Anda di halaman 1dari 16

KARBON ORGANIK TOTAL (TOC) 5310 A. Pendahuluan 1. Diskusi !u! Ka"#$n $"%anik dala! ai" dan ai" li!

#ah &e"di"i da"i #e"#a%ai sen'a(a $"%anik di #e"#a%ai ne%a"a $ksidasi. Be#e"a)a sen'a(a ka"#$n ini da)a& &e"$ksidasi le#ih lan*u& $leh )"$ses #i$l$%i a&au ki!ia+ dan #i$ki!ia ke#u&uhan $ksi%en (BOD) dan ke#u&uhan $ksi%en ki!ia (COD) da)a& di%unakan un&uk ,i"i )e,ahan ini. Kehadi"an ka"#$n $"%anik 'an% &idak !e"es)$n ke salah Di"eksi a&au &es COD !e!#ua& !e"eka &idak ,$,$k un&uk )en%uku"an &$&al ka"#$n $"%anik. Ka"#$n $"%anik &$&al (TOC) adalah le#ih n'a!an dan lan%sun% eks)"esi &$&al kandun%an $"%anik da"i #aik BOD a&au COD+ &e&a)i &idak !e!#e"ikan *enis in-$"!asi 'an% sa!a. .ika hu#un%an e!)i"is #e"ulan% didi"ikan an&a"a TOC dan Di"eksi a&au COD+ !aka TOC da)a& di%unakan un&uk !e!)e"ki"akan !en'e"&ai BOD a&au COD. /u#un%an ini ha"us di&e&a)kan se,a"a &e")isah un&uk se&ia) se& k$ndisi !a&"iks+ se)e"&i #e"#a%ai &i&ik dala! )"$ses )en%$#a&an. Be"#eda BOD a&au COD+ TOC &idak &e"%an&un% )ada keadaan $ksidasi da"i #ahan $"%anik dan &idak !en%uku" unsu" $"%anik &e"ika& lainn'a+ se)e"&i ni&"$%en dan hid"$%en+ dan an$"%anik 'an% da)a& #e"k$n&"i#usi &e"hada) )e"!in&aan $ksi%en 'an% diuku" $leh Di"eksi dan COD. Pen%uku"an TOC &idak !en%%an&ikan BOD dan COD )en%u*ian. n&uk !enen&ukan *u!lah ka"#$n $"%anik &e"ika&+ !$lekul $"%anik ha"us di)e,ah !en*adi uni& ka"#$n &un%%al dan diu#ah !en*adi #en&uk !$lekul &un%%al 'an% da)a& diuku" se,a"a kuan&i&a&i-. 0e&$de TOC !e!an-aa&kan )anas dan $ksi%en+ ul&"a1i$le& i"adiasi+ $ksidan ki!ia+ a&au k$!#inasi $ksidan ini un&uk !en%k$n1e"si $"%anik ka"#$n !en*adi ka"#$n di$ksida (CO2). CO2 da)a& diuku" se,a"a lan%sun% $leh n$ndis)e"si1e analisa in-"a!e"ah+ da)a& diku"an%i !en*adi !e&ana dan diuku" den%an de&ek&$" i$nisasi n'ala+ a&au CO2 da)a& di&i&"asi ki!ia. 2.3"a,&i$ns T$&al Ka"#$n

0e&$de dan ins&"u!en 'an% di%unakan dala! !en%uku" TOC !en%analisis -"aksi ka"#$n &$&al (TC) dan !en%uku" TOC $leh dua a&au le#ih )enen&uan. 3"aksi ini &$&al ka"#$n dide-inisikan se#a%ai4 ka"#$n an$"%anik (IC) 5 ka"#$na&+ #ika"#$na&+ dan dila"u&kan CO2+ ka"#$n $"%anik &$&al (TOC) 5 se!ua a&$! ka"#$n &e"ika& se,a"a k$1alen dala! !$lekul $"%anik+ ka"#$n $"%anik &e"la"u& (DOC) 5 -"aksi TOC 'an% !ele(a&i 0+65 5 u! 5 -il&e" )$"i5dia!+ )a"&ikula& ka"#$n $"%anik (POC) 5 *u%a dise#u& se#a%ai n$ndiss$l1ed ka"#$n $"%anik+ -"aksi TOC di&ahan $leh 0+65 ! -il&e"+ ka"#$n $"%anik 1$la&il (7OC) 5 *u%a dise#u& se#a%ai )u"%ea#le $"%anik ka"#$n+ -"aksi TOC diha)us da"i la"u&an den%an %as s&"i))in% #a(ah k$ndisi &e"&en&u+ dan ka"#$n $"%anik n$n)u"%ea#le (NPOC) 5 -"aksi TOC &idak diha)us $leh s&"l))in% %as Dala! ke#an'akan sa!)el ai"+ -"aksi IC #e"kali5kali le#ih #esa" da"i TOC -"aksi. 0en%hilan%kan a&au !en%a&asi %an%%uan IC !e!#u&uhkan #e#e"a)a )enen&uan un&uk !en%uku" TOC #ena". IC %an%%uan da)a& dihilan%kan den%an a,idi-'in% sa!)el un&uk )/ 2 a&au ku"an% un&uk !en%k$n1e"si s)esies IC un&uk CO2. 8elan*u&n'a+ )e"%in'a sa!)el den%an %as di!u"nikan !en%hilan%kan CO2 $leh )en%ua)an. C$n&$h !e!#e"sihkan *u%a !en%hilan%kan POC sehin%%a )en%uku"an ka"#$n $"%anik dilakukan se&elah !en%hilan%kan IC %an%%uan se#ena"n'a &ekad NPOC+ !enen&ukan 7OC un&uk !en%uku" #ena" TOC. Dala! #an'ak )e"!ukaan dan ai" &anah k$n&"i#usi 7OC ke TOC dia#aikan. Oleh ka"ena i&u+ dala! )"ak&ekn'a+ )enen&uan NPOC di%an&ikan TOC. A&au+ IC in&e"-e"ensi da)a& dik$!)ensasikan den%an &e")isah !en%uku" ka"#$n &$&al (TC) dan ka"#$n an$"%anik. Pe"#edaan an&a"a TC dan IC TOC. 3"aksi )u"%ea#le da"i TOC adalah -un%si da"i k$ndisi &e"&en&u dan )e"ala&an 'an% di%unakan. C$n&$h suhu dan salini&as+ %as5-l$( "a&e+ *enis %as di--use"+ di!ensi !e!#e"sihkan5ka)al+ 1$lu!e 'an% di#e"sihkan+ dan (ak&u !e!#e"sihkan !e!)en%a"uhi )e!#a%ian TOC !en*adi )e,ahan )u"%ea#le dan n$n)u"%ea#le. ke&ika &e")isah !en%uku" 7OC dan NPOC )ada sa!)el 'an% sa!a+ %unakan k$ndisi 'an% sa!a

