serta dicontohi oleh murid. Sahsiah ini termasuklah tigkah lakiu dan sikap yang elok, bersabar, baik hati dan sentiasa bersifat tenang walau dalam apa keadaan sekalipun. &leh itu, guru perlulah mengaplikasikan kualiti kecerdasan dan sahsiah guru yang telah dipelajari semasa berada di (nstitut pendidikan guru agar mereka mampu menguruskan pengajarannya dengan berkesan. Hal ini turut mengandungi kefahaman terhadap sifat kejasmanian dan sidat psikologi kanak kanak serta teori penyampaian pelajaran. Sebagai ibu bapa kedua kepada murid di sekolah, segala nilai dan tingkah laku guru menjadi contoh teladan kepada anak didiknya kerana segala tingkah laku guru sentiasa diperhatikan oleh murid murid dan secara tidak langsung tingkah laku

positif ini akan diterapkan ke dalam diri murid murid. Sekiranya guru gagal mempamerkan nilai nilai serta sahsiah yang positif sudah pasti murid murid akan mengikut perlakuan yang dipamerkan oleh guru. $uru berperanan sebagai insan yang menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid murid di sekolah, bertanggungjawab mengurus kelas serta tingkah laku murid murid. )ambahan pula, guru telah diamanahkan dengan peranan dan akauntabiliti yang sememangnya memberi impak yang besar yang mendalam kepada diri guru dan juga murid. Sekolah merupakan sebuah institusi yang membentuk manusia menjadi insan yang berguna sama ada dari segi akademik, jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Peranan dan tanggungjawab yang digalas oleh guru semakin hari semakin sukar dan mencabar seiring dengan kehendak kerajaan dan masyarakat yang sentiasa berubah ubah sesuai dengan peredaran semasa. Hal ini turut menyebabkan profesion keguruan turut mengalami perubahan yang sama.

2.0 Isu Etika Guru (su isu etika guru terdapat beberapa bahagian yang sering kali menjadi tumpuan di media massa. (su isu ini merupakan satu perkara yang perlu diberi perhatian oleh seluruh warga guru bagi menjaga profesionalisme keguruan dan menjaga profesion ini agar tidak dipandang rendah oleh masyarakat. *ntara isu isu etika guru ialah kesantunan guru, kepedulian guru, penampilan guru, berniaga di sekolah, pengurus masa dan pengurus kewangan. Sebagai guru, terdapat garis panduan yang perlu diikuti dan setiap perkara yang terkandung pada garis panduan tersebut perlu difahami dan diikuti. $uru guru pada era ini berhadapan dengan pelbagai isu seperti yang perlu ditangani dengan sikap profesional dan terbuka. Persoalan seperti sikap guru, kesantunan guru, kerja sambilan yang dilaksanakan oleh guru dan berniaga di sekolah kini menjadi isu yang perlu dipandang serta ditangani dengan berhemah supaya kerjaya sebagai guru tidak terus terpesong daripada landasan yang sepatutnya. )idak dapat dinafikan kos kehidupan semakin hari semakin meningkat

akibat daripada arus pembangunan yang menyebabkan masyarakat berlumba lumba untuk memiliki hidup yang selesa. $uru juga tidak terlepas dalam lingkaran ini, oleh itu bagi menampung kos hidup yang tinggi ini terdapat guru guru yang telah melanggar etika keguruan tanpa mereka sedari. (su yang akan dibincangkan menyentuh tentang kesantunan guru.

Kesantunan atau etiket adalah tatacara, adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. !enurut Syed (smali dan *hmad Subki +,-.-/ Kesantunan merupakan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu kelompok masyarakat tertentu sehingga kesantunan tersebut sekaligus menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial. &leh itu, usaha membentuk kesantunan dalam kalangan murid bermula dengan kesantunan yang dipamerkan oleh guru itu terlebih dahulu.

3.0 Isu Kesantunan Guru (Murid di Tendang Oleh Guru Besar) "erdasarkan berita yang disiarkan oleh akhbar "erita Harian, seorang murid tahun empat yang mengalami kecederaan di bahagian belakang badannya, telah hantar ke hospital )engku *nis +H)*/. Daripada sumber yang diperolehi, murid ini telah disepak oleh seorang guru besar di sekoloah sekitar Pasir Puteh. !urid tersebut bernama !uhammad (rfan !ohd 0akee 0akaria telah mendakwa dia telah ditendang oleh guru besar selepas menulis jawapan mata pelajaran sains pada kertas jawapan, dan bukannya pada kertas soalan seperti yang diarahkan oleh guru terbabit. "apa kepada !uhammad (fran, !ohd 0akee 0akaria, 12, berkata belaiu mengetahui kejaidian yang berlaku apabila beliau pulang dari kerja pada petang berkenaan. Daripada laporan yang dikemukan oleh bapanya, muhammad irfan mengalami bengkak dan lembam di bahagian belakang badannya. "eliau pada awalnya tidak menyangka keadaan tidak begitu serius dan tidak membawanya mendapatkan rawatan. Pada sebelah malamnya, !uhammad (rfan mengadu mengalami kesakitan dan sesak nafa sehingga mukanya pucat dan kebiruan. 3antas, beliau bergegas ke H)* untuk mendapatkan rawatan dan beliau diberi ubat penahan sakit. Pegawau

perubatan H)* yang merawat murid terbabit telah menasihati bapanya untuk membuat laporan polis kerana bimbang kecederaan yang dialami oleh !uhammad (rfan mempunyai kesan jangka panjang. Selepas kejadian ini berlaku, terdapat indi'idu yang mewakili guru besar ke rumahnya bagi memohon maaf dan tidak memanjangkan kejadian ini kepada pihak media. Pegawai Pelajaran Daerah +PPD/ Pasir Puteh, (smail $ha%aki yang dihubungi, berkata beliau sudah mengarahkan guru besar sekolah terbabit bagi menyediakan laporan bertulis berhubung kejadian ini.

4.0

I !likasi "u#ah Isu Kesantunan Guru

"erdasarkan berita yang disiarkan oleh "erita Harian, guru besar sekolah tersebut telah menendang belakang murid tahun empat yang bernama !uhammad (rfan. Kesalahan yang dilakukan oleh murid tersebut ialah murid tersebut menulis jawapan pada kertas jawapan yang disediakan dan bukan pada kertas soalan seperti yang diarahkan oleh guru besar bagi mata pelajaran sains. (su ini perlu dilihat dari aspek kesantunan guru. Sebagai seorang guru sudah menjadi amanah bagi guru menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid. Dalam isu kesantunan, guru perlu memperlihatkan sikap yang mengandungi nilai sopan santun atau etiket dalam pergaulan sehari hari. Sebagai seorang guru besar, beliau perlulah menjadi contoh kepada guru guru yang lain kerana beliau merupakan ketua bagi sesebuah sekolah. Sekiranya guru besar bertindak diluar kesantunan yang telah digariskan, sudah pasti guru guru lain akan mempertikaikan sikap guru besar dan guru guru yang lain tidak akan mengamalkan kesantunan. &leh itu, guru besar perlulah menunjukkan segala tindakan yang mempunyai nilai sopan santun atau nilai etiket secara beradab bukan sahaja di sekolah tetapi juga di luar sekolah. !urid murid mempunyai tahap pencapaian dan kefahaman yang berbe%a dengan rakan rakan lain. )erdapat dalam kalangan murid yang cepat memahami arahan, isi pelajaran yang disampaikan guru dan nasihat yang diberikan. )erdapat juga murid yang lambat dalam memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru

serta memahami dan mendengar arahan yang disampaikan. Sebagai guru kita perlulah mengenal pasti murid murid yang lemah agar mereka tidak ketinggalan dalam pelajaran. !urid murid yang lemah ini memerlukan bantuan serta perhatian yang lebih daripada guru agar mereka juga mampu bersaing dengan rakan rakan mereka yang lain. Kesantunan guru terbahagi kepada tiga ciri iaitu kesantunan berpakaian, kesantunan tingkah laku dan kesantunan berbahasa. Dalam isi guru besar menendang belakang murid, ia melibatkan isu kesantuan tingkah laku dan kesantunan bahasa. Dalam hal ini, guru besar telah melanggar kesantunan tingkah laku. Kesantunan tingkah laku adalah tatacara bertindak atau gerak geri guru ketika menghadapi sesuatu atau dalam situasi tertentu. Sepatutnya di dalam kes ini, guru besar perlulah menasihati dan memberi peringatan secara tegas kepada murid murid tentang arahan soalan yang diberikan. "erkemungkinan murid yang melakukan kesalahan ini tidak peka atau berkhayal semasa guru sedang memberi arahan tentang ujian atau peperiksaan yang diduduki. *pabila guru mengulang semula arahan yang sepatutnya dilakukan oleh murid, hal ini mempamerkan kesantunan tingkah laku guru yang mengambil berat terhadap murid murid. #amun, guru juga manusia biasa yang serba kekurangan dan mempunyai kelemahan yang tersendiri. $uru juga tidak dapat lari daripada mengalami tekanan hidup daripada sikap murid murid dan juga bebanan kerja yang semakin mencabar. &leh itu, guru perlulah mempunyai kesedaran untuk berfikir secara rasional sebelum bertindak. Dalam aspek kesantunan tingkah laku, guru perlulah bijak dalam mengawal perasaan dan bersikap profesional dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, berkemungkinan guru besar di sekolah sekitar Pasir Puteh ini mengalami tekanan akibat bebanan kerja dan sikap yang dipamerkan oleh murid. #amun guru besar perlulah mempunyai tingkah laku yang baik yang menjadi contoh kepada seluruh warga sekolah. Dalam hal ini, guru besar tersebut perlulah bijak dalam mengawal perasaannya dan tidak terbawa bawa masalah atau bebanan kerja yang dihadapai ke atas murid murid yang masih lagi belum mengerti. Sekiranya guru besar mengawal perasaannya dengan bijak, sudah pasti murid tahun empat itu tidak akan ditendang dan murid tersebut sudah pasti tidak mengalami kecederaan di bahagian belakang badannya.

Selain itu, dalam kesantunan tingkah laku, guru perlulah menerapkan nilai mengambil berat terhadap murid murid. Dalam isu ini sekiranya, guru yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga kelas tahun empat tersebut memeriksa murid murid yang sedang menjawab soalan tersebut sudah pasti isu ini tidak akan berlaku kerana guru menyedari terdapat murid yang melakukan kesalahan semasa menulis jawapan dan tidak mengikut arahan soalan yang dikemukakan. &leh itu, guru haruslah sentiasa mengawasi tingkah laku murid murid kerana sering kali terdapat murid murid yang tidak memberi perhatian semasa guru memberi arahan di hadapan kelas. Sebagai guru apek kesantuan yang perlu dipamerkan ialah sifat sabar yang tinggi. Profesion guru sememangnya memerlukan kawalan emosi serta kesabaran yang tinggi. Sikap murid serta masalah mereka yang berbe%a be%a menjadikan guru tertekan sekranya tidak dapat bersabar dengan sikap murid. Sekiranya guru mendapati murid murid tidak mengikut arahan yang diberikan atau murid tidak memberi tumpuan semasa guru sedang mengajar di hadapan kelas, guru perlulah bersabar dalam menangani masalah yang dilakukan oleh murid. Hal ini turut terkandung dalam kesantunan guru. $uru perlulah berfikir secara rasional terhadapa segala tindakan yang bakal dilakukan serta berfikir panjang tentang akibat yang bakal berlaku sekiranya guru bertindak tanpa berfikir secara rasional. &leh itu, guru perlu mengawal tingkah lakunya dengan memberi nasihat terlebih dahulu kepada murid murid yang menimbulkan masalah di dalam kelas. $uru besar perlulah mempamerkan kesantunan tingkah laku yang baik serta menjadi teladan bagi rakan sejawat yang lain. di dalam isu ini guru besar telah menendang murid dibelakang kerana murid tersebut tidak menjawab soalan seperti yang diarahkan. Sebagai guru besar, beliau perlulah menjaga imej sebagai ketua bagi guru guru di sekolah. Sikap yang dipamerkan ini merupakan sikap yang tidak dapat dijadikan teladan yang baik kepada rakan rakan yang lain. Kerana kesilapan murid yang kecil, guru besar telah mencederakan murid tersebut sehingga murid tersebut mengalami sakit di bahagian belakang dan sukar bernafas. $uru perlulah mempamerkan kesantuan dalam pengajaran dengan memberikan kasih sayang

kepada murid murid dan bukan bertindak menghukum murid dengan hukuman ynag tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Dalam aspek kesantunan juga, guru besar perlulah memohon maaf kepada ahli keluarga murid berkenaan dan bukan menghantar wakil bagi memohon maaf kepada murid dan keluarganya. "eliau perlulah mengakui kesalahan yang beliau telah lakukan dengan memohon maaf atas kesalahan yang telah beliau lakukan. Selain daripada kesantunan tingkah laku, guru juga perlu menitik beratkan kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa merupakan aspek yang penting kerana ianya mencerminkan cara guru berkomunikasi sama ada dari segi 'erbal dan dari segi bahasa badan +non-verbal). Ketika berkomunikasi, guru harus menyesuaikan diri dengan budaya persekitaran masyarakat setempat dan perkataan atau bahasa yang digunakan perlulah sesuai dengan situasi ketika berkomunikasi. Dalam hal ini, guru besar perlulah berkomunikasi dengan baik serta memberi arahan yang jelas dan memastikan semua murid mengikut arahan yang diberikan. &leh itu, sekiranya guru besar berkomunikasi secara dua hala dengan baik sudah pasti murid akan memberi respon yang baik dan mesej yang disampaikan dapat diterima dengan jelas dan berkemungkinan murid tidak akan melakukan kesilapan semasa menjawab soalan yang diberikan.

