Anda di halaman 1dari 60

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016

Regeerprogramma Curaao 2013-2016

Speransa i Konfiansa
Hoop en Vertrouwen

Nation building

| 1

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016

Introductie
Voor u ligt het concept regeerprogramma van de regering, dat als titel heeft meegekregen: Speransa i Konfiansa. Daar gaat het deze regeerperiode over; over hoop en vertrouwen., Hoop op economisch herstel, hoop op verbetering van de sociale leefomstandigheden, met andere woorden hoop op een goede toekomst voor Curaao in de breedste zin van het woord. En vertrouwen dat wij dit samen, met elkaar, kunnen bewerkstelligen. Iedere Curaaonaar is belangrijk en dient zijn steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van zijn land. Het kabinet zal daarvoor de noodzakelijke randvoorwaarden creren en iedereen gelijke kansen geven. Het kabinet is ervan overtuigd dat een betere balans tussen financieel-economische ontwikkeling en sociaal-culturele ontwikkeling, met nadruk op goed onderwijs, gezondheidzorg, gezonde leefomgeving, veiligheid en sociale zorg noodzakelijk is. Dit regeerprogramma is hierbij ons kompas. In dit regeerprogramma zitten alle ingredinten voor een sociale en economische boost van ons land. Het aan dit programma ten grondslag liggend regeerakkoord1 kan worden samengevat in 5 strategische doelen die zowel op de korte alsook op de lange termijn zullen bijdragen aan welvaart en welzijn. Door deze 5 strategische doelen na te streven kan het uiteindelijke doel worden bereikt, namelijk: een gezond en stabiel Curaao dat trots is op haar erfgoed en vastberaden is om haar volledige potentieel tot ontwikkeling te brengen en maximaal te benutten1. Dit regeerprogramma is tot stand gekomen door het samenvoegen van de inzichten van de bestuurders, de politieke achterban en het ambtelijk apparaat. Belangrijk is om te beseffen dat dit document een levend flexibel document is dat gebruikt wordt om richting te geven aan het beleid maar dat op basis van voortschrijdend inzicht ook aangepast kan worden.
1 Akuerdo pa un Gobernashon enfok riba pas, trankilidat i prosperidat, 20122016, 12 desmber 2012

Nation building

| 2

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016

Inhoud
De strategische doelen................................................................................. 4
1. 2. 3. 4. 5. Nation building ........................................................................................... 6 Duurzaam economisch herstel & investeringen ........................................ 7 Verhogen van kwaliteit van leven .............................................................. 9 Bevorderen van goed bestuur .................................................................. 12 Verantwoord & behoedzaam begrotings beleid & uitvoering .............. 14

De financile vertaling van het regeerprogramma .......................................... 16 Leeswijzer ......................................................................................................... 16

Strategische doelstellingen en activiteiten van de negen ministeries ...... 17


Algemene Zaken ............................................................................................... 17 Bestuur, Planning & Dienstverlening................................................................ 20 Justitie............................................................................................................... 23 Financin........................................................................................................... 32 Onderwijs, Wetenschap, Cultuur, en Sport ...................................................... 35 Gezondheid, Milieu en Natuur ......................................................................... 39 Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn .......................................................... 46 Economische Ontwikkeling............................................................................... 51 Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning ....................................................... 56

Monitoring en evaluatie van het programma............................................ 59


Dasboard Tool................................................................................................... 59

Nation building

| 3

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016

De strategische doelen
De strategische doelen van de regering benadrukken het stimuleren van:

Nation building

Duurzaam economisch herstel & investeringen

Verhogen van kwaliteit van leven

Bevorderen van goed bestuur

Verantwoord & behoedzaam begrotings beleid & uitvoering

Vanuit het regeerakkoord leggen de 9 ministeries de nadruk op bovengenoemde strategische doelstellingen. Nation Building; van binnenuit een eenheid vormen als Land Curaao en daarnaast werken aan groei, welzijn, goed bestuur en een goede financile huishouding. Om deze 5 strategische doelstellingen te bereiken zijn er aandachtsgebieden en activiteiten geformuleerd. Voor iedere activiteit is n ministerie verantwoordelijk, maar de bijdrage en onvoorwaardelijke medewerking van meerdere ministeries is onontbeerlijk. Het gaat om ministerie overstijgend beleid en ministerie overstijgende samenwerking en afhankelijkheid om de bovengenoemde 5 strategische doelstellingen ook werkelijk te bereiken. Het regeerakkoord dat op politiek niveau is bestendigd, ligt ten grondslag aan het voor u liggende regeerprogramma. Het regeerprogramma is besproken en getoetst op ambtelijk niveau, met de ambtelijke top en de management teams om op deze wijze een zo realistisch mogelijk regeerprogramma samen te stellen voor de komende drie jaar. In dit proces van afstemmen kwam ook duidelijk naar voren dat de ministeries van elkaar afhankelijk zijn bij het bereiken van strategische doelstellingen. Na ambtelijke toetsing is het regeerprogramma weer beoordeeld door de politiek en heeft het een laatste facelift ondergaan.

Nation building

| 4

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016

Ministerie overstijgende aanpak De overheid bestaat uit negen ministeries, negen pilaren, en de ene pilaar functioneert beter dan de andere pilaar. Omdat alle negen pilaren van elkaar afhankelijk zijn, ondermijnt echter het slecht functioneren van een enkele pilaar weer het functioneren van alle andere pilaren. Ieder ministerie bestaat ook weer uit meerdere pilaren en hiervoor geldt dezelfde beeldspraak. Met dit regeerprogramma wordt zwaar ingezet op de belangrijke rol van ministerie overstijgend beleid. Op deze wijze wordt recht gedaan aan het realiseren van de gestelde doelen die alleen maar behaald kunnen worden als meerdere ministeries hun eigen de juiste input geven. Een bijkomend effect hiervan is dat er zo efficint mogelijk gebruik zal worden gemaakt van schaarse middelen. Een voorbeeld betreft het UNDP traject, een 3-jarig reeds lopend programma onder cordinatie van het ministerie EO (maar met betrokkenheid van alle ministeries) waarbij de centrale doelstelling is om via Democratische Dialoog een National Development Plan te formuleren met participatie van vele soorten stakeholders.

De samenwerking, de afhankelijkheid en de saamhorigheid stopt niet op het niveau van ministeries. Er wordt een beroep gedaan op alle particuliere initiatieven en op de talenten van iedere burger. Als jonge natie moeten wij ons realiseren dat wij door de handen uit de mouwen te steken en kei hard te werken deze doelen ook kunnen realiseren. De regering creert de randvoorwaarden! Leeswijzer Op de volgende paginas zijn alle activiteiten uit het regeerakkoord weergegeven onder de vijf strategische doelen. Het ministerie dat genoemd wordt is het ministerie dat verantwoordelijk is voor betreffende activiteit, maar niet het enige ministerie dat betrokken is bij de uitvoering ervan. Een uitgebreidere en gedetailleerdere onderverdeling per ministerie vindt u verderop in het hoofstuk Strategische doelstellingen per ministerie.

Nation building

| 5

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016

1. Nation building
Een belangrijke strategische doelstelling van deze regering is het inzetten op het proces van versterking van identiteit en bewustzijn, . Sociale cohesie, ook natievorming genoemd, is zeer belangrijk. Het proces ter bevordering van de sociale cohesie dient reel en continu te zijn, tevens gestoeld op een aantal basisprincipes zoals, participatieve democratie, solidariteit en tolerantie maar ook op (economische) voordelen en uitzicht op eigen persoonlijke groei en ontwikkeling die in het verlengde daarvan ook voordelig moet zijn voor de groei en ontwikkeling van het land Curaao. Op de economische aspecten wordt nader ingegaan bij de tweede strategische doelstelling (duurzaam economisch herstel & investeringen). Voor Nation Building is een Task Force in het leven is geroepen die een plan van aanpak zal uitwerken. Nation Building wordt door de regering gezien als een krachtig instrument voor de ontwikkeling van onze jonge natie, en voor het helpen creren van een zelfredzame en bewuste bevolking die met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet treedt en in staat is om de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te kunnen. Via Nation Building kunnen we kansen omzetten in concrete mogelijkheden om het menselijk potentieel van Curaao optimaal te ontwikkelen. Faciliteren en bevorderen van Nationale Dialoog Verzelfstandiging Hoofdstembureau Formuleren van beleidskader om inhoud te geven aan het concept participatieve / directe democratie Opstarten uitvoer van beleidskader participatieve democratie i.s.m. lokale organisaties en ondersteund door internationale organisaties Realiseren van het Nationaal Cultureel Instituut Realiseren van het Nationaal Sport Instituut Opzetten van een Sport Lotto Plan van Aanpak t.b.v. structurering van de subsidieverstrekking aan sport en cultuur organisaties Opstart bewustwordingscampagne om acceptatie te vergroten m.b.t. gevangenen die terugkeren in de maatschappij Beleidsplan stimulering Papiaments als instructietaal Opstarten van een overheidskanaal dat beschikbaar is via TDS Herstructureren communicatie met publiek Opzetten communicatie platformen en organen voor communicatie onder bestuurders
MEO/AZ BPD AZ/BPD

Participatie burgers in het democratisch proces


AZ/BPD/MEO

AZ/BPD

Nation building

Sport- en Sociaal Fonds


FIN

OWCS OWCS OWCS OWCS

Justitie OWCS
AZ/OWCS

Educatie van de gemeenschap en creren van een kritisch en goed genformeerd publiek
OWCS

AZ AZ

Participatieve Democratie is een staatsrechtelijk begrip dat in verschillende gradaties kan worden gemplementeerd. Varirend van het organiseren van een nationale dialoog tot het introduceren van

Nation building

| 6

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016

referenda of het wijzingen van het kiesstelsel. Het begrip heeft nadrukkelijke constitutionele raakvlakken. De mens staat centraal in het proces van natievorming en onderlinge verbondenheid en uitgangspunt is dat ontwikkeling van de Curaaose mens en van het Land Curaao elkaar versterken. Wij geloven met passie in de kennis, de wijsheid, de mogelijkheden en de kwaliteiten van de Curaaonaar en zijn liefde voor Curaao. Hoewel de doelgroep natuurlijk iedere Curaaonaar is, wordt in eerste instantie de nadruk gelegd op de belangrijke bouwstenen van de samenleving, zijnde het kind, het gezin, de school en de wijk.

2. Duurzaam economisch herstel & investeringen


In het regeerprogramma wordt prioriteit gegeven aan alle activiteiten die voor economische groei en werkgelegenheid zorgen. Open dialoog en samenwerking met de partners binnen en buiten het Koninkrijk, vooral in LatijnsAmerika en de Caribische regio zijn cruciaal om tot economische ontwikkeling te geraken. In dit kader gaat het om nationale planvorming middels brede dialoog, waarbij de ministeries van AZ, EO en BPD een gezamenlijke voortrekkers rol spelen. Het eerder genoemde UNDP project dat een belangrijke rol speelt in Nation Building speelt ook onder deze strategische doelstelling een belangrijke rol. Op het gebied van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn is naast toegang tot scholing en zorg, ook toegang tot arbeid een belangrijk speerpunt. Ook hier geldt weer dat samenwerking met andere ministeries, open communicatie met de burger en online informatieverstrekking, bijvoorbeeld middels de online vacaturebank, voor positieve ontwikkelingen kunnen zorgen.

Duurzaam economisch herstel & investeringen


(deel 1 van 2)

Constructieve relatie met Koninkrijk, regio en de wereld


AZ

Voorbereiding van de evaluatie van de consensus rijkswetten

AZ

Beleidsplan dat inhoud geeft aan economische diplomatie in de regio en de wereld

AZ / MEO

Duurzaam economisch herstel & investeringen

| 7

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016

Vertrouwen in relatie met private sector


MEO

Duurzaam economisch herstel & investeringen


(deel 2 van 2)

Het verder uitbouwen van het vergunningenloket met een overheidsloket voor (economische) vergunningen UNDP traject in nauwe afstemming met het implementatie rapport DEO en het komen tot een masterplan Inventariseren en evalueren van bestaande programma's en projecten ism lokale, regionale en internationale organisaties Ontwikkelen industrieel beleid gericht op export Inventarisatie succesvolle projecten op het gebied van economische ontwikkeling en actualiseren en realiseren van versnelde uitvoer Opstellen wetgeving consumentenbescherming Opstellen wetgeving kwaliteit van import producten Versterken van Fundashon Konsumid Ondersteuning Agrarische sector Aanpassing beleid Lucht- en zeevaart Beleidsplan en technische assistentie ter ondersteuning MKB Inrichten van een College Bescherming Persoonsgegevens Oprichten Curaao International Financial Service Board Evaluatie Introductie Herstelbank Evalueren mogelijkheid van een Curaao Economical Development Board / Offshore Board Oprichten Regulatory Board Inventarisatie en uitvoering projecten met nadruk op versnelde economische ontwikkeling Inventariseren registratiemogelijkheid van treinen en vliegtuigen Evalueren en aanpassen wetgeving "Tax Holiday" en andere fiscale incentives Nieuwe mogelijkheden aanboren om projecten armoedebestrijding te financieren Sociale Vormingsplicht wordt de verantwoordelijkheid van SOAW Scheppen van werkgelegenheid voor lokale arbeidskrachten Controle op naleving arbeids- en sociale wetgeving Inventarisatie van succesvolle Projecten Armoedebestrijding en uitvoer / versterking hiervan

BPD MEO/ AZ AZ MEO MEO MEO MEO MEO MEO VVRP VVRP BPD MEO MEO MEO MEO MEO VVRP FIN

Aantrekken van investeerder / investeringsprojecten


MEO

SOAW GMN SOAW SOAW SOAW

Bevorderen werkgelegenheid
SOAW

Duurzaam economisch herstel & investeringen

| 8

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016

Om alle initiatieven te ondersteunen is economische ontwikkeling noodzakelijk en dienen alle middelen te worden ingezet om economische initiatieven te ondersteunen en te versnellen. Hierbij zijn het midden- en kleinbedrijf en de offshore altijd belangrijke pijlers geweest en ook zal deze regering een dynamische economie stimuleren die gebruikt maakt van nieuwe mogelijkheden die geboden worden door de eigenheid van Curaao. Het analyseren en versterken en/of integreren van bestaande herstelbanken is hierbij een belangrijk onderdeel omdat zo veel meer economische initiatieven van getalenteerde ondernemers een kans krijgen.

3. Verhogen van kwaliteit van leven


De problemen waar Curaao mee worstelt en die dagelijks zichtbaar zijn voor de burger op het gebied van criminaliteit, school uitval, gevoel van onveiligheid en opleidingsniveau dienen in samenhang met elkaar aangepakt te worden. Dit is niet slechts een taak van Justitie maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle ministeries, die hiervoor ook moeten zijn uitgerust.

Vrij toegankelijk onderwijs voor alle kinderen Plan van aanpak en besluit inzake geldigheid examens en diploma's Incorporeren leerplicht bij bestaande onderwijs stichtingen Nieuwe wetgeving Onderwijs Inspectie, inclusief sanctiemaatregelen Opstellen beleidsplan Onderwijs Inspectie Legaliseren van het toezicht op naleving kwaliteit Speciaal Onderwijs Formaliseren van kerndoelen en eindtermen van het speciaal onderwijs Opstellen van reglement van kwaliteit en competenties van het onderwijzend personeel in het secundair onderwijs Accreditatie Zorgprofessionals Evalueren van het financieringssysteem van het onderwijs Geaccordeerde CAO voor onderwijspersoneel Wettelijke verankering: hoger onderwijs

OWCS OWCS OWCS OWCS OWCS OWCS OWCS OWCS GMN OWCS OWCS OWCS

Verhogen van kwaliteit van leven


(deel 1 van 2)

Bevorderen kwaliteit & toegankelijkheid van onderwijs / educatie op alle niveau's


OWCS

Samenstelling en inrichting van n Opstellen van een visie multidisciplinair projectteam ter evaluatie van de document, integraal toekomst van de raffinaderij beleidsplan en plan van aanpak Rechtvaardig Welzijn voor iedereen Aanpassen AOV (hoogte premie& uitkering)
SOAW

AZ

SOAW

Verhogen van kwaliteit van leven

| 9

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016

Optimaliseren gezondheidszorg
GMN

Inventariseren bestaande onderzoeken gezondheidszorg Opstellen effectief preventiebeleid openbare gezondheidszorg Oprichten Instituto di Sal Invoeren essentile wetgeving Verkorting wachtlijsten bij specialisten Realiseren Hospital Nobo Introductie wijkmaatschappelijk werk Opstellen beleidsplan corps politie om handhavingstaken te verbeteren Nieuwe gebouwen politie Nieuwe rechtspositieregeling voor de politie Operationaliseren van interministerile samenwerking Verhogen % opgelegde taakstraffen voor de jeugd Opzetten "Veiligheidshuis" Het Upgraden van het Sentro di Detenshon i Korekshon Krsou Opstarten projecten die veroordeelden voorbereiden op terugkeer in maatschappij Formaliseren van relatie tussen Overheid-FKP Opstellen van een lange termijn visie voor stedelijke ontwikkeling Vernieuwen EOP Opstellen beleidsplan voor stedelijke en commercile ontwikkeling van terreinen en slecht onderhouden gebouwen (Urban Growth Boundary) Aanpassing wettelijke regelingen ruimtelijke planning Ontwikkelen van duurzaam beleid inzake verkeersveiligheid

GMN GMN GMN GMN GMN GMN SOAW Justitie Justitie Justitie Justitie Justitie Justitie Justitie Justitie VVRP VVRP VVRP VVRP VVRP VVRP

Verhogen van kwaliteit van leven


(deel 2 van 2)

Bestrijden en voorkomen van (jeugd) Criminaliteit en huiselijk geweld


Justitie

Opstellen lange termijn visie stedelijke ontwikkeling


VVRP

Kwalitatief hoogstaand, maar betaalbaar onderwijs is essentieel en er moet gebruik gemaakt worden van alle expertise en mankracht die beschikbaar is om het onderwijs te verbeteren, het onderwijs nauw te laten aansluiten bij de verdere ontwikkeling van Curaao, en toegankelijk te maken voor alle groepen in de samenleving. In het kader van de ministerie overstijgende aanpak moeten nieuwe concepten zoals de brede school 1 serieus worden beoordeeld ten behoeve van een integrale en dus succesvolle implementatie. Goed onderwijs en vooral goede resultaten en jonge burgers die vol zelfvertrouwen de uitdagingen in de wereld tegemoet kunnen treden, is het fundament waarop Curaao verder kan groeien. Het

1 De brede school is een samenwerkingsverband tussen instanties die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Doel van het samenwerkingsverband is de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten. Een ander doel kan zijn een doorlopende, en op elkaar aansluitende opvang te bieden. Onderwijs is in elk geval participant. Kinderopvang, welzijn, peuterspeelzaal, sport, fysiotherapie, cultuur, bibliotheek consultatie bureau en jeugdzorg kunnen ook een onderdeel van de brede school zijn.