un&uk !e!#e"sihkan sela!a )en%uku"an 7OC se)e"&i !e!#e"sihkan un&uk !en'ia)kan )$"si NPOC un&uk analisis. Pe"&i!#an%kan k$ndisi )e!#e"sihan ke&ika !e!#andin%kan da&a 7OC a&au NPOC da"i la#$"a&$"iu! 'an% #e"#eda a&au ins&"u!en 'an% #e"#eda. 3. Pe!ilihan 0e&$de 0e&$de5in-"a!e"ah )e!#aka"an (B) ,$,$k un&uk sa!)el den%an TOC 9 1 !% : L. n&uk k$nsen&"asi 'an% le#ih "endah+ %unakan !e&$de $ksidasi )e"sul-a&5 ul&"a1i$le& (C) a&au !e&$de #asah5$ksidasi (D). Liha& 5310B.1+ C.1+ dan D.1. 5310 B. 0e&$de Pe!#aka"an5In-"a!e"ah 1. Diskusi !u! 0e&$de5in-"a!e"ah )e!#aka"an &elah di%unakan un&uk #e"#a%ai sa!)el+ &a)i aku"asin'a &e"%an&un% )ada )en%u"an%an uku"an )a"&ikel ka"ena !en%%unakan ke,il5lu#an% *a"u! sun&ik. a.P"in,i)le4 8a!)el dih$!$%enisasi dan dien,e"kan se)e"lun'a dan !i,"$)$"&i$n disun&ikkan ke "uan% "eaksi di)anaskan dike!as den%an $ksida&ika&alis se)e"&i $ksida k$#al&. Ai" i&u !en%ua) dan ka"#$n $"%anik &e"$ksidasi !en*adi CO2 dan /2O. CO2 da"i $ksidasi ka"#$n $"%anik dan an$"%anik adalah dian%ku& dala! ali"an )e!#a(a5%as dan diuku" den%an ,a"a 'an% n$ndis)e"si1e analisa in-"a!e"ah. Ka"ena *u!lah ka"#$n diuku"+ IC ha"us diuku" se,a"a &e")isah dan TOC di)e"$leh )e"#edaan. 0en%uku" IC den%an !en'un&ikkan sa!)el ke dala! "uan% "eaksi &e")isah dike!as den%an -$s-a&5dila)isi asa! !anik kua"sa. Dala! k$ndisi asa!+ se!ua IC diu#ah !en*adi CO2 'an% diuku". Den%an k$ndisi &e"se#u& ka"#$n $"%anik &idak &e"$ksidasi dan han'a IC diuku". A&au+ !en%k$n1e"si ka"#$na& an$"%anik !en*adi CO2 den%an asa! dan !en%ha)us CO2 $leh !e!#e"sihkan se#elu! in*eksi sa!)el. 8a!)el han'a #e"isi -"aksi NPOC &$&al ka"#$n; &ekad 7OC *u%a di)e"lukan un&uk !en%uku" TOC #ena".