$.0 %u usan dan &adangan Dalam kesantunan guru, terdapat beberapa model yang mampu dijadikan sebagai panduan bagi membentuk kesantunan dalam diri guru. "agi isu ini guru dapat mengaplikasikan !odel Prinsip Kerjasama +PK/ $rice .245, grice telah mencetuskan PK berasakan implikasi perbualan dalam meneroka sesuatu kewajaran. (ni bermaksud guru perlu memberikan pendapat atau berucap sebagaimana yang dikehendaki sahaja. $uru perlu mengambil kira ketepatan apa yang dituturkan.

$rice telah mengemukakan beberapa prinsip yang dapat diaplikasikan oleh guru di sekolah agar guru dapat menyampaikan maklumat dengan jelas dan dapat diterima oleh murid murid serta dapat mencegah daripada berlakunya hukuman yang tidak sepatutnya berlaku ke atas murid murid. Prinsip yang dikemukan oleh $rice ialah kuantiti. (aitu memberi maklumat yang cukup berguna dan memastikan maklumat tidak melebihi daripada sepatutnya. Dalam hal ini, guru perlulah menyampaikan maklumat yang berkaitan dengan arahan soalan bagi menjawab soalan dengan betul. $uru perlu mengelakkan daripada menyentuh perkara perkara yang tidak berkaitan kerana perbuatan ini akan mengelirukan murid dan maklumat utama yang ingin disampaikan tidak dapat diterima dengan jelas. Selain itu, Prinsip Kesantunan 3eech +.261/ juga dapat diaplikasikan semasa di sekolah. *ntara yang ditekankan dalam model ini ialah guru perlulah bertanggungjawab atas beban yang dihadapinya. $uru perlu sedar bahawa guru mempunyai akauntabiliti yang tidak hanya mengajar tetapi meliputi skop yang lebih luas. &leh itu, guru perlu memberi contoh dan teladan yang baik kepada murid murid. Dalam isu ini, guru besar perlulah menyedari akauntabiliti yang dipikulnya, kerana guru besar menjadi sumber rujukan utama kepada seluruh warga sekolah. Selain itu, guru perlulah menanamkan sifat sabar yang tinggi di dalam diri. Sememangnya manusia tidak dapat lari daripada melakukan kesilapan dan kesilapan yang pernah dilakukan itu perlulah dikesali serta bera%am untuk tidak mengulang semula kesalahan yang dilakukan itu di masa hadapan. "egitu juga dalam hal ini. guru besar dan guru guru lain perlulah menanam sifat sabar yang tinggi di dalam diri agar dapat mengawal kemarahan apabila murid murid melakukan kesalahan sama ada secara sengaja atau tidak sengaja kerana gurulah yang mencorakkan murid murid mengikut acuan yang betul. Sekiranya guru tidak mempunyai kesabaran yang tinggi sudah pasti isu memukul murid akan kembali berulang. Sebagai guru juga, kita perlulah bersikap arif dan bijaksana dalam melakukan sesuatu tindakan. Sekiranya kita gagal befikir dengan bijaksana, sudah pasti kita akan melakukan sesuatu di luar jangkaan kita. Dalam kes ini guru besar tidak dapat

berfikir secara bijaksana, beliau lebih terikut kepada kemarahan beliau yang akhirnya menyebabkan beliau menendang murid di bahagian belakang yang akhirnya mendatangkan kesan buruk kepada diri murid itu sendiri. &leh itu, guru perlulah berfikir adakah tindakan, hukuman yang dikenakan ke atas murid setimpal dengan kesalahan yang mereka lakukan atau kita hanya terikut dengan sifat amarah yang ada di dalam diri secara membuta tuli.

ISU -ISU ETIKA GURU


ISU KESANTUNAN GURU Kesantunan merujuk kepada tatacara, adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Tatacara berkomunikasi harus mengikut norma - norma budaya setempat. Aspek Kesantunan Berbahasa; i. Maksud kata - kata ii.Penggunaan Kata Ganti Nama diri dan sistem panggilan atau sapaan iii. Intonasi suara i . Tidak mencelah . !trategi yang sesuai menyatakan maksud i. Mengikut peraturan bahasa setempat Tatacara bertindak ketika menghadapi sesuatu dalam situasi tertentu ialah kesantunan bertindak. Ciri kesantunan uru! i. ikhlas, jujur, baik hati, penyayang dan sanggup berkorban ii.bersyukur dan berterima kasih iii.berani, tegaas dan mampu membetulkan perkara- perkara keji daripada berlaku i .menghargai dan menghormati pihak lain .menggunakan kata - kata untuk perkara baik i.peramah, pemurah dan bersedia membaiki kelemahan diri ISU KEPE"U#IAN GURU Kepedulian guru merujuk kepada perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu atau tugasnya. "all et al. #$%&&' mengemukan Model Concerns - Based Adoption: & peringkat kepedulian yang memberikan petunjuk terhadap cara untuk memahami dan menangani kepedulian yang dihadapi( $. Kesedaran ).In*ormational +. Personal ,. Pengurusan -. .kibat /.Kolaborati* &. 0okus semula & Kategori Kepedulian Guru #0uller et al., $%&)' $.Kepedulian bukan melibatkan pengajaran ).peranan sebagai guru +.kandungan subjek dan disiplin

,.hubungan peribadi1sosial1emosi guru dengan pelajar -.kaedah pengajaran dan penilaian pembelajaran pelajar /.pembelajaran pelajar terhadap bahan pengajaran &. Penambahbaikan diri sebagai guru 0uller, Parsons dan 2atkins #$%&,' mengenal pasti tiga kelompok kepedulian( $. Penyempurnaan diri ). Tugas - tugas pengajaran +. Impak pengajaran PENA$PI#AN GURU Penampilan guru dirujuk kepada ciri - ciri peribadi yang dimiliki oleh guru termasuklah sikap, kepercayaan, minat, apresiasi dan nilai - nilai. "o3ard #)44&', empat ciri utama penampilan guru ialah( $. Penampilan untuk perbe5aan ).6ialog -6ialog dengan rakan seja3at -6ialog dengan pelajar +.6isilusi #keterbukaan melihat luar daripada budaya sendiri' ,. 6emokrasi #sikap terbuka dan demokrasi' BERNIAGA "I SEK%#A& -berniaga bukan bertempat di sekolah -guru harus melaksanakan tanggungja3ab sebagai pendidik di dalam bilik darjah bukannya sebagai peniaga KER'A(A SA$BI#AN -Guru yang ingin bekerja sambilan perlu memohon kebenaran -kerja sambilan termasuk tuisyen, kelas tambahan online, menyampaikan ceramah di luar 3aktu kerja -guru perlu patuh kepada Kod 7tika Guru dan tidak menerima 3ang bayaran kelas tuisyen murid yang diajar di sekolah PENGURUSAN $ASA -Guru berperanan mengurus masanya dan menanam kepentingan pengurusan masa dalam kalangan murid. - log akti iti membantu kita melihat keberkesanan penggunaan masa kita dalam sehari atau seminggu. PENGURUSAN KE)ANGAN

-Pengurusan ke3angan dapat dilihat dari dua sudut iaitu mengurus 3ang semasa bertugas dan mengurus ke3angan diri dan keluarga - Tanggungja3ab guru untuk mengutip yuran khas dan yuran majalah. -Masalah yang dihadapi ialah guru melakukan pembelian tanpa mengikut tatacara pembelian

Artikel *! Isu Guru $en+alankan Ker+a,a Sa-bilan


1.0 PENGENALAN ISU Profesion perguruan adalah suatu profesion yang mulia, dihormati dan disanjungi. Guru merupakan seorang yang akan dikenang jasanya oleh anak didiknya hingga ke akhirnya. Ia adalah suatu profesion yang mempunyai etikanya tersendiri di mana guru dianggap segala-galanya. Guru ibarat pakar rujuk dalam setiap bidang dan menjadi orang yang dihormati serta disegani dalam masyarakat. Walaubagaimanapun, profesion perguruan abad ini tidak terlepas daripada isu-isu hangat yang diperkatakan seperti isu penyalahgunaan dadah, salah laku seks, rasuah, salah guna kuasa, mendera, sakit mental dan sebagainya. Isu-isu yang diperkatakan menjadi semakin bertambah hari demi hari yang menampakkan keburukan serta kepincangan yang mencalar profesion perguruan itu sendiri walaupun ianya berpunca dari individu tertentu yang bergelar guru.

Isu kebiasaannya dikaitkan dengan sesuatu perkara yang diperkatakan dan boleh menjadi sesuatu yang besar. idak banyak definisi isu yang dapat dinyatakan namun menurut satu laman web !artika.com", isu adalah suatu masalah yang dikedepankan atau diperkatakan untuk ditanggapi oleh orang ramai. Ia juga merupakan suatu berita yang tidak jelas asal usulnya dan tidak terjamin kebenarannya. #alam era globalisasi masa kini, seseorang yang ingin berjaya dalam apa jua bidang haruslah mempunyai ciri-ciri berdisiplin, bertanggungjawab, amanah, ikhlas dan nilai-nilai murni. $ilai-nilai murni ini akan membentuk etika seseorang individu tersebut. %tika ditakrifkan sebagai &satu cabang ilmu pengetahuan yang berurusan dengan apa yang baik dan tidak baik dan dengan kewajiban dan tanggungjawab moral' !(arold )oont* + (ein* Weihrich , Pengurusan terjemahan -ohd .almi -ohd .ohod + .iti $ad*rah .heikh /mar , #0P". Istilah etika atau ethic berpunca daripada perkatan Greek 1ethos2 yang bermaksud perwatakan atau keperibadian. -engikut pengertian )amus #ewan !3445", etika bermaksud satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan. Pengertian dari sudut Islam pula menyatakan etika adalah akhlak.

