s

l

(rrNrL'kn' r.4(r'ri
D$Iqn3c6.+|L,Ee6kaMo]]

Mr(y6la

KATAALU.ALUAN PELA"'AMN KETUAPENGARAH MALAYSIA

um di $kolah merupakan kesinambungan Keqiatan kokuriku p'ces p€ngal.i- dal p€nbe'ataE1 ddlar bili\ da1.f. Di *npirg pensebhuan i6lahdlpoala.i. yahg kesialan billk uar m6mpeukuhken p€*6mbangan sahsah paramudd/p€lalar dal]ahin boeh menggalakkan a.mourya rnru. n6,uadl wa!rcga? r'a1q bertangounojawab k€l.h.nan din, berdayasaingdai balwa*n. Jusieruamallatrmiar peaksanaannya dan d manlapkan kegial€nkokuikuum dlpefluaskan Penilaiankeqiatan n $korahamalpeniing keEna medgqaakk murid/p€lajar ia diperinqkar yans iniakan membed €bih dar.m akijt sesuaru bidans d€bud.Ponrlalan peFepsi pa€ fru d/peralafbahawapenglibalan meGka diikllral dan Kepada dihaQai*bagar .alu k.q aiEnyans bertaedah. outu{uru pura, p€nilaian ini juqa sudah lentu menjadi as.s lnluk menentukan penqaja6n p€mb€laj.En dIaankan yans dan k€berkesansn P.ri€.biLn Buku Panduan Penllalan Kokutkulum ini meruFkan usaha Kam.nia PorjeEn Malaysauntuk an sebahagian danpada dengadsdmpurna keoiaran kokukulumdilaksamkan mehasukan ini m€nya uruhdanbedaya. sayab€da€p b!k! panduan akanm€mbaniu per*diaad Gmadap somua pihak Fns tedib.l onluk m€mbuat peniraian yan! standad &mi m€noapai dan keesahan kebol€hp€rcayaan

sl DATO'Oi HAJIAHAMAD slPoN

KATA ALU.ALUAN PENGARAH &qHAGIANSEKOLAH KEMENTERIAN PEL'\'AIIAN MALAYSIA
Kmmadangan penddlk€n.munid/peajar se*otah reEngkuml di asp€ktogiiiir cf6\ti dcn pcrkor va! rs,n ret6h ** inovdr ya1g se mba^q dadtao lasmani, enosr,roh.n dan tnteter D.kn 4p.t dsr', d.i Askmftl nura Fe€F€r Maby€tsreiahrMelaptaf bchew. p..qroaral nLnd.pa,a,, daEr b darg qoku ruJndaltFpirorrdbenp64qi nabr treEusarL e6Fr pol.ai& v6.g,s@rd.rd. perg ki,dan in, d,perurlh€n .ag, de1g.n rerLiJsan Merc?rdur (ao,nel o€rianlF23 No€mbaf 2005 y€nsmn rtu+al u rr noTbdl^ar g.nJa€r \€paddnJld/De,qc, ,sng blbd' F€ra attf da'an i€g,a n diha'dplal aGn m.mbq{.n o.tdlal r€pada mrdd/petaja, L;ur oercar abh €Ear dan \ohit€d dat.r bdano rolL+utur [oE.a d, seturrh re&,a 69, renyomdakrar rasi a<rqt. kottJrilutln or s€kotahD.,an ;csu ydnq $Fa pga mnirdial n akfl dEroi <€ daram oohofonan rrddroeraj.r rnLr relanjltbn o€tajd'an t€ .Tlun pprgaj,ar rT9 A*dT K€odang-bdanq k€iayananri al|u Patual Ppri'aal Kolulkutum brg, nJid/D€taicr ssioan r€nclqar a dfarDun a\€n r Gpada ser E olak r€dzTa gutuqu! dan pelr&dti 5e<ot.h ddtcm hemouarpen raanse€E s 6bmikdan ejis,en