#.In&e"-e"en,e4 Pen%ha)usan ka"#$na& dan #ika"#$na& $leh )en%asa!an dan !e!#e"sihkan den%an di!u"nikan hasil %as dala! hilan%n'a <a& $"%anik 'an% !udah !en%ua). I&u 1$la&il *u%a da)a& hilan% sela!a sa!)el #lendin%+ &e"u&a!a *ika suhu dii<inkan un&uk naik. Ke"u%ian lain 'an% )en&in% da)a& &e"*adi *ika #esa" )a"&ikel 'an% !en%andun% ka"#$n %a%al un&uk !e!asukkan *a"u! 'an% di%unakan un&uk in*eksi. 3il&"asi+ !eski)un di)e"lukan un&uk !en%hilan%kan )a"&ikel $"%anik ke&ika han'a DOC akan di&en&ukan+ da)a& !en'e#a#kan hilan%n'a a&au !enda)a&kan DOC+ &e"%an&un% )ada si-a& -isik 'an% !en%andun% ka"#$n sen'a(a dan ads$")si #ahan ka"#$n )ada -il&e"+ a&au 'an% des$")si da"i i&u. Pe"iksa -il&e" un&uk k$n&"i#usi !e"eka &e"hada) DOC den%an !en%analisis disa"in% k$s$n%. Pe"ha&ikan #ah(a se&ia) k$n&ak den%an #ahan $"%anik da)a& !en%k$n&a!inasi sa!)el. 0en%hinda"i %elas 'an% &e"k$n&a!inasi+ (adah )las&ik+ dan ka"e& &a#un%. 0en%analisis )en%$#a&an+ sis&e!+ dan k$s$n% "ea%en. k$nsen&"asi &e"de&eksi ,.0ini!u!4 1 !% ka"#$n : L. /al ini da)a& di,a)ai den%an se#a%ian #esa" analisis5in-"a!e"ah )e!#aka"an !eski)un kine"*a ins&"u!en #e"1a"iasi. I&u k$nsen&"asi &e"de&eksi !ini!al da)a& diku"an%i den%an #e"k$nsen&"asi sa!)el+ a&au den%an !enin%ka&kan )$"si dia!#il un&uk analisis. d.8a!)lin% dan )en'i!)anan4 0en%u!)ulkan dan !en'i!)an sa!)el dala! #$&$l ka,a a!#e" den%an T3=5Iined &$)i. 8e#elu! di%unakan+ ,u,i #$&$l den%an asa!+ la)isi den%an alu!iniu! -$il+ dan )an%%an% )ada 600 > C sela!a sediki&n'a 1 *a!. Cu,i T3= se)&a den%an de&e"*en+ #ilas #e"ulan% kali den%an ai" $"%anik #e#as+ #un%kus dala! alu!iniu! -$il+ dan )an%%an% )ada suhu 100 > C sela!a 1 *a!. 8e#aikn'a %unakan &e#al ka"e& silik$n 'an% didukun% T3= se)&a den%an &$)i ,in,in &e"#uka un&uk !en%hasilkan )$si&i-

se%el. Ka"ena #a&as de&eksi "ela&i- &in%%i+ )e!#e"sihan ku"an% ke&a& !un%kin di&e"i!a+ %unakan #$&$l k$s$n% den%an se&ia) se& sa!)el. Gunakan Ke!!e"e" a&au se"u)a .enis sa!)le" un&uk !en%u!)ulkan sa!)el da"i kedala!an !ele#ihi 2 !. Pe"&ahankan sa!)el 'an% &idak da)a& lan%sun% di)e"iksa den%an !e!e%an% )ada suhu 6 > C den%an eks)$su" !ini!al un&uk ,aha'a dan suasana. Pen%asa!an den%an -$s-a& a&au asa! sul-a& )/ 9 2 di (ak&u )en%u!)ulan san%a& diin%inkan un&uk sa!)el &idak s&a#il+ dan da)a& di%unakan )ada se!ua sa!)el+ )eles&a"ian asa!+ #a%ai!ana)un+ !ens'a"a&kan #ah(a ka"#$n an$"%anik selan*u&n'a 'an% di#e"sihkan se#elu! analisis. 2. A)a"a& a.T$&al analisa ka"#$n $"%anik. (?) #.8'"in%es4 0 hin%%a 50 5 uL+ 0 sa!)ai den%an 2005uL+ 055005uL+ dan 0 hin%%a 15!L ka)asi&as (??).. ,.8a!)le #lende" a&au h$!$%eni<e". d. 0a%ne&i, )en%aduk dan T3= #e"la)is aduk #a". e. Pen'a"in%an ala& dan 0+65 !5)$"i5dia! -il&e". (?) Be,k!an Ins&"u!en&s 0$del N$ @15B a&au se&a"a (??) /a!il&$n N$ A05 N4 CR5A00520 a&au CR5A005200 den%an *a"u! %a'a &i&ik N$ 3+ a&au se&a"a. 0usi! se!i 5 l$aded *a"u! sun&ik da)a& !enin%ka&kan ke!a!)uan "e)"$duksi. 3. Rea%en ai" a.Rea%en&4 8ia)kan k$s$n% dan s$lusi s&anda" da"i ka"#$n #e#as ai"+ se#aikn'a !en%%unakan ka"#$n5disa"in%+ ai"n'a "edis&illed. #. Asa! -$s-a&+ /3PO6+ k$nsen&"asi. A&au !en%%unakan asa! sul-a&+ /28O6 &a)i &idak asa! kl$"ida. ,.O"%ani, la"u&an s&$k ka"#$n4 La"u&kan 2+1256 % anhid"a& kaliu! #i)h&hala&e+ CB/5KO6 ka"#$n #e#as ai" dan en,e"kan sa!)ai 1000 !L; 1+00 !L 9 1+00 !% ka"#$n. A&au+ !en%%unakan sen'a(a $"%anik 'an% !en%andun% ka"#$n5lain ke!u"nian 'an% !e!adai+ s&a#ili&as+ dan kela"u&an ai". Pe"&ahankan den%an