-anakala dalam konteks pekerjaan merujuk kepada tingkah laku baik sewaktu menjalankan setiap amanah yang dituntut oleh syarak. Ia juga merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan dasar akhlak atau tingkah laku bagi sesuatu kumpulan atau organisasi. .istem dasar meliputi aspekaspek moral yang baik atau buruk serta betul atau salah sebagai panduan kepada ahli-ahli. #alam kehidupan manusia memerlukan satu sistem atau panduan untuk menentukan mereka bertingkah laku. Perkara ini mendasari perkembangan etika dalam masyarakat tersebut. -enurut sarjana barat, 6.7. -ackie beliau mentakrifkan etika sebagai disiplin yang dapat menerangkan nilai baik dan buruk sesuatu perbuatan serta menyediakan garis-garis perbe*aan antara kebaikan dan keburukan seseorag. -enurut 8.9. 7icey dan W.7. 9eese, etika dikatakan sebagai kegiatan aktiviti praktikal yang melibatkan tingkah laku, adat dan cara hidup serta aspek niat dan kecenderungan seseorang atau masyarakat dalam melakukan sesuatu aktiviti. #ari sudut pandangan ahli falsafah, etika merujuk kepada pengajian moral yang bertumpu kepada nilai dan kelakuan manusia. %tika juga dikatakan menggariskan semua panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban, peranan nilai serta tingkah laku profesion dalam masyarakat. .kop %tika Profesional mencakupi sebahagian besar kehidupan ahli profesional kecuali hal-hal yang benar-benar peribadi. #alam Islam, etika ialah akhlak yang diamalkan oleh manusia yang bertakwa dalam keseluruhan hidupnya. /leh itu berdasarkan pengertian di atas, jelas bahawa etika berkaitan dengan pembuatan keputusan bagi semua jenis tindakan di mana tindakantindakan tersebut membawa seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain secara berprotokol, sempurna, berhemah dan berkesan. #i samping itu juga, etika melihat secara khusus mengenai tingkah laku manusia yang dikira patut atau tidak patut dilakukan selaras dengan norma-norma dan nilai-nilai yang diterima oleh semua masyarakat pelbagai kaum di -alaysia. Guru perlu mempunyai sahsiah yang tinggi dan memberi komitmen yang tinggi terhadap tugas sebagai pendidik yang baik. -edia massa banyak melaporkan pelbagai kes dan isu seperti guru memukul murid, guru menerima rasuah, guru

pecah amanah, cikgu cabul murid dan sebagainya yang menarik perhatian umum serta menguji kredibiliti profesion perguruan. $amun kes-kes seperti ini semakin meningkat setahun demi setahun. 0erdasarkan pelbagai isu yang berkaitan dengan guru dan keguruan ini, maka saya telah memilih satu artikel yang bertajuk &Guru menjalankan kegiatan penyalahgunaan dadah sebagai kerja sambilan'. .aya berpendapat bahawa isu ini melibatkan guru dikategorikan sebagai melanggar etika profesion perguruan. :enomena masyarakat yang bekerja sambilan merupakan perkara asas yang jarang diperkatakan. $amun ia bukan sesuatu yang asing dalam kalangan masyarakat termasuk di kalangan guru pada hari ini. Guru-guru di -alaysia umumnya tidak diketahui secara jelas sejauhmana seriusnya mereka terlibat dengan aktiviti pekerjaan sampingan. 0ahkan, untuk mengetahui statistik sebenar golongan yang bekerja sampingan, ia tidak mudah untuk diperolehi disebabkan kebanyakan mereka yang terlibat tidak bersedia untuk membuat pengakuan atas alasan-alasan yang tersendiri. Walaubagaimanapun, fenomena ini dapat dilihat di kebanyakan sekolah berdasarkan kepada pemerhatian yang dilakukan oleh guruguru sendiri di sekolah masing-masing. )erja sampingan merupakan istilah yang membawa maksud seseorang yang melakukan sesuatu pekerjaan yang dapat menambahkan pendapatannya walaupun memiliki kerjaya utama. Guru merupakan golongan profesional yang diberi peranan penting sebagai agen perubahan dalam masyarakat. -enurut $oriati et. al. !;<3<", guru yang komited diperlukan untuk menyediakan program pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan berpegang teguh dengan strategi-strategi akauntabiliti yang berkesan. Guru sebagai kakitangan sekolah pula harus memberikan sepenuh komitmen kepada pihak pentadbiran bagi melancarkan urusan berkaitan pengurusan sekolah selain memberikan sokongan padu dalam merealisasikan visi dan misi sekolah yang telah digariskan !8bdullah .ani et. al. ;<<=". )omitmen guru menjadi salah satu faktor yang penting dalam menentukan kejayaan perubahan sesuatu dasar dan agen pendidikan yang dirancang. -alah ia bukan sekadar ketika berada dalam waktu bertugas di sekolah, malah pada bilabila masa. .elain menjalankan tugas pengajaran dan pembelajaran, bidang tugas guru turut merangkumi pelbagai perkara yang berkaitan dengan bidang pengurusan akademik termasuk penglibatan dalam pengurusan kokurikulum, pengurusan

kebajikan murid, terlibat dalam mesyuarat serta menghadiri kursus dan sebagainya !0urnham, ;<33". )eadaan itu telah memperlihatkan kepelbagaian tugas seorang guru dalam dunia pendidikan yang sentiasa wujud perubahan seiring dengan keperluan semasa !-ohamad $ajib, ;<<>". Walaubagaimanapun, sebagai seorang manusia guru tetap memerlukan masa yang perlu diluangkan untuk menguruskan hal-ehwal peribadi sama seperti individu lain !7ambert, ;<<?". Ini merupakan hak guru melakukan semua perkara untuk kepentingan dirinya di luar waktu bertugasnya di sekolah. .elain melakukan tugas peribadi, mengurus keluarga atau terlibat dengan sebarang aktiviti komuniti setempat, terdapat dalam kalangan guru yang mengambil inisiatif melakukan sesuatu yang dapat menambahkan pendapatannya dengan melakukan kerja sambilan. erdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada situasi ini di mana kesan-kesan yang wujud daripadanya menjadi kayu ukur kepada tahap komitmen guru-guru yang terlibat. -enurut -ariatin !;<<4", oleh kerana kejayaan sesebuah organisasi banyak bergantung kepada kesungguhan dan komitmen yang diberikan oleh kakitangan maka, seharusnya tidak ada sebarang halangan yang dapat menyumbang kepada kegagalan guru dalam memberikan komitmen kepada organisasinya. Ini disebabkan komitmen semua guru diperlukan bagi memastikan pengurusan sekolah dapat dijalankan dengan jayanya kerana guru adalah sebahagian daripada kakitangan yang menggerakkan organisasi sekolah bagi mencapai misi dan visi yang selaras dengan :alsafah Pendidikan )ebangsaan !8bdullah .ani, ;<<5".

)erja sambilan merupakan istilah yang diadaptasi daripada perkataan 0ahasa Inggeris iaitu 1moonlighting2 di mana perkataan ini pada asalnya diambil daripada perkataan 1moonlight2. -enurut kamus /@ford !;<33", kerja sambilan membawa maksud seseorang yang mempunyai pekerjaan kedua di mana kebiasaannya dilakukan pada waktu malam secara rahsia sebagai tambahan daripada pekerjaan utamanya. )emudian, Pere !;<<=" dan 0etts !;<<;" menyatakan istilah 1moonlighting2 ini seerti dengan istilaah 1second job2, 1parttime job2, 1dual job2, 1multiple job2 dan seumpamanya. )esemua ini bermaksud bahawa seseorang yang bekerja sambilan secara separuh masa namun pada masa

yang sama mempunyai pekerjaan lain yang utama di mana ia dilakukan secara sepenuh masa. Idea ini selari dengan Ahampion !;<3<", -ichael !;<3<" dan 0etts !;<<B" yang menyatakan 1moonlighting2 di dalam 0ahasa -elayu adalah kerja luar yang bermaksud mempunyai dua pekerjaan atau lebih separuh masa serta pekerjaan tambahan ini berlaku kepada seseorang yang memiliki sesebuah kerjaya yang menjadi pekerjaan utamanya. 8*an*a !;<<<" pula berpendapat bahawa kerja sambilan merupakan salah satu cara untuk memperolehi pendapatan walaupun seseorang itu mempunyai pekerjaan tetap. #i samping itu beliau turut menyatakan kerja sambilan itu merangkumi seseorang yang bekerja sendiri seperti menjadi perunding, mengajar kelas malam, membuat pelaburan selain menjadikan hobi dan kemahiran yang dimiliki sebagai cara untuk menambahkan pendapatan. 0erdasarkan kepada definisi dan konsep kerja sambilan yang telah dihuraikan di atas, isu ini memfokuskan kepada guru yang terbabit dengan sebarang kegiatan atau aktiviti yang boleh mendatangkan pendapatan sampingan semasa berada di dalam kawasan sekolah atau sebaliknya pada bila-bila masa !Parham, ;<<B". )eadaan ini sama ada bekerja separuh masa secara makan gaji di tempat lain selepas waktu mengajar, menjalankan perniagaan sendiri dengan menjual produk atau sebagai agen jualan, penyediaan sesuatu perkhidmatan, memiliki syarikat perusahaan sendiri atau usahasama dengan keluarga atau sebarang sumber yang dapat menambahkan pendapatan mereka walaupun aktiviti berkenaan dijalankan secara kecil-kecilan. 2.0 PERKEMBANGAN HUJAH Isu berkenaan guru yang bekerja sambilan ini bukanlah satu trend atau khusus di sesebuah tempat malahan di mana-mana tempat dan organisasi akan wujud kakitangan yang melakukan pekerjaan sampingan. Walaupun faktor kewangan dilihat lebih dominan dalam kalangan guru yang melakukan kerja sampingan !7ivanos + Cangelidis ;<<D, -cAlintock et. al. ;<<>", 9obinson + Wadsworth !;<<=" menyatakan ia bukan disebabkan masalah kewangan atau menerima gaji yang rendah daripada pekerjaan utama semata-mata. .ebaliknya terdapat juga pelbagai faktor lain yang turut menyumbang kepada seseorang itu

mengambil keputusan untuk melakukan pekerjaan sambilan yang merangkumi faktor peribadi dan faktor kerjaya !0etts ;<<;". -enurut 0etts !;<<;", dalam laporannya menyatakan salah satu faktor daripada pekerjaan sampingan itu dilakukan adalah kerana faktor peribadi. Pandangan ini juga turut diselari dengan para pengkaji yang lain di mana kerjaya sampingan yang dilakukan itu tidak berkaitan dengan faktor kewangan dan tidak dipengaruhi oleh unsur lain selain atas kehendak diri sendiri semata-mata. )ebanyakan mereka yang bekerja sambilan juga didapati sangat menyukai untuk melakukannya tanpa terikat dengan faktor kewangan !(ipple, ;<3<". #ickey et. al. !;<33" dan 0etts !;<<;" berpendapat seseorang yang menjalankan kerja sampingan adalah disebabkan oleh faktor peribadi iaitu untuk memenuhi minat serta mengisi masa lapang di luar waktu bertugas mereka. 0ahkan wujud dalam kalangan mereka untuk memenuhi kepuasan mereka dalam bekerjaya di mana ia tidak diperolehi daripada pekerjaan utamanya !#ickey et. al. ;<33, Panos et. al. ;<33" dengan melakukan sesuatu pekerjaan lain yang diminati. Winters !;<3<" dalam kajiannya mendedahkan, walaupun seseorang itu melakukan pekerjaan sampingan tetapi ia bukan atas alasan kewangan walaupun memperolehi pendapatan kecil daripada kerjaya utamanya seperti mana yang dijelaskan oleh (ipple !;<3<". -alahan kajian ke atas guru menunjukkan majoriti daripada mereka yang terlibat mengakui mereka tetap akan melakukan pekerjaan sampingan walaupun tangga gaji mereka sebagai guru dinaikkan !Pearson et. al. ;<<3". )eadaan ini menunjukkan mereka sememangnya menyukai dan gembira dengan kerja sampingan yang dilakukan !9enna + /a@aca ;<<4" walaupun terpaksa mengorbankan masa lapang di luar waktu bekerja. .elain itu, seseorang yang menjalankan pekerjaan lain selepas waktu bertugas adalah bagi meningkatkan bakat dan kemahiran yang dimiliki serta mempunyai minat mendalam terhadap aktiviti sampingan yang dilakukan. (ipple !;<3<" berpendapat pekerjaan sampingan yang dilakukan seseorang adalah sebagai cara untuk membina kemahiran baru dan menimba pengalaman lain yang berbe*a daripada pekerjaan utama sedia ada yang dimiliki !#ickey et. al. ;<33, 9enna + /a@aca ;<<4". erdapat juga dalam kalangan individu yang melakukan kerja sampingan bagi membina rangkain hubungan sosial dengan rakan baru !0etts ;<<;". .alah satu

