Anda di halaman 1dari 17

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARUL AMAN 06000 JITRA, KEDAH

ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU EDU 3108

NAMA : HARDAWATI BINTI JAMALUDDIN 790909086598


KUMPULAN UNIT :
PGSR ! SAINS AMBILAN NOV 2009

NAMA PENS"ARAH :
1

DR. AHMAD SOBRI BIN SHUIB JABATAN ILMU PENDIDIKAN IPG KAMPUS DARUL AMAN

TARIKH SERAHAN: 30 HB SEPTEMBER 2013

PENGHARGAAN

Syukur kehadrat Allah swt kerana dengan izin dan limpah kurnia Nya dapat saya menyiapkan tugasan yang telah di!erikan dalam temp"h yang di!erikan# $i!uan terima kasih saya u%apkan kepada insan yang telah mem!erikan !antuan& s"k"ngan dalam apa !entuk sekalipun sehingga tugasan ini dapat disiapkan# 'erima kasih saya u%apkan kepada pensyarah pem!im!ing iaitu (r# Ahmad S"!ri !in Shui! yang telah !anyak mem!erikan tun)uk a)ar yang !ernas dalam menyiapkan tugasan ini# 'idak lupa kepada i!u!apa serta ahli keluarga yang !anyak mem!erikan m"ti*asi supaya menyiapkan tugasan ini se%epat dan se!aik mungkin# Selain daripada itu& tidak dapat dina+ikan sum!angan rakan rakan dalam !erk"ngsi idea dan tidak l"kek men%urahkan ilmu dalam menyiapkan tugasan yang di!erikan ini# Alhamdulillah& segala pu)ian !agi Allah swt kerana izinNya dapat kami menyiapkan tugasan yang telah di!erikan kepada kami ini# 'anpa izinNya kami mungkin tidak mampu melaksanakan amanah ini# Ini adalah kerana !anyak dan !esar tanggung)awa! kami& !ukan saha)a se!agai se"rang pela)ar& malah )uga se!agai
2

se"rang guru yang perlu mem!im!ing serta mendidik anak anak di peringkat rendah yang sememangnya memerlukan perhatian yang istimewa serta layanan yang pel!agai# Malah )uga se!agai se"rang anak tunggal yang sememangnya men)adi tanggun)awa! men)aga i!u!apa yang sedang meniti usia tua& yang sememangnya amat memerlukan perhatian dari segi kesihatan# Ber!anyak terima kasih yang tidak terharga dan tidak terhingga kepada i!u!apa ter%inta yang sangat memahami situasi kami# Memandangkan dalam usia se!egini dengan tugasan rutin seharian& sememangnya memerlukan masa dalam memahami& melaksanakan tugasan ini# ,ami (engan )uga ingin merakamkan )utaan terima kasih kepada pensyarah !eliau& yang mem!eri pemahaman mendalam !erkaitan

matapela)aran& iaitu (r# Ahmad S"!ri !in Shui! yang mem!im!ing saya dan rakan# !im!ingan sememangnya dapat mem!antu kami dalam melaksanakan tugasan ini# 'idak lupa )uga kepada semua rakan rakan seper)uangan yang turut !anyak mem!antu dalam kelas malah mem!im!ing dalam men%ari maklumat& mengakses internet& agar terlaksana segala tugasan dengan sempurna dan tepat pada masanya# Akhir kalam& dengan pert"l"ngan Nya diharapkan segala usaha murni ini dapat meningkatkan iltizam serta semangat saya dalam menempuh u)ian se!agai se"rang pela)ar -.S$ dan dapat meningkatkan pr"+esi"n keguruan untuk mem!im!ing kanak kanak istimewa# Akhir sekali& saya !erd"a agar Allah swt sentiasa mem!erkati serta memudahkan segala urusan saya dalam mengharungi hidup se!agai se"rang pela)ar# Begitu )uga kepada semua insan yang telah mem!antu saya& sem"ga Allah swt mem!alas !udi !aik kalian dengan gan)aran yang setimpal#

/ardawati !inti 0amaluddin -.S$ SAINS Am!ilan N"*em!er 2009#


3

II

PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil ker)a saya sendiri ke%uali nukilan dan ringkasan yang tiap tiap satunya telah saya )elaskan sum!ernya#