a,idi-'in% den%an /3PO6 a&au /28O6 sa!)ai )/ 9 2. la"u&an s&$k ka"#$n d.In$"%ani,4 La"u&kan 6+6122 % anhid"a& na&"iu! ka"#$na&+ Na2CO3+ dala! ai"+ &a!#ahkan 3+6@A % anhid"a& na&"iu! #ika"#$na&+ Na/CO3 dan en,e"kan sa!)ai 1000 !L; 1+00 !L 9 1+00 !% ka"#$n. A&au+ !en%%unakan lain sen'a(a ka"#$na& an$"%anik ke!u"nian 'an% !e!adai+ s&a#ili&as+ dan kela"u&an ai". .auhkan e"a& s&$))e". .an%an !en%asa!kan. e.Ca""ie" %as4 di!u"nikan $ksi%en a&au uda"a+ CO2 #e#as dan !en%andun% ku"an% da"i 1 ))! hid"$ka"#$n (se)e"&i !e&ana). -. Pe!#e"sihan %as4 8e&ia) %as #e#as CO2 dan hid"$ka"#$n. 6. P"$sedu" a. O)e"asi ins&"u!en4 Iku&i ins&"uksi )"$dusen un&uk anal'<e" )e"aki&an+ )en%u*ian+ kali#"asi+ dan $)e"asi. 8esuaikan den%an )e!#aka"an $)&i!al suhu (#iasan'a @00 > C) se#elu! !en%%unakan ins&"u!en+ suhu !e!an&au un&uk !e!as&ikan s&a#ili&as. #.8a!)le )en%$#a&an 5. .ika sa!)el !en%andun% )ada&an k$&$" a&au #ahan la"u&. !en%h$!$%enkan sa!)ai "e)likasi !e!uaskan di)e"$leh. 0en%analisis k$s$n% h$!$%enisasi &e"di"i da"i ai" "ea%en dilakukan !elalui )en%$#a&an h$!$%enisasi. ka"#$n an$"%anik .ika ha"us diha)us se#elu! analisis. !en&"ans-e" )e"(akilan )$"si 10 sa!)ai 15 !L ke %elas 30 !L+ &a!#ahkan ,$n, /3PO6 un&uk !en%u"an%i )/ 2 a&au ku"an%+ dan )e!#e"sihan den%an %as sela!a 10 !eni&. .an%an %unakan )i)a )las&ik. ka"#$n ln$"%ani, *u%a da)a& diha)us den%an !en%aduk sa!)el diasa!kan dala! %elas ki!ia sa!#il !en%a"ahkan sun%ai di!u"nikan %as ke %elas. Ka"ena ka"#$n $"%anik 'an% !udah !en%ua) akan hilan% sela!a !e!#e"sihkan la"u&an diasa!kan+ !ela)$"kan ka"#$n $"%anik se#a%ai *u!lah

n$n)u"%ea#le $"%anik ka"#$n. .ika ins&"u!en 'an% &e"sedia un&uk !e!#e"ikan )enen&uan &e")isah an$"%anik ka"#$n (ka"#$na&+ #ika"#$na&+ #e#as CO2) dan &$&al ka"#$n+ !en%hilan%kan de,a"#$na&i$n dan lan*u&kan sesuai den%an )e&un*uk )"$dusen un&uk !enen&ukan TOC $leh )e"#edaan an&a"a TC dan IC. .ika ka"#$n $"%anik &e"la"u& adalah !en*adi di&en&ukan+ sa!)el -il&e" !elalui 0.655 C!)$"e5 3il&e" dia! den%an 1aku!+ !en%analisis k$s$n% )en'a"in%an. ,.8a!)le in*eksi4 Pena"ikan se#a%ian da"i sa!)el disia)kan !en%%unakan *a"u! sun&ik dilen%ka)i den%an *a"u! &u!)ul #e"u*un%. Pilih 1$lu!e sa!)el !enu"u& )"$dusen a"ah. Aduk sa!)el 'an% !en%andun% )a"&ikel den%an )en%aduk !a%ne&ik. Pilih *a"u! uku"an sesuai den%an uku"an sa!)el )a"&ikula&. ln*e,& sa!)el dan s&anda" un&uk anal'<e" sesuai den%an )e&un*uk )"$dusen dan "es)$n "ek$". lan%i in*eksi sa!)ai )un,ak #e"&u"u&5&u"u& di)e"$leh 'an% di"e)"$duksi ke dala! 10D. d.P"e)a"a&i$n ku"1a s&anda"4 8ia)kan s&anda" $"%anik dan an$"%anik se"i ka"#$n den%an !en%en,e"kan la"u&an s&$k un&uk !enu&u)i kisa"an 'an% diha"a)kan dala! sa!)el. In*e,& dan !e"eka! )un,ak ke&in%%ian a&au #idan% s&anda" dan ai" k$s$n% dilusi. K$nsen&"asi ka"#$n Pl$& dala! !ili%"a! )e" li&e" &e"hada) &in%%i )un,ak dik$"eksi a&au a"ea )ada ke"&as k$$"dina& )e"se%i )an*an%. /al ini &idak )e"lu un&uk ins&"u!en 'an% disediakan den%an )e!#a,aan di%i&al k$nsen&"asi. .ika diin%inkan+ !en'ia)kan ku"1a s&anda" !e!iliki k$nsen&"asi 1 sa!)ai 10 !% : L den%an !e!#ua& )en%en,e"an 'an% sesuai s&anda". Den%an se#a%ian TOC anal'<e"+ &idaklah !un%kin un&uk !enen&ukan k$s$n% &e")isah un&uk ai" "ea%en+ "ea%en+ dan selu"uh sis&e!. 8elain ln+ #e#e"a)a TOC anal'<e"

