Anda di halaman 1dari 20

LAPORAN KASUS SKIZOFRENIA YTT (F20.

9)
IDENTITAS PASIEN Nama Umur Jenis Kelamin Status Perkawinan Agama Warga Negara Suku Bangsa Pen i ikan Peker#aan Alamat : Nn. J : 19 Tahun : Perempuan : Belum menikah : Islam : In !nesia : "an ar : S"P : Ti ak Beker#a : $usun %ennae $esa B!la Ke&.B!la Ka'. Wa#! Sul(Sel

$iagn!sa sementara : Ski)!*renia +TT ,-./.90

LAPORAN PSIKIATRI 1. Riwayat Penyakit (diperoleh dari Autoanamnesa) A. Keluhan utama "engamuk

!. R"#a$at %an%%uan &e'a(an% ( Keluhan an 1e#ala : Se!rang wanita mu a masuk 2SK$ karena mengamuk3 ialami 4 1 tahun 5ang lalu sehingga keluarga memutuskan untuk memasungn5a. Saat mengamuk mem'enturkan kepalan5a ke tem'!k3 melempar 'en a3 sering men engar 'isikan suara 5ang men5e'ut nama se!rang pria an pria terse'ut sering men atangin5a. "enurut pasien pria terse'ut a alah An is 5ang #atuh &inta terha ap pasien3 selain itu a a #uga pria lain 5ang men&intai wanita ini. menurut riwa5at peng!'atan3 pertama kali

mengamuk ialami !leh pasien se#ak 6 tahun 5ang lalu an sempat irawat i 2SK$ selama 7 'ulan kemu ian i'awa pulang ke kampungn5a3 1 tahun 'erikutn5a kem'ali lagi masuk ke 2SK$ an irawat selama 7 'ulan #uga an ipulangkan ke kampungn5a. Selama i kampung terapi terhenti sama sekali3 keluarga memutuskan memasung karena Pasien sering melempar 'en a 5ang a a i ekatn5a3 'i&ara sen iri3 'iasa #uga men engar suara !rang3 sering melihat s!s!k an is 5ang !rang isekitarn5a ti ak melihatn5a. Satu tahun 5ang lalu3 laki(laki 5ang men&intain5a menikah engan wanita lain.

( 8en a5a9 is*ungsi : : 8en a5a alam 'i ang s!&ial ,;0 : 8en a5a peker#aan ,;0 : 8en a5a alam penggunaan waktu senggang ,;0 ( -akt!r stress!r psik!s!sial : Ti ak itemukan ( 8u'ungan gangguan sekarang engan riwa5at pen5akit *isik se'elumn5a : Ti ak a a. ). R"#a$at %an%%uan &e*elumn$a ( Trauma ,(0 ( In*eksi ,(0 ( Ke#ang ,(0 ( Alk!h!l ,(0 ( "er!k!k ,(0 ( NAP<A ,(0 an psikis

D. R"#a$at 'eh"+u,an ,("*a+" ( 2iwa5at prenatal an perinatal ,/(7 tahun0 Pasien lahir n!rmal3 &ukup 'ulan an persalinan i'antu !leh

ukun. Selama masa kehamilan i'u pasien

alam kea aan sehat.

Pertum'uhan

an perkem'ngan pasien n!rmal. 8u'ungan

engan

lingkungan sekitar 'aik (2iwa5at "asa anak(anak hingga rema#a ,usia =(1> tahun0 Pertum'uhan an perkem'angan pasien sama engan anak n!rmal lainn5a. Pasien tinggal 'ersama i'u an sau ara lainn5a. A5ah an

i'un5a su ah 'er&erai se#ak 1/ tahun 5ang lalu. 2iwa5at keluhan 5ang sama ialami !leh a5ah kan ungn5a. Pen i kan terakhir Janna S"P

ikarenakan saat lulus S"P langsung mengamuk3 #a i ti ak sempat melan#utkan pen i ikan ke S"A. (2iwa5at "asa ewasa 2iwa5at mengamuk satu tahun terakhir ini mem'uat keluarga memutuskan untuk memasungn5a. E. R"#a$at Keh"+u,an 'elua(%a ( Pasien anak ke 7 ari = 'ersau ara , P3P3P3?0 ( 8u'ungan engan !rangtua an sau ara lainn5a 'aik ( 2iwa5at keluarga kan ungn5a ( I'u an a5ahn5a 'er&erai se#ak 1/ tahun 5ang lalu ( engan pen5akit 5ang sama ialami !leh a5ah

F. S"tua&" Se'a(an% Pasien sekarang tinggaal 'ersama engan i'u an sau aran5a. -. Pe(&e,&" ,a&"en tentan% +"(" +an 'eh"+u,ann$a Pasien merasa 'ahagia engan kehi upann5a karena merasa

i&intai lelaki 5ang 'ernama An is an 8am an. Autoanamnesa (28 Februari 2013) $" : Assalamualaikum P : Waalaikumsalam

$" : Kenalkan sa5a !kter mu a Ir*an Thamrin P : !kter Ir*an ,ketawa0

$" : siapa nama a e@ P : Janna ,ketawa0

$" : Bagaimana ka'arn5a hari ini Janna@ P : Baik3 mana 8am an@ ,pasien tersen5um0

$" : Siapa itu 8am an@ P : Suamiku itu 8am an

$" : Kenapa Janna &ari 8am an@

: karena 8am an &inta sama sa5a

$" : 8am an su ah #a i suamin5a Janna@ P : su ah ,ketawa0

$" : Benar 8am an Suami Janna@ P : Suamiku I5aa ,ketawa0

$" : Kenapa Janna i'awa kesini@ P : "engamuk

$" : Bagaimana mengamukn5a@ P : ,ketawa ter'ahak('ahak0

$" : Bagaimana mengamukn5a Janna@ P : Sa5a ketawa(ketawa ,se ih03 sa5a senang sekali ,se ih0

$" : A5! &erita sama sa5a3 sa5a mau 'antu Janna P : ,mem'isu0

$" : Per&a5a sama sa5a 5a3 kalau &erita sekarang &epat iantar pulang. P : Benturkan kepala ke tem'!k

$" : "asih suka 'enturkan kepala ke tem'!k@

: Suka

$" : Berapa kali sehari@ P : 1A9hari

$" : Kenapa kepala 5ang i'enturkan@ P : 8am an &inta sa5a ,ketawa0

$" : %erita 5a sama sa5a P : Ti ak #i3 anuku i kepala ,sam'il memperlihatkan &elana alam 5ang

ipegangn5a0 $" : Untuk apa &elana alamn5a isimpan i kepala kal! 'enturkan kepala ke tem'!k@ P : Se'agai Kemer ekaan3 sa5a mer eka ,se ih0

$" : Janna tinggal imana@ P : $i W!n! "ul5!

$" : $imana itu W!n! "ul5!@ P : ?upa #uga eh ,&uek0

$" : Janna ?upa@ P : Bh P!lewali "amasa

$" :Selain 'enturkan kepala3 apalagi 5ang Janna 'uat kal! mengamuk@ P : Sa5a mau lempar kamu C #angan(#angan ,meringis0

$" : selain 'enturkan kepala3 apa lagi 5ang ilakukan kal! mengamuk@ P : "au ?empar Barang3 memaki !rang

$" : Selain 'enturkan kepala3 apa lagi 5ang ilakukan kal! mengamuk@ P : hehehehe

$" : Pernah engar suara 'isikan@ P : Suara ke&il(ke&il3 DAn is(An isE.

$" : Setiap 8ari engar suaran5a@ P : N a #uga eh3 An is tetap suka sa5a walau a ami isterin5a

$" : Berapa sering an 'erapa lama@ P : setiap "inggu3 lamami kapang. "ulai waktu sa5a ipasung.

$" : Janna Pernah lihat An is atangi Janna@ P : I5a3 An is 'ilang sa5a men&intaimu

$" : Su ah 'erapa lama An is suka engan Janna@ P : 1 tahun

$" : Kata Janna An is su ah menikah3 sakit hati ti ak@ P : I5a. Ber&erita tentang 8am an FFFFFFFFF.. $" : ?alu 'agaimana engan 8am an@ P : 8am an suka sekali engan sa5a3 ia #atuh &inta sama sa5a se#ak pertama

ketemu i Kenanga $" : 'egitu 5a@ P : ,ketawa0

$" :Bh i5a3 siapa 5ang antar Janna kesini@ P : "amiku

$" : Kenapa iantar kesini@ P : Karena sakit

$" : Sakit apa@ P : Ghem3 sakit apa 5a3 lupa #uga eh ,ketawa0

$" : Janna pernah marahi mami@ P : Pernah

$" : Pernah mau ka'ur ari rumah sakit@ Berapa kali@

: Pernah3 1 kali "ami aku mau #alan(#alan ke Sengg!l

$" : Berapa kali ke Sengg!l sehari@ P : 1/A9hari

$" : Janna ti ak &apek@ P : Ti ak

$" : "ami 'ilang apa kal! Janna Ke Sengg!l@ P : "ami iam( iam

$" : Janna pun5a pesan 'uat 8am an@ P : An is ulu eh3 8am an iam sa#a

$" : Janna sekian ulu 5a wawan&aran5a3 terima kasih 'an5ak P : I5a ,&uek0

2. !A!" #$%!A& A. De&'(",&" Umum .. Penam,"lan Se!rang wanita 'erumur 19 tahun3 wa#ah sesuai umur3

ram'ut hitam gel!m'ang3 se'ahu3 kulit saw! matang3 memakai ka!s

10

!'l!ng warna kuning m!ti* 'unga3 &elana pen ek warna &ream3 agak pen ek. 2. Ke&a+a(an Beru'ah

/. P("la'u +an a't"0"ta& ,&"'1m1t1( %ara 'er#alan 'iasa3 agak gelisah 2. Pem*"3a(aan int!nasi se ang 3 suara #elas an lam'at men#awa' 4. S"'a, te(ha+a, ,eme("'&a kurang k!!perati*. !. Kea+aan a5e't"5 (m11+)6 ,e(a&aan +an em,at"6,e(hat"an .. 711+ 2. A5e' Sulit inilai ka ang Inappr!priate Ti ak apat ira'arasakan

/. Em,at"

). Fun%&" Intele'tual ('1%n"t"5) .. Ta(a5 ,en+"+"'an 2. Da$a '1n&ent(a&" /. O("enta&" Baik 2. Da$a "n%at &ukup 4. P"'"(an a*&t(a' Baik 8. !a'at '(eat"5 Ti ak a a Sesuai engan tingkat pen i ikan pasien Baik

11

9. Kemam,uan men1l1n% +"(" &en+"(" Baik D. -an%%uan ,e(&e,&" .. :alu&"na&" 8alusinasi au it!rik ,;03 pasien sering men engar 'isikan nama an is 5ang 'erulang3 halusinasi Hisual ,;0 sering melihat pria 5ang menurutn5a men&intain5a 2. Ilu&" Ti ak a a /. De,e(&1nal"&a&" Ti ak a a 2. De(eal"&a&" Ti ak a a E. P(1&e& *e(,"'"( 1. Arus pikiran3 a. P(1+u't"0"ta& &ukup *. K1nt"n"u"ta& ka ang irreleHan3 as!siasi l!nggar ,;0 3. :en+a$a *e(*aha&a Ti ak a a .. Isi pikiran3 a. P(e1'u,a&" Ti ak a a *. -an%%uan "&" ,"'"(an ( Waham er!t!mania ,;03 Pasien merasa mempun5ai suami 5ang 'ernama An is an merasa i&intai !leh An is an 8am an
12

F. Pen%en+al"an "m,ul& Terganggu -. Da$a N"la" .. N1(ma S1&"al Terganggu 2. U;" +a$a N"la" Terganggu /. Pen"la"an Real"ta& Terganggu -. T"l"'an ("n&"%ht) $era#at 1 ,Pen5angkalan penuh 'ahwa irin5a sakit0 :. Ta(a5 +a,at +",e(3a$a $apat iper&a5a. 3. P$#$R'( AA% )'A*%+ !'( &$,'- &A%."! / A. Statu& Inte(nu&. ( Kea aan umum : Baik ( Suhu : 7I3J era#at &el&ius ( Tekanan arah : 11/9I/ mm8g ( Na i : >/A9i ( Pernapasan : ./A9i !. Statu& Neu(1l1%"&. Ti ak itemukan hal(hal 'ermakna lainn5a pa a pemeriksaan *isik3

pemeriksaan ?a' an penun#ang lainn5a.

13

0. '(-!' AR P$%$#"A% ,$R#A(%A / $ialami 4 1 tahun 5ang lalu sehingga keluarga memutuskan untuk memasungn5a. 2iwa5at pertama kali mengamuk ialami !leh pasien se#ak 6 tahun 5ang lalu an sempat irawat i 2SK$ selama 7 'ulan kemu ian i'awa pulang ke an irawat

kampungn5a3 1 tahun 'erikutn5a kem'ali lagi masuk ke 2SK$

selama 7 'ulan #uga an ipulangkan ke kampungn5a. Keluarga memutuskan memasung karena Pasien sering melempar 'en a 5ang a a i ekatn5a 3 'i&ara sen iri3 'iasa #uga men engar suara !rang3 sering melihat !rang 5ang !rang isekitarn5a ti ak melihatn5a. Selama setahun terakhir ini ti ak pernah 'er!'at3 han5a ipasung sa#a. $ari pemeriksaan status mental i apatkan eskripsi umum Se!rang wanita

'erumur 19 tahun3 wa#ah sesuai umur3 ram'ut hitam gel!m'ang3 se'ahu3 kulit saw! matang3 memakai ka!s !'l!ng warna kuning m!ti* 'unga3 &elana pen ek warna &ream3 agak pen ek. kesa aran 'eru'ah3 pem'i&araan sp!ntan3 sikap terha ap pemeriksa kurang k!!perati*3 m!! empati ti ak apat sulit inilai3 a*ek inappr!priate3 i apatkan halusinasi

ira'arasakan. 1angguan persepsi

akustik an Hisual. Arus pikiran irrreleHan3 as!siasi l!nggar. $itemukan gangguan isi pikir 5akni waham ke'esaran3 pengen alian impuls an a5a nilai terganggu.

14

1. )'A*%+ ' A'&"& I.

#"&!' A( 'A&

Ber asarkan Aut!anamnesis an All!anamnesis i apatkan a an5a ge#ala klinis 5ang 'ermakna3 imana pasien atang engan keluhan mengamuk3 'i&ara sen iri3 melempar 'arang3 men engar 'isikan('isikan sese!rang 5ang tak terlihat3 melihat !rang 5ak ti ak ilihat !leh !rang lain . 1e#ala ini menim'ulkan hen a5a alam hu'ungan s!sial3 peker#aan3 an penggunaan waktu senggang3 sehingga termasuk %an%%uan ;"#a. $itemukan gangguan persepsi 'erupa halusinasi au it!rik ,suara 'isikan 5ang men5e'ut nama An is0 an halusinasi Hisual

,melihat An is 5ang ti ak ilihat !leh !rang lain isekitarn5a0 an Pemeriksaan *isis3 internis an neur!l!gis ti ak itemukan kelainan sehingga ig!l!ngkan

%an%%uan ;"#a ,&"'1t"' N1n<O(%an"'.. $itemukan #uga gangguan isi pikir 'erupa waham er!t!mania3 i apatkan pem'i&araan 5ang ti ak releHan. 1e#ala( ge#ala terse'ut 'erlangsung K 1 'ulan sehingga an i iagn!sis S'"=15(en"a6 namun ti ak memenuhi &riteria untuk iagn!sis ski)!*erenia he'e*renik3

ski)!*erenia paran!i 3 ski)!*erenia katat!nik3 ski)!*erenia resi ual3 ski)!*erenia simpleks3 ski)!*erenia tak terin&i3 ski)!*erenia lainn5a sehingga S'"=15e(en"a YTT. A'&"& II. Ti ak itemukan &iri kepri'a ian 5ang khas i iagn!sis

15

A'&"& III. Ti ak itemukan a an5a kelainan. A'&"& I>. A5ah an i'un5a telah 'er&erai se#ak 1/ tahun 5ang lalu A'&"& >. 1A- s&ale 6/(=1 ,satu tahun terakhir0 2. )AF!AR PR+,&$# ( Brgan!'i!l!gik : Ti ak itemukan kelainan *isik 5ang 'ermakna. Tetapi karena ter apat keti akseim'angan neur!transmitter3 maka *armak!terapi. ( Psik!l!gik : $itemukan a an5a hen a5a 'erat alam menilai realita3 iperlukan

maka pasien memerlukan psik!terapi. ( S!si!l!gik : $itemukan hen a5a s!sial3 peker#aan3 an penggunaan

waktu senggang hingga memerlukan s!si!terapi. 3. PR+*%+ '

16

1.-akt!r pengham'at L ti ak a a pengawas minum !'at3

ukungan usia

alam kelurga mu a3 'elum

alam hal menikah3

pen erita

keti akpatuhan minum !'at3 a a riwa5at kelurga engan ge#ala 5ang sama ..-akt!r pen ukung L ge#ala p!siti* men!n#!l3 'erupa waham halusinasi. Karena itu pr!gn!sis pasien u'ia a malam an

8. )' (" ' P$#,A-A A% Ber asarkan PP$1J III3 ski)!*renia i e*inisikan se'agai suatu s5n r!me engan Hariasi pen5e'a' per#alanan pen5akit3 serta se#umlah aki'at tergantung pa a pertim'angan pengaruh geneti&3 *isik3 s!&ial an 'u a5a. Ski)!*renia pa a umumn5a itan ai engan a an5a pen5impangan *un amental ari pikiran an persepsi3 serta !leh a*ek 5ang ti ak wa#ar atau tumpul. Biasan5a kesa aran tetap terpelihara an kemampuan intelektual #uga terpelihara walaupun kemun uran k!gniti* tertentu apat 'erkem'ang kemu ian. $alam iagn!sis ski)!*renia harus itemukan minimal 1 ari kriteria 'erikut : 1. Th!ugh !* e&h!3 th!ugh !* inserti!n3 atau th!ugh with rawl3 atau th!ught 'r!a &asting .. $elusi!n !* &!ntr!l3 elusi!n !* in*luen&e3 elusi!n !* passiHit53 elusi!n !* per&epti!n

17

7. 8alusinasi au it!rik =. Waham menetap lainn5a 5ang menurut 'u a5a setempat ianggap ti ak wa#ar an sesuatu 5ang mustahil. Atau minimal . ari &riteria i 'awah ini : 1. 8alusinasi menetap ari pan&a in era apa sa#a .. Arus pikiran terputus atau terganggu3 5ang 'eraki'at irreleHant atau ink!heren atau ne!l!gisme 7. Perilaku katat!nik =. 1e#ala negatiHe , seperti apatis3 'i&ara sangat #arang3 resp!n em!si!nal 5ang tumpul an ti ak wa#ar 0 1e#ala khas harus 'erlangsung minimal 1 'ulan an harus a a peru'ahan

k!nsisten an 'ermakna an mutu keseluruhan aspek perilaku pri'a i engan mani*estasi hilaangn5a minat3 hi up tak 'erguna3 ti ak 'er'uat sesuatu3 sel* a's!r'e 4. R$%5A%A !$RAP' a. Psik!*armaka : 8al!peri !l 136 mg 7A1 '. Psik!terapi

18

Mentilasi

"em'erikan

kesempatan

kepa a

pasien

untuk

men&eritakan keluhan pasien lega.

an isi hati serta perasaan pasien sehingga

( K!nseling : "em'erikan pen#elasan an pengertian kepa a pasien. &. S!si!terapi : "em'erikan pen#elasan an pengertian kepa a pasien

sehingga apat mem'antu pasien memahami pen5akitn5a. 10. F+&&+6 "P "emantau kea aan umum pasien an perkem'angan pen5akitn5a3 ari !'at 5ang

e*ekti*itas terapi serta kemungkinan ter#a in5a e*ek samping i'erikan.

19

20