Tandatangan :........................................................................ Nama Tarikh :Hardawati binti Jamaluddin : 30 hb September 2013 4

I TAJ ! T "ASAN:

ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU EDU 3108 (1)ULASAN DAN ANALISA ARTIKEL 1: BEGINNING ELEMENTARY TEA HER!S DE"ELOPMENT AS TEA HERS OF S IEN E# (2)REFLEKSI TENTANG IMPLIKASI TUGAS DAN TANGGUNGJA$AB SEORANG GURU TERHADAP PERKEMBANGAN PROFESIONALISME DIRI

JA$ATAN I%&

'(N)I)I!AN

INSTIT T '(N)I)I!AN " * !A&' S )A* % A&AN+ 0,000 JIT*A+ !()AH.

S(NA*AI !AN) N"AN

HA%A&AN '(N"A! AN '(N"HA*"AAN S(NA*AI !AN) N"AN $.*AN" !.%A$.*ASI TAJ ! T "ASAN /

I II III I/

1.0 2.0 3.0

'engenalan Jeni01Jeni0 "angguan (m20i 'un3a1'un3a "angguan (m20i )alam !alangan &urid

1 2

4.0

4ara &enangani &a0alah "angguan (m20i )alam !alangan &urid 5 11 ,

#.0

'enutup

$I$%I."*A6I

III $.*AN" *(!.) !.%A$.*ASI !(*JA ! *S S NA&A '(%AJA* N.. &AT*I! ! &' %AN : : '"S*1SAINS A&$I%AN N./(&$(* 2005 &ATA '(%AJA*AN
'*.6(SI.NA% " *

: HA*)A7ATI $INTI JA&A% ))IN

:()

3108 ASAS !('I&'INAN )AN '(*!(&$AN"AN

'(NS9A*AH '(&$I&$IN" : )*. AH&A) S.$*I $IN SH I$ JA$ATAN I%& '(N)I)I!AN.

TA*I!H 08 J N 2013 12 J N 2013

'(*!A*A )I$IN4AN"!AN &enerima tuga0an dan penerangan tentang tuga0an &en3ari bahan &embuat ru<ukan

!.&(N

T;TAN"AN

1# J N 2013 1# J N 2013 10 J %AI 2013 11 J %AI 2013 1# J %AI 2013 &enghantar tuga0an 30 S('T 2013 $erbin3ang dengan rakan1rakan tentang tuga0an &embuat tuga0an &ela=ari laman web untuk men3ari maklumat &embuat <adual dan dra>

I/

%ASAN )AN ANA%ISIS A*TI!(% :


8

$eginning (lementar= Tea3her?0 )e-el2pment a0 Tea3her0 2> S3ien3e

PENGENALAN (i Australia misalnya& kerana dalam !anyak !ahagian !ahagian lain di dunia termasuklah Malaysia& terdapat ke!im!angan yang !erterusan mengenai keadaan kemiskinan penga)aran sains rendah# Ini telah menye!a!kan permintaan untuk menukar pendidikan guru terlatih# 1alau !agaimanapun & masalah yang dialami "leh guru guru sek"lah rendah dalam penga)aran sains sering digam!arkan dari segi mereka yang kekurangan kandungan pengetahuan sains# Lawatan penyelesaian yang
5

mem!eri tumpuan kepada menyediakan sains meningkat pengetahuan kandungan dalam pr"gram pendidikan guru yang terlatih # Lap"ran ini menempatkan )angkaan permasalah yang !erkaitan dengan penga)aran sains dalam k"nteks yang )auh le!ih luas daripada pem!angunan pr"+esi"nal guru permulaan# K#$%&%' (%&)* +%,) $-./%0%%' %,1)2-* 1: Kerjasama Guru Berkaitan dengan !agaimana interaksi guru !"leh memainkan Se"rang guru !aru men)elaskan !ahawa

peranan dalam pem!angunan pr"+esi"nal

dia !erasa le!ih yakin dalam menga)ar sains selepas menyertai )awatankuasa sains# .uru permulaan yang lain yang dinyatakan mempunyai interaksi daripada ment"r dan guru guru yang le!ih !erpengalaman yang mem!antu dalam mem!angunkan strategi penga)aran sains mereka#

