Anda di halaman 1dari 14

Blok 28 Occupational Medicine

Carlson/102010038/E2

Konjungtivitis Bahan Kimia di Lingkungan Kerja


Carlson 10.2010.038 F akultas Kedokteran Universitas Kristen Krida !l. "erusan #r$una no. % !akarta 11&10 carlson.renovatio'()ail.co) acana

Latar Belakang
Kesela)atan dan kese*atan ker$a di+iloso+ikan se,a(ai suatu pe)ikiran dan upa-a untuk )en$a)in keutu*an dan kese)purnaan ,aik $as)ani )aupun ro*ani tena(a ker$a pada k*ususn-a dan )anusia pada u)u)n-a. *asil kar-a dan ,uda-an-a )enu$u )as-arakat )ak)ur dan se$a*tera. /en(an )e)pela$ari topik ini. kita akan se)akin )en(erti tentan( kese*atan dan kesela)atan ker$a. ,a(aina)a siste) )ana$e)en kese*atan dan kesela)atan ker$a -an( ,aik. *uku) dan undan(0undan( -an( terkait -an( ada di 1ndonesia. $a)inan apa -an( di)iliki para tena(a ker$a di 1ndonesia. dan ,an-ak lainn-a. Maka itu pentin( ,a(i kita untuk )en(erti le,i* dala) )en(enai topik ini.

Landasan Teori
IDENTIFIKASI PENYAKIT AKIBAT KE !A 1denti+ikasi ini )en(ikuti 2 lan(ka* dia(nosis okupasi Diagnosis Klinis #na)nesis 3e)eriksaan +isik 1

Blok 28 Occupational Medicine 3e)eriksaan penun$an( 3e)eriksaan te)pat ker$a

Carlson/102010038/E2

Pajanan "ang dialami #u$ungan %ajanan dengan %en"akit Pajanan &uku% $esar Faktor individu Faktor lain di luar %ekerjaan Diagnosis oku%asi' (

K) *Keselamatan Kesehatan Kerja+


/e+inisi 3en(ertian se*at senantiasa di(a),arkan se,a(ai suatu kondisi +isik. )ental dan sosial seseoran( -an( tidak sa$a ,e,as dari pen-akit atau (an((uan kese*atan )elainkan $u(a )enun$ukan ke)a)puan untuk ,erinteraksi den(an lin(kun(an dan peker$aann-a. 3aradi()a ,aru dala) aspek kese*atan )en(upa-akan a(ar -an( se*at tetap se*at dan ,ukan sekedar )en(o,ati. )era4at atau )en-e),u*kan (an((uan kese*atan atau pen-akit. Ole* karenan-a. per*atian uta)a di,idan( kese*atan le,i* ditu$ukan ke ara* pence(a*an ter*adap ke)un(kinan ti),uln-a pen-akit serta pe)eli*araan kese*atan seopti)al )un(kin. 5tatus kese*atan seseoran(. )enurut Blu) 617818 ditentukan ole* e)pat +aktor -akni9 a. :in(kun(an. ,erupa lin(kun(an +isik 6ala)i.,uatan8. ki)ia 6or(anik/anor(anik.

lo(a) ,erat. de,u8. ,iolo(ik 6virus. ,akteri. )icroor(anis)e8 dan sosial ,uda-a 6ekono)i. pendidikan. peker$aan8. ,. c. 3erilaku -an( )eliputi sikap. ke,iasaan. tin(ka* laku. 3ela-anan kese*atan9 pro)oti+. pera4atan. pen(o,atan. pence(a*an kecacatan.

re*a,ilitasi.

Blok 28 Occupational Medicine d. ;enetik. -an( )erupakan +aktor ,a4aan setiap )anusia.

Carlson/102010038/E2

Kese*atan ker$a )erupakan spesialisasi il)u kedokteran ,eserta praktekn-a -an( ,ertu$uan a(ar peker$a )e)perole* dera$at kese*atan setin((i0tin((in-a ,aik +isik. )ental )aupun sosial den(an usa*a preventi+ atau kurati+ ter*adap pen-akit/ (an((uan kese*atan -an( diaki,atkan ole* +aktor peker$aan dan lin(kun(an ker$a serta ter*adap pen-akit u)u). Konsep kese*atan ker$a de4asa ini se)akin ,an-ak ,eru,a*. ,ukan sekedar kese*atan pada sektor industri sa$a )elainkan $u(a )en(ara* kepada upa-a kese*atan untuk se)ua oran( dala) )elakukan peker$aann-a 6total *ealt* o+ all at 4ork8. Kesela)atan ker$a atau Occupational 5a+et- secara +iloso+i diartikan se,a(ai suatu pe)ikiran dan upa-a untuk )en$a)in keutu*an dan kese)purnaan ,aik $as)ani )aupun ro*ani tena(a ker$a pada k*ususn-a dan )anusia pada u)u)n-a serta *asil ,uda-a dan kar-an-a )enu$u )as-arakat )ak)ur se$a*tera. /ari se(i keil)uan diartikan se,a(ai suatu pen(eta*uan dan penerapann-a dala) usa*a )ence(a* ke)un(kinan ter$adin-a kecelakaan dan pen-akit aki,at ker$a. 3en(ertian Kecelakaan Ker$a 6accident8 adala* suatu ke$adian atau peristi4a -an( tidak diin(inkan -an( )eru(ikan ter*adap )anusia. )erusak *arta ,enda atau keru(ian ter*adap proses.1.2

Klasi,ikasi
Menurut 1:O 17%2. kecelakaan ker$a diklasi+ikasikan )en$adi < (olon(an. -aitu9 a' 1. 2. 3. <. &. Klasi,ikasi menurut jenis ke&elakaan "er$atu* "erti)pa ,enda "ertu),uk "er$epit ;erakan )ele,i*i ke)a)puan Menurut $enis kecelakaan. kecelakaan diklasi+ikasikan se,a(ai ,erikut9

Blok 28 Occupational Medicine %. 2. 8. 3en(aru* su*u "erkena arus listrik "erkena ,a*an0,a*an ,erna*a-a/radiasi

Carlson/102010038/E2

$' 1. 2. 3. <. &. &' 1. 2. 3. <. &. %. 2. 8. 7. 10. 11. d' 1. 2. 3. <.

Klasi,ikasi menurut %en"e$a$ ke&elakaan Mesin #lat an(kut 3eralatan lain seperti dapur pe),akan atau pe)anas. instalasi listrik Ba*an0,a*an =at ki)ia atau radiasi :in(kun(an ker$a )isal di ketin((ian atau kedala)an tana* Klasi,ikasi menurut Si,at Luka - Kelainan 3ata* tulan( /islokasi 6 keseleo 8 >e(an( otot 6urat8 Me)ar dan luka dala) -an( lain #)putasi :uka di per)ukaan ;e(er dan re)uk :uka ,akar Keracunan0keracunan )endadak 3en(aru* radiasi :ain0lain Klasi,ikasi menurut letak kelainan atau &a&at di tu$uh Kepala :e*er Badan #n((ota atas <

Blok 28 Occupational Medicine &. %. 2. #n((ota ,a4a* Ban-ak te)pat :etak lain -an( tidak ter)asuk dala) klsi+ikasi terse,ut.

Carlson/102010038/E2

.ndang/undang dan %eraturan ke%utusan menteri $erhu$ungan K)0 1. 2. 3. <. &. UU ?o 1< ta*un 17%7 tentan( Ketentuan 3okok "ena(a Ker$a UU ?o 1 ta*un 1720 tentan( Kesela)atan Ker$a UU Kese*atan no 23 ta*un 1772 pasal 23 tentan( Kese*atan UU ?o 3 ta*un 1772 "entan( !a)inan 5osial "ena(a Ker$a 3er)enaker ?o 0&/)en 177%. setiap perusa*aan -an( )e)perker$akan @100

oran( dan atau -an( )en(andun( potensi ,a*a-a 4a$i, )enerapkan siste) )ana$e)en K3 6,a, 111 pasal 38 %. 2. 33 ?o 32 ta*un 177% tentan( "ena(a Kese*atan UU ?o 13 ta*un 2003 tentan( perundan(0undan(an "ena(a Ker$a.1.2.3.<

TE1 I KE2ELAKAAN KE !A
Kecelakaan ker$a )erupakan suatu *al -an( serin( ter$adi dala) dunia ker$a. ter$adin-a kecelakaan ker$a ini dapat kita pela$ari dan diupa-akan pence(a*ann-a. #dapun ,e,erapa teori )en(enai pen-e,a, kecelakaan ker$a. -aitu9 1. Teori #einri&h 6 Teori Domino8

"eori ini )en(atakan ,a*4a suatu kecelakaan ter$adi dari suatu ran(kaian ke$adian . #da li)a +aktor -an( terkait dala) ran(kaian ke$adian terse,ut -aitu lin(kun(an. kesala*an )anusia. per,uatan atau kondisi -an( tidak a)an. kecelakaan. dan cedera atau keru(ian. Aeinric* den(an "eori /o)inon-a )en((olon(kan pen-e,a, kecelakaan )en$adi 2. -aitu9

&

Blok 28 Occupational Medicine a. Unsa+e #ction 6"indakan tidak a)an8

Carlson/102010038/E2

Unsa+e action adala* suatu tindakan -an( )e)icu ter$adin-a suatu kecelakaan ker$a. Conto*-a adala* tidak )en(enakan )asker. )erokok di te)pat -an( ra4an ter$adi ke,akaran. tidak )e)atu*i peraturan dan laran(an K3. dan lain0lain. "indakan ini ,isa ,er,a*a-a dan )en-e,a,kan ter$adin-a kecelakaan.

,.

Unsa+e Condition 6Kondisi tidak a)an8

Unsa+e condition ,erkaitan erat den(an kondisi lin(kun(an ker$a -an( dapat )en-e,a,kan ter$adin-a kecelakaan. Ban-ak dite)ui ,a*4a pen-e,a, terciptan-a kondisi -an( tidak a)an ini karena kuran( er(ono)is. Unsa+e condition ini conto*n-a adala* lantai -an( licin. tan((a rusak. udara -an( pen(ap. penca*a-aan kuran(. terlalu ,isin(. dan lain0lain. 2.3.< 3' Teori 4ulti%le 2ausation

"eori ini ,erdasarkan pada ken-ataan ,a*4a ke)un(kinan ada le,i* dari satu pen-e,a, ter$adin-a kecelakaan. 3en-e,a, ini )e4akili per,uatan. kondisi atau situasi -an( tidak a)an. Ke)un(kinan0ke)un(kinan pen-e,a, ter$adin-a kecelakaan ker$a terse,ut perlu diteliti. )' Teori 5ordon

Menurut ;ordon. kecelakaan )erupakan aki,at dari interaksi antara kor,an kecelakaan. perantara ter$adin-a kecelakaan. dan lin(kun(an -an( ko)pleks. -an( tidak dapat di$elaskan *an-a den(an )e)perti),an(kan sala* satu dari 3 +aktor -an( terli,at. Ole* karena itu. untuk le,i* )e)a*a)i )en(enai pen-e,a,0pen-e,a, ter$adin-a kecelakaan )aka karakteristik dari kor,an kecelakaan. perantara ter$adin-a kecelakaan. dan lin(kun(an -an( )endukun( *arus dapat diketa*ui secara detail. 2.3.< 6' Teori eason

Blok 28 Occupational Medicine

Carlson/102010038/E2

>eason )en((a),arkan kecelakaan ker$a ter$adi aki,at terdapat Blu,an(C dala) siste) perta*anan. 5iste) perta*anan ini dapat ,erupa pelati*an0pelati*an. prosedur atau peraturan )en(enai kesela)atan ker$a. 7' Teori Frank E' Bird Petersen

3enelusuran su),er -an( )en(aki,atkan kecelakaan. Bird )en(adakan )odi+ikasi den(an teori do)ino Aeinric* den(an )en((unakan teori )ana$e)en. -an( intin-a se,a(ai ,erikut9 Mana$e)en kuran( kontrol 5u),er pen-e,a, uta)a ;e$ala pen-e,a, lan(sun( 6praktek di ,a4a* standar8 Kontak peristi4a 6kondisi di ,a4a* standar8 Keru(ian (an((uan 6tu,u* )aupun *arta ,enda8.

Usaha pencegahan kecelakaan kerja hanya berhasil apabila dimulai dari memperbaiki manajemen tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian, praktek dan kondisi di bawah standar merupakan penyebab terjadinya suatu kecelakaan dan merupakan gejala penyebab utama akibat kesalahan manajemen. 2,3,4

('

FAKT1

ISIK1

"er$adin-a kecelakaan ker$a dise,a,kan ole* 2 +aktor uta)a -akni +aktor +isik dan +aktor )anusia. Kecelakaan ker$a ini )encakup 2 per)asala*an pokok. -akni9 a. ,. Kecelakaan adala* aki,at lan(sun( peker$aan *PAK+ Kecelakaan ter$adi pada saat peker$aan sedan( dilakukan 6PA#K8

Blok 28 Occupational Medicine

Carlson/102010038/E2

/ala) perke),an(an selan$utn-a ruan( lin(kup kecelakaan ini diperluas la(i se*in((a )encakup kecelakaan0kecelakaan tena(a ker$a -an( ter$adi pada saat per$alanan atau transport ke dan dari te)pat ker$a. /en(an kata lain kecelakaan lalu lintas -an( )eni)pa tena(a ker$a dala) per$alanan ke dan dari te)pat ker$a atau dala) ran(ka )en$alankan peker$aann-a $u(a ter)asuk kecelakaan ker$a. 3en-e,a, kecelakaan ker$a pada u)u)n-a di(olon(kan )en$adi 2. -akni9 a. ,. Faktor Fisik' Kondisi0kondisi lin(kun(an peker$aan -an( tidak a)an atau Faktor 4anusia' 3erilaku peker$a itu sendiri -an( tidak )e)enu*i kesela)atan.

unsa+et- condition )isaln-a lantai licin. penca*a-aan kuran(. silau. dan se,a(ain-a. )isaln-a karena kelen(a*an. n(antuk. kelela*an. dan se,a(ain-a. Menurut *asil penelitian -an( ada. 8& D dari kecelakaan -an( ter$adi dise,a,kan ole* +aktor )anusia.

SISTE4 KE !A

4ANA!E4EN

KESE#ATAN

DAN

KESELA4ATAN

3rinsip0prinsip penerapan 5MK3 )en(acu kepada & prinsip dasar 5MK3 se,a(ai)ana di)aksud dala) 3eraturan Menteri "ena(a Ker$a >epu,lik 1ndonesia ?o. 3E> 0&/ME?/177% tentan( 5iste) Mana$e)en Kese0la)atan dan Kese*atan Ker$a B#B 111 a-at 618 -aitu 9 1. Menetapkan ke,i$akan kesela)atan dan kese*atan ker$a dan )en$a)in ko)it)en

ter*adap penerapan 5iste) Mana$e)en K3. 2. Merencanakan pe)enu*an ke,i$akan. ttu$uan dan sasaran penerapan kesela)atan

dan kese*atan ker$a.

Blok 28 Occupational Medicine 3.

Carlson/102010038/E2

Menerapkan ke,i$akan kesela)atan dan kese*atan ker$a secara e+ekti+ den(an

)en(e),an(kan ke)a)puan dan )ekanis)e pendukun( -an( diperlukan untuk )encapai ke,i$akan. tu$uan. serta sasaran kesela)atan dan kese*ata ker$a. <. Men(ukur. )e)antau dan )en(evaluasi kiner$a kesela)atan dan kese*atan ker$a

serta )elakukan tindakan per,aikan dan pence(a*an. &. Menin$au secara teratur dan )enin(katkan pelaksanaan 5iste) Mana$e)en K3

secara ,erkesina),un(an den(an tu$uan )enin(katkan kiner$a kesela)atan dan kese*atan ker$a.

Pen"akit Aki$at Kerja 3en-akit aki,at ker$a ti),ul aki,at pa$anan +aktor +isik. ki)ia. ,iolo(is atau psikososial di te)pat ker$a. Faktor terse,ut di dala) lin(kun(an ker$a )erupakan pen-e,a, pokok dan )enentukan ter$adin-a pen-akit aki,at ker$a. )isaln-a terpa$an ti)a* *ita) di te)pat ker$a )erupakan +aktor risiko ter$adin-a keracunan ti)a* *ita). ?a)un. perlu diketa*ui ,a*4a +aktor lain seperti kerentanan individual dapat ,erperan ter*adap perke),an(an pen-akit.1

Pen"akit "ang Berhu$ungan dengan Pekerjaan AO )en((olon(kan pen-akit -an( ,er*u,un(an den(an peker$aan ,ersi+at )ulti+aktorial. 3en-akit ini adala* pen-akit den(an +aktor te)pat ker$a -an( dapat dikaitkan se,a(ai pen-e,a, ti),uln-a pen-akit na)un tidak )erupakan +aktor resiko setiap kasus. 3en-akit ini serin( dite)ukan di )as-arakat u)u). 3en-akit -an( ,er*u,un(an den(an peker$aan antara lain *ipertensi. pen-akit $antun( koroner. pen-akit psikoso)atik. kelainan )usculoskeletal. pen-akit pernapasan kronis/,ronc*itis kronis. 3ada pen-akit ini. peker$aan dapat )erupakan pen-e,a, atau ,isa )e)per,erat kondisi pen-akit -an( ada.1

Blok 28 Occupational Medicine

Carlson/102010038/E2

!A4INAN S1SIAL TENA5A KE !A


!a)inan 5osial "ena(a Ker$a 6!a)sostek8 adala* pro(ra) pu,lik -an( )e),erikan perlindun(an ,a(i tena(a ker$a untuk )en(atasi risiko sosial ekono)i tertentu -an( pen-elen((araann-a )en((unakan )ekanis)e asuransi sosial. 5e,a(ai pro(ra) pu,lik. $a)sostek )e),erikan *ak dan )e),e,ani ke4a$i,an secara pasti ,a(i pen(usa*a dan tena(a ker$a ,erdasarkan Undan(0Undan( ?o. 3 "a*un1772. ,erupa santunan tunai dan pela-anan )edis. sedan(kan ke4a$i,an peserta adala* terti, ad)inistrasi dan )e),a-ar iuran. 3ro(ra) !#M5O5"EK )e),erikan perlindun(an ,ersi+at dasar. untuk )en$a(a *arkat dan )arta,at )anusia. k*ususn-a tena(a ker$a. $ika )en(ala)i risiko0risiko sosial ekono)i den(an pe),ia-aan -an( ter$an(kau ole* pen(usa*a dan tena(a ker$a. >isiko sosial ekono)i -an( ditan((ulan(i ole* pro(ra) !#M5O5"EK. ter,atas saat ter$adi peristi4a kecelakaan ker$a. sakit. *a)il. ,ersalin. cacat. *ari tua dan )enin((al dunia. -an( )en(aki,atkan ,erkuran(n-a atau terputusn-a pen(*asilan tena(a ker$a dan atau )e),utu*kan pera4atan )edis. !a)sostek dilandasi +iloso+i ke)andirian dan *ar(a diri untuk )en(atasi risiko sosial ekono)i. Ke)andirian ,erarti tidak ter(antun( oran( lain dan )e),ia-ai pera4atan pada 4aktu sakit. ke*idupandi *ari tua )aupun keluar(an-a. ,ila )enin((al dunia. Aar(a diri ,erarti $a)inan terse,ut diperole* se,a(ai *ak dan ,ukan ,elas kasi*an dari oran( lain. #(ar pe),i-aan dan )an+aat opti)al. pelaksanaan pro(ra) !#M5O5"EK dilakukan secara (oton( ro-on(. di)ana -an( )uda )e),antu -an( tua. -an( se*at )e),antu -an( sakit. dan -an(,erpen(*asilan tin((i )e),antu -an( ,erpen(*asilan renda*.&

10

Blok 28 Occupational Medicine Badan Pen"elenggara dan Dasar #ukum

Carlson/102010038/E2

3e)erinta* >1 )enun$uk 3". !a)sostek 63ersero8 se,a(ai Badan 3en(a4as 3en-elen((ara !a)inan5osial "ena(a Ker$a )elalui 3eraturan ?o. 3% "a*un 177&. 3ro(ra) !#M5O5"EK kepesertaann-a diatur secara 4a$i, )elalui Undan(0 Undan( ?o. 3 "a*un 1772 tentan( !a)inan 5osial "ena(a Ker$a. sedan(kan pelaksanaann-a dituan(kan dala) 3eraturan 3e)erinta* ?o. 1< "a*un 1773. Keputusan 3residen ?o. 22 "a*un 1773 dan 3eraturan Menteri "ena(a Ker$a dan "rans)i(rasi ?o. 3E> E 12 / ME? / F1 / 2002. !enis Program Undan( 0Undan( ?o. 3 ta*un 1772 ,aru )en(atur $enis 3ro(ra) !a)inan Kecelakaan Ker$a. !a)inan Aari "ua. !a)inan Ke)atian dan !a)inan 3e)eli*araan Kese*atan. a' Program !aminan #ari Tua 3ro(ra) !a)inan Aari "ua ditu$ukan se,a(ai pen((anti terputusn-a pen(*asilan tena(a ker$a karena )enin((al. cacat. atau *ari tua dan diselen((arakan den(an siste) ta,un(an *ari tua. 3ro(ra) !a)inan Aari "ua )e),erikan kepastian peneri)aan pen(*asilan -an( di,a-arkan pada saat tena(a ker$a )encapai usia && ta*un atau tela* )e)enu*i pers-aratan tertentu. 1uran 3ro(ra) !a)inan Aari "ua ini /itan((un( 3erusa*aan 3.2D. 5edan(kan -an( /itan((un( "ena(a Ker$a adala* 2D. Ke)an+aatan !a)inan Aari "ua adala* se,esar aku)ulasi iuran dita),a* *asil pen(e),an(ann-a. !a)inan Aari "ua akan dike),alikan/di,a-arkan se,esar iuran -an( terku)pul dita),a* den(an *asil pen(e),an(ann-a. apa,ila tena(a ker$a9

