Anda di halaman 1dari 14

Upload by : http://cokiehti.wordpress.

com

URGENSI MENDAKWAHKAN
ISLAM SEBAGAI MABDA

‫حزب التحرير اندونيسيا‬


Hizbut Tahrir Indonesia
raining Metode Dakwah Tanpa Kekerasan
Landasan
Dakwah
َ‫ك بِالْحِكْمَ ِة وَالْ َموْعِظَ ِة الْحَسَنَ ِة وَجَا ِدلْهُ ْم بِالّتِي هِي‬
َ ّ‫ع ِإلَى سَبِي ِل َرب‬
ُ ْ‫اد‬
َ‫ك هُ َو أَ ْعلَ ُم بِمَنْ ضَ ّل عَنْ سَبِيلِ ِه وَهُ َو أَ ْعلَ ُم بِالْمُهْتَدِين‬
َ ّ‫أَحْسَنُ إِ ّن رَب‬
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah
dan palajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara
yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih
mengetahui tentang siapa yang tersesat dari Jalan-Nya dan
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat
petunjuk (An Nahl : 125)
Landasan Dakwah

ِ‫ضهُ مْ َأوِْليَا ءُ بَعْ ضٍ يَأْ ُمرُو نَ بِاْلمَ ْعرُو فِ وَيَ ْن َهوْ نَ عَن‬
ُ ْ‫وَاْلمُؤْمِنُو نَ وَاْل ُمؤْ ِمنَا تُ بَع‬
َ‫اْلمُنْكَرِ وَيُقِيمُو نَ ال صّلَاةَ وَُيؤْتُو نَ ال ّزكَا ةَ وَيُطِيعُو نَ اللّ هَ وَرَ سُولَهُ أُولَئِك‬
ٌ‫سََيرْ َح ُمهُ ُم اللّ ُه إِنّ اللّ َه عَزِيزٌ حَكِيم‬
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,
sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian
yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang maruf,
mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan
zakat, dan mereka ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka
akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha perkasa
lagi Maha Bijaksana (QS At Taubah : 71)
Landasan
Dakwah
‫سلّطَ ّن َعلَيْكُ ْم‬
َ ُ‫ف َولَتَنْهَوُنّ عَ ِن الْمُنْكَ ِر أَ ْو لَي‬
ِ ْ‫لَتَأْمُرُ ّن بِالْمَعْرُو‬
ْ‫ب لَهُم‬
ُ ‫ل يُسْتَجَا‬
َ َ‫شِرَارُكُمْ فََيدْعُوْا خِيَارُ ُكمْ ف‬
Hendaklah kalian benar-benar menyurh perbuatan yang
maruf dan benar-benar melarang perbuatan yang
mungkar, atau (bila tidak kalian lakukan) Allah akan
menjadikan orang-orang jahat di antara kalian berkuasa
atas kalian semua (yang akibatnya banyak sekali
kejahatan dan kemungkaran diperbuatnya) lalu orang-
orang yang baik di antara kalian berdoa (agar kejahatan
dan kemungkaran itu hilang) maka doa mereka (orang-
orang baik itu) tidak diterima (HR Al Bazzar dan At
Thabrani)
ISLAM AGAMA DAKWAH
• Kalimah la ilaha illallah merupakan inti ajaran Islam,
sekaligus pendorong utama kegiatan dakwah
• dengan dakwah, Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia
• Dakwah adalah misi utama kenabian Muhammad saw
• Dakwah adalah ujud kepedulian, bahkan kasih sayang kita
kepada sesama manusia
• Salah satu ciri seorang muslim adalah kepeduliannya
terhadap aktivitas dakwah
• Melalui dakwah, kita dihindarkan dari sikap individualis
ILUSTRASI TUNTUTAN DA’WAH
Bagaikan suatu rombongan yang naik kapal. Ada yang duduk di
bagian atas, ada lagi yang duduk di bagian bawah. Dan bila ada
orang di bagian bawah akan mengambil air, ia harus melewati orang
di atasnya. Sehingga orang yang di bagian bawah tadi berpikiran,
”Seandainya aku melubangi tempat duduk milikku sendiri untuk
mendapatkan air, tentu aku tidak akan mengganggu orang yang di
atas”. Bila mereka mencegahnya, ia akan selamat dan semua isi
kapal akan selamat, sementara bila mereka membiarkan, maka orang
itu akan celaka begitupun semua isi kapal
PENTINGNYA DAKWAH
• Menentukan muslim tidaknya manusia, dan
kualitas kepribadiannya
• Menentukan tegak tidaknya hukum Islam
• Menentukan corak kehidupan manusia,
kehidupan keluarga, lingkungan dan kehidupan
masyarakat
• Bahkan menentukan corak kehidupan dunia
TUJUAN DAKWAH
• Mentauhidkan Allah
• Menjadikan Islam sebagai pedoman hidup
manusia sedunia dalam wadah daulah
• Menjadikan Islam sebagai rahmat bagi
sekalian alam
• Menggapai Ridha Allah
Balasan Dari
Dakwah
Siapa saja yang menyeru manusia pada petunjuk
(Islam), dia pasti akan mendapatkan pahala
sebagaimana pahala yang diperoleh orang yang
mengikuti petunjuk itu tanpa mengurangi
sedikitpun pahalanya
(HR Ahmad, Muslim, Abu Dawud, At Tirmidzi, an
Nasa’I dan Ibn Majah)
Fakta Keadaan Umat
Islam Di Dunia Saat Ini . .
.1. Kebodohan
2. Kemiskinan
3. Kemaksiatan
4. Dijajah/dibawah pengaruh negara
adidaya
5. Terpecah belah menjadi lebih dari 50
negara
6. Ukhwah Islamiyyahnya rendah
7. Tidak bisa menjalankan Islam secara
Kaffah
ANCAMAN BILA
DAKWAH DITINGGALKAN !!!

Ditengah manusia berkembang kemusyrikan dan


kekafiran
Manusia akan hidup dengan hukum jahiliah, sehingga
tidak ada rahmat. Yang ada adalah laknat
Dunia akan dikendalikan oleh adikuasa jahiliah
Bila dakwah ditinggalkan, bagaimana ridha Allah bisa
didapat?
Tidak akan ada daulah Islam
Islam kembali Islam didakwahkan ke
tegak tengah-tengah
masyarakat sebagai
idelogi dengan tanpa
kekerasan dan
bila . . . diterapkan
sebagaimana
dicontohkan Rasulullah
saw….!!!
Dengan Dakwah
Rasulullah . .
1. Ajaran Islam tertanam dan membentuk cara berpikir
masyarakat
2. Membebaskan banyak negeri dan menyatukannya
dalam satu kekuasaan dibawah kepemimpinan
Rasulullah
3. Berbondong-bondong masuk Islam
4. Menyatukan masyarakat berlatar belakang berbeda
5. Kebiasaan dan adat istiadat digantikan Islam
Allah pasti menolong
kita
Hai !!!
orang-orang yang beriman, jika kalian
menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan
menolong kalian dan meneguhkan kedudukan
kalian
(QS Muhammad (47) : 7)