tujuannya adalah untuk mengenali seseorang yang dapat membantunya mencapai sesuatu yang diingini seperti peluang pekerjaan baharu !Pere ;<<=". )esemua alasan-alasan berbentuk peribadi ini memperlihatkan mereka melakukan kerja sampingan adalah atas dasar sukarela dan merasa bahagia melakukannya !(ipple ;<3<, 8verett ;<<3" walaupun menyedari pelbagai kesan yang akan dihadapi daripada tindakan melakukan pekerjaan sampingan. )ebanyakan pengkaji mengatakan bahawa faktor ekonomi atau kewangan merupakan penyebab utama kepada seseorang itu melakukan kerja sampingan !#ickey et. al. ;<<4" termasuklah dari kalangan guru. Walaupun mempunyai pendapatan daripada pekerjaan utama sebagai guru secara sepenuh masa, terdapat juga di kalangan mereka yang melakukan pekerjaan sambilan bagi mengatasi masalah kewangan yang dihadapi. (ipple !;<3<" berpendapat bahawa mereka yang memiliki kerjaya lain yang mendatangkan pendapatan adalah berpunca daripada faktor kewangan sebagai sebab utama. 0eliau turut menyebut keadaan ini adalah disebabkan mereka mempunyai beban tanggungan hutang atau pinjaman yang perlu dijelaskan sama seperti mana yang dilaporkan oleh Eerma !;<<D" dan 8verett !;<<3". 7aporan daripada Parham !;<<B" juga menyebutkan faktor penyebab guru menjalankan kerja sambilan adalah kerana masalah kewangan dan ianya sukar untuk dihentikan setelah terlibat dengan aktiviti bekerja sambilan walaupun mengetahui terdapat kesan di sebaliknya. )einginan untuk meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik dengan memperolehi pendapatan tambahan telah menyebabkan ramai yang mengambil keputusan untuk bekerja sampingan. )enyataan ini selari dengan (yder + 8hmed !;<<4", Guanglia + )im !;<<>", )immel + Aonway !;<<;" dan Partridge !;<<;" yang mengemukakan alasan gaji atau pendapatan yang kecil daripada kerjaya utama menjadi punca kepada seseorang itu melakukan pekerjaan sampingan. erdapat kajian yang menunjukkan individu menjalankan kerja sambilan adalah disebabkan faktor kerjaya. )eadaan ini bermaksud seseorang itu menjalankan kerja sampingan atas tuntutan yang berhubung dengan kerjaya mereka sendiri !#ickey et. al. ;<<4", untuk menimba pengalaman baharu !#ickey et. al. ;<33", memperolehi pengetahuan bagi memperkukuhkan kerjaya pada masa

depan dan sebagai satu cara bagi meninggalkan kerjaya perguruan !(enderson ;<<<" atas pelbagai asalan. erdapat pelbagai kerja sambilan yang dilakukan oleh guru-guru pada masa kini. 8da antara mereka yang mengajar di pusat-pusat tuisyen, menjadi penceramah dalam sebarang khusus atau seminar, berniaga di pasar-pasar malam, -7-, memandu teksi malah ada antara mereka yang mungkin turut terlibat dengan pekerjaan jenayah yang menyalahi undang-undang negara. 6esteru, fenomena guru menjalankan kerja sambilan telah mendapat perhatian daripada pihak )ementerian Pelajaran -alaysia !)P-". 0agi mengatasi masalah tersebut, pihak kementerian telah mengeluarkan .urat Pekeliling Perkhidmatan 0il. 3 ahun 3444 mengenai penglibatan pegawai dan kakitangan di bawah dalam Pekerjaan 7uar. -enerusi surat tersebut, )etua 6abatan telah diberi kuasa meluluskan permohonan dan membuat pemantauan terhadap mereka yang berkenaan. $amun begitu, sejak kebelakangan ini banyak aduan yang telah diterima dan dibangkitkan sama ada di media cetak mahupun elektronik mengenai salah laku pegawai yang terlibat sebagai guru tuisyen mahupun tenaga pengajar sambilan sama ada mereka telah diberi kebenaran atau tidak telah didapati tidak mengutamakan tanggungjawab ke atas tugas hakiki yang disandang malahan ada yang mengambil kesempatan menjadikan institusi pendidikan sebagai platform atau medan perniagaan dalam mempromosi khidmat tuisyen berbayar yang berunsur kepentingan peribadi. Pada dasarnya pegawai perkhidmatan awam dilarang melakukan pekerjaan luar atau kerja sampingan yang mendatangkan sebarang bentuk faedah atau keuntungan sama ada dalam bentuk upah atau keuntungan. $amun demikian, atas keprihatinan kementerian terhadap keperluan para murid dalam mendalami ilmu dan menguasai pembelajaran tambahan, pihak kementerian telah membenarkan para pendidik untuk membimbing murid melalui kelas persendirian di mana-mana institusi pendidikan swasta dengan syarat aktiviti yang dijalankan tidak bertentangan dengan kepentingan dirinya sebagai penjawat awam. )ebenaran bersyarat ini adalah sebagai alat kawalan dalaman bagi memastikan aktiviti tersebut selaras dengan kehendak Peraturan 5, PeraturanPeraturan Pegawai 8wam !)elakuan dan atatertib" 344?. ujuan .urat Pekeliling Perkhidmatan itu dikeluarkan adalah untuk memberi garis panduan yang terperinci

mengenai pengendalian dan syarat-syarat khusus kepada pekerjaan luar sebagai guru tuisyen atau tenaga sambilan bagi anggota )ementerian Pelajaran -alaysia. .ebagai kesimpulannya, kerja sampingan boleh dilakukan oleh guru tetapi pertimbangan yang sewajarnya haruslah diberikan supaya kerja sampingan tersebut tidak mengganggu tugas hakiki guru di sekolah. .etiap guru harus secara bertanggungjawab terhadap tugas sebenar di sekolah dan menjadikan kerja sampingan benar-benar sebagai sampingan. Guru sebaliknya tidak boleh sama sekali menjadikan tugas hakiki di sekolah sebagai kerja sampingan. $amun demikian, kebenaran ini juga telah disalah ertikan oleh guru dengan melakukan pekerjaan jenayah sebagai kerja sampingan yang menyalahi undangundang. -erujuk kepada laporan berita-berita semasa yang disiarkan melalui media massa, terdapat pelbagai isu yang melibatkan guru dikategorikan sebagai melanggar etika profesion perguruan sekarang ini. 8ntara salah satu isu hangat yang telah menimbulkan permasalahan serta memberi kesan terhadap profesion keguruan ialah yang dipetik dari artikel melalui sumber laman web rasmi, Guru .ains disyaki edar dadah akan digantung kerja !0erita (arian /nlineF ;3 :ebruari ;<3<". -erujuk kepada laporan akhbar dalam 0erita (arian /nline melaporkanF Guru Sains Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) di Rengit, Batu Pahat yang ditahan polis, Rabu lalu selepas dipercayai tersebut dipercayai kehidupan engedar dadah bakal berdepan ahu en!alani tindakan digantung ker!a, dipindahkan atau dibayar separuh ga!i" Guru sains engedar dadah secara sa bilan kerana e#ah dan bergaya"$ enggunakan kereta Proton eneri a te pahan

-enurut sumber, guru berusia %& tahun itu baru sa!a ber!inak'!inak dala pengedaran dadah kira'kira dua bulan lalu dengan Sa((y iliknya untuk dan ditahan kira'kira !a daerah Batu Pahat" .umber itu berkata, Ketua Pengarah Pela!aran, *an Sri +li uddin ,ohd -o enyatakan tindakan pentadbiran serta erta yang dikenakan kepada guru terbabit e buktikan Ke enterian Pela!aran tidak pernah bertolak ansur kepada ence arkan i e! pro.esion perguruan di negara ini" e andang serius ke!adian seu pa a itu dan &) ala dala enghantar sendiri bekalan apabila

satu sekatan !alan raya di sekitar

ana' ana pihak yang cuba

,enurut beliau !uga, pihaknya

tidak teragak'agak untuk yang cuba kalangan asyarakat.

enga bil tindakan tegas kepada

ana' ana pihak

ence arkan pro.esion perguruan yang sela a ini dipandang tinggi di

0erdasarkan laporan yang dibuat dalam akhbar terkenal itu jelas menunjukkan bahawa guru tersebut secara terang melanggar etika profesion perguruan dan kod etika perguruan di -alaysia yang menyatakan bahawa guru perlu mematuhi kod etika perguruan iaitu menjalankan tanggungjawabnya sebagai guru kepada pelajar, ibu bapa pelajar, rakan sejawat, masyarakat dan negara. $amun dalam kes ini guru telah membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi. #engan ini jelas menunjukkan sikap tidak profesional guru tersebut yang tidak berfikir dengan wajar tentang impak negatif yang akan dihadapi sebelum melakukan pekerjaan sambilan tersebut yang jelas menjejaskan masa depannya serta memburukkan nama baik profesion perguruan yang sepatutnya disanjung tinggi. 6esteru itu, guru berkenaan akan dikenakan tindakan tatatertib mengikut peraturan tatakelakuan yang ditetapkan dalam PeraturanPeraturan Pegawai 8wam !)elakuan dan atatertib" 344? dimana Pihak 0erkuasa atatertib akan mengenakan hukuman gantung kerja kerana guru tersebut telah disabitkan melakukan kegiatan jenayah dalam penyalahgunaan dadah secara kerja sambilan. -alahan, baru-baru ini sudah terdapat isu berkenaan guru melanggar etika profesion perguruan iaitu bekerja sambilan telah dilaporkan menerusi 0erita (arian /nlineF > 6anuari ;<3< Guru abai tanggung!a#ab calar i e! pro.esion perguruan"$ -enurut sumber, beberapa persatuan guru mengakui wujud kes terpencil guru lebih mengutamakan 1kerja luar2 berbanding tugas hakiki mereka di sekolah kerana mengejar pendapatan yang lumayan. #alam laporan tersebut, .etiausaha 8gung )esatuan Perkhidmatan Perguruan )ebangsaan, 7oke Gim Pheng, berkata tindakan segelintir guru yang lebih rajin mencari pendapatan tambahan itu umpama 1nila setitik rosak susu sebelanga2. -aka, keadaan ini akan memperlihatkan kesan negatif terhadap bidang profesion perguruan dimana tindakan guru berkenaan boleh mencalarkan imej golongan pendidik kerana kebanyakan guru adalah komited menjalankan tanggungjawab mereka masingmasing.

ambahan lagi, isu guru melakukan penyalahgunaan dadah secara sambilan ini menjadi semakin hangat apabila timbul pula laporan akhbar yang ditulis oleh (if*uddin Ihksan dalam 0erita (arian /nline melaporkan B/*01G2 Kegiatan seorang guru dari Se enan!ung sebuah sekolah en!ual dadah dan pil khayal kepada pela!ar di enahannya bersa a enengah di sini terbongkar apabila polis

&,345 pil nospan di sini petang se ala " Ketua Polis -aerah Betong, -eputi Superintendan ,ohd Bukhori Sa..ai, berkata suspek yang bertugas di sebuah sekolah di Beladin dipercayai Beladin se!ak tahun lalu dan tengah" Guru yang disebutkan di atas sememangnya mementingkan kehendak dan kepuasan diri tanpa memikirkan nilai sahsiah dan moral yang sepatutnya dimiliki oleh seorang pendidik. .elain menggelapkan masa depannya sendiri, tindakan di luar kewarasannya itu turut memusnahkan masa depan pelajarnya ke arah melahirkan generasi pengedar dadah yang sepatutnya di jaga dan dilindungi olehnya sekaligus memburukkan nama atau mencemarkan nama profesion perguruan. -alah keadaan ini bukan sahaja mencemarkan imej perguruan tetapi turut menjejaskan kredibiliti dan kepercayaan masyarakat setempat terhadap peranan guru sebagai pendidik. Profesion perguruan merupakan sebuah profesion yang sangat mulia dan dipandang tinggi oleh semua golongan lapisan masyarakat. #engan kesalahankesalahan segelintir guru yang melanggar etika perguruan sesungguhnya telah mencemarkan kemuliaan profesion itu. )egagalan sahsiah guru itu adalah kegagalannya secara individu, namun mungkinkah ianya adalah kegagalan pihak lain yang menyumbang kepada kesalahan dan pelanggaran nilai sahsiah dirinya sendiri. 6ika kesalahan yang dilakukannya adalah disebabkan faktor kewangan yang mendesak guru tersebut melakukan kerja sambilan dengan mengedar dadah untuk mendapatkan pendapatan yang lumayan, perkara ini hendaklah dipandang serius oleh pihak-pihak tertentu supaya dapat memantau dan mengambil tindakan tegas terhadap guru yang lebih mengutamakan kerja luar untuk kepentingan diri sendiri. en!adi pengedar dadah kepada pela!ar sekolah en!alankan kegiatan engedar dadah di e punyai rangkaian pela!ar yang di!adikan orang sekitar ka#asan berkenaan" Suspek