Kandungan Pengetahuan Sains

pengetahuan guru tentang sains

-enulis

mengakui !ahawa ke!anyakan guru sek"lah rendah !ermula dengan kekurangan pengetahuan kandungan sains dan pem!angunan yang diperlukan di dalam sesi -d-# Bagaimanapun& !eliau di!awa keluar menilai keperluan guru dalam !idang pedag"gi dan sum!er# Beliau mendakwa !ahawa pr"gram pr"gram persediaan guru perlu mem!eri latihan kepada guru guru tentang !agaimana untuk menga)ar t"pik t"pik tertentu dan unit supaya guru !"leh memasukkan tugasan menga)ar mereka dengan tahap keyakinan dalam penga)aran sains dalam sekurang kurangnya satu -d-# Guru Baru Berkaitan dengan keperluan khusus dan masalah guru guru !ermula

-enulis mem!awa keluar +akta !ahawa guru guru sek"lah rendah !ermula pada umumnya telah mem!angunkan identiti diri mereka se!agai guru& tetapi tidak guru guru sains dan penga)aran sains & pada hakikatnya & usaha ini mem!eri tekanan kepada ramai guru# Mereka menye!ut kekurangan sum!er# ,edua dua kurikulum dan peralatan& se!agai salah satu se!a! mereka tidak selesa dengan penga)aran sains# Mereka )uga menye!ut kekurangan pengalaman dengan kandungan# -ara penyelidik )uga mendapati !ahawa sesetengah guru permulaan menganggap diri mereka pakar
10

pakar dalam satu lagi !idang kurikulum seperti mem!a%a & matematik atau ka)ian s"sial# ,erana ini adalah pr"ses di mana guru guru sek"lah rendah %enderung untuk mempunyai pengalaman yang !esar& mereka sering akan menggunakan teknik teknik pedag"gi daripada !idang !idang lain dalam penga)aran sains# Ini tidak selaras dengan sukatan pela)aran Australia untuk menga)ar sains atau piawaian yang telah di!angunkan di negara negara lain#

Susulan 2 -ihak ,-M perlu mem!uat susulan kepada latihan pem!angunan pr"+esi"nal dengan mem!eri s"k"ngan !erterusan -enulis menun)ukkan !ahawa pengenalan amalan penga)aran !erasaskan siasatan dan kandungan sains dalam pr"gram penyediaan guru tidak men%ukupi untuk memastikan kualiti penga)aran sains di dalam kelas# Semua pela)ar dalam ka)ian ini telah %emerlang dalam kelas kaedah sains& tetapi sangat sedikit daripada mereka yang menggunakan penga)aran inkuiri dan prinsip prinsip k"nstrukti*isme dalam amalan mereka# Sangat sedikit malah tiada pelaksanaan akti*iti hands "n dengan pela)ar pela)ar mereka# -enyelidik menyatakan !ahawa ini menun)ukkan keperluan untuk pem!angunan pr"+esi"nal !erterusan se!agai langkah susulan untuk guru guru dalam !idang sains se%ara khusus#

Kajian Kes Satu ka)ian di mana penyelidik menerangkan kes tertentu di sek"lah atau persekitaran yang lain& tetapi kes itu tidak sesuai dalam kateg"ri lain seperti etn"gra+i & ka)ian per!andingan atau penilaian# ,a)ian ini terdiri daripada sem!ilan ka)ian kes indi*idu guru guru !aru dan kaedah penga)aran sains mereka# Autonomi Guru ,eupayaan guru guru untuk mem!uat keputusan pr"sedur mereka -enyelidik mem!uat n"ta tahap
11

sendiri !agaimana untuk men)alankan kelas#

aut"n"mi yang tinggi dalam k"nteks guru guru !erkenaan dengan !agaimana mereka memilih untuk menga)ar sains# Mereka menye!ut !ahawa aut"n"mi ini di dalam kelas indi*idu mem!awa !e!erapa "rang guru untuk mengelakkan penga)aran sains apa!ila mungkin& dan lain lain untuk !e!as mengamalkan penga)aran sains kualiti hampir setiap hari#