Mencapai u)ur && ta*un atau )enin((al dunia. atau cacat total tetap Men(ala)i 3AK setela* )en$adi peserta sekuran(0kuran(n-a & ta*un den(an 3er(i keluar ne(eri tidak ke),ali la(i. atau )en$adi 3?5/3O:>1/#B>1 Program !aminan Ke&elakaan Kerja

)asa tun((u 1 ,ulan

$'

Kecelakaan ker$a ter)asuk pen-akit aki,at ker$a )erupakan risiko -an( *arus di*adapi ole* tena(a ker$a dala) )elakukan peker$aann-a. Untuk )enan((ulan(i *ilan(n-a se,a(ian atau seluru* pen(*asilan -an( diaki,atkan ole* adan-a risiko0risiko sosial

11

Blok 28 Occupational Medicine

Carlson/102010038/E2

seperti ke)atian atau cacat karena kecelakaan ker$a ,aik +isik )aupun )ental. )aka diperlukan adan-a $a)inan kecelakaan ker$a. Kese*atan dan kesela)atan tena(a ker$a )erupakan tan((un( $a4a, pen(usa*a se*in((a pen(usa*a )e)iliki ke4a$i,an untuk )e),a-ar iuran $a)inan kecelakaan ker$a -an( ,erkisar antara 0.2<D 0 1.2<D sesuai kelo)pok $enis usa*a. !a)inan Kecelakaan Ker$a 6!KK8 )e),erikan ko)pensasi dan re*a,ilitasi ,a(i tena(a ker$a -an( )en(ala)i kecelakaan pada saat di)ulai ,eran(kat ,eker$a sa)pai ti,a ke),ali diru)a* atau )enderita pen-akit aki,at *u,un(an ker$a. 1uran untuk pro(ra) !KK ini sepenu*n-a di,a-arkan ole* perusa*aan. 3erincian ,esarn-a iuran ,erdasarkan kelo)pok $enis usa*a se,a(ai)ana tercantu) pada iuran. & &' Program !aminan Kematian

!a)inan Ke)atian diperuntukkan ,a(i a*li 4aris dari peserta pro(ra) !a)sostek -an( )enin((al ,ukan karena kecelakaan ker$a. !a)inan Ke)atian diperlukan se,a(ai upa-a )erin(ankan ,e,an keluar(a ,aik dala) ,entuk ,ia-a pe)aka)an )aupun santunan ,erupa uan(. 3en(usa*a 4a$i, )enan((un( iuran 3ro(ra) !a)inan Ke)atian se,esar 0.3D den(an $a)inan ke)atian -an( di,erikan adala* >p 12 !uta terdiri dari >p 10 $uta santunan ke)atian dan >p 2 $uta ,ia-a pe)aka)an dan santunan ,erkala.