-ungkinkah perkara ini tidak berlaku jika guru berkenaan dapat mengawal kemahuan peribadi yang menginginkan kehidupan mewah dan bergaya tanpa memikirkan keperluan utama atau dengan tujuan memenuhi kepuasan mereka dalam bekerjaya. 6esteru itu, sebagai seorang guru yang berprofesional harus bijak dalam menguruskan bidang kerjaya dan peribadi dari segi kewangan serta kecenderungan minat kerana kebijaksanaan dalam pengurusan ini akan memberi kesan kepada kejayaan pengajaran guru di dalam kelas. -aka, guru perlu mengenalpasti dan merancang setiap keperluan dan kemahuan dalam kehidupan mereka bagi menjamin kejayaan dan kualiti hidup sebagai pendidik. )esalahan individu sering kali dilihat sebagai kegagalan individu itu sendiri, namun jika diteliti dan diperhalusi terdapat beberapa faktor lain yang turut menyumbang kepada berlakunya gejala sosial seperti melakukan kegiatan penyalahgunaan dadah sebagai pekerjaan sambilan semata-mata untuk mengejar kemewahan hidup. anpa pegangan agama yang kuat, kewarasan akal kadang kala tidak dapat menyekat kehendak naluri individu itu untuk terus cenderung melakukan kesalahan. 6ika menurut teori -aslow !34BD", kegagalan manusia mendapatkan sesuatu keperluan yang utama boleh menyumbang kepada seseorang cenderung melakukan kesalahan demi mengisi keperluan yang dihajatinya. -anakala, teori ini juga turut bertepatan dengan teori Psikoanalitik yang diasaskan oleh .igmund :rued !3D5B34?4" melihat manusia dilahirkan dengan sifat semula jadi dan tingkah lakunya lebih kepada naluri kehaiwanan yang hanya dapat dibendung dengan pengalamanpengalaman dalam masyarakat dan sosialisasi. .ekiranya pengalaman ini tiada atau kurang, maka ia cenderung ke arah merosakkan peraturan-peraturan dalam sesebuah masyarakat. :enomena bekerja sambilan bukanlah sesuatu yang baru wujud dalam kalangan masyarakat malah dalam kalangan guru yang bekerjaya pun situasi ini tidak terkecuali. :aktor kewangan bukanlah satu-satunya punca yang menyumbang kepada penglibatan guru di dalam aktiviti bekerja sambilan dengan melakukan kegiatan jenayah dalam kalangan guru bahkan berkait rapat dengan faktor peribadi dan kerjaya mereka. Walaupun seseorang yang melakukan kerja sampingan tersebut atas kemahuan sendiri yang menginginkan hidupan yang mewah serta

pendapatan yang lumayan, namun secara tidak langsung keputusan yang dibuat itu bukan sahaja memberi kesan kepada diri sendiri tetapi juga melibatkan organisasi di tempat kerja !0etts, ;<<;".

3.0

IMPLIKASI HUJAH .etiap isu yang timbul atau ditimbulkan oleh guru sudah semestinya akan memberi implikasi secara langsung atau tidak langsung terhadap diri guru itu sendiri, pelajar, sekolah, masyarakat dan juga negara. Pembangunan sahsiah seseorang guru sebenarnya terbentuk sejak kecil lagi bahkan sejak di dalam kandungan ibunya dan suasana di dalam rumah tempatnya membesar. Peranan keluarga sangat penting sebagai memainkan peranan utama manakala pembangunan sahsiah di sekolah hanyalah program sokongan peneguhan dan pengayaan peribadi seseorang. Pembangunan guru juga bermula dari pembangunan individu dan ia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti baka dan persekitaran. ahap pendidikan dan penghayatan ilmu membantu perkembangan dan pembangunan sahsiah ke arah lebih positif. 6ika terdapat guru yang mempunyai sahsiah buruk dan menimbulkan isu yang negatif, pembangunan sahsiah di kalangan guru seolah-olah tidak berjaya dan ia sesuatu yang yang membimbangkan harapan untuk memandangkan guru merupakan golongan menjadi

membangunkan bangsa dan negara. .ahsiah sering dikaitkan dengan peribadi yang ditonjolkan oleh seseorang guru melalui tindakan atau perlakuannya. indakan yang dipilih dapat dilihat sebagai tindakan yang boleh diterima atau tindakan positif yang merupakan tindakan yang sejajar dengan jangkaan masyarakat dan kehendak )ementerian Pelajaran -alaysia. 0erita-berita membanggakan yang melambangkan sahsiah positif seorang guru seperti guru bertindak berani menyelamatkan anak muridnya serta ketabahan guru menghadapi dugaan dan cabaran untuk mendidik anak bangsa merupakan perkhabaran yang membuatkan kita kagum dengan profesion perguruan. $amun tindakan negatif yang tidak melambangkan sahsiah guru seperti isu guru edar pil khayal kena tahan dan guru abai tanggungjawab calar imej profesion perguruan turut menjadi fokus perbincangan utama media massa dan para penyelidik.

Isu-isu yang positif mahupun negatif sebegini telah memberi impak yang besar terhadap profesion perguruan. Isu positif akan meningkatkan semangat dan motivasi para guru, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta turut mengharumkan persada pendidikan. Walaubagaimanapun, kewujudan isu negatif telah mula menjadikan kebanggaan kita terhadap profesion perguruan kini semakin pudar. -alah, pihak media, penyelidik bahkan masyarakat telah memberikan tekanan dan desakan yang hebat terhadap pihak warga pendidik, sekolah dan )ementerian Pelajaran -alaysia khasnya. Isu guru mengedar dadah secara kerja sambilan adalah antara isu yang melanggar etika perguruan dan ianya semakin hangat diperkatakan. Ia boleh meninggalkan kesan yang bukan sedikit terhadap pembangunan sahsiah individu itu sendiri dan terhadap pembangunan sahsiah golongan guru yang lain. )esan tindakan itu turut memberi impak terhadap pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung termasuklah pihak sekolah, 6abatan Pendidikan serta )ementerian Pelajaran -alaysia. -alahan tindakan guru mengedar dadah menggunakan rangkaian pelajar sebagai orang tengah akan turut mendatangkan impak kepada pelajar dan keluarga pelajar tersebut. Guru berkenaan telah melakukan satu kesalahan jenayah menyalahgunakan dadah yang menunjukkan kelakuannya yang dilarang dengan cara yang boleh memburukkan atau mencemarkan nama baik perkhidmatan profesion perguruan. )esalahan guru berkenaan akan dikenakan tindakan tatatertib Peraturan = mengikut peraturan tatakelakuan yang ditetapkan dalam Peraturan-Peraturan Pegawai 8wam !)elakuan dan atatertib" 344? dimana Pihak 0erkuasa atatertib akan mengenakan hukuman gantung kerja. -alah, berdasarkan laporan akhbar tersebut menyatakan bahawa guru dipercayai mengedar dadah secara kerja sambilan kerana mahu menjalani kehidupan mewah. 6esteru itu, kes ini menunjukkan guru tersebut melanggar peraturan tatakelakuan dan tatatertib iaitu Peraturan >!;", di mana guru berkenaan membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadinya. 6ika disabitkan kesalahaan tindakan tatatertib akan dikenakan di mana ia bergantung kepada jenis pelanggaran tatakelakuan seperti tindakan amaran, denda atau lucut hak emolumen, tangguh pergerakan gaji, turun gaji, turun pangkat dan penggantungan kerja.

Guru yang telah melakukan kesalahan jenayah seperti mengedar dadah secara sambilan ini telah menampakkan sahsiahnya yang sangat rendah dan martabatnya sebagai guru dikesali kerana seorang guru tidak sepatutnya memiliki sahsiah sedemikian, bahkan guru antara golongan terpelajar dan berilmu. .epatutnya, guru memainkan peranan cuba membimbing generasi muda mengenai bahaya penyalahgunaan dadah dan bukannya guru sendiri bertindak membekalkan dadah tersebut kepada pihak lain. Pembangunan sahsiah guru terbabit akan dikategorikan sahsiah yang negatif walaupun dia seorang guru yang berkaliber dan berjasa. -oralnya akan menjadi persoalan dan diperkatakan oleh setiap lapisan masyarakat serta mendapat cemuhan. .egala kebaikan dan bakti yang dicurahkan selama ini akan hilang begitu sahaja. -alahan, kes pengedaran dadah ini juga merupakan satu kegiatan jenayah yang boleh membawa hukuman mati dan penjara jika disabitkan kesalahan. 6ika dia dijatuhkan hukuman, alangkah rendahnya martabat seorang pendidik yang terpaksa menghabiskan masa bersama-sama pesalah lain yang rata-rata bukanlah dari golongan cendikiawan sepertinya. .ekiranya guru berkenaan sudah selesai menjalani hukuman atau berjaya membayar denda yang dikenakan, isu ini pasti tidak akan berhenti begitu sahaja. Isu dan sashsiah guru ini akan tetap menjadi tajuk bualan dan dia akan dipandang serong oleh orang lain. #i sekolah, guru ini tidak lagi dihormati malah mungkin akan ditakuti oleh pelajar. 9akan sekerja juga berkemungkinan akan mempertikaikan tugasnya mendidik pelajar dan jika dia sudah insaf, guru ini masih terpaksa menerima balasan di dunia mahupun di akhirat di atas perbuatannya sekiranya ia masih diragui serta tidak diberi kepercayaan. -alahan guru-guru dari sekolah lain juga akan menjadikannya sebagai bualan atau akan menjadikannya sebagai sempadan dan ingatan terhadap perkara yang sudah terjadi. -asyarakat sekeliling pula akan turut menjadikan perkara sebegini adalah lumrah di dalam masyarakat kita dan melabelkan guru tersebut sebagai penjenayah yang boleh membunuh generasi bangsa. )esan daripada itu, sahsiah guru yang akan dibina selepas itu akan menjadi lebih sukar dan dan memerlukan banyak kesabaran untuk melaluinya. Ia perlulah tabah menghadapinya kerana tindakan yang dilakukan akan meninggalkan kesan mendalam dan sepanjang hayat. .elain itu, kesan buruk seorang guru sebagaimana tertuduh melakukan kes berkenaan bukan sahaja memburukkan imejnya sebagai guru secara peribadinya,

