Anda di halaman 1dari 144

ArApovics MriA

AkzssgTAnuLsA

ELTEAz LEThosszig TArT MvELdsrT ALApTvny

AkzssgTAnuLsA

ArApovicsMriA
AkzssgTAnuLsA
AciviLszErvEzETEkszErEpEAzEgszLETrEkiTErJEdTAnuLsBAn

Megjelenta
nemzeticivilAlapprogramtmogatsval.

AktetArapovicsMria:Aciviltrsadalomsnonprofitszervezetekszerepe
azegszletrekiterjedtanulsbancm,azEtvsLorndTudomnyegyetem
nevelstudomnyidoktoriiskoljbanvdettdoktoridisszertcialapjnkszlt.

ArapovicsMria

ELTEAzlethosszigTartMveldsrtAlaptvny

isBn978-963-89432-0-0

Felelskiad:
azELTEAzlethosszigTartMveldsrtAlaptvnyelnke
Budapest2011.
Bort:
MreiFanniLuca
nyomdaimunkk:
rosentalkft.

TArTALoM

TARTALOM
1.BEVEZET

2.ACIVILTRSADALOMSPEDAGGIAIASPEKTUSAI
2.1.Aciviltrsadalomfogalmimegkzeltsei
2.1.1.Azkorigykerek
2.1.2.Aklasszikuskor
2.1.3.AXiX.szzadicivilgondolatok
2.1.4.Aciviltrsadalomfogalmnakrenesznsza
2.2.Apolgr,azllampolgr,azunispolgr
2.3.Atrsadalmitkeatkvkonvertlhatkapcsolatok
2.4.Acivilaktivitshaznkban
2.5.Atrsadalmitkefejlesztsneklehetsgedemokratikus
llampolgrsgrakpzs
2.6.nkntessgMagyarorszgon

11
11
12
12
13
15
17
18
23

3.ABOLDOGULSTJA:ATUDSFOLYAMATOSBVTSE
3.1.Elzmnyek
3.1.1.Azegszletenttarttanulsfilozfijaakultrnkban
3.1.2.Afelnttkoritanulsnpszervvlsa
3.1.3.Azegszletenttartoktatsgykerei
3.1.4.jdimenziatanulsban:EmberiJogokEgyetemesnyilatkozata
3.1.5.nemzetkzifelnttkpzsikonferencik
3.2.Azegszletenttarttanulsfogalmaazoktatsgykzppontjban
3.3.1.Azegszletenttarttanulskoncepcijrafogalmazsa
3.3.2.Azv.nemzetkziFelnttoktatsivilgkonferencia,hamburg
3.4.Azjparadigma
3.4.1.Alisszabonistratgia
3.4.2.Mrfldkafelnttkpzsben:
Memorandumazegszletenttarttanulsr
3.4.3.Akulcskompetencik
3.4.4.Azeurpaikpestsikeretrendszer
3.4.5.Azegszletenttarttanulsparadigmja
3.5.TanulsletenT Magyarorszgazezredforduln
3.5.1.AMagyarkztrsasgkormnynakstratgija
azegszletenttarttanulsrl
3.5.2.Azegszletenttarttanulscl-sfeladatrendszere
Magyarorszgon
3.5.3.TT:Tanulsletent
3.5.4.Tendencikafelnttkpzsben

27
27
27
30
31
31
32
36
36
37
38
38

25
26

39
42
43
44
46
47
48
49
51

AkzssgTAnuLsA

4.ANONPROFITSZEKTOR

53

4.1.Anonprofitszektorfogalma

53

4.2.Adefincialkotsfolyamatasanonprofitszervezetekismrvei
4.3.nonprofitelmletek
4.4.nemzetkzikrkpazezredvginonprofitszektorrl
4.4.1.Aszektorrvls
4.4.2.Anonprofitszervezetekfbbtevkenysge
4.4.3.Aszektormegersdse
4.4.4.Ajltiszolgltatsoksazoktatsdominancija
4.5.Agloblisegyesletiforradalom
4.6.Amagyarorszginonprofitszektorltalnosstatisztikaimutati
4.6.1.Astatisztikaiismrvek
4.6.2.Ahazaiszektorfejldse
4.6.3.Aszervezetekszma,jogiformjastevkenysge
4.6.4.Aszervezetekbevtelesaterletimegoszlsa
4.6.5.Acivilkurzsialapja:ahumnerforrs

54
57
61
62
63
64
65
67
71
72
73
73
75
76

5.EGYNSTRSADALOM
5.1.gazdasgirdekek:atanulsgazdasgtana
5.2.Egynskzssg:kzssgimveldsEurpban,
tanulscivilszervezetekben
5.2.1.klubok
5.2.2.kaszink
5.2.3.szabadkmvespholyok
5.2.4.olvaskrk
5.2.5.svd/skandinvtanulkrk
5.2.6.Tudomnyosismeretterjeszts,szabadegyetemek,
harmadikkoregyetemei
5.2.7.npfiskolk
5.2.8.dntermeliskolk
5.3.Atapasztalatitanulssaznkntesmunka
5.4.nevelselmletiaspektusok
5.5.Akzssgiszimbolikasatanuls
6.DELFIKUTATSFELNTTKPZKAKZSSGITANULSRL
6.1.Adelfimdszer
6.1.1.Adelfimdszerelnevezse
6.1.2.Adelfimdszereredete
6.1.3.Adelfimdszermenetesvarinsai
6.1.4.Adelfieljrsafelnttkpzsben
6.2.Azegszletenttarttanuls
sacivilszektorkapcsolattvizsglkutatselzmnyei
6.2.1.kutatskzvetlenelzmnye
6.2.2.Adelfikutatscljaskrdsei

79
79
83
83
83
84
85
86
87
88
91
92
93
96
99
99
100
100
102
103
103
103
104

TArTALoM

6.3.delfikutatsacivilszervezetekbenmegvalsulinformlistanulsrl
6.3.1.Akutatsmdszerei
6.3.2.Arsztvevknvsora
6.3.3.Akutatsmenete
6.4.Fbbkvetkeztetsek,javaslatok
6.4.1.szakrtivlemnyekazegszletenttarttanulsrl
6.4.2.Acivilszervezetekakzssgitanulsmegvalsti
6.4.3.Acivilekfeladatai
6.4.4.Aszksgesintzkedsek,egyttmkdsek
6.5.szakkpzsiprogramok
6.6.Akutatssszefoglalsa

104
104
105
105
106
106
108
110
110
111
111

7.AKZSSGTANULSA
7.1.Azegszletenttarttanulsprogramjaakutatstkrben
7.2.Akzssgitanuls
7.3.Acivil-nonprofitszervezetekszerepeafelnttektanulsban
7.4.Afelnttekinformlistanulsasacivilszervezetek
7.5.Akutatseredmnyeialtezcivil-nonprofitszakkpzsiprogramok
tartalmimegjtsnakszolglatban
7.5.1.Akzssgi-civilszervezfelsfokszakkpestsiprogram
7.5.2.nonprofitmenedzsersnonprofitgyintzprogram

113
113
114
115
117

IRODALOM

123

117
118
120

AkzssgTAnuLsA

BEvEzET

1.BEVEZET
Az egyetlen igazi tanuls:
a lnynkben szunnyad tudsnak
tevkenny bresztse.
Weressndor

Az 1970-es vek vilgvlsga, a jlti llam megrendlse, majd a szocialista


rendszersztesseindtjaeljraaciviltrsadalomjragondolsnakrenesznszt
s a problmk megoldst keresve a felnttkpzsben rejl erforrsok kutatst, az
egszletenttarttanulsmegfogalmazst.
Amodernkoridemokrcikafelismert,tudatossvlt,gyakoroltllampolgriltforma
hjnnembizonyultaktartsanmkdkpesnek.civilszervezeteksokasgahoztaltre azt
afinom,deigenerstrsadalmiszvetet,amelymranlltrsadalmi-gazdasgitnyezvvlt,samelyetnonprofitszektornakneveznk.gazdasgiszerepemellettvszzados
hagyomnyratekintvisszaacivilszfranmveldstsegt,satrsadalmieslyegyenlsget
nvelclfelnttoktatsitevkenysge.Azelmltvtizedekoktatsszociolgiaikutatsai
rvilgtottakarra,hogyatrsadalmisakulturlistkegazdasgitkvkonvertlhat,ha
megvanatrsadalombanazehhezszksgeskohzisbizalom.
haznkban a civil trsadalom jjszletse s a felnttkpzs demokratizldsa
egyidben ment vgbe. A magyar felnttoktats a XX. szzad utols vtizedben a
nemzetkzisunisvltozsoktlnemfggetlenljelentstalakulsonmentkeresztl,
differencildottsdiverzifikldott,tbbszektorvvltozott.
Azegszletenttarttanulsnapjainkmegfogalmazsaszerintatanulsaziskolai
elksztstlanyugdjutnikorigterjedenmagbanfoglalmindenformlis,nemformlissinformlistanulst,mindenolyantanulsitevkenysget,amelyszemlyes,
llampolgri, trsadalmi, foglalkoztatsi szempontbl tuds, kszsgek s kpessgek
fejlesztsecljbltrtnik.
Jelendoktoridisszertcinalapulkiadvnyaztmutatjabe,hogyacivilszerveztekdirekt
sindirektmdon,akpzseik,afelnttkpzsiszolgltatsaiksmindennapitevkenysgk
ltalhogyansegtikazlethosszigtarttanulsltrejttt,milyenszerepettltenekbeacivil
szervezetekazegszletnkrekiterjedtanulssaznmvelsmegvalsulsban.
Azrsmelskntaciviltrsadalomfogalmtjrjakrl,rvidtrtnetittetkintst
kvetenazllampolgrrafkuszlva.Aznllancselekv,individumoksazltaluk
alkotott kapcsolatok, a kzssgek egyttmkdsbl ltrejtt hlzatok trsadalmi
tkteredmnyeznek.Atrsadalmitkeputnamltaljavasoltmrszmaitvizsgljka
hazaicivilaktivitst, aznkntessgetsezekfejlesztsneklehetsgtbemutatalfejezetek.
Ezvezettbennnketakvetkezegysghezazegszletenttarttanulsfilozfijhoz.
Atudsmindenkultrbanrtkaboldogulstjaatudsfolyamatosbvtse.Ennek
rvidttekintsrevllalkozottaharmadikfejezet,melyazegszletenttarttanuls
koncepcijtvizsgljakultrtrtnetiszempontbl,valamintanemzetkzifelnttkpzsi
dokumentumokonsazEurpaiunivonatkozdokumentumainshazaitrendeken
keresztl.

AkzssgTAnuLsA

Anegyedikfejezetkzgazdasgiszempontbltekintitanonprofitszektort,afogalmt
sszereptagazdasgban.ittamagyarorszginonprofitszektorltalnosstatisztikai
mutatit, a hazai szektor fejldsnek fbb jellegzetessgt s a civil kurzsit ltrehoz
humnerforrstvizsgljuk.
Aztdikfejezetazegynsatrsadalomviszonynakbemutatsravllalkozik,klns
tekintettelakzssgimveldshazaiseurpaiformira,arraakrdsrekeresveavlaszt,
hogyantanulnakafelnttekcivilszervezetekben.Megismerhetjkaklubok,kaszink,
szabadkmvespholyok,olvaskrk,tanulkrk,szabadegyetemek,npfiskolkvilgt:
akzssgitanulst.
Ahatodikfejezetegy,acivilszervezetisfelnttkpzsiszakemberek,valamintdntshozk
kztvgzettdelfikutatseredmnyeitmutatjabe,akommunikcismdszersajtossgainak
jellemezsemellett.Akutatsikrdsekmegvlaszolsratermszetknlstartalmuknl
fogvaakvantitatvmdszereknembizonyultakalkalmasnakklnsenazinformlis
tanulsitevkenysgresafeladatok,intzkedsekfeltrsrairnyulkrdseinkesetben.
olyan kutatsi mdszert kerestnk teht, mely trben, idben, kltsgeit tekintve s
szellemisgbenismegfeleltaszempontjainknak.gyesettavlasztsaMagyarorszgon
mgnemgyakori,deismertdelfi kutatsi mdszerre, melyavizsglatcljamellettelsegtetteavlemnycsertisarsztvevkzel50szakrtkztt.
nemtitkoljuk,hogyatmnknakmegfelelenamdszerdemokratikusmkdsielve
mindenrsztvevvlemnyeanonimmdonegyformasllyalkerlhetatbbirsztvev
elszimpatikusvolt.deszimbolikusjelentsggelbrtszmunkra,hogyamdszer
eln evezstazkorigrgjsdrlkaptanevt,melyagrgdemokrciakorban
virgzott,gyadelfiszkapcsnegyszerasszocicivaleljuthatunkaciviltrsadalom
sademokratikusllamformaszellemisghez.
zrfejezetnk az egsz leten t tart tanuls programjt mutatja be a kutatsok
tkrben, a kzssgi tanulst, a civil-nonprofit szervezetek szerept jelenti meg a
felnttektanulsban.ittktszakkpzsiprogramratrnkki.Akutatseredmnyeialtez
s megalaptsra vrt civil-nonprofit szakkpzsi programok tartalmi megjtst is
szolglatk a kzssgi-civil szervez felsfok szakkpestsi program s a nonprofit
menedzsersnonprofitgyintzprogramesetben.
Jelenrsbantudatosannemszinonimaknthasznljukacivil,anonprofitilletveacivilnonprofit kifejezseket. A trsadalmi jelensgek lersakor, szociolgiai s politolgiai
megfogalmazskor a civil szhasznlatot kvetjk. Amikor bejegyzett, formliss vlt
szervezetmegjellstszeretnnkkifejezni,akkorakzgazdasgtaninonprofitvagyaszakmai
krkben hasznlatoscivil-nonprofitkifejezstalkalmazzuk.
Ezzelegymsikfogalommagyarzathozrkeztnk:akpzssazoktatsfogalomkrhez.Brtudjuk,aktkifejezsklnbz,serregyeltnkisatanulmnyunkban,
mgisnhaelfordul,hogyszinonimakntjelennekmunknkbanott,aholamegklnbztetsindokolatlan.
Aktetalcmbenazegszletrekiterjedtanulskifejezstvlasztottuk,egyrszt,
mertjobbanjelliaztaszemlletet,hogytrbensidbenazsszeslettevkenysgnkrekihatatanuls.
Msrsz, mert egy kicsit megkopott az egsz leten t tart tanuls fogalma azltal,
hogyesetenkntmegnemvalstottpolitikaiprogramokkzppontjbakerlt.holott
atanulstnylegesenjavtjaazletminsget,nemcsakegzisztencilisrtelemben,hanem

BEvEzET

azltalis,hogyaszellemifrissessgetbiztosthatjaarsztvevszmra,atan ul k z ssgekjkapcsolatrendszerekmkdstidzhetikel,melyeklehetsgetteremteneka


rszvevktrsadalmitkjnekerstsre,boldogulsrais.Amintazakutatsunkbabekapcsoldszakemberekmegjegyeztk,lettevkenysgatanuls,illetveatanuls
nlklilt:vegetls.
EztonksznmasegtsgetsajavaslatokattmavezetmnekFehrkatalinnak,
valamint sz. Molnr Annnak, a doktori dolgozatot brl klmn Aniknak, peth
Lszlnak sadoktoribizottsgtagjainakMartiAndornak,halszgbornak,Fyndr.
dombiAlicenak,MikonyagyrgynekskoppEriknak.ksznmkutiva,BrllEdit,
Feketnszakosva, Lovasn Avat Judit, garami Mria, sebestny istvn, vercseg
ilona,pavluskavalria,anonprofitkpzsiMhelytagjai,akshmunkatrsaisegtsgt,
sakutatsbanrsztvevszakrtksnonprofitszervezetekkpviselinekavlaszadst.
A kutatsokat s a ktet megjelenst tmogatta a nemzeti civil Alapprogram, a
MagyaryzoltnFelsoktatsikzalaptvnyhumnerforrsfejlesztseacivilszektorban
sztndjprograma,azELTEppknevelstudomnyidoktoriiskoljnakstratgiaikerete
valamintazELTEAzlethosszigTartMveldsrtAlaptvny.
ksznmstrikersndorptjavaslataitscsaldomtrelmtsmegrtst.

10

AkzssgTAnuLsA

AciviLTrsAdALoMspEdAggiAiAspEkTusAi

11

2.ACIVILTRSADALOM
SPEDAGGIAIASPEKTUSAI
Aciviltrsadalomgazdasgi,politikai,ideolgiaismorlismegkzeltseksszessgt
foglaljamagban.Apolitolgiai,filozfiai,szociolgiaimegkzeltseitbbnyireaz
llammal valviszonyrendszerbenrtelmezikselemzikazegynstrsadalomviszonyt.
Azeszmetrtnetisszefoglalkaciviltrsadalmat,annakeurpaivltozstanagytrtneti
korszakokra bontva jellemzik a grg demokrcitl kezdve napjaink globlis jelenig
(Arato-cohen1988,seligman1992,1997,Alexander1998,keane2004).Azalbbiakban
klasszikus szerzk, az emltett rtelmez sszegz munkk, valamint a hazai sszefoglalk
(kuti1998,kondorosi1998,Bartal2004,pavluska1999s2006)alapjnksrlemmeg
bemutatniaciviltrsadalomvltozstsrtelmezst.
A kelet-eurpai vltozsok ksretben jjszletett a civil trsadalom fogalmnak
vitja.Akutatsokrvilgtottakarra,hogyklnbztrtnelmi,trsadalmisgazdasgi
fejldsek eredmnyekppen alakult ki az egyes orszgok civil trsadalma s nonprofit
szektora.Akilencvenesvekbelicivilkutatsokktnagycsoportbaoszthatk:egyrszta
kzgazdasgi megkzelts, az llami s piaci mellett megjelen harmadik, nonprofit
szektorkntdefiniltmegkzeltsekre salamon,Weisbrod,hansmann,Benner-gui
nzeteimsrsztapolgritrsadalomegsznekjragondolstinterpretlnzetekre
Jean cohen, Andrew Arato, Jrgen habermas, Michael Walzer, John keane, charles
Taylor,Lambertzuidervaart(klamerzuidhof2000).
Johnkeane(1998)hromcsoportbasoroljaaciviltrsadalommegkzeltseit.Az
els csop ortb a az emp ir ik us-anal it ik us rt elm ez s ek tart ozn ak, mint az sszet ett
trsadalompolitikaivalsgideltpustmutatjkbe.Ezekkelszembenamsodikcsoporta
civiltrsadalompolitikai stratgiaknt, akcitervknt valrtelmezseitfogjassze,leginkbb a civil trsadalom s az llam klnbzsgeire fkuszl. A harmadik irnyzatba
tartozk aciviltrsadalomdemokrcibanbetltttszereptvizsgljk,aciviltrsadalmat
erklcsifelsbbrendsggelrendelkezadottjnaktekintik.seligman(1992)arrahvja
felafigyelmet,hogyaciviltrsadalomanalitikaisnormatvszemlleteegyarntjelenvan
a politolgiai-szociolgiai intzmnyek (szervezetek) vizsglata s az rtkek, illetve
meggyzdsekkutatsai.Anonprofitelmletekegymstkiegsztveigyekeztekmegfogalmazni a nonprofit szervezetek nvekv szmnak magyarzatait, a gazdasgban betlttt
szerepkersdst,aszektorokkzttiegyttmkdsekokaitslehetsgeit.napjainkraaszervezetekjltillambliszolgltatszerepnekfeltrsamellettegyreerteljesebb
vlik a szervezetek trsadalmi funkcijnak vizsglata, a globlis egyesleti forradalom
megfogalmazsa(salamonAnheier1995,1999).

12

AkzssgTAnuLsA

2.1.Aciviltrsadalomfogalmimegkzeltsei
2.1.1. Az kori gykerek
AciviltrsadalomfogalomemltseazkorbanArisztotelsznljelenikmegelszr.Azi.e.
vi-v.szzadbankleiszthenszmegalapozta,periklszpedigkiteljestetteademokrcit, melya
teljesjogathnipolgrokszmrabiztostottaapolitikaijogokat.Arisztotelsznlapolitike
koinonia (latin fordtsban: societas civilis) politikai trsadalomra utal, ahol szabad
(llam)polgrokalaktjkapolitikt,aholazllamstrsadalomfogalmanemklnlel
lesen. Arisztotelsz gondolatrendszerben a politikai trsadalom kzs thoszbl, a
demokrciartkrendszerbltpllkozik.politikacmmvbengyfogalmaz:Minthogy
mindenvrosllambanegybizonyosfajtakzssgetismerhetnkfel,smindenkzssgnyilvnvalamikzjmegvalstsraalakult(merthiszenazemberekmindentajnak
ltszclrdekbentesznek),vilgos,hogynohamindezekvalamijelrsretrekszenek,
alegfbbjelrsreelssorbanmgisalegfelsbbrendkzssgtrekszik,amelyatbbit
magbanfoglalja.Ezpedigaz,amitvrosllamnakneveznk,vagyisazllamikzssg.
(Arisztotelsz 1984:71). A j kzssg dnteni kpes arrl a vezetjrl, aki egyben
szabad,vroslakpolgrgy,avagyonihelyzetesmveltsgervnkpesavrosllam
sorsrlakzssgrdeknekmegfelelendnteni.Azathnidemokrciaazkorlegfejlettebbtrsadalmi-politikaiformjavolt,brcsakaszabadpolgrokra(nkre,beteleplkre,rabszolgkranem)terjesztettekiapolitikaijogokat.Mgisvszzadokelteltek,mg
Eurpbavisszatrteszellemisg.
vltozsthozottakzpkor,amikorazegynihelyettakzssgirtkekkerltek
eltrbe, melyek a keresztny rtkrendnek megfelelen alaktottk a vilgkpet. A
kzpkorkeresztnyteriibanadolgoktermszetesrendjetermszetflttismegismerhetetlen,azetikasavallsnemklnlel.(Aratocohen1992:84-86)
2.1.2. A klasszikus kor
Aciviltrsadalomklasszikusfogalmtsrtkeitapolgrosodsfelvezetfolyamatokban
kell keresnnk. A gazdasg fejldsnek hatsra, a vrosiasodssal jr folyamatok
kvetkeztbenatermszetes,hagyomnyoskzssgektradcii,aktelezettsgekfokozatosan felbomlanak, s a renesznsz megteremti az egyn, az individuum megjelenst s
megjelentst.Eltrbekerlazemberstrsadalom,aszabadsgsigazsgossgkrdse,
azkortiszteletbleredenazllamformkvizsglata.
Areformcijrtkekethozmindatrsadalminormk,mindakeresztnyhitvilgban.
MaxWeberoktatsszociolgiaivizsglataiaprotestnsetikasakapitalizmusszellemnek
kapcsolatra mutatnak r. sokak szerint a civil trsadalom klasszikus fogalmnak
eredettaprotestnsetikbankellkeresni(seligman1997:78-83).AXvi-Xvii.szzadi
protestns eszmerendszere az egynt autonm entitsknt, individuumknt rtelmezi,
akiakzssgtlfggetlenl,nkntengedelmeskedikakeresztnyrtkrendnek.Aklvinista
kzssgekbenjelenvanatrsadalmisszefogs,abizalomsaklcsnssg elve,shangslyozottan j erklcsi tartalm viszonyrendszer jn ltre. A protestns individualizmus
szak-Amerikbanteljesediktrsadalomszervezelvvsgyakorlatt.
Aciviltrsadalomkialakulsnakklasszikusmegfogalmazsaazllamstrsadalom
fogalmnaksztvlsaafelvilgosodsidejnjelenikmegelszr.AzangolJohnLockeA
kt rtekezs a kormnyzsrl cmrsbanfogalmaztamegtrsadalmiszerzdsgondolatt.

AciviLTrsAdALoMspEdAggiAiAspEkTusAi

13

Lockehatsrarousseausafelvilgosodsgondolkodihangslyoztk,hogyazszltal
vezreltjtrsadalmirendnekazindividualizmusrasajogokrapltrsadalomazalapja.
A civil trsadalom klasszikus megfogalmazst a skt Adam Ferguson mveiben talljuk
megelszr.AzangolssktmoralistksakzgazdasgatyjnaktekinthetAdamsmith
a morlis individuumnak a trsadalomban munklkod szervezerejt hangslyozzk s
humeppeneztkrdjelezimeg.Anagyrendszerekbengondolkodimmanuelkant
filozfijbansztvlikajognyilvnosszfrja,sazerklcsmagnszfrja,kantapolitikaitrsadalomkntrtelmezettllamotelvlasztjaapolgritrsadalomtl.Eztagondolatot
kvetisbrljahegel,majdfejlesztitovbbMarx.hegelnljrtelmezstnyerapolgri
(civil)trsadalomfogalma:acsald,illetveazllamkzttelhelyezkedkorporcikvilgt
jelenti,nemtermszetillapot,hanemtrtnelmifejldseredmnye.szerinteapolgri
(civil)trsadalomklasszikuseszmjeeltnik,ugyanakkorazllamfelolddikegyvalsgos
etikaientitsban,sinnenazllammegszntetvemegrztermszete(seligman,1997:
63-64).Marxkoraimunkibanklnbsgetteszapolgritrsadalmatalkotbourgeois
vilgasapolgrikzssget(llamot)alkotllampolgrokcitoyenvilgakztt.A
konfliktustapolgr,mintnzegyn,valamintazllampolgr,minterklcsiszemlysa
politikaikzssgtagjaellentteokozza.Marxnlapolgrisapolitikaitrsadalomegyestsben,akommunizmusvilgbanjnltreamagasszintetikaiegysg.
A civil trsadalom Xvii-Xviii. szzadban megjelen klasszikus fogalmnak alapjait
napjainkbanpavluskavalriatjellemzalapjnfoglaljassze,ezeketidzzk(pavluska
2006:28):
a) az individuum: azautonmcselekvkntsmorlislnykntfelfogottegyn;
b) az egyetemes sz: mintatrsadalmirendalapja
c) az erklcsi rzlet s az sz egysge: azerklcstranszcendentlis(atudatban,azemberi
llekbenelevemeglv)jellege;
d) a kzssg: azeszmnyekbensrtkekbenosztozindividuumoksszessge;
e) az nkntes trsuls: azerklcsirzleten,egyttrzsenalapulklcsnssg,
A klasszikus korszak a 19. szzad kzepn lezrul, az egysges vilgkp felbomlik,
megvltozikatudomnyokhozvalviszony,elkezddikatrsadalmifolyamatokszociolgiai
jellegvizsglata.
2.1.3. A XIX. szzadi civil gondolatok
Akapitalizmuskibontakozsa,anemzetllamokkialakulsasapolgrosodskorbanmr
nembeszlhetnkaciviltrsadalomrl,mintegysgesgondolatrendszerrl.Azegyikframlataliberlis-individualistaeszmkvilga,melyetamagnszfraszabadsgasazllamcsekly
szerepvllalsajellemez,ebbenaciviltrsadalomamagnszfrarsze.Amsikszellemiramlat
ahegeli-marxigondolatottrktszocialistamodell,melynekkzppontjbaaz(llam)polgrijogokkerlnek,klnstekintettelavlasztjogkrdsre(seligman1997:115-116).
Aliberalizmusjeleskpviselje,AlexisdeTocquevillefranciafilozfusAz amerikai
demokrcia cm munkjban fogalmazza meg a demokratikus trsadalom sajtossgait.
Egyrszt kiemeli az amerikai demokrcia rtkeit, a trsadalmi egyenlsget, az nkormnyzatisgot s decentralizcit, msrszt rmutat arra, hogy a demokrcia magban
hordozzaatmegeksakzvlemnyuralmnak,valamintatlzottegoizmusveszlyt.
Az individualizmus demokratikus eredet, s abban a mrtkben fejldik, ahogy a
ltfelttelek egyenlv vlnak. A ltfelttelek egyenlv vlsval mindenki megfelel

14

AkzssgTAnuLsA

felttelekkelrendelkezikahhoz,hogyegyedlboldoguljon.semmivelnemtartoznaksenkinek,
ssenkitlnemvrnaksemmit.Megszoktkaznllsgotsszvesenmondogatjk,hogy
sorsukatasajtkezkbentartjk.Azindividualizmushiggadt,bksrzelem,amelyminden
polgrtarraksztet,hogyelszigeteljemagtahozzhasonlatosaktmegtl,scsaldjval
sbartaivalflrevonuljon;miutnilymdonkicsinytrsadalmatteremtettamagahasznlatra,szvesrmestmagrahagyjaanagytrsadalmat.Azindividualizmuselszrcsaka
kzssgiernyeketapasztjaki;egyidmltnazonbanazsszestbbitmegtmadjas
lerombolja,vglpedigazegoizmusbasllyed.Azegoizmusmindenernycsrjtelsorvasztja.(Tocqueville 1983: 391-393). A cohen-Arato szerzpros rmutat arra, hogy
Tocqueville szerint az amerikai civil trsadalomban lnek az llampolgrok leginkbb az
egyeslsijogukkal,mindelsdlegesenazegyesletekszervezsvel,msodlagosanpediga
kzgyekkel foglalkozva, a kpviseleti rendszer ltal. A francia gondolkod megllaptja,
hogyottmkdikademokrcia,aholezaktszintegyttesenvanjelen.
Aszocialistanzeteketvallmiledurkheim(1858-1917)franciaszociolguskifogsolja
az individualizcibl kialakul antomizlt trsadalmat. A trsadalom bizalmon s
aszolidaritsnorminalapulrtkeirehvjafelafigyelmet,kialaktvaakollektvtudat,a
kollektv lelkiismeret fogalmt. Az llampolgrsg fogalmt kiegszti az egyenlsg s
a trsadalmi igazsgossg, azaz a szocilis s jlti jogok elvvel, megfogalmazva a
trsadalom kohzija rdekben a klcsnssg s szolidarits szksgessgt (seligman
1997:130-134.).
MaxWeberaXiX.szzadvgnrmutat,hogyazszalrendeltsgbekerlteka
hagyomnyos rtkek s az emberi viszonyok kzt az nzs s haszonszerzs dominl.
(Weber1987).AciviltrsadalomfogalomemltseaXiX.szzadkzeptlkevsbdivatos,
majdAntoniogramsci,azolaszkommunistaprtfilozfus-ftitkraaz,akiaz1920-as vekben
visszahoztaaciviltrsadalomfogalmnakszhasznlatt.gyvlte,hogyaciviltrsadalom
akulturlisintzmnyeksszessge,nemcsakgazdasgi,hanematrsadalmirintkezs
szntere, s mint ilyen, a forradalmi harc tmeneti stratgiai eszkze. (Anheierglasius
kaldor2004:32,Bartal2004:20)
1938-ban Walter Lippmann a j trsadalomrl r, mely a Nyitott Trsadalom
koncepcijbankristlyosodikmajdkikarlpoppernl(Miszlivetz1999:178).kvetjnl,
ralfdahrendorfnlamodernkzssgisgkzegeaciviltrsadalom.Azembereknek
ktdsresvlasztsilehetsgekrevanszksgkahhoz,hogyletlehetsgeiketamaguk
teljessgbenlvezhessk//Ezekaktdsekazautonmtrsulsokvariciitignylik,
amitciviltrsadalomnakneveznk.(dahrendorf1997idzivercseg2004:12).Ateoretikus
dahrendorfkzpolgrnakneveziakzgyekbenrsztvllalindividuumot.Aciviltrsadalom a citizenek (kzpolgrok) trsadalma, akiknek jogaik vannak, akik elfogadjk
ktelezettsgeiketsakikcivilscivilizltmdonviselkednekegymssal.olyantrsadalom,
amelyarratrekszik,hogysenkinelegyenkirekesztve,smelytagjainkazodatartozs
rzstsaszabadsgalkotmnytbiztostja(u.o.).
A vilggazdasgi folyamatok szlesedsvel a piaci erk igyekeznek befrkzni a
trsadalmiletszntereire.(keane2004:23)ApiachibirapolnyikrolyA nagy
talakuls cm1945-smunkjbanhvjafelafigyelmet,kifejtve,hogyapiacnem
kpes trsadalmi rendet ltrehozni. polnyi rmutat arra, ahol nincsenek piacok, ott
nincsciviltrsadalom,ugyanakkor,aholnincsciviltrsadalom,ottnemlehetnekpiacok
sem(polnyi:1984).

AciviLTrsAdALoMspEdAggiAiAspEkTusAi

15

2.1.4. A civil trsadalom fogalmnak renesznsza


Az 1970-es vek vilgvlsga, a jlti llam vlsga valamint a szocialista rendszerek
meggyenglse indtja el jra a civil trsadalom jragondolsnak krdst. keane
kifejezettenakelet-kzp-eurpai,szovjetmintjllamihatalomnyilvnoskritikjnak
megszletstltjaacivilmozgalmakban(csehszlovkiaicharta77,lengyelszolidarits,
duna kr, stb.), melyek szerinte elvezettek a brsonyos forradalomig. Jan Tesar
trtnszismertszavai,aztavrakozstselvrsttkrzik,amiakorszakotjellemezte:
ha a parancsuralmi rendszer mint az abszolutizmus visszatrse a huszadik szzadban
knnyebbenjnltreegyolyankrnyezetben,ahola>civiltrsadalom<szerkezetenem
kellen kialakult, gy ltrejttnek megelzsre a legmegbzhatbb eszkz a civil
trsadalom kialakulsnak btortsa (Tesar 1977 in keane 2004:24). sokan a civil
trsadalomtltlznatrsadalmiproblmk,avlsgmegoldstvrtk/vrjk.Azt
senkisemvitatja,hogyadiktatrkkalszemben,a civil trsadalom a demokrcik fontos
jellemzje. Fontos,hogyacivilmegmozduls,azllampolgrirszvtelerstseademokrcitsneveszlyeztesse.Atechnikaivltozsokelsegtettkakzsegyttmkdseket,
ezltalanemzetek feletti civil trsadalom gondolatnak kialakulst.
Akelet-eurpaivltozsokksretbenjjszletettaciviltrsadalomfogalmnakvitja.
klamerszuidhovakilencvenesvekbelicivilkutatsokatktnagycsoportbasorolja:
egyrsztakzgazdasgimegkzelts,azllamispiacimellettmegjelenharmadik,nonprofitszektorkntdefiniltmegkzeltsekresalamon,Weisbrod,hansmann,Benner
guinzeteimsrsztapolgritrsadalomegsznekjragondolstinterpretlnzetekre
 Jean cohen, Andrew Arato, Jrgen habermas, Michael Walzer, John keane, charles
Taylor,Lambertzuidervaart(klamerzuidhof2000:181-182).
JohnkeaneAciviltrsadalom(1998)cmknyvbenhromcsoportbasoroljaacivil
trsadalom megkzeltseit. Az els csoportba az empirikus-analitikus rtelmezsek
tartoznaklerrtelmezsektartoznak,melyekmintazsszetetttrsadalompolitikai
valsgideltpustmutatjkbe.Ezekkelszembenamsodikcsoportaciviltrsadalom
politikaistartgiaknt,akcitervkntvalrtelmezseitfogjassze,melyleginkbbacivil
trsadalomsazllamklnbzsgeirefkuszlnak.Aharmadikirnyzatbatartozka
civil trsadalomnak a demokrciban betlttt szerept vizsgljk, a civil trsadalmat
erklcsifelsbbrendsggelrendelkezadottjnaktekinti(keane2004:38-48).
Jrgenhabermas,1929-benhamburgbanszletettgondolkodszerintaciviltrsadalom
akommunikci,akommunikciscselekvssrvnyessgvilga,melybenatrsadalmi
prbeszd teremtheti meg a vlemnycsern alapul trsadalmi konszenzust (habermas
1987,vol2137-145).Akonszenzuskialaktshozszksgesnyilvnosdiskurzust agloblis
vilgbanatrsadalmimozgalmaknaknemzetkzivszlestsvelaszolidaritsmegteremtsvellehetneelrni.
Arato s cohen szksgesnek tartja a civil trsadalom fogalmnak megjtst, mely
szerintk a trsadalmi mozgalmak soksznsge ltal a nyilvnossg lehetsge. (Aratocohen:1992).keaneszintnarrahvjafelafigyelmet,hogyaciviltrsadalomkifejezsa
sokflesgjelzje(keane2004:52).
Azt a sajtos jelensget, azt a csaldst, ami kzp-kelet-Eurpt az j vezred
kszbnjellemezte,MiszlivetzFerencilletveJensenfogalmaztameg.Aszerzprosszerint
1989utnaciviltrsadalomfogalmamisztifikldott,tlzottelvrsokhozvoltkthet,
melyetcsaldsokkvettek.Aciviltrsadalometrsgbenmetamorfzisonmentkeresztl,

16

AkzssgTAnuLsA

rszbeneltnt,rszbenprttalakult,rszbenanyagilagvagypolitikailag prostituldott.
Azletbenmaradtszervezetekaltrtkzdenek,mikzbenakelet-eurpaitrsadalom
civilizldshelyettinkbbatomizldik,jraabizalmatlansgjellemzi.ugyanakkoraz
eurpaiciviltrsadalomprogramjanemutpisztikus.Afogalommalszembenegyolyanmegkzeltsmellettrvel,amelyaciviltrsadalmategyvgyottdologmetaforjakntrtelmezi(Miszlivetz1999:178-193,Jensen-Miszlivetz2003:82).
2001-2002-ben tfog nonprofit szektor Analzis kszlt, mely bemutatta a civil
szervezetekjogikrnyezettMagyarorszgon(Br2002).Aciviltrsadalomfogalmi
jellemzitavizsglatngypontbanfoglaljassze,melyeketadefincisvitkoknszszerintidznk:
1. Aciviltrsadalomszemly-sszervezetegyeslsek,valamintnllszervezetekhlzata,
amelyltrejttesmkdsesajtosszablyaiszerintklnbzikatrsadalomtbbi
intzmnyrendszertl.
2. nemegyenlsemazllammal,semamagnszfrval,brkapcsoldsaimindketthz
kzvetleneksszervesek.
3. Ltezsnekelvialapjaitazemberi-llampolgrijogokrvnyeslse,ajogllamisg,az
rdekpluralizcijelenti.
4. Aciviltrsadalomrendeltetse,hogyazltalabiztostottnyilvnossgsrdekartikulci
tjn szembestse az llami akaratot az ltala kpviselt rtkekkel, trekvsekkel s
gyakorlattal.(Enneklegfontosabbeszkzekzssgirszvtel,amelynektartalmtaz
eurpaijogterletenazAarhusiEgyezmnymrigenrszletesenkidolgozta. hrompillre
azinformcihozvaljog,abeleszlsijogsajogorvoslatijog.Ahrompillrta
rszvtelrekpestsintzmnyisintzkedsirendszereegsztiki.
Akutatskitrarra,hogyaglobalizcisfolyamatokkalprhuzamosanazEurpaiuni
dokumentumaijabbaspektusokatvetnekfelaciviltrsadalomfogalmtilleten.Az
EurpaiBizottsgltalkiadottFehrknyv(Ekc329)rtelmezsemagbanfoglaljaaz
n. szocilis partnereket, azaz a szakszervezetek s a munkaadk szervezeteit, a nem
kormnyzati szervezetek, a szakmai, a karitatv s a bzisszervezetek, az llampolgrokat
ahelyiletbebekapcsolszervezetek,illetve,specifikushozzjrulssal,azegyhzaksa
vallsikzssgeket.
AzEurpaiunigazdasgisszocilisBizottsgaAszervezettciviltrsadalomszerepe
shozzjrulsaazeurpaikonstrukcihozcmmel1999.szeptember22-nelfogadott llsfoglalsbanakvetkezdefincitadja:aciviltrsadalomolyantrsadalmiszfra,amely
relatvefggetlenazllamtlsamelynemmerlkiapiacszablyaiban. A civil trsadalom
olyanelvekretmaszkodik,mintazautonmia,apluralizmus,aszubszidiarits,aszolidaritssafelelssg.Ezegyolyankommunikcisszfra,amelyen bellfejldhetapolgrok
szenzibilizlsa, amely demokratikus rszvtelhez vezethet. kommuniklni s szolidrisan
cselekednicsakindividuumokcsoportjbanlehet.(inBr2002:1).
AzEurpaiuniintzmnyikzpontmegkzeltstfogalmazmegaciviltrsadalom
rtelmezsekor. A noszA kutats ugyanakkor a civicus World Alliance for citizen
participationnevvilgszervezet(nemazEuintzmnyeiben)elterjedtdefinicijraisfelhvjaafigyelmet,melyszerintaciviltrsadalomnaknemcsakaszervezettformkarszei,
hanemazllampolgrokaktvnszervezdsnekbrmilyenformjapl.atntetsek,
bojkottokshasonlmozgalmitevkenysgekis.Acivilszervezeteksmozgalmak
alkotjk magt a civil trsadalmat, amely teht mindazon szervezeti s tevkenysgi

AciviLTrsAdALoMspEdAggiAiAspEkTusAi

17

struktrknakazsszessge,melyeknektagjaivitnskonszenzusonalapuldem okr at ik us


eljr srv nakz rd ek etszolg ljk,ugyana kk orameditorszer ep ttltikbeaz
llami/kzhatalmiszerveksazllampolgrokkztt.(Br2002:2).
A civil trsadalom fogalmi vltozsban egyre hangslyoss vlik az egyenlsg,
ajogsazaktivitsfogalomkre.Azazaktivits,melycselekvssformlhat,melyanapjainkra mrgloblissszlesedettkapcsolatokrvnhlkntjelenikmegapolgrokkztt.
Mieltteztahltsmkdst,atrsadalmitktmegvizsglnnk,rvidkitrttesznka
polgr meghatrozsra, mg a civil trsadalom infrastruktrjnak tekinthet nonprofit
szervezeteknemzetkzishazaiismrveitanegyedikfejezetbenrszletezzk.

2.2.Apolgr,azllampolgr,azunispolgr
Aciviltrsadalommozgatrugjaakzssginormksrtkekszerintcselekvegyn,az
(llam)polgr.Apolgrrtkrendjeakortrsadalmirtkrendjnekmegfelelen vltozott,
utaltunkazkorigrgdemokrciapolgraira,aMarxltalcitoyenkntvagyburzsoknt
bemutatotttrsadalmicsoportokra,illetveavlasztjog,valamintazegybkivltsgoks
ktelessgekkettssgtkikzdllampolgrokra.Ahagyomnyosrtelmezsekszerinta
polgr a nemzetllam tagja, llampolgr. A modernkori rtelmezsekben a polgrsg
alapjul T. h. Marshall 1950-ben megjelent Citizenship (polgrsg) cm munkja
szolg l, melyb en Marshall a polg r i lt hr om elem t hatrozzameg,ezek:a civil
trsadalmi, a politikai s a trsadalmi lt. Ahromelemadta aksbbirtelmezsekalapjt,
melyekszerintazllampolgrsgjelentsemagbanfoglaljaatrsadalmi,vagynemzetllami
tagsg,illetveajogoksktelessgekegyttest(csefk-horvth1999,Bozki1999s
msok).
AzEurpaTancsAdemokratikusllampolgrsgrakpzsprojektkeretbenajnlst
fogalmaztakmegakpviselkazllampolgrsgmeghatrozsra.Eszerintazllampolgrsgszkebbrtelembenazegynnekapolitikaikeretekbenvalintegrcijrasapolgroknakajogintzmnyeibenvalrszvtelrevonatkozik.Azllamnzpontjblaz
llampolgrsglojalitst,rszvteltsatrsadalommintegszhasznnakszolglattjelenti.
Azegynnzpontjblazllampolgrsgaszabadsgot,afggetlensgetsahatalom
politikai ellenrzst jelenti. Az llampolgrsgnak ez a kt elvlaszthatatlan oldala
(councilofEurope1996:15).
Tbbuniskutatsfoglalkozottazelmltvtizedbenazllampolgrsg,azaktv
llampolgrsgra nevels krdskrvel, klnsen a vlasztsokon megmutatkoz
trsadalmi rszvtel cskkense okn, mely egy a demokrcira pl llamokban
demokratikus deficitet eredmnyez. A haznk kpviselit is magban foglal re-etgace
2004.vijelentseszerintalegtbbmaielmletisgyakorlatirtelmezsazllampolgrsg
fogalmt t tnyez sszefggsben fogalmazza meg, mely szerint az llampolgrsg
ltalnosrtelembevvea jogok, a ktelezettsgek, a rszvtel s az identits egyttest
jelenti. (re-etgace2004:19).Amegnevezettttnyez:
A csoport identits, azazegyadottkzssghez-anemzetllamhoz,anemzethez,az
etnikumhozvagyegybcsoporthozvaltartozs,melyalapvetrtketjelent.
Jogok s felhatalmazsok, melyekazemberiszabadsgsatrsadalmi,politikairszvtelalkotmnyosgarancii.

18

AkzssgTAnuLsA

Felelssgek s ktelezettsgek, atrvnyekbetartsa,adfizets,msokjogainaktiszteletbentartsa,egyebek.


Rszvtel a kzletben, a demokrcia gyakorlsa, a dnts s cselekvs a kzssgi
gyekben.
kzsrtkek.
Acivilcselekvsekhezazszksges,hogytudatbanlegynksljnkezentnyezk
mindegyikvel,aktvllampolgrkntltezznk.
AzEurpaiuniltrejttveljfogalomalakultki,mgpedigazunis polgr fogalma,
melyetaz1992-benelfogadottMaastrichtiszerzdsalkotottmeg(Ekszerzdsmsodik
rsz,17-22.cikk).Azunispolgrsg(ittazllampolgrkifejezsmrnemishasznlhat!)
kiegsztitagllamillampolgrsgot,denemhelyettesti.Aszerzdsatagllamokpolgrainakjogokatadsktelezettsgekettartalmaz,melyek:
amobilits,azazamozgsszabadsga,amivelegyttaltartzkodsijogjratagllamok
terletn,
vlaszt- s vlaszthatsgi jog az Eurpai parlament s a helyi nkormnyzat
vlasztsakoratartzkodstagllamban,
jogadiplomciaiskonzulivdelemre,
petcisjogazEurpaiparlamenthez,
sazombudsmanhozfordulsjoga.(www.ec.europa.eu).
Az unis tancskozsokon megfogalmazott dokumentumok szorgalmazzk egynek,
apolgrokkzttiminlszlesebbkregyttmkdst,akzssgeksszetartozst,a
tagllamok kztti mobilitst. Mert a kapcsolati hlk szvevnyes rendszere segti
az informcicsert, ersti az eurpai identitst, sztnzi a gazdasgi kapcsolatokat.
Mraugyanistnnyvlt,hogyademokratikusintzmnyrendszermkdtetsemellett
atrsadalmitkekihatagazdasgitkefolyamatokrais.

2.3.Atrsadalmitkeatkvkonvertlhatkapcsolatok
A kzgazdasgtan a javak termelsre, elosztsra, cserjre, fogyasztsra sszpontost
trsadalomtudomny,melyegyebekmellett agazdasgerforrsait,atermelsitnyezket
vizsglja.Agazdlkodtevkenysgbizonyosjavakfelhasznlsvalmshasznosjavakltrehozsrairnyul.Agazdasgerforrsait,atermelsitnyezkcsoportostsakor amunkt,a
termszeti tnyezket, a vllalkozt, illetve a tkejavakat szoks emlteni. A tkejavak
pedigolyan emberitevkenysgltalltrehozottjavakamelyekinputkntszolglnaka
tovbbi termeltevkenysgek szmra (koppnyi-petro-vgi 1992). szemlletmdbeli
vltozst hozott a hetvenes vek kzgazdasgtanra Theodore W. schultz kzgazdsz
gondolata,akikiterjesztetteatkefogalmta Beruhzs az emberi tkbe cmmunkjban,
bevezetveahuman capital, az emberi tke kifejezst.schultzelssorbanafejldorszgok
mezgazdasgisiparitermelstvizsglta,nagyjelentsgettulajdontva aszakkpzsnek,az
oktatsnaksatudomnyoskutatsnak(schultz1983).1

1 Az emberi tke, azaz a felhalmozott emberi szaktuds szerepnek felismersrt s bemutatsrt
schultzotkzgazdasginobel-djjaljutalmaztk1979-ben.

AciviLTrsAdALoMspEdAggiAiAspEkTusAi

19

Azemberierforrssalkapcsolatoskzgazdasgielmletekmelyekreakvetkez
fejezetbenvisszatrnkkiterjesztettkatkefogalmtselsegtettkaszociolgiai
oldalrla trsadalmi s a kulturlis tke megfogalmazst.kzgazdasgtanimegkzeltsben
atrsadalmitkeazegyiktermelsitnyez,melynekazasajtossga,hogygazdasgi
tevkenysgeredmnyekppenjnltre,serforrsulszolglhatatermelshez. Atrsadalmi
tke jelentsgt a tma klasszikusai: granovetter, coleman, Bourdieu, putnam s
Fukuyamarsainkeresztlfoglaljukssze.
A hatvanas vek vgn a harvard Egyetemen Mark granovetter a munkaerpiacot
vizsglva az rdekelte, hogy az emberek hogyan tallnak maguknak llst. Felmrse
szerintnemakzelirokonoksbartokadjkalegjobbjavaslatokat,hanematvoli
ismersk,akikkelritkbbatallkozs,gyengbbaktds.Aztismertefel,hogya
csaldtagok,kzelibartokszkkrbenmozognak,ezltalneheztikazinformcicserjt. A
klskapcsolatokviszontsokjkapcsolatokkalszlestikazinformcishlt.Tehta
trsadalmikohzit,avltozstagyengekapcsolatoksrsgeersti,amobilitstez
segtiel.Azersktsekviszontamindennapokbanjelentenektmogatst(granovetter
1988).Granovetter The Strength of Weak Ties (A gyenge ktsek ereje 1991) cmtanulmnyt
1973-ban publiklta az American Journal of sociology folyiratban, elmlete aztaa
kzgazdasgtanalapjaivvlt.
EgymsikamerikaiszociolgusJamess.colemanahtrnyostrsadalmicsoportok
iskolaiplyafutsnakvizsglatasornfigyeltemeg,hogyaszlkiskolzottsga,foglalkozsa,
atrsadalombanbetltttszerepeskapcsolatrendszerekihatagyermekkiskolavlasztsras
plyafutsra,dehatssalvanaziskolaletreis,hiszenaszlkkzssgben betltttszerepre,
aziskolai-szlimunkakzssg,aziskoltveztevkenysgekenval arszvtelenkeresztli
aktivitsmeghatrozzaaziskolaeredmnyessgtis(coleman1986,1994).EzzelakrdskrrelfoglalkozottafranciaszociolgusisBourdieuAtrsadalmiegyenltlensgekjratermeldse (1978) munkjban, mely szmos tovbbi elemzst eredmnyezett (Loury 1987,
Andorka1998,hankiss2002,Blask2002,smsok).
colemanlerjaatrsadalmicselekvs,atrsadalmibegyazottsgelvt(1986)kiemelve
azt,hogyatrsadalmicselekvstakzssginormk,aszablyrendszerekisbefolysoljk,
nemcsakazegyn.Aszociolgusszerintatrsadalmitkeazembericsoportbanmkdik,
vagy csoportok (szervezetek) kztt. A trsadalmi tke kapocs, mely megknnyti a
csoportonbellicselekvst.nemkzzelfoghatdolog,merterejea cselekvk kztti
hlban rejliksaklcsnssgielvmkdteti.Atrsadalmitkehie rarchikusan is
mkdhet, al- s flrendeltsgi viszonyokban, ekkor a hatalmi viszonyban lvt
erstheti.Atrsadalmitkekzjszgis,ezklnsenakkornyilvnulmeg,amikorcivil
hlzatokmkdtetik,elsegtveazinformcicsert.
pierreBourdieuszerintatkeanyagivagyelsajttottformbanfelhalmozottmunka,
melyfelhalmozssornidre,befektetsrevanszksg,ezrtaltszlagmegvsrolhatatlan
dolgoknakismegvanamagukra.Atketermelhetprofitot,dejratermelhetisajtmagt
is.Afranciaszociolgusszerintatknekklnbzfajtilteznek,ezekhatrozzk megaz
egynhelytatrsadalomban:
a gazdasgi (anyagi) tke, mely kzvetlenl pnzz vlthat s a tulajdonjogban
intzmnyesedik
kulturlis tke, amigazdasgitkvkonvertlhatstbbnyireaziskolaivgzettsgekbennyilvnulmeg

20

AkzssgTAnuLsA

a trsadalmi (szocilis) tke, melygazdasgitkvalakthatsnemesivagyegybcmekben,rangokbanintzmnyesedik.


A kulturlis tke kapcsnfogalmazzameg,hogyaziskolaisikereknemfelttlenvelnk
szletetttulajdonsgoknakksznhetek,hanemaklnbztrsadalmicsoportokltal
birtokolt kulturlis tkre vezethetek vissza. A kulturlis tke ntudatlanul, rejtett
mdontrkldikacsaldban.
Akulturlistkehromformbanltezhet:
Inkorporlt (bensvtett)formban,melyhosszfolyamatsszemlyesberuhzsok
(lemondsok, ldozatok) eredmnyekppen elsajttott tuds, viselkedsmd,
magtartsforma.
Objektivlt (trgyiasult) llapotban, kulturlis javak, kpek, knyvek, eszkzk
formjban, tehtanyagihordozkrvnadhatt,dehasznlathozinkorporlt
kulturlistkrevanszksg.Atrgyiasultkulturlisjavakfelttelezikagazdasgi
tktsaszimbolikuselsajttshozszksgeskulturlistktis.
Intzmnyeslt formban, iskolai bizonytvnyok objektivlsa rvn, melynl az
iskolai titulus egyfajta garancia, a kulturlis kompetencia bizonytka, fggetlen a
hordozszemlytlsattlatktlis,amiveltnylegesenrendelkezik,hiszenatitulus
viselisszehasonlthatksfelcserlhetk.Megszerzshezgazdasgitkeszksges,
de egyttal meg is hatrozza azt, mert az egyn munkaer-piaci rtket nveli.
vltrfolyamkntismegjelenikakulturlissagazdasgitke,mertazoktatstmegesedsveladiplomkinflcijaisbekvetkezhet.
Bourdieuatrsadalmi tkt aktuliserforrskntjellemzi,melyaklcsnsismertsg
elvnmkdik,sfontoselemeacsoporthoztartozs.Azegyn trsadalmi tkje fgga
kapcsolathlkiterjedtsgtl,erssgtlilletvebirtoklitl.Fggatagokgazdasgi s
kulturlis tkjtl. A tarts, hasznos kapcsolatok szempontjbl nlklzhetetlenek az
intzmnyestsi rtusok, melyek a beavatottsg rzst erstik s klcsns elismertsget feltteleznek. A trsadalmi tke tartssghoz szksges a megerstse, a
folyamatoskapcsolattarts,melyidbespnzbekerl,sbizonyoskpessgetisignyel,
annakfelismerst,hogyhogyankellkihasznlnihasznosanakapcsolatokat.
Acsoportokesetbendelegldikatke,akpviselkezbensszpontosulacsoport
teljestrsadalmitkje,ezrtszablyoznikell,kijogosulterre,kikpesacsoportsnem
csupnasajtrdekeitkpviselni.Msrszsokszoracsoportotakpviselvelazonostjk.
Bourdieuszerintatkefajtkkonvertlhatak,akulturlisstrsadalmitkegazdasgi
tkervnrhetel,aztalaktsukamunkasazidfggvnye.Atkktalaktsban
stermelsbenazoktatsnakjelentsszerepevan(Bourdieu1997).
Msoldalrlkzeltimegatmtrobertd.putnam.Atrsadalmitkefogalmnakszles
krelterjedse,npszervvlsanagyrsztazamerikaipolitolgus1993-banrtA prosperl
kzssg Atrsadalmitkesakzletcmtanulmnynakksznhet(putnam,1993).
putnam,humepldzatnkeresztlbemutatja,hogyafldmvelkaversenysirigysg
helyettazsszefogssalmilyenelnykhzjuthatnnak.Apolitolgusmegfogalmazsa szerinta
fizikaisahumntkefogalmaivalanalgmdon(eszkzkskpzsazegyniteljestkpessgfokozsra),atrsadalmitkeisatrsadalmiszervezdsjellemzireutal(pl.hlzatok,
normk s bizalom, amelyek elsegtik a kzs haszon rdekben vgzett koordincit s
egyttmkdst).Atrsadalmitkefokozzaafizikaishumntkebefektetsekhatkonysgt
is,knnytiazegyttmkdst,ezatkeakzjegyikfajtja(putnam1994).olaszorszgi

AciviLTrsAdALoMspEdAggiAiAspEkTusAi

21

pldn keresztl azt mutatja be, hogy az llampolgri rszvtel normiban s hlzataiban
megtestesl trsadalmi tke a gazdasgi fejlds elfelttele, csakgy, mint a hatkony
kormnyzs.Akzssgpedigakkorhatkony,hanembizalmatlanokegymshoz az
emberek,mertabizalommegolajozzaatrsadalmiletet.Atrsadalmitkektelkekbl,
hlzatokblllssze,akkormkdikjl,akkorgyarapodik,hahasznljk.putnamisatrsadalmitkesagazdasgifejldskzttisszefggsekrevilgtr.Azoktatssalkapcsolatosan
arrahvjafelafigyelmet,hogyktegyenleslyekkelindulfiatalkzl,haazegyikbelvrosi,
magasllampolgrirszvtellelrendelkez,nagyobbesllyelfejezibesikeresenaziskolt.Az
viszont,akiolyanrgibanlakik,aholatrsadalmitkehanyatlbanvan,nagyobbesllyel
leszadrogvagyabnzsldozata.Ablcsllamvezetssztnzhetiatrsadalmitke
kpzdst(putnam1994).
putnambestsellerrlettmunkjban,aBowlingalone-ban(2000)sszegyjtiatrsadalmitkemutatit.Amrsekalapjalehet:
1. politikairszvtelihajlandsg,politikairdeklds(rszvtelavlasztson,tisztsg
betltse szervezetben, klubban, levlrs kzrdek tmban jsgnak, politikusnak,
alrsgyjts,prttagsg,stb.)
2. civilszerepvllals(nonprofitszervezetekszma/1000f,szervezetitagltszm,tisztsgekbetltsecivilszervezetben,sszejvetelekgyakorisga,stb.)
3. vallsialapszerepvllals(egyhzkzssgitagsg,istentiszteletrejrs)
4. Munkahelyi kapcsolatok (szakszervezeti tagsg, munkakapcsolathoz ktd bartsg,
klcsnssegtsgnyjtsvalsznsge)
5. informlistrsadalmikapcsolatok(csaldivacsora,bartikrtyaparti,szomszdols,
kzskvzs/srzs,sport,kultra)
6. Altruizmus,nkntessg,filantrpia(nkntesmunka,adakozs,vrads,stb.)
7. reciprocitssbizalom(becsletessg,rszvtelihajlandsgkrdvesvizsglaton, kzlekedsiszablyokbetartsa)
FrancisFukuyama(1997,1999,2000)munkibantbbszrismegfogalmazzaatrsadalmi
tkejelentsgt.klnsennagyfigyelmetszenteltabizalomkrdskrre.szerintea
trsadalmitke-anormkshlzatoksszessgbleredkollektvcselekedetakkorjn
ltre,habizalomvanazemberekkztt.Abizalomegyrsztazltalnos bizalom, hogy
mennyirebzhatunkltalbanazemberekben,amsiktpusapedigahelyhezkttt,loklis
bizalomnak, melysszetettebb,nehezebbenmrhet,akzssgbe,szervezetekbe,kzintzmnyekbevetettbizalom(Fukuyama1997).Ezutbbiraaksbbiekbenvisszatrnkmg.
vilgbank hromfle trsadalmi megkzeltst alkalmaz, szk defincija szerint a
trsadalmi tke az emberek adott kzssgen belli kapcsolatait s a kzssg ltal
elismertnormitjelenti,melyekcsoportkohzitsidentitsteredmnyez.Tgabbrtelmezsbenatrsadalmitkeacsoportokonbellisacsoportokkzttikapcsolatokatis
jelenti.harmadrsztpedigatrsadalmikrnyezetetismagbanfoglalja,azazakapcsolatokon
kvlanormkat,tradcikat,szoksokatis(Worldbank,idziTrki2005:26).
Abemutatottmvekalapjnakzgazdasgtanklnbsgetteszatrsadalmitkefajti
kzt,attlfggen,hogymilyenatrsadalmikapcsolatminsge,irnyultsgaserssge
(i.m.).hromaspektustnevezhetjkmeg,egyrsztaz ers kts sszetar t trsadalmi
tkt (pldulcsaldonvagyetnikaikzssgenbellikapcsolatok),msrsztagyengbben
sszekt trsadalmi tkt, melyaleginkbbalkalmasaklnbztrsadalmi csoportok,rtegek
kztti kapcsolatteremtsre, integrcira s mobilitsra. harmadrszt az sszekapcsol

22

AkzssgTAnuLsA

trsadalmi tkt definilhatjuk,melyakormnyzatsaciviltrsadalomvagymshierarchikusanelklnltrsadalmicsoportokkapcsoldstjelenti.