Verhogen van kwaliteit van leven

| 10

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016

moderne onderwijs gaat niet meer alleen over lessen, huiswerk en examens. Onderwijs gaat ook en misschien wel juist over genspireerd worden om vooruit te komen en om meer te bereiken dan we ooit hadden gedacht te kunnen bereiken. Onze visie op onderwijs is dat we ons onderwijs op een effectieve en vooral efficintere manier gaan inrichten en gaan aanpakken met het eind stadium voor ogen. Welke kenmerken willen we zien in een Curaaose student die de middelbare school verlaat? We willen een jonge 'Yu di Krsou' zien die zelfverzekerd is, met een groot rechtvaardigheidsgevoel en een hoge mate van zelfvertrouwen en vertrouwen in eigen kunnen. We willen een jonge 'Yu di Krsou' zien die onafhankelijk en kritisch kan denken, die zijn/haar eigen krachten en beperkingen kent en die flexibel en veerkrachtig in staat is om de wereld om hem/haar heen tegemoet te treden. We willen een jonge 'Yu di Krsou' zien, die verantwoordelijkheid neemt, die vragen stelt, reflecteert, initiatief neemt, een sterk maatschappelijk bewustzijn laat zien en een actieve rol vervult in het verbeteren van de levens van anderen. Hier speelt het ministerie van onderwijs een belangrijke rol. De kwaliteit en veiligheid van de patintenzorg zal bijzondere aandacht krijgen. De gezondheidszorg moet ten dienste staan van de bevolking en partnerschap met het veld is cruciaal; het zijn immers de hulpverleners die de zorg moeten garanderen. Het ondersteunen van kwetsbare groepen, waarbij samenwerking tussen de diverse ministeries essentieel is, hebben de hoogste prioriteit. De bariokantoren en de wijkgerichte aanpak staan hoog op de prioriteitenlijst van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling. Milieu en natuur krijgen verhoogde aandacht en de kwaliteit van ons leefmilieu en de milieuvervuiling zijn belangrijke speerpunten. Herziening van de milieuwetgeving en natuurwetgeving en implementatie van deze zijn op komst. Het terugdringen van de verontreiniging en de identificatie van natuurgebieden, genieten prioriteit. Bijzonder aandacht wordt besteedt aan de hindervergunning van grote en kleine industrien en/of bedrijven. De internationale normen zijn richtinggevend. Om de besluitvorming inzake de toekomst van de raffinaderij zo optimaal mogelijk te ondersteunen is er n multidisciplinair team bestaande uit twee deelgroepen opgericht met relevante stakeholders waarbij alle (van milieu en leefomgeving tot en met economische belangen) belangen vertegenwoordigd zijn. Deelgroep 1 werkt toe naar een opwaardering van de raffinaderij naar moderne normen en standaarden (inclusief milieunormen) en dus het onderhandelen van een nieuw contract met voldoende voordelen voor Curaao en de participatie van n of meer strategische partners voor de benodigde investeringen. Deelgroep 2 bereidt een terugval scenario voor in geval van een mogelijke sluiting van de raffinaderij, gevolgd door ontmanteling en schoonmaak van de terreinen en de sociaaleconomische herontwikkeling van het Schottegatgebied. Niet alleen binnen de economische dynamiek is de bereikbaarheid vn Curaao en p Curaao van enorm belang. Naast de vervoerswegen te water, te land en in de lucht dient ook het aspect van aangenaam wonen goed gepland te worden. We moeten alles plannen op slechts 444 km en dan zijn infrastructuur, natuur, commercie en woningbouw belangrijke ingredinten die elk om voorrang roepen. Om in de toekomst een leefbaar Curaao te bewaren voor ons nageslacht dient hier zeer behoedzaam en bewust een lange termijn planning te worden neer gelegd en betaalbare woningen in aangename en leefbare wijken hebben grote prioriteit. Dit is niet alleen de verantwoordelijkheid van het ministerie van Verkeer, vervoer en ruimtelijke planning, maar ook het ministerie van gezondheidszorg, Milieu en Natuur speelt hierbij een cruciale rol.

Verhogen van kwaliteit van leven

| 11

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016

4. Bevorderen van goed bestuur


De belangrijkste beleidsaanbevelingen in het zeer recente onderzoek van Transparency International op het gebied van corruptiebestrijding en integriteit betreffen onder meer de capaciteitsopbouw van wetshandhaving instanties en een grotere verantwoordingsplicht van de publieke sector 2 naar de gemeenschap. De regering heeft publiekelijk ownership voor dit rapport aanvaard en de aanbevelingen worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van het overheidsapparaat zodat het aansluit bij de visie en missie van Curaao. Ook het optimaliseren van de verschillende organisatieonderdelen van de Ministeries door het herdefiniren van de producten en diensten heeft grote prioriteit. Het verbeteren van de interne processen en deze op elkaar afstemmen ten gunste van een effectief en efficint werkend apparaat, dat voldoet aan de huidige en toekomstige normen en verwachtingen van de burger. Zo krijgt de burger wat hij verdient: een goed op elkaar afgestemd en goed gemotiveerd ambtenarenkorps dat gefocust is op het leveren van hoogwaardige en effectieve dienstverlening aan u, de Curaaose burger. Maar daarnaast wil de regering ook toewerken naar transparantie en bevordering van burgerparticipatie. Dit kan onder meer door online alle publieke informatie beschikbaar te stellen en het creren van interactieve mogelijkheden waardoor direct contact met de burgers gemakkelijker wordt en tegelijkertijd de transparantie wordt versterkt.

Evalueren van de structuur en de organisatie van de uitvoering taken Nationale Veiligheid

AZ BPD/EO/AZ BPD/FIN

Bevorderen van goed bestuur


(deel 1 van 2)

Ontwikkelen van een Masterplan Verder implementeren van het stelsel van basisregistratiesystemen Ontwikkelen en uitvoeren van een integraal HRM- en HRD-beleid ter bevordering van een klantvriendelijk, efficint en effectief functioneren apparaat (Her) Installeren Raad voor de Volksgezondheid

BPD

GMN

2 National Integrity System Assessment Curaao 2013, pag. 18.

Bevorderen van goed bestuur

| 12

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016

Bevorderen van goed bestuur


(deel 2 van 2)

Vertrouwen vergroten in de integriteit en de kwaliteit van Bestuur en Staat


AZ

Opzetten communicatie platformen en organen voor communicatie onder bestuurders Versterking interministerile & interdepartementale samenwerking Introduceren van een juridisch kwaliteitshandboek ter bevordering van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur bij de voorbereiding van besluitvorming Implementeren van de Circulaire Aanwijzingen voor de regelgeving en de Circulaire model startnotitie, en bevordering van de kwaliteit van de wetgeving Het vaststellen van een draaiboek voor de wetgeving i.s.m. de Staten Implementatie van de aanbevelingen van Transparency International Het invoeren van een integraal traject Verankering Integriteit en Klantgerichtheid (VIK) Vaststellen en uitvoeren van een verbeterplan met concrete voorstellen voor de optimalisatie van de interne en externe dienstverlening. Vastleggen en onderhouden van de kerntaken, processen en formatie van alle ministeries in het kader van optimalisatie van de overheid Het tot nul terugbrengen van alle nonactieven binnen de overheid Implementeren van de aanbevelingen uit het rapport Integriteit en gedragscodes ambtelijk apparaat Overheveling niet-wettelijke taken BTP&U naar passende autoriteit

AZ AZ

AZ

AZ

AZ BPD/AZ

BPD

BPD

BPD

BPD BPD VVRP

Bevorderen van goed bestuur

| 13

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016

5. Verantwoord & behoedzaam begrotings beleid & uitvoering


In het regeerakkoord en de regeringsverklaring3 stelt de regering zich ten doel om door te gaan op de ingeslagen weg om middels forse maar verantwoorde bezuinigingen te komen tot een (meer) evenwichtige begroting. De regeerperiode beslaat nog 3.5 jaar en het is belangrijk initiatieven op te pakken die direct bijdragen aan een beheersbare gezonde begroting. Bezuinigingen mogen echter niet ten koste gaan van het stimuleren van economische initiatieven en ontwikkeling van menselijk potentieel. In tegendeel, de burger moet weer vertrouwen krijgen in de overheid en in de overheidsdiensten. De begroting dient een volledig en getrouw beeld te geven van de beleidsvoornemens van alle ministeries voor het begrotingsjaar en daarop volgende jaren. Middels verschillende initiatieven in het voor u liggend regeerprogramma wordt er uitvoering gegeven aan deze beleidsvoornemens. De uitvoering en de uiteindelijke resultaten zullen nauwgezet bijgehouden worden in een hiervoor ontworpen dashboard (zie hoofdstuk 3). Hierdoor ontstaat een beter inzicht in de relatie tussen de beleidsdoelen en de middelen die daarvoor worden ingezet en op basis hiervan zal op een verantwoorde wijze aangestuurd kunnen worden. Reviseren van de actuele cijfers voor een reel beeld op de huidige financile situatie Instellen Centraal Bureau voor Planificatie
BPD

FIN

Verantwoord & behoedzaam begrotings beleid & uitvoering


(deel 1 van 2)

Introductie van de term Human Development Index 4 (HDI) als onderdeel van het statistische programma en publicatie. Een zelfstandig functionerende samengevoegde CPB en CBS Versterken belasting inspectie en controle Onderzoek naar innovatieve en creatieve inkomstenbronnen Optimaliseren inkomsten m.b.t. registratie schepen Inningsbeleid t.a.v. huurgrond- en erfpachtcanon verbeteren

BPD/EO BPD

Beheersing operationele kosten / Doorvoeren van de nodige kostenverlagende maatregelen


FIN

FIN FIN VVRP VVRP FIN FIN

Evaluatie Monetaire Unie met SXM Instellen begrotingskamer

Deklarashon di Gobirnu, present pa Prom Minister, Sr. Ivar Asjes, na parlamento di Krsou durante e reunion pbliko di parlamento dia 24 di yni 2013 De HDI van de Verenigde Naties meet voornamelijk armoede, analfabetisme, onderwijs en levensverwachting in een bepaald land of gebied. Dus een samengestelde index die rekening houdt met het onderwijspeil, het gezondheidsniveau en het inkomen. De index werd in 1990 ontwikkeld door de Pakistaanse econoom Mahbub ul Haq en wordt sinds 1993 door de UNDP gebruikt in haar jaarlijkse rapport. De index meet de gemiddelde prestaties van een land, opgedeeld in drie categorien: 1. Volksgezondheid, aan de hand van de gemiddelde levensverwachting bij de geboorte. 2. Kennis, aan de hand van het analfabetisme en het deel van de bevolking dat primaire, secundaire en tertiaire educatie doorloopt. 3. Levensstandaard, aan de hand van het Bruto Nationaal Product per hoofd van de bevolking.
4

Verantwoord & behoedzaam begrotings beleid & uitvoering

| 14

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016

Verantwoord & behoedzaam begrotings beleid & uitvoering


(deel 2 van 2)

Beheersing operationele kosten / Doorvoeren van de nodige kostenverlagende maatregelen


FIN

Centrale regie huur overheidsgebouwen in de aanloop naar de centrale huisvesting Versterken centrale inkoop in het kader van optimalisatie functioneren van de overheid Versterken van bestaande inspectie en controle structuren Introductie van Algemene Basis Ziektekosten Verzekering Beheersing kosten sector zorg en sociale zekerheid Opstellen beleidskader voor onderwijsstichtingen inzake verdeling van taken, eliminatie of integratie Opstellen beleidsplan en plan van aanpak gebaseerd op prestatie indicatoren om te komen tot meer synchronisatie tussen overheidsbedrijven en/of integratie van overheidsbedrijven Opstellen beleidsplan uitbetalen dividend van overheidsbedrijven

BPD BPD FIN SOAW GMN OWCS

FIN

FIN

Dit regeerprogramma gaat in op de belangrijkste initiatieven en deze initiatieven zijn veelal ministerie overstijgend en doen een beroep op samenwerking tussen ministeries onderling en tussen ministeries en andere belanghebbenden. Elk initiatief wordt beschreven en de financile impact van elk initiatief wordt getoond. De noodzakelijke uitgaven van het Ministerie van Gezondheid, Milieu & Natuur, het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn en het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport leggen een zware last op de beschikbare financile middelen van de Curaaose overheid. Bezuinigingen in de ministeries dienen hand in hand te gaan met investeringen in onze economie en de gemeenschap. Door bezuinigingen en door de ministeries efficinter te laten werken, komen middelen vrij die vervolgens worden aangewend om de hoognodige investeringen te kunnen plegen. De financile situatie van vele instellingen en uitvoerende stichtingen in de zorg en in het onderwijs is deplorabel en dit heeft directe invloed op de kwaliteit van de zorg en kwaliteit van onderwijs en dus op het welbevinden van de bevolking. De positie van deze zorg- en onderwijs instellingen dient te worden versterkt door middel van het verstrekken van zachte leningen voor achterstallig onderhoud opdat ook aan de eisen van de inspecties kan worden voldaan.

Verantwoord & behoedzaam begrotings beleid & uitvoering

| 15

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016

De financile vertaling van het regeerprogramma


De begroting is het belangrijkste beleidsdocument van het Land, aangezien het een weergave is van een integraal afwegingsproces, met de allocatie van de schaarse algemene middelen als afgeleide. De begroting dient een volledig en getrouw beeld te geven van het beleid voor het begrotingsjaar en daarop volgende jaren. Dat wil zeggen, dat de begroting een integrale financile vertaling moet zijn van het beleid voor het begrotingsjaar en daarop volgende jaren. Daarnaast moet de begroting realistisch zijn, wat betekent dat de begroting volledig moet zijn en dat de voorgenomen uitgaven dienen aan te sluiten op de financiering, waarbij voldaan moet worden aan de financile normen. Er wordt naar gestreefd om de inzichtelijkheid van de begroting te bevorderen en de analytische onderbouwing op het financieel economische vlak te versterken. Er wordt gestreefd om de inzichtelijkheid van de begroting te bevorderen en de analytische onderbouwing op het financieel economische vlak te versterken. Op het moment dat alle bedragen horend bij de initiatieven van het regeerprogramma begroot en geschat zijn kan er een optelsom gemaakt worden van alle wensen. Vervolgens wordt het regeerprogramma vertaald naar de uitvoering door her-prioritering in de begroting of door het aanboren van nieuwe fondsen (EU fondsen). De regering heeft met dit regeerprogramma getracht een balans te vinden tussen de zeer precaire situatie in de openbare financin en de sociale noden van de samenleving.

Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk worden per Ministerie de prioriteiten uit het regeerakkoord aangegeven, aangevuld met de bestaande beleidsdoelen van de diverse ministeries. Hierbij worden specifieke activiteiten, concrete projecten en beleidsinterventies benoemd. In dit regeerprogramma wordt eveneens vormgegeven aan de ambitie om meetbare doelen en prestaties aan te geven en ook wordt een verantwoordelijk departement, afdeling of persoon aangewezen. Tot slot wordt aandacht besteed aan monitoring en evaluatie opdat ook werkelijk inzichtelijk wordt gemaakt welke beleidsacties leiden tot de gewenste resultaten. Deze aanpak wordt beschreven in hoofdstuk Monitoring. Met behulp van het ontworpen dashboard wordt, op basis van verzamelde informatie over de activiteiten in het regeerprogramma, het budget van 2013 en veranderingen in het toekomstige budget ten gevolge van deze uitgevoerde activiteiten zichtbaar gemaakt.

De financile vertaling van het regeerprogramma

| 16

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Algemene Zaken

Strategische doelstellingen en activiteiten van de negen ministeries


In dit hoofdstuk worden de strategische doelstellingen en de specifieke activiteiten, concrete projecten en beleidsinterventies van de 9 ministeries voor de regeerperiode 2013-2016 gespecificeerd in tabelvorm per ministerie. De uitgangspunten zijn het Regeerakkoord 2012-2016 (december 2012), de Regeringsverklaring (24 juni 2013), de jaarplannen 2013 (juli 2013), de Landsverordening Ambtelijk Bestuurlijke Organisatie (A.B. 2010 no. 87) en het Businessplan van elk ministerie (2010). Per activiteit is aangegeven welke functionaris of organisatieonderdeel verantwoordelijk is het resultaat. De planning is aangegeven in kwartalen waarbij het kan zijn dat een activiteit meer dan 1 jaar in beslag neemt. Per activiteit is aangegeven wat het beoogde eindproduct is: een deliverable of service. Per activiteit is een indicatie gegeven van de benodigde menselijke en financile input.

Algemene Zaken
De concepten Nation Building, nationale identiteit en patriottisme zijn speerpunten om te komen tot een gezond en stabiel Curaao dat bewust is van wat om haar heen gebeurt. Een Curaao dat trots is op haar eigen identiteit en zeer bijzondere en unieke positie op de wereldkaart en op haar veelbelovende potentie. Alles wordt in het werk gesteld om binnen en buiten de grenzen van het koninkrijk onze geografische positie en onze meertaligheid optimaal te benutten. De beste structuur om hierover tot een opbouwende dialoog te komen, zal nog nader worden bepaald. Zeker is dat een directe, open en transparante communicatie tussen de overheid en de burger door middel van online portalen en sociale media n van de belangrijkste initiatieven is waarmee het Ministerie van Algemene Zaken en het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening nog in 2013 een ambitieuze start zullen maken. En dat moet ook want de kracht van het veranderen ligt niet alleen bij de overheid maar juist bij de burgers. Bij Nation Building gaat het om versterking van identiteit en bewustzijn en hierbij is een speciale Task Force belast met een voortrekkers rol. De sector Communicatie & Voorlichting van het Ministerie van Algemene Zaken heeft hierbij een formele cordinerende taak en tevens de verantwoordelijkheid om beleid te ontwikkelen. Nation Building wordt door de regering gezien als een krachtig instrument voor de ontwikkeling van onze jonge natie, en voor het helpen creren van een zelfredzame en bewuste bevolking die met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet treedt en in staat is om de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te kunnen. Via Nation Building kunnen we kansen omzetten in concrete mogelijkheden om het menselijk potentieel van Curaao optimaal te ontwikkelen. Participatieve Democratie is een staatsrechtelijk begrip dat in verschillende gradaties kan worden gemplementeerd. Varirend van het organiseren van een nationale dialoog (via een breed platform) tot het introduceren van referenda of het wijzingen van het kiesstelsel. Het begrip participatieve democratie heeft nadrukkelijke constitutionele raakvlakken. Het betreft in brede zin het opzetten van een andere governance structuur, waarbij ruimte wordt geschapen voor participatie van de burgers in beleidsvorming of besluitvorming. Curaao dient te onderzoeken welke vormen van participatieve democratie wenselijk en mogelijk zijn en daar een beleid voor te ontwikkelen.

Algemene Zaken

| 17

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Algemene Zaken

1. Nation Building
Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Faciliteren en stimuleren van dialoog met stakeholders in samenwerking met het 3jarig UNDP project Human Capital Development met onder meer Democratische Dialoog. Formuleren van beleidskader om inhoud te geven aan het concept participatieve/ directe democratie Opstarten uitvoer van beleidskader participatieve democratie i.s.m. lokale organisaties en ondersteund door internationale organisaties Meetpunt of resultaat
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources MEO/AZ Q3 2013 Q4 2016 / UNDP project is meerjarig Begroot bij MEO Beschikbaar AZ (CZ&K) en BPD Q3 2014 (nog) geen extra middelen voorzien Beschikbaar AZ (CZ&K) en BPD Q3 2014 Q4 2016 (nog) geen extra middelen voorzien Beschikbaar C&V Q3 2013 Q4 2013 Q4 2014 -Q4 2016 (nog) geen extra middelen voorzien Beschikbaar BCOO / C&V Q1 2014 Q2 2014

Rapportage en planning inzake dialoog

Participatie burgers in het democratisch proces

Beleidsnota en implementatie plan

Projecten in uitvoering en / of afgerond

Educatie van de gemeenschap en creren van een kritisch en goed genformeerd publiek

Bevorderen gebruik van social media Opzetten communicatie platformen en organen voor communicatie onder bestuurders

Lancering en onderhoud van de vernieuwde website en ontwikkeling social media beleid met implementatieplan. Rapportages over aantal bezoekers en Communicatieplatform gerealiseerd

2. Duurzaam economisch herstel & investeringen


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Voorbereiding van de evaluatie van de consensus rijkswetten Beleidsplan dat inhoud geeft aan economische diplomatie in de regio en de wereld Inventariseren en evalueren van bestaande programma's en projecten i.s.m. lokale, regionale en internationale organisaties Inventariseren en evalueren van bestaande programma's en projecten i.s.m. lokale, regionale en internationale 5 organisaties Meetpunt of resultaat Verslagen en rapportages
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources CZ/WJZ Q4 2013 Q4 2015 (Nog) geen extra middelen voorzien Beschikbaar DBB / MEO Q4 2013 Q4 2016 Budgetuitbreiding noodzakelijk Vacatures minstens 3 fte DBB Q4 2013 Q3 2014 Beschikbaar Beschikbaar DBB Q4 2013 (Nog) geen extra middelen voorzien Beschikbaar

Constructieve relatie met Koninkrijk, regio en de wereld

Beleidsplan, plan van aanpak en invulling van medewerkers in regio en gerealiseerde economische diplomatie

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

Inventarisatierapport

Inventarisatierapport

5 Aanbevelingen Transparency International NIS assessment analyseren en implementeren

Algemene Zaken

| 18

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Algemene Zaken

4. Bevorderen van goed bestuur


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Evalueren van de structuur en de organisatie van de uitvoering taken Nationale Veiligheid Introduceren van een juridisch kwaliteitshandboek ter bevordering van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur bij de voorbereiding van besluitvorming Implementeren van de Circulaire Aanwijzingen voor de regelgeving en de Circulaire modelstartnotitie, en bevordering van de kwaliteit van de wetgeving Implementatie van de aanbevelingen van Transparency International Meetpunt of resultaat
Verantwoordelijk Planning Financile middelen VDC Q4 2014 200.000 extra voor diverse verbeterde voorzieningen, waarvan 100.000 beschikbaar in 2013 AZ/WJZ Q4 2013 Q3 2014 Beschikbaar Beschikbaar

Evaluatierapport inclusief aanbevelingen en plan van aanpak

Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

Juridisch kwaliteits handboek

Vertrouwen vergroten in de integriteit en de kwaliteit van Bestuur en Staat

Verantwoordelijk

AZ/WJZ Q4 2013 Q3 2014 Beschikbaar Beschikbaar AZ/BPD Q4 2013 Q3 2014 Beschikbaar Beschikbaar AZ & BPD & EO Q4 2014 (Nog) geen extra middelen voorzien Tijdelijk tot Q1 2014 AZ Q4 2013 Q4 2014 (nog) geen extra middelen voorzien Beschikbaar

Circulair model geimplementeerd

Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk

Plan van aanpak & implementatieplan

Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

Ontwikkelen van een Masterplan2015 Opzetten van structuren om interministerile & interdepartementale samenwerking te versterken

Goedgekeurd Masterplan 2014 2015

Pragmatische overleg- en samenwerkingsstructuur in place

Algemene Zaken

| 19

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Bestuur, Planning & Dienstverlening

Bestuur, Planning & Dienstverlening


Het ministerie van Bestuur, Planning & Dienstverlening werkt samen met alle ministeries en de gemeenschap aan een gezamenlijke visie voor het Land Curaao. Het moet een visie zijn die door de gemeenschap wordt gedragen. Hiervoor zullen maatschappelijke discussies worden opgestart. Ook zal aandacht worden besteed aan het bevorderen van integriteit van bestuur om het vertrouwen van de gemeenschap te vergroten. Daarnaast wordt ook gewerkt aan het verhogen van het vertrouwen van de burger in de overheid door te zorgen voor onafhankelijke, betrouwbare en transparante verkiezingen, betrouwbare statistische gegevens en een goed opgeslagen archief. Eveneens zal het ministerie zorg dragen voor de inrichting van een College van Bescherming Persoonsgegevens. Hierdoor kan de burger het vertrouwen krijgen dat zorgvuldig wordt omgegaan met zijn of haar persoonsgegevens. De privacy van de burger blijft gewaarborgd zoals in de Staatsregeling is opgenomen. Op het gebied van planning heeft het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening als ambitie om een masterplan te realiseren dat gebaseerd is op objectieve wetenschappelijke gegevens. De scenarios die hieruit voortvloeien zijn wetenschappelijk onderbouwd. Binnen het eigen ministerie wordt gewerkt aan een planning & control cyclus door het uitvoeren van een verantwoord en behoedzaam (begrotings-) beleid. Er wordt gewerkt met een jaarplan en managementrapportage structuur om de kwantiteit en kwaliteit van de interne en externe dienstverlening te monitoren en bij te sturen. De planning van alle programmas en projecten kunnen hierdoor op een verantwoorde wijze worden gemonitord. Tot slot wordt genvesteerd in het optimaliseren van de verschillende organisatieonderdelen van de ministeries met als uiteindelijk resultaat een goed op elkaar afgestemd en goed gemotiveerd ambtenarenkorps dat gefocust is op het leveren van effectieve dienstverlening. Een vastgesteld functieboek en handboek werkprocessen zijn instrumenten die hiervoor gebruikt zullen worden. Het ambtenarenkorps zal over een beoordeling- en ontwikkelstructuur beschikken en de mogelijkheid krijgen voor het volgen van diverse basisopleidingen. Om de externe dienstverlening te verbeteren zal het vergunningenloket verder worden uitgebreid met de intake en afgifte van meerdere vergunningen.

1. Nation Building
Aandachtsgebied Participatie burgers in het democratisch proces Specifieke activiteiten Verzelfstandiging Hoofdstembureau Meetpunt of resultaat Hoofdstemburea verzelfstandigd
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources BPD

2. Duurzaam Economisch Herstel & investeringen


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Het opzetten en verder uitbouwen van een vergunningenloket Inrichten van een College Bescherming Persoonsgegevens Meetpunt of resultaat Het verder uitbouwen van het vergunningenloket. De vergunningenloketfunctie is volledig opgezet. Ingericht college bescherming persoonsgegevens
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Directeur PD Q3 2015 P.M. Extern Directeur PD Q3 2015 P.M. Extern

Verhogen van dienstverlening aan het publiek

Bestuur, Planning & Dienstverlening

| 20

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Bestuur, Planning & Dienstverlening

4. Bevorderen van goed bestuur


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Ontwikkelen en uitvoeren van een integraal HRM- en HRD-beleid ter bevordering van een klantvriendelijk, efficint en effectief functionerend apparaat Implementeren van de aanbevelingen uit het rapport Integriteit en gedragscodes ambtelijk apparaat Verder implementeren van het stelsel van basisregistratiesystemen Vaststellen en uitvoeren van een verbeterplan met concrete voorstellen voor de optimalisatie van de interne en externe dienstverlening.
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

Vertrouwen vergroten in de integriteit en de kwaliteit van Bestuur en Staat

Meetpunt of resultaat Het evaluatierapport van het Businessplan van het BPD is opgesteld voorzien van aanbevelingen en een financile raming voor de implementatie hiervan Verankering Integriteit en Klantgerichtheid (VIK)

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

SG Q1 2014 P.M. Extern

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

SG Q1 2014 P.M. Extern BPD / FIN Q1 2014 Q4 2015 P.M. Extern SG Q4 2014 Intern

Invullen van de openstaande vacatures volgens aangepast businessplan

De werkzaamheden waarvan het ministerie verantwoordelijk voor is, lopen zoals vermeld in het Businessplan

Vastleggen en onderhouden van de kerntaken, processen en formatie van alle ministeries in het kader van optimalisatie van de overheid

Het evalueren van alle overige Business plannen v.w.b. taken en bevoegdheden en HRM. Invullen van de openstaande vacatures o.b.v. aangepast businessplan Het tot nul terugbrengen van alle non-actieve ambtenaren; Inventarisatie alle non-actieve ambtenaren en evaluatie en besluitvorming inzake deze categorie ambtenaren

De evaluatierapporten van alle Businessplannen zijn klaar voorzien van aanbevelingen, tijdschema en een financile raming voor de implementatie hiervan. De werkzaamheden waarvan het ministerie verantwoordelijk voor is, lopen zoals vermeld in het Businessplan. Inventarisatierapport Evaluatie en besluitvorming Tot nul teruggebracht van alle non actieve ambtenaren. Een ontwikkelde visie voor het land Curaao die integraal onderdeel maakt van het Masterplan. De scenarios voor het Masterplan voor het Land Curaao zijn ontwikkeld en beschreven. Centraal Planbureau genstalleerd

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

SG betreffend ministerie i.s.m. BPD Q4 2016 Intern SG betreffend ministerie i.s.m. BPD Q4 2016 Intern Directeur HR/OO Q1 2014; Q4 2015 Intern

Het ontwikkelen van een Masterplan voor het Land Curaao

Formuleren visie voor land Curaao middels opstarten maatschappelijke discussie

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

Directeur BO i.s.m. AZ Q2 2014 P.M. Extern

Institutionaliseren van een centraal planbureau

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

BPD i.s.m. AZ en EO Q4 2015

Bestuur, Planning & Dienstverlening

| 21

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Bestuur, Planning & Dienstverlening

5. Verantwoord & behoedzaam begrotings beleid & uitvoering


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Het Centraal Planbureau als afdeling van het CBS toe te voegen. Instellen Centraal PlanBureau Verzelfstandiging van het CBS Een zelfstandig functionerende samengevoegde CPB en CBS. Meetpunt of resultaat Introductie van de term Human Development Index (HDI) als onderdeel van het statistische programma en publicatie. Een adviesrapport inzake statistische onderzoeksbeleid Het uitvoeren van reguliere en alle overige relevante, wettelijke, onderzoeken Het gaat onder o.a. om budget Er is een rapport opgesteld met het overzicht van het aantal gehuurde gebouwen. Hierin wordt ook aangegeven hoe de huurbedragen in de toekomst gereduceerd wordt.
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

Directeur CBS Q3 2015 P.M. Extern Directeur CBS Q1 2016 P.M. Extern Directeur CBS Q1 2016 P.M. Extern Directeur SSO Q1 2014 Intern Directeur SSO Q1 2014 Intern

Beheersing operationele kosten / Doorvoeren van de nodige kosten verlagende maatregelen

Centrale regie huur overheidsgebouwen in de aanloop naar de centrale huisvesting Versterken centrale inkoop in het kader van optimalisatie functioneren van de overheid

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

Bestuur, Planning & Dienstverlening

| 22

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Justitie

Justitie
Iedere burger heeft onvoorwaardelijk recht op bescherming van zijn fysieke integriteit. Iedere burger wil zich veilig kunnen voelen in zijn omgeving en op straat. Het bestrijden en voorkomen van criminaliteit blijft ook bij deze regering een aandachtspunt dat grote prioriteit heeft. Het bestrijden en voorkomen van criminaliteit moet in breder verband worden gezien en zal ministerie overstijgend moeten worden aangepakt waarbij de rol van het gezin, de wijk en school zeer belangrijk zijn. Binnen de speerpunten Nation Building, Sociale Investering & Verhogen van de kwaliteit van het leven en Economisch herstel en Investeringen speelt Justitie een belangrijke rol. 1. Uitgangspunten Naast de in de inleiding van dit hoofdstuk genoemde uitgangspunten, kent het Ministerie van Justitie nog drie belangrijke brondocumenten, waarop het haar beleid en uitvoering baseert. Deze zijn de Beleidsprioriteiten, ook wel aangeduid met Accentverschuiving van de Minister van Justitie en de Algemene maatregelen van rijksbestuur voor het KPC en de SDKK. Met het onderbrengen van de hieruit voortvloeiende projecten en hoofdactiviteiten wordt een totaal beeld weergegeven van alle binnen de Justitile sector in uitvoering zijnde projecten en activiteiten om te geraken tot de beloofde rechtsorde, rechtshandhaving, veiligheid en openbare orde op Curaao. De uitdagingen voor Justitie op Curaao kunnen immers nooit seculair worden aangepakt. Door samenhang te brengen tussen de (strafbare) feiten/handelingen die zich voordoen en tussen de uitvoeringsorganisatie belast met de taken van preventie, bestrijding, executie en resocialisatie, wordt ernaar gestreefd een integrale aanpak te bevorderen en te realiseren. Accentverschuiving Minister van Justitie/verdieping beleidsuitgangspunten Regeerakkoord 2012 2016 Naast de in het Regeerakkoord Gobernashon enfok riba pas, trankilidat i prosperidat, periodo 2012-2016 van 12 desmber 2012, opgenomen beleidsprioriteiten, heeft de Minister van Justitie medio mei 2013 de beleidsprioriteiten voor Justitie uitgebreid. Het betreft dringende en noodzakelijke belangrijke zaken bij overige uitvoeringsorganisaties binnen de keten, die bijdragen tot het realiseren van de missie. Immers, de justitile keten bestaat uit meerdere uitvoeringsorganisaties dan alleen de Politie en de Sentro di Detenshon i Korekshon Krsou en uit meerdere aspecten om de voorgehouden missie te realiseren dan alleen de bestrijding en preventie van criminaliteit en Huiselijk geweld en kindermishandeling. De door de Minister van Justitie geformuleerde beleidsprioriteiten zijn gebaseerd op strategische doelstellingen en streven bepaalde resultaat na in het kader van haar missie het zorgdragen voor de rechtsorde, rechtshandhaving, veiligheid en openbare orde binnen het Land Curaao. Gerechtvaardigde redenen om deze prioriteiten ook uit te voeren. Uit de zeven prioriteiten uit dit document vloeit voort dertien projecten en talloze activiteiten. Hiervoor zullen financile middelen ter beschikking moeten worden gesteld via het Ministerie van Financin en zal er een druk worden gelegd op de menselijke capaciteit bij de betrokken uitvoeringsorganisatie.Mede om deze redenen wordt de uitvoering - voor zo ver mogelijk projectmatig aangepakt.