malah tempiasnya turut dirasai oleh semua guru. Ia seolah-olah menunjukkan keperibadian guru yang gagal mencerminkan seorang guru yang sebenarnya sebagaimana yang diaspirasikan oleh $egara. -elalui kod etika guru yang diperkenalkan, guru bertanggungjawab terhadap rakan sekerja. $amun, perbuatan jenayah ini diibaratkan telah mengkhianati rakan sekerja lain yang turut menanggung malu akibat daripada perbuatan rakan mereka yang bergelar seorang guru. #ari segi pembangunan sahsiah guru, perbuatan mengedar dadah secara kerja sambilan yang dilakukannya menyebabkan masyarakat menilai sahsiah guru secara umum bahawa guru-guru sekarang sudah tidak bersahsiah. 8dakah benar bahawa guru-guru sekarang menjadi guru bukan atas dasar minat dan tanggungjawab, tetapi disebabkan mahu mendapat sesuatu pekerjaan demi menjamin ekonominyaH 8dakah gaji pekerjaan seorang guru tidak mencukupi di sebabkan desakan kewangan, tekanan hidup dan desakan nafsu kemahuan mengejar pendapatan tambahan yang lumayan serta menginginkan kehidupan mewah dan bergaya tanpa mempunyai rasa bersyukur di atas re*eki yang diperolehi sehingga sanggup melakukan kegiatan mengedar dadah sebagai kerja sambilanH Guru-guru ini tidak menghayati sepenuhnya akan tanggungjawab, maksud yang terkandung dalam :alsafah Pendidikan $egara dan kod etika perguruan kerana jawatannya dianggap sebagai sandaran untuknya mendapatkan sumber ekonomi, bukan atas dasar tanggungjawab. Isu guru menjalankan kegiatan mengedar dadah sebagai kerja sambilan yang menyalahi undang-undang negara ini biasanya ia dilakukan tanpa mengira masa sama ada setelah tamat waktu kerja rasmi atau dilakukan pada waktu malam dan masa terluang. .etelah penat bekerja di sekolah sepanjang hari, guru menyambung kerja mereka dengan melakukan kerja sampingan tersebut. )eadaan ini sudah pasti memerlukan tenaga kerja yang maksimum dan akhirnya guru berkenaan yang akan menerima kesanya. -ereka pasti akan keletihan dan pergi ke sekolah pada keesokan harinya dalam keadaan yang lesu dan tidak bermaya atau pergi ke sekolah sibuk melakukan pekerjaan sampingan. 8khirnya segala perancangan pengajaran dan pembelajaran tidak dibuat dan tugas mengajar dilaksanakan secara ala kadar sahaja, sekadar melepaskan batuk di tangga. Guru seharusnya menjadikan tugas di sekolah sebagai tugas utama, kerja luar hanya sampingan

sahaja. $amun, agak malang kerana perkara yang terjadi adalah di sebaliknya. )erja luar sudah menjadi kerja utama, sebaliknya tugas mengajar pula yang menjadi kerja sampingan mereka. )eadaan ini amatlah menyedihkan dan sekiranya ia tidak diatasi para murid akan turut menjadi mangsa tindakan segelintir guru berkenaan. Golongan yang melakukan kerja sambilan ini memberi kesan tumpuan terhadap kerjaya utamanya sebagai pendidik. Guru berkenaan akan dilihat kurang memberikan komitmen terhadap tugas seterusnya organisasi mereka iaitu sekolah. )eadaan ini akan menyumbang kepada pelbagai masalah lain yang berhubungkait dengan bidang tugas yang dipertanggungjawabkan ke atasnya. .elain itu, kurangnya komitmen terhadap kerjayanya telah menyebabkaan prestasi menjadi merosot disebabkan hilang daya tumpuan semasa melakukan tugas. (yder + 8hmed !;<<4" menyatakan individu yang menjalankan pekerjaan sampingan memperuntukkan masa selepas waktu bekerja utamanya hingga menjejaskan produktiviti dan prestasi mereka sendiri. Pendapat ini turut disokong oleh Ahampion !;<3<" yang menyatakan mereka yang bekerja sambilan ini mengalami masalah kekurangan tenaga dan kurang daya keupayaan sehingga menjejaskan tumpuan untuk menjalankan tugas. Ini kerana guru terbabit biasanya menjalankan kegiatan tersebut pada waktu malam dan memerlukan tenaga untuk menjalankan pekerjaannya. -aka, keadaan ini juga akan menyebabkan tahap poduktiviti berkurangan yang dilihat sebagai satu liabiliti kepada pihak sekolah. )esan yang wujud hasil daripada perbuatan guru tersebut yang melakukan pekerjaan sambilan dengan mengedar dadah adalah berhubung dengan komitmen mereka terhadap sekolah sebagai guru dan kakitangan perlu dinilai adakah ia menjejaskan komitmennya sebagai guru di sekolah terhadap proses pengajaran dan pembelajaran, organisasi dan juga profesion. Ini disebabkan kerjaya perguruan memerlukan komitmen yang tinggi memandangkan guru merupakan agen yang membawa kepada perubahan bagi sesebuah negara melalui sistem pendidikan yang bersifat dinamik. 4.0 CADANGAN/RUMUSAN 0erdasarkan kepada huraian yang dijelaskan berkenaan isu guru melakukan kegiatan penyalahgunaan dadah sebagai kerja sambilan, saya mencadangkan

bahawa setiap guru perlu mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dihormati serta boleh dicontohi oleh murid. Pembentukan sahsiah ini termasuklah tingkah laku dan sikap yang elok, bersabar, bermurah hati, sentiasa bersifat tenang dan mampu menguruskan kehidupan serta kewangan dengan lebih berkesan. )ebanyakan kualiti kecerdasan dan sahsiah guru adalah hasil daripada latihan yang diikutinya semasa menjalani kursus di institusi perguruan. 7atihan itu termasuklah kefahaman terhadap sifat kejasmanian dan sifat psikologi kanak-kanak serta teori penyampaian pelajaran yang berkesan. .elain daripada menjalankan tugas di dalam bilik darjah, guru juga perlu sedar akan peranan lain yang diharapkan oleh masyarakat. -isalnya, guru diharapkan menjadi pengganti ibu bapa, menjadi penasihat dan pembimbing di dalam pembentukan sahsiah murid, menjadi kaunselor, pengamal dan penyebar nilai kebudayaan yang baik dan seterusnya menjadi contoh sahsiah yang terpuji kepada masyarakat. .ebagai seorang guru perlu membimbing generasi muda kini tentang keburukan penyalahgunaan dadah dan bukannya dia sendiri yang bertindak mengherat pelajarnya ke kancah dadah yang menjadi musuh pembunuh utama negara. Pada masa yang sama, guru juga harus sentiasa mengikuti kursus-kursus dan seminar motivasi pendidikan yang dianjurkan oleh pihak )ementerian Pelajaran, 6abatan Pelajaran $egeri dan Pejabat Pelajaran #aerah mengenai etika profesion perguruan. .ebagai contoh, guru boleh mengikuti )ursus #alam Perkhidmatan ataupun )ursus Peningkatan Profesionalisme )eguruan. )ursus-kursus pendidikan ini penting bagi seseorang guru untuk mempertingkatkan keupayaan dan prestasi dalam profesion pendidikan yang kian mencabar dan kompleks selari dengan era globalisasi kini. /leh kerana sistem pendidikan yang dilaksanakan adalah untuk menyokong usaha-usaha kerajaan, maka profesion keguruan dharapkan dapat membuat anjakan paradigma kepada budaya yang berasakan ilmu dan pemikiran !9ohani 8bdul (amid, 344D" demi meletakkan nama negara setanding dengan negara maju yang lain. .elain daripada itu, saya juga ingin mencadangkan supaya pihak )ementerian Pelajaran -alaysia mempelbagaikan aktiviti dan program kepada bakal pendidik semasa menjalani kursus latihan di institusi perguruan lagi. Aontohnya, mengadakan bengkel, ceremah, seminar, pertandingan, aktiviti sukan

dan sebagainya. #i dalam program ini guru-guru pelatih akan didedahkan dengan konsep sebenar berkenaan kod etika dan akauntabiliti keguruan. Penyediaan program dan aktiviti seperti ini akan melahirkan pendidik negara bangsa yang beretika dan mempunyai sahsiah yang tinggi. #i samping itu, berkenaan isu kegiatan guru mengedar dadah secara kerja sambilan dengan menggunakan rangkaian pelajar sebagai orang tengah perlu dipandang serius oleh pihak berkaitan terutamanya pihak sekolah, pihak berkuasa dan juga )ementerian Pelajaran. .aya mencadangkan agar guru terbabit dikenakan hukuman yang berat seperti buang kerja dan tidak dibenarkan untuk memohon sebarang pekerjaan di bawah perkhidmatan awam kerana tindakan yang dilakukan merupakan satu kegiatan jenayah yang bukan sahaja mencemarkan imej profesion perguruan malah dadah adalah merupakan musuh utama negara. Pandangan saya ini adalah selari dengan pendapat )etua Pengarah Pelajaran, an .ri 8limuddin -ohd #om, yang menyatakan tindakan pentadbiran serta merta yang dikenakan kepada guru terbabit membuktikan )ementerian Pelajaran tidak pernah bertolak ansur kepada mana-mana pihak yang cuba mencemarkan imej profesion perguruan di negara ini. -aka, saya sangat bersetuju dengan pendapat beliau bahawa peraturan dan hukuman sedia ada yang telah ditetapkan perlu dilaksanakan dengan tindakan yang tegas. .eterusnya, sebagai guru terlatih kelak seharusnya menunjukkan penampilan diri sebagai pendidik dengan mempunyai pelbagai ilmu tradisional dan moden. Guru juga perlulah mempunyai kefahaman terhadap dasar dan aspirasi pendidikan negara dengan jelas dan mantap. Guru yang bersahsiah tinggi akan menunjukkan etika cemerlang dalam perkhidmatan mereka. Guru dengan etiket sosial tidak dapat dipisahkan. %tiket sosial merupakan perilaku, budi bahasa, kebijaksanaan, imej, gerak-geri yang elok mengikut kesesuaian semasa berinteraksi dan pergaulan sehariannya. Guru haruslah berupaya menjadi agen pembangunan dan pembaharuan dalam masyarakat dengan menampilkan etiket sosial yang disenangi. ambahan lagi, guru merupakan golongan yang sentiasa mendapat perhatian walau di mana mereka berada. .egala tindak tanduknya sering diperhatikan oleh masyarakat sekeliling. )eadaan ini menjadi satu kewajipan bagi guru-guru mengamalkan penampilan diri dan menunjukkan contoh akhlak yang baik bagi memelihara martabat profesion perguruan. /leh kerana guru ibarat idola dalam

masyarakat, maka guru perlu berupaya menampilkan diri dan mengaplikasikan nilai-nilai kesantunan agar dapat menyesuaikan diri dalam sebarang keadaan yang dihadapinya. .ebagai seorang guru iaitu pendidik generasi bangsa perlu sentiasa mendalami diri dengan pelbagai ilmu dan kemahiran yang dapat mengimbangi pemikiran sedar dan bawah sedarnya supaya setiap tindakan yang diambil tidak akan menjejaskan etika profesionnya yang akan meninggalkan impak ke atas semua pihak termasuklah dirinya sendiri. .ememangnya banyak isu yang timbul atau ditimbulkan melibatkan guru dilihat sebagai melanggar etika perguruan seperti isu melakukan kegiatan menyalahgunakan dadah sebagai pekerjaan sambilan. %tika seorang guru yang perlu dipatuhi melibatkan tanggungjawabnya terhadap semua pihak yang terlibat dengannya secara langsung atau tidak langsung. Pelanggaran etika perguruan sebagai profesionnya akan mengakibatkannya dilabel sebagi individu gagal dan bersahsiah negatif. .ecara keseluruhannya dapatlah saya rumuskan bahawa setiap individu telah dilahirkan dengan sifat-sifat yang baik dan faktor-faktor pembelajaran, nilai, pergaulan banyak mempengaruhi keputusan yang dibuat. .etiap isu yang timbul melibatkan guru sebenarnya bukan menunjukkan kegagalan guru secara keseluruhannya, namun ia hanyalah kegagalan guru terlibat secara individu disebabkan kegagalannya menterjemahkan sesuatu keburukan yang dilakukan akan meninggalkan impak terhadap dirinya serta banyak lagi pihak yang lain. )ebebasannya untuk membuat sesuatu pilihan dan keputusan menyebabkannya gagal menginterpretasikannya dalam keadaan yang betul lantaran wujud gangguan psikologi kawalan luaran yang menghalangnya daripada membuat keputusan yang terbaik. .emuanya adalah kerana kekurangan nilai dan moral serta akibat beberapa keperluan asasnya tidak dapat dipenuhi dengan baik.