Atrsadalmitkenemmindenesetbenpozitvjelensg,lehetneknegatvirnyultsgaiis,
lehetkirekesztjelleg,slehetesetlegamaffiavagyakorrupcimeleggya.
Magyarkormnyzatifelkrsrekszltsszefoglalbanpldkatsorolazelnykres
a htrnyokra, melyeket tblzatba rendeztnk. A jelents szerint a trsadalmi tke
legfontosabbpolitikaifunkcijaaciviltrsadalomkiterjesztsbensmegerstsben
jellhetmeg.Aktvciviltrsadalomnlklnincsdemokratikuspolitikairendszer.(i.m.:24)
1.sz.tblaAtrsadalmitkeelnyeshtrny

ELNY

HTRNY

Apiacikoordincisornfelmerlkeressi,informcis,alku-sdntsi,ellenrzsiskiknyszertsi kltsgeket erteljesen cskkenti. Az informliscsatornkjelentsszerepetjtszhatnakzletilehetsgekmegszerzsben.

kartellek kpzdst, a bennfentes informcik terjedsnek


nyomonkvethetetlenmozgst,sahatkonysgotcskkent,
akorbbipartnereketknyszerensszefzklikkekkialakulstis.

Alacsonyabbszin- sszetartbbszomszdsgokfigyelmenveliabnzs kockzatt, a csaldi s csaldok kztti j


tbnzs
kapcsolatokalkalmasabbakagyerekekszocializcijra

Azegymstllandanfigyel,aznkntesrendrifeladatokat
tlfejlesztszomszdsgscsaldbrtnn,delegalbbisaz
individulisltet,atbbflesgetersenkorltozintzmnny
vlhat.

AMAgAs
TrsAdALMi
TkEhATsA
nagygazdasgi
nvekeds

Fokozdiskolai
teljestmny

Aziskolasacsaldkzttikommunikcielsegtia Azerscsaldiellenrzscskkenthetiaziskolaiinnovciklekzsenelfogadhatrtkekmegtallstskimunk- hetsgt.


lst,amiatanulshatkonysgtsegtiel.Aszli
munkakzssgeksokbanrtudnaksegteniaziskolai
oktatssznvonalnaknvelsre.

Jobb
lelki/egszsgi
llapot

Azsszetartbbtrsadalombanalacsonyabbazrtkveszts,elidegenedettsg,azngyilkossggyakorisga. Elterjedtek az ngygyts pozitv formi, a betegsg megelzsnek eslye, az orvossal val kapcsolattarts legalkalmasabb mdjainak megtallsa,
azazonosbetegsgbenszenvedknsegtcsoportjainakszervezse.Atrsaskrnyezetbenlidsekkrbenlassulazregkorileplsfolyamata,akiterjedtebbkapcsolatoknvelikaznbizalom,azelgedettsg,aboldogsgrzetmrtktatrsadalomklnbzcsoportjaiban.

hatkonyabb
kzigazgats

hatkony helyi nkormnyzatok ltrehozsa, a


centralizlt igazgats brokratizldsnak s a
korrupcikialakulsnakmegakadlyozsa.naz
ltalnosbizalomsazllamlegitimitsa.

Felersdikamsodik(gazdasg,nyilvnossg,jogrend,erklcs)szerepeamindennapiletszervezdsben,aciviltrsadalomajradkszerzsmeleggyvvlik,saciviltrsadalomszerepli(pl.azngo-k)olyanrdekcsoportokkalakulhatnak,amelyekakzssgiforrsokatmagnclokrahasznostjk.

Magasabb
sznvonal
kzszolgltatsok

haegyhelyikzssgidentitsaers,sajtmagnak rezhetiahelyikzszolgltatsokataziskolnkvlilyenavzellts,azegszsggyiellts,azinfrastruktrakpeslehetakzssgtagjaitmozgstaniptkezsekhezsksbbisjobban
gyelezekfenntartsra.

haatrsadalmitkecsupnazelitkrbeners,akkorkiszorthatjk az alacsonyabb trsadalmi sttusz csoportokat ezek


lvezetblsltrejhetnekamagassalacsonysttuszakszmra klnbz minsg szolgltatsokat biztost kzszolgltatsok

demokratikusabb
politika

Aciviltrsadalomellenslyozszerepetjtszikaz ha nem alakul ki a civil kisvilgok sokasga a trsadalom


llammalszemben,vdiazllampolgrokatazl- atomizldik,individualizldik,azllamjtevdikttorknt
kezelheti alattvalit. ugyanakkor van olyan elemzs, amely a
lamtlhatalmvalszemben.
weimarikztrsasgpldjnbizonytja,hogyamennyibenaz
ersciv iltrs ad al omb annagym rt kb enelt erjedademokratikus politikai intzmnyrendszerrel szembeni elgedetlensg,akkorademokrciatmaszblazsszeomlskataliztorvvlhataciviltrsadalom(Berman,1997).

Forrs: TRKI alapjn Arapovics 2009

AciviLTrsAdALoMspEdAggiAiAspEkTusAi

23

2.4.Acivilaktivitshaznkban
Magyarorszg civil aktivitsnak megrtshez nlklzhetetlen a trsadalmi-trtnelmi
httrismerete.Amaicivilszervezetektrtnelmielzmnynektekinthetjkazokata
jtkonysgiintzmnyeket,alaptvnyokat,melyekllamalaptistvnkirlyunkuralkods
idejtl lteznek. A szocilis problmk megoldsra egyhzi, llami vagy magnalapts,
adomnyokat gyjt nkntes szervezetek mkdtek, korszakonknt vltoz arny
szerepvllalssal, az eurpai tendenciknak megfelelen. A trk vilg kezdettl
Magyarorszgelnyomsalattllt,amirnyomtablyegtacivilaktivitsra,ugyanakkor
kialaktottaatllssaszablymegkerlstechnikit.
A felvilgosods s a reformkortl kialakul polgrosod trsadalom az egyesleti
mozgalmat ellenzkben szervezte. Az ntevkeny szervezdsek politikummal tszve
jttek ltre. A vndorsznsz-trsulatok, a kaszink, a kisfaludy Trsasg, a vdegylet a
konfliktusok s a passzv ellenlls dacra a szervezetek az identits megfogalmazst s
erstst szolgltk, kulturlis-tudomnyos tevkenysg gisze alatt rdekvdelmi
feladatokat lttak el, trsadalmi problmk megoldst szorgalmaztk. A kiegyezst
kvetenamsodikvilghborigvirgzegyesletihlzatok,alaptvnyijtkonysgi
szervezeteksorajttltre,melyrszvvltazletmindennapjainak,mindarszorulk,
mindazadomnyozk,segtkoldalrl.Tbbelemzsiskiemeliakorszakrajellemz
magasszervezetszmotsazegynekmagasrszvtelimutatit,illetveatrsadalmigondok
megoldsban az llam s a jtkonysgi szervezetek egyttmkdst (csizmadia 1977,
kovalcsik1986,harangi1986,gelencsr1998,kuti1998).Bibistvnrvilgt,hogyaz
ntevkenyszervezeteknekafggetlensgetnlklzorszgban,afeudlisllamokban, a
kseipolgrosods,agazdasgiproblmksvallsi-etnikaiellenttekkzepettekellett
megoldsokattallniuk,mkdsketbiztostani(Bib1986).Acivilszervezetekntevkeny
skiszmthatatlancselekvseinemkedveztekaznknyuralmirendszereknek, ezrtamsodik
vilghborutnakommunistaprthatalomrajutstkveten1947-tlfolyamatosan
csorbultakaszabadsgjogok.Azalaptvnyitevkenysgetcsrjbanelfojtottk,1950-tl
ezaformanemltezettamagyarjogrendszerben,anhnytllegyesletkzponti
ellenrzsalkerlt,ideolgiaivagyllamirdekeketszolglt(pl.TiT,MTEsz,vrskereszt).Eltoldstjelentett,hogyhasonlokokblasportegyesletekkomolytmogatst
kaptak. Megvltozott a jelentse a trsadalmi munknak, a kzssgi munknak mely
kzpontiintzkedsrektelezjellegvsideolgiaialapvvltamierstetteugyan
azelktelezetteketsokesetbenviszontatllsi,azalkalmazkodsiskibvsitechnikk
kialaktsteredmnyezte.Azllam,ahatalomamiegynekskapolitikaivezetk,
aprtviszonyrendszerbenkerlt,mintatrtnelemsornnemegyszer, melyjelensgegyttal
nvelteakzintzmnyekirntiltalnosbizalmatlansgot.Megnttazinformliskapcsolatokjelentsge,aformliskapcsolatokbanpedigelmosdotta hat r a szv ess g s
azutastskztt.Aflmegoldsok,amsodikgazdasg,msodiktrsadalomintzmnyepltki(hankiss1983).Azenyhlstcsupnanyolcvanas vekjelentettk,fokozatosanalakultakazellenzkijellegntevkenykrk.
vrakozsokkalsremnyekkeltelirendszervltvekkvetkeztek,jravirgzsnak
indultacivilszektor.deaciviltrsadalommegszilrdulsahelyettacsaldsokveijttek
el.Arendszervltsnemhoztaaremltvltozsokat,egysortrsadalmiproblmval(gazdasgivlsg,munkanlklisg,szegnysg,eltletek)kelletthirtelenszembeslni,melyre

24

AkzssgTAnuLsA

apolitikaielitnemkellhatkonysggalreaglt.Ademokratikusgyakorlathinya,aflresiklottmegoldsokazllampolgrokcsaldottsgt,majdkzmbssgteredmnyeztk.
Apolitikaielitismtamisazkrelcijbakerlt.hankissElemrj diagnzisok
(2002)cmelemzsbenmegllaptja,hogyMagyarorszgonademokrciaalapvetintzmnyeimrmkdnek,mgisszmosolyanjelensggelkellszembeslni,melyakadlyozza
ademokrciamegszilrdulst.jrasorravesziatrsadalmicsapdkat (1983)samagyar
trsadalomdemokratikusdeficitjt:
centralizltazorszg,gyengeapolitikaidecentralizci,hinyzikahelyikzssgek
hlzata.Amegfelelintzmnyekhinybanazemberektbbsgepolitikaipasszivitsbamenekl.
nem megfelel a nyilvnossg, az tlthatsg, a hatalmon lvk szmonkrhetsge,
melyenasajtsemkpesvltoztatni.
Azemberijogokvdelmenemelgers,klnsenarszorulkkrben,azemberek nem
tudjksajtsorsukatalaktani.
Megrendltazemberekhiteazigazsgosorszgban,amiviszontnemaktivljaacivil
trsadalmirszvtelt.
Azegynirdeksakzrdekeelvlikegymstl.hinyzikaloklpatriotizmus,a
tulajdonositudat.
Azegyiklegnagyobbdeficit:atrsadalmiszerzds,akzmegegyezs,ezvezetahhoz,
hogyapolgrokigazsgtalannakrzikatrsadalmiviszonyaikat.
hinyzikatrsadalmimltnyossgelve,atrsadalmikohzi,aszolidarits.Atrsadalmiegyenltlensgeknvekedtek,nincsenekkialakultmechanizmusokahtrnyos
helyzetekeslyeineknvelsre.
harkainrakzssgfejlesztralfdahrendolfazonnzetrehvjafelafigyelmet
melyetvitnyiivnistbbmunkjbanrtelmezetthogyademokratikustalakulstbb
skonmegyvgbe,sklnbzidtartamotlelfel.Atrvnyekethnapokalattmeg
lehetvltoztatni,agazdasgitalakulsvekbetelik,deazjrtkekkialakulsa,acivil
trsadalom tvltozsa tbb vtizedet vesz ignybe (dahrendorf 1990, vitnyi 1981,
harkai 2002:82). Az llampolgrok rszvtelt tbb tnyez is befolysolja, pldul az
egyngazdasgihelyzete,iskolaivgzettsge,letkora,nemeslakhelynekmrete.Tbb
felmrsszerintamagasabbjvedelemmelilletveamagasabbiskolaivgzettsggel rendelkez
emberek szvesebben vesznek rszt nkntes szervezetek munkjban (howard 2003,
vercseg2004,czike-kuti2006),sezklnsenrthetarfordtottidtekintetben,
hiszenaznkntesmunkvaltltttidalattnincsmdjvedelemszerztevkenysget
vgezni.Afrfiakaktvabbakapolitikaifrumokon.Alakhelymreteisbefolyssalvan
a kz ss g i rszv t elr e, lt al b an a kis ebb tel ep l s ek en nag yobb a kzssgi
sszetarts ignye, a nagyobb vrosok inkbb az individualista letvitelnek kedveznek.
howard a volt szocialista llamok trsadalmi rszvtelnek vizsglata sorn arr a a
kv etk ezt et sr e jut, hogy az akt iv it st alapv et e n a mege lz rends zerb en
t lt tapasztalat hatrozza meg, vagyis a passzivitst elidz rtkek, az attitdk, a
rgzltmagatartsmintk(howard2003).
Are-etgacekutatsManuelcastells(1997)llampolgriidentitsszempontrendszert
tovbbgondolvaazaktvllampolgrokathromjellemzcsoportbaosztja,melyalapjn
tmogat-kvet llampolgrok, elutast s tagad, valamint lehetnek vltoztattalaktllampolgrok.

AciviLTrsAdALoMspEdAggiAiAspEkTusAi

25

A tmogat, alkalmazkod llampolgrok ahagyomnyosciviltrsadalomfszerepli,


akikelfogadjkafennllintzmnyrendszert,azokaterstvecselekszenek.Ezekazaktv
llampolgrokklasszikusegyesletek,anemkormnyzatiszervezetek,hagyomnyosprtok,
szakszervezetekstb.tagjai.rsztvesznekszabadids,kapcsolatpt,trsasgi,karitatv,
segtsgnyjt,kzssgiszolgltattevkenysgekben,nemfolytatnakszlssgespolitikaisrdekkpviseletitevkenysget.Azintzmnyrendszertjobbtaniakarjk,atrsadalmi
kohzitsegtikel.Elfogadjkafennllnormkat,lojlisak.ugyanakkoregyetrtskkel
akadlyozhatjk a problmk felismerst s megoldst. Ezzel szembenazelutast,
tagad llampolgrok szembenllnakazuralkodhatalommal,tiltakoznakellene,nem
fogadjkelafennllintzmnyrendszert.Ahatalommalszemben hatrozzkmegmagukat,
j szervezeteket alaktanak ki, alternatv mozgalmakat hoznak ltre. szlssges esetben
teljesen kiszakadnak a dominns civil trsadalombl, gyengtve a trsadalmi sszetartst.
kevsbradiklisesetekbenistalaktszndkuknyilvnulmeg.Avltoztat, talakt
llampolgrok atrsadalommegjtsnaklegersebbelemtkpviselik,mertvltozst
srgetnek,akikj intzmnyeket hozhatnakltre.hakritikjukkreatvmegoldsokkaljr
egytt,akkorafejldstszolglja,erstikatrsadalmikohzit(re-etgace2004:19-21).
nzetnkszerintademokrcianemcsakpolitikairendszer,hanemtrsadalmimagatartsforma, ami elsajttand, teht tanulsa folyamatosan szksges. A demokratikus
attitdt, a magatartsformkat formlis, informlis vagy nonformlis mdon lehet
megtanulni, a demokratikus trsadalmi folyamatok sorn, a mindennapi kzssgi
kapcsolatok alkalmval, felnttkpzsi programknt, de a jv nemzedknek iskolai
tantervbe,kzssgfejlesztsbeptve.

2.5.Atrsadalmitkefejlesztsneklehetsgedemokratikus
llampolgrsgrakpzs
Az aktv civil trsadalom, a jl mkd demokratikus politikai rendszer ltrejtthez
nyilvnossgra,tlthatsgrasaktvllampolgrokravanszksg.Ennekrdekbens
azeurpaikzssgirtkektudatostsardekbenazEurpaiuniszmosprogramban npszerstiademokratikusllampolgrsgrakpzst.1996-banazEurpaTancskorbbanmridzetttallkozjnmegfogalmaztk,hogyademokratikusllampolgrsgra kpzs
olyangyakorlatokstevkenysgeksora,amelynekcljaafiataloksafelnttekfelruhzsa
ademokratikusletbenszksgeskpessgekkel,miltalvllaljksgyakoroljkjogaikat
sktelessgeiketatrsadalomban.(ET1996).1999-benazEurpaTancsdeklarcit
adottki,melybenmegfogalmaztk,hogyazllampolgrsgrakpzsnempusztniskolai
tantrgy,vagytananyagrsze,hanemazlethosszigtarttanulskeretbenmegvalstandjelentsoktatspolitikaiclkitzs,melyagyakorlatimegvalstsrasszpontost.
identitsra,tapasztalatokrastrsadalmigyakorlatrapldemokratikusviselkedsiformk
elsajttstjelli,melymegerstiazllampolgritudatot,sztnzacivilrszvtelres
a kzs felelssgvllalsra. karen oshea (2003) A glossary of terms for education for
democratic citizenship (A demokratikus llampolgrsgra kpzs kifejezstra) szerint a
demokratikus llampolgrsgra kpzs alapvet clja a demokrcia s az emberi jogok
kultrjnak elmozdtsa, mely lehetv teszi az egynek szmra a kzssgfejleszts
programjainakmegvalstst,ezltalatrsadalmikohzi,azegymsklcsnsmegrtse

26

AkzssgTAnuLsA

saszolidaritsmegerstsretrekszik(i.m.:203).Azlethosszigtarttanulsegyik
folyamatateht,melyazalbbiclokrafkuszl:rszv t el,egyttm k d s,trs ad alm i
koh z i,hozz f rh et s g,mlt n yoss g,els zmolhatsg,szolidarits.

2.6.nkntessgMagyarorszgon
Atrsadalmitkegazdagtsban,azllampolgritudatossgerstsbennagyszerepe van
aznkntesmunkavgzsnek.haznkbanvanhagyomnyaajtkonysegtsnek,akzs
munknak,vagyakrakalkbaszervezdsszefogsnak.Aznkntessgjformjaa
rendszervltstkvetenjjszlet,anonprofitszervezetekhezvagyegyhzhoz kapcsold
karitatvtevkenysgakilencvenesvektlmegjelenik,mgisMagyarorszgonlnyegben
Enszltalmeghirdetettnkntesekvtl(2001)vlikszmottevtevkenysgg,ramlik
beakznyelvbeaznkntessgfogalma.
AzEurpairtkvizsglatszerintMagyarorszgon2008-banafelnttnpessgkzel
11%-a,tbbmint900ezerember(901.545f)vgzettnkntesmunktszervezetekszmra. Ezavizsglatajogisnemjogiformvalrendelkezszervezetekneknkntesmunkt
vgz18venfellinpessgreprezentatvmegkrdezsalapjntrtnt(Bartal2010).
A2008.viEvsfelmrsmintjaalapjnatipikusmagyarnkntesolyan18-45v
kzttin,akivrosokbanvagykzsgekbenl,inkbbhzas,denagygyakorisggal
lehet hajadon, inkbb gyermekes, aki ltalban 2 gyermeket nevel, de gyakori, hogy
gyermektelen,felsfokvagykzpfokvgzettsgevan.gazdasgilagaktv,szolgltats
jelleg,illetvefelsfokkpzettsgnllalkalmazstignylmunkakrbendolgozik,
amagamdjnvallsosnaktartjamagt.tlagoshavijvedelmeinkbb75-150ezer
forintkzttvan,sokaknakennlmagasabb,250-300ezerforint.Jellemzenazelmlt
10 vben lett nkntes, a szervezeteknl vgzett leggyakoribb nkntes tevkenysge,
hogyrendezvnyek,esemnyekszervezsbenslebonyoltsbanveszrsz,vagypedig
adminisztratvfeladatokatltel,vagypediggyermek-sifjsgvdelmiprogramokban
segdkezik(Bartal2010).
Empirikuskutatsunkbantbbekkzttaztisvizsgltuk,hogyhaznkbanacivil-nonprofit szervezetekmilyenmrtkbenjrulnakhozzazllampolgrikpzsekmegvalstshoz,hogyanvalsulmegazegszletenttarttanulseszmjeMagyarorszgon.

ABoLdoguLsTJA:ATudsFoLyAMATosBvTsE

27

3.ABOLDOGULSTJA:
ATUDSFOLYAMATOSBVTSE

Az1970-esvektlegyregyakrabbanhasznltaz egsz leten t tart tanuls vagy


lethosszig tar t tanuls fogalom a napjainkra mr taln tlsgosan is sokszor
emlegetett fogalomm vlt. Az oktatsi szakemberek mellett napi hasznlatba vette a
gazdasgsapolitika,amiamegrtssrtelmezshelyettleginkbbafogalomezltal,
sajnos,agondolatelkoptatshozvezetett.ugyanakkoraktualitsasfontossgaaXXi.
szzadban a folyamatos technikai-technolgiai jtsok kzepette, a fejld s fejlett
gazdasggal rendelkez llamok globlis egyttmkdsben megkrdjelezhetetlen. A
tanulsnapjainkramrnempusztnoktatsgyikrds.Multidiszciplinristerletetfog
t,melyatangymellettakzgazdasgtan,aszociolgia,ademogrfia,abnmegelzs,
akzegszsggyszakrtinekbevonstisignyli.Trbensidbeniskitgultafogalom,
ezrt az egsz letre kiterjed tanuls megfogalmazst tartjuk helynvalnak. szempontrendszernk kzppontjban a civil trsadalom s a tanuls sszefggsrendszere ll, a
vizsgltdokumentumokatebbeadimenzibahelyezzk.
Azegszletenttarttanulsnpszervvlsavittvltottkiafogalomalkalmaziblis.krdssvlt,hogyahatvanasvekvgn,hetvenesvekelejnkialkalmazta
elszrgondolattnemzetkziszntren.nzetnkszerintnemlehetegy-egyoktatspolitikus,vagypedaggiaiszakemberhezktniafogalombevezetst,hiszenazegszleten
ttarttanulsgyakorlataegyidsazemberikultrval.Ateljestrtnelmihttrbemutatsatlmutatnaajelendolgozatkeretein,ezrtegy-egykultrtrtnetipldnkeresztl
utalunkagondolateredetre,majdkitrnkaXX.szzadvgig,rszletesebbenaXXi.
szzadelejnmegjelentnemzetkzitrendekre,kiemelveazEurpaiunioktatspolitikai
trendjeit.

3.1.Elzmnyek
3.1.1. Az egsz leten t tart tanuls filozfija a kultrnkban
AmvszetArisztotelszszerintmimzis,avalsgutnzsa,ahogyaztapotikbanmegfogalmazza. Ezrt a pedaggiai munkk helyett az irodalmi mvekhez fordulunk ezttal,
hogyakzssgnormit,azegszletenttarttanulsgykereitkeressk.nemtrtneti
ttekintsaclunk,csupnnhnypldafelmutatsa.kultrtrtnetiutazsunkatkezdhetnnk
azkoriEgyiptomban,deottatudscsakafrasabeavatottpapokkivltsgavolt.
Mikppen az j vilgvalls prftjaknt fellp Mzest is a titkos tanok beavatottjaknt
tartjkszmon.ABiblibanaTeremtsknyvbenmegjelentdmsvatrtnete,mely
szintnatudshozktiazemberinemtnylegesgenezist.deidzhetnnkBuddhatantsait is,
his zen szer int e a szenv ed s alapv et oka a nem-tud s, a rl t s hi n ya, s akin ek
tan tsaiazlethosszigtarttanulspldzataiis.Eurpaikultrnkblcsjnekazkori
grgcivilizcittartjuk,ezhoztaelatanulssatudsdemokratizlst.

28

AkzssgTAnuLsA

A grg kultra alapjt a mtoszok, a kollektv rvny vilgmagyarzatok teremtik


meg,melyekazemberekalapkrdseireadjkmegavlaszt.Agrgmitolgiaegyiklegjelentsebbteremtmnyepromtheusz(zamarovsk1970),aztrtnethezvisszanylva
utalunkazlethosszigtarttanulsgykereire.
promtheusztitnvolt,azgboltottartAtlaszsazllatokatteremtEpimtheusz
fivre.promtheuszvoltalegblcsebbatitnokkzt,grgneveelreltstjelent(graves
1985).pallaszAthntlmegtanultaazptszetet,acsillagszatot,amatematikt;valaminta
hajzs,agygytssafmmvessgtudomnyt,melyekettadottazemberisgnek.promtheusz,teremtetteazembereketazistenekkpmsra.zeusztezegyrejobbandhtettes
elakartapuszttaniazembereket,depromtheuszknyrgsremegkegyelmezett.Egyalkalommalbikaldozatotakartakbemutatniazisteneknek,denemtudtkeldnteni,hogyabika
melyikrsztkellazisteneknekajnlanismelyikrszrttarthatjkmegmaguknak.promtheuszhvtksegtsgl.Atitnekkormegnyzottsfeldaraboltegybikt.ktzskotvarrt
abrbl,azegyikbetetteahjatsacsontokat,amsikbaahst,deaztletakartaa
gyomorral.Ezutnfelajnlottazeusznak,hogyvlasszakianekitetszrszt.zeuszbedlt
acselnek,acsontokkaltelizskotvlasztottaaztaisezlettazisteneknekjrrsz.zeusz,
amikorrjtt,hogymegvezettk,mrgbenmegtagadtaatzetazemberisgtl.Amtikus
trtnetbenpromtheuszazemberekvgtelenkiszolgltatottsgtgyakartamegakadlyozni,
hogyfellopzottazolmposzra,selloptaszmukraatzetazistenektl.Ezltalegyrszt
nemvoltakmrvdtelenekazllatokkalszemben,msrsztviszonthozzsegtetteazembereketatudatoslethez,megtantottanekik,hogyanlehetatzazemberszolglatra,hogyan
olvasszanakfmeketatzsegtsgvel,hogyanksztsenekszerszmokat,azazmegmutatta,
hogyansajttsanakelklnflemestersgeket.
Abossz,persze,nemmaradtel:zeuszrkldteazemberisgreazelsasszonyt,a
srblgyrtgynyrpandrt,akiszelencjblazsszesbajtazemberisgreszabadtotta.
promtheusztpedigzeuszazzalbntette,hogyakaukszoszhegyrevitette,segysziklhoz
lncolta,aholegyrisisasmindennapamjtmarcangolta,melymsnapjravisszantt.
harmincvvelksbbzeuszfligemberfia,hraklszegyprbattelsornleltteasast
smegszabadtottapromtheusztaszenvedstl.Atitnvisszatrhetett azolmposzra,de
magvalkelletthurcolniaasziklt,amihezhozzlncoltk.promtheuszt,amirtatzgyjts
tudst megtantotta az embereknek, s az megismertette velk az ldozatbemutats
gyakorlatt,acivilizciatyjnaktekintettk.
Aiszkhloszazi.e.5.szzadbanaLelncoltpromtheuszcmdrmjbanmutatjabea
trtnetet,ittazirodalomtrtnetelstragdijakntszmontartottmbenatzgyjts
tudsa,mintkincsjelenikmeg,melymestersgretant.Asziklhozlncoltpromtheusz
gytrelmesszenvedsnekszemtanja:
Promtheusz: Az emberek lelkbe loptam vak remnyt.
Karvezet: Szegnyeknek nagy kincset adtl evvel is.
Promtheusz: S adtam hozz mg lngszem tzet nekik.
Karvezet: Ht most a tz az egynaplk birtoka?
Promtheusz: s mindenfle mestersgre tant.2

2 Aiszkhlosz,Lelncoltpromtheusz,fordtotta:Trencsnyi-Waldapfelimre,grgdrmk,Eurpa,
1968,14.o.

ABoLdoguLsTJA:ATudsFoLyAMATosBvTsE

29

Apromtheuszazkorigrgkmegfogalmazsaszerintisatzzelatudst,a
tanulst, a fnyt adt a az emb er ekn ek, mely a bold og ul st seg t i el. A mit ol g i t
megjelent drmban megjelenik a delphoi jsda tantsa s az alkalmazkodsra val
buzdts,amikorkenoszlt og atelprom t heu szh oz,akigyszlhozz :ism erd
megtenm ag adsvlt oztasselveden,Mertvltozottazrazistenekfltt.3
promtheusz trtnete kultrnk rsze lett, heszidosz, Aiszkhlosz, goethe,
Byron, shelley, kazantzakisz is megformzta az irodalomban, Beethoven s Liszt,
kortrsainkkzlpedigcarlorffazenben,depierodicosimavagyTizianofestmnye,
vagyaprizsiunEscopalotbanTamanyohatalmasfalfestmnyesemfeledteti,sa
new york-i rockefeller center aranyszobra hirdeti, hogy promtheusz meghozta a
tzetazemberisgnek.
Azemberisgtrtnetbenfordulpontotjelentatzgyjtstechnikjnakelsajttsa.
dekeressnkegymsik,emberibbpldtazlethosszigtarttanulsra!Azeurpai
irodalom kezdetnek az kori grg mondkra pl mveket, nevezetesen
atrjaimondakrbenjtszdhomroszieposzokjelentik azliszsazodsszeia
szrnyalhexameterei.
Azeposzmindigazegsznpre,kzssgrekihat,nagyjelentsgesemnytdolgoz
fel,vagyemeleposzimretreazbrzolssorn.Ahomroszieposzokatlejegyzseltt
felttelezheten a kzsen nekeltk, a trtnet nem volt ismeretlen a np krben. Az
eposzhseazistenekltalistmogatott,rendkvlihs,akinekletestetteikihatnaka
kzssgre.Azi.e.8.szzadrakeletkeztetettodsszeiaaTrjaihborblhazatrhstz
vigtartkalandosutazstjelentimeg,melyneksornodsszeuszjellememegvltozik.
(Alelemnyeshszeuszharagjastrsaielvesztseutnmrvatos,nemvgyikhrnvre,
pldulabirkkattartrspolphmosznakmrnemruljaelanevt,senkisenven
mutatkozikbe.ksbbaphaikokfldjniscsakamikormrbiztonsgbanvan,fedifel
kiltt,smeslielkalandjait,hazatrveithakbapedigazutolspillanatig afelesgre
svagyonraignyttartkrklegyzsig inkognitmarad.)odsszeuszavilgjelensgeiirntnyitottsfogkonyember,akikpessajtsorstirnytani.Azembersorsaa
homroszi eposzban nem vgzetszer, hanem alakthat s irnythat, s a m ezzel az
egszletenttarttanulsfolyamattisbemutatja.10vetlelfel,melyalattalelemnyes odsszeusz megtanul alkalmazkodni a krlmnyekhez, megfontoltt s egyre
blcsebbvlik.Folyamatosantanulsajtstrsaihibibl.
Azeposzkezdsoraiiseztfogalmazzkmeg:
Frfirl szlj nkem, Mzsa, ki sokfele bolygott
s hosszan hnydott, fldlvn szentfalu Trjt,
sok np vrosait s eszejrst kitanulta,
s tengeren is sok ers gytrelmet trt a szivben,
menteni vgyva sajt lelkt, trsak hazatrtt. 4

3 Aiszkhlosz, Lelncolt promtheusz, fordtotta: Trencsnyi-Waldapfel imre, grg drmk, Eurpa,


1968,14.o.
4homrosz:odsszeiai.nek,fordtottadevecserigbor,Eurpa,7.o.

30

AkzssgTAnuLsA

A maga sorst alakt, sajt tapasztalataibl tanulni kpes, nmagt megteremt


odsszeuszaztbecsmrlegyikphaikversenyzhzgyszlt,kifejezveaznmvels
szksgessgt:
Ht csak nem kap meg mindent mindenki az gtl,
j alakot, j szt s jelesenszls tudomnyt. 5
Atudsraksztetstazkorksbbiszzadaiblsenecaerklcsileveleinekegyikvelis
szemlltethetjk:htvanolyanid,amikornemkelltanulnunk?-krdezed.snazt
vlaszolom: nincs.6 Lthatjuk, hogy az kori Eurpa kultri magukba foglaltk az
lethosszigtarttanulsfontossgtsszksgszersgt.
Akzpkorkeresztnykultrjbanjidrenem(alegkevsbsem)voltkzkincsa
mveltsg. A sokszor emlegetett J pap holtig tanul kzmonds jelzi, hogy jelen volt
ugyanazegszletenttarttanulsgondolata,decsupnegyszkrtegkivltsgaknt,
melykivltsgotalatinnyelvrsbelisgcsaktovbberstette.Areformcianyanyelvsge
s a reformtus knyvnyomtatk, valamint az olyan nagy pedaggusok, mint pldul
comeniussokattettekakultrademokratizldsa,atudsegyenjogstsardekben.
WalterLeirman(1998)hvjafelafigyelmetapermanenstanuls,azegszletenttart
tanulsegyikmegnyilvnulsra(Leirmanelsnyilvnosmegfogalmazskntemlti).Afrancia
forradalomegyikszellemivezreM.J.A.condorcet1792-bentettekzzaKzoktats ltalnos
szervezsrl szl jelentst s tervezetet. Megfigyelsnkszerintazoktatsnak nemkell
vgetrnieakkor,amikorazemberbefejeziiskolaitanulmnyait.Azoktatsnakmindenkorosztlyrakikellterjednie.nincsolyankorosztly,melybenatanulshasztalanvagylehetetlen
lenne.Erreamsodikoktatsraannlinkbbisszksgvan,mivelazelstszkkorltok
kz szortottk. (condorcet 1792 in Leirman 1998:84) condorcet szerint olyan
rendszertkellltrehozni,melykiterjedazemberitudsteljesrendszerreslehetvteszi,hogyazemberekmegrizzksnveljktanulsikpessgket.
goetheWilhelm Meister trtneteugyancsakazegszletenttarttanulspldzata. A
vonzsokstasztsokregnybenpedigakvetkezszavakatadjaegyszphlgytrsasgi
hozzszlsaknt:Elgbaj,hogymostmrsemmitsemlehetegyegszletremegtanulni.
Eldeink ahhoz tartottk magukat, amit ifjkorukban tanultak; neknk azonban most
mindentvbenjrakelltvennnk,hanemakarunkegszenelmaradniadivattl.7
3.1.2. A felnttkori tanuls npszerv vlsa
Az ipari forradalom utn a vasrnapi iskolk, illetve a polgrosods idejbl szmos
irodalmipldthozhatnnkakibontakozsajtorgnumokkvetkeztbenmegalakulnmvelolvaskrk,vagyakibontakozszabadkmvespholyok,altrejvmveldsi
clsvallsosrtkrendetkpviselegyesleteksklubokkrbl.(Ezekreaksbbifejezetekbenrszletesentrnkki.)Amunkssszakszervezetimozgalmak,grundtvigtevkenysge,anpfiskolkelterjedseEurpbanmindelrelpsafelnttkpzsemancip-

5 homrosz:odsszeiai.nek,fordtottadevecserigbor,Eurpa,7.o.
6 seneca:Erklcsilevelek,36.levl,fordtottakurczgnes
7 J.W.goethe(1809)vonzsoksvlasztsokin:goethevlogatottmvei(1963)regnyek,Eurpa
kiad,149.

ABoLdoguLsTJA:ATudsFoLyAMATosBvTsE

31

cijasintzmnyeslsefel.deafelnttkpzsterstetteatudomnyosismeretterjesztselterjedse,melyaXiX-XX.szzadforduljtlafotsafilmmegjelensvelj
lehetsgeket rejtett magban. Az i. vilghbor trendezi Eurpt, talakul az oktatsi
szemllet,hiszenegyrsztanktbbfeladatottvettekaharctrenkzdfrfiaktl,msrsztahborblhazatrknekmunktkellettadni.
3.1.3. Az egsz leten t tart oktats gykerei
MartiAndorhvjafelarraafigyelmet,hogyA.L.smithmr1919-ben,azangolfelnttoktatsrlkiadottjelentsbengyfogalmazafelnttoktatstnemtekintjkgy,mintami
csakazemberisgkistredkretartozik;ezllandnemzetiszksglet,elvlaszthatatlan
tartozka a polgrjognak, ennlfogva ltalnosnak s lethosszig tartnak kell lennie
(Marti1968,2002).
grundtvig s dewey tevkenysgnek ismeretben jelenteti meg 1926-ban Eduard
Lindeman The Meaning of Adult Education cmmel a felnttoktatsrl szl pedaggiai
munkjt, melyet gyakorlati clokkal rt, a felnttek tanulsnak jobb ttele rdekben
(Lindeman1926,1989).AzamerikaiLindemanafelnttkpzstnemaformliskeretek
kzt,osztlyterembenlvekpzelteel,hanemletszeren,azinformlistanulskeretei
kztt,gyakorlatorientltan.Mivelazegszletettanulskntfogtafel,ezrtnzeteszerinta
tanulssohanemrvget.Atanulstnemszktileaszakkpzsre,mertatanulsazegy
magasabbletcltszolgl.Azadottszituciraazegynekrdekldsrenagyobbhangslyt
fektet,mintazelremegrtcurriculumokra,mertszerintealegfontosabbrtkafelnttek
oktatsbanarsztvevktapasztalata.haaziskolamagaazlet,akkorazletismagaaz
iskola(smith2007).
Basil yeaxlee, aki Lindemanhoz hasonlan az yMcA szolglatban lv pedaggus
volt,Angliban,fontosalakjalettaszzadelfelnttoktatsnak.Avallsirtkektadst
hangslyozyeaxlee,disszertcijtA spiritulis rtkek a felnttek oktatsban cmmel
rta, 1929-ben jelentette meg az els knyvet az lethosszig tart tanuls tmjban
LifelongEducationcmmel.Ektetresokangytekintenek,hogyaXX.szzadelsolyan
munkja, mely a felnttek oktatst, mint a formlis, nemformlis s informlis tanuls
egyttesekntmutatjabe,melysornazegynszocializldikseszocializcisorn
termszetesembericselekvsazismeretszerzs(Jeff-smith1999,smith2007).yeaxlee
ksbbfelhvjaarraisafigyelmet,hogyazoktatsintzmnyrendszerekitudjaelgteniaz
idignyeket(pl.munkamelletttanulst),hakitgtjaameglvtereketsjmdszerek
vezetbe,eljutvaazopenuniversityszellemisghez.
1929-ben cambridge-ben vilgtallkozt rendeztek, mely az egyik els nemzetkzi
felnttoktatsi konferencinak tekinthet, ahol megfogalmazdott az lethosszig tart
tanulsgondolata(nmeth2008).
Atanulsemancipcijasazemberimltsghozszksgesjogoktekintetbenazigazi
elretrstamsodikvilghbortkvetEmberiJogokEgyetemesnyilatkozatajelentette.
3.1.4. j dimenzi a tanulsban: Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
1948-banaii.vilghborborzalmaitkvetenazEgyesltnemzetekszervezeteaszovjet
blokksszad-ArbiatvolmaradsvalfogadtaelazEmberiJogokEgyetemesnyilatkozatt.Azemberekjogai,azemberimltsgkrdsejdimenzibakerlt.Abevezetbls30cikkelyblllnyilatkozattbbekkzttkimondjaazemberekjogtazlethez,

32

AkzssgTAnuLsA

szabadsghozsbiztonsghoz,amagntulajdonhoz,amveldshez,akulturlisletbenvalrszvtelhezvalamintfelszlalaknzs,akegyetlen,embertelenbnsmdsbntets
ellen,kimondjaagondolat,lelkiismeretsvallsszabadsgt,illetveavlemnykifejezsneksagylekezsszabadsgt.Tmnkszempontjblklnsjelentsgevana
26-27.cikkelyeknek,melyekazoktatshoz,akultrhoz,atudomnyoseredmnyekhez
valhozzfrstbiztostjkazalrorszgokszmra.
26. cikk
1. Minden szemlynek joga van a nevelshez. A nevelsnek, legalbbis az elemi s alapvet
oktatst illeten, ingyenesnek kell lennie. Az elemi oktats ktelez. A technikai s
szakoktatst ltalnoss kell tenni; a felsbb tanulmnyokra val felvtelnek mindenki
eltt rdemhez kpest egyenl felttelek mellett nyitva kell llnia.
2. A nevelsnek az emberi szemlyisg teljes kibontakoztatsra, valamint az emberi jogok
s alapvet szabadsgok tiszteletben tartsnak megerstsre kell irnyulnia. A nevelsnek
el kell segtenie a nemzetek, valamint az sszes faji s vallsi csoportok kztti megrtst,
trelmet s bartsgot, valamint az Egyeslt Nemzetek ltal a bke fenntar tsnak
rdekben kifejtett tevkenysg kifejldst.
3. A szlket elsbbsgi jog illeti meg a gyermekeiknek adand nevels megvlasztsban.
27. cikk
1. Minden szemlynek joga van a kzssg kulturlis letben val szabad rszvtelhez, a
mvszetek lvezshez, valamint a tudomny haladsban s az abbl szrmaz jttemnyekben val rszvtelhez.
2. Mindenkinek joga van minden ltala alkotott tudomnyos, irodalmi s mvszeti
termkkel kapcsolatos erklcsi s anyagi rdekeinek vdelmhez (ENSZ 1948).
3.1.5. Nemzetkzi felnttkpzsi konferencik
AzegszletenttarttanulsfogalmamrtbbXX.szzadeleji,kzepipedaggiaimunkbanfelmerlt,deanemzetkzitancskozsokrendszeresnapirendjreaii.vilghbort
kvetenkerlt.Anemzetkzitallkozkfontosszerepettltttek/tltenekbeazinformciramlsbiztostsban,ajpldkbemutatsban,valamintakzsclok,azegyetrtsenalapuldeklarcikmegfogalmazsban.Afelnttkpzsnemzetkzikoordincijt
segtettkazunEscoltalakb.12ventemegrendezettkonferencik,melyekzrnyilatkozataira odafigyelt/odafigyel a szakma. A nemzetkzi dokumentumok tbb kiadst
megltek,jelentsgkettbbhazaiszakemberissszefoglalta(Marti1968,2002,durk
1966,koltai1991,harangi-hinzen-Tth1998,harangi1998,zrinszky2005,nmeth
2004,2006,2007,hidy2006smsok).
Az els nemzetkzi felnttkpzssel kapcsolatos eszmecserre 1949 nyarn, a dn
helsingrbenkerltsor.Akonferencinamsodikvilghbornyertesorszgainakkpviseli,nyugat-Eurpasszak-Amerikakldttjeivoltakjelennagyszmban.Avilgkonferencia jelents trsadalomfilozfiai problmkat vetett fel. Egyrszt a kpviselk
megfogalmaztk,hogyazalapfokoktatstkikellterjeszteni,mindenkiszmrademokratikusskelltenni.kitrtekaszabadid-kultraproblmakrreiss mintzrinszkyLszl
kiemelteakonferenciallstfoglaltazegynskzssgviszonynakkrdsben,abban,
hogysenkisemlmagbansmagrt,hanemegycsald,gazdasgi,trsadalmisnemzeti

ABoLdoguLsTJA:ATudsFoLyAMATosBvTsE

33

csoport tagja, melyekkel szemben ktelezettsgei vannak. A demokratikus felnttnevelsnekharmnitkellbiztostaniaazegynekszabadlethezvaljogaskzssgi


ktelessgeikztt.mdeamoderntmegtrsadalomban mintJohnMaudbritoktatsgyiminiszterfejtegette azemberelmagnyosodik,aminamegfelelfelnttkpzslnyegesenenyhthet:fejleszthetiaztaznrtk-tudatot,melyegyrtelmeslethez vezet, kikszblheti az idegensg rzs keltette szorongst (zrinszky 2005:79-80).
Marti Andor viszont J. guhenno hozzszlsra hvja fel a figyelmet, mely szerint
kros, ha a fiatalok iskolzsa akkor marad abba, amikor az nllan gondolkodni
kezdenek.>haekkorgondolkodsukatavletlenrebzzuk<knnyenvlnakldozataiv
a demagg politiknak s eltleteknek. A felnttoktats feladata teht a kritikus
gondolkodsfejlesztse.(Marti2005:16).
Mgezenatallkoznafelnttnevelsptlsltalnosmveltsgifunkcijthangslyoztk, addig az 1960-ban kanadban mr a szakmai kpzs kerlt eltrbe. A
Montrelbanrendezett:Afelntteknevelseegytalakulvilgbanvilgkonferencin
aholmrAfrikbl,zsiblsLatin-Amerikblisrkeztekkldttekapermanens nevels gondolatafogalmazdottmeg,mindafejlettiparralrendelkez,mindaszegnyaz
analfabetizmussal kzd orszgok esetben. A vltoz vilg, a technikai fejlds tbb
kpviselhozzszlsbanmegmutatkozott.c.hallenbeck,anewyork-icolumbiaEgyetem
oktatjaszerintAzembernekmegkellrtenieavltozstsannakkvetkezmnyeit,
alkalmazkodniakellhozzsintzmnyeihez.Ahhoz,amitnapjainkjvilgnakneveznk.
Ehhez a magatartsok, a tvlatok, az rtkek s viszonylatok rugalmassga kell. nem
szmt,mennyireeredmnyesskorszeraziskolztats,alnyegaz,hogynemkpesmr
arra,hogyolyannakmutassabeavilgot,amilyenlesz,haatanulfeln.Afelnttoktats
alapvetfeladata,hogyegyenslythozzonltreazembereksegyvltozvilgkrlmnyei
kztt.Acivilizci,ademokrciasintelligenciaegyikalapelve,hogyazemberekirnytani
tudjksorsukat.Ezcsakakkorvlhatlehetsgess,haazemberekelretudjkltnis
irnytaniazokatavltozsokat,amelyekanyagistrsadalmitallkonysgukeredmnyei.
(Marti2002).Akldttekaztiskifejtettk,hogyatechnikaihalads,pozitvumaimellett,
munkaer-piacibizonytalansgotisjelent.Akpzetlenmunkaeregyrekevsbtudelhelyezkedni,mertsokegyszermunkafzisttvesznekagpek,ezrtletszksglettvlika
magasabbszintkpzs,azt-stovbbkpzs(zrinszky2005:81).
A ii. nemzetkzi felnttoktatsi konferencia zrokmnya, a Montreali Nyilatkozat
akrnapjainkbanisrdhatottvolna:Legfontosabbproblmnk,gytnik,a>tlls<.
deezmrrgennemalegtehetsgesebbektllsnekkrdsevagyegyttlnk,vagy
egyttpusztulunkel.Atllni-akarsaztkvetelimeg,hogyaFldnpeinekmegkell
tanulniukegymssalbkbenlni,sitta>tanuls<adntsz.Ennekazelfelttelea
klcsnselismers,megrts,bartsgdeatudatlansgjrasjrasztromboljaezeket.
Megosztottvilgunkbananemzetkzimegrtsternafelnttoktatsjrtelmetkap.
Errekszlvetllniazemberekszmraolyanlehetsgetnyitaszemlyesszocilisfejldsre,
mintmgsoha.//hisszk,hogyafelnttoktatsolyanfontosazemberek>tllsre<
val elksztshez s a boldogsgukhoz, hogy a felnttoktatshoz val teljesen j
hozzllsravanszksg.Elkellodajutni,hogyazemberekmindentttlagos,azletkhztartozdolognaktartsk,shogyakormnyokafelnttoktatstmindenorszgban
azltalnosoktatsirendszeregyenrangrsznektekintsk(unEsco1960inharangi
1998:67-69).

34

AkzssgTAnuLsA

1965-benTehernbansorkerltazanalfabetizmuselsvilgtallkozjra.ittszorossszefggstmutattakkiazegyfrejutnemzetissztermk,valamintazrni-olvasnitudksanalfabtkarnyakztt.(zrinszky2005),sprvmlvaJapnbanmravilgtallkozkzpontikrdselettazagondolat,hogyagazdasgfejldsenemlehetsgestudsnlkl.
Aharmadiknemzetkzifelnttnevelsikonferencit1972-benTokibahvtkssze, A
felnttek nevelse a permanens nevelssel val kapcsolatban cmmel, melyen megfogalmaztkakpviselk,hogyazemberletnekrszeapermanensnevelsskpzs,melytfogjaazletmindenterlett.vitkalakultakkiahumnkontratechnikaiirnyultsg kultra
tmjban,melysornmegfogalmaztkarsztvevk,hogyakorszerfelnttkpzsnekt
kellenefogniamindktkultrt,skikellterjeszkednieazletszmosmsterletreis
(csaldilet,kzlet,szrakozs),hogyhozzjruljonateljesletjobbttelhez.Azalfabetizciismtnapirendrekerlt,mikntaszabadsgsademokrciaproblmja.zrinszky
arramutatr,hogyfontoskrds,hogyafelnttkpzsfellrlelrendeltvagyalulrl,
nkntesen,amegltszksgletekalapjnptkez,sazntevkenysgrenagymrtkben
tmaszkodmdozatnakakettssge,msrszt,afelnttek demokratikusllampolgrinevelsnekaszksgessge(zrinszky2005:86).
hinzen hangslyozza a konferencia azon nyilatkozatt, mely szerint a nemzetkzi
egyttmkdsafelnttoktatsfejldsnektmogatja(hinzen2002).Eztmarknsana
tagllamokazajnls30.pontjbanemeltkki:
1. Anemzetkzikutatsoksinformciramlsrdekbenltestsenekfelnttoktatsi s
kutatkzpontokat.
2. Trekedjenekfelnttoktatsiszvetsgekalaptsra.
3. kpviseljkfelnttkpzsrdekeiketazunEscobizottsgokban.
4. szervezzeneknemzetkzisszejveteleketafelnttkpzkrszre(pl.nyriegyetemek).
5. Anonprofitszervezetekbevonstszorgalmazvahvjanakmegifjsgi,munks-,mezgazdacsaldszervezeteket,aziskolnkvlioktatsrsztvevitsezenaterletentapasztalattalrendelkezszemlyeket,hogyvegyenekrsztkonferencikonsaziskoln
kvlioktatskezelsre,megvitatsra,megvalstsrasrtkelsreltrejttfelnttoktatsibizottsgokban.(harangihinzen-sz.Tth1998:72).Atovbbiakban
azunEscosegtsgtkrtkafelnttoktatsrlszlirodalommegjelentetsre,lefordtsra.
1976-bannairobibanazunEsco19.lsszaknmegllapodsszletettafelnttkpzsfogalmrl,melygyakorlatilagszinteteljesenegyezikajelenlegiegszletenttarttanulsfogalmval,csakafelnttekoktatstteszikzppontba..Azajnlsszerinta>felnttoktats<
kifejezsentartalmukra,szintjkresmdszerkrevaltekintetnlklmindazoknak aformlis
vagynemformlis,szervezettnevelsifolyamatoknakazsszessgertend,amelyekrvn
mindazokaszemlyek,akiketatrsadalom,amelynekrsztkpezik,felnttnektekint,tovbbfejlesztikkszsgeiket:gazdagtjkismereteiket,tkletestiktechnikaisszakmaikpzettsgket,vagyjirnybankpeziktovbbmagukattovbbmagatartsukatsviselkedsiformik
egyrsztazemberteljeskibontakozsnak,msrsztakiegyenslyozottsnlltrsadalmi,gazdasgiskulturlisfejldsbenvalrszvtelkettsperspektvjtfejlesztiktovbb.//A
>permanensnevels<kifejezsviszontegygloblisfolyamatotjell,amelynekameglv
nevelsgyirendszerekstruktrjnaktalaktsappgyclja,mintanevelsgyirendszereken
kvl add kpzsi lehetsgek fejlesztse. (unEsco 1976 in harangi 1998: 74-75).

ABoLdoguLsTJA:ATudsFoLyAMATosBvTsE

35

Ebbenafolyamatbanazemberasajtnevelsnektevkenyrszeseanevelsnek,amely
semmikppennemkorltozdhataziskolaktelezettsgidszakra,kikellterjednieazlet
valamennyidimenzijra,atudssagyakorlatiismeretek mindengazatra,klnbzeszkzk
rvnbiztostanikell,smindenfejlesztsilehetsg felhasznlsvalelkellsegteniea
szemlyisgkibontakozst.Anevelsifolyamatokat,amelyekbenazletnksornagyermekek,
afiataloksaklnbzkorfelnttekbrmilyen formbanrsztvesznek,egysgesegszknt
kellfelfogni.(u.o.)
Atovbbiakbanafelnttoktatstartalmravonatkozanajnlstfogalmaztakmega
kpviselkazzalkapcsolatosan,hogyafelnttkpzstevkenysgtnemlehetmeghatrozni,mertafejlds,akzssgiletbenvalrszvtelsazegynikibontakozs
sornkialakulsajtosszksgletekhatrozzkmeg,azletvalamennyioldaltazismeretek minden terlett rinti. A leghtrnyosabb csoportoknak viszont szksges
elsbbsget biztostani. itt is dominnsan megjelenik az a gondolat, hogy a kritikus
gondolkodselsegtseazegyikcljaafelnttekoktatsnak.Azllampolgri,politikai,
szakszervezetisszvetsginevelsitevkenysgnekarrakelltrekednie,hogyelsegtse
aznllskritikustlkpessgkifejldst,hogykialaktsastovbbfejlesszeazokat
azismereteket,amelyekmindenemberszmraszksgesek,hogyaklnbzszint
dntsek meghozatalnak folyamatban s a trsadalom gyeinek igazgatsban val
tnylegesrszvtelrvnazletsamunkafeltteleitbefolysolvltozsokkallpst
tarthasson./../Amszakisszakmaioktatsnakazltalnossllampolgrikpzstis
magbankellfoglalnia.(u.o.79).
1985-benprizs,azunEscokzpontjalettaiv.nemzetkziFelnttoktatsikonferenciahelyszne,122tagllamsmintegy60nemkormnyzatiszervezetkpviseltettemagt.
(zrinszky2005).Akonferencialegjelentsebbmozzanataaz,hogyakpviselkmegfogalmaztk,amvelds,atanulsalapvetemberijog.Ebbleredenkulcskrdssvltaka
htrnyos helyzet rtegek problmi, ekkor kerl napirendre elszr a funkcionlis
analfabtizmusfogalma,satechnikaifejldssaszabadidkrdsekapcsnkerl
kzppontbaatvoktatsra.
Adokumentumkinyilvntotta,hogyatanulshozvaljogazemberisgfennmaradsnakalapveteszkze.sszeteviazrni-olvasnitudsjoga,akpzeletsalkots
joga,atjkozottsgstjkoztatsjoga,azoktatsrafordtottanyagiforrsokblval
rszesedsjoga,valamintaazegyniskollektvkszsgekkifejlesztsnekjoga.
Aprizsikonferenciamegerstette,hogyazemberisgnemfejldhettanulsnlkl,
merthaaztakarjuk,hogyavilgnpeinelltaklegyenek,bkbenljenek,jegszsgnek rvendjenek, akkor kulcssz a tanuls (unEsco 1985 in harangi 1998:85).
zrinszkyLszlkiemeliadokumentumazonmegllaptst,hogyafelnttektanulsa
nmegvalstsuk nlklzhetetlen eszkze, a felnttoktats fejlesztsnek alapelve
pedig,ademokratizci.Ezrtklnsenfigyelnikellagazdasgielnyomsleghtrnyosabb
helyzetldozataira:azrstudatlanokra,ankre,aszegnyekre,azregekresafiatalokra.(zrinszky2005:87).
A konferencik teht folyamatosan fogalmaztk, erstettk a tanulshoz val jog
biztostst, az eslyegyenlsgi elvek rvnyeslst a felnttek kpzsben. Minden
tallkoz fontos zenete egy-egy olyan, az egsz emberisg sorst meghatroz krds,
mintabkeabiztonsgsademokrciakrdse,melyekhezatudsjelentiazutat.

36

AkzssgTAnuLsA

3.2.Azegszletenttarttanulsfogalmaazoktatsgy
kzppontjban
Anemzetkzikonferencikbevezettkapermanens kpzs, az lethosszig tart oktats, a
rekurrens kpzs, illetveamunkautnitanulsfogalmaitis,agazdasgiszksgszersg
pediggyakorlatttetteafelnttektanulst.Az1970-esvektlviszontatudomnyos ismeretekbvlse,azezzeljrgyorsmszaki-technikaivltozsok,azjtechnolgikelsajttsa,aversenykpessgretrekvskvetkeztbenkerlnapirendreafelnttkpzs,sgykeresedikmegazegszletenttarttanulsfilozfija.philiph.coombs,olofpalme,paul
Lengrand,EdgarFaureegyarntfelhvjkafigyelmetafelnttkpzsrlalkotottszemlletmdvltozsnakszksgszersgre.
Azegszletenttarttanulsglobliskoncepcijnakelterjedseaz1970-esvekelejre
tehet (nmeth 2004). Ehhez szmos dokumentum hozzjrult s az, hogy az unEsco
1970-etanemzetkzinevelsvneknyilvntotta.EbbenazvbenadtakiazEurpaTancs
a Permanens nevels koncepcijt,aznllanirnytotttanulsgondolatt. Mrfldknek
tekinthet paul Lengrand szemllete, aki a permanens tanulst mint letformt hatrozta
meg,melysornatanulsletmddvlik.Apermanenstanulsazoknakazembereknek
azletmdja,akikfolyamatosantjkozottsgra,tanulsratrekszenek,sezltalboldogulnak
azletben(Lengrand:1970).ALengrandltalvezetettszakrticsoportkoncepcijatbb
vitt vltott ki. Az egyik legismertebb tiltakozs ivan illich bcsi filozfus Deschooling
Society cmmunkja,melyatrsadalmiegyenltlensgekjratermeldsesakontroll
elkerlsevgettatrsadalmatmentestenikvnjaaziskoltl.illichszerintnemiskolra,
hanemtanulsilehetsgekrelenneinkbbszksg(illich1971).
1972-ben az unEsco kiadta a Learning to be. The world of education today and
tomorrow (Megtanulniltezni.Amasaholnapoktatsa)cmjelentst,melyetEdgar
Faurenevvelisszoksjelezni.Atanultrsadalomfogalmasazegszletenttart
oktatskoncepcijajelentmegadokumentumban,melybenazegszletenttart
oktatsnemrendszer,hanemalapelv,melyreazegszrendszerpl.
1973-banazoEcdRecurrent education: a strategy for life-long learning (visszatr
oktats:stratgiaazegszletenttartoktatsszmra)jelentsagazdasgversenykpessgnek, a foglalkoztathatsg s a tanuls kapcsolatnak vizsglatra plt
programvolt.
AfogalomkztudatbakerlstsegtetteelazT. Husn: Learning Society A
tanultrsadalom(1974),illetveJ. Botkin: No limits to learning: Bridging the human gap.
A report to the Club of Rome (1979) Atanulsnaknincsenekhatrai:azemberierforrsszksgletptlsa.Jelents a Rmai Klubhoz cmmunkais.
Ebbenazidszakbanafelnttekoktatsalltafogalomsanemzetkzidokumentumokkzppontjban,avltozstakilencvenesvekhoztkmeg,amikorazoktats
helyettatanuls(educationhelyettalearning),sezltalazegynkerltaprogramok
kzppontjba.
3.3.1. Az egsz leten t tart tanuls koncepci jrafogalmazsa
Az 1990-es vektl a munkanlklisget cskkenteni hivatott oktatspolitikk s a
versenykpessg nvelse rdekben jult meg az egsz leten t tart tanuls vagy
szinonimjakntazlethosszigtarttanulsfilozfija.