Ponglibalan dunr,/p€l.lar *kolah dalan k€giaLn kokurikulln maslh da larurema s6olkomltm€n am seliapaklivilivang darl boleh nqkalkan, dil m€ng.ngqap LsilL sil d/p6laja. sekolah Ram.i ibu bapadan mu dl@bud. trenla.. ||1 FsudlJsdnlaer atas aen dda, a ItegEtal loa\ oerr19 n valq bema +baoam.ns s'- ^- pepslkc*1 a€demh M€nv.don me@kan p*i mushhaknF Inl, hakikat KorenlerianPelala€nMalaysio y€ng slandad' ponilaian aKivirikokutikulum m€wujudkan sualusrsiom pada songguhpun ma6aaiu di sekdLah. danboleh diqunakan semua paapoEnaKivilikokoikrlumsetap setiao$kor.h ada membual namun hngku sekoah, moBkameninssalkan hurid/Flaiar sebolum bdz 6nl.E sdlr sctra vang a_ k6hnwkan aooranitL b€lb€4 ke.uk.€n dalam m€nllaip€srasi sebenar Keadaahhl monimbulkan um, bidang kokuriku l€bihl€bihlasiapab. sete6ng mu d/pelajddalam hlttusl 2.b.kinidismbilki€daamDomilihankemasukanmundloelai4k rlnggiAw.ml€mpaian. Pensalian Judtoru Kem€nbdan P€lajaran Malaysia menqambil lanqk.h muid/peajar p€nil.ianaktivilikdkuikulom kepihpinan dan melaksanakan masa pakaidismua Juga daram yanoseragamdsnudiquna p€ *kolah d€rg. a1 dtk nsdrsi_irstut' yang sanaoeriloial ar6r nembcrrr meEka c.lon-oaLon toahasdw. untukmombudpenllalan Iinggi lpmpa(an '.i pul. dihaGpakan 36dsrdan tdpangg untukMrsat Mudd/o€laid r€bih.krif keEna ini akan m.mbantume€ka d.lam nen€pai clia_cila dan mereka. Dondidikan ksdaya Buku P6nduanPeillalanKokunkubd nl dibual denqai ruluan uniuk membe panl€l.san kepadaguru-gurudan poniadbksekolah bntang bagaim.nsprcsesp€nilai.n ni harusdilaksnak n di pe ngkat s6kol.h. Ponqhas buku lni lelah m.n!.mbil ki€ pandangan an an somua gihak t€maauk di potinqkalK€m6nt6 Pelala6n Maravsa P6l6ja Da€6hdan $kola h sedoga €n P€jabal Jabaian P.r.i.En N6s€ri, 6ama dan manl€atkad d.lammasa buk!panduan inibeia.b6nard vano lntuk molihal PolajaEnMalevsia dapatmemenuhlhasEt Kerent€rian *da lebiht6EGUndanman(ap dilakshakand€ngan aklivilikokuikulum plhaky.ng le ibat dapatmsmberikan nanraatk.pada*mua

!"1"p" ^",

.,-' '".

"

akanrelinsr,akan\€@re.r6rsan dan

XOORREZAN BINTIBAPOO HASHIM

3, OBJEKTIF
ebb/Pa€aru:n setu suikadPad.hsn m4qdsi drvr0 dr bfikdrriah Ke!'bi rni8&ah sbhao'an rsFd neanarbr h luoasal3Edanq o,n m16nr06n. @nanny, 3obaq ELuandai sui.iftm;rne^ dicrlmaFb o €h $mua sko ab

pensajiai dnssi mlid/pebjar insrfu3rc nsrtusr
daran mudd/poral5, aKv! r4unid!m

ft 4 muBrp'4'i dwaiibbn

GARIS PAI{OUANSEMASA MELAKSANAKANPENILAIAN KOKURIKULUIIiSEKOIAH 4.r.r PeEnensan jeras. Y5ns

Bedae*.n rsFda ijauanre sko ' mem6u4P.nnasnMdap b€ abn bruntoiun Fis didbun orah b6d64-8.. tur@aan Inr triud r€ 3ah,oai F€nsajbn rd@r m6n€&i shFGva,n rd,r dio.n k |air dndkan seoar Eibahdbn qad m.*€h psniaiank6m4uNr.nmnnd/pebtrrGri,ulr Fsnqajiatr