SA#A& #AKU GURU )ANITA

..- P7#$7#*3*# Pendidikan yang merupakan satu aspek yang paling asas dan dasar dalam sistem kehidupan manusia, corak dan aliran pendidikan yang begitu dinamik dan kontinum inilah tamadun manusia yang sejak menjadi %aman faktor ber%aman utama lagi merubah dan dapat kehidupandan mendidik dan

membangunkan manusia secara yang paling optimum dan seimbang. Pendidikan merupakan proses membentuk keperibadian manusia yang sempurna dan seterusnya melahirkan manusia yang dapat berinteraksi lebih baik dengan pencipta alam dan alam itu sendiri. &leh itu, semua warga guru bertanggungjawab untuk membantu usaha usaha mencapai matlamat mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan menjadikan negara ini sebagai pusat kecemerlangan bertaraf dunia. Sifat sifat yang luhur, bertanggungjawab serta tahap professionalisme yang tinggi semestinya menjadi amalan sewaktu menjalankan amanah profession. $uru mesti mempunyai etika kerja supaya dapat menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas tugas yang diamanahkan bagi meningkatkan kualiti kerja. Selain itu dapat meningkatkan disiplin diri bagi menghasilakn perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan organisasi serta dapat memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara.

,.- (S8 7)(K* $898 "erdasarkan pembacaan dan analisis artikel yang telah dipetik dari "erita Harian yang bertajuk :#8)P Dedah Salah 3aku $uru ;anita:, saya telah menjumpai satu isu yang berkaitan kesantunan guru iaitu gangguan seksual. "erdasarkan artikel yang dipilih menunjukkan bahawa guru tersebut didakwa <mengusik= pelajar lelaki terutamanya yang memiliki paras rupa atau penampilan yang menarik. )abiat guru tersebut menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan ibu bapa pelajar terbabit. Salah satu aduan yang dilakukan ialah salah seorang pelajar yang menjadi mangsa kejadian menyatakan pipinya seing <dicubit cubit manja= kerana diminati bukan sebagai hukuman disiplin. Perkara ini menjadi suatu isu apabila pelajar tersebut menjadi segan dan serba salah apabia diejek oleh rakan sekelas selain rasa tidak selesa. (su etika yang terlibat dalam kes ini ialah isu kesantunan. Kesantunan atau etiket merupakan sesuatu perkara yang biasa dilakukan di dalam masyarakat. #amun kesantunan guru perlu disesuaikan dengan kontekstual. Syed (smail "in Syed !ustapa dan *hmad Subki "in !iskon +,-.-/ menyatakan kesantunan dibahagikankepada tiga iaitu kesantunan berpakaian, kesantunan tingkah laku dan kesantunan berbahasa. *rtikel ini menunjukkan guru wanita ini terlibat dengan kesantunan tingkah laku. Syed (smail "in Syed !ustapa dan *hmad Subki "in !iskon +,-.-/ menyatakan setiap guru perlu lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid daripada hal hal lain. &leh itu, kes ini guru hendaklah mengambil tahu tentang emosi murid.

Syed (smail "in Syed !ustapa dan *hmad Subki "in !iskon +,-.-/ menyatakan juga guru juga perlu bersikap adil terhadap setiap orang murid tanpa mengira faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan atau agama. Selain akauntabiliti ibu bapa, rakan sejawat, masyarakat dan negara, akauntabiliti terhadap murid merupakan salah satu akauntabiliti keguruan. &leh itu, menjadi kewajipan seorang guru untuk menjaga amanah yang telah diberikan. 1.- *#*3(S(S (S8 1.. K&#S7P $*#$$8*# S7KS8*3 Sesuatu perbuatan itu ditakrif sebagai gangguan seksual apabila terdapat dua elemen yang harus dibuktikan iaitu > perbuatan yang dilakukan oleh penggangu dianggap lucah dan mangsa berasa terganggu akibat daripada perbuatan lucah itu. #amun dalam kes jenayah kedua dua elemen tersebut tidak dianggap bersalah melainkan mempunyai niat yang salah. "erdasarkan prinsip undang undang jenayah (nggeris menjelaskan bahawa sesuatu perlakuan itu tidak boleh disabitkan sebagai jenayah jika pelaku tiada niat melakukannya. #amun gerak geri pelaku tersebut boleh menunjukkan niatnya. 1., "7#)8K "7#)8K $*#$$8*# S7KS8*3 $angguan seksual dalam isu kesantunan guru ini terbahagi kepada dua iaitu secara verbal dan non-verbal . Kementerian Sumber !anusia +.222/ mengkategorikan bentuk bentuk gangguan seksual kepada lima jenis utama, iaitu gangguan secara lisan, gangguan secara bukan lisan, gangguan secara fi%ikal, gangguan secara 'isual dan gangguan secara psikologi. $angguan secara lisan dapat dilihat dalam penggunaan bahasa lucah melalui perbualan, bercerita, berjenaka, membuat bunyi bunyian, memberi kritikan, komen, pujian atau mengajukan soalan berunsur seksual ke atas penampilan, pakaian, tingkah laku, tubuh badan atau akti'iti seksual sehingga seseorang berasa tersinggung, terhina atau terugut untuk berurusan. $angguan secara bukan lisan dipamerkan melalui sikap atau perlakuan seseorang yang memberi maksud atau gambaran keinginan yang berunsurkan seksual antara

lain, seperti menjeling, menggoda, merenung, mengintai, menjilat bibir atau mengguna bahasa isyarat yang lain. )erdapat juga gangguan seksual berbentuk sentuhan fi%ikal yang berunsur seksual seperti mendekati orang lain dalam jarak yang terlalu dekat sehingga orang tersebut berasa kurang selesa, memegang, memeluk, menepuk, menggosok, mencubit, mencium atau meraba sehingga Pengadu berasa tersinggung, terhina atau terugut. $angguan secara 'isual pula ialah perlakuan menghantar nota, surat, mel elektronik +e mel/, short messaging system +sms/, multimedia messaging system +mms/, gambar +foto/, poster, objek atau bahan bacaan yang berunsur seksual melalui penggunaan apa jua peralatan media, peralatan elektronik atau peralatan komunikasi kepada Pengadu yang menyebabkan Pengadu berasa tersinggung, terhina atau terugut juga terjumlah kepada gangguan seksual. $angguan psikologi pula ialah perbuatan cuba merapati secara seksual, mendorong, mendesak, mengugut atau memujuk rayu bagi memenuhi keinginan seksual Pegawai *wam sama ada melalui surat, telefon, e mel atau sebarang bentuk peralatan komunikasi kepada Pengadu yang menimbulkan tekanan emosi dan mental ke atas Pengadu adalah terjumlah kepada gangguan seksual. 1.? H8K8!*# K7P*D* P7S*3*H "erdasarkan garis panduan yang diberikan oleh @abatan perkhidmatan *wam !alaysia menyatakan, seseorang Pegawai *wam yang didapati melakukan gangguan seksual, boleh dikenakan tindakan tatatertib kerana telah melanggar peraturan ?* atau peraturan ?+,/+d/, Peraturan Pegawai *wam yang memperuntukkan ASeseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan atau mencemar nama perkhidmatan awamB. Selain itu, seseorang Pegawai *wam juga yang didapati bersalah melakukan gangguan seksual boleh dikenakan mana mana satu atau apa apa gabungan dua atau lebih hukuman yang berikut, bergantung kepada keseriusan kesalahan itu menurut peraturan 16, Peraturan Pegawai *wam iaitu mendapat amaran,

denda,lucut hak emolumen, tangguh pergerakan gaji, turun gaji, turun pangkat atau buang kerja. 1.5 K&D 7)(K* C*#$ "79K*()*# Profession perguruan mempunyai matlamat untuk membentuk insan dan ihsan manusia yang sempurna dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmaninya. $uru juga berperanan menyediakan seorang indi'idu itu tentang peranan dan tanggungjawabnya di dalam masyarakat demi mencapai kesempurnaan dan kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat seterusnya membantu negara mencapai kemajuan. Dari pendapat keagamaan, seorang guru itu setaraf dan seangkatan dengan pemimpin dan ketua masyarakat kerana guru berperanan mendidik dan membimbing ahli masyarakat lain ke arah jalan yang benar dan tidak terpesong dari landasan kehidupan yang baik. Pekerjaan ini juga dianggap satu ibadah. Kod etika yang terlibat dengan kes ini ialah guru tidak harus berkelakuan begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionalnya dan akan menyebabkan kehilangan kepercayaan orang ramai. $uru seharusnya menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh dedikasi, tidak mementingkan diri sendiri dan memilih tugas. Diri ciri ini penting kerana tugas guru berkait rapat dengan mutu pendidikan di mana dalam pengajaran, jika guru lakukan dengan ikhlas dan bersungguh sungguh, ia akan menarik minat pelajar untuk belajar dengan lebih bersungguh sungguh. &leh kerana setiap tindakan dan tingkah laku guru akan menjadi perhatian dan ikutan pelajar, ia memerlukan tindakan yang penuh perhatian yang teliti dan berhati hati. Setiap penjawat awam terutamanya guru yang mempunyai dan mengamalkan prinsip ini tidak akan bersikap mementingkan diri sendiri malah sebaliknya lebih mengutamakan kepentingan orang ramai khususnya murid murid. Prinsip prinsip ini mampu mengelakkan seorang guru daripada terjebak dengan isu etika keguruan yang boleh mencemarkan imej profesion perguruan. *ntara etika keguruan ialah tanggungjawab utama guru adalah terhadap anak muridnya. Kepentingan murid mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat, persatuan atau persendirian. *pabila berlakunya konflik

atau kekeliruan yang memerlukan guru membuat keputusan antara pelajar, persatuan yang diikuti oleh guru ataupun kehendak persendirian, keputusan yang perlu guru ambil pelajar menjadi perkara utama perlu guru dahulukan. (ni adalah kerana sudah menjadi tanggungjawab seorag guru itu untuk melindungi dan menjaga kepentingan pelajarnya terutama ketika disekolah. Sewaktu guru sedang menjalankan tugas, perkara lain harus di ketepikan buat sementara waktu agar guru dapat memberi perhatian sepenuhnya kepada pelajar !erujuk kepada kod etika keguruan, salah satu prinsip yang dinyatakan ialah prinsip kesetiaan iaitu prinsip yang mempunyai kaitan dengan isu yang dibincangkan. $uru seharusnya tidak melakukan perkara yang tidak sopan sehingga mencemarkan profesionnya. $uru juga bertindak sebagai pengganti ibu bapa iaitu membentuk tingkah laku murid. Secara kesimpulannya, guru yang bertingkah laku negatif fterhadap murid tidak mengamalkan kod etika yang telah digariskan.

1.E F*K)&9 *)*8 P8#D* (S8 )79S7"8) "793*K8 Keguruan ialah satu jawatan professional seperti mana kerjaya kerjaya lain dalam masyarakat dunia. Salah satu agenda penting dalam matlamat perancangan pembangunan pendidikan bagi 9!K 2 ialah membangunkan istem pendidikan bertaraf dunia. Dalam agenda ini kerajaan akan memperkukuhkan kurikulum sekolah yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, mempunyai disipin yang tinggi, bersikap kerjasama, dan mampu memainkan peranan dalam masyarkat, serta melahirkan sejumlah sekolah yang baik dan cemerlang. Salah satu sebab yang mewujudkan masalah kesantunan kepada guru ialah faktor peribadi guru itu sendiri. Sudah menjadi tanggapan umum bahawa guru boleh dijadikan model dalam kehidupan bermasyarakat. #amun, pandangan dan tanggapan positif masyarakat kian menipis apabila ada sesetengah guru yang melanggar etika keguruan. (ni termasuklah guru yang selalu ponteng kelas dan keluar dari kawasan sekolah atas urusan peribadi. !alah ada guru yang sanggup menghisap rokok dan bersembang dengan guru yang lain sambil diikuti ketawa hilai.