ABoLdoguLsTJA:ATudsFoLyAMATosBvTsE

37

1994-ben az Eurpai uni Eurpai Bizottsga a Growth, Competitiveness and


Employment The challenges and ways forward into the 21st century (nvekeds,
versenykpessg,foglalkoztatsa21.szzadkihvsa,azazajvszzadbavaltlps
tja)majd1995-benpedigaTeaching and Learning Towards the learning society (Tantanistanulni.tbanatanultrsadalomfel)cmFehrknyvetadtaki.Azelsdokumentumokkzppontjbangazdasgisfoglalkoztatspolitikaikrdseklltak,amsodikknyvmegfogalmazzaakognitvtrsadalomfogalmt.Adokumentumazinformcis
trsadalom ltrejttre, a globalizci s a tudomnyos/technikai/civilizcis sokk kvetkezmnyeirehvtafelafigyelmet.Azalapvetrtkektadsa,afelnvekvnemzedkmunkba llsa rdekben a Bizottsg tagjai clkitzsknt fogalmaztk meg az j ismeretek
megszerzsnektmogatst,aziskolasamunkahelyegymshozkzeltst,akirekesztsellenikzdelmet,hromkzssginyelvismerett,valamintazemberierforrs-fejlesztsegyenlfelosztst.1996.azegszletenttartoktatsskpzsvelettEurpban.
AclkitzsekmegvalsulsnakrdekbenindultakaLeonardodavinci,asocratess
ayouthforEurope,stb.kzssgiprogramok(Arapovics2007:18).
1996-banazoEcdLifelong learning for All (lethosszigtarttanulsmindenkinek)
programjatfogpedaggiaiprogrammtetteazegszletenttarttanulskoncepcijt,
kiemelveazeslyegyenlsglehetsgeinekkeresst.Akoncepciazlethosszigtarttanulshromalapvetcljakntaszemlyisgfejldst,aszocilissszetartstsagazdasginvekedstjellimeg.
AzunEscois1996-banadtakiaJacquesdelorsnevhezfzdLearning: the treasure
within (oktats:rejtettkincs)cmholisztikusszemlletjelentst,melybenatanuls4alappillrtjelltemeg(megtanulnimegismerni,megtanulnidolgozni,megtanulniegyttlni
msokkalsmegtanulnilni).Ateljesrtkletkiteljestsnekeszkzekntemltetteazegsz
letenttartoktatst/tanulst.AXXi.szzadelestjnazoktatsnakazafeladata,hogya
gyermekkortlkezdveegszletentsegtsenmindenkitabban,hogydinamikusismereteketszerezhessenavilgrl,atbbiemberrlssajtmagrlangyalappillrretmaszkodva.
Eztazoktatsifolytonossgot,amelyvgigksriazegszletet,ugyanakkortrsadalmidimenzikatisfigyelembevesz,aBizottsg>egszletenttartoktatsnak<nevezteel.Ebben
ltjaaXXi.szzadbavalbelpskulcst,sannakfelttelt,hogyazemberisgalkalmazkodni
tudjonazegyregyorsabbritmusbanfejldvilghoz.(unEsco1997:82)
A kilencvenes vekre megvltozott az egsz leten t tart tanuls szemllete, mr
nemc sakafeln tt ekkpz s tkv nt kers t en i,nemazokt at slltakz pp ontbanhanemazegyn tanulsa, melykiterjedazletegszre,trbensidbenegyarnt.
3.3.2. Az V. Nemzetkzi Felnttoktatsi Vilgkonferencia, Hamburg8
1997nyarnazunEscomegrendezteazv.nemzetkziFelnttoktatsivilgkonferencit
hamburgban,160orszg1500kpviseljevoltjelen,belertveamagyarkldttsgetis
(harangi:1997,1998).Akldtteknyilatkozatotfogadtakelafelnttektanulsrl.Jelents
andraggiaiszemlletvltsttkrzafelnttoktatsfogalmnakmeghatrozsa.

8 AzalbbittekintsArapovicsMria(2007)FelnttkpzsiszervezetekMagyarorszgon,rcikiad
 ELTE Az lethosszig Tart Mveldsrt Alaptvny, Budapest 17-27. oldaln megjelentek felhasznlsvalkszltek.

38

AkzssgTAnuLsA

A felnttoktats jelenti azoknak a tanulsi folyamatoknak az sszessgt, legyenek


azokiskolarendszerekvagymsok,amelyekltalazemberekakiketfelnttnektekinta
trsadalom, amihez tartoznak fejlesztik kpessgeiket, gazdagtjk tudsukat, magasabb
szintreemelikszakmai,technikaikpessgket,vagyamelyltaljirnybafordulnak,hogy
egynistrsadalmiszksgleteiketkielgtsk.Afelnttektanulsamagbafoglaljaaz
iskolarendszer s folyamatos oktatst, a ktetlen tanulsi lehetsgeket, valamint az
esetlegestanulsszlesskljt,amelyekegymultikulturlistrsadalombanhozzfrhetek, ahol az elmletre s gyakorlatra alapozott tanulsi formkat egyarnt elismerik.
(harangi:1998:9).
Akonferenciafelhvtaafigyelmetarra,hogymindenllamnakfokozottabbantudatban
kell lennie annak, hogy a felnttoktatsba trtn befektets mindig kevesebb, mint
amennyit ennekelmaradsaesetnamunkanlklisg,abnzs,amegromlottegszsgi
llapot,akrnyezetszennyezdskltsgeinekfedezsrekellenefordtani.
Federico Mayor bevezet eladsban megklnbztetett figyelmet szentelt a nem
kormnyzatiszervezetekszerepnekafelnttoktatsban,ennekaktualitstazisadta,hogy
akldttekegyharmadanonprofitszervezetetkpviselt.AconFiTEAnapirendaJv
szmradokumentum1.tmjaaFelnttkoritanulssdemokrcia:aXXi.szzad
kihvsai cmet viselte. A civil trsadalom szerept kiemel dokumentumot rdemes sz
szerintismegismerni:
AXXi.szzadkihvsaimegkvetelikafiatal-,kzpkorsazidsllampolgrok
alkotkpessgt s hozzrtst a szegnysg enyhtsben, a demokratikus folyamatok
megerstsben, az aktv llampolgrsg btortsban, a civil trsadalom szerepnek
nvelsben, a nemek kztti igazsgossg s egyenlsg biztostsban, a nk trsadalmi
helyzetnek megszilrdtsban, a kulturlis klnbzsgek felismersben (belertve a
nyelvhasznlatot,azigazsgsazegyenlsgbiztoststakisebbsgeksabennszltt
npekszmra),valamintegyjpartneriviszonykialaktsbanazllamsaciviltrsadalom
kztt.Mindenbizonnyalademokrciamegerstsbennagyonlnyeges,hogyersdjk
az llampolgri rszvtel, s olyan viszonyok jjjenek ltre, amelyben kiteljesedhetaz
emberialkoter,gykeretverhetazigazsgossgsabkekultrja.(hamburg 1997in
harangi:1998:19-20)
Ahamburgikonferenciafontoszenetevoltazegszletenttarttanulsmegfogalmazsa sannakkimondsa,hogyazembernemcsakmunkaer,nemcsakbeszlszerszm,
hanemaktvllampolgr,akineksokfletudssalkellrsztvennieatrsadalommkdsben.A
jvszmramegfogalmazottajnlsokbanelkelelshelyenszerepel,hogynagyobb
elismersbenkellrszestenianonprofitszervezetektevkenysgtazllampolgrintudat
kialaktsban s megerstsben, mely jelentsen hozzjrul a demokrcia mindennapos
gyakorlsban,akonfliktusokbksrendezsben,akzssgstrsadalomfejlesztsben.

3.4.Azjparadigma
3.4.1. A lisszaboni stratgia
A fokozd globlis gazdasgi verseny s Eurpa reged npessgnek problmit
felismerve2000.mrciusvgnLisszabonbantancskozsthvtakssze,melyenatagllamokllam-skormnyfivettekrszt.Azittmegfogalmazott,eurpaisnemzetllami

ABoLdoguLsTJA:ATudsFoLyAMATosBvTsE

39

szintirnyelveklisszabonistratgiakntkerltekakztudatba.Alegfbbclazvolt,hogy
az Eurpai unit 2010-ig a vilg legdinamikusabb s legversenykpesebb tudsalap
gazdasgvtegyk.Akonkrtclkitzsekkztszerepela3%-osgazdasginvekeds,
amely20millijmunkahelylteststteszilehetv2010-ig.(gcs:2005)Ennekrdekben
cloztkmeg,tbbekkztt,abelspiackiteljestst,valamintakutats-fejlesztsbesaz
oktatsbavalbefektetsekszintjnekjelentsemelst.(www.eu.hu)Alisszabonistratgia
egyik legfbb clja teht a foglalkoztatottsg nvelse. A foglalkoztats s kpzs tern
konkrt napjainkra tudjuk, elrhetetlen clok is megfogalmazdtak: 2010-re a teljes
foglalkoztatottsgirtt63-rl70%-rakellnvelni,anifoglalkoztatottsgot55-rl60%-ra,
az55vnlidsebbekrtjtpedig40-rl50%-rakellnvelni.2010-re50%-kalcskkentenikella18-24veskorosztlyblazokszmt,akiknekcsakalskzpiskolaikpzettsge
van,valamintelkellterjeszteniazegszletenttarttanulskultrjtaszocilispartnereksegtsgvel.
Alisszabonistratgia2004-ben,aWimkokegykorihollandminiszterelnkvezette
bizottsgkritikaijavaslataialapjnjelentsigaztsokonmentkeresztl.Ajelentseltrbehelyeziafoglalkoztatsproblmjt,bemutatvaademogrfiaielrejelzsekbl addfoglalkoztatatsikihvsokat.Ezekszerint2030-raazEu25-ben110millilesza
65venfellilakossgszma(2000-ben71millivolt).Mikzbenazidskorifggsgi
rtaa2000.vi23%-rl2030-ra39%-ran,ekzben2030-raamunkavllalsikor
npessga2000.vi303millirl280milliracskken.Tehtabszoltrtkbenakkor
is jelentsen visszaesik a foglalkoztatottak szma, ha 2010-re sikerl elrni a 70%-os
foglalkoztatsiszintet.Azaddiginyolcclterlethelyettanvekedstsafoglalkoztatottsgothelyeztkeltrbeatudsalaptrsadaloms-gazdasg,azegysgespiac
kiteljestsejegyben.Magaaversenykpessgkevsbhangslyosszerepbekerlt.Ma
mrtudjuk,aclkitzseketnemsikerltteljesteni,gcsJnosszerintalisszabonifolyamat kapcsn az Eurpai uni trtnetnek egyik legnagyobb kudarct szenvedte el
(gcs2005).
3.4.2. Mrfldk a felnttkpzsben: Memorandum az egsz leten t tart tanulsrl
Alisszabonifolyamatugyanakkorjelentseredmnythozottazegszletenttarttanuls
paradigmjnak kialakulsa szempontjbl. Ennek bemutatsra ezrt rszletesebben
trnkki.AzegszletenttarttanulsravonatkozEuridikEkutatstkvetenaz
EurpaiTancsjavaslatraazEurpaiBizottsg2000oktberbenMemorandumot adott
kiAz egsz leten t tart tanulsrl. AMemorandumtrsadalmivitjautnazEurpai
uninyitottkoordincismdszernekksznhetenisnpszervselfogadottvlta
tagllamok,illetveacsatlakoznikvnllamokkrben.
AstratgiaEurptvilglegversenykpesebbslegdinamikusabbtudsalaptrsadalommvlsttzteclul.Ennekrdekbenazegszletenttarttanulsternhatkulcsfontossgfeladatotfogalmazottmeg:
1. j ismeretek s kszsgek biztostsa mindenki szmra. Atanulshozvalegyetemes sfolyamatos hozzfrs biztostsa a tuds trsadalmban val fenntarthat rszvtelhez
szksgesismeretekskszsgekmegszerzsesmegjtsacljbl.

40

AkzssgTAnuLsA

2. Tbb befektets az emberi erforrsok terletn. rzkelhetmdonnvelnikellazemberi


erforrsokbatrtnbefektetsszintjt,elsbbsgetbiztostvaEurpalegfontosabb
tkje azemberszmra.
3. Innovci az oktatsban s a tanulsban. hathatsoktatsistanulsimdszereks
felttelrendszerekkifejlesztseazegszletenttartsazletteljeskrrekiterjed
tanulsfolyamatossgardekben.
4. A tanuls rtkelse. Jelentsenjavtanikellatanulsbanvalrszvtelsatanuls eredmnynekrtelmezsisrtkelsimdozatain,klnsenanemformlissinformlis
tanulsterletn.
5. Az orientci s tancsads jragondolsa. Mindenkiszmra,azletmindenszakaszbanknnyenelrhetminsgiinformcistancsadsbiztostsaazeurpai
tanulsilehetsgekrl.
6. Kzelebb vinni a tanulst az otthonokhoz. Azegszletenttarttanulslehetsgeita
lehet legkzelebb kell vinni a tanulkhoz s lakhelyi kzssgeikhez, valamint
szksgszerintfejlesztenikellazikT-alapszolgltatsokat.
Jelentsandraggiailps,hogyaMemorandumkimondta:acltudatostanulsi
tevkenysgnekhromalapkategrijavan:aformlistanuls,anem-formlistanulss
azinformlistanuls.
Aformlis tanuls jellemzenoktatsiskpzsialapintzmnyekbenvalsulmeg,az
llamltalelismertbizonytvnnyal,oklevllel,szakkpestsselzrul.olyantanuls,mely
atanulsiclok,tanulsiid,tanulsitmogatsszempontjblstrukturlt,atanul szempontjblszndkos.Megvalsulhatalap-,kzp-sfelsoktatsiskolarendszerkeretein
bell.
Anem-formlis tanuls azalapoktatsiskpzsifeladatokatelltrendszerekmellett
zajlik,sltalbannemzrulhivatalosbizonytvnnyal.olyantanuls,amelyhttertnem
egyoktatsivagykpzsiintzmnybiztostja,samelyjellemzenkpestsmegadshoz
nemvezet;ugyanakkoratanulsiclok,tanulsiidvagytanulsitmogatsszempontjbl
strukturlt. A nem-formlis tanuls a tanul szempontjbl eldnttt s szndkosan
vll alt tev k enys g. A nem-form l is tan ul s leh ets g es sznt er e a kzm v el d s
intzmnyrendszere vagy a munkahely, de megvalsulhat civil trsadalmi szervezetek s
csoportok(pl.kulturlisszervezetek,szakszervezet,ifjsgiszervezetekstb.)keretbenis.
Megvalsulhattovbbolyanszervezetekvagyszolgltatsokrvnis(pl.kpzmvszeti,
zeneikurzusok,sportoktats,vagyvizsgrafelksztmagnoktats),amelyeketaformlis
rendszerekkiegsztsecljblhoztakltre.
Az infor mlis tanuls a mindennapi let termszetes velejrja, ez a munkval,
csalddal,illetvepihensselkapcsolatosmindennapitevkenysgekbleredtanuls.nem
strukturltatanulsiclok,tanulsiidvagytanulsitmogatsszempontjbl,jellemzen nem vezet kpestshez. Az informlis tanuls lehet szndkos, de tbbnyire nemszndkos,hanemesetleges,vletlenszer.Aformlissnem-formlistanulsiformkkal
ellenttbenazinformlistanulsnemfelttlenltudatostanulsitevkenysg,slehetsges,
hogymagukazrintetteksemismerikfeltudsukskszsgeikgyarapodst.ilyentanuls
lehetpldularszvtelegykulturlisfesztivlon,egykilltsvagyegysznhzielads
megtekintse,egyplyzatmegrsa,vagyakzssgbenvgzettmunkasornazrdekrvnyeststechnikjnakfejlesztse,akommunikciseszkzkhasznlatnakelsajttsa,

ABoLdoguLsTJA:ATudsFoLyAMATosBvTsE

41

szakfolyiratokolvassa,ismeretterjeszttelevzismsorokmegtekintse,deakrpldul
akosrfonstechnikjnakmegismerseis.
Fontosmegjegyezni,hogyatanulsieredmnytekintetbennemlnyeges,hogyhol,
milyen tanulsi krnyezetben valsult meg a tanuls, clszerbb ezrt inkbb formlis
nemformlisinformlistanulsi krnyezetrl beszlni.
Aksbbmegfogalmazottselfogadottdefinciszerint:Azegszletenttart
tanulsaziskolaielksztstlanyugdjutnikorigterjedenmagbanfoglalminden
formlis, nem-formlis s informlis tanulst. Teht az egsz leten t tart tanulsba
minden olyan tanulsi tevkenysg belertend, amely tuds, kszsgek s kpessgek
fejlesztse cljbl trtnik, szemlyes, llampolgri trsadalmi s/vagy foglalkoztatsi
szempontbl.(AzEurpaTancs(2002/c163/01)azegszletenttarttanulsrl).
A Memorandum a nem-formlis s llampolgri kezdemnyezsre ltrejv tanuls
egyenjogstsnak dokumentuma. Megfogalmazza, hogy az embereket arra kell sztnznisfelkszteni,hogymindenterletenismttevkenyebbenvegyenekrsztamodern
kzletben,klnsenakzssgtrsadalmispolitikailetnekklnbzszintjein,tbbekkzteurpaiszintenis.
A siker kulcsa az egsz leten t tart tanuls irnti kzs felelssgvllals valamennyikulcsfontossgszerepl,gyatagllamok,azeurpaiintzmnyek,aszocilis
partnereksavllalkozsokrszrl,csakgy,mintaterletishelyinkormnyzatok,
alegklnflbboktatsiskpzsiszolgltatk,atrsadalmiszervezetek,acivilegyesletekscsoportosulsok,vgldenemutoljramagukazegynek,apolgrokrszrl.
kzsclunkolyanEurpafelptse,amelybenmindenkiegyenlesllyelteljestheti
ki adottsgait, s okkal rzi gy, hogy hozzjrul valamihez s tartozik valahov.
(u.o.:5)Adokumentumfelvetiarszvtelidemokrciaproblematikjtis,azt,hogya
XX.szzadmsodikfelbenademokratikusdeficitmegjelentanyugatiorszgokban.
nizkpterspterfiFerenctanulmnybanarrahvjkfelafigyelmet,hogyapolitikai
vlasztsokon alapul kpviseleti demokrcikban egyre nyilvnvalbb vlt, hogy az
llampolgrokegyreinkbbelfordultakakzgyektl,kiresedettvltademokrcia.
Ahatalmielitmgttegyrekevesebbtnylegesszavazatll.ugyanakkorszksglenne
arra, hogy az llampolgrok kt vlaszts kztt is beleszljanak az ket rint kzgyekbe,ennekmeglegyenekazintzmnyigarancii.ArszvtelielvazEurpaiuni
egyiklefektetettelve.Arszvtelidemokrcia,azllampolgritudatossgmegvalstshoz nagy mrtkben hozzjrultak, hozzjrulnak a civil szervezetek (nizk-pterfi
2005:83).
peterJarvisszerint,azegszletenttarttanulselengedhetetlenazaktvllampolgri
viselkeds,atrsadalmikohzisazegynekfoglalkoztathatsgnakalakulshoz. AMemorandumazegszletenttarttanulsktfcljthatroztameg:azaktvllampolgrsgsafoglalkoztathatsgtmogatst(Jarvis2004).
Az Eurpa Bizottsg Supporting Active Citizenship, Equal Opportunities and Social
Cohesion (A cselekv llampolgrsg, Egyenl lehetsgek s trsadalmi sszefogs) 2004-ben
kiadott dokumentuma pedig kifejezetten azt szorgalmazza, hogy az aktv llampolgr
kpzsetermszetesmdonintegrldjonazegszletenttarttanulsprogramjba.

42

AkzssgTAnuLsA

3.4.3. A kulcskompetencik
2000-benazEurpaiTancslisszabonitallkozjnahagyomnyoskszsgekentl(mintaz
rs-olvasssszmols),megfogalmaztaktjalapkszsget.9llspontjukszerintazinformatikaijrtassg,azidegennyelv-ismeret,amszaki/technolgiaikultraismerete, avllalkozi
ismereteksatrsadalmikommunikciskszsgekelsajttsajelentiaXXi.szzadbekszntvelazelengedhetetlenlszksgescivilizciskompetencikat.Amegfogalmazott kzlemny
felhvtaafigyelmetazeurpaidimenzihangslyossgnakerstsreis.Akulcskompetencikblllkeretrendszersazegyesterletekheztartozismeretek,kszsgeksattitdkrszletezsreskidolgozsraaTancsegymunkacsoportothozottltre,melyben
2003-tlhaznkisrsztvett.Azunisszakrtkkzssgenyolc kulcskompetencit definilt:azanyanyelvikommunikcit,azidegennyelvikommunikcit,amatematikaimveltsget,atermszettudomnyistechnolgiaijellegalapkompetencikat,azinformciss
akommunikcistechnolgikalkalmazshozkapcsoldkszsgeket,atanulnitudshoz,aszemlykzisllampolgrikompetencikhoz,avllalkoziszellemelmlytshezs
vglakulturlis tudatossgkialaktshozkapcsolhatkszsgeketskpessgeket.A
sikeres nmegvalsts s a munkaer-piaci elvrsok figyelembevtelvel hrom olyan
szempontotjelltmegamunkacsoport,amelyeknekfelttlenlteljeslnikkellatanulsban.Azelsszempontazgynevezettkulturlis tke az nmegvalsts s fejlds
eleme. Ezaztfoglaljamagban,hogyakulcskompetenciknakkpesskelltennikazegyneket
azlethosszigtarttanulsrasarra,hogyasajtrdekldsknekmegfelel,egyniclokelrsretrekedjenek.Amsodikszempont,azgynevezetttrsadalmi tke, azaz az aktv llampolgrsg sbefogadsterlete.Ekulcskompetencikelsajttsateszilehetv,hogy
azegynaktvllampolgrkntvegyenrsztatrsadalomletben.Aharmadikszemponta
humn tke a foglalkoztathatsg eleme, ezaztjelenti,hogyekulcskompetencikbirtokban
azegynkpessvlikarra,hogymegfelelmunkttalljonmagnak.Atagllamokezenoktatsi elveket rvnyestik a nemzeti fejlesztsi tervek kidolgozsakor (Arapovics:2005). A
kompetencikrl,akulcskompetencikrlazunisdokumentumokmegjelensetaidehaza
istanulmnyoksorozataltott napvilgot(Mihly2002,2003,setnyi2003,klmn2005,
demeter2006,nagyJzsef2007,kraicin2007,Bajusz2008,kleisz2008smsok)detbben
rmutatnak:nemszabad azoktatsiclokszinonimjaknthasznlniakompetenciafogalmakat.10 (gergely2004,csoma2008).AzEurpaTancsajnlsaszerintakompetencia:a
9 AkulcskompetencikmeghatrozsramrazEurpaiuninkvlmsokistettekksrletet(siegrist
1997), elfogadott pldul az oEcd munkacsoportjnak meghatrozsa is (definition and selection of
keycompetencies,deseco).
10 csomagyulafelhvjaafigyelmetakompetenciafogalmimeghatrozsainaksakompetencia-alap
kpzsselkapcsolatosszakirodalombizonytalansgaira(csoma2008).gergelygyulakulcskompetencik
pedig nincsenek cm tanulmnyban rmutat, hiba lenne a kulcskompetencikrl mint nmagukban
ltez,elklnthetkpessgekrlgondolkodni,mivelllspontjaszerintazismeretekakszsgekkels
kpessgekkel hierarchikusan szervezd rendszert alkotnak. Mint rja kompetencik materilisan
nmagukbansincsenek,snemcsaknmagukbanszervezdrendszerek.nagyJzsefkifejti,hogyaszemlyisg mint komponensrendszer az rkltt s a tanult komponensrendszerek folyamatosan szervezd
rendszere,amelyaszociliskrnyezettelkzvetlenkontaktusbanvalalkalmazkodsbanismeretekkels
tapasztalatokkalgazdagodik.gergelyajnlja,hogyalogikailagsztvlasztahat,egybkntrendszertalkot
kompetencikatsosetekintskmaterilisanltezobjektivciknak(gergely2004).

ABoLdoguLsTJA:ATudsFoLyAMATosBvTsE

43

tuds,kszsgeksszemlyes,szociliss/vagymdszertanikpessgekhasznlatnakbizonytottkpessge munkahelyivagytanulsihelyzetekbenaszakmaisszemlyesfejlds
rdekben.AzEurpai kpestsi keretrendszer a kompetencit a felelssg s az
autonmiaszempontjblrjale(Ekkr2008).
Amrhetsgszempontjblfontos,hogy2002-benazEurpaTancsszakrtikidolgoztk az lethosszig tart tanuls minsgi kvetelmnyeinek indiktorait, mely az
European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning elnevezsseljelentmeg.A
dokumentumtclteljeststtzikikpzsselfoglalkozintzmnyekszmra,ezek:a
kszsgek,kpessgek,kompetencikfejlesztse;azoktatsirfordtsokbvtse;atrsadalmi befogads s felzrkzs feltteleinek a megteremtse; az lethosszig tart tanuls
stratgiinak,atanulsirnytssazakkreditcifeltteleinekakidolgozsa;valamintaz
adatszolgltatssazsszehasonlthatsgkvetelmnye.
AkulcskompetencikatazEurpaTancs2006/962/Ekajnlsadefinilja.Akompetencikatadokumentumadotthelyzetbenmegfelelismeretek,kszsgeksattitdk
tvzeteknthatrozzameg.kiemeljkaszocilissllampolgri,akezdemnyezs
vllalkozi, valamint a kulturlis tudatossg s kifejezkszsg fogalom meghatrozst,
mertezekelsajttstvizsgljukaciviltrsadalmiaktivits,illetveanonprofitszervezetek
mkdtetsesorn.
Aszociliskompetencikmagukbafoglaljkaszemlyi,interperszonlissinterkulturlis kompetencikat s meghatrozzk a viselkedst a trsadalmi s szakmai letben.
Felvrtezik az egynt a kzgyekben val rszvtelre, a demokratikus gondolkodsra. A
szociliskompetenciakapcsoldikazegynistrsadalmijl-lthez.Azllampolgrikompetenciaadokumentummegfogalmazsbanazigazsgossg,azegyenlsg,azllampolgrsgsazllampolgrijogokfogalmnakismeretnalapul
A kezdemnyezkszsg s vllalkozi kompetencia az egyn azon kpessgre utal,
hogyelkpzelseitmegtudjavalstani,merttletgazdag,innovatv,hakell,kockzatvllal,
terveznikpes.Akulturlistudatossgskifejezkpessgpedigazlmnyek,elkpzelsek,rzsekkreatvkifejezsnekelismerstjelenti.Magbafoglaljatbbekkztt
ahelyi,nemzetiseurpaikulturlisrksgeinkmegrzst.
3.4.4. Az eurpai kpestsi keretrendszer
Akeretrendszerkialaktsa,amunkavllalkmobilitsnakelsegtsekezdetektlazunis
tagllamokvitatmja.Az1957.virmaiszerzdsmegfogalmazzaamobilitsszabadsgt.A60-asvekelejntettekksrleteketaszakkpzssornmegszerezhetszakkpestsekharmonizcijra,a80-asvekbenazsszehasonlthatsgra,a90-esvekbenaz
tlthatsgbiztostsratbbkevesebbsikerrel.2005-bena Javaslat az egsz leten t
tar t tanulst szolgl eurpai kpestsi keretrendszer kialaktsra cmdokumentum
clultztekianemzetisgazatiszintkpestsikeretrendszerekegymshozilleszkedst,
hogymegknnytseakpestsektlthatsgtselismerstvalamint,hogyelsegtsea
tanulksamunkaernemzetkzimobilitst.Amobilitsnak,amunkaerszabadmozgsnakegyikelengedhetetlenfelttele,hogyatagllamokelismerjkamstagllamokban
megszerzettdiplomkat,bizonytvnyokat,tanstvnyokat.
AzEurpaiparlamentsTancsa2008.prilis23-nelfogadottdntsealapjnazEurpai
kpestsikeretrendszerbenrgztettelveksmdszertanieljrsokfigyelembevtelvel2010-ig
a tagllamok sszekapcsoljk sajt nemzeti kpestsi keretrendszereiket az eurpai

44

AkzssgTAnuLsA

keretrendszerrel,illetvesajtnemzetikpestsikeretrendszerthoznakltre.2012-tlatagllamokbiztostjk,hogyazilletkesnemzetihatsgokaklnbzszintekensformkban
folytatott tanuls, kpzs eredmnyeknt megszerzett kpestsekrl kibocstott okmnyokban
(oklevl,bizonytvny,stb.)megjelentikazeurpaikpestsikeretrendszerheztrtnviszonyulst.AzEurpaikpestsikeretrendszeratanulsieredmnyekalapjnnyolchierarchikus
szintblll.Mindenszinthezkzsszintlerjellemzk,n.deskriptoroktartoznak,melyek
kzsreferenciapontkntfunkcionlnakkpestsistandardokszmra.
3.4.5. Az egsz leten t tart tanuls paradigmja
AzemltettunEsco,azoEcd,azEurpaTancs,azEurpaiBizottsgltalkiadott
dokumentumokazttanstjk,hogyazegszletenttarttanulskoncepcijanapjainkra
pedaggiaiparadigmvvlt.EztemeltekimrakorbbanemltettnemzetkziEurydice
projekt,a2000.viLifelongLearningkutatsis(LifelongLearning:Thecontributionof
EducationsystemsintheMemberstatesoftheEuropeanunion,Brussels).
Amagyarorszgiszakfolyiratokbantbbszakemberismegfogalmaztashaznkbanis
elsegtettehogyakoncepciparadigmvalakuljon(halsz2002,harangi2003,2004,
nmeth 2002, 2007, setnyi 2004, zachr 2002, hidy 2006). halsz gbor az
Eurydikekutatsrareflektlvakiemelte,hogyngyalapvetelemjelenikmegazEurpai
unilethosszigtarttanulskoncepciiban,dokumentumaiban.
- idbenvaltgts,az,hogynemcsakfiatalokrl,hanemidsekrlisszlatanuls
- ismeretekskompetencikkrnektgtsaszemlyes,szakmaistrsadalmiismeretek,jrtassgokskompetencikis,nemcsakalapkszsgek
- trbelitgtsanemformlistanulsikrnyezetbenzajltanuls
- nemcsakafelnttekrlvansz,azalapvettanulsikpessgetkellkialaktanimindenkiben,mgagyerekkorban,fiatalkorban.
halszgborrmutatottarra,hogyaMemorandumngyelemethangslyoz:azels,
ersfogalmitgtsaz,hogyanemformlissazinformlistanulstamithagyomnyosan
nemakartaktanulsnak elismeri.Amsodik,hogyazegynt,azegynmotivcijt,
rdekldsthelyeziakzppontba.Aharmadikelematrsadalmiintegrcisakzssgpts hangslyozsa. Egyre erteljesebb egy olyan gondolkods, amely azt mondja,
hogyagazdasgidinamizmusnak,agazdasgifejldsnekaversenykpessgnekmeghatrozelemtalkotjkazokatrsadalmihlzatok,azakapcsolatrendszer,bizalmitkes
bizalmi hl, amely egy-egy trsadalomban megvan vagy ppen nincs meg. ha ez nincs
meg,akkorhibavantanuls,nemleszagazdasgigaznmkdkpes.Ezrtazerrlgondolkodkgyltjk,hogyazegszletenttarttanulsnakolyanmegkzeltstkell
kialaktani,amelyatanulstkifejezettenatrsadalmiintegrcisakzssgekptsnek
aszolglatballtja.vagyisolymdonkellgondolkodniatanulskrlmnyeinekamegszervezsrl,szablyozsrl,aclokmeghatrozsrlsazeszkzkrl,hogymindig
ottlebegjenaszemnkelttaz,hogyitttulajdonkppenatrsadalmitke,aciviltrsadalomptsetrtnik.(2.sz.tblahalsz2002).
A negyedik elem pedig az, hogy konkrt oktatspolitikai intzkedsekre, gyakorlati,
kormnyzatilpsekre,implementcispolitikravanszksg.
halszgbortblzatbanjelentettemegazEurpaiunistrukturlispolitikjrlkszlt
nemzetkzielemzst,melysszefoglaljaaztahatflepolitikaicltskonkrteszkzket
melyeketeddigastrukturlisalapokblfinanszroztak.(2.sz.tbla.halsz2002).

ABoLdoguLsTJA:ATudsFoLyAMATosBvTsE

45

2.sz.tbla.AzEurpaiUnistrukturlispolitikjnakhatsaazegszletenttarttanulsra
ApoLiTikATpusA

AkzvETLEncL

AzALkALMAzoTTEszkzk

1.szerkezetipolitika

Tbbfleegynitanulsit
ltrehozsa

pl.msodikeslyiskoljabevezetse;
modulrisprogramok;vizsgaskvalifikcisrendszerekreformja

2.Tartalmifejlesztsi
politika

Azalapvetkszsgek
jradefinilsa

pl. icT fejlesztsi programok; rtkelsi rendszerek reformja; j gyakorlati-szakmai orientcij programokbevezetse

3.Mdszertani
fejlesztsipolitika

innovatvpedaggik
alkalmazsnak
aterjesztse

pl. pedaggus tovbbkpzs; tvoktats bevezetse, munka s tanuls


kombincija;innovatvmegoldsok
bevezetse az iskolai kudarc kezelsre

4.Trsadalompolitika

polgriaktivits
strsadalmikohzi
erstse

pl.zEp;iskolaikudarcelleniclprogramok;aziskola-krnyezetkapcsolaterststclzintzkedsek;hlzatoktmogatsa

5.informciss
kommunikcispolitika

Azegyneksintzmnyekt- pl. plyavlasztsi


jkozdottsgnaknvelse
fejlesztse

6.Finanszrozsi
politika

Azemberierforrsokba
valinvesztlserstse

tancsads

pl. forrsok fejlesztsi projektekre;


kollektvszerzdsekjogikereteinek
talaktsa

nmethBalzsszerintAtrtnetipldkcsakaltmasztjk,hogya20.szzadmsodik
felbenmegersdelgondolsok,afolyamatosoktatst,kpzst(continuing education),
a permanens oktats s nevels gyt (permanent education), a munka utni oktatst
(post-work education), a visszatr oktatst (recurrent education), a kzssgi oktatst
(community education), megjelentgondolatokazrtkaptakolynagyjelentsgetsvezettek el a LiFELong LEArning tanulkzpont koncepcijhoz, mert ez az a
koncepci, magba tudta tvzni a trtnelmileg jl felidzhet elgondolsokat,
ajelenkorgazdasgispiacikihvsaiblfakadfolyamatostuds,szakismeretskompetenciabvtsnekknyszert,valamintamodernembervilgkpbenatanulseredmnyekntaszellemivltozskvetkezmnyeit.Ezazakoncepci,melya80-asvek
vgtl egysgeslsi folyamatokba kezd Eurpban meghatroz s komplex foglalkoztatspolitikai,oktatsikpzsiskulturlisgondolatrendszerrvlt.nemvletlen,
hogyazlethosszigtarttanulsgyeolvasztottaegyszerremagbaafoglalkoztatspolitika szmra elsdleges innovci s magas fok szaktuds elemeit, a trsadalmi
kzssgistabilizcipolitikjt,valamintaszellemimegjuls,azazakreativitssaz
ignyessglehetsgt(nmeth2002).
ugyanakkor Marti Andor, a magyar s nemzetkzi andraggus szakma elismert
szakemberearrahvtafelafigyelmet,hogy:lassannlunkispedaggiaikzhellyvlikaz
lethosszigtarttanuls,anlklazonban,hogyrdembenbefolysolnatants-tanuls

46

AkzssgTAnuLsA

kapcsolatt.Egyetlengyakorlativonzatalthat:afelnttkoritanulstermszetess vlsa,
elismerse, legalbbis a munkaer-piaci szksgleteknek megfelelen. (Marti:2002)
nmethBalzsnhnyvvelksbbazLLL-paradigmasajtostnyezjeknt emltte,hogy
az felrtkeli azokat az eszkzket, amelyek a tanuls eredmnyessgt befolysoljk.
kiemeliezekkzlazalapkszsgekfejlesztst,aztmutatststancsadst,amegjul
tantsi mdszereket, az emberi erforrsok fejlesztst, a tanulsnak az otthonokhoz
trtnkzelebbvitelt(nmeth2007).
hidyAndreasszefoglaljaanemzetkzilifelonglearningkoncepcikhasonlsgait
s klnbsgeit. kzs elemknt emeli ki, hogy klnbz megkzeltseik ell en r e,
valamennyinemzetkzidokumentumbankzsakoncepcimag,mgpedigaz,hogy
pedaggiai paradigma lett az egsz leten t tart tanuls. kzs jegyekknt emlti a
szebbjvclkitzst,atanulsifolyamatkzppontbahelyezst,aznirnytott
tanulsszervezst,amegvltozotttanriszerepet.kiemeli,hogyadokumentumokbana
tanulslegfontosabbtartalmaatanulsikpessgekfejlesztse,azoktatsirendszerintzmnyeineknyitottsgassszekapcsolsavalamint,hogyafizetettmunktatrsadalmi
participcilegfontosabbelfelttelneksegybenaszemlyisgfontos,talnlegfontosabbrsznektekintik.
k.krausnzetealapjnhidyazeurpailifelonglearning-koncepcikklnbsgeiknt
akidolgozszervezetekcljainakeltrseitjellimeg:azelssorbankulturlisspolitikai
clokat, illetleg a mindenekeltt gazdasgi clokat kvet szervezetek csoportjnak
koncepciit(kraus2001).
EgyetrtnkhidyAndreaazonnzetvel,melyszerintalifelonglearningkoncepcija
maelssorbangazdasgi,illetvetrsadalmi-politikaiclokathivatottmegvalstani.Akoncepcihoz kapcsold kt legfontosabb clkitzs: a demokrcira nevels s az emberi
erforrs, azaz a humntke fejlesztse. Eurpban a tanuls eszmje kezdetektl fogva
ersen sszekapcsoldott a demokrcira nevels idejval. A tanuls fogalma magban
foglaltaaszabadsg(nfelszabadts)mozzanattnemcsakfilozfiaisantropolgiai
skon,hanemtrsadalmiszempontblis.Ezazrtelmezsa20.szzadbanrteela
tetpontjt,amikorisatrsadalmieslyegyenlsgbiztostsaazoktatsltalvilgszerte
elismertpolitikaiclkitzssvlt.(hidy2006a).
A fentiekben ttekintettk, hogy az egsz leten t tart tanuls tfog eszkze a
trsadalompolitikai s gazdasgfejlesztsi clok megvalstsnak, kiemelt eszkze
afoglalkoztatspolitiknak.Elsegtiazegyniletminsgsavllalati-nemzetiversenykpessgjavtstis,koherensstratgiakntegysgbefoglaljaaformlis,nem-formliss
informlistanulst.

3.5.TanulsletenT-Magyarorszgazezredforduln
Abemutatottnemzetkzitapasztalatok,apermanenskpzs,azegszletenttart
tanulsgondolatahaznkbanisfolyamatosanjelenvannpmvelssamunkagyszakterleteinmkdelmletisgyakorlatiszakemberekfolyamatosanrsztvetteksrszt
vesznek nemzetkzi tallkozkon, ezek eredmnyeit szveggyjtemnyek, tanulmnyok s
egyetemieladsokrvnkzvettettkhaznkban.

ABoLdoguLsTJA:ATudsFoLyAMATosBvTsE

47

AzeurpaifelnttkpzsivsahamburgivilgtallkozhatsraMagyarorszgonis
avltozsjeleimutatkoztak.1998-bankerltbeelszrakormnyprogrambaafelnttkpzs.hosszaselksztsutnamagyarorszggylselfogadtaa2001.vici.trvnytafelnttkpzsrl,melyettbbvgrehajtsirendeletkvetett.Afelnttkpzsitrvnylegfbb
vvmnyaikztartozikafogyasztvdelem,aminsgbiztostsrdekbenafelnttkpzsi nyilvntarts, a felnttkpzsi szerzds, az akkreditci bevezetse s a finanszrozsi
rendszerlefektetse.Akzoktatsi,afelsoktatsi,aszakkpzsisaszakkpzsihozzjrulsrlszltrvny,valamintezekvgrehajtsirendeleteivelegytt2005-reazegszleten
ttarttanulsfelttelrendszernek,mkdsnek,fejlesztsnek,finanszrozsikrdsei-
nekjogszablyihtterelnyegbenteljessvlt,sfolyamatosankiteljesedik afelnttkpzsintzmnyrendszereis,melyetmraazoktatsj,nllrendszernektekinthetnk.Anemzetifejlesztsitervekensazoperatvprogramokonkeresztlklnsen tmogatottvltafelnttkpzs,elssorbanafoglalkoztatsiclkpzsek.
3.5.1. A Magyar Kztrsasg Kormnynak stratgija az egsz leten t tart tanulsrl
Afentieredmnyeknyomn2005-benelkszltazegszletenttarttanulsrlszl
kormnystratgia,melya2007-2013-asidszakrahatrozzamegazemberierforrs
fejlesztsnekirnyait.Astratgiaatanulllampolgrt,atanulst,azegynikompetenciafejlesztstlltjakzppontjba.jszersgeegyebekkzttabbanll,hogytllpaz
intzmnyrendszerhez ktd gazati szemlleten, s rendszerszer fejlesztsi modellt
vzolfel:Azoktatsrlvalgondolkodssazoktatsmegszervezsnekkorbbi mod elljei
azint zm nyr ends zertsahozz jukkapc sol d elv r s ok athel yezt kafejlesztsi
politikkkzppontjba.Azegszletenttarttanulsfkuszbanatanulsnak,atanulsifolyamatszemlyreszabsnak,atanulniakaregynszksgleteinek skpessgeinek
kellllnia.Mindenkitrdekelttkelltenniatanulsban,skpesskelltenniatanulsra.
(Magyarkztrsasg2005:13).
Astratgiatprioritstjelltki:
azoktats,kpzseslyteremtszerepnekerstse;
azoktats,kpzssagazdasgkapcsolatainakerstse;
jkormnyzatimdszerek,kzpolitikaieljrsokalkalmazsa;
azoktats,kpzshatkonysgnakjavtsa,ssztrsadalmirfordtsainaknvelse;
azoktats,kpzsminsgnekjavtsa.
Az t priorits mentn ht olyan fejlesztsi kulcsterletet jell meg, ahol szksges
abeavatkozs:
alapkszsgekskulcskompetencikfejlesztseakzoktatsban;
szlessgazdagknlataszakkpzsben,felsoktatsbansafelnttkoritanulsban;
folyamatosanbvltanulsilehetsgek(ikT,munkahelyitanuls,informlistanuls);
plyaorientci,tancsadssplyakvets;
azinformlissnem-formlistanulselismerse;
htrnyos helyzet s munkaer-piaci szempontbl veszlyeztetett csoportok tmogatsa(lemorzsoldsmegelzse,eslyazLLL-bevalbekapcsoldsra);
jfajta tantsi-tanulsi kultra meghonostsa (j pedaggusszerepek, minsgkultra).

48

AkzssgTAnuLsA

1.sz.bra.Azegszletenttarttanulsstratgijnakclrendszere

Forrs: www.okm.gov.hu(2009)

Astratgiarvidtvonigyekszikjavtaniajelenlegioktatsirendszertamunkaer-piaci
elvrsok azonnali kielgtse rdekben. Ennek eszkze klnsen a felnttkpzsben
valrszvtelnvelse,azalacsonykpzettsgekkpzse-stovbbkpzse,az55v
felettiek kpzse. hossztvon elsegti egy kompetencia-alap kpzsre pl j tanulsi
kultrakialaktst.Afelnttkoritanulstnemegyszerenafoglalkoztathatsgjavtst
szolgleszkznektekinti,hanemazletminsgetmindenletkorbanslethelyzetben
thatnmagrtvaljknt.
Astratgiafelhvjaafigyelmetazintzmnyrendszerfejlesztsre.idzve:azegszletenttarttanulsterletnmkdcivilszervezeteketazllamitmogatsirendszernekpreferlniaszksges,klnsenazokat,amelyekahtrnyoshelyzetgyermekek,
fiatalok s felnttek oktatst-kpzst segtik, ilyen cl programokat valstanak
meg.(Magyarkztrsasg2005:9).
3.5.2. Az egsz leten t tart tanuls cl- s feladatrendszere Magyarorszgon
zachrLszlszerintegyorszgfejlettsgtazoktatsskpzsllamitmogatsirendszernekkiterjedtsgeismutatja,tbbekkzttaz,hogyazllambiztostja-emegfelelkppen
azoktatsisfelnttoktatsiintzmnyrendszerfenntartst,tmogatja-eafejlesztseket.
szksges tovbb az egyn kzvetlen s differencilt tmogatsa/sztnzseclprogra-

ABoLdoguLsTJA:ATudsFoLyAMATosBvTsE

49

mok,adkedvezmnyek,kltsgtrtsekformjban,illetvelnyegesazllambefolysol
szerepe a jogszablyi httr megteremtsben, a kedvezmnyek kialaktsban
(zachr:2008:24).zachrtanulmnybananemzetkzisahazaikvetelmnyekalapjn
sszefoglaltaazegszletenttarttanulscl-sfeladatrendszert.hromaspektusbl
rendeziajellemzket,azalapelvekatanulsicloksazllamitmogatsfeladatainak
sszefggsben(3.sz.tbla).
3.sz.tbla.Azegszletenttarttanulscl-sfeladatrendszereMagyarorszgon
ALAPELVEK

ESLYEGYENLSG
BIZTOSTSA

EGYNIADOTTSGOK SZLESKPZSIKTMOGATSA
NLATBIZTOSTSA

Tanulsi
clok
(atuds
fejlesztse)

Alapkszsgek
fejlesztse
olvass
rs
szmols
tanulsikpessg

kulcskompetencik
(cselekvsikszsgek)
fejlesztse
kommunikcis
kpessg
idegen
nyelvismerete
informatikaijrtassg
mszakisvllalkuzsi
kultra

Egyttmkdsi
kszsgekfejlesztse
nkritika
nrtkels
emptia
tolerancia
egyttmkdsi
kszsg

llami
tmogats
feladatai

hatkonyfelnttkpzsi
rendszerbiztostsa
alapoktatsfejlesztse
akzpsfels
fokoktatsfejlesztse
iskolarendszerenkvli
kpzsfejlesztse

hatkonymdszerek
elterjesztsneksztnzse
nyitotttanuls
tvoktats
e-learning
otthonitanuls

Folyamatosinfrastrukturlistmogats
llamiforrsok
nvelse
gazdasgiszereplk
sztnzse
technikai
eszkztmogats

Forrs: Zachr 2008.

3.5.3. TT: Tanuls leten t


Brtanulmnyunkrsakorazegszletenttarttanulsrlszlidzettkormnystratgia
hivatalosrtkelse,azadatoksszevetsemgnemllrendelkezsnkre,astratgiakapcsn
kritikaihangokmrtbbszrmegjelentek.klnsenabbanatekintetben,hogyamegvalsulstlsgosanafoglalkoztatspolitikaiclokatszolglja,ezltalahangslyaszakmai,a
munkaer-piaciclokatszolglkpzsekretevdikgyezekalrendeltsgbekerlekaz
ltalnoskpzsek,akzmveldsiclok,aciviltrsadalmaterstkpzsek,vagyazidsek
tanulsa (Marti 2002, vercseg 2004, sz. Molnr 2005, peth 2006, Arapovics 2007a,
2007dsmsok).
nmethBalzsmarknskritiktfogalmazmegakormnykoncepcikapcsn.Fontos
leszgeznnk,hogyMagyarorszgonalifelonglearningstratgijasastratgiaalkotsi
folyamatnemkellalapossggalvesztudomstamrltezuniskezdemnyezsekrl,
pldulatanulrgimodelljrl,amelymotorjalehetnealoklissregionlistanulst
tmogatszolgltatkegyttmkdsnek.ugyanakkornemkpviseliazalternatvtanulsi
formkat s az informlis tanuls lehetsgeit sem, gy vlem teht, hogy a deklarlt
szndkok ellenre Magyarorszgon a szemlletmd mg ersen kzoktats-, felsoktats-,
valamint foglalkoztats-centrikus, ugyanakkor a felsoktatsi tmt szinte letudja a
Bologna-struktrabevezetsvel.(nmeth2006).

50

AkzssgTAnuLsA

LadaLszlviszontmltatjaamegvalsulthEFopsTMopprogramokfejlesztseit,
kiemelveazokrszeredmnyeit(Lada2008).szerinte1996-2008kzttrisivltozsokat
figyelhetnkmeg,melyeknekazonbannemtretlenazve,inkbbegyhullmzgrbre
emlkeztetaholafelfelvelszakaszokmindigvalamilyenklshats-ltalbanunis
politikaidnts,llsfoglalskvetkezmnynektekinthetk(i.m.53).nzeteszerinta
szakma2005-2006-ramrteljesmrtkbenfeldolgoztaavilgkonferenciakorbbanmg
jszernekltszszemlletmdjtskialakultegyfejlettmunkaer-piaciintzmnyrendszer, amelykpesvoltamunkaer-piacifeszltsgekkezelsbenazaktvintzkedsekmagassznvonaltbiztostani.(i.m.57).
2008-banaconFinTEABudapestenrendezteavilgkonferenciaelkszttallkozjt,
melyalkalmblMTATancsadBizottsgszervezdtthaznkban.Abizottsgfelvetteaz
dmgyrgyakadmikusnyelvifordulatnakksznheten(dm2008,Lada2008)
bevezetettaTanuls leten t (TT)fogalmat,sannakhasznlatt.ATTbizottsgjavaslatokatfogalmazottmegakormnystratgiamegvalsulsvalkapcsolatosan,rtkelveaz
eddigi helyzetet. Megllaptsaik szerint az eurpai s hazai prioritsok ellenre a
fejlesztsgyakorlatbanazelvekcsakkorltozottanrvnyeslnekezrtabizottsgszerint
koordinltabbshatkonyabbprogramokralenneszksg(TT2008:27).kritiktfogalmaznakmegabbanatekintetbenis,hogyazjMagyarFejlesztsiTervnecsupnaz
tfogcljaikzttutaljonazegszletenttarttanulsszksgessgre.csakrszlegesmegoldsnaktekintikaTMopsTiopltalknltkereteket,akonkrtintzkedsekblnemtkrzdikaztfogkoncepci.Abizottsgindokoltnaktartjaanemformlis
tanulselismersnekfejlesztst,afelnttkoritanulstmogatsnakszlestst.Atanulsi
aktivitscljbljalfabetizcisprogramokatjavasol,melyadigitlisrstuds sanyelvtanulsiprogramokfejlesztstisszolglja.Ennekalapvetszntereiazismeretterjesztssmveldsregionlisshelyiszintjeinmkdnkormnyzati,civilintzmnyeilehetnek,melyek
kpesek megteremteni a non-formlis s informlis tants-tanuls lehetsgeit.
(TT:2008:28)Egyttaljavaslatotfogalmaztakmegarravonatkozan,hogymivelhaznkban
kt kln trca igazgatja a kzmveldsi s a felnttkpzsi szntereket, az oktatsi s
kulturlisilletveaszocilissMunkagyiMinisztriumszorosabbegyttmkdsetbb
programkapcsnisindokoltlenne(pl.piAAcprogramforinternationalAssessmentof
Adultcompetences,illetveafelnttkpzskzmveldsifunkciinakbeptseastratgia,
azazaznFTiikeretikz).AzMTABizottsg melybenanpfiskolksatudomnyosismeretterjesztszervezetekkpviseliisjelenvannakFigyelemremlt,Eukompatibilis
ajnlst fogalmaz meg a kormnyzatnak: A jelenleginl lnyegesen nagyobb szerepet
kelleneadniacivilszektornak,mintlehetsgesszereplnek,potencilisfejlesztsismozgsttnyeznek,erstveatanulstszolglcivilkezdemnyezseket.Esetkbenvana
legnagyobbfogkonysgazjra,aksrletezsre,aholazerforrsokmozgsthatsgais
rugalmasabbmintkormnyzatiszinten.(u.o.29).
Tny,ugyanakkor,hogyMagyarorszgfoglalkoztatsistanulsbanvalrszvteliadatai
messzenemrikelazunistlagot.A25-64veskorosztlybanazEu25tanulsirszvteliarnya42%volt,mghaznkmindssze12%azEurostat2005.viadataialapjn.Ez
atendenciaaztasemsokatvltozott.

ABoLdoguLsTJA:ATudsFoLyAMATosBvTsE

51

2.sz.bra.AzEU25orszgoktanulsbanvalrszvteliarnyanemeksszmokszerint,2003.

Forrs: Eurostat: Lifelong Learning in Europe, 2005.

3.5.4. Tendencik a felnttkpzsben


Brazlethosszigtarttanulsfogalmabekerltakztudatba,amegrtsemgfelsznes.
Azegszletenttarttanulsparadigmjaszerintatanulsaziskolaielksztstla
nyugdjutnikorigterjedenmagbanfoglalmindenformlis,nem-formlissinformlis
tanulst,mindenolyantanulsitevkenysget,amelyszemlyes,llampolgri,trsadalmi,
foglalkoztatsiszempontbltuds,kszsgekskpessgekfejlesztsecljbltrtnik.
Az lethosszig tart tanuls gazdasgi szempontok kvetkeztben kerlt az eurpai
oktatspolitikakzppontjbaazltal,hogyLisszabonbanmegfogalmazdottazambicizus,ugyanakkorelevekudarcatltcl,hogyEurpavljonavilglegdinamikusabbs
legversenykpesebbtudsalapgazdasgv.Fontosviszont,hogyajelentsdemokrciadeficittelrendelkezunistagorszgokazoktatsidokumentumokbankettsfeladatot
lltanakazlethosszigtarttanulsmegvalstsael:afoglalkoztathatsgsazllampolgritudatossgnvelst.AcsatlakozMagyarorszgennekmegfelelenalkottameg
aznemzetiFejlesztsiTervet,astratgitazegszletenttarttanulsrl,majdazj
MagyarorszgFejlesztsiTervet,kialaktvaazunistmogatsokfogadsraazoperatv
programokat. A felnttkpzs tmogatsa a humn Erforrs-fejlesztse operatv
programplyzatain,majdaTrsadalmiMegjulssaTrsadalmiinfrastruktraoperatv
programokon keresztl nagysgrendekkel megnvekedett a felnttkpzsre fordthat
tmogatsoksszege.

52

AkzssgTAnuLsA

kutatsunkaztvizsglta,hogyacivil-nonprofitszervezetekmilyenszerepetvllalnak
Magyarorszgonazegszletenttarttanulsmegvalstsban.Akvetkezfejezetekbensszefoglaljuk,hogymitrtnknonprofitszektoron,milyenfelnttkpzsiszervezetek
mkdnek, majd azt a delfi kutatst ismertetjk, mely sorn a nonprofit szervezetek
nemformlistanulsiszerepnekbemutatsakvetkezik.

AnonproFiTszEkTor

53

4.ANONPROFITSZEKTOR

Azelzfejezetekbenmrbemutattukaciviltrsadalomfogalmnakvltozsta
trtnelmi idktlnapjainkig,megvizsgltukazlethosszigtarttanulsparadigmjt.
Ezek sorn tbbszr utaltunk a nonprofit szervezetekre, ezek lehetsges szerepeire, de
arszletesbemutatsukraebbenarszbenkerlsor.Bemutatjukafogalomkialakulst, a
legfbbnonprofitelmleteket,nemzetkzishazaikrkpetadunk.

4.1.Anonprofitszektorfogalma
A civil trsadalom fogalmnak eszmetrtneti vltozsnak bemutatsakor felidzzk
akzgazdasgimegkzeltseket,melyekhangslyozzkaciviltrsadalombegyazottsgt
a nonprofit szervezetekbe. A nonprofit szektor huszadik szzadi fogalom, de gyakran
egyb elnevezsekkel illetik, a beszl szndknak megfelelen s attl fggen, a
szektormelyjellemzjtkvnjkkiemelni.gyakoriacivilvagyharmadikszektormegnevezs,emlegetettazalaptvnyi-egyesletiszfra,atrsadalminszervezdsek,aznkntesszektorfogalma.
Magyarorszgonaszektorralfoglalkozszakemberekkzttsokignemvoltegyetrts az
elnevezstilleten.Azelnevezsgytnikeldltanlkl,hogyvalakieldnttte
volna.Egyarntnonprofitszektorrlbeszlneksrnakakutatk,aszektorgyakorlati
szakembereisminiszterilisirnyti.nyelvnkbeismtbevonulttehtegyangol(pontosabban:ezttalkifejezettenamerikai)kifejezs,sismtanlkl,hogyazltalalertfogalommalakrcsakazokistisztbanlennnek,akikadivatossztnapmintnaphasznljk.
(kuti-Marshall1991:65-66).
de ez nemcsak haznkat jellemzi. oroszorszgban s a volt szovjet utdllamokban
szintnanonprofit(nemvllakozsiszektor/szervezetek)azazanyekommercseszkijszektor,nyekommercsiszkijeorgnizcii( , ) elnevezsthasznljk.Aszektorklnbzorszgokban,atrtnelmi-gazdasgi folyamatoknak megfelelen klnbz elnevezsekkel illetik (salamon 1990, kutiMarchall1991,kuti1998,pavluska1999,Bartal2005).Aszektormegnevezsenem
vletlenszer, sokszor utal arra, hogy az adott orszg milyen trsadalmi-gazdasgi fejldsen
mentkeresztl,mennyirerszeaszektorazorszg-tgrtelembevettkultrjnak.
Anagyhagyomnyokkalrendelkeznagy-Britannibanleggyakrabbanazntevkeny
vagy nkntes szektor (voluntary sector) fogalmnak a hasznlata jellemz a kznapi
emltsekben, de a nem-kormnyzati szervezetek (non-governmental organizations,
ngos)ajtkonysgiszervezetek(charities),anem-hivatalosszervezetek(non-statutory
organizations) s a nonprofit szektor (non-profit sector) emltse is kedvelt. Az Amerikai
Egyesltllamokbanlegjellemzbbanonprofitszektor(nonprofitsector)vagyharmadik
szektor(thirdsector)elnevezs,degyakoriafggetlenszektor(independentsector),ntevkenyvagynkntesszektor(voluntarysector),admentesszektor(tax-exemptsector)

54

AkzssgTAnuLsA

illetveazemberbartiszektor(philanthropicsector)kifejezs.Franciaorszgbanatrsadalmi/szocilis gazdasg (conomie sociale) a nem-profitcl szektor (secteur a but nonlucratif)profitnlkliszektor(secteursansbutlucratif)elnevezsselilletikaszervezeteksszessgt. nmetorszgban, Ausztriban, svjcban az egyesleti, kzssgi (vereins- und
verbandswesen) vagy kzjt szolgltat szektor (gemeinntziger sektor) emltse
npszer, de hasznlatos a kzszolgltat gazdasg (gemeinwirtschaft) s a nem zleti
szektorelnevezsis(nicht-Erwerbssector)illetveazalaptvnyok(stiftungen)kiemelse.
olaszorszgbanazntevkenysg(volontariato),azegyesletimozgalom(associazionismo)
vagy a harmadik szektor (terzo settore) fogalma hsznlatos. A fejld orszgokban
(jellemzenAfrikban)tbbnyirenagynemzetkziszervezetekvannakjelen,ezekfknta
politikamentessget hangslyoz angol nem-kormnyzati szervezetek (non-governmental
organizations,ngos)elnevezsthasznljk,ugyangy,mintLatin-Amerikban,afogalom
htterben viszonteltrjelentstartalomll.Japnbananonprofitjelentstartalmkoeku
hojin,szintnmsjelentsthordoz,mintanyugatitrsadalmaknl.
Amagyarfogalomhasznlatbanacivilszervezet,civilszektorkifejezsflegakkor
jelenikmeg,amikorazllampolgrikezdemnyezsekfontossgtkvnjkhangslyozni. Az
nkntes,ntevkenyszervezetekmegjellsselleginkbbazellenszolgltatsnlklimunka
trsadalmihasznossgnakkifejezsekortallkozunk,aharmadikszektorkifejezs pedigaz
llamispiaciszektortlvalelklnlsmegfogalmazsraalkalmas(Bartal2005).
Tbbszakemberhangslyozza,hogynincsegyetlenhivatalosvagykizrlagosmegjells,
ugyanakkorvilgtendencitkvetamagyarnyelvbenanonprofitfogalommeghonosodsa.
Talnnemvletlen,hogyahazaiszektortbemutatsszegzszakirodalmnakhvjuk
talnnonprofitnakacmetviseli(kuti1998).Azamerikaielnevezstvteleannyibl
elnys,hogyaszektoregyiklegfontosabbjellemzjtemeliki:anemprofitclokatkvet
mkdst s az esetleg keletkez (vllalkozi vagy egyb bevtelbl szrmaz) profit
sztosztsnaktilalmt.Tovbbielnyeaszhasznlatnakazis,hogyanemzetkzistatisztikai
rendszerek(pl.azEnsznemzetiElszmolsirendszere,asnA,azoEcd,azEurpaiuni
statisztikairendszereEurostat)dnttbbsgkbenanonprofitkifejezsthasznljk,
alkalmazsa teht knnyti a szektorral kapcsolatos nemzetkzi kommunikcit (salamon
1990,kuti-Marshall1991,pavluska1999).htrnytjelentviszont,hogysokanszszerint
alkalmazzkanonprofitfogalmat,amiflrertsekreadalkalmatsnemtkrziazta
soksznsget,amitaszektormagbafoglal.kutivatallanjegyzimeg,hogyazelnevezs
rtksideolgiamentesezrtelslettazegyenlkkztt(kuti1998:15).

4.2.Adefincialkotsfolyamatasanonprofitszervezetekismrvei
A nonprofit szektor tudomnyos igny vizsglatra a gazdasgi-trsadalmi vlsgok,
klnsenaz1970-esvekbeliproblmkirnytottkafigyelmet.Anonprofitszervezetekkel kapcsolatos definici megfogalmazsa megjelenik Bourdillon, Wolfenden, Maria
Brentonvalamintaknapp-kendallszerzprosmunkiban,ismerttrtnetittekintsts
elemzstpedigegyangolkutat,perri6tesz1991-benmegjelentktetben(Bourdillon
1945, Wolfenden 1978, Brenton 1985, knapp-kendall 1991, 6 perri 1991). A szektort
rintelsszleskrkutatsiprogramotayaleEgyetemmunkatrsaiindtottkel1977-ben.
A program on nonprofit organizations (ponpo) nev kutats elsknt sszegezte a

AnonproFiTszEkTor

55

szektorinterdiszciplinriskutatsieredmnyeit(powell1987).Anemzetkzilegelfogadott
defincialkotsaaz1990-benindul,abaltimore-i Johnhopkinsuniversityinstitutefor
policy studies munkatrsai, Lester salamon s helmut Anheier ltal vezetett nemzetkzi
programjbanvalsultmeg.Avizsglat(TheJohnshopkinscomparativenonprofitsector
project) elszr tett ksrletet tudomnyosan megalapozott, egyeztetett fogalmakon s
egysgesmdszerekenalapulnemzetkzisszehasonltkutatsra.(salamon Anheier
1994,1995,1999;salamonsokolowskiList2003).
Az1990-benmjusbanelindtottJohnshopkinskutatsiprogramavilg12orszgt
kpviselkutatkegyttmkdsvelvalsultmegegykzsfogalomrendszeralkalmazsval
bemutatvaselemezveavizsgltorszgoknonprofitszektornaklegfontosabbjellemzit.11
Avizsglatottbblpsbenvalstottkmeg,1991-ben12orszgot,1995elskrben
22orszgot,majd35orszgotvontakbeafelmrsbe.
A nonprofit szektor mretnek, szerkezetnek s pnzgyi alapjainak nemzetkzi
sszehasonltsra irnyul nemzetkzi kutats Lester salamon s helmut Anheier
vezetsvelegyolyannonprofitdefincitdolgozottki,amelyteljesebbazEnszsaz
Eurpaiuninemzetgazdasgiszmlarendszereltalalkalmazottmeghatrozsnl(salamon
Anheier1992).Azsszehasonltprogramcljairakialaktottstrukturlis-operacionlisdefinciszerintanonprofitszektorbaazokaszervezetektartoznak,amelyekintzmnyesltek
(hivatalosanbejegyzettek),amagnszektorbatartoznak(azllamtlszervezetilegfggetlenek),
profitjukatnemosztjkszt,nkormnyzattalrendelkezneksbizonyosmrtkignkntesek.
Bradefincikritriumainakazegyhzaksapolitikaiprtokiselegettesznek,ezeketa
kutatsiprogramnemtekintetteanonprofitszektorrsznek.kialaktottak egyolyanosztlyozsirendszert,amelyneksegtsgvelmegvalsthatanonprofitszervezeteklerjelleg
s elemzsi cl csoportostsa. Megllaptottk, hogy a nonprofit szervezetek bevteli
szerkezetetekintetbenhromnagycsoportotklnbztettkmeg:azllamitmogatsokat,
a magnadomnyokat s a tevkenysggel sszefgg sajt bevteleket. A szektor
mretneksszerkezetnekmeghatrozshozbecslsimdszereketalaktottakki.Az
adottorszgnonprofitjellemzinekmegllaptsnltfszempontotvettekfigyelembeakutatk:aheterogenitst,ajltillamfejlettsgt,azorszggazdasgifejlettsgi
szintet,ajogikereteketsatrtnelmihagyomnyokat(salamon-Anheier1995).
Az1992-benazsszehasonltcladatgyjtshezsalamonsAnheiernevhez
fzddefincialegelfogadottabbkonszenzusonalapulfogalommeghatrozsa.A
rsztvevorszgokkutatielemeztkanonprofitszervezeteklersraorszgaikbanhasznlt elnevezseket, s megvizsgltk a szektorba sorolt intzmnyek tpusait. Ez alapjn
sszegyjtttkazokatajellemzket,melyekmindenorszgbanmegjelentek.gytkulcselemetazonostottak,(melyekkzlazelshromalegltalnosabb),ezek:

11 kezdetektl bekapcsoldott a programba Magyarorszg, az 1989-ben alaptott nonprofit


kutatcsoportmunkatrsailtal(kuti1998,11.o.)EkkorMagyarorszgonaszektorvizsglatnakmg
nem alakult ki a ma ismeretes statisztikai adatgyjtse. A rendelkezsre ll egyesleti adatok mell a
nonprofit kutatcsoport sajt felmrst vgzett. A program hozzjrult ahhoz, hogy ksbbiekben a
kzpontistatisztikaihivatalgyjtsnadatokatamagyarnonprofitszektorrl.

56

AkzssgTAnuLsA

a)
szervezettsg, intzmnyesltsg,
b) a profitsztoszts tilalma
c)
nkormnyz szervezetek, az llamtl val fggetlensg
d) kzj, kzrdek szolglata
e)
nkntessg.
a) Szervezettsg, intzmnyesltsg
A nonprofit szervezetek formlis, szablyozott, stabil struktrval rendelkeznek. Legtbbszr ez a jogi szemlyisg elnyerst, a formlis bejegyzst jelenti, ami egytt jr
mkdsiszablyokmegalkotsval.nemtartoznakanonprofitszektorbaazideiglenes,
informlis, rvid lettartam, laza bels szerkezet vagy vezets embercsoportok,
mozgalmak,akcik.
b) Profitsztoszts tilalma
Az egyik legfontosabb ismrv, hogy nem profitclok ltal vezrelt szervezetek, teht a
profitsztosztstilalmavonatkozikrjuk.Anonprofitszervezetekgazdlkodsuk,esetleges
vllalkozsukeredmnytaszervezetheztartozk(alaptk,tulajdonosok,tagok,vezetk)
kztnemoszthatjkfel.Elsdlegescljuknemisjvedelemszerzsre,zletszergazdasgi
tevkenysg vgzsre irnyul, hanem valamilyen kzs cl elsegtsre. Az esetleges
bevtelt vissza kell forgatni az alaptevkenysgre. Alapveten ebben klnbznek a
nonprofitszervezetekamagnszektortbbiszerepljtl,amagnvllalatoktl.
c) ntevkenysg, fggetlensg az llamtl
Aszervezetekelklnlnekazllami-kormnyzatiszervektl,nemrszeiazllamiintzmnyhlzatnak. A kormnyzattl kzvetlenl nem fgg szervezetek, azazsemintzmnyesen,semjogilagnemtartoznakazllamiszfrba,aminemzrjaki,hogyllamitmogatsban vagy kormnyzati megrendelsekben rszesljenek. Tevkenysgk fltt a
kormnyzatiszervezetekcsaktrvnyessgiellenrzstgyakorolnak.
lland krdst jelent, hogy milyen mrtkben fggnek az llamtl az .n. quangk
(quasi non-governmental organization) -hazaipldarakzalaptvnyok,akztestletek,
akht-kltrejtte.
kimaradtakazltalnosdefinciblakvetkezjellemzk,amelyekbizonyosszervezeteketkizrnak,azonbanaszakemberektbbsgeabbanmgegyetrt,hogyezeklnyegess
tbbsgbenelfogadottismrvek:
d) a kzj, kzrdek szolglata
Ezakritriumpldulazangolhagyomnyokszerintelengedhetetlen,demsorszgokban
mindazokataszervezeteketkizrnanonprofitszektorbl,amelyekkizrlagsajttagjaiknak
nyjtanak szolgltatsokat, s nem a tgabb kzssg (helyi, teleplsi, nemzeti, vagy
egy-egyclcsoportotpl.kismamk,nyugdjasok)rdekeitszolgljk.haznkbanezeket
aszktjegyeket(savelejrkedvezmnyeketsktelessgeket)hordozzamagbana
kzhasznsakiemelkedenkzhasznjogisttus,melyetaz1997.vicLXi.kzhaszn
szervezetekrlszltrvnyszablyoz.
e) nkntessg
sok szervezet bevteleinek szmottev rsze nknt felajnlott magnadomnyokbl
szrmazik,atevkenysgtatagokstmogatknkntesenvllaltmunkjraalapozva
vgzik.valamilyenformbanalegtbbszervezetnlmegjelenikazntevkenysg,ugyanakkorsoknemalulrlszervezd,deafentikritriumoknakmegfelelszervezetetkizrna
ejellemz.

AnonproFiTszEkTor

57

f) hitleti (egyhzi) tevkenysg kizrsa


Aszervezetnemegyhzkntmkdik,nemavallsitanokterjesztseafcl,aszervezet
nem elssorban vallsi tevkenysget folytat. kuti s Marschall cikkkben megjegyzik,
hogyazegyhzaktehtnemsorolhatkanonprofitszervezetekkz,deazegyhziirnyts
sellenrzsalattmkd,egyhzifinanszrozsoktatsi,kulturlissszocilisszervezetek
igen(kuti-Marshall1991).
g) prtpolitikai tevkenysg kizrsa
Azazelssorbannempolitikaiclrajttltre,nemtzikiclulapolitikaihatalommegszerzst,gydirektmdon(pl.jelltlltssal)vagykampnnyalnemvesztrsztapolitikban
egyikprtoldalnsem.
gazdasgiszempontblanonprofitszervezetekolyan,nszervezdsselltrejv,az
llamtlfggetlenlmkd,bejegyzett,formalizlt,magnszemlyekblvagycsoportosulsokblll,kzssgiclokatszolglformtumok,melyeknemtermelneksztoszthat
profitot.Aformalizltnonprofitszervezetek,anemformalizltcsoportoksegynek
alkotjk a civil trsadalmat. Tg rtelemben a civil trsadalmat alkotja minden egyn s
mindenolyantrsulsbelertveapiaciszektort-melynemllami.

4.3.Nonprofitelmletek
Akzssgiletszervezse,azntevkenysg,azegymssegtseacivilizcikezdetrenylik
vissza,denonprofitszektorrl,nonprofitelmletekrlcsakamsodikvilghbortkvetenbeszlhetnk(kuti1998:18).Ahromszektorosgazdasgltrejtttajltillam
kialakulsaadja(Brachinger1999,pavluska1999,Bartal2005).
BerendT.ivnajltillamottekintiaXX.szzadlegnagyobbtrsadalmivvmnynak
(BerendT:2003).AjltillamintzmnynekkialakulsaaXiX.szzadvgibetegsgs
balesetbiztostsi rendszerekig nyl vissza, mely Bismarcknak ksznheten terjedt el
nmetorszgban,eztkvetenaskandinvorszgokban.Akibontakozsanagyvilggazdasgivlsgsamsodikvilghborveirejttel,svdorszgbanalakultkiazelskomplexrendszer.AmsodikvilghboridejnmegjelenrsaibanTempleyorkirseka
demokrcikjlti(welfare)tevkenysgtszembelltottaadiktatrkerszakosshbors
rendszervel(warfare).AjltillamkifejezsteztkvetenazEgyesltkirlysgra,majd
nyugat-Eurpatbbiorszgrakezdtkhasznlni.Abiztostsokkreegyreszlesedett
ltrejttekazllampolgrijogonjringyenesiskolzsi,egszsggyisnyugdjrendszerek,
a munkaid egyre rvidlt, tmogatott laksbrletek egyb szolgltatsok s kedvezmnyek
alakultakki.Ahideghborskatonaisgazdasgiversenymellettjltiversenyiskibontakozottakapitalistasaszocialistavilgrendkztt.BerendT.megfogalmazsaszerint
ltrejttajvedelemkiegyenltllamAjltillam magas adztatssal s a jvedelmek
jraelosztsval trekedett a trsadalmi egyenlstsre. Azingyenestrsadalmijuttatsoks
aprogresszvadztatsegytteshatsra a jvedelmi polarizltsg rdemben cskkent. A
jltillambiztonsgamegteremtetteakiegyenslyozottbelspiacot(BerendT:2003).
A hetvenes vek olajvlsgra az Egyeslt llamok gyorsabban s sikeresebben
tudottreaglni,mintEurpa.AhetvenesvekigAmerikbansnyugat-Eurpbana
trsadalmi-gazdasgifolyamatokrtelmezsekorapiacisazllamiszektorkettssgevolt
jellemz.Azolajvlsghatsraajltillamokktszektorosgazdasgameginogniltszott,

58

AkzssgTAnuLsA

egyretbbenvrtkakivezetutatamindigisjelenlev,dekevsbmeghatroz harmadik
szektortl. klnsen a jlti szolgltatsok s a szocilis terleten a hromszektoros
egyttmkdsegyrehatkonyabbmkdsnekindult(Bartal2005:47).
Aharmadikszektorszereprlegyretbbkzgazdasgtanismultidiszciplinris
elmlet s rtelmezs ltott napvilgot, egy rszk a nonprofit szervezetek szerepvel
foglalkozkeresletisknlatimodelleket,msrszkaszervezetekviselkedsvelfoglalkoz elmleteket, az optimlis s a hatkonysgi modelleket foglalja egy csoportba
(Bartal1999:36).AzalbbiakbanrvidenbemutatjukBrutonA.Weisbrodheterogenitselmlett,henryhansmannbizalomelmlett,EstelleJamesknlatielmlett,LesterM.
salamonazntevkenysgkudarcaelmlett.
AJohnF.kennedysLyndonB.Johnsonelnktancsadjakntisaktvszerepetvllal
amerikaiBurton Weisbrod heterogenitselmlete adtaazelsjelentsmagyarzattanonprofitszektorkialakulsnak.1975-benjelentmegA hromszektoros gazdasgban mkd
ntevkeny nonprofit szektor egy elmlete fel cmtanulmnya,melyneklegfbbgondolataaz,hogysemapiac,semazllamnemtudjakielgteniakzjavakirntitrsadalmi
szksgletet(Weisbrod1975,1991).Akzjavak(amagnjavakkalszemben)olyanjszgok
(javak),melyek,haltrejttek,tbbfogyaszthasznljaket(ilyenakzvilgtspldja).
Akormnyokfeladataaz,hogyellltskakzjavakat.Weisbrodelmleteszerintademokrcikbanakzjavakkormnyzatiellltsnakegyikalapfeltteleaz,hogyazadfizet
llampolgrokkzttegyetrtsalakuljonkiabizonyoskzjavakellltsasafogyasztkkeresletekztt.viszontakormnyokaztlagosszavazpolgrokvlemnytveszik
figyelembe,ezrtalakossgegyrszemindigelgedetlenleszakormnyzatokltalbiztostott kzjavak s a fizetend adk mrtkvel. Ennek kvetkeztben a kzjavak irnt
rezidulis(kielgtetlen,maradvny)keresletjelentkezik.Azllamkudarca, a kormnyzati
elgedetlensg-azaz,hogyazllamnemtudmindenegyesfogyasztegynikeresletnek
megfelelknlatotteremteniakzjavakblottjelentkezik,aholheterognapopulci.
Alakossgheterogenitsaottnagy,aholnagyokazeltrsekajvedelmisvagyoniviszonyok,avallsossg,aziskolzottsgtekintetben,merteltrvlemnyekalakulnakki
arrl,hogyakltsgvetsiszektormennyismilyenkzjtlltsonel.Azelgedetlensg
abblisered,hogymindigvannakpotyautas(freerider)llampolgrok,akikhozzjruls
nlkl,vagykevsfizetssellvezikakzjavakat.Weisbrodszerintafogyasztipreferencik
szempontjblishtrnybanvannakakzjavakamagnjavakkalszemben,ezvlemnyklnbsgaszuverenitsban,aszolgltatsoktestreszabottsgbansminsgbenfoghat
meg.Aminsggelelgedetlenfogyasztk leggyakrabbvlasztsaamagnszektorraesik.A
profitorientlt vllalkozsok szolgltatsai szles knlatot nyjtanak, viszont ezek teljes
kltsgtthrtjkafogyasztkra.
A heterogenits elmlet szerint teht a piac s llam kudarca teremt lehetsget a nonprofit szervezetek tevkenysgnek. ugyanisanonprofitszervezetekkiegszthetikazllam
ltal nyjtott szolgltatsok knlatt, s gy cskkenthetik az ignyektl elmarad kormnyzatiknlathtrnyoshatsait,ezltalalternatvtjelenthetnekapiacltalellltott
magnjavakkal szemben is. ha az ntevkeny szervezetek valban kollektv javakat
nyjtanak,akkorvrhatanpnzgyinehzsgekkelkerlnekszembe,mivelazemberek
hajlanakarra,hogypotyautaskntviselkedjenek,anlklvegykignybeakollektv
javakat,hogyahhozhozzjrulnnak.Mivelazonbanakielgtetlenkeresetfogyasztk
szm r a kn lk oz tbb i mego ld s sem hat k ony, rd em es leh et az nt ev k eny

AnonproFiTszEkTor

59

szerv ezeteket a msodik legjobb megoldsknt ltrehozni s fenntartani. (Weisbrod


1991:21).Azntevkenyszektorrszesedseegy-egygazatbanakielgtetlenfogyasztk
szmtl,alakossgheterogenitstl,annakkereslettlfgg.Minlsoksznbbs
nagyobb azadterhekmellett akielgtetlenkeresletmrtke, annlnagyobbanonprofit szektor. A tanulmny arra is rmutat, hogy egy bizonyos jvedelem felett a
kzjavakatmagnjavakkalhelyettestikazemberek,mertezeknagyobbszabadsgot
adnakafelhasznlnak.
Aszektorszerepnektovbbgondolsthenryhansmannteszimeganyolcvanasvekben,
(hansmann1987,1991)brelmletnekmegalapozsaayaleegyetemkutatsaihozfzdik
(Barbetta 1991:15). A korbbi szociolgiai vizsglatok eredmnyei szerint az amerikai
gyermekintzmnyekazrtmkdnekjrsztnonprofitformban,mertaszlkjobban
bznakanonprofitszervezetekben,mintaprofitorientltakban,aholahaszonirnti vgy
nagyobb, mint a minsg megtartsnak ignye. hansmann bizalomelmlete (avagy a
szerzdses kapcsolatok kudarca) szerintafogyasztkakkorfordulnaknonprofitszervezetek
szolgltatsaihoz,habizonytalanok,vagynincselegendinformcijukazadottszolgltatsrl.Akzgazdszabblindulki,hogykorrektszerzdseskapcsolatakkoralakulhatki,
haavsrlpontossmegbzhatinformcikkalrendelkezikazadottpiacitermkrl.
ugyanakkor a szolgltatsok minsgben, a szolgltatsokra kttt szerzdsekben
sokszor csaldott s becsapott fogyasztk gy rzik, a szerzdses kapcsolatok nem
nyjtanakelegendbiztonsgot.Aszerzdseskapcsolatokkudarcnakelmleteszerint
a fogyasztk jobban bznak a profitsztosztst tilt ntevkeny szervezetekben, mert itt
nincs, aki zsebre tegye a magas szolgltatsi djbl vagy a minsgrontsbl szrmaz
hasznot.st,azesetlegesprofitotvisszakellforgatniaszolgltatsokminsgnekjavtsra,vagytmogatsknt,adomnyknttkelladni.
hansmannanonprofitszervezeteketjvedelemforrsuksirnytsukmdjaszerint
megk l nb zt ett e adom n yokb l l vagy zl et i bev t elb l l szerv ez et ekr e,
ill etv enigazgatvagyvllalkoziszervezetekre.Azadomnyozssalkapcsolatbanveti
fel,hogyadomnyoztulajdonkppenaszolgltatsokvsrlja,abbantrelatbbi
vsrltl,hogyaszolgltatstnemmaga,hanemmsok(szegnyek,rszorulk)rszre
vsrolja.Adomnyozlehetmagaazllamis,hiszenindirektadomnylehetazadkedvezmny,direktadomnypldulanonprofitszervezeteknekjuttatottszubvenci.Azaz
abizalomelmletkiterjeszthetazllamsanonprofitszervezetekszerzdsesviszonyra
is,mertaprofitsztosztstilalmamiattanonprofitszervezetekmegbzhatbbszolgltatk,
mintmagnszektor.Ezklnsenigazolyanhossztv,kockzatosszolgltatsesetn,
amirlelrenincssokinformcijaazignybevevnek,smsokraterjesztikiaszolgltatst, teht klnsen kockzatos, mint pldul az oktats, az idsgondozs, vagy az
egszsggy.
hansmannkitraz1986-banBen-nerltalkidolgozott fogyaszti ellenrzs elmletre is,amikornemaszerzdsesviszonyazinformcihiny,apiackudarcnakaz
oka,hanemazextraprofitellltsa,illetveamonopolhelyzet.Ennekmegakadlyozsa
cljblszksgszerafogyasztikontrolltmegvalstnigazgatnonprofitszervezetek
ltrehozsa, pldul az alacsony ron tarthat szolgltatsokat nyjt klubok ltal,
minsgbiztostscljblvagytipikusankollektvfogyasztsijavakellltsaesetn,
amikorakzssgekdntseinagyobbegynihaszonnaljrnak,mintapiaciszereplk
(pl.utakptse).

60

AkzssgTAnuLsA

EstelleJamesterijaanonprofitszektornemzetkzivizsglatnalapul,szembena
bemutatott amerikai trsadalomra alapozott elmletekkel (James 1987, 1991). James
knlati oldal elmlete ellenttben az elzekkel azt lltja, hogy a nonprofit szektor is
kvzikzjavakatlltel,amiegyszerreszolgljaakz-samagnfogyasztsiignyeket,
tehttulajdonkppennemapiaciszektorralllversenyben,hanemazllamival.s,bra
szolgltatsoknyjtsbanversenytrsakugyan,deafinanszrozstekintetbenakorriglssazegyttmkdsllamunkamegosztsukkzppontjban.Anemzetkzivizsglatokarramutattakr,hogyavilgklnbzorszgaibaneltratrtnelmihttrs a
nonprofitszektornagysga,deabbanhasonlak,hogyelsdlegesenahumnszolgltatsok(pl.oktats,egszsggy)terletnjnnekltrenonprofitszervezetek.Jameshrom
okkalmagyarzza,hogymirtruhzzatazllamakzjavakltrehozsnakfeladattanonprofitszervezetekre.Azelsmagyarzatpolitikai,bizonyostrsadalmirtegek(egyhzak,
ideolgiai szervezetek) tmogatst gy prblja megszerezni. Msrsztgazdasgiokai
vann ak az egyttm k d sn ek, ugyani s kev es ebb klts gg el jr, ha nem az ll am i
int zmnyek vgeznek bizonyos szolgltatsokat. A harmadik ok szintn gazdlkodssal
kapcsolatos:anonprofitszervezetekazalacsonyabbbrkltsgekkelsaznkntesmunka
mozgstsval alacsonyabb brkltsgekkel dolgoznak. James felsorolja a nonprofit
szervezetekltrehozsnakmotivciitis,feltveakrdst,hogymiindtegyvllalkozt
arra,hogynonprofitszervezetetalaptson.
Az egyik motivl tnyez meglehetsen ellentmodsos: szerinte ugyanis a csals, a
profitmotvumazegyik,merttulajdonkppenrejtettvllalkozskntszeretnnekmkdni.
Anonprofitszervezeteknekjradsegybkedvezmnyekkihasznlsardekbens
flleglismdonsztosztvajuttatsokat.Azilyencllalltrehozottszervezeteknlmeglehetsenmagasbrkltsgeketskltsgtrtseketfizetnekamenedzsmentnek,szolgltatsaikatmagasronszmoljkel.Amsikindtkapresztzsclokblered:azalaptk
trsadalmielismerst,sttuszukelismerst,politikaibefolysuknvelstszeretnkelrni.
Aharmadiklegersebb motvumazalaptsrapedigazideolgiaiindtk.Ezeketa
szervezeteket olyan vallsi, politikai, kulturlis clbl hozzk ltre egyhzak, prtok,
szakszervezetek, melyek az ltaluk kpviselt ideolgit kvnjk a szervezeten keresztl
terjeszteni,vagytmogatikszmtakarjknvelni.Jpldtadnakerreaklnbz
rtkrendetkzvettegyhziiskolk,krhzak,szocilisvagykulturlisintzmnyek.Egyrszt,mertezekelnyeaz,hogyazgyfelekegyrszeeleve garantlt,ahvektlknny
anyagisnkntesmunkbleredtmogatstszerezni.kiszmthatbbbevtellelrendelkeznek,adkvagykltsgvetsiforrsokbl,ezrtkedvezbbszolgltatsidjakattudnak
meghatrozni,mintvilgiversenytrsaik.Msrszttermszetknlfogvaezekatevkenysgekalegalkalmasabbakazideolgianemtlerszakosterjesztsre,nemdirekt,sokkal
inkbbszerveskzvettsre,hiszenamrskeltrakvonzzkmajdanagyobbkeresletet,
amitaszablyozsielnykkihasznlsamgjobbanerst.Jamesjszellemisgeabbanis
ll,kzgazdasgijelensgetmagyarz puhaideolgiai,vallsipolitikaiskulturlistnyezkkel(pavluska1999:83).
Lester salamon 1987-ben rt tanulmnya a kzszolgltatsokban kialakult partneri
viszonyelmletejabb,addignemtrgyaltaspektustvetfel(salamon1987,1991).jszersge abban llt, hogy a nonprofit szektort mintegy termszetes szvetsgest, kooperl
partnertmutatjabe,akiazllamtermszetesszvetsgeseakzjavakellltsban.A
magyarszrmazsszerz akinekkutatsairaaksbbiekbenvisszatrnkarrahvja

AnonproFiTszEkTor

61

felafigyelmet,hogya piac kudarcra a trsadalom ntevkeny szervezetek ltrehozsval


reagl, ugyanis az llam lassabban s kltsgesebben tesz lpseket az j szksgletek
megjelensekor. A nonprofit szervezetek teht hatkonyabban tudnak vlaszolni az
egyenltlensgkihvsaira.Azllamcsakakkorkezdelcselekedni,amikormrjelents
trsadalmicsoportllaproblmkhtterben,atbbsgidnts,atrvnykezsifolyamat
lezrult. Ezzel szemben az ntevkeny szervezeteknl egy kis csoport kpes azonnali
cselekvsre.Ezrtazllamiszektorrdeke,hogyneszortsavisszaeztazntevkenysget,
hanemtmogassaszerzdsesviszonyformjban.salamonszerintazntevkenyszektor
issegtsgreszorul,hiszenanonprofitszervezetektevkenysgtngytnyeziskorltozhatja.paradoxmdonazelnyeikjelentikahtrnyaikatisegyben.Elskntaz alacsony hatkonysgot emlti Salamon. A kzjavak ellltshoz esetleges forrsokkal
rendelkezikaugyanaszektor,denincsenektrvnyeseszkzeiadbevtelekre,mint
azllamnak.Felmerlapotyautasproblmais,valamintaterletisztszrds.Msrszt
apar tikularizmus emlthet,az,hogyanonprofitszervezetekspecilisclokrajttekltre,
kiscsoportokignyeinekkielgtsre, ezltalmscsoportokatkirekesztenekaszolgltatsokbl.harmadrsztafilantrp paternalizmus jelentkomolyakadlyt,az,hogyazadomnyosztk, jtkonykodk rdekeit kell valamilyen formban szolglni, s nem a
kedvezmnyezettekvagyakzssgrdekeit.Ezkiszolgltatottsgoteredmnyez.negyedrszt
pedigafilantrpamatrizmusisjellemziaszervezeteket,amialtrehozsuklegnagyobb
motivcija,viszontajszndkcselekvsheznemmindigprosulszakmaihozzrts.
Ezrt lltja salamon, hogy a kt szektor partneri viszonya nlklzhetetlen, hiszen
egymsgyengesgeitserssgeitegsztikkiaszektorok.
Akormnyzatpotencilisanmegbzhatbbpartneranonprofitszervezetekltalnyjtott
szolgltatsokforrsatekintetben,aszolgltatsiprioritsokdemokratizlsban,azelltsokllampolgrijogkntibiztostsban,aminsgbiztostsban.Anonprofitszervezetek
viszontalkalmasabbakarra,hogytestreszabjksszemlyesstegykaszolgltatst,
rugalmasanalkalmazkodjanakatrsadalmiignyekhezstovbbiversenyhelyzetetteremtsenekaszolgltatsokpiacn.
salamon elmlett, a partneri viszony kialaktsnak magyarorszgi lehetsgt kuti
vaelemeztesmrhivatkozott1998-banmegjelentHvjuk taln nonprofitnak cm
munkjban(kuti1998).

4.4.Nemzetkzikrkpazezredvginonprofitszektorrl
Aszektornemzetkziszintbemutatsramintahogyfentebbemltettk1991-ben12
orszgbevonsval,majd1995-benszlesebb22,illetveaharmadikkrbenakilencvenes vek
vgn 35 orszg bevonsval kerlt sor a Johns hopkins sszehasonlt nemzetkzi
nonprofitszektorprojektkeretben.Azehhezkapcsoldszakirodalomalapjnmutatjuk
beaharmadikszektortjellemztrendeket.AkutatsmindenfzisbanMagyarorszgis
bekapcsoldott,azeredmnyekettbbnyelvenstbbktetbenjelentettkmegakutatk
pl.:The rise of the nonprofit sector (Salamon 1994), Global Civil Society (2003) Global
civil society: Dimensions of the nonprofit sector, melyeket itthon Szektor szletik I-II, A
civil trsadalom vilgnzetben, Globlis civil trsadalom: A nonprofit szektor dimenzii
cmmel publikltk, ezekre, illetve a hozzfrhet statisztikai adatokra tmaszkodva

62

AkzssgTAnuLsA

kszltazalbbisszefoglalelemzsnk(salamonAnheier1994,1995,1999,salamonsokolowski-List2001,Anheier-glasius-kaldor2004).
4.4.1. A szektorr vls
1991-ben12orszgraterjedtkiavizsglat,hogyelemezzkanonprofitszektorszerept,
mreteit,szerkezettspnzgyeit.EmpirikusadatgyjtsreazAmerikaiEgyesltllamokban,
azEgyesltkirlysgban,Franciaorszgban,nmetorszgban,olaszorszgban,Japnban
segyvoltszocialistaorszgban,Magyarorszgonkerltsor,ahelyikutatksegtettek
kpetalkotniBrazlia,ghana,Egyiptom,Thaifldsindianonprofitszfrjrl.
Az egyik cl az volt, hogy tfog kpet kapjanak a vizsglt orszgok nonprofit
szektorrlsgazdasgiszereprl.Aszleskrkutatsoktatsrasjelenfelmrsnk
szempontjbl relevns eredmnyeit emeljk ki fejezetnkben, az albbiakban minden
adat a John hopkins projekt sszefoglalibl s orszgismertetibl szrmazik
(salamonAnheier1994,1995).
A kutats sorn megllaptottk, a nonprofit szektor a szervezetek szles skljt
foglaljamagban,ezekkzsnevezjeazintzmnyesltsg;akormnyzattlvalszervezeti
elklnltsg;anemprofitorientltmkds;asajtvezetsgsbizonyosfokntevkenysg,nkntessg.Avizsgltszervezetekkrblkizrtkazegyhzakatsakifejezetten
politikai szervezeteket. Az gy meghatrozott nonprofit szektorrl megllaptottk, hogy
komoly gazdasgi ert kpviselt, hiszen 1991-ben minden huszadik lls a nonprofit
szektorba tartozott. (kzel 12 milli foglalkoztatottal), a szolgltat gazatokban pedig
minden nyolcadik alkalmazottat a nonprofit szervezetek foglalkoztattak. A szervezetek
munkjt pedig sszessgben 4,7 milli teljes munkaids foglalkoztatott munkjval
egyenrtknkntessegtette.
A nonprofit szektor foly kiadsainak sszege a ht orszg sszestett brutt hazai
termknekkzel5szzalkttetteki.
Akutatsmegllaptotta,hogyanonprofitszektornemcsaknagy,denvekszikis.
vizsgltkazorszgokkzttiklnbsgeketis.Talnnemmeglep,hogy1991-ben
minden tekintetben az Amerikai Egyeslt llamokat jellemezte a legnagyobb nonprofit
szektor:azsszesamerikaifoglalkoztatott6,8szzalkavoltnonprofitszervezetalkalmazsban.Franciaorszgban,nmetorszgbansazEgyesltkirlysgbanezazarny34
szzalkos. Jval tbb embert foglalkoztatott a japn nonprofit szektor, br a japn
gazdasgegszhezkpestkisszeletetteszki,deabszoltszmokbanmrveamsodik
legnagyobbszektoravizsgltorszgokkzt.haznkbanekkormrtbbmint20ezer(!)
bejegyzett szervezetet tartottak nyilvn, az alkalmazotti ltszma elrte a szolgltatsban
foglalkoztatottak3szzalkt.
AnonprofitszervezetekszmaEgyiptomban20ezerflttvolt,Brazlibanjval200
ezerfelett,mgathaifldinonprofitszektorban15ezerbejegyzettszervezetsszmtalan
nemregisztrltfalusiskiskzssgiegyeslettartottaknyilvn.
Abevteleksszevetsekorarraazeredmnyrejutottak,hogyanonprofitszektor
bevteleinektlagosancsak10szzalka(!)szrmazottmagnadomnyokbl,amimg
azAmerikaiEgyesltllamokbansemhaladtamega20szzalkot.Alegfontosabbbevteliforrsnaktlagosanasajtbevtelek(tkehozam,szolgltatsidjak,rbevtelek,
vllalkozsi bevtelek) szmtottak 1991-ben. Msodik legfontosabb bevtelt az llami
tmogatsokjelentettk,asajtbevtelekarnyatlagosan47,azllamitmogatsok

AnonproFiTszEkTor

63

43 szzalk volt a 7 orszg tekintetben. Az llami tmogatsok nmetorszgban s


Franciaorszgban a nonprofit szektor legfontosabb bevteli forrst jelentettk, de az
sszestbbiorszgbanisjelentsek.Anmetnonprofitszervezetekbevteleinek68,a
franciknak 59 szzalka szrmazott az llami tmogatsbl. Az alaptevkenysgbl
szrmaz sajt bevtelek nagy szerepet jtszanak az zleti rdekkpviseletet ellt, a
kulturlis,rekrecis,oktatsislaksgyiszolgltatsokatnyjt,valamintakrnyezetvdelmiszervezetekgazdlkodsban.Azllamitmogatsokarnyaklnsenmagasaz
egszsggyi,aszocilis,valamintajog-srdekvdelmiszervezetekbevteleikztt.
Akutatsfogalmaztamegelszrazt,hogyamagnadomnyokcsakanemzetkzi
seglyszervezetekszmrajelentikalegfontosabbbevteliforrst.
4.4.2. A nonprofit szervezetek fbb tevkenysge
Anonprofitszervezeteksszeskiadsainaktlagosanhromnegyedengyftevkenysgi
terletresszpontosul:1.oktats-kutats,2.egszsggy,3.szociliselltssa4.kultra-pihens.Azorszgokkzttiklnbsgekviszontigeneltrek.JapnbansazEgyeslt
kirlysgban az oktats a nonprofit szervezetek legfbb tevkenysgi terlete, nmetorszgbansazus-banazegszsggy,aFranciaorszgbansazolaszorszgbanaszocilis
elltsavezetgazat,Magyarorszgonpedigakultraspihens.Afejldorszgokban
az ltalnosan fejlesztsi szervezetek gyjtcsoportjba tartoz ngo-k vannak jelen
legnagyobbszmban.
Akutatsieredmnyekszerintazoktatssakutatsterletnsszpontosulaszektor
kiadsainak kzel negyede, ezen bell a legnagyobb rsz a felsoktats finanszrozst
szolglja,deazalap-sakzpfokoktatskiadsaiisszmottevnagysgak.
3.sz.bra.7orszgnonprofitszektornaksszetteleatevkenysgtpusaszerint

64

AkzssgTAnuLsA

nhnyadatatevkenysgeredmnyeirl:nmetorszgbanazvodsgyerekekegyharmadanonprofitvodkbajr,Franciaorszgbanazals-skzpfokoktatsbananonprofit
iskolkbajrkarnyakzeltleg1az5-hz,azAmerikaiEgyesltllamokbanazegyetemek
segybfelsoktatsiintzmnyekfelenonprofitformbanmkdik,Japnbanazegyetemi
hallgatktbbmint75szzalkanonprofitegyetemekrejr,azEgyesltkirlysgbanaz
als-skzpfokoktatstanulinak22szzalkanonprofitiskolkbajr.olaszorszgban
azvodk21szzalkanonprofitformbanmkdik(salamon1995:24).
AvizsglatbanrsztvettorszgokkzlJapnbansazEgyesltkirlysgnonprofit
szektorbanazoktatsiszervezetekdominlnak:azEgyesltkirlysgbanaszervezetek43,
Japnbanpedig40szzalktazoktatsskutatsterletnmkdszervezetekkiadsai
teszikki.Aktorszgintzmnyrendszeresnonprofitszektoraviszontjelentsklnbsgetmutat.
sszegezveakutatsieredmnyeketelmondhat,hogyazllamisanonprofitszektor
egyttmkdse nvekv, a nonprofit szervezetek egyre tbb szolgltatst tvllalnak a
kormnyzati finanszrozs szolgltatsok megszervezsbl. Ezltal az llam jlti
szerepvllalsanvekedhetanlkl,hogyazllamiszektorbvlnesegyretbborszgban
rvnyeslafinanszrozllam"koncepcija.
4.4.3. A szektor megersdse
LesterM.salamon-helmutAnheimerszerzprosmrakilencvenesvekvgngloblis
egyesletiforradalomrlr.Azutbbivekbenanonprofitszervezetekreirnyul,avilg
mindentjntapasztalhatrdekldselssorbanazllamtbbmintktvtizedetart
vlsgnaktulajdonthat.Afejlettszakonavlsgahagyomnyosjltiszocilpolitika
megkrdjelezsben,afejlddljelentsrsznazllamltalirnytottfejldsblval
kibrndulsban, kzp-kelet-Eurpban az llamszocializmus sszeomlsban nyilvnult
meg.vilgszertekomolyaggodalmatkeltettazatnyis,hogyazllamazegszemberisg
biztonsgtfenyegetkrnyezetvdelmiszempontokathttrbeszortotta.Azllamszerepnek
ezamegkrdjelezsenemcsakapiacorientltgazdasgpolitikatmogatsnakkedvezett,
hanemalegtbbtrsadalombaneltrbehelyezteacivilszervezeteketsmegnvelteavelk
kapcsolatosvrakozsokat.Anonprofitszektorrairnyulfigyelemokaugyanakkoracivil
szervezetekszmnaksslynaknvekedsbeniskeresend.valjban egy>globlisegyesletiforradalom<zajlik,aszervezettmagnkezdemnyezseksaznkntestevkenysg
erteljesbvlsneklehetnkszemtani.Acivilszervezetekszaporodstrszbenazidzte
el,hogyegyretbbaktsgazllamproblmamegoldkpessgeitilleten,egyrekevsb
ltszikvalsznnek,hogyazllamkpesamagaerejblmegoldaniazokataszocilis,fejlesztsi
skrnyezetvdelmiproblmkat,amelyekkelamainemzeteknekszembekellnznik.
Aciviltrsadalomfejldshezhozzjrultugyanakkorazelmltktvtizedkommunikcisforradalmavalamintazatnyis,hogyanvekvmveltkzposztlyagazdasgi
spolitikaivlemny-nyilvntslpten-nyomontapasztalthinytllandfrusztrcikntli
meg.(salamonAnheier1999:12).
Az1991.viJohnhopkinssszehasonltkutatst1995-benegyjabbkvette,mely
elsegtetteaszektormreteinekssajtossgnakszlesebbkr,22orszgrakiterjesztett
vizsglatt. A bevont orszgok kre az Eurpai unibl: Ausztria, Belgium, Finnorszg,
Franciaorszg,nmetorszg,rorszg,hollandia,spanyolorszgsazEgyesltkirlysg,
azEurpnkvlifejlettorszgkzl:Ausztrlia,izrael,JapnsazAmerikaiEgyeslt

AnonproFiTszEkTor

65

llamok; kzp-Eurpbl a cseh kztrsasg, Magyarorszg, romnia s szlovkia;


Latin-Amerikbl pedig Argentna, kolumbia, Mexik s peru, valamint dl-Afrika.
(salamonAnheier,1999)ekkormrvizsgltkavallsiszervezetekadataitis,melyetaz
rtkekheznemhozzadva,klntntettekfel.Akutatsclja,azvolt,hogyavilgtbb
minthszorszgbanfelmrjeanonprofitszektormrettsszerkezett,aszektorra
jellemzfejldsimintkkzttieltrsekokaivalfoglalkozzonajogi,trtnelmisaszlesebb
rtelembenvetttrsadalmivonatkozsoktkrben;valamint,hogyaszektorteljestmnyt
foglaljassze.Atanulmnyanonprofitszektormretre,szerkezetre,pnzgyeires
szereprevonatkozlegfontosabbmegllaptsaiazalbbiak:
Jelentsgazdasgitnyezvvltaszektor
orszgonkntsrginkntjelentsekamretbeliklnbsgek
Ajltiszolgltatsokdominancijajellemz
Abevteleknagyrszesajtforrsblsllamitmogatsblszrmazik,amagnjtkonysgnemjelents
Aszektormintfoglalkoztats-lnkttnyezvanjelenagazdasgban.
4.4.4. A jlti szolgltatsok s az oktats dominancija
1995-benanonprofitszektorbanfoglalkoztatottakktharmadahromhagyomnyosjlti
szolgltatsbanjelentmeg:30szzalkukazoktats,20szzalkukazegszsggy,18
szzalkukaszociliselltsterletndolgozikAfentiektlnemmaradeljelentsena
szabadidskultraterletnfoglalkoztatottakarnyasem(14szzalk).Amennyiben
figyelembevesszkaznkntesekszerept,akkorviszontmdosulakp,mertaznkntesek
55szzalkaktalapvetterleten,aszabadidsaszociliselltsterletnnyjtsegtsget,snagyszmbanvesznekrsztkrnyezetvdelmi,jogvdelmisagazdasgfejlesztsselfoglalkozszervezetekmunkjban.
haregionlisanvizsgljukanonprofitszektort,jelentseltrseketszlelnk.nyugat-Eurpa orszgaiban a nonprofit foglalkoztatottak hromnegyede az oktats, az
egszsggysaszociliselltsterletndolgozik.Ezaszmarnyakutatkmegllaptsaszerintakatolikussaprotestnsegyhzaknakazoktatsbansaszociliselltsban
betlttt vszzados, trtnelmi szerept tkrzi. plda erre rorszg, ahol a katolikus
egyhzhatsaklnsenersazoktatsban,nvelveezltalaterletfoglalkoztatottainak
szmt. nmetorszgban, hollandiban s Belgiumban, valamint kisebb mrtkben
Ausztribansspanyolorszgbanaszubszidiaritselvnanonprofitszervezetekerteljesen
jelenvannakaszocilis,jltiproblmkkalfolytatottkzdelemben,segyesetleges
llamibeavatkozsisvelkegyttmkdve,rajtukkeresztltrtnik.Ezekbenazorszgokbaninkbbaznkntesekszmnaktekintetbenjelentsasportsrekreci,valamintajogvdelemterlete.
kzp-Eurpbantovbbraisaszabadidsakultraterletnerteljesajelenlt,a
rgibananonprofitszektorszmtottfllsfoglalkoztatottjainaktbbmintegyharmada
kulturlissrekrecisegyesletekbendolgozik,ksznhetenaszocialistahagyomnyoknak,
hiszenezekazegyesletekarendszervltsidejnelnnyel,esetenkntsajttulajdonv
vl korbbanllamitulajdonbanlv ingatlannalrendelkeztek.ugyancsak jelentsaz
zleti,munkavllalisszakmairdekkpviseletekbenateljesnonprofitfoglalkoztats.A
klflditmogatserstiviszontakrnyezetvdelemmelsajogvdelemmelfoglalkoz
nonprofit szervezeteket. A hagyomnyos jlti szolgltatsok egszsggy, oktats,

66

AkzssgTAnuLsA

szocilisellts-terletnazonbanjvalkevesebbmunkaertfoglalkoztatnak, mertezek
aterletektovbbraisllamielltsbanmaradtak.
Latin-Amerikban a katolikus egyhznak az oktatsban betlttt kiemelked szerepe
kapcsnanonprofitfoglalkoztatottakjelentsrszeazoktatsbantallhat.Afels-s
kzposztly pedig a kltsges magnoktats intzmnyeit ersti. A gazdasgi-trtnelmi
hagyomnyoknak megfelelen igen magas itt az zleti-szakmai rdekkpviseletek
rszarnyais.
Atbbifejlettorszgbankevsbegysgeskpetkapunk.AzEgyesltllamok,Japn,
Ausztrliasizraelanonprofitfoglalkoztatottaklegnagyobbrsze(35%)azegszsggyben
dolgozik,eztkvetiazoktats(29%).EztakpetleginkbbazEgyesltllamokbans
Japnbannyertadatokalaktjk,ugyanisanonprofittevkenysgekdnttbbsgeitmindkt
orszgbanazegszsggysafelsoktatsadja.Ezekbenazorszgokbanegyedl azegszsggy
ateljesnonprofitfoglalkoztatskzelfelttesziki,mgazoktats,elssorbanafelsoktatstovbbi22szzalkot.izraelbenviszontfordtottakp,azoktatsbanfkntaz
alap-skzpfokoktatsbanelriaz50szzalkotafoglalkoztatsi rszarny,azegszsggybenpediga27szzalkot.AjltiszolgltatsokhozktdtevkenysgekAusztrlibanisdominnsak,deittahromterletazegszsggy,azoktatssaszocilis
elltsegyenslybanvan,tlagosan20%krl.
A vizsglt 22 orszg nonprofit szektorban dominancia szempontjbl t, tbbkevsbeltrszerkezettpustklnbztethetnkmeg.
a)
b)
c)
d)
e)

Azoktatsdominancija
Azegszsggydominancija
Aszociliselltsdominancija
Akultra-rekrecidominancija
Azegyenslyimodell(nincsdominancia)
3.sz.tbla.Anonprofitszektorokszerkezettpusaiorszgonknt

ADOMINNSTERLETALAPJN
MEGHATROZOTTTPUS*

ORSZG

oktats

Argentna,Belgium,Brazlia,rorszg,Mexik,izrael,
peru,Egyesltkirlysg

Egszsggy

usA,Japn,hollandia

szocilisszolgltatsok

Ausztria,Franciaorszg,nmetorszg,spanyolorszg

kultra/rekreci

csehkztrsasg,Magyarorszg,romnia,szlovkia

Egyenslyi

Ausztrlia,kolumbia,Finnorszg

*Afizetettalkalmazottakszmaalapjn

Forrs: Salamon Anheier 1999

AnonproFiTszEkTor

67

A3.sz.tblzatbanrendszerezi,hogymelyorszgramelyarnyokalegjellemzbbek.Az
oktatsidominanciaavizsglt22orszgkzlnyolcrajellemz.Belgium,rorszg,Egyeslt
kirlysg,Argentna,Brazlia,peru,Mexiksizraeltekintetben,mintlthat,alegmagasabbafoglalkoztatsiarnyazoktatsterletn,azalkalmazottaktlagosan48szzalka
dolgozikazoktatsban.Erteljesakatolikusegyhzjelenltealatin-amerikaiorszgokban,
Belgiumban s rorszgban, klnsen az alap- s kzpfok oktatsban. izraelben
hasonlanazoktatsnakazegyhzhozvalviszonyhatrozzamegazoktatsiterletena
nonprofitszerepvllalst.AzEgyesltkirlysgbanamrbemutatottfelsoktatsiszerep
azindok.Azorszgoktermszetesenabbanklnbznek,hogymelyegybterletenerteljesanonprofitjelenlt.
Akorbbiakbanmremltsttettnkatbbimodellrl,jkategritjelentviszontaz
egyenslyimodell,aholegyetlentevkenysgicsoportsememelkedikkijelentsen.ide
tartozikAusztrlia,kolumbiasFinnorszg,aholazoktats,azegszsggysaszocilis
ellts teljes nonprofit foglalkoztatson belli rszarnya egyenknt nem emelkedik 26
szzalkfl.
sszefoglalanelmondhatteht,hogyanonprofitszektordinamikusanfejldik,de
mindenorszgbaneltrtemben,ahelyikulturlis,trtnelmi,politikaisgazdasgiviszonyokfggvnybenatrsadalmi-gazdasgiignyeknekmegfelelen.Acivilszervezetek
apolgrokszcsvei,beszmoltathatjkakormnyokat,teleplsekettmogathatnak, kielgtetlenszksgletekreirnythatjkafigyelmetsltalnossgbanjavthatjkazletminsgt.Aszektorhelynekavilgszellemitrkpntrtnkijellseezrtrendkvlsrget
feladat.(salamon-Anheier1995:37).

4.5.Agloblisegyesletiforradalom
JohnshopkinssszehasonltelemzsharmadikszakaszaelssorbanAfrika,akzel-kelet
sdl-zsia15orszgrafkuszltsa13jorszgnonprofitszektornaklersamellett
sszehasonlt elemzsek is kszltek a korbbi kutatsok eredmnyei s a harmadik
szakasz eredmnyei alapjn. gy a felmrs a vilg 35 orszgnak civil trsadalmrl s
nonprofitszektorrladotttfogkpet.Azorszgokbl16afejlettipari,14fejld
orszg,5pedigkzp-skelet-eurpaillam.AkutatseredmnyeitfoglaljasszeAnheier,
glasiusskaldorltalszerkesztettGloblis civil trsadalom I-II (Anheier-glasius-kaldor
2002,2004)illetveasalamon,sokolowskisListltalksztettciviltrsadalomvilgnzetbencmmtanulmny(salamon-sokolowski-List2003).
A kutats egyik alaptzise szerint a karitatv, nem kormnyzati szervezetek mkdse
nemjjelensg,viszontezekszmastevkenysgikreugrsszerenmegemelkedettaz
elmltvekben.Aszervezettmagnsnkntestevkenysgnagymrtkelretrse,egyfajtaigazigloblisegyesletiforradalomltszikkibontakozniavilgszintemindentjn
szak-Amerikafejlettorszgaiban,nyugat-Eurpban,zsiban,kzp-keletEurpaszerte,illetlegafejldorszgoktbbsgben.st,aciviltrsadalommegersdsea
huszadikszzadmsodikfelbensahuszonegyedikszzadelsfelbenolyanjelents
fejlemnynek bizonyulhat, mint a nemzetllam kialakulsa volt a tizenkilencedik szzad
msodik felben, a huszadik szzad elejn.(salamon- sokolowski-List 2003:9). Ennek
magyarzata,tbbekkztt,hogyegyszersdttanonprofitszervezetekltrehozsa,ami

68

AkzssgTAnuLsA

segtiazllampolgriaktivitsnvekedstis,mikzbenatrsadalmiproblmkirntnyitott
embereketazinformatikaknnyensszehozhatja.Ezenfolyamatokmellettnttazelgedetlensgmindapiaci,mindazllamimechanizmusokkalszemben.Azsszefoglalmegllaptsokszerintazllamiszektortazavdri,hogymerevbrokratikusintzmnyekethoz
ltresegyretbbetignyelanemzetijvedelembl,mgapiaciszektor asajtrdekeit
helyezicsakeltrbe,mellyeltrsadalmiegyenltlensgeketgenerl.Egyretbbkzgazdsz,
szociolgusspolitikusfogalmaztameg,hogyvalamiflekzputatkellkeresniazllamtl
sapiactlvalkizrlagosfggsfeloldsraakzssgiproblmkmegoldsardekben.
Fontosstratgiaipartnerekennekmegvalstsbanacivilszervezetek.Anthonygiddens
szavait idzve Az aktv civil trsadalom tmogatsa a harmadik t politikjnak
alapeleme(giddens:1998:78).hiszenkisebbmretksszervezetifelptskmiatt
kpesekahatkonymkdsre,mikzbenazegyni,llampolgrikezdemnyezseketa
kzssgszolglatbatudjklltani.Akorbbanbemutatottcolemanvagyputnamnzetei
szerintazilyennonprofitszervezetekkpeseknagymrtkbenhozzjrulniatrsadalmi
tkemegteremtshez,azazabizalomsklcsnssgktelknekkialakulshoz,mely
alapvet felttele a demokrcinak illetve a gazdasgi nvekedsnek. (coleman 1990,
putnam1993,salamon-sokolowski-List2003).
A civil szervezetek szmnak nvekedst az is befolysolta, hogy az 1960-as, 70-es
vektlkezddenvilgszertenttakpzettszakemberekszma,amiklnsenazelnyom
politikai rezsimekkel szemben segtettk a trsadalmi szervezetek alaptst. A klnbz
kls szereplk (egyhzak, nyugati karitatv alaptvnyok) gyakran a szksges pnzgyi
vagy humn erforrsok biztostsval jrultak hozz a civil trsadalom mkdshez
(salamonstsai2003).
Aszektorltalnosjellemzitazjabbkutatsszerinttpontbanlehetsszefoglalni.
1.A35orszgravonatkoztatottkutatslegfontosabberedmnyeiismtarravilgtanak
r,hogyanonprofitszektorfontosgazdasgitnyez,avilg hetedik legnagyobb gazdasga.
(haa35orszgcivilszektoraegyetlennllnemzetgazdasglenne.
2.Fontos munkltat: avizsgltorszgoktlagosanagazdasgilagaktvnpessg4,4
szzalkt foglalkoztatjk, vagyis majdnem minden huszadik kereskpes szemlyt nonprofitszervezetfoglalkoztatja,egyttesentzszertbbembertfoglalkoztatnak,mintezen
orszgokkommunlisszolgltatgazatastextilipara.
Afizetettalkalmazottaksnkntessegtkszmanmagrtbeszladat:a39,5
milliszmtottfllsfoglalkoztatottblkrlbell16,8milli,azaz43%aznkntes
segts22,7milli,azaz57%afizetettalkalmazott.valbanelmondhat,hogya
harmadikszektornagyarnybankpesnkntestmobilizlni.ugyanakkornagyeltrsek figyelhetk meg az orszgok kztt. pldul a szektor ltal ltal foglalkoztatottak
hollandibanagazdasgilagaktvnpessg14%-t,mgMexikbanmindssze0,4%-t
tesziki.Akutatsszerintafejlettorszgokbanacivilszektorrelatvenagyobb,ugyanakkorsokfejldorszgbanigenershagyomnyaivannakazoknakacsaldi,genercis
vagyfalunbellikapcsolatrendszereknek,amelyekacivilszervezetekhezhasonlsegt/
karitatvfunkcikatltnakel.Eltr,hogyazegyesorszgokmennyiretmaszkodnak
a fizetett alkalmazottakra, illetve az nkntesekre. Az nkntes munka kihasznlsa
Egyiptomban a legalacsonyabb: 10%-os mutatval, ugyanakkor svdorszgban s
Tanzniban75%-osazarny.

AnonproFiTszEkTor

69

Meglep, hogy a humnerforrs kapacits tekintetben nincsenek szisztematikus


klnbsgekafejlettsafejldorszgokkztt.Aznkntessegtkszmaismagasazon
orszgoknagytbbsgbenis,aholacivilszektorviszonylagsokfizetettmunkavllalt foglalkoztat. ugyanakkor az alacsony nonprofit foglalkoztatssal jellemezhet orszgok dnt
tbbsgbenaznkntesmunkaeriskisebb.csakhromskandinvorszgbanfordultel,
hogyacivilszfrbanfoglalkoztatottakalacsonyszmaellenremagasvoltaznkntesek
arnya.
3.Aharmadikmegllaptsaz,hogyacivilszektorfunkcijatbbmintpusztaszolgltattevkenysg.
Asalamon,sokolowski,Listszerzhrmasltalrtsszefoglaltanulmnyanonprofit
szektorngyszerepthatrozzameg:a humn szolgltatsokat, a kpviseleti szerepet, az
rtkkifejez funkcit s a kzssgpts szempontjait.
Aszektoronbelltlslybanvannakaszolgltatfunkcik.haahitletrevonatkoz
adatokatnemvesszkfigyelembeakkorazttalljuk,hogyaszektoronbellamunkaer
tbb mint 60%-a az elssorban szolgltat funkcikat ellt szervezetekben dolgozik.
Dominns szolgltat funkci az oktats s a szocilis ellts. A nonprofit szektor
szolgltattevkenysgeikzlazoktatssaszociliselltsadominnsafizetetts
nkntesmunkaertbbmint40%-aezekenaterletekendolgozik.kiemelhet,hogya
civil szervezetek tbbnyire kielgtetlen keresletet cloznak meg, innovatvak, j minsget
kpviselnek sleginkbbarszorulkatszolgljk.demsszolgltatsiterletekenpl.a
laksgy,gazdasgfejlesztsterniserteljesajelenltk.
Fontosaszektorkpviseleti szerepeis,azolyanrtkek,mintpl.azalapvetemberijogok
vdelme,vagykrnyezetvdelmi,etnikai,kzssgirdekkrbetartozkrdsekmegfogalmazsasnyilvnossgrahozsa.nlklzhetetlenshagyomnyosfunkciez,hiszenacivil
trsadalmimozgalmaklehetvteszik,hogyazokatrsadalmicsoportok,amelyeket valamilyensrelemrt,gyketmsokelttismegfogalmazhassk,tmogatkatgyjtveaclnak,
vagypolitikaidntseksapolitikaigyakorlatbefolysolstkvnjkelrnikulturlis,
vallsi, szakmai vagy gyakorlati rtkek s rdekek kpviseletben. szmos kulturlis,
szabadids, hitleti szervezet, szakmai egyeslet, rdekkpviselet s kzssgi szervezds
tartozikebbeacsoportba,sittklnsennagyaznkntesekarnya.tlagosan majdnemmindenharmadikdolgozkpviseletifunkcikatelltszervezetekhezktdik,ezenbell
klnsenaszabadidskultra,illetveaszakmaikpviseletekterletn.
Apolitikaibefolysolsontlegytgabbrtkkifejez funkcit iselltaszektor:mvszi,
vallsi,kulturlis,etnikai,szocilis,szabadidsattitdksaspircikkzvettstclozzk
meg pl. sznhzi trsulatok, zenekarok, sportegyesletek, vallsi kzssgek, nsegt
csoportok,olvaskrkvllaljkfeleszerepet,ezltalgazdagtvavagyppenmegteremtvea
trsadalmiskulturlissoksznsget.
Anegyedikfunkciakzssgpts.Jelentsszerepettltenekbeazn.szocilis
tke megteremtsben. olyan bizalmi s klcsnssgi ktelkeket hoznak ltre,
amelyekademokratikuspolitikasapiacgazdasghatkonymkdseszempontjblis
nlklzhetetlenek.Azegyesletekmunkjbanvalrszvtelsornazegynekkzssgekbeszervezdnek,selsajttjkazokatazegyttmkdsinormkat,amelyekaztna
politikaisgazdasgiletbeistvihetk.(i.m.2003:16)
Aznknteseksafizetettalkalmazottakszerepesslyaazegyesorszgokban
lnyegesenklnbzik,afejlettorszgokbanafizetettalkalmazottakinkbbaszolgltat

70

AkzssgTAnuLsA

funkcikatltjkel,mgaznkntesekflegakpviseletifunkcikrakoncentrlnak.Ezzel
szemben a fejld s talakulban lv orszgokban az nkntesek tevkenysgnek
legnagyobbrszeaszolgltatfunkcikrairnyul.Aklnbsgnekvalsznlegazazoka,
hogyafejlettorszgokbanmrltalnossvltaharmadikszektorllamitmogatsa.
hasonlmrtkkormnyzatifinanszrozshinybanafejldvilgcivilszektoraibana
szolgltatfunkcikatisaznknteseknekkellelltniuk.
Akorbbiprojektekhezkpestjeredmny,hogyafejlesztsiclnonprofitszervezetek
sokkaltbbmunkaertvonzanakafejld(11%),mintafejlettorszgokban(5%),ez
klnsen jelents Afrikban, ahol elri a 24%-ot. Ezt ki kell emelnnk, mert ezen
szervezetektrekvseiakpessg-skszsgfejlesztsre,azazoktatsitevkenysgrevagy
afenntarthatfejldselindtsrairnyulnak,sezmegklnbztetiketamsholdominnsszocilisjellegszolgltatszervezetektl.
nem rvnyesl a szolgltat dominancia a skandinv s a kzp-kelet-eurpai
orszgokbansem,avizsgltFinnorszg,norvgia,svdorszgilletvecsehkztrsasg,
Magyarorszg, szlovkia s Lengyelorszg esetben a kpviseleti tevkenysgeket vgz
szervezetek foglalkoztatjk a civil szektorhoz ktd munkaer nagyobb hnyadt. Ez
leginkbbazzalmagyarzhat,hogyazllammindktrgibandominnspozcittltbe
a jlti szolgltatsok finanszrozsban s ellltsban, gy a nonprofit szervezetek
kevesebbszolgltatsttudnaktvenni.Avoltszocialistaorszgokbanteljesmrtkbenllami
feladatvoltaszocilisszolgltatsokbiztostsa,ugyanakkor,mintarramrutaltunkkorltozottanugyan,debizonyosszakmaissportszervezetekmkdstnemtiltottk,melyek
aztntovbbltekarendszervltstkvetenis.
Msokokkalmagyarzhataskandinvorszgokkpviseletifunkcijnakerteljes
jelenlte. Ebben a trsgben mr a tizenkilencedik szzad vgre kialakultak az alulrl
szervezdmunks-strsadalmiszervezeteksazltalukvezetettmozgalmak,melyeka
XX.szzadbankiknyszertettkazllamtlajltiprogramokbeindtst.Ezaszolgltatsi szfrban
cskkentetteugyanazaktvtrsadalmirszvtelt,amiviszontkiteljesedettazrdekkpviselet,valamintaszabadidsskulturlistevkenysgekenbell.Ahopkinsprojekt
kutatiazonbanmegjegyzik,hogyakzp-skelet-eurpaiorszgokbanaszovjettpus rezsimek buksa utn majdnem egy vtizeddel is meglehetsen kicsi, ezzel
szembenskandinvibanviszonylagnagyanonprofitszektor.
4.Amellett,hogyaszektorgazdasgierejentt,fontos,mintmunkltatsjelents,mint
szolgltat,megllapthat,hogyacivilszervezetekafinanszrozstekintetbenklnsen
nem helyettestik a kormnyzati szektort. A35orszgrakiterjedadatgyjtsarraameglep
eredmnyrevezetett,hogyamagnadomnyokacivilszervezetekbevtelnek azltalbanfelttelezettnljvalkisebbrsztteszikkisaszolgltatszerepbladdan a mkds legfontosabb forrst a sajt bevtelek jelentik.Azazavizsgltorszgoktbbmintfeleaszolgltatsaikrtfelszmtottdjakbl,atagdjakbl,valamintpnzbefektetsekhezsavllalkozsitevkenysghezkapcsoldnak.Jelentsek az llami tmogatsok, amsodiklegfontosabb
bevteltjelentik.vilgmretbenazsszesbevtelnektlagosan35%-aszrmazikllamiforrsokbl (tmogatsok, szerzds alapjn folystott sszegek, vagy kormnyhivatalok, illetve
kvzi-nemkormnyzatiszervezetekltalfizetettvisszatrtsek,pl.trsadalom-segszsgbiztostsialapok).A magnadomnyozs szerepe ugyanakkor kisebb afelttelezettnl.Az
egynektl, alaptvnyoktl s gazdasgi vllalkozsoktl kapott adomnyok az sszes
bevtelnekkevesebbmint12%-tteszikki.

AnonproFiTszEkTor

71

A sajt bevtel dominancija alegtbbtevkenysgiterletenrvnyesl,nyolcterletenasajtbevtelalegfontosabbforrsidetartozikazoktatsis.A12tev k enys g i


terletkzlhat(szakmaisgazdasgirdekkpviselet,kultrasszabadid, telepls-s
gazdasgfejleszts,tbbcladomnyoszts,oktatssegyb)esetbenasajtbevtelek
arnyameghaladjaaz50%-ot.Azoktatsiszervezetekjvedelmejrszt atandjakbl,mg
ajog-skrnyezetvdelmiegyesletekbevteleltalbanatagdjakbl szrmazik.
Azegszsggysaszociliselltsterletnazllamalegfbbtmogat,amagnadomnyokcsakktterletfinanszrozsbanmeghatroz:anemzetkzisegtsgnyjtssa
vallsitevkenysgektern.
Termszetesenebbenatekintetbenisnagyokaklnbsgekazorszgokkztt.A
sajt bevtelek dominancija jellemzi a (35-bl) rszletesen vizsglt 32 orszg kzl
22-nekanonprofitszektort.rdekes,hogyadj-svllalkozsibevtelekarnyaa
Flp-szigetek,Mexik,kenya,Brazlia,Argentna,kolumbiasperuesetbenalegmagasabb.
Az llami tmogatsok dominancija jellemz skandinv llamokban, rorszgban,
Belgiumban, nmetorszgban, hollandiban, Franciaorszgban, Ausztriban, az Egyeslt
kirlysgbansizraelbenis.
Azadatokarrautalnak,hogyakormnyzatmagatartsafontostnyezjelehetacivil
szervezetekfejldsneksnvekedsnek.
5.Aztdikszrevtelaregionlissajtossgokraterjedki,hiszenjlrzkelhet,hogy
acivilszektormrete,felptse,szerepesfinanszrozsaorszgonkntersenklnbzik.
Akutatsakorbbiakhozkpestabbanj,hogyanyugateurpaiorszgokmellettbemutatjaafejlettzsiaiorszgokmodelljt(Japnsdl-korea),afejldstalakulban
orszgokjellemzit(Afrika,dl-zsia,kzel-kelet,Latin-Amerika),idesorolvaakeleteurpaiorszgokatis.
sszefoglalva a felmrsek eredmnyeit megllapthatjuk, hogy a civil-nonprofit
szektorfontosszocilissgazdasgiertkpviselavilgorszgaiban,acivilszervezetek
mindenttjelenvannak.ugyanakkorlnyegeseltrsekvannakorszgonkntaszektor
mrete,sszettele,bevteleitekintetben,melyekazadottrgi,adottorszgkultrjt,
hagyomnyaitspolitikaitrtnetttkrzik.Asokkihvsellenreacivilszektoraz
egyik legfontosabb globlis er, vizsglata, mg inkbb figyelembe vtele, teht
szksgszer.

4.6.Amagyarorszginonprofitszektorltalnosstatisztikaimutati
Afelnttkpzsinonprofitszervezetektrgyalsakornlklzhetetlennektartjuk,hogya
szektoregszrliskpetadjunk,mghaeznemisaszorosanvettvizsglatunktrgya.A
civiltrsadalomjjszletsesafelnttkpzsdemokratikusabbvlsaegyszerrezajlott
Magyarorszgon.Akilencvenesvektatrtntpolitikai,gazdasgistrsadalmivltozsokkal,azEurpaiunihozcsatlakozssalkitgultacivil-nonprofitszervezetekhatkre.
Folyamatosersdstjelentettaszektorletbenaltrehozs,amkdssafinanszrozs
jogisttusznakfokozatosrendezse,gypldulamremltettszablyozsifolyamatbanaz
1989. vi egyeslsi trvny, az 1996. vi n. 1%-os trvny, az 1997. vi trvny a
kzhaszn szervezetekrl, a 2003. vi trvny a nemzeti civil Alapprogramrl vagy
a2005.vitrvnyaznkntessgrl.

72

AkzssgTAnuLsA

2011-benvltozselttllaszektor,jtrvny,talakulszablyozsvrhat,mely
egyszerrejelentlehetsgeketskorltokataszervezetekszmra.
4.6.1. A statisztikai ismrvek
Efejezetbenahazainonprofitszektorlegfbbstatisztikaijellemzitfoglaljukssze,annak
tudatban,hogybraszektornemnevezhethomognnek,alegfbbstatisztikaimutatk
mgisrzkeltetikaterlettrsadalmisgazdasgislyt.sebestnyistvntblzatbagyjttteaszektorelemzshezhasznltfbbstatisztikaiismrveket(5.sz.tbla),dekzben
arrahvtafelafigyelmet,hogybrmely,azegszszektorravonatkoztatottmegllapts
rvnyessgecsupnviszonylagos(sebestny2003).
4.tbla.Anonprofitszektorelemzshezhasznltfbbformlisstatisztikaiismrvek
JogiForMA

TEvkEnysg

hATkr

Alaptvnyok
(magn)
alaptvny
kzalaptvny
Trsasnonprofit
szervezetek
egyeslet
kztestlet
szakszervezet
szakmai,
munkltati
rdekkpviselet
kzhaszn
trsasg
nonprofit
intzmny
politikaiprt,
egyhz,
nkntesbiztostpnztr)

kultra
valls
sport
szabadid,
hobbi
oktats
kutats
egszsggy
szocilisellts
polgrvdelem,
tzolts
krnyezetvdelem
teleplsfejleszts
gazdasgfejleszts
jogvdelem-kzbiztonsgvdelme
tbbcl
adomnyoszts,
nonprofit
szvetsgek
nemzetkzi
kapcsolatok
szakmai,gazdasgi
rdekkpviselet
politika

egyintzmny
tmogatsa,
konkrtcl
elrse
kisebblak-,
munkahelyi
krzet
egyteleplstbbtelepls
egymegye
tbbmegye
rgi
Magyarorszg
tbborszg,
nemzetkzi

TELEpLsTpus BEvTELnAgysg
fvros
megyeszkhely
egybvros
kzsg

50ezerFtalatt
50ezer
500ezerFt
500ezer
5milliFt
5milli(50
milliFt
50milli)Ft
felett

Forrs: Sebestny Istvn 2003

Akzpontistatisztikaihivatalakilencvenesvekelejtlvgezadatfelvteltanonprofit
szakterletrl.Azalbbiakbana2009.viadatok(2011)sastatisztikaiTkrben(2010)
kzreadottgrafikialapjnlltottuksszeajellemzket.

AnonproFiTszEkTor

73

4.6.2. A hazai szektor fejldse


Aszektorfejldstmutatjaahromlegfontosabbmutatnvekedse:aszervezetekszma,
mely kis megtorpanssal, de nvekedett, a bevtelek nagysga, melynek relrtke
emelkedett,safoglalkoztatottakszma,melyfolyamatosnvekedstmutatakilencvenes
vektlnapjainkig.
Aszervezetekszmalnyegbenfolyamatosannvekedett,hasonlkppenaszektor
bevteleineknagysga, azokrelrtkesafoglalkoztatottakszmaegyenletesensgyors
tembenntt.Aszektorgazdasgijelentsgttkrzi,hogynonprofitszervezetek2009-ben
mrtbbminthromszorannyimunkavllaltalkalmaztak,mint1993-ban.
4.bra.Anonprofitszektor fejldse(az1993.viszzalkban)

Forrs: KSH 2010

4.6.3. A szervezetek szma, jogi formja s tevkenysge


2009-bena66ezretismeghaladtaabejegyzettnonprofitszervezetekszmahaznkban.
A bejegyzett szervezetek kicsivel tbb, mint egyharmada (23, 6 ezer) alaptvny, kevesebb,mintktharmada(42,4ezer)trsasnonprofitformbanmkdtt,tehttovbbra
isazalaptvnyisazegyesleti,tehtaklasszikusformavoltalegjellemzbb.Azelmlt
vektendenciinakmegfelelenazalaptvnyoktbbmint60szzalkahromtevkenysgiterlethez:azoktatshoz(32%),aszociliselltshoz(16%),sakultrhoz(14%)
kthet. 2009-benazegyesletek,atrsasnonprofitszervezetekkrbentovbbraisa
szabadids(26%)sasportegyesletek(16%),valamintakulturlisszervezetek(11%)
arnyaalegnagyobb.
Azelmltvekbenersdttanonprofitszektorszolgltatiszerepe,ezzelsszhangban
javultakgazdlkodsimutatiis.Fontosmegjegyezni,hogyjelentseltrsekjelennekmeg

74

AkzssgTAnuLsA

aklnbztevkenysgcsoportokonbellabevteleksaszervezetszmtekintetben,gy
pldulasport-sszabadidsszervezetekaslyuknlsokkalkisebbarnybanrszesednek
aforrsokbl,agazdasgfejlesztsterletnmkdszervezetekpnzgyihelyzeteviszont
aztlagnlsokkalkedvezbb.
5.sz.bra.Anonprofitszervezetekssszesbevtelkmegoszlsatevkenysgcsoportokszerint,
2009

Forrs: KSH 2010

AnonproFiTszEkTor

75

4.6.4. A szervezetek bevtele s a terleti megoszlsa


2009-benaszervezetekabevteleineksszegemeghaladtaaz1114millirdforintot(ami
a2000.vi495millirdforinthozkpestfolyrontbbmint125szzalkkalntt.).A
nonprofit szervezetek kzel 90 szzalknak volt jellemz a pnzforgalom, 7 % nem
folytatottpnzgyitevkenysget,sembevtelk,sempedigkiadsuknemvolt.
Aterletimegoszlstekintetbenarnytalansgokjelennekmeg,abevtelekterleti
eloszlsaafvrosrakoncentrldik,jvaltbbmintaszervezetekfelebudapesti(ugyanakkorakorbbivekhezkpestazegyenltlensgekmrskldseszlelhet).
Aklnbzmretteleplsekenmkdnonprofitszervezetekeltrfoglalkoztatsi
lehetsgeket knlnak. A nagyvrosok (fleg Budapest) centrlis szerepvel, magas
lakossgszmval, a potencilis forrsok kzelsgvel magyarzhat, hogy legnagyobb
arnyban a fvrosban s a megyeszkhelyeken tallhat a szervezetek nagy szzalka.
szmosernyszervezet,rdekkpviseletiszvetsg,nemzetkziszervezetBudapestresa
nagyvrosokbahelyeziszkhelyt.
6.sz.braAnonprofitszervetekbevteleinekmegoszlsaforrsokszerint,2009

Forrs: KSH 2010

2009-benateljesszektorbevteleinek44szzalkaszrmazottllamivagynkormnyzati
kltsgvetsbl,28%tasajtbevtelektettkki,17%-taszervezetekgazdlkodsas
csupn13%voltamagntmogatsokarnya.
2009-benkzel13ezerszervezetjuttatottelpnzbelivagytermszetbeniadomnyta
lakossg,illetveklnfleszervezetekrszre.Anonprofitszektor149millirdforintnyi
(ebbl139millirdpnzbeli)tmogatstnyjtott,4%-kaltbbet,mintelzvben.
Azadomnyokngytdeszervezeteknek,atbbi20szzalkmagnszemlyeknek
jutott.

76

AkzssgTAnuLsA

4.6. 5. A civil kurzsi alapja: a humnerforrs


2009-ben 130 ezer f dolgozott a nonprofit szektorban, fllsban, teljes munkaidben
foglalkoztatottak ltszma kzel 90 ezer f volt. Tovbbi kzel 42 ezer munkavllalt
rszmunkaidbenalkalmaztak.Afizetettalkalmazottakkzelktharmadnakafvrosbans
amegyeszkhelyekenmkdnonprofitszervezetekbiztostottakllst,kzsgiszervezeteknl alig 8 szzalkuk dolgozott. A fizetett munkaert elssorban a szervezeti szempontblintzmnyesltebbnonprofitszervezetekkpesekmegfizetni,leginkbbatkeers
gazdasgfejlesztsi szervezetek, nonprofit szvetsgek, az rdekkpviseletek azokon a
helyeken,aholkiterjedtadminisztrciravanszksg,vagypedigakoordincis feladatok
sokasgaindokoljaazllandmunkavllalalkalmazst.
Aszektorbanmrttlagos,1,9milliforintosbruttvesanemzetgazdasgbanmrt
tlagoskereset80szzalkttetteki.
7.sz.bra.Anonprofitszektorfoglalkoztatottainakfbbtrsadalmi-demogrfiaimutati,2009

Forrs: KSH 2010

A szektor nagyobb mrtk foglalkoztatst ersen neheztik a rsz-munkaids


foglalkoztats adminisztratv terhei, a kiszmthatatlan plyzati alap brfizets, a nem
versenykpesbreksfizetsikonstrukcik,acafetriahinyasarugalmasmunkaid.
Mindezekamagasfluktucihozvezetnek(Bartal-nagy-sebestny2011)
Akshadataiszerint2009-benaszektorbantevkenykednkntesekbecsltszma
427ezerfvolt.Azltalukteljestettkzel60millimunkaratbbmint28ezerflls
foglalkoztatottmunkaidejnekfeleltmeg.Ezekaznkntesekasikeresmunkaeredmnyekppensokszoraszervezetekfizetettalkalmazottaivvlnak.
nehztrendetkimutatniarsztvevkszmnaktekintetben,hullmzmrtkben
segtettealakossgaszervezeteket.

AnonproFiTszEkTor

77

8.sz.bra.Aznkntesekszmnakalakulsa2003-2009.kztt

Forrs: KSH 2011.

Aciviltrsadalomsazinfrastruktrjnaktekinthetnonprofitszervezetekszektorr
szervezdsnekbemutatsautnakvetkezfejezetazegynsatrsadalomviszonyra
fkuszl.

78

AkzssgTAnuLsA

EgynsTrsAdALoM

79

5.EGYNSTRSADALOM

Afejezetbenarratrnkki,hogyatanulshrmascltszolgl:egyszerresegtia
trsadalmi, gazdasgi s egyni rdekek megvalsulst. vizsglatunk kzppontjban
a civil trsadalom s az ltala mkdetett trsadalmi tke szerepe ll, ezrt elsknt az
oktatsgazdasgtanisszefggsek,majdakzssgiszempontokalapjnmutatjukbea
felnttkoritanulsmegtlstsmegnyilvnulsiformit:,ademokrciaazonkatkiskreit,
melyekaznmvelst,akritikusgondolkodsfejlesztstszolgljk.,vvgezetlazegyns
trsadalomsszefggsrendszerbehelyezzkatanulst,mintazegynirdeket.

5.1.Gazdasgirdekek:atanulsgazdasgtana
Az emberi erforrs gazdasgi szerepvel foglalkoz elemzsek s kutatsok a XX.
szzadbanjelentekmeg.AzembergazdasgiszerepvelfoglalkozelmleteketFrederick
harbison s charles A. Myers rendszereztk az unEsco ltal kiadott munkjukban
(harbison1968sharbisonMyers1966).Fogalmukszerintazemberierforrsokfejldsnatuds,aszakrtelemsatrsadalommindentagjateljestmnyneknvekedse
rtend.kzgazdasgimegfogalmazsbaneztgyrhatjukle,mintazemberitkefelhalmozdst s annak hatkony beruhzst a npgazdasg fejldsnek rdekben. politikai
megfogalmazsbanazemberierforrsfejldsearrakpestiazembereket,hogyteljes
felelssggelvegyenekrsztapolitikailetben,shogyademokratikusrendszer polgraiv
vlhassanak.Trsadalmiskulturlisszemszgblnzveazemberierforrsokfejldse
abban segti az embereket, hogy teljesebb s gazdagabb letet ljenek (harbison
Myers1966,21).TheodoreW.schultzksbbnobel-djaskzgazdszkiterjesztette
atkefogalmt,bevezetveahuman capital, az emberi tke fogalmt.Megllaptotta,
hogyatudomnyoskutats,azoktats,szakkpzsolyangazat,melyjtkeformkat
llt el, teht az oktats egyfajta beruhzsnak tekinthet (schultz 1983). polnyi
istvnAz oktats gazdasgtana cmmunkjbansszefoglalja mindazalapvetelmletekre, mind az oktats s a gazdasg sszefggseit (polnyi 2002), ennek logikjt
vesszkalapul.schultzspolnyiismegllaptja,hogyazemberierforrsokfejldse
tbbtonmegyvgbe:idetartozikakzoktats(azelemi oktatstlafelsoktatsig),a
felnttoktats, a klnbz (nemcsak szakkpzettsget ad) tanfolyamok, nkpz
krk,aznnevels,tovbbazlelmezssakzegszsggy.Magtlrtetdik,hogy
mindazegszsggysazlelmezs,mindakzoktats tkletestselehetagazdasgi
nvekedsokaseredmnye(harbisonMyers1966,22,idzipolnyi2002:61).A
harbison Myers szerzk szerint az emberi erforrsok fejldse a modernizldst
jelzi,ugyanakkorazemberiberuhzscsakakkorvez etfol yam at osgazd as g inv ek edsh ez, ha term el vll al at okb an val fiz ik ai tk eberuhzsok ksrik. Az emberi
erforrsokkal kapcsolatos terikat a szerzpr ngy csoportba sorolja (harbison
Myers1966,25idzipolnyi):

80

AkzssgTAnuLsA

1. Az oktatsi kltsgek s a jvedelemnvekeds vagy fizikai tkekpzds kztti


sszefggsekmeghatrozsaegybizonyosorszgbansegybizonyosidtartamravonatkozan.
2.kizrsosmegkzeltsannakmeghatrozsra,hogyazoktatsmilyenarnyban
jrulhozzanemzetijvedelemhez.
3.Azoktatsikltsgekhozamnakmeghatrozsa.
4.nemzetkzisszehasonltsokksztseaziskolztatsiarnyokrasanemzeti
jvedelemrevonatkozan.
polnyi sszefoglalja, hogy ms csoportostsok az emberi erforrs gazdasgi
szerepvelfoglalkozmegkzeltsekethromnagyvonulatbasoroljk(i.m.)
1. Az emberi tkeelmlet, amely szerint az (oktatsi, egszsggyi stb. kiadsokbl
szrmaz) emberi tke felhalmozds mind az egyn, mind a nemzetgazdasg szmra
megtrl.(fentebbbemutatottmodell)
2.A szr (screening) elmlet, amelymegkzeltsszerintazoktatsnemjrulhozza
termelkenysgnvekedshez,viszontakpzsbenvalrszvtelinformcikatszolgltat
a munkavllalkrl. Az iskolzottsg a j kpessg egynek elszrst jelenti. (spencer
1973,Arrow1979)gyamunkltatkazoktatsirendszerinformciialapjnszrikkia
magasabbtermelkenysgmunkavllalkat.
3.A munkaer-szksgleten alapul megkzelts, amelyszerintagazdasginvekedshez
meghatrozottfoglalkoztatsiskpzsijellemzjmunkaerrevanszksg.
Amagyarszrmazscamebridge-ikzgazdszn.kldormr1964-benazoEcd
prizsban rendezett konferencijn jelezte, hogy nem lehet megvlaszolni azt a krdst,
hogymekkoratrsadalmimegtrlsevan(agazdasgifejlesztstemneknvekedsn
mrve)akutatsra,azoktatsrastb.fordtottkiadsoknak.(Mndi1975:36).
polnyi rmutat arra, hogy alapvet paradigmavlts ltszik kibontakozni az oktats
kzgazdasgi megkzeltsben (polnyi 2002). Felhvja a figyelmet arra, hogy howard
glennersterszerintaz1950-esvekkzeptlaz1970-esvekelejigtartidszakaz
oktatsgazdasgtannakvirgkora,erreutalapublikciksokasgais,azonbanavilgvlsg
idejtlatmafejldsemegrekedt.(Magaakzoktatskltsgvetseisstagnltmindaz
EgyesltkirlysgbanmindazusA-ban.)Akzgazdszokszerintnagykibrndulskvetkezett:gazdasgilagleszmoltakazoktatssal.Azoktatsikltsgvetsmegszortsaa
kutatsikltsgvetsekszktstisjelentette.polnyiglennerstertidzi,akiszerintazoktats
gazdasgtanbanazonbanakroksokkalnagyobbakvoltak:apnzgyivisszaess mellett
szellemivisszaesskvetkezettbe.(glennerster1999:317).Azemberitkejellegmegkzeltsekettbbenbrltk,anyolcvanasvektlezekazelutastsokegyreerteljesebbek.
Fullersrubinsonrmutatparadoxmdon,migkevesettudunkarrl,hogymilyen
intzmnyek s gazdasgi erk hoztk ltre s sztnzik tovbbra is a modern iskolzs
megllthatatlan terjedst. [] Minthogy olyan ersen hisznk az iskolzs mgikus
erejben,nemigenkrdjeleztkmegazideolgiksaszervezetekerejt,amilltlagaz
oktatskiterjesztsresztnz(Fullerrubinson1999:301302).Azeurpaisegyeslt
llamokbelikormnyokigyekeznek,hogyminltbbgyereketiskolzzanak beminlhosszabb
idre:kzdenekazrt,hogylecskkentskakzpiskolkbllemorzsoldkszmt,hogy
aszocializcibrokratikuskereteikzbevonjkakisgyerekeket,st,mgazegyleten
ttart(termszetesenaziskolkbanzajl)tanulsszellemirtkrlprdiklnak.A
politikaiirnytkrendszeresengytekintikaziskolt,mintegyintzmnyesellenszerta

EgynsTrsAdALoM

81

klnbztrsadalmibetegsgekellen,smintolyansznteret,aholanyugatieszmnyek
s erklcsi elktelezettsgek megvitathatk s ritulisan letbe lptethetk (Fuller
rubinson1999:303304idzipolnyi2002:81).
Azoktatssgazdasgkapcsolatrendszernekelemzsbenegyrejelentsebbszerepet
kaptak ms megkzeltsek, amelyek az oktatsi kiadsokat pldul fogyasztsnak tekintik,
vagyolyanelmletek,melyekatrsadalmihovatartozsjratermelsre,vagyasttuskonfliktusokrahvjkfelafigyelmet(polnyi2002).
Azemberitke-elmletreplgazdasgfejldsiteria,azoktatssgazdasgkapcsolatnakfelfogsatehtanyolcvanasvekmsodikfelreajltillamterijnaks
gyakorlatnakmegroppansvalvgrvnyesentljutottzenitjn,mgakkoris,haaz
oktatsi s tudomnyos szfra kpviseli tovbbra is elszeretettel hivatkoznak arra
kltsgvetsi rdekeik rvnyestse sorn. ugyanis az oktats s a gazdasg pozitv
kapcsolatthangslyozkzgazdasgielmletekhttrbeszorulsanemjelentifelttlenlaz
oktatspolitikaiszerepnekhttrbeszorulst.//Arrlvantehtsz,hogyakzgazdasgielmletekfvonulatblegyreinkbbkiszorulnakazoktatssgazdasgdirektkapcsolatthangslyozelmletek,ugyanakkorapolitikaiprtok,adntshozksabrokratkszhasznlatblegyltalnnemkopottkiezenelmletekfrazeolgija.Msoldalrl
viszontajltillamnakrszintakltsgvetsiforrsokkorltozottsga,rszintazllami
feladatelltsparadigmjnakvltozsamiattbekvetkezfokozatosvisszaszorulsval
azoktatsirfordtsoknvekedsemegllt,segyrenagyobbteretkapnakolyankrdsek
mintazelszmoltathatsg,aminsg,ahatkonysg.nemkelltehtattltartanunk,hogy
a jvben az oktats-gazdasgtan kiszorul a kzgazdasgtanbl, ugyanakkor valszn,
hogytmjaanvekedsielmlettlegyreinkbbazoktatsirendszer,illetvealrendszerei
finanszrozhatsgnak,afinanszrozsmdszereinek,akltsghatkonysgnakstb.elemzsefeltoldikel.(u.o:82).
polnyiistvnelrejelzstigazolja,hogyazezredfordulnegyretbbkutatsirnyult
arra,melynemakzvetlenfoglalkoztatspolitikaihaszntvizsgljaahumnerforrsba
valbefektetsnek,hanemarrairnyul,hogyazoktatshogyantrlmegmsgazatokban
(egszsggy,bnmegelzs)vagyazllampolgritudatossg,arszvtelidemokrcia
terletn.
AzoEcd2001-benThe Well-Being Nations. The Role of Human and Social Capital.
Education and Skills (Jlti trsadalmak, emberi s trsadalmi tke szerepe, oktats s
kszsgek) cmmelfoglaltasszeatrsadalmitkvelkapcsolatosfelmrst(oEcd2001).
Eztmegelzenavilgbankksztettfelmrstatrsadalmitkrl,melybenmegfogalmaztk,hogyafizikai,pnzsemberitkekzttatrsadalmitkeahinyzkapocs
(grootaer2001).
AzoEcdkiadvnyatrsadalmisgazdasgivalamintazemberisatrsadalmitke
sszefggsbenvizsgljaazoktatspolitikt.Ajltfogalmijelentsevltozik,rtkvlts
figyelhet meg: a gazdasgi, trsadalmi, az llampolgri jogok, a bnzs elkerlse, a
krnyezet megvsa, az egszsg mind beletartozik a fogalomkrbe. A tanuls nem
gazdasgihozadkatehtlegalbbolyanfontos,mintagazdasgi.Ajelentspldkat
emlt,melyekszerintazerskzssgek,aszlksaziskolkkzttijkapcsolatok
segtikatanulst,atanulsviszontsegtiajlmkdkzssgekltrehozst,aszoksok,a
szociliskszsgek,kpessgeksattitdkfejlesztsvelskialaktsval.Ahlzatok, ajl
mkdtrsadalmiintzmnyek,aziskolzottmunkaerpedigelsegtikazersgazdasg

82

AkzssgTAnuLsA

ltrejttt,akrnyezetmegvst.AzoEcdjelentsdefinicitistartalmaz,melyszerinta
trsadalmitkeazonhlzatokatjelenti,aholakzsnormk,rtkekmentnsegtikaz
egymskzttiegyttmkdst.Abizalomazegyneksakzintzmnyekkelszemben
fontostnyez,melyegyszerreatrsadalmitkeforrsaskvetkezmnye.Abizalommrsre azelzfejezetbenbemutatott,atrsadalmitkemrsreputmanltalfellltottindex
sFukuyamaabizalommrsrefellltottmrszmokalapjn Worldvaluesstudy,azaz
nemzetkzirtkvizsglatottartottak1997-ben.ErrehivatkozikazoEcdtanulmny,mely
aztismrte,azemberekhnyszzalkabzikamsik emberben.Akutatsszerintnorvgiban65,svdorszgban60,ugyanakkorMagyarorszgoncsupn24%bzikamsikban.A
trsadalmitkeersdstacsald,aziskola,ahelyitrsadalom,acivilszervezetek,a
kzssgek,szomszdsgok,nkntesszervezetek,egyesleteksegthetikel,tehtacivil
trsadalom. Az emberi tkt s a trsadalmi tkt elsegt politikt tmogatni rdemes,
melyneknemrvid,hanemhossztvmegtrlse lehet.Ezrtkelltmogatniazegsz
letenttarttanulst,klnsenatanulssztnzsvel,amdszerekjavtsval,az
interperszonliskszsgekfejlesztsvel.
Azajnlsokatmegfogadva,jabbkutatstfinanszrozottazoEcd.2004-2006kztt
vgzettUnderstanding the Social Outcomes of Learning (SOL, A tanuls trsadalmi eredmnyeinek megrtse) cm vizsglatra (oEcd 2007), mely a tanuls eredmnyessgt az
egszsggysaciviltrsadalmiktelezettsgekfggvnybenvizsglta.
A felmrsben rszt vett Eurpbl Ausztria, Belgium, Egyeslt kirlysg (Anglia,
skcia),hollandia,kanada,Luxembourg,norvgia,svdorszg,svjc,tovbbj-zland
valamintkanadasazAmerikaiEgyesltllamok.Akutatscljatbbekkzttazvolt,
hogykitgtsaaztafajtagondolkodsmdot,melyszerintatanulsba,ahumnerforrsbavalberuhzsamunkaer-piacratetthatsvalagazdasginvekedshezjrul hozz.
sszefoglalva a legfbb eredmnyeket, a kutats altmasztotta azt a hipotzist, hogy
egyrsztazegszsggy,azemberekegszsgillapott,msrsztazaktvllampolgrsg
krdstpozitvanbefolysoljaatanuls,azoktatsgyiberuhzs.Aprojektjmdszert
dolgozottki,hrommodelllltottfelatanulstrsadalmieredmnyeinekmrhetsge
cljb l.Azabs zol tmod ellatan ul sn akazegynr egyak or olthat s tmri,a
relatvmodellt,azegyntrsadalmihierarchibanbetlttthelytsazoktatskapcsolatt
mutatjameg,harmadik,akumulatvmodellaztmutatjaki,hogyatanulsltalazegyn
miben klnbzik a hasonl csoporthoz tartoz osztlytrsakkal, tanul csoportbli
trsaivalsszevetve.
Azoktatssazegszsggyrelcibanavizsglatsornmegllaptottkakutatk,hogy
azoktatsiberuhzshromtekintetbenismegtrlstjelent.Egyrsztvanazoktatsnak
egykzvetetthatsa,melypldulajvedelmekternjelentkezik.Amagasabbjvedelmemmelrendelkezllampolgroktbbetklteneksajtegszsgkre.Amsikaspektusa
kzvetlenhatsokjelentik,ugyanisatanulskpesmegvltoztatniazemberekegszsggel
kapcsolatoskompetenciit.Aharmadikaspektussszetettebb,genercikontnylmegkzelts,melyszerintakpzettebbemberekszlkntjhatssalvannakgyermekeikegszsggyi szoksaira, ismereteire. A kutats teht igazolta, hogy az iskolzottsg s a jobb
egszsgkzttkimutathatapozitvsszefggs(oEcdsoL2007).
Aziskolzottsgsaciviltrsadalmiszerepvllalsternszintnpozitvsszefggst
mutatottkiakutats.Atanulsitapasztalatoktbbterleteniselsegtikacselekv
llampolgrsgot:

EgynsTrsAdALoM

83

azoktatstartalmahozzjrul,azismereteksatapasztalatokmegszerzsvelacivil
trsadalmiktelezettsgtudatostshoz
a(szocilis,llampolgri,kommunikcis,stb.)kompetencikalkalmazsahozzjrula
trsadalmirszvtel,atrsadalmiktelezettsgekgyakorlshoz
azrtkek,azattitdk,ahit,amotivcikelsegtikaciviltrsadalmiktelezettsgek
gyakorlst
atanulsnveliatrsadalmisttuszt.

5.2.Egynskzssg:kzssgimveldsEurpban,
tanulscivilszervezetekben
Mveldstrtneti megkzeltsbl elmondhat, hogy a feudalizmus merev dogmit
felvlt felvilgosods szleskr demokratizl folyamatokat indtott el a kzoktats
intzmnyeslsvel,ugyanakkoratudomnyokmegismersrenyitottnkpztanulkrk
viszont a polgriasods elterjedshez jrultak hozz. A felvilgosult polgrsg mind
nagyobbszerepetjtszottatrsadalomtalaktsban.nszervezdsek,tanulkzssgek
alakultak a demokratikus elvek, a szabadsg egyenlsg testvrisg gondolatnak
szellembensnpszerstettkatanulsszksgessgnekgondolatt.EzekaXvii-XiX.
szzadigykereknapjainkeurpaitrsadalmrasmveldsreiskihatnak,meghatrozva
sokfelnttkpzstszolglcivil-nonprofitszervezetmunkjtmais.Asoksznsgjellemzi
ekzssgitanulsitevkenysgeket,ezrthinytalanulnemislehetneszmbavenniezek
sokasgt,denhnyjellegzetessltalnosanelterjedtkzssgitanulsiformtbemutatunk,
rzkeltetve,hogyazilyentpuscivilszervezetekmilyenjelentsszerepettlttteks
tltenekbeanemformlistanulsternjelentsengazdagtvaatrsadalmitkt,nvelve
azemberekkzttibizalmatsaszolidaritst,skzssgeikkelerstveatrsadalom
szvettskohzijt.
5.2.1. Klubok
Azangolpolgrosodsalapjnaktekinthettrsasegyeslsaklub,melyhasonlrdeklds,mveltsgvagyfoglalkozsemberektrsasstrsadalmilett,kzsszrakozst,
ismeretszerzsthivatottszolglni.AfranciaforradalomutnterjedtekelEurpa-szertea
klasszikus,szigoralapszablyokszerintmkdklubok.Aclubangolulflegtrsasgot,
trsaskrt,zrtkrtjell,devonatkozhatahelysznmegjellsre,lehetazakaszinhelysge,hza,vagymagaazegylet,egyeslet,szvetsgkifejezse.Amainyelvsfogalomhasznlatszerintaszabadideltltsreszolglintzmnyekszleskrtrjkalattapl.
filmklubokat,sportegyesleteket,turisztikaiegyesleteket,nyugdjasklubokat.(kovalcsik
1987:39-44)
5.2.2. Kaszink
haznkbananemzetikaszinltrejtteszchenyiistvnnevhezfzdik,akiazangliai
tjrlhazatrvekezdemnyezteetrsalkodkrkalaktst.Flpgza(1978)akaszink
alapszablyainak vizsglatbl megllaptotta, hogy a kaszinkat mveldsre, kzs
olvassra,kzhasznismeretekterjesztsre,ajsszpirntirzsfelbresztsres
terjesztsre, a kzrtelem elmozdtsra, a vlemnyben s helyzetben klnbzk

84

AkzssgTAnuLsA

kzeledsre,acsinosskellemestrsalkodsrasegybhasonlmveldsistrsadalmi
feladatokcljrahoztkltre.kovalcsikJzsef(1987)isbemutatjaakaszinktrsadalmi
rtegszerintidifferencildst,anemzetikaszinmellettapolgrikaszin,majda
parasztin.gubskaszinksamunkskaszinkltrejttt.Tthrpd(2005)nszervezdpolgrokrlrtalaposmunkjahvjafelatrsasfunkcikraafigyelmet,altmasztvaszchenyinapljnakvisszatrbejegyzsre,hogyacasinbanebdeltem.
JkaiMr1870-benmegjelentFeketegymntokregnyhsnekBerendivnnaka
kaszinbajrsiszokstis.Jkaigyjellemziakorabelitrsasszntereket:akaszinnak t
vilgrszevan,mintafldnek,slaki,mintalepidopterk,hromosztlyhoztartoznak:
nappalipillangk,estelilepkksjjelipillangk.nappalaknyvtratbvrkodjktuds
tagok, mely egyike a legrdekesebb s becsesebb knyvtrnak, este hattl nyolcig ott
whistesznekspolitizlnakaseptemvireksfisklisok,nyolctljflutnigvgreelfoglalja
atrtamagassocietas.Annlfogvamegesik,hogyktembermindennapeljrakaszinba,
anlkl,hogyvalahaegymssaltallkoznk.
napjainkrabrszmukjelentsennttmegvltozottakaszinkfunkcijas
legkevsbsemaznmvelsirnyba.Jkaiszavaivallvemamrcsakamagassocietas
ltogatjaetrsasgikrket.
5.2.3. Szabadkmves pholyok
Aklubokzrtabb,iniciatikuskrtalkotjkaklubokmintjraalakult,aznmvels
iskolikntisemlegetettszabadkmvespholyok.Annakellenre,hogyazptchekig,
st egsz a hermetikus tanokig visszanylik a szabadkmvessg eredete, mr 1663-rl
vannakadataink.Aszabadkmvessgkezdetnekhivatalosdtuma1717.jnius24.,amikorisLondonbanngykmvespholytagjaigylteksszeegyfogadbansmegalaptottk
aLondoninagypholyt.AzAndersonltal1723-banrtalkotmnyamainapigfunkcionl,
melyszerintarendcljaaz,hogyazegyessgkzpontjvvljk,seszkzigazbartsg
ktsreolyanszemlyekkztt,kiknlklerkstvolsgbanmaradtakvolna.valsznlegekkornemsejtettk,hogyaXviii.szzadvgremrEurpamindennagyvrosban
nagypholyfogmkdni,stazvezredvgnmrazegszvilgottszviaszabadkmves
testvrisg.
Atagokfeladataikztartozikazegyntklesedsrevaltrekvse,azemberszeretet
gyakorlsasafelvilgosodsszellemnekmegvalstsa.Apholyokritulisanmkdnek,
sszejvetelkalattteljesenkizrjkaprofnvilgot.Apholylegfontosabbhelyisgea
templom,amitttelesenrgztettfelszerelsselrendeznekbe.Atemplomhromoszlopaaz
isteniteremtegysgt,ablcsessg,er,szpsghrmassgtszimbolizlja,afmester
trnushozaznmvelststklesedstisszimbolizlhtlpcs,ablcsessght
lpcsfokavezet.Akzmiparossgbelsrendjhezigazodvahromfokozat rhetel:inas,
legny,mester,melyfokozatokelrseegyttalafolyamatostanulstiselsegti.Aszabadkmvesisptmester:avilgot,atrsadalmatsazegyntptistkletestia
vilgossgtanaiszerint(Arapovics1997).
AszabadkmveskazinczyFerencArankagyrgyhzrt1790.mrcius25-nrt
levelbengyfogalmazzameg,mitjelentszmraatagsg.nnekemakmvessg
olytrsasg,amelyegykiskariktcsinlalegjobbszvemberekbl,melybenazember
elfelejtiaztanagyegyenetlensget,amelyaklsvilgbanvan,amelybenazember
akirlytsalegalacsonyabbrendemberttestvrneknzi,amelybenelfeledkezika

EgynsTrsAdALoM

85

vilgegyenetlensgeifell,saztltvn,hogymindentagbanegyllek,t.i.jnakszeretete
lakozik,rmknnyeketsr;amelybensokkalbiztosabbbartokatlel,mintaklsvilgban,
amelybenki-kiigyekszikembertrsainaknyomorsgtaszerint,aminttehetsge
engedi,knnyteni,amelybenkiki....szerzetesatyafiaitmunki,pldiltaltantani
tartozik....Meg vagyok gyzdve, hogy ez a legtkletesebb iskolja az emberi szvnek."
(kazinczytidzischn2000)hasonlkppen,AbafiLajosXiX.szzadvgifmesteriskiemeli,
hogyegyfajtatanulsifolyamatszmraakmvessg.Apholynemcsaktrsaskrknt
shumanitriusegyesletkntnyjtottkrptlst,nemcsakaszlegnemesebbrtelmben
aznmvelsiskoljtkpezte,hanemegyszersmindalegjobbelksztiskoljavoltaz
llamletmindenszakmirszre.(Abafi1900,1993:16).vltsvalspolitikaierejnl
fogvaEurpa-szertesokszortmadtkvagybetiltottkapholyok munkjt,amiennek
ellenreamainapig,hagyomnyaimegtartsamellettmegmaradt.Arendszeressszejvetelek
alkalmvalapholytagjaitrsadalomstermszettudomnyi,filozfiaivagyszimblumokat
bemutateladsokattartanakegymsnak,melyeketkzsen megvitatnak,illetvekvetveaz
ismerdmegnmagadelvt,nismeretreksztetikatagokat. Aszimbolikus(angol)rtusban
mkdgalileipholyhonlapjaszerintjelenlegavilgonmegkzeltleg6milliszabadkmves dolgozik, Magyarorszgon a tagltszm szzas nagysgrend. A francia rtus
pholyokszvetsgtalkotMagyarnagyoriensfogalmazsaszerintAszabadkmvessg
eszmjescljaaz,hogyelsegtseaszemlyesfejldstsnemesedst,nemnmaga,
hanemmsokrdekben.(www.nagyoriens.hu).
5.2.4. Olvaskrk
AXviii.szzadmsodikfelbenAnglibanaklubokegysajtosformjaterjedtel,melyeka
korolvassiignyeitigyekeztekkielgteni.Anapilapokshetilapok,illetveezzelprhuzamosan
a knyvklubok, olvaskrk, elfizetses knyvtrak egyre npszerbb vltak. A kultra
csarnokaitbemutatkovalcsikJzsefhauserArnoldotidzvejellemziezeknekakrkneka
trsadalmi-politikaisszetarterejt.Aliberliskormnyzatipolitikasazangliknegyhz
vilgiszemlletmdjacsaktneteivoltakafelvilgosodsnak,amelyviszont nemvoltegyb,
mintafeudalizmusfelbomlsnaksakzprtegekfelemelkedsnekideolgiaikifejezse.
Mindamellettannakkimutatsa,hogyaprotestnspapsgavilgiirodalomterjesztsben
sazjolvaskznsgkialaktsbanolyanjelentsszerepetjtszott,azjabbirodalomszociolgialegfontosabberedmnyeikztartozik.(hauseridzikovalcsik1987:43).Magyarorszgonafelvilgosodssareformkoridejnaradiklispolitikaiszellemet,majdpediga
magyarnyelvgytiskpviseltkazolvas-snkpzkrk. Afelvilgosodsidejnpolitikai
trekvsekszntervisvltakezekakrk,olyantrsulsok voltak,melyekazolvassts
mveldstatrsadalmitalakulssazosztrkhatalomellenilzadskntrtelmeztk.A
nemesiellenllknlradiklisabbgondolkods,polgrillspontotkpvisel,rszben
nemesi, rszbenpolgriszrmazsangolulsfranciulistudjrtelmisgirtegalkotott
olvascsoportosulsokat(Flp:1978).
AzolvassnpszervvlsvalegszEurptbehlztkazolvaskrk.Askandinv
tanulkrktulajdonkppenezekblaszervezetekblnttekkiaXX.szzadelejn,azzal
acllal,hogyatanulsternismegvalstskazegyenlsgelvt.
AzolvaskrkaXX.szzadkzepignpszerekvoltak,akzknyvtrimozgalomhoz
csatlakoztak. A tmegkultra vltozsval, a mozgkp uralkodv vlsval azonban a
XX.szzadvgrevisszaesettazolvassirntiigny.napjainkraakrkjcsknvesztettek

86

AkzssgTAnuLsA

npszersgkbl,acljukistalakult,azolvassiignyekfejlesztsre,fenntartsrafkuszlnakssztnzikaknyvtrakhasznlatt.2001-benazunEscomeghirdetteaz
olv assvt,azrt,hogyamdiafigyelemfelkeltsvelafejletttechnikaivvmnyok
mellettisnpszerstseazolvasst.
5.2.5. Svd/skandinv tanulkrk
AXiX.szzadkzepn-vgnsvdorszgbantiltakozsokindultakazellen,hogyatanulsi
lehetsgek a mvelt elit birtokban voltak. A svd munks-szvetsgek, a fggetlen
egyhzaksmsszervezetektmegmozgalmakazegyenlsgmegfogalmazsakornemcsak
avlasztjogikrdsekre,hanemazoktatsraishangslytfektettek.Azelstanulkr
alaptsaoscarolssonnevhezfzdik,aki1902-benmegszervezteazelstanulszervezetet.
Atanulkrkolyannszervezdkiscsoportok,aholarsztvevkegyeztetettrendszeressggelsszejnnek,hogyazltalukmeghatrozotttervszerinttanuljanak,vitzzanak
adotttmrl,vagykulturlistevkenysgetvgezzenek.Aznkpzkrkmunkjaa
tagoktapasztalatrapl,cljukaz,hogyegymstltanuljanak,egyttgondolkodjanakaz
ltalukvlasztotttmakrben.Asvdtanulkrktagjairendszeresentallkoznak,hetente
legalbbegyszer,segy-egyalkalom1-3rsidtltstjelent.Egytttervezikmega
tanulsmenett,kivlasztjkamegfeleltananyagot,melyetatallkozkatmegelzen
elolvasnak, majd kzsen dolgoznak fel. Minden tanulkrnek van egy vezetje, aki
nemfelttlenszakkpzettvezet,feladataiinkbbaszervezmunkraterjednekki.Avezeti
feladatotakrelismerttagjaszoktafelvllalni,deakrtevkenysgeatagokaktvrszvteltlfgg.(galbraith:1990,Bystrm1996).
Akrkszembenllnakahierarchikusmodellenalapulhagyomnyosoktatssal,azzal,
hogyatanrlegyenatudsbirtokosa,tlefggjenekatanulk.Atanulkrolyanegyttmkdstjelent,amelybenmindenrsztvevflegyenl.Ezperszenemzrjakiazt,hogy
egy tanulkr meghvjon egy eladt, vagy nyelvtanrt, tnctanrt, ha tevkenysgk
tanfolyamijelleg.
Ademokratikusmkds,atrsadalmiproblmkirntinyitottsgjellemziakrket,
desokszorpusztnaszabadidaktveltltsemotivljaarsztvevket.sokanpusztnazrt
vlnaktagg,hogymsokkaltallkozzanak,vagyvalamilyenkulturlistevkenysgetfolytassanak.Atanulkrkadjkazalapjtasvdamatrmvszetnek,valamintkzmvessgnek,shagyomnyrzsnek(cEsAM1994).
civilszervezetek,npfiskolk,aktivistk,szakszervezetek,egyhzakfogjksszea
tankrket,melyekegyrsztllamitmogatsbl,msrsztahelyisregionlisnkormnyzatok
tmogatsaibl,harmadrsztatanulitagdjakbltartjkfennmagukat.svdorszgban9nagy
tanulkrketmkdtetorszgosszvetsgvan,mindegyiktbbszztagszervezettel.Az
llami,regionlisshelyitmogatsokblsatagdjakbltartjkfennmagukat.
Jelenleg a legnagyobb svd felnttkpzsi szervezet, a studierfrbundet voxenskolan12
adataiszerintventesszesenkb1.5milliemberveszrsztvalamilyenformbanatanulkrstevkenysgben,a15vesnlidsebblakossgtbbmint50%-atagjatanulkrnek.

12 studierfrbundetvoxenskolan5000tanulkrnekegymagbankzel500,000rsztvevjevan.Tbb
mintfeleezeknekmvszetitevkenysgetfolytat,sokannyelvikpzsbenvesznekrszt.harmadiklegnagyobbtevkenysgikrkaciviltanulmnyokkalkapcsolatos.

EgynsTrsAdALoM

87

5.2.6. Tudomnyos ismeretterjeszts, szabadegyetemek, harmadik kor egyetemei


Aszabadegyetematudomnyosismeretterjesztstematikus,magasszinteladsokat,eladssorozatokatnyjtintzmnye.cljaakorszerismeretekirntiignyekfelkeltse saz
ismeretterjesztsatrsadalomtudomnyok,atermszettudomnyok,atechnika,mvszetek
terletn,deamindennapilethelyzeteinekmegoldsraisazegszsgvdelem, krnyezettudatossg,ademokrciavagyakrabnmegelzstmjban.Tudomnyosismeretterjeszt
trsasgok,npfiskolk,civilszervezetekltalkedvelttanulsiforma,mertazeladsokra,
vgzettsgrevaltekintetnlklbrkibeiratkozhat,deakpzsdiploma,felsfokoklevl
megszerzsrenemadlehetsget.vilgszerteegyrenpszerbbekanyugdjasszabadegyetemek,aharmadik kor egyetemei. FranciaorszgbanToulouse-ban1972-benindultegynyri
szabadegyetem(universitduTroisiemeAge),melykifejezettennyugdjasoknakszervezdtt
sasikerelttnhamarterjednikezdettmsuttis.1978-banjttltreazEgyesltkirlysgban
aTheuniversityoftheThirdAge(u3A)szervezet,melytalaktottaafranciagyakorlatot.
Franciaorszgban az egyetemek kr szervezdtek a nyugdjasok egyetemei, Angliban,
cambridge-benviszontazanyagitmogatshinyamiattis asegts-magadonelv
szletett meg. gy megfogalmaztk, hogy brhol ltrehozhat u3A, ha megvan hozz a
szndksahelyiszervezer.
Azegszangolszszvilgbannpszerekkvltakau3Aprogramjai,mertaznkntesek
ltalmkdtetettszervezetjellemzennemklseladkathvmeg,hanematagok
sajtszakmjukismeretanyagbltartanakegymsnakeladsokat.Ateljesllsban mrnem
dolgozidstagoksajtmagukmenedzselikaszlesknlattalrendelkezshelyiszinten
szervezdharmadikkoregyetemeit,egyttmkdssel,tapasztalataiktadsvalsegtve
egymst.Atanrokegyszerretantanakstanulnak,hiszenittarsztvevkegymstl
tanulnak, pusztn sajt kedvtelskre, nem bizonytvny megszerzse cljbl. nincs
akkreditci, nincs validci, vizsgztats, vagy megfelels, pusztn a tanulsrme!
ltalbanegyilyenszabadegyetem250tagotszmll,dea12fstlegszenaktezerfs
egyesletigmkdkpesnekbizonyulnak.Au3Ahivataloshonlapjaszerintnapjainkban
nagy-Britannibanjelenleg700harmadikkoregyetemn207014tagosztjamegegymssal
atanulitapasztalatait.(www.u3a.org.uk)
hagyomnyosformjttestestikmegamagyarorszginonprofitszervezetekneka
tudomnyostrsasgok,azismeretterjesztegyesletek.AXiX.szzadbanareformgondolat
jegybenszmtalantudomnyoskr,npmvelszndkismeretterjeszttrsasgjtt
ltre.Az1841-benalaptottkirlyiMagyarTermszettudomnyiTrsulat1901-benalakult
Trsadalomtudomnyi ismeretterjeszt Trsulatt, majd jogutdjaknt 1953-ban, majd
1958-bans1990-benalakultjjTudomnyosismeretterjesztTrsulatnven.Jelenleg
szvetsgkntmkdveajogeldketikailaghiteleshagyomnyaitfolytatvasmegjtva
orszgosan hangolja ssze s kpviseli a tudomnyosan megalapozott elmleti s
gyakorlatiismeretek,magatarts-scselekvsmintkkzvettstatrsadalommindenrtege
szmra. A Trsulat minden megyben jelenlv, fknt tudomnyos ismeretterjesztsre
alakultnlljogiszemlyisgtrsadalmiszervezetek(tagegyesletek)orszgosszvetsge.
prtoktl fggetlen, kiemelkeden kzhaszn szervezet, szolgltatsait brki ignybe
veheti.kzhaszncljamegvalstsardekben,deazokatnemveszlyeztetvevllalkozsi
tevkenysgetisfolytat.ATiTsajtbeszmoljaszerintrsztvesztudomnyostevkenysgekbenskutatsokban,belertveafelnttkpzsikutatsokat;tevkenysgikrekiterjed
a nevelsre s oktatsra, kpessgfejlesztsben; kulturlis tevkenysgben, a kulturlis

88

AkzssgTAnuLsA

rksg polsra s megvsra, a magyar nyelvi kultra polsra. Aktv az idegen
nyelvekminlszlesebbkrelsajttsban,szakmait-stovbbkpzsben,azrtelmisg
nmvelsnekelsegtsben,akzletbennemkormnyzatiszervkntvlemnynyilvntsban,deamemlkvdelemben,atermszet-,llat-,skrnyezetvdelemben,agyermeks ifjsgvdelemben, a htrnyos helyzet csoportok trsadalmi eslyegyenlsgnek
elsegtsben,amagyarorszginemzetisetnikaikisebbsgekkel,valamitahatrontli
magyarsggal kapcsolatos tevkenysgben; munkaerpiacon htrnyos helyzet rtegek
kpzsben,svglazeuroatlantiintegrcielsegtsben.Az1997.vikulturlistrvny
rendelkezseszerintkltsgvetsitmogatsbanisrszesl.npszerazismeretterjeszt
lap-skiadvnyokatmegjelentettevkenysge,aTiTgiszealattjelenikmegtbbekkzttazletsTudomny,aTermszet vilgasavalsg.Tagszervezeteimellettkzismert,
intzmnyesltszervezeteikztartozikakossuthklub,aJzsefAttilaszabadegyetem,a
budapesti planetrium, az urnia csillagvizsgl. szolgltatsait brki ignybe veheti.
2006-banazegyesletekenkeresztlmintegy400ezerembervettrsztkpzsben,ebbl
40ezrentetteknyelvvizsgt,s300ezrenvettekrsztismeretterjeszteladsokon.(TiT:2007)
5.2.7. Npfiskolk
Anpfiskolkatdninakksznhetiavilg.Adnoknemzetihse13 nikolajFrederik
severin grundtvig (1783-1872) dn evanglikus lelksz, klt, trtnsz, npmvel az
1830-asangliaitjtkveten,aTrinitycollege-blitapasztalataihatsrakomolyabban
kezdettfoglalkozni,gondolkodniazoktatselmletikrdseivel.nemrtettegyetaracionalizmusmaterialistavoltval,melyfldhzragadttalacsonytjaazembert,akinekgya
hdtssahatalomleszlegfbbszndka.Feltetteakrdst,haaziskolaclja,hogy
jobbtegyeletnket,mirtcsakbifflzssalsszigorszablyokkztelrhet,knyvszag
ismereteketad.grundtvigolyankeresztnyszellemisgiskoltteremtett,melyazletre
nevel,gyakorlatitapasztalatokatnyjt,saholtanrsdikkzttprbeszdalakulhat
ki, ahol a dikok egymstl is tanulhatnak. Az elitegyetemek vilgt a npoktatshoz
szerettevolnakzelteni,anpfiskoltazokszmraszerettevolnaltrehozni,akikszrmazsuknlfogvanemtudtkazelitiskolkatmegfizetni.Anpfiskola,Folkehojskole"
gondolattchristenMikelsenkoldvalstottamegagyakorlatban.Azelsdnnpfiskola 1844-benjttltrerodding-ben,mezgazdasgitanulmnyoksllampolgriismeretek
elsajttsacljbl.Bentlaksosformbanmkdtt,mertakzssgiltreezakvnatos
forma,hiszenatrsadalom,akzssgsademokrciakrdseiirntrzkenyemberek
kpzsevoltacl.Megvalstottkazrmtelitanulst,aholnincsosztlyzat,felelet,de
bizonytvnysem(kovalcsik1987,FolkehojskolernesForeningidanmark2008).
A npfiskolk dnibl fokozatosan tterjedtek a kzeli szak-eurpai orszgokba,
svdorszgba, norvgiba s Finnorszgba, majd ksbb hollandiba, nmetorszgba,
FranciaorszgbastazEgyesltllamokbais.
AnpfiskolkdniaiEgyesletekzlseszerintnapjainkbanadnnpfiskolk
jellemzenfl-vagyegyvesbentlaksosak,tehtegyfajtaegyttlst,ottalvst,kzs
13 Anpfiskolkmegalaptstlvilghrvvltgrundtvigfilozfus,nyelvsz,trtnsz,klt,pap,
tanr s politikus is volt. 1848-49-ben rszt vett a dn Alkotmny megalkotsban, a dn nyelv
megjtsban,megalkottaadnnemzetidalt,mintmfajt.

EgynsTrsAdALoM

89

tkezst,atanulssaszabadidegytteseltltstjelentik.Atanfolyamok8-40hetesidtartamotlelnekfel,dejellemzen4-5hnaposak.Branpfiskolkllamitmogatsban
isrszeslnek,rszvtelidjatiskellfizetni.14klnbztmkbanlehettanulni(blcsszet,
trsadalomtudomny,sport,mvszet,termszettudomny,mszaki,mdia,politika,egszsggysszolgltatipar)gy,hogynincsenekvizsgk.pedaggiaiszabadsg van,lehetsg
nylikaszemlyisgfejlesztsre,aszociliskompetencikvalamintazllampolgrirszvtelsademokrciravonatkozismeretekelsajttsra.Atanulsfilozfijttekintvea
brazil paol Freire felszabadt pedaggija (Freire 1972) s az indiai nobel-djas klt
rabindranathTagorehumnusszellemisgejellemziaziskolkat,melyekkapuinyitvallnak
aklfldidikokszmrais.Anpfiskolkbiztostjkafolyamatostanulshozszksges
plyaorientcis s karriertancsads feltteleit, mentorok segtik a tanulkat.
Folkehojskolernes Forening i danmark" (The Association of Folk high schools in
denmark) azaz a npfiskolk dniai Egyeslete 80 fggetlen, nonprofit formban
mkddnnpfiskoltfogssze.Aziskolk50-200felntt17,5vfeletti,defleg
hszasveibenjr tanultksztenekfelazletre,nemzetisnemzetkziszintenegyarnt.Atanulknakegyformajogaikvannak,kortl,nemtl,vallstl,etnikaicsoporttl
snemzetihovatartozstlfggetlenl.Azegyttmkds,atanrstanulilletvearsztvevkkzttiprbeszd,atoleranciaanpfiskolkmindennapigyakorlata.Megmaradta
kzsneklsekgrundtvigihagyomnyais.Ajellemztevkenysgekkztartozik a
klnbzprojektekkereteinbellmegvalsuldemokrciranevels,azllampolgri
ismeretektadsa.Atanulk,tanroksnkntesekszmoseurpai,afrikaisegyb
nemzetkziegyttmkdsbenvesznekrszt,azEurpaiunitagllamaibljvtanulk
sztndjakban rszeslhetnek. A dn npfiskolk hangslyozzk, hogy nem egyetemi
vagymstanulmnyokhozhasonlvgzettsgetvagykpeststadnak,snemisazok
megszerzsreksztikfelatanulkat,hanemazegszletenttarttanulsfilozfijt
valstjkmeg.ugyanakkormgiskarrierlehetsgeketnyjtanakolyannagyonisszertegaz
szakmkelsajttshoz,mintasznsz,rendr,pol,jsgr, ptsz,stb.Adnnpfiskolk
ahumanistaletmvszetreksztikfelarsztvevket, azazvalbanazletrenevelnek
(www.danishfolkhighschools.com).
Anpfiskolkaskandinvorszgokbanklnsennpszereklettek,kvetveadn
modellt, de orszgonknti sajtossgok kialaktsval. A norvg oktatsi s kutatsi
Minisztrium kzlse szerint az els norvg npfiskola 1864-ben nylt meg, ma 77
npfiskolamkdiknorvgiban.ventemegkzeltleg6000tanuljrnpfiskolkba,fkntazoka18-25vkzttifiatalfelnttek,akikakzpiskoltmrelvgeztk.de
tbbnpfiskolarvidebbtanfolyamokatisknlidskorakszmra,svannakiskolk,
melyekfogyatkkallszemlyekrszrespecilistanfolyamokathirdetnek.Anpfiskolkonrsztvevkkzeltzszzalkaklfldidik.Anorvgnpfiskolkbentlaksosak,ez
biztostjaaziskolkltalnosnevelsiprogramjt,mertolyankisebbtanulkzssgeketalaktanakki,melyekbenadikokegyttlaknakegycampuson.Azoktatsiprogramokholisztikusszemlletetkzvettenek,cljuk,hogyadikokmagukalaktsksajtszemlyisgket,
arrasztnzveket,hogymegvalstsknmagukatskzbennyitottvljanak atrsadalmi
14Ahosszabbkurzusokrahetentekrlbell1200dnkoront.Alegalbb12heteskurzusokrasztndj
krhet.

90

AkzssgTAnuLsA

studomnyoskrdsekirntis.Anpfiskolkkisltszmak,ventetlagosan60s
100kzttvanabeiratkozottdikokszma.Anorvgnpfiskolksemadnakdiplomt
snemszerveznekformlisvizsgkat.Azokadikok,akikelvgeznekegynpfiskolt,
tanstvnytkapnakugyan,azonbanezeknemegyenrtkekazllami(formlis)oktatsi
rendszerben megszerezhet oklevelekkel. A npfiskolkon oktatott fontos tantrgyak
kzttszerepelazenesmseladmvszetek,atermszetismeret,amdia,informatika,
kzmvessg,nemzetkziszolidaritssasport.Aziskolknakegyfajtakeretetadaktelez
tantrgyaksoradenagyszabadsgukvanavlaszthattrgyakesetben.
norvgibananpfiskolktbbsgtnonprofitszervezetek,alaptvnyokmkdtetik,
tzazonbanmegyei,illetvekzsgitulajdonbanvan.Anpfiskolkonnincsentandj,de
adikoknakameglhetsikltsgeiket,akirndulsokat,iskolnkvlitevkenysgeket
s szemlyes tartozkaikat, tanszereiket maguknak kell fizetnik. Az llami dikhitel
Alaptmogatsaltalanpfiskolkontanulkisrszeslhetnekhitelbenvagysztndjban.Aminisztriumszerintanpfiskolknagyonnpszereknorvgiban,fknt
egyfajta tmeneti-, vagy kiegszt kpzsi lehetsget nyjtanak azok szmra, akik a
kzpiskolai tanulmnyuk befejezse utn sznetet szeretnnek tartani felsoktatsi
tanulmnyaikmegkezdseeltt,vagyazokszmra,akiknekidrevanszksgkahhoz,
hogyplyavlasztsi,munkavllalsiterveikslehetsgeikkialakuljanak(www.norvegia.hu).
svdorszgban 1868-ban jtt ltre az els npfiskola, itt teljes egszben paraszti
kezdemnyezssel szervezdtek, anyagi tmogatst sem az egyhztl, sem az llamtl
nem krtek, kizrlag paraszti szervezetek fedeztk a kiadsokat (kovalcsik 2001:165)
2008-banmrkzel150npfiskolamkdikorszgszerte,flegvidken,gyakranigen
tvolividkeken.Fleganemformlissazinformlistanulsbanvllalnakszerepetezek
aziskolk.Atanulsbanvalrszvtelingyenes,atanulknakcsakabentlakskltsgeit, s
nhnynemszorosanatanulshozkapcsoldszolgltatstkellkifizetnik.Anpfiskola
elvgzseutnlehetsgnylikegyetemitanulmnyokmegkezdsre(svF2008).
Anmet npfiskolk msfejldstrtnetenmentekkeresztl.Adnminta,aXiX.
szzadiiskolnkvlifelnttkpzstclulkitznpmvelsimozgalmaksaszervezett
felnttkpzsi ignyek tvzetekppen a XX. szzadban, az els vilghbort kvet
vekben, jtt ltre a nmet npfiskolk, intzmnyes hlzata. de ezek a fleg
nagyvrosokbanltrejv-npfiskolkklnbztekadnmezgazdasgiismereteket
tadsratrekvmodelltl,sabban,hogynembentlaksoselvenmkdtek.Az
llamszocializmuskzpontostottasuniformizltaezeketazintzmnyeket.1945utn
a weimari szellemisg hatott t az iskolkat, aminek az 1960-as vekbeli realista
fordulat az j tpus npfiskola a hagyomnyos ltalnos mvelds helyett egy
clorientlt szerkezetv vltozatta, a programknlatot megtartva azt a hagyomnyt,
hogy tovbbra sem ad bizonytvnyt. A felnttoktats nmetorszgban alapelltsnak
minsl, gyahelyinkormnyzatokhatskrbetartozfeladat,ezrtaazorszgotbehlznpfiskolkfenntartitbbnyireaznkormnyzatok.Ajogisttuszttekintve
egyrszt kzvetlenl nkormnyzati irnyts intzmnyknt mkdnek, msrszt
nll nkormnyzati npfiskolaknt, mely az nkormnyzat sajt fenntarts
trs ad alm i int zm n ye, harm adr szt nll , bejegyz ett nonprofit szerv ez etk nt,
negyedrsztkvzinonprofitszervezeteknt,melyetaznkormnyzatalaptvnyknt
vagy kzhaszn trsasgknt mkdtet. 1953 ta a npfiskolk komoly hlzatot
alkotnak, szakmai, mdszertani kzponttal, a nmet npfiskolai szvetsggel. A

EgynsTrsAdALoM

91

szvetsg Nemzetkzi Egyttmkdsi Intzete (iiz/dvv)nagysegtsgetnyjtottaz


afrikai orszgban az rstudatlansg felszmolst clz programok megvalstshoz,
azt-stovbbkpzshez, valamintaszksgesoktatsianyagokkifejlesztshez,illetve
a tanulshoz szksges anyagok elksztshez. Ezltal gynevezett fejldspolitikai
kpzsekszervezseindult,melyetmagyarorszgitevkenysgreiskiterjesztettekamagyar
politikairendszervltozstkvetenjelentshatstgyakorolvaahazainpfiskolai
tevkenysgre(hinzen2001).
Magyarorszgonegy-egykoraielzmnytleltekintveaz1910-esvektlszervezdtek
azelsnpfiskolaitanfolyamok,majdakezdemnyezsaz1930-asvekreaziskolnkvli
npmvelsnek, a parasztifjsg kpzsnek keresztny szellemisg mozgalmv vlt.
szellemisanyagitmogatsban,vezetsbenrsztvettekazegyhzak,munkjukkal tevkenyen segtettk a npi rk. Az 1949-ben politikai okokbl felszmolt npfiskolai let az
1980-asvekbenledtjj,s1989utnlegitimldott.harangiLszlmegfogalmazsbanA
npfiskoltatanulniakarfiataloksidsebbeknemkapjk,hanemsajtmagukcsinljk,
hozzkltre.Amagukrmre,amagukszjazeszerint.Anpfiskolacivilkezdemnyezs,
annakmindenrmvelsnyomorsgvalegytt.Modern,mertnon-formlisltnl
fogvaflexibilis,reflexv,dinamikus,gyorsanadvlasztakihvsokra.Mintbellrl,alulrl
jvszabadkezdemnyezsalegteljesebbsszhangbanvanazignyekkel,szksgletekkel.
Tanulkzponttanuls.(harangi:2003).
Elismertsgszempontjblkpviselikfontosnaktartjklegitimcijukmsodiknagy
lpst,hogyanpfiskolafogalmabekerltaz1997.vikulturlisalapelltsrlszl
trvnybe, ezltal a npfiskolk vente kltsgvetsi tmogatshoz is jutnak. 1997. vi
cXL.trvnyamuzelisintzmnyekrl,anyilvnosknyvtrielltsrlsakzmveldsrlaz1.szmmellkletbengyhatroztameganpfiskolkfogalmt:olyan
felnttoktatsicltanfolyamokatszervez,helyinszervezdsalapjnltrejttszervezet,
amelynek pedaggiai programja a szakismeretek tadsn tl szemlyisgfejleszt
(llampolgri, kzleti) elemet is tartalmaz, s melyek lebonyoltsi, oktatsi rendszert,
mdszereitarsztvevkmagukisalakthatjk.
2004-benaksh68npfiskoltregisztrlt,anpfiskolkattmrt4szvetsgi
szervezet a Magyar npfiskolai Trsasg, az rksg npfiskolai szvetsg, a
kALoT,aMagyarnpfiskolaikollgiumazonbanennltbbtagszervezetettartnyilvn.Az1988-banalakultMagyarnpfiskolaiTrsasg2004-ben124tagszervezetrl
teszemltstastatisztikaijelentsben,brastatisztikhozcsak55szervezetszolgltatott
adatot (www.nepfoiskola.hu). Az eurpai felnttkpzsi trendeknek megfelelen a
npfiskolkegyrenagyobbszerepetvllalnakaszakkpzs,anyelvoktatssazinformatikaifelksztsterletn.
5.2.8. Dn termeliskolk
Amunkaer-piacikpzsekeltrbekerlsefolytnolyanmodellek,alternatvformk
megvalststvllaltkfelnonprofitszervezetek,melyekjmegoldstknltakatrsadalmiproblmkkezelsre.innovatvsEurpa-szerteegyreismertebbkezdemnyezs
adntermeliskolaimodell,melyarszorultrsadalmicsoportokszakkpzsread
alternatvt. A termeliskolk (produktionsskole) helyi kezdemnyezsre ltrejtt
magnalaptvnyokltalmkdtetettiskolk,melyekaz1970-esvekvgnjttekltre
dniban. 1985-ben trvnyi alapra helyeztk a termeliskolk ltal knlt msodik

92

AkzssgTAnuLsA

eslykpzsiprogramokatolyan25valattifiataloknak,akikalacsonyiskolaivgzettsggelrendelkeznek, gyatartsmunkanlklisgveszlynekvoltak/vannakkitve.Az
iskolkaszemlyisgfejlesztssaszakkpzsintegrcijrapltek.Ezekazintzmnyekaszocializlst,amagatartsideviancik,beilleszkedsizavaroklekzdst,vagyis
afiataloktanulsrasmunkavgzsrealkalmassttelttekintikelsdlegesfeladatuknak,
ez ltal biztostjk a fia t al ok ism er etp tl s t, tov bbt an ul s t, szakk pz s t s
munkaer-piacieslyeikjav tst.Eurpbanerreazegyiklegletkpesebbmegolds
adntermeliskolaimodell,amelyneklnyege,hogybriskolnaknevezik,mgsem
amagyarterminolgiaszerintiiskolairendszeroktats.dniban,amelyMagyarorszgnlkisebborszg,100intzmnybenvgzikanormliskolarendszerblkihullott
fia t al ok szoc ia l iz l s t, munkra s tanulsra val elksztst. Az iskolkat helyi
nkormnyzatoksazllamfinanszrozzk,deamegtermelttermkekrtkestsbl,
illetveahelyivllalatokkalktttszerzdsekltalisfenntartjkmagukat.Atanulk
mraziskolbanmegismerkednek az ltaluk vlasztott szakma munkafolyamataival,
gyaziskolaelvgzsvelmindenmunkafzistmegismervekerlnekkiamunkaerpiacra.
Aziskolkbentlaksossbejrsmodellkntismkdnek.Amodellsikertbizonytja,
hogy mra mr nmetorszgban, Ausztriban, portugliban, rorszgban, nagy-Britanniban, hollandiban, norvgiban, svdorszgban, Finnorszgban, szlovniban,
Lengyelorszgban, csehorszgban, oroszorszgban is mkdik termeliskola, koszovban pedig napjainkban folyik a feltteleinek megteremtse. Magyarorszgon 5 ve
jttltrezalaegerszegenazelsMagyar-dnTermeliskola,aztapcsettismegindtottk a Magyar iparszvetsg oktatsi kzpont Alaptvny pcsi Termeliskola
programjt, igaz a magyar viszonyok szerint ezek az iskolk az llamilag elismert
szakkpestskiadsvalkzelebbllnakaziskolarendszeroktatshoz(Arnecarlslen
2002,plfyBajzikdek2001,Molnr2007).

5.3.Atapasztalatitanulssaznkntesmunka
Atanulsviselkedsvltozstjelent.Afelnttektanulsaeltragyerekektlmsa
tanuls motivcija, msok a krlmnyek. A felnttek tanulsnak egyik legfbb
jellemzje, hogy a felntt lettapasztalatokkal rendelkezik, melyekre pteni tud a
tanulssorn.praktikusangondolkodikafelntttanul,ezrtolyattanulszvesen,ami
rdekli,saminekahasznosulstazonnalfelismeri.Atanulsitapasztalatokgyorsabb,
egyszerbbtehetikatanulst.
Franzpggelerafelnttekletkornakszakaszaitsatanulssszefggseitvizsglta.
letkorfelfogsbanatapasztalatszerzs,kpzssatrsaskapcsolatokegyttesejelenik
meg.Anemformlissazinformlistanulselismersvelegyrehangslyosabbvlika
nemiskolarendszerkpzsbenmegszerezhettuds.Azatuds,amiagyakorlatsorn
sajtthatel,amitmegtapasztalunk.A.kolbtapasztalatitanulsimodelljbenatanulsi
folyamatngylpcsbenzajlik:azelsazszlelsakonkrttapasztalat,amsodika
megfigyelsgondolkodmegfigyels,aharmadikagondolkodsazabsztraktfogalomalkots,anegyedikacselekvsazaktvksrletezsfolyamata(Marti2005).
A civil szervezetekben informlis tanulsi krnyezetben az nkntes munka sorn
szmosgyakorlatitapasztalatszerezhetmeg.

EgynsTrsAdALoM

93

Az nkntes kzpont Alaptvny meghatrozsa szerint az nkntessg olyan tevkenysg, melyet egynileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanknt, belfldn
vagyklfldnakzsjrdekbenszemlyesakaratblvgeznekanyagiellenszolgltats
nlkl. Az nkntes tevkenysg kzvetlen anyagi haszonnal nem jr annak vgzje
szmra,tovbbaznkntesnemhelyettestiafizetettmunkaert.Aznkntesnem
elssorbansajtcsaldjnaksegt,munklkodsahozzadottrtkkntjelenikmega
fogadszervezetletben.Atevkenysgmegvalsulhatnon-profit,civilszervezet,vagy
llamiintzmny-,ritkbbesetbenfor-profitszervezet(cgek,vllalkozsok)kereteinbell.
Elnye,hogyelsegtiatrsadalmibeilleszkedst,hozzjrulaszegnysg,akirekesztdscskkentshezsateljesfoglalkoztatottsghoz.Aznkntessgsegtkrnyezetnk
skzssgnkjobbttelben.
Aznkntesmunknak,azaltruisztikus,karitatvtevkenysgneknagyhagyomnyai
vannak,ismertekaszeretetszolglatok,aznkntessegtk,betegpolk,kulturliskzmunksoktevkenysgei.Aznkntesmunkasorngyjtttgyakorlatitapasztalatolyan
kpessgekkelruhzzafelamunkavgzjt,melyamunkaerpiaconsamagnletben
isaznknteshasznraamindennapokban.
Aznkntesmunkaelnyelehetazis,hogyaznkntesegyrsztazadottszakterlet
munkafolyamatrl szerezhet tapasztalatot a civilnonprofit szervezetben tevkenysge
vgzsesorn,msrsztmegismerhetiaszervezetmkdtetsnekalapvetformit,aszervezetikultrjt,acselekvsitechnikkat.harmadrsztszakmaikapcsolatokatisszerezhet
aznkntesmunkasorn.Atrsadalmitke,akapcsolatok,hlzatokkialaktsa nemcsaka
munkjukban,hanemakarrierlehetsgeikben,mobilitsukbanissegthetiaznknteseket,
klnsenafiatalokat.sokszervezetnljellemz,hogyaszervezetfejldsvelaznkntesekblvlnakaksbbifoglalkoztatottak.

5.4.Nevelselmletiaspektusok
Azegynboldogulsa,azeslyegyenlsgsakzssgiltgondolata,valamintademokrciranevelseszmjetszviazeurpaiunisdokumentumokat.Azokazalapvet
rtkekjelennekmeg,melyeketeurpaiszellemisgkntszoksemlegetni,anonprofit
szervezetekigenszlesknlattnyjtjkazilyenclkpzseknek.
Akorbbiakbanismertetettforrsmunkkistanstjk,hogyazegszletenttart
tanulsfkuszbanmrnemazoktats,hanematanulsll,azazazegyn.Ezrtfontosa
tanulsifolyamatszemlyreszabsa,atanulniakaregynszksgleteinekskpessgeinek
fejlesztsesmindenkiszmraahozzfrsbiztostsa,annakelsegtse,hogyazegyn
rdekelttskpessvljonatanulsra.
Azeurpaiszellemisg,melyetazegszletenttarttanulsfilozfijnakrszeknt
tekintnk, kulturlis rksg. Bbosik istvn szerint az eurpai emberkp alapvet
jellemzjeamoralitssaszocilisletkpessgegysge.nevelselmletbenazemberkpet,
azrtksanevelskrdstegytt,egymssalsszekapcsolvatrgyalja,mintegymstl
lnyegknlfogvaelvlaszthatatlanfogalmakat(Bbosik2004).Aprofesszorarrahvja
felafigyelmet,hogyaa pedaggiai tevkenysg ltal kialaktott konstruktv letvezets az
egyiklegfontosabbemberirtk.(u.o.:13)EgysgesrendszertalkotmunkjbanBbosik
istvnkifejti,hogyakonstruktvletvezetsnekktfunkcionliskomponensevan:a

94

AkzssgTAnuLsA

kzssgfejleszt vagymorliskomponenssaznfejleszt,azletvezetssikertbiztost
sszetev.Azegynstrsadalomviszonyrendszernekltalunkkeresettvlaszait,akzssg
satanuls,azerrevalfelksztslehetsgeinekalapjait fogalmazzameg,melyszerinta
szocilissindividulisszempontblegyarntteljesrtkletvezetshezmindktsszetevkifejlesztseelengedhetetlen,hiszenazelvontrtelembenegyoldalanaltruisztikus
egynegzisztencilisgondjaimiattnemvlikszocilisanletkpess,acsaknrvnyest
letvezetspedigazegoisztikusbelltdsegyoldalerstsehossztvonszociliskonfliktusokateredmnyez.Azeurpaiemberkpalapvetjellemzjetehtamoralits s a szocilis
letkpessg egysge.
Bbosik istvn sszefoglalja a morlis magatarts s tevkenysgformk, valamint az
nfejlesztmagatarts-stevkenysgformkat.kiemeli,hogyazEurpaiunistratgiai
dokumentumaiazerklcsinevelsfeladatkrbeutaljkazalbbit(debvthet)formt:
aszellemi,fizikaivagykzletimunka
azrtkvmagatarts,akzssgiszellemi,kulturlisstermszetirtkeinekvdelme,
vsa
asegtkszsgvagykaritativits
atolernsmagatarts
afegyelmezettsg.
Aznfejlesztmagatarts-stevkenysgformkkzttazletvezetseredmnyessgts
sikertelsegtrtelmi,azeszttikaisazegszsgesletmdranevelsfeladataitnevezi
meg,gymint
intellektulis-mveldsitevkenysg
eszttikaitevkenysg
azegszsgesletmdnormitkvetmagatarts.
Afelsorolsezektekintetbenisbvthet,debrmelyikelhagysaastabilitstveszlyeztetn.
Az emberi aktivits meghatrozott szemlyisgbeli felttelrendszere szablyozsa alatt
ll,ezrtazletvezetsre,azazamagatarts-stevkenysgrepertorraaszemlyisgbelifelttelrendszerhezigazodszocilisminsgfejlesztssellehethatni.Akonstruktv letvezets
alapjt a magatarts- s tevkenysg-repertor mellett az letvezets szilrdsgt s
kv etk ez et ess g t, autonm jellegt biztost sztnz motivcis szemlyisgkomponensek(szoksok,pldakpek-eszmnykpek,meggyzdsek)alkotjk.
ABbosikistvnltalszemlyisgkomponenskntjelltterminusapedaggiaiszakirodalomban jellem, rzlet, trekvs, autonm morl, szilrd akarati irny, szoks,
meggyzds,eszmnykp,irnyultsg,belltds,motvum,szksgletmegjellssels
tbbflemagyarzelvmentnjelenikmeg,defunkcijuklnyegeazonos:amagatarts adott
trtnelmistrsadalmielvrsoknakmegfelel,tartsautonmszablyozsa(i.m..:32).
A magatarts s a tevkenysgformls a szemlyisgfejlesztssel egysgben trtnik. Az
egynaktivitstaszemlyisgegymssalszorosklcsnhatsbanllktffunkcionlis
komponenseszablyozza:azsztnz-regull sajtossgcsoport sakognitv, azaz szervezvgrehajt sajtossgcsoport (ismeretek, jrtassgok, kszsgek, kpessgek csoportjt).
Bbosikkiemeliazismeretekkzlanormaismeretet,akpessgekrendszernekelemei
kzlazintellektulis kpessgeket (rzkelst,szlelst,figyelmet,emlkezetet,kpzeletet,

EgynsTrsAdALoM

95

gondolkodst),akommunikciskpessgekcsoportjt(beszd,olvass,rskpessgnekcsoportjt),acselekvskpessgt(ezenbellamozgst,erfesztst,helyesnrtkelst)saszociliskpessgcsoportot(amorlisanticipci,azerklcsitlkpessg,az
erklcsisszefggslts,anormakvets,msokrdekeinekfigyelembevtele,azegyttmkds, kapcsolatfelvtel- kapcsolattarts kpessgek csoportjt), mint amelyek nagy
hatstgyakorolnakazletvezetsre.(i.m.34.)
Fontosnaktartjukazegszletenttarttanulssacivilszervezetekvizsglatakor
kiemelni, hogy a professzor megfogalmazsa szerint a kzssgi tevkenysgnek a
trsadalmilagrtkesmagatarts-stevkenysgformkkialaktsbanjtszottnlklzhetetlen szerepe ma meglehetsen ltalnosan elismert. (Bbosik 2004: 68) Egy
korbbitanulmnybanutalarrais,hogyaspontnkirekesztdsegyikokaaziskolk
szktevkenysgrepartorjbankeresend.Akzssgitevkenysgrendszerkulcsfontossg szerepet tlt be, ami azonban annak vgiggondolsra is ksztet bennnket,
hogyhaaziskolamellziakzssgitevkenysgrendszerteljesrtkkiptst,eza
kzssgfejlesztsnfejlesztmagatartsformkbegyakorlst,szoksszervttelt,
valamintaszociliskpessgekfejldstbiztostalapvetfontossghatsegyttesek
kiesst jelenti a nevelsi hatsrendszerbl, s ennek felteheten sokoldal, negatv
kvetkezmnyei vannak. (Bbosik 2004:69). Fontos szerepet tlt be az iskolai
diknkormnyzati tevkenysg megszervezse s a klubok, programok megvalstsa,
vagy kzs fizikai munkk, gymlcsszedsek, vagy a lokalitst erst helytrtneti
vetlkedk ltrehozsa tanulknt. A gyermek- s fiatalkori kzssgi tevkenysgek
elsegtikafelnttkoritrsadalmiaktivitst,kialaktvaademokratikusattitdt,megszerezve
szmosszocilis,kommunikcisskulturliskompetencit.Mindezekkelegybecsenga
kzssgfejlesztegyesletekltalmegfogalmazottnemzetkzinyilatkozat:Akzssgfejlesztsolymdonerstimegaciviltrsadalmat,hogyakzssgicselekvstsa
kzssgiperspektvkathelyezieltrbe atrsadalmi-,gazdasgi-skrnyezetvdelmi
irnyelvek kialaktsa sorn. A kzssgfejleszts a helyi kzssgek kpess ttelre
trekszik,belertveafldrajzilagmeghatrozott,akzsrdekekvagyazonosidentits,
illetveakonkrttmkskezdemnyezsekalapjnszervezdkzssgeketis.Akzssgfejlesztsakzssgicsoportokon,szervezetekenshlzatokonkeresztlfejlesztiaz
emberekkpessgtarra,hogyaktvtagjailegyenekatrsadalomnak,valamintfelkszti
azintzmnyeketsazllami,magnsnemkormnyzatiszervezeteketarra,hogyprbeszdetalaktsanak kialakossggalazketrintvltozsokkzsmeghatrozsbans
vgrehajtsban.Akzssgfejlesztskulcsfontossgtmogatjaazaktvsdemokratikus
trsadalmirszvtelnek,tmogatjaahtrnyoshelyzetskiszolgltatotthelyzetbenlv
kzssgekautonmvlemnynyilvntst.olyanrtkrendsalapelvekmentnhatrozzamegnmagt,mintazemberijogok,atrsadalmibevons,azegyenlsgsa
soksznsg elfogadsa,amelyeketmeghatrozotteszkz-sismeretrendszerenkeresztl
rvnyest. (Budapestinyilatkozat2004).15

15 'Building civil society in Europe through community development' - international conference Budapest25-28March2004

96

AkzssgTAnuLsA

5.5.Akzssgiszimbolikasatanuls
Abemutatottrtkek,azegszletenttarttanulsfilozfijt,aBbosikistvnltal
bemutatottegynskzssgfejlesztsegysgt,egynstrsadalomharmnijtabemutatottrtkekegsztakanadaioktatsiszakemberekltalkifejlesztettegszletent
tartmodellbentalltukmeg.kanadabefogadnemzetknt,tolernsabevndorlk
s rtktisztel az slakossggal szemben. A fggetlen nonprofit szakmai testlet, a
canadian council on Learning a nemzetisgek szakmai szervezeteinek bevonsval
hrommodelltdolgozottkiaFirst Nation, aMetis sazInuit Holistic Lifelong Model-t
azslakosok,amtisindinoksazinuiteszkimkszmra,hogyrthetvtegyea
tanulsszksgessgt.Aprogramsornjtanulsismrsimdszerekfejlesztsre
kerltsor,aformlis,nemformlissinformlistanulsmrsreindiktorokatdolgoztakki.Azegszletenttarttanulstszemlletesbrval,egytanulsszakaszait
brzolvilgfa,egyjuharfa,illetveegytanulsieszkimpokrcltaltettkrthetvs
befogadhatv.
9.sz.bra.AzElsNemzetsMtissaInuitholisztikustanulsimodelvizulis
megjelentse

Mindhrombraaclkznsgkultrjnakmegfelelszimbolikvalteszirthetvs
szerethetvazegszletrekiterjedtanulsgondolatt.Azelsmodellnlafagykereia
tanuls forrsvidkt jellik, a lombkoronja pedig politikai, gazdasgi, szocilis s
kulturlisvilgot,melyetatudsltalelrhetnk.Agykerekblmertjkatudst,nmagunk
erejbl,acsald,azsk,akissnagykzssg,anemzetsmsnpekltal,atermszet,
szoksoksnnepek,illetveanyelvekrvn(fagykerei),melyhezaklnbzsegtk,a
szlk, a tanrok, az idsek s ms mentorok (cseppek) segtenek. gy rhetjk el
akzsjl-ltet.hasonlelvalapjn,csakmsnzpontotjelentmegazindinokfja,
illetveazeszkimrtkrendetbemutatnemez,sazaztkrllel,egy-egyrtketkpviselegynekblllkzssg(reportonLearningincanada2007).
Ahelyikzssgekproblminakmegoldsbanvalaktvszerepvllalssornltrejn
egyfajta a kzssgi tanuls, ami az lmnyek, tapasztalatok strukturlt feldolgozsn
keresztlvgbementanulstjelenti.Akzssgirszvtelegyrsztazegynismeretszerzshezjrulhozz,tnylegestrgyitudstnveliatrsadalmifolyamatokrl,msrszt

EgynsTrsAdALoM

97

alapkszsgeketfejleszt(kommunikci,trsasviselkeds)atapasztalatszerzs, azelsajtts
tjn,tovbbattitdformlakislehetnekakzssgilmnyek.Akzssgi tanulsolyan
kulcskompetencikatfejleszt,melyekegyttallehetvteszikamunkavllalshozszksges
tovbbialapkszsgek(pl.:csoportmunka,kritikusgondolkods,szervezkszsg,esetleg
vllakozsiismeretek,stb.)megszerzst.
Akzssgitanulsnemformlistanulsitevkenysg.AzinformlistanulstBenedek
AndrsaMagyarvirtulisEnciklopdijbanakvetkezkppendefiniljatanulsra,
tudsraismeretekszerzsresalkalmazsrairnyulnemintzmnyiszervezetikeretekben megvalsul tevkenysg. A csaldban s kortrscsoportokban, valamint
infokommunikciseszkzksegtsgvelegynimdonismegvalsulinformlistanuls
a kpessgek alaktsnak, a szemlyisgfejldsnek (szocializci) alapvet felttele,
eszkze.Azinformlistanulsnemazonosazobjektvtartalmakrendszernek,logikai
struktrjnak merev kvetsvel, hanem jellegbl addan rugalmassgot felttelez.
Jellemzjeatanulsbanrsztvevkletkorisajtossgainak,egyniklnbsgeinekdifferenciltsga,aklnbzinformcisforrsokignybevtele,azletklnbzszntereinszerzetttapasztalatokfelhasznlsa.Arsztvevkletkorttekintveazinformlis
tanulsegyrefiatalabbkorbankezddiksegyreidsebbkorigtart.Azinformlistanuls
technikaifelttelrendszereazinformatikatrhdtsval,aszlessvinternetsmobilhlzatokhozvalhozzfrsbvlsvelfolyamatosantalakul.Aszmtgpsegtsgvel megvalsul egyni tanuls mellett egyre nagyobb szerepet kap a mobil telekommunikciseszkzkkel,savizualitsjtechnolgiival(vizualitsazoktatsban)
trtnkognitvmegismers.(www.enc.hu).
Akvetkezfejezetanemformlissazinformlistanulsikrnyezetbenmegvalsul tanuls,
acivilszervezetekszereptvizsgljaazegszletrekiterjedtanulsbanegydelfimdszerrel
vgzettkutatseredmnyeinekbemutatsval.

98

AkzssgTAnuLsA

dELFikuTATs FELnTTkpzkAkzssgiTAnuLsrL

99

6.DELFIKUTATSFELNTTKPZK
AKZSSGITANULSRL

Afelnttkpzsinonprofitszervezetekkrben,hagyomnyosszociolgiaimdszerekkeldokumentumelemzs,krdvesfelmrs,interjkalapjn2007-ben
vgzettempirikuskutatsunknemvoltteljesenalkalmasarra,hogymegfelelmlysg,
kvalitatveredmnyeketkapjunkakzssgitanulsrl,acivilszervezetekbenmegszerezhetkompetencikrl(Arapovics2007).Azinformlistanulsnemtudatostanulsi
tevkenysg,ezrtamrseisnehzsgekkeljr.Aszervezetivezetkkelsafelnttkpzsi szakemberekkel felvett interjk nagymrtkben hozzjrultak a terlet alaposabb
megismershez, de a civil szervezetek informlis tanulsban betlttt szerepnek
vizsglathozclszerbbnekltszottadelfikutatsimdszertvlasztani.Amdszer
leh etsgetteremtarra,hogyamegkrdezettszakemberekjjavaslatokatismegfogalmazzanakatmvalkapcsolatosan.Adelfimdszeregymsikclelrstislehetv
tette:segtsgvelacivilvezetknekvlemnykkifejtsresatbbivezetveltrtn
klcsnsmegvitatsranyltmdja.ilyenmlysg eszmecseretermszeteskrlmnyek
kztt nem biztos, hogy megvalsulna. clunk volt, hogy kormnyzati szakemberek
bevonsvalkzelebbhozzukaszakembereksadntshozkvlemnyt,illetvej
frumteremtsvelelsegtskkzttkakommunikcitsazinformcikcserjt,
ezzelissegtveatrsadalmitkegyarapodst.Akutatseredmnyeit,ajavaslatokat
alkalmasnaktartjukarra,amindennapimunkntltovbbkpzsi,pedaggiaiprogramok
keretn belli hasznosulsra. A delfi mdszer nem elterjedt haznkban, ezrt ennek
bemutatsrarszletesebbentrkiefejezet.

6.1.Adelfimdszer
Adelfimdszeraheterogncivilszektorbanmegjelensokfle,egymsnaksokszor
ellentmond nzpont szembestsre, dntsek elksztsre alkalmas kvalitalv
vizsglatimdszer.Feketnszakosvaakzelmltbanvgzettfelnttkpzsikutatsasorn
adelfimdszertalkalmazta,elzetesensszefoglalva,hogymilyenesetekbenrdemes
ezzelatechnikvalfelmrstvgezni(Feketnszakos1998).Azltalamegjellt, albbiakban
indokoltaspektusokszintemindegyikeilleszkedettdolgozatunkvezrelvhez,sezakrlmnymegerstetteszndkunkatadelfikutatsimdszeralkalmazsamellett.Azilyentpus
kutats,mondhatnnkmagaistanuls,segybenkonszenzusteremtfolyamat,ahogyazt
azalbbisszefoglalsistkrzi:
A problma megoldst megknnyti a kollektv tletalkots.
A (felnttkpzsi) civil-nonprofit szervezetek s az llam kapcsolatrl ellenttesen
gondolkodnakatbbkrdsbenisacivilszervezeteksakormnyzatkpviseli.
Magyarorszgtpolitizlttrsadalmatbbtekintetbenismegosztottezrta rsztvevk valsznleg nem folytatnnak adekvt kommunikcit ezen beavatkozs (felmrs)nlkl.

100

AkzssgTAnuLsA

A megoldst vrhatan jobban elfogadjk, ha kidolgozsban tbben vesznek rszt, mint


az egy face-to-face tancskozson lehetsges lenne.
szakmjukstrsadalmiszerepkalapjnistbbflefunkcitbetlt,igenelfoglalt
szakembereketvontunkbeavizsglatba.hagyomnyosszakmaitancskozsoksorozata,
a tbbszri tallkozs az idigny, a tvolsg s a kiadsok miatt sem lenne praktikus,
mondhatniszintemegoldhatatlanvolna.
Abbladdan,hogyklnbzkor,klnbzpozcitbetltszakemberekvlemnyrevagyunkkvncsiak,fennllannakaveszlye,hogyegyes rsztvev csoportok
dominnsabbak, mint a tbbi.Adelfitechnikainvarinsasttuszhelyzetre,ezrtnylt
sdemokratikusvlemnynyilvntsimd.
Afentiszempontrendszertfigyelembevvevlasztottukazinformlistanulsikrnyezetben megvalsul tanuls, a civil szervezetek s a felnttkpzs egymsrahatsnak
vizsglatakoradelfimdszerdntshozvarinst,annakflanonimtechnikjt.
6.1.1. A delfi mdszer elnevezse
Adelfi-mdszernevtadelphoijsdrlkapta.Amtikusparnasszosz-hegylbnlfekv
kultikus helyet az archaikus trtnelmi idktl dephoit a vilg kldknek, a vilg
kzepnektartottksazittmkdjsdavulkanikustrsvonalonjttltre.Adelphoi
jshelyamkneicivilizciidejrei.e.1500krliidktlmkdtt,ekkormgcsak
egyaFldistennjnekgainakszenteltbabrkunyhlltitt,atalajnylsaibl(aFld
mhbl)kbthatsvulknigzokszivrogtakel.16 i.e.800tjnemeltkittaz
elsktemplomotApollntiszteletre,akiamondaszerintittgyztelepthiariskgyt.
Aszentlyszvbengettazistenifny:azazrkmcses,amelyneklngjtamonda
szerintpromtheuszazolmposzrlloptaazembereknek.Atemplombanjsoltpthia
jsnje,akinekszavaitpapokktrtelmhexameterekbefoglaltk.Adelphoiszentlya
gyarmatostssagrg-perzsahborkskorbani.e.4-6szzadbanltefnykort,
ami egybeesett a grg demokrcia virgkorval is. A tbbflekppen magyarzhat,
sokakatbefolysoljvendmondssalajsdatevkenysgenemcsakavallsra,hanem
apolitikai,trsadalmiletreiskihatottsmeghatroztaazerklcsksmagatartsformk
alaktstis.Eurpaikultrnknakarszelettadelphoijsdafelirata:Gnthi szeauton
ismerdmegnmagadat!(graves1985).
Ajsdrlkaptatehtanevtazamdszer,melyeleintejvkutatsoknak,majdegyre
inkbb prbeszden, vagy konszenzuson alapul vizsglatoknak lett egyre npszerbb
mdszere.
6.1.2. A delfi mdszer eredete
Egyeskutatk1948-rateszikadelfitechnikaeredett,amikorisegylversenyeredmnyeit
prbltk ilyetnkppen megjsolni (geray 2004), de a legtbb szakirodalom szerint a
mdszert az 1950-es vekben dolgoztk ki a rAnd vllalat kutati (Brown 1968,
sackman1974,Linstone-Turoff2002).Azu.s.Airforcefelkrseegyatomhborveszlynek s vrhat kvetkezmnyeinek felmrsben kvntk prognoztizlni a vrhatan
16 'Building civil society in Europe through community development' - international conference Budapest25-28March2004

dELFikuTATs FELnTTkpzkAkzssgiTAnuLsrL

101

bekvetkezesemnyeketsazokfelttelezhetidpontjt,valamintafejldsjvbenif
irnyvonalait.
Aknyestmravaltekintettel,amdszerrelkapcsolatoselseredmnyeketdalkey
andhelmercsak1963-benpubliklta(dalkey-helmer1963).1964-benkerltsorazels
hossztvelrejelzsre,melybenaszakrtk25-50vreelretettekjavaslatokat(Brown
1968:8).
oktatsi terleten 1966-ban alkalmaztk elszr a dephi mdszert. innovci az
oktatsban(innovationinEducatio)cmmel.AcharlesF.ketteringAlaptvnyszponzorlsvalazinstituteofgovernmentandpublicAffairsvgezteakutatst,melyetAdelson,
Alkin carey s helmer hozott nyilvnossgra (Brown 1968:10-11). A kutatsban egy
multidiszciplinristerletrlsszelltszakrticsoportfoglaltasszeazamerikaioktatsgy
perspektvjt.Aszakrtkegykzelszzelembllllistaalapjnhatroztkmegazokat
alegfontosabbtevkenysgeket,melyekelsegtikazoktatsinnovcijtatanterv,a
didaktika,azoktatsigazgatsa,atanulirszvtel,akapacitskihasznls,afelnttek
tovbbkpzsesegyboktatsiterleteken.Azutolsfordulbanmindenelemhezbrutt
kltsgetiskellettrendelnikarsztvevknek,ezsszestskoraz5vesfejlesztsre10
millird dollros keretet eredmnyezett. A sajt terletkn egybknt jl informlt
szakrtkbelttk,nehzdnteniafejlesztsekrl.Afelmrsugyanakkorbebizonytotta,
hogy a delfi mdszer alkalmas az oktatsi terlet vizsglatra. A delfi technikt ettl
kezdve alegklnbzbbterleteken,pldulaziparban,atervezsben,aszociolgiban,
akulturlisantropolgibansanevelstudomnybanishasznltk,dealkalmazzkkommunikatv mdszerknt a problmamegoldsban, vagy csoportos konszenzusteremts
eszkzekntis.
AmerikblkiindulvanyugatmajdkeletEurpban,aTvol-keletensJapnbanis
egyre npszerbb lett a delfi technika. Egy nonprofit szervezet hozta ltre a vizsglati
mdszert,majdtvettkkormnyzatok,agazdasgszerepli,majdtudomnyoskutatsi
mdszerrfinomult.
2002-benjelentmegegyhatszzoldaltmeghaladgyjtemnymelyetamdszer
kivlsgaiharoldA.LinstonesMurrayTuroffszerkesztettek,felkrveamdszeregyik
atyjt,olafhelmertabevezetmegrsra.Ezaktetazelrejelzsekterletnszignifiknsan alkalmazott mdszerknt mutatja be a delfi technikt, de azt is sszegyjtttk,
hogymelyterletenalkalmaztkjelentskutatsoknl,ezekazalbbiak:

nemelggismertaktulisvagymltbliadatokegybegyjtse
Trtnelmiesemnyekszignifiknsvoltnakvizsglata
kltsgvetskalkulcikrtkelse
nagyvrosisregionlistervezsek
Egyetemi,egyetemvrosifejlesztsekscurriculumoktervezse
Modellezsek,struktrkkialaktsa
proskontranzetekszembelltsa
gazdasgistrsadalmikapcsolatrendszerenalapulkomplexfejlesztsek
valssvltmotivciktisztzsa
rtkekstrsadalmiclokprioritsnakfeltrsa(Linstone-Turoff2002:4)

102

AkzssgTAnuLsA

6.1.3. A delfi mdszer menete s varinsai


dephoijsdhozazkorigrgkakkorfordultak,amikorsorsdntkrdsben(pl.csata
eltt)jvendlsrevoltszksgk.Atudomnyosmdszerisajsdamegkrdezsre
irnyul,azazaszakrtivlemnyekmegismersre.Aklasszikusdelfitechnikaegyfajta
kommunikcismdszeregykomplexproblmamegoldsra,egykonszenzusonalapul
vlemny megfogalmazsra a rsztvev szakrtk kzvetlen tkztetse s szemtl
szembenikonfrontcielkerlsvel(uhl1999).Amdszerelnye,hogyolyanjszer
vlemnyekisfelsznrekerlhetnek,melyekdominnsegynek,vagyszakrticsoportok
befolysa esetn httrbe szorulnnak. A kommunikci kttt rend szerint trtnik,
tbbfordulsrsosformban.Akivlasztottszakrtketfelkriakutatstvgzcsoport,
hogymegadotttmbankrdsekalapjnnvvelvagynvtelenl(tbbnyirersban)
kzljkvlemnyket,tegyenekjavaslatokat,fogalmazzanakmegdefincikat,jvendlseket.Afordultkvetenakoordintorokvisszajelzstadnakarsztvevknek,
konszenzusosvagyaztlagostleltrvlemnyeket,statisztikaieredmnyeketkzlnek,
vagyakvetkezfordulbanezekrekrdeznekr.Amsodikfordultkvetenakutatsvezetkismtvisszacsatolstkldenekakisebbsgivlemnyekismertetsvel,melyek
tgondolsrajabbfordultkezdemnyezhetnekakonszenzusosvlemnykialaktsa
rdekben.
Azeredeti(1960-asvekbeli)mdszerszerintakivlasztottszakrtkettbbforduls
vittfolytattakamegismernikvntterletrl,arrl,hogymilyenesemnyeksazoknak
milyenkvetkezmnyeivrhatkajvben.Azelsfordulbanaszakrtkegykrdssortkaptak,azezekreadottvlaszaikatszakrticsoportdolgoztafelsazeredmnyekrl
jelentst ksztett. A jelents alapjn ksztett j krdv (megismtelt s j krdsek)
mellettajelentstismegkaptkarsztvevk.hromilyenfordulrakerltsor,avgn
sszegeztk a zrjelents formjban a felmrst. A mdszert prognosztikus delfi
techniknak neveztk el. Ennek a clja a problmamegolds rdekben valamifle
konszenzuskeresse.
Az 1970-es vektl Linstone s Turoff kidolgozta a politikai delfi mdszert, mely
anzeteksokflesgnekfeltrkpezsrealkalmas(Linstone-Turoff1975,2002).Enneka
varinsnakazaclja,hogytbbszakrtiszempontkerljnnapvilgra,akregymsnak
ellentmond vlemnyek is, hogy alternatvt lehessen knlni a dntshozknak, a
rea l it s ok megv it at s r a is sor ker lh et. Az esetl eg es anon im it s itt a szl esk r
nzetekbtrabbkifejezstteszilehetv(Feketnszakos1998,2002).
harmadiktpusadntshoz delfi, melynekcljadntselksztse,vagyadnts
meghozatala.Ezhasonltazelztpushoz,abbantreltle,hogyavlaszadknagy
hnyadtolyanszakrtkalkotjk,akikmagukisapolitikaformli,tehtdntshoz
pozcibanlvszakemberek.Arsztvevkilymdonnemcsaklerjkavizsgltvalsgot, hanem kzs dntskkel maguk hozzk ltre. Ebben a formban javasolt a
kvzi-anonimitsalkalmazsa,az,hogyarsztvevknvsortnyilvnossgrahozzk
akutatk,deazt,hogyazegyesvlemnyekkitlszrmaznak,aztnem.Arsztvevket
gykev sb bef ol ys oljaaz,hogykit lszrm az ikazadottnz et,objekt v ebb megtlsaleshetannakelfogadsavagyelutastsa.Eztazeljrst,aztletbrze(brainstorming) elemet gazdasgi jelleg kutatsok esetben sokszor alkalmaztk mr
(rauch1979).

dELFikuTATs FELnTTkpzkAkzssgiTAnuLsrL

103

6.1.4. A delfi eljrs a felnttkpzsben


Feketnszakosva,akiafelnttkpzskonstruktivistaaspektusnakvizsglatakormaga
is alkalmazta a depfi mdszert, felhvta a figyelmet tbb olyan felnttkpzsi kutatsra,
melybenadelfitechniktalkalmaztk(Feketnszakos2002).
Ezt a mdszert alkalmaztk pldul a nyolcvanas vekben felnttkpzsi terleten
stroombergltalvezetetthollandkutatsban,melybe110szakrttvontakbe.Akutats
egyikmegllaptsaazvolt,hogyktnagyramlatvalsznsthetafelnttkpzsben,
aszakma-skpestskzpontsaszabadltalnosmveltsgetadnevels.Afelmrsszerintezaktramlatcsakafelnttekalapoktatsbanfogtallkozni.(stroomberg
strsai1987inLeirmann1998:127)Megkelljegyeznnk,anyolcvanasvekezenprognosztizcijajelennkvalsgtrtale.WalterLeirmanntbbeljrsbanisrsztvett,az
utbbiktvtizedbennemzetkzilegismerttvltakpldulabelgaSzabadid 2000-ben,
Urbanizci a jvben, Idbeoszts a posztindusztrilis trsadalomban, valamintA felnttkpzs
jvbeli orientcii cm prognosztikai delfi kutatsok (Leirmann 1998, szakos 2002).
Magyarorszgon szakos vnak ksznheten egyre tbben figyelnek fel az eljrsra a
felnttkpzs terletn, de tbbek kztt Falus ivn, nahalka istvn, szabolcs va
a kvalitatvmdszereketbemutatmunkibanhoztkkzelamdszertapedaggiai
kutatsokhoz(Falus1993,nahalka1997,szabolcs1999).

6.2.Azegszletenttarttanulssacivilszektorkapcsolatt
vizsglkutatselzmnyei17
6.2.1. Kutats kzvetlen elzmnye
2007-ben felmrst ksztettnk a nonprofit felnttkpzsi szervezetekrl, mely
leginkbb arra irnyult, hogy a szervezeteknek milyen szerepe van a nemformlis
tanulsban. A felmrs eredmnyeit a Felnttkpzsi nonprofit szer vezetek cmen
rszletesen kzreadtuk (Arapovics: 2007a). A kutatsban 145 szervezet vett rszt,
ezekkzl139szervezetkrdvettltttkiafelnttkpzsselkapcsolatostevkenysggelsaszervezetmkdsvelkapcsolatosan.Avizsglatanonprofitszervezetek
lt alvgz ettnemformliskpz s ekfelm r s r eirn yult.Br15mlyinterjraissor
kerlt,melytbbflekrdsrintsreadottalkalmat,akutats egyikeredmnyekppen
azt fogalmaztuk meg, hogy egy j felmrs keretein bell, ms mds zerr el kell en e
vizsg ln i a civil-nonprofit szerv ez et ekb en megv al s ul informlis tanulst s azt,
hogymilyenismeretekre,jrtassgokra,attitdrevanszksg,anonprofitszervezetek
mkdtetsekor. A felmrs kutatsi tapasztalatainak hatsra kezdtnk teht jabb
empirikuskutatsba,kzeltvenszakembermegkrdezsvel.Arsztvevkaszakterletktekintlyeskpviseli,ezrtvlemnykmeghatrozavizsglttmban.

17 AkutatsmegvalsulstaMagyaryzoltnFelsoktatsikzalaptvnyhumnerforrsfejlesztse
acivilszektorbandoktoranduszsztndjasazELTEpedaggiaispszicholgiaikarnevelstudomnyi
iskoljnakstartgiaifejlesztsiplyzatitmogatsatettelehetv.

104

AkzssgTAnuLsA

Avizsglatimdszerlvlasztottdelfitechnikaegyttalegymsikclelrstis
lehetvtette:acivilvezetkvlemnyeafelnttkpzsbensaszakigazgatsbanjratos
szakemberekvlemnyveltallkozhatott.Akutatsfbberedmnyeinekismertetseeltt
rdemeskitrniavizsglatimdszereredetressajtossgaira.
6.2.2. A delfi kutats clja s krdsei
Adelfikutatsclja
a) Az jabb empirikus kutats clja az civil-nonprofit szervezetekben elsajtthat nemformlissinformlistanulsvizsglataazegszletenttarttanulsban.
b) Avizsglatarraiskiterjedt,hogymilyenkompetenciksajtthatakelacivilaktivits,
vagyegynonprofitszervezetmkdtetsesorn,illetvemilyenkompetencikszksgesekegynonprofitszervezetszakszermenedzselshez,mirekellfelksztenia
leendmunkatrsakat,nknteseketaszakmaikpzsek,tovbbkpzseksorn.
c) vizsglni kvntuk, milyen feladatai lehetnek a civil-nonprofit szervezeteknek a
felnttkpzsbenilletveazegszletenttarttanulsban.
d) Feladatul tztk ki annak a feltrst is, hogy milyen jvbeni intzkedsek, milyen
kormnyzatiscivilegyttmkdsek,milyenkonkrtlpsekszksgesekakapcsoldsipontokerstsresabennkrejllehetsgekkibontakoztatsra.
e) Akutatsegyikcljavolttovbb,hogyltrehozzonvalamiflekzvettettprbeszdet
felnttkpzsselsnonprofitismeretekkelfoglalkozszakrtk,civilekskormnyzati
dntshozk,elmletikutatksgyakorlatimegvalstk,fiataloksidsek,konzervatv
s szabadelv gondolkodk, fvrosban s kisteleplsen illetve Magyarorszgon s
klfldnlszakemberekkztt.

6.3.Delfikutatsacivilszervezetekbenmegvalsulinformlis
tanulsrl
Amdszerkivlasztsakorsszevetettkakvantitatvsakvalitatvkutatsokelnyeit
s htrnyait(szabolcs2001:23-24),melysornarraakvetkeztetsrejutottunk,hogya
vizsglandterlet(acivil-nonprofitszervezetekvilga)sazemberivilgugyanempirikusan
megfigyelhetvolt,objektvtrvnyszersgekbemutathatakvoltak,detovbbivizsglatot
rdemestenni.Teljeskrmegkzeltseazrtszksges,mertacivilszektorrsztvevi
szervezetkntskzssgknt,tehtatrsadalomkonstrukcijakntismegjelennek.A
civiltrsadalomsanonprofitszervezetekvilgartkekmentnplfel,cljbanisrtkorientlt,morlismotvumokkalbr,ezrtnehzatnyeksazrtkekelvlasztsa.korbbi
kvantitatvmrsnksokasgravonatkozott,matematikaistatisztikaifeldolgozssal jrt,deaz
interjkrvilgtottak,hogyclszerkiemelniakisszmegyedieseteket,astatisztikailag
nem mrhet szempontokat. A felnttkpzsi nonprofit szervezetek egyrszt komplex
rendszerknt mkdnek, ugyanakkor bonyolult gazdasgi, trsadalmi, kulturlis, politikai
krnyezetbentevkenykedhetnek,sennekhatsaugyancsaksoktnyezs.
6.3.1. A kutats mdszerei s rsztvevi
A civil szervezetek s az infomlis tanulsban betlttt szerepnek vizsglatra n. delfi
mdszerrelkerltsor.Adelfieljrsdntshoz, politikafejleszt vltozatnakalkalmazsval

dELFikuTATs FELnTTkpzkAkzssgiTAnuLsrL

105

vgeztem,kzeltvenszakemberbevonsval.Ezakvalitatvkutatsimdszer,lehetv
tette,hogyakrellenttesnzeteketvallszakemberekakikszakmjuknl,pozcijuknl
vagypolitikainzetknlfogvaegymsvlemnyvelritknszembeslnekkoordincival
egyttmkdjenek,ezltalmegismerjkazokatanzeteketis,melyekkelegybkntritkn
szembeslnnek. A vizsglat sorn flanonim technikt alkalmaztam, gy a rsztvevk
dnthetteknevkszerepeltetsrl,dearrlnemkaptakinformcit,hogymelyikvlemnykiheztartozik.Adelfimdszerhromfordulsvolt,melyreafentebbbemutatott
nemzetkzi (Linstone, h.A..,Turoff, M. 1975, Leirman,W. 1998) illetve hazai
(Feketnszakos,.2002)felnttkpzsikutatsokadtkamintt.
A felmrst az elektronikus levelezs lehetsge kitgtotta, gy Magyarorszgra
fkuszlva,magyarmunkanyelvendolgozvaAusztrliban,nagyBritanniban,Franciaorszgban, romniban, szlovniban, l szakemberek bevonsval nemzetkzi
szintvvlt.Arsztvevkkivlasztsnlazvoltacl,hogyaszakrticsoportban
vegyenekrsztafelnttkpzssacivilszektorelismertszakembereislegyenjelena
kormnyzatidntshozkkreis.
6.3.2. A rsztvevk nvsora
dr.BakaJzsef
dr.BartalAnnaMria
Bndr.gelencsrkatalin
BorbthErika
dr.Bdigyrgy
BrachingerTams
BrllEdit
dr.czikeklra
cskyrozlia
dnTiborklmn
katiEvans
Feketndr.szakosva
dr.garasildik
giczeypter
gondavalria
gyeneszsuzsa

hadnagyJzsef
dr.hencziLajos
dr.klmnAnik
kepeLili
kocsyFerenc
dr.kutiva
dr.LakrovitsElvira
LovasnAvatJudit
dr.MagyarMikls
dr.MrkusEdina
dr.MartiAndor
dr.MartinkJzsef
Mczdra
nemodaistvn
nizkpter

nyki-krsyMria
dr.pavluskavalria
pterfiFerenc
dr.pethLszl
pikzsuzsa
sebestnyistvn
simndiszilvia
dr.strikersndor
szabndr.MolnrAnna
szentirmaiJudit
dr.szirtesMria
Tarnaiistvn
TthJzsef
TrkAndrs
rgincsAnik
dr.vercsegilona
+1f(anonimitstkrt)

6.3.3. A kutats menete


Ateljesvizsglatlebonyoltsra2007decemberes2009februrjakzttkerltsor.
Azelsfordulindtsra2007decemberbenanonprofitkpzsiMhelytallkozja
adottalkalmat,eztkvetenlevlben(emailben)krtemfelaszakembereketakzremkdsre, akik 2008 mrciusig adtak esszszer, vagy felsorolsszer vlaszokat a
krdsekre.

106

AkzssgTAnuLsA

Akrdvkrdsei(1.fordul)
1) Mit rt n az egsz leten t tart tanulson?
2) n szerint milyen gyakorlati tuds, kompetencia, ismeret, jr tassg, kszsg, attitd
sajtthat el
a) a civil aktivits, a trsadalmi rszvtel sorn?
b) a nonprofit szervezet mkdtetse sorn?
3) A civil-nonprofit szervezetek esetben milyen clokat, elkpzelseket tart kvetendnek
a felnttkpzs terletn? n szerint milyen szerepe lehetne a civil-nonprofit szervezeteknek
az egsz leten t tart tanulsban?
4) Milyen intzkedsekkel lehetne e szerepvllalst segteni?
Avlaszokalapjnazeredmnyekstatisztikaistartalmisszestseutnkerltsora
msodikfordulra2008mjusasszeptemberekztt,gyhogyarsztvevkazels
krdvre,ahromesszszerkrdsreadottvlaszokat(1,3,4.)ismegkaptkteljes
terjedelemben, egybegyjtve. A msodik krdsre felsorolsok reztek, ezrt a msodik
fordulban ezek rangsorolsra, rtksorrend fellltsra tettek javaslatot a szakrtk.
Afelmrssornarraisirnyultakrdsek,hogymegtlskszerintvltozott-evlemnyk a
tbbivlaszelolvassnakhatsra.
Aharmadikfordulra2009februrjrakerltsor,melyazeredmnyekkzlsntl
egy utols visszacsatolsi lehetsget knlt fel. Az adatok feldolgozsa kvalitatv s
statisztikaimdszerekkel(tlag-,szrs-sgyakorisgszmtsokkal,kereszttblaelemzssel, korrelciszmtssal s klaszteranalzissel) trtnt, spss szmtstechnikai
szoftversegtsgvel.

6.4.Fbbkvetkeztetsek,javaslatok
6.4.1. Szakrti vlemnyek az egsz leten t tart tanulsrl
Az egsz leten t tart tanuls filozfija a pedaggus-andraggus szakma elmleti
szakembereisarsztvevszakemberekszmraelfogadottparadigmvvlt.Arsztvev
szakemberekltaladottdefincikkzelfeleazunisdokumentumokbanmegfogalmazott
ismrvekhezlltkzel.Tbbenkiemeltk,hogynemcsakamunkaer-piacravalalkalmass
tteltrtenekafogalmonsnemcsakiskolarendszerkpzst,ugyanakkorarsztvevk
nagyhnyadaaszakmaikpzseket,aszakmaspecifikustanulst,azt-stovbbkpzseket,
amunkaer-piacialkalmassttelthangslyoztaazegszletenttarttanulsesetben.
volt,akiafogalomelhasznldsra,tlzotthasznlatrahvtafelafigyelmet.
Az egsz leten t tart tanuls megfogalmazsra az els krds irnyult, s minden
rsztvevmegvlaszoltaakrdst.Arsztvevktbbsgeismerteanemzetkzidefincikat,
tbbenennekmegfelelenfogalmaztak,volt,akiutaltisvlaszbanazEurydikekutatsra.
Azlethosszigtarttanulskapcsnalegtbbetemltettfogalmak:let(79), tanuls
(68), j (29), kpzs (27), egyn (22) trsadalom (21), ismeret (21), munka (15), tuds (15),
fejleszt(s) (15), formlis - nemformlis - informlis (14), oktats (10).
gyakranemltettfogalmak:munkaer-piac(9,) kzssg (9), tapasztalat (9), kszsg (8),
Cl (7) alkalmazkods (7), kihvs (6, )szakma (6), gazdasg (5).
Tbbszr emltett: nyitottsg, knyszer, felelssg, szocializci.

dELFikuTATs FELnTTkpzkAkzssgiTAnuLsrL

107

Avlaszadkkzelfeleszerintazlethosszigtarttanulsfogalmakzelllazeurpai
unis dokumentumokbl ismert defincikhoz, azaz ismeretek, kszsgek, kpessgek
megszerzsreirnyul,melyazegszletettfog,formlis,nemformlissinformlis
tanuls terleteire, egyes megfogalmazsok szerint a szocializcira kiterjed tanulsi
folyamatotjelent,melyelsegthetiazegynistrsadalmiletclokelrst,aharmonikusletmegvalstst.Azegszletenttarttanulsfogalmnazegyadottletszakaszbanklnbzformbanvaltanulsi,mveldsitevkenysget;valamintazlett
sornfolytatdklnbzszinttanulsitevkenysgeketrtem.Azegszletent
tarttanulsfogalmbanatanulsfogalmatigentganrtelmezem,amelybenazinformlis,nonformlissformliskeretekkzttelsajttottismeretek,rtkek,kszsgek
fejlesztse egyarnt fontos. vagy egy komplexebb megkzeltst szemlltet az albbi
vlemny: Az egsz leten t tart tanuls.: minden olyan tanulsi folyamat, amely
kedvez lehet, az ember mint szemlyisg illetve mint emberi erforrs fejldsre.
kzpontielemeazempowerment.Azletenttarttanulsatermszetestanulsi
folyamatbeplstjelentiamindennapiletbe,,alapjasmkdtetje.afejleszthet
letkszsg,(tanuls)melyazirnytottszemlyisgblnirnytottszemlyisgetalakt
ki.Aclafolyamatosfejldkpessgkialaktsasfenntartsaavltozs,alkalmazkods
tanuls folyamatnak biztostsval. () Az egyni rdek s a szervezeti rdek kztti
harmnia megkeresse, megfelel motivltsg kialaktsa, erterek megismerse, s
felismerse.volt,akikifejezettenaziskolarendszerenkvlivolttemelteki:Azegyn
lehetsge, kpessge s szndka, hogy gyerekkortl egsz lete sorn rendszeresen
rsztvegyenklnbztanulsiformkban.szerintemdntennemaziskolarendszerhez
kttt,hanemkzssgikeretekkzttzajlik(csald,bartikr,munkahely,stb.)nem
kizrlagoktatspolitikaihatskr,irnytsiszksgletetfogjaatrsadalmi,gazdasgi
szfraegszt.
Tbbenkiemeltk,hogynemcsakamunkaer-piacravalalkalmasstteltrtenek
a fogalmon s nem csak iskolarendszer kpzst. Az egsz leten t tart tanuls
(blcstlasrig)tartletkoridimenzihozmindighozzrtemazletmindenterletre
terjedtanulst,tehtaszakmait-stovbbkpzsenkvlazegszszemlyisgjobblterdekbenfolytatottletminsgjavtfunkcitbetltformlisnemformlissinformlistanulst.Arsztvevk17%-aviszontaszakmaikpzseket,aszakmaspecifikus
tanulst, az t- s tovbbkpzseket, a munkaer-piaci alkalmass ttelt emelte ki az
egsz leten t tart tanuls esetben. LLL=a gazdasg ltal motivlt, az egzisztencia
megteremtshezszksgeskompetencikmegszerzse,melyblszinteteljesegszben
hinyzik a felnttnevels s az eslyestsi funkci (teht meglehetsen szegregl,
pnzalap, a trsadalmi szakadkot mlyt tendencia=aki ell van meg elbbre
juthat, aki htul van, annak htravetettsge n). volt, aki mindssze gy definilta
llandtovbbkpzs,vagyagazdasgimegkzeltsfellkzeltettemegtmnkat.
A humn erforrs birtokosa (munkaer) llandan ltez folyamatknt li meg az
t- s tovbbkpzseket, tekintettel a humn erforrs minsgre. Tbb rsztvev a
gazdasgi,egzisztencilismotivcikat,aknyszertisemltettevlaszban.Afolyamatosansegyregyorsabbanvltozkrnyezethezvalalkalmazkodsmintknyszers
lehetsg.Avlaszadkkzel20%-nakmegfogalmazsbanakihvsokra,megfelelsre,
alkalmazkodsravalkpessgre,kpessttelresanyitottsgra,kreativitsrakerlta
hangslyt. Az egsz leten t tart tanuls clja, hogy az egyn mindig kpes legyen

108

AkzssgTAnuLsA

megfelelniaveleszembentmasztottkihvsoknakskvetelmnyeknek.Akihvsok
rkezhetnekatrsadalomfell,addhatnakazegynmunkaer-piacilettjbl,rdekldsbl vagy trsadalmi tevkenysgbl. Ms szerint Mindenekeltt megtanulni
alkalmazkodniakrlttnkrobogvilggyorsvltozsaihoz.Ehhezszksgesmraz
vodban-iskolbanelkezdenimegtantaniazt,hogyhogyantanuljunk.Egyszakember
szintnszrevtelezte,hogykerliazegszletenttanulsfogalomfeleltlen,tartalom
nlklihasznlatt,mertkiresedettajelentse.Apolitikahasznlja,szpenhangzik,
de nincs mgtte program, nem valsul meg Magyarorszgon. Ezzel a vlemnnyel
szinkronizlegymsikszakrtmegfogalmazsa:Azegszletenttarttanulsazonban // akkor lesz valsgos gyakorlat, ha rendszerr vlik, vagyis az egyes rszek
egymstksztikel.gypldulafelnttektbbsgenemlesztanulni,mveldniakar,
hafiatalkorukbanaziskolanemteszinyitottketaproblmkvizsglatra,snem
fejlesztikibennkarendszerestjkozdsignyt.Amsikkvetelmny,hogyazegsz
letenttarttanulsszksgessgtnemcsakemlegetnikell,hanemaztismegkell
fogalmazni,hogyagyakorlatbanmitlehetskelltenniezrt.serrlsokszor,sokfle
formban kell tjkoztatni az embereket, hogy magtl rtetdv vljk, ez korunk
mellzhetetlenkvetelmnye.shogyelrhetklegyenekarendszerestanuls,mvelds
alkalmai, a civil szervezeteknek kellene ezeket az alkalmakat megteremteni, llandan
mkdtanulsikzpontokkal,vidkenlegalbbiskistrsgikzpontokban.ugyanakkor
volt,akigyfogalmazott:Atanulstlettevkenysgkntrtelmezem.Msishasonlan
marknsan:Atanulsnlkliltvegetls.
Akutatskezdetnaztfeltteleztk,hogyvalamiflevitaalakulkiarsztvevkkztt.
Errenemkerltsor,viszontegyfigyelemremltszrevtelrkezett.
nohaeddigiselfogadtam,hogyanemszndkostermszetestanulsistanuls,
azmeglepett,hogyavlaszolkkzttmilyensokanhangslyozzkennekazelismerst.
Ezarraksztetett,hogyalaposabbanvegyemfontolra,ezmilyenmrtkbenazonosthatatanulssal.gygondolom,hogynemmindenlmny,tapasztalat,informci,ami
rbennnket,nmagbantanuls.kellhozzazegyntudatosviszonyulsa,amelynek
eredmnyekntvalamimegvltozikbennnk.hacsakameglvfelfogsunkattartstjk
ezek,akkorezahatsalighanevezhettanulsnak.hasonlahelyzetegykulturlis
esemnyen val rszvtelnl vagy valamilyen gyakorlati tevkenysg vgzsnl. Az
esemnymechanikustudomsulvtele,atevkenysgbenalkalmazottmozzanatokrutinszervgzsesemmivelsembvtiazegyntudst.nehezennevezhettanulsnakaz,
havalakiktsgbevonhatatlanevidencikbangondolkodik,saproblmtreceptszer
eljrsokkalakarjamegoldani.
persze,tny,hogyazemberakaratlanulisvltozikegszletben,snemcsaktesti
rtelemben,hiszenabennnketrtbenyomsokhatnakrnk,ahogyfeldolgozzukazokat.
m,haeztavltozstistanulsnaktekintem,akkoregyrsztsemmitsemkelltenniaz
egszletenttarttanulsrt,mertazspontnamgyismegtrtnik,msrsztkijelenthet,hogymitaemberlaFldnazlethosszigtarttanulsmegvalsult.Mgarra
ishivatkozhatunk,hogyaztltesemnyekegyrszemegmaradazemberemlkezetben,
tehtezisbizonytja,hogygyarapodikazembertudsa.Ezekakvetkeztetsekarra
figyelmeztethetnek,hogypontosabbankellenemeghatroznunk,mitisrtnktanulson
smitnem,sazletklnbzhelyzeteirevalreaglsunkmilyenrtelembensorolhatatanulsfogalmaal.

dELFikuTATs FELnTTkpzkAkzssgiTAnuLsrL

109

6.4.2. A civil szervezetek a kzssgi tanuls megvalsti


A kvalitatv felmrsen alapul kutats egyrtelmen bizonytotta, hogy a civil-nonprofit szervezetek az informlis tanuls helysznl szolglnak, a szervezetek a kzssgi tanuls
megvalsti.Aszemlyisgegsztrinttanulsazattitdk,rtkek,jrtassgokstuds
elsajttsanapitapasztalatokonsakrnyezetnkbenvgbemenhatsokonkeresztlmegy
vgbe(coombs,1973).Az informlis tanulsnak ktterlettemltettkaszakrtk,acivil
aktivitshoz,anonprofitszervezetekmkdtetshezkthettanulst,melysokszorspontn
tanuls,denemmondhatszervezetttanulsnak,inkbbmunkavgzshez,tapasztalatitanulshozkapcsoldik.Msrsztazegyni,nlltanulst,aznkpzs(idesorolvaacsoportos,
kzssgfejlesztkpzseket),melyektudatosabbtanulsifolyamatotjelentenek,mghanemis
mindigkthetekmeghatrozottclokhoz.Azinformlistanulstrsas,szemlyeskapcsolatokhozkthet,fontosszerepevanbenneazoknakazegyneknek,akikszvesenmegosztjk
atudsukat,kpesekezektadsra,tancsadsra.nemvletlen,hogyatrsaskapcsolatoks
azegyttmkdsikszsgekskpessgekemltseolyangyakorivoltafelmrsben.Mg
aformlistanulsraalinearits,azelrehaladsajellemz,addigazinformlistanulsinkbb
mozzanatosan,kiszmthatatlanuljelenikmegazemberletben.sokszorjellemzraztadott
tudselemekrendezetlenmdja,tredkessge(Tt,.1998,2005).Elfordulhat,hogyazilyen
autodidaktamdonelsajttotttanulsesetbenatudselemekszakadozottan vannak jelen, ez
addhataklnbzmunkafzisokegyesrszeinekvgzstl,aztadnemszakszertechnikjblvagyagyorssspontnelsajttsbl.Ebbleredhetugyanakkoracivilszervezeteknknteseinekamatrizmusais,amiszerencss,esetekbenclzottismeretszerzsseliskiegszl.
A vizsglat sorn bizonytott vlt, hogy a civil aktivits rvn elsdlegesen egy
nonprofitszervezetmkdtetsesornspontnmdonszocilis s llampolgri, kommunikcis, vllalkozi kulcskompetencik sajtthatak el, melyektmogatstazEurpai
unidokumentumaikiemelik(2006/962/Ek).
A felmrsben rszt vev szakemberek szerint a civil aktivits sorn elssorban az
egyttmkdstechnikisajtthatakel,megismerhetaciviltrsadalmilet,atrsadalmi
folyamatok,fejldikakommunikciskpessg,tljkakzssgilmnyeket,skpesek
lesznk azok fejlesztsre, elsajtthat az rdekeink kpviselete, jrtasak lesznk a
problmkkezelsben.Aciviltrsadalmiltnveliafelelssgrzetet,atanulsikpessget, a konfliktuskezelst, az nismeretet, cselekvsi technikk elsajttsra tant s
megrtetiaznkntesmunkarmt.
A civil aktivits olyan nrvnyestshez szksges kompetencikat fejleszt, mely az
egynboldogulstsegtielazletmsterletein,samelyakzssg,atrsadalom
jl-lttszolglja,melyerstiaszolidaritst.Afelmrsbenavlaszadkegyetrtsea
kvetkez kompetencik elsajtthatsgban volt a legnagyobb (a sorrend szerint):
konfliktuskezels,problmkkezelse,tanulsikpessg,felelssgrzet.rdekekkezelse,
nkntesmunka,civilcselekvsitechnikk,nismeret,szervezkszsg,kulturlisrugalmassg,
kzssgilmnysgondolkods.
A vlaszadk kztt egyetrts mutatkozott abban, hogy a nonprofit szervezetek
mkdtetseakvetkezkompetencikatfejleszti(afelmrsbenkialakultsorrendszerint):
felelssgvllals,vezetsikompetencik,avltozsokkezelse,problmamegolds,szervezkszsg, plyzatrs-projektmenedzsment, kommunikcis technikk, dntshozatal,
kreativits,aszervezetmkdtetsvelkapcsolatosgazdlkodsiismeretek,kzssgfejleszts,jogszablyokismerete.

110

AkzssgTAnuLsA

6.4.3. A civilek feladatai


Akutatsrmutatottarrais,hogymelyek jelenleg a legfontosabb feladatok a civil-nonprofit
szervezetek szmra az leten t tart tanulsban. Ezekfelsorolsszeren:
Aciviltrsadalomerstse,civilszerepvllalsnvelse
Tanuls-mdszertanisegtsgnyjts,tanulstanulsnakbiztostsa
kzssgilmnyektadsa,kzssgszervezssfejleszts
llampolgri kpzsek szervezse, a demokrcia tanulsa, a demokratikus kzlet,
trsadalommkdsnekmegismertetse
Aloklisgondolkodsmegvalstsa,helyiignyekfelmrseskielgtse,felnttkpzshezkapcsoldegybszolgltatsnyjtsa
Egyttmkds,egyttlsitechnikk,csoportmunka,networkelsajttsa
nyitottkpzsek,nyitottgondolkodsmegteremtse
Attitd-studatformls,magatartsinormktanulsa,akultravltozsnakelsegtse
kszsgskpessgfejleszts,kompetencikbvtse(ltalban)
civil-nonprofitszakrtiutnptlskpzse,civilismeretektadsa
nkntesek,tagokkpzse
Ahtrnyoshelyzet,leszakadrtegekkpzse(idsek,munkanlkliek,fogyatkkal
lkstb.)
6.4.4. A szksges intzkedsek, egyttmkdsek
Aszakrtkmegfogalmaztk,hogymilyenjvbeniintzkedseket,milyen kormnyzati s
civil egyttmkdseket, milyen konkrt lpseket tartanak leginkbb szksgesnek. Ezekaz
albbiak:
Afelnttkpzstmogatsirendszernektgondolsa
nkntessgelismerse
Abrokrciacskkentse(ltalban)
oktatsirendszerrugalmasabbttele
Finanszrozsnvelse,afelnttkpzsselfoglalkozcivil-nonprofitszervezetekerteljesebbtmogatsa
civilszervezetekszmraafelnttkpzsiplyzatoknvelse(pl.ncAkpzsikeretnbell)
Felnttkpzsiakkreditcibrokrcijnakegyszerstse
Felnttkpzsbenaszektorsemlegesfelttelekbiztostsa
informlis,nemformlistanulselismerse,amrsirendszerekkidolgozsa
Tvmunka,rszmunkaidtmogatsa(civilszervezeteknl)
llampolgriismeretektantsnakelkezdsemrgyerekkortl,akzoktatsban
civilszervezetekfelnttkpzsiakkreditcijnaktmogatsa,aminsgmrsnek
tgondolsa
Afentikvetkeztetsekmellettakutats azon clja is megvalsult, hogy demokratikus
prbeszdet alaktson ki felnttkpzssel s nonprofit ismeretekkel foglalkoz szakrtk, civilek
s kor mnyzati dntshozk, elmleti kutatk s gyakorlati megvalstk kztt. A
kutatsrszvevinemtudhattk,kinekavlemnyvelazonosultak,mentesltekazesetlegeseltletektl.Akutatseredmnyei,ajavaslatokazeredetiszndknakmegfelelen
aszaktrcailletkesmunkatrsaihoziseljutottak.

dELFikuTATs FELnTTkpzkAkzssgiTAnuLsrL

111

Aszakrtkarrahvtkfelafigyelmet,hogyacivilszektornaknvizsglatraisszksge
lenne,atanulstnmagukoniskezdhetikaszervezetekkpviseli,acivilszervezetek
minstsenmagukfeladataislenne.
A kutats megerstette azt a nzetet, hogy nem elegend pusztn mkdtetsnek
technikit elsajttani (gazdlkods, plyzatrs, szervezkszsg, menedzserismeretek,
marketingstb.),mertaszervezetnemettlvlikcivill.Tanulni kell a demokrcit is, a
szervezet nmagban mg nem demokratikus, abennelvemberek,azegynekgondolkodsmdja,akzssgirtkeitehetikazz.

6.5.Szakkpzsiprogramok
A kutats tapasztalatai pedaggiai program formjban is trgyiasultak.Akutatsbanrsztvevszakemberekmegfogalmaztk,milyenismereteket,kszsgeketlehetelsajttani acivilnonprofit szervezetek mkdtetsekor, ezen kompetencik tadsa nlklzhetetlen a
szakmai kpzsek sorn. Ezeket hasznostottuk a nonprofit kpzsi Mhely tagjaival,
aKzssgi-civil szervezfelsfokszakkpzsiprogramszakmaisvizsgakvetelmnyeinek
kidolgozsakor,illetveazokJ-benmr1998-tajelenlvNonprofit menedzser szakkpzsi
programmegjtsakor.

6.6.Akutatseredmnyei
Adelfivizsglategyikcljaaklnbzvlemnyektkztetse,aszemlletformls,az
egyttmkdslehetsgeinekfelmutatsavolt.Akormnyzatirsztvevkbevonsval
sikerltkzelebbhozniacivilgyekkelsafelnttkpzsselfoglalkozszakembereksa
dntshozk vlemnyt. olyan frum jtt ltre, mely termszetes krlmnyek kztt
nembiztos,hogymegvalsultvolna.Akutatsegyikhozadka,hogyamegfogalmazott
intzkedsijavaslatokaformldjogszablyok,vagymdostsoksornesetenkntmeghallgatstisnyertek.Abrokrciacskkentsrevonatkozszrevtelekpldulmegerstettkaztakormnyzatiszndkot,melyafelnttkpzsbejelentsnekegyszerstsre
sazakkreditciadminisztrcijnakegyszerstsreirnyult.
Adelfikutatsbanvalrszvtel,akzsgondolkods,akonszenzusteremtfolyamat
nmagbanisegytanulsifolyamatnaktekinthet.

112

AkzssgTAnuLsA

sszEFogLALs

113

7.SSZEFOGLALS
mikor a tuds terjed szinte az akarat.
Amikor az akarat szinte a jzan sz uralkodik.
Amikor a jzan sz uralkodik kimvelt az egyn.
Amikor az egyn kimvelt sszhangban l a kzssg.
Amikor a kzssg sszhangban l jl kormnyozhat az orszg.
Amikor az orszg jl kormnyozhat bkessg honol mindentt.
konfuciusz

konfuciusz(i.e.551-479)zenetesszecsengmunknkcljaival.rsunkbanatanulsegynilegmegszerezhettjaimellett,akzssgsatanuls,azegynstrsadalomkapcsolatrendszertvizsgltuk,arrarmutatva,hogyazegszletenttarttanulsfilozfijnakmegrtsenlklzhetetlenazegynboldogulshoz.Acivil-nonprofit szervezetek, a nemformlis s informlis tanulsi kzeget biztostva nagymrtkben


hozzjrulnakademokrciatanulshoz,atudatosllampolgriltkialaktshoz.Acivil
szervezetekatapasztalatitanulssznterei,acivilkurzsitrkti.
kutatsunk sorn egyrszt rtelmeztk az egsz leten t tart tanuls szles krben
eleterjed fogalomainak hasznlatt. A terminolgiai krdsek tisztzsbam minden
esetbenkitrtnkacivilszektorjelentsgresanonprofitszervezetekszerepre,mintaz
egsz leten t tart tanuls a formlis programok mellett, a nemformlis tanuls s
azinformlistanulsegyrejelentsebbterepe.dolgozatunkclkitzseacivilszervezeteknek
anemformlissazinformlistanulsbanbetltttszerepreirnyult.Azelmletielemzst
kvetena nonprofit szervezetek ltal indtott nemformlis tanulsi tevkenysgeket, kpzseket
kvantitatv mdszerekkel, illetve krdves felmrssel, valamint kvalitatv mlyinterjs
mdszerrel vizsgltuk. A civil szervezetekben megvalsul informlis tanuls mrsre a
kvalitatvdelfimdszertalkalmaztuk,melylehetvtetteamegkrdezettszakemberek
vlemnynekfeltrsautnkonszenzusonalapuljavaslatok megfogalmazst s bizonyos
cselekvsi irnyok megjellst is.

7.1.Azegszletenttarttanulsprogramjaakutatstkrben
Azegszletenttarttanulsfilozfijatekintetbenelmondhat,hogynemcsakfoglalkoztatsiclokllnakazoktatspolitikaidokumentumoksatanulskzppontjban,azegsz
letenttarttanulstegyttalazegynboldogulsnak,ateljesletmegvalstsnaksa
rszvtelidemokrcikbankvnatosaktvllampolgrsgeszkznekistekintik.
Az oktatspolitikval foglalkoz nemzetkzi szervezetek (unEsco, oEcd, Eurpai
uni stb.) ltal kiadott s elfogadott nyilatkozatok, dokumentumok, cselekvsi tervek
deklarljkazegszletenttarttanulsfilozfijt,sastratgiaicloknakmegfelelen
aktualizljkcselekvsiterveiketatanulstmogatsnakfelveirl.Aholisztikusszemllet
dokumentumokagazdasgiclokmellettatrsadalmisazegynirdekeketismegfogalmazzk,

114

AkzssgTAnuLsA

azadottdokumentumotkiadszervezetszellemisgneksclkitzseinekmegfelelen.Az
Eurpaiunitagorszgailtalelfogadottdekrtumokafoglalkoztatspolitikaiclokmellrendeltsgbenademokratikusberendezkedshezszksgesllampolgrikompetencikelsajttstvrjkazegszletenttarttanulsmegvalststl.
Magyarorszgonklnsenazeurpaiunistagsgkvetkeztbenazegszleten
ttarttanulsfilozfijaapedaggus-andraggusszakmaelmletiszakembereiszmra elfogadott paradigmv vlt. A deklarlt elvek s azok gyakorlati megvalsulsa
kzttazonbanmegnemfelelstapasztalhat.Azegszletenttarttanulsrl2005-ben
kidolgozott kormnystratgia mg az eurpai irnyelveknek megfelelen kszlt. A
tm ogatsi rendszer azonban mr a foglalkoztatspolitikai clokat helyezi eltrbe.
Azoktatspolitikusokhasznljkazlethosszigtarttanulsfogalmt,deafilozfiaegsze
mrnemllaprogramoksatmogatsipolitikkmgtt.Akutatsbanrsztvett
szakemberekerretbbszrisfelhvtkafigyelmet.mnemcsakaclkitzstnik
nkorltoznak,hanemmegvalstsais,gynemvletlen,hogyahazaigyakorlatsznvonala
elmaradazuniorszgaitl.MindazEurostatdolgozatbanbemutatott2004.viadatai
,mindacEdEFoplegutbbvgzettfelmrse,acitizensviewsonlifelonglearningin
the10newMemberstatesA10jtagorszgbanllampolgrainaknzeteazegszleten t
tarttanulsrla(cedefop2008)aztmutatja,hogyMagyarorszgazutolskkzttlla
tanulsiaktivitssatanulshasznosulsnakmegtlsetekintetbenis.

7.2.Akzssgitanuls
Azegszletenttarttanulsszakirodalmnakelemzsesamegkrdezettszmos
elismertszakembervlemnynekfeldolgozsautnhipotzisnkbebizonyosodott:a civil
trsadalom jelents mr tkben jrul hozz a tanulshoz. Akutatseredmnyekppen
javaslatottesznkatanulsjelentsgnekelismersresakzssgben,aszocializcis
folyamatokban s a civil szfrban vgbemen tanuls bemutatsra. Az ismertetett
bemutatottkanadaikutatsokfelhasznlsval(ccL2007)egy kzssgi tanulst megjelent modell beillesztsre tettnk ksrletet, a vilgfa jrarajzolsa s r tkvilgnak
adaptlsa segtsgvel.18Avizulis-szimbolikusmegragads,gyvljk,tmnklnyegt
isjobbanmegvilgtja.
Egyetemesszimblumavilgfa.Mindentermszetinp,mindenmitolgiamagnak
rziafentsalentvilgtsszekt,agykereivelafldbekapaszkod,mglombkoronjvalazgbetr,vastagtrzsvelllandsgotmegjelentnvnyt.Atermszetinpek vilgban ugyangy megjelenik, mint az kori egyiptomi llandsgot jelent dzsed
oszlopaknt,akeresztnykultrkrbenatudsfjakntvagyamagyarkultraletfa
motvumaknt.Mindenemberszmraletetjelent:gymlcsetpll,afjaajtnks
asztalunk,anaprnyktvagyatzmelegtadja.Atlgyfablcstlazakcfakoporsig
jelenvannpdalainkban.Anpmeseigigrftmegmszvavagyagenezisalmafjnak

18 A grafikus munka garami Mria, a nagymarosi kpzmvszeti Egyeslet mvsz-vezetjnek


alkotsaalapjnkszlt,nzetlensegtsgnyjtsteztonisksznjk.Aszpgrafikt sajnlattal a
didaktikuselveknekmegfelelenegyszerstettkle.

sszEFogLALs

115

gymlcstleszaktvajutunkelatudshoz.Mindazgigrvilgfa,mindatudsfa
keresztnytoposzamegjelenikkultrnkban,demegszemlyestikaftpetfidalai,Arany
elgiivagyJzsefAttilaszmosverseis.
Akzssgitanulsmodelljemagbafoglaljaaformlis,anemformlissazinformlis
tanuls elsajttsnak lehetsgeit, a tanuls forrsvidkt s az eredmny hasznosulst.
rthetv,befogadhatvtesziazokszmraisamegrtst,akiknekaszvegolvassnehzsget
jelent.Azletfa,sszektiangyelemet:afldbekapaszkodgykereiszvjkavizet,azgak
anaptztfelhasznlvamegtiszttjkalevegt.Atanulsforrstsforrsvidktadjasajtstudsunksautodidaktatanulsunksaszocializci,melysornszemlyektlsakulturlis
rtkekblistanulunk.Ahogyafagykereifelszvjkanedvessgetafldbl,gyszerezhetjk
megatudstacsald,akzssg,akrnyk,anemzetsmsnpek,nemzetek tudsbl,de
tanulunk az seinktl, a termszettl, a tradciinkbl s nnepeinkbl, valamint a nyelvi
kultrbl.Azgyelsajttottrtkekjrulnakhozzafatrzsbenbrzolttrsasjl-lthez,
alombkoronbanmegtesteslgazdasgi,szocilis,kulturlissspiritulis,valamintpolitikai
jl-lthez.Afaltetmelegtsafnytanapadja,asugarailtalatudsmegszerzsben
gondoskodk,vezetkterelgetikazegynt,aszlk,atanrok,azidsek,illetveatancsadk,
mentorok,segtk.Atanulsfolyamatt,aformlis-nemformlisvagyinformlistanulstafa
vgyribenmrhetjk,melynemmindenvbenegyformanagysg.Azbrtpedigateljessgstkletessgkrefogjaegybe,gyvalsulmegagnzis,azigazituds.Afavirgzsa,
gymlcsrlelse,lombhullatsastlialvllapotaegybenatermszet megjulsnak,ahall
legyzsneksafeltmadsnakszimbluma.(10.sz.brakvetkezoldalon).

7.3.Acivil-nonprofitszervezetekszerepeafelnttektanulsban
Acivil-nonprofitszervezetekjelenvannakafelnttkpzsbenaformlissanemformlis
tanulsisznterekenis,deszerepvllalsukjellemzenaziskolarendszerenkvlitanulsban
manifesztldik.rszbenigazoldottazahipotzisnk,hogyjelents szerepet tltenek be
a nonprofit szervezetek a felnttek tanulsban, afelnttkpzsbenregisztrlt14-15szzalkosszervezetszmnlazonbannagyobbarnytvrtunk.Akshkifejezettenfelnttoktatsi
cllalmkdszervezetkntmintegy400organizcittartnyilvn,afelnttkpzsben
viszontkzel900szervezetetregisztrltak.ugyanakkoraktkrnemjelentteljestfedst.
Ennektbbflemagyarzataisvan.Azegyik,hogysokannemtudnakarrl,hogytevkenysgketafelnttkpzsitrvnynekmegfelelenbekelljelenteni,sokszervezetnl
a felnttkpzs pedig nem ftevkenysg, hanem az egyb tevkenysgtermszetes
velejrja.sokiskolarendszerkpzsbenmkdpedaggusnemismeriafelnttkpzs
szablyozst, gy az ltaluk vezetett szervezetek nem tudnak megfelel sznvonalon
mkdni.Emgttazandarggiaiismeretekhinya,amatrizmus,tudatlansg,hanyagsg
isllhat.Msrsztvannak,akiknemkvnnakafelnttkpzsitrvnyhatlyaaltartoz
tevkenysgetfolytatni,mertazsoksmeglehetsenterhesadminisztrcivaljr,mgakkor
is,haaszervezetnemfolytatfolyamatosfelnttkpzsitevkenysget.Azllandlikviditsi
gondokkalkzdkpzknemkpesekszakkpzettalkalmazottatfelvenniazadminisztrcis
feladatokra.Ezrtkpzseiketsokszorkulturlis,kzmveldsivagyszocilistevkenysgknt
fogalmazzkmeg,gyaszabadegyetemnek, mveldsiclprogramokvagyszemlyisgfejleszt szocilis szolgltatsok rsztvevivel nem kell felnttkpzsi szerzdst ktni, nem

116

AkzssgTAnuLsA

10.sz.bra.Akzssgitanulsletfa-modellje

kellkpzsiprogramotmegvalstani,sazokrlnemkellfolyamatosstatisztiktellltani.
Avizsglatnemvrtsakaratlankvetkezmnyeazlett,hogyanemszablyosmkdst
fedtefel,melyetjrsztmagaaszablyozsidzel.Akutatsgyrmutatottaszablyozs
nemmegfelelvoltrais.
A regisztrlt kpzk clja a minsgbiztostst jelent akkreditci megszerzse,
klnsen, amita a felnttkpzsi cl llami s unis tmogatsokat csak az ezzel
rendelkezknyerhetikel.Aprogramvagyintzmnyiakkreditcivalrendelkezkjellemzen
piaci szolgltatsokat nyjtanak vagy olyan kpzseket, melyekre llami tmogatst
tudnak szerezni. A felmrsben rszt vett, a ltbizonytalansgban alkalmazkodsra knyszerlt
szervezetek tbbsgben szakmai kpzseket szerveznek. A hagyomnyos ltalnos
mveltsgivagyllampolgriismeretekelsajttsthttrbeszortjk.

sszEFogLALs

117

Nem igazoldott az a hipotzisnk viszont, hogy a nonprofit szervezetek sajtos


mdszereket alkalmaznak. ltalnossgban nem beszlhetnk mdszertani jtsrl, br
sokszervezetnyitottazeurpaimdszerekadaptlsrasmegvalstsra,mgisinkbb
akismegrendelsbl,vagyakpzstartalmbladdszemlyessg,avagyaszolgltatsok
hzhozszlltsaagyakrantapasztaltjelensg.Akpzkmagukisgyvlik,avllalkozsi
szfraalkalmas(abb)azjtechnikaifejlesztsekmegvalstsra,nohaamdszertanikultra
nemazonosthatatechnikaifelszereltsggel.Egyklnbzmediliseszkzkkeljlelltott
szervezetprogramjainemfelttlenlhatkonyak,sviszont:hagyomnyos,alacsonyeszkz-ignymdszerekkelisfolytathategyszervezetdidaktikaismetodikaiszempontbl
magassznvonalshatkonymunkt.
A humnerforrs vizsglatra irnyul felmrs eredmnyekppen megfogalmazdott,
hogy tartalmi tekintetben olyan szakmai kpzsek szksgesek, melyek vezeti, jogi s
gazdlkodsi ismereteket s kpessgeket nyjtanak, lehetsget teremtenek a stratgiai
gondolkodselsajttsra.

7.4.Afelnttekinformlistanulsasacivilszervezetek
A delfi mdszerrel vizsglt kutats eredmnyekppen igazoldott az a hipotzis, mely
szerint az aktv civil trsadalmi szerep szocilis, kommunikcis s vllalkozsi kompetencikat fejleszt. klnsenalkalmasatrsadalmifolyamatok,ademokratikusrtkrend
megrtsre,azegyttmkdsiskommunikcistechnikk,akonfliktuskezelselsajttsrasakzssgilmnyekmegtapasztalsra.Aszervezetekmkdtetsepedigjogi,
gazdlkodsi,menedzsmentismereteket,kpessgeketsattitdketfejleszt.Akutats
eredmnyekppenarrajutottunk,anonprofitszakemberekkpzsekoramegkrdezett
szakrtkltalfontosnaktartottelemeketkellmegvalstaniakpzsiprogramsorn.
Afelmrsbenaszakemberekrvilgtottakarra,hogyszksgesanonprofitszervezeteket s a felnttkpzst sjt adminisztrci cskkentse. A vlemnyt nyilvntk
egyfajta tanulst npszerst s tanuls-mdszertani segtsgnyjtst is vrnak a nonprofitszervezetektlsazt,hogyaszervezetekmintakntszolgljanakademokratikus
rtkrend,acivilattitdtadsra.

7.5.Akutatseredmnyeialtezcivil-nonprofitszakkpzsi
programoktartalmimegjtsnakszolglatban
Akutatsszmoseredmnythozottaszektortekintetben.Egyrsztsszefoglalkpetada
felnttkpzsiszervezetekrl,mellyeleddignemrendelkezettsemaszakma,semanonprofit
szektor.Avizsglattaltudatosantrekedtnkelmletisgyakorlatiismereteketsszegezni
acivilszervezetekszmra,annaktudatban,hogytbbcivilszervezetsajtkpzsiprogramokat
indtmunkatrsaiszakmaifelkszltsgnekbiztostsra,szmosfelsoktatsiintzmnyben
pedigspecializciknt,vagyegy-egytantrgyererjigszerepelanonprofitismeretektantsa.
Acivil-nonprofitszervezetekmkdtetsreirnyulismeretek,kompetencikmegszerzsvelllamilagelismertszakkpeststislehetszerezni.Afelsoroltaprogramokbanazeredmnyekjlhasznosthatakalapzjellegksaktulistartalmukrvn.

118

AkzssgTAnuLsA

Anonprofitszervezetekkrbenvgzettkutatseredmnyeisadelfifelmrsels
forduljnaksszegzsenagymrtkbensegtetteafrissenalaptott553450300000000
azonostszmkzssgi-civilszervezfelsfok,illetveamegjtott543450400000000
azonostszmnonprofitmenedzserszakkpzsiprogramoktartalmigazdagtstis.
Aktkompetenciaalap,modulrisfelptsszakkpzsiprogrammintegysszefoglalstadjaakutatseredmnyeibllevontkvetkeztetseknek,ezrtrvidenbemutatjuk
aktkpzsiprogramot.
Aszakkpzsiprogramoktananyagfejlesztjekntskoordintorakntjelenkutatsi
eredmnyeimet figyelembe vve alaktottuk ki a nonprofit szakemberekkel a kpzsi
programokat.Akutatseredmnyeitegyebekmellettazrtisptettkbeaszakkpestsi programba,merta korbbiaktl eltren belefoglaltuk az egsz leten t tar t
tanulsra val felkszts kvetelmnyt a kpzsbe, s hangslyosabb tettk a plyzatrsra val felksztshez szksges s a stratgiai gondolkodst elsegt projektmenedzsmentet minden civil szakember szmra.
AmegjultorszgoskpzsiJegyzkbenmegjelenszakmkmrkompetenciaalaps
modulrendszertervezsbenfogalmazdnalmeg.Ennekafolyamatnakarszekntmegjultanonprofitmenedzserszakkpzssmegszletettazemltettkzssgi-civilszervez
szakma.
A kt, dAcuM-mdszer segtsgvel kidolgozott szakkpests, a szakminisztrium
rendeletnekmegfelelen,2009.janurelsejtllpettletbe.AzokJszakkpestsszakmai s
vizsgakvetelmnyeimeghatrozzkegyebekmellettabetltendmunkaterletlerst,az
ehhezszksgesszakmaikvetelmnymodulokhoztartozfeladatprofilokatsazehhez
szksgestulajdonsgprofilokat.AzjszersgakorbbiokJ-hezkpest,hogyaszakmai
kompetencik(szakmaiismereteksszakmaikszsgek)mellettaszemlyes,trsassmdszerkompetencik is megjelennek a kpzsi programban. Az igazi visszajelzst az els j
kpzsiprogramokszerintvgzettfelntttanulkadjkmajd.
A kt szakkpests a kzgazdasgi megkzeltsbl ereden a pnzgyminisztrium
(azta nemzetgazdasgi Minisztrium) hatskrbe tartoz szakkpests lett haznkban,
ezzelerstveaszervezetekmkdtetshezszksgesgazdlkodsismenedzsmentkompetencikat.gyaprogrambanmegerstettkazokatatartalmakat,melyekakzssgfejlesztshezsaciviltrsadalomfejlesztshezszksgesismeretek,kszsgekskpessgek
elsajttstsegtikel.
7.5.1. A kzssgi-civil szervez felsfok szakkpestsi program19
Akzgazdasgiszakmacsoportbatartozszakkpzsiprogramtartalmazzaaktempirikus
kutatstapasztalataialapjnmegfogalmazottkvetelmnyeket.Azalbbiakbannemateljes
19 A kzssgi-civil szervez programot a nonprofit kpzsi Mhely tagjai, dr. Bartal Annamria
(pzmnypterTudomnyegyetem),BrachingerTams(EtvsJzsefFiskola,Baja),BrllEdit(Budapesti
Mveldsi kzpont), dr. pavluska valria (pcsi Tudomnyegyetem), pterfi Ferenc (kzssgfejleszt
Egyeslete),dr.vercsegilona(kzssgfejlesztEgyeslete)sArapovicsMria(ELTEppk)dolgoztkki
(utbbikoordincijamellett).Akpzsiprogramktmodulttvettapnzgyminisztriumhatskrbe
tartozzletiszakgyintzszakkpestsbl,melymodulokfelelsedr.hencziLajosvolt.Akompetenciaalap s modulrendszer kpzsi programot az ELTE ppk terjesztette be a nemzeti szakkpzsi s
FelnttkpzsiTancsel,sbekerltazorszgoskpzsiJegyzkbe.

sszEFogLALs

119

programotmutatjuk,becsupnaprogrammodulrisszerkezett,kiemeljkaszakmai-, a
szemlyes-,atrsas-samdszerkompetenecikat,melyekadelfikutatsbanacivil
aktivitsrasaszervezetimkdsrevonatkozkrdsvlaszaiblmrismerseklehetnek.Mindenekelttamunkaterletbemutatsaszksges.
Kzssgi-civil szervez szakkpests munkaterletnek rvid, jellemz feladat-lersa:
kzremkdikanonprofitszervezetekalaptsvalsmkdsvelkapcsolatos
szervezsifeladatokjogszerlebonyoltsban.
kiptiahelyikapcsolatrendszert,partnersgiegyttmkdstpt.
sztnzialoklisrszvtelt,szakmailagtmogatjaahelyicselekvst.
kzremkdikagazdlkodstrintdntsekelksztsben,megvalstsban
sellenrzsben.
rsztveszanonprofitszervezetekszervezeti-vezetsifeladatainakelltsban.
kzremkdikamodernmarketingsapublicrelationsnonprofitszervezetekre
specifikltalkalmazsban.
hazaisnemzetkziprojekteket,plyzatokattervezmegsbonyoltle.
Forrsteremtsitechnikkatalkalmaz.
kpzseket,trningeketszervez,tmogatjaazlethosszigtarttanulst.
segtiaszervezetmunkatrsai,nknteseimunkjnakkoordinlst.
Modernkommunikciseszkzk,csatornkstechnikksegtsgvelgyviteli
feladatokatltel.
Alkalmazzaazrdekrvnyestsrdekkpviseletitechnikkat.
Akzssgi-civilszervezszakkpzsiprogrammodulrisfelptse
4.sz.tbla.Akzssgi-civilszervezszakkpzsiprogrammoduljai
A553450300000000AzonosTszM,kzssgi-civiLszErvEz
MEgnEvEzsszAkkpEsTsszAkMAikvETELMnyModuLJAinAk
Azonostja

megnevezse

2720-06

civiltrsadalomcivil-nonprofitszervezetek

2721-06

kzssgszervezsii.

2722-06

Anonprofitszervezetekmenedzselse

2004-06

projekttervezssprojektmenedzsment

2723-06

kzssgitanulssszervezse

2001-06

Azzletvitellelkapcsolatosszemlyessszervezetikommunikcis

2025-06

szmtstechnikaifeladatok

feladatokmagyarsidegennyelven

A szakmai kompetencik mellett elsajttand kompetencikat, a teljes szakkpests


szakmaisvizsgakvetelmnyeitapnzgyminisztriumhatskrbetartozszakkpestsek szakmai s vizsgakvetelmnyeirl szl 23/2008. (viii.08.) pM rendelet
tartalmazza.

120

AkzssgTAnuLsA

7.5.2. Nonprofit menedzser s nonprofit gyintz program20


A fentiekhez hasonlan a kutatsunk els forduls eredmnyeinek figyelembevtelvel
kszltekelaszakkpestsszakmaisvizsgakvetelmnyei.
Anonprofitmenedzserszakkpestsmunkaterletnekrvid,jellemzlersa:
kzremkdiknonprofitszervezetekalaptsban,mkdsfeltteleinekbiztostsban,
amunkatrsakirnytsban.
Folyamatos kapcsolatokat pol a nonprofit szervezet tagsgval s vlasztott vezetivel
vagykuratriumval,biztostjaazinformci-ramlstsvlemnycsert.
rsztveszahelyikapcsolatrendszerkiptsben,sgondozzaaszakmaikapcsolatokat.
kzremkdikaszervezettevkenysgnek,munkaprogramjnaktervezsben,
irnytsban,elemzsbensrtkelsben.
projektekettervezsmegvalstsukatirnytja.
rsztveszapnzgyi-gazdlkodsitevkenysgirnytsban,ellenrzsben.
Egyttmkdiknkntesekkel,illetvekoordinljamunkjukat.
Forrsteremtsitechnikkatalkalmaz,megszervezismkdtetiaplyzatfigyelsi
stmogats-szervezirendszert.
irnytjasszerveziapr-smarketingfeladatokat.
rendezvnyeketskpzseketszervez.
kapcsolatokattart,illetveegyttmkdikhazaisnemzetkzinonprofitszervezetekkel.
kpviseliaszervezetet,tjkoztatstnyjt,adatotszolgltat.
Alkalmazzaazrdekrvnyestsrdekkpviseletitechnikkat.
Megszervezismkdtetianapraksz,tbbfunkcisnyilvntartsokrendszert.
szmtstechnikaieszkzketalkalmazazgyvitelifeladatokelltshoz.
Motivciseszkzketalkalmaz.

20 A 54 345 04 0000 00 00 azonostszm nonprofit menedzser (s annak rszterleteit magban
foglalnonprofitgyintz)programkompetenciaalapsmodulrendszerkidolgozsbanBrllEdits
ArapovicsMriavettrszt.Aszakmakorbban,1998-bankerlbeazorszgoskpzsiJegyzkbe.

sszEFogLALs

121

Amodulrendszernonprofitmenedzserszakkpzsiprogramfelptse
5.sz.tbla.Anonprofitmenedzserszakkpzsiprogramsanonprofitgyintz
rsz-szakkpestsmoduljai
Az543450400000000AzonosTszM,nonproFiTMEnEdzsEr
MEgnEvEzsszAkkpEsTsszAkMAikvETELMnyModuLJAinAk

Azonostja

megnevezse

2695-06

szervezetalapts,szervezetvezets

2696-06

kzssgszervezsi.

2004-06

projekttervezssprojektmenedzsment

2697-06

rendezvnyekskpzsiprogramokszervezse

2719-06

nonprofitszervezetekgazdlkodsaspnzgyei

2698-06

Marketingspr

1980-06

gyvitelifeladatok

2025-06

szmtstechnikaifeladatok

Az543450401005201AzonosTszM,nonproFiTgyinTz
MEgnEvEzsrsz-szAkkpEsTsszAkMAikvETELMnyModuLJAinAk

Azonostja

megnevezse

2695-06

szervezetalapts,szervezetvezets

2719-06

nonprofitszervezetekgazdlkodsaspnzgyei

2698-06

Marketingspr

1980-06

gyvitelifeladatok

2025-06

szmtstechnikaifeladatok

A szakmai kompetencik mellett elsajttand kompetencikat az albbi tblzatban


foglaltukssze.Ateljesszakkpestsszakmaisvizsgakvetelmnyeitapnzgyminisztrium
hatskrbe tartoz szakkpestsek szakmai s vizsgakvetelmnyeirl szl 23/2008.
(viii.08.)pMrendelettartalmazza.

A disszertci keretn bell elvgzett kutats eredmnyeinek felhasznlsval kidolgozott


pedaggiaiprogramoka2008augusztusbankihirdetettpnzgyminisztriumirendeletnek
megfelelen2009.janurelsejtlelindultak.
Acivil-nonprofitszektorandraggiaijelentsgneksjellemzinekfeltrsraelszr
trtntksrletaMagyarorszgon.Afelnttkoritants-tanulsefontosszakgallapotnak
bemutatsaalehetlegszlesebbkrensajvrenzvefontostanulsgokateredmnyez mdon
valsultmeg.Akutatslefolysaaztmutatja,hogyahazaiandraggia-tudomnytrtnetbenritka,aklnbztudomnyossszakmaimhelyekkzttiolyanmodell-rtk
koopercijttltre,amelybenktpedaggiaikpzsiprogramismegszlethetett.AfelsoktatsisafelnttoktatsimenedzsmentszmraanonprofitkpzsiMhelyegyarnta

122

AkzssgTAnuLsA

tanulszervezetkivlpldjaisegyben.AMhelyegyttmkdsikultrjaltalbana
mtrix-szervezeteketjellemzi,samintaprogramokltrejttebizonytotta,kivlanalkalmas
akutatsieredmnyekmielbbigyakorlatifelhasznlstelmozdtani.

irodALoM

123

IRODALOM

1. Akormnyzatcivilstratgija.2003.www.szmm.gov.hu
2. A lisszaboni stratgia j kezdete (2005): http://ec.europa.eu/growthandjobs/
pdf/comm_spring_hu.pdf
3. A Magyar kztrsasg kormnynak stratgija az egsz leten t tart tanulsrl.
2005.http://www.om.hu/main.php?folderid=1074
4. Atanulshatalma.AMagyarnpfiskolaiTrsasgkldetsnyilatkozata,2004.
janur(www.nepfoiskola.hu)
5. Atanulrgiszerepeazegszletenttarttanulsmegvalstsban.in:j
pedaggiaiszemle.Lvivf./6.72-83.old.
6. AbafiLajos(1900):Aszabadkmvessgtrtnete.Akadmiaikiad,reprint(1993)
Budapest.
7. dmgyrgy(2008):Elsz.in:BenedekAndrsLadaLszl(szerk.)(2008)
Tanulsletent/TT/Magyarorszgon.Tempuskzalaptvny,Budapest.11-15.o.
8. AdlerJudit(2004):A45venfelliekfoglalkoztatsihelyzete.orszgosFoglalkoztatsikzalaptvny(www.ofa.hu,letltve:2004.oktber15.)
9. Andorkarudolf(1997)Bevezetsaszociolgiba.osiris,Budapest.
10. Angelusz rbert - Tardos rbert (szerk.) (2001): Trsadalmak rejtett hlzata.
Magyarkzvlemnykutatintzet.Budapest.
11. Anheier,helmutk.gerhards,Jrgenromo,Frank(1998):Atkesatrsadalmi
struktraformiakulturlismezkben:Bourdieutrsadalmitopogrfijnakvizsglata.
in:Lengyelsznt(szerk.):.177-206.o.
12. Anheier,helmutk.(2005):nonprofitorganizations.Theory,management,policy.
Londonnewyork,routledge.
13. Anheier,k.helmutglasius,Marlies-kaldor,Mary(szerk.)(2004):globliscivil
trsadalom.Budapest,Typotex.
14. Anthonygiddens(1998):TheThirdWay:Therenewalofsocialdemocracy.polity
press,cambridge,u.k.
15. ArapovicsMria(1997):Mozartsaszabadkmvessg.szakdolgozat,ELTETFk
kzirat.
16. ArapovicsMria(2004):Akkreditltfelsoktatsiprogramokaciviltrsadaloms
nonprofit kpzs terletn Magyarorszgon kutatsi sszefoglal. in: Baranyai
vaBrll Edit (szerk.) (2004): Tzisek, a nonprofit szektor fejlesztst segt
tanulmnyok.AlaptvnyaMagyarFelsoktatsrtskutatsrt,Budapest.
17. Arapovics Mria (2005a): A civil szervezetek szerepe a 45 v feletti felnttek
kpzsben.in:sz.MolnrAnna(2005):Azidsfelnttrtegek(45vfelettiek)
felnttkpzsiignyeiskpzsilehetsgei,nFi,kutatsibeszmol.
18. Arapovics Mria (2005b): Az oktats s a kultra koherens fejlesztsnek lehetsgei.
kzirat,nkM-oMAi,Budapest.

124

AkzssgTAnuLsA

19. Arapovics Mria (2006): civil trsadalom s nonprofit szervezetek akkreditlt


kpzsi program az ELTE pedaggiai s pszicholgiai karon. in: civil Frum,
kolozsvr,2006.4.sz.
20. ArapovicsMria(2007a):FelnttkpzsinonprofitszervezetekMagyarorszgon.Az
egszletenttarttanulssacivilszervezetek.rcikiadELTEAzlethosszig
TartMveldsrtAlaptvny,Budapest.
21. Arapovics Mria (2007b): oktatsi s felnttoktatsi nonprofit szervezetek a
statisztikatkrben.kpzssgyakorlat,kaposvriEgyetem,2007/3.73-88.
22. Arapovics Mria (2007c): Felnttoktatsi nonprofit szervezetek. in: henczi Lajos
(szerk.)(2007)Aszak-sfelnttkpzs-szervezsgyakorlata.rAABETancsads
kiadkft.,Budapest.
23. Arapovics Mria (2007d): vndikok Tanulni ids korban. in: humn sald,
2006/5,213-215.
24. Arapovics Mria (2008): A civil-nonprofit szervezetek szerepvllalsa a felnttek
kpzsben.civilszemlefolyirat2008/3.37-58.
25. Arapovics Mria. (2009) A civil trsadalom s a nonprofit szervezetek szerepe az
egsz letre kiterjed tanulsban. ELTE ppk nevelstudomnyi doktori iskola.
doktori(phd)disszertci.
26. Arato,Andrewcohen,Jean(1992):civilsocietyandpoliticalTheory.MiTpress,
cambridge.
27. Arato,Andrewcohen,JeanL.cohen,JeanL.(1992):civilsocietyandpolitical
Theory.cambridgeMass.London,MiTpress.
28. Arisztotelsz(1984):politika.2.kiads.gondolatkiad,Budapest.
29. Arne carlsen (2002): Termeliskolk (dniban) szcikk. in: Felnttoktatsi s
kpzsilexikon,MagyarpedaggiaiTrsasg,Budapest.
30. Aronson,Elliot(1978):Atrsaslny.kzgazdasgisJogiknyvkiad,Budapest.
31. Arrow,k.J.(1979):Azegyetemioktatsrostlszerepe.in:Egyenslysdnts.
kzgazdasgisJogikiad,Budapest.
32. Aspin,d.n.chapman,J.d.:LifelongLearning:conceptsandconceptions.in:int.
JournalofLifelongEducation.17(4)2-20.
33. Atkinson, rita L. Atkinson, richard c. smith, Edward E. Bem, daryl J.
nolen-hoeksema,susan(2001):pszicholgia.osiriskiad,Budapest.
34. AzEurpaiparlamentsaTancsAjnlsa(2008.prilis23.)Azegszletent
tarttanulsEurpaikpestsikeretrendszernekltrehozsrl(2008/c111/01).
35. AzEurpaikzssgBizottsgnakkzlemnyeaznkntesszervezeteksalaptvnyokszerepnekerstsrlEurpban(1998):nemhivatalosfordts.Budapest,
Eurpahz.
36. Bbosikistvn(1993):Aspontnkirekesztds,mintiskolairtalom.jpedaggiai
szemle,7-8sz.86-88.
37. Bbosik istvn (1999): A nevels elmlete s gyakorlata. nemzeti Tanknyvkiad,
Budapest.
38. Bbosikistvn(2004):nevelselmlet.nevelsazEurpaiuniban.osiris,Budapest.
39. Bbosikistvn(szerk.)(1997):Amodernnevelselmlete.Teloszkiad,Budapest.
40. Bajuszklra(2008):Afelnttkorbanszksgeskulcskompetencik.in:Andraggiai
ismeretek,hEFop3.5.1,Budapest2008.117-177.

irodALoM

125

41. BajuszklraFilcsilla-nmethBalzs(2004):Amagyarfelnttoktatstrtnete a
20.szzadkzepig.pcs,pTETTkFEEFi,egyetemijegyzet.
42. BakacsigyulaBokorAttilacsszrcsabageleiAndrskovtsklaudia
Takcssndor(1999):stratgiaiemberierforrsmenedzsment.kzgazdasgis
Jogiknyvkiad,Budapest.
43. BaloghBence-Mszrosgeyzasebestnyistvn(2003):Mdszersgyakorlat.A
nonprofitstatisztika10ve.1992-2002,kzpontistatisztikaihivatal.
44. Balogh pter (2007): A felnttkpzst folytat intzmnyek nyilvntartsa. in:
hencziLajos(szerk.)(2007):Aszak-sfelnttkpzs-szervezsgyakorlata.rAABE
Tancsadskiadkft.,Budapest.
45. BancskJzsefkisibolya(2006):kutatsafelnttoktatsskpzshazaicls
feladatrendszernekvltozsrlakorszerpiacgazdasg,illetveatanultrsadalomfejldsnektkrben.nFi,Budapest.
46. Barbetta,gianpaolo(1993):definingthenonprofitsector:italy.in:LesterM.
salamonhelmut k. Anheier eds.: Working papers of the Johns hopkins
comparativenonprofitsectorprojectno.8.TheJohnshopkinsinstituteforpolicy
studies,Baltimore.
47. Barbetta,paolo(1991):Anonprofitszektorgazdasgiszerepe.in:Esly.1.11-22.o.
48. BartalAnnaMria(1999):nonprofitalapismeretekkziknyve.Budapest,Liturgia.
49. Bartal Anna Mria (2005): nonprofit elmletek, modellek, trendek. szzadvg,
Budapest.
50. BartalAnnaMria(2010):nknteseksnem-nknteseka2008.viEurpairtk
vizsglattkrben,avagyAkinkntesnagyobbvalsznsggelboldogabbselgedettebb?www.volunteermotivation.hu
51. Bartal Anna Mria kmetty zoltn (2009): A magyar nkntesek motivcinak
vizsglatasaMagyarnkntesmotivciskrdv(MMk)sztenderdizlsnak
eredmnyei.www.volunteermotivation.hu
52. Blanger,paul(1995):LifelongLearning:ThedialecticsofLifelongEducations.
in. Blanger, paul gelpi, Ettore (Eds.) (1995): Lifelong Education. kluwer.
dordrecht.353-383.
53. BenedekAndrsLadaLszl(szerk.)(2008)Tanulsletent/TT/Magyarorszgon.
Tempuskzalaptvny,Budapest.
54. Berend T. ivn (2003): A jlti llam: vlsg s kiutak, histria 2003/7.
http://www.historia.hu/archivum/2003/0307berend.htm
55. BerniceB.Brown(1968):"delphiprocess:AMethodologyusedfortheElicitation
ofopinionsofExperts.":AnearlierpaperpublishedbyrAnd(documentno:p-3925.)
56. Bibistvn(1986):vlogatotttanulmnyok(194549).Magvet,Budapest.
57. Br Endre (2002): nonprofit szektor analzis. noszA projekt, EMLA Egyeslet,
Budapest.
58. Blaskzsuzsa(2002):kulturlisreprodukcivagykulturlismobilits.in:szociolgiai
szemle2002/2.3-27.o.
59. BoczJnoscsehJuditkutivaMszrosgeyzasebestynistvn(2002):
nonprofitszervezetekMagyarorszgon2000.kzpontistatisztikaihivatal,Budapest.
60. BoczJnosEmriistvnnkutivaMszrosgeyzasebestynistvn(1998):
nonprofitszervezetekMagyarorszgon1996.kzpontistatisztikaihivatal,Budapest.

126

AkzssgTAnuLsA

61. Bocz Jnos gring kmetty szab kreitl (2006): nonprofit szervezetek
Magyarorszgon2004.kzpontistatisztikaihivatal,Budapest.
62. Bdigyrgy(2000):1%agyakorlatban.in:1%-Forintszavazatokcivilszervezetekre.
Tanulmnyok.nonprofitkutatsok9.nonprofitkutatcsoport,Budapest,121-136.
63. Botkin,JamesW.Elmandjra,MahdiMalitza,Mircea(1979):nolimitstolearning.
Bringigthehumangap.Areporttotheclubofrome,clubofrome.
64. Bourdieu,p.Wacquant,L.(1992):Aninvitationtoreflexivesociology.chicago:
universityofchicagopress.
65. Bourdieu, p. (1978): A trsadalmi egyenltlensgek jratermeldse. gondolat,
Budapest.
66. Bourdieu,p.(1997):gazdasgitke,kulturlistke,trsadalmitke.in.:Angelusz
r. (szerk.): A trsadalmi rtegzds komponensei. vlogatott tanulmnyok. j
Mandtumknyvkiad,Budapest,156-177.
67. Bourdillon, A. (ed.) (1945): voluntary social services: The place int he Modern
state.Methuen,London.
68. Bozki Andrs (1999): A demokrcia megersdsnek trsadalmi felttelei. in:
csefkFerenchorvthcsaba(szerk.)(1999):Magyarseurpaiciviltrsadalom.
A pcsett 1999. mrcius 5-7-n Az eurpai civil trsadalom cmmel rendezett
konferenciaanyagbl.MTArkkdunntliTudomnyosintzetepcs-Baranyai
rtelmisgiEgyeslet,pcs.
69. BrachingerTams(1999):nonprofitalapismeretek.EtvsJzsefFiskola,Baja.
70. Brachinger Tams (2001): A legkisebb kzs tbbszrs. A halszl nnepe a
halszlfvrosbannevrendezvnykzssgformlhatsaBajn.in:steinern
MolnrJuditMszrosgbor(szerk.)(2001):Tantkpzsshtterenemzetisgi
tantkpzs, idegennyelv oktats, krnyezetvdelmi s mszaki kutatsok az
EtvsJzsefFiskoln,Baja.
71. Brenton,Maria(1985):ThevoluntarysectorinBritishsocialservices,Longman,
Londonnewyork.
72. Briggs,Asa(1961):TheWelfarestateinhistoricalperspective.EuropeanJurnalof
sociology,2.221-258Magyarul:Ajltillamtrtnetiperspektvban.:Fergezs.
Lvaik.(szerk)(1991):Ajltillam.T-Twins,Budapest,223-238.
73. Brown,BerniceB.(1968):delphiprocess:AMethodologyusedfortheElicitation
ofopinionsofExperts.AnearlierpaperpublishedbyrAnd(documentno:
p-3925,1968)
74. Brown,Thomas(1972):AnExperimentinprobabilisticForecasting,r-944-ArpA,
1972-thefirstrAndpaper.
75. Brll Edit (2006): Felnttkpzs s kzmvelds. A budapesti kzmveldsi
intzmnyekhelyesszerepeazegszletenttarttanulsban.kzirat.
76. Budapestinyilatkozatakzssgfejlesztsrl(2004)parola2004.klnszm.
1-3.o.
77. Bystrm,J(1996):studycircles.in:internationalEncyclopediaofAdultEducation
andTraining(ed.Tuijnman,A.c.)oxford.
78. c. verner (1964): Terminusok meghatrozsa. in: g. Jensen, A.A Liveright s W.
hallenbeck(ed):AdultEducation,1964.in:MartiA.(szerk):(2001):Andraggiai
szveggyjtemny,9.kiads,nemzetiTanknyvkiad,Budapest.

irodALoM

127

79. castells,Manuel(1996):TheinformationAge:Economy,societyandculture.vol.
1.Theriseofthenetworksociety.oxford,Blackwellpublishers.
80. cedefop(2008):citizensviewsonlifelonglearninginthe10newMemberstates.
cEdEFoppanoramaseries,150,Luxembourg.
81. cEsAM(1994):iskolarendszerenkvlifelnttoktatssvdorszgban.centrumfor
samhallsarbete och mobilisering. in: kzssgfejlesztk Egyeslete (2003): kpzk
kpzje(www.kkapcsolat.hu)
http://www.kka.hu/_kozossegi_Adattar/dokuMEnT.nsf/0/3a2f7d8d9d16c03ac1256ce60038a62c?opendocument, (letltve:
2008-11-06)
82. coleman,J.s.(1994):FoundationsofsocialTheory.cambridge.
83. coleman, J. s. (1996): Trsadalmi tke. in: Lengyel gyrgy sznt zoltn
(szerk.)(1996):Agazdasgiletszociolgija.Budapest:BkEszociolgiaisszocilpolitikaiTanszk,99-129.
84. coleman, James s. (1986): individual interests and collective Action. cambridge,
cambridgeuniversitypress.
85. coleman, James s. (1988): social capital in the creation of human capital. in:
AmericanJournalofsociology.94.95-120.o.
86. coleman,Jamess.(1990):FoundationsofsocialTheory.harvarduniversitypress,
cambridge.
87. coombsp.h.prosserr.cAhmedM(1973):newpathstoLearning:Forrural
childrenandyouth.Essex,internationalcouncilForEducationaldevelopment.
88. coombs,p.h.(1969):dieWeltbildungskriese.Ernstverlag,stuttgart.
89. councilofEurope(1996):Educationfordemocraticcitizenship(Edc)project.
90. czakgnes-harsnyiLszl-kutiva-vajdagnes(1995):Lakossgiadomnyok
snkntesmunka.Budapest,kzpontistatisztikaihivatalnonprofitkutatcsoport.
91. czike klra kuti va (2005): Lakossgi adomnyok s nkntes tevkenysgek.
gyorsjelents a 2004-es felmrs eredmnyeirl. nkntes kzpont Alaptvny
nonprofitkutatcsoportEgyesletBudapest.
92. csabaivnTthistvngyrgy(szerk.)(1999):Ajltillampolitikaigazdasgtana.osiris,Budapest.
93. csefkFerenchorvthcsaba(szerk.)(1999):Magyarseurpaiciviltrsadalom.
A pcsett 1999. mrcius 5-7-n Az eurpai civil trsadalom cmmel rendezett
konferenciaanyagbl.MTArkkdunntliTudomnyosintzetepcs-Baranyai
rtelmisgiEgyeslet,pcs.
94. csegnyi pter kkai Lszl (szerk.) (1999): kztes helyzet? Miniszterelnki
hivatal,Budapest.
95. csegnyi pter kkai Lszl (szerk.) (2000): kztes helyzet?! Miniszterelnki
hivatal,Budapest.
96. csermelypter(2005):Arejtetthlzatokereje.vincekiad,Budapest.
97. csernk Mariann Jank katalin zalnn olbrich Anik (szerk.) (2004): Az
lethosszigtarttanuls.kzpontistatisztikaihivatal,Budapest.
98. csizmadiaz.(2003):nanLintrsadalmi-tkeelmlete.in:nmedidnesszabari
veraFonyAttila(szerk.)(2003):kt-jelek2002.AzELTEszociolgiadoktori
iskoljnakvknyve,ELTEszociolgiaisszocilpolitikaiintzet,Budapest.
99. csomagyula(2005):Andraggiaiszemelvnyek.nyitottknyv,Budapest.

128

AkzssgTAnuLsA

100. csomagyula(2008):szempontokazegszletenttarttanulshozkapcsold
oktatspolitikaiprogramopkrtkelshez.in:BenedekAndrsLadaLszl(szerk.)
(2008) Tanuls leten t /TT/ Magyarorszgon. Tempus kzalaptvny, Budapest.
66-104.o.
101. dahrendorf,ralf(1997):After1989Morals,revolutionandcivilsociety.oxford,
st.Antonyscollege.
102. dalkey, n. and helmer, o(1963): An Experimental Application of the delphi
MethodtotheuseofExperts,Managementsaence9,no.3(April1963):,p,458.
103. demeter kinga (szerk) (2006): A kompetencia: kihvsok s rtelmezsek, oki,
Budapest.
104. dinyaLszlFarkasFerenc-hetesiErzsbetvereszoltn(2004):nonbusiness
marketingsmenedzsment.kJk-kErszvJogiszletikiadkft,Budapest.
105. durkMtysMartiAndor(1966):npmvelselmlet,Tanknyvkiad,Budapest.
106. Ekola,Jormavaherva,Tapio(1976):Afelnttoktatskiindulpontjaisalapfogalmai.
in: Marti A. (szerk) (2001): Andraggiai szveggyjtemny. 9. kiads, nemzeti
Tanknyvkiad,41-61.
107. Elbert norbert F. Farkas Ferenc karoliny Mrtonn por Jzsef (1993):
szemlyzeti/emberierforrsmenedzsment.JanuspannoniusEgyetemikiad,pcs.
108. EmkeyAndrsrakaczkinTthkatalinszilgyiklravlgyesypl(2005):A
mesterkpzspedaggija.szaktudskiadhzzrt.
109. Ensz(1948):AzEmberiJogokEgyetemesnyilatkozata,Egyesltnemzetekszervezete.
110. EspingAndersen,gosta(1990):TheTreeWorldsofWelfarecapitalism.princeton:
universitypress.19-34,Magyarul:Miajltillam?inFergezs.-Lvaik.(szerk)
(1991):Ajltillam,T-Twins,Budapest,116-134.
111. Estelle, James (1987): A nonprofit szektror elmlete nemzetkzi sszehasonlts
tkrben.in:kuti.MarschallM.(szerk.)(1991)Aharmadikszektor.nonprofit
kutatcsoport,Budapest,45-56.p.
112. Estelle, James (1991): A nonprofit szektor elmlete nemzetkzi sszehasonltsok
tkrben.in:kuti.MarschallM.(szerk.)(1991):Aharmadikszektor,nonprofit
kutatcsoport,45-56.o.
113. EurpaBizottsg(2007):Tanulnisohasemks.cselekvsitervafelnttkori
tanulsrl.Brsszel,27.9.2007,coM(2007):558vgleges
114. Eurpa Tancs (2006): Felnttkori tanuls: Tanulni sohasem ks. Bizottsg
kzlemnye,Brsszel,23.10.2006.
115. EurpaiBizottsg(2000)Memorandumazegszletenttarttanulsrl.in:sz.
Tth Jnos (szerk.) (2001): Eurpa kziknyv az lethosszig tart tanulsrl.
MagyarnpfiskolaiTrsasgszentistvnEgyetem,Budapest.
116. EurpaiBizottsg(2005):Javaslatazegszletenttarttanulstszolgleurpai
kpestsi keretrendszer kialaktsra. 2005. augusztus 7. Bizottsgi konzultcis
dokumentum.sEc(2005):957,Brsszel.
117. European comission (1994): White paper on growth, competitiveness and
Employability.Ec.Brussels-Luxembourg.
118. Europeancomission(1996):EuropeanyearofLifelongLearning.Ec,Brussels.
119. Europeancomission(1996):WhitepaperonEducationandLearning:Teachingand
Learning.TowardstheLearningsociety.Brussels-Luxembourg.

irodALoM

129

120. European comission (2002): European report on Quality indicators of Lifelong
Learning.Europeancommission,Brussels.
121. Europeancommission(1995):WhitepaperonTeachingandLearning,Towardsthe
Learningsociety.EuropeancommissionEurop,Luxembourg.
122. European comission (2000): A Memorandum on Lifelong Learning, Brussels,
30.10.2000sEc(2000)1832
123. Europeancommission(2004):supportingActivecitizenship.Equalopportunities
andsocialcohesion.dgEducationandculture,Brussels.
124. Europeanparliament(1993):reportofthecommitteeonculture,youth,Education
and the Media on foundations and Europe. doc En/rr/241/241238 (1993.
december8.):pp.4-5
125. Eurostat statistics in Focus, population and social conditions (2005) Lifelong
learninginEurope.8/2005,(www.eurostat.europa.eu)
126. Eurydice (2000): Lifelong Learning: the contribution of education systems in the
memberstatesoftheEuropeanunion,Brussels.
127. Eurydike (2000) Lifelong Learning: the contribution of Education systems in the
MemberstatesoftheEuropianunion.EurydiceEuropeanunit,Lisszabon,2000.
mrcius1718.
128. Evers,Adalbert(1998):shiftsintheWelfareMix.in:EversA-Wintersberger,h
(eds.) shifts in the Welfare Mix vienna: European centre for social Welfwre
Trainingandresearch.7-30Magyarul:Eltoldsokajltmixben.in:Andorkar.hradil,s.-peschar,J.(szerk.):Trsadalmirtegzds,1995,Budapest,Aula,605-632.
129. F.szakosva(szerk)(2005):Fkuszbanafelnttektanulsa.sziEhumntudomnyis
Tanrkpzintzete,gdll.
130. Falusivn(szerk.)(2000):Bevezetsapedaggiaikutatsmdszereibe.Mszakikiad,Budapest.
131. FalusivnkimmelMagdolna(2003):Aportfli.oktats-mdszertanikisknyvtr
i.,gondolat,Budapest.
132. FalusivnollJnos(2000):statisztikaimdszerekpedaggusokszmra,okkEr
kiad,Budapest.
133. Falusivn(szerk.)(1997):didaktika.nemzetiTanknyvkiad,Budapest.
134. Faure, Edgar et al (1972): Learning to Be: The World of Education Today and
Tomorrow,unEsco,paris.
135. FyndombiAlice-olhJ.vargai.(2004):Anevelselmletalapjai.Apcgyula.
136. FyndombiAlice(2000):pedaggiaiclkitzsekaXiX.szzadmagyarpedaggijban,Apcgyula.
137. Fehrkatalin(1999):AfelvilgosodspedaggiaieszmiMagyarorszgon.Etvs
Jzsefkiad.Budapest.
138. Fehrkatalin(2006):sajtsnevelsMagyarorszgon.EtvsJzsefkiad.
139. Feketn szakos va (2002): A felnttek tanulsa s oktatsa j felfogsban.
Akadmiaikiad,Budapest.
140. Feketnszakosva(2003):Azelshazaiandraggiaidelphikutatseredmnyeibl.
in:Magyarpedaggia,103.vf.3.sz.339-369.
141. Feketn szakos va (szerk.) (2006): Fkuszban a felnttek tanulsa. szent istvn
EgyetemgazdasgisTrsadalomtudomnyikar,Tanrkpzintzet,gdll,2006.

130

AkzssgTAnuLsA

142. Field, John (2006): Lifelong Learning and the new Educational order. Trentham
Books,stokeonTrent.
143. Fischer,kurtgerhard(1961):zurgeschicteundTheoriedervolksbilding.Linz,44-54.
Magyarul: gondolatok a felnttkpzs elmlethez. in: Marti Andor (szerk):
Andraggiaiszveggyjtemny,9.kiads,nemzetiTanknyvkiad,2001.9-15.
144. FolkehojskolernesForeningidanmark(npfiskolkdniaiEgyeslete):hivatalos,
angolnyelvhonlapja(www.danishfolkhighschools.com)
145. Freire,p(1972):Thepedagogyoppresses.harmodsworth,peguin.
146. FukuyamaF.(2000):Anagysztbomls:azemberitermszetsatrsadalmirendjjszervezse.Eurpa,Budapest.
147. Fukuyama,F.(1997):Bizalom.Eurpa,Budapest.
148. Fukuyama, F. (1999): social capital and civil society. in: second generation
reforms,iMF,Washington.
149. Fukuyama, Francis (1997): The End of order. London, The social Market
Foundation.
150. FullerB.rubinson,r.(1979):doesthestateExpandschooling?reviewofthe
Evidence.in:FullerB.rubinson,r.(ed),ThepoliticalconstructionofEducation
Thestate,schoolExpansionandEconomicchange,praeger,newyork,Westport,
connecticut,London.
151. FullerB.rubinson,r.(1999):Aziskolzottsghatsaanemzetgazdasgnvekedsre.in:halszgborLannertJ.(szerk.)oktatsirendszerekelmlete.szveggyjtemny.okkerkiad,Budapest.
152. FutpterhanthykingaLnyiplMihlyAndrsdr.soltszAnik(2005):
AszocilisgazdasgjelenesjvjeMagyarorszgon.nemzetiFelnttkpzsiintzet,
Budapest.
153. Flpgza(1978):Magyarolvaskznsgafelvilgosodsidejnsareformkorban.
Akadmiaikiad,Budapest.
154. gcs Jnos (2005): A Lisszaboni Folyamat: rejtlyek, elmleti s gyakorlati
nehzsgek.MTAkzgazdasgtudomnyiintzetMhelytanulmnyok,2005/1.
155. galbraith,M.W.(1980):Adultlearningmethods.Malabar,Florida.
156. galileipholyhonlapja(www.galilei.hu)
157. gelencsrkatalinpethLszl(szerk.)(2002):kzmveldssfelnttkpzs,
ELTEAzlethosszigTartMveldsrtAlaptvny,Budapest.
158. gelencsr katalin (1998): A felnttmvelds funkciinak fbb vltozsai. in:
Marti-rubovszky-sri(szerk.)(1998):Amagyarfelnttoktatstrtnete.Budapest,15-25.
159. gelencsrkatalin(2006):AzidskorakmveldseskzssgiformiMagyarorszgon.kultpontiroda,Budapest.
160. geray,haluk(2004):ThedelphiMethod.Tbitak,Turkey.universityofAnkara.
161. gergelygyula(2004):kulcskompetencikpedignincsenek.in.:jpedaggiaiszemle2004.11.szm.
162. giddens,Anthony(1998):TheThirdWay.politypress,cambridge.
163. giddens,Anthony(2003):szociolgia.osiriskiad,Budapest.
164. glennerster,h.(1999):Azoktatsgazdasgtana:Aszerencseforgand?in:csabai.
Tth i. gy. (szerk.) (1999): A jlti llam politikai gazdasgtana, osiris, Budapest,
317-335.o.

irodALoM

131

165. globalcivilsocietyAnoverview(2003):TheJohnshopkinsuniversityinstitute
forpolicystudies,centerforcivilsocietystudies,Baltimore,usA.
166. goethe,J.W.(1809)vonzsokstasztsok.in:goethevlogatottmvei(1963)
regnyek,Eurpakiad,Budapest.
167. golnhofer Erzsbet (1997): A tanul. in: Falus ivn (szerk.): didaktika. nemzeti
Tanknyvkiad,Budapest.
168. granovetter,Mark(1988):Agyengektsekereje.Ahlzatelmletfellvizsglata.
in:AngeluszrbertTardosrbert(szerk.)(1991):Trsadalmakrejtetthlzata.
Budapest,1991,Magyarkzvlemnykutatintzet.371400.o.
169. grau,herbert(1968):Fogalmaksviszonylatokafelnttkpzsben.in:MartiAndor
(szerk):(2001):Andraggiaiszveggyjtemny,9.kiads,nemzetiTanknyvkiad,
Budapest,21-32.o.
170. graves,robert(1985):grgmtoszok,Eurpa,Budapest.
171. griffin,colin:LifelongLearningandsocialdemocracy.in:internationalJournalof
LifelongEducation,vol18.,no.5.27-329.pp.
172. grootaer,christian(2001):socialcapital:TheMissigLink?in:socialcapitaland
participation in Everyday Life eds: paul dekker, Eric M. uslaner, routledge,
London(2001):9-29.pp.
173. gyrffy gbor (1998): A nonprofit szervezetek ismrvei s tevkenysgk. in:
TrkMariannavinczekrisztina(szerk.)(1998):Alapfokkziknyvnonprofit
szervezeteknek.Budapest,niokAlaptvnysorosniokiroda.
174. gyrgyizoltn(2004):Amagyarorszgifelnttkpzs.FMM,Budapest.
175. habermas,Jrgen(1987):TheTheoryofcommunicativeAction.2volumes.Boston,
Beaconpress.
176. habermas, Jrgen (1993): A trsadalmi nyilvnossg szerkezetvltozsa. szzadvg
kiad,Budapest.
177. hajdu gza (2002): Az olvaskrk vrosa: vsrhelyi krk 1945-2000.
hdmezvsrhelyMegyeiJogvrosnkormnyzata,hdmezvsrhely.
178. halszgbor(2002):Egszletenttarttanuls:azjoktatspolitikaiparadigma.
FelnttoktatsiAkadmia,gyula.in:kihvsoksvlaszok:jplynaziskolarendszerfelnttoktats(2002):orszgoskzoktatsiintzet,Felnttoktatsiskisebbsgikzpont,Budapest(www.oki.hu).
179. halszgbor:Avllalkozikszsgfejlesztse.in:Akompetencia.kihvsoks
rtelmezsek.http://www.oki.hu
180. hankissElemr(1983):Trsadalmicsapdk.diagnzisok.Magvet,Budapest.
181. hankissElemr(2002):jdiagnzisok.osiris,Budapest.
182. hansmann,henry(1987):Anonprofitszervezetekkzgazdasgielmletei.in:kuti
vaMarshallMikls(szerk)(1991)Aharmadikszektor,nonprofitkutatcsoport,
Budapest,29-44.o.
183. hansmann, henry (1987): Economic Theories of nonprofit organisation. in:
powell,WalterW.(ed.):(1987):27-42.pp.
184. harangiLszlheriberthinzensz.TthJnos(szerk.)(1998):nemzetkzi
nyilatkozatoksdokumentumokafelnttoktatsrlsazegszletenttart
tanulsrl. nmet npfiskolai szvetsg nemzetkzi Egyttmkdsi intzete,
Budapest.

132

AkzssgTAnuLsA

185. harangi Lszl (1986): Az ntevkeny szervezetek szerepe Magyarorszgon.


Budapest.
186. harangiLszl(1998):BeszmolazunEscov.Felnttoktatsivilgkonferencijrl
(hamburg,1997.jlius1418.)in:jpedaggiaiszemle,1998/1.
187. harangiLszl(2003):npfiskolkMagyarorszgonaXXi.szzadkszbn.in:
singerpter(szerk)(2003):Felnttoktatsskpzsiskolarendszerbensazon
kvl.oki,Budapest.
188. harbison,F.Myers,c.A.(1966):Elmletekazemberierforrsfejldsrl.in:
illsLajosn(szerk.)(1966):Azoktatsgazdasgossga.Tanknyvkiad,Budapest.
189. harbison, F. (1968): Emberi erforrsok s fejlds. in: Az oktats tervezse.
Tanulmnyok.unEsco,Tanknyvkiad,Budapest.
190. harsnyi, Lszl (1999): A harmadik szektor. in: Tbis Lszl (szerk.) (1999):
Egyttmkdsi lehetsgek civil szervezetek s a helyi nkormnyzatok kztt:
kziknyv civil szervezetek s nkormnyzatok szmra. Budapest, hlzat a
demokrcirt,9-23.o.
191. hasan, A.: Lifelong Learning. in A.c. Tuijnman (ed.) (1996): international
EncyclopaediaofAdultEducationandTraining.pergamonpress,oxford,33-41.pp.
192. helmer,o.andrescher,n(1960):ontheEpistemologyoftheinexactsciences.
projectrandreportr-353,February1960.
193. hencziLajos(2005):Felnttkpzsimenedzsment.perfektkiad,Budapest.
194. hencziLajos(2007):Afelnttkpzsintzmnyrendszere.in:hencziLajos(szerk.)
(2007): A szak- s felnttkpzs gyakorlata. rAABE Tancsad s kiad kft.,
Budapest.
195. hencziLajos(szerk.)(2007):Aszak-sfelnttkpzs-szervezsgyakorlata.rAABE
Tancsadskiadkft,Budapest.
196. hinzen,heribert(2001):Anmetnpfiskolaiszvetsgtevkenysge.in:harangi
Lszlpordnysarolta(szerk.)(2001):Azeurpaifelnttoktatsskzmvelds
perspektvi.MMi,Budapest.
197. hinzen, heribert (2002): nemzetkzi konferencik a felnttoktatsrl szcikk,
FelnttkpzsiLexikon(2002):397.o.
198. horvthva(2007):Afelnttkpzsinormatvtmogats.in:hencziLajos(szerk.)
(2007): A szak- s felnttkpzs-szervezs gyakorlata. rAABE Tancsad s kiad
kft.,Budapest.
199. howard,MarcMorj(2003a):TheWeaknessofcivilsocietyinpost-communist
Europe.cambridgeuniversitypress,cambridge.
200. howard,MarcMorj(2003b):Whypost-communistcitizensdonotjoinvoluntary
organizations.in:Badescu-uslaner(eds.):165-183.pp.
http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/comm_spring_hu.pdf
201. hunyadygyrgynM.ndasiMria(2000):pedaggiaitervezs.comeniusBt.,pcs.
202. husn,Torsten(1974):TheLearningsociety.Methuen,London.
203. ivan illic (1971): deschooling society. ritualization of progress, harper & row
publishersinc,newyork.
204. Jagasics Bla (2001): A nonprofit szfra elmlete, nonprofit szolgltat kzpont,
zalaegerszeg.

irodALoM

133

205. James,Estelle(1987):Thenonprofitsectorincomparativeperspective.in:powel,
W.(ed.):Thenonprofitsector:Aresearchhandbook.newheaven,yaleuniversity
press. 27-42 pp. Magyarul: A nonprofit szervezetek gazdasgi elmlete nemzetkzi
sszehsaonltsok tkrben. in: kuti va Marshall Mikls (szerk.) (1991): A
harmadikszektor.nonprofitkutatcsoport,Budapest,123-130.o.
206. Jarvis,peter(2001):Azeurpaifelnttoktatstrendjei.in:harangiLszl,kelner
gitta (szerk) (2001): Az eurpai felnttoktats s kzmvelds perspektvi.
MagyarMveldsiintzet,Budapest,7-18.o.
207. Jarvis, peter (2004): Az egsz leten t tart tanuls szociolgiai perspektvi.
dszdoktori szkfoglal beszd, Tudsmenedzsment iv. vfolyam, 1. szm
(http://www.feek.pte.hu/tudasmenedzsment/)
208. Jarvis, peter (2007): globalisation, Lifelong Learning and the Learning society.
routledge,London.
209. Jeffs,T.andsmith,M.M.(1999a):informalEducation.conversation,democracy
andlearning.Ticknall:Educationnow.
210. kailis,Emanuelpilos,spyridon(2005):LifelongLearninginEurope.statisticin
Focus.populationandsocialconditions,Europeancommunities,2005/8.
211. kkaiLszl(2005):Torzulsokanonprofitszektorban,civilszemle,2005/3.
212. klmnAnik(2005):Afelnttoktatsbanskpzsbenalkalmazhatkompetenciaelvmdszereksazokalkalmazhatsga.kutatsizrtanulmny,13-asFelnttkpzsikutatsiFzet,nFinemzetiFelnttkpzsiintzet,Budapest.
213. klmnAnik(2005):Andraggiaiinterdiszciplinriskutatsmdszertan,Msodik
kiads:EgyetemiLifelongLearningkzpont,LifelongLearningFzetek,okkEr,
Budapest.
214. klmnAnik(2006):AlifelonglearningaktualitsaiLifelonglearningazEurpai
uni oktatspolitikjban. in: Feketn szakos va (szerk.) (2006): Fkuszban a
felnttek tanulsa, szent istvn Egyetem gazdasgi s Trsadalomtudomnyi kar,
Tanrkpzintzet,gdll,95-108.o.
215. klmn,Anik-dekosinsky,v.(2007):ActivecitizenshipandEducation.proceedings,
3rdinternationalconferenceoninterdisciplinarityinEducation,Athens,15-17March
2007,EuropeancommissiondgEducationandcultureJeanMonnetprogramme
studyandresearchcentres,nationalTechnicaluniversityofAthens.
216. klmnAnik(2008):Afelnttkoritanulssajtossgairl.in:BenedekAndrs
LadaLszl(szerk.)(2008)Tanulsletent/TT/Magyarorszgon.Tempuskzalaptvny,Budapest.126-152.o.
217. keane, John (1988a): democracy and civil society. on the predicaments of
Europeansocialism,theprospectsfordemocracy,andtheproblemofcontrolling
socialandpoliticalpower,verso,London.
218. keane,John(1998):civilsociety:oldimages.newvisions,politypress,cambridge.
219. keane, John (2004): A civil trsadalom. rgi kpzetek, j ltomsok. Typotex
kiad,Budapest.
220. keane,John(ed.)(1988b):civilsocietyandthestate:newEuropeanperspectives,
verso,London.

134

AkzssgTAnuLsA

221. kernTamsszabAndrea(2000):Anonprofitkpzshelyzeteamagyarfelsoktatsban. in: csegny pter kkai Lszl (szerk.) (2000): kztes helyzet?!,
Miniszterelnkihivatal,Budapest.
222. klamer,Arjozuidhof,peterWim(2000):Aharmadikszfraszerepeamvszetek
vilgban.in:daubnerhorvthpetr(szerk.)(2000):167-184.o.
223. kleiszTerz-reiszTerzkocsisMihly(2008):szveggyjtemnyakulcskompetencik, a tanuls s motivci krdskrhez. in: Andraggiai ismeretek. hEFop
3.5.1,Budapest2008.435-456.
224. knoll, Jrg (1996): Tanfolyam- s szeminrium-mdszertan. nmet npfiskolai
szvetsgnemzetiEgyttmkdsiintzete,Budapest.
225. kolb,d.A.Fry,r.(1975):TowardsanAppliedTheoryofExperientialLearning.
inTheoriesofgroupprocess(1975):c.L.cooper,Editor,Wiley.
226. koltaidnes(1992):helyzetseslyafelnttkpzsemancipcijban.in:koltai,
d.(szerk.)(1992):Felnttkpzsazezredfordulvltozvilgban,pcs.
227. koltai dnes (2005): Felmrs a hazai felnttkpzsi szervezetek akkreditlt
programjainakhelyzetrl.nFi,Budapest.
228. koltaidnes(2005):Felmrsahazaifelnttkpzsiszervezetekmkdsrl.nFi,
Budapest.
229. komenczi Bertalan (2001): Az Eurpai Bizottsg memoranduma az egsz letre
kiterjedtanulsrl.in:jpedaggiaiszemle.2001/6.szm.
230. kondorosi Ferenc (1998): civil trsadalom Magyarorszgon, politika s kultra
Alaptvny,Budapest.
231. kopp Erika (2005): A tanrkpzs j tjai s lehetsgei. in: pedagguskpzs
2005/3.szm.
232. koppnyi Mihly petr katalin vgi Mrton (2002): kzgazdasgtan i.
Mikrokonmia.nemzetiTanknyvkiad,Budapest.
233. kovalcsikJzsef(1987):Akultracsarnokaii-iii,Mveldskutatintzet,Budapest.
234. kovalcsik Jzsef (2003): A kultra csarnokai, Msodik kiads, Editio pluringua,
Budapest.
235. kraus,k.(2001):LebenslangesLernenkarriereeinerLeitidee.deutschesinstitut
frErwachsenenbildung.
236. ksh(2007):Anonprofitszektorlegfontosabbjellemzi2005-ben(2007):statisztikai
Tkr2007/15.sz,kzpontistatisztikaihivatal,Budapest.
237. kupn rpd (2003): kazinczy Ferenc, a magyar szabadkmvessg els nagy
szemlyisge. in: vrad 2003. 2. vfolyam 4. szm (http://www.epa.oszk.
hu/00100/00181/00008/21.htm)
238. kutiva-MarschallMikls(1991a):Anonprofitszektorfogalma.in:Esly.1.61-69.o.
239. kuti va - Marschall Mikls (szerk.) (1991b): A harmadik szektor. Tanulmnyok.
nonprofitkutatcsoport.Budapest.
240. kutiva(1998):hvjuktalnnonprofitnak,nonprofitkutatcsoport,Budapest.
241. kutiva(2003):kinekapnze,kinekadntse.nonprofitkutatcsoport,Budapest.
242. kuti va (2006): A nonprofit szervezetek unis plyzatokon elrt eredmnyei.
http://www.nonprofit.hu/kiadvanyok/tanulmanyok.html,letltve:2006.03.13.
243. kuti va (szerk.) (1992): A nonprofit szektor Magyarorszgon. Tanulmnyok.
nonprofitkutatcsoport,Budapest.

irodALoM

135

244. LadaLszl(2008):ATanulsletenTgondolatmagyarorszgimegvalsulsnak
legjabbkoritrtnetbl.in:BenedekAndrsLadaLszl(szerk.)(2008)Tanuls
letent/TT/Magyarorszgon.Tempuskzalaptvny,Budapest.44-65.o.
245. Lawson,k.h.(1975):Filozfiaifogalmaksrtkekafelnttoktatsban.in:Marti
And or (szerk) (2001): Andraggiai szv egg yjt em ny, 9. kia ds, nemz et i
Tanknyvkiad,65-107.pp.
246. Leirmann, Walter (1998): ngyfle nevelsi kultra. ddv Budapesti projektiroda,
Budapest.
247. Lengrand,paul(1970):inrtodutionalducationpermanente,paris.
248. Lengyelgyrgyszntzoltn(szerk.)(1998):Tkefajtk:Atrsadalmiskulturlis
erforrsokszociolgija.Budapest,Aulakiad.
249. Lengyelgyrgyszntzoltn(szerk.)(1998):Tkefajtk.Atrsadalmiskulturlis
erforrsokszociolgija.Aula,Budapest.
250. Leonardp.oliver(1987):studycircles:comingTogetherforpersonalgrowthand
socialchange.sevenLockspress.
251. Lvaikatalin(szerk.)(1998):civilaplyn.Egyttmkdsaznkormnyzatoks
acivilszervezetekkztt.helyiTrsadalomkutatcsoport,Budapest.
252. Lindeman, E. c. (1926): The Meaning of Adult Education, new york: new
republic. new Edition (1989): The oklahoma research center for continuing
professionalandhigherEducation.
253. Lindemann,Eduard(1926):TheMeaningofAdultEducation(1989edn):norman:
oklahomaresearchcentreforcontinuingprofessionalandhigherEducation.
254. Linstone,haroldA.Turoff,Murray(ed.)(1975)ThedelphiMethod:Techniques
and Applications: a heavily referenced work on this method with an extensive
bibliografy,Linstone&Turoff.
255. Loury,g.(1987):Whyshouldwecareaboutgroupinequality?in:socialphilosophy
andpolicy,1987.5.249-271.pp.
256. M. ndasi Mria (1997): A reformpedaggia nevelsi-oktatsi intzmnyeinek
tanulitevkenysgrendszere.in:Bbosikistvn(szerk.)(1997):Amodernnevels
elmlete.Teloszkiad,Budapest.
257. Magyarnagyorienshonlapja(www.nagyoriens.hu).
258. MagyarnpfiskolaiTrsasgMnTlapja2007.vtavasziszm.
259. Magyar virtulis Enciklopdia (2004) sszelltotta: Benedek Andrs, utols
frissts:2004.februr15,MTA,20032004.
260. Mndip.(1975)oktatssgazdasginvekedsafejldorszgokban.Akadmiai,
Budapest.
261. Markk.smithTonyJeffs(1999):informalEducation-conversation,democracy
andlearning.(1996reprinted1999,2005).Educationalhereticspress113Arundel
drive,Bramcotehills,nottingham.
262. Mrkus Edina (2006): szektorsemlegessg a kultra terletn kulturlis cl
nonprofitszervezetek.insznkzssgimveldsoktber35-39.
263. Marti Andor (1980): Mdszertan a felnttek kpzshez s tjkoztatshoz.
Budapest.
264. MartiAndor(1992):Arsztvev-kzpontsgafelnttektantsban.in:Afordulat
eslyeafelnttektanulsban(1992):TiTszvetsg,Budapest.

136

AkzssgTAnuLsA

265. Marti Andor (2002): Lehet-e tanulni egy leten t? in: j pedaggiai szemle,
2002/jlius-augusztus.
266. MartiAndor(2006):Atanulfelntt.in:Feketnszakosva(szerk.)(2006):
Fkuszbanafelnttektanulsa,szentistvnEgyetemgazdasgisTrsadalomtudomnyikar,Tanrkpzintzet,gdll.9-18.o.
267. Marti Andor (szerk.) (1997): Andraggiai szveggyjtemny i-ii, nemzeti
Tanknyvkiad,Budapest.
268. Marshall, Thomas h. (1950): citizenship and social class and other Essays.
cambridgeuniversitypress,cambridge.
269. Marshall,Thomash.(1973):class,citizenshipandsocialdevelopment.Westport
cT.,greenwoodpress.
270. Mihalicska Terzia (szerk.) (2005): A tanulsi folyamat megtantsa. A havasi
gyoprAlaptvnymodellprogramjaazlethosszigtarttanulstkrben,Budapest.
271. Mihlyildik(fordtottasvlogatta,2006):kulcskompetencikmeghatrozsas
kivlasztsa,http://www.oki.hu
272. Mikonyagyrgy(2003):kitvagytvt?Etvskiad,Budapest.
273. Mikonyagyrgy(2005):Atantsmvszetmdszere.gondolatkiad,Budapest.
274. MiszlivetzFerenc(1999):Aciviltrsadalomnyomvonalaiazjeurpaitrben.in:
csefkF.horvthcs.(szerk.)(1999):178-193.o.
275. Miszlivetz, Ferenc Jensen, J. (1998): An Emerging paradox: civil society from
Above? in: rueschemeyer, d. rueschemeyer, M. Wittrock, B. (eds.) (1998):
participation and democracy East and West.: comparisons and interpretations.
Armonk,ny.M.E.sharpe.
276. Molnr Mt (2007): A tbbszrsen htrnyos helyzet, fiatal munkanlkliek
kzssgi nevelse az Els Magyardn Termel iskola Alaptvny. in: parola
2007/5.sz.11-14.
277. Moro, giovanni (2002): The Lab of European citizenship. democratic deficit,
governanceapproachandnon-standardcitizenship.=http://www.activecitizenship.
net/citizenspolitics/The_Lab_of_European_citizenship.pdf
278. ndrnTthBorbla(2007):Aprogramakkreditci.in:hencziLajos(szerk.)(2007):
Aszak-sfelnttkpzsgyakorlata.rAABETancsadskiadkft.,Budapest.
279. nagyJzsef(2000):2000XXi.szzadsnevels.Budapest,hungary;osiriskiad.
280. nagy Jzsef (2007): kompetenciaalap kritriumorientlt pedaggia. Mozaik
kiad,szeged.
281. nagyMyrtildanielahudekov(2007):Aszervezetfejleszts.www.ngoemanuel.
org(letltve:2007.mjus30.).
282. nahalka istvn (1997): Az oktats trsadalmi meghatrozottsga. in: Falus ivn
(szerk.)(1997):didaktika.nemzetiTanknyvkiad,Budapest.
283. nahalkaistvn(1997):konstruktvpedaggiaegyjparadigmaalthatron.
iskolakultra,1997/2,3,4.
284. nmethAndrs-Mikonyagyrgy-skieraEhrenhard(szerk:)(2005):letreforms
reformpedaggia - nemzetkzi trekvsek magyar pedaggiai recepcija. gondolat,
Budapest.
285. nmethBalzs(2002):Alifelonglearningkoncepcitrtnetigykerei.in:Tudsmenedzsmentii./1.39-44.

irodALoM

137

286. nmethBalzs(2003):Azegszletenttarttanulsgondolatnakfeltmadsa,avagy
mirtlettakoncepciblpolitikum.in:Tudsmenedzsment(2003):iv.vf./1.30-40.o.
287. nmethBalzs(2006):AfelnttkpzsszerepnekvltozsaazEurpaiuniegsz
letenttarttanulsistratgijban2000s2004kztt.in:koltaidnesLada
Lszl (szerk.) (2006): Az andraggia idszer krdseirl s mdszereirl. nFi
Budapest.2006.25-39.
288. nmethBalzs(2007):Alifelonglearningparadigmartelmezse.oFA,pcsBaranyaikereskedelmisiparkamara.
289. nemzetkzinyilatkozataznkntesszektoralapelveirl(vnlkl):TheJohns
hopkins university institute for policy studies. nonprofit kutatcsoport
Egyeslet.
290. nizkpterpterfiFerenc(2005):Akzssgirszvteltrsadalmishatalmi
begyazottsg. in: Mrkus Eszter (szerk.) (2005): ismerd, rtsd, hogy cselekedhess.
nonprofitszektorAnalzis,EMLAEgyeslet,Budapest.
291. norvgoktatsiskutatsiMinisztriumhonlapjahttp://www.norvegia.hu/education/education/folk/folk.htm
292. oEcd(1973):recurrentEducation.AstrategyforLifelongLearning.organisation
forEconomicco-operationanddevelopment.paris.
293. oEcd(1996):LifelongLearningforAll,oEcd,paris.
294. oEcd (2001): knowledge and skills for Life. First results from pisA 2000.
organisationforEconomicco-operationanddevelopment.paris.
295. oEcd(2007):oktatsikrkp2007.AzoEcdsszefoglalsa.Magyarorszgrl.
www.oecd.org/edu/eag2007.
296. hidyAndrea(2006a):LifelongLearning.Egyoktatspolitikaikoncepcirtelmezsi
lehetsgeiEurpban.jpedaggiaiszemle,6.sz.6571.
297. hidyAndrea(2006b):LifelongLearningAzoktatspolitikaikoncepcitla
pedaggiaiparadigmig.jpedaggiaiszemle2006/11.sz.www.oki.hu
298. plfyBajzikdek(2001):Atermeliskola.gazdasgiMinisztrium,Budapest.
299. pavluska valria (1999): A nonprofit szektor. Janus pannonius Tudomnyegyetem
FelnttkpzsisEmberiErforrsFejlesztsiintzet,pcs.
300. pavluskavalria(2006):Marketingelmletikvetkeztetsekaciviltrsadalomsa
civil nonprofit szervezetek termszetnek vizsglatbl. doktori rtekezs. pcsi
Tudomnyegyetem(kzirat),pcs.
301. perri,6(1991):tbanazEurpaikzssgfel:akzspiacitagsgvrhathatsai
Magyarorszgnonprofitszektorra.in:kuti,va(szerk.)(1991):Anonprofitszektor
Magyarorszgon,nonprofitkutatcsoport,Budapest,46-67.o.
302. pterfiFerenc(1997):Aznkntessgjjszletse.in:parola1997/1.
303. peth Lszl (2000): A felnttoktats fogalmnak vltozsrl in:j pedaggiai
szemle2000/11(www.oki.hu):
304. pethLszl(2002):racionalizcistrsadalmastsfelnttoktatsismveldsszociolgiaitanulmnyok.Jszberny.
305. pethLszl(2006):Azidskorakkpzsnekproblmi.in:Felnttkpzs.2006.3.sz.
306. peth Lszl (2006): Felnttoktats s politika. in Feketn szakos va (szerk.)
(2006):Fkuszbanafelnttektanulsa,szentistvnEgyetemgazdasgisTrsadalomtudomnyikar,Tanrkpzintzet,gdll,133-140.o.

138

AkzssgTAnuLsA

307. pethrkas.ArapovicsMria(2007):nonprofitszervezeteksafelnttkpzsi
akkreditciMagyarorszgon,civilFrum,2007/1sz.kolozsvr.
308. polnyi kroly (1984): kereskedelem, piacok s pnz az kori grgorszgban.
gondolatkiad,Budapest.
309. polnyiistvn(2002):Azoktatsgazdasgtana,osiris,Budapest.
310. pordnysarolta(2000):Fejlesztsiirnyoksszksgletekaziskolarendszerenkvli
felnttkpzsben.in:Felnttkpzsakzmveldsben,MMi,Budapest.
311. powell,WalterW.(ed.)(1987):Thenonprofitsector.Aresearchhandbook.yale
universitypress,newhaven.
312. putnam, robert (1994): A prosperl kzssg. A trsadalmi tke s a kzlet
(rszletek)in:parola,2004/3.
313. putnam,robert(1993):MakingdemocracyWork:civicTraditionsinModernitaly.
princetonuniversitypress,princeton.
314. putnam,robertd.(2000):BowlingAlone.ThecollapseandrevivalofAmerican
community.simonandschuster,newyork.
315. randpaperp-2982(1966):Mostofthestudywaslaterincorporatedintohelmer's
socialTechnology,BasicBooks,newyork.
316. rauch, W. (1979): The decision delphi. Technological Forecasting and social
change.15.sz.159-169.
317. re-etgaceFinalreport(2004):reviewingEducationandTrainingforgovernance
andActivecitizenshipinEuropeAcentralandEasternEuropeanperspective.The
implications of the research for central and Eastern European policy design on
Activecitizenshipandgovernance.projectsupportedbytheEuropeancommission
Frameworkprogramme5.nijmegen,nijmegenuniversity.
318. reportonLearningincanada(2007):redefininghowsuccessismeasuredinFirst
nations,inuitandMtisLearning,canadiancouncilfirLearning(2008)ottawa
vancouver(www.ccl-cca.ca).
319. rozJzsef(2006):Azemberierforrs-menedzsmentalapjai.perfektkiadzrt,Budapest.
320. rose-Ackerman,susan(ed.):(1986):Thenon-profitsector:EconomicTheoryand
publicpolicy.oxforduniversitypress,newyork.
321. rzssrpsvgvriAndrs(2005):Absorptioncapacityoflocalself-governmentsin
hungary.in:Attilagh(ed.)(2005):institutionaldesignandregionalcapacyty-building
inthepost-accessionperiod.hungariancentrefordemocracystudies,Budapest.
322. rudas,J.(1990):delfirksei.gondolatkiad,Budapest.
323. sackman, h. (1974): delphi Assessment: Expert opinion, Forecasting and group
process,r-1283-pr,April1974.
324. salamon,LesterM.-Anheier,helmutk.andass.(1999):TheEmergingsector
revisited:asummary.Baltimore,TheJohnshopkinsuniversityinstituteforpolicy
studies.
325. salamon,LesterM.Anheier,helmutk.(1992):insearchofthenonprofitsector
i:TheQuestionofdefinions.=voluntas.3.2.125-151.
326. salamon, Lester M. Anheier, helmut k. (1994): The Emerging sector: The
nonprofitsectorincomparativeperspectiveAnoverview.Baltimore.TheJohns
hopkinsuniversityinstituteforpolicystudies.

irodALoM

139

327. salamon, Lester M. Anheier, helmut k. (1995): szektor szletik. A nonprofit
szektor nemzetkzi sszehasonltsban. nonprofit kutatcsoport. (nonprofit
kutatsok4.)Budapest.
328. salamon, Lester M. Anheier, helmut k. (1998): social origins of civil society:
Explainingthenonprofitsectorcross-nationally.in:voluntas.9.3.213-247.p.
329. salamon,LesterM.Anheier,helmutk.(1999):szektorszletikii.sszefoglal
egynemzetkzinonprofitkutatsmsodikszakaszrl.Ford.hrikatalin.civitalis
Egyeslet,Budapest.
330. salamon,LesterM.sokolowski,Wojciechs.List,regina(2003):globalcivil
society. An overview. Baltimore, Johns hopkins university institute for policy
studiescenterforcivilsocietystudies.
331. salamon, Lester M. (1987): partners in public service: The scope and Theory of
government-nonprofitrelations.in:powell,WalterW.(ed.):99-117.o.
332. salamon,LesterM.(1991):Apiackudarca,azntevkenysgkudarcasakormny
nonprofitszektorralkialaktottkapcsolataiamodernjltillamban.in:kuti.
MarschallM.(szerk.)(1991):57-69.o.
333. salamon,LesterM.Anheier,helmutk.(1995):szektorszletik.nonprofitkutatcsoport,Budapest
334. salamon,LesterM.Anheier,helmutk.(1996):szektorszletikii.Budapest.
335. sntha klmn (2006): Ltezik-e hipotzis a kvalitatv kutatsban? j pedaggiai
szemle2006/11.
336. sskagza(1992):ciklikussgscentralizciAkzpontostotttangyigazgats s
afelnttoktatsesete,Educatio,Budapest.
337. sskagza(2004):Fogyamagyar:sokbavanezneknk.in:Beszl,2004/7-8.
338. sskagza(2006):Azoktatsiideolgikvltozkonysgrl,a19.sa20.szzadi
liberlisoktatspolitikk.jpedaggiaiszemle,2006/10.
339. schaffhauserFranz(2000):Anevelsalanyifelttelei.Teloszkiad,Budapest.
340. schn istvn (2000): Els nemzeti intzmnyeink megalakulsa s a szabadkmvesek, MagyarTudomny,2000/11.sz.
341. schultz, Theodore W.(1983): Beruhzs az emberi tkbe. kzgazdasgi s Jogi
kiad,Budapest.
342. sebestnyistvn(1997):oktatsiszervezetekamagyarnonprofitszektorban.in:j
pedaggiaiszemle,1997/2.
343. sebestynistvn(2003):Anonprofitszektorfunkcionlismegkzeltse.Anonprofit
prizma.civilitasEgyeslet(http://www.nonprofit.hu/kiadvanyok/tanulmanyok.html,
letltve:2006.03.14.
344. seligman,AdamB.(1992):Theideaofcivilsociety.Freepressnewyork.
345. seligman,AdamB.(1997):Aciviltrsadalomeszmje.kvkiad,Budapest.
346. setnyiJnos(2003):lethossziglanitanuls:azjparadigma,oki,Budapest.
347. siebert,horst(1977):TheoriensatzederErwaschsenbildung.in:h.siebert(ed)
(1977): Begrndungen gegenwrtinger Erwaschsenbildung, Braunschweig.
Westermanverlag,11-36pp.Magyarul:diebert(2001):Afelnttkpzselmleti
alapjai. in: Marti A. (szerk)(2001): Andraggiai szveggyjtemny, 9. kiads,
nemzetiTanknyvkiad,121-140.

140

AkzssgTAnuLsA

348. siegrist, M. (1997): kulcskpessgek. in: Marti A. (szerk.) (1997): Andraggiai
szveggyjtemny ii. vlogats a felnttoktats elmletnek szakirodalmbl.
nemzetiTanknyvkiad,Budapest,140147.
349. simpson,J.A.(1972):Afelnttoktatsfogalmnakjmeghatrozsa.in:MartiA.(szerk)
(2001):Andraggiaiszveggyjtemny,9.kiads,nemzetiTanknyvkiad,33-40.
350. singerpter(2003):Felnttoktatsskpzsiskolarendszerbensazonkvl.in:
u.(szerk)(2003):Felnttoktatsskpzsiskolarendszerbensazonkvl.Tanulmnyok.orszgoskzoktatsiintzet,Budapest.
351. smith, Adam (1992): A nemzetek gazdagsga, e gazdagsg termszetnek s okainak
vizsglata.kzgazdasgisJogiknyvkiad,Budapest.
352. smith,M.k.(1996,2001):'Lifelonglearning',theencyclopediaofinformaleducation.
http://www.infed.org/lifelonglearning/b-life.htm
353. smith, M. k. (2007): 'Basil yeaxlee, lifelong learning and informal education', the
encyclopaediaofinformaleducation[www.infed.org/thinkers/et-yeax.htm.]
354. sdravtterbygdensFolkhgskola(svF):honlapjawww.svf.fhsk.se
355. spencer,M.(1973):JobMarketsignalingQuarterly.JournalofEconomics.vol.87.
356. statisztikaijelentsaMagyarnpfiskolaiTrsasg2004.vbenfolytatottnpfiskolaitevkenysgrl(www.nepfoiskola.hu,letltve:2007.mjus30.).
357. strikersndor(1989):Azntevkenysgtrsadalmizenete.in:kultraskzssg,
79-92,1989/3
358. striker, sndor (1987): voluntary Education as public communication. in: katusTth(eds.)(1987):ontheroleofvoluntaryassociationsinsocialandculturaldevelopmentinhungaryandthenetherlands,Budapest.
359. study group on Education and Training (1997): Accomplishing Europe through
Education&Trainingin:http://europa.eu.int/en/comm/dg22/reflex/home.html
360. suhajda csilla Judit (szerk.) (2004): j mdszerek a felnttkpzsben. kontekt
Alaptvny,nFi,Budapest.
361. sz. Molnr Anna (1998): Az andraggus a mveldselmletben. Tanulmnyok a
felnttnevelsrl 5. fzet, ELTE Tanrkpz Fiskolai kar Mveldsszervezds
Tanszkiszakcsoport,Budapest.
362. sz.MolnrAnna(2002):Afelntteketoktattanrokszakmaikszsgeiakommunikatvandraggianzpontjbl.in:B.gelencsrkatalinpethLszl(2002):
kzm v el d s s feln ttk pz s. ELT E Az leth osszig Tart Mv el d s rt
Alaptvny,Budapest.
363. sz. Molnr Anna (2003): A professzionlis tanr. A kommunikatv s interaktv
kszsgmintfelnttoktatikompetenciaterlet.Felnttkpzs,iii.vfolyam4.szm.
364. sz.MolnrAnna(2004):Afelnttoktatjmegkzeltsben.MELLearnEgyeslet
tanulmnyktet,debrecen.
365. sz.MolnrAnna(2005):AfelnttoktatiszakmakialakulsnakkezdeteiMagyar-
orszgon. in: F. szakos va (szerk.) (2005): Fkuszban a felnttek tanulsa, sziE
humntudomnyisTanrkpzintzete,gdll.
366. sz.MolnrAnna(2005):Azidsfelnttrtegek(45vfelettiek):felnttkpzsiignyei
skpzsilehetsgei.nemzetiFelnttkpzsiintzet,Budapest.
367. sz.TthJnos(2006):Eurpaikihvsokmagyarlehetsgek.Afelnttkoritanuls
jvkpnekkrvonalai.nemzetiFelnttkpzsiintzet,Budapest.

irodALoM

141

368. sz. Tth Jnos (szerk.) (2001): Eurpa kziknyv az lethosszig tart tanulsrl.
MagyarnpfiskolaiTrsasgszentistvnEgyetem,Budapest.
369. sz. Tth Jnos (szerk.) (2004): Felnttkpzs az Eurpai uniban. kziknyv az
lethosszigtarttanulsrlii.MagyarnpfiskolaiTrsasg,Budapest.
370. sz.TthJnos(szerk.)(2004):FelnttkpzsazEurpaiuniban.Magyarnpfiskolai
TrsasgnemzetiFelnttkpzsiintzet,Budapest.
371. szab Mt (szerk.) (2000): globlis civil trsadalom? A nemzetkzi s klfldi
ngo-kszerepeamagyarciviltrsadalomfejldsben.Budapest,villnyitiknyvek
kiad.
372. szabolcs va (2001): kvalitatv kutatsi metodolgia a pedaggiban. A kutatsmdszertanikisknyvtr,Mszakikiad,Budapest.
373. szman zsuzsa harsnyi Lszl (1999): halak s hlk. kapcsolatok a helyi
szocilpolitikban.nonprofitkutatcsoport,Budapest.
374. szpzsfia(2007):Azllamitmogatseszkzeislehetsgeiaziskolarendszeren
kvli felnttkpzsben. in: henczi lajos (szerk.) (2007): A szak- s felnttkpzsszervezsgyakorlata.rAABETancsadskiadkft.,Budapest.
375. szomolnyi zsuzsa (2004): A civil trsadalom hatrtalanul. in: civil szemle
2004/1.
376. szcsAnitanehzgyz-Fehrgyrgy(2007):Trsgiintegrltszakkpzkzpontokmunkjnakrtkelse.oktatsiskulturlisMinisztriumTmogatskezeli
igazgatsg,Budapest.
377. T. healy s. cot J. F. helliwell (2000): The Well-Being nations. The role of
humanandsocialcapital.Educationandskills,oEcd.
378. TakayoshiAmenomori(1993):definingthenonprofitsector:Japan.in:LesterM.
salamon-helmutk.Anheier(eds.)(1993):WorkingpapersoftheJohnshopkins
comparative nonprofit sector project no. 15. (The Johns hopkins institute for
policystudies,Baltimore.
379. TiThrek(2007):Xi.vf.5.sz.2007.mjus.
380. Tocqueville, Alexis de (1983): A demokrcia Amerikban. vlogats. gondolat
kiad,Budapest.
381. Toepler,stefanAnheier,helmutk.(2004):organizationalTheoryandnonprofit
Management:Anoverview.in:zimmer,A.priller,A.(eds.)(2004):Futureof
civilsociety:MakingcentralEuropeannonprofit-organizationsWork.Wiesbaden,
vsverlagfrsozialwissenschaften.
382. Tt va (1998): A nem formlis tanuls elismerse szemllet s mdszerek. in:
szakkpzsiszemle,2001/2sz.
383. Ttva(2005):Amunkavgzshezkapcsoldinformlistanulsjellemzi,azgy
szerzett tuds feltrsnak s hasznostsnak lehetsgei. oFA kutatsi
zrtanulmny.(www.ofa.hu).
384. Tth Anik (2007): A szakkpzs intzmnyrendszere. in: henczi Lejos (szerk.)
(2007): A szak- s felnttkpzs-szervezs gyakorlata. rAABE Tancsad s kiad
kft.,Budapest.
385. Tthrpd(2005):nszervezdpolgrok.Lhartmann,Budapest.
386. TrkMariannavinczekrisztina(szerk.)(1998):Alapfokkziknyvnonprofit
szervezeteknek.Budapest,niokAlaptvnysoros-niokiroda.

142

AkzssgTAnuLsA

387. uhl,n.d.(1991):delphiTechnique.in:Levy,A.(szerk.)(2001):Theinternational
Encyclopediaofcurriculum.
388. unEsco(1998):LifelongEducationforAll.unEsco,paris.
389. unEsco (1996): Learning: the Treasure Within, the report to unEsco of the
internationalcommissiononEducationfortheTwenty-firstcentury.unEsco,paris.
390. unesco(1997):oktatsrejtettkincs.osiriskiadMagyarunescoBizottsg,Budapest.
391. vargaA.Tamsvercsegilona(1998):kzssgfejleszts.kzssgfejlesztkEgyeslete
MagyarMveldsiintzet,Budapest.
392. vargaA.TamsvargaMtvercsegilona(2002):kzssgfejlesztssfelnttkpzs
 gondolkodjunka demokrcirl. in: gelencsr katalinpeth Lszl (2002):
kzmveldssfelnttkpzs,ELTEAzlethosszigTartMveldsrtAlaptvny,
Budapest,385-389.
393. vercseg ilona (2004): kzssgfejleszt leckk kezdknek s haladknak. parola
fzete,kzssgfejlesztkEgyeslete,Budapest.
394. vitnyiivn(1981):Trsadalom,kultra,szociolgia.Budapest.
395. Walzer,Michael(1995):Towardaglobalcivilsociety.providence,BerghahnBooks.
396. Weaver,W.T.(1971):ThedelphiForecastingMethod.Educationalpolicyresearch
center,syracuseuniversity,syracuse,n.y.
397. Weber,Max(1979):Aprotestnsetikasakapitalizmusszelleme.Budapest,gondolat
kiad.
398. Weidenmann,Bernd(1995):sikerestanfolyamoksszeminriumok.nmetnpfiskolaiszvetsgnemzetiEgyttmkdsiintzete,Budapest.
399. Weisbrod,Bruton(1975):Ahromszektorosgazdasgbanmkdntevkenynonprofitszervetekegyelmletefel.in:kutivaMarshallMikls(szerk.)(1991):A
harmadikszektor.nonprofitkutatcsoport.Budapest,15-28.
400. Weisbrod,BurtonA.(1975):TowardaTheoryofthevoluntarynon-profitsectorin
a Three-sector Economy. in: phelps E. s. (ed.) (1975): Altruism, Mortality and
EconomicTheory.newyork,russellsageFoundation.171-195.
401. Weisbrod, Burton A. (1988): The nonprofit Economy. harvard university press,
camgridge,MA-London.
402. Weisbrod, Burton A. (1991): A hromszektoros gazdasgban mkd ntevkeny
nonprofitszektoregyelmletefel.in:kutivaMarshallMikls(szerk.)(1991):
Aharmadikszektor(1991):15-28.
403. WelfarestatessinceWordWarii,Berlin:degruyter.3-25.Magyarul:nvekedsa
hatrokig.in:Andorkar.-hradil,s.-peschar,J.(szerk.)(1995):Trsadalmirtegzds,
Budapest,Aula503-529.
404. WimkokjelentsazEurpaiBizottsgszmra(2004):http://ec.europa.eu/enlargement
/archives/pdf/enlargement_process/past_enlargements/communication_strategy/kok_
introduction_hu.pdf,
405. Wolfgangseibeltanulmnyt:Akormnysanonprofitszektorkzttikapcsolat
nemzetkzisszehasonltsban:Franciaorszgsaznszk,Esly,1991/1.
406. zachr (2003): A felnttkpzs fejldsi irnyai. Egy rendszerszemllet megkzelts.
Felnttkpzs,Felnttkpzs1.vf.1.sz.12-19.
407. zachrLszl(1997):Felnttkpzssmunkaer-piacikpzs.BME/MszT/nszi,
Budapest.

irodALoM

143

408. zachr Lszl (2002): Az egsz leten t tart tanuls irnyai. szakkpzsi szemle,
2002.4.sz.370383.
409. zachrLszl(2008):Azegszletenttarttanulstartalmasahazaifelnttkpzsi
rendszer.in:Tanr-tovbbkpzsiFzetek(2008):BenedekAndrskoltaidnesszekeresTams-vassLszl,(szerk):nszFi,15-87.
410. zmMria(2006):Amagyarnonprofitszektorjvjeamunkanlklisgkezelsben
az eurpai integrci folyamatban. kitartottsg vagy integrci a felzrkzs
eslyei az eurpai piacon, nonprofit kutatcsoport Egyeslet, Budapest
(www.ofa.huletltve:2006.mjus22.).
411. zamarovsk,vojtech(1970):istenekshskagrg-rmaimondavilgban.Mra
Ferencifjsgiknyvkiad.Budapest.
412. zrinszkyLszl(2005):Afelnttkpzstudomnya,okkEr,Budapest.
413. zsarnaiszilrd(2003):iskolarendszerenkvlikpzsMagyarorszgon.Azorszgos
kpzsiJegyzkbenszereplszakmkterletnkvl.in:singerpterszerk.(2003):
Felnttoktatsskpzsiskolarendszerbensazonkvl.Tanulmnyok.orszgos
kzoktatsiintzet,Budapest.

144

AkzssgTAnuLsA

ARAPOVICSMRIA:
AKZSSGTANULSA

isBn978-963-89432-0-0
Felelskiad:azELTEAzlethosszigTartMveldsrtAlaptvnyelnke
Budapest2011.
nyomdaimunkk:
rosentalkft.
Bort:
MreiFanniLuca