4.3 ssn6

slku R€kodPedabn ms'i mempuny€i mudd/peraja,

d,b penepaianmud/peralar danmsnFEhr.n

Mmjudkan Jesbnkuas F€nnah psinsb( eko ah, ,uludnya unEur{mu k€tidalsma* El.ueun ei6Fan d.am iaoaran ooun.an bo€ia DenLa rriv,nd r€lidarad' &3m o6m1;ien maidaF an ngbagaouruP6m|npi@isiMi m.nld GuruPmimpidPo@ bidanq

ba..rra.db mdanldd p.laF6n to InsribL FnsaFn rBo Atan; Nh rorurtk! bo€hdiadirin uh

3 4.121 Dalan bmpdh bhunlbsmu 4l?.2Duabuanbfub4]bnpoh4lahml Pe6hr hinstsInskabn nsa a) &mura dai k8laE b) emda dai lidskabn EnP€thins

5. CARTA ALIRANPENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH

6. PENILAIANAKTIVITI KOKURIKULUII'
0 - d" " pi ,

It

@r

b'Md$

e*oBns murd/Fajardaram jans aktvlrFne d$da sorap

I l! I
! ll

J tr J tr
M-';trd/,i" qudpdlFl@

!

ftl{m8P,4!

g!

rN.;

i9!!l1rllllryi
yanebd'eei($7, ndhdaj* h'dn p5d3 dFanbn rrah kehsdi€n Fis mabmqm bq*xkan repadajuma h na{d akYt kokurrrun dtara*an seka patudubf masa 2,am (naiskd k!6!t Pense.ua an jka mudpebra, sa(r
hrFfilmrydF!@

I
aru r4bb dn ru bp!F4 &l
{fu4ii',bh |04re inead

iad 13 kar FdumpaaD*bhun, K pedumpaan ebhun dan s! kadPqmaha^ r 2 b i peium Fa I
I Jka i@bh kdadihn hudpdsjal

l!$q L!!q

hqn4r @E

,rt0{t3 ry

k6Fda mu'rd/p6aj*yads nnssans s$du ja*abi yang l.kulikulum'ssgguhpunb€gfttr laElatjaw&n Fns hn jusa dipedntukkan ma*,h m.nsrkuj$. i rsmFh nmesans jeabn y,ne ray! 8turahsepedr badkur: taw*n yansdisantuns Pasubi sadanEerunrdnAnju€i xsEjaandanPasubi Kad6r Raftl. sordah {xRs) P{M'r wsai 13 fi (KRS), F.qa€i WaEn11TPKBM). Po${ai K.dsrK:nai (PA). P6sam' Kdd (3om6r, slrrnspeftr (Pdh) d5n Bpordor K€&r {Kocksnat/PanF€l (P^EM), Padamiwadn h!'d6r(PAJ, Kstua h.d;r (€.iiba) dans.dan M€lar lPbrkdanP$iaE, s.dan, 8iftra M!& IPkBM-L) x6r!a Prarh (Bofrba) d,n

MuEn &dan sukm K6€1tr

-Rd3TruD'(ffiki/Ps@dl'fu!,*.'Mud.' Ketua tuG'i. K.rut Xde( sandr llor Tari RnssadsHibm44. Hh flrBh - a, n'tL

.xd3UEm,s€ky3n' (s/u3dr),s€'ian, Drum M.FnasaBad M.loi hotua PaEur:n i Hl'u J da Ta Piss,ns M#h 2 tunqkure
ktua Pasukn tBmd,ei) k@oEr, Podsion Ls#, Bmqkune Hijau2 dfl rr I Phqqms Mmh 1

hdahan, PBn himo kstuaPalror. sedionb.dd, Kooo6r, k E. P,er6n rdh, Lans .nKdas.by.^' kbr tumfriln. Ad S.d 6 Lsdsi cult 3 d.n Ahi,\rnl'Fbmbiekd.(umN4'fu cros 3, cub 2 d.i r'{ PhesrnsHij4 1 3 2 Ahli8lasa, Cl,s 4 a 5 d.n culaI

8eeH,

(PKBM dan ra,r' K3mn L) P

(PXSM+) L.is Ko€d , ksrar Muda Psno etua P,iun r r (Bombal oio

P.Bx]fiFbNak4'|efulF,dN'uPlbnMda'.k' Adbd.a,kby%' ^l.EhtfuF,'PqgfuP'bnb]ann+.]e$b'

rah20%.Matuh nimaruFkan FeFdanndd/F3]ard.|anpefundig.ndiFniqk6t 8lb. D'bm

'!p6k p.rmy8igdl€bpbn

s dl.ranr.ndan be

obh ..o€ng mldd/paraFr ebh, drld/oalalr pemahneaii cbans,a (D naash)