3ebih malang lagi apabila ada guru yang telah memperdaya dan melakukan hubungan seks dengan pelajarnya. Segala perbuatan negatif ini tentunya boleh mengikis kepercayaan dan penghormatan masyarakat terhadap guru. Faktor yang menjadi penyumbang kepada perlakuan guru tersebut ialah pengaruh media massa. !enurut kajian yang dilakukan pengaruh media elektronik lebih banyak dari pengaruh media massa. Kerana pengaruh media elektroni boleh didapati tanpa sekatan. *ntara faktor lain ialah guru tersebut mengahadapi masalah keluarga. Kerjaya guru cuma berkaitan dengan usaha usaha mengajar dan mendidik manusia agar berjaya dalam hidup mereka. Dunia guru telah membataskan pergaulan dan interaksi mereka dengan rakan setugas dan para pelajar sahaja. Peluang mereka untuk bergaul dengan masyarakat luar begitu terhad. Segala keterhadan ini akan membataskan peluang orang ramai untuk mengenali dan memahami peranan guru. 3ebih ketara lagi apabila guru guru tidak mempunyai apa apa kuasa atau pengaruh terhadap urusan hidup masyarakat moden seperti sekarang. Selain itu, faktor yang mendorong guru tersebut berkelakuan begitu ialah kurang memahami etika keguruan. &leh itu, bagi menjaga imej profesion, setiap guru perlu patuh kepada etika profesionalisme, etika pengajaran, etika tingkah laku dan etika perkhidmatan awam. $uru merupakan tenaga ikhtisas di dalam bidang perguruan yang dipertanggungjawabkan untuk mendidik murid murid di seklah. &leh itu, guru yang mempunyai kemahiran profesional serta kecerdasan emosi yang tinggi memainkan peranan besar dalam menghasilkan generasi yang berpendidikan, berkemahiran, berbudaya ilmu dan berakhlak selaras dengan Falsafah Pendidikan #egara.

1.4 (!P3(K*S( (S8 K7$898*# )79S7"8) $angguan seksual merupakan perkara yang mampu mewujudkan implikasi yang kompleks terutamanya kepada profesion guru kerana guru merupakan pendidik yang sepatutnya menjadi role model. *ntara impaknya termasuklah impak kepada

psikologi, impak kepada emosi, impak kepada kesihatan fi%ikal, impak kepada hubungan sosial dan ikatan sosial dan impak kepada tekanan kerjaya. !enurut American Psychological Association pada tahun .222 melaporkan ramai mangsa mengalami tekanan berat selepas menerima gangguan seksual. (ni termasuklah kesan psikologi iaitu rasa rendah diri dan sering menyalahkan diri sendiri. *pabila mereka mengalami perkara ini terlampau lama mereka akan mengalami penyakit neurosis termasuk fobia. !urid yang mengalami gangguan seksual akan mengubah corak hidup mereka kepada pendiam dan jarang bergau. Selain impak yang diberikan kepada psikologi dan emosi ganggaun seksual juga memberi impak kepada kesihatan fi%ikal. Dontohnya ialah mangsa gangguan seksual juga sering kali mengalami pening kepala dan muntah muntah serta mengalami sindrom seperti tidak selera makan dan sukar untuk tidur. Kesan ini biasanya dialami mangsa kerana terlampau memikirkan perkara yang berlaku ke atas diri mereka dan jika berterusan ia akan menjadi lebih parah sehingga mengalami sakit mental jika tidak mendapat rawatan awal. $angguan seksual khususnya di tempat kerja turut memberi kesan ke atas produkti'iti dan ekonomi negara. (a merugikan pasaran buruh kerana ia boleh menjejaskan kenaikan pangkat kepada mangsa yang sudah berpengalaman kerja kebanyakannya akan bertindak berhenti kerja. (ni menyebabkan tukar ganti pekerja yang tidak dirancang. Selain itu, imej sesuatu sekolah juga tercalar jika peristiwa tersebut diketahui umum. *ntara implikasi yang dihadapi oleh guru yang melakukan perbuatan ini ialah hubungan guru dan murid menjadi renggang di mana semua murid akan menjadi takut untuk menuntut ilmu dengan guru tersebut. Dalam situasi ini murid berasa tidak selamat untuk meneruskan sesi pembelajaran. Selain itu hubungan guru dan rakan sejawat juga akan musnah kerana guru lain tidak akan percaya kepada guru tersebut. $uru tersebut juga akan mengalami masalah jiwa terjadap perbuatan yang dilakukannya. Kesan jangka masa panjang yang akan ditempuhi guru tersebut ialah mereka tidak diterima oleh masyarakat di mana masyarakat akan memandang serong kepada

mereka. $uru tersebut juga akan dipindahkan dari sekolah berkenaan bagi menjaga nama baik sekolah tersebut. Di mata masyarakat guru tersebut tidak mendapat tempat di mata masyarakat kerana tidak dipercayai. Kesan jangka masa pendek terhadap profesion perguruan ialah profesion perguruan akan dipandang rendah oleh masyarakat. !asyarakat tidak memandang profesion ini sebagai profesion yang penting. Profesion ini juga tdak dianggap mulia kerana masyarakat menganggap profesion ini bukanlah selamat untuk anak mereka lagi. )ambahan pula profesion ini tidak lagi dihormati oleh masyarakat. Kesan jangka masa panjang kepada profesion perguruan ialah generasi muda tidak lagi mahu menjadi pelapis terhadap profesion ini. Penyusutan kuasa untuk menjalankan tugas secara professional menyebabkan profesion perguruan menurun di kaca mata masyarakat.

?.- D*9* !7#$*)*S( (S8 K7$898*# C*#$ "793*K8 Pendidikan merupakan satu kaedah yang terbaik untuk mengatasi tingkah laku guru yang negatif di mana melalui kaedah ini kita boleh membangunkan kesedaran guru tentang bahaya gangguan seksual yang dilakukan ke atas murid. Kebanyakan #egara maju telah memperkenalkan pendidikan seks kepada semua masyarakat bagi mendedahkan pelbagai isu dalam menimbulkan kesedaran mengenai ganggun seksual seperti diskriminasi seksual, hak asasi wanita, nilai nilai baik antara hubungan lelaki dan perempuan, penderaan,pencabulan, seksual dan sebagainya. @usteru itu kerajaan atau badan bukan kerajaan perlu memainkan peranan penting dalam menyediakan pendidikan seks ini supaya dapat menyedarkan masyarakat khususnya guru guru dalam mengatasi masalah tingkah laku yang negatif ini. Pendidikan seks bukan sahaja sesuai untuk murid, gur guru dan masyarakat namun kepada pesalah gangguan seksual itu sendiri. Pendidikan seks ini bertujuan untuk

memberi maklumat yang sebenar tentang keslaahan seksual yang dilakukan lebih lebih lagi dilakukan kepada murid. Di samping itu juga, pendidikan seks ini juga mengetengahkan implikasi dan kesan yang diperolehi oleh pesalah gangguan seksual jika mereka terus melakukan gangguan seksual kepada murid murid. Selain itu, bagi mengatasi masalah ini, kursus, ceramah atau bengkel perlu dibuat lagi bagi meningkatkan nilai nilai dan tingkah laku yan teratur dan bertanggungjawab terutama yang melibatkan penjawat awam contohnya guru. "agi mengatasi masalah ini hingga ke akar umbi, semua guru perlu menghadiri kursus yang dikendalikan oleh kerajaan bagi menyedarkan mereka tentang tanggungjawab sebagai pendidik. #ilai murni seperti kemanusiaan, kasih sayang, nilai moral, etika, tanggungjawab dan sebagainya perlu diterapkan ke dalam diri setiap guru. #ilai hidup yang baik ini dapat memelihara mereka daripada melakukan gangguan seksual yang bertentangan dengan norma hidup yang perlu dipertahankan. $uru perlu melibatkan diri secara produktif dalam proses perubahan, guru mempunyai tujuan moral yang dikaitkan dengan tugas dan tanggungjawab mereka. Selain itu bagi menangani masalah tingkah laku guru yang negatif ini +gangguan seksual/, kerajaan atau badan bukan kerajaan +#$&/ perlu menyediakan kemudahan khidmat kaunseling khususnya kepada murid murid yang mengalami gangguan seksual. Di setiap sekolah perlu diwujudkan khidmat bimbingan dan kaunseling yang dikhaskan untuk guru bagi menangani isu gangguan seksual di mana khidmat ini dikendalikan oleh indi'idu yang pakar dalam masalah ini. Khidmat bimbingan dan kaunseling ini bertujuan untuk membolehkan guru mendapatkan bantuan dan nasihat dari pakar kaunseling jika mereka terjebak dengan masalah ini. !enurut Shert%er dan Stone +.26./, mengatakan bahawa bimbingan sebagai perkhidmatan membimbing indi'idu yang memerlukannya untuk mencapai kefahaman, pengetahuan dan kemahiran tertentu. Kuatkan undang undang juga adalah satu jalan mudah yang boleh diambil bagi mengatasi tingkah laku yang negatif. Penguatkuasaan undang undang yang melibatkan kes gangguan seksual di kalangan murid ini perlulah dibanteras supaya masalah sepri ini dapat diatasi dengan segera.Dengan adanya penguatkuasaan

undang undang ini, tingkah laku negatif di kalangan murid mungkin dapat diatasi dan dibanteras dengan segera.

5.- K7S(!P83*# !enjelang tahun ,-,-, !alaysia berhasrat menjadi sebuah negara maju mengikut acuan sendiri, iaitu mencapai kejayaan seimbang dari segi ekonomi, politik, sosial, kerohanian dan kebudayaan. !alaysia berhasrat menjadi sebuah negara yang masyarakatnya bersatu padu dan mempunyai keyakinan diri yang tinggi, berpegang teguh pada nilai agama, moral dan etika serta menikmati kehidupan yang demokratik, liberal dan bertolak ansur, perkongsian ekonomi yang adil dan saksama, progresif dan makmur, serta menguasai ekonomi yang mampu bersaing, dinamik, tangkas serta berdaya tahan. Secara keseluruhannya, selaku seorang guru haruslah mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dihormati serta boleh dicontohi oleh murid. $uru adalah orang yang selalu mendapat perhatian walau di mana mereka berada. &leh itu, guru haruslah jelas tentang kod etika dan akauntabiliti keguruan. !engikut pengertian Kamus Dewan +,--5/ etika bermaksud satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan. $uru perlu mempunyai tatasusila yang tinggi dan berkomitmen menjalankan tugas sebagai pendidik dengan baik. Pendedahan pendedahan salah laku guru guru boleh mengakibatkan kewibawaan profesion keguruan tergugat pada mata umum. Hal ini bertentangan dengan peranan dan tatasusila perguruan di !alaysia yang menyatakan guru perlu mematuhi kod etika perguruan iaitu menjalankan tanggungjawabnya guru kepada pelajar, ibu bapa pelajar, rakan sejawat dan masyarakat dan #egara, bukannya mengambil kesempatan di atas apa yang berlaku terhadap murid tetapi sebaliknya membantu mereka menyelesaikan

masalah yang dihadapi. $uru juga haruslah mempunyai inisiatif untuk mendalami kod etika keguruan.

E.- 97F37KS( )ugasan *sas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional ini membuka peluang kepada saya untuk menjalani pelbagai jenis langkah langkah untuk menyiapkan kerja. (ni keraa tugasan ini melibatka juga tugasan berkumpulan. *ntaranya ialah menjalankan kolaborasi dengan rakan rakan untuk menyiapkan tugasan ini. Saya berasa sangat bersyukur kerana diberi peluang untuk meneroka isu ini dan membincangkan bagaimana untuk menjadikan satu blog. "log yang diwujudkan oleh kumpulan saya akan dilampirkan sebagai rujukan. 8nsur )!K yang diterapkan di dalam tugasan ini memberi ruang kepada saya untuk mencorak cara pengajaran saya pada masa akan datang. Selain itu, tidak pernah terdetik di hati saya untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang isu isu keguruan yang wujud di arena pendidikan tanah air. #amun, tugasan ini menggalakkan saya untuk medalami isu yang ada dan isu yang saya pilih ialh berkaitan dengan tingkah laku guru wanita. )ingkah laku yang pada sesetangah pihak dianggap biasa namun jika dari aspek kod etika keguruan guru tidak seharusnya melakukan perkara sebegitu. "erdasarkan tugasan ini juga saya mendapat banyak maklumat selain menjaga tingkah laku sebagai seorang guru. $uru juga harus mementingkan keadaan murid dahulu.