Konstruktivisme Sosial

Berkaitan dengan te"ri psik"l"gi !ahawa pengetahuan -enyelidik perasan dalam

adalah di!ina !erdasarkan interaksi s"sial dan k"nteks#

pemerhatian mereka !ahawa ke!anyakan guru tidak mem!ina penga)aran sains mereka dengan %ara yang di!enarkan untuk pem!ela)aran k"nstrukti*is# Ini adalah kerana terdapat penggunaan yang terhad kumpulan dan pasangan perk"ngsian dan terdapat )uga !anyak kurikulum teratur # .uru guru yang %u!a melakukan akti*iti dan hands "n seperti eksperimen dalam kelas mereka !iasanya tidak mem!ina eksperimen terle!ih dahulu& tetapi se!aliknya melihat pr"ses siasatan se!agai akti*iti indi*idu#

Asas Sains

Berkaitan dengan keperluan dan masalah khusus penga)aran sains

kepada pela)ar pela)ar sek"lah rendah 3 )uga termasuk keperluan untuk persediaan yang %ukup untuk sek"lah menengah#

Aktiviti Amali

Satu kelas akti*iti sains diterangkan "leh guru guru sek"lah rendah# 'eknik yang pertama

Akti*iti akti*iti ini meli!atkan pela)ar dan menarik di sekitar kandungan sains yang !ermakna & di samping men)adi terkawal di dalam kelas# penyelidik yang dikenal pasti dalam tingkah laku guru guru sains !ermula 4adalah +en"mena 5 akti*iti akti*iti yang !eker)a# 5 (alam erti kata lain & ini adalah akti*iti akti*iti terli!at pela)ar yang disimpan dan diurus di dalam kelas guru !aru# -ara penyelidik mendapati !ahawa akti*iti akti*iti ini telah mem!antu untuk meningkatkan keyakinan guru guru !aru 4 dalam menga)ar sains & tetapi mereka tidak menepati %ita %ita
12

k"nstrukti*is dan !erasaskan siasatan sukatan pela)aran sains Australia !aru#

REFLEKSI 'ugasan ,,- 6(7 890: Asas ,epimpinan dan -r"+esi"nalisme .uru adalah tugasan yang telah diwa)i!kan ke atas semua guru pelatih penga)ian -rasek"lah Semester :# 'ugasan ini !ertu)uan untuk mengasah asas kepimpinan dan pr"+esi"nalisme se"rang guru dalam mempuh %a!aran di dunia peker)aan se!enar# (i samping itu& tugasan ini )uga dapat mem!antu para guru pelatih untuk meningkatkan

13

kemahiran untuk memilih maklumat yang rele*an dengan tugas dan menganalisa maklumat untuk dipersem!ahkan se!agai satu hasil ker)a yang !erkualiti# Bagi melaksanakan tugasan ini saya mem!uat !a%aan daripada pel!agai sum!er seperti internet& !uku& dan surat kha!ar# Ba%aan di!uat untuk pen%arian maklumat tentang isu yang !erkaitan dengan guru di mana saya telah memilih dua isu iaitu isu guru p"nteng sek"lah dan guru %a!ul murid# -enyelidikan di!uat !erdasarkan isu dengan melihat kepada aspek aspek yang dilanggari& +akt"r penye!a! dan kesan kesan kepada pihak ter!a!it# Oleh yang demikian penilaian di!uat se%ara kritis !agi menghuraikan setiap aspek yang diselidik !agi men%ari )alan penyelesaian terhadap isu yang dise!ut# Sewaktu men)alankan pr"ses pen%arian maklumat saya !erhadapan dengan pel!agai masalah yang sedikit se!anyak mengganggu kelan%aran pr"ses untuk menyempurnakan tugasan ini# Antara masalah yang dihadapi adalah kesukaran untuk men%ari maklumat yang !ersesuaian dan rele*an dengan s"alan tugasan yang di!erikan serta sum!er maklumat yang terhad terutamanya !uku# Saya telah !erusaha untuk mengatasi masalah ini dengan men%ari maklumat di laman sesawang dan !ertukar tukar maklumat dengan rakan rakan saya# Selain itu& masalah untuk mem!ahagikan masa untuk tugasan ini dan k"mitmen terhadap perkara yang lain )uga menggusarkan saya terutamanya ketika tarikh untuk menghantar tugasan semakin hampir# Situasi ini telah menga)ar saya !agaimana untuk menguruskan masa dengan !etul dan menyedarkan saya untuk menggunakan peluang yang ada dengan se!aik yang mungkin# Berdasarkan tugasan ini saya telah mempela)ari kaedah untuk mem!uat penyelidikan d"kumen# ,aedah yang saya gunakan adalah dengan men%ari isu isu terkini yang !erkaitan dengan guru melalui pel!agai sum!er# Melalui maklumat yang diper"lehi saya )uga dapat menganalisis se%ara kritis dan kreati+# Menurut Sperry ;99<0=& di mana ia menghuraikan "tak manusia yang menggunakan "tak kirinya adalah !er+ikir se%ara kritis dan !ahagian kanannya !er+ikir se%ara kreati+# Selain itu& dapatan !aru hasil ka)ian sainti+ik yang dilakukan tentang kea)ai!an "tak manusia menyimpan
14

