Anda di halaman 1dari 82

LETS WATCH

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI


Stein and Lane (1996) describe HOT as the use of complex, non-algorithmic thinking to solve a task in
which there is NOT a predictable, well-rehearsed approach or pathway explicitly suggested by the task, task instruction, or a worked out example.

Senk, et al (1997) characterized HOT as where no algorithm has been taught, where

solving tasks

justification or explanation
are required, and where

more than

one solution

may be possible.

Oleh itu pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna pemahaman terhadap sesuatu, meneroka
pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan Membuat pertimbangan yang wajar menyelesaikan masalah membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami..... (Nordin Tahir PIPP)

Onosko dan Newmann (1994) menjelaskan


bahawa Pemikiran Aras Tinggi (higher-order thinking) didefinisikan sebagai penggunaan

minda secara meluas untuk menghadapi


cabaran-cabaran baru.

Mengikut Zevin (1995), pada kebiasaannya, Pemikiran Aras Tinggi merupakan perluasan maklumat yang sedia ada dalam minda untuk menghasilkan sesuatu yang baru atau asli.
Masalah-masalah yang mempunyai pelbagai kemungkinan penyelesaian merupakan nadi kepada Pemikiran Aras Tinggi.

KBAT merupakan satu program kemahiran

berfikir yang menggunakan aktiviti-aktiviti pemikiran peringkat tinggi melalui

keyakinan sosial dan kemahiran penyelesaian

komputer untuk memperbaiki kemahiran asas,

masalah pelajar (Pogrow, 1985).

Penguasaan kemahiran dan keyakinan adalah syarat yang penting untuk pelajar melibatkan diri dengan cekap dalam aktiviti pembelajaran yang kompleks.

Contohnya, sebelum menggunakan komputer, guru


mengadakan satu perbincangan pemikiran di mana pelajar diminta menerangkan akibat dari strategi mereka dan guru juga mengutarakan soalan-soalan yang mencabar untuk pelajar selesaikan.

Perlaksanaan program KBAT adalah berpisah dari pengajaran kelas yang biasa; di mana KBAT menggabungkan aktiviti komputer yang membolehkan pelajar menguji secara serta merta akibat dari idea mereka terhadap soalan-soalan, dengan kaedah pengajaran yang memberikan peluang kepada pelajar untuk

banyak berfikir secara berkesan.

Mengapa pentingnya KBAT dalam Matematik???


Penggunaan minda secara meluas berlaku apabila seseorang itu perlu mentafsir, menganalisis atau memanipulasi maklumat untuk menjawab soalan atau menyelesaikan masalah yang dikemukakan. Hanya dengan mengaplikasikan maklumat yang telah diperoleh lebih awal untuk menjawab atau menyelesaikan masalah dalam situasi baru mungkin tidak akan membuahkan hasil.

Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) biasanya merujuk kepada empat tahap kemahiran teratas dalam Taksonomi Bloom edisi semakan (Anderson & Krathwohl,2001) mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta.

(Anderson & Krathwohl, 2001)

Soalan aras tinggi menggalakkan pembelajaran sebab jenis soalan ini memerlukan pelajar mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan menilai maklumat, bukan semata-mata mengingat fakta. Membantu pelajar menghadapi cabaran abad ke 21. Menjana minda Kreatif dan Inovatif.

Murid berupaya membuat refleksi kendiri Murid lebih bertanggungjawab terhadap

pembelajaran mereka. Menjadikan sekolah tempat yang seronok belajar dan murid bebas memberikan pandangan yang

positif
Merapatkan hubungan

guru dan murid kerana guru lebih banyak berperanan sebagai fasilitator
idea-idea mereka secara berkesan.

membantu pelajar membina strategi untuk menghubungkan

Merealisasikan aspirasi Pendidikan Negara.


KUALITI

Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun
KECEKAPAN Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada

Penanda aras dalam TIMSS dan


PISA.