!en%hasilkan 1a"ia#el k$s$n% dan &idak !enen&u 'an% &idak da)a& dik$"eksi andal. Di #an'ak la#$"a&$"iu!+ ai" "ea%en adalah k$n&"i#u&$" u&a!a den%an nilai k$s$n%. 0en%$"eksi han'a ke&in%%ian )un,ak s&anda" ('an% !en%andun% ai" "ea%en "ea%en E E sis&e! k$s$n%) !en,i)&akan kesalahan )$si&i-+ se!en&a"a *u%a !e!)e"#aiki sa!)el ('an% han'a #e"isi "ea%en dan sis&e! k$n&"i#usi k$s$n%) un&uk "ea%en ai" k$s$n% !en,i)&akan kesalahan ne%a&i-. 0e!ini!alkan kesalahan den%an !en%%unakan ai" "ea%en dan "ea%en "endah ka"#$n. In*e,& sa!)el dan k$s$n% )"$sedu"al (&e"di"i da"i ai" "ea%en dia!#il !elalui lan%kah5lan%kah )"a5analisis 5 nilai #iasan'a le#ih &in%%i da"i)ada un&uk "ea%en ai") dan !enen&ukan k$nsen&"asi ka"#$n $"%anik sa!)el den%an !e!#andin%kan dik$"eksi ke&in%%ian )un,ak ke ku"1a kali#"asi. 5.Cal,ula&i$ns A. Ke&ika "ea%en ai" !e"u)akan #a%ian u&a!a da"i &$&al k$s$n%4 1) /i&un% dik$"eksi )un,ak ke&in%%ian s&anda" den%an !en%u"an%kan "ea%en&(a&e" 'an% )un,ak ke&in%%ian k$s$n% da"i ke&in%%ian )un,ak s&anda". 2) 8ia)kan ku"1a s&anda" dik$"eksi &in%%i )un,ak 1s k$nsen&"asi TOC. 3) Ku"an%i k$s$n% )"$sedu"al da"i se&ia) &in%%i )un,ak sa!)el dan !e!#andin%kan den%an ku"1a s&anda" un&uk !enen&ukan kandun%an ka"#$n. CATATAN4 Akan ada kesalahan )$si&i- *ika TOC da"i ai" "ea%en adalah si%ni-ikan di#andin%kan den%an TOC sa!)el. 0e!#ua& u)a'a khusus un&uk !enda)a&kan ka"#$n #e#as ai" "ea%en. 6) Te"a)kan -ak&$" )en%en,e"an 'an% &e)a& #ila di)e"lukan. 5) Ku"an%i ka"#$n an$"%anik da"i &$&al ka"#$n ke&ika TOC di&en&ukan den%an )e"#edaan. #. Ke&ika ai" "ea%en adalah #a%ian ke,il da"i &$&al k$s$n%4 1) /i&un% dik$"eksi )un,ak ke&in%%ian s&anda" dan sa!)el den%an !en%u"an%kan "ea%en ai" k$s$n% )un,ak &in%%i da"i ke&in%%ian )un,ak s&anda" dan sa!)el.

2) 8ia)kan ku"1a s&anda" dik$"eksi &in%%i )un,ak 1s k$nsen&"asi TOC. 3) Ku"an%i k$s$n% )"$sedu"al da"i se&ia) &in%%i )un,ak sa!)el dan !e!#andin%kan den%an ku"1a s&anda" un&uk !enen&ukan kandun%an ka"#$n. Nilai akan !e!iliki ne%a&ikesalahan sa!a den%an k$n&"i#usi k$s$n% da"i ai" "ea%en. 6) Te"a)kan -ak&$" )en%en,e"an 'an% &e)a& #ila di)e"lukan. 5) Ku"an%i ka"#$n an$"%anik da"i &$&al ka"#$n ke&ika TOC di&en&ukan den%an )e"#edaan. CATATAN4 .ika desain anal'<e" TOC !e!un%kinkan is$lasi da"i !asin%5!asin% k$n&"i#usi &e"hada) &$&al k$s$n%+ !ene"a)kan k$"eksi k$s$n% sesuai den%an ke&in%%ian )un,ak s&anda" ("ea%en k$s$n%+ ai" k$s$n%+ sis&e! k$s$n%) dan sa!)el ("ea%en 8is&e! k$s$n%). F. Ke&eli&ian Kesuli&an )a"&ikel sa!)el )ada sa!)el &an)a -il&e" !e!#a&asi ke&e)a&an !e&$de ki"a5ki"a 5 sa!)ai 10D. Pada sa!)el 'an% *elas a&au !e"eka 'an% &elah disa"in% se#elu! analisis+ )"esisi !endeka&i 1 sa!)ai 2D a&au G 1 sa!)ai 2 !% ka"#$n : L+ !ana 'an% le#ih #esa" 5310 C. 0e&$de Oksidasi Pe"sul-a&e5 l&"a1i$le& 1. Diskusi !u! Ban'ak ins&"u!en !e!an-aa&kan $ksidasi )e"sul-a& ka"#$n $"%anik 'an% &e"sedia. 0e"eka #e"%an&un% #aik )ada )anas a&au "adiasi ul&"a1i$le& ak&i1asi da"i "ea%en. I&u 0e&$de $ksidasi )e"5sul-a&5ul&"a1i$le& adalah !e&$de 'an% ,e)a&+ &e)a& un&uk )en%uku"an &in%ka& *e*ak ka"#$n $"%anik dala! ai" dan ke)en&in%an &e"&en&u un&uk indus&"i %ene"asi elek&"$nik+ -a"!asi+ dan ua)5da'a di !ana #ahkan !ela,ak k$nsen&"asi sen'a(a $"%anik da)a& !enu"unkan ka)asi&as )e"&uka"an i$n+ #e"-un%si se#a%ai su!#e" nu&"isi un&uk )e"&u!#uhan #i$l$%is+ a&au !e"u%ikan )"$ses un&uk 'an% ai"n'a sedan% di%unakan. a.P"in,i)le4 Ka"#$n $"%anik di$ksidasi !en*adi ka"#$n di$ksida+ CO2+ $leh )e"sul-a& den%an adan'a sina" ul&"a1i$le&. CO2 'an% dihasilkan da)a& diuku" se,a"a lan%sun%

