Anda di halaman 1dari 301

antropologi

asas-asas

PROF. MADYA DR. ABDULLAH TAIB

DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KUALA LUMPUR 1985

KK. 301

3124 4101

Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengcluar ulang mana-mana bahagian, artiket, ilustrasi, tat kandungan buku mi dalam apa juga bentuk dan dengan apa can pun sama ada secara elcktronik, fotokopi, mckanik, rakaman atau lain-lain sebelum mendapat Izin bertulis daripada Ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Penindingan tertakluk kepada perklraan royalti atau honorarium. Penyelenggaraan editorial oleh Othman Shariff.

Hakcipta Abdullah Taib 1985 Cetakan Pertama 1985

Diaturhuruf oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Rupataip teks: T/Roman Mono (Kod 327-6801) Saiz taip teks: 10/12 Pt.

Dicetak oleh Percetakan flewan Bahasa dan Pustaka Kemeraterian Pelajaran Malaysia Kuala Lumpur

$15. 00

PRAKATA

Buku teks antropologi sangat-sangat diperlukan dan keperluannya dirasakan begitu mendesak sekali. Lebih-lebih lagi memandangkan bahawa setiap tahun jumlah mahasiswa yang mengambil bidang mi klan bertambah. Di Universiti Kebangsaan Malaysia sahaja misalnya tidak kurang dan 350 orang siswa setiap tahun, sejak tahun 1979 yang mengambil bidang antropologi pada tahun pertama. Hampir separuh dan bilangan mi memilih bidang antropologi pada tahun kedua. Buku teks yang ditulis dalam bahasa Malaysia boleh dibilang denganjari. Pensyarah dan siswa terus menggunakan bukubuku teks dalam bahasa lnggeris. Buku mi diharapkan dapat menampung sekadarnya kekurangan itu. Beberapa buah buku dan bahasa lnggeris telah diterjemahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Namun demikian buku terjemahan itu merupakan buku bacaan tambahan dan bukannya buku teks. Dewan Bahasa dan Pustaka belum lagi menterjemahkan buku teks yang boleh menyelesaikan beberapa konsep asas antropologi. Tidak dapat dinafikan juga beberapa buah buku dan Indonesia memang telah lama terdapat di pasaran buku negara kita. Setengah daripada buku-buku itu ditulis oleh ahli antropologi terkenal di Indonesia. Tetapi oleh kerana istilah dan konsep yang digunakan serta gaya penulisan bahasa Indonesia itu berbeza dengan istilah konsep serta gaya penulisan bahasa Malaysia, para siswa mengambil masa yang lama untuk memahaminya. Kadang-kadang sama lamanya rnemahami bacaan dalam bahasa Inggenis. Oleh sebab itu memang dirasakan oleh siswa dan pensyarah sendiri bahawa banyak lagi buku dalam disiplin mi penlu ditulis di dalam bahasa Malaysia. II Oleh kerana buku mi ialah sebuah buku teks, ia bukan merupakan idea barn di dalam bidang antropologi. Tetapi sebalikV

PRAKATA

nya ia adalah pengemblengan beberapa idea asas yang terdapat datam bidang antropologi. Namun demikian, contoh beberapa konsep, seberapa boleh yang dapat telab diberikan dengan menggunakan contoh dan nantau mi. Buku mi bertujuan untuk mempenkenalkan kepada siswa tahun pertama dan kedua, teori, konsep dan aspek penting dalam antropologi. Sebagai pembacaan asas, buku mi cuba membincangkan aspek yang dianggap penting dalam antropologi budaya dan sosial. Bagi mereka yang ingin mendalami lagi aspek-aspek yang tententu bolehlah merujuk bahan-bahan rujukan yang dibenikan di akhir setiap bab. Oleh itu tujuan buku mi tidak lain dan mempenkenalkan kepada siswa, pninsip dan proses dalam antropologi. Sebagaimana dalam lain-lain disiplin begitu juga dalam disiplmn antnopologi, seseonang itu boleh mengajarnya secara berkesan dengan beberapa cara. Hal mi ditambah pula dengan sikap ahli-ahli antropologi yang pragmatis dan bersedia membenikan beberapa pendekatan yang benbeza bagi menjelaskan tingkah laku manusia. Buku mi memperkenalkan kepada siswa, pendekatan yang berbagai-bagai seperti ekologi, partikularisme sejarah, difusi, fungsionalisme, struktural fungsionalis dan lain-lain. Ill Buku mi dibahagikan kepada sepuluh bab. Bab 1,.inembincangkan skop dan bidang antropologi. Pengertian konsep kebudayaan sebagaimana yang biasa dibmncangkan telah dijelaskan dan bab mi juga membmncangkan perbezaan antara antropologi budaya dan sosiai. Dalam bab 11 perkembangan bidang antropologi telah digalunkan dengan melihat watak-watak penting dalam antropologi serta aktiViti mereka. Manakala dalam bab III pula asas penyelidikan antropologi dibincangkan. Bab keempat pula membmncangkan sistem ekonomi masyarakat senta bentuk-bentuk sara din yang berbeza-beza di dunia mi. Dan sistem mendapatkan barang-barang makanan hinggalah cana penyebarannya dibincangkan dengan panjang lebar.
vi

PRAKAT A

Tajuk penting yang mendapat penhatian ahli-ahli antnopologi klasik iaitu institusi penkahwinan dan persanakan dibincangkan dalam bab V dan VI. Tujuan penkahwinan dan faedah perkahwixian serta upacara perkahwinan dibincangkan dalam bab V. Dalam bab VI pula bentuk-bentuk persanakan dihunaikan dengan tenpeninci. Dalam bab VII, organisasi politik dan masyarakat yang sistem politiknya belum disatukan hinggalah kepada bentuk yang dipusatkan (centralized) telah dihuraikan. Sistem kepercayaan dan magis telah mendapat pandangan yang berat danipada ahli-ahli antropologi. Bentuk-bentuk kepereayaan serta teori-teori yang benkaitan dengannya telah dihuraikan dalam bab VIII. Semua masyarakat melalui proses perubahan. Faktor-faktor yang membawa perubahan dan bagaimana masyarakat menerima perubahan mi dibincangkan dalam bab ke-IX. Bab tenakhirbuku mi membincangkan penkembangan yang berlaku dalam bidang antropologi pada han mi yang tidak lagi semata-mata melihat masyarakat pnimitif tetapi juga menumpukan kepada masyarakat moden. Di akhir-akhin mi antropologi juga telah melibatkan din dalam antropologi gunaan.

VU

PENGHARGAAN

Manuskrip mi tidak akan wujud dalam bentuknya yang ada sekarang tanpa kerjasama daripada orang ramai. Oleh itu saya ingin merakamkan ucapan berbanyak-banyak terima kasih terutamanya kepada Puan Jumaah Jantan yang telah menyusun manuskrip mi ke dalam bentuknya sekarang. Kepada Cik Norlaila Osman dan Cik Siti Aminah Abdul Aziz yang telah menaip manuskrip mi, titik peluh mereka tidak akan dilupakan. Akhir sekali kepada keluarga saya yang telah bersabar menunggu kerana masa untuk mereka telah banyak digunakan untuk menyiapkan manuskrip mi, kepada mereka saya ucapkan syabas.

Prof. Madya Dr. AbdullahTaib, Jabatan Antropologi dan Sosiologi, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor.

ix

KANDUNGAN
PRAKATA Muka Surat v

PENGHARGAAN
BAB I

ix

KAJIAN MENGENAI MANUSIA DAN KEBUDAYAAN


I. 2. 3. 4. Antropologi: Satu Pengenalan Kebudayaan Sifat Kebudayaan Teori Kebudayaan Pandangan Superorganis I 2 4

Kebudayaan Dan Kaca Mata Konseptualis


Pandangan Realis Mengenai Kebudayaan Proses Kebudayaan Adaptasi Kebudayaan Perubahan Kebudayaan Fungsi Kebudayaan Tumpuan Kebudayaan Relativisme kebudayaan Antropologi Budaya dan Sosial Bacaan yang Dicadangkan

5.

10

6. 7. 8. 9. 10.

12 12 13 14 20

BAB 2

PERKEMBANGAN DISIPLIN ANTROPOLOGI 1. Sejarah Perkembangan Antropologi 2. Antropologi pada awal Abad Kedua Puluh
3. 4. Evolusi Masyarakat Partikularisme Sejarah xi

23

28
30 34

KANDUNGAN

Muka Surat 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ii. 12. 13. 14. Difusi Fungsionalisme Struktun Fungsionalisme Pendekatan Psikologi Teori Evolusi Baru Strukturalisme Perancis Etnosains Ekologi Budaya Kesimpulan Bacaan yang Dicadangkan 36 38 40 41 44 46 48 49 52 52

BAB 3 TEKNIK PEN VELIDIKAN ANTROPOLOGI 1. Teknik Kajian Luar 2. Kaedah Penyelidikan Antnopologi 3. Cmni-cini dalam Antropologi 4. Penggunaan Teoni Antropologi 5. Matlamat Penyelidikan Luar 6. Kesimpulan 7. Bacaan yang Dicadangkan BAB 4 SISTEM EKONOMI DAN POLA PENYARAAN DIRI 1. Pengenalan 2. Punca Pengeluaran dan Pembahagian Kenja 3. Pembahagian Banangan dan Khidmat 4. Pentukanan Banang 5. Pembahagian Banang Lebihan 6. Penyeimbangan Pembahagian Barang 7. Sistem Pembahagian Semula 8. Pertukanan Barang Di Pasanan 9. Pola Penyanaan Did 10. Pengumpulan Bahan Makanan Ii. Pengeluaran Makanan xii 70 70 85 85 87 90 91 93 97 97 98 54 59 61 62 65 68 68

KANDUNGAN

Muka Sunat 12. 13. 14. Penbezaan Sistem Sara Din Fakton Bukan-Ekonomi Dalam Sistem Sara Din BacaanyangDicadangkan 103 108 111

BAB 5 PERKAHWINAN DAN FUNGSI PERSANAKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Fungsi Pensanakan Institusi Perkahwinan FaedahEkonomi Pemelihanaan Anak Tenlalu Lama Pengunangan Pensaingan Seks Upacara Penkahwinan Aspek Ekonomi Sumbang Muhnim Pilihan Jodoh Eksogamidan Endogami PenkahwinanSepupu Levinat dan Sonorat Poligami Poligini dan Poliandri Pensanakan Penceraian Bacaan yang Dicadangkan 115 115 116 118 118 119 120 124 129 130 130 131 131 132 134 135 136

BAB 6 POLA KEDIAMAN DAN PERSANNKAN 1. Pola Kediaman Selepas Benkahwin Patnilokal Matnilokal Bilokal AVunkulokal Neolokal Fakton Penbezaan Tempat Kediaman xiii 137

2.

141

KANDLJNGAN

Muka Surat 3. 4. Struktur Pensanakan dan Keturunan Junai Ketununan Ketununan Dwinisab Keturunan Satu Junai Kelompok Keturunan Satu Junai 143 144

5.

150

Onganisasi Nisab Bapa Organisasi Nisab Ibu 6. Fungsi Kelompok Keturunan Satu Junal 7. Sistem Keturunan Ambilineal 8. Istilah Pensanakan Sistem Omaha Sistem Crow Sistem Iroquois Sistem Hawaii Sistem Eskimo 9. Bacaan yang Dicadangkan BAB 7 ORGANISASI POLITIK 1. 2. Pengenalan Jenis Onganisasi Politik

155 157 159

167

169 171

Kelompok Nomad Puak Wilayah Seonang Pembesan Negana 3. Penkembangan Onganisasi Politik 4. Penyelesaian Konflik 5. Undang-undang Bentulis dan Mahkamah 6. Bacaan yang Dicadangkan BAB 8 SISTEM-SISTEM KEPERCAYAAN DAN MAGIS I. Pengenalan
XiV

180 182 185 188

190

KAN DUNCAN

Muka Sunat 2. Teoni Asal Usul Agama Teoni Benconak Psikologi Teoni Benconak Sosiologi Cabangan Teoni Psikologi dan Sosiologi Fungsi Keagamaan Animisme Teoni Magis Sinknetisme Gerakan Keagamaan Bacaan yang Dicadangkan 196

3. 4. 5. 6. 7. 8.

201 213 216 219 226 231

BAB 9 PERUBAHAN KEBUDAYAAN 1. 2. 3. 4. 5. Pengenalan Bagaimana Penubahan Kebudayaan Berlaku Akultunasi Pembenontakan Modenisasi Perdagangan Penpindahan Tenaga Kenja Pengeluaran Barang Perdagangan Bukan Pentanian Pengeluaran Tanaman Kontan Pengenalan Perdagangan dan Industni Pertanian 6. Penubahan Agama 7. Kesimpulan 8. Bacaan yang Dicadangkan 248 248 250 233 233 239 240 241

BAB 10
ANTROPOLOGI GUNAAN DAN MASA DEPAN ANTROPOLOGI
1. Antnopologi Gunaan xv 252

KANDUNGAN

Muka Surat 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Etika Antropologi Gunaan Perkembangan Antnopologi Gunaan Masa Depan Antnopologi Kebudayaan Majmuk Masalah Masa Depan Manusia Penanan Antropologi Pada Masa Depan Bacaan yang Dicadangkan 253 255 257 260 261 263 265 267 283

BIBLIOGRAFI INDEKS

xvi

BAB1
KAJIAN MENGENA! MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
1. Antropologi: Satu Pengenalan Antropologi lalab satu disiplin ilmu mengkaji manusia daripada aspek fizikalnya dan tingkah laku kebudayaannya. Sebagai sains mengenai manusia, disiplin mi mengkaji setiap aktiviti yang dilakukan oleh manusia. Ahli-ahii antropologi cenderung untuk mengkaji masyarakat kerana inereka ingin mengetahui kehidupan dan kebudayaan masyarakat. Pada mulanya kecenderungan mi lahir di kalangan pentadbir-pentadbir penjajah yang berada di negeri jajahan mereka. Mereka ingin melihat kebudayaan masyarakat tempatan yang berbeza daripada kebudayaan mereka. Perbezaan inilah yang melahirkan konsep masyarakat primitif yang kemudiannya menjadi tumpuan kajian ahli antropologi. Masyarakat primitif ialah masyarakat yang menggunakan teknologi yang ringkas, tidak mempunyai alat-alat moden, belum menggunakan pengangkutan yang bermotor, belum menggunakan sistem kewangan dan belum tahu menulis dan membaca. Namun demikian terdapat persamaan aspekaspek kebudayaan antara masyarakat primitif dengan masyarakat moden. Masing-masing mempunyai peralatan dan kelengkapan hidup seperti pakaian, rumah, alat-alat pengeluaran, senjata dan sistem pengangkutan. Setiap masyarakat mempunyai sistem ekonominya tersendiri sebagai cara untuk mendapatkan makanan mereka. Ada masyarakat yang bertani, berternak dan memburu. Setiap masyarakat mempunyai organisasi sosialnya seperti sistem persanakan, organisasi politik, sistem perkahwinan dan sistem pentadbirannya. Setiap masyarakat mempunyai bahasanya sendiri. Setiap masyarakat juga mempunyai keseniannya sendiri; seni lukis, seni suara dan seni tan. Begitu juga setiap masyanakat mempunyai sistem pengetahuannya sendini yang disampaikan kepada generasi muda. Dan akhir sekali setiap masyarakat mempunyai sistem kepercayaannya sendiri.

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

Persamaan tret-tret kebudayaan ml sebagai keseluruhan cara hidup masyarakat melengkapi definisi kebudayaan. Definisi kebudayaan ml telah menjadi pegangan ahli-ahli antropologi di Amerika, sedangkan di Britain ahli-ahli antropologi mendefinisikan disiplin mereka dengan menggunakan konsep struktur sosial. 2. Kebudayaan Untuk memahami konsep kebudayaan sebagaimana yang Sering digunakan oleh ahli-ahli antropologi, beberapa teori kebudayaan akan kita bincangkan di sini. Pada umumnya seseorang yang dianggap berkebudayaan ialah orang yang bethudi-pekerti, bersopan-santun, mempunyai pembacaan yang luas, mahir dan boleh bertutur dengan fasih dalam beberapa bahasa dan bijaksana mengenai seni dan muzik. Kebolehan seumpama itu menggambarkan kemampuan seseorang mempelajari dan mengetahui kebudayaan dengan mendalam. Kebudayaan merupakan pola tingkah laku yang dipelajari yang disampaikan dan satu generasi kepada generasi seterusnya. Aspek kebudayaan tidak boleh disampaikan melalui faktor-faktor baka atau warisan. Kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup masyarakat. Iamerangkumicara hidup yang termasuk ilmu pengetahuan, kepercayaan seni, undang-undang, moral, adat istiadat dan kemahiran-kemahiran lain yang biasanya dipelajari oleh manusia sebagai seorang anggota di dalam masyarakatnya. Definisi mi telah diberikan oleh Tylor (1871). Diajuga telah menunjukkan bagaimana kompleksnya bentuk kebudayaan itu. Tetapi pengetahuaP mengenai kebudayaan terus berkembang. Jadi definisi Tylor itu jelas terhad. Banyak masyarakat yang dahulunya tidak diketahui oleh sarjanasarjana sekarang telah dikaji dan difahami oleh ahli-ahli antropologi. Kroeber dan Klockhohn telah meneliti Iebih 200 definisi kebudayaan dan telah bersetuju bahawa kebudayaan sebagai pola penlakuan yang dipelajani dan disampaikan menerusi simbol dan artifak iaitu bahasa dan kesenian bagi tujuan untuk menyampaikan tujuan, idea tradisi dan nilai masyarakat. La merupakan sebagal sifat-sifat tertentu sesuatu kelompok manusia. Definisi kebudayaan yang baru menekankan soal-soal yang abstrak atau yang tidak dapat dipandang bukanlah mengenal 2

KAJIAN MENOENAI MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

tingkah laku manusia semata-mata. Ahli antnopologi misalnya memandang sikap manusia tenhadap pepenangan Iebih penting danipada objek yang digunakan oleh manusia di dalam peperangan. Kebudayaan kepada meneka bukannya benda yang dilihat, tetapi menupakan suatu keabstrakan yang lahin danipada tingkah laku manusia. Kebudayaan menupakan peraturan atau cana yang dilakukan oleh anggota-anggotanya akan melahinkan tingkah laku yang dianggap sebagai perkara yang ditenima oleh masyarakatnya. Kebudayaan sebagal cana hidup merupakan penkara yang dipersetujui oleh masyarakat. Kita boleh melihat kebudayaan itu dan dua sudut. Pertamanya, kebudayaan sebagairnana yang dilihat oleh antropologi, yang disebut sebagai aturan fenomenal. Contohnya seorang ahli antropologi yang pengi mengkaji masyanakat Iban di Sanawak melihat bagaimana orang Iban menenun kain atau menganyam tikar. Daripada aktiviti menganyam tikan ahli antnopoligi dapat melihat alat-alat yang mereka gunakan, nekabentuk yang meneka pilih dan bagaimana kenja-kenja itu ditentukan mengikut umur, jantina dan lain-lain yang menupakan sebagai fenomena yang dapat dipenhatikan dalam kebudayaan masyarakat Iban. Ia merupakan suatu sistem perlakuan yang dipnaktikkan bensama-sama untuk semua anggota masyanakat itu. Keduanya, kebudayaan dilihat sebagai can untuk memahami mngenai kepercayaan, nilai-nilai serta prinsip membuat tikar tadi. Ahli-ahli antropologi mungkin dapat memenhatikan bahawa tikan mempunyai tujuan yang tententu selain danipada menjadi hampanan semata-mata. Ia mungkin digunakan dalam adat istiadat keagamaan. Ataupun nekabentuk yang mungkin mempunyai tujuan-tujuan magis yang tententu. Dilihat dan sudut mi ia menentukan apakah tujuan simbol-simbol itu misalnya kepada orang Iban. Ahli-ahli antnopologi dengan mi telah membuat kajiannya menurut aturan idea masyarakat itu. Kepada kita aturan idea masyarakat adalah lebih nelevan kepada definisi kebudayaan, kenana ia menggambankan perlakuan yang betul dalam masyarakat dan diterima sebagai nilainilai mereka. Nilai-nilai yang abstnak kepada ahli antropologi adalah perlakuan-penlakuan yang biasa pada masyarakat itu. Semua individu dan sesuatu kebudayaan benfikin dan mempunyai kebolehan yang hampin sama. Tetapi setiap individu kerana 3

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

umur,jantina, pekerjaan atau kepercayaan mempunyai ukuran nilai budaya yang tersendini. Anggota-anggota masyanakat mi bentindak senta mengamalkan budaya kecilnya (sub-budaya) sendiri. Contohnya di Sungai Pencala tendapat kira-kina 4,000 anggota masyanakat Melayu tendiri danipada golongan Al-Arqam. Kebanyakandanipada meneka benasal dan kelas menengah dan tinggal benhampinan bandan. Setengah-setengah danipada meneka menjalankan tugastugas profesional dan setengah-setengahnya benniaga sendini. (lolongan mi menuntut bahawa meneka menjalankan kehidupan yang menumpukan cana-cara kehidupan Islam yang sebenannya. Pendidikan yang dibenikan di Al-Anqam selain danipada memenuhi syanatsyanat untuk membaca, menulis dan mengina ialah untuk menekankan nilai-nilai masyarakat Islam. Kebudayaan seumpama inilah yang mahu diteruskan. Pada pandangan antnopologi mi menupakan sub-budaya masyanakat Melayu. 3. Sifat Kebudayaan Aspek-aspek kebudayaan dipelajani oleh anggota masyarakatnya. Oleh kenana kebudayaan menupakan sebagai aspek kehidupan yang penting maka ia hanus dipelajani. Ia bukannya ditenima melalui baka atau wanisan. Setiap onang mempelajani kebudayaannya dengan hidup bensama-sama di dalam masyanakatnya. Proses untuk menenuskan kebudayaan dan satu genenasi kepada satu genenasi yang lain disebut sebagai enkulturasi. Kebanyakan haiwan makan dan minum apabila berasa lapar atau dahaga. Manusia makan dan minum pada waktu-waktu tententu yang dibenankan oleh kebudayaannya. Meneka biasanya makan melalui pengalaman iaitu apabila meneka benasa lapar dan setelah sampai waktunya. Masa makan dan minum berbeza dan satu masyanakat dengan satu masyanakat yang lain. Walaupun anggota masyanakat Islam benasa lapan pada waktu siang han di dalam bulan puasa, meneka tidak boleh makan atau minum. Begitu juga dengan cara tidun dalam setiap manusia menupakan kebudayaan masyarakat itu. Seseonang anggota masyanakat penlu belajan cara-cana yang dianggap penting oleh masyanakat itu. Kepenluan-kepenluan semula jadi seseonang manusia sama dengan kepenluan semula jadi haiwan sepenti makan, tidun, benteman, mempentahankan dini, kepenluan seks dan sebagainya. Tetapi setiap kebudayaan menentukan hal mi dengan aturan4

KAJIAN MENGENAL MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

aturan yang tertentu. Namun demikian hanus diingat bahawa bukan semua tingkah laku yang dipelajani itu menupakan kebudayaan. Seekon monyet boleh belajan bebenapa hal sebagaimana yang diajankan oleh tuannya untuk sarkis tetapi tingkah lakunya adalah benbentuk refleksif iaitu hasil danipada latihan yang dilakukan berulang-ulang kali dan bukan hasil danipada pnoses pembudayaan. Kebudayaan pada umumnya dipnaktikkan bensama-sama oleh anggota masyarakat. Kebudayaan menupakan sebagai suatu gabungan andaian yang sama-sama dipegang oleh anggota masyarakatnya. Oleh kenana mereka mempraktikkan kebudayaan yang senupa, anggota masyarakat mengetahui bagaimana cananya untuk bertindak dalam keadaan tententu dengan sewajannya. Namun demikian dalam setiap kebudayaan tendapat orang yang benkelakuan luan biasa. Kebudayaan dapat difahamkan melalui simbol-simbol yang tendapat di dalam masyarakat. Leslie White (1969) mengatakan bahawa semua tingkah laku manusia bermula dengan penggunaan simbol seni, agama dan kewangan yang mempunyai pengertian yang tententu. Kita biasa melihat lambang untuk masjid atau geneja. Kita juga biasa melihat lambang yang menunjukkan hospital dan tandas untuk lelaki atau penempuan. Aspek simbolik yang paling nyata bagi kebudayaan adalah bahasa. Ia menggantikan objek dengan katakata. Kebudayaan juga menupakan sebagai fenomena yang sentiasa diubahsuai supaya tenus kekal. Masyanakat sentiasa menyesuaikan din dengan alam sekitar. Meneka bersama-sama menyesuaikan din dan satu masa ke satu masa mengikut keperluan masyanakat. 4. Teori Kebudayaan Penkana yang penting ingin dilihat dalam kebudayaan ialah kenyataan atau kebenanan yang terkandung di dalam pnoses kebudayaan. Mengikut pandangan mi ada tiga cana untuk melihat proses kebudayaan itu. Pandangan yang pertama ialah pandangan supenorganik. Dalam pandangan mi meneka menganggap kebudayaan adalah kenyataan yang wujud lebih tinggi danipada individuindividu pendokong kebu4ayaan itu yang membuat atunannya sendini. Pandangan yang kedua ialah pandangan konseptualis yang cuba melihat kebudayaan bukannya sebagai satu kebenaran atau 5

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

kenyataan tetapi ia merupakan sebagai satu konsep yang digunakan oleh ahli antnopologi untuk menyata, mengatur senta membuat klasifikasi fakta-fakta yang bercenai-benai. Pandangan yang ketiga ialah pandangan nealis yang menganggap kebudayaan sebagai suatu konsep dan kebenanan empinis. Ia menupakan konsep kenana ia dianggap sebagai suatu konstnak asas bagi sains antnopologi. Sebaliknya ia adalah sebagai suatu kebenanan empinis kerana konsep mi menunjukkan cara bagaimana fenomena tententu itu disusun. Pandangan Superorganis Kebudayaan merupakan suatu nealiti. OIeh itu ia mesti dijelaskan dengan atunannya yang tensendiri. Memang benan faktor-fakton tententu misalnya fakton-fakton teknologi dan ekonomi menjadi punca penkembangan bagi satu-satu kebudayaan tetapi tidak dapat dinafikan pula bahawa kebudayaan boleh diperluas atau dikecilkan oleh fakton-fakton itu sendini. Kebudayaan merupakan suatu fenomenon yang cuba menenangkan punca-puncanya sebagaimana molekul yang boleh difahami dalam stnuktur suatu atom. Puncapunca seumpama mi menjelaskan bagaimana sesuatu kebudayaan itu wujud sehinggalah ia menjadi sebegitu rupa. Kebudayaan adalah hasil yang wujud bukan dan tekanan sosial ataupun tekanantekanan ekonomi sahaja. Sebaliknya ia adalah sebagai suatu kenyataan yang menjadikannya sebegitu nupa. Kebudayaan mengikut Emile-Durkheim mengandungi faktafakta sosial dan gambaran kolektif yang merupakan cana-cara untuk menyatakan penasaan, bebas danipada kuasa-kuasa luan dan juga danipada individu. Cana-cana benkelakuan seumpama mi menupakan suatu penkana yang dituntut oleh masyanakat daripada individuindividunya. Anggota masyanakat itu akan dihukum sama ada secana undang-undang atau dihukum dengan tekanan moral kenana tidak menunut aturan-atunan yang biasa tendapat dalam masyarakat. Fakta-fakta sosial tidak boleh dijelaskan dengan menggunakan fakta-fakta psikologi tetapi ia hanya dapat dijelaskan dengan menggunakan fakta-fakta sosial yang lain. Oleh sebab itu sesuatu idea atau sesuatu sentimen mungkin boleh disuarakan oleh individu tententu tetapi ia hanya menjadi fakta sosial melalui pertembungannya dengan idea dan penasaan onang-orang lain. Mengikut Durkheim 6

KAJIAN MENGENAI MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

(1961) lagi, kebudayaan dimaksudkan sebagai keseluruhan fakta sosial, yang termasuk fakton-fakton sosial dan fizikal senta kenohanian. Sebaliknya kebudayaan benfungsi di samping individu-individu itu yang menyebabkan individu-individu benkelakuan dengan canacara yang tersendini dan tententu. Kebudayaan wujud di luar anggota-anggota masyanakat itu dalam gambanan kolektif, di mana anggota-anggota masyanakat tadi mesti mempenakukan atunan kebudayaannya. Menunut Dunkheim lagi kebudayaan menupakan suatu gambanan kolektif yang mempunyai cana pemikinan yang tententu, penasaan tententu dan tindak balas yang benbeza danipada individu-individu yang tententu yang menjadi golongan masyanakat itu tadi. Pada Durkheim, penkana yang paling baik benlaku dalam anggota masyanakat itu lahin dani kebudayaannya. Dengan lain perkataan, kebudayaan tadi bentindak di kalangan anggota individuindividu itu tadi. Dalam pandangan supenonganik tingkah laku manusia ditentukan oleh kebudayaannya. Dengan itu, kebudayaan menguasai kehidupan manusia sepenti sknip sandiwana mengawal pertutunan, dialog senta penbuatan seseonang pelakonnya. Individuindividu itu tadi menupakan sebagai onganisasi genakan kebudayaan senta elemen-elemen yang mempunyai kesedanan ke atas din meneka dilihat dan luan kebudayaan masyarakat itu iaitu dengan melihat penasaan luanannya melalui dirinya sendini. Manusia boleh mempenganuhi aspek tententu tenhadap dininya sendiri. Manusia boleh mempenganuhi aspek tententu tenhadap dininya, kenana ia wujud di luan dunianya tadi, sementana dttnianya bengenak mengikut atunan yang biasa. Kebudayaan itu juga bentindak mengikut aturan yang biasa. Oleh sebab itu anggota masyanakat tidak boleh mengawal kebudayaannya kenana ia adalah sebahagian daripada kebudayaan itu. Dengan car yang demikian penkembangan suatu kebudayaan itu yang ditentukan oleh sesuatu yang ditelah oleh anggota-anggotanya secana saintifik. Tetapi telahan seumpama mi tidak boleh menentukan pengawalannya. Apa yang akan kita telah, ia akan benlaku juga. Pnoses penelahan seumpama itu bukannya untuk menghalang perkembangan sesuatu kebudayaan, tetapi ia adalah bentujuan untuk membolehkan kita menyesuaikan din dengan lebih nasional kepada gejala-gejala yang akan kita hadapi nanti. Dengan mi, pengetahuan menjadi suatu petanda kenana ia membolehkan manu7

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

sia untuk mengawal. Tekanan-tekanan kebudayaan itu sendini sedikit sebanyak meminta manusia menyesuaikan din kepadanya kerana kebudayaan mempenganuhi evolusi dan masa depan manusia. Fakta yang mengatakan bahawa kebudayaan berbentuk determinisme bukan ertinya pula kita tidak boleh bentindak langsung di dalam kebudayaan itu, tetapi sebaliknya ia membeni peluang kepada manusia untuk berhati-hati dan benwaspada. Sekinanya kebudayaan menentukan apa yang patut kita lakukan dan cana untuk melakukannya, keputusan untuk melakukannya adalah keputusan kita sendini. Deterrninisme kebudayaan tidak menuntut bahawa semua ikhtian yang dibuat oleh manusia tidak membeni hasil, sebaliknya dapat dikatakan walaupun setiap penkana yang kita lakukan adalah ditentukan oleh kebudayaan tetapi kita sendini penlulah melakukan dan menjayakannya. Sekiranya kita tidak mahu bentindak dan benfikin sendini, itu adalah kesalahan kita dan bukannya kesalahan kebudayaan. Kebudayaan Dan Kaca Math Konseptualis Kebanyakan ahli antnopologi di Amenika menganggap bahawa meneka adalah onang-onang yang berjaya menjadikan kebudayaan sebagai suatu konsep atau alat penyelidikan. Pada meneka kebudayaan menupakan konsep yang digunakan oleh ahli-ahli antnopologi yang meneka anggap sebagai suatu konstruk. Apa yang dilihat oleh manusia bukannya kebudayaan sebagaimana yang dipnaktikkan tetapi sebagai satu bentuk yang dipelajani dan dianuti bensama-sama yang menggambankan tingkah laku meneka bersama-sama dilihat dan dihasilkan oleh objek-objek yang ditinggalkan oleh manusia. Pandangan inilah yang telah menjadi kebudayaan sebagai suatu konsep. Mengikut ahli konseptualis selanjutnya semua kebudayaan mestilah dapat dijelaskan secara sosiopsikologikal. Mengikut Ralph Linton (1945) kebudayaan wujud hanya dalam fikinan individu yang menjadi sifat pensonaliti dani intenaksi pensonaliti-personaliti dalam masyanakat itu. Bukannya kebudayaan yang menyebabkan berlakunya pnoses kebudayaan tetapi sebaliknya anggota-anggota masyanakat itu sendini yang mempengaruhi kebudayaan itu melalui pengalaman yang mereka lalui. Amalan-amalan kebudayaan seperti benjabat tangan, ataupun minum kopi atau teh ataupun tinggalan artifak sepenti kapal tethang ataupun kepencayaan menyembah dewa 8

KAJIAN MENGENAI MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

adalah lahin danipada kepenluan masyarakat itu sendini. Sekinanya ahli-ahli konseptualis menjadikan kebudayaan dan pola yang tendapat danipada bentuk abstrak menjadi konknit, mi adalah untuk tujuan kajian dan bukannya kenana kepencayaan meneka bahawa kebudayaan itu sebagai suatu entiti kenyataan. Namun demikian, ahli-ahli konseptualis tidak semuanya bersetuju bagaimana mdividu-mndividu boleh dipengaruhi oleh proses alam sekitarannya. Herskovits (1955) menjelaskan bahawa semua pola kebudayaan akhinnya dapat difahami dengan melihat bentuk-bentuk tingkah laku individu itu. Hakikat mi mudah dijelaskan sebagai pola kebudayaan masyanakat itu. Mengikut Kroeben (1952) kajian kebudayaan cuba melihat pola-pola kebudayaan tetapi bukannya dengan cana yang dapat dipenhatikan semula kepada sebab-sebab psikologikal ataupun sosial. Pandangan Realis Mengenai Kebudayaan Kebudayaan adalah abstrak sifatnya. Pada umumnya kebudayaan dan pola-pola bidangnya tidak dapat dipenhatikan keselunuhannya. Tidak pennah kita dengan bahawa semua anggota dalam satu kumpulan masyanakat benkumpul benamai-namai pada satu ketika yang membolehkan ahli antnopologi memenhatikan keselunuhan pola kebudayaan itt Janang sekali seseonang itu dapat melihat seluruh masyarakat itu. Begitu juga kita tidak pennah melihat genakan cakerawala alam. Namun demikian kita menenima hakikat bahawa sistem itu bergenak. Dengan analogi mi maka kitajuga boleh menenima hakikat mengenai kebudayaan. Kebudayaan merupakan satu konstruk dan bukannya satu entiti yang dapat dipenhatikan. Sebaliknya pula kebudayaan sepenti cakenawala alam adalah nyata (real). Kenana, sungguhpun kita tidak dapat memenhatikan sepenuhnya, ia tidak benbeza dalam hal mi danipada entiti yang lain sepenti sistem suria yang kita tidak pennah menyoal hakikatnya. Ahli realis dan konseptualis menolak detemiinisme kebudayaan. Anggota-anggota dalam sesuatu masyarakat tidak dapat menga*aI sesuatu kejadian kenana kebudayaan tidak mengikut logik yang ketat. Ada masanya anggota-anggota dalam masyanakat boleh memilih apa yang hendak dilakukan. Pada pandangan nealis sebab benlakunya penubahan sosial yang mendadak ialah kenana anggotanya tidak dapat menyesuaikan did 9

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

dengan keadaan yang ada. Oleh sebab itu berlakulah penentangan. Pada ketika anggota masyanakat tidak puas hati, mungkin beberapa orang yang kneatif memulakan pola-pola kebudayaan banu yang kemudiannya ditenima oleh anggota masyanakat yang lain. OIeh itu penubahan sosial bermula apabila anggota masyarakatnya menghadapi penasaan tegang dan kunang puas hati. Apabila anggota masyanakat benasa tenancam dan perasaan seumpama itu benkembang meluas, maka pola-pola banu akan lahin di antana bebenapa onang individu dan akhinnya menebak pada selunuh masyanakat. 5. Proses Kebudayaan Ahli-ahli antropologi menganggap bahawa untuk membentuk manusia, faktor kebudayaan adalah lebih penting danipada faktor alam sekitan. Setelah manusia menguasai alam sekitan, meneka benjaya menduduki kawasan-kawasan yang dahulunya dipencayai tidak mungkin dapat dikuasai. Usaha meneka untuk hidup di tempat yang memerlukan penyesuaian dan menghadapi perubahan-perubahan yang tidak dapat meneka jangka merupakan sebagai pencapaian kebudayaan meneka. Manusia selalunya menyesuaikan dini dengan penubahan-penubahan yang benlaku di sekitannya. Penubahanpenubahan bentuk evolusi lahir danipada kepenluan manusia. Untuk menyesuaikan dengan penubahan jangka pendek meneka tenpaksa melahinkan kepenluan-kepenluan tingkah laku yang mudah disesuaikan dan pencaya akan mendapat faedah dan penubahan tadi. Adaptasi Kebudayaan Untuk meneruskan kewujudan sesuatu kebudayaan ia penlu menyesuaikan dengan persekitaran yang ada. OIeh kerana alam sekitan yang benbeza-beza maka tendapat bentuk daptasi yang benbagai-bagai. Bagi kepenluan hidup dan kepenluan sosialnya masyanakat Asia Tenggana telah menyesuaikan did dengan alam sekitannya. Mereka yang tinggal di pengunungan telah mewujudkan sistem bertanain padi huma dan mengekalkan sistem sosiopolitiknya yang tensendini. Manakala meneka yang tinggal di tanah lembah pula telah menjalankan aktiviti bertanam padi sawah dan mempunyai sistem sosiopolitik yang benlainan. Penyesuaian mi bengantung kepada alarn sekitan, pola-pola migrasi dan hubungan meneka dengan jiran tetangga meneka. Tidak dapat dinafikan bahawa pada

10

KAJIAN MENGENAI MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

akhmn-akhir mi manusia telah benjaya mengawal alam sekitan yang pada suatu~ketika dahulu alam sekitar mi dianggap menbahaya sebagai tempat tinggal mereka. Kemajuan sains mengawal alam sekitan dan kejayaan mereka di lapangan perubatan dan mengenai tubuh badan manusia telah menobah pandangan mereka terhadap pemilihan semula jadi (natural selection). Hasil dan penggunaan antibiotik dalam perubatan moden han mi telah menyebabkan namai manusia menjadi khayal dan menghadapi masalah-masalah lain iaitu neaksi danipada ubat-ubatan itu tadi. Perubahan Kebudayaan Semua kebudayaan berubah dalam tempoh waktu yang tertentu. Perubahan mi mungkin akibat dan kedatangan kuasa-kuasa luan yang menyebabkan benlakunya modifikasi tingkah laku dan nilainilai kebudayaan itu tadi. Dalam kebudayaan kita han mi fesyen pakaian berubah setiap waktu. Akhin-akhir mi fesyen yang mendedahkan sebahagian danipada badan di waktu benenang juga telah ditenima oleh segolongan masyarakat kita. Lanjutan dan hal mi, tendapat masyarakat yang membenarkan tubuh badan manusia itu digambankan tendedah. Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan boleh membawa hasil yang tidak disangka-sangka dan kadangkadang akibatnya menbahaya dan mengecewakan. Masyanakat ash di Australia umpamanya telah menenima akibat yang bunuk dengan menggantikan kapak batu, iaitu sejenis alat penting yang menjadi simbol metos mereka, dengan kapak yang dibuat dan besi waja. Kapak dalam masyarakat Year-Yuoron merupakan sebagai totem dan simbol kelakian. Akibatnya onang yang mempunyai kapak mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem alam sekitan masyanakat itu. Tambahan lagi kapak menupakan satu objek penting bagirnenyatakan sesuatu yang penting melalui pentemuan-pertemuan dalam kebudayaan suku bangsa itu. Kapak susah didapati dalam masyanakat Year-Yuoron. Hanya segolongan kecil orang-onang tua mas.yanakat mi mempunyai kapak. Tetapi bebenapa dekad yang lalu ahhi-ahhi mubaligh Knistian telah membenikan kapak yang dibuat dan besi waja kepada anggota masyarakat mi. Akibatnya, terdapat banyak kapak dalam masyarakat Yean-Yuonon, sehinggakan wanita dan kanak-kanak pun mempunyai kapak dan besi waja itu. Wujudnya kapak besi waja mi telah mengurangkan kepenluan kepada 11

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

kapak yang dibuat dan batu. Akhmrnya kapak batu yang dahulunya merupakan sebagai simbol kaum lelaki telah mula runtuh. Oleh sebab kapak yang diperbuat danipada batu boleh dihubungkan dengan totem masyarakat suku bangsa in kesehuruhan sistem ideologi masyarakat Year-Yuoron telah berpecah. Penkumpuhan yang biasanya diadakan setiap tahun antara suku bangsa mi semakin berkurangan kerana mereka tidak perlu bertukar-tukar kapak yang dipenbuat danipada batu. Jehas diperhatikan bahawa kapak besi waja telah mengubah keseluruhan struktur masyarakat Year-Yuoron. 6. Fungsi Kebudayaan Sesuatu kebudayaan iu tidak boleh benkekalan sekinanya ia tidak dapat memenuhi keperluan asas anggota-anggotanya. Sejauh mana kebudayaan dapat memenuhi keperluan mi, setakat ituhah ia dapat menentukan tahap kejayaan masyarakat itu. Sesuatu kepercayaan boleh berubah mehahui perubahan nihai masyarakat itu. Suatu kebudayaan penlu melahirkan sistem pengehuaran barang, sistem membahagikan barang senta perkhidmatan yang tententu kepada anggota masyarakatnya. Melahui proses pembiakan meneka boleh menambah dan meneruskan bilangan masyanakatnya. Kebudayaan juga hendaklah mensosialkan anggota-anggota meneka yang baru supaya mereka boleh menjadi onang dewasa yang benfungsi daham masyanakatnya. Kebudayaan juga penlu menjaga dan mengawah anggotanya dengan kawalan sosial, norma dan nilai masyarakat. Ia perlu menenuskan peraturan antana anggotanya dan di antara anggotanya dengan onang luan. Ia juga penlu membenikan penangsang kepada anggotanya untuk meneruskan masyanakatnya dan menggalakkan supaya mengambil bahagian dalam aktiviti tertentu untuk survivah. 7. Tumpuan Kebudayaan Setiap kebudayaan menekankan kepada anggotanya aktiviti yang tertentu. Dalam masyanakat Banat teknologi menduduki tempat yang paling tinggi kenana ia menjadi orientasi masyanakatnya. Penekanan seumpama mi ke atas aktiviti sesUatu kebudayaan disebut sebagam tumpuan kebudayaan. Tumpuan kebudayaan sepmpama mi adahah penting kenana ia mempastikan bekahan banang bagi kepenluan individu. Untuk menyatakan kepada qnang Mehayu 12

KAJIAN MENGENAI MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

supaya berhenti danipada membela ayam itik adalah sama juga seperti menyatakan kepada orang Amenika supaya meninggalkan teknologi dan penyehidikan yang berkaitan dengan pemasaran, pengangkutan senta pehabunan ke atasnya. Relativisnie Kebudayaan Adalah suatu perkana yang mengelirukan dan salah untuk menganggap kebudayaan kita lebih tinggi danipada kebudayaan orang lain. Dalam abad ke-l9 orang Banatbegitu megah mengatakan bahawa tamadun meneka mehambangkan kemajuan yang tertinggi pernah dicapai oleh manusia. Bebenapa onang ahhi antropologi yang telah mengkaji pembangunan kebudayaan menyedani bahawa semua kebudayaan yang mereka kaji juga menunjukkan kemajuan yang tercapai secara tersendiri. Kemajuan seurnpama mi dianggap oleh anggota masyarakatnya juga telah mencapai kemajuan. Meneka benbangga dengan din mereka sebagai suatu gohongan yang mempunyal identitinya sendini. Kepercayaan bahawa kebudayaan masyarakatnya itu hebih baik danipada kebudayaan masyanakat lain disebut sebagal etnosentnisme. Untuk menihai tingkah haku onang lain mengikut pegangan atau ukuran etnosentnisme adahah amat mengehirukan. Apabiha ahhi antropohogi muha tinggal bersama-sama dengan onang pnimitif mereka mendapati bahawa golongan yang dianggap sebagai orang huar adalah merupakan sebagai sebahagian danipada anggota masyarakat meneka sendini. Hal inilah yang menyebabkan ahhi-ahhi antnopohogi cuba mengkaji setiap kebudayaan itu dengan menggunakan istilah yang terdapat dalam kebudayaan itu sendmni. Meneka hebih mementingkan sama ada kebudayaan itu memenuhi kehendak dan jga harapan masyanakatnya. Sekinanya masyanakat itu adahah masyanakat kanibah, soalnya ialah sama ada kebiasaan memakan daging onang itu ditenima mengikut nihai yang terdapat di daham masyanakat itu. Mengapa ia dianggap rasional perhu juga difikirkan. Seterusnya apakah ahternatif yang terdapat dalam masyanakat itu. Idea bahawa suatu kebudayaan itu mesti dipenhatikan dan dianalisis menunut ukuran kebudayaan itu sendini diketahui dalam antropohogi sebagai nehativisme kebudayaan. Kita boleh mengatakan bahawa memakan daging onang itu hanya ditenima oleh golongan kanibal, tetapi sebahiknya tendapat juga adat resam onangyang dianggap mempunyai kebudayaan yang tinggi dan 8. 13

A5AS-ASAS ANTROPOLOGI benfungsi seperti di dalam masyarakat Amenika tidak dapat diterima oleh kebudayaan lain, misalnya mendedahkan badan di khahayak ramai. Relativisme kebudayaan dan etnosentnisme mewakili dua pandangan yang bertentangan. Rehativisme kebudayaan sematamata menukarkan satu set ukuran yang subjektif dengan kenyataan daham kebudayaan yang dikaji. Untuk menjadikan konsep kebudayaan itu sebagai ukuran yang objektif, ahli-ahhi antropologi memerlukan ukuran untuk menihai bahawa kebudayaan itu bukan dilahirkan dan nilai kebudayaan perseorangan sahaja. Sesuatu kebudayaan menupakan sebagai suatu sistem untuk menentukan penerusan suatu sistem kumpulan manusia. Oleh sebab itu tujuan yang penting ialah untuk menguji sama ada kebudayaan itu boleh berubah apabiha menghadapi suatu keadaan yang tertentu. Keupayaan sesuatu kebudayaan untuk meneruskan perwujudannya merupakan sebagai suatu ukuran yang boheh digunakan untuk menguji kejayaan atau kegagalan suatu kebudayaan itu. Ahli-ahhi antropohogi Amerika dengan itu telah mendefinisikan disiplin mereka dengan menggunakan konsep kebudayaan, manakaIa ahhi-ahhi antnopologi British puha telah mendefinisikannya dengan menggunakan konsep stnuktur. 9. Antropologi Budaya dan Sosial Pada awal abad ke-20 terdapat perpecahan antara antropohogi di Amerika dan di Britain. Perpecahan mi ialah akibat danipada hasil dan kenja tiga onang ahhi antropohogi yang amat penting dalam sejarah. Meneka ialah Franz Boas, Bronislaw Mahinowski dan Radcliffe-Brown. Orang yang paling penting di Amenika ketika itu ialah Franz Boas seorang ahhi sains jati yang cenderung kepada kajian mengenai masyarakat manusia selepas membuat hawatan kesesuatu kawasan. Tujuan asalnyaialah untuk projek kajian geografi (Harris 1968:265; Mahefijt 227). Harris amat tepat sekahi apabiha dia mengatakan bahawa hatihan saintifik Boas menyebabkannya melihat dengan begitu skeptis terhadap teoni-teoni evohusi masyarakat dan juga mengenai difusi sesuatu kebudayaan (ibid: 265). Apabila Boas berhijrah ke Amerika, antropologi di sana telah bertapak kuat dengan mempunyai empat bidang pen4ekatan. An14

KAJIAN MENGENAI MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

tropohogi fizikal, arkeohogi, linguistik dan etnohogi, kesemuanya termasuk ke dalam bidang antropohogi Amenika. Dia menguatkan lagi pendekatan mi dengan menggalakkan pehajar-pelajarnya mengkaji semua aspek mengenai manusia. Dengan itu, jehas bahawa skop antropologi di Amerika amat luas sekali. Disiphin antropologi mi jehas mengambil kina tentang manusia danipada benbagai-bagai bangsa, pada semua masa, sejak lahirnya manusia di dunia mi sehinggalah ke han mi (Herskovits 1965: 3-5; Beals and Hoijer 1965: 1-14). Ahli-ahli antropologi di Amerika cuba memperluaskan kajian meneka terhadap manusia dengan pendekatan penbandingan dan persejarahan. Orang-onang mi adalah terdini danipada mereka yang mewanisi disiphin ntropologi dan Tylon dan Boas. Untuk memahami skop dan bidang antropologi budaya, seseonang itu mestihah bendampingan dengan disiplin kecilnya dan memerhatikan bagaimana disiplin kecil mi benhubungan antana satu dengan yang lain. Dan segi kandungannya, antnopologi di Amenika boleh dibahagikan kepada dua iaitu antnopologi fizikal dan antropologi budaya. Antropologi fizikal sebagai satu disiphmn kecil dalam antropologi, cuba memahami manusia sebagai satu onganisma fizmkal yang berkembang. Ia juga ingin mengetahui bagaimana dan meugapa penduduk manusia benbeza dalam bentuk fizikalnya (Poinier 1974: 265-277). Kecenderungan yang nyata daham antnopologi fizikal adalah benhubung dengan kelahinan manusia dan penkembangannya. Disiphin mi juga ingin mengetahui bagaimana dan mengapa manusia pada had mi benbeza dad segi biologinya (ibid: 267-271). Untuk membangunkan semula kehahiran dan evolusi manusia, ahli-ahli antropologi fizikal berganding bahu dengan ahli paleontologi manusia, mencani dan mengkaji fosil, (bahan-bahan tinggalan manusia dan bukan manusia yang telah terpendam menjadi keras). Ahhi paleontohogi telah menjalankan kajian mereka di bebenapa tempat di dunia mi dan telah menggahi tinggalan fosil makhluk seperti manusia yang hidup kira-kina dua juta tahun dahulu. Penemuan mereka telah membantu ahhi-ahli antropologi fizikal untuk membuat angganan bila manusia pnasejarah mula berdini tegak, mempunyai tangan yang fleksibel, dan kepala yang lebih besan (ibid: 89-97). Sebagaimana yang telah disebutkan, seonang ahli antnopologi 15

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

fizikal cenderung untuk memahami rentetan kejadian evolusi manuSia. Dalam hal seumpama mi, behiau bukan sahaja menggunakan rekod mengenai fosil manusia, tetapi juga maklumat mengenai geohogi dan urutan sejarah keadaan iklim, serta tumbuh-tumbuhan. Tambahan lagi, rekonstraksi mengenai manusia di masa yang Iampau adahah benkait rapat dengan kecenderungan mereka mengenaj kehakuan manusia. AhIi~ahliantnopohogi fizikal cenderung untuk mengetahui bagaimana manusia menyesuaikan din dan segi fizikalnya kepada keadaan alam sekitarnya. Adakah orang yang berkuhit hitam mempunyai mekanisme yang lebih lengkap daripada orang lain untuk menahan dininya danipada panahan cahaya matahani? Adakah kulit onang Eskimo mempunyai sesuatu mekanisme yang dapat membenikan mereka penlindungan yang khas daripada kesejukan yang amat sangat? Mungkinkah keupayaan jantung seseorang atau danahnya untuk membawa oksigen bentambah di kalangan penduduk yang mendiami di tempat-tempat yang tinggi? Kesemua soalan mi mendorong ahhi-ahli antnopologi untuk membuktikan bahawa manusia boheh menyesuaikan did mereka dengan keadaan alam sekitannya. Seorang ahli arkeologi pula sebaliknya, bukan sahaja cenderung untuk membangunkan semuha kehidupan sehani-hani serta membangunkan kembali adat resam di zaman pnasejanah dan masyarakat yang tehah huput dan muka bumi in tetapi juga cuba meninjau kembahi penubahan kebudayaan dan memberikan penjehasan mengapa perubahan ituberlaku (Holedan Heizen 1973: 11-12). Oleh kerana seseonang ahhi arkeologi itu biasanya menjalankan tugasnya bendasarkan bahan-bahan yang tidak berekod, dia terpaksa membangunkan semula sejanah dan tinggalan kebudayaan manusia yang telah dijumpai (ibid: 308-309). Ahli ankeohogi Iebih menumpukan kajian mereka kepada penentuan nentetan kejadian. Meneka juga cuba memahami mengapa penubahan tertentu berlaku. dan bila senta di mana ia benlaku. Ahlm-ahhi ankeologi pencaya bahawa untuk memahami hal masa kini, mereka hendaklah meninjau kembahi keadaannya pada masa-masa yang halu. Sehain danipada bidang arkeohogi, antropologi hinguistik juga menupakan satu bidang yang ditekankan dalam antnopologi budaya. Kajian mengenai bahasa adalah benhubung rapat dengan disiplin16

KAJIAN MENGENAI MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

disiplin kecil antropologi budaya. Bahasa memainkan peranan asas dalam pertumbuhan kebudayaan manusia (Hurling 1970: 158), dan ia menjadi alat yang paling penting untuk menyampaikan adat resam dan satu generasi ke satu generasi yang lain. Oleh sebab itu, disiphmn antnopologi cenderung untuk mengkaji bahasa kenana peranannya tadi. Satu lagi disiphin kecil antropologi budaya ialah etnologi. Disiplin mi lebih menumpukan kepada pola-pola perlakuan seperti struktur persanakan, peraturan penkahwinan, sistem-sistem pohitik dan ekonomi, sistem kepercayaan, folk-lore, seni dan muzik. Ahhiahhi etnologi juga mengkaji kedinamisan sesuatu kebudayaan, serta interaksi berbagai-bagai kepercayaan dan amalan di dalam sesuatu budaya serta kesannya ke atas kepenibadian seseonang (Herskovits 1955:211-233). Pengentian istilah etnologi yang digunakan di dalam antropologi budaya Amerika adahah berbeza dengan penggunaannya di kalangan antropologi sosial British. Ahhi antropologi sosial menganggap seonang ahhi etnologi itu cenderung terhadap sejarah yang lahu dalam masyarakat tanpa sejanahnya, dan oleh sebab itulah, Ia berkait rapat dengan arkeohogi. Pada han mi antropologi fizikal, arkeologi, hinguistik dan etnologi adalah sama-sama ditekankan di dalam bidang antropologi di Amerika. Sebahiknyabidang-bidang mi diketepikan oleh ahhi-ahhi antropohogi sosial British. lnilah salah satu aspek yang membezakan antropohogi di Amenika dengan di Britain. Ahli-ahhi antropologi sosial British menganggap bahawa untuk memasukkan antropohogi fizikal, arkeologi dan linguistik ke dalam disiplin antropologi mereka, akan menjadikan bidang mi begitu luas dan tidak mungkin seseonang itu dapat mendalami keseluruhannya (Main 1965: 5). Misahnya, wahaupun setiap ahhi antropohogi sosial itu dipenhukan untuk bertutur dalam bahasa masyarakat yang dikajinya, mereka tidaklah diwajibkan untuk mengkaji dengan mendalam bahasa masyarakat itu tadi kenana aspek mi termasuk di dalam bidang linguistik. Dan perbincangan di at-as dapat kita penhatikan bahawa arkeologi, antropologi hinguistik, dan etnologi secana langsung mempunyai hubungan dengan kebudayaan. Walaupun antropologi fizikal boleh dianggap sebagai satu cabang antropologi yang lain, ia sebenannya dapat menyumbangkan kepada pemahaman mengenai 17

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

budaya. Oleh sebab itulah maka kebudayaan menjadi konsep terpenting kepada antnopologi Amenika. Kebudayaan pada umumnya dirujuk kepada cara benfikin dan benkelakuan yang biasa untuk mencerminkan sifat sesuatu masyarakat (Herskovits 1955: 305; Beals dan floijer1965: 265-6). Kebudayaan, oleh sebab itu nierangkumi hal-hal seperti bahasa, pengetahuan, undang-undang, kepercayaan agama, bahan-bahan makanan yang biasa dimakan, muzik, kebiasaan bekerja, tabo dan sebagainya. Hal-hal inilah yang menjadi sebahagian danipada aspek-aspek yang dikaji dalam antropologi budaya. Sebagaimana yang telahdisebutkan, sejak awal kurun ke-20 lagi warisan antnopologi di Britain mula berpisah dan wanisan di Amerika. Di Britain pengaruh pemikinan sosiologi Perancis mula bentapak. Pengaruh mi mula menganahkan pandangan keseluruhan ahhi-ahli antropologi Bnitish kepada masyarakat sezaman dan meninggalkan arkeologi dan antropologi fizikal, yang sebelum itu menjadi sebahagian danipada bidang kajian mereka (Main 1965: 23). AhIi-ahhi antropologi sosial menganggap bidang disiphin meneka sebagai satu cabang sosiologi yang disebut oleh Radcliffe-Brown sebagai sosiologi perbandingan (Radcliffe-Brown 1952: 189). Apa yang dimaksudkan oleh mereka ialah disiphin antnopologi meneka itu ialah menumpukan penhatian untuk membuat genenahisasi terhadap jenis masyanakat manusia. Mereka menganggap din mereka sebagai peminat masyarakat dan warisan danipada intelektual Dunkheim dan Radcliffe-Brown (Kuppen 1973: 66). Ahli-ahhi antnopologi British cenderung tenutama sekahi kepada intenaksi anggota masyarakat, dan bukannya kepada sifat kepenibadian seseorang. Radcliffe-Brown mendefinisikan konsep struktunnya sebagai semua hubungan sosial yang berlaku antara seseorang dengan seorang (Radcliffe-Brown 1952:191). Dia menjelaskan konsepnya dengan menggunakan struktun pensanakan. Dalam mana-mana masyanakat struktur persanakan mengandungi beberapa hubungan timbal-bahik, seperti hubungan antana ayah dengan anak lelakinya atau adik lelaki ibu dan anak lelaki kakak dan adik perempuannya. Behiau menggunakan contoh dan saw puak di Australia, di mana di dalam masyarakat itu keseluruhan struktunnya adalah benasaskan kepada jahinan hubungan seorang anggota dengan seorang anggota, yang ditentukan melalui pertahian geneologi. 18

KAJIAN MENGENAI MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Di dalam stnuktun sosialnya Radcliffe-Bnown menekan perbezaan di antara individu dan kelas dengan peranan sosial mereka. Beliau menyatakan dalam mana-mana masyanakat seseorang itu dapat melihat denganjelas perbezaan kedudukan sosial di antara lelaki dan penempuan, di antana pembesan dengan orang kebanyakan, dan di antana pekerja dengan majikannya. Fakta sosial seumpama mi menentukan hubungan sosial di antara suku sama suku atau di antana ras (ibid: 191). Konsep stnuktur Radcliffe-Brown telah menjadi konsep asas dalam karya-kanya antropologi sosial. Dengan itu benenti bahawa mereka menekankan kepada masyanakat dan tidak pada budaya. Struktur dilihat sebagai bahagian yang diatur dengan napi dalam masyarakat. Struktur boleh menjelaskan hubungan di antana manusia yang ditentukan oleh peraturan mengenai hak dan obligasi mereka. Dengan sebab itu, struktur sosial merupakan satu susunan anggota masyarakat. manusia dalam hubungan meneka mengikut institusi yang telah ditentukan oleh mereka. Sesuatu institusi itu merupakan sebagai satu pola perlakuan yang.ditenima oleh masyarakat atau menupakan sebagai satu set pola berhubung dengan cmi kehidupan sosial sesuatu masyarakat. Radcliffe-Brown menjelaskan bahawa proses yang berhubung dengan struktur sosial itu ialah kehidupan sosial iaitu sepenti interaksi dan tindak-tanduk anggota masyarakat manusia. Oleh itu, konsep fungsi mungkin boleh diertikan untuk menghuraikan hubungan yang tenjadi di antara struktur sosial dengan proses dalam kehidupan sosial. Maka mengikut Radcliffe-Brown kehidupan sosial adalah ditentukan oleh struktur masyarakat itu. Struktur masyanakat itu sebaliknya dikekalkan oleh kehidupan sosial, atau ia mengalami modifikasi kerana kejadian yang berlaku dalam kehidupan sosial. Tugas institusi, adat nesam atau kepencayaan, ataupun aktiviti biasa dalam sesuatu masyarakat seperti istiadat pengkebumian, atau pembicaraan atau hukuman ke atas sesuatu jenayah adalah terletak di dalam keseluruhan kompleks struktun sosial dan pnoses kehidupan sosial tadi (Beattie 1964: 60-2; Main 1965: 34-5). Sebagai onang yang benminat kepada masyarakat, seorang ahli antropologi sosial itu berminat dengan fakta sosial yang akan dikajinya sebagai benda. Semua fakta sosial wujud bebas tanpa disedani oleh individu yang mewujudkan masyanakat itu (Dunkheim 19

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

1938: 7). Main mengelaskan fakta sosial Durkheim sebagai atunan tingkah laku, norma nilai biasa dan harapan yang terdapat pada anggota masyarakatnya. Dengan itu dia menekankan bahawa tiaptiap anggota masyarakat itu mempunyai fakta sosialnya sendini. Seseonang yang menjadi anggota sesuatu masyanakat terpaksa patuh kepada atunan, sebaliknya sekiranya ia melanggan aturan itu ia akan mengalami kesusahan. Malinowski dan Radcliffe-Brown adalah dua orang ahli antnopologi sosial British yang dipenganuhi oleh pemikiran sosiologi Peranchis. Namun demikian, terdapat penbezaan kecenderungan di antana kedua-dua pelopor i Sementara Radcliffe-Brown menekankan intenaksi anggota manusia di dalam masyanakat, Malinowski pula menumpukan pemenhatiannya kepada susunan sosial melalui keperluan biologi mereka.

10.

Bacaan yang Dicadangkan Beattie, J.H.M. 1964 Other Cultures: Aims, Methods and Achievements in Social Anthropology. New York, Free Press. Sebuah buku antnopologi sosial yang membmncangkan konsep asas dalam antropologi dan bidang kajian dalam antnopologi. Banyak contoh diambil danipada kajian di Afnika. Mans Many Voices. New York: Holt, Rinehart and Winston. Satu tinjanan mengenai faktor yang membeni kesan pada penggunaan bahasa sepenti sistem pensanakan dan kaitan kebudayaan yang lebih luas. Buku mi memberikan contoh yang banyak dan Asia Tenggara. Images of Man. New York: Alfned A. Knopf. Buku mi membincangkan perkembangan antnopologm dan awalnya hingga ke han mi. 20

Burling, R. 1970

deWall Malefijt, A, 1974

KAJIAN MENGENAI MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Durkheim, E. 1961

Moral Education: A Study in the Theory and Application of the Study of Education. New York: Free Press. Teoni-teori kebudayaan dan hubungannya dengan proses enkulturasi dibincangkan dalam buku mi. The Rise of Anthropological Theory. New York: Thomas V. Crowell Company. Satu knitikan teoni-teoni antropologi dibincangkan dengan mendalam dalam buku mi. Cultural Anthropology. New York: Knofp. Sebuah buku teks asas mengenai antropologi budaya Amenika yang menangkumi semua aspek dalam disiplin mi. An Introduction to Prehistoric Ancheor logy (cetakan ketiga). New York: Holt, Rinehart and Winston. Sebuah tinjauan mengenai bidang arkeologi dengan menekankan kaedah yang digunakan dalam penyelidikan ankeologi. An Introduction to Social Anthropology. Oxford, Clanendon Press. Buku mi membincangkan bidang antropologi sosial British sepenti pensanakan, sistem kepercayaan, ekonomi, politik dan organisasi sosial. Search for Ourselves: An Introduction to Physical Anthropology. Mineapolis, Minnesota. Sebuah buku teks yang membincangkan sejarah dan kaedah yang digunakan dalam antropologi fizikal. 21

Harris, M., 1968

Henskovits, Mi. 1955

Hole, F dan Heizen, F.F. 1973

Main, Lucy. 1965

Poinier, F. E. 1974

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

Radcliffe-Brawn, A. R, 1952

Structure and Function in Primitive Society. Glencoe, Illinois: The Free Press. Konsep stnuktundan fungsi yang menjadi batu tanda antropologi sosial British dmbmncangkan dengan meluas dalam tulisan mi.

22

BAB2
PERKEMBANGAN DISIPLIN ANTROPOLOGI
I. Sejarah Perkembangan Antropologi Antnopologi sebagai satu disiplin ilmu yang saintifik masih muda usianya. Di Amenika mengikut Goldenweiser disiplin hi bermula dengan terbitnya League of Iroquis kanya Morgan pada tahun 1815 (Goldenweiser 1941). Di Eropah pula disiplmn mi benmula dengan penerbitan kanya Darwin Origin of Species pada tahun 1859 (Penniman 1930). Walaupun pada hakikatnya tanikh yang digunakan oleh Goldenweiser dan Penniman itu adalah satu tarikh yang arbitrani, namun masa itu amat penting dan segi sejarah antropologi. Tanikh itu menandakan pentumbuhan disiplin antropologi yang membawa ke anah kedewasaannya han mi. Sebelum tarikh mi pemahaman kita mengenai masyarakat pnimitif bergantung kepada pengembara, mubaligh agama Knistian dan pedagang. Bab mi bertujuan untuk mengesan perkembangan disiplmn antropologi sebagai satu sains kemanusiaan dan aktiviti manusia dan tarikh itu akan kita gunakan sebagai titik tolak perbincangan kita. Tylor(1832-l917), Morgan (1818-1881) dan Frazer(1854-1941) adalah tiga onang sarjana yang boleh dikaitkan secana Iangsung dengan penkembangan antnopologi sebagai satu disiplin yang saintifik. Mereka telah dianggap sebagai bapa kepada disiplin antropologi. Sumbangan Tylor yang paling penting ialah definisinya mengenai kebudayaan yang luas ditenima. Mengikutnya kebudayaan ialah satu keseluruhan cana hidup yang termasuk di dalamnya pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, undang-undang, adat nesam, dan beberapa lagi kemungkinan dan juga kebiasaan yang dipelajani oleh manusia sebagai anggota dalam masyanakatnya (Tylor 1871: 1). Memang tepat sekali tanggapan Tylor yang mengatakan bahawa kebudayaan sebagai satu keselunuhan cara hidup, yang membawa erti bahawa tenmasuk dm dalamnya keseluruhan perlakuan yang dipelajari. Definisinya kemudian ditenima sebagai asas antropologi 23

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

budaya Amenika. Setiap segi kehidupan sosial itu memang penlu dikaji, kenana ia menyumbangkan satu pengetahuan untuk memahami manusia (Malefijt 1974:140). Konsep kebudayaan yang diberikan oleh Tylor itu telah menjadi petanda kepada antropologi di Amerika. Walaupun Tylor berasal dan Britain, pengaruhnya yang paling kuat ialah di Amerika dan bukannya di Britain. Sebagammana ahli-ahli antnopologi sezamannya yang lain Tylor cendenung kepada skema evolusi. Mengikutnya masyarakat telah benkembang melalui bebenapa tahap iaitu danipada kebuasan (savagery), barbarisme dan zaman tamadun. Namun demikian Tylor tidaklah begitu dogmatik mengenai skemanya itu. Dia mengatakan perkembangan mi sebagai satu skema yang ideal, skema mi menunjukkan kemungkinan arah perkembangan evolusi. Kemajuan sesuatu masyarakat itu tidaklah seragam, dan evolusi boleh berlaku mengikut beberapajalan (Tylor 1871: 1-6). Kejayaan Tyloryang paling besan sekali ialah menjadikan antnopologi sebagai satu disiplin saintifik yang tensen4ini di Eropah. Beliau telah menekankan betapa pentingnya data ash yang menjadi asas dalam bidang antropologm. Namun begitu behiau sendini bukanlah seonang yang ahli sebagam penyelidik-luar, kenana untuk kajiannya beliau banyak bergantung kepada punca sekunden (Malefijt

1974: 145).
Tidaklah salah sekiranya ahli-ahli antropologi Amenika mengatakan bahawa disiplin mereka telah dipenkembangkan oleh Tylor kerana pendekatan hohistik empat bidang yang kuat sekali di Amerika pada han mi memang telah lama wujud dalam kanya Tylor. Pendekatan keempat bidang itu telah wujud dalam bukunya Anthropology yang tenbit dalam tahun 1881. Semua aspek kebudayaan telah ditekankan dalam buku mi teknologi, sosial, adat istiadat, ideologi dan kesenian. Behiau juga percaya bahawa keadaan masa kini benkait rapat dengan masa lalu. Oleh itu untuk memahami keadaan masa sekarang, kita terpaksalah memahami masa yang lalu. Berlainan dan ahhi-ahli evolusi yang sezarnan dengannya, Tylor percaya bahawa tendapat pensamaan di antana masyanakat dan berbagai-bagai kebudayaan. Terdapat kesatuan kejiwaan di antana semua masyanakat, yang menyebabkan penemuan yang selani mengenai tret kebudayaan dan dengan itu lahinlah sejarah evolusi yang sama. Oleh itu, masyanakat yang benbagai-bagai selalunya membenikan cana penyelesaian yang sama (Harris 1968: 175-6). Sebaliknya,
-

24

PERKEMBANGAN DISIPLIN ANTROPOLOGI

Tylorjuga memperhatikan bahawa tret kebudayaan mungkin menjalar dan satu masyarakat kepada satu masyarakat yang lain melalui proses difusi (ibid: 173). Henry Morgan, seorang peguam di New York amat cenderung kepada masyarakat Inoquois (satu masyanakat Red Indian). Kecenderungannya itu telah menghasilkan League of Iroquois yang dianggap oleh banyak penulis sebagai pemenihalan mengenai kaum dayak Indian yang pertama dan saintifik yang pernah disumbangkan kepada dunia, (Fenton 1962: XVIII dalam Malefijt 1974: 147). Dalam kanyanya itu Morgan lebih menumpukan kepada onganisasi pensanakan Iroquois. Beliau telah menjalankan saw penyelidikan yang sistematik mengenai peraturan-penaturan perkahwinan dan sistem-sistem ketununan dan nisab sebelah ibu. Behiau kagum dengan sistem memanggil saudara mara yang behiau golongkan penaturan mi sebagai sistem pengelasan. Dalam sistem mi seonang anak memanggil semua saudara penempuan ibunya sebagai ibu dan saudana lelaki bapanya bapa, semua adik-benadik neneknya sebagai nenek dan adik-benadik lelaki datuknya sebagai datuk. Behiau membezakan sistem mi dengan sistem masyarakat Amerika yang disebut sebagai sistem penihal (descriptive). Morgan juga menupakan salah seorang yang mempenkenalkan evolusi kebudayaan dalam abad kesembilan belas. Morgan lebih dogmatik mengenai teoni evolusinya. Beliau menggalurkansejarah persanakan manusia bermula danipada kebebasan seks yang pnimitif dan terus melalui lima .belas tahap evolusi sehingga ke tahap monogami di zaman moden. Analisis seumpama mi terdapat dalam bukunya yang terkenal, Ancient Society, diterbitkan dalam tahun 1877. iames Frazer pula dianggap dalam sejanah antnopologi sebagai seorang yang mempopularkan disiplin antropologi. Tetapi Frazen tidak banyak membenikan sumbangan teoni dalam disiplin mi kenana beliau sendmni percaya bahawa data adalah lebih menanik danipada teoni (ibid: 156). Tetapi, anehnyabeliaujugabukan seorang pengkaji luar. Sebaliknya behiau banyak mengumpulkan datanya dan punca yang tpndapat danipada kesusastenaan klasik, etnognafi, folk-lone dan linguistik. Sumbangannya yang paling penting dalam antnopologi ialah penerbitannya bertajuk Golden Bough pada tahun 1890. Tylor, Morgan dan Frazer telah dianggap sebagai orang terpenting dalam bidang antropologi pada abad kesembilan belas.

25

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

Kajian mereka banyak mempengaruhi ah!i-ahhi antropologi di Amermka dan di Britain. Sehinggakan pada akhir abad kesembilan belas jelas kehihatan ahhi-ahhi antropologi di kedua-dua buah negara itu cenderung dalam bidang yang sama, dan mereka menggunakan teori yang sama untuk mengkaji masalah yang sama seperti yang telah digunakan oleh Tylor, Morgan dan Frazer. Pendekatan Tylor hampir selari dengan penuhisan Herbert Spencer. Namun demikian tekanan yang diberikan oleh Spencer adalah berbeza. Dalam bukunya, Principles of Sociology (1896), Spencer cuba menguji semula teori yang menggalurkan evolusi perkahwinan dan poligami hingga monogami dan menekankan evolusi masyarakat ke arah pengkhususan yang kompleks. Seperti juga Morgan dan Tyhor, Spencer melihat evolusi kebudayaan berlaku dengan nyata dan jelas. Ahhi-ahhi teori evolusi abad ke-l9 cuba membuktikan skema perkembangan bentuk kebudayaan. Dalam percubaan mereka untuk mencari hukum budaya, ahli-ahhi teori evolusi berharap dapat menjelaskan persamaan dan perbezaan antara kebudayaan di dunia mi. Walaupun hasil yang dicapai oleh ahhi-ahli evolusi boleh dianggap sebagai satu kejayaan ke arah mencani sebab perkembangan kebudayaan, tetapi pegangan mereka yang mengatakan semua kebudayaan melalui tahap-tahap perkembangan yang sama boleh menyebabkan mereka membuat generahisasi yang ketenlaluan dan kesimpulan-kesimpulan yang dipermudahkan. Konsep evolusionisme adalah satu aspek yang penting sebelum lahinnya teori Darwin. Dalam kunun ke-19 Enopah mengalami perubahan yang dinamis. Apabila sains dan industni berkethbang dan negara-negara Eropah terus mengalami peperangan, pentelingkahan kelas, dan perubahan teknologi, pengkaji-pengkaji lebih cenderung untuk menumpukan kepada masalah masyarakat. Maka dengan itu difikirkan bahawa masanya telah sampai untuk memperluaskan ilmu sains kemanusiaan. Salah satu kejadian penting dalam sejarah sains moden ialah lahirnya kanya Darwin, The Origin of Species. Ha~ilDarwin mi mewakili penyataan yang pentama dan formal mengenai teoni evolusi. Walaupun Darwin sendini lebih menumpukan kepada cana beberapa spesis benkembang melalui evohusi biologi, ideanya memberikan satu pandangan ke arah evolusi kebudayaan yang telah

26

PERKEMBANGAN DISIPLIN ANTROPOLOGI

dipenkembangkan oleh ahhi-ahhi antropologi yang lalu. Walaupun Darwin menyentuh secana ningkas mengenai evolusi manusia, imphikasi teoni mi amat luas dan ia menjadi perdebatan yang hangat. Ahhi-ahhi antropologi yang berpegang kuat pada teoni evolusi percaya bahawa masyarakat dan kebudayaan berkembang dalam nentetan yang bertahap-tahap. Dengan mengkaji evolusi sosial, mereka berharap dapat memperkembangkan samns kebudayaan yang boleh membentuk hukum-hukum sejagat mengenai tingkah laku manusia dan perkembangan kebudayaan. Dalam usaha untuk mencani hukum-hukum itu, ahli-ahhi teoni evolusi cuba menekankan persamaan di antara kebudayaan tetapi kunang menekankan perbezaannya. Walaupun meneka tidak menolak keseluruhan pentingnya pentukaran tnet kebudayaan di antana masyarakat, mereka percaya bahawa masyarakat yang .tenpencih cuba membentuk alatalat dani institusi yang serupa secana benasingan. Pnoses di mana kebudayaan yang berasingan membentuk idea dan objek yang senupa tanpa pertukaran kebudayaan disebut sebagai penemuan bebas (independent invention). Oleh kerana meneka berpegang kepada fahaman bahawa semua masyarakat melalui rentetan tahap in ahhi-ahhi teoni evolusi pencaya bahawa kebudayaan masyarakat prmmitif han mi adalah lebih minip kepada keadaan peningkat awal perkembangan kebudayaan seperti yang pernah dilalui oleh kebanyakan kebudayaan masyarakat. Antana mereka yang menguatkan kedudukan teoni evolusi mi ialah Lewis Henry Morgan, Sir Edward Tylor dan Herbert Spencer. Tetapi pada akhir abad ke-19, banyak ahli antropologi mula menolak kaedah serta hasil penemuan ahli evolusi. Sehingga ketika mtu, amat sedikit terdapat data etnografi. Kesimpulan yang dibuat oleh Tylor dan Morgan pada umumnya adalah bergantung bukannya pada pengalaman yang ash, tetapi bengantung kepada maklumat yang diberikan oheh pengembana, mubaligh Knistian dan pegawai penjajah. Tambahan lagi, ahli-ahhi teoni evolusi menasa mereka banyak melakukan kesilapan. Namun demikian mereka kerap kali berkeras menekankan kebenaran data yang tidak boleh dipencayai untuk melengkapi skema yang telah meneka bentuk terlebih dahulu. Di antana ahli antropologi yang menentang golongan arm chair itu tadi ialah Franz Boas. Behiau berpendapat bahawa amat penting bagi ahli antnopologi memungut data sebanyak yang mung-

27

ASAS-A5A5 ANTROPOLOGI

kin mengenai kebudayaan sesuatu masyarakat, sebehum hukum yang mehiputi semua perkembangan masyarakat dapat dibentuk. Boas mencadangkan supaya ahhi antropologi mengkaji sesuatu masyarakat itu dengan mendalam, sama ada dalam bentuknya yang ada sekanang atau bentuknya di zaman yang lalu. Boas menunjukkan pendekatannya dengan mengarahkan pandangan kepada kebudayaan masyarakat Red Indian yang mula malap dan sebelum huput sama sekali perlulah dikaji. Semasa memungut data masyarakat Red Indian di Amenika, Boas menemui berbagai-bagai fakta yang jelas tidak sejajar dengan skema umum tentang tingkah laku kebudayaan seperti yang dihuraikan oleh ahli-ahli evolusi. Beliau sebahiknya melahirkan satu tesis bahawa setiap kebudayaan mempunyai kerumitannya tersendini dan oleh sebab itu persamaan di antara kebudayaan lebih baik dijelaskan dengan andaian bahawa pertukaran kebudayaan telah berlaku. Dengan tesis yang diketahui sebagai partikularisme sejarah, Boas menolak percubaan teori evolusi yang cuba untuk membuat satu skema yang meluas mengenai penkembangan kebudayaan tanpa memikirkan sedalamdalamnya perbezaan kebudayaan manusia. 2. Antropologi Pada Awal Abad Kedua Puluh Disiplin antropologi dalam bentuknya yang ada pada han mi merupakan satu disiplin yang banu. Disiplin mi lahir danipada kecenderungan manusia untuk mengetahui masyarakat dan kebudayaan mereka. Perkembangan antropologi boleh dirujuk sedikit sebanyak kepada teknologi yang dilahirkan oleh manusia. Sepanjang sejarah manusia, pergerakan mereka terbatas di kawasan alam sekitan mereka bagi menjalankan tugas-tugas meneka. Disebabkan kekurangan kemudahan untuk mehihat tempat lain, untuk mengembara ke tempat yang lebih jauh maka perhatian mereka tenhadap kebudayaan dan anggota-anggota masyarakat yang lain dan masyarakat mereka sendiri adalah susah. Penjalanan yang jauh selalunya merupakan satu keistimewaan kepada bebenapa orang saja. Kajian mengenai kebudayaan asing tidak mungkin berkembang sehingga cara yang lengkap dalam bidang komunikasi dan pengangkutan wujud. Punca penting yang melambatkan perkembangan disiplin antropologi ialah kegagalan manusia Enopah untuk

28

PERKEMBANGAN DISIPLIN ANTROPOLOGI

mengiktiraf persamaan manusma dan perkembangan kebudayaan masyarakat di tempat lain. Masyarakat yang tidak memberikan apaapa sumbangan kepada nilai kebudayaan yang fundamental terhadap perkembangan kebudayaan masyarakat Eropah dianggap sebagai masyanakat buas (savage) atau barbarian. Hanya pada akhir abad ke-l8 beberapa orang Eropah telah menganggap tingkah laku yang dahulunya dianggap aneh sebagai nelevan. Untuk memaharni din mereka sendiri, kesedaran mengenai perbezaan yang melahirkan ketidakseragaman di kalangan manusia itu tidak lagi menjadi pokok perbmncangan. Banyak yang ingin mengetahui tentang adat resam onang lain, tetapi hanya dalam masa seratus tahun yang lalu saja hal mi dapat dipraktikkan apabila sistem pengangkutan dan komunikasi mula berkembang. Pada masa inilah kajian antropologi secara saintifik dipnaktikkan. Banyak ahli pengembana ketika itu sepenti Marco Polo dan Henodotus telah mencatatkan senta membuat komen mengenai cara hidup anggota masyanakat yang dilawatinya. Tujuan penting mengapa mereka melakukan hal yang demikian ialah untuk memberi perhatian dan menghmburkan teman-teman mereka. Ahli falsafah pula telah membenikan gambaran yang salah tentang masyanakat primitif Namun demikian idea mereka telth ditenima dan dihormati. Sejak seratus tahun yang lalu mereka yang cenderung mempelajani kebudayaan lain menyedani bahawa sekiranya meneka mahu melahmrkan sesuatu yang bernilai saintifik maka mereka hanuslah mengkajinya secara saintifikjuga, iaitu dengan menggunakan caracana yang sistematik dan pemerhktian yang tidak benbelah bagi. Untuk menghuraikan sesuatu kebudayaan dengan tepat ahli antropologi mula tinggal bensaina-sama dengan masyarakat tempatan, iaitu di kalangan orang yang mahu dikaji. Dengan cana yang demikman, meneka dapat memperhatikan dan juga mengambil bahagian dalam aktiviti yang biasanya dilakukan oleh masyanakat itu. Tambahan Iagi penglibatan dan pemerhatian sentajuga pensampelan yang tententu mengenai adat nesam itu tadi dapat dilakukan dengan secana tenatur. Dengan lain perkataan ahli antropologi memulakan kajian mereka dengan membuat kajian Iuan untuk mendapatkan data empini. Untuk membincangkan perkembangan antropologi maka kita akan melihat beberapa nama tenkemuka sepenti yang telah disebut29

ASA5-A5AS ANTROPOLOGI

kan di awal bab mi, di samping itu kitajuga akan melihatsumbangani mereka yang terpenting. Seterusnya dalam bab mi kita akan menjelaskan bebenapa pcndekatan dan teori dalam antropohogi yang masih digunakan hingga ke han mum. 3. Evolusi Masyarakat Dalam perkembangannya yang awal antnopologi lebih dikenal dengan penggunaan pendekatan evolusi. Pemikiran evolusi menekankan bahawa kebudayaan sesuatu masyarakat itu berkembang dalam bentuk-bentuknya yang tertentu mengikut tahap yang terdapat di daham sejanah perkembangan masyarakat. Ahhi-ahhi teoni evolusi menganggap bahawa kebanyakan masyarakat di dunia mi telah berkembang meha!ui beberapa tahap yang tertentu sehinggalah sampai kepada matlamat yang terakhir di dalam perkembangan masyarakatnya. Punca perubahan kebudayaan merupakan suatu penkara biasa yang tumbuh dalam kebudayaan. Oleh itu matlamat yang terakhir bagi perkembangan kebudayaan itu telah ditentukan mengikut tahap perkembangan masyarakat. Dalam abad ke-20, terdapat dua orang ahhi antropologi yang memberikan pandangan yang mewakili pandangan terhadap tahap tertentu evolusi yang dilalui oleh masyarakat iaitu Edward B. Tylor dan Lewis Henry Morgan (Malefijt, 1974). Edward Tylon (18321917) ialah seorang lnggenis yang dianggap sebagai ahhi antropologi profesional yang pertama, dalam erti kata dia adalah orang yang mula-mula menduduki kerusi ahli antropologi di universiti. Tylon boheh dianggap mewakili pandangan ahhi-ahhi pemikir kurun ke-19 yang menolak pandangan bahawa kumpulan masyarakat Red Indian di Amenika itu merupakan sebagai golongan yang paling rendah kebudayaannya dibandingkan dengan golongan manusia yang bertamadun (Malefijt, 1974; Harris, 1968). Tylor berpendapat bahawa kebudayaan benputar dan bertukar daripada keadaan yang ringkas kepada keadaan yang lebih kompleks. Dengan cara mi maka semua kebudayaan melahui semua tahap yang terdapat di dalam perkembangan kebudayaan itu dan tahap han (savagery), menjadi babanisme dan seterusnya menuju ke tahap tamadun. Keseluruhan perbincangan mi terdapat dalam bukunya Primitive Culture, ditenbitkan pada tahun 187I. Benpegang kepada pan30

PERKEMBANGAN DI5IPLIN ANTROPOLOGI

dangan mi Tylor mengatakan kemajuan perkembangan masyanakat manusia masa kini menggambarkan darjah yang berlainan danipada masyarakat yang telah lalu. Dia menyatakan bahawa masyarakat masa kini sebagai hasil tinggalan yang lalu di mana tahap-tahap yang dilalui oleh kemajuan manusia mi telah direkodkan dan dibukukan. Tylor juga telah melihat kembahi kebiasaan tingkah laku dan adat istiadat masyarakat pnimitif yang tendapat hingga ke han mi adalah merupakan kebudayaan mereka. Misalnya dalam pembuatan barang-barang tembikar sebagai satu penerusan kebudayaan yang dimaksudkan oleh Tylor itu. Masyarakat pnimitif membuat bahan kegunaannya daripada tanah hat kenana ia merupakan bahan yang banyak terdapat dalam masyarakat itu. Pada han mi teknologi yang lebih maju telah melahirkan bebenapa pihihan untuk menggunakan bahan-bahan yang lebih kuat dan tahan hama seperti kaca, besi dan plastik yang kuat. Dengan itu kegunaan tanah hat untuk membuat tembikar mi tidak lagi dipenlukan. Namun demikian tidak dapat dinafikan bahawa ia menjadi alasan yang logik untuk mengekalkan bentuk pnimitif mi tadi dengan carayang lebih baik. Pada han mi kita terus menggunakan bahan danipada tanah hat itu walaupun terdapat bahan-bahan yang lebih baik, kenana kita gemarkan bahan-bahan itu. Tylon juga menekankan wujudnya persamaan dalam bebenapa aktiviti dan teknologi yang terdapat di dalam masyarakat yang berbeza-beza. Dia percaya bahawa terdapat suatu kesatuan pemikiran di antara anggota benbagai masyarakat dad tenpat-tempat yang benlainan yang menghasilkan penemuan yang selani dalam beberapa tret kebudayaan. Oleh itu mereka melahirkan suatu sejarah evolusi yang pertama. Dengan lain perkataan oheh kerana terdapatnya persamaan idea di antara masyarakat-masyanakat itu tadi, maka masahah yang benlainan diselesaikan dengan cana yang sama secana bersendirian. Tyhorjuga telah menunjukkan bahawa tret kebudayaan mungkin sampai ke tempat lain daham masyarakat lain melalui proses difusi yang ningkas, iaitu dengan cana peminjaman oleh suatu masyarakat tenhadap tret kebudayaan yang mulanya dipunyai oleh satu masyarakat melalui konteks di antana kedua golongan masyarakat itu tadi. Seorang hagi pengembang teoni evolusi kebudayaan mi ialah Lewis Henry Morgan (1818-1889) seorang peguam di New York yang kemudian menumpukan kajiannya terhadap kebudayaan orang-

31

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

onang Iroquois Indian (Malefijt, 1974). Sebagai seonang peguam beliau ditugaskan untuk melindungi hak-hak tanah kepunyaan orang Red Indiati gohongan Iroquois. Sebagai membahas budinya dia tehah ditenima sebagai seorang anggota masyarakat Iroquois. Dia tehah mengambil pehuang mi untuk mengkaji masyarakat Iroquois dengan hebih mendalam lagi. Dalam tahun 1851 Morgan menerbitkan sebuah buku mengenal orang Iroquois yang berjudul League of Iroquois. Akhirnya Morgan tehah menumpukan perhatian yang bersungguh-sungguh terhadap masyarakat Iroquois dan disiplin antropohogi sehingga dia berhenti dan menjadi peguam. Daham tahun 1877, Morgan menerbitkan Ancient Society. Morgan tehah membahagikan evolusi kebudayaan manusia kepada tiga tahap yang penting, sebagaimanajuga yang tehah dibenikan oheh Tylor, iaitu savageni, barbarisme dan tamadun. Penbezaannya di sini iahah Mongan tehah mengehaskannya dengan lebih terperinci. Dia bahagikan savageni dan barbanisme kepada kumpulan atas, menengah dan bawah, digambarkan tahap-tahap mi mengikut pencapaian teknohogi. Menurutnya pembikinan barang tembikar merupakan pencapaian banbanisme peningkat nendah. Pentanian ataupun penanaman pokok dan mentennak bmnatang menandakan masyanakat telah benada pada peringkat bathanisme menengah, manakaha pembuatan banang-barang danipada besi merupakan pencapaian masyarakat yang benada dalam gohongan banbarisme atas. Bagi Morgan sifat-sifat kebudayaan dalam tahap-tahap mi Iahin danipada pemikiran ash masyanakat itu sendini. Pandangan mi menupakan benih yang lahir danipada masyanakat yang masih benada di peningkat savaged hagi dan kemudiannya berkembang menjadi pninsip asas sesuatu masyarakat. Morgan (1877) menyatakan bahawa tahap-tahap teknologi mempunyai hubungan yang rapat dengan poha kebudayaan mereka. Misalnya behiau mengandaikan bahawa institusi famihi berkembang mengikut enam tahap iaitu benmula dengan manusia tinggah bensama-sama tanpa pethezaan atau hahangan mehakukan hubungan seks. Pada tahap mi manusia tidak ada institusi persanakan yang jelas. Tahap kedua ialah apabila sekumpuhan lelaki benkahwin dengan sekumpulan wanita yang membenarkan hubungan seks di antana abang dan adik. Pada tahap ketiga perkahwinan secara kumpuhan dilakukan antara kumpuhan lelaki dan kumpuhan perempuan. Pada tahap mi perkahwinan di antara adik-benadik tidak

32

PERKEMBANGAN DISIPLIN ANTROPOLOGI

dibenankan. Tahap keempat berhaku di peningkat barbanisme yang digambankan dengan hubungan di antana helaki dengan perempuan tetapi mereka masih mehakukan hubungan seks dengan orang lain. Kemudian sampailah ke tahap suami menjadi ketua dalam kehuarga dan ia dibenarkan mempunyai hebih daripada seorang isteri daham waktu yang sama. Akhirnya sampailah kepada tahap tamadun yang digambarkan oheh Morgan dengan kumpuhap kehuarga yang mempunyai seorang suami dan seorang isteni sahaja, iaitu suami dan isteri mempunyai status yang sama. Morgan percaya apabiha masyarakat manusia berkembang, unit persanakan mereka menjadi kecil dan menjadi unit yang penting. Andaian Morgan mi walau bagaimanapun tidak disokong oheh data yang banyak dipungut Misalnya dalam masyarakat hiar yang terdapat pada han i, tidak mempunyai kumpuhan peisanakan yang membenankan perkahwinan di antana adikberadik. Karl Marx amat tentarik dengan pandangan Morgan itu yang menyenupai teori pensejanahannya. Dengan menggunakan padangan Morgan itu Marx dan pembantunya iaitu Fniednich Engels telah mehahirkan suatu ciri mengenai institusi ni~enjenai monogami, hak individu dan negara dikatakan bertanggungjawab menmndas dan menekan gohongan pekerja dalam masyarakat industri moden (Harris, 1968). Marx dan Engels memperkembangkan hagi teoni evolusi Morgan itu dengan memasukkn satu tahap lagi yang dapat menggambankan masa depan evolusi kebudayaan di mana monoganci, hak individu dan negara akan huput dan muka bumi dan institusi perkumpulan masyarakat pnimitif itu akan muncul semula. Teori evohusi yang diperkembangkan dalam abad ke-h9 oheh Tylor, Morgan dan hain-hainnya telah ditolak han mi. Penolakan mi disebabkan bebenapa alasan yang penting. Pada umumnya ahhi evohusi mi tidak dapat memberikan penjehasan yang memuaskan bagi menghuraikan persoalan seperti mengapakah masih terdapat pembangunan yang tidak sama benlaku di antara satu masyanakat dengan satu masyarakat yang lain. Misalnya mengapa sebahagian daripada masyarakat masih berada pada peningkat savageni atas manakala masyanakat lain telah sampai ke peningkat pemodenan. Tambahan lagi bukti-bukti menunjukkan bahawa sebahagian dadpada masyarakat di dunia mi tidak benkembang menurut tahap seperti yang dinyatakan tadi. Sebahagian danipada masyarakat mi 33

A5AS-ASA5 ANTROPOLOGI

sebaliknya mundur ke behakang manakaha yang lain tehah luput dan muka bumi mi. Di samping itu adajuga masyarakat yang maju dan mencapai kemajuan hingga ke tahap yang paling moden. Namun demikian sebahagian daripada mereka tidak pun melahui tahaptahap yang tehah dinyatakan itu tadi. Sekiranya perkembangan yang seumpama itu tidak dapat dielakkan, teoni evohusi mi tidak dapat menentukan arah perkembangan masyarakat. Dengan yang demikian menurut Harris (1968) kira perhu mencani pendekatan lain untuk menjehaskan evohusi kebudayaan. 4. Partikularisme Sejarah Setelah berakhinnya era teori evohusi sebagai suatu teoni yang penting daham sejarah antropologi kebudayaan, timbul puha satu pandangan yang baru, iaitu pantikuharisme sejarah. Pendekatan partikularisme sejarah mi bertentangan dengan teori evohusi. Sahah seorang ahli antnopologiyang menentang hebat teoni evohusi mi ialah Franz Boas (1858-1942). Boas telah menohak (Malefijt, 1974) tanggapan dan andaian Tylor dan Morgan yang menumpukan kepada hukum-hukum kebudayaan yang menguasai semua masyanakat. Dia menekankan bahawa ahli teori dalam kunun ke-19 tidak mempunyai data yang cukup untuk membuat generahisasi yang menyehuruh dan berguna. Kebanyakan makhumat yang digunakan oheh Tylor dan Morgan adahah catatan harian para pengembara, pedagang, mubaligh agama Kristian serta juga pelaut. Sedangkan mereka mi tidak boleh dianggap sebagai ahli antnopologi jika diukur danipada pandangan saintifik han mi (Harris, 1968). Boas menekankan bahawa tendapat beberapa kebudayaan yang kompleks dan berbeza-beza. Berasaskan kepada ahasan inilah dia percaya bahawa terhalu awal untuk membuat teori atau hukumhukum yang sejagat. Boas menyatakan bahawa sesuatu tret kebudayaan itu harus dikaji dalam proses masyanakat di mana ia terjelma dan diamalkan. Pada tahun 1896 Boas telah menulis sebuah buku bertajuk The Limitation ofthe Comparative Method ofAnthropology, yang menentang pendekatan evohusi. Daham buku mi dia telah menyatakan bahawa ahhi antropohogi sehanusnya tidak membuang masa mehahmnkan teori-teoni mereka benasaskan kepada data yang tidak lengkap. Sebahiknya dia mencadangkan supaya meneka 34

PERKEMBANGAN DISIPLIN ANTROPOLOGI

ngut data sebanyak yang mungkin dan setakat mana yang boleh sebehum sebahagian besar danipada kebudayaan masyarakat pnimitif mi huput dani muka bumi. Dia menekankan pada ketika mi sebahagian besar masyarakat pnimitif telah muha bertembung dengan masyarakat danipada negara yang lebih maju. Jika data sepenti mi dapat dipungut dan kemudiannya diinterpnetasi maka banuhah beberapa teoni boheh dilahirkan. OIeh itu Boas sendini telah mehakukan penyehidikan antropologi dengan pengi ke tempat-tempat yang lebihjauh seperti di kahangan onang Red Indian di Amenika danjuga di kalangan masyarakat di Pantai Pasifik Utara (Main, 1969). Boas berharap pemungutan data yang banyak mi dapat mehahirkan hukum-hukum mengenai perbezaan kebudayaan. Mengikut Boas isi pati tentang sains ialah supaya kita jangan mudah mempercayai semua yang diandaikan, tetapi sebahiknya mempencayai hakikat yang sebenarnya. Mahah lebih baik kita bergantung kepada fakta yang dapat kita hihat daripada andaian yang belum tentu. Kita menyedani bahawa tidak ada seorang pun yang boleh melihat ataupun mendapatkan semua fakta yang dinyatakan itu. Hal mi disebabkan fakta yang mereka kumpulkan itu, wahaupun dihakukan dengan benhati-hati namun pemungutan data mereka bergantung kepada andaian dan penkara yang mereka anggap penting. Tanpa memikirkan sebanang teori atau gejaha yang hendak dihihat kajiannya tidak membeni makna sama sekahi (Beattie, 1964). Dalam proses pemungutan data mungkin mereka akan mengenepikan fakta yang penting, sementana fakta yang kurang penting mereka nekodkan. Walaupun ahhi-ahhi antropohogi bersetuju dengan pandangannya yang jauh dan kritis terhadap ahhi-ahhi teoni yang digohongkan sebagai antropohogi yang sedap duduk di kerusi malas (arm chair), pandangannya yang menumpukan kepada perkara yang tenlahu huas tidak menggalakkan seseorang untuk menjelaskan penbezaan yang tendapat dalam masyarakat yang berbeza. Pada hal penkara mi menjadi kecenderungan ahli antropohogi. Boleh dikatakan bahawa sekiranya seseorang itu tidak percaya kemungkmnan penjelasan sebab akibat bagi kebudayaan yang benbeza, kemungkinannya ia tidak mencari dan mengkaji maklumat itu. Pandangan Boas tidak beronientasikan teoni kenana behiau tidak menjehaskan kepada kita bagaimana kita boheh membuat sesuatu penjelasan. Namun demikian pandangan Boas mi telah disambut baik oheh ahli-ahhi antropolo35

ASAS-ASAS ANTROPOLOGt

gi kerana behiau telah mengikis fikiran ahhi-ahli evohusi yang melihat masyarakat lainsebagaimasyarakathiardanberkebudayaan rendah.

5. Difusi
Daham abad yang sama Sanjana-sanjana antropohogi mencari jahan untuk menjelaskan perkembangan kebudayaan. Maka pada akhir kurun ke- 19 dan awal kurun ke-20 iaitu semasa cini-ciri evolusi kebudayaan yang dipopuharkan oheh Tylor dan Morgan terus berkembang, satu golongan lain iaitu golongan difusionisme mula bertapak. Secara kasarnya terdapat dua gohongan difusionisme mi. Golongan yang pertama ialah yang dipopuharkan oheh golongan antropohogi di Britain dan golongan kedua ialah kumpuhan JermanAustria. Di kahangan ahhi-ahhi difusi British yang berpenganuh ialah G. Elliot Smith, William, J. Perry danjuga W.H.R. Rivers. Mereka menganggap bahawa aspek-aspek tamadun yang tinggi tehah benkembang di Mesir di mana tehah wujudnya satu kebudayaan yang lebih maju berasaskan pertanian. Kemajuan pentanian mi kemudiannya tersebar ke merata dunia melahui hubungan di antana orang Mesir dengan orang dan kebudayaan lain. Ahhi-ahhi difusi British menasakan bahawa evolusi yang selani iaitu penkembangan sesuatu tret kebudayaan dalam dua kawasan yang berasingan jarang sekahi benhaku. Masyarakat manusia biasanya kurang mencipta tetapi mereka hebih suka meminjam danipada ciptaan kebudayaan asing. Pandangan seumpama mi tidak pennah ditenima di daham antropologi, kecuali di Amenika Syanikat (Mahefijt, 1968). Banyak ahli antropologi yang menolak pandangan mi (Kuppen, 1963). Di kalangan Jenman-Austnia, gohongan difusi mi telah diketuai oleh Firtz Gnaebnen dan juga Father Wilhelm Schmidth. Meneka benpegang1~ada anggapan bahawa anggota masyarakat meminjam tret kebudayaan asing kenana pada asasnya anggota-anggota masyanakat tidak suka mencipta. Mereka menganggap bahawa tret kebudayaan boleh tersebar di dalam sesuatu kumpulan secara berkehompok-kelompok ataupun secara tersendini dalam hingkungan kawasan yang lebih jauh. Schmidth dan Graebnen mencadangkan bahawa sifat kebudayaan yang tertua dalam dunia mi boleh dibangunkan semuha dengan mehihatnya mehalui tnet yang sama dalam kehidupan masyanakat pnimitif 36

PERKEMBANGAN DISIPLIN ANTROPOLOGI

Pemikinan meneka berbeza danipada pemikinan gohongan difusi British. Golongan difusi British menganggap bahawa tret kebudayaan benmula dan satu tempat di Mesir dan kemudiannya ditapis melalui kebudayaan yang tententu dan akhinnya sampai ke meratarata tempat di dunia mi. Gohongan Jerman-Austria mi sebaliknya puha menganggap bahawa wujud satu hingkungan kebudayaan (culture circle) atau daham bahasa Jenman (Kultuvkreis), iaitu kawasan-kawasan di mana tret kebudayaan yang sama-sama diamalkan dapat diperhatikan. Namun demikian sepenti juga pandangan ahli-ahli difusi British, golongan kulturkreis mi tidak banyak memberikan dokumentasi bagi membuktikan hubungan sejanah yang meneka katakan itu. Di Amerika daham waktu yang sama hahin pula golongan difusi. Gohongan mi diketuai oleh Clank Wisslendan Alfend Kroeber. Secana umumnya pandangan Wissler dan Knoeben mi selari dengan pandangan golongan Jenman-Austria, tetapi tekanannya adahah lebih sederhana (Harris, 1968). Ahli-ahhi teoni difusi Amerika menggambankan kawasan kebudayaan sebagai satu kawasan yang menjadi pusat kebudayaan di mana terdapat tret kebudayaan yang muha berkembang di sini dan kemudiannya tersebar mehalui proses difusi keluar daripada kawasan yang asah. Wisshen membuat satu saranan yang menunjukkan wujudnya satu kawasan yang menggambarkan umur kawasan yang disebutnya sebagai pninsip pemusatan umur. Prinsip mi mencadangkan bahawa sesuatu kebudayaan yang tententu berkembang kehuan danipada pusat kebudayaan. Kemudian ia akan meluas dan terus berkembang menebak ke kawasan-kawasan kebudayaan lain di sekitannya seperti dalam pusat kebudayaan yang lebih tua. Kebanyakan daripada ahli-ahhi antropohogi pada had mi menerima pandangan penyebaran tnet kebudayaan melahui pnoses difusi mi. Terdapat beberapa orang di antana mereka cuba membuat penyelidikan untuk menunjukkan aspek-aspek yang besan daham penkembangan kebudayaan danjuga penbezaan danipada teoni difusi itu tadi. Satu perkana mengenai teoni difusi mi dapat dihihat bahawa mereka menjehaskan sesuatu perkara itu misahnya pensoalan bagaimana tret kebudayaan mi dipindahkan dan satu kebudayaan kepada satu kebudayaan yang lain dengan secana tidak mendaham (Harris, 1968). Kelemahan mi adahah satu kegagalan yang senius kenana 37

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

masalah yang penting untuk menjehaskan mengapa satu kebudayaan mennima, ataupun mengubahsuai tret kebudayaannya dan kebudayaan yang asal, tidak pennah pun terjawab. Memang diketahui bahawa semua masyarakat tidak semestinya meminjam danipada jiran tetangganya tetapi meneka mungkin juga menciptanya secara bersendinian. Kebanyakan penjelasan ahli-ahhi difusi membuntukan fikiran. Walaupun teori difusi dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu tret kebudayaan itu disebarkan kehuan danipada pusat kebudayaan, teori mi masih belum dapat menjelaskan dengan memuaskan bagainiana dan rncngapa tret kebudayaan berkembang di pusat-pusat kebudayaan tadi dan tidak di tempat lain dan teoni mi behum juga dapat menjehaskan asal usuh met kebudayaan (Mahefijt,

1974).
6. Fungsionalisme Sebagaimana yang telah kita lihat beberapa golongan antropologi cuba melihat sesuatu kebudayaan itu sebagai tret yang tenpisahpisah. Salah seorang ahhi antropologi yang menggunakan pendekatan fungsionahisme ialah Bronislaw Mahinowski (1884-1942). Mendapat pendidikannya di Poland di dalam bidang matematik, dan kemudian mempehajari antropohogi di England sehama empat tahun. Dalam masa penang dunia pentama behiau tinggal bensama-sama dengan golongan masyarakat Pulau Trobniand. Dia memerhatikan cara hidup masyarakat mi dengan mengambil bahagian dalam aktiviti meneka setelah mengasingkan dininya danipada onang Eropah yang terdapat di kawasan mi. Dia mempehajani dan memahami bahasa masyanakat Trobniand in Mahinowski cuba mehihat masyarakat pnimitif dan kaca mata mereka sendini supaya dia dapat memahami kebudayaan masyarakat tempatan itu dengan tepat. Cara yang digunakan oleh Malinowski mi kemudian diketahui sebagal penghibatan dan pemenhatian, kemudiannya menjadi satu pendekatan yang digunakan &eh ahhi antropologi dalam menjalankan kajian huar meneka. Malmnowski menyanankan satu onientasi kritis yang dibeni nama fungsionahisme. Teoni mi menganggap bahawa semua tret kebudayaan adalah berfungsi dalam masyanakat yang tnengamalkan tret kebudayaan seumpama itu. Pandangan fi~ngsionalismemi menegaskan bahawa semua pola adat resam, 38

PERKEMBANGAN DI5IPLIN ANTROPOLOGI

tingkah haku, kepencayaan senta sikap merupakan sebahagian danpada kebudayaan yang mempunyai tugas atau fungsi asas dalam sesuatu kebudayaan. Mahinowski menegaskan bahawa tugas sesuatu tret kebudayaan itu ialah keupayaannya untuk memenuhi sebahagian danipada keperhuan asasi dan kepenluan sampingan golongan individu masyarakat itu. Kepenhuan asasi sesuatu masyanakat tenmasuklah makanan, pembiakan, keselesaan, kesehamatan, kenehatan, pergenakan dan perkembangan. Sebahagian danipada aspekaspek kebudayaan dapat memuaskan keperluan asas masyanakat. Apabila masyanakat memenuhi keperluan asas mi maka akan timbul keperhuan sampingan yang hanus dipuaskan oleh masyanakat. Tret kebudayaan yang memenuhi kepenhuan makanan akan melahirkan keperluan sekunder seperti bekerjasama untuk mengehuarkan barang makanan atau memungut bahan-bahan makanan. Maka anggota-anggota masyarakat itu akan melahirkan beberapa bentuk organisasi pohitik dan pengawalan yang menentukan anggota masyarakat itu dapat bekerjasama bagi mencapai matlamat masyarakatnya. Oleh sebab itu Mahinowski menganggap bahawa kebudayaan akhir-akhmnnya akan memenuhi kepuasan bagi kepenluan asas anggota masyarakat itu. Malinowski pencaya bahawa pendekatan fungsionahisme mi mempunyai nilai penting yang pnaktikal (Mahefijt, 1968). Pengentian yang dapat diambil dan sini iahah fungsionahisme dapat digunakan untuk mengkaji masyanakat primiti1~tenutama sekahi sebagaimana yang dijelaskan oheh Mahinowski, bahawa nihai praktikah mi dapat mengajan kita kepentingan relatif terhadap adat resam yang benbagai-bagai. Teori mi tehah menunjukkan bagaimana tnet kebudayaan mi bergantung antana satu dengan lain dan bagaimana ia telah digunakan oleh mubahigh, pentadbir penjajah senta ahli-ahhi ekonomi yang menekan dan menindas perdagangan dan tenaga buruh dad kalangan masyarakat pnimitif. Penohakan teori fungsionalisme Malinowski mi iahah bahawa ia tidak dapat secara menyelunuh menghunaikan wujudnya perbezaan-penbezaan kebudayaan. Kepenhuankepenhuan yang ditunjukkan oleh Malmnowski merupakan kepenluan masyarakat untuk hidup dan wujud. Walaupun pendekatan fungsionahisme mungkin dapat menerangkan bahawa semua masyanakat perlu untuk menjahankan aktiviti memungut bahan makanan, ia tidak dapat menjelaskan mengapa anggota masyarakat yang berlain39

ASAS-ASA5 ANTROPOLOGI

an menjalankan aktiviti yang benhainan daham pemungutan makanan. Hakikat mi dapat kita hihat umpamanya fungsionahisme tidak mampu menjehaskan mengapa pola kebudayaan yang tertentu lahir dan berkembang, sedangkan kepenluan sesuatu masyarakat mungkin dapat dipenuhkan dengan cara yang lain. Namun demikian dapat dikatakan bahawa pendekatan fungsionalisme mi penting bagi menganahisis sesuatu kebudayaan tetapi ia tidak dapat dengan sendininya membenikan gambaran mengapa kebudayaan yang benbeza-beza mempunyai tret kebudayaannya sendiri dan mengapa pula sesuatu kebudayaan itu mengahami penubahan (Harris, 1968). 7. Struktur Fungsionahisme Seorang hagi ahli antropohogi sosial British Arthur Reginold Radcliffe-Brown (1881-1955) tehah mengutanakan teoninya mengenai tingkah laku masyarakat dengan menggunakan konsep fungsionalisme. Radcliffe-Brown (1952) menumpukan pandangannya untuk mengkaji masyanakat dan bukannya kebudayaan. Beliau menganggap dininya sebagai seorang ahli sosiologi ataupun ahhi antropohogi sosial dan bukannya pengkaji budaya. Teoni yang dikemukakan oheh Radcliffe-Brown berbeza sedikit dan teoni Mahinowski di mana beliau menyatakan bahawa aspek tingkah haku sosial yang berbeza wujud untuk mengekalkan stnuktur sosial sesuatu masyanakat bukannya ia berkembang untuk memenuhi kepenluan masyarakat. Struktur sosial sesuatu masyanakat menupakan satu jalinan masyarakat yang menyeluruh bagi memenuhi hubungan sosial yang wujud dalam masyarakat itu. Satu contoh yang dibenikan oleh Radcliffe-Brown (1952) mengenai pendekatan stnuktun fungsionahisme mi ialah penjelasan danipada beberapa masyanakat yang berbeza-beza untuk menghindarkan ketegangan yang wujud di daham masyarakat itu akibat penkahwinan. Untuk mengurangkan penasaan ketegangan antara ipar-ipannya, masyanakat boleh melakukan sahah satu danipada dua cana. Pentamanya, meneka boheh membentuk satu aturan yang ketat bagi mengelakkan penternbungan atau mengunangkan interaksi secara pensemukaan di antara anggota keluarga mi. Daham masyarakat Navajo anak menantu dikatakan jarang-janang bertembung atau benintenaksi d9hgan ibu mentuanya. Cara kedua untuk mengurangkan penasaan 40

PERKEMBANGAN DISIPLIN ANTROPOLOGI

ketegangan ialah melalui hubungan gurau senda di hntara anak menantu dan mertuanya, seperti yang berlaku di kalangan masyarakat Amerika. Dengan cara yang demikian mereka akan dapat mengurangkan ketegangan. Kedua-dua can mi menghindarkan konflik di antara anggota-anggota di dalam keluarga tadi. Keduadua tret kebudayaan yang disebutkan itu, iaitu di kalangan aturan masyarakat Navajo dan hubungan gurau senda mi, telah melahirkan satu ikatan sosial yang kuat dalam masyarakat tadi. Satu masalah yang timbul dan pendekatan struktur Lungsionalisme yang sering diperdcbatkan oleh sarjana-sarjana dalam sains sosial ialah sama ada sesuatu adat resam itu sebenarnya mempunyai peranan atau fungsi. Ertinya, bolehkah ia sebenarnya mengekalkan sistem sosial masyarakat. Hal mi susah hendak dibuktikan, tidak seperti dalam bidang biologi. Sesuatu organ dalam tubuh manusia yang diketahui tidak memberikan fungsi apabila dibuang ia tidak akan mengakibatkan sebarang mudarat pada manusia 1w tadi. Tetapi ahli-ahli antropologi tidak dapat menentukan sama ada tret kebudayaan tadi mempunyai fungsi atau sebaliknya. Hal mi sering menimbulkan masalah yang berat dalam masyarakat iaitu sekiranya wujud anggapan bahawa sesuatu tret kebudayaan itu berfungsi tetapi sebenarnya ia tidak, maka mi akan menitnbulkan akibat yang buruk pada masyarakat itu sendiri. Kita tidak boleh mengandaikan bahawa semua adat resam inasyarakat itu berfungsi semata-mata kerana ia wujud dalam masyarakat pada ketika itu. Hanya yang boleh dilakukan oleh ahli antropologi ialah menilai sama ada sesuatu adat resam yang tertentu itu berfungsi. Namun demikian teori mi gagal untuk menjelaskan mengapa satu masyarakat memilih struktur sosial yang tersendiri dan berbeza daripada struktur sosial masyarakat lain (Harris, 1968). 8. Pendekatan Psikologi Pendekatan psikologi lebih mementingkan kepada pembentukan keperibadian anggota masyarakat. Hal mi wujud kerana kesedaran bahawa manusia dilahirkan dengan kebolehan untuk mempelajan kebudayaannya. Tetapi mereka tidak dilengkapi dengan kebudayaan semasa dilahirkan. Oleh sebab itu ahli antropologi cenderung untuk mengetahui cara-cara manusia mempelajari kebudayaannya 41

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

dan menyesuaikan din dengan keperluan masyarakatnya. Di dalam sesuatu kebudayaan anggotanya perlu mempelajari kemahiran penting supaya mereka dapat menjalankan sistem ekonominya dan mempelajari tingkah laku yang betul seperti yang diamalkan oleh masyarakat. Sejak tahun 1920 beberapa orang ahli antropologi di Amerika mula cenderung mengkaji hubungan antara personallti dan budaya. Salah satu aspek yang mereka kaji ialah sama ada pengalaman di waktu kanak-kanak memberikan kesan ke atas tingkah laku mereka apabila mereka dewasa. Pada mulanya ahli-ahli antropologi tidak memberikan tekanan yang serius terhadap aipek pendidikan kanakkanak sebagai satu perkara yang penting dalam melihat sesuatu kebudayaan. Pengaruh Freud dan pengaruh ahli-ahli teori pendidikan telah menarik minat ahli-ahli antropologi untuk melihat aspek mi yang berlaku dalam alam kebudayaan kanak-kanak. Di samping itu merekajuga ingin inelihat sama ada proses kedewasaan itu memainkan peranan penting bagi pembentukan personaliti waktu dewasa. Ralph Linton dan Abraham Cardiner telah menimbulkan beberapa idea penting dalam beberapa seminar yang diadakan di Universiti Colombia pada tahun 1930-an dan 3940-an. Mereka menunjukkan bahawa ada hubungan antara personaliti dan kebudayaan. Satu perkara yang menarik sekali ialah pandangan yang diberikan oleh Cardiner bahawa semua ahli dalam sesuatu masyarakat mempunyai personaliti asas yang menjadi struktur personaliti mereka. Kanak-kanak melalui proses latihan asas yang hampir serupa seperti membuang air besar dan kecil serta mempelajari disiplin yang ketat. Mereka juga mengalami cara penyusuan dan penyapihan yang seragam. OIeh itu apabila mereka menjadi dewasa, mereka menunjukkan personaliti yang sama. Keinginan untuk mengetahui kebudayaan dirasakan amat penting. Maka dalam perang dunia kedua orientasi personaliti dan kebudayaan mi telah digunakan bagi meninjau dan mengkaji masyarakat yang kompleks. Kebanyakan daripada kajian mi yang menumpukan kepada identiti nasional telah menemui tret personaliti yang berbeza di antara sebuah negara dengan sebuah negara (Barnow, 3963). Perbezaan mi ialah akibat dan pengalaman sosialisasi yang berbeza di waktu kanak-kanak. Satu kajian yang dilakukan oleh Gorer dan Rickman (1950), mengatakan bahawa orang Jepun 42

PERKEMBANGAN DISIPLIN ANTROPOLOGI

dewasa merupakan golongan yang bersifat kompulsif kerana semasa kecil mereka melalui latihan membuang air besar dan kecil yang ketat. Manakala sifat manic-depressive, iaitu perubahan emosi yang kerap berlaku di kalangan orang Rusia ialah disebabkan kanakkanak Rusia dibedung dengan begitu ketat sekali. Pembedungan yang kuat menyebabkan kanak-kanak itu tidak boleh bergerak waktu tidur. Keadaan mi menimbulkan frustrasi di kalangan kanakkanak yang akhirnya melahirkan suatu personaliti manic-depression. Kajian mi dilakukan di waktu perang maka penyelidik tidak dapat pergi ke negeri Jepun dan Rusia mereka terpaksa memerhatikan secara tidak langsung ke atas masyarakat Rusia dan Jepun yang berada di Amerika. Penyelidik mi berjaya mendapatkan datanya melalui beberapa orang informan. Tetapi mereka mendapati kesimpulan yang dibuatnya adalah kurang memuaskan. Misalnya ahliahli antropologi yang mengkaji masyarakat Jepun mendapati bahawa latihan membuang airbesar dan kecil yang dikatakan begitu ketat sebenarnya tidak benar. Oleh sebab itu kajian awal mengenai iderititi nasional mi merupakan kajian yang tidak memuaskan. Pendekatan pengajian yang mereka gunakan merupakan suatu imaginasi tentang personaliti yang berbeza-beza di kalangan masyarakat kompleks. Pendekatan psikologi telah berubah terutamanya dalam usaha untuk mengkaji perbezaan kebudayaan. Namun demikian mereka terus mengekalkan ciri-ciri Freudan dan hpbungan antara latihan membuang air besar dan kecil dengan personaliti waktu dewasa. Beberapa orang ahli antropologi seperti Barry, Child dan Bacon (1959) telah menjalankan kajian-kajian mereka bagi menentukan hubungan kedua-duanya. Kajian perbandingan mereka telah mengutarak~npendapat bahawa bekalan bahan makanan di masa depan dalam masyarakat yang menternak binatang dan dalam masyarakat pertanian adalah lebih teijamin sekiranya mereka mengamalkan perkara biasa. Tetapi sekiranya aturan yang seumpama mi tidak diamalkan oleh anggota-anggota masyarakat, maka pengumpulan makanan masa depan akan berkurangan Penghapusan atau pelanggaran aturan dalam masyarakat pemburu dan masyarakat nelayan, boleh mengurangkan pengumpulan makanan sehari-hari. Akhirnya pegangan mereka kepada perkara sehari-hari tidak begitu penting. Inisiatif individu tidak diberikan tekanan. Barry, Child dan Bacon (1959) telah menunjukkan bahawa masyarakat pertanian lebih menekankan 43

ASAS-A5AS ANTROPOLOGI

kepada sifat taat-setia dan tanggungjawab semasa mendidik anakanak mereka, sementara masyarakat pemburu dan masyarakat nelayan lebih menekankan kepada sifat bebas dalam pendidikan anak-anak mereka. Sifat-sifat seumpama mi telah dibuktikan danpada beberapa kajian sidang budaya. Ahli-ahli antropologi yang menggunakan pendekatan mi terus berusaha untuk menghalusi teori-teori yang mereka cipta. Satu perkara yang dapat diperhatikan dan pendekatan mi ialah ia lebih banyak menekankan kepada cara pemeliharaan kanakkanak yang berbeza-beza. Pada akhir-akhir mi terdapat kajian yang menekankan hubungan antara tret personaliti dan proses pembentukannya. Hujah yang mereka berikan ialah tret kebudayaan yang tertentu melahirkan sifat psikologi yang tertentu, dan sebaliknya ia akan menimbulkan tret kebudayaan yang tertentu. Ahli-ahli antropologi telah menekankan kepada pengaruh personaliti bagi menjelaskan hubungan kebudayaan dengan masalah penyakit. Mereka mengatakan bahawa hukuman yang berat dikenakan sewaktu kanak-kanak semasa mereka melalui proses pendidikan, akan menimbulkan sifat agresif apabila mereka dewasa. Hal mi merupakan suatu sifat psikologi yang akan melahirkan kepercayaan bahawa hal seumpama mi menyebabkan konflik dalam jiwa dan menimbulkan penyakit masyarakat. Hukuman yang terlalu berat di waktu kanak-kanak menjadikan mereka manusia yang agresif apabila mereka dewasa. Kelangsangan mi merupakan satu penyakit masyarakat. 9. Teori Evolusi Baru Teoni evolusi pada kurun ke-l9 menekankan ptinsip unilinear, iaitu kebudayaan pada umumnya berkembang dan tahap yang sama. Dengan itu kebudayaan dapat dikelaskan menurut kemajuannya dan savageni, barbanisme dan menuju ke arah tamadun. Tetapi pada han mi kita tidak dapat menerima prinsip seumpama itu. Kajian etnognafi moden tidak dapat menyokong sananan in tetapi sebaliknya menunjukkan terdapatnya benbagai-bagai pola dan proses perubahan sosial. Dengan itu jelas bahawa pendekatan evolusi tidak berakhir dengan pandangan Tylor dan Morgan sahaja. Pada tahun l930-an Leslie A. White telah mengenepikan tkanan yang 44

PERKEMBANGAN DISIPLIN ANIROPOLOGI

dibenikan oleh pengikut Boas ke atas pantikularisme sejarah dan sebaliknya menggunakan pandangan evolusi ala-Morgan dan Tylor. Pandangannya dikenali sebagai evolusi baru. Namun begitu White telah menolak label yang dibenikan kepadanya dengan menekankan bahawa pendekatannya tidak jauh berbeza danipada teoni yang diperkembangkan oleh ahli-ahli evolusi pada kurun ke-19. Beliau terus menekankan bahawa beliau tidak mengubah pandangan Morgan dan Tylor, hanya setakat membenikan gambaran yang lebih terperinci, kerana beliau berjaya memungut data yang lebih banyak. Apa yang ditambah oleh White ke dalam teori evolusi klasik mi ialah suatu konsep kebudayaan sebagai suatu sistem penguasaan tenaga ataupun energy capturing. Pandangan asal teoni evolusi kebudayaan mengatakan iaitu sekiranya faktor-faktor lain tidak berubah, kbudayaan berubah mengikut banyaknya tenaga kuasa yang dikeluarkan setiap tahun. Dengan perkataan lain apabila teknologi sesuatu masyanakat bertambah maju maka lebih banyak ia boleh mengawal penggunaan tenaga sama ada tenaga manusia, binatang, suria dan sebagainya. Maka dengan mi masyarakat dapat mengembangkan lagi kebudayaan masing-masing. Bukan sahaja teori evolusi Tylon dan Morgan menenima banyak knitik, tetapi onientasi White juga telah diknitik oleh beberapa orang al-Ui antropologi. White sepenti juga Tylor dan Morgan mengandaikan bahawa evolusi adalah ditentukan oleh keadaan yang tertentu. Dalam hal mi perkembangan kebudayaan ditentukan oleh teknologi yang terdapat di dalam masyarakat. Dia dengan senius menolak kemungkinan alam sekitardanjuga pengaruh sejarah ke atas evolusi kebudayaan. Malangnya orientasi White mi tidak dapat menjelaskan kenapa hanya sebahagian daripada kebudayaan masyarakat berubah, sementara kebudayaan yang lain tidak berubah, tetapi sebaliknya terus mundur. White juga gagal untuk menjelaskan mengapa hanya beberapa kebudayaan dan tidak semua kebudayaan berjaya untuk mengumpul tenaga kuasa mi dan seterusnya mengubah kebudayaan mereka. Seorang lagi ahli teoni evolusi ala-Morgan ialah Steward. Pada tanggapan Steward, teen evolusi baru mi cuba mengelakkan din danipada melihatnya secara unilinen. Dia telah membahagikan teoni evolusi kepada tiga jenis iaitu umum, sejagat dan multilinear. Steward menganggap bahawa Morgan dan Tylor merupakan contoh 45

A5AS-ASAS ANTROPOLOGI

yang boleh digolongkan kepada pendekatan evolusi kebudayaan yang umum. Ia membenikan gambaran orientasi klasik kunun ke-19 dan meletakkan kebudayaan yang tertentudalam tahap tertentu bagi peringkat-peningkat perkembangan kebudayaan. AhIi evolusi sejagat seperti White sebaliknya lebih menurnpukan kepada pandangan yang lebih luas dan tidak kepada pandangan kebudayaan yang tertentu. Steward telah meletakkan dirinya sebagai golongan evolusi multilinear. Dia menganggap bahawa evolusi sesuatu kebudayaan tertentu dan pandangan yang dijelaskan secana berpeningkat-peningkat bagi kebudayaan yang selani sahaja yang berubah di dalam kawasan yang berbeza. Steward lebih berpegang kepada huraiannya mengenai kebudayaan dan juga kritis terhadap pandangan White yang membenikan gambaran yang tidak jelas dan tidak membenikan pandangan yang mendalam kepada pengaruh alam sekitar ke atas evolusi. White sebaliknya menganggap bahawa Steward telah jatuh ke dalam penangkap pantikulanisme sejarah yang hanya menumpukan perhatian kepada kes yang tertentu. Dua orang teman White dan Steward iaitu Marshall Sahlmns dan Elman Service menggabungkan pendapat White dan Steward dengan menggolongkan evolusi kepada dua, iaitu evolusi khusus dan evolusi umum. Meneka merujuk evolusi khusus kepada aturan yang tertentu dan adaptasi masyarakat kepada alam sekitar yang tertentu. Manakala evolusi umum pula merujuk kepada kemajuan umum yang dicapai oleh sesuatu masyarakat iaitu teknologi yang lebih tinggi berkembang daripada teknologi yang rendah. Evolusi khusus adalah bentuk evolusi yang dinyatakan oleh Steward dan Sahlins, manakala evolusi umum sama seperti pandangan evolusi sejagat yang dikatakan oleh White. Walaupun pendekatan mi cuba menggabungkan dua pandangan, ia tidak menjelaskan mengapa perubahan-perubahan sosial benlaku. Pendekatan yang dibawa oleh evolusi baru mi hanya mengenepikan pandangan predeterminisme. Tetapi pendekatan mi tidak pula menggantikannya dengan mekanisme yang lain yang boleh menentukan apakah yang akan benlaku dalam evolusi kebudayaan (Harris 1968). 10. Strukturalisine Perancis Dalam usia kedewasaannya teoni-teoni antropologi menenima banyak penyesuaian dan interpretasi. Begitu juga dengan teoni 46

PERKEMBANGAN DISIPLIN ANTROPOLOGI

strukturalisme, ia mendapat tekanan yang berlainan di Perancis. Teori strukturalisme Penancis mi dipopularkan oleh Levi-Strauss seorang pengembang pendekatan analisis kebudayaan yang mempunyai pandangannya sendini dan berbeza daripada stnukturalisme yang dipraktikkan oleh Radcliffe-Brown. Dalam kajian-kajian yang dilakukan oleh Radcliffe-Brown (1933, 1952) beliau lebih menumpukan kepada fungsi elemen di dalam masyanakat, manakala LeviStrauss lebih menumpukan kepada asal usul sistem itu sendini. LeviStrauss melihat kebudayaan manusia itu sebagaimana yang dilambangkan di dalam kesenian, ritual dan pola kehidupan sehanihan yang menggambarkan stnuktur di dalam pemikiran manusia. Contohnya simbol mengenai warna yang digunakan oleh anggota masyarakat seperti lampu isyanat yang membenikan pengertian yang tertentu., Warna merah melambangkan suatu keadaan yang merbahaya, kenana warna mi dikaitkan dengan darah, oleh sebab itu apabila lampu isyarat memancarkan wanna merah kita mesti berhenti. Lampu hijau pula membawa erti benda-benda yang hidup dan warna kunmng pula ialah merupakan warna perantaraan di antara bersedia untuk berhenti dan bersedia untuk berjalan (Leach, 1970). Leach seorang ahli antropologi sosial British telah menganalisis kerja penyelidikan Levi-Strauss. Jelasnya Levi-Strauss lebih menumpukan kepada proses kognitif masyarakat pnimitif dalam analisis kebudayaan. Analisis mi ingin melihat bagaimana anggota masyarakat pnimitif mengelaskan objek dan perkara yang terdapat dalam kebudayaan mereka. Dalambukunya The Savage Mind(LeviStrauss, 1949) dan juga The Raw and the Cooked (1964) dia menekankan bahawa dalam masyarakat yang teknologinya primitif meneka membentuk satu sistem mengelaskan pokok dan binatang dengan amat terperinci bukan hanya untuk tujuan praktikalnya tetapi ialah untuk keintelektualan aktiviti mereka. Ahli-ahli linguistik yang cuba menjelaskan pola pemikiran yang terdapat di sebalik bahasa ataupun ucapan mereka telah mempengaruhi pemikiran Levi-Strauss. Pendekatan mi digunakannya untuk menganalisis metos dengan tujuan untuk mengkaji pola sejagat yang terpendam di dalam legenda dan cerita rakyat. Dia juga telah menjalankan kajian yang mendalam dengan menghuraikan bagaimana kebudayaan sesuatu masyarakat itu terbentuk seperti yang dipraktikkan dalam sistem masakan mereka. Dia juga menjelaskan 47

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI~

bahawa jenis masakan secara memanggang merupakan cara menyediakan makanan yang pnimitif jika dibandingkan dengan cana merebus. Cara memanggang makanan iaitu cara memasak yang mudah hanya dengan meletakkan makanan ke atas bara api yang terbuka, sementara merebus memerlukan tempat untuk merebus. Strukturalisme ala Levi-Strauss ml telah banyak dikritik oleb ahli antropologi sama ada dan Amenika atau dan kalangan British, kerana Levi-Strauss menumpukan perhatiannya kepada perkaraperkara yang sulit dan susah hendak difahamkan (Harris 1968). Dia juga menumpukan penhatiannya kepada analisis yang bercorak teoritis dan mengenepikan bukti-bukti danipada pemerhatian etnografi yang tepat dan bererti. Banyak orang yang kurang mengetahui bagaimana strukturalisme itu digunakan untuk menginterpretasi sesuatu perkara dan bagaimanakah meneka sampai ke interpretasi yang tertentu. Pada kebiasaannya apabila sesuatu kajian tidak mempunyai data yang cukup untuk membuktikan sesuatu gejala, maka terpulanglah kepada pembaca untuk menentukan sama ada interpretasi yang diberikan itu munasabah atau tidak. Oleh itu, walaupun kajian Levi-Strauss dianggap mempunyai pandangan yang tinggi mutunya dan telah ditulis dengan begitu balk sekali tetapi kajiannya itu dianggap sebagai kabur dan tidak pernah diuji (Leach 1970). Etuosains Pendekatan antropologi terus berkembang hingga ke han mi. Pendekatan Levi-Strauss mengenai strukturalisme mendapat perhatian yang kemudian melahirkan pendekatan etnosains. Pendekatan etnosains telah melahirkan aturan danipada analisis yang logikal bagi menganalisis data etnografi. Pendekatan mi cuba mengenepikan pandangan pengkaji yang mempengaruhi pandangan sesuatu kebudayaan yang dikaji. Pendekatan etnosains ml hampir sama dengan pandangan Levi-Strauss. Kedua-duanya, laitu pendekatan etnosains dan pendekatan strukturalisme ala Levi-Strauss adalah dipengaruhi oleh pendekatan linguistik struktural. Benlainan sedikit danipada cara pemungutan data yang biasa digunakan iaitu dengan menggunakan kategori antropologi yang telah wujud, ahli etnosains mencanijalan untuk memahami sesuatu fenomena alam jtu danipada 48 11.

PERKEMBANGAN DISIPLIN ANTROPOLOGI

kaca mata orang yang dikaji. Bendasarkan kepada perkara yang telah dijumpal mengenai masyarakat peribumi mengenai bahasa mereka, terutama sekali perkataan yang mereka gunakan untuk menghuraikan sesuatu, ahli etnosains cuba melahirkan satu aturan tingkah laku yang boleh dmtenmma di dalam sesuatu kebudayaan, berdasarkan kepada aturan nahu yang melahirkan penggunaan bahasa yang betul. Ahli etnosains berpendapat, sekiranya mereka dapat melahirkan aturan yang boleh menunjukkan tingkah laku kebudayaan yang betul, maka mereka dapat menghuraikan beberapa aktiviti yang dilakukan oleh manusia dan seterusnya menjelaskan mengapa mereka melakukan aktiviti seumpama itu. Mungkin mereka juga dapat menjelaskan mengapa individu-individu bertindak mengikut fikinan yang terpendam dalam fikiran mereka. Aktiviti inilah yang dilahirkan oleh mereka akibat pemikiran yang biasa mereka lakukan dalam masyarakat. Dengan melahirkan aturan kebudayaan mi sedikit sebanyak kita dapat juga menjelaskan tentang tingkah laku kebudayaan masyarakat. Namun demikian kita masih perlu memahami mengapa sesuatu masyarakat itu mempunyai aturan kebudayaan yang tersendiri dan berbeza dengan aturan yang dilakukan oleh onang lain. Sebagaimanajuga nahu tidak menjelaskan bagaimana sesuatu bahasa itu sampai ke peningkat yang ada dan bagalmana bahasa itu berubah maka begitu juga pendekatan etnosains ml tidak menjelaskan bagaimana sesuatu kebudayaan itu berubah dan bagaimana wujudnya kebudayaan yang berbezabeza di muka bumi mi (Harris 1968). Ekologi Budaya Ahli-ahli antropologi menyedari bahawa tidak dapat dmnafikan alam sekitar mempengaruhi budaya. Tetapi, hanya pada akhir-akhir mi saja pengaruh alam sekitar ke atas kebudayaan dianggap sebagai faktor penting. Di waktu-waktu yang lalu banyak ahli antropologi melihat alam sekitar hanya mempunyai kesan negatif kepada kebudayaan, dengan menyatakan bahawa aktiviti yang tertentu terhindar oleh kerana wujudnya iklim yang tidak sesual. Misalnya pertanian tidak boleh dijalankan di negeri-negeri yang terletak di khutub Utara seperti dl kawasan Artik. Tambahan lagi pendekatan seumpama itu tidak dapat menjelaskan dengan mendalam pengaruh alam sekitar secara langsung ke atas kebudayaan. 49 12.

ASAS-A5AS ANTROPOLOGI

Orang yang mula-mula menggunakan pendekatan ekologi budaya dalam kajiannya ialah Steward. Dia menekankan dalam kajiannya dan hubungan kebudayaan dengan alam sekitar bahawa penjelasan ke atas aspek-aspek budaya yang tertentu bagi menggambarkan perbezaan dalam budaya itu boleh dilihat melalul alam sekitar yang tertentu. Tetapi mungkin alam sekitar sahaja tidak dapat menentukan perbezaan kebudayaan. Oleh itu Steward menekankan, bahawa kitajanganlah hanya membuat hipotesis mengenai alam sekitar sebagai faktor yang mempengaruhi kebudayaan, atau sebaliknya tetapi kita harus membuktikan pandangan yang dikatakan itu tadi. Walaupun begitu Steward masih merasakan bahawa ekologi budaya hams dipisahkan danipada ekologi biologi, iaitu suatu kajian melihat hubungan antara organisma dengan alam sekitar. Kemudian Andrew P. Vayda dan Roy A. Rappaport (1968) pula menggunakan pendekatan ekologi budaya mi. Mereka menggabungkan prinsip ekologi biologi ke dalam kajian yang menggunakan pendekatan ekologi budaya. Tujannya ialah untuk melahirkan suatu disiplmn sains yang boleh digolongkan sebagal ekologi sahaja. Mengikut pandangan mi tret kebudayaan sebagaimana juga tret biologi bergantung kepada pilihan alam semula jadi dan boleh dianggap sebagal cara menyesuaikan kepada alam sekitar. Alam sekitar oleh itu termasuk kepada alam sekltar fizikal dan alam fizikal sosial yang memberi kesan kepada perkembangan tret kebudayaan. Individu ataupun penduduk yang mempunyai cara bertindak yang berbeza-beza mempunyai keupayaan, kemajuan atau pembangunan yang berbeza-beza bagi pembiakan dan survival din mereka. Akhirnya ia juga memberi kesan dalam cara berfikmr dan cara mereka bertingkah laku yang diturun-temurunkan dan satu generasi kepada suatu generasi yang lain. Rappaport (1967) telah memberikan contoh bagaimana kebudayaan dan alam sekitar berinteraksi dan kajian yang dilakukan ke atas masyarakat Tsembaga, iaitu satu masyarakat ringkas di New Guinea. Menurut Rappaport masyarakat Tsembaga adalah masyarakat tani yang hidup menyara din dengan hash bercucuk tanam seperti ubi, keledek dan keladi. Di samping itu mereka juga berternak babi. Babi mempunyai fungsi yang tertentu dalam ma50

PERKEMBANOAN DISIPLIN ANTROPOLOGI

syarakatnya. Babijarang-jarang dimakan oleh masyarakat Tsembaga, tetapi babi merupakan binatang yang membersihkan alam sekitarnya, kerana babi suka memakan benda-benda kotor yang terdapat di sekitar rumah mereka. Babi juga menolong untuk melembutkan tanah-tanah untuk ditanam dengan tanam-tanaman dan seterusnya tahi babi menjadi baja. Semasa bilangan babi itu kecil amatlah mudah untuk dhjaga. Babi berkeliaran di sekitar kampung dan pulang ke kawasan rumah di waktu malam. Babi mi memakan apa juga jenis makanan yang terdapat seperti ubi dan keladi. Menurut Rappaport lagi masalahnya timbul apabila bilangan babi bertambah besar. Keadaan mi menyebabkan orang Tsembaga kekurangan makanan kerana babi telah memakan sebahagian danipada ubi dan keladi mereka. Akibatnya, manusia terpaksa bekenja untuk membeni makan babi. Jumlah babi yang besar mi pula merosakkan tanaman pula Akhirnya, babi akan merosakkan hubungan antara anggota masyarakat dalam kumpulan itu, iaitu sekiranya babi mi menosakkan tanaman jiran tetangganya. Maka hal seumpama mi menimbulkan pergaduhan dan kadang-kadang pembunuhan. Pembunuhan bukan sahaja setakat membunuh babi tetapi kerap kali membunuh orang yang membela babi. Oleh kerana konflik benlaku dengan begitu mendadak sekali di dalam masyarakat Tsembaga akibat danipada bilangan babi yang besar, anggota masyarakat cuba memisahkan di antara babi mi dengan tempat mereka bercucuk tanaman. Untuk menyelesaikan masalah babi yang semakin bertambah bilangannya, masyarakat Tsembaga telah melahirkan suatu ritual yang diadakan setiap tahun dengan menyembelih babi yang berlebihan itu. Daging babi yang dianggap oleh masyarakat tempatan sebagai makanan yang berharga dibahagibahagikan kepada teman mereka dan sebahagiannya dipersembahkan kepada roh nenek moyang mereka. Melalul upacara ml orang Tsembaga percaya bahawa roh nenek moyang mereka akan membenikan kekuatan dan kesabaran. Upacara memberikan daging babi mi dalam kebudayaan Tsembaga ialah suatu penyesuaian kepada alam sekitar, dan penyembelihan babi yang banyak dalam pesta ml mengurangkan konflik masyarakat. Pendekatan ekologi budaya ml menunjukkan bagaimana alam sekitar mempengaruhi kebudayaan manusia. Pendekatan mi telah menanik minat ramai ahli antropologi. 51

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

13.

Kesimpulan Dalam abad kedua puluh, ahli antropologi telah mencapai kejayaan dengan melahirkan beberapa teoni yang tenus dibincangkan hingga ke han mi. Setengah daripada teori mi telah mengalami perubahan dan penyesuaian. Berwula danipada teoni evolusi hinggalah kepada teoni ekologi budaya kita dapat mehhat tahap perkembangan bidang antropologi ke han mi. Teoni dan pendekatan merupakan panduan bagi ahil sains sosial memahamh masyarakat. Harus dllngat bahawa teori bukannya ideologi atau kepercayaan. Teoni evolusi yang banyak mendapat tentangan itu pada han ml tidak lagi menekankan tentang asal usul manusia. 14. Bacaan yang Dicadangkan Barnow, V, 1973 Culture and Personality. Georgetown, Ontario. Irwin Dorsey. Perbincangan yang menanik mengenai pendekatan dan teoni kebudayaan dan personaliti. Perkembangan teonh mi dihuraikan dengan panjang lebar. Images of Man. New York: Alfred A. Knof. Sebuah buku yang membincangkan perkembangan antropologi (budaya dan sosial) dan awalnya hingga ke han
ml.

deWall Malefijt, A. 1974

Goldenweiser, A 1974

Harris, M. 1968

Recent Trends in American Anthropology. American Anthropologist, iii. 17 m.s. 57-61. Makalah pendek membincangkan arah perkembangan antropologi budaya Amerika. The Rise of Anthropological Theory. New York: Thomas Y. Crowell. Satu ulasan kritis mengenai sejarah antropologi dan tahun I 750 hingga masa in Penulis membincangkan hubungan 52

PERKEMBANGAN DISIPLIN ANTROPOLOGI

Naroll, R. and Naroll, F. 1973

Tylor, E.B. 1871

Tylor, E.B. 1878

sosial serta personaliti yang terlibat dalam berbagai-bagai orientasi teori antropologi. Main Current in Cultural Anthropology. New Jersey: Prentice Hall. Membincangkan pemikiran antropologi budaya masa mi. Sebuah buku yang menarik untuk dibaca mengenai teori antropologi. Primitive Cultures; Researchers into the Development of Civilization. London: J. Murray. Membincangkan perkembangan budaya dan tahap savagerm menjadi barbarisme dan menuju ke arah tamadun. Anthropology: An Arbor. The University of Michigan Press. Seluruh aspek antropologi budaya Amerika dibincangkan seperti teknologi, sosial, adat istiadat, ideologi dan kesenian.

53

BAB3
TEKNIK PENYELIDIKAN ANTROPOLOGI

1. Teknik Kajian Luar Sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab yang lalu, rekod khta mengenah masyarakat primitif bermula pada akhir abad kedelapan belas dan awal abad kesembilan belas, apabila pengembara, mubalhgh Kristian dan pedagang mengumpulkan maklumat mengenal masyarakat yang mereka lawati. Harus juga ditekankan bahawa pada ketika itu tiada seorang pun di antara pemerhath yang disebutkan mempunyai sebarang latihan yang saintifik kerana kaedah penyelidikan mengenai orang pnimitifhtu sendini belum lagi berkembang. Kebanyakan dan pemerhati ml hanya memerhatikan aspek yang menanik perhatian mereka. Oleh sebab itu, kebanyakan danipada huraian mereka dianggap tidak tepat mengikut ukuran zaman mi. Samns antropologi telah dibayangkan bermula pada akhin abad kesembilan belas apabila ahli antropologi, di bawah pengaruh teorh evolusi Darwin mula memikirkan pengertian dan sejarah institusi sosial. AhIl antropologi ml pula, walau bagaimanapun tidak mempunyai pengalaman dalam bidangnya. Teoni mereka adalah bendasarkan kepada pemerhatian yang kurang lengkap seperti disebutkan di atas. Apabila Boas berhijrah ke Amenika, beliau menggalakkan penuntutnya untuk memungut sebanyak-banyak data yang boleh dan tempat kajian. DIa berpendapat bahawa teoni tidak seharusnya disarankan tanpa data yang Iengkap. Dengan sebab itu dia banyak menjalankan penyelidikan pada waktu mudanya. Dia mengkaji masyarakat Eskimo di antara tahun-tahun 1883-4, dan dan tahun 1897 sehingga tahun 1902 dma bertanggungjawab mengenai lawatan Jesup North Pacific. Boas percaya bahawa teori hanya sah dan bernhlai apabila ia dikukuhkan dengan fakta yang sah diperhatikan. AhIl antropologi sosial British pada ketika itu amat ghairah sekali menjalankan kajian luar di tanah jajahan mereka. Tradisi 54

TEKNIK PENYELIDIKAN ANTROPOLOGI

kajian luar yang saintifik di Britain bermula dengan lawatan ke Selat Torres dan New Guinea pada tahun 1898 (Main 1965: 25; Malefijt 1974; 164). Haddon, Seligman dan Rivers menumpukan kajian mereka di Asia. Di antara ketiga-tiga orang ahli antropologi mi dirasakan Rivers yang paling berjaya. Kajian luarnya adalah benpandukan satu set teoni yang sistematik (Main 1965: 26). Dia menginterpretasikan bahawa kebudayaan kawasan Melanesia bencampur aduk antara kebudayaan peribumi dengan kebudayaan pendatang iaitu hasil dan konteks sejarah budaya dan pnoses difusi (Bidney 1967: 207). Seperti beberapa orang ahli antropologi British yang lain, dia lebih cenderung untuk mengkaji tentang persanakan. Sejak itu banyak lagi ahli antropologi mengikut jejak langkahnya. Malinowski pergi ke pulau Trobniand dalam tahun 1914 dan Redcliffe-Brown pergi ke pulau Andaman di antara tahun 1906 hingga tahun 1908. Dan sejak itu kajian luar menjadi batu-tanda dalam antropologi baik di Britain mahupun di Amenika. Dalam hal mi kita melihat wujudnya satu persamaan antara dua aliran antropologi mi. Keduadua aliran mi menjalankan kajian luan mereka di dalam masyanakat buta huruf. Adalah menanik juga untuk diperhatikan sejak dua dekad yang lalu kedua-dua aliran telah menunjukkan minat mereka untuk mengkaji masyarakat kompleks dan lebih maju. Kaedah pemerhatian-penglibatan telah menjadi asas yang penting sebagai cara memungut data oleh kedua-dua aliran mi di Amenika dan juga di Great Britain. Kajian luar merupakan sebagai suatu asas yang penting dalam antropologi moden. Kajian merupakan sebagai suatu cara di mana semua ahli antropologi mendapatkan maklumat atau data mereka. Kajian luar merupakan sebagai suatu makmal sepenti dalam sains fizikal di mana ia memberikan data yang diperlukan untuk menjelaskan sesuatu teori ataupun mengubahnya. Dalam tradhsi antropologi di Amerika, seseorang pelajar selalunya diperlukan untuk mendapatkan data di tempat kajian dan membenikan interpretasi kepada data itu tadi sebelum ia~dapat dianggap sebagai seorang yang mahir dalam bidang antropologi. Pertanyaan yang penthng mahu diutarakan di sini ialah apakah teknik kajian itu. Sebelum seseonang itu memulakan kajian Iuarnya, ia terlebih dahulu hams mengetahui keadaan tempat yang hendak dikaji melalui bahan bacaan yang ada. Dia juga 55

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

perlu mengetahui masalah yang menanik perhatiannya. Dalam mendapatkan bahan seumpama mi ahlh antropologi perlu memahami asas kebudayaan yang mahu dikaji. Tugasnya tadi mungkin melahirkan idea ataupun kemungkinannya melahirkan teoni, terhadap adat resam yang tertentu yang mana ia boleh membanding atau mengujinya di tempat kajian. Ahli penyelidik mungkin boleh mendapatkan maklumat mengenai pola kebudayaan dengan dua cana. Pertamanya iaitu dengan pemerhatian dan keduanya dengan menemuduga. Seorang ahlh antropologi boleh menggunakan salah satu daripada kedua cara ml tadi atau kedua-dua cara berganti-ganti bergantung kepada jenis maklumat yang hendak diperolehi dan tempat kajian. Temuduga sebagai suatu teknik kajian luar selalunya digunakan untuk mendapatkan maklumat mengenal tingkah laku yang biasa dilakukan oleh anggota masyarakat, sistem kepercayaannya dan juga nilal seperti yang didapati daripada hndividu yang bersedia untuk membenitahu kepada pengkaji. La boleh digunakan sebagai satu teknik untuk mendapatkan maklumat mengenai gerak-geni ataupun gejala yang mana ahIl antropologi tidak dapat melihatnya secara langsung kerana hal atau gejala seumpama itu berlaku di waktu yang lalu ataupun kerana ahli antropologi tidak dibenarkan untuk bersama-sama menyaksikan aktiviti itu. Mhsalnya di kalangan masyarakat Melayu di Malaysia tidak lagi mengamalkan sebahagian besar danipada adat resam tradisi mereka, maka ahIl antropologi masih boleh mendapatkan maklumat seumpama itu, mengenai cara hidup dl waktu-waktu yang lalu, dengan bertanyakan kepada orang tua dalam masyarakat Melayu yang masih ingat dan boleh bercerita hal seumpama mi. Temuramah seumpama mi akan berjaya sekiranya individu mi tadi bersedia untuk mencenitakan atau menghuraikan sesuatu adat resam tingkah laku, ataupun sistem kepercayaan dan nilai masyarakatnya. Pemerhatian sebalhknya merupakan sebagal suatu cana yang boleh digunakan oleh ahll antropologi untuk mendapatkan data mengenai perkara yang difikirkan tidak dapat dicenitakan tetapi Ia merupakan sebagai pola kebudayaan masyarakat itu. Anggota masyarakat tidak semestinya boleh menyatakan misalnya berapa jaraknya di antara seseorang itu berdini dengan orang lain semasa bertutur. Tingkah laku seumpama mi hanya dapat diperhatikan. 56

TEKNIK PENYELIDIKAN ANTROPOLOGI

Pemerhatian sebagai suatu teknik kajian luarjuga menjadi satu cara untuk mempastikan sama ada orang yang melakukan itu tadi sebenar-benarnya melakukan perkara yang biasanya dilakukan ataupun diamalkan setiap han sebagaimana yang mereka katakan kepada penyelidik. Ahli penyelidik harus berwaspada tentang tingkah laku masyarakat yang mahu diperhatikan, kerana setiap kali mereka memerlukan maklumat danipada ahli masyarakat, masyarakat itu akan melakukan perkara yang tidak terdapat dalam masyarakat itu. Penyelidik harus juga menyatakan berapa ramai dan dan golongan mana dalam masyarakat itu yang mereka hendak perhatikan dan menemuramah. Pada umumnya, atur cara biasa dilakukan untuk melihat pola kebudayaan dengan secara meluas hanya dengan memerhatikan atau menemuramah beberapa orang yang boleh mewakili kebudayaan itu. Tetapi sekiranya terdapat berbagai-bagai tret budaya di dalam masyarakat mi tadi, maka perlulah kita menemuramah atau memerhatikan sebahagian besar danipada mdividu masyarakat itu supaya apa yang kita perhatikan itu mewakili masyarakat yang dikaji. Misalnya, sekiranya ahli penyelidik memerlukan maklumat mengenai ketua atau orang yang dihormati di dalam sebuah kampung, ataupun penyelidik mahu mengetahul caranya yang Iebih munasabah bagi menghormati orang tua ml tadi, maka bilangan yang ramai perlu ditanya. Tetapi jika ahli antropologi itu mahu mengetahui berapa banyak isteni yang dipunyai oleh ketua itu tadi, kita boleh bertanyakan kepada informan yang dipilih di antara dua atau tiga orang sahaja. Informan di sini dimaksudkan sebagai teman antropologi yang boleh dipercayai terhadap maklumat mengenai adat resam komuniti atau masyarakat yang dikaji. Ttapi sekiranya ahli itu menjalankan jenis kerja yang benlamnan mereka hendaklah melakukan suatu kajian yang sistematik yang boleh mewakili golongan anggota itu tadi dengan harapan ia dapat membuat penilaian yang tepat. Walaupun banyak latihan yang dibenikan kepada bakal ahli antroplogi sebelum penyelidikan dilakukan, dan sungguhpun terdapat banyak bahan bacaan mengenai kajian luar tetapi ahli-ahli penyelidik yang barn masih mengalami banyak kesulitan. Salah satu daripada masalah mi ialah latar belakang kebudayaan ahli-ahli antropologi yang berlainan. Oleh sebab itu dia tidak mengetahui 57

A5AS-ASAS ANTROPOLOGI

ataupun tidak dapat bertindak dengan betul apabila berada di dalam masyarakat yang hendak dikaji. Walaupun ia mengetahul bagaimana cara yang biasanya dituntut oleh kebudayaan itu supaya ia bertingkah laku dengan betul apabila ia berada di tempat kajian itu, selalunya ia menghadapi masalah. Hal mi menjadi suatu perkara yang sulit baginya untuk mengasingkan di antara perkara yang bmasa dilakukan dalam kebudayaannya dengan perkara yang dituntut oleh kebudayaan di tempat kajian itu. AhIl penyelidik mungkin menyedan bahawa anggota masyarakat itu tadi, iaitu masyarakat yang dikaji, tidak menghargai masa sebagaimana mereka menghargai masa dalam masyarakat mereka. Namun demikian ahli antropologi seumpama mi masih juga merasakan kurang senang apabila informan mereka gagal untuk menepati masa yang telah mereka tetapkan. Satu lagi masalah yang sening timbul ialah ahli penyelidik mungkin bagi pertama kalinya menemul halangan tentang masalah untuk mendapatkan maklumat. Halangan yang sening berlaku ialah ahli-ahli anggota masyarakat itu tadi tidak mahu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka. lni hams diperhatikan kerana anggota masyanakat itu tadi mungkin tidak memahami mengapa seorang yang datang dan tempat yang jauh ke kampung mereka mahu semata-mata bertanyakan soalan tentang cara hidup masyarakat. Akibatnya ahli penyelidik selalunya dianggap sebagai orang-orang yang boleh disyaki ataupun mungkin ditakuti kerana dalam minggu-minggu yang pertama semasa berada di tempat mi seseorang itu belum boleh dipercayai lagi. Namun demikian pada kebiasaannya, ahli antropologi mi tadi akan dapat ditenima sebagai sebahagian danipada anggota masyarakat yang hendak dikaji itu. Dengan cara yang demikian dapatlah mereka mengadakan pertemuan setelah mereka diterima oleh orang tempatan yang mungkin menganggap mereka sebagal teman, dan sebaliknya mereka mempunyai keinginan yang tertentu. Walaupun seonang ahli antropologi mi tadi cuba memerhatikan sedaya upaya yang boleh tetapi beliau sebagai ahli penyelidik tidak mungkin dapat memerhatikan segala-galanya yang berlaku dan terdapat di dalam kebudayaan yang mahu dikaji itu. Oleh itu dia terpaksa menumpukan kepada beberapa aspek di dalam kebudayaan itu dan mengenepikan aspek lain. Seterusnya ahli antropologi terpaksa tinggal beberapa lama di tempat kajiannya dan sekiranya dia telah membuat 58

TEKNIK PENYELIDIKAN ANTROPOLOGI

kajian yang awal tentang masyarakat itu tadi, kemungkinannya ma tidak perlu melakukan hal yang seumpama itu secara rambang. Biasanya pendekatan yang mereka gunakan bergantung kepada onientasi yang mereka dapati darm institusi pengajiannya. 2. Kaedah Penyelldikan Antropologi Metodologi perlu dibezakan dengan teknik penyelidikan. Teknik penyelidikan ialah alat penyelmdikan yang merupakan cara untuk mendapatkan data dan bagaimana caranya untuk menganalisis data itu. Metodologi sebaliknya merupakan struktur logikal yang digunakan dalam satu-satu kajian. Dalam metodologi termasuklah pemilihan teknik penyelidikan bagi pengumpulan data, menentukan pensampelan, menentukan data relevan yang mahu dipungut dan seterusnya mengaitkan data mi dengan teori yang menjadi panduannya. Ringkasnya metodologi mi adalah satu cara kajian yang logikal digunakan dari awal hingga akhir bagi memenuhi tujuan sesuatu kajian. Oleh sebab itu ada berbagai-bagai kaedah penyelidikan yang boleh digunakan. Seseorang itu memilih sesuatu kaedah penyelidikan kenana Ia memikirkan bahawa kaedah itu sesuai dengan tujuan dan objektif kajiannya. Jika ia menggunakan kaedah yang lain ma akan memesongkan keputusan kajiannya itu nanti. Bidang antropologi telah mengalami proses perkembangan sehinggalah ke arah yang dicapai pada hari mi. Dua atau tiga dekad yang lalu kajian antropologi lebih mirip kepada laporan etnografi bagi menceritakan masy.arakat di sesuatu tempat dengan terperinci. Kajian seumpama ml jarang-jarang menggunakan teoni atau mengaitkannya dengail mana-mana teoni. Tetapi kajian antropologi pada harm mi adalah kajian bercorak problem-oriented. Sesuatu kajian yang problem-oriented akan menentukan terlebih dahulu apakah teari yang hendak digunakan, konsep yang penting, hipotesis yang hendak diuji, andaian yang difikirkan penting dan seterusnya model yang sesual. Teori ialah alat yang paling penting bagi satu-satu disiplin. Tetapi apakah teori itu? Dalam antropologi apabila kita sebutkan teori maka kmta akan teningat kepada teoni besar (grand theories) seperti fungsionalisme, strukturalisme, difusmnisme, evolusi, modenisasi, dan lain-lain. Sekiranya teoni-teoni mi yang terbayang di benak 59

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

kita, maka kita akan mencapal jalan buntu apabila memiklrkan bagaimanakah agaknya kita dapat menggunakan teoni besar tadi. Teoni besar mi merupakan sistem hubungan antara konsep dan saranan yang cuba menghuraikan perlakuan manusia yang terlalu luas. Teoni yang dimaksudkan dalam menjalankan sesuatu kajian mengandungi beberapa konsep dan sananan. M isalnya apabila Swift mengkaji masyarakat Melayu di Jelebu dia menggunakan teori sederhana yang menyarankan bahawa kemasukan tanaman kewangan telah mengubah struktur sosial masyarakat. Saranan seumpama mi dapat diuji dengan melihat bentuk masyarakat Melayu sebelum dan selepas kedatangan tanaman kewangan. Dalam kajian antropologi banyak konsep digunakan. Bahasa yang digunakan dalam antropologi, sebagaimana juga bahasa yang digunakan dalam kajian sains yang lain mengandungi konsep, saranan, model dan teoni. Konsep adalah elemen-elemen asas, seolah-olah penyokong kepada rangka sesuatu penyelidikan. Konsep adalah keabstrakan danipada pemerhatian yang konknit. lstilah kayu penugal misalnya adalah satu abstrak yang merujuk kepada benbagai-bagai jenis objek danipada kayu yang runcing hujungnya digunakan oleh peladang di merata-rata tempat bagi bercucuk tanam. Namun demikian istilah kayu penugal tidaklah begitu abstrak jika dibandingkan dengan istilah agama yang tidak merujuk kepada sebarang objek yang tertentu dan yang nyata, tetapi lebih menggambarkan sistem kepercayaan dan perlakuan yang benbagai-bagai. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan konsep itu? Dan pembacaan kita dapatlah kita memberikan definisinya. Kenap kali kita bertemu dengan definisi yang bermacam-macam mengenai sesuatu konsep. Hal mi timbul kenana kecenderungan seseorang itu benlainan. Dengan itu selalunya seseorang pengkaji itu akan memberikan hujah mengapa mereka memilih definisi seperti itu. Alasan itulah yang menguatkan pendinian akademik seseorang itu. Sesuatu penyelidikan yang bertaraf ilmiah itu mestilah dimulakan dengan rancangan penyelidikan. Rancangan penyelidikan merupakan sebagal pemandu atau petunjuk yang disusun secara logik dan sistematik. Biasanya pengkaji yang senius mengambil masa yang lama bagi menyusun rancangan penyelidikan mereka. Hal mi adalah

60

TEKNIK PENYBLIDIKAN ANTROPOLOGI

penting kerana selalunya pengkaji terlebih dahulu hendaklah mengetahui masalah yang hendak dikaji. 3.

clri-ciri Dalam Antropologi

Pada han ml terdapat kebudayaan yang berbeza-beza di merata dunia telah dikaji dan dihuraikan oleh ahli antropologi. Maklumat yang banyak miii melahirkan juga masalah yang tertentu. Masalah yang paling besar sekali ialah bagaimana untuk menentukan bahawa maklumat seumpama ml adalah betul dan bagaimana pula kita mengelasnya. Bagaimana pula kita boleh menggunakan data antropologi untuk menghuraikan ataupun memahami tentang perbezaan kebudayaan itu. Cara yang telah dinyatakan oleh ahIl antropologi untuk mendekati atau memahami persoalan ml bergantung kepada teoni onientasi seseonang itu. Selalunya seseorang itu akan melihat sesuatu gejala itu dengan pendekatan yang berbeza-beza. Seorang yang berfahaman sosialis umpamanya akan memberikan sebab kemiskinan dengan memberikan faktor bahawa kaum pemodal menekan masyarakat. Begitu juga umpamanya seorang ahli antropologi boleh berpegang kepada pendekatan yang me~gatakan bahawa alam sekitar dan kebudayaan mereka sendiri yang menekan. Dengan hal yang demikian kita akan dapat meletakkan ahli antropologi yang akan dibincangkan mi ke dalam kategoni yang tertentu. Namun demikian apa yang akan dibincangkan terhadap kategoni yang dimaksudkan itu akan dapat digunakan untuk melambangkan sikap dan pandangan ahli antropologi terhadap perkembangan antropologi. Pendekatan yang mereka gunakan mi biasanya bengantung kepada maklumat yang mereka perlukan dan juga bagaimana mereka melangkapi din mereka untuk membenikan interpretasi kepada data mereka tadi. Sebab itulah maka kita akan gunakan kumpulan yang tertentu seperti fungsionalis dan etnosaintis yang akan membenikan gambaran kepada kita cara untuk membincangkan sikap yang berbeza tentang kuthpulan antropologi yang mempunyal latar belakang yang benlainan. Namun demikian di dalam bidang antropologi sebagaimana juga di dalam disiplin yang lain, terdapat suatu anus perkembangan idea yang berterusan. Sesuatu onientasi teonitis akan lahir dan berkembang menuju ke arah 61

A5AS-A5AS ANTROPOLOGI

popularitinya sehinggalah ha menerima beberapa tentangan atau kritik daripada kumpulan yang lain. Tidak dapat dmnafikan bahawa setiap onientasi teori mnm mempunyal kekurangan yang tersendini. Selalunya onientasi seseorang itu bermula dengan aspek yang tertentu bagi menjelaskan sesuatu masalah yang ingin digambarkan sebelum ha mengenepikan pandangan orang lain. Pembangunan ciri antropologm menggambarkan suatu modifikasm tentang prospek pertukaran yang dinamhk. Pertukaran idea antara pengkaji ml seolah-olah mereka sama-sama mencari penyelesaian kepada masalah yang sama. Dalam pemerhatian kita onientasi teonitis mi telah dibangun dan dipenluaskan oleh pelopor antropologm semenjak timbulnya keinginan untuk menjadikan antropologi suatu profesion atau suatu disiplin. Kita telah menekankan tentang perkembangan sejarahnya serta penyelesaian masalah yang tertentu di dalam pembangunan antropologi yang menuju ke arah disiplin yang saintifik dalam bab yang lalu. Penggunaan Teori Antropologi Dalam bab yang lalu kmta telah melihat beberapa teoni antropoIogm yang boleh kita gunakan untuk memahami dan menganalisis masyarakat. Apabila seseorang itu telah mendalami sesuatu teoni, maka Ia mula menggunakan dan menumpukan kajiannya dengan menggunakan pendekatan seumpama itu. Seorang ahli antropologi menggunakan onientasi teormnya berdasarkan kepada teoni yang mempengaruhinya bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Sebagal suatu contoh kita akan melihat pendekatan yang digunakan oleh beberapa golongan ahIl antropologi untuk menyelesaikan beberapa masalah. Cuba kita lihat bagaimana caranya ahil antropologi ml menjelaskan persoalan mengapa setengah-setengah masyarakat mempunyai upacara khusus bagi kaum lelaki. Penjelasan mereka berasaskan onientasi teonitis yang mereka fikir paling sesuai untuk menjelaskan masalah yang dikaji. Burton dan Whiting (1916) menjelaskan bahawa inisiasi lelaki terdapat di kalangan kanak-kanak lelaki yang biasa tidur dengan ibu mereka semasa kecil. Maka apabila menjelang dewasa mereka mengidentifikasikan din kepada kaum wanita, iaitu ibunya. Akibatnya apabila kanak-kanak ml mengetahul kaum lelaki mempunyai 62 4.

TEKNIK PENYELIDIKAN ANTROPOLOGI

kuasa ke atas masyarakat mereka, maka mereka cuba pula mengindentifikasikan din mereka dengan golongan lelaki. Tetapi oleh kerana identifikasi awalnya ialah dengan kaum wanita maka lahirlah konflik dalam kehidupan dan perasaan mereka. Upacara inisiasi ml mengikut Burton dan Whiting membermkan identlti lelaki kepada kanak-kanak dan ml dmanggapkan mengurangkan konflik identifikasi di dalam din kanak-kanak itu nanti. Dalam penjelasan ml Burton dan Whiting telah menggunakan pendekatan psikologi. Manakala Young (1965) dalam kajiannya pula menyarankan bahawa upacara inisiasi lelaki mi adalah penting untuk meneruskan perpaduan kumpulan lelaki di dalam masyarakat yang mempunyai organisasi golongan lelaki. Pendekatan yang digunakan leh Young ialah pendekatan fungsional. Dia menjelaskan bahawa upcana yang teratur bagi inisiasi mi bertujuan untuk menukar status seorang kanak-kanak lelaki menjadi seorang anggota golongan lelaki dewasa di dalam masyarakat, yang memerlukannya bekerjasama dengan teman-teman lain dan orang yang lebih dewasa. Oleh kerana penekanan dibenikan kepada golongan yang muda mengubah status mereka, kanak-kanak lelaki terus belajar peranan yang sening dimamnkan oleh golongan dewasa. Dengan mi perpaduan dan kerjasama antara golongan lelaki itu membolehkan mereka bertindak sebagal pemburu, atau sebagai panglima. Seterusnya mereka mengambil bahagian sebagai ahli di dalam organisasi golongan lelaki dewasa tadi. Young menekankan bahawa dlam masyarakat yang mempunyai perpaduan golongan lelaki yang kuat, maka wujud upacara inisiasi yang lebih hebat dilakukan. Contoh lain yang boleh memberikan gambaran bagaimana onientasi teonitis mi boleh melahirkan pendekatan yang berbeza bagi
menjelaskan masalah yang sama, ialah dengan melihat hasil kajian

mengenai persoalan mengapa masyarakat benbeza dalam pencapaian pembangunan ekonomi mereka. Meggers (1954) menggunakan pendekatan ekologm bagi menjelaskan masalah mi. Kajiannya di Amerika Selatan dan juga kajiannya mengenai sejarah Eropah menunjukkan bahawa tahap pencapaian sesuatu kebudayaan itu bergantung kepada alam sekitar pertanian itu sendini. Mengikut Meggens ada empat jenis alam sekitar yang dimaksudkan, iaitu kawasan yang sudah mempunyai potensi pertanman, kawasan yang mempunyam potensi pertanian yang terhad, kawasan yang mempu63

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

nyal potensi pertanian yang lebih balk, dan kawasan pentanian yang mempunyal potensi yang amat luas. Jenis yang dikatakan tadi menentukan tentarig tahap pencapalan ekonomm yang dicapai oleh anggota masyarakat. Bagi Leslie White (1969), lain pula penjelasannya. Dia menekankan kepada teknologi yang dicapal oleh anggota masyarakat itu. White percaya bahawa kebudayaan berkembang dengan wujudnya tenaga yang lebih balk dan lebih banyak dikeluarkan di dalam masyarakat. Tenaga yang lebih banyak dikeluarkan dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengeluarkan hasil ekonomi yang lebih tinggi. Contohnya kebanyakan danipada kebudayaan pnimitifmempunyal ekonomi yang tidak begitu produktif, kerana mereka bergantung kepada tenaga yang agak kecil iaitu tenaga manusia sahaja. Dengan wujudnya evolusi teknologi yang terdapat di dalam bidang pertanian termasuklah bentanam tanaman yang liar, berternak binatang liar, dan perkembangan dalam pengetahuan sains untuk melahirkan hasil yang sedia ada seperti minyak, gas, arang batu dan sunia, maka tenaga yang banyak telah dapat dihasilkan dan digunakan dengan lebih sempurna. Dengan itu teknologm yang telah berkembang dapat melahirkan satu pembangunan ekonomi yang lebih tinggi. Penjelasan yang dibenikan oleh Davhd C. McClelland (1961) berlainan pula dan penjelasan Meggers atau White. Dia mengatakan bahawa perbezaan pencapaian atau kemajuan ekonomi di antara masyarakat yang berbeza boleh dijelaskan bukannya semata-mata dengan menggunakan faktor luaran saja, tetapi Ia penlu juga dmjelaskan dengan menggunakan faktor psikologi seperti motivasi dan nilai mereka. Faktor mi merupakan fakton yang menentukan tahap pencapalan ekonomi meneka. McClelland telah membenikan pandangan dan teoni yang menyatakan the need for achievement sebagai suatu kuasa penting di dalam kehidupan manusia yang dirujukkan kepada bilangan pencapalan. Keinginan untuk mencapal kemajuan yang lebih tinggi bukan bentujuan untuk mendapatkan wang atau untuk mendapatkan pengiktirafan sosial ataupun untuk bermegah semata-mata, tetapm untuk mencapai kepuasan dalam din sendmni. Oleh sebab itu, McClelland menyarankan bahawa masyarakat yang mempunyai banyak bilangan individu yang mempunyai pencapaian tinggi akan berjaya menghasilkan kadar pencapaian

64

TEKNIK PENYFLIDIKAN ANTROPOLOGI

ekonomi yang lebih tinggi. Dengan lain penkataan, perbezaan kebudayaan dalam tahap pencapalan ekonomi pada pandangan McClelland bengantung ke,pad motivasi psikologi laitu keperluan untuk mencapal sesuatu. 5. Matlamat Penyelidikan Luar Huralan di atas menjelaskan bahawa onientasi teoritis penyelidmk yang berlainan akan memberikan interpnetasi yang berbeza tentang sesuatu kebudayaan. Suatu teoni yang menjadi onientasi kepada seseorang antropologi mi merupakan suatu panduan ke arah mana dia cuba mendapatkan jawapan yang betul. Namun demikian, Ia tidak semestinya menumpukan kepadajawapan yang dianggapnya sebagai penjelasan yang lebih baik, dan mengenepikan kemungkinan yang lain. Bagaimana cara seorang ahil antropologi melahirkan suatu teoni yang boleh menjelaskan sesuatu fenomena kebudayaan, adalah amat sukar untuk dihuraikan. Pada umumnya untuk melahirkan sesuatu teoni memerlukan suatu imaginasi yang kreatif. Tetapi belum ada penemuan terhadap cara yang boleh menentukan aktiviti kreatif mi. Di samping itu sekinanya seseorang itu bergantung kuat kepada sesuatu onientasi teoni, hal mi juga akan merosakkan kajiannya. Oleh itu adalah lebmh balk jika seseorang itu melihat kemungkinan yang lain. Satu faktor penting bagi melahirkan teori ialah dengan bergantung kepada andaian yang dibenikan oleh ahIl penyelidik itu sendini. Seorang ahli antropologi yang pencaya bahawa sesuatu itu boleh dijelaskan akan menentukan dengan mencani beberapa fakta yang tertentu dan mengingatkan semula sejarah yang lalu. Kesemuanya mi dapat menjelaskan masalah yang dihadapinya. Bagi menolong ahli antropologi untuk menghuraikan fenomena kebudayaan, ada dua cara yang sening dilakukan: (I) seorang ahll antropologi itu mungkin dapat menganalisis sesuatu masyarakat tententu di mana ia telah melakukan satu kajman kes. (ml) Ia boleh melahirkan suatu teori hasil danipada kajian bandingan yang telah dilakukannya. Dalam menganalisis sesuatu kajian kes itu tadi, seorang ahli antropologi yang cenderung menjelaskan tentang sesuatu adat resam boleh bertanya kepada informannya mengapa sesuatu gejala atau 65

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

sesuatu fakta itu dilakukan. Kadang-kadang pertanyaan seumpama itu boleh memberikan penjelasan yang berguna kepada kita. Tetapi selalunya, infonman mungkin akan menjawab dengan mengatakan bahawa penkara seumpama itu adalah penkara biasa yang selalu dilakukan dalam masyarakatnya. Penyelidik mungkin akan mencari jalan untuk menjelaskan dengan cara yang lain. Misalnya dengan melihat bentuk masyarakat irn ataupun alam sekitarnya yang pada pandangannya boleh dikaitkan dengan adat resam untuk menjelaskannya. AhIl antnopologi boleh juga mencuba dengan menggunakan fakta sejarah untuk melihat tentang adat nesam yang baru muncul dalam masyarakat itu. Dalam keadaan ml Ia penlu mengetahui keadaan sebelum mi untuk mencani kemungkinan yang boleh menjelaskannya. Cara lain yang dilakukan oleh ahll antnopologi untuk menghuraikan sesuatu fenomena ialah dengan membandingkan masyarakat yang berbeza dm samping mengamalkan sifat yang sama sekinanya Ia cenderung untuk menjelaskan hal seumpama itu. Iajugaboleh bertanya mengapa sesuatu masyarakat tidak mempunyal sifat tertentu. Sekiranya seorang ahll antropologi mendapati sifat yang selalunya tenjelma dalam masyanakat itu berbeza dengan kebudayaan yang lain, mungkin Ia boleh memberikan penjelasan mengapa sifat yang seumpama itu wujud. Namun demikian penyelidik mungkin tidak dapat menjelaskan mengapa wujudnya sifat atau adat resam yang diamalkan di dalam masyarakat. Ahli penyelidik selalunya melihat hanya kepada tret yang difikmrkan terdapat dan mempunyai hubungan yang jelas. Dm sinilah bagaimana seorang ahIl teori itu selalunya menggabungkan pendekatannya kerana onientasi yang seumpama itu selalunya menunjukkan sesuatu sifat atau faktor yang tententu. Untuk menjadi ahIl antropologi profesional seseorang itu mestilah menjalankan kajian luar. Kajian Juan merupakan suatu petanda kepada bmdang antropologm. Kita juga telah melihat bahawa etnografi iaitu merupakan sebagai desknipsi ataupun analisis bagi sesuatu masyarakat tertentu dilakukan di dalam kajian luar. Kajian etnografi membenikan kesempatan mengumpul data asas bagi antropologi kebudayaan dan antropologi sosial. Untuk membuat perbandingan di antara masyarakat yang terdapat di sesebuah wilayah ataupun di mana-mana di muka bumi mi, memenlukan data 66

TEKNIK PENYELIOIKAN ANTROPOWGI

etnografi yang menjadi ciri-cini tententu menggambankan kebudayaan tiap-tiap masyarakat itu tadi. Dalam usaha untuk mencapal sesuatu teoni antropologi ahil etnografi yang mengkaji secara mendalam dan mengambil masa yang panjang memerhatikan sesuatu masyarakat dapat menghurai dan membuat kesimpulan datanya dengan lebih terperinci. Data ml pula menimbulkan keinginan bagi memikirkan semula bagaimanakah aspek yang berbeza dalam masyanakat itu wujud dan dapat digunakan untuk menghunaikan sesuatu masyarakat yang tertentu. Seonang ahli etnognafi yang berada di tempat kajian dengan begitu lama mempunyai peluang untuk mengetahui sesuatu konsep alan adat resam secara menyelunuh dengan bertanyakan kepada anggota masyarakat yang dikajinya. Adat resam mi yang terdapat dalam masyarakat itu saftaja dapat dilihat dengan memerhatikan fenomena yang ada dan mempunyai hubungan antara satu dengan lainnya. Sekiranya seorang etnografl ingin menjelaskan sesuatu adat 1-esam ia boleh menjalankannya dengan memungut maklumat-maklumat baru yang berhubungan dengan fenomena yang wujud. DenganJain perkataan, tugas seonang ahli etnognafi hampir sama dengan tugas seorang ahil perubatan yang ingmn mengetahui mengapa seseorang itu mempunyai sistem yang tententu. Sepenti juga seorang ahli perubatan yang mendapatkan maklumatnya melalul gabungan flzikal seseorang manusia untuk mengetahul atau menjelaskan sesuatu penyakit, maka seorang ahli etnografi juga harus menyanankan sesuatu huralan dengan mencari data yang lebih banyak untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Seorang abli etnognafi itu memang cendenung untuk melahinkan huraian yang mewujudkan teori. Tetapi tidak mungkin ia dapat menguji hipotesisnya dengan begitu mudah. Misalnya seorang ahli etnografi mungkin berfikir bahawa sesuatu masyarakat yang mengamalkan sistem poligini, iaitu seonang lelaki berkahwin dengan dua atau tiga orang wanita dalam suatu ketika kerana terdapat bmlangan lelaki yang keciljika dibandingkan dengan bilangan wanmta. Ia tidak dapat menjelaskan dengan baik melainkan ia dapat membuat suatu kajian perbandingan dengan menggunakan beberapa contoh daripada masyarakat yang berlamnan yang boleh menunjukkan gejala seumpama itu. Dengan lain perkataan ia penlu menunjukkan kadar yang tidak seimbang antara bmlangan lelaki dengan bilangan 67

ASA5-ASAS ANTROPOLOGI wanita yang boleh melahirkan institusi seumpama mi. lajuga boleh menjelaskan dengan melihat sejarah yang dilalui oleh masyarakat itu. Sesuatu sistem boleh digunakan untuk menguji sesuatu hipotesis, sekiranya kajian kes itu boleh membuktikan atau menolak sesuatu hipotesis atau teoni yang tertentu. Misalnya data dan kajian Margaret Mead (1961) mengenal onang Samoa, dalam bukunya Coming of Age in Samoa, adalah mencukupi untuk menolak teoni yang mengatakan bahawa kanak-kanak pada tahap pencapaian kedewasaannya akan mengalami suatu ketegangan psikologi yang amat kuat. 6. Kesimpulan Bab mi menekankan bahawa kajian Juan itu amat penting bagm seseonang antropologi untuk memahami penilaku dan aktiviti masyarakat secara langsung. Ahim antropologi yang duduk di kerusi malas tidak mempunyal pandangan yang luas dan kurang mendapat pengiktirafan yang tmnggm. Untuk menganalisis sesuatu data, ahli antropologi boleh menggunakan berbagai-bagai pendekatan yang boleh menjelaskan masalah yang hendak dikajinya. 7. Bacaan yang Dicadangkan Freilich M. (Pg.)

1970

Manners, R.A dan D. Kaplan (Pg.)

1968
Naroll, R dan R. Cohen (Pg.)

1970

Marginal Natives: Anthropologists at work. New York: Harper and Row. Kumpulan makalah membmncangkan masalah penyelidikan luar. Theory in Anthropology: A Source-book. Chicago: Aldine; Satu kumpulan bacaan teoni antropologi yang berguna dipilih dark ahil antropologi di zaman dahulu dan yang ada pada han mi. A Jiatuibook ofMethod in Cultural Anthropology: New York: Natural Histoiy Press 1970. Bebenapa orang ahli antropologi dan ahlm sains behavioral menghuraikan bagaimana penyelidikan dirancangkan 68

TEKNIK PENYELIDIKAN ANTROPOLOGI

dan dijalankan dalam antnopologi budaya. Tajuk yang dimuatkan merangkumi proses penyelidikan luar hinggalah masalah yang dihadapi dalam penyelidikan penbandingan. Pelto, P.J.

1970

Spindler, GD. (Pg.) 1970

Williams, T. R.

1967

Anthropological Research: The Structure of Inquiry. New York: Harper and Row. Satu pengenalan kepada cara yang digunakan untuk memungut data yang boleh dipercayai dalam antropologi budaya. Tekanan yang dibenikan di sini ialah mengenai pemenhatian dan ukuran yang digunakan dalam penyelidikan. Being an Anthropologist: Field Work in Eleven Cultures. New York: 1-bIt, Rine hart and Winston. Satu laporan daripada 13 orang ahli antropologi yang mencenitakan bagaimana mereka dan keluarga mereka menyesuaikan din semasa menjalankan kajian dalam sebelas kebudayaan yang berlainan. Kertas yang dipilih di sini adalah berdasarkan kepada perbezaan teoni dan kaedah yang digunakan senta perbezaan tempat dan jenis kenja luar. Field Methods in the Study of Culture. New York: Holt, Rinehart and Winston. Satu pendekatan yang baik bagaimana antropologi mengkaji dan menghuraikan kebudayaan.

69

BAB4
SISTEM EKONOMI DAN POLA PENYARAAN DIR!
L Pengeitalan

Ahli antropologi pada kebiasaannya mengkaji masyarakat yang tidak tahu menulis dan membaca. Dalam mengkaji ekonomi mereka
kerap kali terkelinu kerana mereka sering memikirkan bahawa sistem ekonomi, mesti meiibatkan pertukaran objek dm pasar serta aktiviti yang melibatkan wang. Mereka akan memikirkan bayaran harga barang seperti makanan, susu dan pakaman serta bayaran perkhidmatan untuk bergunting rambut dan bayaran untuk menonton wayang. Seterusnya mereka akan terbayang dengan gedung, ladang dan kilang yang mengeluarkan barang serta perkhidmatan keperluan manusia moden. Tidak banyak orang yang mengetahui bahawa tidak semua masyarakat di dtinia mi menggunakan wang sebagaimanayang kitagunakan han ml. Sebaliknya, tidak dapatdinafikan pula bahawa semua masyarakat di dunia mempunyai sistem ekonominya sendiri, sama ada yang menggunakan wang ataupun tidak. Semua masyanakat mempunyal cara untuk memperolehi pengeluaran dan juga cara untuk memindahkan punca semulajadi itu bagi memenuhi keperluan mereka. Begitu juga semua masyarakat mempunyai cara untuk menyebarkan barang pengeluaran mereka dengan bertukar barang atau perkhidmatan. Punca Pengeluaran dan Pembahagian Kerja Setiap masyarakat mempunyai cana dan aturan mengenal jenis kenja yang dilakukan, siapa yang melakukan kerja itu, siapa yang mempunyam tanah dan alat pengeluaran dan bagaimana caranya kerja itu dilakukan. Tanah, pekerja, modal dan teknologi adalah punca pengeluaran penting. Cara penggunaan punca mi ditentukan oleh kebudayaan masing-masing. Sudah diketahul umum bahawa tanah adalah punca penting bagi pengeluaran. Sama ada masyarakat itu masyarakat pnimitif atau masyarakat moden mereka memerlukan tanah untuk pengeluar2.

70

SI5TEM EKONOMI DAN POLA PENYARAAN DIR!

an mereka. Semua masyarakat mempunyai hak untuk menggunakan punca pengeluaran semula jadi termasuk tanah, air, tanaman dan juga binatang serta basil danipada tanah yang mereka diami. Setiap masyarakat juga mempunyai aturan untuk menentukan siapakah yang berhak untuk mengerjakan tanah itu. Dalam masyarakat Melayu umpamanya sistem menentukan hak untuk mengerjakan tanah atau hak seseorang di atas tanahnya itu telah wujud sejak beberapa kurun Iamanya. Tanah dibahagikan menunut keluasannya dan mengikut sempadannya. Aturan hak milik tanah menentukan siapakah yang boleh menggunakan tanah itu. Seterusnya terdapat juga aturan mengenai siapakah yang boleh menjualnya dan kepada siapakah pula penjualan itu boleh dilakukan. Misalnya, kawasan rezab Melayu tidak boleh dijual kepada orang bukan Melayu. Sebidang tanah dan hasil danipada tanah itu boleb dipunyai oleh bebenapa onang individu. Mereka boleh menggunakan tanah itu sebagaimana yang mereka suka. Bidang-bidang tanah yang lebih luas pula boleh dipunyal oleh beberapa orang. Agensi kerajaan mungkin juga menjadi tuan tanah yang boleh menggunakan tanah itu untuk membuat jalan raya, mendinikan bangunan kerajaan dan sebagainya. Punca pengeluaran dan tanah sepenti air, adalah susah untuk ditentukan hak miliknya kenana air mempunyai aturannya tersendini. Dalam masyarakat industni, air yang digunakan oleh onang persendinian selalunya dikawal oleh kerajaan. Selalu ditanyakan siapakah yang hanus menentukan penggunaan air di sungal atau di tasik. Umumnya, tenaga untuk menggunakannya adalah berbeza dan sebuah negeri ke sebuah negeni yang lain. Walaupun secara umumnya terdapat perbezaan menentukan hak milik punca pengeluanan mi tetapi ada undang-undang yang menentukannya. Misalnya hak yang boleh dituntut oleh seseonang terhadap barang tadi. Di negara ml umpamanya, hak seseorang ke atas harta bendanya, membolehkannya memiliki secara mutlak ke atas punca yang terdapat danipada tanah mi termasuklah hash danipada tanahnya. Orang yang mempunyai tanah mi boleh menjual, menghadiahkan ataupun memusnahkan punca pengeluaran semula jadi tadi. Sudah tentu hak yang dibenikan kepada tuan punya tanah mi, iaitu hak mereka menggunakan punca ml dan hak untuk menjualkannya 71

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

bukannya hak yang mutlak, walaupun dm dalam masyarakat yang bercorak demokratik, Kadang-kadang kita tidak mempunyai hak mutlak untuk menjualkan harta benda kita sebagaimana yang kita fikirkan. Tanah kita mungkin akan diambil oleh kerajaan untuk membuat jalan raya, mewbuat bangunan kenajaan dan sebagainya. Kita tidak boleh menghalang kenajaan danipada mengambil tanah kita. Oleh itu hak kita ke atas tanah itu bukan hak yang mutlak. Begitu juga kita tidak boleh membakar rumah kita sendini, dan kita tidak boleh menggunakannya sebagal tempat yang dilarang oleh undang-undang. Dengan ningkasnya, walaupun dalam sesuatu masyarakat terdapat sistem untuk memiliki harta tetapi tidak bererti pula seseorang itu mempunyal hak yang sepenuhnya ke atas hartanya. Dalam masyarakat pemburu, masyarakat yang mengumpulkan bahan makanan, ataupun masyarakat yang banu mula bertani, idea memiliki tanah bersama dengan orang yang tidak ada pertalian darah adalah aneh sekali. Hakikat mi ialah disebabkan sejak dan zaman-berzaman lagi mereka memiliki tanah secara berkongsi dengan saudara-mara yang rapat melalui pertalian darah ataupun ikatan perkahwmnan. Masyarakat orang ash di pendalaman yang sebahagiannya adalah pemburu dan masyarakat mengumpul bahan makanan tidak mempunyai konsep hak pemilikan tanah. Ketiadaan konsep hak milik punca pengeluaran dalam masyarakat mi ialah kerana survival masyarakat ml bergantung kepada kesediaan bekerjasama untuk menjalankan usaha dalam kawasannya. Bagi gohongan masyarakat pemburu dan masyarakat pengumpulan makanan, tanah itu tidak mempunyai nilai yang sebenarnya. Apa yang bernilai ialah benda yang boleh digunakan, binatang yang boleh diburu, atau tumbuhtumbuhan yang boleh dimakan yang terdapat di tanah itu. Sekiranya binatang buru~n berpindah ke tempat lain ataupun punca makanan telah berkurangan, tanah akan hilang nilainya. Oleh sebab itu kebanyakan daripada makanan yang didapati, tidak tetap, kadangkadang banyak dan kadang-kadang sedikit. Dengan hal yang demikian masyarakat tidak perlu membahagi-bahagikan tanah itu. Sebaliknya, adalah lebih berfaedah sekiranya tanah itu dipunyai secana beramai-ramai. Dalam masyarakat pemburu umpamanya, mereka tidak memikmrkan hak mutlak kepada tanah ataupun kawasan mereka. Setiap anggota dalam kelompok mi boleh membu72

5ISTEM EKONOMI DAN POLA PENYARAAN DIR!

nu ataupun mengumpulkan banang makanan dan kawasan itu dan boleh juga memasuki kawasan orang lain. Orang lain tidak boleh menghalangnya. Seorang pemburu atau seorang pengumpul makanan akan memakan apa juga barang yang dijumpai, selebihnya akan dibawa ke tempat kediamannya. Penentuan hak milik punca pengeluaran dan harta terdapat dalam masyarakat pembunu, masyarakat yang mengumpulkan makanan serta dalam masyarakat lain. Misalnya menual hasil seperti memungut kacang dan sebagainya adalah ditentukan oleh tradmsi. Hal mni dilakukan oleh orang di Pulau Andaman. Walau bagaimanapun seseorang itu tidak mempunyai pohon buah-buahannya sendini. Sekiranya cuma ada sebatang pokok dalam kawasannya, secara tradisi hak hasil mi adalah hak semua orang dalam kelompok itu. Kaum keluanga bentanggungjawab untuk berkongsi hasil keluarga mereka supaya setiap anggota keluarga yang memungutnya sama-sama merasam hasil yang mereka perolehi. Kebiasaannya, kawasan yang digunakan oleh pemburu dan pengumpul bahan makanan ialah di sekmtar kawasan yang benhainpiran dengan kawasan yang digunakan oleh komuniti yang lain. Masyarakat yang mengumpulkan makanan dan memburu, mempunyai hak milik tanah secara beramai-ramai. Mereka menentukan semua anggota golongan mereka boleh menggunakan tanah itu bersama-sama. Masyarakat pemburu dan masyarakat yang memungut bahan hutan serta masyarakat bertani dan bercucuk tanam mempunyam sistem penentuan punca penge~uaranyang longgan. Hal mi tenjadi bila tanah tidak lagi subun, maka tanah itu akan dibiarkan untuk beberapa waktu. Mereka akan berpindah ke kawasan yang baru. Dalam masyarakat yang bercucuk tanam, amalan sistem berpindah mi adalah penting kerana tanah mereka di tempat asal tidak dapat mengeluarkan hasil yang balk. Oleh sebab mtu, sebagaimana juga golongan pemburu dan pengumpul bahan makanan hutan, mereka yang bercucuk tanam secara benpmndah-randah memerlukan tanah yang luas dalam waktu-waktu yang tertentu. Bagi masyanakat yang teknologinya rendah, mereka tidak perlu memiliki tanah secara tetap kerana tanah tmdak dapat digunakan selama-lamanya dan tidak mengeluarkan hasil yang memuaskan. Dalam masyarakat bercucuk tanam pindah, individu mungkin 73

A5AS-ASAS ANTROPOLOGI

menentukan kawasan tanah untuk digunakan tetapi mereka tidak menggunakan tanah itu sebagaimana yang difahamkan daham konsep tuan tanah pada han ml. Pengentian konsep tanah ialah lanjutan danipada konsep suku bangsa sebagaimana yang digambarkan danipada kepenluan dan tanggungjawab anggota masyarakat itu. Dalam suku bangsa anggotanya mempunyal tanggungjawab moral untuk menentukan bahawa setiap anggotanya mendapat makananyang cukup. Oheh sebab itu, anggota sesuatu suku bangsa tidak akan melupakan keperluan orang lain sehmnggakan mereka kebuluran. Golongan nomad yang memelihara bmnatang memenlukan kawasan yang lebih luas danipada kawasan yang diperhukan oheh masyarakat bercucuk tanam. Keperluan harta benda mereka bergantung kepada pergerakan binatang ternakan dan kawasan berternak yang mempunyai air. Maka sistem ekonomi mereka adalah gabungan sistem masyarakat pengumpulan makanan dan masyarakat memburu, serta masyarakat yang bercucuk tanam. Sebagaimana orang yang memburu dan mengumpuh bahan makanan, mereka hams mengetahui potensi wilayah yang diperlukan yang mungkin melibatkan kawasan berhektar-hektar Iuasnya supaya mereka dapat menentukan bekalan rumput dan air bagi bmnatang ternakan mereka. Sebagaimana juga golongan bercucuk tanam pindah, golongan penternak nomad selepas mereka membeni makanan binatarig tennakan di sesuatu kawasan, mereka berpmndah ke kawasan lain. Kawasan yang lama dmtmnggalkan supaya tumbuh-tumbuhan dan juga rumput barn hidup dan subur semula di kawasan itu. Begitu juga seperti orang yang bercucuk tanam pindah, golongan berternak binatang bergantung kepada makanan secukup hidup yang harus dimanipulasikan melalui punca-punca pengeluaran yang terdapat d~ kawasan itu dan hasih-hasil binatang ternakan mereka. Tanah berumput yang digunakan untuk memberm makan binatang dianggap sebagai tanah kepunyaan bersama bagi orang nomad. Wahaupun ketua mereka dianggap sebagai tuan tanah, tetapi hak miliknya merupakan sebagam suatu pernyataan simbolik sahaja. Sebenarnya kawasan mi ialah kawasan untuk golongan masyarakat yang berpindah-nandah. Golongan mi perlu membuatdua perjanjian dengan orang luan bagi menentukan punca pengeluaran dan tanah tersebut. Pertamanya ialah untuk menentukan dengan gohongan 74

S!STEM EKONOMI DAN POLA PENYARAAN DIR!

yang berpindah-randah mengenai kawasan tanah yang mereka boleh gunakan untuk memberi makanan binatang ternakan mereka. Keduanya ialah menentukan dengan petani yang telah menetap untuk mempastikan hak menggunakan tanah yang tidak ditanam sebagai kawasan untuk membeni makan bmnatang-bmnatang mereka. Harta yang paling dihargai oleh masyarakat nomad ialah bmnatang ternakan. Jumlah bilangan binatang yang mereka punyai adalah penting bagi menentukan kewujudan persanakan mereka. Ia juga menunjukkan status keluarga itu suatu keluarga yang mempunyai binatang ternakan di bawah bilangan minimum dianggap sebagai suatu keluarga yang mempunyai ekonomi yang kunang memuaskan. Sekiranya ada golongan lain menghadiahkan binatang ternakan kepada mereka, maka mereka dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi sebagai pemermntah. Satu keluarga yang bihangan binatangnya terlalu kecih akan meninggalkan cara hidup berpindah-randah dan akan mencani kehidupan yang banu. Biasanya mereka akan menetap di satu kawasan untuk beberapa lama sehinggalah mereka dapat membela binatang yang banyak seperti yang dikehendaki oleh masyarakatnya. Konsep hak milik tanah persendmnian tenmasuk hak untuk menggunakan segala punca pengeluaran tanah merupakan suatu perkara yang biasa berlaku dalam masyarakat pertanian. Bagi mereka tanah dianggap sebagal punca yang susah didapati setelah individu tertentu menuntut hak ke atas tanah. Tanah adalah suatu punca ekonomi. Oleh sebab itu ia merupakan sebagai satu hak politik yang mempunyai kuasa ke atas tanahnya dan seterusnya mematuhi aturan yang berkaitan dengan tanahnya. Kuasa mutlak ke atas tanah ml semata-mata merupakan sebagai cara bagi membolehkan seseorang menggunakan tanah dan melarang orang lain menggunakannya. Meneka boheh mengerjakan tanah tetapi hak mutlaknya terletak kepada kerajaan. Suatu keluangayang mempunyam tanah mungkin akan hilang hak ke atas tanah itu sekiranya kerajaan memerlukan tanah itu ataupun sekiranya ekonomi kebangsaan penlu membahagikan tanah pada ketika itu. Satu hagi punca pengeluaran ialah teknologi. Sistem ekonomi sesuatu masyarakat bergantung kepada tahap pencapaian pengetahuan teknologi mereka. Dalam masyarakat celik akal, pengetahuan mi dikekalkan melalui buku. Dalam masyanakat yang belum tahu 75

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

menulis pengetahuan ml diingat oleh anggota-anggotanya melalul pengalaman mereka. Semua masyarakat mempunyai cara tertentu untuk mencipta alat-alat mereka. Mereka juga mempunyai tradisi sendini dalam penggunaan alat itu. Mat itu akan disampaikan kepada anggota masyarakat yang lain dan satu generasi ke suatu generasi. Penggunaan alat dalam sesuatu masyarakat biasanya tenhad dalam kehidupan mereka. Golongan masyanakat yang mengumpulkan makanan, golongan yang memburu serta golongan yang bertani mempunyal alat yang tersendiri. Mat ml mudah digunakan dan mudah pula dibawa. Walaupun kadng-kadang alat mi menghalang pergerakan mereka, golongan masyarakat yang telah menetap di kawasan tertentu boleh mengumpulkan alat yang banyak. Golongan pembunu memerlukan senjata lembing dan anak panah, manakala petani memerlukan alat bercucuk tanam seperti cangkul manakala masyarakat yang mengumpulkan bahan makanan pula memerlukan bakul untuk membawa bahan yang mereka pungut. Orang-orang Ash di Malaysia menggunakan anak panah untuk memburu dan menangkap ikan. Golongan orang ash di Australia pula mencipta sejenis alat yang disebut boomerang. Mat mi dipenbuat danipada kayu dan boleh digunakan untuk membunuh binatang. Ahat ml boheh kembali semula kepada tuan punya setelah dilontar. Kanak-kanak menggunakan boomerang yang ringan sebagal alat permainan. Kadang-kadang digunakan bagi menghalau burung supaya masuk ke jerat yang mereka pasangkan. Golongan orang Semelai di Malaysma pula menggunakan sumpitan yang beracun dan pokok lpoh. Orang Pygmy di Kongo pula memburu bmnatang sepertm kerbau han dengan menahankan janing di ka~wasan pergunungan. Masing-masing masyarakat telah menggunakan tekniknya sendhni. Di kalangan orang yang memburu, alat mi dianggap penting bagi mereka yang membuat ahat itu. Tetapi dengan mempunyai alat itu, mereka tidak mendapat kedudukan yang istimewa, kerana punca untuk membuat alat mudah terdapat di kawasan yang sama. Anggota masyarakat boleh membuat senjata mereka sendini. Kaum wanita pula membuat alat untuk bercucuk tanam. Cara untuk benkongsi alat digunakan juga oleh anggota masyanakat bagi mendapatkan makanan mereka. Sekiranya satu kumpulan memenlu76

S!STEM EKONOMI DAN POLA PENYARAAN DIR!

kan alat sepertm lembing dan orang lain maka orang yang thempunyainya hanus meminjamkannya kepada kelompok yang memcnlukannya. Namun demikian lembing masih dianggap sebagam senjata persendmnian bagi orang yang membuat lembing. Sebagai balasannya orang yang membunuh bmnatang harus memberikan sebahagiannya kepada orang yang meminjamkan lembing tadi. Di kalangan orang Pulau Andaman pula, apajuga yang dilakukannya adalah menjadi haknya sendini. Sekiranya orang lain membantunya untuk membuat senjata itu, ia tetap menjadi hak orang yang menciptanya. Seonang suami tidak mempunyai hak ke atas harta kepunyaan isteninya. Namun demikian barang yang dibenikan sebagai hadiah boleh diterima oleh sesiapa juga. Golongan yang bercucuk tanam, golongan orang yang memungut bahan makanan dan golongan pemburu mempunyai ciptaan dan penggunaan alat yang terhad, kerana mereka adalah golongan orang yang sentiasa berpindah-randah. Berbeza dengan golongan pemburu dan pengumpul bahan makanan, golongan yang bencucuk tanam menggunakan binatang ternakan untuk membawa hasil tanaman dan barang mereka. Setiap keluarga mempunyai alatnya sendini. Binatang ternakan adahah punca tenaga kenja yang diperlukan. Golongan petani, selalunya memasarkan hasil banang ternakan mereka kepada penduduk kota. Di samping itu kelompok yang berpindah-randah pula memperolehi bahan keperluannya danipada masyarakat lain. Hanya sebahagian kecil saja yang mereka keluarkan sendini sepenti bahan makanan. Gohongan bercucuk tanam merupakan golongan secukup hidup. Parang yang digunakan untuk menebas atau menebang dan cangkul yang digunakan untuk menggall tanah dan alat lain menupakan ahat asas untuk bertani. Alat ml selahunya mempunyai bentuk yang mudah. Setiap ozang boleh membuat alat seumpama itu. Alat yang dibuat oleh seseorang itu menjadi hak mihiknya sendiri tetapi Ia bertanggungjawab pula untuk meminjamkannya kepada anggota keluarganya. Sejak bentuk dan cana menggunakan alat mnm menjadi lebih kompleks, maka alat mi terpaksa dibeli dengan menggunakan wang. Apabila orang yang bentani cuba mendapatkan cangkul yang diperbuat danipada besi, ia perlu mengeluankan tanaman kontan yang boleh merekajual dan kemudiannya membeli cangkuh besi tadi. Anggota keluarga, yang memberikan tenaga kerja dalam pengeluar77

ASAS-A5AS ANTROPOI~OGI

an tanaman kontan yang kemudian membehi alat pertanian, maka semua anggota keluanganya mempunyai hak untuk menggunakannya dan boleh menjualnya di kemudian harm. Dalam sistem pertanian yang intensif, usaha membuat alat-alat mi merupakan aktiviti yang khusus. Mereka yang membuat alat dan mesin pertanian mungkin tidak tahu menggunakannya dan mungkin juga mereka tidak benpeluang mehihat kawasan pertanian. Dalam masyanakat moden petani yang tidak ada modal untuk membeli mesin yang mereka perlukan boleh meminjam danipada bank. Dengan mesin mi Ia akan mengeluarkan lebihan supaya Ia dapat membayar balik pinjamannya di bank, menjaga alat mi dan membaikinya sekiranya ia rosak. Dengan lain perkataan ia hams menggunakan alat mi dengan cekap bagi mendapatkan hasil yang tinggi. lajuga boleh menyewakan alat itu kepada onang lain semasa ia tidak menggunakan alat itu. Masyanakat yang bertani secana besar-besaran kerap kahi membentuk syanikat kenjasama untuk membeli mesin yang mahal kerana mereka tidak mampu membehinya secara bersendinian. Mesin yang dibeli menjadi hak mihik setiap anggotanya. Ada juga alat yang terlalu mahal untuk dibehi sendini ataupun secara berkongsi. Oheh itu kerajaan terpaksa menyediakan alat itu dengan memperolehinya dan cukai yang dipungutnya. Kerajaan menggunakan pungutan cukai bagi membina lapangan terbang, jalan raya untuk kegunaan firma pengangkutan, ampangan air untuk kegunaan syanikat yang mengehuarkan kuasa dan sebagamnya. Punca tenaga seumpama mi merupakan punca yang dipunyai oleh rakyat. La bergantung kepada aturan yang ada termasuk juga bayaran tambahan yang harus dikenakan dan masa ke semasa. Bahan punca pengeluaran yang lain dalam masyarakat industri seperti kilang, boleh dipunyai bensama di antana pemegang saham. Oheh itu sebahagian danipada anggota masyarakat itu adalah tuan punya perniagaan itu. Satu lagi faktor pengeluaran yang penting ialah tenaga kenja. Setiap masyarakat mempunyai aturan yang menentukan pekerjaan seseorang. Organisasi pekerjaan berbeza dan satu masyarakat dengan satu masyarakat yang lain. Jenis masyanakat dan cara pengeluaran bahan makanan mempunyal hubungan yang rapat. Kedua-duanya amat susah untuk dibezakan. Namun demikian 78

SISTEM EKONOMI DAN POLA PENYARAAN DIR!

organisasi pekerjaan boleh dihihat bergantung ke atas fakton yang tententu, seperti jenis ahat danjenis pekerjaan. Jenis pekerjaan dalam sesuatu masyarakat mehambangkan organisasi kerja. Misahnya sepuluh ekan tanah boleh dibajak oleh seorang pembajak dengan menggunakan sebuah trakton, ataupun ia boleh dikerjakan oleh beberapa orang, atau boleh menggunakan beberapa ekor kerbau dan lembu untuk membajak, ataupun sekumpuhan orang hehaki dan perempuan boleh sama-sama bekenja dengan menggunakan cangkul sebagai alat yang biasa digunakan oheh masyanakat itu. Pembahagian tenaga kerja di antara jantina adalah suatu sifat sistem ekonomi sejagat. Sejak kanak-kanak lagi mereka diajar untuk menjalankan kerja yang akan dibenikan kepada mereka apabila mereka dewasa kelak. Dalam masyarakat Mehayu pada han mi kanak-kanak terutamanya mereka yang tmnggal di huar bandan selalunya menjahankan beberapa jenms kerja yang dilakukan oheh ibu bapa mereka. Anak-anak perempuan dibenikan kerja untuk menyediakan din mereka sebagal wanita. Mereka dilatih untuk membasuh dan menjemur baju, mencuci pmnggan mangkuk dan mengemaskan rumah. Kanak-kanak perempuan belajar membantu tugas ibunya dalam usaha menjalankan kerja wanita seperti mengumpulkan bahan makanan, memasak dan juga mendirikan bangsal keel bagi menyimpan kayu api dan sebagainya. Anak-anak lelaki pula dibenikan kerja untuk menjadikan mereka sebagai anggota manusia lelaki yang bertanggungjawab dalam masyarakatnya. Mereka ditugaskan untuk memotong rumput, ataupun untuk membersihkan perkarangan rumah dan sebagainya. Kanak-kanak helaki juga digalakkan untuk mempelajani kemahinan yang diperlukan seperti memburu. Jenis alat permainan mereka adalah buatan mereka sendiri, termasuk membuat permainan sebagai alat senjata yang boleh digunakan untuk menangkap binatang kecil. Dalam semua masyarakat terdapat pola yang biasa bagi menentukan tugas antara kaum lelaki dan wanita. Umumnya kaum lelaki menjalankan kerja yang berat dan kerap kali terpaksa meninggalkan rumah mereka. Oleh sebab itu memburu, mengawal bmnatang ternakan yang besar, membersihkan ladang dan menenggaIa banyak dilakukan oheh kaum lelaki. Kaum perempuan sebaliknya dibenikan kerja yang lebih ringan dan boleh dilakukan di sekitan rumah sahaja. Setenusnya kaum wanita dalam kebanyakan masyana79

A5AS-A5AS ANTROPOLOG!

kat pnimitifyang mengumpulkan bahan makanan ditugaskan untuk mengangkut airke rumah, memasak dan membensihkan kawasan tempat tinggalnya. Terdapat alasan tertentu mengapa wujud pembahagian kenja antara kaum lelaki dan kaum wanita. Di antaranya ialah penbezaan biologi di antara kaum lelaki dan kaum perempuan. Oleh kerana lehaki pada umumnya adalah lebih kuat danipada kaum wanita, maka sudah tentu kaum lelaki dapat menjalankan kenja yang lebih berat dan meninggalkan kenja yang ningan kepada kaum wanita. Tambahan lagi kaum wanita melahinkan anak dan dipertanggungjawabkan untuk mendmdmk dan mengasuh anaknya. Kaum ibu selalunya memberikan susunya sendini, maka dengan itu mereka memerlukan kenja yang tidak meninggalkan rumah tangga. Kaum lelaki sebaliknya adalah bebas menjalankan kerja yang jauh danipada tempat tinggal mereka. Pembahagian kerja di antara kaum lehaki dan kaum wanita menjadi lebih jelas dalam masyarakat di mana pembahagian kenja adalah benasaskan kerja yang berat dan perhu meninggahkan rumah, seperti memburu dan mentennak binatang. Walaupun pola seumpama mi masih wujud, pada umumnya perbezaan dalam organisasi pekerjaan berbeza danipada satu masyarakat dengan satu masyarakat yang lain. Dalam masyarakat industri pembahagian pekerjaan benasaskan perbezaan jantina ml mungkin tidak dapat ditentukan atas struktun fizikal dan pergerakan meneka seperti dalam masyanakat pnimitif. Dengan adanya mesin yang cekap tidak membataskan kekuatan fizikah dalam masyarakat penindustnian. Tambahan lagi kaum wanita dalam masyarakat industri ingin membebaskan dii danipada tanggungjawab menjaga anak. Mereka juga mahu mendapatkan ekonomi yang lebih tinggi. Oleh itu boleh dikatakan perbezaan kenja yang berbentuk fradmsi antara lelaki dengan penempuan itu mungkin kunang jelas dalam masyanakat industni. timur juga menjadi faktor penting bagi pembahagian kenja. Kanak-kanak umpamanya tidak boleh menjalankan kerja yang dilakukan oleh orang dewasa. Bagaimanapun selalunya kanakkanak memerhukan pertolongan danipada orang dewasa bagi menjahankan kenja mereka. Dalam kebanyakan masyanakat pnimitif, kanak-kanak lelaki dan penempuan menyumbangkan sebahagian besar danipada tenaganya untuk mendapatkan punca makananjika 80

SISTEM EKONOMI DAN POLA PENYARAAN DIRI

dibandingkan dengan kanak-kanak dalam masyarakat kita sendiri pada ban mi. Selalunya meneka membantu ibu bapa meneka untuk menjalankan kenja sepenti menjaga adiknya, membensihkan numputrampai dan memungut basil tanaman. Hubungan persanakan juga menjadi asas penting bagi onganisasi pekenjaan dalam kebanyakan masyarakat pnimitif. Aturan untuk membantu keluarga merupakan sebagai sifat yang penting dalam masyarakat yang mengumpulkan makanan yang menetap di satu-satu kawasan. Dalam masyarakat petani seseorang lelaki mungkin memenlukan bantuan danipada anggota keluarganya untuk membersihkan ladang mereka. Sebahagian daripada anggotanya yang telah menggalikan lubang akan dijemput dan berkumpul beramai-ramai dengan kaum lelaki yang bersaudara dan teman rapat mereka. Jemputan seumpama mi tidak boleh ditolak, kerana mi adalah sebahagian daripada tanggungjawab keluarga. Dalam masyarakat Melayu tradisi perkara mi adalah tanggungjawab adikberadik dan teman karib yang tinggal berhampiran dengan tempat kediaman mereka. Dalam masyarakat yang membela binatang pula, organisasi pekerjaan yang bergantung kepada persanakan terdapat dengan meluasnya. Di kalangan orang-orang Somali umpamanya, kelompok yang menternak binatang mungkin tergolong daripada adik-beradik, anak-beranak dan isteri mereka. Masyarakat yang memelihara binatang yang telah memutuskan untuk menetap di kawasan pertanian merekajuga menjadi golongan keluarga. Akibatnya semangat bekenjasama di kalangan orang yang berternak menjadi kuat. ikatan bekerjasama di kampung bergantung kepada pertalian darah dan hubungan mereka dengan tanah yang terdapat di situ. Kelompok persanakan sebagai suatu organisasi unit bekerja tidak begitu penting dalam masyarakat industni kerana mereka boleh mendapat tenaga yang diupah danipada anggota di luar institusi persanakan mereka. Persanakan yang besar bilangannya tidak lagi begitu penting dalam masyarakat industri. Selalunya kanakkanak akan meninggalkan rumahnya dan mereka tidak menjadi punca pengeluaran keluarga atau punca kekayaan dalam masyarakat industni. Individu dalam keluarga boleh meneruskan pekerjaan mereka, tetapi apabila bilangan pekerja yang ramai dipenlukan seperti di kilang, maka tenaga kenja tidak mungkin diambil hanya SI

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI dan orang yang mempunyai pertalian darab. Dalam masyarakat yang teknologinya mudab tidak ada pembahagian tenaga kerja yang khusus. Kebanyakan pengetahuan dan kemahiran bagi sesuatu aktiviti dalam masyarakat adalah samasarna diketahul oleh semua onang dewasa. Tetapi dengan kemajuan teknologi yang menibotehkan masyarakat untuk mengeluarkan bahan makanan yang benlebihan, kebanyakan orang mi tidak lagi mengamalkan konsep pengeluaran secukup hidup. Dengan sebab itu mereka terpaksalah mempunyai pengkhususan dalam kenja mereka. Misalnya ada orang yang hanya membuat perahu sahaja, ada orang yang menganyam tikar sahaja dan ada orang yang tugasnya hanya menjadi Imam, dan ada pula orang yang membuat alat-alat danipada tembikar. Anggota di dalam masyanakat yang mengumpulkan bahan makanan dan masyarakat pemburu melakukan kenja yang berbagai-bagai. Sudah tentu untuk menjalankan aktiviti seunipama mi mereka memenlukan kemahiran yang berbagai-bagai juga. Dalam masyarakat mi seseorang itu harus niengetahui untuk membuat perangkapnya sendiri, inembuat senjata dan niereka sendiri perlu mengetahui menggunakan alat mi. Seorang wanita dalam masyarakat seumpania itu haruslah cekap menjadi seorang ahli biologi yang bo!eh mengindentifikasikan antara pokok yang boleh dimakan dengan pokok yang beracun. Pengetahuan mengenai bahan yang boleh diniakan, memasak, nienari dan sebagainya harus diketahul oleh orang perempuan dalam niasyarakat pnimitif, kerana kerja seharian adalah berbeza-beza. Dalam masyarakat bertani pengkhususannya adalah lebihjelas jika dibandingkan dengan masyarakat pemburu atau masyarakat yang mengumpulkan barang makanan. Pengkhususan seunipama ml mungkmn disebabkan adanya pengeluaran yang banyak. Dengan sebab itu anggota masyarakat bebas daripada aktiviti untuk mengeluarkan makanan mereka sahaja. Sebahagian anggota masyarakat akan mengkhususkan tugas-tugas dengan kemahiran mereka sendiri seperti bahan daripada tembikar, menganyam tikar, menenun kain, mendirikan rumah atau mengubat orang sakit. Sebaliknya untuk menjalankan kerja tadi, mereka akan diberikan barang makanan sebagai hadiah. Sebahagian daripada kelompok petani, anggota masyarakat di kampung mungkin mengkhususkan dalam pengeluaran yang tertentu. Bahan keluarannya akan dijual kepada 82

SISTEM EKONOMI DAN POLA PENYARAAN DIR!

onang di sekitar perkainpungan mereka. Dengan kemajuan yang meluas tercapai dalam bidang pertanian, pengkhususan bagi membuat barang tembikar, anyaman, tukang besi mula pula wujud. Dengan hal yang demikian keinajuan dalam pertanian melahirkan pengkhususan yang lebih tinggi. Begitu juga dalam masyarakat penindustnian pekerja yang mahir dalam bidang tertentu saja yang diterima bekerja. Ada orang yang berpendapat bahawa pengkhususan pembahagian kenja menyebabkan banyak waktu terluang, kenana kita lihat seorang yang khusus dalam bidangnya hanya Iebih berkesan dan pantas apabila ia menjalankan kerja yang dalam bidang pengkhususannya. Hal mi mungkin tidak betul kerana kalau kita lihat anggota masyarakat mudah yang teknologinya tidak khusus meneka juga mempunyai inasa yang lebih banyak tenluang. Hal mi benlaku mungkin kenana anggota masyarakat yang teknologinya mudah, aktiviti mereka adalah terhad terutamanya untuk mengawal alam sekitar masyanakat yang teknologinya kompleks adalah lebih luas lagi aktiviti mereka. Adalah tidak menguntungkan bagi golongan masyanakat yang membunu atau masyarakat yang mengumpulkan bahan makanan dani hutan untuk memburu binatang, mengumpul bahan dengan banyak kerana mereka tidak boleh memakan semuanya sekali dalam suatu waktu, dan mereka juga tidak boleh menyimpan lama bahan mi. Dengan memungut begitu banyak akan mengunangkanbekalan bahan makanan yang ada di hutan ataupun mengunangkan binatang buruan jika diburu dengan benlebih-lebihan. Tetapi dalam masyarakat yang kompleks teknologinya, seonang sudah tentu bolehmengeluarkan bahan makanan yang benlebihan. Teknologi yang kompleks ertinya pembangunan yang tinggi dan pengeluaran basil tanaman yang berlebihan. Dengan menggunakan baja yang baik dan mesin yang lebih cekap petani dapat mengeluarkan basil yang lebih banyak. Kemungkinan untuk memperbaiki kedudukan ekonomi dengan pengeluaran yang lebih tinggi dan menyimpan barang lebihan niereka, sama ada dalam peti sejuk, ataupun menyimpannya dalam bentuk kewangan yang disimpan di bank telah menggalakkan manusia untuk bekerja dengan lebih kuat lagi. Akhirnya masa tenluang yang dikatakan tadi semakin berkurangan dengan wujudnya teknologi yang lebih maju. Setakat mi kita telah membincangkan jenis kerja yang dibuat 83

ASAS-ASAS ANTROPOLOG!

secara sukarela iaitu tugas untuk memenuhi tanggungjawab kita kepada keluarga. Pekerjaan seumpama ml tidak ada organisasi formal yang wujud untuk mengerah seseorang bekerja atau menghukumnyajika ia tidak mahu bekerja. Walau bagaimanapun latihan dan tekanan sosial menentukan seseorang itu bekerja. Namun demikian dalam masyarakat pemburu dan masyarakat pengumpul makanan serta masyarakat bercucuk tanam, seorang yang sanggup menerima sendaan daripada orang lain kerana kemalasannya, Ia masih boleh mendapat makanan. Tidak ada hukuman yang dikenakan kepadanya kerana ia malas dan sebaliknya tidak ada cara untuk mengerahnya untuk bekerja. Dalam masyarakat yang !ebih kompleks, terdapat dalam organisasinya, cara untuk mengerah orang supaya bekerja bagi orang yang berkuasa, seperti raja, ketua ataupun negerinya. Suatu contoh yang boleh kita golongkan sebagam kerja kerahan ialah cara pembayaran cukai. Misalnya seseorang itu pada hitung panjangnya membayar cukai kira-kira 40 peratus daripada pendapatannya setahun. Maka mi bererti lebih kurang 4 bulan dalam setahun mereka bekerja untuk negerinya. Sekiranya mereka tidak mahu membayar cukal seumpama mi mereka boleh dibawa ke mahkamah dan akhirnya dihukum. Kewangan adalah bentuk bayaran cukam dalam masyarakat perdagangan. Dalam masyarakat yang politiknya begitu kompleks tetapi bukan masyarakat yang menggunakan wang, bayaran dilakukan melajui tenaga kerja iaitu berapa han dalam seminggu mereka ditetapkan bekerja untuk tuan mereka. Kerahan tenaga seumpama mi merupakan sebagai suatu penuntukan tenaga yang dipentukan oleh anggota masyarakat. Setiap anggota dalam sistem tenaga kenahan seumpama mi tenpaksa menjalankan kenja yang khusus sama ada bekerja di kawasan tanah yang dipunyai oleh negaranya ataupun bekenja di tanah ketua mereka. HasH yang dibenikan kepada negeninya tadi adalah untuk membeni makanan kepada pembesar, tentera, ahli seni dan pentadbir negeni. Walaupun tenaga kenja menjadi begitu banyak, maka orang masih terus bekerja di situ. mi dmsebabkan bahawa seorang pemenintah mempunyai kuasa untuk mengerahkan tenaga kenja supaya tenus bekerja. Tambahan lagi untuk mencukupi makanan sesebuah negeni, setiap anggota dalam negeri itu tertakluk kepada bayaran cukai mengikut masa yang 84

S!STEM EKONOM!

DAN

POLA PENYARAAN D!R!

ditentukan dalam sistem yang ada. Kaum lelaki terpaksa bentanggungjawab menjadi tentera, sebagai pembantu kepadagolongan pembesar dan menjadi pekenja di dalam pentadbinan awam. Di bawah sistem organisasi feudal pula, terdapat tuan tanah sesebuah kawasan yang boleh menerima sebahagian besar danipada pendapatan onang di bawahnya ataupun masanya untuk bekerja di tanah pembesar tadi. Seorang pembesan negeni boleh juga menjadikan seseonang itu sebagai tentenanya atau memerintahkannya menjalankan kenja lain. Sebagal seorang hamba ia tidak boleh meninggalkan tanah tuannya kenana a telah dilahlnkan di situ, maka ia menjadi hak kepada tanah tetapi tanah itu bukan haknya. 3. Pembahagian Barangan dan Khidmat Masyarakat di dunia mi mengamalkan sistem pembahagian banang-barang dan khidmat yang berbeza. Sistem itu boleh dikelaskan kepada tiga jenis. Pertama, lalah sistem pembahagian timbal balik, kedua ialah sistem pembahagian semula dan ketiga ialah sistem pentukanan di pasanan. Ketiga-tiga sistem mi selalunya wujud di dalam masyarakat. Sebelum sistem wang benjalan dengan lancan, telah wujud sistem pertukanan barang-barang dengan khidmatkhidmat. Maka akan benlaku misalnya seonang itu menukarkan seguni gandum bagi tujuan untuk menonton wayang pada sebelah malamnya. Dm dalam masyanakat terdapatnya sistem pembahagian yang khusus. Sistem pembahagian menupakan satu sistem yang benhubung dengan teknologi pengumpulan makann yang dicapai dan tahap pengeluanan makanan mereka. Pertukaran Barang Pertukanan barang benmaksud pembenian dan penerimaan banang tanpa menggunakan wang. Ia merangkumi cana yang melibatkan pembenian semata-mata, atau pentukanan banang dengan banang atau pentukaran yang bentujuan untuk menipu. Pertukaran banang boleh wujud dalam tiga bentuk. Pertama, pertukaran banang secara umum, keduanya pertukaran barang seimbang dan ketiganya pertukanan banang dengan tujuan yang tidak baik. Tujuan untuk bentukar banang ialah apa yang ditenima akhirnya akan dipulangkan semula. Banang yang mahu dipulangkan tidak semestinya dibenikan 85 4.

A5AS-ASAS ANTROPOLOG!

pada ketika itu, atau dibenikan kepada orang yang sama, atau melibatkan pemberian objek yang sama ataupun khidmat yang sama. Pentukaran banang secana umum ialah pemberian yang tidak memenlukan balas dengan segena, atau memikmnkan tentang pembalasannya. Sistem agihan seumpama ml diamalkan kerana tendapatnya pentukanan banang yang umum dan dilakukan secana tidak langsung di dalam masyanakat han ml. Seorang yang membenikan sesuatu kepada onang lain tidak menghanapkan balasannya. Pertukanan banang secara umum menupakan suatu bentuk pertukanan timbal balik yang melibatkan agihan barang dan khidmat dalamjangka panjang. Pembunu yang benjaya pada han mi akan membenikan sebahagian danipada hasilnya kepada anggota dalam masyarakatnya. Dengan menyedari hakikat bahawa mereka tidak akan benjaya setiap han, maka pembunu lain yang benjaya pada han yang lain akan membalasnya atau membenikan basil tangkapan meneka pula. Pembenian tubal balik umumnya dilakukan dalam institusi persanakan semua masyarakat. Ibu bapa membenikan makanan kepada anak meneka bukan menghanapkan anak meneka akan membalasnya apabila meneka tua. Tetapi, pada kebiasaannya hal mi akan berlaku. Selalunya anak apabila dewasa kelak akan membenikan makan kepada kaum keluanga meneka terutama sekali ibu bapa meneka. Dengan hal yang demikian boleh dikatakan semua masyanakat mempunyai sistem pembenian timbal balik yang umum. Dalam masyanakat Melayu sekinanya anak yang telah dewasa tidak mahu membalas bakti pembenian ibu bapa meneka yang kini telah tua adalah dianggap tidak balk. Namun demikian tidak ada atunan dalam masyanakat yang memaksa mereka membenikan makanan atau melindungi ibu bapa meneka yang tua. Lebih mudah bagi kita untuk melihat pertukaran timbal balik seimbang yang berlaku dalam jangka waktu yang pendek, di mana seseonang 1w menghanapkan sesuatu akan dibayar balik atau dipulangkan dengan segera. Walaupun seseonang yang memberikan sesuatu menghanapkan supaya temannya membenikannya sesuatu yang tententu misalnya pinggan mangkuk, apabila temannya hanya membenikannya sebilah pedang, ataupun anak panah, maka ia akan meminta supaya kawannya membenikan pinggan mangkuk kepadanya. Tetapi apabila bebenapa bulan benlalu kawannya tidak juga 86

SISTEM EKONOM! DAN POLA PENYARAAN DIR!

membenikan pinggan mangkuk kepadanya, pentukanan masih juga dianggap sebagal suatu pembenian dan ikatan persahabatan terus berkekalan. Dalam pertukanan seimbang mi, pentukanan benlaku disebabkan oleh keinginan untuk mendapatkan sesuatu objek yang
tertentu.

Pembenian timbal balik bertujuan tidak baik pula merupakan suatu pencubaan untuk mendapatkan keuntungan daripada orang lain bagi kepentingan dii sendini. Kepentingan din sendini menupakan suatu penkana di Juan keinginan biasa dalam sistem pentukanan biasa sehingga seseonang 1w sanggup memiliki binatang sepenti lembu dengan cana mencuni. Ia menupakan asas untuk mendapatkan sesuatu tanpa mempunyai modal. Mengikut Sahlins (1965), 3 jenis pembenman timbal balik mi iaitu yang umum, seimbang dan negatif melibatkan pentukanan yang bentenusan dalam masyanakat pnimitif terutamanya di antara mereka yang ada hubungan persanakan. Pentukaran timbal balik umum merupakan suatu atunan dalam keluanga yang paling rapat. Pentukanan timbal batik seimbang menupakan cana yang selalu diamalkan di antana onang yang mempunyai hubungan yang tidak rapat. Seseorang yang memikirkan untuk mendapatkan pentukanan barang dengan keluanganya boleh juga menukankannya dengan jiran tetangganya. Pembahagian Barang Lebihan Banyak masyanakat primitif yang mengamalkan sistem pentukanan barang secana timbal balik. Pertukanan timbal balik benenti pembahagian barang dan khidmat yang mempunyal tujuan ekonomi dan ikatan sosial. Dengan memberikan banang lebihan itu kepada orang lainia dapat menghabiskannya dengan tidak membazin. Kepentingan aktiviti pentukanan timbal batik umum di antara golongan pemburu dengan pemungut barang-banang makanan dani hutan mempunyai faedah yang tententu. Dalam hal mi ia menguatkan lagi ikatan sosial. Dengan membahagikan banang lebihan yang tidak dimakan tidak merugikannya kerana jika tidak dibenikan kepada onang lain ia akan menjadi busuk dan tidak boleh dimakan. Misalnya di kalangan onang ash di Australia (Gould, 1969) onang yang pergi membunu binatang kecil seperti annab tidak penlu mengongsi makanan tadi. Binatang bunuan itu hanya cukup di5. 87

ASAS-ASAS ANTROPOLOG!

makan oleh kaum kehuarganya saja. Hanya binatang bunuan besan saja yang akan sama-sama dikongsi oleh anggota masyarakat di kampung itu. Apabila bahan makanan lebihan tendapat dalam masyanakat itu dan kesemua makanan tidak habis dimakan maka, anggota masyarakat tadi penlu membuat keputusan bagaimana barang makanan itu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Satu cana yang paling balk ialah dengan mengadakan perniagaan dengan onang lain. Melalul perniagaan, suatu masyanakat boleh menjualkan banang lebihan tadi yang mereka tidak mahu gunakan untuk ditukarkan dengan barang lain yang susah didapati di tempat tinggal mereka. Oleh kenana penniagaan antana anggota masyanakat itu dengan masyanakat jirannya adalah penting kepada masyarakat mereka, maka adalah sesual bagi anggota masyanakat mi mengekalkan hubungan balk di antara meneka. Bebenapa masyanakat telah mewujudkan hubungan benbaik-baik seumpama itu. Onang Jakun di Malaysia umpamanya telah mewujudkan cana pentukanan banang secana senyap-senyap dengan orang Melayu yang menjadi tetamu dan jinan mereka. Onang Jakun meninggalkan banang keluanan meneka di suatu tempat dan meneka pencaya dengan adanya hubungan baik dengan orang Melayu, maka meneka akan dapat banang yang mereka perlukan yang akan ditinggalkan pula di tempat yang sama benhampinan dengan kainpung itu. Banang kepenluan meneka ialah ganam, banang manisan dan ahat daripada besi. Onang di Pulau Tnobnaind puha mempunyai skema yang lebih besan bagi tujuan pendagangan banang dengan onang di sekitan penkampungannya Sahlins, 1965). Pertukaran banang seumpama mi melibatkan juga orang yang tinggal di pulau lain yang berjauhan. Orang yang datang dan jauh mi tidak dapat mengeluankan barang makanan yang cukup bagi penduduknya. Dengan sebab itu meneka tenpaksa mengeluarkan bahan lain seperti perahu, banang tembikan dan sebagainya. Onang di kepuhauan yang lain pula mengeluankan bahan makanan sepenti keladi, ubi dan babi. Pentukanan seumpama mi dilakukan melalui konsep kula ring, yang pada pengentian asalnya sebagai satu pentukaran banang hiasan yang bennilai tinggi. Masyanakat Malaysia, pula mempunyai cana tensendini untuk membahagikan banang lebihan meneka tanpa perdagangan. Dalam masyanakat mi mempamenkan kekayaan merupakan satu penkana biasa (Thurnwald, 1934). Di samping melambangkan kekayaan, 88

SISTEM EKONOMI DAN POLA PENYARAAN D!RI

babi menjadi punca protein penting daham masyarakat itu. Cana menunjukkan kekayaan mi menjadi motivasi bagi sebahagian danpada masyanakat. Meneka akan menyembelih 50 hingga 100 ekor babi untuk dibahagi-bahagikan kepada anggota masyanakatnya. Penkara mi membuktikan kedudukan sosmal dan status mereka yang kukuh dan tinggi. Vayda, Leeds dan Smiths (1961) telah menyatakan bahawa kebanyakan pesta yang melibatkan penyembehihan babi yang banyak pada umumnya menupakan suatu pembaziran. Tetapi dalam kebudayaan yang kompleks seumpama itu, ia mempunyai pengentian yang tinggi daham masyarakat. Sebagaimana yang telah diperhatikan oleh beberapa.onang ahli ekonomi, sesuatu masyarakat tidak dapat memberikan makanan yang secukupnya kepada penduduknya dalam musim penanaman. Mereka juga tidak mungkin menghanapkan pengeluanan makanan yang secukupnya setiap masa. Oleh sebab itu, meneka hanus mengawal bilangan penduduknya supaya tidak menjadi begitu namai dan dengan itu bahan makanan yang dikeluankan oleh meneka akan mencukupi. Tambahan lagi masyanakat hendaklah melebihkan pengeluarannya setiap tahun kenana pada musim kemanau, hasil benkunangan. Dalam musim yang baik penanaman di kawasan yang lebih luas akan mengehuankan bahan makanan yang lebih. Orang Melanisia mi mempunyai cana untuk mengeluankan hasil lebihan dengan bentanam keladi dan keledek yang mengeluankan basil tiga kahi setahun. OIeh kenana hasil tanaman sepenti kehedek dan ubi mi tidak boleh tahan lama, maka hasil lebihan mi dibenikan kepada babi. Hal mi menjadi suatu cana untuk menyimpan makanannya melalui babi tadi. Babi yang banyak mi dijadikan bahan makanan apabila dipenlukan dalain masa bahan makanan danipada pertanian tidak menjadi. Pengeluanan bahan makanan yang Iebih mi dalam masa beberapa tahun akan menghasilkan babi yang banyak. Hal mi akan menjadi masalah pula kerana babi mi akan memakan bahan makanan yang diperlukan oleh masyarakat itu seperti ubi dan keledek. Penyembehihan babi yang banyak mi adalah usaha untuk mengurangkan bilangan babi yang tenlalu banyak dan menjahanamkan tanaman mereka. Penyelesaian masalah lebihan seumpama mi menstabilkan bahan makanan tenutama sekali dalam masa pengeluanan makanan tidak mencukupi ataupun dalam masa pengeluaran benlebihan. 89

ASA5-ASAS ANTROPOLOGI

Bararig Dalam mana-mana masyanakat pengumpulan hanta yang banyak di tangan beberapa onang anggota masyanakat ataupun pada suatu keluanga sahaja amat tidak disukai. Hal mi akan menimbulkan bebenapa tanggapan yang tidak betul. Masyanakat tani menganggap seseorang yang mempunyai harta terlalu banyak disebabkan ia mempunyai kuasa luan biasa atau ilmu sihin. Dalam masyanakat tani Melayu mungkin onang mi dianggap mempunyai toyol. Hanta yang dipunyai oleh onang mi tadi dianggap sebagai harta yang dipenolehi dengan cana yang tidak baik, penipuan atau dipenolehi dengan secana magis. Ada masyanakat yang menampas harta seseonang yang dipenolehinya tenlalu banyak. Flanta-harta itu akan dibahagi-bahagikan kepada anggota masyanakat yang tidak mempunyai hanta. Untuk mengelakkan hanta mereka dinampas, seseonang yang kaya akan meminjamkan hantanya atau binatang ternakannya seperti kenbau atau lembu kepada anggota masyanakat yang tidak benhanta. Pada pnaktisnya seolah-olah onang yang dipinjamkan tadi mempunyai hanta, tetapi sebenarnya harta itu masih lagi kepunyaan tuan punya kenbau dan lembu tadi. Pembahagian mi menyamanatakan hanta yang benlebihan supaya ia menjadi seimbang di antana golongan masyanakat itu. Banyak masyarakat yang telah lama mewujudkan cara pembahagian timbal balik. Setengah cana pembahagian mi telah stabil, tetapi sebahagian cana yang lain masih lagi dalam keadaan yang tidak teratur. Namun demikian tujuan yang penting ialah mengelakkan supaya anggota masyanakat mi tidak mengumpulkan hanta yang tenlalu banyak di kalangan mereka. Dalam masyarakat tani Melayu umpamanya jinan tetangga akan menyatakan sesuatu yang kurang menyenangkan apabila ada jinan tetangganya yang menunjukkan kekayaannya dengan membeli barang yang mahal sepenti emas, alat penhiasan moden, kelengkapan rumah dan sebagainya. Maka tendapat dalam masyanakat satu mekanisme untuk membahagikan hanta kepada onang yang kunang bennasib baik, tenutama sekali dan kaum keluanganya. Seseorang anggota keluanga dalam satu kampung mungkin mempunyai banang makanan yang benlebihan dalam suatu waktu. Walaupun ia mempunyai teknik untuk menyimpan bahan lebihan tetapi Ia akan memberikan kepada saudana-mananya atau kepada ipannya dalam kampung yang sama, tenutamany~meneka
Penyeimbangan Pembahagian

6.

90

5!STEM EKONOM! DAN POLA PENYARAAN D!R!

yang menghadapi kesukaran untuk mendapatkan makanan. Sebaliknya ia akan mendapat pentolongan yang sama apabila ma pula menghadapi kesulitan seumpama itu di belakang han kelak. Apabiha ipannya membawa banang makanan sebagai hadiah kepadanya ia pula akan memulangkan dengan hadiah atau pembenian yang lain. Oleh sebab itu pentukanan banang lebihan atau objek yang bennilai dengan ipannya menjadikan sebagai suatu perkana pnaktikal yang membolehkan seseonang itu menyimpan banang lebihannya dalam jangka waktu yang panjang. Sekmnanya pertukaran seumpama mi benhaku di kalangan yang bukan keluanga maka Ia boleh mendapatkan banang mi semula dalam bentuk yang lain seperti dalampotlatch. Dalam pestapotlatch mi sebahagian besar daripada bahan makanan dimakan dan sebahagian yang lain dibenikan kepada onang yang berada di penkampungan yang sama. Pada masa yang lain pula, ketua, pembesan atau onang lain yang pennah menenima hadiah sepenti dalam bentuk potlatch mi akan membalas bahik dengan membenikanpotlatchnya sendiri. Dengan hal yang demikian pembeian menupakan cana untuk menyamanatakan kekayaan yang tendapat dalam masyanakat. Hal seumpama mi diamalkan juga dalam masyanakat Melayu dengan membenikan zakat, dan onang yang kaya digalakkan supaya membantu onang yang kurang bennasib baik. Sekmnanya ia tidak mengindahkan perkana mi keadaan yang kunang menyenangkan akan tmmbul. Onang yang mempunyai hanta yang banyak menasa takut untuk menunjuk-nunjukkan kekayaannya kepada anggota masyanakat ataupunjinan tetangganya. Ia akan menjadi bahan ejekan anggota masyarakat yang lain dan kemungkinannya mni akan menimbulkan penasaan cemburu, benci, dan akan mengunangkan hubungan berbaik-baik antara golongan ang: gota-anggota masyarakat mm. Maka tendapat dalam banyak masyanakat, terutama sekahi dalam masyanakat pnimitif, atau masyanakat yang belum lagi mencapal tanaf yang tinggi dalam bidang pendagangan akan mengekalkan sistem pensamanataan (egalitarian) dengan menstabilkan keadaan onang yang mempunyai hanta yang tenlalu banyak dengan onang yang tenlalu miskin. t Sistem Pembahagian Semula Seseonang ketua atau wakilnya memungut hasil danipada pengikutnya dalam kawasan pemerintahannya. Banang yang dipungut 91

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

tadi akan dibahagikan semula kepada anggota masyanakat yang lain. Kerajaan Malaysia umpamanya memungut sebahagian danipada pendapatan bulanan yang dipenolehi oleh anggota masyanakatnya dan membahagikan semula pendapatan itu kepada anggota masyarakat yang lain untuk membantu orang miskin, onang yang tidak berdaya dan onang tua, membayan gaji pegawainya dan membayan khidmat yang dilakukan oleh anggota masyarakat untuk tugas pembangunan dan keselamatan. Sebahagiannya lagi digunakan untuk membina sekolah, hospital, jalan naya, masjid dan sebagainya. Pembahagian semula seumpama mi menupakan suatu mekanisme yang penting dalam masyanakat yang mempunyai hienarki politik yang tersendmni. Semua masyanakat, mempunyai sistem pembahagian semula, sekunang-kurangnya melalui sistem persanakan. Anggota dalam ketuanga bekenjasama dengan menggunakan tenaga kenja anggota keluanga untuk mengeluankan bahan makanan dan item lain yang kemudiannya dibahagikan semula kepada semua anggota keluanga tanpa mengina bilangan tenaga yang telah dibenikan oleh keluarga tadi. Masyanakat yang mengumpul dan memburu senta masyarakat yang ban mula bercucuk tanam biasanya tidak mempunyai sistem politik yang khusus. Masyanakat mi kunang mengamalkan sistem pembahagian semula. Mekanisme penting untuk membahagi semula benbentuk timbal balik yang tidak dianggap sebagai pembahagian semula. Ia menupakan sistem politik untuk menyelanaskan pemungutan dan pembahagian balik. Sistem pemungutan basil dan membahagi semula adalah suatu cana yang ideal yang membeni faedah pada keseluruhan masyanakat. Sistem mi membenikan tekanan kepada anggota masyanakat. Ketua meneka pula sebalmknya dibeni kuasa. Meneka yang mempunyai pengkhususan pula ditanggung oleh ketua. Sebelum onang lain menenima pembenian mi, pegawai dan tanggungan ketua tenlebih dahulu dibenikan ha1nya. Fakton mi mempensoalkan keadilan yang sepatutnya. Dalam banyak hal selalunya ketua tidak membenikan bahagian kepada meneka yang benhak secana adil. Di kalangan masyanakat Bunyono di Uganda, naja mengagihkan sebahagian danipada hanta yang dipungut bagi kepenluannya dan keperluan keluanganya (Beattie, 1960). Raja membenikan kuasa kepada anggota masyanakatnya untuk menggunakan tanahnya sebagai punca pengeluanan. Sebaliknya naja akan mendapatkan hasil 92

S!SThM EKONOMI DAN POLA PENYARAAN D!RI

danipada pengikutnya. Begitu juga semua orang dikehendaki membenikan sebahagian besan danipada hasil yang meneka penolehi kepada naja, atau membenikan khidmat yang dipenlukan. Raja akan membenikan hasil atau khidmat yang ditenimanya kepada pengikutnya yang lain. Oleh sebab itu Raja dianggap oleh nakyatnya sebagai onang yang paling pemunah, kerana pada teoninya naja membenikan hartanya kepada onang lain. Tetapi dalam banyak hal sebahagian besar danipada pendapatan yang dipungut oleh naja tadi tidak sampai ke tangan onang yang patut menenimanya, terutama sekali onang yang mengeluankan hasil banang tadi. Sebahagian besarnya digunakan o1el~naja, keluanga yang rapat dengan naja dan meneka yang memungut hasil tadi. Sebahagian yang lain dibenikan kepada anggota keluanga raja yang hampin dengan naja. M anakala yang lain pula dibenikan sebagai habuan kepada onang yang membenikan khidmat kepada naja terutamanya anggota tentena. Sistem pembahagian semula mi berbeza dan satu masyarakat dengan masyanakat yang lain. Sistem mi bengantung kepada stratifikasi dalam masyarakat. Walaupun selalunya ketua memegang sebahagian besan danipada hanta kekayaan tetapi pengikutnya juga sama-sama menggunakan kekayaan itu. 8. Pertukaran Barang Di Pasaran

Pentukaran banang di pasan mudah dipenhatikan dalam masyanakatmoden han mi, Penkembangan pentukanan pasanan melalui pendagangan dan pentukanan wang benlaku apabila teknologi mengeluankan banang makanan telah maju dan menjadi begitu cekap yang membolehkan masyanakat mengeluankan bahan makanan yang benlebihan. Bila bahan makanan lebihan dikeluankan oleh anggota masyanakat maka meneka penlu mempunyai cana untuk membahagikan bahan lebihan mi kepada anggota masyanakat yang lain. Sistem yang lebih cekap danipada potlatch adalah dipenlukan. 0kb sebab itu pasanan ataupun pentukanan banang pendagangan menupakan suatu cana untuk membahagikan semula bahan makanan dan khidmat dalam masyarakat yang sama ataupun di antana satu masyanakat dengan satu masyanakat yang lain. Apabila bahan makanan mula dikeluankan dengan benlebihan, anggota masyanakat tidak penlu lagi mengeluankan banang makanan secukup hidup, 93

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

tetapi meneka harus mengkhususkan dalam benbagai-bagai aktiviti yang tententu misalnya menghasilkan kraftangan, mengkhususkan dalam bidang keagamaan, pepenangan dan sebagainya. Sudah tentu pentukanan secana Jangsung dani bahan makanan dengan khidmat, ataupun barang makanan dengan knaftangan digunakan secana langsung tenus wujud dalam masyanakat yang sistem ekonominya masih belum maju. Tetapi pertukanan banang mi merupakan sistem pentukanan yang benlaku pada peningkat personal antana dua golongan ataupun dua kelompok yang mengenali antana satu sama lain. Di antana meneka wujud penuh kepencayaan. Dalam sistem pentukaran timbal balik yang seimbang mi hanya boleh diamalkan sebagai suatu cana untuk membahagikan banang lebihan dan khidmat sekinanya kita dapat menentukan onang yang memenlukan banang yang kita keluankan. Atau mungkin kita boleh mencani onang yang mengeluankan banang yang kita penlukan untuk ditukankan dengan banang yang lain. Bebenapa masalah akan timbul dengan sistem mi. Apabila banyak banang knaftangan dan tenaga pengkhususan untuk ditukankan, maka pentukaran akan mengambil masa dan menyulitkan. Dengan sebab itu pasanan ataupun pentukanan pendagangan yang melibatkan wang adalah lebih cekap dan lebih baik. Apabila sistem ekonomi benkembang, pengeluanan lebihan dapat diwujudkan. Barang lebihan mi boleh dijual untuk mendapatkan wang yang akhirnya dapat ditukankan dengan banang lain. Dalam kebanyakan masyanakat, wang tidak boleh digunakan sebagai sistem pentukanan sepenti dalam masyanakat moden hani mi. Dalam masyarakat yang panas pengeluanan makanan tidak lagi mencukupi untuk membeni makan kepada sebahagian besan danipada masyanakat yang bukan mengeluankan banang makanan selalunya wujud wang yang mempunyai tujuan yang khusus sepenti objek yang bennilai, yang hanya boleh ditukankan dengan banang atau khidmat di tempat itu atau melalui sistem pentukaran timbal balik yang seimbang. Setengah-setengah masyanakat menggunakan kulit siput sebagai wang. Objek yang dianggap wang mi amat susah untuk diintenpnetasi oleh ahli antropologi. Setengah-setengah danipada masyanakat mendefinisikan wang mengikut fungsi dan sifatnya. Mengikut definisi mi wang bentugas untuk menjadi sistem pentukanan, suatu ukunan nilai yang tententu dan suatu cara pengumpulan 94

S!STEM EKONOM! DAN POLA PENYARAAN DIR!

hanta. Wang bukannya objek yang mudah rosak, tetapi sebaliknya Ia adalah barang yang tahan lama. Ia boleh dipindahkan dan boleh pula dibahagi-bahagikan supaya ia dapat ditukankan dengan barang yang hendak dibeli yang ditetapkan nilainya. Sekiranya definisi mi digunakan untuk wang yang kita gunakan pada han mi, maka objek yang digunakan bagi tujuan yang tertentu dalam masyanakat lain, tidak boleh dianggap sebagai wang. Namun demikian, ada ahli antnopologi yang berpendapat bahawa item yang digunakan untuk bentukan-tukan banangan itu tidak semestinya benfungsi dan mempunyai sifatsepentiyang dinyatakan tadi. GeorgeDalton (1965) telah menyatakan bahawa tujuan wang yang mempunyai pengentian yang khusus itu boleh dibezakan dalam enti kata untuk pentukaran ataupun sistem pembahagian semula, misalnya di dalam masyanakat yang tidak mempunyai sistem pasanan, masyanakat yang menggunakan pasaran secana longgan, atau meneka yang dikawal untuk menggunakan wang dengan lebih benenti, dan dalam pasaran masyarakat tani. Dalam masyanakat yang tidak mempunyai sistem pemasanan, pembahagian timbal batik dan pembahagian semula merupakan bentuk pembahagian banang dalam masyanakat. Wang yang mempunyai tujuan khusus sepenti kambing, lembu, lembing, gading binatang, kulit kerang dan sebagainya mungkin setalu digunakan untuk tujuan yang tertentu sahaja sepenti di waktu pengkebumian ataupun untuk membenikan hadiah di han penkahwinan. Masyanakat yang mempunyai sistem pemasanan yang longgan selalunya mengikut sistem pemasanan masyanakat yang tidak mempunyai pasaran yang formal. Tetapi meneka mempunyai kawasan yang disebut pasan dalam istilah hani mi, di mana sebahagian danipada banang dipasankan. Wang yang mempunyai benbagai tujuan mudah untuk dibawa. Wang yang disimpan mudah untuk membeli banang jika dibandingkan dengan membawa benpuluhpuluh keping getah ataupun benpuluh biji kelapa untuk ditukankan dengan benda lain. Sistem menggunakan buku cek adalah lebih mudah danipada membawa binatang seperti kenbau atau lembu untuk ditukarkan dengan banang yang dipenlukan. Tambahan lagi wang seumpama ml boleh digunakan sebagai suatu cara untuk mengumpulkan hanta. Sistem pertukaran banang di pasanan mi tendapat dalam masyanakat Melayu han mi. Terdapat umpamanya 95

ASAS-ASAS ANTROPOLOG!

pasanan asas dilakukan seminggu sekali, dan ada masyarakat yang melakukannya 3 kali seminggu, dan terdapat juga masyarakat yang melakukannya setiap han. Masyarakat luan bandan pula membawa banang perdagangan meneka seperti ubi kayu, pisang dan sebagainya ke pekan untuk dijual kepada orang pekan apabila diadakan pekan minggu. Di samping masyanakat tani, pertukanan di pasan juga dilakukan oleh masyanakat industni. Dalam masyanakat mi, pentukanan barang pendagangan benlaku dengan meluasnya. Hanga dan juga gaji ditentukan dengan nilai wang. Hal mi sekurang-kurangnya membeni kesan kepada penmintaan dan tawaran. Dalam masyarakat industni moden yang melibatkan pertukaran pasaran antarabangsa meneka menentukan hanga pasanan dengan nilai wang bagi mendapatkan punca pengeluanan, alat, tenaga dan banang. Manakala hasil pengeluaran mereka dijual sama ada dengan wang yang disebutkan itu tadi ataupun melalui sistem pertukanan timbal balik. Pasanan seumpama mi adalah disebutkan sebagai pasanan secana longgar (peripheral) kerana ia hanya digunakan sebagai tempat untuk anggota masyarakat mengeluankan banang meneka, tetapi tanah dan tenaga tidak pennah dijual atau ditukankan di sini. Masyanakat yang menggunakan wang sepenti dalam pasanan masyarakat tani memasukkan tanah dan tenaga sebagai barang dan khidmat yang boleh dijual-beli. Anggota masyarakat tani bengantung kepada pasaran untuk menjualkan banang dan khidmat meneka bagi mendapatkan banang lain yang meneka penlukan sehani-hani. Dalam hal mi kita lihat bahawa masyanakat tani adalah benbeza dengan petani dalam masyanakat moden yang bengantung kepada tempat iaitu pasan untuk menukarkan barang mereka dengan khidmat yang meneka penlukan. Kebanyakan masyarakat tani selalunya menggunakan wang seperti yang kita gunakan laitu sebagai cana untuk menentukan nilai banang dan khidmat yang meneka perlu tukarkan. Wang yang mempunyai benbagai-bagai tujuan menupakan suatu cana yang diterima, misalnya merupakan sistem pertukaran yang digunakan dalam perdagangan iaitu untuk membeli dan menjual. Begitu juga ia memudahkan pentukaran banang yang bukan benbentuk perdagangan seperti membayar cukal, membayan denda, perkhidmatan dan membayar barang yang bennilai tinggi. Pertukanan timbal balik adalah merupakan suatu pentukaran yang tidak ketara. Sistem pembahagian semula pula menupakan 96

S!STEM EKONOMI DAN POLA PENYARAAN ENRI

suatu mekanisme yang penting untuk membahagikan semula kepada orang yang penlu menenimanya, untuk membayan cukai dan penggunaan banang yang dipungut oleh kerajaan dan kemudian dibayar balik kepada mereka yang berpendapatan nendah dalam bentuk kebajikan am, kawalan sosial dan nawatan kesihatan. Pola Penyaraan Did Untuk melihat sistem ekonomi yang dipraktikkan oleh masyanakat akan dibmncangkan beberapa pola penyaraan din sepenti mengumpulkan banang makanan dan memburu. Di samping itu pula kita akan melihat bagaimana pencapaian teknologi mencani makan mempenganuhi penkembangan kebudayaan mereka. 9.

10. Pengumpulan Bahan Makanan


Pengumpulan bahan makanan menupakan bentuk teknologi sara din bagi mendapatkan makanan yang bengantung kepada punca makanan di sekitar mereka, iaitu dan pohon hutan dan binatang liar. Sama ada punca yang penting bagi pengumpulan bahan makanan itu ialah memungut bahan makanan di hutan, memburu ataupun menangkap ikan, semua aktiviti mi bengantung kepada alam sekitarnya, gunung dan iklim di tempat tinggal meneka. Pemungutan barang makanan selalunya dibantu oleh pengeluanan makanan yang benbentuk pentanian dan ternakan. Jadi, kelompok masyanakat yang masmh memungut dan mengumpulkan makanan pada han mi tidak boleh dianggap sebagai bentuk tenistimewa. Pada han mi kelompok mi hanya terdapat di kawasan padang pasin, di kawasan Artik dan di kawasan penhutanan tropika yang sekitannya belum lagi ditenokai oleh teknologi moden. Walaupun terdapat perbezaan alam sekitar, gunung-ganang, iklim dan juga teknologi menggunakan makanan didapati bahawa kesemua golongan yang memungut bahan makanan dan pembunu mi mempunyai pola kebudayaan yang sama. Kebanyakan danipada mereka mempunyai komuniti yang kecil yang bentaburan penduduknya dalam wilayah yang tertentu. Mereka mempunyai cana kehidupan benpmndah-randah tanpa mempunyai perkampungan yang tetap. Bagi meneka tidak ada konsep memiliki tanah sendini. Komuniti mereka tidak ada stratifikasi di antara anggotanya. Oleh sebab itu 97

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

tidak tendapat dalam masyanakatnya golongan politik yang mengkhususkan di bidang tententu. Pembahagian kenja bergantung kepada umur dan jantina. Sekinanya punca pengeluanan makanan itu bergantung kepada memburu, maka orang lelaki akan menjalankan tugas itu. Sekinanya maiyanakat it adalah masyanakat pengumpulan makanan, maka kerja itu dipindahkan kepada kaum wanita. Pengeluaran Makanan Mengikut ahli-ahli arkeologi di antana tahun 9500-3500 SM. terdapat beberapa kelompok dalam kawasan geografi yang berbezabeza mengubah cana pengeluaran makanan dazi memungut bahan makanan kepada bencucuk tanam dan memelihara binatang. Dengan adanya usaha untuk memelihara binatang dan bencucuk tanam, maka manusia telah mula dapat mengawal bebenapa punca dan pnoses pengeluaran makanan seperti dalam hal pembiakan binatang dan juga pembaharuan benih yang membolehkan mereka untuk memilih waktu yang tententu untuk bencucuk tanam dan bila bahan makanan itu dipenlukan. Beberapa asas pembiakan dan penemuan benih barn telah mengatasi cara pengeluaran makan yang lama iaitu memungut buah-buahan dan basil hutan sebagai cana hidup meneka. Pada han mi kebanyakan danipada manusia di dunia mi bengantung kepada gabungan antana pemelihanaan binatang dan penanaman pokok untuk mendapatkan makanan meneka. it Salah satu cana sara dii ialah melalui sistem penkebunan (horticulture), yang dijalankan secana pnimitif. Bidang tanah yang kecil dikenjakan dengan menggunakan alat yang diperbuat danipada kayu. Mereka belum mencapai tamadun yang tinggi. Binatang belum digunakan untuk tenaga kenja dan sistem pengairan belum digunakan lagi. Ada dua jenis penkebunan yang sening dilakukan. Pentamanya ialah pertanian pindah yang merupakan suatu kaedah di mana tanah dikerjakan bagi jangka waktu yang pendek. Kemudian tanah itu ditinggalkan selama beberapa waktu supaya ia dapat digunakan semula. Pertanian itu dilakukan secara menebang dan membakar. Setelah itu mereka tens menanam tanaman yang mudah hidup bagi jangka pendek. Kaedah yang lain ialah suatu bentuk pertanian yang lebih lama dengan menanam pokok yang tahan lama. Biasanya kaum lelaki bertanggungjawab bagi membersihkan tanah ladang 98

5!STEM EKONOM! DAN POLA PENYARAAN D!R!

manakala kaum wanita akan menanam benih-benih. Segala tumbuhtumbuhan dan pokok hutan ditebang dan kemudiannya dibiarkan untuk beberapa minggu ban dibakan. Selepas mi kawasan yang hendak ditanam itu ditugal dengan kayu penugal bagi membolehkan anggota masyarakat mi tadi menanam benihnya. Penkembangan kebudayaan penkebunan mi bengantung kepada alam sekitan dan peluang untuk meminjam tret kebudayaan danipada masyarakat jinan tetangganya atau daripada masyarakat luar. Dalam kebanyakan masyarakat penkebunan, teknik bentani yang ringkas adalah lebih cekap untuk mendapatkan hasil makanannya danipada cana memburu. Akibatnya penkebunan pada umumnya merupakan sebagai suatu sistem yang lebih baik. Dengan itu sistem ekonomi penkebunan menampung penduduk yang lebih ramai. Cana kehidupan pada umumnya merupakan kelompok yang tidak tetap. Walaupun terdapat kelompok yang berpindah-nandah, tetapi selepas bebenapa tahun meneka kembali semula ke kawasan tanah mereka. Sistem penkebunan menunjukkan penmulaan perkembangan sistem kelas. Penbezaan dalam masyanakat misalnya mula tendapat. Di dalam sistem ekonomi mi mula lahin onang yang khusus bagi mengeluankan bahan knaftangan dan onang yang menjadi pegawai politik. Dengan cara mi tendapat pula anggota masyarakat yang mempunyai status yang lebih tinggi danipada onang lain. Sara dii kedua ialah melalui sistem pertanian intensif. Pertanian secana intensif memerlukan teknologi yang tinggi. Sepenti penggunaan binatang untuk menenggala baja, sistem penainan dan teknik menyimpan bahan makanan. Penggunaan teknologi yang tinggi mi tidak terdapat dalam sistem perkebunan. Pentanian secara intensif mi tendapat di merata tempat di dunia han mi. Satu contoh yang akan kita lihat di sini ialah sebuah kawasan luar bandan di Sungai Manik, Penak. Lembah mi mempunyai iklim tnopika. Hujan di antara bulan Mei sehingga bulan November. Kawasan mi mempunyai sistem penainan yang baik. Tanaman padi bendang merupakan pentanian asas. Sebagai aktiviti ekonomi di kalangan orang yang tinggal di kawasan lembah mi sawah padi merupakan sistem kompleks yang melibatkan tiga hubungan yang penting. Pertama ialah sistem perairan dan pengawalan am. Kedua ialah pengkhususan kepada alat dan mesin untuk menganginkan padi. Ketiganya ialah rangkaian hubungan yang 99

ASAS-ASAS ANTROPOLOG!

menunjukkan penanan sosioekonomi yang melibatkan tuan tanah, penyewa, buruh hinggalah kepada pengilang padi dan saudagan beras. Sistem pertanian padi di kawasan mi memerlukan kerjasama yang erat dan dengan mi ia memerlukan pola sosialisasi yang tersendini. Dalam musim panas, petani tenpaksa memutuskan apakahjenis padi yang meneka hendak tanam; sama ada bertanam jenis 120 han ataupun 90 han; sama ada meneka mahu bertanam pulut ataupun memilih jenis tanaman yang tidak memenlukan modal. Pemilihan tanaman mi adalah bergantung kepada modal yang ada dan bergantungjuga kepada hanga baja, kawasan dan permintaan bahan itu tadi. Sawah tempat bertanam padi mi akan disediakan sebaik.saja hujan turun pada bulan Mei. Hujan mi melembutkan tanah yang mahu dikenjakan. Tanah mi akan dikincah beberapa kali, sekunangkurangnya enam kali dalam masa dua harm, supayamudah menanam benih padi. Tanaman padi adalah suatu kenja yang cerewet dan numit yang memerlukan pengkhususan dan ketangkasan untuk menjalankannya. 0kb sebab itu ia perlu dilakukan oleh tenaga lelaki. Tetapi kecekapan untuk menanam padi tidak menentukan pengeluaran hasil yang baik. Baja yang baik dan juga sistem pengainan yang baik adalah penting. Dalam usaha uptuk mengairkan sawah meneka, beberapa cana hans diambil bagi menentukan bahawa panas air mi akanbenada pada peningkat yang baik yang dipenlukan oleh padi. Semua anggota masyarakat bekenjasama untuk mengairkan sawah mereka supaya dapat menghasilkan basil yang sebaik-baiknya. Padi yang telah masak akan dituai, kemudman dibanting dan seterusnya dianginkan. Selalunya padi mi akan dibahagikan kepada tmga bahagian. Sebahagian akan digunakan untuk keluarganya bagi tahun itu dan sebahagian lagi untuk pembayanan upah dan juga khidmat-khidmat lain yang diperlukan sepenti pinjaman danipada bank pentanian, dan ketiganya ialah untuk dijualkan di pasar bagi mendapatkan wang. Anggota masyanakat mi juga menanam tanaman lain sepenti sayur-sayuran. Di samping itu mereka juga menjalankan aktiviti seperti membela lembu, ayam dan itik senta menangkap ikan. Jika dibandingkan pertanian intensif dengan sistem penkebunan, bahawa masyanakat yang mengamalkan sistem pentanian 100

S!STEM EKONOM! DAN POLA PENYARAAN DIR!

intensif selalunya berjaya mendmnikan bandar dan kota besan. Meneka juga mempunyal pengkhususan yang tinggi dan organisasi politik yang kompleks. Wanita dalam masyarakat yang mengamalkan pertanian intensif pada umumnya jarang bekerja di ladang jika dibandingkan dengan wanita yang mengamalkan sistem penkebunan. Mungkin kerana pertanian intensif memenlukan pembajak dan juga penggunaan binatang ternakan yang besan. Walaupun pentanian intensif selalu mengeluarkan bahan makanan yang lebih jika dibandmngkan dengan perkebunan, tetapi masyanakat dalam pertanian intensif selalunya mengalami kekunangan makanan. Mungkin kerana pertanian intensif terutamanya di kawasan yang bukan tropika di mana hujan tidak tentu masanya menyebabkan mereka menghadapi musim kemarau yang panjang. Keadaan mi akan merosakkan tanaman mereka. Di kawasan padang rumput pula sistem sara din yang biasa dilakukan ialah mengembala. Mengembala boleh dikatakan sebagam suatu bentuk teknologi sara din yang jarang dilakukan kecuali oleh golongan onang yang hidup berpindah-randah ataupun nomad. Meneka bergantung ke atas pemelihanaan binatang yang banyak bagi makanan mereka. Untuk menternak binatang mereka terpaksa bengantung kepada kawasan yang bengunung-ganang dan mempunyai padang rumput yang luas. Kawasan mi kebiasaannya mempunyai hujan yang rendah, yang menyebabkan tanaman tidak subur tanpa sistem pengainan. Di kawasan seperti mi selalunya tendapat padang rumput yang luas dan tumbuh-tumbuhan yang boleh membeni makanan kepada binatang ternakan. Contohnya, orang Lapps yang tinggal dengan binatang reindeer mereka (Itkonen, 1951). Sistem ekonomi mereka merupakan suatu bentuk kehidupan yang rumit di kawasan Antik kerana kawasan mi terlalu sejuk dan gelap bebenapa bulan pada setiap tahun. Walaupun dalam kurun ke20 onang Lapps mi telah bertembung dengan kebudayaan moden yang mempengaruhi meneka tetapi meneka masih meneruskan kehidupan kebudayaan mengembala untuk mendapatkan bahan makanan mereka. Onang Lapps mnm sentiasa memenhatikan gerakgeni tennakan mereka yang benpindah. Mereka tinggal bersama-sama dengan binatang ternakan mereka sepanjang waktu dan oleh itu mereka mengetahui bilangan binatang ternakan meneka dengan tepat. 101

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

Sistem pemeliharaan binatang dilakukan secara meluas. Di bawah sistem pemeliharaan yang pesat mi binatang reindeer dibiarkan benpindah mengikut iklim dan makanan yang terdapat dengan diperhatikan hanya oleh beberapa orang pemandu. Anggota masyarakat Lapps yang lain tinggal bersama-sama dengan binatang mereka hanya apabila binatang sampai pada suatu kawasan dan menetap buat beberapa waktu dalam musim panas ataupun musim sejuk. Pengurusan untuk memenah susu dan urusan untuk membuat pagan bagi binatang reindeer mi merupakan sebagai suatu kenjayang benat. Pagan mestilah kuat kerana binatang mi agak ganas dan tidak jinak dengan manusia. Kaedah untuk mengembala binatang reindeer ialah dengan secara berkongsi dan ia adalah merupakan suatu sifat yang penting dalam sistem intensif. Anggotanya menentukan bila dan di mana mereka hans mendapatkan makanan untuk ternakan meneka. Kelompok binatang mi akan dibawa bersama meneka ke tempat ban selepas makanan di tempat lama tidak mencukupi. Sistem intensif mi pada teoninya membenarkan orang Lapps untuk menjalankan sistem ekonomi sampingan seperti memburu dan menangkap ikan. Namun demikian reindeer masih juga merupakan aktiviti ekonomi yang penting dalam sistem meneka. Satu keluarga selalunya mempunyam kina-kira 1,000 ekor reindeer. Kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahawa satu keluarga biasanya mempunyai kira-kina 200 ekor reindeer. Bilangan mi adalah bilangan yang minimum yang dipenlukan oleh suatu keluarga yang terdmni daripada empat atau lima orang dewasa. Orang Lapps juga memburu dan mengumpul bahan makanan. Tetapi makanan yang penting ialah daging reindeer. Kaum wanita menjaga binatang mi bagi kepenluan seumpama itu. Reindeer yang telah besar akan disetnbelih. Daging dan kulitnya dijual atau ditukarkan dengan barang keperluan makanan yang penting. Sistem pemeliharaan di kawasan alam sekitar yang tidak bo]eh digunakan untuk bertani mi telah lama dijatankan. Namun demikian kawasan mi boleh membenikan makanan kepada bmnatang ternakan mereka. Kawasan yang bias mi juga membei-ikan peluang akliviti ekonomi sampingan seperti memburu dan memungut bahan makanan serta akar kayu. Golongan pengembala yang nienupakan golongan nomad, telah mula mewujudkan stratifikasi dan perbezaan sosial. Misalnya terda102

5ISTEM EKONOM! DAN POLA PENYARAAN D!R1

pat orang yang khusus membuat kraftangan dan golongan yang khusus memungut bahan makanan sahaja. Individu ataupun keluarga mempunyai harta benda terutama sekali binatang ternakan, Tetapi binatang ternakan mi selalunya disusunkan oleh kumpulan ataupun keluarga mereka. Terdapat juga hubungan timbal balik antara kelompok yang bercucuk tanam di kawasan itu. Hubungan mi melibatkan pertukaran barangan. Perniagaan memainkan peranan yang amat penting kerana golongan ekonomi pengembala mi selalunya merupakan golongan yang bukan secukup hidup. Golongan masyarakat yang berkebun dan mengembala secara intensif kerap menghadapi kekurangan makanan kerana kawasan alam sekitar yang tidak cukup untuk memelihara binatang ternakan atau tidak terdapat sistem penairan yang baik. Perbezaan Sistem Sara Diii Suatu perkana yang menanik ahli antropologi ialah mengapa masyarakat di dunia mempunyai cara mencani makanan yang berlainan. Bukti-bukti ankeologi menunjukkan bahawa kemajuan yang besar dicapai oleh manusia ialah kegiatan untuk mendapatkan makanan seperti memelihara binatang dan bercucuk tanam. Cana penyaraan did mi tersebar danipada kawasan asal hinggalah ke tempatyang jauh. Walaupun terdapat penyebanan ilmu pengetahuan mi ke kawasan lain melalui proses migrasi, tetapi masih terdapat penbezaan dalam cara untuk mendapatkan makanan. Dengan sebab itu ahli antropologi turut berusaha untuk mencani penjelasan. Beberapa faktor penting telah difikirkan. Pertamanya ialah pengaruh alam sekitar. Beberapa kawasan dunia mi adalah tanah usang dan hutan tnopika. Di kawasan lain pula tanahnya begitu subur seperti di kawasan Mediteranean. Di tempat-tempat lain terdapat kawasan hutan boreal dan kawasan sejuk di Kutub Utara dan Kutub Selatan. Kawasan tanah yang berbagai-bagai mi telah menyebabkan perbezaan cara untuk mencani makanan. Kita akan melihat alam sekitar dan hal lain satu pensatu bagi menjelaskan perbezaan dan cara untuk mendapatkan makanan. Alam sekitar dapat dikelaskan mengikut keadaan geografi. Dua knitenia penting yang mengelaskan alam sekitar ialah tumbuhtumbuhan dan bentuk alam. Preston James (1966) telah membahagi103 i2.

ASAS-ASAS ANTROPOLOG!

kan kepada dua. Pentamanya ialah tanah usang sepenti padang pasir, kawasan hutan tropika dan kawasan Mediteranean. Keduanya ialah kawasan yang ditumbuhi tumbuh-tumbuhan hutan yang bercampur-campur dan padang rumput serta hutan boreal dan tanah yang terdapat di Kutub Utara dan Kutub Selatan serta kawasan pergunungan. Tanah usang dan tanah kering tidak berair adalah kawasan padang pasir yang terdapat di dunia. Kawasan mi meliputi seluas 18 peratus danipada jumlah tanah di muka bumi i. Dan jumlah mi hanya 6 penatus sahaja yang diduduki oleh manusia. Selebihnya adalah kawasan yang tidak ada hujan dan kawasan yang berbatubatu tidak didiami okh manusia. Kawasan mi adalah kawasan yang dipenuhi dengan lumut, hanya sedikit rumput sahaja yang hidup. James telah mengkelaskan tanah kening atau tanah usang mi kepada 5 kawasan yang luas. Pertamanya di Utara Afnika dan Asia yang termasuk padang pasir Sahara, kawasan padang pasir Arab, Turkistan dan padang pasir Gobi. Keduanya, di kawasan Utara Amerika termasuklah kawasan di Utara Mexico seperti di Arizona, New Mexico, dan juga California Selatan dan Wyoming. Ketiganya ialah kawasan di Amenika Selatan seperti padang pasir di Pantai Peru dan juga di kawasan Barat Argentina. Keempat ialah di kawasan Afrika Selatan termasuklah kawasan Namib dan padang pasin Kalahani. Kelmma ialah kawasan padang pasir di Australia iaitu Great Sandy, Gibson dan kawasan padang pasir Great Victoria. Oleh kerana kawasan mi kekurangan am maka pertanian tidak dapat dijalankan kecuali di kawasan oasis. Sebahagian masyarakat di kawasan mi menggunakan teknologi mudah untuk bercucuk tanam, terutamanya di kawasan perairan sungai. Sebahagian daripada tamadun silam bermula di kawasan sungai dan di kawasan padang pasir seumpama mi seperti di Mesopotamia dan di kawasan Lembah indus. Bagi mendapatkan makanan di kawasan tanah kening tanpa oasis mereka membentuk teknologi mudah dan menitikberatkan pola kehidupan yang mudah. Di kawasan mi terdapat sistem ekonomi mengumpul dan memburu binatang. Orang Ash Australia, dan orang Bushman Kalahani masih berpegang dengan sistem ekonomi mi. Di kawasan yang mempunyai sistem pengainn, tendapat suatu bentuk pertanian intensif sebagaimana yang terdapat 104

S!STEM EKONOM! DAN POLA PENYARAAN DIR!

di Israel. Selain danipada pengembalaan, perkebunan dijalankan di kawasan tanah kering. Sepuluh peratus daripada kawasan tanah di muka bumi mi adalah kawasan hutan tropika. Danipada sejumlah mi kira-kira 8 peratus diduduki oleh manusia. Di kawasan mi tendapat banyak hujan. Walaupun kawasan mi kawasan yang menanik kerana terdapat berbagai-bagai tumbuh-tumbuhan, tetapi kerana ia merupakan kawasan hutan yang tenlalu tebal, maka ia amat benat untuk diusahakan. Oleh kerana kawasan mi mengandungi banyak air sebahagian danipada baja telah dibawa oleh air yang mengalir dengan begitu pantas. Perkebunan dan juga pertanian pmndah serta pertanian tebang dan bakar adalah aktiviti ekonomi golongan yang tmnggal di kawasan mi pada masa yang lalu. Walau bagaimanapun pemburuan dan pengumpulan makanan merupakan sistem ekonomi yang terdapat dengan meluas di kawasan hutan tropika. Pada han mi terdapat bebenapa kawasan hutan tropika misalnya di Lembah Mekong telah digunakan bagi bertanam padi. Hutan Mediteranean mehiputi kira-kira I penatus danipada tanah di muka bumi mi. Danipada jumlah mi kira-kira 5 peratus danipadanya diduduki oleh manusia. Kawasan mi terdapat di kawasan gunung-ganang di pantam yang mempunyai hujan yang rendah, musim sejuk dan panas serta musmm panas kening. Kawasan beriklim Mediteranean mi terdapat di Chile Tengah di antara Colombia dan Coquimbo Concepcian dan di kawasan Amenika Utara seperti Los Angeles dan Oregon. Semua kawasan mi baik untuk pertanman apabila manusia dapat mencipta teknologi yang tinggi. Tanah hutan yang bercampur-campun berjumlah kira-kira 7 peratus dad jumlah tanah di muka bumi mni. Danipada jumlah mi 4 peratus diduduki oleh manusia. Kawasan-kawasan mi terdiri danipada hutan daun tins dan pokok berdaun lebar senta hutan yang bergunung-ganang. Biasanya kawasan mi mempunyai tanah yang subur kerana terdapat lembah sungai. Di kawasan mi iklim di pantai adalah sederhana dan lebih panas di pendalaman. Sebahagian besar dacipada kawasanini terletakdi Amenika Utara, Eropah, di kawasan Mediteranean, Korea dan Jepun. Sejak zaman prasejarah lagi, kawasan mi mempunyai penduduk yang kecil bilangannya. Sebahagian danipada penduduknya menggunakan teknologi dan batu 105

A5AS-ASAS ANTROPOLOG!

untuk membersihkan hutan. Kedatangan zaman gangsa dan zaman besi waja, hutan campuran mi mula dibersihkan dengan meluasnya. Maka dengan itu sam sistem ekonomi yang lebih baik perlu diwujudkan untuk menampung kehidupan penduduknya yang lebih ramai. Kawasan padang rumput pula berjumlah kira-kira 19 peratus danipada kawasan muka bumi mi. Kawasan mi diduduki oleh kirakira 10 peratus penduduk dunia. Kawasan mi termasuklah kawasan Steppes yang mempunyai rumput yang rendah dan kening. Manakaha di kawasan Prairies pula mempunyai rumput yang tinggi dan baik kerana tendapat sistem pengairan yang lebih sempurna. Kawasan Savannas adalah tanah rumput di kawasan tropika. Kawasan padang rumput terdapatjugadi utara Afnika, Mongolia, Manchuria, Rusia danjuga Amenika Utara. Sebagammanajuga di tempat lain, di kawasan padang numput mi terdapat binatang buruan yang besarbesar dan ia membenikan pehuang yang baik kepada golongan pemburu dan juga golongan pengembala. Dengan menggunakan mesin teknologi yang baik, kawasan mi boleh digunakan untuk bercucuk tanam seperti di Rusia dan Amenika Syanikat. Terdapat kira-kira satu peratus kawasan tanah di dunia mi tergolong sebagai hutan boreal. Kawasan mi menampung kira-kira 10 peratus daripada penduduk di muka bumi. Di kawasan mi terdapat hutan daun tins dan kawasan hutan tebal seperti di utara Kanada, Alaska, Siberia dan Scandinavia. Hujan di sini amat rendah, sebahagiannya menjadi kening semasa musim panas. Kawasan di lereng-lereng bukit pula susah untuk bercucuk tanam. Di samping kawasan boreal i, tendapat juga kawasan yang bersatji di Kutub Utara dan Kutub Selatan yang mehingkupt kirakina 16 penatus danipada kawasan muka bumi mi. Hanya satu peratus danipada penduduk dunia mi tinggal di kawasan mi iaitu di kawasan Tundra yang mempunyai musim panas yang terlalu singkat, kmra-kira 6 minggu. Punca makanan bagi penduduk di kawasan mi bergantung kepada beberapa tanaman yang terdapat di situ, ikan dan binatang buruan. Gunung-ganang pula mehiputi kawasan kina-kira 12 peratus danipada muka bumi mi. Kawasan mi menampung kira-kira 3 peratus danipada penduduk dunia. James mengatakan bahawa dunia mi seolah-olah diikat dengan gunung-ganang yang terdapat di muka 106

5!STEM EKONOM! DAN POLA PENYARAAN D!R!

bumi mi, dad Asia Tenggara hinggalah ke kawasan Asia dan Eropah ke Afrmka Utara menerusi pantai Atlantik dan Afnika hinggalah ke kawasan Tibet melalui Negeni Cina, dan tens ke kawasan Utara dan Selatan Amenika dan Pasthk. Kawasan mi semuanya bengunungganang. Kawasan gunung-ganang mi mempunyai ikhim yang benbeza-beza mengikut tinggi rendah gunung tadi. Walaupun pada han mi tidak terdapat kawasan pergunungan yang tidak diduduki oleh golongan pemungut makanan, tetapi masih belum jelas, sama ada kawasan mi pada masa yang lalu diduduki oleh manusia. Namun demikian pada had mi kawasan gunung-ganang mi didiami secara mluas oleh penternak dan petani. Pembahagian yang telah dilakukan oleh James mi telah menunjukkan bahawa pemungutan bahan makanan menjadi aktiviti penting di kawasan yang tertentu. Dengan perkataan lain golongan masyarakat yang memungut makanan dan memburu terdapat di kawasan yang berbeza-beza. Orang ash di Australia tinggal di kawasan tanah kening, golongan Copper Eskimo tinggal di utara Amenika, orang Mburti Pygmye tinggal di kawasan tropika dan di kawasan Afnika. Begitu juga pengeluar makanan yang lain terdapat di tempat yang berbeza-beza. Sebagaimana yang telah kita lihat terutamanya di kawasan hutan Peru, meneka bencucuk tanam dengan menggunakan sistem ekonomi tebang dan bakar. Di kalangan orang Iran pula meneka bereucuk tanam di kawasan tanah yang kening. Data menunjukkan kira-kira 80 peratus danipada masyanakat yang mengamalkan pentanian mudah tinggal di kawasan tropika, sementara 75 penatus mengamalkan sistem pertanian intensifterdiri danipada mereka yang tinggal di kawasan alam sekitar yang luar dan kawasan tropika. Hal mi disebabkan di kawasan tropika amat susah untuk menjalankan pertanman dan kerana air yang tenlalu banyak pada musim hujan menimbulkan masalah untuk menjalankan pembangunan pertanman yang intensif. Penternakan tidak mungkin terdapat di kawasan tropika mi kerana susah untuk menjalankan ekonomi mi yang perlu untuk memindahkan binatang ternakan seumpama itu. Danipada maklumat yang didapati, ahli antropologi pada umumnya bersetuju bahawa kawasan fizikal alam sekitar merupakan kawasan yang menentukan jenis makanan yang dihasil dan diperlukan oleh anggota masyarakat itu. Dengan perkataan lain 107

ASAS-ASAS ANTROPOLOG!

sebahagian alam sekitan mungkin tidak membenarkan jenis-jenis makanan yang dikeluarkan tetapi ia boleh mengeluarkan beberapa jenis barang makanan yang lain. Jenis hasil yang dikeluarkan dan cana untuk mengeluankan makanan dalam sistem alam sekitar yang tertentu bergantung ke atas tahap perkembangan teknologi yang dicapai. Satu contoh ialah seperti di Lembah Empinial di California. Dengan menggunakan sistem pengainan yang kompleks, kawasan mi telah menjadm kawasan yang mengeluarkan hasil yang paling tinggi di dunia. Tetapi empat abad yang lalu, kawasan mi hanya boleh mewujudkan sistem ekonomi memburu dan mengumpulkan makanan danipada pokok liar. 13. Faktor Bukan-Ekonomi Dalam Sistem San Diii Pada awal-awal tadi telah disebutkan bahawa alam sekitar dan keadaan fizikal menentukan pengeluaran jenis makanan. Di samping itu masih belum ada keseragaman dalam menggunakan teknik pengeluanan, bahkan sebahagian daripada teknik pengeluaran makanan yang digunakan di sesuatu tempat tidak pula digunakan di tempat lain. Misalnya di setengah-setengah kawasan terdapat masyarakat yang membunu, di setengah-setengah kawasan mengumpulkan makanan, manakala yang lain bentani. Di kawasan pertanian pula selalunya dibantu dengan cara memungut makanan melalui bahan yang didapati di situ. Oleh kerana terdapat pertukaran barang pentanian maka pentmng bagi kita memahami keadaan masa kini untuk mendapatkan makanan. Perkembangan penduduk telah membenikan tekanan ke atas masyarakat untuk melahirkan beberapa cana yang lebih benkesan untuk mendapatkan makanan mereka. Masyanakat pada setiap zaman membenikan tekanan kepada punca makanan terutama sekali kerana penduduk masyarakat yang sening bertambah. Maka tidak menghamnankanlah jika kita hihat ada hubungan di antana tumpuan penduduk dengan jenis teknologi cara hidup mereka. Kebanyakan masyarakat menghadapi masalah danipada tekanan penduduk yang semakin bentambah. Sebagai suatu contoh misalnya di Lembah Euphrates-Tigris pada tahun 8000 SM. apabila penduduk berperang kerana berebut bahan makanan. Dengan itu sebahagian danipada kelompok mi tenpaksa berpmndah ke kawasan. 108

SI5TEM EKONOM! DAN POLA PENYARAAN D!RI

lain untuk mendapatkan makanan. Dalam waktu yang sama golongan mi mewujudkan satu sistem memungut makanan dengan lebih sempurna bagi menentukan simpanan makanan yang berkekalan. Oleh kerana kawasan mi hanya mendapat makanan daripada penanaman gandum liar, maka satu jenis teknologi yang baru harus diperkenalkan. Satu bentuk sara did untuk pengeluaran makanan telah dipenkenalkan. Kemudian apabila jenis tanaman itu telah mengeluarkan hasil yang banyak, ia digunakan untuk membeni makanan kambing, lembu senta binatang lain yang dipelihana. Sementara itu krisis punca makanan melahirkan perkembangan yang selani bagi teknologi makanan di kawasan sepertm barat daya India, Utara Cmna, Mexico, Asia Tenggara dan juga Afrmka BanaL Pandangan yang mengatakan bahawa fakton-faktor demognafi menyebabkan nevolusi pertanian telah ditenima oleh ahli antropologi pada akhin-akhir mi. Pada masa yang lalu mereka benanggapan bahawa pertambahan penduduk adalah hasil darmpada kemajuan cana untuk mendapatkan makanan. Keadaan telah menunjukkan bahawa ada hubungannya antara teknologi dan demografi itu. Binatang ternakan, tanaman yang ditanam dengan menggunakan pembajak, sistem pengairan dan beberapa perkara lain telah dipenkenalkan. Kesemuanya mi telah menambahkan lagi bilangan penduduk di kawasan seumpama mi. Pertambahan penduduk telah menyebabkan kemajuan dalam bidang pertanian (Harnar, 1970). Mengikut Harnar apabila masyarakat pertanian berubah maka mereka akan membentuk struktur sosial yang tertentu. Pandangan mm telah menunjukkan keperluan punca makanan yang menghasilkan kepadatan kependudukan dan juga tahap teknologi dalam hubungannya dengan alam sekitar sebagai punca kepada perubahan kebudayaan. Dalam modelnya itu, perkara pokok yang dipenkatakan ialah komuniti pengumpulan makanan tehah menggunakan punca pengeluanan bagi keperluan mereka untuk sampai kepada tahap bilangan penduduk yang sesuai. Masyarakat itujuga seterusnya harus membenikan peluang atau cara mendapatkan makanan yang lain untuk meneruskan penghidupan mereka. Hamar telah menunjukkan wu.judnya juga suatu kecenderungan yang selari dalam perkembangan organisasi sosial masyarakat. Dia mengatakan bahawa ada kemungkinan punca pengeluaran makanan menjadi lebih cekap dalam usaha memelihara binatang dan 109

ASAS-ASAS ANTROPOLOG!

bertanam pokok. Maka hal mi akan meninggikan lagi nisiko bagi anggota masyarakat itu, apabila meneka menghadapi masalah kebuluran disebabkan oleh kegagalan untuk mencapai pengeluaran yang sepatutnya. Akhinnya bentuk organisasi lama penlu diteruskan iaitu dengan cara memburu dan mengumpulkan makanan. Beberapa unsur di dalam masyanakat akan wujud bagi memamnkan tugas yang penting untuk meneruskan perkembangan yang tertentu. Sementara masyarakat bergantung kepada usaha bercucuk tanam ia telah menyebabkan masyarakat bergantung kepada golongan elit. Apabiha sistem mi telah bermula maka amat susah sekahi untuk menukarkannya kepada sistem yang asal. Harnar temah menunjukkan bahawa perubahan demografi mungkin menmmbulkan masalah bagi perkembangan pertanian. Dia telah mengatakan bahawa seseorang petani itu boleh meluaskan aktiviti pertanian dengan mengikut pnofesmon yang tententu dan mi tidak akan memperbaiki keadaan alam sekitar dan sosial yang dipenlukan bagi menghalang sistem yang lama. Satu lagi pandangan yang menanik tentang masalah demografi mi telah dijelaskan oleh Richard B. Lee dan Robert Sussman (1972). Mereka menyarankan bahawa apabila masyanakat menetap di sesuatu kawasan, penduduk semakin bertambah sebab kaum wanita tidak lagi terpaksa membawa anak.anak mereka ke kawasan yang jauh. Dengan sebab itu meneka tidak lagi menjarangkan beranak. Lee dan Sussman telah menunjukkan dan memerhatikan bahawa terdapat korelasi antara sistem penetapan tempat tinggal dengan bertambahnya kelahiran anak. Walaupun kita telati memahami tentang pemehiharaan bmnatang tetapi kita penlu untuk menjelaskan mengapa ia selalunya tendapat golongan yang mengumpul bahan makanan sebagai cara hidup mereka. Kita tidak boleh menganggap golongan yang memungut mempunyai sistem pengeluanan makanan atau cara hidup yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan golongan yang memelihana binatang ataupun menanam pokok. Sebagaimana yang diketahui pemehiharaan tidak semestinya membeni makanan yang lebih baik danipada sistem memungut makanan dan hutan. Penyebaran sistem pertanian mungkin dapat menghubungkan di antara pengembangan wilayah. Sebagaimana golongan yang 110

SISTEM EKONOMI DAN POLA PENYARAAN DIR!

menetap, golongan pengumpul makanan juga telah bertambah bilangannya. Kadan beranak meneka juga bentambah. Begitu juga di kalangan nomad. Meneka mungkin iebih menekankan tentang perluasan kawasan. Sebahagian daripada kawasan wilayah mi mungkjn tidak didiami tetapi sebahagian besarnya adahah didiami oheh golongan orang yang memungut bahan makanan. Walaupun pengehuaran makanan tidak menupakan suatu perkara yang penting jika dibandingkan dengan pengumpulan makanan, tetapi ia selalunya merupakan suatu sistem pengeluanan. Pengehuaran yang tinggi berenti hebih ramai onang yang boleh dibenikan makanan di wihayah mi tadi. Dalam persaingan bagi mendapatkan tanah di antara orang yang lebih pantas mengeluarkan makanan dengan orang untuk mengeluarkan makanan, orang yang mengeluankan makanan mungkin mempunyai keistimewaan yang hebih besar danipada orang yang memburu dan mengumpulkan makanan. Oleh sebab itu golongan memburu dan juga pengumpul bahan makanan adalah selalunya tidak terdapat daham golongan yang sama-sama bersamng. Sebahagian danipada kelompok mi mungkin telah menyesuaikan din kepada sistem pertanian dan telah meninggalkan cana memburu dan mengumpulkan makanan sebagai cara hidup mereka. Kumpulan lain yang masih terus mengumpulkan bahan makanan mungkin terpaksa kembali ke kawasan hama mereka untuk bercucuk tanam. Pada han mi sebihangan kecil daripada kumpuhan pemburu dan pengumpuhan makanan yang masih tinggal di kawasan mi belum hagi bercucuk tanam kerana behum dapat menyesuaikan did. 14. Bacaan yang Dicadangkan Barth, F 1961 Nomads of South Persia: The Basseri Tribe of the Kamseh Confederacy. Universitets Etnografishe Museum, Oslo, Bulletin No. 8. Oslo, Norway: Oslo University Press. Satu huraian dan anahisa kelompok pentennak yang berpindah-nandah (nomad). Penulis membmncangkan pertahian antara sara din dan organisasi sosiopohitik serta intenaksi antara golongan Ill

ASAS-ASAS ANTROPOWGI

Bohanan, P, dan G. Dalton (Pg) 1962

penternak nomad dengan mereka yang telah tinggal menetap di kawasan itu. Markets in Africa: Evanston, Ilhmnoms, Nothern University Press. Sekumpulan makalah mengenai pembangunan dan kesan pasanan di dalam empat masyarakat di Afnika. Hill Farms and Padi Fields: L~jemi Mainland South East Asia. New Jersey, Prentice-Hall. Sebuah buku yang membincangkan kehidupan suku bangsa yang tinggal di Asia Tenggana. Penulis tehah mengkhasifikasikan suku bangsa mi kepada golongan penanam padi huma dengan mereka yang bersawah. Tribal and Peasant Economies: Readings in Economic Anthropology. New York: Natural History Press. Buku mi adalah terdini dad sekumpulan esei mengenai golongan suku bangsa dan ekonomi tani. Tujuan penting memihih esei mi ialah untuk menunjukkan pertehingkahan teori antana golongan yang mengatakan bahawa teoni ekonomi tidak boleh digunakan untuk mengkaji masyarakat pnimitifdengan ffiereka yang merasakan teoni mi boheh digunakan. Themes in Economi Anthropology New York: Tavistock. Dalam buku mni tendapat sepuluh buah makalah yang tenmasuk enam buah makahah yang bensifat teoritis membmncangkan relevannya konsep ekonomi dan model untuk mengkaji antnopologi ekonomi, serta 112

Burhing, R

1965

Dalton, G (pg.) 1967

Finth, R (pg) 1967

5!STEM EKONOM! DAN POLA PENYARAAN DIR!

empat buah makalah yang menghuraikan kajian kes. Kunstadter, P 1967 Southeast Asian Tribes, Minorities and Nations. New Jersey, Princeton University Press. Selunuh Kehidupan gohongan suku bangsa di Asia Tenggara telah dibincangkan. Cara kehidupan mereka dan organisasi sosial mereka juga dihuraikan dengan mendalam. Buku mi mengandungi dua jilid. Man, Culture and Animals: The role o/ Animals in Human Ecological Adjustments. Publication No. 78 of the American Assocmatmon for the Advancement of Science. Washington D.C, American Association for Advancement ofScience. Sekumpulan kertas yang membincangkan hubungan antara aham sekitar dan kebudayaan. Kertas mi membincangkan poha penyaraan did yang amat luas, dad pemburu dan pengumpul makanan hinggahah penternak hembu. Semua penulls menyarankan bahawa kebudayaan berhubung dengan alam persekitaran. Primitive and Peasant Economic Systems. San Francisco: Chandler. Sebuah buku yang membincangkan kedudukan teoni yang bertentangan terhadap antropologi ekonomi. Bidang dalam antropologi ekonomi termasuk skop antropologi ekonomi, sifat ekonomi tani, sistem ekonomi yang tidak mehibatkan wang, serta kesan pemodenan ke atas ekonomi masyarakat pnimitif serta ma-

Leeds, A dan A.P.Vayda

(Pg)
1965

Nash, M, 1969

113

ASAS-ASAS ANTROPOWGI

syarakat tani mendaham.


Service,

dibmncangkan dengan

1966

Wolf, ER, 1966

The Hunters Foundations of Modern Anthropological Series. Englewood Cliffs, New Jerseny, Prentice-Hall. Satu pengenalan kepada cixii pemburu dan pemungut bahan hutan sebagai cana hidup. Buku mi mengandungi satu hampiran etnografi yang menghuraikan beberapa kumpulan masyarakat pemburu dan pengumpul makanan. Peasants. New Jersey: Prentice-Hall. Buku mi memberikan asas teonitis untuk mengkaji masyarakat tani. Tekanannya ialah pada istilah masyarakat tani sert hubungannya dengan faktor ekonomi dan usaha yang bentenusan dipenlukan oleh kumpulan seumpama itu untuk menyeimbangkan punca pengeluanan yang sering bersaingan dengan permintaan biohogikal dan sosmal.

114

BABS
PERKAHWINAN DAN FUNGSI PER SANAKAN
L Fungsi Persanakan Satu aspek penting yang menjadi bidang kajian antropologi ialah institusi persanakan. Persanakan adalah mnstitusm sejagat yaflg terdapat dalam semua masyarakat di dunia mi. Pensanakan lahir dan institusi perkahwinan yang membenarkan hubungan seks antana lelaki dan perempuan. Anak yang lahir dan penkahwinan mi ditenima sebagai satu oheh masyarakat. Walaupun perkahwinan merupakan institusi yang terdapat di seluruh dunma tetapi bentuk penkahwinan dan persanakan tidak serupa di dalam semua kebudayaan atau daham semua masyarakat di dunia mi. Sebaliknya terdapat perbezaan yang nyata antana satu masyanakat dengan suatu masyarakat yang lain dalam membenarkan aktiviti seks sebelum perkahwinan, mahupun kegiatan seks di dalam atau di luan institusi perkahwinan. Bukan itu saja, terdapat juga beberapa perbezaan bagaimana cananya seseorang itu berkahwin, dengan siapa seseorang itu benkahwmn dan beberapa ramai seseorang itu boleh mengahwininya. Terdapat satu pegangan yang merupakan kebudayaan sejagat mengenai aturan perkahwinan, iaitu manusia tidak dibenarkan berkahwmn atau mempunyai hubungan seks dengan ibu bapa mereka, dengan saudara atau dengan anak mereka. 2.
Institusi Perkahwinan

Umumnya setiap masyarakat mempunyai peraturan perkahwinannya sendini termasuk membenarkan hubungan seks dan juga amalannya bagi pasangan yang berkahwin. Dengan lain perkataan melalui institusi perkahwinan hubungan seks dibenarkan secara sosial danjuga secara legalnya. Di samping itu institusi perkahwinan menekankan tanggungjawab ekonomi antara seorang lelaki dengan seorang wanita. Hubungan mi adalah hubungan yang berterusan. ls

ASAS-ASAS ANTROPOLOG!

Hasil daripada hubungan mi wujud aturan timbal balik dan juga tanggun~awabantara suami isteni dan antara mereka dengan anak mereka. Dalam kajian antropologi sosial, perkana yang paling penting dilihat daham mnstmtusi perkahwinan ialah perkahwinan membenarkan hubungan seks antara lelaki dengan perempuan serta menjalinkan suatu hubungan ekonomi antana mereka. Hubungan seks tanpa tanggungjawab dan juga kenjasama ekonomi banyak berlaku dalam masyarakat. Terdapat juga hubungan antana lelaki dan perempuan yang melibatkan pembahagian kenja tanpa melibatkan hubungan seks, umpamanya di antara adik-beradik, dan di antara tuan dan setiausahanya. Institusi perkahwinan hanya wujud apabila tergabungnya hubungan ekonomi dengan hubungan seks di dalam satu ikatan yang melahinkan suatu keluarga. tnstitusi perkahwinan itu dikatakan sebagai institusi sejagat kerana sebahagian besar masyarakat di dunia ml berkahwin, mengikut definisi tadi. .lelas bahawa perkahwinan tidak mungkin wujud di dalam semua masyarakat sekmranya ia tidak membeni faedah ataupun kebaikan kepada anggota masyanakatnya. Banyak ahim penyehidmk mengatakan bahama institusi perkahwinan dapat menyelesaikan beberapa masahah di dalam masyarakat. Mmsalnya bagaimana anggota masyarakat dapat mengerjakan bensama-sama kenja yang memenlukan tenaga kaum lelakm dan tenaga kaum perempuan; bagaimana caranya untuk menjaga dan memehihara anak; dan bagaimana caranya untuk mengurangkan persaingan seks.

3. Faedah Ekonoini
Dalam banyak masyanakat tendapat pekerjaan yang dibahagikan mengikut penbezaan seks. Misahnya dalam setengah masyarakat, lelakm adalah golongan yang membeni perlmndungan dan makanan kepada keluarganya. Golongan lelaki memburu, menangkap ikan atau menjalankan aktmvitm ekonomi yang lain. Sementara kaum perempuannya pula membantu mendapatkan bahan makanan dad tempat yang tidak tenlalu menbahaya seperti mengunipul barang makanan yang tendapat di sekitan tempat kediainan ineneka atau bercucuk tanam di sekitar kawasan rumah. Dalam setengah-setengah masyanakat kaum lelaki pengi jauh dan tempat tmnggal mereka untuk memelihana bmnatang ternakan, pengi ke hutan untuk memo-

116

PERKAHW!NAN DAN rUNGs! PER5ANAKAN

tong kayu, membuat rumah, bekerja di lombong ataupun menyediakan bahan daripada besi. Kaum wanita pula mungkin hanya bentugas mengangkat air, memasak, membuat pakaian, serta membuat bahan untuk digunakan di rumah. Pembahagian kenja mengikut perbezaan seks mi boleh dihihat danipada biohogi dan juga sistem mendapatkan makanan oleh anggota masyarakat dunia mi. Dad segi biologmnya kaum wanita mempunyai struktur yang kurang cekap untuk menjadi pemburu atau berlani di hutan jika dibandingkan dengan kaum lelaki. Sebaliknya kaum hehaki hebih cekap apabila ditugaskan untuk menjadi pemburu. Oheh kerana memburu merupakan amalan manusia yang selalunya memaksa seseorang anggota masyanakat untuk pengi berkilometen jauhnya, tugas yang susah seumpama mi tidak mungkin dapat dilakukan dengan berkesan oleh kaum wanita. Tugas yang lain seperti memehihara anak kecil, adalah lebih sempunna dilakukan olehwanmtajika dibandingkan dengan kaum lelaki. Kaum wanita boleh juga mendapatkan bahan makanan tambahan yang tidak memenlukan tenaga yang banyak dan tidak perlu jauh dan numah meneka seperti memungut bahan makanan dan memasaknya. Oleh kerana kaum helaki selalu pergi memburu berjauhan dad rumah mereka kaum wanita terpaksa meneruskan tanggungjawab asas sepenti memelihana anak mereka. Pembahagian kerja seumpama mi bukannya khusus dalam sistem ekonomi memburu sahaja tetapi ia juga tendapat daham masyarakat yang lain sistem ekonominya. Kaum lelakm selalunya mengenjakan kerja yang benat ataupun menjalankan kerja yang jauh dan tempat kediaman mereka seperti memelihara atau membawa bmnatang ternakan ke tempat yang mempunyai rumput yang sesuai dan banyak, ataupun pergi ke haut menangkap ikan di perainan yang dalam, atau menenggaha tanah untuk bencucuk tanam. Sementara kaum wanita pula melakukan kenja ataupun aktiviti yang tidak memerlukan tenaga yang banyak yang kebiasaannya dilakukan di rumah atau di sekitannya. Pembahagian kenja telah menjadi satu institusi dan tradisi yang telah ditenima oleh masyarakat. OIeh sebab itu penting bagi kaum helaki dan perempuan berhaku adil membahagmkan tanggungjawab yang sesuai kepada mereka. Institusi perkahwinan akan dapat menyelesaikan masalah seumpama mi. Tetapi tidak semestinya,

117

ASAS-ASAS ANTROPOLOG!

hanya institusi penkahwmnan yang dapat menyelesaikan masalah mi kerana dalam masyarakat pemburu dan pengumpul bahan makanan, penaturan untuk berkongsi boleh juga digunakan untuk berkongsi hasil yang dipenolehi oleh kaum lelaki dan kaum perempuan. Atau satu kelompok lelaki dan perempuan boleh bekerjasatha dalam sesuatu aktiviti ekonomi. Oleh itu sementara perkahwinan mungkin dapat menyelesaikan masalah penkongsian ekonomi dad hasil yang diperolehi mengikut pembahagian tadi, pembahagian kerja di antara kaum helaki dengan kaum perempuan tidak pula menjelaskan kepenluan hubungan seks yang berterusan melalui institusi perkahwinan. 4. Pemeliharaan Anak Tedalu Lama Kajian mengenai proses sosialisasi telah menunjukkan bahawa pemeliharaan bayi mengambil masa yang tenlahu lama. Seorang anak memenlukan pemehiharaan yang begitu rapi sehingga ma menjadi kuat dan dewasa. La juga memerhukan pengetahuan tradisi, kemahiran, sistem kepercayaan, sistem nilai danjuga tingkah laku yang dituntut oheh kebudayaannya. Pemehihanaan anak yang memakan masa begitu lama meletakkan tanggungjawab yang paling berat ke atas bahu ibunya. Oleh sebab itu, dalam beberapa masyarakat ibu adalah orang yang mempunyai pertalian yang paling rapat sekali dengan amaknya. Tugas seumpama itu tidak membenarkan kaum wanmta pergi memburu ataupun memelihara bmnatang ternakan atau pergi jauh danipada tempat kediaman mereka. Oleh yang demikian sudah wajarlah suami membenikan makanan kepada isterm dan anaknya. Penkahwinan cuba menyelesaikan masalah mi. Pengurangan Persaingan Seks Manusia berbeza dengan haiwan kerana wanita lebih bersedia menenima aktiviti seks. Beberapa kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahawa kesediaan hubungan seks yang berterusan menimbulkan masalah yang hebih senius kenana ia akan menyebabkan pensaingan yang kuat di antara golongan lelaki untuk mendapatkan perempuan. Usaha telah dihakukan oleh masyarakat untuk mencegah persaingan seumpama itu, terutamanya untuk mengelakkan pengaduhan dan meneruskan kewujudan masyarakat. Dengan 118 5

PERKAHw!NAN DAN FUNG5I PERSANAKAN

cara demikian ia akan dapat mengurangkan konflik yang mungkin benlaku dalam masyarakat itu. Hubungan seks yang kekal dan berterusan dapat menyelesaikan perkara mm. Namun demikian pensaingan seks dapat diselanaskan oleh aturan kebudayaan yang lain, selain danipada mnstmtusi penkahwinan. Misalnya masyarakat boheh mengadakan peraturan yang menentukan kaum lehaki dan perempuan tmnggal bensama-sama dalam tempoh waktu yang lebih panjang. Selepas itu mereka boheh bentukar pasangan. Sistem seumpama mi boleh juga mengurangkan persaingan seks. Tetapi masalah yang timbul iahah, sekinanya individu memerlukan mndividu yang lain, ada mndividu yang mungkin keberatan untuk melepaskan pasangannya yang telah mesra dengannya. Dia mungkmn cemburu dengan hubungan seumpama itu. Oleh kenana kemungkinan adanya keingmnan untuk memiliki seonang teman dan adanya perasaan cemburu, persaingan menimbulkan masalah. Oleh itu hubungan seks yang kekal merupakan suatu cana yang praktis untuk menyelesaikan persaingan hubungan seks antara lelaki dan penempuan. Di samping itu ia juga menentukan hubungan kenjasama daham bidang ekonomi antana lelaki dan wanita. 6~ Upacara Perkahwinan Cana bagaimana seseonang itu berkahwin adalah benbeza-beza antara sesuatu masyarakat dengan suatu masyarakat yang lain. Setengah-setengah kebudayaan tidak mempunyai upacara penkahwinan tententu. Ada masyarakat yang mengamalkan upacara ataupun istiadat yang sedenhana. Namun begitu ada juga masyarakat yang mengadakan istiadat yang lama hingga beberapa bulan. Hal mi tmmbul kenana perkahwinan dalam benbagai-bagai masyanakat melmbatkan benbagai-bagai corak pertukaran ekonomm. Dalam masyarakat Melayu, akad nikah menupakan sebagai suatu upacara yang paling penting dalam institusi penkahwmnan. Dalam masyarakat Melayu tnadisi, penkahwinan antara seorang lelaki dengan seorang wanita adalah ditentukan oleh ibu bapa mereka. Apabila ibu dan bapa bersetuju untuk mengahwinkan anak lehakinya, ia akan memikirkan siapakah yang paling baik untuk dijadikan jodoh untuk anak lelakmnya. Selepas persetujuan di peningkat keluarga mi tercapai, adat peminangan akan diadakan. 119

ASAS-ASAS ANTROPOLOG!

Peminangan anak gadis mi akan dihakukan dengan suatu upacara yang sedenhana di mana tepak sinih dihantar dan pertukaran cincin, makanan dan pakaian diadakan. Setehah pinangan diterima, had perkahwinan akan ditetapkan oleh keduaibu bapa kedua-dua behah pihak. Kenduni-kendara merupakan suatu istiadat yang biasa diadakan bagi membuktmkan perkahwinan telah dihakukan. Kendunikendara tadi sebenannya membenitahu kepada umum bahawa perkahwinan atau perhubungan antara dua keluarga mi telah dilakukan. Dalam masyanakat Melayu han ml, aturan perkahwinan yang diaturkan oleh kedua ibu bapa seumpama itu sudah kurang berlaku. Pihihan perkahwinan ataupun siapakah yang hanus menjadi jodohnya adalah terpulang kepada pihihan masing-masing. Sistem pendidikan dan ekonomi moden han mi telah mempengaruhi cara ataupun istiadat perkahwmnan daham masyarakat kita. Biasanya suatu upacara yang sederhana dilakukan. mi tidak benerti pula masyarakat Melayu tehah mengenepikan aturan tradisi mereka. t Aspek Ekonomi Di daham kebanyakan masyarakat pertimbangan ekonomi menjadi pendonong untuk berkahwiri. Banyak anggota masyarakat berkahwin bukan untuk seks, kerana seks amat mudah dmpuaskan, tetapi perkahwmnan ialah dmsebabkan untuk mendapatkan tenaga kerja. Ada pula pendapat yang mengatakan penkahwmnan menguatkan hubungan ekonomi. Di dalam masyarakat Jerman, terdapat ungkapan yang mengatakan bahawa bukannya orang lehaki yang mengahwinl wanita tetapi adalah ladang mengahwini ladang atau kenbau lembu yang mengahwini kenbau lembu yang lain. Apa yang dimaksudkan di sini ialah dalam institusi perkahwinan sesuatu masyarakat, hubungan ekonomi turut sama terlibat. Namun begitu seseonang boleh menentukan bagaitnana ia akan menentukan pilihan jodohnya dengan melmhat kedudukan ekonomi jodohnya. Dalam banyak masyarakat terdapat satu pertukaran ekonomi benlaku sebelum ataupun sewaktu perkahwinan dilakukan. Pentukaran ekonomi seumpama mnm boleh berlaku dalam beberapa bentuk. Bayaran kepada bakal isteni (mas kahwmn) adalah salah satu danipada bentuk itu. Pihak lelaki membenikan wang atau banang 120

PERKAHWINAN DAN FUNGSI PERSANAKAN

kepada keluarga perempuan. Hal mi merupakan bayaran kepada bakal isteri. Pemberian mi menandakan tanggungjawab pengantin lelaki yang menunjukkan persediaannya untuk mengahwini wanita itu. Dalam kajian yang telah ditunjukkan oleh Murdock (1957) hampir 60 peratus daripada masyarakat yang dikajinya seperti yang terdapat dalam World Ethnographic Sample. kaum lelaki dan juga keluarganya diminta memberikan barang bernilai kepada keluarga bakal isterinya. Sementara dalam 40 peratus masyarakat yang lain pula terdapat jenis bayaran kepada pengantin perempuan dan keluarganya. Bayaran boleh dilakukan dengan berbagai-bagai cara dan dengan menggunakan bermacam-macam jenis bayaran. Binatang ternakan dan bahan rnakanan merupakan hadiah yang sering digunakan. Di kalangan masyarakat Swazi di Afrika Selatan bilangan lembu yang diberikan kepada keluarga wanita mi bergantung kepada status wanita itu (Kuper, 1966). Biasanya 12 ekor lembu diberikan kepada keluarga sebelah wanita golongan orang kebanyakan. Keluarga diraja mungkin diberikan 15 ekor lembu ataupun lebib. Bapa kepada pengantin lelaki pertu memberikan binatang ternakan mi dan menentukan perempuan mi menjadi isteri. Dalam masyarakat Ifugao di Filipina, babi diberikan kepada keluarga sebelah wanita yang melambangkan penerimaan anak perempuannya sebagai isteri (Frake, 1960). Bahan makanan yang lain pula biasanya diberikan. Dalam masyarakat Eskimo bayaran boleh diberikan dalam bentuk selimut tebal. Beberapa kajian menunjukkan bahawa kaum Subanun di Filipinamengenakanbayaranyang tinggi kepadabakal isteri (Frake, 1960). Masyarakat Subanun mengira pendapatan tiap-tiap tahun yang diterima oleh pengantin lelaki dam menggandakannya beberapa kali dan dicampur 3 hingga 5 tahun khidmat yang diberi oleh pengantin perempuan kepada keluarga lelaki. Orang lelaki Manus yang mahu berkahwin perlu terlebih dahulu mempunyai suatu tabungan ekonomi yang teguh. Pada lazimnya abang ataupun bapa saudaranya menjadi orang yang bertanggungjawab untuk mendapatkan pembayaran ml (Mead, 1931). Ia akan diminta membayar batik pembayaran mi. Selalunya ia akan mengainbil masa yang lama untuk membayar balik hutangnya bergantung kepadajumlah bayaran kepada bakal isteri yang ditentukan. Pembayaran kepada bakal isteri diselesaikan di had perkahwinan atau boleh juga diteruskan 121

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

sehingga beberapa tahun selepas berkahwin. Walaupun pertukaran seumpama ml berlaku di dalam banyak masyarakat, mi tidak bererti bahawa wanita itu menjadi hamba. Ditinjau dad segi sosiologinya pembayaran mi sebenarnya memberikan suatu martabat kepada wanita dan kaum keluarganya. Pertukaran mi dianggap sebagai ganti rugi kerana kehilangan khidmat yang boleh diberikan oleh anak perempuan ibu bapa mereka. Bayaran boleh dianggap sebagai suatu tanggungan, kerana sekiranya perkahwinan gagal disebabkan kesalahan kaum wanita, hadiah perlu dipulangkan kepada keluarga lelaki. Oleh itu kaum keluarga perempuan akan menentukan supaya perempuan yang dikahwini terus menjadi isteri kepada suaminya walaupun perempuan itu tidak ber~etuju, tetapi kerana kaum keluarganya telah menerima bayaran kepada isteri yang sebahagiannya telah pun digunakan yang tidak mungkin dibayar batik kepada keluarga kaum lelaki. Satu lagi bentuk pertukaran ekonomi mi ialah pemberian khidmat kepada bakal isteri atau golongan keluarga isteri. Daripada kajian yang telah dilakukan oleh Murdoek (1957), 13 peratus daripada 565 masyarakat yang dikajinya dikatakan memberikan khidmat kepada bakal isteri atau keluarga isteri. Perkiraan mi boleh ditentukan sebelum atau selepas perkahwmnan. Khidmat yang diberikan kepada keluarga isteri berbeza daripada satu masyarakat ke satu masyarakat. Dalam beberapa masyarakat khidmat mi berakhir selama beberapa bulan sahaja. Dalam masyarakat yang lain pula, khidmat mi akan mengambil masa yang Iebih lam; kadangkala sehinggabeberapa tahun. Di kalangan masyarakat Eskimo di Alaska seorang lelaki dikehendaki bekerja untuk bapa mertuanya selepas perkahwinan sebagai menyempumakan tanggungjawabnya. Tugas mi mungkin untuk menangkap singa taut. Perkahwinan boleh dilakukan dalam masa seseorang itu menjalankan khidmatnya. Pertuknan yang lain berlaku dalam bentuk pertukaran kaum perempuan. Hanya 3 peratus.daripada sampel yang telah digunakan oleh Murdock (ibid, 1957) mempunyai sistem bertukar-tukar perempuan, iaitu adik perempuan atau saudara perempuan daripada keluarga lelaki akan ditukarkan dengan seorang lelaki dad pihak keluarga perempuan. Hal mi berlaku di kalangan masyarakat Tiv di Afrika Barat di mana wanita akan ditukarkan antara dua keluarga atau kelompok keluarga yang terlibat (Kuper, 1963). 122

PERKAHWINAN DAN FUNGS! PERSANAKAN

Pertukaran hadiah merupakan satu lagi bentuk pertukaran yang sering dilakukan. Kira-kira 3 peratus daripada sampel Murdock (ibid. 1957) menunjukkan pertukaran hadiah dilakukan menerusi institusi perkahwmnan. Dalam beberapa masyarakat terdapat misalnya dua kelompok keluarga yang terlibat dalam mnstitusi perkahwinan mi bertukar hadiah yang nilainya hampir sama. Contohnya ialah orang-orang di Pulau Andaman sebaik sahaja seorang lelaki menunjukkan keinginannya untuk mengahwini seorang wanita, kaum keluarga kedua-dua belah pihak akan bertemu dan memulakan pertukaran hadiah yang terdiri daripada makanan atau barang tertentu. Aturan seumpama mi berlaku sehingga berlangsungnya perkahwinan itu. Mas kahwin pula merupakan pemindahan wang atau barang yang besar jumlahnya daripada keluarga sebetah wanita kepada keluarga lelaki yang mahu dikahwininya. Bayaran mas kahwin ataupun down adalah merupakan sebagai suatu institusi yang besar ertinya dalam masyarakat keturunan Sri Langka. Jumlah bayaran mas kahwmn iS ditentukan secara serius oleh golongan masyarakat yang menganuti adat seumpama mi. Di kalangan masyarakat Rajput di India mas kahwin dibayar oleh kaum perempuan datam bentuk wang dengan kadar yang agak rendah sedikit jika dibandingkan dengan yang benlaku di Eropah pada zaman Renaissance. Barang danipada emas yang mahal, barang dapur, pakaian dan juga tempat tidur boleh menjadi barang yang hendak di hadiahkan. Bayaran mas kahwin merupakan perbelanjaan yang paling tinggi bagi keluarga perempuan. Biasanya ibu bapanya akan mula mengumpulkan hadiah sejak anak perempuannya dilahirkan. Mas kahwin dipamerkan untuk kepentingan kaum saudara perempuan sebelah pengantin lelaki. Mereka seterusnya akan memeniksa pengantin perempuan. Hanya sebahagian kecil masyarakat yang mengamal bayaran ganti mgi kepada golongan keluarga lelaki. Dalam aspek ekonomi mi, boleh dikatakan semua bentuk hadiah adalah dibenikan kepada pihak perempuan sebagai menggantikan khidmat yang patut ditenima dan juga pertukaran kaum wanitanya. Murdock (1957) telah menunjukkan bahawa ganti rugi dilakukan apabila wanita yang dikahwini selalunya berpmndah tempat tinggal dad tempat ibu bapanya ke tempat kaum lelaki. Dia mengatakan bahawa hal-hal ekonomi yang dipindahkan kepada golongan keluarga perempuan
-

123

ASAS-ASA5 ANTROPOLOGI

adalah untuk menggantikan kerugian khidmat anak perempuan mereka yang sekarang mi telah dimilikm oleh kaum lelaki. Oleh kerana ia selalu berlaku di mana anak perempuan pergi ke rumah pihak lelaki, maka tidak menghairankan sekiranya perkahwinan melibatkan perpindahan bidang ekonomi kerana khmdmat wanita itu telah berpindah ke sebelah lelaki. 8. Sumbang Muhrim Hampir semua masyarakat di dunia mi mewujudkan aturan yang disebut sebagai sumbang muhrim iaitu aturan yang melarang perkahwinan atau hubungan seks di antara anggota dalam keluarga terutamanya di antara ibu bapa dan anak-anaknya dan di antara adik-beradik. Peraturan sejagat mi telah menarik perhatian ahli antropologi. Ahli antropologi ingin menjelaskan mengapa sumbang muhrim amat ditakuti dan hams dijauhi. Perkahwinan tidak hanya bergantung semata-mata kepada percintaan dan hubungan yang bebas antara seorang lelaki dan perempuan. Perkahwinan juga tidak berlaku kerana keperluan seks semata-mata. Walaupun percintaan dan seks menjadi fakton penting, aturan yang tertentu terdapat dalam masyarakat untuk menentukan siapakah yang hams dikahwini oleh seseonang dan siapakah pula yang tidak boleh dikahwirii. Perkara yang menimbulkan peraturan seumpama mi ialah disebabkan oleh fakton ekonomi dan mantabat dalam masyanakat. Yang paling penting lagi ialah atunan yang lebih khusus terdapat dalam semua masyarakat seperti hukum sumbang muhrim. Hukum sumbang muhnim mengharamkan hubungan seks ataupun penkahwinan di antara ibu dengan anak lelakinya, antara bapa dengan anak perempuannya dan di antana adik-beradik dalam sesuatu keluarga. Tidak ada satu masyarakat di dunia mi yang membenankan hubungan seks antana keluarga asas, iaitu antara bapa, mbu dan anak. Namun demikian terdapat masyanakat di mana hukum sumbang muhrim mi dibenankan, misalnya di dalam keluarga dinaja. Golongan masyarakat Inca dan keluarga diraja di Hawaii adalah dua golongan yang melanggar hukum sumbang muhnim sejagat mi. Suatu contoh yang lagi ialah masyarakat Cleopatra. Tetapi soalnya timbul mengapa hukum sumbang muhrim mi perlu dikenakan dalani semua masyanakat. 124

PFRKAHWTNAN DAN FUNGS! PERSANAKAN

(i) Teori Fainiliariti Kanak-kanak Dalam tahun-tahun 1920-an terdapat pendapat yang mengatakan bahawa anggota masyarakat yang telah hidup dan tinggal dan besar bersama-sama sejak kecil lagi seperti adik-beradik tidak mungkin mereka akan tertarik untuk melakukan hubungan seks. Pendapat mi kemudian telah ditolak kerana terdapat bukti bahawa kanak-kanakjuga selalunya ingin melakukan hubungan seks dengan thu bapa mereka serta adik-beradik mereka. Namun demikian kajian yang baru telah menyarankan bahawa terdapat sesuatu di dalam teori Westermarck (1894) itu yang mungkin dianggap benar kerana individu kurang inginkan seks dalam kelompok mereka yang samasama dibesarkan. Kajian yang dilakukan okh Talmon (1964) mengenai masyarakat Kibbutz mengatakan dalam masyarakat mi kanak-kanak tinggal dalam kelompok bersama-saina sejak kecil. Kanak-kanak yang tinggal sebagai anggota yang sama-sama dibesarkan mempunyai hubungan yang rapat di antara teman sepermainan dad sejak kecil lagi. Talmon telah menunjukkan bahawa dan 125 pasangan yang dikaji tidak terdapat pasangan suami isteri yang terdiri dad mereka yang hidup bersama-sama sejak masa kecil, walaupun ibu bapa mereka menggalakkan supaya mereka berkahwin dengan teman sebaya yang hidup bersama-sama sejak kecil. Begitu juga dengan hubungan seks. Alasan yang dibenikan oleh golongan itu ialah mereka terlalu mesra dan tidak bermmnat mengaclakan hubungan seks. Di dalam sistem keluarga Kibbutz yang besar meneka hidup bersama-sama. Kanak-kanak yang hidup dalam kelompok keluanga besan mi telah membuktikan bahawa mereka tidak cenderung terhadap seks di antara golongan mereka, tetapi sebalmknya mereka tertanik dengan orang yang baru datang ke tempatnya ataupun orang luar terutamanya mereka yang barn dikenali. Kajian Arthur Wolfs (1970) mengenam onang Cina di Taiwan Utara menyokong teori yang mengatakan bahawa kanak-kanak yang mesra sesama mereka melahirkan suatu penasaan yang kurang cenderung untuk melakukan hubungan seks antara mereka. Wolfs telah memusatkan kajiannya kepada suatu masyanakat yang mengamalkan adat istiadat Cina yang disebutkan sebagai daughter-inlaw-raised from childhood iaitu apabila keluarga melahirkan sese125

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

orang anak perempuan ia selalunya akan diberi atau dijual setelah ia berumur beberapa minggu kepada golongan keluarga yang mempunyai anak lelaki yang akan menjadikannya sebagai anak menantunya. Wolfs telah menunjukkan bukti bahawa perkahwinan seumpama mi melahirkan kesulitan seks antara pasangan yang telah hidup bersama-sama sejak kanak-kanak. Informan telah mengatakan bahawa kemesnaan melahirkan ketidakcenderungan seks yang menyebabkan kurangnya hubungan antara mereka. Walaupun mungkin benar bahawa kanak-kanak yang dibesarkan bersama-sama tidak cendenung untuk melakukan hubungan seks antara mereka tetapi penjelasan mi masih belum memuaskan. Sekiranya kanak-kanak yang hidup mesna akan mengurangkan kecenderungan seks, mengapa masyarakat perlu mengadakan hukum sumbang muhrim dan tidak hanya bergantung kepada perasaan semula jadi terhadap ketidakcenderungan yang wujud. (ii) Teorj Psikoanalitik Freud Satu lagi penjelasan teori, sumbang muhnim diberikan oleh Freud (1938). Freud menyarankan bahawa hukum sumbang muhrim adalah neaksi danipada keinginan melanggan hukum yang ada secara tidak disedari. Pada kebiasaannya anak lelaki tentarik kepada ibunya dan anak perempuan tertanik kepada bapa. Akibatnya timbul perasaan cemburu dan marah terhadap bapanya. Tetapi perasaan seumpama mi tidak dapat diteruskan kenana bapa akan bentmndak. Oleh sebab itu mereka terpaksa menekan perasaan meneka. Selalunya penasaan mereka tertekan sehinggakan tidak menyedari perasaan itu tenus wujud pada did mereka. Penasaan yang menakutkan akibat sumbang muhnim adalah reaksi untuk melindungi perasaan mereka yang terpendam. Teori Freud mi menimbulkan penasaan yang menakutkan terhadap hukum sumbang muhrim, tetapi teorinya tidak menjelaskan asal usul pantang larang in Memang benar bahawa sumbang muhrim dihalang oleh masyarakat tetapi tidak ada alasan mengapa seseorang anak lelaki atau seorang anak perempuan menekan keinginan melanggar hukum sumbang muhnim. (iii) Teori Perpecahan Persanakan Teoni mi mengatakan bahawa persaingan seks di antara anggota keluarga akan melahirkan pertelingkahan hubungan dan ketegang1-26

PERKAHWINAN DAN FUNGSI PERSANAKAN

an dalam keluarga (Malinowskm 1967). Akibatnya keluarga tmdak boleh berfungsi dengan lebih berkesan. Untuk meneruskan kewujudan masyarakatnya maka masyarakat hams mengurangkan pertelingkahan dan persaingan di kalangan anggota keluarganya. Hukum sumbang muhrim itu diterima dengan tujuan untuk menentukan anggota di dalam keluarga itu terus bersatu. Namun demikman tidak terdapat perseimbangan dalam pendekatannya. Masyarakat boleh juga membentuk aturan lain bagi mewujudkan hubungan seks dalam keluarganya dengan anggota keluarga yang lain di samping dapat mengurangkan persaingan yang akan menghancurkan kewujudan institusi persanakan. Walaupun selalu dikatakan bahawa hubungan seks di antara adik-beradik akan menghancurkan sesuatu keluarga, tetapi sebagaimana yang telah diketahui dalam sejarah, perkahwinan antara adik-beradik dalam masyanakat Mesir silam tidak menghancurkan keutuhan persanakan itu. OIeh itu jelas bahawa teori mi tidak memberikan gambaran yang sempurna mengenai asal usul hukum sumbang muhrim mi. (iv) Teori Kerjasama Teori mi menekankan nilai tentang pantang larang sumbang muhrim sebagai alat untuk meninggikan kerjasama antana kelompok keluarga. Dengan mengelakkan hubungan seks sesama sendiri, anggota masyarakat dapat terus kekal dalam sebuah masyarakat. Beberapa amalan kerjasama tertentu adalah penlu bagi kesejahteraan komuniti. Untuk mengnrangkan perasaan curiga-meneurigai dan pentelingkahan antara kelompok persanakan serta untuk menjadikan kerjasama seumpama mi berjalan maka manusia dan awal-awal lagi melarang anggotanya melanggar aturan sumbang muhnim iaitu dengan menentukan indivmdunya berkahwin dengan anggota keluarga yang lain. Hubungan mi dapat menguatkan lagi ikatan pensanakan. Pantang larang sumbang muhnim membenikan pilihan kepada anggota masyarakat pnimitif santa ada memilih untuk berkahwin dengan keluanga lain ataupun mahu tens berbunuhbunuhan. Walaupun terdapat kebaikan perkahwinan luar keluarga, tetapi belum tentu hukum sumbang muhnim itu dapat melahirkan kenjasama dengan golongan luar kelompok keluanga Keluarga mungkin boleh menggalakkan anggotanya berkahwin dengan golong127

ASAS-ASA5 ANTROPOLOGI

an luar sekiranya mereka memikirkan hal mi perlu untuk survival mereka, sebaliknya membenarkan perkahwinan yang melanggar hukum sumbang muhrim apabila hubungan kerjasama tidak diperlukan. OIeh itu walaupun pantang larang sumbang muhrim meninggikan kerjasama antara keluarga, teori keperluan kerjasama mm tidak menjelaskan wujudnya pantang larang tersebut dalam masyarakat, kerana adat resam yang lain juga boleh meninggikan perhubungan ataupun ikatan yang lebih bererti dalam keluanga. (v) Teori Pembiakan Sesama Sendiri Menurut ahli genetik pula kelonggaran pantang larang sumbang muhrim akan memberikan akibat yang bunuk kepada keluarga itu sendiri. Teoni mi menekankan iaitu orang dad keluanga yang sam; mungkin membawa suatu keturunan yang menosakkan dan pembiakan sesama sendini mi akan melahirkan anak yang mungkin mad di waktu kecil atau anak yang terencat akal atau fizikalnya. Namun demikian teori mi telah ditolak kerana didapati perkahwinan sesama sendiri tidak semestinya merosakkan, sebaliknya a adalah berfungsi. Di kalangan haiwan pembiakan sesania sendiri tidak pun melahirkan anak yang cacat sama ada dad segi akal atau fizikalnya. Begitu juga di kalangan keluarga diraja Hawaii, golongan Inca dan golongan Cleopatra. Walaupun demikian, terdapat bukti mengenai manusia dan juga haiwan bahawa perkahwinan sesama sendiri mi umumnya merosakkan. Gen yang menyebabkan mutasi selalunya merosakkan dan dengan sebab itu anak yang lahir daripada keadaan mi akan mewarisi gen yang dua kali ganda besarnya yang akan merosakkan keturunan. Keadaan mi akan menimbulkan masalah genetik yang lain. Akhir-akhin mi suatu. kumpulan ahli sains tingkah laku telah menunjukkan bahawa anggota yang menjarangkan kelahiran anaknya, pilihan semula jadi memilih mekanisme yang menghalang pembiakan sesama sendini. Pembmakan daripada anggota yang sama adalah merosakkan di kalangan haiwan dan manusia. Bilangan anak yang selamat amat sedikit kerana kadar kematian yang tinggi berlaku. Dalam masyarakat manusia oleh itu pilihan semula jadi mungkin lebih menguntungkan dalam pantang lanang sumbang muhnim kerana ia akan mempunyai kadar kelahiran yang lebih tinggi 128

PERKAHwINAN DAN FUNG5I PERSANAKAN

dalam kelompoknya. Sama ada manusia memahami masalah yang menimbulkan kerosakan ataupun tidak akibat daripada sumbang muhrim mi, bukti demografi telah menunjukkan masalah sejagat terutamanya persamngan yang tidak menguntungkan. Berbeza dengan teori perpecahan keluarga dan juga ciii kerjasama, pantang larang mi hanya merupakan sebagai suatu cara bagi mengelakkan perkahwinan sesama sendiri. Keadaan mi juga memberikan peluang untuk mengelakkan pertelingkahan dalam keluarga sebaliknya memberikan kerjasama sosial di antara keluanga. 9. Pilihan Jodoh Perkahwinan jarang-jarang berlaku di antara mereka yang berstatus tinggi dengan yang berstatus rendah. Pilihn jodoh tidak ditentukan dengan mudah, bebas atau berlaku secara kebetulan. Selain daripada mengelakkan pantang larang sumbang muhrim tadi, masyarakatjuga mempunyal aturan untuk menentukan perkahwinan di antara golongan anggota masyarakatnya. Setiap kebudayaan menentukan anggota masyarakatnya siapakah yang sepatutnya mereka kahwini dan siapa pula yang tidak boleh meneka kahwini. Sehinggakan dalam masyarakat moden had mi pula masmh terdapat atunan seumpama itu. Walaupun dad segi teorinya mereka mi bebas untuk memilih jodoh tetapi mereka masmh ditentukan oleh beberapa faktor yang tertentu. Berikutan dengan itu, terdapatlah peristiwa yang dmsebut sebagai kahwin paksa atau perkahwinan yang diatur dan ditentukan oleh keluarga dekat atau orang penantaraan. Kadang-kadang pertunangan dilakukan semasa individu mi masih kecil lagi. Aturan perkahwinan seumpama mi menentukan tanggungjawab bersama antara golongan mi untuk membentuk suatu ikatan sosial dan ekonomi yang kuat bagi mengelakkan penindasan dan kucar-kacir dad perhubungan kasih sayang yang terlalu bebas. Perkahwmnan yang diaturkan seumpama mi mempunyai aturan yang tententu untuk mengekalkan martabat dalam masyarakat itu. Misalnya kajian yang telah dilakukan oleh Ford (1941) mengenai masyarakat Kwakiut! di British Colombia mendapati apabila seseorang itu mencapai umur dua puluh lima tahun ibu bapanya ataupun abang-abangnya akan mencanikan seorang wanita untuk menjadm istermnya, tanpa persetujuan daninya. Mereka akan 129

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

memilih isteri untuknya dan ia akan menerimanya tanpa banyak soal, kerana mi adalah suatu aturan masyarakatnya. 10. Eksogami dan Endogami

Satu lagi cara untuk menjelaskan nilai panlang larang sumbang muhrim ialah dengan mengkaji kesannya pada struktur sosial. Satu aspek yang berkait ialah aturan eksogami. Aturan mi menentukan pasangan yang menjadi jodoh ialah orang luar danipada kaum keluarganya ataupun luar danipada komuniti masyarakatnya. Dengan perkataan lain eksogami dimaksudkan perkahwinan luar daripada kelompok keluarga yang tertentu atau luar danipada kelompok kampung yang tertentu. Perkahwinan seumpama mi selalunya melibatkan pasangan yang datangdari tempat yang lebih jauh. Manakala perkahwinan berbentuk endogami, menentukan seseorang itu berkahwmn dengan orang dalam kelompoknya sendiri ataupun dalam kelompok yang ditentukan oleh kebudayaannya. Kelompok kasta di India mempunyai aturan yang melarang perkahwinan luar kastanya. Golongan kasta mi percaya bahawa perkahwinan dengan golongan yang nendah kastanya akan mengotori atau mencemani sistem sosial mereka serta sistem agama meneka. Qleh itu perkahwmnan seumpama itu diketepikan sama sekali. Perkahwinan yang membezakan kasta endogami mi terdapat di setengah-setengah tempat di Afrika Di Afrika Timur, mereka yang dianggap sebagai pahiawan Masai tidak akan berkahwmn dengan golongan yang bekenja sebagai kuli membuat besi waja. Golongan orang yang benpangkat tinggi tidak akan mengahwini golongan orang kebanyakan. Perkahwinan Sepupu Dalam sistem masyarakat Melayu terdapat golongan yang menentukan perkahwmnan dengan sepupu yang tertentu. Dalam sistem yang lain, perbezaan yang jelas terdapat bagi menentukan sepupu yang tertentu untuk dijadikan pasangan mereka. Mereka akan menentukan sepupu yang mana yang boleh dikahwini ataupun dalam hal itu sepupu yang mana yang dipilih. Sebagam contoh, beberapa masyarakat membenarkan ataupun menentukan seseorang berkahwin dengan sepupu silangnya tetapi menegah per130 11.

PERKAHWINAN DAN FUNGSI PERSANAKAN

kahwinan dengan sepupu selani. Ada masyarakat pula melanang perkahwinan dengan semua jenis sepupu. Sepupu silang adalah anak yang lahin daripada ibu bapa daripadajantina yang bertentangan, misalnya seorang kanak-kanak sepupu silang adalah merupakan sebagai anak kepada ibu sebelah bapanya ataupun anak kepada bapa saudara sebelah ibunya. Sepupu selari adalah anak daripada admk-beradik dad jenis jantina yang sama. Seseorang sepupu selari adalah anak kepada bapa saudara bapanya ataupun anak mak cik ibunya. 12. Levirat dan Sororat

Levirat ialah adat yang menentukan seseorang lelaki mengahwini janda abangnya. Soronat pula, seonang wanita akan mengahwini suami kakaknya setelah kakaknya meninggal. Adat seumpama mi merupakan perkahwinan sekunder iaitu ia diamalkan setelah perkahwinan pertama berlaku tetapi terhenti kerana kematian salah seorang dad pasangan tadi sama ada suami atau isteri.

13.

Poligami

Kebiasaannya penkahwmnan hanya benlaku di antara seonang lelaki dan seorang perempuan. Ini adalah sifat penkahwinan ideal yang disebut sebagai monogami. Tetapi dalam masyarakat yang tertentu, seorang lelaki dibenarkan benkahwmn dengan bebenapa orang wanita dalam satu waktu. Perkahwinan mi disebut sebagai poligami. Perkahwinan seorang wanita dengan beberapa onang lelaki dalam waktu yang sama disebut sebagai poliandni. Polmgmni dan poliandri merupakan dua jenis penkahwmnan poligami, iaitu perkahwinan Iebih dad seorang isteni atau suami dalam satu ketika. Penkahwinan berkelompok pula, benlaku di mana beberapa orang lelaki dikahwinkan dengan bebenapa orang wanita dalam waktu yang sama. Keadaan mi pernah berlaku tetapm tidak diketahui dengan sah masyarakat mana yang mengamalkan sistem perkahwinan mi.

131

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

Rajah menggambarkan sistem perkahwinan secara monogami, p0liandri, poligini, dan berkelompok
Bentuk Pcrkahwinan Monogami Lelaki Ptrempuan

a a
~ +
+

0 0+0

~ poligami PoIiandri~ Berkelompok

Es

0
0
+

14.

Poligini dan Poliandri Perkahwinan bentuk poligmni mi merupakan bentuk perkahwinan yang terdapat di beberapa tempat di dunia. Murdock (1957) telah menunjukkan hampir 70% daripada sampel masyanakat yang dikajinya mengamalkan sistem poligini. Tendapat juga bukti yang cukup bagi mewujudkan latar belakang kebudayaan mereka. Kita telah mendefinisikan poligini sebagai perkahwinan di antara seonang lelaki dengan beberapa orang wanita. Perkahwinan jenis poligini adalah merupakan sebagai institusi perkahwmnan yang secara sosialnya ditermma oleh masyarakat, kerana meneka tinggal di tempat tinggal yang sama dan mempunyai sistem kerjasama ekonomi serta hubungan seks. Poligini dalam kebanyakan masyanakat menandakan suatu status senta kekayaan yang tmnggi, kenana pada umumnya hanya mereka yang kaya dan pemimpin yang benharta yang dmjangka mempunyai isteni lebih danipada satu. Namun demikian dalam masyanakat lain di mana wanita adalah faktor penting kepada asas sistem ekonomi, kekayaan mungkmn boleh dicapai dengan mempunyai isteri yang banyak. Masyarakat Siwai,. di Pasifik Selatan, mendapatkan statusnya melalui pemberian harta atau mengadakan kendunm-kendana (Murdock 1949). Oleh kerana daging babi mempakan makanan yang paling penting dalam pesta seumpama itu, golongan Siwai menghubungkan peinelihanaan babi tadm dengan mantabat. Tambahan lagi babi merupakan binatang kesayangan orang Siwai. Apabila golongan Siwai memanggil babi dengan nama yang dibenikan dan 132

PERKAHWINAN DAN rUNGS! PERSANAKAN

gembira melihat babinya, mi menjadi pentanda bahawa ia cendenung untuk mendapatkan wanita yang ramai sebagai isterinya. Kerana dalam masyarakat Siwai, golongan wanitalah yang mencarikan makanan untuk babi. mi bukannya merupakan suatu fenomenon yang dmada-adakan di mana poligami terdapat dalam golongan yang mempunyai babi yang banyak jika dmbandmngkan dengan onang yang mengamalkan monogami. Sebahagian daripada kaum lelakm benkahwin bagi kali yang kedua atau ketiga ialah dengan tujuan untuk membanyakkan lagi bilangan jumlah babi mereka. Di kalangan masyarakat Siwai, mempunyai isteri yang ramai tidak semestinya menunjukkan status tetapi merupakan satu usaha untuk menambah bilanjan babm yang sebaliknya mungkin memberikan kedudukan dan martabat yang tinggi kepada seseorang itu. Data dad World Ethnografic Sample (Murdock 1957) menunjukkan hanya 1% daripada jumlah sampel mi yang mengamalkan sistem poliandri ataupun perkahwinan seorang wanita dengan beberapa orang lelaki yang bersaudara. Poliandri boleh juga melibatkan meneka yang bukan dan kelompok saudara. Di kalangan masyanakat Tibet dan masyarakat Toda di India meneka mengamalkan poliandni seumpama in Aturan perkahwinan adalah tidak begitu jelas. Seorang isteni bagi kelompok admk-benadik adalah ditenima sebagai isteri kepada semua kelompok adik-beradik lelaki itu tadi. Dmkatakan juga bahawa adik lelaki yang barn dilahirkan selepas perkahwinan juga menjadi suami golongan in Bagi masyarakat Toda, paterniti tidak dikaitkan dengan ayah yang sebenarnya (bapa biologi), tetapi tinggal dengan ayah yang memelihananya (bapa sosial), yang statusnya ditentukan dengan satu upacana dalarn bulan yang ketujuh seseorang isteri itu mengandung. Pada umumnya keluarga tinggal di tempat tinggal yang sama, tetapi dalam masyanakat Tibet, setiap suami mempunyai bilik yang tertentu, sekiranya keluarga itu adalah merupakan suatu keluanga yang terkaya. Lelaki itu tadi boleh menentukan bmla ia akan menziarahm msteri yang dikahwininya tadi. Ada dua penjelasan dapat dmberikan kepada sistem poliandni. Pertamanya, dalam masyarakat mi tendapat pembunuhan bayi penempuan yang menyebabkan kunang bilangan kaum wanita. Kedua, keperluan masyarakat untuk menentukan sesuatu saiz ladang. Di kalangan masyarakat Toda dan Tibet, pembunuhan anak penempuan diamalkan dan poliandni mungkin menupakan 133

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

penyelesaian masalah kepada kekurangan perempuan jika dibandingkan dengan golongan lelaki. Di antara orang Tibet pula tanah bagi penduduk adalah begitu kecil dan pembahagian seterusnya tidak boleh dilakukan. Poliandri menjamin hubungan adik-benadik lelaki teruna benkekalan dan dengan demikian tanah yang ada tidak penlu dibahagi-bahagikan lagi. 15. Persanakan Raymond Firth (1958) mengatakan sesuatu keluarga itu tidak lengkap sekiranya tiga unsur mi tidak wujud bapa, ibu dan anak. Oleh itu keluarga ialah satu unit sosmal yang sehabis kecil bilangannya mengandungi ibu dan bapa serta anak yang tinggal di dalam sebuah rumah yang sama. Keluarga sebagaimana yang kita definismkan adalah mempakan sebagai suatu institusi sejagat hasil danipada penkahwmnan yang disebut sebagam keluanga asas. Anggota-anggota dalam sesebuah keluanga temtamanya ibu bapa dan anak mereka tinggal bensama-sama di sebuah tempat dan membenikan pengiktinafan yang tertentu kepada hubungan timbal balik dan juga oblmgasm yang tertentu terutama sekali dalam aktiviti ekonomi. Seseonang dalam hidupnya adalah dmbesankan dalam suatu keluanga iaitu kelarga onientasi iaitu keluarga seseorang itu dilahmndan dibesarkan. Selepas benkahwin seseonang itu akan membentuk keluarganya sendini yang dmsebut sebagai keluarga prokreasi. Keluarga membenikan keadaan alam sekitar yang sesuai untuk dipelajani oleh anak-anaknya. Namun begitu tiada suatu makhluk yang dapat membenikan segala-galanya kepada anak yang dmlahmnkan. Kanak-kanak hanus mempelajani sesuatu melalui tahap yang begitu lama dalam kehidupan mereka. Hakikat mi disebabkan secana bmologm manusia mengambml waktu yang lama untuk sampam ke peningkat kedewasaannya. Keluanga menjaga dan melindungi anak meneka sementana anak mereka mencapai tahap kedewasaan, mempelajani tingkah laku kebudayaan, kepercayaan dan nilai yang diperlukan supaya meneka hidup sempunna. Walaupun kita selalu mendapati masyanakat moden hidup dalam keluarga asas, tetapi ia bukannya kebiasaan yang tendapat dalam semua masyanakat. Sebaliknya keluarga luas sening juga terdapat. Keluarga besan adalah meliputi dua ataupun lebmh golong134

PERKAHWINAN DAN FUNGSI PERSANAKAN

an keluarga yang monogami, poligami, poliandri yang dihubungkan dengan pertalian darah. Dalam keluanga luas yang biasa tendapat ialah sepasang suami isteni danjuga satu atau lebih danipada anak mereka yang telah berkahwmn tinggal bersanta-sama dengan meneka di mmah yang sama. Dalam keluanga asas tadi ikatan yan~ wujud ialah melalui ibu bapa dengan anak mereka. Walaupun demikian, keluanga luas kadang-kadang mengandungi juga hubungan melalui anak meneka. Hal mi yang membezakannya dengan keluarga gabungan. Keluanga luas mungkin mengandungi beberapa keluanga yang tenmasuk di dalamnya tiga generasi. Faktor ekonomi merupakan suatu fakton penting wujudnya keluarga asas dalam masyanakat moden dan masyarakat mndustni pada han mi. Masyarakat industri sama dengan masyarakat pembum dan masyanakat yang mengumpulkan makanan di mana mereka tidak penlu untuk menguruskan harta atau tanah dad satu generasi ke satu generasi yang akan datang. 16. Perceraian Semua masyarakat memandang benat terhadap perceraman. Perkahwmnan bukan hanya semata-mata mempakan aktmviti keagamaan tetapi iajuga mempunyai faktor ekonomi yang penting. Oleh sebab itu atunan percenaian boleh dilakukan atas beberapa alasan yang tertentu bengantung dad suatu masyanakat kepada suatu masyarakat yang lain. Dalam masyarakat Islam seonang yang tidak boleh melahmnkan anak mungkin menjadm alasan yang penting untuk bencerai. Di kalangan masyarakat yang lain pula, perceraian tidak digalakkan selepas seonang suami isted itu mempunyai anak, dan selalunya pasangan mi tems dinasihatkan supaya menyesuaikan did meneka dengan masalah yang dihadapi. Dalam masyarakat Melayu yang beragama Islam, penceraian agak mudah dilakukan. Ini menimbulkan beberapa masalah yang tersendini. Walaupun percenaian benlaku, namum demikian anak mereka tenus dijaga oleh kaum keluanga mereka sama ada keluanga sebelah ibu atau sebelah bapa bergantung kepada pola perkahwinan dalam masyarakat itu tadi.

135

ASAS-ASAS ANTROPOLOG!

17.

Bacaan yang Dicadangkan Fox, R. 1968 Kinship and Marriage: An Ant hropological Perspective, Baltimore: Penguin. Buku mi memperkenalkan kepada pembaca masalah dan teoni dalam perkahwinan dan penanakan. Comparative Perspectives on Marriage and the Family. Boston, Little Brown. Buku mni merupakan satu kumpulan makalah yang menggunakan pendekatan budaya silang yang berbagai-bagai dalam kajian perkahwinan dan keluarga. Dalam pengenalannya Geiger telah membincangkan kestabilan perkahwinan dan keluarga sejagat. Social Structure. New York: Macmillan. Sebuah buku klasik yang menganalisis budaya smlang dalam berbagai-bagai onganisasi sosial. Hal pokok sepenti keluanga asas, bentuk-bentuk keluanga, atunan hubungan jantina dan pantang larang sumbang muhnim, dibmncangkan dengan mendalam. The Family in Cross-Cultural Perspectives New York: Holt, Rinehart and Winston. Buku mni menghuramkan keluanga, penkahwmnan, batasan seks, pilihan jodoh dan benbagai-bagai topik yang lain.

Geiger, H.K (Pg) 1968

Mundock, G.P. 1949

Stephens, Williams N, 1963

136

BAB6
POLA KFADIAMAN DAN PERSANAKAN

1. Pola Kediaman Selepas Berkahwin Sistem ekonomi masyarakat Melayu moden pada han mi telah melalui perubahan yang pesat iaitu daripada sistem bertani secara tnadisional kepada smstem industni. Di samping itu masyarakat Melayu telah menenima unsur pendidikan moden Banat. Akibatnya ramai di antana anggotanya yang mula tinggal di bandar. Dengan itu pola kediaman mereka selepas berkahwin berbeza dan masyarakat tradisional. Pada han mi pasangan muda, selepas berkahwin selalunya berpindah ke tempat kediaman yang berlamnan, jauh danipada tempat kediaman ibu bapa atau kaum keluarga suami atau isteni. Onientasm kediaman masyanakat Melayu moden pada han mi rnenunjukkan suatu pola yang disebutkan sebagai pola neolokal, iaitu pasangan yang muda mendirikan tempat kediaman baru, yang berasmngan daripada tempat kedmaman ibu bapa dan keluarga mereka. Oleh kerana orang muda mempunyai pendidikan Barat mereka mempunyam jenis pekerjaan yang benbeza danipada keluarga mereka. Ramai di antara mereka berpindah dan tinggal di bandar, tidak lagi menetap di kampung. Maka dengan itu mereka mempunyai pola tempat kediaman yang berbeza selepas berkahwin. Namun demikian, pasangan yang banu berkahwmn mempunyai kediaman yang disebut sebagai neolokal itu tadi sering menemui kaum keluarga meneka di tempat asal mereka berada sekunang-kunangnya tiga atau empat kali setahun. Hubungan antara mereka dengan kaum keluarga yang tinggal di kampung masih benterusan melalui surat ataupun kiniman wang. Pola kediaman neolokal mni boleh dianggap sebagam suatu pola yang barn terjelma dalam masyarakat Melayu, akibat danipada perubahan sistem ekonomi, pendidikan dan juga perubahan yang dibawa melalui pnoses organisasi yang barn. Penubahan yang seumpama mi jelas tidak banyak sedikit juga mengubahkan pola sistem kediaman kekeluargaan selepas berkahwin.

137

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

Pola neolokal seumpama mi memang tidak asing lagi dalam masyarakat Barat yang sering kita lihat melalui wayang gambar dan sebagainya. Pola kediaman yang berasingan dan kaum keluarga mereka mi telah mula wujud lama sebelum mereka berkahwin lagi. Namun demikian, dalam banyak masyarakat tenmasuk masyarakat Melayu tendapat juga pasangan yang baru berkahwin terus tinggal buat beberapa waktu dengan kaum keluarga ataupun dengan ibu bapa meneka di tempat asal meneka. Oleh kerana semua orang muda dalam semua masyarakat dikehendaki memilih jodoh dan onang di luar keluanga asas mereka, dan oleh kerana pasangan mi tmnggal bersama-sama selepas mereka berkahwin, kecuali dalam beberapa masyarakat saja, maka tidak mungkin semua masyarakat mengamalkan sistem di mana anak meneka terus tmnggal dengan thu bapa atau kaum keluarga selepas benkahwin. Oleh sebab itu, anak meneka terpaksa tinggal di tempat asing dan meninggalkan rumah ibu bapa mereka selepas benkahwin. Tetapi tendapat juga dalam masyanakat di mana anggota masyarakatnya tenus tinggal di rumah pesaka ataupun rumah asal mereka selepas benkahwin. Umumnya terdapat pola penting di mana pasangan yang benkahwin mi tmnggal dengan ibu bapa ataupun tmnggal benhampiran dengan kaum keluanga mereka. Ada lima pola kedmaman yang akan dibincangkan di sini iamtu patnilokal, matrilokal, bilokal, avunkulokal dan neolokal. Patrilokal Pola kediaman patrilokal ialah pola yang palmng meluas sekali tendapat mengenai kediaman selepas benkahwmn. Mundock 1957) dalam kajiannya mendapati 67 penatus danipada masyanakat yang dikajinya mengamalkan sistem kediaman patrilokal in Suami akan membawa isteninya ke tempat kediaman rumah bapanya dengan mendinikan tempat kediaman benhampiran numah bapa atau keluarga bapanya ataupun menjadikannya sebagai anggota keluarga luas. Di kalangan onang Tiv di Nigeria Utana, apabila seorang anak lelaki berkahwmn, isteninya selalunya akan tinggal bersama-sama dengannya dalam kawasan perumahan bapa sebelah suaminya iaitu dengan membentuk suatu keluanga luas berbentuk patrilokal. Istilah kediaman mi kenap kali juga diketahui sebagai vinilokal. 138

POLA KEDIAMAN DAN PERSANAKAN

Matrilokal Dalam pola kediaman berbentuk matrilokal in seorang suami akan tinggal bersama-sama dengan keluarga sebelah ibu mentuanya atau ia boleh memilih untuk mendmnikan numah berhampinan dengan mmah keluarga sebelah isteninya. Bentuk kediaman mi merupakan suatu pola kediaman yang terdapat di kalangan orang Melayu yang menganuti adat Minangkabau di Negeni Sembilan dan Melaka. Istilah kediaman mi kadang-kadang disebut sebagai uksodlokal. Bilokal Dalam kebanyakan masyarakat, termasuk masyarakat Melayu, pola inilah yang amat meluas sekali. Dalam bentuk kedmaman bilokal in kebanyakan daripada pasangan barn tinggal bersama-sama kaum keluarga mereka ataupun mereka mendinikan numah benhampiran dengan kaum keluanga sama ada sebelah ibu bapa suami atau sebelah isteni. Pola mi dikatakan paling banyak terdapat dalam masyarakat Melayu masa dahulu. Di perkampungan seumpama in kita lihat sebuah rumah besar dikelilingi oleh beberapa rumah kecil yang lain. Rumah besar itu ialah rumah yang didiami oleh ketua keluarga bagi keluarga luas. Rumah yang kecil terdapat berhampinan dengan numah besar tadm, tiap-tiap satunya didmami oleh pasangan yang barn ataupun pasangan yang mempunyai anak sebagai anggota darmpada keluarga luas tadi. Sebagaimana yang kita katakan tadi, pasangan yang barn benkahwin mungkin tmnggal bersama-sama, sama ada dengan keluarga sebelah suaminya ataupun keluarga sebelah isterinya bergantung kepada mana mereka boleh mendapatkan tapak rumah dan juga tanah untuk keperluan ekonominya. Sebahagian darmpada keluarga luas di kampung tadi adalah berbentuk patrilokal, yang lain pula berbentuk matrilokal. Sebahagiannya merupakan sebagai bilokal iaitu di mana kedua-dua abang, kakak dan adik mungkmn tinggal bersama-sama dengan keluanganya. Dengan itu sama ada anak letaki atau anak penempuan akan tinggal di numah asalnya selepas berkahwin, keluarga luas menangkumi gabungan adik-beradik yang telah berkahwin dan juga keluarga asas. Avunkulokal Ada beberapa masyarakat yang mengamalkan sistem kediaman 139

ASAS-ASAS ANTROPOWGI

avunkulokal, iaitu mereka yang tinggal bersama-sama dengan kaum keluanga bapa saudana sebelah ibu suami. Walaupun pola seumpama mi menghamrankan pengkaji Banat tetapi apabila mereka melihat dengan lebih mendalam lagi mereka akan memahami bahawa masyanakat yang mempunyai pola kediaman avunkulokal mi selalunya mempunyai kelompok kekeluangaan di mana abang ataupun adik lelaki sebelah ibu suami adalah merupakan orang yang mempunyai banyak autoniti dalam mentadbirkan keluanganya. Selalunya dalam masyanakat yang membentuk kediaman avunkulokal mi, seorang anak lelaki mula meninggalkan tempat kediaman ibu bapanya dan tinggal dengan bapa saudananya sebelum meneka berkahwin lagi. Misalnya dalam masyarakat orang Haida, British Colombia seorang anak lelaki akan pindah ke rumah bapa saudaranya sebelah ibunya apabila mereka mencapai umur lebih kurang sepuluh tahun. Bapa saudaranya adalah orang yang bertanggungjawab untuk melatihnya menjadm seonang nelayan atau pemburu dan ia bertanggungjawab untuk mengajan segala kemahmnan seperti membuat penahu, berpenang dan sebagainya. Bapa saudaranya juga bertanggungjawab terhadap masalah kekeluangaan dan akan menghukumnya apabila ia melakukan kesalahan. Sebelum kanak-kanak itu besar dan berkahwin dia adalah di bawah jagaan bapa saudaranya tadi. Dalam masyanakat Haida mi seseorang lelaki akan membawa isteninya tinggal bersama-sama dengannya di rumah keluarga lelaki sebelah mbunya. Dalam masyanakat lamn yang berbentuk avunkulokal mi, suami dan msteninya akan tmnggal benhampiran dengan keluanga sebelah ibu iaitu abang atau adik lelaki ibunya. Neolokal Pola mi telah dijelaskan sebagai suatu pola kediaman yang baru dalam masyarakat kita. Di Banat pola mi merupakan suatu bentuk kediaman yang meluas. Pada umumnya sebahagian besar danipada pasangan yang telah benkahwin dalam masyarakat Barat tinggal berjauhan danipada kaum keluanga sebelah ibu atau sebelah bapa mereka. Dalam pola mi pasangan suami isteni yang barn meninggalkan rumah ibu bapanya dan membentuk satu kediaman baru di tempat lain berasmngan dad tempat kediaman ibu bapa atau keluarga suami atau isteni. 140

POLA KEDIAMAN DAN PERSANAKAN

Faktor Perbezaan Tempat Kediaman Banyak ahli antropologi menjelaskan sebab mengapa pasangan yang baru berkahwin dalam setengah masyarakat dm dunia mi tinggal berasingan daripada kaum keluanganya, sementara dalam masyanakat yang lain pula tin~gal berhampinan atau bersama-sama dengan keluarganya. Salah satu penjelasan itu ialah pola kediaman yang berbentuk neolokal banyak terdapat dalam masyanakat yang sistem ekonominya mengkhususkan pada sistem ekonomi kewangan dan ekonomi perdagangan. Pendapat mi mengatakan bahawa apabila manusia boleh menjualkan tenaganya ataupun apabila hasil keluanannya untuk mendapatkan wang, mereka boleh membeli barang keperluan untuk kehidupan mereka tanpa memerlukan pertolongan kaum keluarga untuk menampung keperluan hidup mereka. Wang merupakan barang yang tidak mudah rosak. Maka ia boleh disimpan untuk ditukarkan dengan barang lain pada bila-bila masa. Oleh itu keluarga yang bergantung kepada smstem ekonomi kewangan boleh mengumpulkan wang dan menggunakannya apabmla meneka tidak mempunyai pekerjaan, sakit atau sebagamnya. Hal yang seumpama mi tmdak mungkin benlaku dalam masyanakat yang tidak menggunakan wang sebagai sistem ekonomi meneka. Mereka perlu tens bengantung kepada keluarga mereka untuk mendapatkan bahan makanan dan keperluan lain apabila mereka sakit atau tidak mempunyai pekenjaan. Tendapat bukti bahawa kajian silang budaya yang telah dilakukan oleh Mundock menunjukkan bahawa kedmaman neolokal ml berlaku dalam masyarakat yang mengamalkan sistem pennlagaan dan pertukaran banang di pasaran. Manakala masyarakat yang tidak menggunakan sistem kewangan akan terus tinggal benhampmnan dengan kaum keluarga atau tinggal bersamasanta dengan keluarga mereka sendini. Kebanyakan anggota masyarakat di dunia mi mempunyam smstem tempat kediaman setelah berkahwin sama ada tlnggal berhampiran dengan keluarga suami ataupun tinggal bersama-sama dengan kaum keluarga isteni. Sebab mengapa pasangan yang barn berkahwin itu tinggal bersama-sarna dengan keluarga sebelah suaminya, manakala masyarakat yang lain pula tinggal bersama-sama dengan keluarga sebelah isterinya itu bergantung kepada sama ada dalam masyarakat mi kaum lelaki adalah orang yang membenikan keperluan ekonomi atau kaum perempuan yang membenikan se141

2.

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

bahagian besar sumbangan kepada keperluan kehmdupan ekonomm meneka. Namun demikian data kajian silang budaya tidak pula menyokong andaian seumpama in Tendapat umpamanya di mana kaum lelaki membenikan sumbangan ekonomi yang besar, tempat tinggal tidak semata-mata benbentuk patnikokal tetapi matrilokal, sementara di mana kaum wanita tidak banyak menyumbangkan kepada ekonomi, tempat tinggalnya berbentuk matnilokal dan bukan patrmkokal. Faktor lain yang mungkin boleh menentukan tempat tinggal selepas berkahwin, sama ada matnilokal ataupun patnilokal, ialah keperluan tenaga sekiranya benlaku peperangan dalam masyarakat tadi. Banyak masyanakat yang benmusuh-musuh dengan komuniti yang tinggal berhampmran perkampungan mereka. Pepenangan serius berlaku di antara kelompok yang bertutur bahasa yang sama. Dalam masyarakat yang lain pula, peperangan benlaku bukannya sesama kelompok yang bertutur bahasa yang sama tetapm dengan orang danipada kelompok yang menggunakan bahasa yang berlamnan. Pola peperangan yang seumpama mi disebut sebagai pola pepenangan luaran. Dalam masyanakat di mana peperangan merupakan peperangan dalaman, tempat tinggalnya lebih bercorak patnilokal daripada matrilokal. Bentuk peperangan seumpama mi memerlukan anak lelaki tinggal bersama-sama atau berhampiran dengan tempat tinggal ibu bapa bagi membantu meneka dalam masa pepenangan. Oleh kerana kaum wanita selalunya tidak membenikan sumbangan tenaga pepenangan, anak lelaki yang tinggal bersama-sama di rumah selepas benkahwin akan membantu meneka bagi mengekalkan keutuhan. Apabmia tenaga mereka diperlukan, dengan pantas boleh didapati. Sebaliknya tempat kediaman boleh bercorak matnilokal dan janang-janang patrilokal apabila bentuk pepenangan mi adalah peperangan luaran. Dalam keadaan yang demikman selalunya kaum keluarga tidak takut pepenangan atau serangan daripada jmran tetangga ataupun orang yang berhampmnan dengan tempat tinggal mereka. Oleh itu tidaklah begitu penting bagi anak lelaki tinggal bersama-sama atau berhampiran dengan rumah mereka selepas berkahwmn. Sekiranya masyarakat itu mengalami peperangan berbentuk luaran tadi, dan kaum wanita bekerja bagi mencapai keperluan ekonomi, kaum keluarga mungkin memerlukan anak perempuan tmnggal bersama mereka selepas berkahwmn. Oleh sebab 142

POLA KEDIAMAN DAN PERSANAKAN

itu mereka akan membentuk tempat kediaman matnilokal. Apabila berlakunya peperangan bentuk dalaman dan keperluanyang bergantung kepada keperluan tenaga untuk pekerjaan yang terus dilakukan oleh keluarga mtu anak lelaki perlu tinggal di rumah asal selepas berkahwin. Apabila peperangan dalaman jarang-janang benlaku, maka tumpuan ialah kepada keluarga perempuan bagi mendapatkan tenaga kenja dan kediaman yang dibentuk ialah kediaman matnilokal. Dalam masyanakat yang lain pula pasangan yang banu berkahwin tinggal bersama-sama keluanga sebelah suami atau keluarga sebelah istenm. Dalam sistem kediaman bilokal, pasangan yang telah benkahwin akan tinggal bersama-sama dengan kaum keluarga sebelah suami ataupun keluarga sebelah isteni. Kediaman bmlokal mungkin wujud dalam masyanakat yang sebahagian besan danipada anggota penduduknya barn mati kerana wabak penyakit dan sebagainya (Elmen Service, 1962). Jika sekmranya pasangan mnm perlu tinggal bersama-sama dengan kaum keluanganya untuk mendapatkan keperluan ekonomi dalam masyanakat yang tidak mempunyai sistem perdagangan, mereka hanya akan tinggal dengan kaum keluanga yang masih hidup. Dalam masyarakat seumpama itu umumnya anggota masyarakatnya tidak boleh mengekalkan tempat kediaman yang satu ataupun unilokal seperti matnilokal, patrilokal ataupun avunkulokal, tetapm sebaliknya mereka akan mengekalkan bentuk kediaman bilokal yang kadang-kadang adalah merupakan sebagai gabungan daripada dua atau lebih daripada pola unmiokal mi tadi. Intenpnetasi seumpama mi disokong dengan data kajian silang budaya. Akhmr-akhin mm telah dapat dikesan iaitu bentuk masyarakat yang ramai anggota masyarakatnya matm dmsebabkan wabak penyakit telah mewujudkan tempat tmnggal bilokal. Selalunya masyarakat yang tidak menghadapi masalah kekurangan penduduk akan tents mengekalkan bentuk unilokal. Stniktur Persanakan dan Ketuninan Setiap masyarakat mempunyai pola kediaman yang tertentu sama ada tinggal bersama-sama atau benhampiran dengan kaum keluanga mereka. Gambaran mi menunjukkan bahawa hubungan pensanakan adalah perkana yang amat penting dalam masyarakat. D3lam masyanakat yang ekonominya bukan perdagangan, hubung143 I

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

an persanakan yang mereka bentuk akan mengekalkan kehidupan ekonomi mereka. Banyak ahli antnopologi mengandamkan bahawa struktur persanakan dibentuk atas dasar punca ekonomi dan jenms ikatan politik yang setemsnya membentuk komunmtm dalam kawasan yang lebih luas. Kerap kali juga kita dengan bahawa stnuktun persanakan menentukan siapakah yang mejadi pilihan jodoh. Institusi persanakan oleh itu mempunyai aturan yang amat penting, sama ada semasa hidup ataupun selepas mati. Bagm menentukan siapakah yang boleh diperistenikan oleh seseorang itu selalunya faktor ekonomm, status, serta kedudukan politik mereka dalam masyarakat memainkan peranan yang penting. Golongan dad status atasan pada umumnya tmdak akan mengahwmnm meneka danipada golongan status yang nendah. Tetapi peranan ekonomi bukanlah peranan yang paling penting menentukan ikatan perkahwinan seseorang itu. Jurai Keturunan Telah dikatakan bahawa institusi persanakan ialah fenomena yang penting dalam masyarakat, terutamanya dalam masyarakat yang ekonominya bukan perdaganjan. Pensoalan masihjuga timbul iaitu keturunan keluarga manakah seseorang itu harus bergantung. Sekiranya kita menyusurgalurkan persanakan kita, akan kita dapati suatu mkatan jalinan persanakan yang begitu luas. Oleh itu dalam semua masyarakat tendapat atunan untuk menentukan hubungan persanakan. Ikatan keluarga yang kecml dapat memberikan gambaran yang jelas dan menunjukkan ikatan yang lebih kuat darmpada ikatan keluanga yang besar. Aturan yang mengikat individu melalum hubungan persanakan yang tertentu disebut sebagamjurai ketumnan. Dengan mengetahui jurai keturunannya, dengan cepat seseonang mtu mengetahui siapakah yang boleh membenikan pentolongan kepadanya dalam masa kecemasan, siapa pula yang akan membantu kenja haniannya, pada han penkahwinan, kematian dan sebagainya. Ada lima sistem ketununan persanakan di dalam masyarakat, mamtu dwinisab (bilateral) nisab bapa (patrilineal descent), nisab ibu (matrilineal descent), ambilineal atau kognatmf dan nisab kedua-dua belah ibu dan bapa (double descent) yang pentama dan nisab di mana ego menganggap sama benat sama ada sebelah ibu atau sebelah bapa 144 4.

POLA KEDIAMAN D~NPERSANAKAN

yang kedua ialah keturunan nisab hapa. Dalam sistem keturunan mi kita lihat hubungan mndmvmdu denjan keluarganya sama ada lelaki atau perempuan adalah melalui kelliarga sebelah bapanya. Bentuk yang ketiga ialah sistem ketununan flisab-ibu iaitu seorang individu melihat ketununannya dad nisab sebelah mbu. Di sini kita Imhat seseonang mndividu dikaitkan denganikeluarganya melalui hubungan sebelah ibunya. Setiap generasm kta lmhat anak mereka adalah dihubungkan dengan keluanga sebe h ibunya sahaja. Bentuk yang keempat ialah ambilineal ataupun kc~gnatif.Dalam bentuk keturunan ambilineal ataupun kognatmf mom, scseorang individu itu dihubungkan dengan keluarga melalyi keluarga sebelah bapa atau keluarga sebelah ibu. Dengan perka~n-perkataanlain seseorang itu tadi boleh menghubungkan mndividu jtu tadi dengan keluarga melalui persaudanaan sebelah bapa dan sementara yang lain melalui sebelah ibu. Kelompok keturunan mi menunjukkan hubungan sebelah perempuan dan sebelah lelakm metalum jurai keturunan mereka. Bentuk yang kelmma ialah keturunan nisab kedua-dua belah ibu dan juga bapa yang disebut sebagai keturunan dua jural. Dalam bentuk persanakan mi mndmvmdu menghubugkan ikatan persanakannya, sama ada kelompok sebelah Thu ata sebelah bapa dengan tujuan yang tertentu. Oleh sebab itu keturunan dua jurai mni tiap-tiap satunya menggalurkan dengan ketuthnan sebelah ibu atau sebelah bapa yang mana ego dianggap lebih penting. Di bawah mni akan dmjelaskan dengan lebih lanjut lagi tiap-tiap satu daripada sistem ketumnan pensanakan yang terdapat dalam masyanakat dm dunia. Keturunan Dwinisab Jurai keturunan dwmnisab mi menunjukkan hubungan individu yang sama rapat dm antara keluarga sebelah bapa ataupun keluarga sebelah ibu. Ketununan pensanakan mi tidak ada aturan yang menekankan kepada mana-mana keluanga untuk dikaitkan, baik sebelah ibu atau sebelah bapa. Pada praktisnya atunan dwmnisab ml mengaitkan seseorang itu hanya kepada keluanga yang lebih napat kepada keluanga tertentu. Dalam masyarakat Melayu kita boleh fikirkan kelompok yang lebih napat dengan kmta termasuk saudara kita yang mungkin kitajemput pada hari-hani perkahwmnan, kemati145

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

an ataupun kendurm-kendara. Keluarga yang lain tmdak begitu jelas kedudukan mereka dalam kelompok i. Seorang yang merancangkan kenduni perkahwmnan akan membuat suatu senarai nama yang panjang dengan menumpukan kepada kaum keluarga yang hendak dijemput dan mengenepmkan golongan lain. Sempadan persanakan mi selalunya tidak begitu jelas. Tidak ada seorang pun yang begitu pasti bahawa keluarga mi yang paling napat dan perlu dijemput sementara seonang lain dianggap keluanga jauh dan harus dmketepikan. Masyarakat yang menganuti sistem dwmnisab mi berbeza dengan definisi keluanga jauh dan keluarga dekat. Oleh itu adalah sulit bagi mereka untuk benar-benar menggalurkan keturunan keluarga mereka. Dalam masyarakat Melayu di mana institusi pensanakan menupakan suatu penkana yang amat penting, semua kaum keluanga dimasukkan ke dalam senarai persanakan mi tadi. Yang palmng jelas dalam sistem persanakan berbentuk dwmnmsab ialah selamn daripada admk-beradik mereka tidak ada orang yang dianggap danipada keturunan yang sama. Persanakannya mengandungi anggota keluarga yang amat luas sekali tenmasuk ikatan keluarga sebelah bapa dan sebelah ibu. Tetapi anggota dalam persanakan mi tadm hanya dihubungkan melalum hubungan ego. Oleh sebab itu pentalian dengan ego mi merupakan mkatan yang paling penting untuk menentukan kaitan persanakan mereka. Oleh kenana setiap orang mempunyai mbu dan bapa yang benlamnan, sepupu silang yang mempunyai keluargayang benlamnan akan mempunyai hubungan persanakannya yang sendiri. Misalnya kita mungkin akan memasukkan nama bapa saudana dan emak saudara kita sebagai kaum keluarga kita, tetapi anak kita menganggap bapa saudara dan emak saudara kita yang menjadi nenek dan datuk mereka tmdak begitu rapat kepada meneka, maka mereka tidak memasukkan nama mi dalam senanai keluarga mereka. Oleh kerana hubungan pensanakan bengantung kepada ego mi maka Ia berbeza danipada seonang dengan seonang lain. Pensanakan mm tidak selalunya benterusan, iamtu ia tidak semestinya terus-menerus wujud seumpama itu selepas benlakunya kematian orang yang dianggap sebagai fokal, atau ego. Dalam masyarakat kita hubungan pensanakan seumpama mm lahir danipada hubungan yang tententu. Pensanakan seseorang itu akan berterusan walaupun ego itu meninggal dunia.

mi

146

POLA KEDIAMAN DAN PERSANAKAN

Keturunan Satu Jurai Juraj ketununan sama ada keturunan nisab sebelah ibu atau sebelah bapa adalah dianggap sebagai keturunan satu jurai atau unilineal. Dalam sistem mi seseorang individu itu dihubungkan dengan kelompok keluarganya melalui keturunan dan sebelah bapa ataupun sebelah ibu sahaja.
R~j~h 1.

Kcturun~Ni~~b Bap~

0
C F

0=
K

PQ

TU

Dalam rajah I ditunjukkan sistem keturunan benbentuk nisab bapa iaitu anak danipada setiap generasi adalah keluarga danipada sebelah bapa. Bapa mereka sebaliknya datang danipada kelompok sebelah bapanya, dan seterusnya dalam rajah itu tadi seorang individu dihubungkan melalui kaitan persanakan danipada sebelah lelaki saja. Walaupun anak lelaki dan anak perempuan adalah anggota daripada kelompok yang sama. ikatan persanakan yang dipindahkan hanya bagi anak lelaki kepada anaknya yang akan datang. Dalam 147

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

Rajah 1, D dan E iaitu anak A dan B keturunannya digalurkan dengan keluargasebelah bapa. Begitujuga anak perkahwinanC dan D. Tetapi anak E dan F bukan keturunan sebelah bapa tadi kerana junai keturunan mereka (bapanya) dan kelompok lain, walaupun ibu L dan N dad ketununan ayah yang sama, tetapi ia tidak boleh meneruskan jurainya. Dalam sistem nisab sebelah ibu sebaliknya dapat digambarkan seperti dalam rajah 2.
R~h2 Kctumn~n Ni~ab Ib..~

.
B

ID
I

Kj

Anak dalam setiap generasi tengolong dalam kelompok sebelah ibu. Ketununan adalah digalurkan melalui jural sebelah ibu. Walaupun anak lelaki dan anak perempuannya adalah anggota dalam ketununan yang sarna hanya anak perempuan saja yang boleh meneruskan ketununan nisab ibu kepada anaknya. Dalam Rajah 2, D dan E iaitu anak dad A dan B, keturunannya digalurkan dengan keluarga sebelah ibu. Begitu juga anak perkahwmnan E dan F, tetapi anak C dan D bukan keturunan sebelah ibu tadi kerana junai ketununan mereka (sebelah ibunya) dan kelompok lain. 148

POLA KEDIAMAN DAN PERSANAKAN

Aturan keturunan menggalurkan seseorang individu dengan kaum keluarganya. Oleh kerana hubungan persanakan seumpama mi dikaitkan melalui keluarga lelaki atau perempuan maka sebahagian daripada keluarga yang rapat akan terkeluar daripada kelompok mi. Misalnya dalam sistem nisab bapa, ibu kita dan juga ibu kepada Thu kita tidak dianggap sebagai keluarga dalam keturunan nisab bapa tadi. Tetapi bapa kita dan bapanya adalah tergolong dalam hubungan ikatan jurai bapa. Sebahagian daripada keluarga yang rapat bukannya anggota daripada kelompok kita. Dalam generasi kita sebahagian ataupun beberapa orang daripada suku akan terkeluar daripada keluarga. Dalam generasi anak kita pula mungkin mereka akan terkeluar daripada senarai yang dianggap sebagai anak saudara tadi. Aturan satu nisab mi berlainan dengan aturan dwinisab. Aturan satu nisab boleh membentuk hubungan antara anggota keluarga yang dapat dianggap sebagai unit penting yang boleh berterusan bertindak seperti itu selepas kematian anggotanya. Dan rajah I dan 2, kita dapat melihat bahawa individu yang digambarkan dengan hitam tergolong dalam kelompok yang tertentu. Seorang individu dalam generasi yang keempat tergolong dalam kelompok itu sebagaimana individu dalam kelompok generasi yang pertama. Dalam masyarakat Barat sekiranya seseorang itu menggunakan nama Brown maka ia akan dikenal sebagai Brown di dalam kelompoknya. Sekiranya a bukan Brown, maka a tergolong dalam kelompok lain. Hakikat mi amat penting sekiranya kelompok persanakan tadi hendak diiktiraf sebagai suatu kelompok tertentu dan bukannya sebagai unit yang bertindak lapis. Adalah susah bagi seseorang untuk bertmndak bersama-sama kecuali mereka mengetahui dengan jelasnya siapakah yang harus bekerjasama dengan mereka. Mereka lebih mudah untuk bertindak sebagai suatu kelompok sekiranya mereka tahu siapakah kelompok mereka. Dalam sistem dwinisab, sebagai perbandingan, bukan sahaja sempadannya tidak jelas, tetapi seseorang individu itu mempunyai hubungan dengan beberapa persanakan yang berlainan. Kelompok keluarganya sendiri dan kelompok lain seperti anaknya dan sepupunya adalah hal formaliti saja. Masyarakat dan hubungan satu jurai mi sebaliknya mempunyai kelompok unilineal yang bertindak untuk jangka panjang. Kadang-kadang mereka sama-sama berkongsi di atas sekeping 149

ASAS.ASAS ANTROPOWGI

tanah, kadang-kadang mereka menjalankan upacana bensama dan kadang-kadang meneka sama-sama menghadapm ancaman dan luan. S. Kelompok Keturunan Sam Jurai Anggota dalam masyarakat keturunan satu jurai selalunya dirujukkan sebagai kelompok yang bergantung kepada kepencayaan bahawa mereka mempunyai keturunan sama ada danm keluarga sebelah ibu ataupun sebelah bapa. Keturunan satu juram mi ada bebenapa jenis sepenti zuriat, suku, fratri dan moieti. Dalam istmlah antropologi zuniat ialah satu set persanakan yang anggotanya menggalurkan keturunannya dan nenek moyang yang sama menurut pentalian yang diketahum oleh mereka. Di dalam masyarakat mungkin terdapat zuniat pihak ibu atau zuniat pmhak bapa bergantung sama ada pertalian itu dapat digalurkan melalui keluarga sebelah bapa ataupun keluanga sebelah mbu sahaja. Zuriat mi selalunya dmkaitkan dengan nama nenek moyang yang sama. Suku yang sering diketahui sebagai sib atau seketununan merupakan persanakan yang anggotanya percaya bahawa mereka adalah berketurunan darm nenek moyang yang sama. Namun demikian mereka menghadapm masalah kerana pertalman meneka dengan nenek moyang mereka tidak begmtu nyata, dan kerap kali tidak diketahui langsung. Sesuatu suku selalunya dihubungkan dengan binatang ataupun pokok. Hubungan seumpama mi dalam antropologi disebut sebagai totem, memberikan pengertman yang tertentu bagi kelompok itu. Totem itu membermkan mdentmfikasi kepada suatu persanakan. Oleh itu sekiranya seseorang itu menyatakan ia dan kelompok beruang, senigala atau penyu, maka onang lain mengetahui sama ada orang itu adalah anggota suku meneka. Walaupun agaknya aneh kepada kita sesuatu suku itu mengaitkan binatang atau pokok menjadi simbol kelompoknya. Tetapi mi sebenarnya tidak menghairankan kerana setmap negara pada had mi pun mempunyai lambangnya tensendmni. Penggunaan totem bagi melambangkan suku ataupun sib mtu sening terdapat dalam masyarakat darm nisab satu jural keturunan. Istilah totem datangnya danm masyarakat Ojibwa di Amenika yang menyebutkannya sebagai ototemant yang bererti ia adalah keluanga saya. Anggota ma-

ISO

POLA KEDIAMAN DAN PERSANAKAN

syanakat mi sering dikenakan pantang lanang terhadap totem sukunya. Kenap kali suku mi tidak dibenarkan membunuh atau memakan totemnya. Tetapi tidak semua masyarakat melakukannya begitu. Mengapa sesuatu masyarakat memmlih binatang atau pokok menjadi lambang sukunya adalah menarik perhatian namai ahli antropologm. Levi-Strauss mengatakan bahawa sesuatu sifat yang penting pada binatang itu menjadm imagmnasi kepada mereka. Sifat gagah, langsang ataupun cekap yang tendapat pada binatang itu sering menjadi identifikasi mereka. Fnatri pula ialah keturunan danipada satu nisab yang tengolong danipada satu suku atau smb yang benhubungan. Sebagaimana suku, hubungan keturunan dalam fnatni juga tidak jelas. Manakala moieti pula merupakan kumpulan masyanakat yang dibahagi kepada dua kelompok keturunan satu junai yang besan. Orang dad setiap moieti pencaya dirm meneka berketurunan dan nenek moyang yang sama. Walaupun pada umumnya mereka tidak dapat mengatakan bagaimana hubungan itu benlaku. Sungguhpun terdapat beberapa jenis kelompok ketucunan danm satu nisab, mi tidak pula benenti bahawa semua ketununan dad satu nisab hanya mempunyai satu kelompok nisab. Banyak masyanakat mempunyai dua jenis atau lebih daripada satu gabungan, misalnya setengah masyarakat mempunyai zuriat dan suku, yang lain tidak mempunyai zuniat tetapi mempunyai suku atau fratni, manakala yang lain pia mungkin mempunyai suku dan moieti tetapi tidak mempunyai fratni ataupun zuniat. Organisasi Nisab Bapa Satu contoh organisasi nisab bapa ialah keturunan masyanakat Kapauku di Pulau Papua (Pospisil, 1963). Kelompok Kapauku mi merupakan masyanakat nisab bapa yang tendiri dani benbagai-bagam kelompok keturunan. Bagi Kapauku susunan persanakan yang dihubungkan dengan sebelah keturunan sistem patnilineal memamnkan peranan penting dalam hidupnya. Semua Kapauku adalah ahli zuniat nisab sebelah bapa, nisab suku yang termasuk zuniat, dan patniarki sukunya. Anggota kaum lelaki nisab bapa, iaitu saudara-mara kaum lelaki yang boleh menggalunkan hubungan meneka yang sebenarnya 151

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

melalui warisan sebelah lelaki dan nenek moyang yang sama, menjadm anggota dan keturunan kaum lelaki sesebuah kampung atau beberapa kampung yang berhampiran. Dengan mi bermakna anggota keturunannya merupakan suatu nisab dan suatu unmt wmlayah. Anggota danipada kaum lelaki tinggal bersama-sama menurut aturan keturunan nisab bapa yang merupakan satu pola tempat tmnggal yang stabil. Seorang anak lelaki membawa istenmnya tinggal bersama-sama ibu bapanya atau berhampiran dengan rumah ibu bapanya, sementara anak penempuannya pula meninggalkan rumahnya dan tinggal dengan suaminya. Beberapa lama kemudian, sekiranya. kelompok lelakm itu tinggal di satu tempat, mereka akan membentuk sebuah wilayah. Sekmranya golongan keturunan itu besan, ia akan dibahagm-bahagikan pula kepada keturunan yang kecil. Anggotanya menggalunkan keturunannya dan salah seorang ketununan nenek moyangnya. Anggota dan keturunan yang sama saling honmat-menghormatm dan hidup dengan penuh kasih sayang. Mereka bersama-sama mengekalkan aturan yang ada, yang dikawal oleh seorang ketua. Membunuh salah seonang anggotanya merupakan kesalahan yang amat berat. Sekinanya pergaduhan bentaku dengan anggota ketununan yang sama mereka hanya dmbenarkan menggunakan kayu. Mereka dilanang menggunakan senjata danipada besm seperti lembmng. Sebaliknya, zuriat kecilnya bentanggungjawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Sekiranya salah seorang daripada keturunannya melakukan kesalahan, semua anggota dianggap bertanggungjawab dan hartanya akan dmrampas. Sekiranya zuriat kecilnya membunuh onang lain, maka anggota danipada keturunannya akan dibunuh sebagai membalas kesalahan yang telah mereka lakukan. Golongan Kapauku mnm mempunyam totemnya sendiri. Sebagai suatu suku yang tersendini, anggotanya tidak dibenarkan memakan totemnya. Merekajuga tidak boleh berkahwin dengan anggota darm ketununan yang sama iaitu yang benasaskan totem yang sama kerana mi akan merosakkan sukunya. Kaum lelaki dan ketununan yang sama dengan masyarakat Kapauku mi tidak tinggal bersama-sama dm sebuah wmlayah tetapi tempat tinggal mereka adalah bertabunan. Oleh itu keturunan nisab bapa merupakan keturunan persanakan yang paling besar sekali dalam masyarakat Kapauku mnm. 152

POLA KEDIAMAN DAN PERSANAKAN

Organisasi Nisab Ibu Onganisasi nisab ibu selalunya dianggap bertentangan dengan onganisasi nisab bapa. Namun demikian ia mempunyai suatu penbezaan yang nyata, iaitu mengenai orang yang mempunyai autoriti dalam sistem nisab ibu. Dalam smstem nisab bapa, warisan dmteruskan melalui pihak lelaki dan kaum lelakilah yang mempunyai autoniti dalam kelompok keluarganya. Akibatnya dalam sistem nisab bapa, perkahwinan melibatkan autoriti keturunan. Datam sistem nisab ibu pula walaupun warisan selalunya melalui pihak penempuan, namun demikian pihak penempuan janang-jarang mempunyai autoniti ma~yanakatnya,tetapi sebatiknya autoniti terletak kepada kaum lelaki. Agak susah hendak difahami mengapa kaum penempuan janang-jarang mempunyam autoniti politik walaupun dalam sistem keluanga nisab ibu. Oleh kenana kaum lelaki yang mempunyam autoniti dalam sistem persanakan, bapa saudana sebelah ibu menjadi onang yang paling penting dan mempunyai autonitm atau kewibawaan dalam sistem nisab thu. Hanya adik atau abang kepada ibu sahaja yang paling napat datam smstem nmsab ibu bagi menenuskan genenasi yang menggabungkan persanakan itu tadi. Ayah kepada ibu bukannya anggota kelompok dan sistem keluarga nisab ibu kenana seseorang itu diperlukan benkahwmn di luan darmpada sukunya. Oleh mtu ma tidak mempunyai apa-apa kuasa dalam kelompok itu tadi. Penbezaan autoniti dan wanisan dalam sistem nisab ibu mempunyai kesan ke atas onganmsasi dan sistem penkahwinan di dalam masyarakat itu. Kebanyakan masyarakat nisab ibu membentuk tempat tinggaljenis matrilokal, iaitu anak perempuan akan tinggal dm rumah selepas benkahwin dan meneka membawa suami meneka tinggal bersama-sama dengan meneka. Anak lelaki terpaksa meninggalkan rumah untuk tinggal bersama-sama isterm meneka. Tetapi anak lelaki yang terpaksa meninggalkan rumah mi akan menjadi onang yang menjalankan autoniti dalam keluarga an! mereka. Hat mi menjadikan suatu penkana yang menimbulkan masalah. Sekinanya anak telakmnya benkahwmn di tempat yang jauh dad tempat tinggalnya, maka susah baginya untuk menjalankan autoniti dalam sistem keluanganya. Tambahan lagi dengan sebab kaum lelaki benpindah ke tempat tinggal isterinya bererti dia susah untuk membuat keputusan kenana tempat tinggal yang berpecah-pecah. 153

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

Satu cara untuk mengatasi masalah mi ialah walaupun anak lelaki yang benisteni terpaksa berpmndah, meneka tidak berpindah jauh daripada tempat tinggal ibu bapa mereka. Kerap kali mereka bermstermkan orang daripada tempat tinggal yang berhampiran. Oleh sebab itu masyarakat nisab ibu mengamalkan sistem eksogami bukan hanya darm luan kampung mereka tetapi dan kampung. yang sama, sementana dalam masyarakat nisab bapa mereka mengamalkan perkahwinan eksogami secara tempatan. Onganisasi masyarakat nisab ibu dan golongan Minangkabau boteh membenikan gambaran pola autoniti dalam sistem masyarakat mi. Orang Minangkabau mempunyai sistem zuniat nisab mbu danjuga suku sebelah ibu. Datam sistem nisab ibu ataupun zuniat sebelah ibu menunjukkan bahawa harta yang dipunyai menupakan hanta yang dikumpulkan oleh gotongan keturunan sebelah penempuan. Anggota dad ketununan sebelah ibu dan juga suami meneka menduduki tanah yang benhampmnan ataupun tanah suku mbu mereka. Hanta bagi kelompok suku mm dmtadbirkan oleh abang yang tertua sekali dalam kelompok itu. Dialah yang menentukan tentang pembahagian hanta itau hasil danipada harta mi. Dma yang menganahkan supaya adikadiknya menjalankan kenja yang biasadilakukan dalam masyarakat. Abang yang tentua sekali menyelesaikan sesuatu masalah dengan ketua kelompok atau orang luar. Dia hanuslah terlebih dahulu berunding dalam semua penkana dengan keturunannya. Dalam ketuanga asas masyanakat nisab ibu, ayah dan ibu bentanggungjawab bagi mendidik senta mendisiplmnkan anak mereka. Namun demikian apabila seseonang kanak-kanak itu meningkat umur akil baligh ayahnya tidak lagm mempunyai tanggungjawab kepada anaknya. Tanggungjawab mi berpmndah kepada mamaknya, bapa saudara sebetah ibu. Abang atau adik ibunya akan bentanggungjawab dalam hal seumpama itu. Namun demikian, mbu tenus memainkan penanannya bagi mendisiplmnkan anaknya. Kebiasaannya kaum lelaki benkahwmn dengan sepupunya tetapm tinggal benhampinan dengan tempat tinggal ibu bapanya. Hal mi penting kenana tempat tinggal matnilokal mi memerlukan orang lelaki berpindah ke tempat isteninya. Oteh itu, kebanyakan danipada meneka terpaksa mengahwini wanita yang tinggal benhampmran dengan tempat tmnggal ibu bapa meneka. Walaupun tendapat bebenapa perbezaan di antara sistem nisab 154

POLA KEDIAMAN DAN PERSANAKAN

bapa dan smstem nisab ibu, tendapat juga persamaan yang nyata. Dalarn kedua-dua sistem mm, fratni dan moieti serta gabungan kesemuanya iaitu kelompok datam masyarakat nisab ibu atau masyarakat nisab bapa, boleh menjalankan berbagai-bagai fungsi. Mereka akan mengaturkan atunan penkahwmnan, berbincang bensama-sama untuk mendapatkan pengeluanan ekonomi yang tebih baik, menyetesaikan masatah politik ataupun menjalankan sistem kepercayaan yang sama. 6. Fungsi Kelompok Keturunan Sam Jurai Umuninya kelompok keturunan satu jurai mempunyai sistem kebudayaan yang sedenhana kompleksnya. Masyarakat ketompok satu junam mengamalkan sistem ekonomi secukup hidup. Namun demikian kelompok mni mempunyai sistem yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat yang mempunyai sistem pengeluaran makanan secana memungut bahan makanan di hutan. Masyarakat yang mempunyai smstem ekonomm pendagangan dan smstem penmndustnian serta masyarakat yang mengeluankan makanan daripada bahan yang dmpungutnya tidak lagi mengamalkan sistem kelompok satu jurai itu. Datam masyarakat kebudayaan yang sederhana mi keturunan satu jurai selalunya mempunyai kepentingan bersama dalam bidang sosial, ekonomi, politik serta keagamaan. Masyanakat satu junai mempunyam atunan penkahwinannya yang tensendmni. Dalam masyarakat mnm seonang dmlanang berkahwmn dengan orang dan! kelompok juxai yang sama. Sekmnanya ia melakukannya juga benenti ia melanggar pantang lanang sumbang muhnim terhadap anggota kelompok yang sama, sama ada daripada kelompok zuriat, suku, fnatni ataupun moietm. Dalam masyarakat yang mengamalkan sistem satu junai mnm, ,perkahwinan dibenarkan dalam kelompok persanakan yang khusus tetapm dilarang dengan kelompok keluanganya. Dalam masyarakat yang lain pula perkahwinan dalam kelompok mi kadang-kadang digalakkan. Tetapi pada umumnya pantang lanang sumbang muhnim datam masyanakat satu junai dipanjangkan kepada semua keluarga dalani sistem ketununannya. Misalnya di katangan orang-onang Mmnangkabau yang mempunyal sistem suku ibu dan juga zuniat sebelah ibu, seseonang itu 155

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

dilarang oleh aturannya berkahwin dengan onang lamn dalam suku nisab ibu. Oleh kerana zuriat ibu termasuk di dalam suku nmsab mbu, atunan mengenai kelompok mi merupakan sebagai penkahwinan eksogami yang selalu dmamalkan dalam smstem masyarakat mm. AhIm antropologi melihat bahawa setiap keluarga itu mempunyai fungsinya, misalnya fungsi ekonomm, politik dan keagamaan. Begitujuga fungsi mi dapat diperhatikan datam keturunan satujurai. Kekuatan ekonomi berasaskan kerjasama yang menjadi tulang belakang kepada sistem persanakan selalunya akan menjadm renggang sekmranya anggota masyarakat dalam smstem persanakan mi tmnggal berjauhan. Oteh sebab itu anggota sebuah rumah yang sama atau dan satu zuriat yang sama dikehendaki memmhak anggotanya dalam masa pengaduhan, atau perkahwinan. Ia dikehendakm membantu anggotanya benjaya dalam kehidupan ekonommnya sama ada mi memerlukan mereka memberikan bmnatang ternakan. Ia juga pertu untuk membenikan hadiah perkahwmnan ataupun denda yang dikenakan kerana kesalahan anggotanya. Ia juga penlu membantu anggota-anggotanya dalam masa kesusahan sepenti kematian, betanak, penkahwinan dan berbagam-bagai aktivmtm yang lamn. Bantuan tenaga kerja selalunya menjangkau kenjasama dalam bidang ekonomi atau kerja hanian. Anggota danipada zurmat yang sama adalah tuan punya bidang tanah secana bersama-sama. Sebagam contohnya tapak rumah dan ladang dipunyai bensama-sama oleh anggota dalam suku sepertm dalam masyarakat Minangkabau. Sistem persanakan mi juga mempunyai fungs! potitik. Politik di smnm boleh dmhubungkan dengan autoriti ataupun hak untuk membenikan kuasa kepada seseonang untuk bekenja di tanahnya ataupun merupakan suatu perkara yang simbolik. Seseonang ketua berkuasa untuk menyelesaikan sesuatu masalah sepenti pergaduhan antara anggota di dalam sukunya. Walaupun dia selalunya tidak mempunyai kuasa mutlak untuk penyelesaian masalah pergaduhan antana onang yang tengolong dalam keturunan itu tadi. Sa!ah satudanipada fungsi polmtik yang penting dalam sistem satu jurai in! iatah peranannya dalam peperangan sania ada menyelesaikan peperangan dalaman atau pepenangan dengan orang luar dan! masyanakat meneka. Satu lagi fungsi keluanga ketununan satu junai mi ialah da!am bmdang keagamaan. Suatu suku ataupun sesuatu zuniat, mempunyai 156

POLA KEDIAMAN DAN PERSANAKAN

sistem kepercayaan, keagamaan serta amalan yang sama. Semua bentuk sistem kepercayaan, sistem keagamaan dan cara meneka mengamalkannya, merupakan suatu usaha yang bentujuan untuk mengukuhkan struktur masyanakat mereka. Sistem satu jurai memainkan peranan yang penting dalam organisasi masyarakat. Tetapi tidak semua masyarakat mempunyai sistem keturunan satu jurai. Masyarakat yang mempunyai sistem organisasi yang kompleks, sistem politik memainkan penanan yang penting dan mengambil alih penanan yang dimainkan oleh institusi persanakan seperti dalam onganisasi pekerjaan, peperangan dan menentukan pendidikan kanak-kanak. Sistem Keturunan Ambilineal Keturunan ambilineal menjalinkan seseorang individu dengan keluarganya melatui sebelah letaki ataupun sebelah penempuan. Rajah 3 menjelaskan stnuktur keturunan mi di mana sebahagian danipada anggota dalam masyarakat menggalurkan ketununan mereka dan zuniat bapa.
Raj~h3 Keturunan Ambilineal

7.

A-C A B
ci

A
0

0=~
G

A=~ 0=
J
K] L

157

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

Yang lain pula melalui zuriat ibu mereka. Akhirnya kelompok keturunan seumpama mi merujukkan jurai keturunan daripada pihak lelaki dan daripada pihak perempuan. Masyarakat dengan kelompok keturunan ambilineal seumpama mi tmdak banyak terdapat jika dibandingkan dengan masyarakat yang mempunyai sistem satu nisab ataupun sistem dwinisab. Namun demikian, masyarakat ambmlmneal mempunyai sifat yang hampir serupa dengan sistem satu jurai keturunan. Misalnya anggota daripada satu kelompok ambilineal mi percaya bahawa mereka adalah keturunan daripada nenek moyang yang sania, walaupun umuninya mereka tidak mengetahui jurai keturunan mereka. Keturunan kelompok mi menggunakan nama atau mengidentifikasikan dengan sesuatu totem. Metos dan juga amalan keagamaan selalunya digabungkan dengan kelompok mi. Perkahwinan selalunya diselaraskan oleh anggota dalam kelompok mi sebagaimana juga dalam sistem satu jurai. Walaupun kelompok mi mengamalkan perkahwinan eksogami, tetapi iajarangjarang dipatuhi seperti dalam sistem satujurai keturunan. Masyarakat ambilineal sama dengan sistem satu jurai dalam tahap-tahap dan jenis-jenis kelompok keturunan mereka. Masyarakat ambilineal mempunyai zuriat dan aturan yang lebih tinggi dalam keturunan mereka yang ditentukan oleh aturan jurai terhadap kelompok yang lebih khusus. Satu contoh mengenai masyarakat ambilineal mi ialah masyarakat Samoa di Lautan Pasifik Selatan (Ember 1959). Masyarakat Samoa mi mempunyai dua jenis keturunan kelompok ambilineal yang hampir serupa bentuknya dengan suku dan suku kecil dalam masyarakat satu nisab. Kelompok ambilineal menipakan kelompok yang disebut sebagai kelompok eksogami. Merekaberhubung antara satu sama lain dengan kelompok suku ambilineal melalui seorang atau beberapa orang ketua. Nama kelompok mi dikamtkan dengan nama ketua kelompok. Suku yang kecil selalunya mempunyai dua kelompok dan ketua yang lebih rendah. Kaum lelaki yang selalunya menjadi ketua ataupun pemangku ketua dipilih oleh anggotanya dalam satu persidangan. Perbezaan di antara masyarakat ambilineal di kalangan orangorang Samoa digalurkan dengan kelompok ambilineal melalui nisab bapa atau nisab ibunya. Ayah dan ibu sebaliknya boleh dikamtkan dengan kaum keluarga kelompok ibu bapanya. Terdapat berbagam158

POLA KEDIAMAN DAN PERSANAKAN

bagai kelompok ambilineal yang boleh dimasuki oleh seseorang itu. Ikatan dalam ketompok mi adalah pilihannya dan seseonang itu secara teorinya bengabung dengan sesiapa saja dengan kelompok ambilmnealnya yang ia mempunyam hubungan, sama ada dengan ayah atau ibunya. Pada praktiknya seseorang itu bergabung dengan satu kelompok. Oleh kerana seseorang dalam masyanakat Samoa itu menjadm anggota kepada beberapa kelompok dalam masyanakat mi, maka masyarakat tmdak dibahagi-bahagi mengikut kelompok kekeluargaannya secana berasingan benbanding dengan masyarakat keturunan satu jurai di mana setiap onang menjadi anggota kepada satu keturunan saja. Akibatnya anggota asas dalam masyarakat kelompok ambilmneal mnm tidak boleh hidup bersama-sama sebagaimana datam masyarakat satu nisab ketununan, kerana setiap anggota menjadi anggota tebih daripada satu kelompok dan sudah tentu mereka tidak boleh tinggal dm beberapa tempat dalam satu ketika. Namun demikian, tidak semua masyarakat ambilmneal menggalunkan keturunan yang banyak seperti dalam masyarakat Samoa. Dalam masyarakat ambilmneal yang lain seseorang itu hanya menjadi anggota kepada satu kelompok. Dalam hal seumpama itu, masyarakat boleh dibahagikan kepada beberapa ketompok yang berlainan dan tmdak bentmndan lapis. & Istilah Peisanakan

Banyak tulisan antropologi yang telab membmncangkan istilah yang digunakan bagi memanggit anggota keluarga. Istilah mi dianggap pentmng datam antropologi kenana ia menunjukkan cara untuk mengelaskan anggota datam sesebuah keluanga. Morgan menekankan bahawa dengan memahami istilah seseorang itu dapat melihat perkembangan kebudayaan masyanakat. Dan! segi praktiknya seseonang itu mempunyai namam saudana mara. Dalam masyarakat kita, sepenti juga dalam masyarakat lain, kita merujukkan kepada beberapa orang anggota keluarga kita dengan istilah yang tententu yang digolongkan sebagai istilah pengelasan. Istilah pensanakan mi merupakan sebahagian danmpada istilah yang kita gunakan sehani-hani. Namun demikian namai di antara kita tidak pennah terfikir mengapa kita menamakan anggota keluanga kita begitu nupa. Misatnya mengapa adik atau abang icepada thu dan 159

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

abang serta adik kepada bapa kita dan suami adik atau kakak kepada ibu dan suami adik atau kakak kepada bapa kita panggil dengan menggunakan istilah bapa saudara. Bukan saja kmta tidak dapat membezakan antara adik kepada ayah ataupun adik kepada mbu ataupun kita tidak mengetahui perbezaan tentang pertalian darah (consanguin kin) dan pertalian melalui perkahwmnan (afinafl, tetapi jelas tidak begitu penting untuk kita membezakan di antara bapa saudara yang berbagai-bagam jenis itu dalam kehidupan sehanmharm. Walaupun dalam sistem persanakan masyarakat pengelasannya adalah. perkara bmasa, tetapi bebenapa kajman yang dilakukan oleh ahti antnopologi jelas menunjukkan bahawa masyarakat yang benbagai-bagai itu menggolong dan membezakan anggota persanakan mereka dengan istmlah yang tententu. Sistem mengelaskan kaum keluarga yang benbeza-beza merupakan suatu penkara yang menanik minat ,ahli antnopologi. Sistem seumpama mi membenikan gambanan tentang benbagai-bagam cara masyanakat mengatunkan din meneka terhadap persanakannya. Ada bebenapa istilah persanakan yang digunakan oleh antropologi maitu sistem Omaha, Crow, Iroquois, Hawaii dan sistem Eskimo. Secana rmngkasnya kita akan membincangkan satu pensatu istmlah-istilah itu. Sistem Omaha Mengikut sejanahnya, sistem Omaha mi telah disesuaikan danipada penggunaan mstmlah masyarakat Indian Omaha di Amenika Utara. Namun demikian smstem mm terdapat juga dalam berbagai masyanakat yang lain di dunia, terutama sekali dalam masyarakat yang mempunyai keturunan nisab sebelah bapa. Rajah di atas menujuk secara tangsung jenis persanakan yang digotongkan sebagai sistem Omaha. Rajah in! juga menunjukkan ayah, abang dan adik kepada ayah yang dilambangkan dengan huruf B dan C dmnujukkan dengan istilah yang sama. Keadaan mi benbeza dengan cara onang Banat mengelaskan pensanakan meneka, d~ mana tmdak ada istilah yang digunakan kepada golongan asas (ayah, ibu, abang, adik, kakak) seperti yang digunakan kepada keluanga lain. Sebab mengapa onang Omaha mi menggolongkan kesemuanya mi dengan suatu istilah ialah kenana semua masyarakat yang mempu160

POLA KEDIAMAN DAN PERSANAKAN

R~j~h 4 P~a~kan Sistcm 0m~h~

Ego

NO

nyai sistem seumpama mi mempunyai kelompok persanakan nisab bapa. Abang atau adik ayah serta ayah semuanya merupakan sebagai generasi sebapa dalam sistem keluarga nisab sebelah bapa. Mereka bertindak serupa dengan orang yang disebut ego. Abang ataupun adik kepada ayah selalunya tinggal bersama-sama atau berhampiran dengan ego. OIeh kerana masyarakat nisab bapa mempunyai tempat tinggal patrilokal, istilah bagi ayah dan juga abang dan adik kepada ayah boleh diidentifikasi dengan anggota kaum lelaki dalam generasi ayahnya Sekali pandang kelompok satu lagi kelihatan sebagai kelompok ayah dan adik-beradik ayah merupakan sebagai adik ataupun kakak kepada ibu sebagaimana yang digambarkan dalaxn rajah 4 iaitu D dan E. Kedua-duanya menggunakan istilah yang sania. Tetapi yang menghairankan ialah anak perempuan abang yang dilanibangkan dengan huruf P juga digolongkan sebagai istilah yang sama. Sekiranya kita fahainkan pengertian mi dengan erti kata bahawa anggota keluarga sebelah ibu dalam mana-mana generasi, maka istilah mi mempunyai erti yang jelas. Selaras dengan pandangan mi, semua anggota dan kelompok lelaki sebelah ibu dan generasi iaitu adik atau abang ibu iaitu F sepupu lelaki daripada sebelah ibu seperti yang dilainbangkan dengan huruf 0 adalah dirujukkan dengan istilah yang sama. Dengan itu jelas bahawa dalam sistem mi anggota dan sebelah bapa dikumpulkan dalam satu kelompok dan dibezakan dengan 161

ASAS-ASAS

ANTROPOLOGI

kelompok sebelah ibu. Bagi anggota kelompok saya, iaitu semua anggota keturunan bapa kepada ibu disatukan dalam golongan lelaki atau golongan perempuan tanpa memikirkan generasinya. Tetapi bagi ahli anggota ayah saya, saya panggil dengan panggilan yang berbeza-beza. Golongan lelaki dan golongan perempuan dipanggil dengan istilah yang berlainan. Murdock menyatakan bahawa masyarakat mengkelompokkan tiap-tiap generasinya, tetapi tidak membezakan penggunaan istilah mereka, di mana terdapat banyak persamaan daripada perbezaannya. Dan prinsip mi disedari bahawa masyarakat yang menggunakan sistem Omaha selalunya ialah masyarakat nisab bapa, maka saya hams tinggal dengan kelompok keluarga bapa saya untuk memenuhi obligasi dan tanggungjawab saya. Saudara-mara danipada generasi ayah saya akan bertindak berbeza-beza terhadap saya jika dibandingkan dengan saudara-mara dan generasi saya. Anggota daripada kelompok nisab bapa dalam genemasi bapa saya akan memaksakan autonitinya ke atas saya. Saya perlu menghormati anggota kelompok nisab bapa da~amgenerasi saya, sebagai seorang anak saya hams berbaik-baik dengan mereka. Oleh sebab itu dalam sistem nisab bapa anggota keluarga daripada sebelah bapa dan generasi yang lain jelas dibezakan. Tetapi sebaliknya keluarga ibu saya tidak begitu mustahak kepada saya dalam sistem nisab bapa kerana saya tidak tergolong dalam kelompok bapa ibu. Misalnya saya adalah keturunan daripada bapa saya dan oleh kerana tempat tinggal berbentuk patrilokal, saudara-mara ibu saya tidak tinggal berhampiran dengan tempat tinggal say a. Oleh sebab itu sebagaimana kaum keluarga sebelah bapa tidak begitu penting dalam sistem seumpama itu, ia terkumpul dalam suatu kelompok. Akhirnya dalain sistem Omaha saya merujukkan kepada sepupu selani iaitu anak lelaki kepada adik ataupun abang kepada ayah yang diIambangkan dengan huruf I dan juga anak lelaki ibu, adik atau kakak kepada ibu yang dilambangkan dengan huruf Q dengan menggunakan istilah yang sama dengan memanggilnya adik-beradik. Saya merujukkan kepada sepupu setari iaitu anak perempuan adik ataupun abang ayah iaitu J danjuga anak perempuan adik dan kakak ibu pada L sebagai adik ataupun kakak saya. Abang ataupun adik kepada bapa iaitu bapa saudara dan juga adik atau kakak kepada ibu iaitu emak saudara sudah digolongkan dengan istilah 162

POLA KEDIAMAN DAN PERSANAKAN

yang sama dalam pengertian ayah dan ibu. Maka tidak menghairankan sekinanya kelompok mi menyebutkan sepupu dengan adikbenadmk dan menyebutkan anak ibu ataupun anak bapa selain daripada saya sebagai abang, adik dan kakak dan dengan itu anak selain danipada saya harus disebut sebagai adik, abang dan kakak juga. Sisteni Crow Menurut ahli antropologi sisteni Crow mi adalah dipadankan danipada pengertian yang digunakan oleh golongan masyarakat Red Indian yang prinsipnya adalah bertentangan den~an sistem Omaha. Prinsip yang sama digunakan untuk menggabung dan menggalunkan senta mempraktikkanjenis persanakan yang sama kecuali sistem Crow yang mengaitkan dengan sisteni nisab ibu, individu daripada golongan zuniat sebelab ibu yang menjadi nama keluarga tidak membezakan generasi yang benlamnan. Sementara individu dalam golongan nisab ibu sebelah bapa digolongkan ke dalam beberapa generasi. Dan najah 4 dan najah S kita dapat membandingkan bahawa pengelompokan dan pemisahanjenis persanakan mi hanpir serupa, kecuali ia cuba menggabungkannya dengan bebenapa generasi dalam sistem Crow yang kelihatan pada pihak sebelah bapa dan bukan sebelah ibu. Saya panggil ibu dan adik serta kakak ibu dengan istilah yang sama, saya panggil ayah dan juga adik ataupun abang saya dan

Rjah 5

Persanakan Sistem Grow

TA

TB

__

__

163

ASAS-A5AS ANTR0P0WGr

sepupu danipada sebelah bapa dengan istilah yang sama (semua keluarga sebelah lelaki dan nisab ibu dan semua generasi). Saya panggil kakak, adik perempuan ayah saya serta anak perempuan kakak dan adik ayah saya dengan istilah yang sama. Saya gunakan istilah yang sama apabila saya memanggil sepupu selani atau abang dan kakak saya. Sistem Iroquois Sistem Iroquois mi hampin senupa dengan sistem Omaha dan sistem Crow di mana saya merujukkan keluarga dalam generasi saya iairn bapa saya dan adik ataupun abang lelaki bapa saya dengan satu panggilan yang sama. Ibu saya dan adik atau kakak ibu saya dipanggil dengan menggunakan istilah yang sama. Namun demikian, sistem Iroquois berbeza dengan sistem Omaha dan sistem Crow berhubung dengan generasi saya. Dalam sistem Omaha dan sisfem Crow sepupu silang digolongkan dengan istilah persanakan dalam genenasi yang tersebut tadi. Dalam sistem Iroquois tidak begitu, tetapi kedua-dua jenis sepupu silang dirujukkan dengan panggilan yang sama, hanya dibezakan oleh jantina masing-masing iaitu anak kepada abang atau adik thu. Anak perempuan kepada adik atau kakak ayah dirujukkan dengan istilah yang sama juga. Begitu juga anak lelaki abang atau adik kepada ibu dan anak lelaki adik penmpuan ataupun kakak ayah dinujukkan dengan istilah yang
Rajab 6 Persanakan Sisteni Iroquois

~Wh~
J
K Ego L M NO P

164

POLA KEDIAMAN DAN PERSANAKAN

sama. Sepupu selani selalunya mempunyai istilah yang berbeza danipada sepupu silang dan kadang-kadang tidak dipanggit dengan istilah yang sama sebagai adik atau abang kita sendini. Dan segi penyebarannya sistem pensanakan Iroquois mi amat luas digunakan yang merangkumi berbagai-bagai sistem keturunan. Sistem Hawaii Sistem Hawaii mi penggunaannya terdapat meluas di kawasan Malayo-Polynesia. Ia merupakan sistem yang kurang kompleks kerana sistem mi tidak banyak menggunakan istilah. Apa yang ditekankan ialah perbezaan antara generasi. Dalam sistem mi semua keluarga daripada jantina yang sama dan generasi yang sama dipanggil dengan menggunakan istilah yang sama. Oleh sebab itu seniua sepupu perempuan saya adalah dirujukkan dengan inenggunakan istilah yang sama sebagai kakak atau adik dan semua sepupu lelaki adalah dirujukkan sebagai abang atau adik saya. Seseorang itu mengetahui bahawa ia benhubung atau bersaudara dengan saya melalui generasi bapa saya dengan menggunakan suatu istilah, sekiranya perempuan, dan dengan istilah lain termasuk ibu saya, sekiranya lelaki termasuk ayah saya. Pada umumnya sistem Hawaii mi berkait napat dengan keturunan ambilineal di mana seseorang itu dihubungkan dengan kelompoknya melalui niiab ibu ataupun nisab bapa. Dengan cara mi
Rujah 7 Persanakan Sistem Hawaii

__

__i

U
EF

165

ASAS-ASAS

ANTROPOLOGI

maka adik-benadik sebelah bapa, atau adik-beradik sebelah ibu tergolong dalam kelompok keluanga kita. Ini melibatkan pensamaan antana adik-beradik ibu bapa saya dan mungkin menggabungkan anggotanya di dalam generasi ibu bapa. Begitu juga sekiranya anggota keluarga itu berhubung dengan saya dalam generasi bapa saya meneka dipanggil dengan istilah yang sama, maka semua anak meneka akan dirujukkan dengan istilah yang sama sebagaimana yang saya gunakan kepada abang dan adik saya. Oleh kerana sesiapa juga yang menjadi sepupu saya adalah tengolong dalam keluanga anibilineal, meneka juga akan dipanggil abang atau adik. Sistem Eskimo Sistem persanakan yang terakhir sekali ialah sistem Eskimo. Simbol dan pengertian sistem mi diambil danipada masyarakat Eskimo iaitu sebagai suatu sistem untuk memanggil anggota keluarga seperti yang terdapat dalam masyarakat Amenika dan beberapa masyarakat lain. Dalam sistem mi semua sepupu digolongkan dengan satu istilah yang membezakannya daripada abang dan adik dan semua bapa saudara dan emak saudara adalah umumnya digabungkan atau digolongkan dengan istilah yang sama dan dibezakan danipada ibu dan ayah. Benbeza dengan sistem lain yang telah disebutkan tadi dalam sistem Eskimo, tidak ada keluarga lain yang dirujukkan dengan istilah yang sama bagi anggota dalam Rajah 8
Peraanakan Sistem Eskimo

HI

Ego

NO

166

POLA KEDLAMAN DAN PERSANAKAN

keluarga asas iaitu bapa, ibu, adik dan kakak. Istilah persanakan Eskimo se)alunya tidak terdapat di dalam kelompok saW jurai ataupun ambilineal, sebaliknya ia terdapat di dalam sistem persanakan dwinisab. Persanakan dalam sistem persanakan bilateral berpusatkan kepada ego. Walaupun anggota keluarga bagi keluarga nisab bapa dan nisab ibu adalah penting, tetapi keluarga yang paling penting kepada saya ialah yang terdekat sekali, iaitu mereka yang paling rapat dengan saya. Hakikat mi berlaku dalam masyarakat kita han mi, di mana keluarga asas hidup bersendirian dan berasingan dan selalunya tidak melibatkan keluarga lain kecuali dalam upacara tertentu. Oleh kerana keluarga asas adalah yang paling penting, maka jenis persanakan dalam keluarga asas yang paling penting dibezakan istilahnya danipada anggota keluarga yang lain. Oleh kerana keluarga sebelah bapa dan sebelah ibu sama penting, maka jelas mengapa kita menggunakan istilah yang sama kepada bapa saudara, emak saudara dan sepupu bagi kedua-dua keluarga
WI.

Penutup Di dalam perbincangan mengenai istilah persanakan, hanya beberapa aspek sahaja yang dapat dibincangkan. Perbincangan mengenai persanakan juga telah diberikan dengan begitu ringkas. 0kb sebab itu diakui bahawa perbincangan mengenai sistem persanakan dan istilah persanakan tidaklah begitu terperinci. Perbincangan yang meluas mungkin memerlukan sebuah buku tersendiri, oleb sebab itu bab ml penlu dilihat sebagai perbincangan secara sepintas lalu sahaja. 9. Bacaan yang Dicadangkan Fox. R. 1968 Kinship and Marriage: An Anthropological Perspective, Baltimore, Peguin. Buku mi membincangkan hubungan biologi antara ibu dan anaknya dan menjelaskan satu proses di mana seorang suami yang dianggap sebagai penceroboh dalam kelompok asas. 167

ASAS-ASAS ANTROPOLOGJ

Goode, W.J. 1963

Goodenough, Wit 1970

Goody, J, 1969

Needham, R (Pg.) 1972

Schusky, EL, 1972

World Revolution and Family Pattern Glencoe, Illinois, Free Press. Buku mi membincangkan bebenapa perubahan penting dalam bentuk persanakan pada abad dua puluh hasil danipada transformasi proses sosial seperti industnialisasi, penubahan sosial dan stratifikasi sosial. Descriptive and Comparison in Cultural Anthropology. Chicago, Aldine. Di dalam buku mi pengarang telah mengkaji bentuk perkahwinan, pensanakan, pensaudaraan, suku, adik-beradik dalam struktur sosial. Comparative Studies in Kinship, Palo Alto. California. Stanford University Press. Persanakan dan penkahwinan dibincangkan dalam konteks silang budaya. Buku ml juga membincangkan klasifikasi keturunan duajurai, wanis dan perubahan sosial. Data empini dan statistik banyak digunakan. Rethinking Kinship and Marriage. London, Tavistock. Buku mi merupakan kumpulan esei yang membincangkan dan mendefinism persanakan dan adat istiadat perkahwmnan. Kajian dibincangkan secara silang budaya mengenai amalan dan ritual dan kaitan perkahwinan dengan keseluruhan struktur sosial. Manual For Kinship Analysis, New York, Holt, Rinehart and Winston. Buku kecil mi membincangkan konsep asas seperti keluarga asas, keluanga besar, hubungan penkahwmnan serta istilah yang berkaitan dengan pensanakan. 168

BAB7
ORGANISASI POLITIK

1. Pengenalan Penkataan politik mempunyai pengertian yang berbagai-bagai. Ia mungkin dimaksudkan sebagaj satu cara pentadbinan kerajaan yang melibatkan hieranki dan Perdana Menteni, ahli dewan negana dan ahli dewan rakyat hinggalah sampai kepada peringkat rakyat, atau unit yang paling kecil sekali iaitu keluanga. Termasuk juga dalam istilah mi ialah sistem pentadbiran pada peningkat persekutuan, jabatan dan agensi kenajaan di peningkat daerah. Perkataan mi boleh juga membawa erti penglibatan parti politik dan golongan yang cenderung kepada pemenintah dengan melibatkan din dalam aktiviti politik yang biasa sepenti mempengaruhi pemenintah, berkempen dan mengundi. Maka dalam masyarakat Malaysia apabila orang menyebut sistem kehidupan berpolitik mereka akan ternampak suatu proses yang kompleks untuk memberikan autoniti yang tertentu yang melibatkan penggubalan dan pelaksanaan dasar awam. Kehidupan berpolitik mempunyai pengertian yang luas, sama ada di Malaysia ataupun di negana lain. lajuga boleh membawa erti mengenai cara untuk mengelakkan daripada masalah kekecuhan ataupun konflik di dalam masyarakat itu atau di antara masyarakat itu dengan masyanakat negara lain. Dalam masyarakat yang kompleks sepenti masyarakat Malaysia pada han mi, kita mungkin juga menggunakan sistem penundingan untuk menyelesaikan masalah dalaman seperti penyelesaian masalah pertelingkahan industni. Kuasa polis digunakan untuk mengelakkan jenayah dan mencari orang yang-membuat kesalahan. Mahkamah juga digunakan sebagai suatu sistem untuk menentukan sama ada orang yang disyaki itu bersalah. Jika ia bersalah mahkamah akan menghukumnya, jika tidak mahkamah akan membebaskannya. Masalak konflik yang lain, juga diselesaikan di mahkamah. Mahkamah pula ada berbagai-bagai macam: ada mahkamah 169

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

syaniah yang menyelesaikan undang-undang agama Islam; ada mahkamah hukum adat yang menyelesaikan undang-undang hukum adat: mahkamah sivil pula menyelesaikan kes jenayah yang lain. Pada peningkat antarabangsa sesebuah negara menghantan dutanya ke negara lain yang ada hubungan ekonomi, politik dan kebudayaan. Kadangkala sesebuah negara terpaksa menggunakan tenteranya bagi mengawal dan mengusahakan kestabilan negara atau bagm menyelesaikan masalah dalaman atau luaran. Kesemuanya mi adalah menupakan sebagai organisasi politik yang menunjukkan aktiviti dan mekanismenya. Organisasi politik dalam masyarakat kompleks berfungsi untuk mengekalkan perlembagaan dan mengurangkan masalah penjenayahan di dalam masyanakat. Walau bagaimanapun ada juga masyarakat yang tidak mempunyai sitem pentadbinan politik, mahkamah ataupun ketenteraan. Kadang-kadang masyarakat seumpama itu tidak meinpunyai individu ataupun agensi formal yang bentanggungjawab untuk menjalankan dasar ataupun untuk menyelesaikan pertelingkahan. Tetapi mi tidak berenti bahawa mereka tidak mempunyai sistem politiknya. Sekinanya kita maksudkan kehidupan benpolitik sebagaimana yang kita ketahui dalam masyarakat kita yang moden pada han in maka jawabnya sudah tentu masyanakat yang kita katakan tadi tidak mempunyai sistem politik. Tetapi sekiranya kita lihat lebih jauh lagi, dengan melihat institusi formal yang ada dan apakah fungsinya, maka kita akan mendapati bahawa semua masyanakat mempunyai undang-undang, atunan, adat resam ataupun cara untuk membentuk dasar yang boleh menyelesaikan konflik dan penselisihan faham. Semua mi bertujuan untuk mengunangkan konflik, dan menstabilkan senta mengekalkan aturan sosial dalam masyanakat mi. Definisi tentang politik bukanlah suatu penkana yang nudah dan dapat digunakan bagi semua masyanakat. Definisi mi dibuat bagi tujuan untuk memahami sistem politik yang benlainan bagi onganisasi politik yang berbeza-beza dalam masyarakat dunia hani mi. Pada umumnya, politik boleh dirujukkan sebagai tingkah laku yang biasa, merupakan kepercayaan dan sikap yang ditumpukan untuk menggubal dasar dan melaksanakannya tenmasuk menjaga keamanan, mententeramkan dan mengekalkan aturan sosial dan menyelesaikan sebarang konflik yang benlaku. Aturan mi diusaha170

ORGANISASI POLITIK

kan oleh masyarakat dalam sesuatu kelompok tertentu dan melibatkan semua golongan masyarakat. 2. Jenis Organisasi Politik Organisasi politik ialah cara yang dijadikan panduan oleh masyarakat untuk mengekalkan peraturan sosial dan mengurangkan pertelingkahan. Dengan yang demikian organisasi itu mempunyai berbagai-bagai bentuk. Elman Service (1962) menyarankan bahawa masyarakat boleh dikelaskan kepada empat jenis organisasi asas iaitu kelompok nomad (bands), puak, wilayah pembesar kerajaan (chiefdoms) dan negara (states). Kelompok Nomad Dalam masyarakat ash kita masih bertemu dengan kelompok nomad, iaitu segolongan masyarakat yang kecil bilangannya dan hidup berpindah-randah dan satu tempat ke satu tempat. Umumnya golongan nomad ialah kelompok pemburu dan pengumpul makanan hutan. Setiap kelompok nomad adalah satu kelompok sara din secukup hidup dan berautonomi. Kelompok nomad mi juga selalunya merupakan suatu kelompok politik yang terbesar bertindak sama sendini. Oleh kerana kebanyakan masyarakat mengumpulkan bahan makanan yang terdapat pada han mi disusunkan melalui kelompok band, sebahagian danipada ahhi antropologi mengatakan bahawa orgnisasi mi mempunyal sifat seperti masyarakat yang wujud sebelum sistem pertanian maju hinggalah kira-kira 10,000 tahun lalu. Organisasi band mungkin berbeza danipada satu masyarakat dengan satu masyarakat yang lain. Alam sekitar yang berbeza danjugajenis teknologi untuk mendapatkan bahan makanan menjadikan suatu kelompok nomad itu berbeza dengan kelompok nomad yang lain sama ada dalam aturan di dalam struktur masyarakat itu ataupun luar masyarakatnya. Suatu kelompok nomad mungkin mempunyai bilangan anggota yang lebih ramai dan kelompok nomad yang lain. Kelompok nomad yang lain mungkin tinggal bersania-sama. OIeh sebab itu antara mereka terdapat satu hubungan yang rapat. Tetapi mungkin terdapat beberapa jentera yang hampir sama dengan kelompok nomad itu. Pertamanya, bahawa kelompok nomad mi selalunya merupakan golongan yang 17!

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

menjalankan kehidupannya secara memburu atau mengumpulkan barang makanan di hutan. Teknologi mereka masih rendah dan mereka jarang-jarang tinggal menetap di satu tempat. Ini bererti mereka hams mendapatkan makanan sama ada bahan makanan yang tendapat di sekitarnya, dan pohon di hutan, di laut, ataupun membunu binatang. Akibatnya, boleh dikatakan semua golongan kelompok nomad mi merupakan sebagai kelompok berpindahrandah. Mereka berpindah dan satu tempat ke satu tempat yang lain dengan mengikut pola di sekeliuing, poha kuasa di sekitarnya danjuga pola perpindahan binatang buruan yang hidupnya bergantung kepada musim. Ahhi antropologi telah memperhatikan iaitu kelompok nomad menupakan sebagai masyarakat yang mempunyal kepadatan penduduk yang amat rendah. Julian Stewards (1955) telah menganggarkan bahawa kepadatan penduduk kelompok nomad mi adalah di antara S orang hinggalah kepada 50 onang dalam satu batu persegi. Fakton penting yang menyebabkan kelompok nomad itu adalah hasil pengeluaran, jenis makanan dan teknologi pemungutan makanan yang mereka gunakan. Di kalangan orang Jakun di Malaysia, golongan kelompok nomad yang terkecil ialah kmra-kina 50 orang, manakala golongan Guayaki di Amazon ialah kira-kira 20 orang. Saiz kelompok nomad selalunya berbeza mengikut musim dan iklim di sekitar kediaman mereka. Kelompok nomad mi akan berpecah dalam waktu yang tertentu dan bertemu semula dalam musim yang lain. Di kalangan masyarakat Eskimo dalain musim sejuk bilangannya amat kecil kerana dalam musim mi mereka susah untuk mendapatkan makanan. Pada muslin panas, di mana makanan mencukupi, kelompok nomad mi menjadi besar semula. Satu hal yang menanik mengenai masyarakat kelompok nomad mi ialah sifat egalitaniannya iaitu semua individu dan jantina yang tertentu mempunyai status dan punca pengeluaran yang sama. Konsep harta secana persendinian daham masyanakat nomad mi hanya dalam bentuk tanah yang meneka boleh gunakan bersamasama. Oleh sebab itu di kalangan masyarakat yang memburu dan mengumpulkan barang makanan, mereka sama-sama berkongsi punca pengeluanan mereka. Semua anggota di dalam kelompok nomad ml berkongsi dan membahagikan sama rata barang yang dipenolehi dan binatang yang dibununya. Tidak semua anggotanya 172

ORGANI5ASI POLITIK

dituntut menyumbangkan tenaga dalam aktiviti ekonomi. Organisasi pohitik kelompok umumnya berbentuk informal. Dalam kelompok nomad mi tidak terdapat satu kehidupan politik yang nyata, tidak ada kerajaan, tidak ada sistem undang-undang sama ada yang kecil ataupun yang sedenhana, dan tidak ada autoriti yang formal. Apa yang kita lihat ialah autoniti informal di kalangan masyarakatyang dikuasai oleh ketua keluanga dan juga ketua yang mereka anggap tidak kekal. Autoriti informal yang sedenhana yang wujud di kalangan kelompok nomad boleh dilihat dalam cara mereka membuat keputusan yang melibatkan kesehuruhan kelompok itu tadi. Oleh kenana ketua meneka tidak mempunyai kedudukan yang formal dan tetap, keputusan seperti di mana khemah hendak dipindahkan bagaimana pembunuan hendak dijalankan, bila upacara amal harus dilakukan ataupun bagaimana hubungan antara mereka dengan jiran tetangganya adahah diputuskan oleh semua anggota dalam komuniti ml yang dianggap sebagai anggota yang mempunyai taraf yang samabengantung kepada aktiviti dan penkana yang penlu dinancangkan. Tugas ketua apabiha ia dijalankan oheh seorang mndividu, tidaklah merupakan sebagai orang yang menganah ataupun membuat keputusan bagi keseluruhan masyanakat itu. Setiap kelompok nomad mungkin mempunyai ketuanya yang informal ataupun di kalangan pemburu yang menjadi ketua ialah onang yang mahir ataupun merupakan onang tua yang mengetahui tentang upacara amal yang tertentu. Ia mungkin merupakan orang yang sama iaitu orang yang pandai memburu dan orang yang boheh melakukan upacana amal. Tetapi ia tidak mempunyai status yang tinggi kerana kemahirannya ataupun kenana kebijaksanaannya itu. Dalam masyanakat ringkas sehalunya seorang yang dianggap ketua ialah seonang yang tua dan berpengalaman dalam aktiviti ekonomi seperti memburu, murah hati atau kerana Ia tidak mudah memarahi onang lain. OIeh sebab itu ketua dalam masyanakat kehompok nomad mi lahir bukannya danipada pengaruh kedudukannya sebagai seorang ketua tetapi kerana ia mempunyai personaliti yang tertentu. Kekurangan kekuasaan yang tertentu merupakan sebagai suatu sifat onganisasi politik pada peningkat kelompok nomad ml. Seseorang tidak mungkin mendapat ataupun mengekalkan pengaruhnya kecuahi ia mempunyai kebolehan yang tertentu yang dianggap penting oleh anggota di dalam kelompoknya itu. 173

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

Puak Satu lagi bentuk organisasi politik yang tidak dipusatkan ialah puak. Sifat puak adalah hampir serupa dengan nomad, yakni keduaduanya adahah masyarakat egalitarian. Puak tidak mempunyai hienanki politik, kelas yang jelas ataupun ketua yang informal. Teknohogi masyarakat puak mi walau bagaimanapun adalah lebih maju jika dibandingkan dengan masyarakat kelompok nomad. Sistem ekonomi mereka adalah sistem pertanian. Oleh kerana golongan masyarakat mi teknologinya lebih produktif maka kepadatan penduduknya selalunya lebih tinggi dan tempat tinggal mereka pula lebih tetap. Golongan puak berbeza daripada gohongan kelompok nomad kerana Ia mempunyal ikatan dengan suku set umur, dan juga dengan golongan ketenteraan serta keagamaan yang pada umumnya boleh mengintegrasikan suatu kehompok tempatan serta menjadikannya satu kelompok yang lebih besar. Integrasi beberapa organisasi politik tempatan seumpama itu walau bagaimanapun bukanhah tetap dan formal dalam erti kata a tidak diketuai oleh ketua pohitik. Selalunya ikatan seumpama mi penlu untuk memainkan peranannya bagi menyelesaikan masahah ancaman dan luar masyanakat itu. Apabila ancaman tidak ada lagi kehompok mi wujud dalam kehompok mampu din. Satu golong puak tidak mempunyai kuasa politik yang kekal, kecuali apabila situasi timbul memerlukan kerjasama antana anggota daham kelompok tetapi dalam keadaan lain meneka memenhukan ikatan yang berlainan. Banyak ahli antropohogi yang kelinu apabila menghuramkan golongan puak mi. Tidaklah tepat untuk mengatakan bahawa puak sebagai suatu kelompok yang sementana ataupun satu kelompok yang menupakan sebagai gohongan nomad. Puak boleh dianggap sebagal suatu kelompok yang mudah berpecah, tetapi ia boleh dibandingkan sebagai suatu negara atau suatu negeni. Ia menfpunyai hubungan khas yang mengintegrasikan dengan golongan tempatan serta kepada golongan politik yang lebih besar. Keadaan seumpama ml tidak wujud dalam masyarakat bands. Selalunya, semua ikatan puak bergantung kepada ikatan persanakan. Suku selalunya merupakan sebagai suatu kelompok persanakan yang biasa. Dalam setengah-setengah masyarakat, ketua suku mempunyai hak untuk menyelesaikan masalah atau per174

ORGANISASI POLITIK

telingkahan di antana anggota suku mereka ataupun menghukum sesiapa yang bersalah terhadap golongan sukunya. Tambahap hagi ikatan persanakan selalunya cuba untuk menyatukan anggotanya bagi menyelesaikan masalah ikatan persanakan yang sama dalam masa peperangan. Dalam banyak masyanakat onganisasi peperangan merupakan sebagai tanggungjawab semua keluanga ataupun suku masyarakat itu. Sebahagian danipada sistem jurai merupakan sebagai integrasi semua puak yang bengantung kepada persanakan. Walaupun penyebaran geografi sesuatu ikatan sistem mi terhad kepada ikatan persanakan, keselunuhan masyarakat puak mi tergolong danipada sebahagian besar danipada golongan yang mempunyai fungsi dan struktumya sendini. Apabila masyarakat mula berkembang dan maju ia melahirkan beberapa kelompok yang kecil. Tiaptiap kelompok tempatan menjadi anggota kepada ikatan hienarki zuniat mereka. Setiap kelompok tempatan dapat dihihat kembahi kepadajunai keturunan mereka. Semakin napat kelompok-kelompok junai mi semakin rapat hubungan mereka. Dalam masa pentehingkahan antara anggota dan kelompok yang berlainan, anggota yang napat selalunya mempunyai hubungan yang rapat antana satu dengan yang lain. Di dalam masyanakat nomad dan puak tendapat ikatan yang disebut sebagai set seumur. Set seumur merupakan segolongan onang yang mempunyai umur dan jantina yang sama yang tahapnya benubah bersaina-sama melahui tahap yang dilalui bersama-sama dalam hidupnya. Set seumur mi adalah ikatan semua puak di mana umur dan bukannya persanakan menjadi asas untuk organisasi politik meneka. Masyarakat yang mempunyai sistem set seumur menaikkan taraf seseonang anggotanya itu dengan membenikan upacara yang harus dilalui sama ada pada masa dilahirkan ataupun pada masa ia meningkat umur baligh. Seseonang yang tidak sampai ke tahap set seumur mi dianggap sebagai orang yang masih belum dapat ditenima sebagai anggota dalam masyarakat itu dan Ia tidak boleh mengainbil bahagian untuk membuat keputusan politik yang penting. Satu set kelompok umun ml selalunya mempunyai kedudukan dan autoniti untuk menggantikan set seumur sebelumcya dan apabila mereka terpaksa berhenti atau telah sampai masanya meneka akan digantikan oleh set seumun golongan yang lain. Anggota dalam set yang tua membenikan kuasa dan kenjasama kepada anggota 175

ASAS-ASAS AN1 ROPOLOGI

gohongan yang telah dibenikan kuasa kerana mereka adalah sebahagian danipada golongan yang sama-sama memegang autoniti bagi pihak keseluruhan puak itu tadi. Pada Iazimnya set seumur yang lebih tua, mewakili puak keseluruhannya dan individu di kawasan tempatan mereka. Mereka menjalankan kuasanya dalam ha! peperangan, pentadbiran dan upacara ama! keagamaan. Sebagaimana dalam hal zuniat segmen masa yang tertentu dalam menghadapi krisis mereka akan samasama bekerjasama dengan anggota golongan kehompok umun yang sama. Setelah situasi mi reda kembali kelompok mi akan mewakihi golongan kelompok tempatannya itu saja. Selalunya seorang ketua pohitik dipihih mela!ui orang yang tua. Mereka tidak dilantik tetapi sebaliknya meneka mendapatkan kekuasaan mi melalui kedudukannya secana informal. Selalunya kedudukan hatar belakang seseorang itu dan juga kebolehannya yang ditunjukkan dalam golongan masyarakatnya tadi mungkin meletakkannya sebagai anggota yang boleh dianggap membenikan idea dan buah fikirannya kepada anggota masyanakatnya dan juga jiran tetangganya. Onang mi akan menjadi ketua dalam masyanakat mi. Tugasnya iahah untuk membuat penjelasan ataupun hebahan kepada anggota masyarakatnya, apakah cara ataupun tindakan yang hams diambil daham sesuatu situasi yang tententu untuk memulakan sesuatu aktiviti dan juga menyelanaskan aktiviti yang mahu dijalankan. Walaupun seorang jurucakap bentmndak sebagal seorang yang membuat keputusan dalam majlis, ia tidak benenti akan membawa keseluruhan keputusannya itu tadi. Ia hanya merupakan sebagai seonang perunding dan a akan melihat keseluruhan anggota masyanakatnya tadi sama ada sesuatu perkana itu perlu dmselesaikan. Kebanyakan ketua politik menjalankan kekuasaannya dalam kawasan tempat mereka tinggai dan mi merupakan masyarakat pengembala ataupun masyanakat secukup hidup. Tetapi kadang-kadang seonang ketua mi mendapat Status sebagai seorang ketua agama atau nab? maka ia akan mendapat penghormatan dan taat setia danipada golongan puaknya itu. Ia akan dijemput untuk menjalankan upacara korban, juga upacara amal yang lain. Namun demikian, walaupun ia seba~ai seonang ketua agama yang mempunyai martabat yang tinggi dan kuasa mi tidak bererti Ia akan mempunyai kedudukan sebagai seorang pemimpin ataupun tuan. 176

ORGANESASI POLITIK

Wilayah Seorang Pembesar Sesebuah wilayah pembesar (chiefdom) berbeza danipada sebuah kawasan kepuakan. Dalam sesebuah wilayah pembesar anggotanya mempunyai kedudukan yang berpeningkat-peningkat. Status seseorang ditentukan oleh keturunannya. Mereka yang lebih dekat dengan pembesar lebih tinggi statusnya. Sesebuah kawasan kepuakan mempunyai hubungan yang boleh menyatupadukan secara informal beberapa buah komuniti. Sebuah wilayah pembesan mempunyai bentuk struktur autoniti yang formal bagi menyatupadukan beberapa komuniti politik ataupun bebenapa unit politik. Pada umumnya penduduk bagi sebuah wilayah pembesan adalah lebih ramal danipada bilangan masyanakat kepuakan. Komuniti mi lebih kekal dan stabil bentuknya kerana hasil daripada pengeluanan ekonominya yang lebih tinggi. Kedudukan seseorang pembesar selalunya merupakan suatu warisan berkekalan yang membenikan kedudukan status yang tinggi kepadanya. Sebuah wilayah pembesar mempunyai masyanakat yang mempunyai kedudukan yang berhieranki. Di atas sekali ialah pembesar dan keluanganya, meneka mempunyai martabat yang tinggi dibenikan oheh pengikutnya. Tetapi setengah-setengah wilayah pembesar pula membentuk sistem kepuakan yang mudah yang berhubung napat dengan pembesar yang mempunyai punca ekonomi yang agak tinggi dan boleh mentadbir wilayahnya. Tanggungjawab yang penting dimainkan oleh kebanyakan pembesar ialah untuk menjadi ejen membahagikan hasil ekonomi. Barang dan juga khidmat yang dihasilkan oheh masyarakat itu selalunya dikumpulkan oleh pembesar yang kemudiannya dibahagikan semula kepada rakyat jelatanya. Umumnya pembesar menjadi penyelanas bagi semua aktiviti untuk merancang dan menggunakan tenaga buruh yang dapat memberikan hasil ekonomi yang tinggi. Behiau mungkin menjadi pengawai bagi pesta keagamaan yang selalunya memenlukan kedudukan status yang tinggi. Ia juga mempunyai tanggun~awab bagi mempentahankan masyarakat dan menggalakkan aktiviti ketenteraan. Kenajaan Melayh Melaka mempunyai suatu sejanah peperangan yang panjang di mana pembesarnya menyelaraskan angkatan tentera darat dan laut bagi mempertahankan wihayah mereka. 177

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

Masyarakat Melaka pada ketika itu digolongkan kepada dua peningkat. Pertama ialah golongan pembesar yang dipercayai mempunyai daulat, kedua ialah bilangan rakyat biasa yang mempunyai status yang rendah. Dalam sistem feudal dilihat bahawa stratifikasi sosial adalah lebih jelas terbentuk. Setiap golongan mempunyai kelasnya tersendini. Tendapat umpamanya golongan pembesan di antana kelas itu tadi. Di bawahnya adalah gohongan biasa yang mungkin dapat mencapai penganuh politik dengan menunjukkan keberanian mereka di dalam peperangan dan juga membenikan pengetahuan dalam undang-undang ataupun hukum adat. Pembesar mi mempunyai tanggungjawab yang amat luas. Biasanya meneka juga digelar sebagai raja yang mengetahui keselunuhan wilayah mi tadi. Beliaulah yang membuat keputusan dalam semua dasan awam termasuklah untuk mengawasi masalah dalaman dan juga masalah hubungan dengan orang luar. Pembesar adalah bertanggungjawab bagi menyehesaikan masalah rakyatnya dan mengadili orang yang teraniaya dan juga menghukum mereka yang membuat salah. Dalam banyak hal, pembesar mempunyai hak ataupun kuasa membuat undang-undang yang baru bengantung kepada penerimaan raja ataupun pembesar yang lain. Tanggungjawab yang lain termasuk pengawalan pembahagian tanah. Di samping itu mereka juga memutuskan bilakah tanaman hanus ditanam dan biha pula seharusnya dipungut hasilnya. Menekajuga menyusun bagi memungut bahan makanan yang diperlukan oleh anggota masyarakat keseluruhannya. Negara Sesebuah negana merupakan onganisasi politik yang formal dan dipusatkan. Mengikut definisinya yang mudah negana adalah suatu unit politik yang benautonomi menangkumi beberapa komuniti dalam wjlayah. Sesebuah negana mempunyal sebuah kerajaan pusat dengan kuasa untuk memungut cukai, untuk mengerahkan orang berperang dan juga memenintah dengan menggunakan undangundang yang ada. Masyarakat yang termasuk di dalam sesebuah negeri mi mempunyai satu struktun pohitik yang benpusat dengan kehiasan institusi yang banyak dan mempunyal atunan, undangundang pentadbiran dan juga fungsi institusi yang seterusnya 178

ORGANISASI POLITIK

mehibatkanjuga unit birokrasi. Ekoran danipada definisi negeri mdi ialah konsep mengenai kuasa yang sah untuk menjalankan dasar sama ada bagi masyanakat dalaman ataupun dengan orang luar. Rakyat dalam sebuah negeni harus mempunyai tanggun~awab kepada kerajaan. Sebaliknya kerajaan mempunyai monopoli ataupun kuasa yang tentinggi untuk mengerahkan rakyat seperti mengenahkan mereka dalam pembangunan yang formal dan mengeralikan mereka untuk menjadi tentera, polis dan sebagainya. Sudah tentu naja di dalam negeni itu tidak mengamalkan suatu aturan sosial dengan menyerahkan sahaja kepada nakyatnya tetapi orang namai mesti pencaya sekurang-kurangnya kuasa yang ada pada raja itu adalah menupakan sebagai haknya untuk memerintah dan menjalankan aktiviti negaranya. Sekinanya rakyat berfikir sebaliknya mengenai rajanya, makasudah tentu mm akan mengurangkan kuasa raja itu tadi dan akhirnya naja tidak akan dapat mengawal keamanan negeninya. Tambahan lagi pada masyarakat yang mempunyai sifat pohitik seumpama itu, maka akan berlaku segregasi kehas. Masyarakat dfsebuah negeni selalunya disokong oleh suatu sistem pertanian yang meluas iaitu satu sistem pengeluaran yang tinggi di mana ia membenikan peluang untuk membeni makanan kepada rakyat sama ada di luan bandar ataupun di bandar. Hasil pengeluaran yang tinggi danipada sistem ekonominya melibatkan pembahagian barang dan juga khidmat serta pertukaran barang dengan negana lain. Pada peringkat kampung, aturan dan undang-undang dipegang oleh ketua kampung ataupun lembaga kampung itu sendiri. Perselisihan faham yang kecil-kecil dan juga hak mahkamah yang se!alunya disenahkan kepada lembaga di kampung. Tetapi masalah yang agak senius selalunya diselesaikan oleh raja. Sebagaimana yang disebutkan pada awal-awal tadi, raja atau pembesar mempunyal kuasa untuk mengenakan cukai kepada semua rakyat jelatanya. Bayaran boleh dilakukan dalam bentuk wang ataupun dalam bentuk pembenian basil makanan seperti padi, benas, ayam, itik dan sebagainya. Sebahagian besar danipada harta yang dipungut mi akan disimpan oleh pembesar dan se!ebihnya diberikan kepada nakyatnya dan pembesar yang lain. Sebagai balasan rakyat jelata diberikan perkhidmatan dan keselamatan oleh pembesar mi danipada serangan orang luar ataupun serangan jinan tetangga mereka. 179

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

3.

Perkembangan Organisasi Politik

Kim telah mengelaskan masyarakat kepada kelompok nomad, puak, kawasan pembesar dan juga negeri. Kiasifikasi mi menunjukkan suatu arus evolusi daripada satu keadaan yang rendah kepada bentuk yang tinggi dalam organisasi politik laitu danipada satu autonomi tempatan yang kecil hinggalah kepada suatu keadaan wilayah yang paling besar. Daripada satu organisasi yang kecil yang tidak kekal dan bentuk politik yang informal kepada bilangan yang lebih besan, dan lebih kompleks sistem politiknya. Ahli-ahli pegawai politiknya pula berkembang daripada satu bentuk yang tidak mempunyai kuasa politik kepada suatu keadaan yang mempunyai monopoli dengan suatu pentadbiran yang mempunyai kuasa yang muktamad. Ahli antropologi telab menyanankan bahawa evolusi dalam institusi politik mi boleh dihubungkan dengan satu arus yang selani dengan bidang sosial yang lain seperti teknologi daripada cana memungut bahan makanan, memburu dan juga mengumpulkan bahan makanan kepada suatu cara pengeluaran makanan yang luas dan intensmf dengan menggunakan pertanian dan perternakan binatang. Dalam bentuk kependudukan pula, danipada satu golongan yang kecil berbentuk tempatan kepada golongan yang lebih luas yang melibatkan komuniti yang banyak danipada suatu kadar kependudukan y.ang rendah hinggalah kepada kadar kependudukan yang tinggi. Dalam status sosialnya pula, danipada masyarakat yang sama taraf dan segi statusnya iaitu masyanakat egalitarian kepada saW masyanakat yang berperingkat-peringkat ataupun berstratifikaSi dan akhirnya kepada golongan kelas yang berbeza-beza. Akhirnya dalam sistem pembahagian ekonomi, penekanan yang besar ialah ke atas pembahagian timbal balik dalam bentuk pengagihan semula barang dan juga khidmat kepada cara membagi balik dan akhirnya pemasaran dan pertukaran barang dagangan dengan menggunakan kewangan dan perantaraan pertukaran yang lamn. Wujudnya hubungan seumpama mi telah dibuktikan oleh data daripada kajian budaya silang. Berhubung dengan hubungan antara tahap teknologi secukup hidup dan sistem politik yang kompleks, kajian budaya silang yang telah dijalankan dalam beberapa masyarakat telah membuktikan bahawa semakin tinggi pencapaian sistem ekonomi, maka semakin besar bilangan penduduk. Akibatnya sistem 180

ORGANISASI POLITIK

politiknya menjadi penting untuk disatukan dan sebahagian besar danipada anggota masyarakat itu sendiri melibatkan din sebagai pegawai politik. Telah dibuktikan bahawa dalam masyarakat yang menggunakan sistem pertanian yang luas dan pemimpinan yang luas kuasanya, mewujudkan suatu onganisasi negeri yang lebih tenatur. Sebaliknya anggota masyarakat yang tidak mempunyai institusi politik tempatan meneruskan sistem ekonomi sebagai pemburu, pengumpul bahan makanan dan menangkap ikan secara pdrsendirian. Sehubungan dengan saiz komuniti itu pula, semakin besan masyarakat komuniti mi, semakin namai pula pegawai politik dalam masyanakat itu. Textor (1967) juga telah membenikan gambaran yang hampir serupa iaitu dalam masyarakat yang mempunyai organisasi kerajaan dan negeri menunjukkan keadaan yang lebih tersusun dalam membentuk dan membangunkan bandar besan dan juga pekan. Sementara mereka yang hanya mempunyai organisasi politik tempatan selalunya mempunyai komuniti yang penduduknya tidak lebih danipada 200 orang. Kajian budaya silang telah membuktikan perkara yang sama di mana masyarakat dengan tahap integnasi politik yang tinggi merupakan masyarakat yang menunjukkan perbezaan sosial yang tinggi terutama sekali dalam perbezaan kelas. Bukti yang disebutkan tadi menunjukkan bahawa terdapat perbezaan politik di dunia. Oleh itu beberapa orang ahhi antropologi telah mencadangkan beberapa teoni. Mula-mula kita lihat teori yang disebutkan oleh Morton Fried (1967) yang diwakili oleh ahli teoni yang mengatakan bahawa kemajuan yang dicapai dalam masyanakat teknologi pengeluaran makanan akhirnya meninggikan tanggungjawab yang bertambah kepada penduduk di wihayah itu. Fried mencadangkan bahawa kependudukan yang tinggi ml menunjukkan tekanan ke atas punca ekonomi. Akhirnya akan wujud stratifikasi sosial. Tekanan yang kuat terletak kepada kekurangan tanah yang menjadi punca untuk bertani, dalam kawasan alam sekitar yang bergunung7ganang, laut dan padang pasir yang menyulitkan seseorang itu bentani dan bercucuk tanam. Oleh kerana tanah pertanian kurang di kawasan yang seumpama itu, maka peperangan kerap benlaku dan mi akan menyebabkan beberapa unit politik akan hancur dan akhirnya mereka yang kuat saja kekal hidup di kawasan itu. Akibatnya alam sekitar kawasan itu tadi akan disatukan di 181

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

bawah satu pentadbiran yang disifatkan mempunyai keluasan politik yang saw yang menjadikannya lebih kompleks yang kita definisikan sebagai negeri. Hal mi mengakibatkan pemusatan pentadbiran yang menukarkan struktur politik dalaman yang melahirkan sebuah negeri. Oleh kerana orang yang ditawan hanus dijaga dan ditadbirkan dengan balk, satu kelompok yang lebih khusus iaitu golongan pentadbiran bertanggungjawab harus diwujudkan. Merekajuga ditugaskan memungut cukai, menyusun tenaga buruh untuk membuatjahan raya dan sebagainya. Akhlrnya pentadbiran ml serta juga pembesar dan tentera golongan atasan menggunakan cukai yang dipungut. Orang yang ditawan pula menyokong mereka untuk mengekalkan suatu sistem yang telah dicapai. 4. Penyelesaian Konflik Selain danipada menentukan perjalanan dasar pentadbiran, cara menggubalnya dan cara menjalankannya organisasi politikjuga menyelesaikan konflik, sama ada dengan cara melaksana hukuman atau cara untuk membmncangkan bagi menyelesaikan sesuatu masalah dan tekanan sosial yang lain. Tetapi sekiranya cara seumpama itu gagal ataupun tidak mungkin dijalankan oleh kerana kekurangan cara untuk menyelesaikannya, maka pertelingkahan akan berlaku dan ml akan melibatkan Satu konflik yang lebih besar. Apabila peperangan atau pergaduhan berlaku di dalam unit politik itu tadi, selalunya kita akan mengatakan keganasan mi sebagai suatu kejahatan. Apabila keganasan mi berlaku di antara kelompok mi dan unit politik yang berbeza, kelompok antara mereka yang tidak mempunyai cara yang berkesan bagi menyelesaikannya, telah menyebabkan peperangan. Kebanyakan masyarakat moden seperti masyarakat industni membentuk mnstitusi formal dan agensi seperti tentera, polis, pegawal undang-undang, mahkamah dan juga sistem formal yang lain bagi menyelesaikan masalah dan konflik yang timbul dalam masyarakat itu. Kesemua institusi mi tadi berjalan menurut undangundang yang disediakan laitu satu aturan yang tertulis. Oleh itu pembesan dan pegawai tadbir dapat menentukan bagaimana perkara itu harus dmlakukan dan dijalankan. Hasil danipada peraturan seperti mi yang melibatkan mndividu membenikan hak kepada sesebuah negeni untuk mengambil tindakan kepada mereka sama ada tindakan itu merupakan sebagai suatu amaran ataupun tekanan dengan 182

ORGANISASI POLITIK

melibatkan institusi yang ada. Oleh sebab itu, sesebuah negeri memonopoli pentadbiran undang-undang dengan menekankannya kepada masyarakat kerana ia saja yang mempunyal hak untuk mentadbir undang-undang kepada nakyat jelatanya dan dengan sebab itu -suatu aturan ataupun adat resam menjadi aturan mereka. Namun demikian tendapat sebahagian daripada masyarakat di dunia masib belum mempunyai aturan atau agensi bagi mentadbirkan masalah konflik seperti mi. Sebaliknya,jika undang-undang itu ada, terdapat kekurangan dalam undang-undang mereka. Namun demiban setiap masyarakat mempunyal earanya tersendini untuk menyelesaikan sesuatu pengaduhan ataupun pertelingkahan. Dalam setiap negeni, anggota masyarakatnya mempunyai sistem untuk mengawal sosial kecuali beberapa negeni yang mundur mempunyai sistem pengawalan yang tidak begitu kompleks dalam masyanakatnya. AhIl antropologi melihat undang-undang sebagai sebahagian danipada sistem kebudayaan masyanakat itu tadi. Ia merupakan sebagai suatu aspek yang digunakan untuk mengawal organisasi masyarakat itu dan juga menentukan individu menjalankan tugasnya sebagaimana yang sepatutnya dijalankan dan mereka akan dihukum sekiranya mereka melanggar norma dan aturan yang biasa. Oleh sebab itu satu keputusan bukan sahaja menentukan penyelesaian satu masalah tetapi Ia juga merupakan suatu penentuan dan mewakili satu cara ideal bagi anggota masyarakat yang lainnya. Iindang-undang sama ada yang berbentuk informal iaitu undangundang dalam masyarakat ningkas ataupun formal sebagaimana dalam masyarakat kompleks membenikan cara untuk menyelesaikan pertelingkahan sama ada ia merupakan sebagal konflik yang besar ataupun konflik yang lainnya. Satu cara yang melibatkan tindakan danipada masyarakat mi keseluruhannya ialah dengan cara menyelesaikan pertelingkahan itu melalul tindakan masyarakat itu sendini. Tindakan masyarakat ml melibatkan organisasi sosial yang agak mudah dalam masyarakat yang mempunyai kelompok tempatan dan ikatan persanakan yang mengawal anggota masyarakatnya Ia juga bertindak sebagai suatu unit autonomi untuk menyelesaikan masalah tententu. Konflik berlaku di mana-mana dan ia harus diselesaikan. Oleh sebab itu terdapat pninsip yang akan digunakan sebagai panduan untuk masyarakat itu menyelesaikan masalah yang timbul. Sese183

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

orang yang melanggar larangan ataupun melanggar atunan terpaksa keluar danipada kawasan itu, kerana masyarakat mi tidak boleh menerima orang yang seumpama 1w dalam penkampungannya. Seseorang yang gagal untuk bekerjasama bagi mendapatkan barang secara sukarela, barang mereka akan dirampas. Begitu juga dalam perkampungan Melayu umpamanya orang yang tidak mahu bekerjasama, bergotong-royong daham menjalankan usaha tempatan seperti membuat jalan raya, orang mi akan dipulaukan ataupun dipencilkan oleh anggota masyarakatnya. Tindakan masyarakat ml tadi bukan menupakan cara bagaimana anggota masyarakat yang tidak mempunyai undang-undang menyelesaikan pergaduhan, menyelesaikan pertelingkahan mereka. Setengah danipada masyanakat mi mempunyai undang-undang yang informal yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pergaduhan dan aturan yang mempunyai kuasa yang informal perlu ditekankan. Dalam masyarakat Nuer laitu masyarakat yang menternak binatang dan masyanakat yang juga bencucuk tanam yang tinggal di kawasan dalam kelompok nomad, setiap bahagian ml mempunyai sistem unit pohitik yang informal dengan satu sistem yang boheh menyelesaikannya sendmni (Evan~-Pnitehard,1940). Sekiranya sebahagian anggota daham masyarakat yang tinggal dalam kawasan yang huas gagal menyelesaikan masalah ml maka pergaduhan akan berlanjutan dan mi akan menyebabkan peperangan besar akan berlaku. Walau bagaimanapun pertelingkahan dalam satu komuniti itu mudah diselesaikan dengan menggunakan undang-undang informal yang tendapat dalam masyarakat tersebut. Orang yang menjalankan undang-undang mi sepenti seonang pembesar boleh menjadi seorang perantana yang akhinnya dapat menyelesaikan masalah mi tadi. Hal s~pertipenyelesaian dalam kecurian kerbau atau lembu selalunya diselesaikan di peringkat ketua saja. Tetapi sekiranya pembunuhan berlaku, orang yang terlibat akan menyerah din kepada pembesar mi tadi. Sekiranya orang yang membunuh orang lain mi takut a akan dibunuh oleh onang lain sebagai membalas dendam, maka ia akan tinggal di rumah pembesar itu untuk mendapatkan perlindungan daripadanya. Pembesar bertmndak sebagai orang tengah yang cuba menyelesaikan masalah yang timbul. Dia tidak punya kuasa untuk menekan sama ada pihak mi boleh menyelesaikan masalahnya dan diajuga tidak mempunyal kuasa untuk menyelesaikan masalah atau 184

ORGANISASI POLITIK

timbul daripada pihak mi tadi. Walau bagaimanapun dma mempunyai keistimewaan bagi menyelesaikan masalah mi kerana onang mi adalah merupakan golongan danipada komuniti yang sama dan mi akan mengelakkan pengaduhan yang melibatkan pertumpahan darah. Mereka selalunya bensedia untuk menyelesaikan masalah mi dengan menggunakan aturan yang sedia ada. Satu lagi cara untuk menyelesaikan masalah konflik dan juga pertelingkahan mi ialah melalui hukum berat dan sumpahan. Sumpahan dan juga hukuman berat melibatkan kuasa luar biasa. Suatu sumpahan mlsalnya menyebabkan seseorang itu memanggil kuasa luar biasa seperti tuhan untuk mewakili dan menjadi orang tengah untUk mengatakan a tidak bersalah. Sementara hukuman berat bererti penggunaan sesuatu cara bagi menentukan sama ada onang itu bersalah atau sebahiknya. Dengan meletakkan orang yang dianggap bensalah mi pada benda dan kepada ujian yang menbahaya dan menyakitkan supaya ia dapat dipercayai oheh orang ramai dan di bawah kuasa super-natural yang sebenarnya yang ia tidak bensalah. Sumpahan merupakan sebagai suatu perkara yang digunakan dalam masyarakat moden dan sebagainya. Hukuman benat mi iahah suatu hukuman yang hams dilalui oleh seseorang yang bersalah. Sebagaimana yang pernah kita dengar ialah cara-cara yang dilakukan oleh beberapa masyarakat misalnya seseorang yang dianggap bersalah, mula-mula ia akan dipeniksa sama ada ia sebenarnya telah bersalah, jika a dianggap tmdak bersalah, Ia akan terselamat danipada hukuman yang dilalui dengan memasukkan tangannya dalam air panas. Dan begitu juga terdapat alam masyanakat Iban umpaxnanya jika seseorang yang dianggap bersala~ tetapi tidak mengaku bersahah, Ia terpaksa menyeham di dalam air. Sekiranya ia tidak bensalah ia akan timbul, tetapi apabila ia tidak timbul untuk beberapa ketika, bererti ia bersalah dan kemungkinan besar ia akan mati lemas danipada hukum yang dilaluinya itu tadi.
penyelesaian yang

Undang-undang BeFIUIIS dan Mahkamah Masyarakat moden pada han mi menggunakan undang-undang bertulis dan mahkamah sebagai suatu cara untuk menyelesaikan pentelingkahan. Namun demikian mekanisme seumpama itu bukan saja terhad kepada masyarakat moden atau masyarakat industni. 185

5.

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

Dan segi sejarahnya masyarakat Ashanti di Afrika Barat dikatakan telah membentuk suatu sistem politik yang kompleks dan mendalam dengan menggunakan aturan perundangan sejak kurun ke-17 lagi (Evans-Prmtehard, 1940). Orang-orang Ashanti adalah golongan tentera yang mempunyai aturan perundangan yang luas mewakili sebahagian besar daripada tamadun zaman lalu. Suatu aturan menghukum orang yang bersalah yang berkesan dalam masyarakat Ashantm, aturan yang diasaskan kepada aturan natural yang kompleks dan aturan semula jadi. Mereka percaya bahawa tidak ada aturan yang prinsipnya dilakukan oleh pembuat undang-undang tetapi mereka harus menjalankan aturan semula jadi dan tuhan. Kesalahan dan juga pelanggaran aturan keagamaan dianggap
sebagal kesalahan yang besar terhadap roh nenek moyang mereka terutama sekali hal seperti membunuh orang lain, memaki atau memarahi pembesar, penakut dan juga orang yang membuat ilmu sihin. Di kalangan masyarakat Ashantm, caranya ialah ketua akan memeriksa dan menyoal balik mereka yang mewakili kedua-dua pihak. Terdapat juga peguam profesional dan Ia boleh juga meminta dibicarakan semula sekiranya Ia tidak berpuas hati.

Diandaikan bahawa punca yang menyebabkannya ada masyarakat yang mempunyai aturan bertulis di mahkamah, sementara masyarakat lain tidak mempunyai aturan yang seumpama itu, ialah disebabkan dalam komuniti yang kecil dan rapat hubungannya tidak ada kepenluan aturan yang formal dan undang-undang seumpama

itu. Tambahan lagi tidak mungkin orang berani melanggar atunan masyarakat i. Masyarakat ningkas tidak memerlukan aturan yang kuat kerana selalunya sedikit sahaja hal pergaduhan mengenai
masyarakat mereka dan oleh kerana pada umumnya anggota kelompok cukup mengetahui di antara satu sama lain dan

mi

memahami aturan yang tertentu. Masyarakat selalunya menggunakan kekerasan apabila atunan yang tertentu tidak dapat untuk
menyelesaikan sesuatu konflik. Apabila kekenasan berlaku antara

golongan pohitik seperti masyarakat dalam sesebuah daerah atau


wihayah, peperangan akan berlaku. Peperangan

mi

sebenarnya

bertujuan untuk menyelesaikan kedudukan kekuatan dan membenikan kuasa bagi menunjukkan bahawa suatu kelompok itu kuat daripada yang satu lagi iaitu dengan membalas dendam seperti membunuh dan akhirnya mendapatkan makanan dan orang lain 186

ORGANISASI POLITIK

dan mengambil harta benda masyarakat tadi. Jenis peperangan juga berbeza bentuknya, dan satu kelompok
masyarakat ke satu kelompok masyarakat lain. Kadang-kadang penbezaan adalah dalam bentuk pergaduhan kekeluargaan (kesu-

mi

mat), pengambilan banang onang lain atau pencunian dan konfrantasi besan-besanan. Kesumat merupakan salah satu cara pengaduhan

antara keluarga atau kelompok keluarga, selalunya

mi disebabkan

oleh keinginan untuk membalas dendam kepada perkara yang telah

merekajalankan. Dan mi sehalunya melibatkan pengaduhan danjuga menyakitkan orang lain dan kadang-kadang hingga berlaku pembunuhan. Suatu sifat yang kita lihat tentang kesumat mi bahawa tanggungjawab untuk membayar balik dilakukan oleh semua anggota dalam kelompok pensanakan mi tadi. Pembunuhan seonang anggota dalam golongan yang lain itu digahakkan atau dilakukan oleh kelompok yang satu lagi. Di mana tidak ada suatu autoniti yang dikekalkan untuk menyelesaikan masalah mi daham masyarakat ringkas sistem kesumat akan terus benlaku. Satu lagi ialah mencuni dan merampas ataupun menompak di mana Ia boleh kita definisikan
sebagai suatu cara jangka pendek untuk mendapatkan secana kekerasan perkara yang objektifnya dirancangkan dengan lebih awal selahunya adalah untuk mendapatkan makanan, binatang tennakan

dan hanta danipada komuniti yang lain. Menompak selalunya


merupakan penkana yang dilakukan oleh masyanakat yang menter-

nak binatang. Binatang seperti kerbau, lembu, kuda dan sebagainya boleh diambil danipada golongan yang lain bagi menambahkan
bilangan kuda ataupun hanta meneka. Seperti yang disusun oleh ketua tententu. Merompak benbeza danipada kesumat kenana Ia adalah suatu cara yang sementara dan sebagai suatu perkara yang

ditenima oleh masyanakat keselunuhannya. Kesumat dan merompak sehalunya mehibatkan golongan yang kecil ataupun kelompok manusia yang selalunya dihakukan dengan cara mendadak. Oleh kerana meneka selalunya cuba menyerang tanpa membeni amaran, maka orang yang diserang selalunya merupakan orang yang tidak bersedia mempentahankan din mereka. Konfrantasi secara besar-besaran sebahiknya melibatkan dua kelompok masyanakat yang keduaduanya mempunyai strategi yang dinancangkan bagi menyenang orang lain dan bagi mempertahankan orang lain senta mempertahankan din sendini. Pepenangan pula merupakan sebahagian danipada 187

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

konfrantasi besar-besaran yang selalunya dilakukan dalam masyarakat petani ataupun dalam masyarakat industni. Bagi masyarakat seumpama mi mereka mempunyal sistem teknologm yang maju bagi memperkuatkan strategm dan kekuatan tentera mereka. Oleh yang demikian konfrantasi besar-besaran tidak saja bergantung kepada masyarakat yang tensendiri. Di kalangan masyarakat yang kecil peperangan seumpama ml juga dilakukan. Pada akhir-akhir mi, ahli antropologi cenderung untuk mengkaji hubungan di antara jenis peperangan dan organisasi politik, misalnya dalam kajian budaya silang meneka mendapati bahawa semakin tinggm sistem politik semakin tinggi pula darjah ketenteraan yang scifistikated (Ottenbein, 1970). Sistem pentadbiran di negara moden memerlukan ketenteraan yang kompleks dengan orang yang diupah untuk pergi berperang. Dengan organisasi politik yang kompleks selalunya bilangan onang yang terbunuh di dalam peperangan adalah lebih tinggi. Dengan peperangan cara mi ia membenikan suatu kawalan polmtmk ke atas kelompok mereka. Namun demikian, sistem politik yang tinggi memenlukan ketenteraan yang sofistikated tetapi kadan peperangan mi hampin sama, balk dalam masyarakat yang kompleks mahupun dalam masyarakat nomad. 6. Bacaan yang Dicadangkan Comparative Political System Garden City, New York: Natural History Press. Dua puluh kajian yang telah dilakukan di dalam masyanakat praindustni telah dipilih dan dimuatkan daham buku mi. Di antara pengkaji itu ialali Levi Strauss, S.F. Nadel, Marshall Shalmns dan S.N. Eisentadt. African Political Systems. New York, Oxford University Press. Buku yang mempersembahkan kajian mengenai sistem politik di Afnika yang pada masa dahulu dijajah oleh Inggenis. Asas pokok dalam antnopologi pohitik dibincangkan dalam buku mi. 188

Cohen, R dan Joh Milton (Pg) 1967

Fortes M dan E.E. Evans Pritchard (Pg) 1961

ORGANISASI POLITIK

The Evolution of Political Society New York, Random House. Pengarang cuba menggalurkan evolusi politik masyarakat melalul satu kajian mengenai masyanakat egalitarian. Swartz, M.J. Tunner, Vic- Political Anthropology, Chicago; Aldine Press. tor dan Anthun Tuden Buku mi cuba menggalurkan penubah1966 an dalam bidang antnopohogi politik sejak penerbitan buku Fortes dan EvanPnitcand, African Political Systems pada tahun 1961. Makalah dalam buku mi telah membmncangkan cara yang berbeza danipada klasifikasi struktun politik dan fungsi terhadap pemahaman proses politik yang lalu. Fried, MI-I 1967

189

BAB8
SISTEM-SISTEM KEPERCAYAAN DAN MAGIS
L Pengenalan Dalam mengkaji sistem kepencayaan sesuatu masyarakat, apa yang ditumpukan oleh ahli antnopologi ialah masyanakat yang menganut agama itu. Mereka cuba memahami fungsi agama dan mengetahui tujuan sesuatu aktiviti agama itu dilakukan oleh masyarakat. Apa yang dikaji dalam disiplin antnopologi iahah mengenai manusia dan semua perkana yang dilakukan oleh manusia; dalam hal mi tenmasuklah idea, (fikiran) serta objek yang menjadi simbol dalam kehidupan meneka. Manusia mempunyai tret yang tidak terdapat pada haiwan lain, iaitu kebolehan untuk membentuk dan memahami simbol. Apa yang terdapat dalam simbol ialah enti yang diberikan oleh penganutnya kepada benda secana arbitrani. Bentuk yang penting dalam hal simbol mi ialah bahasa. Manusia dengan secara arbitranmnya tehah membenikan ertm kepadajenis kejadian fizikal yang disebut pertuturan, iaitu kejadian yang belum mempunyai sebarang enti sebelumnya. Bentuk smmbol lain yang tidak kunang juga pentingnya ialah tulisan, isyarat, mimikan muka seseorang, sistem dalam ilmu hisab, dan bentuk seni lukisan. Dalam hal mi manusia adalah ganjiljika dibandingkan dengan makhhuk yang lain kenana manusia menentukan dan mengawal keselamatan keturunannya, dengan menggunakan teknik yang bergantung atas kebolehan simbol mi yang tidak dipunyai oleh makhluk lain. Dengan lain perkataan manusia sahaja yang mempunyai kebudayaan dan dalam masyanakat pnimitif agama itu adalah sebahagian danipada kebudayaan mereka. Satu danipada sikap mi yang berhubungan rapat dengan antropologi keagamaan sebagai satu cabang antropologi kebudayaan ialah sifat etnosentrik. Etnosentrisme mi ialah pandangan dan nilal tinggi yang melampau-lampau dibenikan kepada kebudayaan sesuatu masyanakat, sehingga menjadikan adat resam onang lain danipada kebudayaan yang berlainan amat rendah dan menjadi 190

SISTEM-SISTEM KEPERcAYAAN DAN MAGIS bahan tertawa, dan tidak dibenikan pertimbangan, dianggap tidak bermonal atau disamakan seperti sifat-haiwan. Kita semua adalah sedikit sebanyaknya etnosentrik. Contoh etnosentnisme mi mudah sekali kita benikan. Misalnya kita menganggap bahawa agama kitalah yang terbaik, tinggi dan tenagung. Orang beragama lain pula menganggap agama meneka yang terbaik, tinggi dan teragung. Satu bentuk etnosentnisme yang lumrah ialah menganggap onang danipada numpun bangsa lain sebagai rumpun bangsa yang nendah tanpa mempunyai asas yang saintifik. Ahli antropologi selalunya menyebut agama sebagai satu kebudiyaan sejagat, iaitu salah satu danipada beberapa penkara yang termasuk aspek sebagai cara hidup masyarakat seperti penkahwinan, halangan sumbang muhnim, famihi dan organisasi sosial. Tidak ada satu masyarakat yang pernah dikaji yang tidak mempunyai agama. Tidak kina bagaimana ganjilnya sesuatu kebudayaan itu ia tetap mempunyai unsur ml. Orang pnimitif sendiri sening menganggap agarna dan penkana yang bukan agama dengan menggunakan ukunan perkara yang dianggap suci dan yang tmdak suci. Tnet agama yang nyata tenletak atas sikap yang dibenikan kepada idea, objek dan perlakuan tertentu. Dan segi psikologi tidak semestinya semua mi timbul darmpada nasa takut atau kagurn kerana perkara yang timbul dan penasaan atau emosi tidak menjadikan perkana itu sebagai objek yang boleh dianggap sebagai agama. Ramai orang takut pada bom nuklear, sehinggakan kerajaan Australia dan New Zealand mengemukakan protes kepada mahkamah dunia terhadap sikap kerajaan Perancis yang tents membuat ujian bom nuklear di Lautan Pacific. Dad segi psikologinya baik orang Australia mahupun orang lain di dunia ml memang takut kepada born nuklear i. Tetapi kita belum mendengan unsur nuklear mi menjadi satu perkana yang dikaitkan dengan agama. Begitu juga sikap takut akibat dan pencemaran belurn pun menjadikannya sebagai asas agama. Tetapi pada satu pihak yang lain, istiadat pengebaran bendena, nyanyian lagu kebangsaan menimbulkan satu keadaan ernosi yang menggambarkan keadaan psikologi yang berkait dengan agama. Jadi sekarang tmmbul masalah kepada kita yang manakah perkana agama dan yang bukan agam a? Satu ukuran yang boleh digunakan untuk melihat sarna ada sesuatu itu dianggap agama atau bukan agama dalam antropologi 191

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

ialah dengan inelihat perkara itu sebagai semula jadi (natural) atau luan biasa (supernatural). Boleh dikatakan ramai onang membuat perbezaan antara objek, kepercayaan, dan kejadian sehani-hani sebagai penkana biasa. Dengan menggunakan penbezaan mi, sebagaimana yang telah dilakukan oleh ahli antnopologi lain, kita akan mendeflnisikan agama sebagal idea, sikap, kepercayaan dan penlakuan terhadap supernaturalisme, sama ada Ia adalah kuasa halus, dewa, roh, hantu, jin atau kuasa-kuasa lain yang digambarkan oleh anggota sesuatu masyanakat, sebagai luar biasa, menakjubkan dan tidak terhurai dengan penkataan biasa. OJeh kerana luar biasa, menakjubkan dan tidak dapat dihuraikan dengan perkataan biasa, maka supernatural ml mungkin mempunyai bebenapa lagi sikap yang lain. Ia boleh dikaitkan dengan penasaan yang menakutkan, perasaan hormat, atau mengkagumkan. Perasaan inilah yang dianggap oleh ramai onang sebagai penmulaan agama. Sepanjang yang kita ketahul, semua masyanakat, baik apajuga peningkat yang mereka capai, mempunyal kepercayaan mereka sendini. Semua kepencayaan mi kita golongkan dengan istmlah agama. Hanus diingati sebagaimana agama itu benbeza dan satu masyarakat dengan satu masyarakat yang lain, maka begitujuga kepercayaan itu berbeza daripada satu kebudayaan dengan satu kebudayaan yang lain. Bahkan a juga benbeza danipada satu masa ke satu masa yang lain. Untuk memudahkan pemahaman kita tentang fenomena di dunia mi kita bahagikannya kepada dua: iaitu natural dan supernaturah. Supernatural mempunyai kuasa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia dan Ia pula tidak tertakluk kepada atunan alam. Ia berbeza danipada satu masyarakat deugan satu masyanakat. Perbezaan mi disebabkan oleh konsep supernatural, yang berbeza dalam masyanakat. Setengah daripada perbezaan mi selalunya dipastikan oleh masyarakat sebagal aturan semula jadi. Misalnya setengah penyakit dianggap oleh masyarakat disebabkan oleh akibat semula jadi, iaitu disebabkan oleh kuman. Masyarakat lain pula percaya bahawa penyakit disebabkan oleh kuasa supernatural, dan oleh itu ia menjadi sebahagian danipada kepencayaan agama. Kepencayaan mengenai penkana yang tidak ada hubungan dengan kuasa supernatural juga berbeza di dalam satu masyarakat pada satu ketika. Kejadian air bait, tanah runtuk, letupan gunung benapi 192

SISTEM-SISTEM KEPERCAYAAN DAN MAGIS

dan serngan wabak penyakit pada han mi dipercayai adalah semata-mata bencana alam yang biasa. Namun demikian ada sebahagian masyanakat menganggap kejadian mi sebagai satu kuasa luar biasa. Oleh itu kita lihat bahawa ganis pemisahan antara natural dengan supernatural berbeza mengikut keadaan dan kepercayaan masyarakat mengenai sebab sesuatu benda dan kejadian di dunia mi. Dalam banyak kebudayaan yang telah dikaji oleh ahli antropologi apa yang mereka anggap keagamaan adalah juga meresapi dalam aspek kehidupan manusia sehari-hani. Apabila sesuatu masyanakat mengatakan bahawa amat susah untuk mengasingkan agama danipada aspek kebudayaan lain, itu sebenannya bukan perkara baru. Ahli antnopologi yang-mengkaji kebudayaan masyanakat ningkas telah menunjukkan tidak terdapat sebarang pengkhususan dalam masyarakat mi. Oleh itu berbagam-bagam aspek kebudayaan yang meneka kaji tidak menunjukkan sebarang pemisahan dan tidak mudah dipastikan sebagaimana kebudayaan masyanakat yang kompleks dan moden. Supernatural selalunya dipercayai sebagai suatu kuasa yang tidak mempunyai sifat yang terdapat pada manusia. Kuasa Supernatural yang impersonal disebut sebagai mana. Perkataan mana mi ialah pinjaman danipada penkataan yang digunakan oleh masyarakat Polynesian. Mana mi ialah sebagai satu kuasa ghaib yang terdapat pada objek dan manusia tertentu. (Tidak semua objek atau manusia mempunyai mana). Seseorang penjudi itu percaya bahawa ada setengah bajunya ataupun seluarnya mempunyai kuasa ghaib. Dengan sebab itu sekiranya ia memakai baju atau seluar tadi tentu ia akan beroleh kemenangan. Sebaliknya baju dan seluan yang lain tidak mempunyai kuasa seumpania itu. Jadi baju dan seluar tadi dianggap mempunyai kuasa mana. Begitu juga dalam masyarakat, ada objek yang dianggap mempunyai mana manakala objek yang lain tidak. Dalam setengah-setengah masyarakat Melayu sendiri umpaxnanya meneka percaya bahawa kelapa gading itu mempunyai mana, ia boleh digunakan sebagai ubat, manakala kelapa yang biasa tidak. Ada setengah petani di Polynesia meletakkan ket4 batu di sekitar ladangnya dan diharapkan hasil tanarnannya akan menjadi. Maka oleh itu ketul batu tadi dianggap oleh masyarakat itu mempunyai mana. Tetapi dalam bulan tertentu batu tadi akan kekurangan mananya, maka hasil tanamannya akan berkurangan. 193

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI Orang Melayu juga mempercayai batu akik mempunyai mana. Setengah-setengah manusia juga dipencayai mempunyai mana, sebagaimana wall, bahkan naja pun dianggap mempunyai mana iaitu kuasa daulat. Naniun demikian kuasa seumpama itu tidaklah akan tetap selama-lamanya pada seseorang. Ketua penang yang gagal di dalam pepenangan dikatakan bahawa dia telah kehilangan kuasa mananya. Mana adalah berbeza dengan pantang larang. Wallace telah membuat penbezaan ml. Katanya, benda yang mempunyal mana boleh disentuh manakala benda yang mempunyai pantang lanang tmdak sehanusnya dipegang. Sekinanya ia dipegang atau disentuh, kuasa tadi akan membahayakan, menjadikan seseorang itu sakit, jatuh dan tempat yang tinggi dan sebagainya. Barang makanan yang mempunyai pantang lanang tidak boleh dimakan, tempat tidak boleh dimasuki, binatang yang mempunyai pantang larang tidak boleh dibunuh, manusia yang mempunyai pantang lanang tidak boleh dipegang. Seseorang yang menjadi mangsa kecelakaan pantang larang mi mungkin dengan tidak sengaja telah melanggar pantang larang tadi. Dalam masyarakat India umpamanya, mereka yang mengainalkan sistem kasta, tidak boleh menyentuh atau meme~angorang dan kasta yang lebih rendah atau lebih tinggi. Apabila pantang larang kasta telah dilanggar, umpamanya apabila seseorang tukang gunting nambut menggunting nambut orang dad kasta yang lebih tinggi, maka dani segi upacara ainal orang mi tidak bensih, tidak suci, sehingga ia membersihkan dini dengan satu upacara agama. Supernatural boleh dibahagikan kepada dua kategoni. Pertamanya iaitu yang asalnya bukan manusia seperti dewa, noh danjin. Keduanya yang berasal daripada manusia, hantu dan roh nenek rnoyang. Dewa adalah bentuk supernatural. Dewa mi selalunya anthropomarphic, yang digambarkan dalam bentuk manusia, walaupun kadang-kadang meneka diberikan bentuk binatang atau cekrawala alam seperti matahani dan bulan. Mereka jarang sekali digambarkan dengan bentuk pokok kayu, bunga, batu atau benda yang tidak bernyawa. Mereka mempercayai dewa mewujudkan did sendini, setengah daripada mereka kemudiannya mewujudkan dewa yang lain pula. Dewa yang mewujudkan alam setelah mewujudkan sesuatu, mereka mengundunkan did. Setelah menjadikan dunia mi bergerak, 194

SISTEM-SISTEM KEPERCAYAAN DAN MAGIS

mereka tidak lagi cendenung dalam penjalanannya sehani-hani. Dewa pencipta alam yang lain tents cenderung dalam kebajikan manusia. Sama ada sesuatu masyanakat itu mempunyai dewa pencipta atau tidak, tugas untuk mengawasi dan menjaga segala ciptaan tadi tenletak pada dewa yang kunang penting. Onang Maoni di New Zealand misalnya mengiktinaf tiga dewa yang mereka anggap penting: dewa penjaga laut, dewa penjaga hutan dan dewa pertanian. Meneka akan mendampingi satu demi satu dewa tadi bagi mendapatkan pentolongan danjuga untuk sama-sama menikmati pengetahuan bagaimana alam mi bertugas. Di peningkat kedua dalam golongan supernatural in ialah golongan noh. golongan mi lebih rapat kepada manusia. Setengah noh mi menjadi penjaga pada manusia. Misalnyajmn penjaga rumah, dan sebagainya. Di samping itu tendapat juga noh yang jahat. Kepencayaan pada hantu dan roh nenek moyang adalah kepencayaan animisme, iaitu kepencayaan bahawa setiap kehidupan itu mempunyal roh atau semangat. Semangat mi terus wujud selpas seseorang itu mati. Setengah masyarakat percaya bahawa noh Si mati tmnggal tenus bersama-sama keluarganya kerana ia masih cenderung kepada kaum keluarga yang masih hidup. Swanson telah membuat kajian penbandingan ke atas 50 kebudayaan masyarakat dan dia mendapati bahawa kepencayaan pada roh nenek moyang wujud dalam masyanakat di mana anggota keluarga merupakan kelompok yang membuat keputusan penting. Kelompok keluarga menupakan inti pati yang wujud setiap masa, walaupun ada individu yang mati. Sm matm merasa bentanggungjawab atas nasib, martabat dan kewujudan kelompok persanakan sebagaimana mereka yang hidup. Dalam hal ml kita hams memahami bagammanakah masyarakat tents mengekalkan hubungan mereka: nenek moyang kita adalah keturunan kita, meneka adalah bapa keturunan kita, mereka adalah bapa kita dan kita adalab anak mereka. Roh meneka yang telah meninggal dunia, terus tinggal hampin dengan rumah dan oleh itu mereka hanus diberi makan dan dihonmati. Terdapat dalam kebanyakan masyarakat mempercayai bahawa jika ada onang lain yang cuba menyakitm, menyusahkan dan menghina seseorang individu dalam keluarga si mati, maka orang itu akan menenima hukuman danipada si mati. Begitu juga sekiranya seorang 195

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

wanita bergaduh dengan suaminya, memukulnya, maka ia akan diganggu oleh noh keluarga yang telah mati. Mengapa dewa dan noh dalam satu-satu kebudayaan tententu digambankan dengan sifat yang berlainan dengan sifat dalam kebudayaan lain? Kjian telah menunjukkan bahawa sifat supernatural mungkin ada hubungan dengan cana pengasuhan kanak-kanak. Spiro (1952) mengatakan hubungan dewa dengan manusia adalah satu projeksi hubungan ibu bapa dengan anak. Dalam masyanakat di mana ibu bapa sebagai pengasuh akan wujudnya tuhan pengaruh. Misalnya kanak-kanak menangis, merontanonta, dan menggenakkan anggota badannya. Apabila meneka dewasa mereka akan menjalankan upacara amal yang senupa menadahkan tangan dan menani apabila mereka mengadakan upacana sembahyang. 2. Teori AS Usul Agama Bebenapa teoni telah dikemukakan oleh ahli antropologi yang mengkaji hubungan agama dengan anggota masyarakat. Setengah danipada teoni mi mengambil nama ahli antropologi yang mencipta teoni itu, seperti Teoni Tylor, setengahnya mengambil nama benda yang menjadi identifikasi teoni itu, misalnya teoni semangat, teoni totem dan sebagainya. Bagi memudahkan pembahagian mi kita kelaskan kepada tiga bahagian: psikologi, sosiologi dan kombmnasi antana psikologi dengan sosiologi. Teoni yang bercorak psikologi umumnya menjelaskan bahawa agama sejagat sebagai satu cana untuk mengurangkan perasaan kecemasan atau sebagai satu cana bagi manusia untuk memahami dunia yang penuh dengan perkara yang tidak dapat merekajelaskan. Teoni yang bercorak sosiologi umumnya menggambarkan agama sejagat sebagai satu refleksi masyarakat dan keadaan hidup masyarakat itu. Teori Bercorak Psikologi Teoni asal usul agama yang bercorak psikologi cuba menghuraikan agama sebagai satu cara untuk mengurangkan penasaan kecernasan dan perasaan was-was yang dinasai oleh mndmvidu dalam masyarakat. Salah satu danipada wod mi ialah teoni yang telah dikernukakan
-

196

SI5TEM-SISTEM KEPERCAYAAN DAN MAGIS

oleh Malinowski. Teoni itu mengatakan bahawa wujudnya agama itu ialah sebagai satu tmndak balas atau penentangan kepada kecemasan dan was-was yang dmnasai oleh seseonang individu. Kecemasan dan was-was itu jika tidak diatasi akan menghancurkan keutuhan sesuatu kelompok sosial. Satu angkana besar yang boleh memusnah dan menghancunkan keutuhan kelompok sosial tadi ialah apabila berlakunya kematian di antana anggota dalain masyarakatnya. Manusia percaya bahawa mati bukannya hal yang muktamad atau tenakhin. Sesungguhnya manusia dibenikan dengan personalitinya sendini sehingga selepas dia mati, masih terdapat kuasa yang dipenganuhinya untuk kepentingan dan kebajikan manusia. Dalam hidup manusia terdapat benbagai-bagai kecelakaan lain, misalnya kemarau dan wabak penyakit. Semua gejala mi menyebabkan manusia mewujudkan upacara amal yang cuba menentukan kesatuan sosial mereka apabila menghadapi gangguan sosial dengan cuba mengawal kuasa supernatural yang telah mereka wujudkan. Malinowski, dalam kajiannya telah memenhatikan bahawa masyanakat Tnobniand sebelum pergi ke laut mereka mengadakan upacara bagi mendapatkan pertolongan danipada supernatural. Upacara itu akan menentukan supaya supernatural tadi akan menjaga, mengawal dan membenikan rezeki semasa meneka menjalankan tugas mereka di laut. Pernerhatian Malinowski telah menunjukkan bahawa manusia menjalankan upacara amal ialah untuk mengurangkan perasaan kecemasan dan was-was. Begitu juga dalam masyarakat Melayu mereka mengadakan upacara puja pantal atau semah desa, kerana mereka kunang yakin kepada kebolehan merek a. Freud menganggap agamasebagaisatu keperluan manusiayang luan bmasa, tetapi akan meninggalkannya apabila mereka mula matang fikirannya. Di satu pihak yang lain ada tanggapan bahawa agama sebagai satu ubat yang dapat menyembuhkan penyakit. Menyedani bahawa manusia menghadapi gejala kecemasan yang disebabkan oleh pengalaman sosialisasi mereka, maka agama memberikan pertolongan untuk menyelesaikan konflik jiwa. Oleh sebab itu kita selalu mendengan orang yang sakitjiwa dinasihatka~n supaya banyak benamal-atau melakukan amalan agama untuk menenangkan fikirannya. Amalan sistem kepercayaan diwujudkan daripada fikiran ma197

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI nusia, secara intelektual dan bukannya berbentuk emosi, dan amalan agama mi juga merupakan interpretasi falsafah yang awal tentang alam mi. Teori Bercorak Sosiologi Teori berconak sosiologi menganggap bahawa agama benmula danipada masyanakat dan keperluan dalam masyarakat. Emile Durkheim (1971) menyedani bahawa masyarakatlah yang membezakan antara penkara kudus/suci dengan yang tidak kudus/tidak suci. Sebenarnya tidak ada apa-apa di dalam sesuatu objek, ia hanya seketul kayu, batu atau sebuah patung, tetapi mengapakah ia dianggap suci? mi adalah masalah yang hanus difikmrkan oleh pelajar antropologi keagamaan. Ia dianggap suci kenana sebilangan besan anggota masyarakat itu percaya objek itu kudus. Tetapi mengapa masyarakat pencaya batu, kayu atau patung tadi kudus, sedangkan kita katakan bahawa batu, kayu atau patung tadi sama saja dengan batu, kayu atau patung yang lain. Jawabnya ialah kerana batu, kayu dan patung tadi melambangkan sesuatu, dan dikuatkan pula dengan kepencayaan adanya mana atau pantang larang pada benda tadi iaitu wujudnya kuasa supernatural pada objek mi tadi. Soalnya di sini ialah apakah yang dilambangkannya? Dunkheim mengatakan bahawa sesuatu objek yang dianggap kudus melambangkan fakta sosiat yang dianggap oleh masyarakat sebagai suci. Dengan lain perkataan, agama ialah artifak sosial yang melambangkan perkara yang dianggap oleh masyarakat sebagai suci dan benda yang paling suci pada sesuatu masyarakat itu ialah masyarakat itu sendini. Dunkheim memberikan contoh tentang penggunaan totem oleh satu puak di Australia Tengah di mana agama melambangkan masyarakat. Manusia dlsusun mengikut puak, setiap~puakmempunyai totem, yang menjadi lambang puaknya. Totem ialah satu upacara amal keagamaan puak dan menjadi simbol sesuatu puak dan simbol tuhan yang menjadi pusat upacara amal masyarakat. Didalamsesuatu masyarakat puak ataumasyarakat selunuhnya menjadi tempat meneka bergantung untuk keselamatan dan kesejahteraan, dan tempat mengidentlfikasikan din meneka. Masyanakat menjalankan kuasanya ke atas perbuatan dan fikiran anggota masyarakatnya yang mewajibkan mereka melakukan upacara amal yang diamalkan bensama-sama dalam masyarakat. 198

SISTEM-SISTEM KEPERCAYAAN DAN MAGIS

Swanson (1969) seonang ahli antropologi keagamaan telah menerima dan menyokong teoni Durkheim yang menekankan bahawa keadaan tententu dalam masyarakat melahinkan tindakan yang disebut sebagai keagamaan. Lebih jelas lagi, Swanson mengatakan bahawa kepencayaan kepada roh dilahinkan danipada jenis kelompok yang benkuasa dalam sesuatu masyanakat. Kelompok yang berkuasa mi ialah meneka yang mempunyai kekuasaan yang asal misalnya kuasa untuk membuat keputusan ke atas bidang kehidupan manusia dalain keluanga, suku, kampung atau negeni. Kelompok yang berkuasa dalam sesuatu masyarakat sepenti roh atau dewa tidak kelihatan, tetapi mereka hidup lebih lama danipada manusia, dan mempunyai tujuan dan matlamat yang melebihi tujuan dan matlamat seseonang indivmdu. Dilihat daripada pandangan seseonang individu, kelompok sosial menentukan tingkah laku seseorang. Seseonang itu dilahinkan di dalam suatu keluanga, menjadi anggota sesuatu kelompok persaudaraan, menjadi anggota dalam satu-~atu masyanakat dan mengalami pengalaman yang dilalui oleh masyarakat tadi. Maka melalul institusi inilah tendapat tekanan yang tidak kelihatan untuk bertindak mengikut norma sosial baik yang dinyatakan atau tidak. Swanson menganggap bahawa dunia kedewaan atau noh yang telah dicipta oleh manusia adalah dijelmakan dalam bentuk keluarga dan dalam kelompok lain yang telah membuat keputusan yang didapati dalam masyarakat dan yang mempunyai kuasa ke atas manusia. Manusia mengalami kepenluan sesuatu kelompok, mereka menenirna tujuan sesuatu kelompok, dan manusia mencipta semula bentuk kelompok dengan dewa atau noh meneka. Cabangan Teori Psikologi dan Sosiologi Teoni asal usul keagamaan yang lain menggabungkanpendekatan psikologi dan sosiologi. Teori mi menganggap bahawa agama adalah satu jawapan kepada ketegangan yang dirasai oleh individu iaitu hasil daripada kejadian dalain masyarakat. Lantas, apabila sesuatu masyarakat itu stabil, mungkin untuk bebenapa natus tahun, maka tenaga masyarakat digunakan untuk mengekalkan kestabmlannya. Tetapi apabila kestabilan sesuatu masyarakat itu terancam, sama ada oleh ancaman dan kuasa luar atau pertelingkahan dad dalam, maka masyanakat akan membenikan kuasa baru dengan 199

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

berbagai-bagai cana, mungkin melalui satu pemujaan banu, sekta, atau mazhab baru. Umumnya penafian (deprivation) dan segi ekonomi atau sosial adalah sebab kelidakpuasan hati yang melahinkan gerakan agama baru. Wallace (1966) mengatakan bahawa ancaman yang memecahkan masyanakat memaksa anggotanya untuk niencani jalan banu untuk survive. Meneka berharap mereka mendapat faedah danipada cara baru in tetapi penafian bukannya merupakan ancaman yang paling besan, kenana manusiaboleh hidup untuk bebenapa abad menghadapi penafian ml. Keadaan yang menekan mi akan memandu meneka untuk membenikan semangat baru kepada masyarakat mereka. Walaupun pada umumnya kita dapat mengelaskan teoni asal usul agama itu kepada tiga, perkana pokok yang penting dalam kajian antropologi keagamaan, terutama sekali dalam kurun ke-l9, ialah untuk meninjau daripada perkembangan teoni evolusi. Teoni mi diasaskan daripada idea tentang kemajuan yang dicapai, yang mempencayai bahawa kemajuan lahir bensama-sama dengan kedewasaan sesuatu masyanakat. Salah seonang ahli teoni evolusi keagamaan yang tenkenal di abad ke-l9 iaitu Tylor (1971) telah menghuraikan teorinya dalam bukunya Primitive Culture. Dia telab mengemukakan satu hipotesis yang menarik iaitu tentang asal usul kepencayaan beragama. Tylor membenikan satu rentetan evolusi agama: pertamanya ialah percaya pada roh; selepas itu animisme iaitu percaya pada semangat, tenmasuk juga roh dan akhinnya konsolidasi doktnin anhmis kepada pemujaan dewa yang mengandungi dewa yang berkuasa dan berpengaruh dan mi memuncak dengan pencaya pada satu tuhan atau satu dewa sahaja. Pandangan Tylor mengenai asal usul kepercayaan pada roh terus ditenima hingga ke han in tetapi rentetan evolusi yang telah dibenikannya telah banyak dikritik. Marett (1909) mengatakan iaitu sebelum danipada wujudnya kepercayaan pada roh telah wujud peningkat yang dipanggil animatism, laitu membenikan nyawa pada semua objek. Kepercayaan mi dipengaruhi oleh konsep mana. Manett mengatakan secara logiknya kepercayaan masyarakat ringkas didahului oleh kepercayaan animisme. mi adalah kepercayaan bahawa di dunia mi terdapat kuasa tak dapat dilihat dan impersonal. Kuasa mi dapat dibandingkan dengan kuasa elektrik yang mana 200

SISTEM-SLSTEM KEPERCAYAAN DAN MAULS

sekiranya a disalahgunakan akan membahayakan si pengguna tetapi sekiranya ia dikuasai dan digunakan dengan sempurna iaakan memberi kesejahteraan kepada manusia sejagat. Andrew Lang (1898), sebaliknya mengatakan bahawa setengah daripada masyarakat primitif percaya wujudnya dewa yang Einggi yang merupakan kepercayaan pada tuhan yang satu. Akhirnya dapatlah kita katakan bahawa walaupun pandangan Tylor mengenai asal usul agamanya adalah nyata, tetapi evolusi agasnanya diselaputi dengan ketidaktentuan terhadap peristiwa kejadian yang sebenarnya. 3. Fungsi Keaganiaan Agama merangkumi sisteni kepercayaan dan ama]annya sekali. Setiap amalan agama mempunyai fungsinya tersendiri yang kebanyakannya dikaitkan dengan pandangan sejagat masyarakatnya. Pengkaji antropologi keagamaan telah menekankan kajian mereka kepada sistem kepercayaan masyarakat yang mengandungi perasaan berani, hormat dan takut yang dianggap oleh manusia terhadap alam mi selain daripada objek dan pengalaman secara Iangsung. Anggota masyarakat tidak ditanya sama ada dengan niemegang semua rukun agama; apa yang penting ialah mereka melakukan upacara amal yang ditetapkan okh agama itu. Pendapat mi, banyak memberikan sumbangan ke atas pembentukan teori keagamaan yang dikemukakan oleh Durkheiin dalam karyanya, Elementary Forms of the Religious Life, Durkheim juga menghujahkan bahawa agarna orang Yunani dan Rumawi lahir selari dengan perkembangan organisasi sosial mereka. mi hermula dengan tiaptiap keluarga menyembah dank nenek masing-masing, kemudian apabila sebilangan besar penduduk hidup berkelompok di bandar pemujaan kaltus bertambah dengan menjangkau ke kawasan yang lebih luas berasaskan keturunan dan pernujaan mi untuk menyatukan penduduk berasaskan dengan amalan yang sama. Pembahagian penduduk seperti mi ialah atas asas keturunan yang sama. Di sinilah mula timbulnya konsep totem. Durkheim, mengasaskan semua kajiannya tentang institusi sosiaI atas prinsip bahawa masyarakat dapat dihuraikan hanya dan 201

ASAS-ASAS ANTItOPOLOGI

segi sosial. Dengan perkataan lain, seseorang itu tidaklah seharusnya mencari huraian institusi sosial dan apa yang dilakukan oleh seorarig individu kerana dalam flap-flap masyarakat institusi adalah sebahagian daripada alam mi di mana individu itu dapat mengalaminya. Mereka haruslah menganggap institusi mi sebagai perkara semula jadi, dan mereka menjadikan keperluan institusi mi yang mana manusia sebagai makhluk sosial yang hidup mengikut sistem dan aliran yang tententu. Oleh kerana itu Durkheim menolak interpretasi yang mengatakan bahawa agama sebagai satu jawapan kepada spekulasi terhadap mistri alam mi, dan sebaliknya Ia telah menumpukan perhatian ke atas hubungan antara aktiviti sosial yang lain. Upacara amal ialah suatu perbuatan yang ditentukan oleh sesuatu masyarakat, perbuatan yang diulang-ulang yang rnana penentuan mi menjadi isbat pada agama. Durkheim menghujah bahawa penganut agama itu tidak bertanya bagaimana agama itu wujud tetapi ialah bagaimana cara melakukan sesuatu dengan cara yang betul Cara pemikiran begini masih tents ditenima oleh penganut agama yang lebih moden, iaitu mereka melihat agama itu sebagai satu panduan moral, bimbingan moral, dan tidak sebagai teori yang menjelaskan sesuatu. Dalam masyarakat mudah secara ringkasnya memang inilah fungsi upacara amal itu, walaupun adakalanya terdapat upacara ama) itu tidak ada hubungan dengan tekanan kod moral yang nyata kerana masyarakat primitif menganggap upacara amal itu sendiri adalah sebagai satu pernyataan yang dianggap tinggi bagi manusia yang hidupnya saling bergantung dalam sesuatu masyarakat. Dia menghuraikan kod moral mi sebagai keperluan mereka sebagai masyarakat, tetapi menolak pendapat bahawa masyarakat yang mencipta kod moral atau agama itu. Seterusnya ia mengatakan, sekiranya upacara amal mi disembahkan kepada personified being mi tidak lain danipada masyarakat itu sendini. Mdi apa yang dapat dipelajari dan teoni Durkheim mi ialah lambang keagamaan selalunya tenikat kepada kelompok sosial, yang mana apabila seseorang itu mempelajani struktur sesuatu rnasyarakat, seseorang itu mestilah bertanya kelompok apakah yang membentuk unit upacara amal dan apabila seseorang itu mengkaji upacara amal seseorang 1w mestilah bertanya bagaimanakah status 202

SISTEM-SISTEM KEPERCAYAAN DAN MAGIS

orang atau kelompok itu dijelmakan dalam peranan yang diberikan kepada meneka. Pada Dunkheim, agaxna adalah aspek yang benhubung dengan perkara yang suci. Dengan mi Dunkheim niembenikan definisi agama sebagai satu sistem kepencayaan dan amalan yang digemblengkan, yang berhubung dengan benda yang suci, iaitu benda yang dihonmati menjadi sistem kepercayaan dan perbuatan yang menyatukan mdlviduke dalam satu komuniti. Semua orang yang menganut kepercayaan dan perbuatan yang sama tadi adalah orang yang datang dan kelompok yang sama. Durkheim mengatakan tidak mungkin wujud agama tanpa ada kelompok yang menganut agania. Bagi Dunkheim di sinilah terletaknya perbezaan antana agama dan magis. Katanya magis tidak ada geneja atau perkumpulan agama magis dilakukan oleh individu untuk kepentingan individu yang lamn. Manakala agaxna ialah satu tenaga sosial yang menyatukan penganut dalam melakukan sesuatu upacara amal kerana sentimen yang terdapat pada orang yang mempercayainya; magis adalah anti sosial, ia dilakukan oleh individu untuk kepentingan sendiri. Sebagaimana juga Tylor, Durkheim lebih menekankan kepada keburukan daripada kebaikan magis lilt. Sementara Dunkheim mengenepikan magis itu dan bidang yang suci, Malinowski (1954) pula menganggap bahawa magis mempunyai banyak persamaan dengan agama. Malmnowski menolak pendapat bahawa magis dan agama tumbuh danmpada spekulasm. Sebaliknya menekankan bahawa di luar dan bidang yang diketahum oleh manusia melalum pengalaman pnaktisnya, apa yang dilakukan oleh manusia ialah mereka tidak mempersoalkan apa-apa yang mereka lakukan. Magis dan agama mengikut pendapat Malinowski, timbul dan kehendak emosi. Magis dan agarna adalah cana manusia menghadapi situasm yang tidak dapat mereka kawal. Magis menambahkan teknik, mmsalnya menyebabkan sampan mudik lebihlaju. Atau Ia menyelesaikan masalah di mana tidak terdapat teknik tententu, misalnya bagammana seorang muda menggunakannya untuk menjadikan kekasmhnyasayang padanya. Magis mempunyai tujuan yang khusus. Agama sebaliknya membenikan dalam perlakuan agama, kcpentingannya sendiri; ia meneguhkan hati manusia dalam menghadapi alam yang tidak dapat dikuasai mi. Mahnowski melihat asal

203

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI usul agama dani kepenluan manusia untuk mengatasi ancaman yang dihadapi oleh masyanakat apabmia salah seorang dan anggotanya meninggal dunia. Sebenarnya apabila Malinowski benkata bahawa upacana keagamaan memenuhi tujuannya dengan penasaan yang dmlahmnkan, Malinowski tidaklah benbeza danipada Durkheim. Walaupun dia berpendapat yang penting ialah penasaan percaya pada din sendini, bagi Dunkheim ialah perasaan tanggun~awabsosial. Kepada Malinowski agama memenuhi apa yang disebutnya kepenluan integratif manusia dalam masyanakat. Durkheim tidak memasukkan magis ke dalam lapangan keagamaan, sementana Malinowski pula memasukkannya. Mengikut Durkheim, dalam agama Knistman doa itu ialah sejenis upacana ama!, tetapi menolak bahawa penbuatan magis itu sebagai upacana amal. Manakala Malinowski pula benulang kah menegaskan bahawa unsun yang penting dalam magis itu sebagai upacara mentena dan keadaan si pelaku. Amalan steneotaip yang tmdak ada hubungan dengan keagamaan biasanya disebut istiadat. Oleh itu pertabalan yang di-Pertuan Agong dianggap sebagal upacana, tetapi apabila Yang di-Pentuan Agong membuka sessi panlimen (walaupun dibacakan) itu dianggap sebagai satu istiadat. Apa yang terdapat daripada kata mm ialah and~ian bahawa upacana dan istiadat tidak mempunyai kesan yang pnaktms. Kesannya hanya dapat dinasakan oleh onang yang melakukan upacana ml, iaitu meneka yang telah menjalankan kewajipannya. Leach (1965) dan bebenapa onang lain menemui kerummtan dalam membuat kiasifikasi mi. Sementana ahli antnopologi, dengan latihan saintifik meneka, tahu bahawa tidak ada satu pun danipada aktiviti mi mempunyai kesan apa-apa melamnkan dalam fikmnan pelaku. Pelaku mungkin tidak menenima kesan yang sama mereka mungkmn pencaya misalnya, bahawa magis menyebabkan penahu laju sebagaimanajuga meneka pencaya dengan menggunakan kayu yang betul perahu boleh timbul. Bebenapa fungsi agama yang akan dibincangkan mi mungkin juga sesuai bagi masyanakat yang lebih maju dan kompleks. P4ertamanya agama bertindak sebagai kawalan sosial dan agama bentmndak untuk mengekalkan penpaduan sosial. Malinowski dalam bukunya Magic, Science and Religion and Other Essays (1948) dan Radclifte Brown dalam bukunya The Andatnan Islanders (1922), telah menunjukkan bagaimana agama memainkan penanannya

204

SISTEM-SISTEM KEPERcAYAAN DAN MAGIS untuk mengekalkan penpaduan sosial senta untuk mengawal kelakuan individunya. Dalam masyanakat pnimitif, hubungan antana individu dengan individu yang lain begitu napat sekali. Dalam bidang pengeluanan misalnya walaupun pengeluaran mi secana kecilan atau secukup hidup dalam masyanakat ningkas tenjelma kenjasama yang enat. Sehinggakan semasa meneka membunu dan memungut buah-buahan pun meneka lilnus bersatu kenana tujuan tententu. Hanya kekuatan semangat kenjasama meneka itu mungkin bcnbeza-beza. Tidak ada masyanakat yang kita ketahui yang tidak mempunyai bentuk kenjasama kenana tidak ada manusia yang boleh hidup sendinian. Ikatan kenjasama dalam lapangan ekonomi mungkin membentuk asas kehidupan sosial. Refleksi sepenti mi telah membimbing ahil antnopologi sosial untuk menimbang bebenapa jenis kenjasama yang benbeza-beza. Analisis pentama yang sistematis telah dilakukan oleh Dunkheim. Dia ingin melihat apakah kuasa atau penganuh yang mengikut individu bensama-sama di dalam sesuatu masyanakat; apakah fakton yang menjelmakan penpaduan sosial ml? Dalam analisisnya mi dma telah membuat kesimpulan iaitu penpaduan sosial boleh dicapai dengan dua cara. Pertama, melalui apa yang disebutnya sebagai perpaduan mekanis. Penpaduan mekanis tenjelma pada semua atau sebahagian besan anggota masyanakat yang bekenjasama itu, baik meneka masyanakat pemburu, pentennak binatang, petani atau apa juga conak kehidupan, meneka menjalankan tugas yang sama. Kesenagaman ke atas atunan yang sama dan nilai yang utama mi pada tanggapan Dunkheim tencapai dlsebabkan oleh takutkan balasan atau hukuman, sama ada hukuman yang dikenakan oleh anggota masyanakat atau hukuman yang dikenakan oleh kuasa tuhan. Cara kedua bagaimana penpaduan sosial dapat dicapai melalui penpaduan yang disebut sebagai penpaduan onganik. Dalam hat mi fakton ikatan bukannya tenletak pada keseragaman ke atas aturan, tetapi tenletak pada pengkhususan individu atau pengkhususan sesuatu kelompok, supaya dengan cana mi ada orang yang mengeluankan beberapa jenis banang dan khidmat manakala onang lain pula penis mengeluankan banangan dan khidmat yang lain pula. Dengan cana yang demikian ia dapat melahinkan pentukanan timbal batik dalam masyanakat, jadi sebagaimana bahagian sesuatu organisma, maka kita lihat setiap manusia adalah bengantung kepada 205

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

aktiviti manusia lain. Kesemua aktiviti meneka bentujuan untuk melmcmnkan penjalanan seluruh masyanakat itu. Dunkheim benpendapat bahawa dalam sistem seumpama itu hukuman yang menekan ke atas anggota masyanakat digantikan dengan ganjanan. Pemenuhan obligasi seumpama mi dan bukannya penentangan ke atas atunan mi yang bentindak untuk mengikat anggota masyanakat bersama-sama. Dalam masyarakat pnimitif penpaduan sosial tencapai dengan ikatan kenjasama yang kuat dan hidup berkelompok dengan rapat. Misalnya institusi makan bensama dalam masyarakat pnimitif yang diadakan dalam upacana tententu sepenti upacana benanak, benkahwin dan mati sentajuga upacana konban terus mengekalkan penpaduan sosial. Penpaduan sosial pula adalah sistem yang digunakan oleh masyanakat untuk memelihana atunan, kestabilan dan kehanmonman masyanakat. Penpaduan sosial merupakan neaksi masyanakat ke atas cana kelakuan yang sama ada akan ditenima atau ditolak oleh masyanakat. Secana ningkasnya, apabila cara kelakuan meneka ditenima oleh keselunuhan masyanakat ia merupakan tekanan positif, sekinanya ditolak Ia menupakan tekanan negatif. Contoh tekanan positif ialah sepenti pembenian hadiah, membenmkan gelanan, dan membenikan kepujian kepada jinan tetangga dengan ikhlas. Semua ml menupakan apa yang patut dilakukan oleh masyanakat. Tekanan negatif merupakan kelakuan yang sepatutnya tidak dilakukan oleh masyanakat. Kelakuan mi selalunya akan diikuti dengan idea bahawa sesuatu yang tidak dimngini akan berlaku, sepenti mengenakan hukuman ke atas seseorang. Tekanan yang positif menupakan galakan yang penting tenhadap kelakuan yang ditenima. Tetapi biasa benlaku dalam masyanakat pada keseluruhannya anggota masyarakat cendenung untuk benkelakuan sebagaimana yang sepatutnya meneka lakukan kenana takutkan akmbat yang kunang menyenangkan sekinanya meneka tidak melakukannya, dan jarang meneka lakukan kenana meneka akan mendapat ganjanan sekinanya meneka takukan. Namun demmkian, walaupun tendapat tekanan positif dan negatif dalam kebanyakan masyanakat tekanan yang dibenikan adalah pada aspek yang negatif. Dalam aspek agama, tekanan yang lahin danipadanya merupakan satu institusi bagi mengawal kelakuan individu dalam masyanakat. Ada empat kemungkinan bagaimana untuk mengkaji hubungan 206

SISTEM-SISTEM KEPERCAYAAN DAN MAGIS

antara agama dan monal. Pertania monal tidak dapat dipmsahkan danipada agama, tetapi monal menupakan penkana kedua dalani hal agama. Kedua, monal dan agama mempunyal hubungan yang napat tetapi monal adalah aspek yang lebih awal terjelma dalam sejanah masyanakat. Ketiga, monal dan agama bukan sahaja benhubung napat, tetapi kedua-duanya adalah senupa. Keempat, agama dan monal adalah tenpmsah dan tidak ada kaitannya. Tiap-tiap konsep ml menupakan pennyataan yang bencampun aduk tentang nilai dengan pennyataan tentang fakta. Agama dan moral, boleh dikaji benasingan, tetapi jelas sekali bahawa kedua-duanya adalah saling berhubungan dalam setiap masa dan setiap tempat. Etika dan kod monal iaitu atunan kelakuan hidup manusia dalam hubungan meneka dengan manusia lain, wujud dalam semua masyanakat kenana mi adalah penlu sekinanya masyanakat itu hendak tents wujud. Sekiranya manusia dikenakan supaya berkelakuan sepenti haiwan untuk memenuhi kepenluan dan kehendaknya tanpa memikinkan kebudayaan, manusia tidak akan sampai ke penmngkat sepenti sekanang ml. Dalam masyanakat yang menganuti agama-agama besan di dunia mi, atunan etika atau kelakuan moral dipenkuatkan oleh agama. Sekinanya seseonang itu menjalankan kehidupannya dengan baik, ia akan mendapat ganjanan danmpada Tuhan. Sekinanya kelakuannya bunuk ia akan menenima hukuman danipadanya. Dalam masyarakat pnimitif cana hubungan antara etika dan agama yang tumbuh adalah lemah, dengan sebab itu kedua-dua aspek mi benkait di sana sini dan tidak pada keselunuhannya. Agama mungkin juga bentugas dalam cana lain dengan secana tidak langsung untuk membenikan sokongan tenhadap kod moral. Dalam masyanakat di mana dikatakan kesejahtenaan manusia adalah dihubungkan dengan naja yang mewakili tuhan atau pelindung kepada sesebuah negara, kepercayaan supennatural mungkin menyokong undang-undang yang ditetapkan oleh najadan adat yang meneka pegang. Danipada kajian antnopologi yang telah dijalankan oleh Malinowski dan Radcliffe-Brown wujud bebenapa lanangan supernatunal terhadap onang yang melanggan atunan etika. Atunan yang sama juga terdapat dalam masyarakat lain, balk pnimitif mahupun moden. Larangan terhadap supernatural sungguh banyak sekali dalam 207

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI kepencayaan agama pnimitif, tetapi kesalahan yang benlaku selalunya adalah penbuatan yang kita lihat agak tidak munasabah melanggan etika, dan seningkali kesalahan mi adalah penbuatan yang

tidak dibenikan kepentingan moral oleh masyanakat pnimitif itu sendini. Pantang larang yang dikenakan kepada masyarakat pnimitif,
melibatkan tekanan supernatural; sesiapa yang melanggan pan-

tang lanang dalam masyanakat pnimitif dipercayai akan mendapat akibat yang buruk dan supennatunal. Penbuatan itu tidak jauh bezanya dengan konsep etika dalam masyarakat Barat dan dalam masyarakat kita, laitu kenap kali ditujukan ke atas hubungan manusia dengan manusia. Dalam hal ml banyak contoh, dapat diberikan misalnya memakan makanan tertentu dan kesalahan kenana meninggalkan atau salah melakukan sesuatu upacara amal. Perbuatan lain yang mempunyal lanangan supennatunal dalam masyanakat primitif agak rapat sekali hubungannya dengan konsep etika. Sumbang muhnim selalunya akan menenima hukuman supernatural, tetapi membunuh orang, berzina, inencuni dan kesalahan sosial seumpama itu yang dianggap senius oleh anggota masyanakat yang tenlibat biasanya akan terlepas tanpa menenima hukuman dan supernatunal. Hukuman supennatunal selalunyadikenakan dalam masyarakat pnmmitif dalam bentuk sumpah oleh indmvmdu yang telah membuatjanji dengan supernatunal. Semua ml melihatkan perkara etika. Bebenapa puak terpaksa bersumpah dahulu dan menyatakan segala kesalahannya supaya menasa tidak bendosa sebelum meneka pergi ke medan peperangan. Hukumansupennatunal yang sening ditenima oleh masyanakat pnimitif selalunya dalam bentuk penyakmt, kematian, kekurangan makanan dan lain kepenluan hidup. Kepercayaan pada ganjaran selepas mali, kurang dipegang. Dalam masyanakat pnimitifhukuman kerana melakukan kesalahan yang selalu ditekankan dan janang disebutkan tentang ganjanan. Ada hukuman selepas mati, di mana letaknya roh seseonang bergantung atas status sosial mereka; noh golongan elit akan ditempatkan pada tempat yang lebih baik danipada roh pengembala lembu biasa. Atau mungkin bergantung secana langsung kepada upacara pengkebumian iaitu upacana yang 208

SISTEM-SISTEM KEPERCAYAAN DAN MAGIS

dilakukan secana besan-besanan menjadi asas untuk masuk ke tempat yang baik. Bagaimana seseonang itu mati, kadang-kadang tanpa memandang sifat semasa hidup akan menentukan noh seseorang itu. Di kalangan masyarakat Aztec, roh onang yang mati benperang dan onang yang mati kerana upacara konban tenhadap Tuhan Aztec dipercayai akan sampal pada tempat yang baik selepas mati; roh perempuan yang mati semasa melahirkan bayi, orang yang mati di medan perang, akan ditempatkan di tempat lain tetapi pada tempat
yang hampin serupa dengan status atasan. Orang yang mati lemas,

kena samban petir, penyakit kusta akan ditempatkan di kelas ketiga; manakala onang yang mati kerana penyakit, tua atau cana lain yang tidak tenhormat mendapat tempat yang lebih rendah. (Norbeck, 1974). Tendapat berbagai-bagai teknik untuk mengelakkan hukuman supernatural iaitu selepas kesalahan telah dilakukan. Namun demikian kadang-kadang tidak ada cana langsung untuk mengelakkan hukuman tenhadap kesalahan melainkan menunggu sahaja hukuman itu. Cana lain ialah dengan meminta pertolongan magis
yang mempunyai hubungan secana langsung dan boleh mengawal

kuasa supennatural. Dalam masyarakat Aztec orang yang telah melakukan kesalahan itu diminta mengaku di hadapan orang beragama yang mana orang beragama akan cuba meminta maafatas kesalahan onang tadi. Cara menyatakan kesalahan di hadapan onang benagama seumpama mi terdapat juga dalam masyarakat pnimitif lain. Agama adalah lebih daripada idea mengenal ketuhanan dan kuasa ghaib. Agama merupakan satu rentetan kepercayaan dengan kesan yang pnaktikal dalam hal kemanusiaan dan iajuga merupakan satu sistem tmndakan dan interaksi di antara manusia dengan membenikan akibat penting tenhadap kebudayaan, masyanakat dan individu. Ahli sains sosial seperti Robertson Smith, Durkheim, Malinowski dan Radcliffe-Brown telah menggunakan pendekatan fungsionalisme dalam tinjauan meneka ke atas penanan agama serta hubungannya dengan masyarakat dan individu, dam juga hubungan antana agama dan bahagian lain dalam kebudayaan. Fungsionalisme 209

ASAS-ASAS ANTROPOILOGI

telah menjadi orientasi teonitis yang kuat sekali dalam melihat fungsi agama. Ahli fungsionalis melihat kebudayaan sebagai satu keselunuhan sistem yang mengandungi komponen yang saling mempengaruhi. Teoni fungsional ml melihat masyarakat sentiasa dalam keadaan yang seimbang. Institusi yang kompleks ml, yang keseluruhannya menjadikan sistem sosial, tiap-tiap bahagian danipada institusi tadi saling bergantung dengan bahagian yang lain, dan perubahan pada sebanang bahagian akan melibatkan bahagian lain akhirnya akan melibatkan penubahan ktselunuhan sistem itu. Dalam hal i, agama ialah salah satu kelakuan manusia yang diinstitusikan. Soalannya ialah: apakah sumbangan satu-satunya kompleks institusi bagi mengekalkan sistem sosial itu? AhIl fungsionalis menjelaskan sumbangan mi boleh menupakan sumbangan yang nyata atau sumbangan yang tidak nyata. Sumbangan ml kadang-kadang dapat difahamkan oleh manusia yang melakukan upacana amal itu, tetapi kadang-kadang sumbangan yang dimamnkan oleh agama itu di juan kesedanan manusia yang melakukannya. Dengan penkataan lain, satu-satu institusi sosial itu mempunyai dua fungsi, fungsi ketara dan fungsi tapendam sebagai sebahagian dani keseluruhan sistem sosial. Dalam hal mi soalan yang akan kita tanyakan ialah: apakah fungsi ketara dan tenpendam institusi agama bagi mengekalkan keseimbangan sistem sosial secana keselunuhannya? Teoni fungsional melihat manusia di dalam masyarakat sebagai memenlukan duajenis kehendak dan mcmpunyai dua kecenderungan untuk bertindak. Manusia mestilah bertindak ke atas alam sekeliling, sama ada cuba menyesuaikan din dengan alam kcliling atau cuba memahami dan menguasainya bagi menentukan dan mengekalkan hidupnya. Teoni fungsional melihat keperluan manusia sepenti itu timbul danipada tiga sebab besar wujudnya masyarakat manusia. Pentamanya manusia hidup dalam keadaan yang belum tentu: kejadian yang penting bagi keselamatan dan kesejahteraan di luar dugaannya. Masyarakat manusia. penuh dengan perkana yang belum tentu. Keduanya, keupayaan manusia untuk mengawal dan mempengaruhi keadaan kehidupannya sangat tenbatas. Dalam hal dan 210

SISTEM-SISTEM KEPERCAYAAN DAN MAGIS

ketika tententu manusia menghadapi konflik antara keperluannya dan alam sekelilingnya. Masyarakat tidak berupaya untuk mengawal alam sekeliling. Ketiga, manusia mestilah hidup dalam masyarakat dengan pembahagian fungsi, kemudahan, kesempatan dan ganjaran yang tententu. Lantas Ia memerlukan kordinasi imperatif. Tambahan lagi,
masyanakat wujud dalam keadaan yang serba kekunangan. Adanya

keperluan mi di alam yang senba kekurangan menyebabkan pembahagian banang senta nilal yang berbeza-beza. Oleh itu teoni
fungsional melmhat peranan agama membantu manusia untuk menyesuaikan din tenhadap tiga fakta: hidup yang penuh dengan

perkana yang belum tentu, kekunangan kekuasaan dan hidup dengan fungsinya tensendini. Inilah sifat yang tendapat pada manusia dilihat dan teoni fungsional dan sifat mi menupakan sifat semulajadi dalam masyanakat manusia. Agama dalam hal ml dilihat sebagai mekanisme asas bagi menstabilkan manusia untuk menghadapi unsun yang sentiasa mengecewakan. Kehidupan yang tidak pasti dimaksudkan kepada fakta aktiviti manusia, walau bagaimana cenmat sekalipun sesuatu aktiviti itu dirancang dan dijalankan, manusia sening akan menghadapi kekecewaan. Oleh sebab aktiviti seperti itu selalunya melibatkan penasaan dan emosi yang tinggi, kekecewaan seumpama itu akan melemahkan masyanakat. Sehinggakan dalam masyanakat yang telah maju teknologinya, masa depan masyanakat itu masih belum dapat diduga dan mi menjadikan manusia sentiasa gelisah dan resah. Manusia tidak mempunyai kuasa dan tidak semua apa yang dikehendaki oleh manusia akan tencapal. Manusia memenlukan
banyak penkana, tetapi apa yang benlaku kadang-kadang bententang-

an dengan apa yang dikehendaki. Kematian, kesengsanaan, keganasan sentiasa berlaku pada din manusia. Penkana seumpama mi menghmndankan manusia clan meneapai kepuasan dan kegembinaan. Fungsi agama mungkin dapat dinyatakan danipada sumbangan yang dibenikannya tenhadap integnasi untuk mengekalkan sama ada masyanakat atau individu. Sumbangan agama di dalam sesuatu masyarakat boleh menumpukan fungsi yang positif atau fungsi yang negatif. Fungsi positif yang dimainkan oleh agama mi dapat menenuskan wujudnya sesuatu masyarakat, sementana fungsi negatif merupakan sumbangan yang membawa kepada kehancunan dan 211

ASAS-A5AS

ANTROPOLOGI

kemusnahan sesuatu masyanakat. Ahli teoni fungsional menumpukan pemerhatian meneka kepada fungsi yang positif, yang selalunya tidak pun diketahui oleh masyarakat agama itu sendiri, tenutamanya tenhadap fungsi positif yang tenpendam. Salah satu fungsi positif yang tenpendam mi ialah penanan agama yang dikemukakan oleh Dunkheim. Durkheim melihat penanan agama yang penting ialah mengekalkan dan menyatukan sesuatu masyanakat. Dengan kepercayaan yang sama tenutama sekali dengan upacara amal bensama pada waktu tertentu, sesuatu kepentingan bersama dipenkuatkan dan anggotanya diikat menjadi satu komuniti yang mempunyai moral yang sama. Durkheim denganjelas mengatakan bahawa daya agama itu datangnya dan hasil atau akibat yang tidak disengajakan. Selain danipada fungsi positif yang pendam itu agama harus dilihat dan fungsi ketana. Fungsi ketana mi, bentujuan untuk perbuatan dalam kelakuan beragama yang terjelma atau wujud dalam fikiran si pelakunya. Satu contoh fungsi pendam dan ketana ialah upacana pemujaan yang diketahui oleh masyanakat bahawa untuk meminta hujan upacana sepenti itu apabila diadakan akan menununkan hujan. ml ialah fungsi ketara. Meneka yang mengambil bahagian sedan tujuan mengambil bahagian dalam upacana itu terdapat tujuan lain yang kurang penting sepenti hiburan dan mungkin satu peluang untuk mendapatkan mantabat dengan mempentunjukkan kekayaannya. Tetapi meneka mungkin tidak mengetahui bahawa dengan melakukan upacara seumpama itu membenikan meneka satu kepastian psikologi serta menguatkan kesatuan masyarakat melalul perlakuan bersama itu tadi. Daripada kaca mata ahli fungsionalis agama membenikan identiti seseonang mndividu di dalam satu kelompok memberikannya keteguhan dalam menghadapi penkana yang belum tentu. Agama dalam meningankan beban jiwa seseonang dalam masa menghadapi kekecewaan; mendekatkan seseonang untuk mencapal tujuan sesuatu masyarakat meninggikan moral seseonang individu di dalam masyarakat, memberikan unsur identiti kepada seseonang. Agama bertindak untuk menguatkan kesatuan dan kestabilan masyanakat dengan mempenkuatkan kawalan sosial, meninggikan nilal danipada tujuan yang sedia ada, dan membenikan cara untuk mengatasi masalah nasa bersalah dan kenenggangan individu dalam masyarakat. 212

SISTEM-SISTEM KEPERCAYAAN DAN MAGIS

Malinowski telah membuat hipotesis tenhadap kepenluan asas


tententu bagi sesuatu masyanakat. Agama adalah salah satu kepenlu-

an asas mi yang terdapat di mana-mana sahaja. Hal mi dapat dilihat dalam semua masyanakat apabila salah seonang anggotanya mall. Mengapa tidak dibuang sahaja mayat itu, kenapa diadakan upacana amal tententu? mni ialah kenana dipencayai manusia itu mempunyai
semangat, jadi apabila a mati akan menjadi hantu dan mengganggu

onang lain. Oleh sebab itu harus diadakan upacana amal supaya hantu atau noh tadi tidak mengganggu onang lain. Manusia itu mempunyai noh juga, yang akan hidup kembali. Oleh itu perlu diadakan upacana untuk menghantarkan noh itu ke alani yang satu lagi. Oleh irn penanan yang dimainkan oleh agama atau mana-mana juga bahagian danipada sesuatu kebudayaan itu adalah menupakan bahagian yang dimainkan untuk memenuhi kepenluan asas ml tadi. Bebenapa orang sarjana telah menganggap bahawa tiap-tmap unsun kebudayaan itu tidak dapat dipisahkan dan Ia memainkan penanan yang positifdalam menghadapi keperluan individu dan masyanakat. Animisine Onang yang mempensembahkan barang persembahan dan penbuatan upacana amal kepada kuasa ghaib adalah onang yang pencaya bahawa kuasa sepenti itu ada dan wujud di samping makhluk lain. Penganuh mi boleh merupakan penkana yang baik, umpamanya membenikan semangat dan perangsang atau sebaliknya iaitu menyebabkan sakit, kemalangan dan berbagai-bagai bahaya. Kuasa ghaib seperti mi tidak dapat dihunaikan secara saintifik oleh onang pnimitif. Oleh sebab itu kuasa sepenti mi akan menimbulkan penasaan takut, hormat dan kagum. Tidak ada penyelesaian lain yang dapat dibenikan oleh orang pnimitifapabila menenlma kesusahan yang di luan pengalaman mereka, melainkan tenus membuat pujaan dan persembahan kepada kuasa ghaib. Pada Tylon (1971) pencaya kepada kuasa ghaib inilah yang lebih penting jika dibandingkan dengan penbuatan upacana amal sepenti pensembahan, konban dan sebagainya. Bagi Tylon Idea percaya kepada benda dan kuasa ghaib mi menupakan satu asas agama. Kuasa ghaib yang dimaksudkan mi ialah noh dan semangat. 213 4

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI Kepencayaan sepenti mi dimaksudkan oleh Tylon sebagal animisme. Animisme ialah kepencayaan yang meliputi semua bentuk kepencayaan tenhadap kuasa ghaib atau semangat. Dia telah membahagikan kepercayaan ml kepada dua golongan: (I) doctrine of souls asas agama yang berdasankan kepada noh; (II) doctrine of spirits asas agama yang bendasarkan kepada semangat. Kedua-dua penkara yang dianggap sebagal asas agama orang primitif mi adalah anggapan bahawa makhluk selain danipada manusia juga mempunyai roh dan semangat. Roh dan semangat inilah yang mempenganuhi hidup manusia dan makhluk lain. Kepercayaan seumpama ml, pada anggapan Tylon, timbul danipada pengalaman manusia yang sejagat. Apabila seseonang itu mati, benenti sesuatu telah keluan atau meninggalkan badannya. Selain danipada kematian dapat juga dilihat seolah-olah ada kehilangan sesuatu semasa seseonang itu tidak sedankan dininya, pengsan, semasa a menurun ataupun semasa Ia tidur. Manusia bermimpi bahawa meneka telah melihat onang lain dalam mimpinya, dan juga menasakan bahawa meneka benada di tempat asing. Bagaimanakah meneka dapat bentemu onang lain sedangkan ia tidak pengi ke mana-mana? Semua pengalaman mi dapat dijelaskan sekinanya seseonang itu menganggap bahawa di dalam badan mempunyai semangat. Semangat ml boleh meninggalkan badan, buat sementara waktu atau selama-lamanya, dan srnangat tadi telah keluan dan mengalami pengalaman yang ban. Pendapat tentang semangat yang menyebabkan seseorang itu hidup menimbulkan kepercayaan kepada pemujaan si mati, terutamanya dalam bentuk penyembahan nenek moyang, dianggap oleh Tylon dapat menjelaskan konsep animisme. Dunia luar dan dunia manusia adalah diduduki oleh semangat yang mempunyal penkaitan dengan objek di alam sekeliling. Tylon menganggap animisme ialah satu bentuk tingkah laku benagama yang paling awal. Dia melihat danipada benbagai-bagai agama masyanakat pnimitif dan masyarakat yang bentamadun, wujud satu pentalian evolusi yang berkembang menjadi enilti luan biasa. Kepencayaan mi dianggap mempunyai kebenanan dan ke214

SISTEM-SISTEM KEPERCAYAAN DAN MAGIS

pentingan susunan yang bertingkat-tingkat. Perkembangan pertali~ an mi yang bermula dan animisme kepada monotheisme percaya pada satu dewa atau kuasa ml adalah satu perkembangan yang tenakhir dalam sejarah manusia. Animisme bcnmula danipada pencubaan pemikinan manusia untuk menghunaikan bebenapa kcadaan jasad dan fikiran sepenti tidun, benjalan, menunun atau keadaan tidak sedankan din yang lain, sakit, hidup dan mati, dan sifat manusia yang tcnjelma dalam mimpi dan semasa sedan. Bila memikinkan scmua penkana ml, timbul dalam falsafah pnimitif idea tentang semangat yang boleh bercenai danipada badan dan yang mcnyebabkan tidur dan keadaan tidak sedankan din. Scmasa tidun atau tidak sedankan din semangat yang berpisah dan badan menjalankan aktiviti yang dapat dilihat dalam mimpi. Kehilangan semangat buat selama-lamanya benenti sakit yang kuat atau mati. Setelah manusia mengetahui bahawa adanya semangat iaitu sebagai suatu kuasa penting yang menyebabkannya menjadi makhluk yang dapat melihat dan menasa, maka alasan mi tenus digunakan untuk menguatkan kepencayaan mereka. Manusia memanjangkan konsep semangat ml kepada bmnatang lain, kepada tumbuh-tumbuhan dan kepada objek yang tidak bernyawa, yang mana semuanya akan kelihatan dalam mimpi dan dalam keadaan lain yang tcrtentu. Dengan penkembangan animisme sepenti mi, semua kepencayaan keagamaan yang lebih luas tenus muncul. Tingkat-tingkat kuasa, ghaib dan edanan evolusi timbul dalam kepercayaan mono thestic. AhIl antnopologi klasik melihat asal usul agama itu lahin danipada penasaan honmat dan takut, iaitu honmat onang tua semasa meneka hidup, dan takutkan noh atau hantu meneka setelah mereka mati. Mereka pencaya bentuk agama yang tertua sekali ialah penyembahan hantu danipada noh nenek moyang yang mati. Semasa hidupnya Ia dihonmati tentang pengalamannya, ajanannya dan sebagainya. mi dapat dilihat dan kajian yang dibuat oleh Gcertz (1960) di mana dia telah menyebutkan upacana selamatan di kalangan orang Jawa, golongan Abangan. Menunutnya golongan abangan ml akan meninggalkan sisa makanan khas pada malam Jumaat, yang kononnya noh datuk nenek akan pulang ke numah. Makanan tadi adalah hidangan untuk noh nenek moyang. Golongan abangan ml pencaya iaitu noh tadi akan marah sekinanya tidak ada

215

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

sebanang makanan ditinggalkan. Oleh sebab itu menjadi pantang mereka untuk membasuh pinggan mangkuk yang telah digunakan pada malam Jumaat. 5. TeoriMagis Fnazen (1890) telah membezakan dcngan nyata antana magis dan agama. Dia melihat magis itu nasional tetapi alasan yang dibenikan adalah salah. Magis menupakan pseudoscience onang pnimitif. Dengan magis orang pnimitifcuba mengawal alam mi bagi kepentingan mereka. Tetapi apabila manusia mendapati bahawa bacaan jampi, mentena, senapah dan manipulasi magis secara mekanik itu gagal untuk mendapatkan kepentingan yang diharapkan, maka manusia menghunaikan secara mekanikal bahawa upacara amal tidak dilakukan dengan balk sepenti yang biasa, atau ahli magis telah melanggan pantang larang atau tendapat pertentangan dengan magis yang lebih kuat. Oleh sebab itu manusia tidak dapat mengawal supernatural. Ada tiga konsep yang berkaitan dengan magis, ilmu sihin, (witchraft) dan penilikan (devination) ialah tiga konsep yang mewakill tingkah laku kepercayaan, yang benhubung rapat dengan masalah manusia untuk mengawal alam sekitar. Semua masyarakat cuba untuk mengawal alam sosial dan fizikal meneka, atau sekurangkunangnya ingin mengetahui terlebih dahulu, tentang kehidupan meneka. Melalui proses pengawalan, huraian dan penilikan, usaha tersebut membenikan makna yang penting kepada kehidupan manusia. Magis mengandungi berbagai-bagai kaedah upacana amal di mana kejadian dapat dipengaruhi secara automatis dengan kuasakuasa supernatural. Melalui upacara amalnya seseorang itu memohon belas kasihan danipada supernatural. Dalam beberapa hal ahli magms, menggunakan kuasa ghaib untuk mendapatkan pentolongan mereka melalul doa dan upacara konban. Magis ialah satu ikhtiar untuk mengawal dan menguasal alam sekitar dalam hubungan sosial. Dalam magis hubungan antara usaha dengan hasil magis tidak dapat diukur. Magis juga adalah satu cana untuk menentang tukang sihir dan bomoh yang Cuba menghalang sesuatu perkana yang ingin dicapai. 216

SISTEM-SISTEM KEPERCAYAAN DAN MAGI5

Mengikut Frazer agama ialah cara untuk mendapatkan pengampunan atau pertolongan dani kuasa yang lebih kuat danipada kuasa manusia yang dipercayai menganah dan mengawal penjalanan dan kehidupan manusia. Frazen melihat agama itu mengandungi dua unsun: teonitis dan pnaktis. Unsur te~nitistadi ialah kepencayaan terhadap kuasa yang lebih tinggi danipada makhluk biasa. Unsur pnaktis ialah pencubaan untuk mendapat pertolongan atau pencubaan untuk menanik hati kuasa yang dianggap lebih besan dan lebih tinggi daripadakuasa makhluk biasa. Ternyata antara keduanya tadi kepercayaan adalah konsep yang lebih awal diketahui kenana kita tenlebih dahulu mestilah pencaya wujudnya kuasa besan sebelum kita cuba menanik hati meneka. Jadi agamapada Fnazer ialah kepercayaan yang disertakan dengan amalan kerana kepencayaan yang tidak diamalkan adalah agama yang mati. Justenu itu, tidak ada manusia yang dianggapbenagama sekinanya ia tidak menyelanaskan kelakuan dan perbuatannya sedikit sebanyak dengan perasaan takut atau sayangkan Tuhan. Dua onang manusia boleh benkelakuan senupa tetapi yang seonang itu mungkin benagama, manakala yang seorang itu tidak, diihat danipada pernyataan tadi. Sekmnanya seseorang itu bertmndak kerana sayangkan atau takutkan Tuhan, ia adalah dianggap benagama, manakala sekiranya yang seorang lagi itu bentindak kerana kasihkan atau takutkan manusia, a adalah onang yang bermoral yang mahu menyelanaskan kelakuan meneka dengan apa yang dipandang baik dalani masyanakat dan tidak mahu menghadapi konflik. Lantas, kepercayaan dan amalan sama penting dalam agama. Agama tidak mungkin wujud tanpa wujud kedua-duanya sekali. Tetapi, mengikut Frazer, tidaklah semestinya amalan agama itu benbentuk upacana ama!, iaitu amalan itu tidak penlu melibatkan pensembahan atau konban, bacaan doa, dan penbuatan luar yang lain. Tujuan amalan tadi ialah untuk mengambil hati dewa dewi. Sekinanya dewa dewi itu ialah dewa dewi yang suka kepada sifat denmawan dan perasaan kasihan dan kesucian lebih danipada persembahan danah kepada tuhan, bukan dengan bensujud di hadapan meneka, atau dengan mendayu-dayu mengagungkan namanya, dan dengan memenuhi tempat penyembahannya dengan hadiah yang mahal-mahal, atau dengan bacaan ayat suci dan asap bauan tetapi ialah dengan cana penbuatan yang suci dan cara kasihan dan munah hati sesama manusia. Dengan cara yang demikian manusia 217

ASAS-ASA5 ANTROPOLOGI akan meniru, sejauh mana manusia yang lemah ml dapat melakukannya seperti sifat Tuhan yang sempurna. Sekiranya agama mengandungi kepercayaan terhadap kuasa supernatural yang menguasal dunia mi, dan cuba mendapatkan pertolongan daripada kuasa superhuman, maka mi jelas dapat dianggap bahawa perjalanan alam sedikit sebanyak adalah longgar, boleh diubah kerana noh itu boleh dipujuk. Tuhan yang menguasal dunia mi menyimpang untuk kepentingan din kita, atau untuk

mengelakkan kejadian yang seharusnya berlaku. Andalan tentang kelonggaran nature bertentangan dengan pninsip sains dan magis. Kedua-duanya menganggap bahawa proses nature mi tidak dapat diubah dan oleh itu mereka tidak mungkin dipesongkan danipada perjalanan mereka dengan pujukan, permintaanatau kekerasan dan menakut-nakutkan. Agama laitu satu konsep cuba berbaik-baik dengan kuasa superhuman, menganggap magis sebagai alternatif. Kerana sifat cuba diajak berbaik-baik menganggap bahawa makhluk yang diminta berbaik-baik itu sedan bahawa perangainya atau kelakuannya tidak tetap, sebab itu ia boleh dipenganuhi dengan membenikan perkara yang digemaninya. Sifat benhaik~baik tidak mungkin dapat dibenikan kepada benda yang dianggaj tidak bernyawa, tidak juga kepada makhluk yang tidak ada emosi, dan mempunyal sifat yang tidak boleh bertolak-ansur. Pengknitik teoni Frazer berpendapat bahawa magis bukannya berlaku dengan sendininya, seperti yang dibayangkan dalam teoninya. Hanya apabila manusia melakukan magis, iaitu apabila mereka menjalankan upacana, banulah dapat dilihat atau diharapkan basilnya. Magis ialah cara menyelesaikan sesuatu keadaan, pengucapan
sesuatu kepenluan itu berbentuk lambang. !ni bukannya menupakan

penggunaan pengctahuan empinis yang ditenima laitu pcngetahuan mengenal sifat objek semula jadi. Bagi ahli magis yang pintan keseluruhan perlakuan upacana yang difikirkan mempunyal kesan, bukannya benda yang digunakan itu sendini. Fikiran simbolik mi yang mempunyai kuasa untuk menghasilkan sesuatu. Simbol inilah yang penting dalam hal i. Simbol ml menupakan satu jenis bahasa, suatu cana untuk menyatakan sesuatu. Selain daripada menjelaskan sesuatu, aktiviti magis yang simbolik mi mempunyai aspek yang berguna, ertinya Ia mcnupakan alat untuk mendapatkan sesuatu. 218

SISTEM-SISTEM KEPERCAYAAN DAN MAGIS

Umpamanya, benda yang digunakan untuk menyakiti onang lain seperti ubat pengasih adalah simbol. Ahli krmtmk antropologi menganggap Fnazen gagal untuk mclihat bahawa magis bukan hanya sebagai satu teoni yang terpesong mengenai sebab akibat alam, kenana dia menekankan tentang apa yang manusia fikirkan mengenai benda, dan tidak apa dilakukan terhadap meneka. Frazen mencapai teoninya mengenai pemikinan pnimitif dengan imaginasinya, iaitu ia telah meletakkan dininya, di tempat mereka kemudian mengagak-agak apakah jenis teoni mengenai alam yang boleh disesuaikan dengan kelakuan mereka. Pada hakikatnya magis ialah aktiviti yang simbolik, bukannya samntifik, dan unsun yang digunakan dalam magis adalah dipilih, kerana secana simboliknya ia sesuai, bukannya ia telah diperolehi atau ditemui dengan ujian yang cermat serta mempunyai jenis keberkesanan yang biasa. Fnazen benjaya mengindentifikasi dua pninsip asal mengenai simbol magis, tetapi ia terkelinu dalam mengasaskan atas simbol mi satu teoni pnimitif mengenai sebab akibat. Jadi magis bukan hanya merupakan satu cara memikinkan benda, ia juga menupakan cara melakukan sesuatu. Entinya di sini terdapat juga dua unsun dalam agama yang kita sebutkan tadi, iaitu kepencayaan (teonitis) dan amalan (pnaktis). Di sinilah tennyata persamaan antana konsep agama dan magis. Cana lahirnya magis mi pun serupa dengan kelahinan agama itu iaitu di mana a tumbuh danipada situasi yang knitis, dan membahayakan di alam mi yang tidak dapat dikuasai o!eh kebolehan manusia. 6~ Sinkretisnie Teoni kedatangan Islam ke Nusantara senta penyebarannya telah banyak dipenbincangkan o!eh ahli onienta!is senta sanjana tempatan. Setengah danipada teoni mi berpendapat bahawa Islam datang ke gugusan pulau Melayu (Nusantana) dibawa oleh pedagang India ke pusat perdagangan di Nusantara. Mereka mula-mula mengislamkan pembesar negeni, kemudiandianuti pu!a oleh rakyat je!atanya. Ada pula teoni yang menyatakan Islam datang terus dan Parsi melalui pendagangan juga. Akhin-ak-hin mi ada pula pendapat yang mengatakan Islam di Tanah Me!ayu mi ada kemungkinannya datang dan sebelah timun, iaitu dan Negeni China. Terdapat beberapa bukti yang menunjukkan kebenanan teoni mi. 219

ASA5-ASAS ANTROPOLOGI

Di sini kita cuba melihat kedatangan Islam ke Nusantara sebagai titik permulaan perbincangan kita. Sebelum orang di Nusantara menganuti agama Islam, sebahagian besar danipada penduduk di kawasan ml menganuti agama Hindu. Tidak kurang pula di antara mereka yang menyembah roh datuk nenek mereka. Dan sebahagian daripada mereka adalah animis yang menyembah roh serta semangat. Mereka percaya tiap-tiap benda itu mempunyai noh dan semangatnya sendini. Apa yang tenjadi apabila sebahagian besar danipada penduduk di kawasan mi mengenepikan agama yang dipeluknya terlebih dahulu, balk agama Hindu ataupun pemujaan roh datuk nenek mereka, ialah sebahagian danipada kepencayaan yang lama yang dianuti oleh mereka itu bercampur dengan kepencayaan yang banu. Maka tidak dapat dinafikan, han mi, bahawa kepencayaan orang yang menganuti agama Islam itu, banyak diselaputi dengan kepercayaan yang bukan Islam, umumnya kepencayaan Hindu dan kepencayaan pemujaan noh dan semangat. Keadaan seperti ml tidak hanya berlaku kepada onang Nusantana yang menganut agama Islam, tetapi ju~akepada orang yang menganut agama Katholik, di mana masih terdapat saki-baki kepencayaan lama sebelum mereka menganuti sebanang agama, atau misalnya onang yang barn memeluk agama Knistian di Sanawak adalah bukan Knistian yang sebenannya, kerana mereka mi belum lagi meninggalkan kepercayaan laina meneka. Banyak contoh sinkretisme sepenti ml dapat kita lmhat di dalam masyarakat kita. Dan kita tidak bolch membuat sebarang penilalan dengan berasaskan etnosentnik agama yang kita anuti. Tugas kita sekanang ialah sebagai seonang ahli antnopologi Sehanusnya kita hendaklah membenikan nllai kita mengikut secana objektif yang boleh. Dalam penkana mi kita hams tinggal neutral, tenhadap kepercayaan agama. AhIl antnopologi dan sosiologi lebih cenderung pada acculturation atau konteks kebudayaan. Amat penting bagi ahli antnopologi mempenkatakan sejauh mana sebanang kepencayaan tertentu atau perbuatan agama tenletak pada kepercayaan yang tnadisional dan kepencayaan berakultunasi. Pendekatan seperti mi yang dimu!akan oleh Malinowski, telah banyak menenima knitikan danipada ah!i antropologi yang muncu! selepasnya. Namun demikian cana intenpnetasi seperti ml masih banyak digunakan !agi sekar rang. 220

SISTEM-SISTEM !CEPERCAYAAN DAN MAGIS

Di sini kita cuba memikinkan apakah yang akan terjadi apabila onang yang tidak beragama sebeiumnya menukarkan agama mereka. Keduanya kita cuba menunjukkan had tenhadap pendekatan yang benpusat pada akulturasi. Kes perbmncangan kita diambil darlpada suku kaum Yourba dan Nigeria Banat (yang rnana hampin 90% danipada meneka menganut agama Knistian dan agama Islam. Secana kasarnya sepanuh danipada mereka beragania Knistian dan separuh lagi benagama Is!am), dan kita cuba melihat pula agama Islam yang dianuti oleh onang Islam di Malaysia. Kebanyakan geneja di Afnika memberikan pendapat yang paradoks, apabila menceritakan tdntang agama dan orang yang menganuti agama meneka itu. Meneka dengan n,egah mengatakan meneka menolak kepercayaan agama tnadisional. Namun begitu muba!igh dan ahli antropologi dapat melihat penbezaan mi danipada agama gerejayang dibawa oleh mubaligh, iamtu agama barn itu masih banyak menunjukkan cara keagamaan dan kepercayaan yang lama dan masih tradisional. Orang Knistian Yourba asalnya adalah hainba abdi yang banu dibebaskan. Sebelum mereka memeluk agama Kristian meneka mempunyai tradisi keagaanaan mereka sendini. Tnadisi again orang Yourba mi mengandungi satu sistem daripada berbagai-bagai kepercayaan, benlamnan sekali danipada sistern kepencayaan orang dan negeni yang benhampinan. Sistem mi mengandungi satu kuasa atau dewa yang agak jauh sekali hubungannya dengan dewa kecil yang lain. Di samping dewa besar mi, mereka juga mempercayam tentang adanya bebenapa dewa yang kecil sedikit kuasanya dipanggil Orisa: setengah kuasa dewa kecil mi luas dan bebas, tetapi kebanyakannya tenbatas, dan sening mempunyai tugas tertentu, yang mana penganutnya menjadikan meneka sebagai kelompok kultus. Di samping dewa besan dan dewa kecil mi, orang Younba mi juga mempercayai kepada roh datuk nenek dani mana meneka mempunyai pertalian darah, walau bagaimanapun tradisi totem seperti mi agak kunang penting dalam masyanakat Yourba. Satu lagi institusi agama yang terdapat di kalangan orang Younba mi ia!ah adanyasatu sistem peni!ikan disebut sebagal Ifa. di mana padni dihubungi untuk mendapatkan nasihat dan bimbingan baik da!am hal pensendinian mahupun yang bersabit dengan orang namai. tnilah unsun-unsur 221

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI yang terdapat dalam agama Yourba sebelum mereka menganuti agama ICnistian. Melihat danipada gejala mi tadi tidak dapat dikatakan bahawa agama orang Yourba mi sebagai satu agama pnimitif kerana telah timbul kesedaran adanya dewa yang abstrak yang diketahui oleh agama Knistian. Apabila mubaligh Knistian datang untuk menukarkan agama orang Yourba i, pertama sekall mereka terpaksa menemul pembesan Yourba i. Meneka bawakan kitab Injil untuk dipersembahkan kepada pembesan. Untuk mengambil hati onang Younba ml, mereka bawakan mesin untuk mengmsar jagung. Di samping menganut agam~Knistian yang dibawa oleh mubaligh itu, pembesan ml tadi hendak membenikan penyembahan senta konban kepada mesin pengisanjagung mi kenana mesin mi dapat membuat kenja yang luan biasa. Konsep meneka, bahawa penkara yang luan biasa itu adalah datangnya danipada kuasa yang luar biasa juga iaitu dewa. Terdapat bebenapa pensamaan antara dewa Yourba dan dewa yang disembah oleh orang yang benhampmran dengan negeninya. Kultus Ignunnu telah diperkenalkan danipada Nupe: dewa laut, Olokun sama-sama disembah oleh onang Yourba dan Benin: dewa penyakit cacan, Sopona disembah sebagal dewa yang menguasai tanah: dewa IJ adalah serupa di banyak tempat. Pnoses peminjaman, penbandingan dan adaptasi mi selalunya berlaku antara sistem agama yang berbeza adalah hasil dad percampunan antana meneka dalam kawasan ni semasa dalam pepenangan dan semasa menjalankan penniagaan. Ada dua cana, bagaimana mubaligh memperkenalkan agama barn kepada sesuatu masyanakat. Pentama dengan menekankan pembenhentian kepencayaan yang lama apabila menenima agama yang baru. Cana mi banyak digunakan di antara onang Protestan yang berhanap untuk membentuk satu genenasi yang barn. Cara mi timbul daripada situasi di mana anggota masyanakat dipujuk untuk menukarkan danipada fahaman atheis atau tidak mempunyal agama kepada suatu agama yang tententu. Cara yang kedua ialah membenankan penenusan tnadisi lama bensama-sama dengan kepercayaan yang barn. Cana mi lebih mudah ditenmma oleh anggota masyanakat yang ingin menukankan agamanya, tetapi belum bensedia untuk menukankan keselunuhan cana hidup yang lama. Ramai pengkaji 222

SISTEM-SISTEM KEPERCAYAAN DAN MAGIS

masyarakat primitif benpendapat bentuk agama onang pnimitif adalah mono theisme, tetapi tidak serupa pninsipnya dengan agama Katholik. Benpegang kepada smkap ml, mubaligh yang hendak mengknistiankan onang Yourba menghadapi berbagai-bagai masalah untuk mengubahkan kepercayaan mereka. Oleh itu untuk meneguhkan kepercayaan beberapa unsun agama mereka disesualkan dengan agama Katholik, misalnya menyamakan korban dalam masyanakat Younba yang belum beragama dengan korban yang menunut sejarah Knistian, laitu dengan mengonbankan Nabi Isa. Mubaligh orang Knistian yang lain telah membuat satu pensamaan antana korban yang dilakukan oleh orang yang tidak beragama bagi mendekati dcwanya, dan sembahyang sepentm onang Knistian, atau telah membandingkan ifa sebagai bimbingan danipada datuk nenek orang Yourba yang membimbing onang Knistian Yourba. Meneka yang menggunakan pendekatan mi cuba melihat kedua-dua agama mi sebagal satu sistem kepercayaan dan perlakuan dengan sempadan, tujuan dan objek yang sama. ml menunjukkan bahawa maksud penekanan mi benlainan dan yang satu lebih berkesan danipada yang satu lagi. Walaupun ada penyesuaian antara agama Knistian dengan agama Yourba yang asal, ahli Knistian Yourba mengecilkan sempadan agama Younba dengan cara yang barn, dan membenikan satu konsepsi tentang bentuk agama Knistian mi. Untuk menyimpulkan di sini, sink retisme ialah percampuran unsun daripada dua atau lebih tradisi agama. Dalam masyanakat Yourba tendapat bebenapa sinkretisme, yang mana kepercayaan mi membenikan gambaran yang bertentangan: kepencayaan sepenti mi terbit dan geneja di Afnika. Yang pentama sekali lahir danipada Geneja Ethiopia yang ditemuioleh S.A Oke, tahun 1918. Oleh sebab bcberapa kejadian yang kurang menyenangkan pada tahun itu dia telah menggelarkan dininya sebagai Nabi kepada onang Ethiopian tetapi mengajar ajaran yang benlainan. Dia lebih banyak memperkatakan agama sejagat. Orang Younba menganggap bahawa Islam adalah sebagai bentuk dunia onang Arab. Oleh itu Nabi Muhammad bukannya Nabi bagi orang bukan Arab. Dengan hal yang demikian Afnika hams mempunyai bentuk agamanya sendini. Dalam masyarakat Melayu, penganut agama Islam tendapat juga campur aduk kcpencayaan agama Islam dengan kepencayaan Hindu dan animisme. Misalnya pesta mandi safar, pesta puja pantai, 223

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

bensemah kampung dan sebagainya. Kepencayaan bahawa tiap-tiap benda itu ada semangatnya, masih kuat pada sebilangan besar masyanakat Melayu. Dalam pesta puja pantai misalnya, mereka percaya bahawa ikan-ikan dm laut itu dmkuasai oleh semangat laut, ataupun penunggu laut. Semangat ml akan menghalau ikan ke tempat lain yang jauh dan pantal atau akan membawanya benmainmain ke pinggin laut. Maka satu usaha hanus didapatkan untuk mendapatkan kerjasama danipada semangat mi. Semangat tadi hanus dipelihana supaya jangan dimusuhi atau dilanggan dengan perbuatan yang tidak digemari. Oleh itu tatatentib semasa di laut harus dijaga. Meneka tidak boleh menegur sesuatu benda yang jarang dilihatnya, tenutama sekali apabila meneka turun ke laut di waktu malam. Sekinanya mereka melanggar pantang larang mi, bahaya akan menimpa mereka. Untuk memujuk dan memuja semangat tadi satu pensembahan hams dibenikan. Biasanya dalam pesia puja pantai konban atau penyembelihan binatang seperti kenbau atau lembu perlu pula dilakukan. Dalam hal in seonang yang benpengalaman tentang laut dan mempunyai hubungan secara halus dengan kuasa ghaib akan menjalankan upacara mi. Biasanya seorang pawang khas yang mempunyai ilmu laut akan dijemput untuk menjalankan tugas mi. Setelah jampi mentera dmbacakan untuk memuja semangat dan noh penunggu laut, bomoh akan menyembelih kerbau atau lembu tadi. Kepala kerbau atau lembu mi akan dibuangkan ke laut. Kenbau mi melambangkan pembenian secana konban kepada semangat laut tadi. Daging kenbau tadi akan dibahagikan kepada onang yang mengambml bahagian dalam upacana in ataupun dibuat kenduni di tepi pantai. Dengan ml meneka pencaya ikan akan banyak bermain di pantai, kerana semangat atau penunggu laut tadi telah menenima habuannya. Oleh itu tangkapan ikan pada tahun itu akan menjadi lumayan. Sejak tahun !965 kerajaan negeni telah menghanamkan tradisi puja pantal ml kerana timbul kesedaran bahawa tradisi puja pantam mi merupakan ajanan bukan Islam. Pengaruh puja pantai ml kepada nelayan di pantai timur amat kuat seka!i. Kesan yang kuat sekali dinasal akibat pengharaman puja pantai ia!ah di kalangan ne!ayan di kawasan Bachok. Meneka mengatakan ikan tidak benmain di pantai lagi lantas penangkapan ikan amatlah kurang. Oleh itu kata mereka harga ikan di Kota Bhanu 224

SISTEM-SISTEM KEPERCAYAAN DAN MAGIS

hampir tiga kali ganda danipada hanga sebelum tahun !965. Satu bukti lagi tentang kurangnya penangkapan itu ialah tempat penyimpan ikan yang dihadiahkan oleh kenajaan Kanada di situ telah dipindahkan dan Bachok ke Tumpat. Bukan itu sahaja namai nelayan di situ telah benpindah ke Sebenang Takir di Kuala Trengganu dan ke kawasan Mersing di Johon. Nelayan yang masih tinggal di Bachok dikatakan telah bebenapa kali meminta kerajaan negeni dengan kenjasama Kementenan Kebudayaan membenankan meneka mengadakan pesta puja pantai. Bahkan mereka sanggup mengubah namanya sebagai pesta na atau main pantai. Tetapi kenajaan PAS terus melanang mengadakan pesta mi. Pensoalannya di sini bukanlah sama ada bukti yang dibenikan oleh nelayan itu benan atau tidak, tetapi ialah bagammana kepencayaan kepada noh dan semangat itu masih kuat sekali di kalangan orang Melayu. Onang Melayu adalah penganut agama Islam yang baik dengan enti kata yang longgan, ertinya meneka mengaku bahawa meneka orang Islam bahkan umumnya semua onang Melayu itu onang Islam, dan sening juga kita denganbahawa penkataan Melayu dan Islam itu adalah seerti tetapi mereka tidaklah penganut Islam yang sebaik-baiknya. Agama Islam yang diketahui oleh orang Melayu umumnya ten!alu cetek. !ni jelas umpamanya seseonang yang tahu nukun iman dan nukun Islam sudah dianggap sebagai seorang Islam yang sudah mengetahui agamanya dengan baik. Kes yang kitabmncangkan mi membuktikan kepada kitabahawa Islam belum bensih danipada kepencayaan Hindu dan animisme. Kepencayaan sepenti mni mempengaruhi alam fikiran onang Melayu dengan kuat. Tradisi sepenti mi telah berlanjutan bebenapa generasi. Kepercayaan yang bukan Islam seperti mi sedikit sebanyak melemahkanjuga kedudukan ekonomi onang Melayu yang sudah sedia lemah. Sifat sinknetisme mi dilihat melalui pendekatan aku!turasi. Kita telah me!ihat di mana onang Melayu dengan kebudayaan tradisinya bentembung dengan kebudayaan asing, sehingga unsun kebudayaan asing itu ditenima ke dalam kebudayaan Melayu, tanpa menghilangkan keperibadian Melayu. Masyarakat Melayu seolah-olah membenankan pentembungan beberapa kebudayaan asing dengan kebudayaan Melayu, yang 225

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

kemudiannya menjadi kebudayaan dan adat Melayu. Begitu juga dengan gejala agama, yang dicampur aduk dengan gejala adat. ml adalah satu sinkretisme yang amat besar. Sejak tahun 1920-an bebenapa buah negeni di Tanah melayu telah menubuhkan Majlis Agama dan Adat !stiadat Melayu. Hingga ke hani ml sudah hampir 60 tahun majlis itu berjalan atas nama seperti itu. Penubuhan majlis agama mi ialah hasil kebijaksanaan penjajah !nggenis. Dengan penubuhan Majlis Agama ml sinkretisme dalam unsur agama semakin dikuatkan. Unsur !slam dicampunkan dengan unsur adat. Dan segala gejala yang dianggap mempunyai unsun agama tidak boleh disentuh. Ertinya perubahan dalam unsur agama itu tidak mudah dilakukan. Walaupun perubahan itu membawa kebaikan dan mungkin menjadikan agama itu lebih bensih danipada unsur sinknetisme yang kita bincangkan sebentan tadi, Majlis Agama !slam dan Adat Istiadat Melayu adalah bentanggungjawab ke atas perkana mi, di mana Sultan menjadi ketuanya. t Gerakan Keagamaan Dalam mengkaji agama masyanakat pnimitif, kita tidak akan mengkaji 151 atau rnkun agama masyanakat itu: begmtu juga jikalau kita mengkaji agama Knistian dengan menggunakan pendekatan antropologi atau sosiologi tidaklah benenti kita mahu mengetahul isi sesuatu agama. Apa yang dilihat ialah bagaimanakah masyanakat agama Knistian itu hidup: melihat adakah dasan ekonomi, politik, stratifikasi masyarakat, keluarga dan onganisasi sosial yang lain itu dihubungkan dengan agama Knistian. Kita sening juga mendengar bahawa agama !slam itu adalah suatu agama yang lengkap, entinya dan segi politik, ekonomi, organisasm sosial semuanya dikaitkan dengan Islam. Maka kita ingin melihat bagaimanakah pola mi dijelmakan dalam masyanakat Islam. Kita telah melihat bagaimana agama menjadi asas integrasi sosial apa yang kita sebutkan sebagal faktor kohesif dalam masyarakat beragama. Dengan mengetahui bahawa agama menjadi asas penyatuan, asas intengnasi, kita cuba melihat bagaimana agama digunakan oleh masyanakat untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan memperkukuhkan politik mereka bagi mencapai sesuatu matlamat yang akhinnya melahmnkan genakan agama dalam masyanakat. 226

SI5TEM-SISTEM KEPERCAYAAN DAN MAGIS

Dalam sejarah kehidupan manusia kita sening mendengar bagaimana gerakan agama di bawah ketua agama dan meneka yang mempunyai kuasa kenamat mi bentindak. Ketua agama seperti mi benjanji untuk mendapatkan pembebasan spiritual dan pembebasan politik. Dan dengan sebab itu lahmnlah gerakan agama. Lahirnya genakan agama seumpama mi dikaitkan dengan keadaan sosial yang tenancam, selalunya ancaman dalam bidang ekonomi. Oleh sebab itu gerakan agama seperti mi banyak tendapat dalam negana yang sedang membangun. Knisis yang dimaksudkan di sini bukanlah satu penkana yang objektif. Nabi messiah, millennia, juga salvation yang mempunyai cini-cini agama banat merupakan salah satu danipada bentuk yang dmambml oleh genakan agama masyanakat pnimitif. Kesemuanya mempunyal tujuan yang sama iaitu untuk mendapatkan kebebasan, sama ada untuk mendapatkan kebebasan kenohanian meneka, bagi mendapatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi dan persamaan sosial, ataupun kesemua aspek ml. Gerakan yang mempunyai tujuan seumpama ml dikatakan oleh Wallace (1962), sebagam gerakan revitalization yang meliputi semua jenms, dan apa juga gerakan sekulan yang disusun serta disedani cuba mendapat atau menubuhkan kebudayaan yang lebih memuaskan. Gerakan keagamaan tumbuh dengan begmtu pantas; oleh itu kita tidak menumpukan penhatian kita kepada penubahan yang penlahan-lahan yang dialami oleh semua agama dan semua kebudayaan. Agama selalunya digunakan dengan cana yang khusus sebagai cana untuk mencapai satu-satu matiamat, dan seningkali fakton agama mi dicampurkan dengan perbuatan yang natural ditujukan kepada matlamat yang sama. Oleh itu usaha ketenteraan, penmamnan, politmk, penyekatan usaha ekonomi, dan atunan etmka boleh dicampurkan dengan perbuatan supennatural dan boleh dikatakan sebagam penbuatan agania. Sejauh mana supennatunalisme dalam usaha mi menolong mereka adalah benbeza-beza. Genakan agama timbul di kalangan anak negeni yang tenjajah. Hal yang menyebabkan kebangkitan genakan mi adalah serupa saja di mana-mana, iaitu kegelisahan dan keruntuhan semangat akibat pentembungan dengan kebudayaan Enopah dan Amenika, kehilangan kebudayaan tradisi tanpa penyesuaian yang memuaskan dengan cana yang baru dipenkenalkan dan sening juga kerana kehilangan banyak jiwa kerana memerangi orang yang mendatang 227

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

itu serta juga memerangi segala penyakit yang dibawa oleh mereka. Kemiskinan disebabkan kehilangan punca ekonomi sepenti tanah ataupun pembolotan hasil bumi oleh penjajah sening menjadi sebab timbulnya genakan keagamaan. Satu fakton besar lahinnya gerakan keagamaan mi dalam beberapa tahun kebelakangan ml timbul danipada kesedanan tidak adanya keseimbangan dengan orang Amenika dan Enopah dalam status sosial dan kedudukan ekonomi serta juga hak istimewa. Satu perkana yang selalu dibincangkan dalam hal gerakan keaganiaan ialah percubaan untuk membela dan menolong din sendini dengan membangunkan semula keadaan di masa lampau atau cuba mengekalkan adat resani, tradisi yang kelihatan seolah-olah tenancam sekanang. Sikap ingin kembali semula kepada kebiasaan hidup yang lama memang terdapat dalam kehidupan manusia di mana-mana. Genakan keagamaan seumpama ml telah menjadi tumpuan pegawal tadbir penjajah yang mengawal kelompok masyarakat pnimitif. Perkembangan seumpama mi telah dibeni nama sebagai genakan Nativistic, satu label yang digunakan kepada genakan sekular yang cuba mengekalkan kebudayaan tempatan. Perkembangan yang dihuraikan sebagai nativisme yang tersusun, pada lazimnya akan memasukkan unsur keagamaan, walaupun matlamat yang ditujunya dalam bidang ekonomi, politik, atau ketentenaan, dan gerakan mi selalunya dipusatkan ke atas hal-hal agama bagi mendapatkan atau menghasilkan matlamat keduniaan. Jika kita keluankan unsun supennaturalisme danipada gerakan tadi, boleh kita katakan gerakan tadi sebagai genakan nasionalis, walaupun istilah mi hanya sesuai bagi pembangunan dalam masyarakat pnimitif yang lebih luas. Gerakan agaxna mi percaya bahawa noh atau hantu kaum keluarga meneka yang mati akan hmdup kembali sebagaimana manusia biasa. Genakan mi mula tumbuh dengan lahirnya beberapa orang ketua meneka. Ketua agama meneka menuntut bahawa mereka mempunyai kuasa yang luan biasa yang membolehkan meneka menghubungi roh orang yang telah mati, dan rainalan yang biasa mereka lakukan (menurun) akan sanipai kepada meneka ketika mereka tidak sedarkan dini. Ramalan mi terpaksa melalul syarat tententu. Meneka yang menurut syanat dan upacara amal yang diajarkan akan mendapati keluarga serta ibu bapa mereka yang sudah mati hidup semula. Formulayang dibenikan oleh ketua agama 228

SISTEM-SISTEM KEPERCAYAAN DAN MAGIS

meneka untuk mencapai tujuan mi adalah mudah sekali, iaitu mereka hendaklah tems memelihana dan menjalankan upacara tnadisi disentakan dengan nyanyian suci yang diajark-an. Nyanyian mi merupakan sebagai mcntena, memuja noh orang yang sudah mati. Banyak kelompok di kalangan Red Indiab menenima gerakan agama mi dengan penuh hanapan dan semangat tetapi tendapat juga kelompok yang tidak menghiraukan langsung. Penolakan gerakan agama mi pada setengah-setengah golongan masyanakat Red Indian bukanlah disebabkan kcgagalan gerakan agama mi untuk memenuhi janjinya, tetapi ialah disebabkan oleh kerana masyanakat tempatan belum merasakan yang kebudayaannya benpecah-pecah. Faktor penolakan lain ialah terbukanya kepada kebudayaan masyarakat Amenika. Kuasa magis tidak dapat ditenima oleh masyarakat Red Indian, dan keadaan tidak begitu tenuk serta genakan agama itu sendini mengancam sikap dan nilai tnadisional. Mengikut teoni mi genakan agama seperti mi boleh tumbuh dan hidup dalam keadaan yang tidak selamat dan hunu-hara. Di gugusan kepulauan Melayu ml pun pennah kita dengan genakan agama seperti itu wujud iaitu gerakan bayang-bayang hitam yang bertujuan untuk memelihana kepentingan masyanakat tempatan. Genakan agama pemujaan kango lebih banyak mendapat tempat di kalangan masyanakat ash, di Melanesia. Pada pentengahan kunun ke-19 dengan Immorality Cult dan Water Baby, di Fiji, agama barn yang melibatkan ketua agama tempatan telah lahir di Melanesia. Gerakan ml mendapat sambutan dengan begitu hebat sekali. Hampin semua genakan agama di kawasan mi pada kurun ke-20 digolongkan sebagai pemujaan muatan kenana kesemuanya mempunyai temayang santa iaitu mendapatkan sesuatu: bahan makanan, pakaian dan lain-lain melalui kuasa supernatural pembahagian banang Enopah untuk sampai kepada mereka melalui kapal laut atau kapal terbang. Gerakan mi merupakan satu gerakan yang pada mulanya menupakan Xenophobia antm orang Inggenis, anti orang Belanda dan dalam masa Penang Dunia mm anti orang Jepun. Gerakan agama mi pada mulanya mempunyai tujuan pohitik. Mereka mahu mendapatkan kemerdekaan danipada kongkongan onang putih. Tetapi mi tmdaklah dimaksudkan bahawa selunuh Melanesia sudah bersatu dad segi pohitiknya. Dalam keadaan masyarakat kaum ash dl rantau 229

ASA5-ASAS ANTROPOLOGI

mi, penyatuan politik masyanakat tmdak lebih menupakan kelompok


kecil. Pengaduhan dan peperangan sengit masih terdapat. Melalui lingua-franca dan satu agama telah mengunangkan perselisihan antana kelompok dan faktor inilah yang dikatakan yang menyemadikan perasaan nasionahisme di Melanesia ml. Sebagaimana agama anak negeni di Melanesia, Pemujaan Kargo mi mempunyai objektif dan upacana amal tertentu. Tujuan penting daham gerakan agama mi bukanlah semata-mata untuk pembebasan dad segi spinitual, pengalaman yang suci, ataupun meninggikan monal untuk kepentingan moral, tetapi gerakan mi bertujuan mendapatkan hak yang sama dengan orang putih dan mudah bagi mendapatkan barang yang dipenhukan (Kango), dan objek kebudayaan matenial Banat. Onang New Gumnea pencaya semua objek adalah benasal danipada benda suci yang dijadikan oleh Tuhan, yang manusia boleh mengawah dengan cuba mendamaikan kuasa ghamb dan penggunaan magis. Roh datuk nenek, yang menjadi pengantana dengan tuhan, adalah penting, sekiranya noh ml digunakan dengan baik dan sempunna, noh tadi akan membenikan budaya kebendaan, barang danipada tuhan kepada manusia. Interpnetasi masyanakat ash Gani terhadap Knistian, bahawa agama Knistian mehahinkan benda budaya. Banang dalam tin, pakaian, kapal, sebagaimana yang dibenikan oleh tuhan. Tuhan menjadikan syunga, tumbuh-tumbuhan dan kango. Tuhan meletakkan Adam dan Hawa di syurga dengan kargo tetapi dikeluankan kerana hidup benisteni. Banang dihantar dalam tong dan kotak yang mempunyai nama tuhan. Tapi onang putih memadamnya dan menukar dengan narna lain. Tuhan yang mengajar onang putih itu tuhan yang salah, hanya tuhan onang Gad saja yang betul. Mereka menamalkan bahawa onang putih akan keluan dengan pentolongan senjata yang dihantarkan melalui kango. Dapat disimpuhkan di sini bahawa kebanyakan genakan agama mi timbul di kalangan onang pnimitif kenana kepentingan in-group bagi menentang kepentingan out-group. Tetapi sikap mi, baik disebut nasionalis atau genakan yang mempunyai unsun nasionalisme, agama boleh melahinkan nasionalisme dengan membenikan modifikasi kepada agama yang asah. Genakan agama mi banyak disentakan dengan ketentenaan atau 230

SISTEM-SISTEM KEPERCAYAAN DAN MAGIS

ham-lain aktiviti yang bukan aktiviti keagamaan. Aspek sekular telah diperkuatkan oleh agama. Manusia menyesuaikan din mereka dengan alam sekeliling melalum teknik sekuhar dan keagamaan sama ada menggunakannya satu danipada teknik mi atau keduanya, agama digunakan di mana Ia tidak mengetahui cara mengawal alam yang natural. Sebab itu apabila menemui kegagalan, agama dibenikan peranan penting.

8.

Bacaan yang Dicadangkan Reader in Comparative Religion: Antropological Approach. New York: Harper and Row. Makalah dalam buku mi membincangkan konsep agama sepenti yang terdapat dalam semua masyarakat. Ia membincangkan agama sebagam satu sistem etik, satu proses yang menyebabkan manusia bentmndak kerana keperluan tententu serta menghadapi bebenapa perkana yang mereka tidak pasti jawapannya. Magics, Science and Religion, anti Other Essays. New York: Doubleday. Makalah yang tendapat dalam buku mi membincangkan tentang orang pnimitif di Puhau Trobniand sebagai contoh teoni, konsep dan fahsafah mengenai manusia. Malinowski dalam buku mi membincangkan tajuk sepenti agama, kehidupan, kematian, sifat dewa dewi pnimitif, magis, kepercayaan dan metos. Religion in Human Life: Anthropological Views. New York: Holt, Rinehart dan Winston. Satu kajian yang menyehuruh tentang agama berdasankan kepada perkara sepenti gejaha agama, ritual, dan fikinan 231

Lessa, W.A dan Evon Z. Vogt (Pg) 1958

Malinowski, B 1954

Nonbeck, E 1974

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

Wallace, A.F.C, 1966

manusia serta tujuan antropologi, pandangan dan intenpretasi agama. Religion, An Anthropological View: New York, Random House. Sebuah buku teks yang membincangkan institusi agama oheh seonang ahli antnopohogi yang telah banyak mengkaji tentang genakan agama.

232

BAB9
PERUBAHAN KEBUDAYAAN

Pengenalan

Kebudayaan adalah suatu yang dmnamis, oleh sebab itu ia sentiasa benubah. Tetapi ada ketmkanya penubahan mm benlaku begitu penlahan seolah-olah ia statis. Oleh kerana kebudayaan mengandungi penkana yang dipehajani termasuk tingkah haku dan kepencayaan, tnet kebudayaan yang lamaboheh dmlupakan dan digantikan dengan yang banu iaitu apabiha masyarakat memenhukan keperluan banu. Oleh itu tidak ada pola kebudayaan yang tidak mengalami proses penubahan, dan tidak ada penkana yang dipelajani tems kekal tanpa perubahan. Kebudayaan masyarakat Melayu daham kunun ke-20 banyak diperbaharui dan diubah darmpada kebudayaan yang terdapat dalam kunun ke- IS atau kurun ke-16 maitu sebehum kedatangan onang Banat. Kebanyakan onang dalam masyarakat menyedani bahawa masa telab berubah dan mereka menyedani bahawa sikap dan nilai terhadap cana hmdup juga telah bembah. Dalam hal mi ahli antropologi cuba memahami bagaimana dan mengapa kebudayaan itu bembah.

Bagaimana Perubahan ICebudayaan Bertaku Ada dua faktor penting yang biasanya membawa perubahan sesuatu kebudayaan. Pertamanya ialah fakton penemuan dan satu lagi iahah faktor rekaciptaan. Penemuan dan nekaciptaan menjadi nangsangan penting untuk membawa penubahan sesuatu kebudayaan. Sesuatu unsur yang bam itu mungkin merupakan sebagai suatu objek seperti noda, alat untuk membajak, ataupun dalam masyanakat moden pada han mi ia merupakan sistem komputer. Ataupun ia mungkmn merupakan sebagai suatu idea, misalnya kedatangan Islam ke dalam masyarakat Melayu. Penemuan merupakan suatu peRambahan kepada ilmu pengetahuan yang sedia ada di daham masyarakat itu:Penbezaan antara penemuan dan nekacipta itu terletak pada sama ada jima pengetahuan yang hartz itu digunakan 233

A5AS-ASAS ANTROPOLOGI

sebagai cara yang praktis. Seseorang itu mungkin mempunyal idea bahawa seorang kanak-kanak boleh dipujuk untuk memakan makanan yang mempunyal zat yang baik dengan mengaitkannya dengan pensonaliti yang meneka suka, abli sukan atau seniman yang lain ataupun cultural hero mereka. Penemuan seumpama ml walau bagaimanapun semata-mata menambah kepada pengetahuan yang telah ada pada orang mtu. Sekiranya ia dapat menggunakan penemuan mi dengan membeni kepada personaliti yang disayangi oleh kanak-kanak itu supaya menjadi henonya, mi akan menambahkan permintaan kepada barang makanan yang berzat dan yang lebih baik. Keadaan seumpama ml membenikan suatu nangsangan kepada kanak-kanak itu makan dan akhirnya meninggikan lagi penjualan banang makanan itu. Orang yang menemui idea mi akan mendapat nama kerana mengeluarkan Idea yang baru bukan saja menggalakkan kanak-kanak makan makanan yang berzat tetapi Ia juga mempeloponi idea banu bagi menjual barang makanan. Daiam penemuan idea yang menggerakkan semua anggota masyarakat Ia akan disanjung tinggi kenana mengubah kehidupan kepada keadaan hidup yang lebih balk. Istilah rekaciptaan di smni dirujuk kepada pembentukan seseorang mndividu mengenal sesuatu objek, alat ataupun pninsip yang akhinnya dilakukan bersama-sama oleh anggota masyarakat. Ia mungkmn dmsampaikan melalul pnoses penemuan oleh sesuatu masyarakat atau sesuatu kelompok. Penbincangan mengenai proses rekaciptaan ml perlu untuk dibezakan antana nekaciptaan yang menjadm nentetan tujuan masyarakat yang tertentu seperti misalnya usaha untuk menghapus penyakit demam denggi ataupun usaha untuk menghantankan orang ke bulan. Dalam hal yang lain pula ia mungkin mempunyai tujuan yang sama pentingnya sepenti cuba membentuk roda sebagai alat untuk melicinkan sesuatu pekenjaan ataupun membuat senjata untuk pepenangan. Proses yang kedua tentang rekaciptaan selalunya dimjukkan kepada penemuan secara kebetulan ataupun secara tidak disedanm. Sebahagian nekaciptaan mi tenutama sekali yang tendapat dalam pnasejanah mungkin hasil danipada ciptaan yang dimulakan oleh penciptanya secara tidak disedani. Meneka mungkin bertmndak dalam jangka waktu yang panjang, tanpa menyedani bahawa sebahagian danipada apa yang dilakukan itu menjadi rekaciptaan yang penting seperti rekaciptaan 234

PERUBAFIAN KEBUDAYAAN

terhadap roda ataupun objek yang hebih baik menjadi ahat mengopek kehapa. Kita menyedani bahawa setiap han kita melihat daham sunatkhabar dan majalah banyak perkara barn dan rekaciptaan barn ditemui. Memanglah amat susah bagi kita untuk melihat mengapa nekaciptaan pembuatan roda mengambil waktu yang begitu lana. Mungkin di antara kita akan membuat kesimpulan bahawa orang di zaman lampau kurang cerdik jika dmbandingkan dengan kita. Pemikiran dan daya otak manusia dan dayaciptanya dan zaman dahulu hinggalah kira-kira 100,000 tahun kebehakangan mi tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa penemuan mereka itu disebabkan kunang cendik jika dibandingkan dengan penemuan pada harm mi. Tetapi apa yang menyebabkan kadar rekaciptaan pada han mi lebih pantas jika dibandingkan dengan waktu yang lalu ialah kenana pada han mi kita dapat mengumpulkan pengetahuan dengan lebih balk. Seorang yang boleh mengumpulkan ilmu pengetahuan dengan hebmh pantas maka ia akan lebih cepat dapat membuat sesuatu. Ada bebenapa sebab mengapa onang ingin mencipta barang yang kompheks daham masyarakatnya. Sahah satu danipada alasannya ialah meneka cuba menghasihkan keperluan masyarakat pada ketika itu. Henry Ford misalnya telah mencipta kepenluan masyanakat had mi. Beliau percaya bahawabagi kepenluan pasaran kenderaan penhu dikeluarkan dengan banyak untuk masyarakat moden. Begitulah seterusnya penemuan lain tenus benkembang dan memang diharap-harapkan oleh masyanakat supaya Ia dapat memajukannya lagi. Mereka yang berjaya menghasilkan barang ciptaan yang barn akan mendapatkan sanjungan dan status yang tinggi. Namun demikian tidak semua rekaciptaan akan membawa kepada penubahan kebudayaan. Sekinanya sesuatu rekaciptaan seseonang tidak difahami maka hasil yang diciptanya, tidak akan membawa sebarang penubahan. Hanya apabila anggota masyarakat menenima keperluan nekaciptaan dan penggunaan bahan itu maka kita boheh mengatakan bahawa perubahan sosial benlaku. Namun demikian kita masih mendapati bahawa setengah penemuan ditenima dan setengahnya ditohak oheh masyarakat. Tetapi kerap kali dikatakan bahawa sesuatu kebudayaan lebmh bersedia menenima penemuan yang tertentu. Manakaha masyarakat yang lain belum bensedia menenima rekaciptaan seumpama itu. 235

ASA5-ASA5 ANTROPOLOGI

Unsun yang baru dalam sesuatu kebudayaan mungkin datangnya danipada masyarakat lain. Proses difusi benlaku danipada kebudayaan yang tinggi ke dalam kebudayaan masyarakat yang nendah. Peminjaman cana atau idea membolehkan sesuatu masyarakat mengatasi tahap yang tertentu dan memperbaiki kesilapan yang dihadapi oleh masyanakat yang memulakan rekacmptaan itu. Misalnya onang Jerman telah berjaya mencipta untuk rancangan penmndustniannya daham kurun ke-19 dengan secara tidak disedani meneka telah dapat mengatasi sebahagian danipada kesilapan yang telah dilakukan oleh orang Inggenis dan juga onang-orang Belgium dengan mengambil kesempatan danipada peminjaman teknologi orang-onang mm. Begitu juga misalnya onang Jepun telah berjaya dengan meminjam teknologi dan Barat. Difusi merupakan perkara yang biasa. Linton (1936) tehah menunjukkan bahawa tidak hebih danipada 10% tret di daham kebudayaan sesuatu masyanakat adalah tret kebudayaan mereka sendini. Dalam tulisannya, Linton telah menunjukkan bahawa difusi mi benlaku dengan amat meluas sekali. Dia menegaskan bahawa hanya dalam bebenapa jam sahaja onang boleh mendapat idea yang banu. Ada bebenapa cana proses difusi boleh benhaku. Pentama Ia benlaku secara langsung. Tret kebudayaan sesuatu masyarakat mungkin ditenima oheh anggota masyarakat yang menjadi jirannya dan kemudman terseban kepada jinan masyanakat yang Iebih jauh. Penyebanan idea seumpaina ml menupakan sebagal suatu perkana yang biasa. Misalnya penyebaran kertas merupakan sebagi suatu cana yang kita hihat benjalan dengan begitu lancar dan bebas sekahi. Penemuan mi menupakan suatu penemuan onang Cina, Tsai Lun dalam tahun 105M. Lima puluh tahun kemudian kertas telah dikeluarkan di bebenapa tempat seperti di kawasan Cmna Tengah. Hingga tahun 264M. Kertas telah didapati d~ kawasan Tunkestan di kalangan orang Cina, dan sehepas itu telah banyak dikeluarkan oleh masyanakat lain. Pada tahun 751M tendapat di kalangan orang Samankand, pada tahun 793M Ia telah terseban di Baghdad. Dalam tahun 900M terdapat di kalangan onang Mesin, dan dalam tahun I lOOM di Monoko, dalam tahun I l89M di kahangan orang Perancis, daham tahun 1276dm kalangan onang Itahi dan dalam tahun 1391 di kahangan onang Jerman. Pada mulanya kertas dibawa masuk sebagai 236

PERUBAHAN KEBUDAYAAN

suatu banang yang mahal, kemudian dipenbaiki kualitinya dan telah dipenbanyakkan. Akhirnya dalam tiga abad sahaja ia sudah tersebar dengan meluasnya. Difusi danipada kontnak budaya melalui penantana adalah dibawa menerusi pedagang yang membawa tnet kebudayaan meneka ke negeni yang dilawatm. Satu contoh difusi melalul penantaraan mehibatkan pedagang Ponesia yang menyebarkan tuhisan di kalangan orang Sethitik yang tinggal benhampiran dengan Gneek. Tentena juga menjadi penantana yang cuba menyebankan tret kebudayaan meneka. Tentera Greek misahnya telah menyebarkan aspek kebudayaan mereka pada onang Timun Jauh. Han ml mubaligh Knistian cuba menggalakkan anggota masyarakat tempatan supaya memakai pakaian Banat. Akibatnya tendapatlah umpamanya di Sabah dan Sanawak anggota masyanakat pnimitif muha memakal seluar pendek, jaket, baju, tali lehen dan juga objek yang dmbawa dan Banat. Satu lagi jenis difusi ialah yang lahin danipada nangsangan. Ia menupakan ilmu pengetahuan yang terdapat di dalam suatu kebudayaan dan kemudiannya membenikan nangsangan kepada masyarakat jmrannya untuk membuat penemuan yang sama. Satu contoh yang khasik iahah bahawa sistem tulisan Cherokee yang menjadikan seonang anggota masyanakat Indian bennama Sequoya mencipta satu tulisan yang banu supaya anggota masyarakatnya boleh menulis dan membaca dalan bahasanya. Sequoya menenima Idea yang awal danipada konteksnya dengan onang Enopah, tetapi beliau tidak menenima tuhisan onang Inggenis. Diajuga tmdak mempelajani tuhisan dalain Bahasa Inggenis, tetapi dma menggunakan simbol tuhisan Inggenis itu dan menukarkan ke bahasanya. Semua simbol yang diciptanya digunakan bagi mewakili sebutan Cherokee dan tidak menggunakan sama sekahi sebutan Bahasainggeris. Dengan lain perkataan Sequoya mengambil idea danipada tulisan lnggenis dan membentuk tuhisan Cherokee yang banu. Rangsangan yang dihasilkan dan kebudayaan Barat mi tehah menghasilkan suatu penemuan yang benar-benar Cherokee. Kelngmnan untuk menenima idea yang banu bagi mempenbaiki kehidupan suatu masyarakat, Ia menupakan pandangan yang terlalu dipermudahkan untuk menjelaskan mengapa proses difusi benhaku. Tidak semua tret kebudayaan boleh dipmnjam dengan semud,ah itu 237

ASA5-A5AS ANTROPOLOGI

oleh sesuatu masyarakat. Sebagaimana contoh yang telah dibenikan, tret kebudayaan tidak selalunya dapat diperluas dengan begitu balk dan disebarkan dengan begitu pantas. Difusi merupakan sebagai proses yang dipilih. Orang Melayu misalnya menenima sebahagian besar danipada kebudayaan Inggenis tetapi menolak sebahagian besan tnet kebudayaan Inggenis yang lain. Misalnya cara hidup di dalam kebudayaan Inggenis dan adat resam bercium di khalayak ramai telah ditohak. Masyarakat Islam membenikan bebenapa contoh yang lain tentang pemilihan terhadap proses difusi mi danipada masyarakat lain. Asas penenimaan dalam masyarakat Islam ialah yang selani dengan atunan yang terkandung di dalam al-Quran dan Fladith. Oleh sebab itu kegagalan untuk menyebarkan minuman keras, perjudian, menghisap rokok, berjudi dan penkana yang dilarang oheh al-Qunan telah ditolak sebagai tret kebudayaan yang tidak dapat ditenima oleh orang Islam. Difusi dipilih kenana tret kebudayaan berbeza danipada satu masyanakat kepada satu masyarakat yang boleh disampaikan. Unsur kebudayaan kebendaan tidak begitu susah untuk dijelaskan. Ia ditenima oleh anggota masyarakat kerana ia membeni faedah. Tetapi apabila kita keluar danipada konteks empinis kita akan menghadapi perkara yang amat susah. Mungkin kita boleh menghuraikan unsur kebudayaan sepenti pola perkahwinan tetapi sulit untuk menghuraikan misalnya cana untuk membuat bakul. Akhirnya difusi adalah ditenima oleh anggota masyarakat kerana bentuk yang tertentu dan bukan pengentian yang terdapat di dalam tret kebudayaan itu. Misalnya berpakalan bulu kambing tidak sesual bagi anggota masyanakat di negana kita. Sebehum sesuatu masyanakat menenima tret kebudayaan asing, mereka tenpaksa menyesuaikannya dengan keperluan yang tertentu dalam tradisi kebudayaannya. Apabila berlaku difusi keagamaan maka masyanakat tenpaksa menginterpretasinya. Sebahagian danpada yang telah kita lihat ialah difusi agama Knistian di kalangan onang pnmmmtmf. mi berlaku kerana kebohehan mubaligh Knistman bekenjasama dengan masyanakat tempatan. Kmta boleh mengidentifikasikan sebahagian danipada perbezaan dmfusi dan pola difusi yang kita ketahui sebagal kebu4yaan yang dipmnjamkan dan bukannya penenimaan secara automatik. Kita boleh menghuraikan bagaimana tret tententu .yang dipinjam dag 238

PERUBAHAN KEBUDAYAAN

kemudiannya diubahsuai oleh kebudayaan penenima. Tetapi tidak ada orang yang dapat meramah dengan tepat bila sesuatu perubahan akan berlaku dan keadaan yang bagaimana yang menyebabkan difusi berlaku dan kenapa pula Ia berlaku. 3. Akuiturasi Dalam abad ke-19 banyak masyarakat yang dmanggap sebagal masyarakat pnimitif telah bertembung dengan masyarakat Banat, laitu apabila Barat menjajah meneka. Apabila suatu kelompok masyarakat ningkas bertembung dengan masyarakat yang lebih tinggi kebudayaannya dan lebih besan pengaruhnya, maka golongan masyarakat yang lemah akan menenima tret kebudayaan masyarakat yang besar itu tadi. Proses yang intensif daripada pinjaman ml iaitu hasH danipada pertembungan kuasa besan dan masyanakat yang belum maju disebutkan sebagal proses akulturasi. Akulturasi berbeza dengan proses difusi. Akulturasi melibatkan peminjaman unsur kebudayaan daripada kebudayaan yang lebih berpenganuh. Proses akulturasi ataupun peminjaman seluruh tnet kebudayaan mi berlaku seolah-olah ada tekanan danipada kuasa luar. Tekanan kuasa luar berlaku dengan benbagai-bagai bentuk. Dalam bentuk yang lebih kuat sekalm ialah apabila masyanakat sesebuah negeni dijajah ataupun negeni itu dikahahkan dalam pepenangan. Onang Asia Tenggara yang telah dikalahkan oheh tentera Jepun daham Perang Dunia Kedua telah mempelajani bahasa Jepun. Golongan yang lemah biasanya terpaksa menenima kerana tidak ada cara yang lain. Misahnya kuasa tekanan yang hangsung seumpama ml melibatkan perubahan masyarakat dalam sejarah orang India yang bertembung dengan orang kulit putih. Begitujuga dalam masyarakat Melayu yang tehah dijajah oleh beberapa golongan penjajah Barat, kerana kelemahan masyanakat Melayu pada ketika itu jika dibandingkan dengan masyanakat Barat, maka masyarakat Mehayu telah menenima sebahagian besar daripada sistem pentadbinan, pendidikan, sistem ekonomi dan sistem pendagangan yang tendapat di BanaL Sebagaimana proses difusi, proses akulturasi merupakan proses yang dipilih oleh anggota masyanakat itu sendini. Mungkin golongan yang dijajah tidak menenima keselunuhan kebudayaan masyarakat yang lebih besar itu tadi. Contohnya dalam masyarakat Melayu, 239

ASAS-ASA5 ANTROPOLOGI

walaupun masyarakat Melayu menenima penubahan dan sistem ekonomm, pendidikan dan pentadbinan tetapi orang Melayu terus mengekahkan sistem keagamaan dan sistem kepencayaan mereka. Golongan masyarakat penenimaakan menenima penubahan teknologi tetapm menentang perubahan dalam agama dan organisasi masyarakat mereka. Alasan lain mengapa kebudayaan masyarakat yang besan itu tidak keseluruhannya ditenima oleh masyarakat penenima ialah masyanakat yang membenikan tret kebudayaan tadi mungkin telah menapis tenlebih dahulu adat resam dan tidak menunjukkan kesehuruhan kebudayaan meneka. Proses penapmsan seumpama mi boheh benhaku secara formal ataupun tidak formal. Secana fonmalnya ialah apabila proses itu melibatkan penubahan yang dinancangkan dalam mnstmtusm pentadbiran, ketentenaan dan institusi keagamaan. Mailakala proses yang tidak formal hanya setakat memperkenalkan idea baru tanpa bertujuan untuk mengubah kebudayaan. 4 Pemberontakan Penubahan yang mendadak benlaku ialah mehalum kekerasan oleh gohongan yang hebih kuat dengan mengubah sistem penlembagaan ataupun pentadbinan suatu masyarakat. Sejarah telah menunjukkan bahawa terdapat pembenontakan yang membawa perubahan dalam masyarakat yang tententu. Gejala seumpama itu benlaku daham masyanakat yang menasa kurang senang tenhadap pemenintah. Maka dengan itu benlakuhah suatu penentangan kepada pemeriiitah orang yang berkuasa ataupun tenhadap penjajah. Namun demmklan tidak semua onang yang ditmndas, dijajah ataupun ditekan akan melahmrkan penentangan tenhadap golongan yang memenintah. Kerana tmdak semua pembenontakan atau penentangan berjaya untuk membawa penubahan. Banyak penentangan dan pembenontakan gagal untuk mencapal tujuan yang tententu kerana biasanya apabila penentangan seumpama mi benjaya bagi menggantikan golongan pentadbin yang zalim, mnstitusi ketenteraan atau institusi yang hebih diktator menggantikannya. Golongan diktator mi akan menentang atau meugawal gerak-geni orang lain. Misahnya kita hihat di Asma Tenggara banyak negara yang terkongkong oleh kuasa ketenteraan tetapi tidak 240

PERUBAHAN KEBUDAYAAN

membawa banyak perubahan ke dalam masyarakat 1W. Pentadbiran yang diharapkan oleb orang ramai untuk menggantikan pemerintah yang lama tidak membawa apa-apa perubahan ke dalam masyarakatnya. Namun demikian sebahagian daripada revolusi telah membawa hash yang balk ke dalam sesuatu masyarakat. Idea revolusi merupakan sebagai peristiwa yang kurang disenangi yang telah berlaku dalammasa yang talu. Dilihat dan sejanahnya, revolusi telah berlaku di negeri Belanda, Perancis dan Amerika Syarikat pada kurun ke-19 dan kurun ke-20. Peristiwa ml telah melibatkan negara lain. Di negana yang kurang maju penindasan dan penjajahan Barat telah bmmbawa rasa kurang senang di kalangan anggota masyarakatjSekiranya, berlaku rebutan kuasa antara rakyat biasa dan pentadbijyenjajah tadi.
I

5. Modenisasi Dua istilah penting yang kurang digunakan untuk menghuraikan perubahansosial yang berlaku pada han in sebagaimana yang disebutkan di atas tadi ialah urbanisasi dan modenisasi. Urbanisasi melibatkan pengaruh teknologi Barat tetapi tidak semestinya terhad dan Barat saja. Dalam konteks negara kita unsur dan Timur mula diambil kira. Modenisasi adalah istilah yang longgar yang termasuk jenis perubahan sosial yang tidak merosakkan. Satu aspek modenisaSi ialah perkembangan teknologi yang membolehkan manusia dibawa dan dipindahkan dan satu kawasan ke satu kawasan yang lain dengan yang lain dengan lebih pantas. Dengan sebab itu kita lihat masyarakat di dunia pada han mi sentiasa berubah. Sebahagian besan danipada penubahan itu disebabkan secana langsung ataupun secana tidak langsung oleh kongkongan dan penguasaan kuasakuasa besan Banat. Oleh sebab itu sebahagian besan danipada kebudayaan di negana moden pada han ml merupakan penubahan yang dibawa dan luan. Ini bukanlah benerti bahawa kebudayaan hanya benubah apabila ada ancaman dan luan tetapi Ia juga boleh berlaku danipada dalam. Tetapi ancaman dan luar tejah menentukan perubahan yang benlaku dalam masyarakat itu. Kajian mengenai penubahan kebudayaan dalam dunia moden menunjukkan bahawa pemahaman tentang proses penubahan pada waktu ml adalah selani dengan proses perubahan pada waktu yang Iampau. 241

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

Perdagangan I-lash daripada pengembangan kebudayaan Barat ialah bettambahnya pergantungan ke atas dunia perdagangan dan pertukaran. Pertambahan pembelian dan penjualan di pasaran diikuti dengan penggunaan kewangan sebagal sistem pertukaran yang dipinjam daripada cara jual bell tradisi yang menyebarkan barangbarang tradisi. Penerimaan institusi perdagangan yang baru dalam sesuatu kebudayaan sebagai asas ekonomi melalui beberapa penyesuaian. Akhirnya penyesuaian dan perubahan dalam sesuatu masyarakat ml diikuti pula oleh perubahan yang lain termasuk perubahan sosial, politik dan perubahan sikap dan nilai hidup. Perubahan masa kini telah menunjukkan bahawa institusi perdagangan telah berlaku di beberapa tempat di merata dunia. Orang Cina, Rusia, Yunani, Romawi, Arab dan India halah di antara yang telah berusaha menyebarkan dengan lebih pesat kebudayaan perdagangan mereka. Apabhla sesuatu masyarakat berubah daripada keadaan mampu din kepada sistem ekonomi perdagangan, apa yang dilihat oleh ahli antropologi ialah perubahan kebudayaan dan mengapa perubahan itu bertaku. Perpindahan Tenaga Kerja Salah satu daripada akibat pemodenan ialah anggota masyarakat itu berpmndah dan tempat asal ke tempat berhampiran yang memerlukan tenaga kerja upahan. Hal ml telah berlaku dalam banyak masyanakat, terutama sekali dalani masyarakat Melayu yang telah melalul proses perubahan organisasi pada masa ml. Lima puluh tahun yang lalu sistem ekonomi orang Melayu di luar bandar belum bercorak perdagangan. Tetapi sebaliknya merupakan sistem ekonomi yang ringkas iaitu sistem ekonomi mampu din. Meskipun begitu Ia merupakan satu sistem ekonomi Iengkap untuk din sendini. Beberapa tahun kemudian sebahagian dnhpada barang dan Banat inula tendapat di kalangan masyanakat Melayu. Keadaan masyanakat yang terpisah mi telah mula berubah setelah berlaku penang dunia kedua. Apabila pnoses unbanisasiberkeinbang dengan pesat namai onang Melayu benpindah ke kota untuk mendapatkan pekenjaan di penusahaan yang disediakan. Selepas mendeka bebenapa perdagangan telah mula benkembang di negara ml dan mi menghasil242

PERUBAHAN KEBUDAYAAN

kan pula kepenluan barn. Sejak tahun-tahun 1960-an situasi ekonomi telah berubah dengan begitu meluas sekali. Akibatnya benibu-ribu orang Melayu telah berpindah ke bandar untuk mendapatkan kerja bagi tempoh waktu yang lama. Perpindahan mi penlu kenana mereka memerlukan wang untuk mendapatkan taraf kehidupan yang Iebih tinggi serupa dengan kehidupan orang asing yang tendapat di negana mi. Mereka mengikut cana hidup yang barn dan moden. Kehidupan mereka dipenganuhi cara hidup Banat dan alat dan Barat, dianggap sebagai barang penting dalam numah onang Melayu. Pengenalan sistem ekonomi kewangan di kalangan orang Melayu bukan saja telah mengubah sistem ekonomi meneka tetapi juga mengubah kehidupan meneka yang lain. Bahan tanaman sepenti padi dikeluarkan dengan lebih banyak melalui tanaman padi dua kali setahun. Tekanan kepada penghasilan barang makanan dipenlukan untuk mencapai tanaf kehidupan yang lebih tinggi. Dengan bertambahnya penduduk mi telah melemahkan ikatan keluanga luas. Dalam banyak hal misalnya tanah telah dibahagi-bahagikan di antara keluanga asas. Sehingga hak kepada tanah secana bersama telah menjadi hak individu. Anggota masyanakat di sini tidak lagi mahu benkongsi dengan anggota yang lain dalam keluarga luas tenutama sekali mengenai kewangan dan barang yang dipenlukan. Pengeluaran Barang Perdagangan Bukan Pertanian Perubahan tenus benlaku dalam masyanakat melalui proses pendagangan. Proses mi juga melibatkan masyanakat ningkas mamPu din, masyanakat membunu dan masyarakat pertanian yaqg banyak bengantung kepada cana pentukanan banang untuk kehidupan meneka. Penubahan mi dapat kita lihat misalnya benlaku di kalangan onang Iban di Sarawak. Bebenapa onang pengkaji telah menjalankan kajian perubahan kebudayaan di kalangan onang Iban. Benbagal jenis banang dan barat didapati digunakan oleh meneka. Meneka mendapatnya melalul pendagangan dengan golongan penibuml di Sanawak. Onang tempatan telah mula meninggalkan keahlian meneka untuk membuat barang keperluan meneka sendini. Mereka menumpukan aktiviti ekonomi mereka, iaitu pengeluanan tanaman yang boleh mendatangkan wang dan mengeluarkan barang pendagangan supaya mereka dapat membeli banang yang dikeluarkan oleh 243

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

negana mndustni. Bukti yang nyata dani$da masyarakat Iban umpamanya telah menunjukkan bahawa sosioekonomi asas mereka telah benubah. Bebenapa penubahan telah benlaku misalnya daripada keadaan masyanakat yang sama-sama memberikan tenaga untuk bekerjasama dalam masyarakatnya sebagai suatu niasyanakat yang benautonomi telah bentukar kepada sistem fizikal ekonomi secara pensendinian dan bergantung kepada pemasanan pengeluaran. Pentembungan orang Iban dengan Jnggenis telah benlaku lebih dani 100 tahun yang lalu. Onang Iban telah mula meninggalkan cana hidup tradisi meneka iaitu aktiviti pepenangan sama sendmni, institusi memotong kepala supaya meneka lebih napat dengan onang putih, di samping meneruskan sistem ekonomi pertanian mereka. Beberapa aktiviti pendagangan benlaku di antana onang putih dengan onang tempatan tenutama sekali di kalangan ketua yang menjadi ejen kepada penduduk di kampung itu. Sistem pentukanan banang merupakan sistem ekonomi yang terdapat dengan amat luas. Pedagang menukankan banang yang dipenbuat danipada besi dengan banang yang dikeluarkan oleh anggota masyarakat tempatan seperti lada hitam, lada putih dan getah. Pada waktu itu pengeluaran getah belum lagi .menjadi pengeluaran ekonomi yang pesat lagi. Permintaan ke atas hasil getah teLah mula bentambah dalam tahun 1950-an. Getah menjadi hasil pengeluaran yang amat penting di samping pengeluanan lada hitam dan lada putih. Pedagang sekanang telah mula melantik ejen meneka yang bertugas untuk menggalakkan onang tempatan mengeluarkan lada hitam, Iada putih dan getab dengan lebib banyak. Untuk menggalakkan ejen mereka yang kebanyakannya tendini danipada ketua tnadisi, peluang ekonomm telah dibenikan kepada meneka. Proses pengeluanan getah telah mengubah pola sosial masyanakat Iban yang menyebabkan kaum lelaki masyanakat itu benpmndah danipada masyanakat yang menunipukan ekonominya di hutan kepada ekonomi perdagangan. Pada peningkat ml kegiatan pendagangan di kalangan onang Iban semakin meningkat dan hash pengeluanannya telah mula dikawal oleh pedagang. Senjata api yang sebelum inijanang digunakan mula digunakan untuk membunu gajah bagi mendapatkan gadingnya. Bahan pakaian moden telah mula digunakan dengan begitu meluas. Banang pakaianjuga memerlukan janum dan benang bagi menjahit dan juga menanipalnya. Barang seumparna mi hanya 244

PERUBAHAN KEBUDAYAAN

boleh didapati melalui pentukanan dengan pengeluanan lada hitam dan lada putih. Akibatnya mereka tenpaksa hengantung kepada ekonomi luaran. Kebolehan untuk mengeluankan banang tnadisi mula malap dan akhinnya hampin lenyap. Banang yang dibuat daripada tanah hat telah digantikan dengan barang yang dipenbuat danipada besi. Sistem pertanian telah mula benubah. Sistem pengeluanan yang lebih besan telah mula berlaku. Kekuasaan golongan ketua tnadisi telah semakin merosot dan digantikan dengan kuasa orang Inggenis. Penkara mi semakin lama semakin menosot sehingga akhinnya selunuh negara dijajahi oleh onang lnggenis. Pengeluaran Tanaman Kontan Pnoses pemodenan tenus diperkuatkan dengan adanya pengeluanan tanaman kontan laitu dengan timbulnya keinginan untuk mengeluarkan bahan lebihan bagi meninggikan ekonomi kewangan. Dalam banyak hal, pengeluanan hasil tanaman untuk jualan telah digunakan bagi membayan cukai dan sewa. Keadaan mi telah menukankan bentuk masyanakat tani. Masyarakat tani adalah masyarakat luar bandar yang mengeluarkan hasil makanan untuk secukup hidup. Di samping itu meneka juga mengeluarkan bahan lebihan untuk dijual di pekan dan di bandar besan. Dengan wang yang dipenolehinya meneka akan membeli bahan kepenluan yang lain. Dengan mi dapat dikatakan bahawa masyanakat tani mi tenjelma dengan wujudnya keadaan masyanakat tamadun di pusat bandan lebih kunang 5,000-6,000 tahun yang lalu. Untuk membuktikan wujudnya hubungan antara masyanakat tani dengan masyarakat luan bandar mungkin memenlukan bebenapa alasan tententu. Masyarakat industni kunang memenlukan masyanakat tani. Pengeluanan masyanakat tani kunang cekap dan penggunaan tanah meneka tidak ekonomis. Masyanakat yang lebih tinggi sistem penindustriannya dengan penduduk yang lebih banyak memenlukan bahan yang lebih banyak. Dengan itu suatu sistem banu hanus difikinkan. Hasilnya masyarakat tani telah ketinggalan jauh di belakang. Dengan itu mereka memenlukan bahan dani negana penindustnian. Dalam masyarakat pnaindustni bahawa onganisasi sosial merekalah yang terus mengekalkan tnadisi masyanakat tani. Meneka menguruskan pekenjaan di atas tanah meneka untuk mengeluankan banang makanan, 245

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

yang sebahiknya menyebabkan masyanakat luar bengantung pula kepada meneka. Apakah penubahan yang dibawa oleh masyanakat tani mni? Dalam bebenapa ha! terdapat seolah-olah tidak ada apa-apa pernbahan benlaku dalam slstem pengeluanan meneka. Meneka menenuskan cana tnadisi meneka. Meneka tenpaksa mengeluankan makanan secukup hidup untuk keperluan keluarga meneka. Meneka penlu menggantikan stok simpanan yang dimakan. Meneka penlu mematuhi bebenapa obhigasi, misalnya dalam upacana penkahwinan anak meneka, upacana di kampung mereka. Namun demikian dalam hal yang lain, situasi meneka ml telah benubah. Selain danipada obhigasi tradisinya masyarakat tani sekanang terpaksa mengeluankan hasil lebihan untuk memenuhi kepeduan masyanakat luan sepenti masyanakatnya, tuan tanah atau pegacvah negeni daham bentuk pembayanan sewa. Perubahan danipada keadaan autonomi masyanakat tempatan kepada masyanakat yang bengantung kepada masyanakat yang lebih maju telah menimbulkan suatu situasi yang tidak disenangi. Mengikut Eric Wolf, masyanakat tani mi tenpaksa mengekalkan penseimbangan antana kepenluan masyarakat dan penmintaan untuk jualan. Onang luan melihat kaum tani semata-mata sebagai sumben untuk mendapatkan tenaga dan pengeluaran bahan makanan bagi kepenluan kaum yang lebih benkuasa. Tetapi petani pada waktu yang sama adalah ejen ekonomi dan juga ketua bagi sesebuah numah. Rumahnya menupakan sistem ekonominya ataupun unit ekonommnya dan juga tempat tinggalnya. Memang tidak dapat dinafikan bahawa tidak tendapat dua kebudayaan tani yang sama. Namun begitu masih tendapat pensamaan dalam bentuknya. Masyarakat tani dalam dunia mi cuba menyeimbangkan kepenluan luaran dan kepenluan dalam masyanakat sendini. Pengeluanan bahan hebihan untuk ditukankan dengan wang telah benlaku di beberapa kawasan di dunia mi. Di kahangan masyanakat Melayu pengeluanan bahan untuk dijual telah mula diperkenalkan. Kajian Swift telah membuktikan hal mi. Onang Melayu telah muha bentanam tanaman untuk mendapatkan wang di samping mengeluankan sistem pentanian tnadisi meneka laitu bertanam padi. Dalam masyanakat Melayu tradisi tendapat juga sistem pentukanan banangan. Tetapi setelah wujudnya sistem kewangan sistem pentukaran banangan telah benansun-ansur berkunangan. 246

PERUBAIIAN KEBUDAYAAN

Namun demikian sistem mi tenus kekal di daham setengah-setengah kelompok. Pengumpulan wang telah muha dianggap sebagai suatu cana untuk mengumpulkan harta. Di kalangan onang-onang Melayu umpamanya tendapat juga unsur yang seumpama mi tetapi meneka masih belum berjayajika dibandingkan dengan kelompok yang lain. Pengenalan Perdagangan dan Industri Pertanian Penkembangan dalam bidang pendagangan dan penindustnian mempencepatkan pnoses perniodenan. Pendagangan boheh benlaku mehalui pengenalan pentanian yang bercorak pendagangan. Hasil tanaman yang dipenlukan dikehuankan untuk dijual dan bukan untuk digunakan oleh onang pensendinian. Benhubung dengan penubahan mi, sistem pentanian yang benconak penindustnian dengan pengehuanan yang luas tehah menggunakan alat jentena untuk membajak, menyediakan tanah, pengainan dan juga cana untuk menuai. Kesemuanya dijalankan secara besar-besaran bagi mendapatkan peqgeluaran yang lebih tinggi. Industni pentanian mi menupakan pengeluaran secara besan-besanan. Tanah dikenjakan bagi mengehuankan hasih yang secukupnya. Tenaga kerja yang diupah.akan dikunangkan apabila meneka tidak dapat menghasihkan bahan makanan tadi dengan secukupnya. Pada umumnya pengenalan pentanian benconak pendagangan tehah membawa kepada akibt sosial yang penting. Pentamanya kita lihat suatu polanisasi kelas telah mula wujud. Golongan tuan tanah dan petani benbeza dan tenpisah. Di samping itu tendapat pemisahan antana pekenja dan tuan tanah sepenti penbezaan yang tendapat di antana tuan punya dengan pekenja dalam masyanakat industni. Keduanya barang yang dikilangkan, disalurkan untuk kepenluan masyanakat luan bandan. Tenaga pekenja benpindah ke bandan dengan tujuan untuk mendapatkan pekenjaan dan gaji yang memuaskan. Tetapi oleh kenana pada umumnya masyanakat luan bandan merupakan masyanakat yang nendah pendidikannya, apabila mereka benpindah ke kota besan mereka tidak mendapat kedudukan yang baik. Sebaliknya meneka terpaksa bekenja mengambil upah di dalam sistem pengeluanan besar-besanan mi. Seseonang itu walau bagaimana kecih sekahipun pendapatannya mungkin boleh meninggikan kedudukan dengan bekenja kuat. Dalam keadaan yang tertentu mereka boleh meninggikan kedudukan sosial mereka. Mereka mungkin mempunyai cara untUk mem247

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

penbaiki keadaannya yang ada dan menjadikannya seonang yang mempunyai martabat yang tinggi dalam masyarakatnya. 6Perubahan Agama

Penganuh rnasyarakat Banat ke atas masyanakat negana yang belum maju daham abad ke-19 dan 20 amat besar sekali. Penubahan dibawa secana disedani melalui kegiatan mubahigh. Mubaligh Knistian mempenkenalkan idea mereka apabila mereka mengembara ke kawasan pedalaman di negana mi sepenti di Sabah dan Sanawak. Sudah tentu golongan mubaligh mi tidak mendapat kejayaan yang sama di semua tempat di dalam negana yang meneka zianahi. Di setengah tempat meneka lebih berjaya untuk menukarkan agama masyanakat tempatan dengan agama Knistian. Di tempat yang lain, meneka mendapat tentangan yang hebat dan tidak kunang juga mubaligh dibunuh. Hal mi benlaku kenana mubaligh kurang memahami kebudayaan tempatan. Kita belum memahamm mengapa mubaligh mi setengahnya benjaya dan setengahnya tidak ditenima dalam sesuatu masyarakat. Kesan secana langsung dan pentembungan dengan masyanakat tempatan iahah penubahan keagamaan dan agama asalnya dengan agama Knistian. Dalam masyanakat yang lain pula hubungan Barat dengan kebudayaan tempatan telah mengubah stnuktur sosial dan ikatan mereka dengan roh ataupun tuhan meneka. Akibatnya, timbul pula genakan agama baru dan akhmnnya menguatkan semula masyanakat itu dengan membenikan meneka semangat benani dan ketenangan. Genakan agama tehah dapat kita lihat di banyak tempat di dunia mi. Gerakan ag.ama mi pada umumnya menentang agama yang dibawa oleh pana mubahigh tadi. Sebagal suatu contoh penubahan agama yang besan berlaku di New Guinea yang melahirkan genakan agama iaitu Kultus-Kango. 7. Keslmpulan

Penbincangan di atas tehah menumpukan kepada pnoses difusi, pnoses rekaciptaan danjuga pnoses akultunasi dan setenusnya pnoses kedatangan kuasa luar ke dalam masyanakat tempatan telah membawa penubahan yang meluas dalam masyarakat tadi. Sama ada pnoses mi dapat membawa perubahan yang luas bengantung kepada keperluan masyanakat tempatan itu sama ada penkara yang dibawa 248

PERUBAHAN KEBUDAYAAN

masuk itu dipenhukan oleh meneka atau tidak. Sekinanya tnet


kebudayaan yang meneka bawa itu amat penting dan membenikan faedah kepada onang tempatan, maka tnet kebudayaan akan

mi

ditenima dengan baik dan seterusnya akan membawa penubahan yang amat menyenangkan. Sebaliknya jika tret kebudayaan yang dibawa masuk mi bententangan, maka mi akan ditentang oleh masyanakat tempatan. Akhinnya penubahan tidak akan berjaya. Dalam kehidupan sehani-hani pnoses penubahan tidak semudah itu dapat ditenima oleh anggota masyanakat. Setengah masyanakat terlebih dahulu menilai kebaikan dan kebunukan akibat sesuatu penubahan yang dibawa masuk ke daham masyanakat mereka. Kenap kali meneka terpaksa menyesuaikan tret kebudayaan itu dengan tnet kebudayaan mereka. Anggota masyanakat berhak untuk menapis unsur barn yang hendak dibawa masuk ke dalam masyarakat meneka. Mungkin mereka bersedia menenima perubahan itu sekiranya penubahan tidak mengubah sikap dan nilai hidup meneka. Kejayaan penubahan yang hendak dibawa masuk itu bengantung juga kepada agen penubahan. Namun begitu memang telah diketahui tendapat juga penubahan yang dinancangkan ditolak sama sekali oleh anggota masyarakat, walaupun dan kacamata agen perubahan unsun banu itu penting dan dapat mempenbaiki kehidupan masyarakat meneka. Harus disedani bahawa dalam sesuatu masyanakat itu ada onang benpenganuh yang boleh mengekalkan penpaduan dalam masyanakat mi. Kenap kali perubahan benenti onang mi akan tenhibat dan tidak lagi mendapat keuntungan yang telah lama dinikmati. Oleh kerana meneka mempunyai kepentingan sendini mereka mahukan unsun ttadisi itu terus dikekalkan. Dengan mengekalkan kedudukan yang sama berenti ia akan tenus dihonmati dalam masyanakatnya dan tenus dikunjungi oleh pengikutnyabagi mendapatkan nasihat. Penenusan tnadisi itu dapatlah mengekalkan status quonya. Satu sebab lain mengapa ramal anggota masyanakat tidak mahu menenima penubahan mi ialah kenana meneka sudah benpuluh-puhuh tahun mengamalkan sesuatu penkara atau mempnaktikkan sesuatu aktiviti, maka hal seumpama itu telah menjadi tradisi turun-temurun. Oleh itu untuk mengubah sesuatu tnadisi itu mengambil masa yang 249

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

lama dan oleh sebab itu agen perubahan tidak seharusnya mempencepatkan penubahan dalam waktu yang singkat. &
Racaan yang Dicadangkan

Anensberg, C dan Anthuf

H. Nieloff 1964

Bannett, HG. 1953

Introducing Social Change: A Manual for American Overseas. Aldine. Satu hasil yang membuka mata onang Banat bahawa.apa yang meneka anggap benda yang bunuk dan cana melakukan sesuatu yang tidak cekap sebenannya mempunyai tujuan dan pengiktirafan dalam sesuatu masyarakat. OIeh kenana kegagalan meneka untuk memahami adat nesam seumpama itu mengakibatkan kegagalan program perubahan sosiah yang mereka lancarkan. Innovation: The Basis of Cultural Change:Menupakan satu hasil yang banyak disebut kenana buku ml membincangkan dengan mendalam pnoses innovasi daham masyanakat. Economic Development and Social Change: The Modernization of Village Communities Natural History Press. Buku mi membincangkan pnoses modennisasi yang konsepnya menupakan

Dalton, G (Pg) 1971

Etzioni, A dan Etzioni, E,

1964

satu konsep yang popular dan dimengentikan dengan benbagai-bagai cana. Social Change Buku mi ialah kumpuhan bacaan yang membincangkan teoni penubahan sosial dan teoni kiasik hinggalah kepada teoni moden Report on the Than: London, Athlone. Membmncang cara hidup masyanakat 250

Freeman, D, 1970

PERUBAHAN KEBUDAYAAN

than pada zaman yang lalu dan sekarang. Redfield, R. Ralph Lin- Memorendum of the Study of Acculton turation, American Anthropologist (38: 152) dan Melville, J. Hensko- 149 V its Makalah mi ialah hasil daripada ke1936 cenderungan yang ditunjukkan dengan bensungguh-sungguh oleh ahli-ahli antnopologi yang mengkaji konteks kebudayaan Barat dengan kebudayaan masyanakat tradisional. Makalah mi membenikan penjelasan erti akultunasi.

251

BAB

10

ANTROPOLOGI GUNAAN DAN MASA DEPAN ANTROPOLOGI


1. Antropologi Gunaan Kita telah menyebutkan di dalam bab-bab yang lalu bahawa semua kebudayaan mengalami penubahan. Setengahnya benlaku dengan begitu pantas dan setengahnya benlaku secara penlahan-lahan. Penubahan kebudayaan boheh benlaku dengan secana kebetulan iaitu apabila kebudayaan masyanakat itu bentembung dengan suatu kebudayaan lain ataupun kebudayaan masyanakat itu dilanda oheh suatu bencana alam yang besan, sepenti banjin ataupun letupan gunung benapi dan sebagainya. Tetapi penubahan kebudayaan boleh juga dinancangkan melalui program kesihatan dan teknikal yang dirancangkan oleh sesebuah kerajaan. Penancangan dan program pembangunan akan membawa penubahan tententu dalam kebudayaan sesuatu masyanakat. Ahhm antnopologi kadang-kad~ngtenlibat dalam penancangan dan penubahan masyarakat itu. Ahhi antropologi yang tenlibat ialah mereka dan disiplin antropologi gunaan. Antropologi gunaan merupakan sebagai sebahagian danipada cabang disiplin antropologi yang menancang penubahan-perubahan kebudayaan. Seorang ahli antnopologi dalam kajian meneka cuba merekod dan menganalisis sesuatu masyanakat. Seonang ahli antnopologm pengi ke tempat kajian dan tinggal bensama-sama dengan masyanakat lain dan menuhis tentang kebudayaan masyanakat itu tanpa mengganggu kehidupan sehani-hani meneka. Bagi ahli antnopologi gunaan pula, tujuan meneka ke tempat kajian iahah untuk membawa penubahan ke dalam cana hidup masyanakat. Umumnya meneka cuba untuk mempenkenahkan jenis makanan yang benzat, memperkenalkan jenis tandas yang Iebih bersih, kesihatan, nancangan pertanian dan sebagainya. Antropologi gunaan oleh itu bolehlah disamakan dengan apa yang dilakukan oleh junutera dan ahli sains fizikal. Sekinanya keberkesanan seonang junutena bengantung kepada atunan dan alam sekitan, maka keberkesanan ahli antnopologi 252

ANTROPOLOGI GUNAAN DAN MASA DEPAN ANTROPOLOGI

bergantung kepada fahaman meneka terhadap atunan, adat resam dan penbezaan kebudayaan dalam masyanakat itu. Dengan penkataan lain, meneka penlu memahami kebudayaan itu sebelum mereka cuba membawa program penubahan ke dalam masyanakat itu tadi. Pemahaman kebudayaan mi mengambil masa tetapi Ia penting untuk menyelesaikan masalah sosial. Di negara kita tidak namai ahli antnopologi yang melibatkan din dalam kajian bentuk gunaan. Kenajaan kita hanya banu saja menggunakan ahli antropologi dalam kajian yang berconak gunaan. Salah satu sebab mengapa ahli antnopologi telah diketepikan mungkin kenajaan dan agensi kenajaan yang merancangkan penubahan dan mempunyai wang untuk menggunakan nancangan mi menasakan meneka tidak perlu untuk benunding ataupun menggunakan kepakaran ahli antnopologi. Kebiasaannya pentadbin kerajaan menasakan ahli antropologi sebagaimana ahli akademik yang lain bekenja begitu lambat menyiapkan laporan. Kerap kali juga meneka menyampaikan laponan dengan bahasa teknikah yang susah hendak difahami oleh pentadbir. Di samping itu meneka begmtu simpati dengan masahah masyanakat yang dikaji sehinggakan mereka keberatan untuk menyanankan sebarang perubahan. Sebaliknya ah!i antropologi melihat pegawai pentadbin sebagai ahli birokrasi yang cuba menjalankan pnognam perubahan yang dmnancangkan dengan tenbunu-bunu tanpa memahami masalah orang yang tenhibat. Namun demikian di akhin-akhir mi pentadbmrdi negana mi mula memenlukan data daripad ahhi antnopologi untuk nancangan penubahan seperti memmndahkan masyanakat dani satu kawasan ke kawasan yang lain, membuka kawasan yang banu dan memahami nilai dan norma meneka bagi memodenkan anggota masyanakat tani Mehayu, misalnya. L Etika Antropologi
Gunaan

AhIm antnopologi gunaan sening bentembung dengan pensoalan etika, sama ada Ia penlu tidak mengubah masyarakat. Masahah yang selahu timbul benkait dengan etika mi ialah masalah tentang kajian luan. Dalam kajian antropologi yang biasa tidak ada sebab mengapa onang menasa syak wasangka apabila ahhi antnopohogi tinggah bersama mereka dan memahami masalah meneka asahkan meneka 253

A5A5-ASAS ANTROPOLOGI tidak mengubah kehidupan sehani-hani masyanakat. Tetapi dalam antropologi gunaan, kita akan melibatkan din secara langsung dalam penubahan yang tertentu. Persoalan yang akan timbul ialah sama ada penubahan itu akan membawa faedah kepada mereka. Pada masa yang lalu, ahli antropologi tidak langsung memikinkan tentang etika kaji lapangan meneka, kenana meneka betul-betul menjalankan kajian yang berconak kajian tulen. Tetapi apabila meneka melibatkan din dalam antropologi gunaan maka meneka harus mematuhi beberapa etika yang tententu. Maka dalam tahun 1946 suatu pensatuan yang dmnamakan Pensatuan Antropologi Gunaan telah menubuhkan beberapa jawatankuasa. Salah satu danipada tujuannya ialah untuk memikirkan tentang masalah etika dan bagaimana ahli pnofesional antnopologi gunaan mi hanus menjalankan tugasnya. Selepas bebenapa pentemuan, maka suatu set etika telah digubal dalam tahun 1948. Penkana yang tenkandung dalam etika itu ialah untuk menjadikan pnofesion mi sebagaimana juga profesion dokton penubatan dan pnofesion yang lain. Pada hakikatnya meneka hanus menunjukkan kepnofesionalan mereka dalam kenja meneka. Etika mi menjadi sebagai pemandu, supaya ahli antropologi lebih benhati-hati dalam menjalankan kenja meneka. Memang disedani bahawa ahlm antropologi boleh merosakkan anggota masyarakat yang dikaji dengan menyalahgunakan data yang ada pada meneka. Oleh sebab itu meneka penlu mengelakkan din danipada terjerumus ke dalam junang mi. Soal tanggungjawab mi ditekankan kepada ahli antropologi supaya meneka menjaga data mi dengan baik tanpa membenikannya kepada badan yang tidak bertanggungjawab dan meneka penlu menjaga keselamatan anggota masyarakat yang mahu diubah cana hidupnya. Saw danipadanya ialah mereka tidak harus membenikan nama onang yang menjadi informan meneka dalam penenbitan meneka. Meneka penlu menjalankan kajian mereka dengan cana yang saintifik dan memberi pandangan saintifik kepada teman meneka. Tambahan lagi menekajuga hanus menjalankan keija yang dianggap bendarjat tinggi. Mereka hanuslah bentanggungjawab kepada kesan sokongan yang dibenikan kepada badan yang telah membiayai mereka itu. AhIl antropologi gunaan tmdak boleh menganggap din meneka tenasing danipada anggota masyanakat yang dikaji. Meneka hanus merasakan din meneka sebagai anggota danipada masyarakat 254

ANTROPOLOGI GUNAAN DAN MASA DEPAN ANTROPOLOGI

itu sendiniyang memenlukan perubahan dan meneka akan merasakan apa juga kesalahan yang akan benlaku dan hanus menganggap kesalahan itu akan membawa kesan yang bunuk kepada din meneka sendmnm. Dengan penkataan lain mereka harus melihat masalah yang dihadapi oleh nnsyanakat dan dalam masyanakat itu sendini. 3. Perkembangan Antropologi Gunaan

Ramai ahhi antropohogi menganggap bahawa antnopologi gunaan tidak mempunyai martabat yang tinggi jika dibandingkan dengan antnopologi berconak teonitis. Hakikat mi timbul kenana di kalangan ahli antnopologi, kita sehalu menekankan relativiti kebudayaan dan tentang kebebasan anggota masyarakat yang dikaji. Ramai ahli antnopologm menganggap bahawa penting untuk mengekalkan semua aspek kebudayaan sebagai suatu yang nelatif dan jangan membuat penmlaian yang tidak tepat terhadap kebudayaan orang lain. Apabila kita melakukan kajman yang bencorak gunaan mi kita tidak dapat menjalankan sebagaimana kmta menjalankan antnopologi berconak tnadisionah. Sekmnanya ahli antnopologi mahu menganggap din meneka sebagai ahli sains, sebagai seonang penyelidik, ahli antnopologi mestilah mempunyai tanggungjawab sebagai seonang pnofesional yang tidak mahu melibatkan dininya kepada kehendak agensi yang cuba membiayai meneka. Pendebatan seumpama mi akan berterusan. Namun demikian hanus difikmnkan juga pada han mi bahawa banyak program pembukaan tanah yang banu dan juga program yang melibatkan nilai dan norma yang harus difikirkan dengan Iebih mendalam. Oleh itu ahhi antropologi tempatan tenutama sekali, harus melibatkan din dengan kerajaan dan pentadbmn kerajaan supaya penancangan yang dmnancangkan itu betul-betul dapat dinikmati oleh onang yang penlu menenimanya. Oleh itu sudah sampal masanya ahli antnopologi membenikan tenaga meneka senta syor kepada badan yang tertentu. Meneka tidak hanus tinggal di menana gading dan menjadi ahhi antnopologm yang terasing danipada onang yang hendak dikaji. Bebenapa kegagalan danipada program penempatan semula dan juga pnognam pembukaan tanah banu ialah kenana kegag.alan kerajaan sendini untuk menggunakan data antnopologi yang penting. Umpamanya apabila kmta hendak menempatkan onang Melayu 255

A5A5-A5A5 ANTROPOLOGI

dalam kawasan yang banu, meneka hanus memikinkan sistem pensanakan yang diamalkan oleh anggota masyarakat Melayu. Masyanakat Melayu pada umumnya menupakan masyanakat yang mempunyai keluanga luas yang hanus difikinkan secana mendalam, entinya kita jangan menumpukan keluanga asasnya sahaja tanpa memikinkan bentuk keluarga yang lain. Sekiranya hakikat mi dilupakan kita akan bentembung dengan masalah keluarga asas benulang-ahik untuk bentemu dengan keluanga yang lain yang masih tinggal di kampung. Apabila penkana mm berlaku, mereka tidak hagi menjadi pekenja ataupun petani yang benkesan kenana meneka banyak membuang masa benulang-alik dad tempat penempatan semula ke tempat asalnya. Tetapi sekinanya kenajaan memikinkan hal mnm dengan Iebih mendalam, ertinya memmndahkan cara beramairamam mengikut keperluan keluanga luas tadi, maka hal mi tidak akan benlaku dan kemungkinan besannya program pembukaan tanah dapat dikekalkan dan dijalankan dengan lebih baik. Hal yang lain hanus difikinkan juga dalam pemindahan mi ialah meneka akan mengalami kejutan kebudayaan kerana keadaan kebudayaan yang benlainan danipada apa yang biasa mereka lakukan. Keadaan yang seumpama mi dapat dijelaskan oleh ahlm antropologi. Orang yang banu benpmndah ke kawasan yang banu mi penlu menyesuaikan din kepada persekitaran yang baru dan kepada atunan yang baru. Hakikat mi berbeza dengan hidup mereka dahulu yang biasa meneka amalkan. Data seumpama mi hanya dapat dipungut oleh ahhi antropologi dengan menggunakan cara penglihatan dan juga pemerhatian yang mendalam terhadap kehidupan sehani-hani. Oleh sebab itu maka ahli antropologi gunaan dapat menyumbangkan pengetahuan dan kepakaran mereka serta membenikan syon yang tertentu dalam program penibahan yang dmrancangkan. Kerap kali juga rancangan perubahan yang dinancangkan mi ditolak oleh anggota masyarakat yang mahu diubah itu. Hal mi timbul kerana biasanya pentadbmn yang mahu merancang program mi tidak memahami kebudayaan masyarakat tempatan yang mahu diubah. Pentadbin membawa sikap dan nilai mereka sebagai ukunan. Kebanyakan danipada meneka pula datang dan gohongan menengah. Sikap dan nilai inilah yang meneka cuba bawa ke daham masyanakat yang mahu mereka ubah. Perkana seumpama mi sudah tentu tidak dapat diterima dengan sepenuhnya. Oheh sebab mtu kita hanus juga 256

ANTROPOLOGI GUNAAN DAN MASA DEPAN ANTROPOLOGI

memikirkan tentang hal yang seumpama mnm yang hanya boleh difahamkan oleh ahli antropdlogi. Begitu juga dalam penubahan teknologi yang saintifik, hanus juga difikirkan sama ada meneka boleh menggunakan hal yang seumpama itu. Misalnya onang Melayu yang biasa menggunakan tajak dengan pemegang yang pendek yang dianggap oleh orang lain menyakitkan belakang meneka, tetapi kebiasaan mi adahah menupakan sebagai sebahagian danipada kebudayaan meneka. Kenana kebiasaan itu meneka tidak menasakan sakit belakang. Makajika pemegang digantikan dengan kayu yang hebih panjang seperti yang digunakan oleh orang Cina, sudah tentu cana itu tidak dapat ditenima oleh orang Melayu. Begitu juga pada suatu ketika dahulu di mana orang Melayu tidak mahu tinggal di rumah pangsa yang tinggm kenana masalah yang selalu dmhadapm seperti kendunm-kendana dan membawa mayat danipada numah yang tinggi ke bawah. Hal seumpama mi dapat dihuraikan oleh ahhi antropologi gunaan. AhIi antropologm gunaan mungkmn dapatjnenyanankan tempat bersembahyang dan tempat menempatkan mayat, tempat kenduni-kendana setehah memahami adat resam dan budaya mereka. Sejak itu sumbangan ahhl antropohogm gunaan banyak digunakan. Meneka sentmasa bersedia memikmrkan hal seumpama mi kerana mereka pakan dalam bidang kebudayaan. 4. Masa Depan Antropologi Dmsmplmn antnopologi kerap kalm dmhunamkan sebagam satu disiphin yang ingin melmhat beberapa fenomena alam pada waktu yang lalu. Kerja yang menaka hakukan berhubung dengan interpretasi mengenai perkara yang halu tetapi membmncangkannya pada waktu mnm. Namun demikian ahhi antropologi juga ingmn mehihat masa depan dan perubahan yang akan berhaku dalam masyarakat. Sebagai anggota masyarakat kebudayaan mndustnm, mereka hainan apakah tahap yang akan dilahui oleh masyarakat industni itu pada masamasa yang akan datang. Yang menghamnankan lagi ialah apakah perubahan yang akan benlaku di masa akan datang tnutama sekali dalam kebudayaan masyanakat pnimitif. Sebagaimana yang telah kita hihat dalam bab yang lalu, apabmia masyarakat pnimitif, masyanakat yang mengembala bmnatang dan juga masyanakat yang 257

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

mengumpulkan banang makanan bertembung dengan masyanakat Banat, masyanakat mndustri, maka kebudayaan mereka benubah dengan begitu cepat sekali. Kenap kaim penubahan itu membawa ke arah kebunukan iaitu kepada suatu keadaan yang tidak menyenangkan seluruh masyanakatnya. Beberapa onang ahli antropologi telah menunjukkan bahawa pentembungan kebudayaan mni akan meIenyapkan kebudayaan masyanakat tempatan dan muka bumi mi. Bebenapa onang ahli antropologi percaya bahawa pada masa depan dunia kita akan mempunyai satu kebudayaan yang senagam. Keadaan mi benlaku kenana beberapa penkembangan yang pantas dan bidang pengangkutan, dalam bidang komunikasi dan juga pendagangan yang menghubungkan dm antana masyanakat yang besar dengan masyanakat ningkas. Keadaan yang kita lihat wujud pada harm mnm akan membawa ke anah sebuah kebudayaan dunia yang mewujudkan suatu kebudayaan yang tmnggi iaitu kebudayaan sebagai hasil danipada perkembangan teknologi yang dibawa oleh masyanakat moden melalui komputen dan juga alat komunikasi yang lebmh tinggi. Sekiranya kebudayaan yang senagam sebenannya akan wujud maka kmta akan melmhat umpamanya dalam tahun 2,000 semua masyarakat sama ada mereka tinggal di negana in ataupun mereka yang tinggal di New Guinea, ataupun meneka tinggal di Kahimatan atau di kawasan lain di dunia mi, anggota masyarakat mnm akan hmdup sebagaimana anggota dalam masyanakat yang lain. Ertinya meneka sama-sama menganuti kebudayaan dan juga mempunyal cara hidup yang sama. Mungkmn meneka sama-sama menikmati pnogram TV yang sama, peti sejuk, alat pendingin, benkeneta dan sebagamnya. Meneka juga akan minum dan makan bahan minuman dan makanan yang sama. Mereka juga akan membaca akhbar yang sama dan kemungkinannya meneka juga mempunyai sistem pemenintahan yang sama. Kebanyakan ahli antropologi pencaya bahawa kebudayaan seumpama mi merupakan suatu gabungan kebudayaan yang benbagai-bagai dan ma mengurangkan perbezaan atau kelamnan dalam smstem kebudayaan. Ahlm antropologm juga mengetahui bahawa suatu kebudayaan seragam akan menghapuskan kemungkmnan bagi mengadaptasikan kebudayaan iaitu sekinanya pada masa yang akan datang knisis akan benlaku. Misalnyajika bahan makanan ataupun bahan asas untuk menjadi bahan pembakar susah didapati, hal mm 258

ANTROPOLOGI GUNAAN DAN MASA DEPAN ANTROPOLOGI

akan menmmbulkan kesan. Apakah yang akan benlaku kepada anggota masyanakat yang tinggal di Kutub Utana yang mempunyai ikhim yang sejuk sekahi sekinanya meneka tidak mendapat bahan pembakar untuk memanaskan tempat tinggal meneka. Bagaimana meneka akan dapat bengerak jikajentena kendenaan tidak dapat lagi dibenikan kuasa seumpama mnm? Kebudayaan yang benbeza akan timbul semula, dan kemungkinannya onang di Kutub Utana sepenti onang Eskimo, orang Siberia dan juga golongan yang lain akan tenselamat kenana mereka telah dapat menyesuaikan din kepada keadaan yang begitu sejuk. Dalam keadaan yang begini, hanya golongan masyanakat Eskimo dan juga onang Siberia sahaja dapat menyesuaikan din kerana meneka mempunyai onganisasi sosial dan teknologi yang dipenlukan bagi hidup dalam keadaan yang begitu rupa. Kerana hanya golongan masyanakat mi saja yang akan tenselamat, maka golongan masyarakat mi sahaja yang kekal hidup di muka bumi mi. Sekiranya orang Eskimo tehah disusunkan ke dalam suatu kebudayaan, maka meneka akan menjualkan semua kendenaan salji dan anjing meneka. Mungkmn juga mereka mengenepikan penahu kayak mereka dan bahan membuat perahu yang biasa dan menggantikannya dengan bahan yang dmperbuat danipada besi dan sebagainya. Oheh sebab itu kebudayaan tnadmsm dan teknik mereka yang membolehkan mereka hidup dalam alam sekitan bersahji yang begitu tebal dan iklim yang begitu sejuk akan dikaji, maka onang Eskimo akan mengikut tradisi masyarakat lamn di muka bumi mi. Oleh sebab itu ahli antropologi mempercayam bahawa kebudayaan yang berkembang benbeza-beza seperti yang terdapat di berbagaibagai tempat di dunia mnm adalah penting dan penlu bagm survival mereka dalam masa yang mencemaskan. Ahli antnopohogi yang lain puha menyarankan bahawa mungkin suatu kebudayaan yang sama perlu pada masa yang akan datang, kerana sesuatu kebudayaan yang khusus mungkin susah bagm mereka untuk menghadapi perubahan alam sekitar mereka. Apabila sesuatu kebudayaan tradisional yang telah diubahsualkan dengan alam sekitan yang khusus sepertm yang terdapat dm kalangan orang Red Indian di Bnazml telah mengubahsuai kehidupan sosial danipada cara hidup di hutan nimba setelah bentembung dengan orang Eropah, meneka menenima kebudayaan orang Enopah, dan tehah mengubah 259

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

alam sosial mereka dengan begitu mendadak sekali. Akhinnya kebudayaan tradisional mereka telah lumpuh kenana itu sistem tradmsm, politik, sosial dan onganisasi yang lain-lainnya telah diubahsuai dengan kebudayaan Barat itu tadi. S. Kebudayaan Majmuk

Satu lagi kemungkinan yang akan benlaku kepada umat manusia di waktu yang akan datang ialah kemungkmnannya meneka akan mewujudkan kebudayaan majmuk, di mana lebmh danipada sesuatu kebudayaan wujud di samping kebudayaan lain dm dalam sebuah masyarakat. Kebudayaan majmuk menupakan suatu organisasi sosial dan politik dalam masyanakat yang sama tetapi masingmasing mempunyal cara hidup dan bahasa yang benlamnan. Satu contoh mengenai kebudayaan majmuk mi boleh kmta lihat danmpada negana kita sendini. Kita lihat orang Melayu, Cmna dan India yang mengamalkan tnadisi kebudayaan dan mempunyai nilam hidup yang berlamnan tetapi meneka tinggal bersama-sama di dalam sebuah pemenmntahan dan pentadbmnan kerajaan. Merekajuga mempunyai cara kehmdupan yang bensendirman dengan menggunakan bahasa yang tersendirm, dengan muzik, agama dan jenis makanan yang benlamnan. Kenap kali juga mereka tinggal di kawasan kediaman yang benlainan. Tetapi jenis masyarakat majmuk di negara kita mi mungkin menupakan sebagai bentuk yang sementana, iaitu suatu tahap di mana meneka akan menuju ke anah suatu pnoses integnasi kepada sesuatu kebudayaan senagam iaitu kebudayaan Malaysia. Oleh sebab itu dihanapkan onang Cmna dan orang India dan generasi kemudian akan mempunyai kebudayaan yang sama dengan orang Melayu yang boleh dmanggap sebagai suatu kebudayaan Malaysia Suatu perkara yang jelas di dalam kebudayaan majmuk mi iahah sifat etnosentrisme ataupun anggapan bahawa hanya kebudayaan masyarakat mi saja yang baik dibandingkan dengan kebudayaan yang lain. Dalam bentuk yang asal identiti etnosentrisme mi menunjukkan bagaimana cara hidup yang meneka rasakan adahah Iebih tinggi, dan mi dmperkuatkan hagi dengan ego yang dipertunjukkan oleh anggota dalam masyarakat mtu. Dalam kebanyakan masyarakat, contoh mm adalah pentmng kerana ia cuba mengumpulkan mndividu daham masyanakat mi dan menunjukkan mdentiti ma260

ANTROPOLOGI GUNAAN DAN MASA DEPAN ANTROPOLOGI

syarakatnya. Oleh sebab itu tendapatlah konsep etnik yang cuba menyelesaikan kewujudan masyanakatnya sendini. Pada umumnya etnosentnisme adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan kebudayaan tani ataupun kepatuhan kepada sesebuah negana kenana ia akan menunjukkan bebenapa aspek tentang kebudayaan yang dianggapnya lebih tinggi yang dibezakan dalam bidang yang tertentu khasnya sains, agama, politik dan sebagamnya yang terdini danipada aspek yang tendapat daham kebudayaan yang lain. 6. Masalah Mass Depan Manusia

Satu danipada masalah knitis yang dihadapi oleh manusia masa depan ialah pertambahan penduduk. Kita tidak mengetahui sama ada urbanisasi dan juga kesesakan adalah menupakan masalah yang senius dihadapi oleh masyarakat. Tetapi hal mnm jelas merupakan sebagai masalah yang menimbuhkan knisms yang lahin danipada masalah pertambahan penduduk, misalnya masalah kebulunan, kekurangan makanan, kemiskinan, keadaan sosial yang tidak tenang dan juga masalah ketegangan psikologis. Kemajuan yang lebih pesat dalam teknik pentanian, dan ktmajuan dalam bmdang kesihatan menyebabkan anggota masyarakat hidup hebih lama. Fakton pentmng inilah yang menyebabkan pentambahan penduduk yang begitu pesat sekalm. Daham tahun 1974 misalnya penduduk dunia adalah benjumlah 4 ratus juta (4 billion). Pentambahan mni merupakan pertambahan 2 kahi ganda jika dibandingkan dengan bilangan penduduk pada tahun 1970. Namun demikian pertambahan penduduk mi pula tmdak seimbang dan satu kawasan ke satu kawasan lain. Berkamt rapat dengan masalah mi malah proses urbanisasi yang benkembang dengan begitu hebat sekali. Setiap tahun umpanlanya ramai penduduk dan huan bandar berpindah ke kota besar sehingga menjadmkan kota tempat yang begitu sesak. Natnun demikian dapat dikatakan bahawa unbanisasi hanya menupakan sebahagian danipada masahah kependudukan, hasil danipada kemajuan teknohogi dan juga industni yang terdapat di kota besar. Urbanisasi menupakan suatu cana perpindahan teknologi daripada bentuk pertanian kepada bentuk industni ekonomi. Oleh kenana bilangan penduduk bertambah, maka hasil yang dikeluarkan penlu juga ditambah dan hal mi 261

ASAS-ASA5 ANTROPOLOGI

menyebabkan lebih banyak kenja penhu dilakukan. Akibatnya kenja tenpaksa dihakukan dengan menggunakan mesin yang tententu bagi mengunangkan keperhuan tenaga manusia. Hakikat yang samajuga benlaku di luan bandan, mesin digunakan untuk menenggala danjuga memungut hasil setiap tahun. Akibatnya penduduk benpindah benamai-ramai dan luan bandan ke bandan untuk mencani kenja di

kawasan penindustnian. Penpindahan mi telah menghasilkan masalah yang tertentu. Pengalaman tinggal d~ kota telah membuktikan bahawa cana hidup onang bandar menupakan suatu cana yang praktikal kenana benusaha untuk menyesuaikan din dalam kehidupan alam sekitan yang sesak. Kesesakan mi tehah menyebabkan kehidupan di bandan dalam beberapa tahap tententu. Hakikat mi juga membenikan kesan kepada penanan dan cana mereka menilai

sesuatu dengan norma sosiah dan juga fungsi-kognatif yang menggunakan kemudahan yang ada. Akibat daripada adaptasi kepada mekanisme mi, menyebabkan anggota masyanakat kunang meluangkan masa bentemu muka dengan onang lain. Onang yang tinggal di kota lebih menumpukan kepada masalah untuk menjalankan kenja yang penhu dilakukan sehani-hani. Setiap han anggota masyanakat yang tinggal di kota menggunakan masa dan waktu hanya untuk penkara yang dipihih dan beninteraksi dengan temannya sahaja. Walaupun mereka keluan dengan temannya yang lain tetapi apabiha meneka bentemu dengan onang yang miskin ataupun memenhukan pentolongan di bandan atau di kota, mereka akan mendiamkan din sahaja. Kesesakan juga telah menyebabkan penubahan fungsi dalam penniagaan danjuga pentukaran yang lain senta intenaksi sosiah yang lain. Pemandu bas misalnya yang biasanya sanggup menunggu penumpang tetapi meneka sekarang mengejan masa untuk mendapatkan penumpang yang hebih namai bagi mendapatkan wang yang lebih banyak. Oleh sebab itu dihihat di jalan naya sama ada teksi atau bas mini dipandu dengan begitu laju sekahi tanpa memikinkan keselamatan onang lain. Perkana ml ditambah puha dengan pekenja kontnak dan sebagamnya yang ingin mengejan masa untuk menymapkan bangunan dengan begitu cepat. Tendapatjuga sesuatu keadaan di mana orang bandar tidak langsung menghinaukan onang lain yang memenlukan pentolongan mereka, yang datang ke numah meneka kenana onang mi tidak meneka kenahi. Oleh sebab itu sifat onang kota selalunya tidak disukai oleh onang 262

ANTROPOLOGI GUNAAN DAN MASA DEPAN ANTROPOLOGI

lain, kenana meneka kunang namah mesna. Hubungan yang kita lihat adalah hubungan yang begitu lohon sekahi dan tidak mesna. Dengan sebab itu tendapat institusi yang khusus yang dibangunkan untuk mengatasm masalah onang di bandan umpamanya institusi nukun tetangga dan konsep kejinanan yang diusahakan oleh Lembaga Penpaduan Negana. Hasil danipada kependudukan yang bentambah setiap masa mi, anggota masyarakat menghadapi kekunangan makanan. Namun demmkman hakikat mi telah dapat diatasi dengan adanya teknik banu yang digunakan dengan mewujudkan cara penanaman baru dan benih-benih baru digunakan bagi mengeluankan banang makanan yang lebmh banyak. Satu cana yang lain ialah dengan wujudnya satu kawalan penduduk iaitu pnoses nancangan keluanga. Hal mi juga dihanapkan akan mengunangkan bilangan penduduk. Rancangan keluanga mi akan dapat membenmkan pehuang hidup yang balk kepada anggota masyanakat yang ada di muka bumm mi pada masa akan datang. Dengan adanya rancangan seumpama mm, maka dapatlah diatunkan onganisasi kenajaan seperti cukai, sekolah dan juga institusi lain yang dipenlukan masyanakat dalam dunia moden

mi.

7. Peranan Antropologi Pada Mass Depan

Tidak dapat dmnailkan bahawa penanan ahhi antnopologm pada masa akan datang akan benubah. Masanya telah sampai bahawa ahli antnopologi tidak boleh lagi semata-mata menumpukan penhatian meneka kepada kelompok yang kecil sepentm kelompok nomad atau puak dalam sesebuah kawasan yang terpencil yang belum lagi dinosakkan oleh konteks dengan onang Banat. Pada had ml masih tendapat bebenapa golongan seumpama itu. Tetapi masalah yang menjadm tumpuan meneka itu sudah muha luput dan muka bumi mni. Hal mi adalah hasil danipada pertembungan dengan ktbudayaan masyanakat yang hebih maju dan hebih agreslf. Jika kita mahu memahamm tentang masyanakat manusia, maka kita memerlukan data yang baik dan lebih banyak mengenai mereka. Kita selahu mempunyai tugas untuk menyelamatkan kebudayaan yang hampir luput darm muka bumi i. Walaupun pada hakikatnya masyanakat tnadisional yang dikaji oleh ahli antnopologi mnm hampin luput dan
263

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

muka bumi, ahli antropologi tenus menumpukan pengumpulan data danipada golongan seumpama itu. sekali. Tugas mi dilakukan oleh golongan-golongan ankeologi dan juga ahli-ahli etnologi. Oleh itu dapat kita penhatikan pentembungan di antana masyarakat tradisional dengan masyarakat dan kebudayaan Banat, menyebabkan bebenapa tnet kebudayaan telah hapus. Penkara mi menimbulkan masalah iaitu kawasan kajian kita telah digunakan untuk pembangunan, setengahnya digunakan oleh badan tertentu seperti kenajaan dan sebagamnya. Kawasan mi juga telah dilanda oleh jentena moden yang telah menyebabkan bebenapa kawasan ankeologi telah musnah. Pemodenan telah menimbulkan dua masalah. Pentamanya semua bahan yang dianggap penting itu tidak boleh didapati lagi dan Ia tidak boleh dipenbahanui. Keduanya,
penmodenan juga akan mengunangkan data yang dipenlukan oleh Kepenluan untuk menyelamatkan data sepenti

mi amat penting

ahli antropologi untuk memahami proses perubahan jangka panjang.


Masalah ankeologi bukannya tenletak kepada masalah pe-

nambakan tanah untuk membuat numah sahaja. Tetapi bebenapa dekad yang lalu beberapa gohongan ahli penniagaan mempendagangkan barang lama atau banang antik. Wahaupun ahli antnopologi tenus mehibatkan din daham bmdang ankeologi dan etnologi, tetapi harm mi meneka telah menumpukan kepada masalah lain yang telah mula membuka mata meneka. Bebenapa bidang barn dalam penyelidmkan telah mula menjadi tumpuan mereka pula. Ahhl antropologi yang telah mengkaji masahah modenisasi dan juga pnoses dalam masyanakat pnimitifmenenima unsun banu sepenti kenjasama, nasionalisme dan juga integrasi ke dalam ekonomi penindustnian. Begitujuga ahlm antnopologi tehah mula menumpukan penhatman meneka kepada kelompok minoniti di negara masing-masing. Hal ml tehah menimbulkan satu kesedanan barn di mana kita lmhat kajian seumpama ml telah membawa ahhl antnopohogi ke daenah dan kawasan yang pada waktu yang lalu menjadi kawasan pilihan ahhi sosiologi sahaja. Hal mi telah menjalinkan bebenapa kerjasania dm antanabidang yang telah dilakukan oleh ahhi antnopologi dengan ahlm sosiologi dan juga ahli psikologi. Kita lihat pada waktu mm kedua264

ANTROPOLOGI GUNAAN DAN MASA DEPAN ANTROPOLOGI

dua kaedah pengkajian telah digunakan, bahkan ahli antnopologi telah banyak menggunakan statistik dalam kajian mereka han ml. 8. Bacaan Yang Dieadangkan Introducing Social change: A Manual for American Overseas. Chicago: Aldmne. Buku ml cuba memperbaikm pemahaman pola kebudayaan, masalah dan penubahan bagm meninggikan kebolehan agen penubahan dalam kebudayaan asing danipada kebudayaan meneka. Applied Anthropology. Boston: Little Brown. Buku ml membincangkan hubungan antana antnopologi teonitis dan antnopologi gunaan dalam penghibatan ahli antnopologi di bidang penubahan sosial. Antnopologi gunaan dijelaskan dengan mendalam disentakan dengan contoh danipada perubahan yang dinancangkan. Traditional Cultures: And the Impact of Tchnological Change. New York: Harper and Row. Buku mnm meninjau kesan teknohogi ke atas kebudayaan di selunuh dunia dan bagaimatia pemahaman masa lampau akan membantu menyehesaikan masalah masa kmnm. Buku yang berdasankan kepada pengalaman penganang dm Amenmka Latin, Asia dan Amenika Utara telah mengupas faktor yang menghahang dan membantu penubahan kebudayaan. 265

Arensberg, C.M. dan A.H. Niehoff 1964

Foster, ciM. 1969

Foster, G.M. 1962

ASAS.A5AS ANTROPOLOGI

Paul, B.D. (Pg) 1955

Health, Culture and Community: Case Studies of Public Reactions to Health Programs. New Yonk. Satu kumpulan makalah yang menumpukan pada masalah kesihatan di selunuh dunia, reaksi padanya senta cana menyelesaikan masahah itu.

266

ifiBLIOGRAFI

Abdullah Taib 1980

Antnopologm Budaya Amermka dan Antropologi Sosial British: Di mana Perbezaan dan Pentemuannya? Jurnal Antropologi dan Sosiologi JId. 8: 105-130. A Note of Relative Deprivation Theory as Applied to Millenarian and Other Cult Movements, W.A. Lessa and ES. Vogt (Eds.), Reader in Comparative Religion. Edisi ketiga New York: Hanpen& Row, 528-531. The Incest Taboo and the Mating Pattenns of Animals American Anthropologist, Jmhid 65, 253-25. Introducing Social Change: A Manual for Americans Overseas. Chicago: Aldmlie. Political Anthropology, tenjemahan danipada Bahasa Peranchis oheh A.M. Shenmdan Smith. New York: Random House, Pantheon Books. Anthropological Approaches to the Study ofReligion, Association of Social Anthropologists of the Commonwealth, Monognaf Bil. 3. New York: Praegen. Political Systems and the Distribution of Power. Association of Social Anthropologists of the Commonwealth, Monograf Bml. 2 (New York: Pnaegen, 1965). 267

Aberle, D. F. 1971

Abenle, D. F., et al. 1963 Anensbeng, C.M., dan A.H. Niehoff 1964 Balandier, G. 1970

Banton, M. (Pg.) 1966

Banton, M. (Pg.) 1965

ASAS-ASA5 ANTROPOLOG I

Bannouw, V. 1963 Barry, H., M.K. Bacon, dan IL. Child 1957 Barth, F. 1960

Culture and Personality. Homewood, IV: Dorsey Press. A Cross Cultunal Survey of Some Sex Differences in Socialization Journal of Abnormal and Social Psychology, Jilid 55. November. 327-332. Nomadism mn the Mountain and Plateau Areas of South West Asia, dalam The Problems of the Arid Zone. Paris: UNESCO. The Travels of William Bartram. New Haven: Yale University Press. Other Cultures: Amis, Methods and Achievements in Social Antropology. New York, Bunyoro: An African Kingdom New York, Holt, Rinehart and Winston. Theoritical Anthropology. New York Schocken. Geographical Names of the Kwakiutl Indians. New Yonk: Columbia University Press. The Migration and Expansion of the Tiv Africa, Jilid 24. 2-16. Markets in Africa. Evanston Ill: Northwestern University Press. Mans Many Voices: Language in Its Cultural Contex. New York: Holt, Rinehart and Winston. Hill Farms and Padi Fields. Life in Mainland Southeast Asia. New Jersey, Prentice-Hall. 268

Bartram, W. 1958 Beattie, J.M.H. 1964 Beattie, J.M.H. 1964 Bidney D 1967 Boss, F 1934

Bohannan, P. 1954 Bohannan, P. dan G. Dalton (Pg.) 1962 Burhing, R. 1970

Bunling, R. 1965

BIBLIOGRAFI

Burton, R.V. dan J.W.M. Whiting 1961 Casagnande, J.B. (Pg) 1960 Childe, V.G. 195! Cohen, R., dan J. Middleton (Pg.) 1967 Cohen, Y. 1961

Thek Absent Father and Cross-Sex Identity Merril-Falmer Quarterly of BehaviorandDevelopment, Jihid 7, Bih. 2. 85-95. In the Company of Man: Twenty by Anthropologists. New York: Harper & Row. Man Makes Himself New York: Mentor Book, New American Library. Comparative Political Systems, American Museum Sourcebooks in Anthropology. Garden City, New York: Natural History Press. Social Structure and Personality: A Casebook. New York: Holt, Rinehart and Winston. Primitive Money. American Anthropologist. Jilid 67. 44-65. Tribal and Peasant Economies: Readings in Economic Anthropology. Garden City, New York: Natural History Press. Non-Unilmneal Descent and Descent Groups. American Anthropologist, Jihid 61, 557-5 72. Sexual Patterns and Their Regulation in a Society of the Southwest Pacific. dalam F.A. Beach (Pg.), Sex and Be/iavior. New York: Wiley. 164-174. The People ofAlor: A Social-Psychological Study of an East Indian Island. Minneapolis: University of Minnesota Pness. The Elementary Forms of the Religious Life, in W.A. Lessa dan E.Z. 269

Dalton, G. 1965 Dalton, G. (Pg.) 1967 Davenport, W. 1959 Davenport, W. 1965

Du Bois, C. 1944

Dunkheim, E. 1971

ASA5-ASA5 ANTROPOLOGi

Vogt (Ed.), Reader in Comparative Religion, Edisi ketiga New York Harper & Row, hal. 28-36. Durkheim, E. 1936 The Rules ofSociological Method, Edisi ke-8, terjemahan S.A. Solovay dan J.H. Mueller, ed. G.E.E. Catlin. New York: Free Pness. The Nonunihinear Descent Groups of Samoa, American Anthropologist, Jilid 61. The Nuer of the Southern Sudan, dalam M. Fostes dan E.D. Evans-Pritchard (Ed.), African Political Systems.
New York: Oxford University Press,

Ember, M 1959

Evans-Pritchard, E.E 1940

cetakan ulang 1940. Evans-Pritchard, E.E. 1951


Epstein, AL. 1967

Social Anthropology. London. Cohen & West. The Craft ofSocial Anthropology. London. Tavistock Pub. Contemporary British Social Anthropology. Dalam American Anthropologist Jilid 53: 474-489. Rank and Religion in Tikopia. Boston: Beacon Press. Social Change in Tikopia. New York: Macmillan. Themes in Economic Anthropology. New York: Tavistock. Malay Fisherman. London: Atlone Press. The Ecology of Early Food Production in Mesopotamia Science, Jiid 147. Mach 12, 1965, 1247-1255. 270

Firth, R 1951

Firth, R. 1970 Firth, R. 1959 Finth, R. (Pg.) 1967 Firth, R. 1960 Flannery, K.V. 1965

BIBLIOGRAFI

Flannery, K.V 197!

Origins and Ecological Effects ofEarly Domestication in Iran and the Near East, dalam S. Struever (Ed.), Prehistoric Agriculture. Garden City, N.Y.: Natural History Press. 50-79. Patterns of Sexual Behavior. New York: Harpen & Row. African Political System. New York London: Oxford University Press for the International African Institute. Applied Anthropology. Boston: Little, Brown. Traditional Cultures: And the Impact of Technological Change. New York: Harper & Row. Kinship and Marriage: An Anthropological Perspective. Baltimore: Penguin. The Eastern Subanun of Mindanao, in G.P. Murdock (Pg.), Social Structure in Southeast Asia. Viking Fund Pubhications in Anthropology. Bil. 29. The Golden Bough. London: Macmillan. The Evolution of Political Society: An Essay in Political Anthropology. New York: Random House. War The Anthropology of Armed Conflict and Aggression. Garden City, New York: Natural History Press. The Religion ofJava. Glencoe, IU: Free Press, 1960. Women in the Field: Anthropological Experiences. Chicago: Aldine. Stratification, Polyandry, and Family Structure in Central T.inet. Southwes271

Fond, CS., dan F.A. Bech 195! Fortes, M. dan E.E. Evans-Pritchard (Pg.) 1940 Foster, G.M. 1969
Foster, G.M. 1962

Fox, R. 1967 Frake, CO. 1960

Frazer, J.G. 1890 Fried, M.H. 1967

Fried, M.H., M. Harris, dan R. Murphy (Pg.) 1968 Geertz, C. 1960 Golde, P. (Pg.) 1970 Goldstein, MC. 1971

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

tern Journal of Anthropology, Jilid 27, Bil. 1. Spring. 67-74. Goldenweisen, A. 1941 Goode, W.J. 1964 Goode, W.J. 1970 Goodenough, W.H. 1964 Goodenough, W.H. 1951 Gould, R.A 1969 Harris, M. 1966 Recent Trends in American Anthnopology. American Anthropologist. Jilid 17: 57-6 1. The Family. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. World Revolution and Family Patterns. New York: Free Press. Explorations in Cultural Anthropology: Essays in Honor of George Peter Murdock. New York: McGraw-Hill. Property, Kin and Community on Turk. New Haven: Yale University Press. Yiwara: Foragers of the Australian Desert New York: Scnibrers. The Cultural Ecology of Indias Sacred Cattle. Current Anthropology, Jilid 7 (Februari) 51-66. The Rise of Anthropological Theory. New York: Thomas Y. Crowell. The Dugwn Dani. Chicago: Aldine. An Introduction to Prehistoric Archeology, Edisi kedua New York: Holt, Rinehart and Winston. Personality in Culture. New York: Harper & Row. Psychological Anthropology: Cambridge, Mass: Schenkman. The Lopps of Finland Southwestern Journal of Anthropology. Jilid 7. A Geography ofMan. Waltham, Mass: Blaisdell. 272

Harris, M. 1968 Heider, K. 1970 Hole, F., dan R.F.


Heizer.

1973 Honigmann, J.J. 1967 Hsu, R L K. (Pg.) 1972 Itkonen, T.I, 195! James, P.E. 1966

BIBLIOGRAFI

Kluckhohn, C. 1948

As an Anthropologist Views It, dalam A. Deutsch (Ed), Sex Habits of American Men. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 101. Social Class and Parent-Child Relationships: An Interpretation American Journal of Sociology. Jilid 68. 471480. Southeast Asian Tribes, Minorities and Nations Princeton, New Jersey: Princeton University Pness (Dua Jilid). The Nature ofCulture. Chicago: University of Chicago Press. A South African Kingdom: The Swazi. New York: Holt, Rinehart and Winston. Anthropologist and Anthropology. London: Allan Lane. Aspects ofCaste in South India, Ceylon and Northwest Pakistan, Cambridge: Cambridge University Press. Claude Levi-Strauss. New Yonk: Viking Press. Political Systems of Highland Burma. Boston: Beacon Press. Rethinking Anthropology. London: Aflord. Reader in Comparative Religion, Edisi ketiga New York: Harper & Row. Economic Anthropology: Readings in 273

Kohn, ML. 1963

Kunstadter, P. 1967 Kroeben, A. L. 1952 Kuper, H. 1963

Kupper, A 1963

Leach, CR. (Pg.) 1960 Leach, E. 1970 Leach, E. R. 1954 leach, E. R. 1965 Lessa dan E.Z. Vogt (Pg.) 1971 LeClair, E. D., Jr.,

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

dan H.D. Schneider (Pg.) 1968


Lee, RB. 1972

Theory and Analysis. New York: Holt, Rinehart and Winston. Population Growth and the Beginnings ofSedentary Life among the !Kung Bushmen, in B. Spponer (Ed.), Population Growth: Anthropologicallmplications. Cambridge, Mass: MIT Press. What Hunters Do for a Living of How to Make Out on Scarce Resources, in R.B. Lee dan L. DeVore (Ed.), Man the Hunter. Chicago: Aldine. Man the Hunter. Chicago: Aldine

Lee, RE. 1968

Lee, RB., dan I. DeVore (ed.) 1968 Lee, A., dan A.P. Vayda (Pg.) 1965

Lessa, WA., dan E.Z. Vogt (Pg.) 197! Levi-Strauss, C. 1963 Lewis, I. M. 1961
Lewis, 0. 1951

Man, Culture and Animals: The Role of Animals in Human Ecological Adjustments. Terbitan Eu. 78 daripada the American Association for the Advancement of Science Washington, D.C: American Association for the Advancement of Science. Reader in Comparative Religion: An Anthropological Approach, Edisi ketiga New York: Harper & Row. Structural Anthropology. New York: Basic. A Pastoral Democracy. New York: Oxford University Press. Life in a Mexican Village: Tepoztlan Revisited. Urbana: University of Illinois Press. Village Life in Northern India. Urbana:
University of Illinois Press.

Lewis, 0. 1958

Linton, R. 1945

The Cultural Background ofPersonality. New York: D. Appleton. 274

BIBLIOGRAFI

Linton, R. 1936
Lowie, R. 1-1. 1956

The Study of Man. New York: Appleton.

The Crow Indians. New York: Rinehart. Primitive Society. New York: Boni and Leveright. The Achieving Society. New York: Free
Press.

Lowie, R. H. 1920 MaClelland, D.C. 1967 Main, L. 1969 Malefijt, A. de W. 1968


Malefijt, A de W.

Witchcraft. New York: World University Library. Religion and Culture: An Introduction to Anthropology of Religion. New York: Macmillan. Images of Man. New York: Alfred A. Knopt. The Life of Culture, in G. E. Smith et al. (Ed.), The Diffusion Controversy
New York: Norton.

1974 Malinowskj. B. 1927 Malinowski, B. 1954 Malinowski, B. 1967 Mahinowski, B. 1932 Marshall, L 1961

Magic, Science and Religion and Other Esei Garden City, New York: Doubleday. Sex and Repression in Savage Society. Cleveland: World. The Sexual Life of Savages in NorthWestern Melanesia. New York: Halcyon House. Sharing, Talking and Giving: Relief of Social Tensions among !Kung Bushmen, Africa. Jilid 31. Theory in Anthropology: A Sourcebook. Chicago: Aldine. Coming of Age in Samoa. New York: William Marrow. 275

Manners, R. A., dan D. Kaplan (Pg.) 1968 Mead, M, 1961

A5AS-ASA5 ANTROPOLOGI

Meggers, B. 1959

Environmental Limitations on the Development of Cultune. American Anthropologist, Jilid 56. 80! -824. Magic, Witchcraft and Curing, American Museum Souncebooks in Anthropology. Garden City, N.Y.: Natural History Press. The Cult of the Dead; Ancestors and Ghosts, dalam W. A. Lessa dan E. Z. Vogt (Ed.), Reader in Comparative Religion, Edisi ketiga New York: Harper& Row. 488-492. Brother-Sister and Fathen-Daughter Marriage in Ancient Egypt. American Sociological Review, Jilid 27, No. 5 (Oktober) 606. Ancient Society. New York: Holt. Social Structure. New York: Macmillan. The Common Denominator of Cultures, dalam The Science of Man in the World Crisis. New York: Columbia University Press. Comparative Data on the Division of Labor by Sex Social Forces, Jilid IS, Bil. 4, 551-553. Kinship and Social Behavior among the Haida American Anthropologist, Jilid 36. A Handbook of Method- in Cultural Anthropology. Garden City, N.Y.: Natural History Press. Main Current in Cultural Anthropology. New Jersey: Prentice-Hall. 276

Middleton, J. (Pg.) 1967 Middleton, J.M. 1971

Middleton. R. 196!

Morgan, L.H 1877

Murdock, G. P. 1949 Murdock, G. P. 1945

Murdock, G. P.

1937
Murdock, G. P.

1934 Naroll, R., dan R. Cohen (Pg.) 1970 Naroll, n., dan Naroll F., 1973

BIBLIOGRAFI

Nash, M. 1966 Nonbeck, E. 1970

Primitive and Peasant Economic Systems. San Francisco: Chandler. Continuties in Japanese Social Stratification, dalam L. Plotnicov and A. Tuden (Ed.), Essays in Comparative Social Stratification. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. The Eduction of War. New Haven: Hraf P ness. Anthropological Researcit The Structure of Inquiry. New York: Harper & Row. Search for Ourselves: An Introduction to Physical Anthropology. New Jersey: Prentice-Hall.

Otterbein, K. F. 1970 Pelto, P.J. 1970

Poinier, P. E., 1974

Pospisil, L 1963 Radcliffe-Brown, A. R. 1933 Radcliffe-Brown, A. R. 1952


Radcliffe-Brown, A. R.,

The Kapauku Papuans. NewYork:Holt, Rinehart & Winston. The Andaman Islanders. Cambridge. Cambridge University Press. Structure and Function in Primitive Society. London: Cohen and West. African Systems ofKinship and Marriage. New York: Oxford University Press. Ritual Regulation of Environmental Relations among a New Guinea People Ethnology, Jilid 6. Moala: Culture and Nature on a FUian Island. Ann Arbor: University ofMichigan Press. On the Sociology of Primitive Exchange, in M. Banton (Ed.), The Relevance ofModels for Social Anthropology. New York: Praeger. 277

dan D. Forde (Pg.) 1950 Rappaport, R. A. 1967

Sahlins, M. D. 1962

Sahlins, M. D. 1965

ASAS-ASAS ANTROPOL0QI

Sahlins, M. D. 1962

Sahlins, M. D. 1958 Sahlins, M. D. 1968


Sahlins, M. D., dan

The Segmentary Lineage: An Organization of Predatory Expansion American Anthropologist, Jilid 63 : 338. Social Stratification in Polynesia. Seattie: University of Washington Press. Tribesmen. Englewooci Cliffs, N.J: Prentice-Hall. Evolutionand Culture. Ann Arbor: University of Michigan Press. Matrilineal Kinship Berkeley: University of California Press. Epistemic Pandoigniss Some Problems in Cross-Cultural Research on Social Anthropological History and Theory. American Anthropologist 68: 1192-1201. Manualfor Kinship Analysis. New York: HoIt, Rinehart dan Winston. Primitive Social Organization, An Evolutionary Perspective. New York: Random House. Being an Anthropologist: Fieldwork in Eleven Cultures. New York: Holt, Rinehart dan Winston. Ghost, Ifaluk, and Theological Functionalism. American Anthropologist1 54: 496-503. Is the Family Universal? American Anthropology 56: 839-846. Theory ofCulture Change. Urbana: University of Illinois Press. Native Peoples ofSouth American. New York: McGraw-Hill. Child Transport, Family Size, and the 278

E. R. Service 1968 Schneider, D. M., dan K. Gough (Pg.) 1961 Scholte, B., W66

Schusky, E. L. 1972 Service, ER 1962

Spindler, G. E (Pg.) 1970

Spiro, M. 1952

Spiro, M, E 1954 Steward, J. H. 1955 Steward, J.H., dan L. C. Faron 1959 Sussman, R. 1972

BIBLIOGRAF!

Increase in Human Population Size during the Neolithic Current Anthropology, Jilid 13. Swanson, G. E. 1969 Swift, M 1960 Talmon, Y. 1964 The Birth of the Gods Ann Arbor: University of Michigan Press.
Malay Peasant Society in Jelbu. Lon-

don. Atlone Press. Mate Selection in Collective Settlements American Sociological Review, Jilid 29 (Ogos) 491-508. A Cross-Cultural Summary. New Haven: HFF Press. Animism, in W. A. Lessa dan E. Z. Vogt (Ed.), Reader in Comparative Religion, Edisi ketiga New York: Harper & Row. Primitive Culture. New York: Harper Torchbooks. Anthropology. An Arbor. The University of Michigan Press. Pomo Trade Feasts, in g. Dalton (Ed.), Tribal and Peasant Economies. Garden City, New York: Doubleday, 494-500. Ecology: Cultural and Noncultunal, in J. H. Clifton, Introduction to Cultural Anthropology. Noston: Houghton Miffun. The place of Pigs in Melanesian Subsistence dalam Viola Gantield, Patterns of Land Utilization and other Papers. A.E.T. On the Concept of Structure and Pro279

Textor, R. B. 1967 Tylon, E. B. 1971

Tylor, E. B. 1958 Tylor, E.B. 1860 Vayda, A. P. 1967

Vayda, A. P., dan Rappaport, R. A 1968

Vayda, A. P, Leads, A, Smith D.B 1961

Vogt, E. Z 1960

A5AS-ASAS ANTROPOLOGI

cess in Cultural Anthropology. American Anthropologist: 62: 18-33. Wallace, A. 1961 Wallace, A. 1970 Wallace, A. 1972 Culture and Personality New York: Random House. The Death and Rebirth of the Seneca. New York: Alfred A. Knopf. Mental Illness, Biology and Culture. in F. L. K. Hsu (Ed.), Psychological Anthropology Cambridge, Mass.: Schenkman, 363-402. A Possible Technique for Recognizing pschological Characteristics of the Ancient Maya from an analysis of Their Art (American Imago, Jilid 7). Religion: An Anthropological View New York: Random House. Revitalization Movements American Anthropologist, Jilid 58, hal. 264-281. The History of Human Marriage. New York: Macmillan. The Science of Culture. A Study ofMan and Ci vilization. Garden City, New York: DoubIeday~ Child Training and Personality: A CrossCultural Study, New Haven: Yale University Press. Field Methods in the Study of Culture. New York: Holt, Rinehart and Winston. Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power. New Haven: Yale University Press. Adopt a Daughter-in-Law, Marry a Sister: A Chinese Solution to the Prob280

Wallace, A. 1950

Wallace, A. 1966 Wallace, A. 1962 Weskrnjarck, 1894 Whit; L. A. 1969

Whiting, J. W. M., dan I. L. Child, 1952 Williams, T. R. 1967

Wittfogel, K. 1957

Wolf, A. 1970

BIBLIOGRAFI

lem of the Incest Taboo. American Anthropologist, Jilid 70: 864-874. Wolf. A 1964 Wolf, A. 1966 Wolf, A. 1969 Young, F. 1965 Anthropology. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. Peasants Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. Peasant Wars of the Twentieth Century. New York: Harpen & Row. Initiation Ceremonies: A Cross-Cultural Study of Status Dramatization. New York: Bobbs-Menill.

281

INDEKS
Agama, asal usul 196 fungsi 201 Akulturasi 239 Ambilineal, keturunan 157 Andaman, Pulau 55 Ancient Society 25-32 Animisme 213 Antropologi gunaan 252 rnasa depan 258 Avunkulokal 139 Aztec, masyarakat 209 Bachok 224 Beattie 19 Bilokal 239 Boas, Franz, 27, 34 Boomerang, 76 Budaya, ekologi 49 Burling, 17 Darwin, 23 Difusi 36 Durkheim, Emile 6, 199, 202 Ego, 145 Eksogami, 130 Endogami, 130 Engels 33 Eskimo, sistem 166 Etnosains, 48 Etnosentrik 190, 191 Evans Pritchard 184, 186 Evolusi, ahIl 28 masyarakat 30 teod 44 Fakta sosial 19 Frazer James 23, 217 Fungsionalisme 38 Fried, Merton 181 Freud, psikoanalitik 126 Golden Weiser 23 Harris, Marvin 14 Hawaii, sistem 165 Ha 22! Iroquois, Sistem 164 Jurai, satu

147, 155

Kapak

11 Kebudayaan, perubahan 233 Kediaman, pola 137 Konflik 182, 183 Konseptualis 8 Kontan, tanaman 245 Kroeber 9 Kula ring; konsep 88 Levi Strauss 47, 48 Linton, Ralph 42 Leach 47, 204 Levirat 13!

Magis 204, 216, 230 Mair, Lucy 17, 19 Mana 193, 194 Malinowski 20, 38, 55, 203, 204 Matrilokal 139 Malefijt 14 Mead 12] Melanessia 229 Morgan, Henry 23,25,30,31 Murdock 121, 122 Monotheisme 215 Negara

178

Neolokal

140 Nomad 171 Nisabbapa 151 ibu 153 Nupe 222 Olukun

222

283

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI Omaha, sistem Otisua 221

166

Sosiologi, teori

198

Patrilokal

138 Pemberontakan 240 Persanakan 115 perpecahan [26 struktur 143 istilah 159 Poliandri 132 Poligami 131 Poligini 132 Politik, organisasi 169 Puak 174 Pygmy 76

Sosial, fakta 19 Spencer, Herbert 26 Strukturalisme 46 Struktur sosial 46, 41 Taylor, Edward 213.

2, 23, 24, 30, 200,

40 Totem, konsep 201 Tsembaga 50 Trobriand, Pulau 55 Undang-undang 185 Urbanisasi 241

Tingkah laku

Radcliffe-Brown IS, 19, 55, 207 Realis 9 Relativisme 13 Roh 214 SahiS 46, 87 Saradiri, sistem 103 Savagery 30, 32 Sinkretisme 219

Wallace, 200

White, L&ie 44, 64 Wolf, Eric 246


Xenophobia

229

Year Yuoron II Yourba, suku kaum 221 Zuriat, ISO, 151

284

Anda mungkin juga menyukai