YANGDINIIAI KEGIATAN KOKURIKI'LUM
sern bm ^;adtssdri dan su

Bl&i

erun|om 3opod Kadsr Ronaia

** " rtr;i'15;'*",,""

K3|sbF.icibAam'lGabs.n|Folodan$eoainy.
K.|'hfunangK3abMoruiahdan$bagdiy.'

s.t.p jsnis akriv i yans dbnssdai .bh mu.id/@aj akan dinire

rLpinpian suatu jedi yans d'$ndans d6h muddpdalard,i tawabn iereObubedqu'i n ekorah. Pet*abi bBe6d a
Psi'iskat N6s6i

Pe'jeabn Pednskhi sebb Pa'iawabn Pdinokai P.'J€waranP6inskar.n

b c

P.nand neai Barap,n Noood Mss

nurid/peraFJ .hs shba@e FfthrdnaEn d bodcyangdblapkanada|.hsEdb6ikd

66!'p mn d/perajar tark turen haira satu dadpada ssps lswarndkandans F.dpd.n@nodang3.p.nidis'3y?ngbi|ggipaiamepbhun, sekr€ny! Jawaian

P6nEidilfu lddPengoDt B.d.n badan 39eobh PsnsMs / Kotua / asBro / erd, pRs / Psnob4 KouaAkma / Psiohn iffi

GREDKESELURUHAN
mftd/Faj dalam dm dai rsa l6it ngdlp€ld.hi'i'ilud€bidang

y?nsnenuntukkan p6bsr t6'1riset. L6n@i.SLAD/PROSTAR/st L€n&oaperuEh Ahr4huJawatan^M widnatan d;M etua Kora./ P.nsdtu siiirSLAD pRosTAR / Ponorons K€bakerar/ Flo^ornsKd6 B k / : sstr msdapa'Gn@dbqq]ksdua.dmrunG lamb.h6sbddipadak8id€r{dnnr.|grcd3oM!6maGFng kesiabn bkudbrum ylns dp€66hi Mmid/Psraiai peftr€ans€d x men€mp!*.n lunrah

p€nsiklrElbnkspada mlid/p.ratar

Anue.Eh R.m,i. P.rdm. (ARP)

P.rc.pdl'Akdv|dKokudkulunD|h

rokukuhm!dd/psrarar(harLanpGi 2dan3). r, hujunq rahun abu
dilaanki Fda b! ai

diblar saPanFns rempoh mrd/peaj beBd. di Pa€rhai h

jawabik!,sa p€nrhi yaiq red I entuk

muddperajff d aklkan pada *rap bs rahun s6masa(GPA)daf sepantais rempoh peBer! ahan (ccFA) GPAdai ccpa Mud/pesjar x datambdaiq

.

muidperajar Pend bi Khas d

r

sekorahkraismud(sKM)

yans M{d/Psrala,

5l'r ed mudd/pe 6 5s,

JEIiIIS.IENIS KELAA/PEiSATUAX

Ker6@eu,rd,n BoDs*en &.nd Lu.r K.rabK6@nosFslajarsakokhnclabPslabmsiak PNE

Majrb Ksdamahi JaranErz K€ab x6nai$ aan(Huroiitdrn)

JEI{IsJENI5 SUKAIIIDERI'AIXAN xemmbdan rabab. KsEjaan ahu

OTTq| EOFFNE TOIUBfiULJI.I PEU.flNil

s.f'hfr Mcucnaat Rh&n

ry^tu" 4 ht"qt Iiturrtitn 6 Atu)
conroh Blrircn Dii Mu'jd/Peojor & conioh Penukoron sekooh 1Perubdhon l

rthtd rkfn4t 3) @nafrdn & s.IohiMttl aalAtas

soErs Rerod Pensiboron don Pencopoi.n

d h.shd Lditut Khitu N4q4 TPLKN) shbonqon P€*hkrmoion / anulsoh Khos

23

CONTOH BUTIRAN I1IIURID/PELAJAR OIRI

CONTOH PERTUKARAN SEKOLAH IPERUBAHANI

F,tumtrM

25

btutRjN,

tb)

REKOD KEIIADIMNKOKURIKULUM

REKOD KEHAOIRAN KOKURIKULUIII

".,.-.,,...';.-:-i;,:"-i

ii€rqd''qlElii|]s6;;:

+!:i.:-*i*

1ir,!i"jlli!;

--...)