$leh n$ndis)e"si1e analisa in-"a!e"ah+ diku"an%i !en*adi !e&ana dan diuku" den%an a)i de&ek&$" i$nisasi+ a&au se,a"a ki!ia ni&"asi. Ins&"u!en 'an% &e"sedia 'an% !e!an-aa&kan la!)u ul&"a1i$le& &e"enda! dala! &e"us %as di#e"sihkan "eak&$" 'an% diisi den%an k$ns&an&a5)akan )e" s$lusi sul-a&. 8a!)el di)e"kenalkan se"ial ke dala! "eak&$" $leh sa!)le" $&$!a&is a&au !e"eka disun&ikkan se,a"a !anual. CO2 'an% dihasilkan &e"hinda" &e"us !ene"us da"i s$lusi dan di#a(a dala! ali"an %as ke analisa in-"a!e"ah 'an% khusus dise&el ke )an*an% %el$!#an% se"a) CO2. 0ik"$)"$ses$" ins&"u!en !en%hi&un% dae"ah da"i )un,ak 'an% dihasilkan $leh analisa+ !e!#andin%kan !e"eka ke dae"ah )un,ak s&anda" kali#"asi 'an% disi!)an dala! !e!$"i+ dan !en,e&ak kelua" ka"#$n $"%anik dikali#"asi nilai dala! !ili%"a! )e" li&e". #.In&e"-e"en,es4 Liha& 5310B.1 Ba%ian. Pen%asa!an #e"le#ihan sa!)el+ !en%hasilkan )enu"unan )/ la"u&an )e"sul-a& un&uk 1 a&au ku"an%+ da)a& !en%aki#a&kan $ksidasi la!#an dan &idak len%ka) da"i ka"#$n $"%anik. In&ensi&as ,aha'a ul&"a1i$le& !en,a)ai !a&"iks sa!)el da)a& diku"an%i $leh sa!)el 'an% ke"uh a&au den%an )enuaan da"i su!#e" ul&"a1i$le&+ sehin%%a la!#an $ksidasi. Pa"&ikel $"%anik #esa" a&au !$lekul $"%anik san%a& #esa" a&au k$!)leks se)e"&i se#a%ai &anin+ li%nin+ dan asa! hu!a& da)a& &e"$ksidasi la!#a& ka"ena )e"sul-a& $ksidasi adalah &in%ka& &e"#a&as. Ka"ena e-isiensi k$n1e"si ka"#$n $"%anik un&uk CO2 da)a& di)en%a"uhi $leh #an'ak -ak&$"+ )e"iksa e-isiensi $ksidasi den%an di)ilih !$del sen'a(a )e"(akilan da"i !a&"iks sa!)el. Pe" sul-a& $ksidasi !$lekul $"%anik di)e"la!#a& dala! sa!)el 'an% !en%andun% &e"k$nsen&"asi se,a"a si%ni-ikan kl$"ida $leh $ksidasi )"e-e"ensial kl$"ida; )ada k$nsen&"asi 0+1D kl$"ida+ $ksidasi #ahan $"%anik da)a& diha!#a& se)enuhn'a. n&uk !en%hilan%kan %an%%uan ini !ena!#ahkan !e"ku"i ni&"a& un&uk )e" sul-a&

s$lusi. Den%an )en%uku"an ka"#$n $"%anik+ k$n&a!inasi sela!a )enan%anan sa!)el dan )en%$#a&an adalah su!#e" ke!un%kinan %an%%uan. /al ini &e"u&a!a #e"laku da"i *e*ak analisis. .a%a eks&"i! dala! )en%a!#ilan sa!)el+ )enan%anan+ dan analisis sa!)el di #a(ah 1 TOC !% : L. k$nsen&"asi &e"de&eksi ,.0ini!u!4 K$nsen&"asi 0+05 !% $"%anik ka"#$n : L da)a& diuku" *ika )e"ha&ian 'an% seksa!a di#e"ikan un&uk !e!ini!alkan sa!)el k$n&a!inasi dan !e&$de la&a" #elakan%. K$nsen&"asi k$s$n% le#ih khas 0+2 un&uk 0+3 !% : L; &in%ka& )ela)$"an 0+5 !% : L a&au le#ih #esa" adalah #iasa. Gunakan ,$!#us&i$nin-"a"ed 0e&$de (B) un&uk k$nsen&"asi &in%%i TOC. d.8a!)lin% dan )en'i!)anan4 Liha& 5310B Ba%ian. 1d. 2. A)a"a& a.T$&al analisa ka"#$n $"%anik. (?) #.8'"in%es4 0 hin%%a 505uL+ 052505uL+ dan 051 !L ka)asi&as+ dilen%ka)i den%an *a"u! #lun&5&i))ed. . (?) He"&eI 5 D$h"!ann DC5B0 a&au se&a"a 3. Rea%en Liha& 5310B.3 Ba%ian. 6. P"$sedu" a. O)e"asi ins&"u!en4 Iku&i ins&"uksi )"$dusen un&uk )e"aki&an+ )en%u*ian+ kali#"asi+ dan $)e"asi. #.8a!)le )e"sia)an4 .ika sa!)el !en%andun% )a"&ikel k$&$" a&au &idak la"u& !asalah+ !en%h$!$%enkan sa!)ai se#a%ian )e"(akilan da)a& di&a"ik !elalui *a"u! sun&ik a&au au&$sa!)le" &a#un%. .ika ka"#$n $"%anik &e"la"u& akan di&en&ukan+ sa!)el -il&e" dan "ea%en ai" k$s$n% !elalui 0.A5! -il&e" %lass -i#e" den%an 1aku!. P"e&"ea& )en'a"in% !enen%%ela!kan se!ala! di 14 1 la"u&an /NO3 dan ai" "ea%en dan !en%u!)ulkan dala! asa!5 di,u,i+ la#u )an%%an%. Gunakan -il&e" #e"sih dan &e"!$s un&uk se&ia) sa!)el.