Justitie

| 23

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Justitie

Algemene Maatregel van Rijksbestuur (Amvrb): Plannen van Aanpak Sentro di Detenshon i Korekshon Krsou (SDKK) en Korps Politie Curaao (KPC) Een bijkomend en, in vergelijking met de overige acht Ministeries, afwijkend bijkomstigheid bij het Ministerie van Justitie is dat op Justitie sprake is van een in 2010 op de uitvoeringsorganisaties KPC en de SDKK opgelegde Amvrb. Na een verlenging met twee jaar, loopt het in eind 2014 af. De opheffing van de Amvrb is gekoppeld aan de implementatie van het Implementatieplan KPC en het Gentensiveerde Plan van Aanpak SDKK. Deze twee Plannen bevatten talloze projecten, die al uitgevoerd zijn, in uitvoering zijn of die nog opgestart dienen te worden. De uitvoering vergt enorm veel menselijk capaciteit uit zowel het ambtenarenapparaat als van externen. Met externen wordt bedoeld aannemers, leveranciers, consultants, etc. aan wie bepaalde activiteiten worden uitbesteed. Ook is met de uitvoering enorm veel geld gemoeid. De financiering van deze Plannen geschiedt met ontwikkelingssamenwerkingmiddelen, aangevuld met een fikse eigen bijdrage van het Land Curaao, dat in tranches gedurende de periode 2012 tot en met 2015 bij de beheerorganisatie SONA gestort dienen te worden. De in de Pannen van Aanpak opgenomen projecten en activiteiten dragen bij aan de prioriteiten zoals verwoord in het Regeerakkoord: Sentro di Detenshon i Korekshon Krsou en Politie.De wettelijk voorgeschreven voortgangsrapportages, de door het Koninkrijk ingestelde Voortgangscommissie en de samenstelling van het Ministerieel Overleg, vergen dat ook deze activiteiten worden opgenomen in de in dit Regeerprogramma opgenomen tabellen. 2. Missie De door het Ministerie van Justitie vertaalde visie van het Land Curaao naar haar missie, luidt: Het Ministerie van Justitie draagt zorg voor de rechtsorde, rechtshandhaving, veiligheid en openbare orde binnen het Land Curaao. 3. Inrichting van het Ministerie Conform het Businessplan uit 2010 bestond het Ministerie van Justitie uit de sector Openbare Orde en Veiligheid en de sector Rechtshandhaving. Sector Openbare Orde en Veiligheid. Hieronder ressorteerden de uitvoeringsorganisaties: Controle & Beveiliging (SKS, LBD en Controle OV), Brandweer & Rampenbestrijding en de nieuwe Toelatingsorganisatie. Sector Rechtshandhaving. Deze kende de volgende sectororganisaties: Korps Politie Curaao, Gevangeniswezen en Huis van Bewaring, Justitile Jeugdinrichting, Reclassering en Voogdijraad. Daarnaast kende het Ministerie vijf bovensectorale (uitvoering-) organisaties, namelijk de Kustwacht, het Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheid (ORV), de Landsrecherche, het Parket Procureur Generaal en het Parket Openbaar Ministerie Curaao. Ook werd er rekening mee gehouden met instellingen/instituties die buiten het Ministerie gepositioneerd waren of zouden worden, waaronder de Raad voor de Rechtshandhaving en de Beheerraad Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Immers, om op een verbeterde wijze invulling te kunnen geven aan de geformuleerde missie, is bij Raadsbeslissing van 5 mei 2011 de Raad van

Justitie

| 24

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Justitie

Ministers (2011/8534) akkoord gegaan met de vanuit de Justitie voorgestelde herschikking van de uitvoeringsdiensten binnen de twee sectoren, onder de volgende benamingen: Sector Rechtshandhaving, Openbare Orde en Veiligheid (RHH&OOV); Sector Justitile zorg, Executie en Resocialisatie (JER). Het Ministerie van Justitie bestaat als gevolg van bovengenoemde beslissing uit de sectoren Rechtshandhaving, Openbare Orde en Veiligheid (RHH&OOV) en Justitile zorg, Executie en Resocialisatie (JER). Onder de Sector Rechtshandhaving, Openbare Orde en Veiligheid vallen de volgende uitvoeringorganisaties: Korps Politie Curaao, Controle & Beveiliging (clustering SKS en Openbaar Vervoer), Brandweer Curaao (brandveiligheid, incidenten- en rampenbestrijding) en Toelatingsorganisatie (voormalige Vreemdelingendienst) De Sector Justitile zorg, Executie en Resocialisatie kent de volgende uitvoeringorganisaties: Gevangeniswezen Curaao Justitile Jeugdinrichting (voormalige GOG) Reclassering Voogdijraad Onder deze Sector zijn ook twee stichtingen ondergebracht, namelijk de Gezinsvoogdij-instelling en het Bureau Slachtofferhulp. Het Ministerie van Justitie heeft haar Justitieel Beleidsplan 2010-2014 Hustisia igual pa un i tur vastgesteld. Hierin is de herschikking verwerkt en zijn de taken conform de nieuwe indeling, verdeeld. Er werden toen geen wijzigingen bij de bovensectorale (uitvoering)organisatie noch bij de buiten het Ministerie gepositioneerde instellingen/instituties voorgesteld, waardoor die twee categorien ongewijzigd zijn gebleven. Voortschrijdend inzicht vergt echter dat ook Interpol als een bovensectorale organisatie wordt opgenomen in de inrichting. Dit traject verkeert in een vergevorderd stadium van realisatie. 4. Taken van het Ministerie Om de missie van het Ministerie te realiseren zal zij zich primair richten op de volgende taken: Ontwikkelen van beleid Concipiren van de justitile wetgeving Leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van het functioneren van de ketenpartners in de veiligheidszorg Zorgen voor de veiligheid, orde en rust in de Curaaose samenleving en de veiligheid van de burgers en iedereen die tijdelijk in het land Curaao verblijft in het bijzonder.

Justitie

| 25

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Justitie

1. Nation Building
Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Opstart bewustwordings-campagne om acceptatie te vergroten m.b.t. gevangenen die terugkeren in de maatschappij. (RA11) Educatie van de gemeenschap en creren van een kritisch en goed genformeerd publiek Opstart bewustwordings- campagne om acceptatie te vergroten m.b.t. het omarmen van wijkpolitieconcept en daardoor creren van een verlengstuk politie in de buurt en van de buurt in de politie Opstart bewustwordings- campagne betekenis relatie toerisme en veiligheid voor een betere gemeenschap (Politur) Meetpunt of resultaat Communicatieplan Implementatieplan en uitvoer Communicatieplan Implementatieplan en uitvoer
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Ministerie/JER Kabinet Minister Q4 2013 Q4 2014 NAf. 150.000,2FTE (voldoende) Ministerie/RHHOOV/ Kabinet Minister Q4 2013 Q4 2014 PM 3FTE (voldoende) Ministerie/RHHOOV/ Kabinet Minister/ Publieke sector Q4 2013 Q4 2014 PM 3FTE (voldoende)

Communicatieplan Implementatieplan en uitvoer

Planning Financile middelen Human resources

2. Duurzaam economisch herstel & investeringen (deel 1 van 3)


Aandachtsgebied Constructieve relatie met Koninkrijk, regio en de wereld Vertrouwen in relatie met de private sector Specifieke activiteiten Bevorderen samenwerking gevangenissen in regio (RA 9) In samenspraak met private sector opstarten project Politur. Medefinanciering uit betrokkenheid bij verhogen veiligheid ihkv toerisme (AV23-24) Verbouwen en inrichten uitrukposten/ huisvesting t.b.v. een kwalitatief hoge dienstverlening: - Mundu Nobo - Steenrijk/Barber - Rio Canario (AV17) Voldoende en noodzakelijke materiaal/materieel voor het uitoefenen van taken, w.o. nog 1 nieuwe ladderwagen (AV18) Meetpunt of resultaat Vastgelegde concrete werkafspraken en Contactpersonen bekend
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Ministerie/JER/ Kabinet Minister Q3 2013 Q3 2014 NAf. 300.000,3; voldoende Ministerie/RHHOOV/ Kabinet Minister Q2 2013-Q3 2014 PPP 5.908.825 32/niet voldoende

Politur is ingevoerd en formeel bij het KPC ondergebracht

Planning Financile middelen Human resources

Investeringen en Bevorderen werkgelegenheid Brandweer

Uitrukposten zijn duurzaam gerenoveerd Nieuwbouw post Mundu Nobo is gerealiseerd

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

Justitie/RHHOOV/BW Q2 2013 Q4 2014 Land 2013 2014: NAf. 4.395.000,Projectgemachtigde en leider (voldoende) Architectenbureau/ aannemers en overige externen (voldoende)

13 Noodzakelijke uitbreidingen/vervang in wagenpark zijn gerealiseerd Toegangscontrole (magazijn is ingericht en in gebruik) Lokalen voor (relatie-) bezoek zijn in gebruik Detectiepoorten bij de ingang woonblokken aangebracht Strafcellen voldoen a/ eisen CPT Adequate toiletten en douches in gebruik

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

Land 2013 2014: NAf. 4.300.000,Voorbereiding: 3 (onvoldoende) Ministerie/SDKK Q2 2013 Q2 2014 KD 2012 2015/Usona: NAf. 11.566.639,Projectgemachtigde en leider (voldoende) Architectenbureau/ aannemers en overige externe leverancier (voldoende)

Investeringen en Bevorderen werkgelegenheid bij de SDKK


(deel 1 van 2)

Duurzaam volledig veilig en beveiligd verbeterde huisvesting (MP32-46)

Justitie

| 26

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Justitie

2. Duurzaam economisch herstel & investeringen (deel 2 van 3)


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Meetpunt of resultaat 15 politiecellen zijn voorzien van vandaalbestendige toiletten en douches Gedetineerden hebben meer privacy en controles vinden gerichter plaats Bolitaslikkerscellen Rio Canario zijn verbouwd en voorzien van vandaalbestendige toiletten Overige 100 toiletten en douches zijn vervangen en in gebruik genomen Lovers zijn voorzien van roosters en vuil en contrabande kunnen niet vanuit cel weg gegooid worden Werkplaatsen t.b.v. gedetineerden zijn ingericht en in gebruik Geestelijke verzorging en werkzaamheden postkamer worden vanuit nieuw pand verricht. Entree inrichting en pad naar gebouwen, w.o. vreemdelingenbarakken zijn geasfalteerd en snel en overzichtelijk bereikbaar. Shiftcommanders werken voor betere samenwerking en communicatie vanuit n werkruimte. Er zijn geen lekkages meer in bezoekersruimte, elektrakasten, advocatenkamers, sporthal en security building, woonblok 2 en strafcellen. Infrastructuur voor het tijdig op hyginische manier distribueren van maaltijden aan gedetineerden: 1. Keukenapparatuur is genstalleerd 2. Afwasmachine is gerepareerd dan wel vervangen 3. Voedselkarren zijn gekocht 4. Foambakjes door duurzaam alternatief vervangen en in gebruik genomen Ontworpen software geleverd en trainingen verzorgd Hardware is geleverd Serverruimte en back-up zijn ingericht 100 Portofoons voorzien van alarmknop zijn in gebruik genomen Beveiligingsbeleidsplan en bedrijfsnoodplan Adequate materialen voor de BHVers voor uitvoering plan bij calamiteiten zijn aangeschaft en cursussen verzorgd Effectieve en efficinte inzet van executieven in het primaire proces door in gebruik nemen geautomatiseerde roostersysteem
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Ministerie/SDKK Q2 2013 Q2 2014 KD 2012 2015/Usona: NAf. 11.566.639,Projectgemachtigde en leider (voldoende) Architectenbureau / aannemers en overige externe leverancier (voldoende)

Duurzaam volledig veilig en beveiligd verbeterde huisvesting (MP32-46)

Investeringen en Bevorderen werkgelegenheid bij de SDKK


(deel 2 van 2)

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

Ministerie/SDKK Q2 2013 Q2 2014 Projectgemachtigde en leider (voldoende) Architectenbureau/ aannemers en overige externe leverancier (voldoende)

Beter beveiligde en duurzaam verbeterde (IT-) infrastructuur (MP47-52)

Justitie

| 27

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Justitie

2. Duurzaam economisch herstel & investeringen (deel 3 van 3)


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Meetpunt of resultaat
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Ministerie/KPC Q2 2012 Q4 2014 KD 2012 2015/Usona: NAf. 10.859.410,Projectgemachtigde en leider (voldoende) Architectenbureau/ aannemers en overige externe leverancier (voldoende); Interne capaciteit (onvoldoende) Q2 2012 Q3 2013

Daken stafgebouw en UD-gebouw Winston Churchillweg zijn vervangen

Investeringen en Bevorderen werkgelegenheid bij het KPC

Een duurzaam verbeterde huisvesting gericht op professionele dienstverlening

UD-gebouw Winston Churchillweg gerenoveerd en heringericht Nieuw Bureau te Rio Canario is opgeleverd, gemeubileerd en in gebruik genomen. Nieuw Bureau te Otrobanda is opgeleverd, gemeubileerd en in gebruik genomen. Bouwkundige transitie van Bureau naar opsporingsteams bij Recherche te Garipituweg is gerealiseerd. T.b.v. Divisie Georganiseerde Criminaliteit is een op maat ingedeeld, ingericht en in gebruik genomen werkruimte opgeleverd.

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

Q2 2013 Q4 2014

Q3 2013 Q2 2014

Q3 2013 Q2 2014

Q3 2013 Q1 2014

Investeringen en Bevorderen werkgelegenheid bij het TO

Aantrekken van 17 krachten voor 6 maanden voor wegwerken achterstand aanvragen verblijfsvergunningen (Duurzaam/integraal verbeteren dienstverlening)

De achterstand van 17.404 aanvragen is ingehaald en er zijn geen achterstanden in het reguliere traject.

Ministerie/TO Q3 2013 Q1 2014 NAf. 538.996,17 FTE (voldoende)

3. Verhogen van kwaliteit van leven (deel 1 van 3)


Aandachtsgebied Opstellen van visiedocument, integraal beleidsplan en plan van aanpak Criminaliteitsbestrijding Specifieke activiteiten Realiseren van ORV als erkende opleidingsinstituut voor onderwijs voor Rechtshandhaving, openbare orde en veiligheidszorg op Curaao (NEO) Meetpunt of resultaat Goedgekeurde en gemplementeerd inrichtingsplan, instellingsbesluit, opleidingsbeleid, LB Ham erkenning en MB IBT-opleiding
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Justitie/ORV/OWCS Uitvoering: ORV (met invulling CFM) Q2 2013 Q4 2014 Binnen salarisposten Beleidsorg en ORV Wetgeving: 3 FTE (onderbezetting)

Justitie

| 28

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Justitie

3. Verhogen van kwaliteit van leven (deel 2 van 3)


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Creren van een duurzame relatie tussen buurt en politie door introductie wijkpolitie en handhaving CFM P5- methode (R13) Bevorderen betrokkenheid burger bij preventie (sociale controle) en bestrijding (oog- en oor functie voor de politie) van criminaliteit (RA14) Invoering Nieuwe Rechtspositieregeling Politie Invoering en implementatie Inrichtingsplan nieuwe politie Reorganisatie apparaat, qua PIOFAH aspecten, zoals opgenomen in Masterproject Implementatieplan KPC 2012-2015 (RA15/R12) Operationaliseren van interministerile samenwerking tussen stakeholders bij voorkomen van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, waarbij nadruk ligt op rol van gezin en school RA 16 @ Bestrijden en voorkomen van (jeugd) criminaliteit en huiselijk geweld Meetpunt of resultaat Daling in gepleegde veel voorkomende (kleine) criminaliteit en overige vormen van criminaliteit en verminderde (gevoel) van onveiligheid. Masterproject Plan KPC is uitgevoerd Verhoogde zichtbaarheid politie en pakkans/rechtmatige aanhoudingen zijn gestegen
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Justitie/RHHOOV/ KPC/SOAW Q2 2013 Q4 2016 Is in kaart gebracht, doorlichting BV Justitie zal duidelijkheid brengen CFM. Inrichtingsplan KPC (847). Nu: onvoldoende i.v.m. geen akkoord voor werving door KPC Ministerie/RHHOOV/ KPC Q1 2013 Q4 2015 P: zie opm. doorlichting Overig: Usona KD 20122015, zie beheerovereenkomst CFM. Inrichtingsplan KPC: (847) onvoldoende door geen akkoord voor werving. Uitvoering KPC: 6FTE ( Onvoldoende) Externen: aannemers / leveranciers (voldoende) Ministerie/JER/OM Q1 2013-Q4 2014 Begroting deelnemers 15FTE van deelnemende ministeries en overige stakeholders Verantwoordelijk Planning Financile middelen Ministerie/JER/OM Q1 2013 Q4 2015 2013: NAf. 335.075,2014: NAf. 137.800,2015: NAf. 1.525.520,2016: NAf. 2.998.395,Ministerie/JER/OM Q1 2013 Q4 2015 2013: NAf. 335.075,2014: NAf. 1.137.800,2015: NAf. 1.525.520,2016: NAf. 2.998.395,-

Human resources

Optimaliseren structuur KPC voor efficinter aanpak van criminaliteit

Verantwoordelijk Planning Financile middelen

Nieuwe Rechtspositie regeling is ingevoerd en werving personeel is gestart @A.d.h.v. ToR en CFM regels Comptabiliteit worden aankopen en aanbestedingen gedaan

Human resources

Inventarisatierapport ministerie overstijgend projecten Vastgelegde concrete werkafspraken en Projectorganisatie zijn in place

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

Instellen Veiligheidshuis

Gerealiseerd concept Veiligheidshuis met clint volgsysteem @Jeugdreclassering is geformaliseerd en belast met secundaire preventieve en repressieve (berispend of bestraffend) maatregelen, zoals een HALT- afdoening, Veiligheidshuis en intensieve begeleiding van minderjarige (12-18 jr.) delinquenten

Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen @

Verhogen % opgelegde taakstraffen voor de jeugd

Human resources

Justitie

| 29

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Justitie

3. Verhogen van kwaliteit van leven (deel 3 van 3)


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Meer mogelijkheden scheppen voor jeugdige delinquenten door introduceren en werken volgens concept Veiligheidshuis Meetpunt of resultaat @Jeugdreclassering is geformaliseerd en belast met secundaire preventieve en repressieve (berispend of bestraffend) maatregelen, zoals een HALT- afdoening, Veiligheidshuis en intensieve begeleiding van minderjarige (12-18 jr.) delinquenten Gerealiseerd en in gebruik genomen Gesloten behandelafdeling (24 bedden / gemeenschappelijke ruimtes voor 48) voor jongeren bij de JJIC Zeven gerenoveerde en volledig ingerichte werkplaatsen (metsel, eco, leslokaal, timmerwinkel, productie en metaal) t.b.v. vorming van de jeugdige gedetineerden Nieuwe omheining ter verhoging van veiligheid binnen / buiten de inrichting Acht in gebruik genomen detentiecellen
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen@ Ministerie/JER/OM Q1 2013 Q4 2015 2013: NAf. 335.075,2014: NAf. 1.137.800,2015: NAf. 1.525.520,2016: NAf. 2.998.395,-

