Anda di halaman 1dari 104
Mra Lech Maca PANDAWA SEDA PANDAWA SEDA Baratayuda telah selesai dengan kemenangan pinak kepada "Panciawa Sec riwayat, lamanya pertempuran ningga te Aswatama ialah dua putun hart lar} Seda ini akan dikisankan beraknirnya kehidu} NOT Pangawa dan Sri kresna serta kejadian-ejad FOR. ‘menimpa keluarga Dwaraka, akibat kutukan Dew] [que names. COMMERCIAL PURPOS! ha) xp sal 44, ayat 1. dan 2, Undang-Uncang Repu indonesia ‘tentang HAK CPTAL “entang Sanksi Pelanggaran Uncang-Undang No.6 Tahun 1982 ‘tentang HAM CIPTA.sebagalmana telah aiubah dengan Undang ‘Undang No. 7 tahun 1987}0. Undand-Undang Wo. 12 Tahun 1997 bat 41 Barangsiapa dengan sengala can tanpa nak mengumumkan atau ‘momperbanysk satu dptaan atau member! fin untuk tu, 2: dana dengan pana peiara paling ama 7 (ejun tahun can/ tau denda paling Dana Rp 100,000.000- seratus uta ru pan 2. Barangsiapa dengan sengajaenvarkan, memamerkan, meng: feartan. atau menjal pada unum suat ptaan tau Darang, hasiipelanggaran Hak ita sebagalmana cimaksud dalam ayat, {0}, dlpidana dongan pldana penarapating lama Stra) tanun ‘arvataucenda paling banyak Rp $0:000,000- fia pun ja rupiah Buku 13 RA. KOSASIH PENERBIT PT ELEX MEDIA ROMPUTINDO ELOMPOK GRAMEDIA, JAKARTA