n&uk !enen&ukan NPOC+ !en&"ans-e" 15 sa!)ai 30 !L sa!)el ke &a#un% la#u a&au &es dan !en%asa!kan hin%%a )/ 2. Be"sihkan sesuai den%an "ek$!endasi )a#"ikan. ,. In*eksi sa!)el4 Liha& Ba%ian 5310B.6,. d. 8&anda" )e"sia)an ku"1a4 8ia)kan se"i s&anda" ka"#$n $"%anik sela!a "en&an% k$nsen&"asi ka"#$n $"%anik dala! sa!)el. ln*e,& s&anda" dan k$s$n% dan "es)$n "ek$" )en%analisa. Ten&ukan dae"ah )un,ak un&uk se&ia) s&anda" dan k$s$n%. Penen&uan #e"dasa"kan &in%%i )un,ak !un%kin &idak !e!adai ka"ena )e"#edaan dala! &in%ka& $ksidasi s&anda" dan sa!)el. Luas )un,ak Bena" s&anda" den%an !en%u"an%kan "ea%en ai" k$s$n% dan )l$& k$nsen&"asi ka"#$n $"%anik dala! !ili%"a! )e" li&e" &e"hada) dik$"eksi dae"ah )un,ak. !en'ediakan di%i&al )e!#a,aan k$nsen&"asi+ hal ini &idak di)e"lukan. In*e,& sa!)el+ k$s$n% )en%$#a&an+ *ika ada+ dan ins&"u!en k$s$n%. 0en%u"an%i )un,ak a"ea k$s$n% 'an% &e)a& i&u da"i luas )un,ak !asin%5!asin% sa!)el dan !enen&ukan $"%anik ka"#$n da"i ku"1a s&anda". 5.Cal,ula&i$n Liha& 5310B.5 Pasaln'a+ &e&a)i !en%%unakan dae"ah )un,ak da"i)ada &in%%i )un,ak. F.P"e,isi$n dan Bias Liha& Ta#el 53104 I. TAB=L 53104 I. Ke&e)a&an dan Bias un&uk T$&al Ka"#$n O"%anik (TOC) $leh Pe"sul-a&5 l&"a1i$le& Oksidasi Ka"ak&e"is&ik da"i Analisa 0usi! se!i Ai" n&uk ins&"u!en

8)"in% Ai" E 0+15 !% : L K/P 0en'ada) Ai" Tekan Ai" E 10 !% : L K/P 0uni,i)al Ai" Li!#ah Te!#usan 5310 D. 0e&$de Basah5Oksidasi 1. Diskusi !u! 0e&$de #asah5$ksidasi ,$,$k un&uk analisis ai"+ (a&e"sus)ended ,a!)u"an sedi!en+ ai" asin+ dan ai" li!#ah 'an% !en%andun% se&idakn'a 0+1 !% n$n)u"%ea#le ka"#$n $"%anik (NPOC) : L. 0e&$de ini &idak ,$,$k un&uk )enen&uan k$ns&i&uen $"%anik 'an% !udah !en%ua). a. P"insi)4 8a!)el diasa!kan+ di#e"sihkan un&uk !en%hilan%kan ka"#$n an$"%anik+ dan &e"$ksidasi den%an )e"sul-a& dala! au&$kla- )ada suhu 11F5130 > C. I&u ka"#$n di$ksida 'an% dihasilkan (CO2) diuku" den%an s)ek&"$!e&"i in-"a!e"ah n$ndis)e"si1e. #.In&e"-e"en,es4 Liha& Ba%ian 5310B.1 dan C.1. k$nsen&"asi &e"de&eksi ,.0ini!u!4 K$nsen&"asi &in%%i !en%u"an%i a%en da)a& !en%%an%%u. K$nsen&"asi 0+10 !% ka"#$n $"%anik : L da)a& diuku" *ika )e"ha&ian 'an% seksa!a di#e"ikan un&uk !e!ini!alkan k$n&a!inasi sa!)el dan !e&$de la&a" #elakan%. Gunakan !e&$de5in-"a!e"ah )e!#aka"an (B) un&uk k$nsen&"asi &in%%i TOC.