pel!agai maklumat& kuasa !er+ikir dan perkem!angan pel!agai ke%erdasan turut mempengaruhi penga)aran kemahiran !er+ikir ;A!d $ahim&9999=# Seterusnya saya dapat mem!in%angkan isu se%ara kritikal iaitu men%ari )alan penyelesaian kepada isu ter!a!it dengan mem!uat %adangan +uturistik !erdasarkan data yang diper"lehi# Ini amat !erguna apa!ila saya men)adi guru kelak kerana )ika saya menghadapi isu yang serupa& saya mengetahui kaedah penyelesaian !agi menangani sesuatu isu dan saya )uga dapat mengelak daripada men)adi pun%a isu terse!ut# Melalui tugasan ini saya melihat isu !erkaitan guru adalah isu yang sering dipaparkan di media massa sama ada !er%etak ataupun elektr"nik# .uru adalah pr"+esi"n yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat dan tidak hairanlah sekiranya !erlaku isu !erkaitan guru mendapat liputan yang meluas dari media massa# Berkemungkinan isu !erkaitan guru di)adikan se!agai m"dal untuk melariskan )ualan surat kha!ar kerana rata rata masyarakat !ermaklumat mempunyai si+at ingin tahu yang tinggi dan media yang senang di%apai adalah melalui surat kha!ar# Saya mengaitkan tugasan ini dengan diri saya di mana saya mendapati saya perlu menghayati pr"+esi"n keguruan dengan !ersungguh dengan mendalami ilmu melalui !udaya mem!a%a& menyelidik dan menulis# (engan %ara demikian saya mendapat !anyak pengetahuan seterusnya dapat meningkatkan asas kepimpinan dan pr"+esi"nalisme se!agai se"rang guru# Se%ara keseluruhan re+leksi& guru perlu memahami dengan mendalam k"nsep etika& akaunta!iliti dan integriti !agi men%apai asas kepimpinan dan pr"+esi"nalisme yang )itu dan kukuh !agi menghadapi %a!aran semasa# .uru perlu mengam!il tindakan yang mana di+ikirkan !aik !agi men%ari )alan peningkatan pr"+esi"nalisme dan mem!uat sempadan !agi sesuatu yang tidak !aik seperti peri!ahasa menye!ut >!uang yang keruh& am!il yang )ernih?#

/ardawati !inti 0amaluddin <909090:@A9:


1#

BIBLIOGRAFI B7,7B Ahmad M"hd Salleh# ;200:=# Pengajian Agama Islam & j-QAF: Metodologi dan Pedagogi Pendidikan# Selang"r (arul 6hsanB OC+"rd Da)ar Sdn# Bhd# Journal of Science teacher Education !" #!$: %"-&! '((' )amus *e+an Edisi )eem,at ;2090=# ,uala LumpurB (ewan Bahasa dan
1,

-ustaka# N"riati A# $ashid& B""n -"ng Eing& Shari+ah Dakhriah Syed Ahmad& Furaidah A# Ma)id# ;2090=# -uru dan .a/aran Semasa# Selang"r (arul 6hsanB OC+"rd Da)ar Sdn# Bhd# -r"+ (r Sidek Ba!a# Sistem Pendidikan 0egara Perlu 1ransformatif# Ma)alah -endidik Bil A9 G April 2009# $"haya 'ali!# ;2009=# Pem/inaan *an Pengesahan 2jian 3iterasi Pentaksiran # (iakses dari httpBGGeprints#utm#myG98@H9G<G$"haya'ali!-D-2009I/A-9# pd+ Sudut Pandang Muh4iddin 5assin ;2099=# ,uala LumpurB Institut 'er)emahan Negara Malaysia#

1: