Anda di halaman 1dari 19

Cr- cr sumber terhad

Buruh
Tenaga manusa yang menyumbangkan tenaga fzka atau
menta
Terdr darpada mahr dan tdak mahr
Gan|aran upah
Tanah
Sumber anugerah tuhan
Penawarannya terhad
Gan|aran sewa
Moda
Wang atau aat menngkatkan has pengeuaran
Gan|aran faedah
Usahawan
Orang yang men|aankan faktor- faktor pengeuaran yang
an
Usahawan sanggup mengamb rsko daam pernagaan
Gan|aran untung
Masaah ekonom - kekurangan pendapatan wang (s
rumah)
En. A kekurangan pendapatan wang sepert upah, sewa,
faedah, untung
Berbandng dengan kehendak yang tdak terhad
Oeh tu, Enck A terpaksa membuat phan antara barang A
dan
barang B
Tu|uan phan aah untuk memaksmumkan kepuasan
Kos epas aah barang A
Barang A aah barang kedua terbak yang terpaksa
depaskan
Masaah ekonom - kekurangan sumber ekonom (frma)
Frma A menghadap masaah kekurangan sumber ekonom
sepert moda berbandng dengan ( eg: |entera)
Oeh tu, frma terpaksa memh ?
Phan frma bertu|uan untuk memaksmumkan keuntungan
Kos epas aah barang A
Barang A aah barang kedua terbak yang terpaksa
depaskan
Masaah ekonom - kekurangan sumber has (kera|aan)
Kera|aan menghadap masaah kekurangan sumber has
sepert
has cuka dan has bukan cuka berbandng ?
Oeh tu, kera|aan terpaksa memh ?
Phan kera|aan bertu|uan memaksmumkan keba|kan
masyarakat
Kos epas aah barang A
Barang A aah barang kedua terbak yang terpaksa
depaskan
Cr - cr barang ekonom
Dkeuarkan oeh phak swasta
Penwaarannya terhad
Ada kos epas
Ada bayaran
Boeh dkecuakan penggunaannya oeh ndvdu yang an
Cr - cr barang awam
Dkeuarkan oeh kera|aan penawarannya terhad
Mempunya kos epas
Tdak peru membayar
Tdak peru dkecuakan penggunaanya oeh ndvdu yang
an
Cr barang percuma
Barang yang danugerahkan oeh tuhan
Penawarannya tdak terhad
Tada kos epas
Tada bayaran
Tdak boeh dkecuakan penggunaannya
Kos epas s rumah aah:
Barang dan perkhdmatan yang kedua terbak yang
terpaksa depaskan
akbat darpada pemhan barang dan perkhdmatan
Contoh: Pn.? Mempunya rm50 Untuk membe barang A dan
barang B yang berna rm50. |ka Pn? Membe barang A,
maka kos epasnya aah barang B
Kos epas frma aah:
Keuaran kedua terbak yang terpaksa depaskan akbat
darpada pemhan keuatan terbak
Contoh: syarkat A mempunya rm5000 untuk mengeuarkan
barang A
dan barang B yang masng - masng berna rm5000
|ka syarkat A memh untuk mengeuarkan barang A, maka
kos epasnya aah barang B
Kos epas kera|aan aah:
Pro|ek kedua terbak yang terpaksa depaskan akbat
darpada pemhan pro|ek pembangunan terbak
Contoh: kera|aan mempunya rm50000 untuk membna A
dan membna B yang masng -'masng berna rm50000
|ka kera|aan memh untuk membna A, maka kos epasnya
pro|ek B
Masaah asas ekonom - frma
Masaah - masaah asas ekonom yang dhadap oeh sebuah
syarkat yang ngn mengeuarkan barang dan perkhdmatan
aah (soaan)
Berapa yang hendak dkeuarkan:
Masaah n berkatan dengan |umah kuantt barang yang
hendak dkeuarkan
Masah n berdasarkan oermntaan oengguna atau
mekansme harga
Bagamana hendak dkeuarkan:
Masaah n berkatan dengan kaedah pengeuaran
Kaedah pengeuaran boeh berntensfkan buruh atau moda
Kaedah pengeuaran yang dph harusah cekap supaya
untung dapat dmaksmumkan atau kos pengeuaran dapat
dmnmumkan
Apa yang hendak dkeuarkan:
Masah n berkatan dengan |ens barang yang hendak
dkeuarkan
Barang yang hendak dkeuarkan mestah berdasarkan
permntaan pengguna
Barang yang mempunya permntaan yang tngg akan
men|ad phan syarkat
Untuk sapa dkeuarkan:
Masaah n berkatan dengan goongan mana akan men|ad
sasaran pasaran
Masaah n dseesakan mengkut aghan pendapatan atau
kuasa be masyarakat
Orang yang mempunya kuasa be tngg akan mendapat
ebh banyak barang berbandng dengan goongan yang
kurang kemampuan
Masaah asas ekonom (kaptas)
Apa yang hendak dkeuarkan
Dtentukan oeh permntaan pengguna
Semakn tngg permntaan semakn tngg harga barang
Berapa yang hendak dkeuarkan
Dtentukan oeh mekansme harga atu nteraks antara
kuasa permntaan dan penawaran pasaran
Bagamana hendak dkeuarkan
Kaedah yang pang cekap untuk memaksmumkan
keuntungan
Pengeuar akan memh kaedah pengeuaran yang
berntensfkan moda atau buruh berdasarkan harga reatf
faktor pengeuaran yang pang rendah
Untuk sapa
Dseesakan meau corak aghan pendapatan
Goongan kaya, kuasa be ebh tngg dan banyak barang
berbandng goongan mskn
Cr sstem ekonom kaptas
Amerka Syarkat mengamakan sstem ekonom kaptas
Cr - cr ekonom kaptas:
Pemkan tungga
Sstem ekonom kaptas memberkan kebebasan kepada
ndvdu dan phak swasta/frma memk faktor pengeuaran
tanpa campur tangan darpada phak kera|aan
Pembuat keputusan.
Semua keputusan ekonom dbuat oeh ndvdu dan phak
swasta.
Pengguna mempunya kuasa keangungan pengguna daam
pasaran dan pengeuar bebas memperuntuk sumber
ekonom dan bersang untuk mengeuarkan barangan yang
member keuntungan yang maksmum
Phan
Indvdu bebas memh barang dan bersang untuk
mengeuarkan barangan yang dapat memaksmumkan
keuntungan
Penentu harga
Harga barangan d pasaran dtentukan oeh mekansme
harga, atu nteraks antara kuasa permntaan dan
penawaran barangan
Persangan
Phak frma bebas bersang antara satu sama an untuk
mengeuarkan barang
Motf
Indvdu mengngnkan kepuasan yang maksmum
Frma mengngnkan keuntungan yang maksmum
Masaah asas ekonom (perancangan pusat)
Apa yang hendak dkeuarkan
Dtentukan oeh kera|aan
Kera|aan akan mengeuarkan barang yang dperukan oeh
masyarakat untuk menngkatkan taraf hdup rakyat
Berapa yang hendak dkeuarkan
Dtentukan oeh kera|aan
Kera|aan akan men|aankan bancoan tentang keperuan
masyarakat bag memastksn bekaan barang sentasa
mencukup dan masaah pembazran sumber tdak beraku
Bagamana hendak dkeuarkan
Dtentukan oeh kera|aan
|ka rama buruh menggangur, kaedah ntensf buruh akan
dph untuk tu|uan memaksmumkan keba|kan masyarakat
Untuk sapa yang dkeuarkan
Dseesakan oeh kera|aan dengan mengaghkan barangan
secara saksama kepada semua ndvdu daam masyarakat
Cr sstem ekonom (perancangan pusat)
Korea utara mengamakan sstem ekonom perancangan
pusat
Cr -cr aah:
Pemkan sumber
Semua sumber ekonom adaah mkan mutak kera|aan
Indvdu tdak mempunya kebebasan memk sumber
ekonom
Pembuat keputusan
Semua keputusan dbuat oeh kera|aan
Kera|aan akan merancang dan mengawas peruntukan
sumber ekonom dan corak aghan barang dan
perkhdmatan kepada masyarakat
Phan
ndvdu atau swasta tdak bebas memh barang dan
peker|aan yang dngnkan
Kera|aan menentuksn |ens barang yang hendak dkeuarkan
meau badan perancangan pusat
Penentu harga
Harga barangan d pasaran dtentukan oeh kera|aan
Mekansme harga tdak memankan peranan daam pasaran
Persangan
Tdak wu|ud persangan antara pengeuar kerana terdapat
seorang pengeuar tungga daam pasaran atu kera|aan
Motf
Memaksmumkan keba|kan masyarakat
Masaah asas ekonom (campuran)
Apa yang hendak dkeuarkan
Permntaan pengguna bag barang swasta
Kera|aan akan mengeuarkan barang awam yang tdak
dkeuarkan oeh frma
Berapa yang hendak dkeuarkan
Dtentukan oeh mekansme harga bag barang swasta
Kera|aan akan menetuksn kuantt barang awam yang ngn
dsedakan
Bagamana hendak dkeuarkan
Dseesakan dengan kaedah yang pang cekap yang dapat
memaksmumkan keuntungan bag barang swasta
Kera|aan akan memh kaedah yang memaksmumkan
keba|kan masyarakat bag barang awam
Untuk sapa yang hendak dkeuarkan
Corakaghan pendapatan bag barang swasta
Kera|aan akan campur tangan daam aghan barang meau
sstem percukaan dan subsd
Barang awam, kera|aan akan aghkan kepada semua
ndvdu memgkut keperuan
Cr sstem ekonom (campuran)
Maaysa, Sngapura dan thaand mengamakan sstem
ekonom campuran.
Cr -cr aah:
Pemkan sumber
Indvdu dan phak swasta bebas memk sumber ekonom
tetap ekonom tertentu dmk oeh kera|aan
Pembuat keputusan
Indvdu dan phak swasta bebas membuat keputusan
tentang barang swasta
Kera|aan membuat keputusan untuk barang awam
Phan
Indvdu bebas memh barang dan peker|aan yang dngn
Phak swasta bebas mengeuarkan barang yang
memaksmumkan keuntungan
Kera|aan akan mengawa phan ndvdu dan frma
Penentu harga
Harga barangan swasta dtentukan oeh mekansme harga
atu onteraks antara kuasa permntaan dan penawaran
pasaran
Persangan
Phak swasta bebas bersang antara satu sama an untuk
mengeuarkan barang swasta
Kera|aan memastkan wu|ud persangan yang ad
Tada persangan daam pengeuaran barang awam kerana
kera|aan adaah pengeuar tungga
Motf
Indvdu ngn memaksmumkan kepuasan
Frma ngn memaksmumkan keuntungan
Kera|aan ngn memaksmumkan keba|kan masyarakat
Masaah asas ekonom (sam)
Apa yang hendak dkeuarkan
Dtentukan oeh permntaan pengguna berandaskan prnsp
sam bag barang swasta
Kera|aan akan mengeuarkan barang awam yang tdak
dkeuarkan oeh forma
Berapa yang hendak dkeuarkan
Dtentukan oeh mekansme harga dengan berandaskan
prnsp sam bag barang swasta
Kera|aan menetukan kuantt bag barang awam
Bagamana hendak dkeuarkan
Kaedah yang memaksmumkan keuntungan dan searas
dengan prnsp sam bag barang swasta
Kera|aan memh kaedah pengeuaran yang dapat
memaksmumkan keba|kan masyarakat bag barang awam
Untuk sapa yang hendak dkeuarkan
Corak aghan pendapatan bag barang swasta
Bag barang awam, kera|aan mengaghkan barang mengkut
keperuan
Cr sstem ekonom (sam)
Arab saud mengamakan sstem ekonom sam
Cr -crnya aah:
Pemkan sumber
Dmk secara mutak oeh Aah
Indvdu merupakan pemegang amanah
Pembuat keputusan ndvdu dan phak swasta bebas
membuat keputusan untuk barang swasta
Kera|aan membuat keputusan untuk barang awam
Keputusan mest dbuat berasaskan prnsp dan hukum
sam
Phan
Indvdu bebas memh barang dan peker|aan yang dngn
Phak swasta bebas mengeuarkan barang untuk
memaksmumkan keuntungan
Phan yang dbuat mestah tdak meanggar prnsp sam
Penentu harga
Harga barang swasta dtentukan oeh mekansme harga
berandaskan hukum sam
Kera|aan menetapkan harga bag barang awam
Motf
Kese|ahteraan d duna dan d akhrat
Prnsp kesederhanaan
Faktor - faktor yang mempengaruh pemhan peker|aan
Upah wang
Tarkan utama ndvdu
Pemberan dpengaruh oeh |ens peker|aan, keayakan,
pengaaman dan kemahran
Faedah sampngan
Sean upah
Contoh: perubatan percuma, kemudahan pengangkutan dan
pengnapan, bonus, cut tahunan dan kemudahan pn|aman
Mnat
Dapat membawa daya pengeuaran yang tngg dan
kepuasan dr
Suasana tempat ker|a
Yang bersh, seesa dan bersko rendah
Keayakan akademk dan kemahran
Sesua dengan keayakan akademk
|arak
Indvdu basanya memh peker|aan yang ebh dekat untuk
men|mat masa dan kos per|aanan
|ens pendapatan ndvdu
Upah
Gan|aran kepada buruh yang menyumbangkan tenaga
fzka dan menta
Faedah
Gan|aran kepada pemk moda yang penympan wang
daam nsttus kewangan
Dvden
Tada unsur rba
Dber kepada pemegang saham yang mengamakan sstem
perbankan sam
Sewa
Gan|aran kepada faktor pengeuaran tanah
Dterma apaba harta dsewakan kepada orang an
Untung
Gan|aran kepada usahawan yang mengendakan faktor -
faktr pengeuaran
Maksud:
Upah benar
|umah barangan yang dapat dbe dengan upah wang
Upah benar akan |atuh apaba beraku kenakan harga
barangan dan vce versa
Rumus: upah benar = upah wang
Harga purata barang
Bayaran pndahan
Gan|aran yang dterma oeh ndvdu yang tdak
menyumbangkan apa - apa
Contoh, pencen yang dterma oeh peasara sektor awan
dan basswa yang dterma oeh pea|ar untuk mean|utkan
pea|arannya
Pendapatan boeh guna
Bak pendapatan yang dperoeh seteah dtoak dengan
potongan wa|b sepert kwsp, cuka pendapatan, PERKESO
dan zakat
Rumus: |umah pendapatan - potongan wa|b
Potongan wa|b
Bayaran yang dwa|bkan sama ada dar seg undang -
undang atau keperuan agama
Bean|awan perbad
Anggaran perbean|aan yang berdasarkan anggaran
pendapatan boeh guna
Cara menambahkan pendapatan
Membe aset tetap
Contoh, rumah, tanah dan keda untuk dsewakan dan
mendapatkan gan|aran sewa
Membuat peaburan
Boeh membe barang moda sepert mesn dan |entera dan
mendapat keuntungan
Membuat tabungan
Dbankkan untuk mendapat gam|aran faedah
Memuakan pernagaan
Secara kec - kecan dan menerma keuntungan
Membe amanah saham
Sepert ASB dan mendapat dvden
Cara ndvdu menggunakan pendapatan boeh gunanya
Be barang tahan ama
Contoh: kereta dan perabot
Yang mempunya |angka hayat meebh setahun
Be barang tdak tahan ama
Contoh: makanan dan pakaan
|angka hayat kurang darpada setahun
Menggunakan perkhdmatan tertentu
Contoh orang ga| dan tukang guntng
Cara - cara menabung
D bank perdagangan sepert Maybank yang terdapat 3 |ens
akaun smpanan atu akaun smpanan tabungan, tetap dan
semasa
D bank smpanan nasona
Daam akaun smpanan tetap, tabungan, GIRO dan s|
smpanan premum
Daam tabung ha|
Untuk menunakan badah ha|
D koperas
sepert koperas pos, guru - guru maaysa dan peadang
Pembean nsurans nyawa darpada syarkat nsurans
Daam amanah saham
Sebab ndvdu membuat pn|aman
Untuk masa kecemasan sepert sakt, kereta rosak
Membaya kos penddkan terutama oer|ngkat yang ebh
tngg
Membe barang tahan ama Sepert komputer
Membe harta benda seoert rumah dan tanah
Menbe barang keperuan haran dengan menggunakan kad
kredt
Formua: faedah atas pn|aman = |umah x % x tempoh
(tahun)
Tu|uan tabungan
Membe barang tahan ama sepert kereta dan perabot
Membe harta tetap sepert tanah dan rumah
Menambahkan pendapatan
Boeh dsmpan daam bank dan peroeh gan|aran faedah
atau dvde
Membaya kos penddkan
Untuk mean|utkan pea|aran
Untuk mencapa cta - cta
Sepert meancong, menger|akan ha| dan memuakan
pernagaan
Sebaga |amnan pada masa depan apaba bersara
Cara peaburan
Pembean aset tetap sepert rumah, tanah dan keda
Boeh dsewakan dan mendapat gan|aran sewa
Boeh d|ua dan mendapat keuntungan
Pembean stok bahan mentah
Untuk menambahkan pengeuaran
Membe barang moda sepert kang dan |entera
Untuk mempertngkatkan daya pengeuaran frma
Peaburan daam sumber manusa
Menambahkan kemahran buruh dengan member athan
|ens Potongan Wa|b
Caruman kwsp
Bertu|uan menggaakkan tabungan dan men|amn
kewangan har tua peker|a
Semua peker|a dwa|bkan kecua yang beker|a sendr
Boeh dkeuarkan apaba bersara atu pada umur 55 tahun
Bayaran zakat
Wa|b bag semua umat sam bag menyuckan harta
Terdapat 2 |ens atu, zakat ftrah yang dbayar pada buan
ramadhan saha|a dan zakat harta benda atu 2.5% atas
harta dan pendapatan
Cuka pendapatan
Dkenakan apaba pendapatan seorang ndvdu yang
meebh suatu |umah tertentu daam suatu tahun tertentu
Kadar cuka dtetapkan oeh kera|aan
Perkeso
Perndungan secara berkumpuan kepada peker|a yang
berpendapatan kurang darpada rm3000 terhadap
kemaangan perusahaan
Perkeso akan membayar pampasan apaba beraku
ke|adan uar |angkaan
Aspek Keperuan Kehendak
Defns Untuk hdup pada tahap
keseesaan yang mnmum
Bag mencapa
kehdupan yang ebh
seesa dan mewah
|ens barang Barang mest dperoeh
terebh dahuu sepert
makanan, tempat tngga,
pakaan
Barang mewah yang
boeh dtangguhkan
pembeannya sepert
komputer dan kereta
mewah
Harga barang Lebh stab
Dkawa oeh kera|aan
Tdak stab
D uar kawaan kera|aan
Penghdupan Tdak boeh meneruskan
kehdupan
Mash dapat meneruskan
kehdupan
Barang
penggant
Tada barang gant dan
phan terhad
Banyak barang gant dan
phan yang tdak terhad
Hukum Keuk Permntaan
Pada tngkat harga RM.... ,
kuantt barang X dmnta aah sebanyak .... Unt.
Pada tngkat harga RM.... ,
kuantt barang X dmnta aah sebanyak .... Unt
Pada tngkat harga RM.... ,
kuantt barang X dmnta aah sebanyak .... Unt
Apaba harga barang X menngkat, kepada RM.... ,
kuantt barang X |atuh kepada .... unt.
Apaba ttk a,b,c dan d dsambungkan,
Maka, terbentukah satu keuk permntaan (DD)
yang mencerun ke bawah dar kr ke kanan.
Bersfat songsang (negatf)
Apaba harga nak,
kuantt yang dmnta akan menurun dan
apaba harga turun,
kuantt yang dmnta akan nak.
Hukum keuk penawaran
Pada tngkat harga RM.... ,
kuantt barang X dtawar aah sebanyak .... Unt.
Pada tngkat harga RM.... ,
kuantt barang X dtawar aah sebanyak .... Unt
Pada tngkat harga RM.... ,
kuantt barang X dtawar aah sebanyak .... Unt
Apaba harga barang X menngkat, kepada RM.... ,
kuantt barang X nak kepada .... unt.
Apaba ttk a,b,c dan d dsambungkan,
Maka, terbentukah satu keuk permntaan (SS) yang
mencerun ke atas dar kr ke kanan.
Bersfat postf
Apaba harga nak,
kuantt yang dmnta akan nak dan
apaba harga turun,
kuantt yang dmnta akan turun.
Faktor permntaan
Harga barang tu
Semakn tngg harga,
Semakn kurang kuantt dmnta
ATAU
Semakn rendah harga,
Semakn banyak kuantt yang dmnta
Harga barang an
Barang penggant (cth:mentega dan ke|u)
Harga barang penggant nak,
Maka, permntaan barang tu nak
ATAU
Harga barang penggant menurun,
Maka, permntaan barang tu menurun
ATAU
Barang penggenap - yang harus dgunakan bersama
(cth:kereta&petro)
Harga barang penggenap nak,
Permntaan barang tu menurun
ATAU
Harga barang penggenap menurun,
Permntaan barang tu nak
Pendapatan ndvdu
Sekranya pendapatan ndvdu menurun,
Kuasa be ndvdu menurun
Maka permntaan barang tu akan menurun
ATAU
Sekranya pendapatan ndvdu nak,
Kuasa be ndvdu nak
Maka permntaan barang tu akan nak
|angkaan pada masa depan
Sekranya d|angka akan menurun pada masa depan
Maka, permntaan akan menurun
ATAU
Sekranya d|angka akan nak pada masa depan
Maka, permntaan akan nak
Dasar kera|aan
|ka kera|aan menakkan kadar cuka pendapatan
perseorangan,
Kuasa be masyarakat akan |atuh
Maka, permntaan barang tu akan menurun |uga
ATAU
|ka kera|aan member subsd
Kuasa be masyarakat akan nak
Maka, permntaan barang tu akan nak
Tngkat teknoog
Apaba bertambah bak
Maka, permntaan akan menngkat
Faktor penawaran
Harga faktor pengeuaran
Harga faktor pengeuaran |atuh
Maka, penawaran faktor pengeuaran bertambah
ATAU
Harga faktor pengeuaran bertambah
Maka, penawaran faktor pengeuaran |atuh
Harga barang an
Barang penggant (cth:mentega dan ke|u)
Harga barang penggant nak,
Maka, penawaran barang tu menurun
ATAU
Harga barang penggant menurun,
Maka, penawaran barang tu nak
Pendapatan ndvdu
Sekranya pendapatan ndvdu menurun,
Kuasa be ndvdu menurun
Maka, penawaran barang tu nak
ATAU
Sekranya pendapatan ndvdu nak,
Kuasa be ndvdu nak
Maka penawaran barang tu akan menurun
|angkaan pada masa depan
Sekranya d|angka akan |atuh pada masa depan
Maka, penawaran barang tu sekarang akan bertambah
ATAU
Sekranya d|angka akan nak pada masa depan
Maka, penawaran barang tu sekarang akan menurun
Dasar kera|aan
|ka kera|aan menakkan kadar cuka pendapatan
perseorangan,
Kuasa be masyarakat akan |atuh
Maka, penawaran barang tu akan nak
ATAU
|ka kera|aan member subsd
Kuasa be masyarakat akan nak
Maka, penawaran barang tu akan menurun
Tngkat teknoog
Apaba bertambah bak
Maka, penawaran barang tu akan menngkat
Matamat pengeuar
|ka ngn menguasa pasaran
Maka, penawaran barang akan bertambah
Keuk bersang.permntaan dan penawaran (mencapa ttk
E)
Pada tngkat harga RM.... ,
pasaran mengaam ebhan permntaan atu sebanyak..
Unt.
Harga cenderung nak
Pada tngkat harga RM...
Harga tdak berubah
Kesempangan teah dcapa
Pada tngkat harga n,
Kuantt dmnta adaah sama dengan kuantt dtawarkan
atu sebanyak .... unt.
Pada tngkat harga RM.... ,
pasaran mengaam ebhan penawaran sebanyak ....
Unt.
Harga cenderung |atuh
Infas
Menakkan kadar rzab tuna
Keupayaan bank perdagangan member pn|aman akan
berkurang
|umah pn|aman akan |atuh
Penawaran wang berkurang
Permntaan barang daam pasaran akan |atuh
ATAU
Menakkan kadar rzab berkanun
Keupayaan bank perdagangan member pn|aman akan
berkurang
|umah pn|aman akan |atuh
Penawaran wang berkurang
Permntaan barang daam pasaran akan |atuh
Menakkan kadar faedah pn|aman
Akan menngkatkan kos pn|aman
Penawaran wang berkurang
Kuasa be masyarakat akan |atuh
Men|ua surat |amnan
Penawaran wang daam pasaran akan |atuh
Kuasa be masyarakat akan |atuh
Mengetatkan syarat sewa be
Bank pusat boeh mengurangkan pn|aman maksmum dan
Memendekkan tempoh kredt untuk mengurangkan
permntaan pasaran
Permntaan bertambah
Kemeesetan
Menurunkan kadar rzab tuna
Keupayaan bank perdagangan member pn|aman akan
bertambah
|umah pn|aman akan bertambah
Penawaran wang bertambah
Permntaan barang daam pasaran akan nak
ATAU
Menurunkan kadar rzab berkanun
Keupayaan bank perdagangan member pn|aman akan
bertambah
|umah pn|aman akan bertambah
Penawaran wang bertambah
Permntaan barang daam pasaran akan nak
Menurunkan kadar faedah pn|aman
Kos pn|aman akan |atuh
Penawaran wang bertambah
Kuasa be masyarakat akan nak
Membe surat |amnan
Penawaran wang bertambah
Kuasa be masyarakat akan nak
Meonggarkan syarat sewa be
Bank pusat boeh menakkan had maksmum pn|aman
Meman|angkan tempoh kredt untuk mengurangkan
permntaan pasaran
Permntaan bertambah
Perbezaan nput tetap dan nput berubah
Input tetap Input berubah
Kuantt tetap Kuantt berubah
Tetap wu|ud waaupun
tngkat output adaah sfar
Tdak wu|ud apaba tngkat
output adaah sfar
Hanya wu|ud daam |angka
masa pendek
Wu|ud daam |angka pendek
dan pan|ang
Contoh: Mesn dan |entera Contoh: bahan mentah dan
buruh

Kos tetap Kos berubah
Bayaran terhadap nput
tetap
Bayaran terhadap nput
berubah
Hanya wu|ud daam |angka
masa pendek
Wu|ud daam |angka pendek
dan pan|ang
Contoh: bayaran sewa dan
faedah pn|aman
Contoh kos buruh dan bahan
mentah
|ens perbean|aan kera|aan
Perbean|aan pembangunan
Sektor perkhdmatan ekonom
Bersfat tdak beruang
Menyedakan kemudahan penangkapan kan
Kesan kepada phak berkut |ka kera|aan meaksanakan
desakan Persatuan Pengeuar Pakaan Kebangsaan
Pengguna
Permntaan pakanan mport berkurang
Harga barang yang ebh maha
Phan pengguna terhad
Pengeuar
Permntaan pakaan tempatan bertambah
Tngkat keuntungan pengeuar bertambah
Pengeuar menambahkan peaburan baru
Kera|aan
Has kera|aan bertambahmeau tarff
Perbean|aan kera|aan bertambah
Taraf dup penduduk bertambah
Tu|uan Faedah dkenakan:
Dapat menanggung ke|atuhan na wang akbat nfas
Dkenakan kerana pemk wang meepaskan wangnya
untuk satu tempoh masa tertentu
Dkenakan kerana pemk wang menanggung rsko tdak
dbayar bak oeh pemn|am
Teknk pengeuaran berntensfkan buruh
Keebhan:
Dapat menambahkan bangan peker|a
Pendapatan negara bertambah
Kuasa be masyarakat bertambah
Taraf hdup masyarakat bertambah
|umah permntaan bertambah d pasaran
Is Rumah
Indvdu atau sekumpuan orang yang membuat keputusan
ekonom
Peranan s rumah
Membeka faktor pengeuaran atu buruh, tanah, moda dan
usahawan kepada frma untuk mengeuarkan barang dan
perkhdmatan
Memperoeh gan|aran sepert upah, faedah, sewa dan
untung
Pengguna barang dan perkhdmatan yang dkeuarkan oeh
kera|aan
Membuat perbean|aan penggunaan
Frma
Unt ekonom yang produktf yang merancang dan
menggunakan sumber - sumber ekonom yang terhad untuk
menghaskan barang dan perkhdmatan
Sumber - sumber pn|aman
Bank perdagangan
Sepert overdraf
Syarkat kewangan
Sepert pn|aman perusahaan
Ma|s Amanah Rakyat
Sepert pn|aman pernagaan
Bentuk sekatan
Tarf
Kera|aan mengenakan cuka terhadap barang X dar negara
X
Kuota
Kera|aan mengehadkan kuantt barang X yang dmport dar
negara X
Sekatan bukan ekonom
Kera|aan mengetatkan undang 0 undang terhapad barang X
dar negara X
Kesannya penwaran barang X kurang
Peka kean|aan harga penawaran
Barang X
Tdak an|a
Peka kean|aannya kurang darpada satu
maka, peratus perubahan harga meebh peratus
perubahan kuantt yang dtawarkan
barang Y
an|a
Peka kean|aannya ebh besar darpada satu
maka, peratus perubahan harga kurang darpada peratus
perubahan kuantt dtawarkan
barang Z
Peka kean|aannya adaah an|a satu
Maka, peratus perubahan harga sama dengan peratus
perubahan kuantt dtawarkan
Peka kean|aan harga permntaan
Permntaan barang X tdak an|a
Peka kean|aan harga permntaan kurang darpada satu
Permntaan barang Y an|a
Peka kean|aannya harga permntaan ebh besar darpada
satu
Permntaan barang Z adaah an|a satu
Peka kean|aannya harga permntaan adaah sama