d.8a!)lin% dan )en'i!)anan4 Liha& 5310B Ba%ian. 1d. 2. A)a"a& a.A!)ules+ )"e,$!#us&ed+ 105!L+ ka,a. (?) #.A!)ule !e!#e"sihkan dan !enu&u) uni&. (?) ,.Au&$,la1e. (?) d.Ca"#$n anl'<e". (?) e./$!$%eni<e". (??) (?) O,ean$%"a)hi,s In&e"na&i$nal C$") a&au se&a"a. (??) Jille!s P$l'&"$n PT 5 105 T+ B"ink!an Ins&. + A&au se&a"a. 3. Rea%en 8elain "ea%en di&en&ukan dala! Ba%ian 5310B. 3a+ ,+ e+ - dan+ 'an% "ea%en #e"iku& ini di)e"lukan4 La"u&an asa! a.Ph$s)h$"i,+ /3PO6 1.2N4 Ta!#ahkan B3 !L /3PO6 (B5D) ai" dan en,e"kan sa!)ai 1 L den%an ai". 8i!)an dala! #$&$l ka,a e"a& &u&u). )e"sul-a& #.P$&assiu!+ "ea%en5kelas+ %"anula". /inda"i !en%%unakan halus di#a%i #en&uk. 6. P"$sedu" a.Ins&"u!en& $)e"asi4 Iku&i )e&un*uk )a#"ik un&uk )e"aki&an+ )en%u*ian kali#"asi+ dan $)e"asi. Ta!#ahkan 0+2 % kaliu! )e"sul-a& !en%%unakan %a'un% dikali#"asi un&uk !e!#e"ikan 0+2 % dan 0+5 !L /3PO6 1.2N s$lusi un&uk )"e,$!#us&ed a!)ul. n&uk !en%analisis un&uk ka"#$n $"%anik &e"la"u&+ !ele(a&i sa!)el dan ai" "ea%en k$s$n% di #a(ah 1aku! !elalui &e")isah 0+65 )0 -il&e" %lass -i#e" 'an% )"e&"ea&ed den%an !e"enda! se!ala! dala! la"u&an 141 /N03 dan ai" "ea%en dan !en%u!)ulkan di asa!5di,u,i+ )an%%an% &e"!$s. Gunakan -il&e" 'an% #e"sih dan &e"!$s un&uk se&ia) sa!)el. 0en%h$!$%enkan sa!)el un&uk !en%hasilkan sus)ensi se"a%a!. Bilas !en%h$!$%enkan den%an ai" "ea%en se&elah se&ia) kali di%unakan. Pi)e& sa!)el ai" (10+0 !aksi!u! !L) ke dala!

a!)ul. 8esuaikan 1$lu!e 'an% le#ih ke,il sa!)ai 10 !L den%an ai" "ea%en. 8ia)kan "ea%en sa&u k$s$n% (10 !L ai" "ea%en di&a!#ah asa! dan $ksidan) un&uk se&ia) 15 sa!)ai 20 sa!)el ai". 8ia)kan s&anda" !en,aku) kisa"an 0+1 sa!)ai 60 !% ka"#$n : L den%an ,a"a )en%en,e"an ka"#$n la"u&an s&anda". 8e%e"a !ene!)a&kan a!)ul )enuh )ada )e!#e"sihan dan )en'e%elan sa&uan dan !e!#e"sihkan !e"eka di &in%ka& F0 !eni& : !eni& sela!a F !eni& den%an di!u"nikan $ksi%en. 8a!)el 8eal sesuai den%an ins&"uksi )"$dusen. Te!)a&kan sa!)el dise%el+ k$s$n%+ dan sa&u se& s&anda" dala! "ak a!)ul dala! au&$kla- dan !en,e"na 6 *a! )ada suhu an&a"a 11F dan 130 > C. Te&a)kan "en&an% sensi&i1i&as analisa ka"#$n den%an !en'esuaikan n$l dan s)an k$n&"$l sesuai den%an ins&"uksi da"i )a#"ikn'a. Is&i"aha& di#aka" a!)ul dala! )e"aki&an ,u&&e" da"i analisa ka"#$n+ !en'a)u CO2 ke dala! in-"a!e"ah sel den%an %as ni&"$%en+ dan (ila'ah ,a&a&an se&ia) )un,ak CO2. P=R/ATIAN4 Ka"ena a!)ul di#aka" #e"ada di #a(ah &ekanan )$si&i-+ !enan%ani den%an ha&i5ha&i un&uk !en,e%ah ledakan. 5.Cal,ula&i$ns 8ia)kan ku"1a s&anda" anali&is den%an !e!)l$& luas )un,ak !asin%5!asin% s&anda" di#andin%kan k$nsen&"asi (!% : L) s&anda" ka"#$n $"%anik. /u#un%an an&a"a dae"ah dan ka"#$n k$nsen&"asi )un,ak len%kun%. Ten&ukan ku"1a $)e"asi se&ia) ha"i sa!)el dianalisis. 0ela)$"kan k$nsen&"asi ka"#$n $"%anik n$n)u"%ea#le (NPOC) se#a%ai #e"iku&4 0.1 !% : L sa!)ai 0+@ !% : L+ salah sa&u &$k$h )en&in%+ 1+0 !% : L dan di a&as+ dua an%ka )en&in%. F.P"e,isi$n dan Bias

Be#e"a)a )enen&uan e!)a& k$nsen&"asi 'an% #e"#eda kaliu! #e"ai" asa! -&ala& sa!)el se#esa" 2+00+ 5+00+ 10+0+ dan 60+0 !% ka"#$n : L !en%aki#a&kan #e"a"&i nilai 2+2+ 5+3+ @+@+ dan 3B !% : L dan s&anda" de1iasi se#esa" 0+13+ 0+15+ 0+11+ dan 1.6+ !asin%5!asin%. P"esisi *u%a da)a& din'a&akan dala! s&anda" "ela&i- )e"sen )en'i!)an%an se#a%ai #e"iku&4 .u!lah ulan%an !ean (!% : L) Rela&i- 8&anda" De1iasi