Human resources

Verantwoordelijk Planning Financile middelen

Optimaliseren structuur GOG/JJIC voor efficintere behandeling en begeleiding jeugdige delinquenten m.b.t. terugkeer in de maatschappij

Creren van een optimale omgeving waarin jeugdige gedetineerden effectief en doelgericht worden geresocialiseerd met het oog op hun terugkeer in de maatschappij (RA3-RA6)

Human resources

Ministerie/JER Q1 2013 Q3 2014 1. Land 12: NAf. 3.100.000,2. Usona: NAf. 11.000.000,3. Land 2014: NAf. 138.170,RA3 RA5: NAf. 14.238.870,Projectgemachtigde en leider (voldoende) Architectenbureau / Aannemers en overige externen (voldoende) 1. Land 2012: NAf. 486.140,2. Crimefonds NAf. 570.000,RA 6: NAf. 1.056.140,Ministerie/JER Q4 2013 Q4 2014 RA7: PM Projectleider: 1 (niet aanwezig) Uitvoering: personeel (JJIC/Ministerie) Ministerie/JER/SDKK Q2 2013 Q4 2015 Usona/KD 2012-2015: NAf. 3.012.750,Projectgemachtigde en leider (voldoende) Uitvoering: 6FTE (onvoldoende)

Financile middelen

Inrichten van de organisatie van de te realiseren gedifferentieerde jeugdinrichting (RA7) Voldoende en gekwalificeerde Penitentiaire Inrichtingswerkers (PIW's), kader en staf (RA8 / MP31+32) Resocialisatie: ontwikkelen programmas voor sociale, ambachtelijke en administratieve vorming; Opstellen cursusaanbod naar niveau- en vormingsbehoefte en inrichten werkruimtes en leerruimtes (R10)

Gerealiseerde gedifferentieerde jeugdinrichting

Upgraden SDKK zoals in Master Projectplan Gentensiveerde Plan van Aanpak opgenomen

Masterproject SDKK is uitgevoerd Personeelshuishouding op orde en personeel is opgeleid

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

Bejegening voldoet aan eisen CPT

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

Ministerie/JER/SDKK Q2 2013 Q2 2014

Justitie

| 30

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Justitie

4. Bevorderen van goed Bestuur


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Meetpunt of resultaat Uniform beleidsplan Integriteit Ministerie Bijgeschoolde ORV-docenten op het Integriteitonderwerp Verzorgd aantal vastgestelde opleidingen Train the Trainers Samenwerkingsovereenkomst met Bureau Integriteit Amsterdam Werkafspraken synchronisatie trajecten integriteit binnen de overheid
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Ministerie/Beleidsorga nisatie/ORV Q1 2012 Q4 2014 NAf. 220.000,Deelneming personeel Ministerie en verzorgd door ORV/voldoende

Opstarten integriteittraject voor diensten ter realiseren / bevorderen van de juiste justitile beroepshouding (vertonen integriteit en dienstbaarheid) (AV20)

Vertrouwen vergroten in de integriteit en de kwaliteit van Bestuur en Staat

Introduceren van n Ministerile Instructie Toelating en Uitzetting als vervanger van de huidige 'Herzien Instructie Gezaghebber', waarbij de nadruk wordt gelegd op het versneld uitgeven van verblijfsvergunningen. Het uitgangspunt is dat de van elkaar onlosmakelijke werken verblijfsvergunningen (doel: arbeid) bij n loket worden afgegeven. Doel: de economie en bevolkingsgroei op Curaao bevorderen (AV25).

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

Bekrachtigde en ingevoerde Ministeriele Instructie Toelating en Uitlating Curaao

Ministerie/Beleidsorga nisatie/TO Q2 2013 Q2 2014 Salarisposten Ministerie en TO Wetgeving en beleidsfunctionarissen: 4 (onvoldoende door onderbezetting juristencorps)

5. Verantwoord & behoedzaam begrotings beleid & uitvoering


Aandachtsgebied Voorstellen voor inkomensverhogende maatregelen Uitvoeren van doorlichtingen binnen de bedrijfsvoering van het Ministerie van Justitie Specifieke activiteiten Introduceren van leges op bepaalde af te nemen producten, waaronder verblijfsvergunningen Intern traject doorlichting bedrijfsvoering van Ministerie van Justitie door SOAB, waarbij Justitie een eigen ministerile Task Force instelt, o.a. voor het leveren van input voor deze doorlichting. Meetpunt of resultaat
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Ministerie/BO/TO Q2 2013 Q2 2014

Rapportage voor besluitvorming ingaan implementatietraject door stuurgroep c.q. Raad van Ministers.

Planning Financile middelen Human resources

Ministeriele Staf / Ministerie van Financin Q3 2013 Q1 2014 NAf. 500.000,4FTE (MS en UO binnen Justitie); externe deskundige wordt door SOAB aangeleverd

Justitie

| 31

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Financin

Financin
De financile uitgangspositie moet versterkt worden waar mogelijk, bijvoorbeeld door een kleiner, en efficinter overheidsapparaat dat minder druk legt op de economie waardoor kan worden overgegaan tot lasten verlichting. Op deze wijze beoogt de regering meer ruimte aan de vrijheid om te ondernemen waardoor meer mensen kunnen kiezen om hun eigen initiatieven te ontplooien wat leidt tot grotere activiteit in de private sector. Hiermee wordt de kans geboden om een samenleving op te bouwen die gegrond is in het creren van welzijn. De overheid dient dit private initiatief steeds meer te faciliteren. Ook wordt aandacht besteed aan een integrale hervorming van het belastingstelsel. Het hervormingsbeleid is erop gericht het begrotingstekort structureel weg te werken door enerzijds inkomstenverhogende en anderzijds uitgaven verlagende maatregelen te implementeren. In de lijn der verwachting zorgt dit twee sporen beleid - aan de ene kant het saneringsbeleid en aan de andere kant een economie stimulerend beleid inclusief investeringen op sociaaleconomisch en educatief gebied - voor een krachtig herstel van het vertrouwen in de economie, alsmede in de overheidsfinancin, waardoor het economische herstel eerder gerealiseerd kan worden. 1. Nation building
Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Faciliteren van Nationale Dialoog Bezuinigingsmaatregelen en creatieve en effectieve incentives Meetpunt of resultaat
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources AZ Afhankelijk van implementatieplanning per beleidsterrein NAf. 150.000,In te zetten consultants afhankelijk van het beleidsterrein Ministerie Financin Q3 2013 Q4 2013 NAf. 1M Gewone dienst NAf. 2M Kapitaaldienst

Participatie burgers in het democratisch proces

Nationaal akkoord tussen sociale partners

Oprichten Sport en Sociaal Fonds (Fondo pa Deporte i Responsabilidad Sosial)

FDRS opgericht per 1-1-2014

2. Duurzaam Economisch herstel & Investeringen


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Meetpunt of resultaat
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Taskforce belastingen Q3 2013 Q3 2014 Opgenomen onder NAf. 13,1M Gewone dienst (programmakosten) NAf. 360.000,- t.b.v. 3 extra FTEs Capaciteit Fiscale Techniek; A&I: inzet reguliere bezetting (3 FTE extra bij Fiscale Zaken) en consultants afhankelijk van inhoud

Aantrekken van investeerder / investeringsprojecten

Evalueren en aanpassen wetgeving "Tax Holiday" en andere fiscale incentives

Nieuwe wetgeving Tax Holiday


Human resources

Financin

| 32

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Financin

5. Verantwoord & behoedzaam begrotings beleid & uitvoering (deel 1 van 2)


Aandachtsgebied Bereiken van meerjarig begrotingsevenwicht (o.m. om te kunnen lenen voor kapitaaluitgaven) Specifieke activiteiten Reviseren van de actuele cijfers voor een reel beeld op de huidige financile situatie Financile situatie van het Land in kaart brengen Beheersing kosten sector zorg en sociale zekerheid: Evalueren en implementeren van diverse (aangepaste) saneringsmaatregelen: AOV lft 65 en Verlaging medicijnkosten Opstellen beleidsplan en plan van aanpak gebaseerd op prestatie indicatoren om te komen tot meer synchronisatie tussen overheidsbedrijven en/of integratie van overheidsbedrijven Opstellen beleidsplan uitbetalen dividend van overheidsbedrijven Meetpunt of resultaat
Verantwoordelijk Secretaris-generaal Financin/ Sector Financieel Beleid & Begrotingsbeheer/ Beleidsorganisatie Financin Q1 2013 Opgenomen onder apparaatskosten ministerie Financin: NAf. 24.4M Gewone dienst Reguliere bezetting Financin SVB / Secretaris-generaal Financin/ Sector Financieel Beleid & Begrotingsbeheer Q3 2013 Q4 2016 Advieskosten: NAf. 100.000,Inzet consultants

Afgerond en verwerkt in de Begroting 2013

Planning Financile middelen

Human resources Verantwoordelijk

Kosten collectieve voorzieningen blijven constant in % van het BBP

Planning Financile middelen Human resources

Verantwoordelijk

Beheersing operationele kosten / Doorvoeren van de nodige kostenverlagende maatregelen

Nieuw algemeen beleidskader opgesteld voor de overheidsvennootschappen (NABO) per Q1 2014. Implementatie Q2 2014 Q2 2015 Dividendbeleid klaar per Q2 2014 Implementatie: 2014

Planning Financile middelen Human resources

- Beleidsorganisatie Financin -Ministeries / Beleidsorganisatie Financin Q2 2013 Q4 2014 NAf. 0,2M Gewone dienst Inzet reguliere bezetting Financin en SOAB Beleidsorganisatie Financin; Ministeries Q3 2013 Q4 2014 NAf. 0,2M gewone dienst Inzet van SOAB Taskforce OFO/ministeries/ Sector Financieel Beleid & Begrotingsbeheer Q3 2013 Q4 2016 NAf. 6M gewone dienst NAf. 30M Kapitaaldienst (overheids-breed) Inzet consultants per traject Taskforce belastingen Q1 2013 Q4 2014 Opgenomen onder NAf. 13,1M Gewone dienst (programmakosten). NAf. 360.000,- t.b.v. 3 extra FTEs Capaciteit Fiscale Techniek; A&I; Aanslagregeling; Administraties: inzet reguliere bezetting (3 extra FTEs bij Fiscale Zaken) en consultants afhankelijk van inhoud en complexiteit van wijzigingen

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen

Verminderen kosten overheidsapparaat, efficiency verbetering

Kosten apparaat dalen met 45M in 2013, 72M in 2014, 100M in 2015 en 130M in 2016

Doorvoeren inkomens verhogende maatregelen


(deel 1 van 2)

Vereenvoudigen belastingstelsel (reduceren administratieve lasten)

Nieuw belastingstelsel ingevoerd per 1-1-2015: aantal aftrekposten en indien mogelijk belastingsoorten verminderd

Human resources

Financin

| 33

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Financin

5. Verantwoord & behoedzaam begrotings beleid & uitvoering (deel 2 van 2)


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Meetpunt of resultaat
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Commissie Nieuwe belastingdienst Q2 2013 Q2 2014 NAf. 2M gewone dienst NAf. 30M kapitaaldienst Inhuur Consultants; Capaciteit A&I; Fiscale Techniek: inzet reguliere bezetting en consultants afhankelijk van inhoud en complexiteit van wijzigingen Commissie Nieuwe belastingdienst Q3 2013 Q4 2014 NAf. 2M gewone dienst 1 consultant en capaciteit P&O; PFC; A&I; FM: inzet reguliere bezetting afhankelijk van inhoud en complexiteit van wijzigingen Ministeries / Sector Financieel Beleid & Begrotingsbeheer / Beleidsorganisatie Financin Q1 2014 Q2 2014 Opgenomen onder NAf. 13,1M gewone dienst. NAf. 360.000,- t.b.v. 3 extra FTEs Capaciteit Fiscale Techniek; A&I; PFC: inzet reguliere bezetting (3 extra FTEs bij Fiscale Zaken) en consultants afhankelijk van inhoud en complexiteit van wijzigingen Opgenomen onder NAf. 13,1M Gewone dienst NAf. 360.000,- t.b.v. 3 extra FTEs Capaciteit Fiscale Techniek; A&I: inzet reguliere bezetting (3 extra FTEs bij Fiscale Zaken) en consultants afhankelijk van inhoud en complexiteit van wijzigingen Wordt uitbesteed Q3 2013 Q4 2014 NAf. 1M gewone dienst Inzet consultants Secretaris-generaal Financin/ Sector Financieel Beleid & Begrotingsbeheer Q3 2013 Q4 2013 NAf. 1M gewone dienst Inzet consultants

Verhogen inzet IT

Integraal, modern, online belastingsysteem operationeel 2e helft 2014

Verbeteren samenwerking inspecties en uitvoeringsorganisaties: gentegreerde belastingorganisatie (heffing, inning, controle enDouane) Doorvoeren inkomens verhogende maatregelen
(deel 2 van 2)

Verantwoordelijk

Nieuwe belastingorganisatie operationeel in 1e helft 2014 en operationaliseren in 2014

Planning Financile middelen Human resources

Verantwoordelijk Planning Financile middelen

Onderzoek naar innovatieve en creatieve inkomstenbronnen

Onderzoek afgerond per medio 2014

Human resources

Verantwoordelijk Planning Financile middelen

Evalueren en aanpassen wetgeving "Tax Holiday" en andere fiscale incentives

Human resources

Evalueren van de monetaire unie met St. Maarten Waarborgen duurzame overheids financin

Evaluatierapport klaar per ultimo 2014

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

Instellen begrotingskamer

Begrotingskamer operationeel per 1-1-2015

Financin

| 34

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur, en Sport

Onderwijs, Wetenschap, Cultuur, en Sport


Kwalitatief hoogstaand, maar betaalbaar onderwijs is essentieel en er moet gebruik gemaakt worden van alle expertise en mankracht die beschikbaar is om het onderwijs te verbeteren, het onderwijs nauw te laten aansluiten bij de verdere ontwikkeling van Curaao, en toegankelijk te maken voor alle groepen in de samenleving. In het kader van de ministerie overstijgende aanpak moeten nieuwe concepten zoals de community school 6 serieus worden beoordeeld ten behoeve van een integrale en dus succesvolle implementatie. Binnen de speerpunten Sociale Investering en kwaliteit van leven, Economisch herstel & Investeringen en Nation Building speelt onderhavig beleidsgebied een cruciale rol.

6 De community school (brede school) is een samenwerkingsverband tussen instanties die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Doel van het samenwerkingsverband is de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten. Een ander doel kan zijn een doorlopende, en op elkaar aansluitende opvang te bieden. Onderwijs is in elk geval participant. Kinderopvang, welzijn, peuterspeelzaal, sport, fysiotherapie, cultuur, bibliotheek consultatie bureau en jeugdzorg kunnen ook een onderdeel van de community school zijn.

Onderwijs, Wetenschap, Cultuur, en Sport

| 35

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur, en Sport

1. Nation building (deel 1 van 2)


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Faciliteren van Nationale Dialoog: Beleidsplan nationaal taalbeleid Meetpunt of resultaat Nationale dialoog over taal
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources AZ en Beleidsorganisatie OWCS Q1 2014 Q1 2015 PM Voldoende Beleidsorganisatie OWCS, UO Cultuur en Sport Q1 2014 Q4 2016 NAf. 10.000.000,Voldoende Beleidsorganisatie OWCS, UO Cultuur en Sport Q3 2013 Q3 2014 NAf. 2.000.000,Voldoende Beleidsorganisatie OWCS, UO Cultuur en Sport Q3 2013 Q3 2014 NAf. 2.000.000,Voldoende Beleidsorganisatie OWCS, UO Cultuur en Sport Q3 2014 Regulier begroot Voldoende

Verruimen van de voor- en naschoolse educatie

Aangepaste Beleidskaders vooren naschoolse educatie Aangepaste regelgeving Substantile toename van het aantal deelnemers Nationaal Sport Instituut is operationeel Taken zijn hierin ondergebracht Nationaal Cultuur Instituut is operationeel Taken zijn hierin ondergebracht

Participatie burgers in het democratisch proces

Realiseren van een nationaal sport instituut

Realiseren van een nationaal cultuur instituut

Structurering van de subsidieverstrekking aan sport en cultuur organisaties

Subsidie verloopt via het NSI en het NCI

Onderwijs, Wetenschap, Cultuur, en Sport

| 36

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur, en Sport

1. Nation building (deel 2 van 2)


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Actualiseren van het onderwijstaalbeleid en versterken van Papiaments als instructietaal Meetpunt of resultaat Geactualiseerd taalbeleid Landsverordening FO aangepast 90% van de scholen voor FO hanteert Papiaments als instructietaal in de eerste vier leerjaren Toezicht op de naleving
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Beleidsorganisatie OWCS, Inspectie Onderwijs Q1 2014 Q4 2016 PM Voldoende Beleidsorganisatie OWCS, UO Cultuur en Sport Q1 2014 Regulier begroot Voldoende Beleidsorganisatie OWCS, UO Cultuur en Sport Gaande NAf. 300.00,2 FTEs extra Beleidsorganisatie OWCS, UO Cultuur en Sport Gaande NAf. 7M Voldoende

Educatie van de gemeenschap en creren van een kritisch en goed genformeerd publiek

Opstarten van een overheidskanaal dat beschikbaar is via TDS

TDS kanaal

Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

Educatieve programma's

Wekelijks een educatief programma via het TDS kanaal

Renoveren van Sentro pro Arte als Nationaal theater

Een goed geoutilleerd Sentro pro Arte

3. Verhogen van kwaliteit van leven (deel 1 van 2)


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Het verankeren in beleid en wetgeving van het project 'Enseansa Liber' Bevorderen kwaliteit & toegankelijkheid van Onderwijs / Educatie op alle niveaus
(deel 1 van 2)

Meetpunt of resultaat Beleidsnotitie Financieringsvoorstel Concept wijziging Landsverordeningen Implementatie uitbesteed aan SSC/FMS Protocol met Nederland getekend Aanpassen toepassing lessentabellen Aanpassen infrastructuur en inventaris Aanpassen bekostiging

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

Het waarborgen van de geldigheid van diploma's en doorstroommogelijkheden naar vervolgonderwijs Versterken van het vakonderwijs, in het bijzonder vakopleidingen techniek

Beleidsorganisatie OWCS; UO Onderwijs en Wetenschap Q3 2013 Q4 2014 Opgevoerd op meerjarenbegroting Voldoende Beleidsorganisatie OWCS; UO ETE Q1 2014 Regulier begroot Voldoende Beleidsorganisatie OWCS; UO Onderwijs en Wetenschap Q3 2013 Q4 2014 Medegefinancierd door Bedrijfsleven Voldoende

Onderwijs, Wetenschap, Cultuur, en Sport

| 37

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur, en Sport

3. Verhogen van kwaliteit van leven (deel 2 van 2)


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Integreren van de leerplichtbrigade met overige controle ambtenaren Vernieuwing beleid en wettelijke basis zodat de Inspectie adequaat en effectief kan functioneren en toezicht kan houden op de kwaliteit van onderwijs Bevorderen kwaliteit & toegankelijkheid van Onderwijs / Educatie op alle niveaus
(deel 2 van 2)

Meetpunt of resultaat Structurele inbedding leerplichtbrigade Gentegreerde controle handhaving leerplicht Toetsingskaders Landsverordening onderwijstoezicht en uitvoeringsregelingen Toezicht op de naleving Beleidsplan speciaal onderwijs Landsverordening speciaal onderwijs en uitvoeringsregelingen Evaluatierapport Aangepast stelsel Aangepast Landsbesluit Implementatie wijzigingen

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk

Beleidsorganisatie OWCS; UO Onderwijs en Wetenschap Q3 2013 Q4 2016 NAf. 250.000,- per jaar 4 FTEs extra Beleidsorganisatie OWCS, Inspectie Q3 2013 Q3 2015 NAf. 400.000,- per jaar 5 FTE's extra Beleidsorganisatie OWCS Q3 2013- Q3 2015 Regulier begroot Voldoende Beleidsorganisatie OWCS; UO Onderwijs en Wetenschap; Financin FB en BB Q1 2014 Q4 2016 Regulier begroot Voldoende Beleidsorganisatie OWCS; UO Onderwijs en Wetenschap; BPD HRO Q1 2014 Q4 2016 Regulier begroot Voldoende Beleidsorganisatie OWCS; AZ WJZ Q3 2013 Q4 2016 Regulier begroot Voldoende

Formaliseren beleid, kerndoelen en eindtermen voor het speciaal onderwijs

Evalueren van het bekostigingsstelsel van het onderwijs

Komen tot een nieuwe overeenkomst arbeidsvoorwaarden onderwijspersoneel Wettelijke verankering Hoger onderwijs

Inventarisatie rapport Onderhandelingen met vakbonden Vaststellen overeenkomst Implementatie Landsverordening Hoger onderwijs en uitvoeringregelingen

Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

5. Verantwoord & behoedzaam begrotings beleid & uitvoering


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Meetpunt of resultaat
Verantwoordelijk Beleidsorganisatie OWCS, UO Onderwijs en Wetenschap, UO Cultuur en Sport Q 3 2013 Q4 2016 Regulier begroot Voldoende Beleidsorganisatie OWCS, UO Onderwijs en Wetenschap, UO Cultuur en Sport Q3 2013 Q1-2014 Regulier begroot Voldoende

Beheersing operationele kosten / doorvoeren van kostenverlagende maatregelen

Clusteren / integratie van taken van gesubsidieerde instellingen

Clustering van stichtingen Verankering in MB's


Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk

Implementatie van maatregelen in het kader van het traject OFO

Maatregelen op HR gebied gemplementeerd Maatregelen in de bekostiging, het schooltransport en de stichtingen gemplementeerd

Planning Financile middelen Human resources

Onderwijs, Wetenschap, Cultuur, en Sport

| 38

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur

Gezondheid, Milieu en Natuur


Voor het succesvol implementeren van de kernactiviteiten is partnerschap van het veld doorslaggevend; het zijn immers de hulpverleners die de implementering en de voortgang moeten garanderen. Ook patinten en andere maatschappelijke organisaties dienen bij deze verbeterslag betrokken te worden. De kwaliteit en veiligheid van de patintenzorg zal bijzondere aandacht krijgen en de kwaliteit van ons leefmilieu en de milieuvervuiling zijn belangrijke speerpunten. De kosten van de directe patintenzorg drukken zwaar op de begroting van Land Curaao en veel aandacht zal zijn om de verdeling van de middelen per zorggebied in kaart te brengen. Op deze wijze wordt het mogelijk om dure zorg te vervangen door vergelijkbare maar goedkopere zorg. Het realiseren van een algemene ziektekostenverzekering en het komen tot een nieuw modern ziekenhuis zal in deze regeerperiode met hoge prioriteit ter hand genomen worden. De kwaliteit, toegankelijkheid, beheersbaarheid van de gezondheid zijn speerpunten van beleid. De ongeremde kostenontwikkeling in de gezondheidszorg baart de overheid zorgen. Afronding van de reeds ingezette herstructurering van het gezondheidszorg, met een strakke regie vanuit het ministerie Gezondheid, Milieu & Natuur (GMN) dient de ontwikkeling in kosten beheersbaar te maken. Het Primary Health Care concept wordt in woord en daad uitgedragen. Hierbij zet de regering zich in voor behoud van de Publieke Gezondheid. Een blijvende investering in preventie zal de bevolking bewust maken van de eigen verantwoordelijkheid. Zelfredzaamheid is in deze een belangrijk sleutelwoord. Hierbij is gezondheidseducatie en promotie van het gezondheidsbesef essentieel. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de Regering om in de geherstructureerde gezondheidszorg de komst van een nieuw ziekenhuis te faciliteren. Onderzoek, in het bijzonder empirisch en epidemiologisch onderzoek zijn randvoorwaarden voor het formuleren van relevant gezondheidsbeleid. Het beleid ten aanzien van de publieke gezondheid zal gebaseerd worden op geactualiseerde feiten. Verzamelde data zullen de beleidsontwikkeling, de uitvoering en monitoring van de uitvoering faciliteren. De onafhankelijke inspectie behoudt de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de uitvoering en handhaving van de wet en regelgeving. Het in de eerste maanden van 2013 opgestart inhaal wetgevingstraject is instrumenteel en dient te worden afgerond. Hiervoor is het opvullen van de vacature van jurist een must. De schaarste aan financile middelen dwingt het ministerie GMN stringenter te zijn in het beleid met betrekking tot subsidieverstrekking. Milieu en natuur krijgen verhoogde aandacht. Herziening van de milieuwetgeving en natuurwetgeving zijn op komst. De integratie van milieu en natuur in beleidsvelden anders dan die van de Ministerie GMN is onontbeerlijk en er zullen samenwerkingsprotocollen worden gesloten met verschillende ministeries en/of instanties. Het terugdringen van de verontreiniging en de identificatie van natuurgebieden, genieten prioriteit. Bijzonder aandacht wordt besteed aan de hindervergunning van grote en kleine industrien en/of bedrijven. De internationale normen zijn richtinggevend.

Gezondheid, Milieu en Natuur

| 39

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur

Er zal voortvarendheid worden betracht in de totstandkoming en implementatie van de Fytosanitaire wetgeving. Het terugdringen van de verontreiniging en de identificatie van natuurgebieden, genieten prioriteit. De internationale normen zijn richtinggevend. Het Ramsar verdrag, de oudste internationale, multilaterale overeenkomst inzake milieubescherming, blijft gehonoreerd. Ter bevordering van goed bestuur binnen het ministerie GMN zullen verschillende acties ondernomen worden ter uitvoering van de aanbevelingen gedaan door Transparency International. Vooral op gebied van het bevorderen van maatschappelijke participatie in en transparantie verschaffen in besluitvormingsprocessen. Hierbij is verduidelijking en vastlegging van rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden noodzakelijk.

Randvoorwaarden voor het bereiken van de gestelde doelen Het succes van de hervorming van het gezondheidsstelsel en van de te behalen doelen betreffende ministerie GMN zijn afhankelijk van een aantal essentile voorwaarden. Te weten: Investeren in adequate huisvesting en infrastructuur ter verhoging van de motivatie, arbeidsprestatie, efficiency en veiligheid; De personeelscapaciteit dient te worden versterkt door het opvullen van vacatures en het aanbieden van deskundigheidsbevordering, trainingen en opleidingen; Het wegwerken van de schaarste aan juristen om het ontwikkelen van nieuwe wetgeving te kunnen realiseren; Toezicht houden op naleving van en handhaving van wet en regelgeving door een goed bemande inspectie; Het structureel opzetten en uitvoeren van de zorgrekeningen, de beschikbare data bestrijkt 20082011, 2012 dient zo spoedig mogelijk beschikbaar te zijn; De oprichting en operationalisering van een zorgautoriteit en het verankeren van deze middels wettelijke kaders; Nadere aanpassing van de LVO basisverzekering waar toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg centraal dienen te staan.

1. Nation building (deel 1 van 2)


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Project Faces, Voices and Places Participatie burgers in het democratisch proces Platforms creren van belanghebbenden/stakeholders bij het ontwikkelen van meerjarig beleid op verschillende gebieden. Meetpunt of resultaat Verbeterde zelfredzaamheid, samenwerking en saamhorigheid van burgers voor betere gezondheid Drie meerjarig beleidsnota's met brede draagvlak
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources SD-Gezondheid Q3 2014 Q4 2015 NAf. 200.000,2FTE's Beleidsdirecteur Q1 2014 Q4 2016

Gezondheid, Milieu en Natuur

| 40

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur

1. Nation building (deel 2 van 2)


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Interministerile samenwerking GMN, SOAW, MEO (CTDB), Project cleaning 7 local Public Beaches Interministerile samenwerking GMN, Onderwijs Project werkervaring scholieren: onderhoud, schoonmaak pleinen, plantsoenen en, stranden Interministerile samenwerking GMN, Onderwijs, Project werkervaring scholieren Agrarisch & Visserij Interministerile samenwerking GMN, Tayer Social, Project werkervaring minderbedeelden: pleinen, plantsoen Banda Abao, kennisoverdracht agrarisch Interministerile samenwerking GMN, Selikor, Project invoering statiegeld Interministerile samenwerking GMN, VVRP, Project Riool Waterzuiveringsinstallatie(RWZI) Tera Cora, awa pa kunukeronan Banda Abao Meetpunt of resultaat Protocol samenwerking
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources SD LMN Q1 2014 Q4 2016 Begroting CTDB FTEs CTDB/SOAW SD LMN Q1 2014 Q4 2016 Begroting OWCS FTEs Onderwijs SD LMN Q1 2014 Q4 2016 Begroting OWCS FTEs Onderwijs SD LMN Q1 2014 Q4 2016 Begroting, Tayer Social FTEs Tayer Social SD LMN Q1 2014 Q4 2016 Begroting, Selikor FTEs SD LMN Q1 2014 Q4 2016 Begroting, VVRP FTEs

Protocol samenwerking

Educatie van de gemeenschap en creren van een kritisch en goed genformeerd publiek

Protocol samenwerking

Protocol samenwerking

Protocol samenwerking

Protocol samenwerking

2. Duurzaam economisch herstel & investeringen (deel 1 van 2)


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Het onderhouden van internationale verdragen en/of overeenkomsten, en/of contacten Activeren van LGOverdrag en lidmaatschap verkrijgen van WTO i.s.m. MEO Meetpunt of resultaat
Verantwoordelijk Secretaris Generaal Beleidsdirecteur SD; Gezondheid SD LMN Q4 2013 Q4 2016 Lidmaatschap-gelden en PM Beleidsdirecteur Q3 2013 Q4 2015

Constructieve relatie met Koninkrijk, regio en de wereld

Verslaglegging, samenwerkingsprojecten / -overeenkomsten, en capacitybuilding

Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

Lidmaatschappen / samenwerkingsovereenkomst

Gezondheid, Milieu en Natuur

| 41

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur

2. Duurzaam economisch herstel & investeringen (deel 2 van 2)


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Ondersteuning Agrarische sector: Opstellen Duurzaam agrarisch & visserij beleid in samenwerking met MEO Vaststellen afvalstoffenverordening Uitvoeren project Curaao Go HV Green Handhaving Hinderverordening 1994 Meetpunt of resultaat
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources BD GMN SD LMN Q4 2013 Q3 2014 SD LMN Q1 2014 Q4 2016 Begroting 2 FTEs SD LMN Q1 2014 Q4 2016 Salariskosten 4 FTEs SD LMN Q1 2014 Q4 2016 Salariskosten 2 FTEs SD LMN Q1 2014 Q4 2016 Salariskosten 2 FTEs SD Gezondheid Q2 2014 Q4-2016 SD Gezondheid Q2 2014 Q4-2016

Besluit ministerraad / staten

Evaluatie en voortgangsrapporten

Vertrouwen in relatie met private sector

Evaluatie en voortgangsrapporten

Inning leges AVB/MNB

Evaluatie en voortgangsrapporten

Milieueducatie en voorlichting Public Private Partnership samenwerking voor gezonde leefstijl Public Private Partnerships voor intensievere preventie van geslachtsziekten

Evaluatie en voortgangsrapporten Samenwerkingsovereenkomsten met private sector voor gezamenlijke aanpak leefstijl Twee samenwerkingsprojecten met private sector

3. Verhogen van kwaliteit van leven (deel 1 van 3)


Aandachtsgebied Bevorderen kwaliteit & toegankelijkheid van Onderwijs / Educatie op alle niveaus Specifieke activiteiten Tot uitvoering brengen en concretiseren van de contourennota Bewust kiezen voor veiligheid en kwaliteit, Beleidsplan Kwaliteit en veiligheid van de patinten zorg (o.a. accreditatie professionals) Inventariseren bestaande onderzoeken gezondheidszorg Optimaliseren gezondheidszorg
(deel 1 van 2)

Meetpunt of resultaat

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

Trekker externe commissie Q4 2013 Q4 2014 Commissie met externe trekker

Beleidsplan kwaliteit en veiligheid

Actualiseren huidig Integraal preventiebeleidsplan Oprichten Instituto di Sal t.b.v. het doen van onderzoek

Aangepast Integraal Preventiebeleidsplan

Opgericht Instituto di Sal

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

Beleidsdirecteur Q4 2014 SD Gezondheid Q3 2013 Q4 2014

Gezondheid, Milieu en Natuur

| 42

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur

3. Verhogen van kwaliteit van leven (deel 2 van 3)


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Inhoudelijke herziening Wet Publieke Gezondheid Uitvoering en Handhaving Wet Publieke Gezondheid Onderzoek naar mogelijkheden tot verlaging van de wachtlijsten voor specialistische zorg, Evalueren van alle rapporten inzake bouw nieuw ziekenhuis Op basis van alle bestaande studies een beslissing nemen inzake hoe, wanneer, waar en door wie van de bouw en exploitatie van het nieuwe ziekenhuis Opzet en uitvoering preventieprogrammas m.b.t. overgewicht, voeding, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, kanker en andere chronische ziekten Verhoging voedselveiligheid Meetpunt of resultaat Aanbieding concept herziene Wet Publieke Gezondheid
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources SD Gezondheid Beleidsdirecteur Q1 2014 Q3 2014 PM SD Gezondheid Q2 2014 Q4 2016 PM SD Gezondheid Beleidsdirecteur Q4 2013 Q2 2014

Drie handhavings-rapporten

Afgerond onderzoeksrapport en advies

Commissie Q3 2013 Ondersteund door onafhankelijk bureau SD Gezondheid Q1 2014 Q4 2016 NAf. 475.000,4 FTEs

Adviesrapport en beslissing nieuw ziekenhuis

Optimaliseren gezondheidszorg
(deel 2 van 2)

Opgericht preventie-centrum Vier rapporten van uitgevoerde preventieprogrammas

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

HACCP gentroduceerd

Versterking Jeugd- en Adolescentenzorg Invoering Elektronisch Clinten dossier Jeugdgezondheidszorg Ontwikkelen en implementeren van actuele kwaliteitsbewakingsinstrumenten voor producten van dierlijke oorsprong Uitvoer Integraal Beleidsplan Geestelijke Gezondheidszorg Versterking gezondheidszorg voor Bejaarden Voorlichting en Educatie Bevolking m.b.t. gezondheid en ziekten

Functionerende Adolescentenzorg activiteiten en spreekuren Geautomatiseerd spreekuur jeugd- en adolescentenzorg

Nieuw kwaliteitsbewakingssysteem voor producten van dierlijke oorsprong

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

SD Gezondheid Q1 2014 Q4 2015 Begroting SD Gezondheid Q2 2014 Q4 2016 NAf. 500.000,5 FTEs SD Gezondheid Q1 2014 Q4 2015 SD Gezondheid Q2 2014 Q4 2016 NAf. 100.000,-

Twee realisatie-rapporten Geestelijke Gezondheidszorg Drie voortgangsrapportages project Grandi ku Orguyo

Drie voortgangsrapportages

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

SD Gezondheid Q3 2013 Q4 2016 NAf. 5.000,1 FTE SD Gezondheid Q3 2013 Q4 2016 NAf. 250.000,2 FTEs SD Gezondheid Q1 2014 Q4 2016 NAf. 450.000,2 FTEs

Gezondheid, Milieu en Natuur

| 43

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur

3. Verhogen van kwaliteit van leven (deel 3 van 3)


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Evaluatie, registratie en erkenning natuurgeneeswijze Invoeren essentile wetgeving gezondheidszorg LVO zorginstellingen, LVO Beroepen in de Gezondheidszorg, Invoering LVO algemene ziektekosten verzekering, Afronden ontbrekende uitvoeringsbesluiten (aangeven concreet welke dit zijn). LVO publieke gezondheid Optimaliseren milieu wetgeving, Herzien import- en export wetgeving, Opzet fytosanitaire wetgeving Optimaliseren wetgeving dierenbescherming Introductie wetgeving dierenwelzijn Actualisering wetgeving dierengezondheid Wettelijke verplichting (para) medisch personeel tot upgraden Meetpunt of resultaat
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

LVO zorginstellingen, LVO Beroepen in de Gezondheidszorg, LVO AZV, uitvoeringsbesluiten LVO Publieke gezondheid afgekondigd

Beleidsdirecteur Q4 2013 Q4 2015 Q4 2013 Q1 2015 Salariskosten Commissie met externe trekker 2FTEs (juristen); Commissie met externe trekker met epidemiologen

Invoeren essentile wetgeving

Concrete maatregelen met betrekking tot voldoen aan de overschrijding van de vervuilingsnorm van ISLA (Hinderwetvergunning) Aanbieding conceptwetgeving aan adviesorganen Aanbieding conceptwetgeving aan adviesorganen Aanbieding conceptwetgeving aan adviesorganen Aanbieding conceptwetgeving aan adviesorganen

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

Beleidsdirecteur

Salariskosten 2FTEs (juristen) Beleidsdirecteur Q1 2014 Q4 2014 Salariskosten 2FTEs (juristen) Beleidsdirecteur Q2 2014 Q4 2014 Salariskosten 2FTEs (juristen) Beleidsdirecteur Q3 2014 Q1 2015 Salariskosten 2FTEs (juristen) Beleidsdirecteur Q1 2014 Q4 2014 Salariskosten 2FTEs (juristen)

4. Bevorderen van goed bestuur


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten (Her-) Installeren raad voor de volksgezondheid Stapsgewijze introductie kwaliteitssysteem in sector gezondheid Vergroting kennis en bewustzijn t.a.v. integriteitsvraagstukken Meetpunt of resultaat Raad voor de volksgezondheid opgericht
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Q3 2013 SD Gezondheid Q3 2014 Q4 2016 NAf. 100.000,1 FTE Secretaris Generaal Beleidsdirecteur SD; Gezondheid SD; LMN Q1 2014 Q4 2016 PM

Functionerende kwaliteitssystemen in UO G&GZ en UO VZ

Capacitybuilding m.b.t. vigerende wetgeving Eenmaal per jaar werksessie integriteit

Planning Financile middelen Human resources

Gezondheid, Milieu en Natuur

| 44

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur

5. Verantwoord & behoedzaam begrotings beleid & uitvoering


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Finaliseren beloningsstructuur Gezondheidszorg. Zorgverleners: Vaststellen van tarieven voor inkoop van redelijke zorg. Zorginstellingen: Vaststellen tarieven voor inkoop redelijke en basale zorg Reparatiewetgeving Basis Verzekering Ziektekosten Invoeren van generieke zorgcontracten gericht op effectiviteit en efficintie van de zorgverlening Meetpunt of resultaat
Verantwoordelijk Planning SVB inkoop 2013 2014 2015 2016

Beheersing operationele kosten / Doorvoeren van de nodige kostenverlagende maatregelen

10 Zorgcontracten 20 Zorgcontracten 20 Zorgcontracten 20 Zorgcontracten

Financile middelen Human resources

Concept wetgeving gereed en aangeboden aan adviesorganen

Landbesluit generieke zorgcontracten

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

Beleidsdirecteur Q4 2013 Q3 2014 Salariskosten 2FTEs (juristen) Q4 2013 Commissie

Gezondheid, Milieu en Natuur

| 45

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn


Uitgangspunt voor SOAW is het scheppen van een beter welzijnsperspectief door te werken aan meer en betere sociale en arbeidsontwikkeling. Essentieel is hierbij het realiseren van de in het Regeerakkoord genoemde speerpunten. Namelijk duurzame arbeid voor locale werknemers, verbetering van de arbeidsparticipatie, armoedebestrijding en wijkontwikkeling. Bij deze speerpunten past een solide benadering, waaronder bij elk een visie, koers en een programma van projecten. Hoge prioriteit genieten de werkgelegenheid en de instrumenten ter verbetering hiervan. Op dit punt staat het Land Curaao voor ongekend grote uitdagingen. Accurate probleemanalyse, participatie van de doelgroepen, creativiteit en politieke moed zullen doorslaggevend zijn. Economische ontwikkeling, Arbeid en Onderwijs zullen, zoals ook het Regeerakkoord voorschrijft, meer en beter gecombineerd moeten worden. Hiervoor is een compacte interministerile organisatie noodzakelijk ter verbinding van deze sectoren en die met de externe actoren overlegt, conform de ILO-richtlijnen. Bij het realiseren van duurzame arbeid voor locale werknemers en arbeidsparticipatie hoort een evenwichtig pakket van instrumenten. Bijvoorbeeld het neerzetten van de multifunctionele vacaturebank, een meerjarige manpower planning van de diverse sectoren en het helpen ontwikkelen van gezonde arbeidsrelaties. Werken aan Arbeid betekent werken aan Sociale Ontwikkeling en betekent ook indirect werken aan armoedebestrijding. Armoedebestrijding zal daarom de komende jaren bestaan uit diverse instrumenten. Bijvoorbeeld een meer klantgerichte Kas di Bario, een Kas di Bario die met anderen samenwerkt, het ondersteunen van sociale projecten door fondsen en het optimaliseren van het eigen subsidiebeleid. De ondertitel van het Regeerakkoord spreekt van een focus op vrede. Het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn zal zich daarom de komende jaren wat dit betreft blijven professionaliseren in bemiddelingsgerichte acties in wijken, arbeidsrelaties en families. Een strategisch element bij elk van deze speerpunten is activering. Iedereen die een bijdrage kan leveren aan onze samenleving wordt hiertoe aangespoord. Of beter nog: zelf het initiatief nemen om die bijdrage te leveren. De overheid zal actiever moeten zijn, maar verwacht tevens van de actoren een actieve opstelling. Actief in het zelf aanpakken van problemen in de wijken, in de arbeidsrelaties en in armoedebestrijding. Herverdeling van deze verantwoordelijkheid leidt tot een verhoging van de activering, participatie en een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling.

Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

| 46

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

2. Duurzaam economisch herstel & investeringen (deel 1 van 2)


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Herziening richtlijnen voor het toekennen van TWKvergunningen aan vreemdelingen ter bescherming van lokale arbeidskrachten en bevordering van een sterk economisch investeringsklimaat Snelle transparante afhandeling van TWKvergunningen Online informatie, afspraken maken en klachtenafhandeling Structureel netwerkoverleg tussen SOAW, andere ministeries en de arbeidssectoren OWCS, MEO, GMNT, Justitie Multifunctionele vacaturebank optimaliseren Vacature planning met de diverse werkgevers/sectoren Stimuleren van deelname op de arbeidsmarkt van (jonge) Curaaonaars
(deel 1 van 2)

Meetpunt of resultaat
Verantwoordelijk Beleidsorganisatie Q4 2013; Q2 2014 Planning Financile middelen Human resources

Beleidsrapport inzake snelle transparante afwikkeling van TWK Herziene richtlijnen

75% TWK binnen 6 weken en # bezwaarschriften daalt met 50% 100% TWK binnen 6 weken en # bezwaarschriften daalt tot 10% Website SOAW Online afspraken Online klachten registratie en afhandeling Afhankelijk van het project en vooraf geformuleerde doelstellingen Daling aantal twk-vergunningen en x % stijging plaatsing locale werknemers Evaluatie 2015 Kwartaal rapportages vanaf 2014 over voortgang

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk

UO Arbeid Q2 2014; Q2 2015

UO FJ&SO; UO Arbeid; Regio kantoren Q2 2015 Beleidsorganisatie Q4 2013 Q4 2016

Job Center / UO Arbeid Q3 2013 Q4 2014 P.M. Consultancy UO Arbeid Q3 2013 Q4 2014

Strategie inzake werkeloosheid (met onderscheid van diverse doelgroepen + instrumenten) Inventariseren van succesvolle leer- en werk trajecten voor meer matching tussen vraag en aanbod Afsluiten van zorgcontracten met effectieve projecttrekkers

Strategisch Plan inzake Werkeloosheid 2014

UO arbeid / beleidsorganisatie P.M. Consultancy UO arbeid / beleidsorganisatie Aanvulling 3 extra capaciteit noodzakelijk UO arbeid / beleidsorganisatie Q3 2014; Q4 2014; Q1 2015; Q2 2015 Extra subsidie-begroting

Projectenplan inzake matching 2014; evaluatie 2015

Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk

Zichtbare resultaten van projecten die de matching verbeterd hebben + evaluatie

Planning Financile middelen Human resources

Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

| 47

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

2. Duurzaam economisch herstel & investeringen (deel 2 van 2)


Aandachtsgebied Stimuleren van deelname op de arbeidsmarkt van (jonge) Curaaonaars
(deel 2 van 2)

Specifieke activiteiten Voorstel stimuleringsprojecten 80/20 samen met partners Lokale stagiaires faciliteren (o.a. via Vacaturebank) Regelmatige inspecties, controle op naleving en opvolging adviezen Inspectie Instelling Landsverordening met controle bevoegdheden en uitgebreidere bestuurlijke handhavinginstrumenten Arbeidsomstandighedenwet conform ILO-normen Verdiepen contact ILO en deelnemen aan internationale conferenties

Meetpunt of resultaat Programmaplan stimulering projecten 80/20 (o.a. meer zicht op faal- en succesfactoren)

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

UO arbeid / beleidsorganisatie Q2 2014 UO arbeid / beleidsorganisatie Q1 2014

Plan faciliteren lokale stagiairs

Kwartaal voortgangsrapportages X % meer veilige werk omgevingen Concept LV om aan te bieden aan RvA en dergelijke

A.I. Q1 2014 Q1 2015 Beleidsorganisatie Q4 2014 3 HBO krachten arbeidsinspectie (zie elders) Beleidsorganisatie Q4 2014 UO Arbeid Q3 2013 Q4 2016

Veilige en gezonde werkomgevingen bevorderen en wetgeving

Concept LV om aan te bieden aan RvA en dergelijke X conferenties per jaar X conferentieverslagen per jaar Presentaties voor de thuisblijvende stakeholders

3. Verhogen van kwaliteit van leven (deel 1 van 3)


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Herintroductie van de wijkmaatschappelijk werker in 3 achterstand pilotwijken Training personeel Kasnan di Bario t.b.v. alle wijken en aandachtswijken (o.a. Community Development, Wijkanalyse, Wijkbemiddeling, Projectwerk); Samenwerken met andere ministeries en private organisaties Vooronderzoek, planning en realisatie bouw bejaardenwoningen en aangepaste woningen Zo breed mogelijk aanbod van sociale zorg & ondersteuning (van luier tot uitvaart) voor ondersteuningsgerechtigden Meetpunt of resultaat
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk UO FJ&SO en regiokantoren en Beleidsorganisatie Q3 2014 Q2 2015 3 FTE HBO per wijk UO FJ&SO en regiokantoren en beleidsorganisatie Q3 2014 Q2 2015

Eerlijke verdeling sociaal welzijn en verhogen zelfredzaamheid


(deel 1 van 3)

Kwartaal voortgangsrapportage en score op SMART geformuleerde meetbare resultaten

Planning Financile middelen Human resources

Implementatieplan x woningen in 2 pilotwijken Verbeterde zorg 20% minder uitkeringsgerechtigden per bario

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

UO FJ&SO Q4 2015; Q4 2016 1 FTE Regiokantoren (Kas di Bario)

Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

| 48

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

3. Verhogen van kwaliteit van leven (deel 2 van 3)


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Economische werkgelegenheids projecten / sociaal ondernemerschap in de wijk Eerlijke verdeling sociaal welzijn en verhogen zelfredzaamheid
(deel 2 van 3)

Meetpunt of resultaat Projectplannen

Extra begeleiding multiprobleem gezinnen in de wijk Verantwoord aanpassen van de hoogte AOV Verantwoord aanpassen van de pensioengerechtigde leeftijd Plan Armoedebestrijding 2014 ( ism wijkontwikkeling), o.a. samenwerking met andere instanties. Zie ook Wijkontwikkeling.

30% toename extra begeleiding multiprobleem gezinnen Adviesrapportage ter goedkeuring ministerraad Adviesrapportage ter goedkeuring

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk

SO & UNDP 2015 Reguliere HR Capaciteit Kasnan di Bario 2014 Reguliere HR Capaciteit Beleidsorganisatie Q3 2014 Q4 2014 Beleidsorganisatie Q3 2014

Besluitvorming Plan Armoedebestrijding

Armoedebestrijding

Inventarisatie en evaluatie van armoedebestrijdende projecten en stichtingen naar succes, effectiviteit en concrete resultaten Verbetering van veldcordinatie bij ouderen, familie en jeugd

Evaluatie rapport qua effectiviteit, succes en concrete resultaten

Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk

Goedgekeurd beleidsdocument

Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

Beleidsorganisatie/UO SO/UO F&J Q1 2014 Extra middelen voor Subsidie-beleid In combinatie met uitbesteding Beleidsorganisatie/UO SO/UO F&J/AMFO Q3 2013 Q4 2013 Extra middelen voor Subsidie-beleid In combinatie met uitbesteding UO SO / UO F&J / Beleidsorganisatie Q1 2014

Bemiddeling op diverse punten, o.a. in de wijk, arbeidsconflicten, met OM. Preventie en interventie conflicten

Training personeel Kasnan di Bario en Klantenservice Kosteloze Bemiddelingbijstand Inschakeling Bureau Mediation Implementatie Bemiddeling in de Wijk

Bureau Mediation/Beleidsorganisatie Q4 2013 Q2 2014; Q3 2014 Q2 2014 Extra kapitaal voor externe arbeidsmediators Klantenservice Kasnan di Bario + Beleidsorg

Verantwoordelijk

Beleid Arbeidsbemiddeling Beleid Wijkbemiddeling Op termijn Behandelingscentrum Familie inzake o.a. Huiselijk Geweld, Jeugdcriminaliteit

Besluitvorming en Periodieke voortgangsrapportage

2015: Plan van Aanpak

Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

UO FJ&SO Q3 2015-Q4 2016 PM Subsidie Uitbesteding

Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

| 49

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

3. Verhogen van kwaliteit van leven (deel 3 van 3)


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Intensiveren aanpak preventie en vroegsignalering emotionele problemen bij kinderen en jongeren en opheffen achterstand Meetpunt of resultaat Plan van Aanpak Implementatieplan Periodieke rapportages
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk FJ & SO Q4 2013; Q1 2014 Q4 2016 Reguliere subsidiebegroting Uitbesteding FJ&SO/Beleidsorganisatie Q4 2013; Q1 2014 Q4 2016 Reguliere subsidiebegroting Uitbesteding

Voorkomen sociaalemotionele problematiek en ontwikkelingsachterstand bij jongeren

Voorkomen en/of verkorten van internaat plaatsing

Programma van Eisen Internaat plaatsing 2014

Planning Financile middelen Human resources

5. Verantwoord & behoedzaam begrotings beleid & uitvoering


Aandachtsgebied Beheersing operationele kosten / Doorvoeren van de kostenverlagende maatregelen Specifieke activiteiten Transparant en effectief subsidie en fondsenbeleid Plan subsidiebeleid 2014 Plan Fondsenbeleid 2014 Projectgroep opstarten om te komen tot Concept LV Algemene Ziektekosten verzekering Meetpunt of resultaat Aangepast subsidiebeleid Aangepast Fondsenbeleid
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Beleidsorganisatie ism AZ, GMN en FIN Q3 2013 Q4 2014

Kwartaal voortgangsrapportages en Concept LV AZV

Beleidsorganisatie i.s.m. AZ, GMN en FIN Q3 2013-Q4 2014

Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

| 50

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Economische Ontwikkeling

Economische Ontwikkeling
Curaao is nog steeds een welvarend land. Welvaart die we voor een groot deel te danken hebben aan onze creativiteit, handelsgeest, ondernemerszin en ons vermogen om te innoveren. Deze welvaart is niet vanzelfsprekend. Zeker niet in het Caribisch gebied. Ook niet voor kleine open economien als de onze die een groot gedeelte van hun producten en diensten moeten importeren van andere landen en deviezen moeten verdienen in het buitenland. Om deze welvaart voor onze bevolking te behouden en te vergroten moeten bedrijven de ruimte krijgen om te ondernemen, innoveren en te exporteren. Want het zijn de bedrijven die risicos nemen, kansen benutten en werkgelegenheid en welvaart creren. De overheid faciliteert dit proces. Deze regering wil de economie een impuls geven. Daarom is stimuleren van economisch herstel en investeringen n van de 5 strategische doelstellingen van deze regering. Meer economische activiteit is noodzakelijk om de financile uitdagingen aan te kunnen gaan. Creren van meer werkgelegenheid en creren van een dusdanig investeringsklimaat zodat zowel lokale als internationale investeerders zich welkom voelen en gebruik kunnen maken van onze zeer gunstige geografische positie. De vijf speerpuntsectoren voor de periode 2013 - 2016 zijn: het toerisme, de internationale financile dienstverlening, transport, logistiek en de vrije zone. Het ministerie geeft richting aan duurzame economische ontwikkeling ter realisering van een hoger welvaart en welzijn voor de gehele Curaaose maatschappij en stimuleert een sterk, innovatief en internationaal competitief bedrijfsleven met hoogwaardige dienstverlening en productie. De economie moet alle burgers meer keuzemogelijkheden bieden, zodat ze kunnen bepalen hoe hun leven in te richten om hun geluk te verhogen. Het ministerie realiseert deze ambitie door optimale dienstverlening aan bedrijven en consumenten, het versterken van de economische structuur en het effectief inspelen op maatschappelijke en internationale ontwikkelingen. Internationale maatstaven Welvaart voor de bevolking en concurrentiepositie van het bedrijfsleven worden internationaal vergeleken voor verschillende landen door de HDI (Human Development Index) en de Global Competitiveness Index. Als nieuw land is het de ambitie om aansluiting te vinden bij deze internationale standaarden. Strategische doelen en meerjarig programma Ministerie van Economische Ontwikkeling Voor de periode 2013 -2016 heeft de regering voor het ministerie van Economische Ontwikkeling de strategische doelstelling Stimuleren van Economisch Herstel & Investeringen vertaald in een ambitieus meerjarig programma. Dit programma bestaat uit deelprojecten en zal begeleid worden door een stuurgroep met vertegenwoordiging van de belangengroepen en de overheid. Naast dit programma en projecten zijn de volgende aandachtspunten voor het ministerie van Economische Ontwikkeling van belang in de periode 2013-2016.

Economische Ontwikkeling

| 51

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Economische Ontwikkeling

Inzet lokale stagiaires Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van bestaande expertise van kennisinstellingen. Dit terwijl het MKB dient te innoveren om te kunnen blijven concurreren. Het ministerie wil meer lokale expertise benutten van lokale kennisinstellingen. Het streven is om lokale studenten meer in te zetten bij enkele onderzoeksprojecten van het ministerie en het bieden van meer stageplekken voor Curaaose studenten. Resocialisatie De kans criminelen na het zitten van hun straf weer terugkeren in het criminele circuit is groot. Er dient meer aandacht te worden besteed aan de terugkeer van deze mensen naar de maatschappij en productieve participatie op de arbeidsmarkt.Het ministerie zal mogelijkheden onderzoeken om voor de terug in de maatschappij deze mensen de nodige vaardigheden bij te brengen. In andere landen is gebleken dat deze investering zich terugverdient. Centraal Planbureau Er is onvoldoende zicht op en planning van de lange termijn ontwikkeling van Curaao. Dit terwijl op middellang en lange termijn er diverse complexe beleidsvraagstukken zijn, zoals de vergrijzing die aandacht vergen. De intentie is te komen tot een Curaao Centraal Planbureau, dat een verdieping kan geven op deze gebieden. In dit verband zal samen met het Ministerie BPD gewerkt worden aan de introductie van de Human Development Index voor Curaao. Dit instrument zal door het Curaao Centraal Planbureau gebruikt worden om de ontwikkeling in welzijn van Curaao te meten en op uniforme wijze te vergelijken met andere landen en voor sturing van beleid gericht op lange termijn doelstellingen. Aandachtsgebieden In de volgende tabellen is een overzicht van de doelen, aandachtsgebied, projecten, planning, resultaat en benodigd budget van dit programma aangegeven. Alle projecten dragen bij aan de strategische doelstelling Duurzaam Economisch Herstel & Investeringen. De volgende aandachtsgebieden dragen bij tot deze strategische doelstelling: Versterking Economische Structuur en verbetering ondernemersklimaat Het stimuleren van sectoren met hoge toegevoegde waarde Waarborgen Macro Economische stabiliteit 2. Duurzaam economisch herstel & investeringen (deel 1 van 4)
Aandachtsgebied Versterking Economische Structuur en verbetering ondernemersklimaat Het stimuleren van sectoren met hoge toegevoegde waarde Specifieke activiteiten Oprichting Herstelbank om de groei van de economie te bevorderden Meetpunt of resultaat Implementatieplan opgesteld Een goed werkende herstelbank die effectieve ondersteuning biedt aan lokale investeerders opgericht Opgesteld concreet beleidsdocument Implementatieplan opgesteld voor agrarisch, veeteelt en visserij sector i.s.m. GMN Agrarisch, Veeteelt en Visserijfonds opgezet
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen SG Q1 2013 Q4 2014 Inzet kapitaal door o.a. Korpodeko

BO; GMN

Opzetten structuur van samenwerking met Ministerie GMN voor het opstellen van een agrarisch, veeteelt en visserij beleid

Economische Ontwikkeling

| 52

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Economische Ontwikkeling

2. Duurzaam economisch herstel & investeringen (deel 2 van 4)


Aandachtsgebied Waarborgen Macro Economische stabiliteit Specifieke activiteiten Opstellen van lange termijn beleid voor het realiseren van een Duurzame, Economische Strategie t.b.v. economische ontwikkeling van Curaao voor de komende 5 jaar Meetpunt of resultaat Afgerond strategisch plan Implementatie plan opgesteld voor uitvoering voor de economische ontwikkeling voor Curaao voor de komende 5 jaar Geaccordeerd beleidsdocument door RvM Een door lokale juridische/sociale instellingen becommentarieerde wet en regelgeving Een TOR voor het oprichten van de autoriteit en verrichten van deelstudie Een gerekruteerde implementatiemanager Een implementatieplan opgesteld Implementatieplan Mededingingsautoriteit opgesteld en geaccordeerd door RvM Mededingingsautoriteit opgericht Afgerond en geaccordeerd beleidsdocument door RvM Implementatieplan opgesteld Verlaagde prijs import groenten en fruit gerealiseerd Afgeronde studie en implementatieplan Geaccordeerd investeringsbevorderingsbeleid door RvM gericht op het stimuleren en faciliteren van potentile markten Implementatieplan CEDB opgesteld Voorloper CEDB opgericht Geaccordeerd Diaspora beleid door RvM en gemplementeerde gemeenschap.
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources BO Q1 2013 Q4 2013 NAf 80.000,00

Opstellen van mededingingsbeleid gericht op een transparante en optimaal functionerende marktwerking en regulering voor wat betreft natuurlijke monopolisten door tarieven vaststelling.

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

BO Q3 2013 Q4 2013 NAf 980.000.00,- (2013) NAf 1.000.000,- (2014)

Versterking Economische Structuur en verbetering ondernemers klimaat

Oprichten mededingingsautoriteit ter stimulering van eerlijke concurrentie en ter verbetering van de concurrentiepositie van het eiland Opstellen van een consumentenbeleid en wetgeving ter versterking van de consument door informatie, bescherming en bewustwording. Studie haalbaarheid Geschillencommissie Consumentenzaken Oprichten van het Curaao Economic Development Board gericht op het promoveren en aantrekken van lokale en buitenlandse investeerders Opstellen en implementeren Diaspora beleid om de human capita, talenten, netwerk en kennis van in het buitenland gevestigde Curaaonaars voor Curaao te benutten

Verantwoordelijk Planning Financile middelen

Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen

SD Q1 2014 Q4 2014 NAf300.000, (advieskosten) NAf 500.000, - (subsidie aan mededingingsautoriteit) BO (beleid) SD (implementatie) Q3 2013 Q4 2013 Personeelskosten

BO (beleid) SD (implementatie) Q3 2013 Q4 2013 Personeelskosten BO (beleid) SD (implementatie) Q3 2013 Q3 2014 NAf 1.000.000,(Landsbegroting) NAf 1.000.000,(USONA) BO (beleid) SD (implementatie) Q3 2013 Q3 2014

Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

Economische Ontwikkeling

| 53

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Economische Ontwikkeling

2. Duurzaam economisch herstel & investeringen (deel 3 van 4)


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Inventarisatie, facilitering en monitoring van projecten van de overheid, overheids NVs, stichtingen en de private sector t.b.v. versnelde uitvoering projecten en aanwakkering economie (voormalig Snowball project) Meetpunt of resultaat Inventarisatie projecten afgerond Centrale cordinatie binnen de overheid m.b.t. economische ontwikkeling en monitoring geregeld Maandelijkse rapportages over de voortgang van de (economische) projecten en de impact daarvan op de begrotingen Beleidsplan met versimpelde incentive regelingen voor startende en bestaande ondernemers opgesteld en geaccordeerd door RvM Kredietgarantiefonds gemplementeerd Beheersbaar MKB bestand afgerond Implementatieplan afgerond Verbeterde dienstverlening door n (online) loket voor het aanvragen van een vergunning i.e. gecentraliseerde backoffice van alle economische vergunningen in samenwerking met het Vergunningenloket (front office) gemplementeerd Implementatieplan IFS opgesteld en geaccordeerd door RvM Een goed werkend Financial Board die Curaao effectief bekend maakt als een world class financial center.
Verantwoordelijk Planning Financile middelen SD Q3 2013 Q4 2013 NAf 6.000, (Basecamp systeem) NAf 200.000, (Auditplan SOAB) JSA, 2 beleidsbewerkers van BO en ondersteuning SOAB

Het stimuleren van sectoren met hoge toegevoegde waarde

Human resources

Verantwoordelijk Planning Financile middelen

Reviseren MKB incentives

Versterking Economische Structuur en verbetering ondernemers klimaat

Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

BO (beleid) SD (implementatie) Q3 2013 Q4 2013 NAf 450,000,- (Startkapitaal Garantie fonds) NAf 405,700,(Opzetten MKB bestand) NAf 200,000, (Reeds betaald in 2012) BO (Beleid) SD (Implementatie) Q3 2013 Q4 2013 NAf 26.250, (Resterende SEI middelen USONA)

Stroomlijnen en vereenvoudigen van procedures economische vergunningen door ze te centraliseren en digitaliseren bij MEO

Oprichten Curaao International Financial Service Board ter ondersteuning van offshore bedrijven

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources

SG Q3 2013 Q3 2014 NAf 1.000.000,-

Economische Ontwikkeling

| 54

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Economische Ontwikkeling

2. Duurzaam economisch herstel & investeringen (deel 4 van 4)


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten In 2013 zal het Ministerie in nauwe samenwerking met stakeholders, handels en economische missies en collectieve beursinzendingen organiseren en de economische diplomatie verbeteren Opstellen beleidsdocument voor het vergroten van de afzet markten en exportkansen voor de 5 speerpuntsectoren Opstellen van beleidsdocument ter bevordering van de economische diplomatie en optimaal benutten en uitbouwen van bestaande buitenlandse contacten (conform afsprakenlijst Interparlementair Koninkrijksoverleg maart 2013 en de Nota Op Zoek naar een nieuw en meer eigen buitenlands Handelsbeleid) Meetpunt of resultaat Jaarplan economische missies opgesteld Faciliteren van het leggen van contacten tussen Curaaose en buitenlandse ondernemers Handelsmissies organiseren naar o.a.: Brazili, Colombia, Canada, Panama, Argentini, Nederland, China en U.S.A. Opgezet geaccordeerd specifiek beleid voor export 5 speerpuntsectoren
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources SG Q1 2013 Q4 2013 NAf 200.000,-

Waarborgen Macro Economische stabiliteit

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning

BO Q1 2013 Q3 2013

BO (Beleid) SD (Implementatie) Q3 2013 Q1 2014

Geaccordeerd beleidsplan Economische Diplomatie door RvM Implementatieplan Economische Diplomatie en uitbouw buitenlandse contacten geaccordeerd door RvM

Financile middelen Human resources

Economische Ontwikkeling

| 55

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning


Samen met het beleidsgebied Economische Ontwikkeling heeft het beleidsgebied Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning belangrijke invloed op het stimuleren van Economische Ontwikkeling. Naast deze sleutelpositie op het gebied van Economisch herstel en Investering is er ook een belangrijke rol bij het bevorderen van Sociale Investering en Kwaliteit van het leven. De macro-economische invloed van efficinte verbindingen van/naar en op Pas Krsou is enorm en benvloedt alle economische sectoren van het eiland. De internationale regelgeving op zowel luchtals zeetransport zal ook in de toekomst voortgaan met het stellen van randvoorwaarden aan de diverse wijzen van transport. Daarnaast zal deze sector zich concentreren op de bescherming van de hele samenleving en materieel goed tegen maatschappij ontwrichtende weersituaties en andere geofysische omstandigheden. 2. Duurzaam economisch herstel & investeringen (deel 1 van 2)
Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Optimalisering proces bouwvergunningverlening (kwalitatief en kwantitatief) en handhaving (consistent en daadkrachtig); Verbetering beheer van overheidsterreinen, wateren en gebouwen Meetpunt of resultaat Versnellen verlening vergunningen. Optreden tegen bouwen zonder vergunning. Versnellen van afhandeling verzoeken Verbetering basisregistratie Verkorten wachtlijsten Optreden tegen illegale occupatie van overheidsterreinen Digitale kaart ontsloten en toegankelijk voor
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources ROP 2013 - 2015 Begroting, maar onvoldoende Intern Domeinbeheer 2013 - 2016 Begroting (extra fondsen nodig) Intern/Extern

Verhogen Vertrouwen in relatie met private sector & Verhogen van dienstverlening aan het publiek

Afronden project digitale kaart Curaao Vernieuwing beleid en wetgeving op het gebied van de ruimtelijke vergunningen en beheer overheidseigendommen Decentraliseren Keuringslokaal (budget neutraal)

Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk

Beleidsdocumenten en wetsvoorstellen Implementatieplannen

OW 2013 Gereed Intern/Extern Beleidsorganisatie VVRP/ Domeinbeheer/ ROP/ OW 2013-2015 Begroting Intern/Extern UOVV/Beleidsorganisatie VVRP 2014 PM Extern

UOVV/Beleidsorganisatie VVRP

Planning Financile middelen Human resources

Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

| 56

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

2. Duurzaam economisch herstel & investeringen (deel 2 van 2)


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Ontwikkelen beleid voor mobiliteit (infrastructuur, openbaar vervoer) De afronding van de herstructurering van de Stichting Wegenfonds Curaao. Optimalisering van de organisaties belast met de luchtvaart en scheepvaart zodat zij beter gaan voldoen aan de internationale verdragen Actualiseren van wetgeving m.b.t. haven, CPA en luchtvaart Inventariseren registratiemogelijkheid van treinen en vliegtuigen Meetpunt of resultaat Beleidsdocument
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Beleidsorganisatie VVRP 2014 Niet begroot Intern OW 2013-2015 PM Extern CBA/MAC/ Beleidsorganisatie VVRP 2013 - 2015 PM Intern/Extern MEO/WRP 2014 - 2016 PM Intern/Extern Beleidsorganisatie VVRP 2014 - 2015 Begroting Intern

Nieuwe beheersrelatie

Verbeteren fysieke infrastructuur

Beleidsdocumenten Implementatieplannen Reorganisatieplannen

Wetgevingsproducten

Beslisdocument

Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

| 57

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

3. Verhogen van kwaliteit van leven


Aandachtsgebied Specifieke activiteiten Opstellen lange termijn visie stedelijke ontwikkeling De formalisatie van de beheersrelatie tussen de openbare rechtspersoon Curaao en FKP Actualisering van beleid en wetgeving op het gebied van Ruimtelijke Planning (EROC/EOP) Opstellen beleidsplan voor stedelijke en commercile ontwikkeling van terreinen en slecht onderhouden gebouwen (Urban Growht Boundary Waarborgen veiligheid in het verkeer Verbetering van de fysieke infrastructuur en waarborgen van de bereikbaarheid en leefbaarheid in Curacao Ontwikkelen van duurzaam beleid inzake verkeersveiligheid Meetpunt of resultaat Beleidsvisie en wetgeving
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Beleidsorganisatie VVRP/Sector IRP 2013-2014 PM Intern/Extern FKP, Domeinbeheer, ROP 2014-2015 PM Intern Beleidsorganisatie VVRP, ROP 2013-2014 Begroting, maar onvoldoende Intern/Extern Beleidsorganisatie VVRP/ Sector IRP Continu proces Begroting Intern/Extern Beleidsorganisatie VVRP/ UOVV/ UOOW/ROP 2014 Geen begroting Intern UOOW 2013-2015 2013: NAf 40M 2014: NAf 40M Intern/Extern

Nieuwe beheersrelatie

Zorgdragen voor een duurzaam en evenwichtig gebruik van ruimte op Curacao

Beleidsdocument en wetgeving

Plannen en programmas

Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk

Beleidstuk en implementatieplan

Planning Financile middelen Human resources Verantwoordelijk Planning Financile middelen

Project Inhaalslag Onderhoud wegen

Beter fysieke infrastructuur

Human resources

4. Bevorderen van goed bestuur


Aandachtsgebied Wetgeving Specifieke activiteiten Overheveling niet-wettelijke taken BTP&U naar passende autoriteit (Regulatory Board?) Meetpunt of resultaat Wetgevingsproduct
Verantwoordelijk Planning Financile middelen Human resources MEO/VVRP 2014 - 2015 PM Intern

Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

| 58

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016

Monitoring en evaluatie van het programma


Voor de monitoring en evaluatie van het regeringsprogramma en alle daarbinnen opgenomen activiteiten, concrete projecten en beleidsinterventies van de verschillende Ministeries zal een online dashboard tool worden gebruikt. Door middel van deze tool kan de Raad van Ministers de voortgang en eventuele knelpunten monitoren, risicos mitigeren en actie ondernemen waar nodig.

Deze afbeelding geeft een impressie van hoe het dashboard eruit kan gaan zien

Alle Ministeries committeren zich er aan om de informatie in het dashboard up-to-date te houden. Binnen het Ministerie van Algemene Zaken zal iemand belast worden met de algehele cordinatie van het dashboard en toezicht op het bijhouden van de informatie door de verschillende Ministeries.

Dasboard Tool
Het dashboard geeft per project/activiteit/beleidsinterventie informatie over: Voortgang van het initiatief: Meetpunt/resultaat versus prestatie tot nu toe Bijstelling van de planning nodig? Zo ja, wat is de nieuwe planning? Aanpassing van de benodigde Human Resources vereist? Zo ja, wat zijn de nieuwe benodigde resources? Aanpassing van de benodigde Financial Resources vereist Zo ja, wat zijn de nieuwe benodigde resources? De Regering geeft aan in de Memorie van Toelichting behorende bij de begroting van 2013 dat de begroting een overwegend inputkarakter heeft. De Regering is voornemens de begroting om te vormen in een beleidsbegroting met meer nadruk op output en outcome. Dit zal de begroting toegankelijker en inzichtelijker maken. Beoogd wordt om inzicht te verkrijgen in het beleid (oftewel doel, operationele doelen, benodigde instrumenten en financile middelen) teneinde resultaatgericht management te ondersteunen door de doelmatigheid en doeltreffendheid van overheidsbeleid zichtbaar te maken. Hiervoor is het noodzakelijk dat beleid in indicatoren en prestatiegegevens wordt uitgedrukt. Dit traject is in 2012 opgestart.

Dasboard Tool

| 59

Speransa i Konfiansa Regeerprogramma Curaao 2013-2016

Regeerprogramma Curaao 2013-2016

Speransa i Konfiansa
Hoop en Vertrouwen

Dasboard Tool

| 60