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCES


International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) Menghasilkan maklumat tentang input, proses dan output tentang pendidikan bagi menambah baik dasar dan p&p matematik dan sains

Anjuran

Obektif

Tempoh
-4 tahun sekali

Sasaran
Murid Tahun 4 dan Ting. 2 (Gred 8) Di Malaysia hanya murid Ting. 2

pada 1995 Malaysia sertai sejak 1999

bermula

SAMPEL KAJIAN TIMSS


PEMILIHAN SAMPEL SEKOLAH KERANGKA PERSAMPELAN POPULASI PEMILIHAN SAMPEL MURID
Murid Ting 2 di semua jenis sekolah KPM Semua jenis sekolah KPM yang mempunyai murid Ting 2 150 sekolah dipilih Stratified Multi Stage Cluster Sampling Sebuah kelas dipilih dan semua murid dalam kelas itu dipilih

Kerangka Pentaksiran Matematik (1) TIMSS

Kerangka Pentaksiran Matematik (2) TIMSS


Aplikasi 40%

Pengetahuan 35%

Penaakulan 25%

DOMAIN KOGNITIF

Domain Kandungan Matematik TIMSS


Nombor

Nombor bulat Pecahan dan perpuluhan Integer Nisbah, Kadar dan Peratus

Algebra

Pola Ungkapan algebra Persamaan, formula dan fungsi

Geometri

Bentuk geometri Pengukuran geometri Lokasi dan pergerakan

Organisasi dan persembahan data Data dan Interpretasi data Perubahan Chance

Purata Skor TIMSS 1999, 2003, 2007 dan 2011


Matematik
519

500
487 467

508 500

500
474

500

467 440

450

1999

2003 Skor Malaysia TIMSS Scale Centerpoint

2007

2011 Skor Purata Negara Peserta

Peratus Murid Mencapai Penanda arasan Dalam TIMSS Matematik


1999 x 625
Tahap Tertinggi

2003

2007

2011 26 2 2

40

550 x 625
Tahap Tinggi

36

24

16

10

475 x 550
Tahap Sederhana

34

24

32

24

400 x 475
Tahap Rendah

23

17

32

29

0 x < 400
Tidak mencapai Tahap Rendah

18

35

TREND PENCAPAIAN MENGIKUT JANTINA


Matematik
521
Lelaki Perempuan

512
517 505 479 468 449

430
1999 2003 2007 2011

NEGARA PESERTA PISA

Negara OECD Negara bukan OECD dalam PISA 2009

Negara bukan OECD dalam PISA terdahulu

PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT (PISA)

ANJURAN OBJEKTIF TEMPOH


SASARAN

Organisation for Economic Cooperation and Development

mengukur tahap

pencapaian murid dalam Matematik

3 tahun sekali bermula pada 2000 Malaysia sertai sejak 2009 Murid berumur 15+ tanpa mengira tahap tingkatan

Sampel Kajian PISA


POPULASI KERANGKA PERSAMPELAN PEMILIHAN SAMPEL SEKOLAH PEMILIHAN SAMPEL MURID

Murid berumur 15+ di semua jenis sekolah di Malaysia

Semua jenis sekolah di Malaysia yang mempunyai murid berumur 15+ tahun

150 buah sekolah dipilih secara rawak dengan menggunakan kaedah Stratified Multi Stage Cluster Sampling

35 murid berumur 15+ dipilih secara rawak dengan menggunakan aplikasi KeyQuest

KEDUDUKAN MALAYSIA DALAM PISA

74 buah negara terlibat


dan

MALAYSIA berada di
tangga

57

Purata Skor Dalam PISA 2009


SHANGHAI 600 562 541 496 SINGAPURA FINLAND 575 554 542 514 492 501 556 536 526 494 493 UK THAILAND MALAYSIA OECD

419 404

425422

421 414

MATEMATIK

SAINS

BACAAN

120

100

80

60

40

20

0 Shanghai China Singapore Hong Kong China Korea Chinese Taipei Finland Liechtenstein Japan Canada Macao China Germany Thailand Malaysia Jordan Indonesia Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

Tahap Kecekapan Dalam Matematik

Tahap 6

Bawah tahap 1

Dapatan dari TIMSS & PISA

Malaysia, seramai 5733 pelajar terlibat melibatkan 180 buah sekolah. Hasilnya graf tahap Sains dan Matematik di Malaysia terus merudum iaitu sejumlah 6.3 mata..

Malaysia hanya mencatat skor min 404 dalam skala literasi matematik di mana skor min ini adalah di bawah nilai min yang dicatatkan oleh negara-negara OECD yang lain.

CONTOH SOALAN TIMSS


A car salesman placed this advertisement in the newspaper: Old and new cars for sale, different prices, average price RM 50,000. From the advertisement, which of the following must be true?

A. Most of the cars would cost between RM40,000 and RM60,000. B. Half of the cars would cost less than RM50,000, and half would cost more than RM50,000. C. At least one of the cars would cost RM50,000. D. Some of the cars would cost less than RM 50,000.
Daripada 153 orang pelajar hanya

18% yang menjawab dengan betul.

CONTOH SOALAN PISA

KESAN POSITIF KBAT


MURID

Murid yang inovatif Memenuhi keperluan abad 21

GURU

Berprofesional

NEGARA

Pendidikan bertaraf antarabangsa Kedudukan dalam TIMSS & PISA

MURID
Pengimplimentasian KBAT dalam Matematik akan menjadikan PdP dalam kelas bertambah

seronok.

Belajar dengan efektif

Menguasai kemahiran menyelesaikan masalah dengan mudah

Bermotivasi untuk belajar - meneroka

murid bebas untuk membanding, membeza, menyusun atur, mengelas dan mengenal pasti sebab dan akibat mengikut pendapat dan pandangan mereka sendiri. Andai kata diberikan suatu soalan maka murid boleh memberi jawapan dalam pelbagai bentuk, idea baru dan melihat daripada beberapa sudut. Di sinilah dikatakan wujudnya pemikiran berbentuk kreatif, inovatif dan mereka cipta di kalangan murid.

meningkatkan lagi keupayaan dan kebolehan sedia


ada pada murid.

menjadikan mereka lebih produktif dan berdaya saing

meningkatkan kefahaman dan


memperkukuhkan pembelajaran dalam apa sahaja perkara yang mereka pelajari nanti. Mereka akan dapat mengawal,

memandu dan mengukur


pembelajaran yang telah mereka kuasai.

GURU
Guru perlu meningkatkan tahap kecekapan mereka bagi membina item KBAT. Justeru guru akan meningkatkan tahap

pembacaan mereka.
Lebih banyak masa diluangkan untuk membaca dan mencari soalan-soalan KBAT

dapat memberikan yang terbaik kepada murid dalam pengajaran mereka.

Penggunaan Inovasi dapat meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran Dapat menangani pelbagai cabaran yang mungkin timbul dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

NEGARA
Tahap pendidikan Negara akan terus meningkat apabila elemen KBAT diutamakan. Aspirasi pendidikan negara dapat dicapai Melahirkan murid-murid seperti yang digariskan dalam FPK Dapat meningkatkan kedudukan Negara dalam TIMSS dan PISA (65% soalan melibatkan IQ tinggi)

PELAKSANAAN KBAT
Kemahiran Guru Kesediaan Murid

Kefahaman Guru

Instrumen Pentaksiran

Kurang jelas dengan makna item KBAT

Penyediaan yang sukar

GURU
Tidak cukup masa Terhad kepada item respons terbuka

Kurang mampu untuk menjawab soalan KBAt

Kesediaan Murid
Kajian LPM : hampir 30% tidak jawab soalan jika soalan bukan rutin

Instrumen Pentaksiran

Item KBAT tidak memenuhi spesifikasi piawaian item yang diuji

Cadangan Penambahbaikan Isu


LP membina manual pembinaan item HOTS

Mempelbagaikan kaedah persembahan


item HOTS

Menunjukkan contoh-contoh item HOTS bagi pelbagai tahap umur murid

ahli panel semasa Mesyuarat panel Pementoran


diberikan semasa melakukan proses

LP melatih

penjaminan kualiti PBS

Persembahan item HOTS mesti dalam bentuk yang menarik Murid dibiasakan dengan pelbagai item HOTS semasa pentaksiran dilakukan di sekolah

LP akan menambahbaik reka bentuk instrumen pentaksiran Peratusan item HOTS dinaikkan sedikit

demi sedikit

Langkah Meningkatkan KBAT


Pembelajaran Kendiri

Penukaran PdP Tradisional (Rote Learning) kepada pembelajaran

interaktif
Perbanyakkan latihan dalam bentuk membina pengetahuan sendiri bagi menyelesaikan masalah

Projek : murid-murid meneroka dan

Menggunakan model penyelesaian masalah yang efektif : Polya Problem Solving Method Memberikan soalan

penyelesaian

masalah bagi memotivasikan pelajar


meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi :

( Edward de Bono : memperkenalkan


program CoRT Cognitive Research Test) kerana program ini melibatkan teknik-teknik seperti PMI (Plus Minus Interesting) iaitu setiap masalah dilihat daripada pelbagai aspek iaitu kelemahan dan kekurangan sesuatu masalah sebelummenyelesaikannya.
http://www.slideshare.net/Ukhuwah_90/teori -dan-jenis-pemikiran-kemahiran-komunikasi)

Program i-Think
"Program ini melahirkan

pencipta dengan kebolehan dan


kemahiran berfikir secara kritis serta berupaya menyesuaikan diri dan menangani cabaran pada masa depan," katanya ketika merasmikan bengkel tersebut di sekolah itu di Melaka baru-baru ini. Sekolah itu merupakan satu daripada 1,000 sekolah yang mula mengikuti program i-Think bagi sesi 2013 sebelum diperluas kesemua sekolah menjelang 2014.

Program ini dapat

menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi untuk meningkatkan keupayaan serta

kebolehan sedia ada pada pelajar di samping membantu mereka memahami sesuatu konsep dan mengaplikasi dalam menyelesaikan permasalahan. Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my/utusan/Pendidikan/20130 218/pe_03/i-Think-pupuk-kemahiran-berfikir-arastinggi#ixzz2lBhLk2yH Utusan Melayu (M) Bhd

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)


Empat tonggak pendidikan UNESCO

learning to know learning to do learning to live together learning to be

Elemen baharu: inovasi dan kreativiti, keusahawanan dan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) - thn 4 (TMK & RBT)

Task Force PISA dan TIMSS Task Force PISA dan TIMSS pula telah ditubuhkan selepas mendapat arahan YAB Menteri Pelajaran dalam Mesyuarat JPP dan diketuai oleh BPK Task Force ini memberi tumpuan kepada

meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi (HOTS) dalam


kalangan murid dan guru

PROJEK

Tentukan luas kawasan P, Q dan R dengan menggunakan kaedah TIGA kaedah yang berbeza

Projek
Pak Mat ada 37 ekor ayam dan biri-biri dalam kebunnya. Jumlah kaki binatang tersebut ialah 98. Berapakah bilangan ayam dan biri-biri dalam kebunnya? Carikan jawapan dalam kaedah : i. ii. iii. Ayat matematik Bentuk pola dan bina jadual Teka, semak dan ulang

iv.

Lukis gambar/gambarajah

GUNA AYAT MATEMATIK

a +b

= 37

a + 12 = 37
a = 37 12

2a + 4b = 98

2a + 2b = 74
2b = 24

= 25

b = 24/2
= 12

CARI BENTUK POLA & BINA JADUAL


AYAM 20 21 22 BIRI-BIRI 17 16 15 KAKI AYAM 40 42 44 KAKI BIRI-BIRI 68 64 60 JUMLAH 108 106 104

Kita mula dengan 20 ekor ayam dan 17 ekor biri-biri. Kita akan dapat 2 x 20, atau 40. Jika kita ada 21 ekor ayam,

TEKA, SEMAK & ULANG M: Saya rasa ada 20 ekor ayam dan 17 ekor biri-biri. J: Jika anda betul, 2 x 20= 40 kaki ayam. 4 x 17 = 68 kaki biri-biri. Jumlah kaki 108 kaki. Ini melebihi jumlah yang sepatutnya.

K: Cuba 30 ayam dan 7 biri-biri. Ini akan mengurangkan bilangan


kaki. C: Hey ! Tekaan M ialah 108 kaki manakala tekaan K ialah 88 feet. 108 ialah lebih 10 kaki manakala 88 pula kurang 10 kaki, Elok kita cuba 25 ekor ayam Pelajar-pelajar di atas menggunakan kaedah teka dan semak

LUKIS GAMBAR ATAU GAMBARAJAH


Lukis 37 bulatan untuk mewakili kepala dan letakkan dua garisan untuk mewakili kaki. Kemudian masukkan dua garisan di bawah bulatan sehingga kita mendapat 98 kaki.