LAMP]RIN1K)

REKODKEHADIRAN KOKURIKULUIII

E
I

s.xr^r"."ral* r ,..-- .,...-." ..-, ...-., ..-..-,...,- ..t

3

a
3

l

F

u@rwl

k)

RUMUSAN PENILAIAN TATIUNAN KOKURIKULUM

RUMUSAN PENILAIAN TAHUNAN KOKURIKULUM

PASUKAN BADAN BERUNIFORII

XELAB/PERSATITAI :....,,,,,.,,,,,--.............

3l

u@tMx4 k)

RUMUSAN PENILAIAN TAHUNAN KOKURIKULUM

RUMUSAN PENIIAIAN TAHUNAN KOKURIKULUM

:................ SUKAN/PERr.lAlNA

PROGMMLATIHAN KTIIDIiAINEGARA {PLKN)

L'NPI N' MARKAHBONUS TERTING GI SUMBANGAN PERKHIDMATAN / ANUGEF{AH KHAS

u@rMN6 tq)

RUMUSAN PENILAIAN KOKURIKULUM TAHUN SEIMASA SEKOLAH MENENGAH RENDAH

f- l

raidaiaiean b! bapa Peitaea /

RUMUSAN PENILAIAN KOKIJRIKT'LiJM TAHUN SEMASASEKOLAH MENENGAH ATAS

RUMUSAN PENILAIAN KOKURIKULUM KESELURUHAN S€kolah

"".". .! $;
P ueDuB danqT€dat = :

G,dx"""|",'h,"rl

randabnoan b€la / Psniaqa rbu

RUiIUSAN PEI{ILAIAiI KOKURIKULUM KESELURUHAN Sekolah MonengahAtas

SIJILPELAJARAN IUALAYSIA Senarai Markah Kokudkutuh

1.#1

&*

c,.dx.."''-h"'f
tudtut P.nsqtm rhest ^wn

l

kndaransanr bapa/Psnjasa

SIJILTINGGI PELA.'ARAN MALAYSIA SenaEi MarkahKokurikulum

BUKU PANDIJAN PENIIAIAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH
PANELPENULIs Puan Halah R€zaibr B:poo Noor Nashim PangEEh Bahasian Setotah, KFM Tlai Hajizlkinyb.Morrd w&rr tnbatur PqEaEhtpgrstuen Mui4 Bs,r,H,l p'hbdhswanKenaius;rr, ES ,€{, rPP Setdil Pengutopr T!.i H4 Mohd r.ua b.Nj.AbdulHamid Ket|du ntL tNilim, 3s,KP Krku M . En.ikMohd Rasrrid MeanAS,/.Pt b. En'jl'Molrammad b.K4sim shah Efllk rilahamd lomn b xamsl Tlri HajiAFbb.hEhm Tlai HajXanaruddii km. i b. EndkSabd Ab! BaNa, b Ei.ik shabd Gh€z.ti b. EmkM0fid.Jamilb.0mm.n Emk Mior Morrd anb MiorFas$n RGe EnckBsin Yahan b Enc Nodii b.MdRad?i t Endt Nu,Adzmsaba b. Enrrk R4k b.sa d EniikMokhr4 Nsrn b. ruai Najohmai b H6jiAhned rud FalrxamaruddnMaiAmii b En.ikAiman Abdllah b. Ei.ik Mohadi Mobin b EnckNgeiambqsAnggik Btr,nt 8s,/tPM 8s,(Pt AS,KqM Bs,,(P{/

-lPNP.Pjrahs JpNpeEt

, SrLixJrrrr, cenas . JPNPdhans . JPNreurggan! - JPNK.tartar - Jpxsrbrarr - PFAKapil

lu&[!!q!!c4ry-c:
sdnla KetlarJniKorudku Jabalripetahren um N6di pe somu Pery€a Xorlitutun. .rabd:n a aianNeoeir Sons Fng tud mnrambeqoandarcaidan fi Ei b@l

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.