4an,aat Program !K 3ro(ra) ini )e),erikan )an+aat kepada keluar(a tena(a ker$a seperti9 5antunan Ke)atian9 >p 10.000.000.0G Bia-a 3e)aka)an9 >p 2.000.000.G 5antunan Berkala9 >p 200.000.0/ ,ulan 6sela)a 2< ,ulan8.&

Pem$ahasan Kasus

12

Blok 28 Occupational Medicine

Carlson/102010038/E2

3ada skenario. ?ona 5. 23 ta*un datan( den(an kelu*an pen(li*atan )enurun. se)en$ak ke)arin. )e),uat dia tidak ,isa ,eker$a. )enetap. tidak perna* )e)akai kaca)ata dan lensa kontak. )atan-a silau. )ata kanan (atal se$ak 2 *ari lalu. )akin la)a kelu*an dirasakan )akin )e),erat. (atal pada )ala) *ari dan pasien ,elu) )akan o,at. 2 )in((u lalu )atan-a kecipratan air pel dan )atan-a ke)era*an. kelu*an lainn-a $u(a dirasakan ke)udian pada )ata kirin-a. #sa). alkali. asap. an(in dna *a)pir setiap su,stansi iritan -an( )asuk ke saccus con$un(tivalis dapat )eni),ulkan kon$un(tivitis. Be,erapa iritan -an( u)u). -aitu pupuk. sa,un. deodoran. spra- ra),ut. te),akau. ,a*an0,a*an )ake up. dan ,er,a(ai asa) dan alkali. /i daera* tertentu. asap dan ka,ut dapat )en$adi pen-e,a, uta)a kon$un(tivitis ki)ia rin(an. Kelu*an -an( dirasakan adala* )atan-a )era* dan )en((an((u. 3ada luka karena asa). asa) )en(u,a* si+at protein $arin(an dan e+ekn-a lan(sun( ti),ul. #lkali tidak )en(u,a* si+at protein dan cenderun( cepat )en-usup ke dala) a$rin(an serta )eneteap di dala) $arin(an kon$un(tiva. /i sini alkali terus )erusak sela)a ,er$a)0$a) atau ,er*ari0*ari la)an-a. ter(antun( konsentrasi )olar dan $u)la* -an( )asuk. 3erlekatan antara kon$un(tivita ,ul,aris dan palpe,ralis 6si),le+aron8 dan parut kornea le,i* ter$adi karena a(en pen-e,a, alkali. ;e$ala uta)a luka ,a*an ki)ia adala* n-eri. adan-a in$eksi. +oto+o,ia dan ,le+arospas)e. 5accus con$unctivalis *arus se(era di,ilas dan )en-eluru* den(an air atau larutan (ara) dan setiap )ateri padat *arus disin(karkan secara )ekanis. !an(an )e)akai antidot ki)ia4i. "indakan lan$utann-a -aitu den(an kortikosteroid topikal intensi+. tetes )ata askor,at dan sitrat. siklople(ik. terapi anti(lauko)a seperlun-a. ko)pres din(in. dan anal(esik siste)ik.%

Diagnosis Klinis 0 Konjungtivitis e& Bahan Kimia e& Ke&elakaan Kerja Pajanan "ang dialami 0 Bahan Kimia *Asam+ #u$ungan %ajanan dengan %en"akit 0 4erusak Protein !aringan 4ata Pajanan &uku% $esar 0 Immediate e,,e&t Faktor individu 0 Tidak ada Faktor lain di luar %ekerjaan 0 Tidak ada

13

Blok 28 Occupational Medicine

Carlson/102010038/E2

Diagnosis oku%asi 0 Pen"akit Aki$at Kerja *Konjungtivitis e& Bahan Kimia e& Ke&elakaan Kerja+

Kesim%ulan
5etela* )e)pela$ari teori0teori -an( ,erkenaan den(an skenario. kesi)pulann-a adala* *ipotesisn-a diteri)a -aitu ?? 5 )enderita kon$unctivitis iritan ec ,a*an ki)ia ec kecelakaan ker$a.

Da,tar Pustaka
1. !e-aratna) !. Ko* /. "eHt,ook o+ 5in(apore9 occupational )edicine practice.

orld 5cienti+icG 2011. p(. 101%.

2. >idle- !. Aealt* I sa+et- in ,rie+. U5#9 ElsevierG 2008. p( 2203%. 3. >idle- !. Aealt* I sa+et- in ,rie+. U5#9 ElsevierG 2008. p( 113020. <. 5uardi >. 5iste) )ana$e)en kesela)atan dan kese*atan ker$a. !akarta9 33MG 200&. *. 10180. &. !a)sostek. /iundu* dari *ttp9//444.scri,d.co)/doc/&2132<<7/!#M5O5"EK. % Okto,er 2013. %. Eva 3> dan *itc*er !3. O+ta)olo(i u)u). Edisi 12. !akarta9 3ener,it Buku

Kedokteran E;C9 2012. *. 11&.

1<