PETA PEMIKIRAN I-THINK

8,PETA PEMIKIRAN
1. PETA BULATAN/CIRCLE MAP 2. PETA POKOK/TREE MAP 3. PETA BUIH/BUBBLE MAP

4. PETA BUIH BERGANDA/DOUBLE


BUBBLE MAP
5. PETA ALIR/FLOW MAP 6. MULTI-FLOW MAP 7. PETA DAKAP/BRACE MAP 8. PETA TITI/BRIDGE MAP

PEREKA PETA PEMIKIRAN


DAVID HYERLE PENULIS, PENYELIDIK, PENCERAMAH PENGARAH THINKING FOUNDATION

PETA BULATAN
Untuk mendefinasi konteks

PETA BUIH
Menerangkan ciri ciri

PETA BUIH BERGANDA


Perbandingan dan Perbezaan

PETA POKOK
Pengelasan dan Pengumpulan

PETA ALIR
Tertib dan Urutan

PETA ALIR BERGANDA


Sebab dan Akibat

PETA DAKAP
Menganalisis keseluruhan dan komponen

PETA TITI
Membandingkan Analogi/Faktor berkaitan

Model Penyelesaian Masalah Berstruktur

Langkah Penyelesaian Masalah Berstruktur


Mengimbas kembali pembelajaran lepas Mengemukakan masalah Murid bekerja untuk menyelesaikan masalah (individu atau berkumpulan) Perbincangan di dalam bilik darjah (Susun penyelesaian murid untuk membimbing murid kepada pembelajaran yang dikehendaki: berdasarkan kepada pengetahuan lalu) Rumusan (penekanan dan rumusan terhadap konsep-konsep utama) Latihan (atau lanjutan)

Mengemukakan Masalah (5 Minit)


Mulakan dengan masalah berayat atau masalah yang bersifat praktikal

Guru menentukan sama ada murid memahami soalan ataupun tidak


Murid mungkin perlu membaca masalah berulang kali Tanya soalan untuk menjelaskan masalah tersebut Tanya beberapa murid mengenai idea-idea awal untuk menyelesaikan masalah tersebut

Murid Menyelesaikan Masalah (10 Minit)


Individu, berpasangan atau kumpulan kecil

Guru bergerak di seluruh bilik darjah.


Untuk memerhati murid bekerja Memberi cadangan untuk murid yang menghadapi kesukaran Melihat idea-idea yang bagus dengan tujuan memanggil mereka ke hadapan semasa perbincangan di dalam bilik darjah Menggalakkan kaedah alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut (sesiapa yang mempunyai cara penyelesaian) Menganalisis pemikiran murid untuk menyelesaikan masalah

Perbincangan (15 minit)


Murid membentangkan kaedah/ jalan penyelesaian di papan hitam (dalam susunan tertentu). Guru menggalakkan murid menerangkan pemikiran mereka menggunakan langkah-langkah (pertama, selepas itu, oleh sebab itu), bahan manipulatif, graf dan ungkapan matematik. Memuji pemikiran murid Tanya soalan (contoh):
Siapa boleh menerangkan penyelesaian tersebut? Bagaimana kamu berfikir? Adakah kamu bersetuju dengan cara A menyelesaikan masalah? Adakah anda faham penjelasan B? Bolehkah kamu menyelesaikan masalah tersebut dengan cara lain?

Perbincangan (15 minit)


Membandingkan kaedah penyelesaian (untuk mengenalpasti perbezaan dan persamaan antara idea sendiri dengan orang lain).

Guru tidak memberitahu murid sekiranya kaedah penyelesaian mereka betul atau salah, sebaliknya membiarkan mereka berbincang sesama mereka mengenai kesahan perbezaan kaedah penyelesaian untuk mencari jalan pemikiran yang (cepat, mudah dan tepat). Tanya soalan (contoh):
Di mana persamandan di mana perbezaan.? Adakah terdapat hubungan antara kaedah-kaedah yang digunakan? Kaedah penyelesaian yang manakah lebih mudah? Mengapa? Kaedah penyelesaian manakalah yang paling mudah difahami? Kaedah manakah yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah yang lebih kurang sama?

Rumusan Pelajaran (5 Minit)


Guru membimbing murid untuk merefleksi/ mengimbas kembali apa yang telah dipelajari (Apa yang kamu faham tentang pelajaran hari ini?)

Tulis kesimpulan di papan hitam

KESIMPULAN Merevolusikan Minda, Merealisasikan KBAT !!!